fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 20 maj 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Socialförsäkringsutskottet 21-05-06:

Remiss: Försörjningskrav vid anhöriginvandring till sidans topp

/Utdrag:/

Regeringen har i proposition 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen lämnat förslag om att flyktingar och alternativt skyddsbehövande ska kunna undantas från kravet på försörjning vid anhöriginvandring. Regeringen har i propositionen även gjort bedömningen att undantag från huvudregeln om försörjningskrav vid anhöriginvandring ska kunna göras om det finns särskilda skäl.

Utskottet föreslår en ändring i regeringens förslag som innebär att alternativt skyddsbehövande inte ska omfattas av möjligheten att undantas från försörjningskravet vid anhöriginvandring samt att undantag från huvudregeln om försörjningskrav vid anhöriginvandring ska kunna göras om det finns synnerliga skäl.

(...)

Vid socialförsäkringsutskottets sammanträde den 6 maj 2021 beslutade utskottet att på initiativ av M-, SD-, KD- och L-ledamöterna påbörja beredningen av vissa förslag till ändringar i regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716). Regeringens förslag avviker i vissa delar från Migrationskommitténs förslag till ny migrationslagstiftning som redovisas i betänkandet En långsiktigt hållbar migra-tionspolitik (SOU 2020:54). De förslag som utskottet nu påbörjat beredningen av överensstämmer i stora delar med Migrationskommitténs förslag och har beretts i samband med framtagandet av propositionen. Utskottet bedömer emellertid att vissa av förslagen kräver kompletterande beredningsåtgärder. Det gäller ändringar om att alternativt skyddsbehövande inte ska omfattas av möjligheten till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring och om att undantag från huvudregeln om försörjningskrav vid anhöriginvandring ska kunna göras om det finns synnerliga skäl.

Utskottet beslutade vid sammanträdet den 6 maj 2021 att i enlighet med 10 kap. 4 § riksdagsordningen inhämta behövliga upplysningar och yttranden över dessa förslag.

Promemorian med utskottets lagförslag (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-04-29:

Proposition: Ändrade regler i utlänningslagen till sidans topp

I propositionen föreslås ändringar i utlänningslagen (2005:716) för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder. Ändringarna innebär bl.a. att

+ uppehållstillstånd som beviljas för bl.a. skyddsbehövande som huvudregel ska vara tidsbegränsade,

+ permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att utlänningen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år och endast om vissa särskilda krav är uppfyllda,

+ skyddskategorin övriga skyddsbehövande utmönstras,

+ det ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en utlänning som har tidsbegränsat uppehållstillstånd i vissa fall,

+ försörjningskravet som gäller som huvudregel vid anhöriginvandring ska innefatta ett krav på att anknytningspersonen även kan försörja den anhörige, och

+ en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

I propositionen föreslås också att det ska införas en möjlighet för vissa statslösa utlänningar som har fötts i Sverige och som har tidsbegränsat uppehållstillstånd att beviljas svenskt medborgarskap.

(...)

Läs eller hämta proposition 2020/21:191 (Extern länk)

Följdmotioner med anledning av prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen:

av Jonny Cato m.fl. (C) (Extern länk)

av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (Extern länk)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

av Hans Eklind m.fl. (KD) (Extern länk)

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (Extern länk)

Läs politikernas kommentarer och debattinlägg från gode män, lärare, forskare, präster, frivilligorganisationer mfl, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 21-05-06:

Fortsatt gränskontroll vid inre gräns till sidans topp

Regeringen har i dag fattat beslut om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i sex månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det alltjämt föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Regeringen har beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i sex månader. Kontrollerna kommer att fortgå till och med den 11 november 2021. Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning och baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

- Säkerhetspolischefen har beslutat att inte ändra bedömningen att terrorhotnivån är fortsatt förhöjd, och vi gör bedömningen att Sverige även fortsatt ska ha kvar de inre gränskontrollerna. En gränskontroll vid inre gräns kan bidra till att potentiella gärningsmän med syfte att skada Sverige upptäcks och förhindras från att begå allvarliga brott. Det finns också kvarvarande brister i kontrollen av de yttre gränserna i Schengenområdet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Ett flertal andra Schengenmedlemsstater såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark har också tillfälligt återinfört inre gränskontroll och meddelat att de i likhet med Sverige tänker fortsätta med kontrollerna så länge som ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten kvarstår.

Polismyndigheten bestämmer liksom tidigare var och hur gränskontroll ska genomföras. Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att värna allmän ordning och inre säkerhet.

Den fortsatta gränskontrollen vid inre gräns är inte relaterat till det tillfälliga inreseförbudet till Sverige med anledning av covid-19.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-05-19:

Riksdagsbeslut: Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten till sidans topp

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen och utlänningsdatalagen. Ändringarna innebär bland annat att Migrationsverket och Polismyndigheten får fotografera och ta fingeravtryck i större utsträckning vid en inre utlänningskontroll, resedokument och främlingspass kan återkallas och antalet främlingspass per person kan begränsas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021.

Socialförsäkringsutskottets betänkande med reservationer (Extern länk till pdf-fil)

Riksdagsdebatten (Extern länk)

Samlingssida med länkar till förslag, beredning, debatt och omröstningar (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 21-05-19: Besluten om ökad säkerhet för svenska medborgares och EU-medborgares identitets- och uppehållshandlingar (Extern länk)

Riksdagen 21-05-19: Beslut om säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-05- 05:

Danmark vill ha asylcenter utanför EU - samtalar med flera länder till sidans topp

Dialog om att etablera ett asylcenter utanför EU har enligt regeringen inletts med drygt en handfull länder, och en lag som ska göra det juridiskt möjligt kan snart vara på plats.

Redan 2018 lanserade Socialdemokraterna i Danmark planen om ett center utanför EU, där de som söker asyl i Danmark kan placeras.

"Vi kan hjälpa fler i deras närområde utan att de behöver vända sig till människosmugglare och göra farliga resor längs migrationsrutterna" säger integrationsminister Mattias Tesfaye.

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 21-05-05: Denmark is negotiating about offshore asylum procedures (Extern länk)

Amnesty International 21-05-05: Plans to send asylum-seekers to Rwanda "unconscionable and potentially unlawful" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-05-19:

Danmark/ UNHCR warns against "exporting" asylum, calls for responsibility sharing till sidans topp

Amid considerations by some governments to send asylum seekers abroad for processing, UNHCR, the UN Refugee Agency, is urging states not to externalize their asylum and protection obligations. UNHCR warns that such practices jeopardize the safety of those in need of international protection.

"UNHCR remains firmly opposed to externalization initiatives that forcibly transfer asylum seekers to other countries. Externalization simply shifts asylum responsibilities elsewhere and evades international obligations. Such practices undermine the rights of those seeking safety and protection, demonize and punish them and may put their lives at risk," said UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection, Gillian Triggs.

"It is ironic that, as we celebrate the 70th anniversary of the Refugee Convention, attempts are being made to weaken its principles and spirit. Instead, the priority must be to find more effective ways to guarantee the universal right to seek asylum and other rights provided by international refugee law."

Externalization attempts typically involve the forced transfers of asylum seekers to third, often developing, nations where human rights safeguards and resources may not be adequate. This may lead to their indefinite "warehousing" in isolated places or in punitive conditions, at great harm to their physical and mental health.

"I am dismayed by the argument that it is more cost effective to send and host asylum seekers in countries of the global south. I find this morally reprehensible - we must not put price tags on human lives. Refugees are not commodities that can be traded by wealthier nations. To do so is dehumanizing, exploitative and dangerous," warned Triggs.

"Externalization exploits both the vulnerabilities of overstretched, developing nations and those of refugees".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

TT / AB 21-05-04:

Från Afghanistan/ Tusentals flyr talibanoffensiv i Afghanistan till sidans topp

Talibanerna uppges ha inlett en offensiv i södra Afghanistan sedan USA de senaste dagarna börjat dra tillbaka sina sista styrkor i landet.

Omkring tusen familjer har tvingats fly när talibaner drabbat samman med afghanska regeringsstyrkor.

Regeringens armé har svarat på en stor offensiv från talibanerna i den södra provinsen Helmand, enligt officiella källor.

- Det var ett åskoväder av tunga vapen och sprängningar i staden. Ljudet av handeldvapen var som om någon gjorde popcorn, säger Mulah Jan, som bor i provinshuvudstaden Lashkar Gah, till nyhetsbyrån Reuters.

Grannarna som hade möjlighet har gett sig av, men Mulah Jan är kvar och har gömt sig i ett hörn i sin bostad tillsammans med sin familj.

Angrep från flera håll

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 21-05-17:

Från Afghanistan/ Utvisningshotade tonåringarna i Karlstad om oron efter dådet till sidans topp

Det blodiga bombdådet mot en flickskola i Afghanistan krävde över 70 människoliv. Händelsen har skapat oro världen över - inte minst hos afghanska ungdomar i Sverige med utvisningsbeslut. SVT Nyheter Värmland har mött två av dem: Sarah och Hadis.

För en vecka sedan skedde det dödligaste bombdådet på länge i Afghanistan. Attacken riktades mot en flickskola utanför Kabul. De flesta av offren hade inte hunnit fylla 15 år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-05-18:

Från Palestina/ Migrationsverket stoppar verkställigheter till Gaza till sidans topp

Bakgrund och omfattningen av detta ställningstagande

I detta rättsliga ställningstagande tas endast ställning till frågan om verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut till Gaza. Till grund för bedömningen ligger rapporten Palestina och Israel - våldseskalering i östra Jerusalem och Gaza, 2021 från Migrationsanalys- Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys.

(...)

Totalt har i nuläget 53 palestinier dödats i Gaza, varav 14 barn, och 320 har skadats enligt det Hamas-styrda hälsoministeriet i Gaza. Det är oklart hur många av dessa som är civila men flera seniora Hamas-befälhavare ska enligt Israel ha dödats, b.la. två underrättelseofficerare. På den israeliska sidan har sex personer dödats av raketer medan sju uppges vara allvarligt skadade varav en femårig flicka i kritiskt tillstånd.

Israel har nekat egyptiska erbjudanden om att medla i konflikten. Hamas har inte heller visat intresse för att de-eskalera situationen. För en närmare redogörelse av händelseutvecklingen hänvisas till Migrationsanalys rapport som nämnts ovan.

2.2 Rättslig bedömning

Säkerhetsläget i Gaza är allvarligt men svårbedömt mot bakgrund av den korta tid som gått sedan den senaste tidens eskalering inleddes. Det går i nuläget inte att bedöma hur konflikten kommer att utveckla sig.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer rättschefen att ingen verkställighet för närvarande får ske av lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut till Gaza.

Såväl den politiska situationen som säkerhetsläget i Gaza är oroande och mer landinformation måste inhämtas om utvecklingen innan någon ny bedömning kan göras. Migrationsverket bevakar fortsatt noggrant händelseutvecklingen.

Hämta ställningstagandet, RS/070/2021 (Extern länk)

Migrationsverket 21-05-12: Landinformation: Palestina och Israel - våldseskalering i östra Jerusalem och Gaza (Extern länk)

Se även följande rapport, som tillkom före de senaste våldsamheterna. Migrationsverket anser att det åter går att resa in i Gaza via Rafah.

Migrationsverket 21-04-29: Landinformation: Palestina - Säkerhetsläget i Gaza och gränsövergången i Rafah (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Democracy 21-05-13:

Från Ryssland/ war in Chechnya rumbles on - in deportation of asylum seekers till sidans topp

European countries should not return Chechen refugees to Russia, where they face imprisonment, torture and even death

Twenty years ago, one of the first things you'd see when opening an international newspaper was the word "Chechnya". The North Caucasus republic, caught in a separatist struggle in the aftermath of the collapse of the Soviet Union, became a byword internationally for atrocities by the Russian military, plus the occasional kidnapping of foreign journalists and aid workers.

Today, the conflict is over in Chechnya, and Kremlin-backed warlord Ramzan Kadyrov is firmly ensconced in power as head of the Chechen Republic. But the war still rumbles on in Europe, which has become a haven for thousands of Chechens who fled the bloody war and the brutal attention of the Russian security forces.

Indeed, before the migration crisis hit Europe, migrants from Russia made up one of the largest groups of asylum seekers on the continent. In 2013, more than 40,000 Russian citizens - many of them Chechens - applied for asylum to EU countries. In 2020, 5,500 people from Russia sought asylum in EU states.

But when Chechens manage to get to Europe - often via the Belarusian-Polish border - life is far from easy. Aside from the challenge of setting up new lives, the threat of return remains in the background, as Chechens have to deal with hostile migration authorities, agents of the Chechen authorities, and European law enforcement, which cooperates with their Russian counterparts.

Since 2014, around a dozen Chechen asylum seekers who were returned to Russia are known to have died at the hands of the Russian security forces, disappeared or have been imprisoned for lengthy prison terms after suspicious conviction. These extraditions, or deportations, often take place without a genuine right to appeal the decision.

A recent deportation by France only strengthens this worrying trend.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-05-12:

Från Somalia/ Landinformation: Somalia - säkerhetssituationen 2020 (version 1.2) till sidans topp

/Utdrag ur sammanfattande analys:/

Säkerhetsläget bedöms som ansträngt i hela Somalia men vi konstaterar att både vittnesuppgifter från möten samt annan landinformation och data från ACLED pekar mot att södra delen av landet (främst från hirshabelle och söderut) i större utsträckning drabbats av konflikten och det råder ett klart sämre säkerhetsläge i de södra delarna jämfört med de norra delarna av landet. År 2020 har inte varit ett år med betydande förändringar i säkerhetsläget i Somalia jämfört med 2019. Läget är fortsatt allvarligt. Al-Shabaab utgör fortsatt ett betydande hot mot fred, säkerhet och stabilitet i Somalia och har ungefär kontroll över samma område som under 2019. Säkerhetssituationen förblir därmed instabil. Ändå har antalet civila som dödades 2020 till följd av improviserade bomber minskat med 50 procent jämfört med 2019. Den är den första minskningen av denna typ av bombattacker på de senaste fem åren. (...)

Det finns dock en hel del orosmoln med potential att snabbt kunna försämra situationen i Somalia. Al-Shabaab har även fortsatt förmågan att utföra högprofilerade attacker. Naturkatastrofer såsom torka, översvämningar och gräshoppor gör även att många civila har en utsatt position. Utöver det är landet i ett politiskt dödläge med uppskjutna val och en pågående konflikt mellan olika politiska läger. De politiska spänningarna i landet är enligt Migrationsanalys oroande och det finns risk för ökat våld om de inte löses. Vilket även skulle ge Al-Shabaab bättre förutsättningar att växa. Utöver dessa problem så har konflikten i Tigray i Etiopien medfört att Etiopiska trupper dras tillbaka från Somalia, vilket kan ge öppningar för Al-Shabaab att öka sin närvaro i områden som nu lämnas av etiopiska soldater.

Det är ännu svårt att förutse vad den politiska krisen och krisen i Etiopien kan komma att föra med sig. Men Migrationsanalys bedömer att om inte det politiska dödläget löses finns det risk att år av framsteg och relativ stabilitet förstörs.

Hämta rappporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 21-05-07:

Från Syrien/ How Denmark's residency move reflects shifting policies across Europe till sidans topp

Anna Lekas Miller

'I'm a single mother. If I get arrested, who will take care of my children?'

Over the past year, Rasha Kayrout has spent her days taking care of elderly people in Copenhagen after losing her job in hospitality due to the pandemic.

"I love them. They love me. It's a wonderful job," the 38-year-old Syrian refugee told The New Humanitarian, explaining that after six years living in Denmark with her two children, it makes her feel as if she is giving something back to the community.

"It is what makes me feel like I can say that I am both Syrian and Danish," she said.

Rasha is the kind of essential worker that people around the world - including Danes - have praised and applauded throughout the coronavirus pandemic. So she was shocked when she received an email from the Danish government informing her that her residence permit was being revoked.

The decision followed the Danish government's review of the temporary protection status of 1,250 Syrian refugees from Damascus and its suburbs at the end of last year. While most of the more than 35,000 Syrians living in Denmark are not affected, 380 Syrians living in Denmark - including children - have so far had their status revoked and have been asked to voluntarily return to Syria. If they don't, they could be sent to bare-bones deportation centres that human rights watchdogs say are "unacceptable for people".

The majority of those affected are women because Denmark still generally considers returning to Damascus and its suburbs to be dangerous for men, who could be conscripted into the military.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-05-04:

Afrika/ Oro i Sahel-regionen väntas leda till fler migranter till sidans topp

Islamisternas våld i skuggan av coronapandemin i Sahel, bältet som går mitt över Afrika, väntas leda till många fler flyktingar och migranter över Medelhavet. Miljontals människor är på flykt och fler söker sig norrut mot Libyen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 21-05-18:

Asylsökande belarusier kvar på Sveriges ambassad i Minsk till sidans topp

De två belarusier som i september förra året utan tillstånd tog sig in på Sveriges ambassad i Minsk är fortfarande kvar där.

De vägrar att lämna ambassaden av rädsla för att gripas och utsättas för tortyr samtidigt som Sveriges regering menar att männen inte har någon rätt att vara där.

"Det är ovissheten som är värst, att inte veta hur länge vi kommer vara här", säger en av dem.

- Psykiskt är det till och från svårt. Men vi försöker tänka positivt. Jämfört med alla de som sitter i fängelse har vi det relativt bra, säger Vladislav Kuznetjik på telefon från Minsk.

Intill sitter hans pappa Vitalij, i det rum på Sveriges ambassad som varit deras hem sedan i september förra året. De har fått ett kylskåp, en mikro och några gånger i veckan kommer ambassadens chaufför med matvaror.

- Det är ovissheten som är värst, att inte veta hur länge vi kommer vara här, säger Vladislav.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 21-05-18: Belarusier kvar på svenska ambassaden i Minsk (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 21-05-18: Professor i folkrätt om ambassaden i Minsk: Svårlöst (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-05-17:

Spanien/ Tusen migranter har tagit sig till spanska Ceuta till sidans topp

Omkring tusen migranter, varav cirka en tredjedel barn, har tagit sig från Marocko till den närliggande spanska exklaven Ceuta, där de tagits om hand av myndigheter.

Enligt en talesperson för Spaniens regeringsdelegation har människorna simmat och i bland vadat över vattnet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet video 21-05-19: Migranterna simmar till Spanien - Mamman: Vi gick ner i vattnet med våra barn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-05-14:

Italien/ Calls for solidarity with Italy while endless cycle of death at sea continues till sidans topp

The European Commission urges relocation to other member states from Italy where the number of arrivals has surpassed 11,000 in 2021. According to Missing Migrants project more than 600 people have lost their lives on the Mediterranean since January attempting to reach Europe.

According to local media the arrival of more than 2,100 people to Lampedusa over 24 hours on 9 and 10 May resulted in a dramatic situation with more than 700 people sleeping rough at the Favarolo pier before 500 people were transferred to the Imbriacola district hotspot. 200 reportedly remain at the pier and emergency accommodation under establishment with a capacity of 250 is set to host 1,500 people. On 11 May it was reported that around 20 people rescued by a commercial vessel off Libya where approaching Lampedusa. According to data from the ministry of interior a total of 11,000 people have arrived to Italy by sea in 2021, compared to 4,105 over the same period in 2020 but still significantly lower than numbers during the peak of arrivals in 2015. At a joint press conference on 10 May with UNHCR, EU home affairs commissioner, Ylva Johansson urged relocation to other member states through "a temporary arrangement to deal with the situation". United Nations High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi also present at the press conference reminded media and public that: "We are talking about manageable numbers" and regretted the loss of life on the Mediterranean.

(...)

Hela artikeln med källor och länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-05-10:

Italien/ Tusentals migranter till Lampedusa - högerpolitiker oroas till sidans topp

I helgen kom över 1 400 flyktingar och migranter till den lilla italienska ön Lampedusa.

Islamistiska grupper, jihadister, i Sahel har vuxit sig starkare, med sitt våld och dödande har de drivit miljontals människor på flykt.

Italienska högerpolitiker menar att det här kan vara början på en ny ström av människor och båtar från Nordafrika över Medelhavet.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-05-05:

Frankrike/ Police expelling migrant children till sidans topp

French police summarily expel dozens of unaccompanied children to Italy each month in violation of French and international law, Human Rights Watch said today.

To enable the returns, the police frequently record on official documents different ages or birth dates than the children declared. The authorities have also summarily returned adults, including families with young children, without telling them they had a right to seek asylum in France.

"The French border police have no legal authority to decide who is and who is not under 18," said Bénédicte Jeannerod, France director at Human Rights Watch. "Instead of making snap judgments based on appearance or caprice, border police should refer young people to child protection authorities for appropriate care."

In late November 2020, Human Rights Watch interviewed six unaccompanied children pushed back to Italy who said they had told French police they were under 18. In every case, even though the children stated their age and in some cases offered documentary evidence, the French authorities had recorded birth dates to suggest they were adults. Human Rights Watch also spoke with 27 adults who had been summarily expelled from France. None of the children or adults interviewed were told by French authorities that they could seek asylum in France.

Human Rights Watch also conducted in-person and remote interviews between November 2020 and April 2021 with volunteers and staff of aid groups, lawyers, and others working on both sides of the French-Italian border.

Many of these returns take place at the border crossing between Menton, a French town about 30 kilometers from Nice, and the Italian town of Ventimiglia, on the Mediterranean coast. Police take children and adults found to have entered France irregularly to the French border post at the Saint-Louis Bridge and direct them to walk across to the Italian border post.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch Analyses 21-05-06:

Medelhavet/ Border surveillance, drones and militarisation of the Mediterranean till sidans topp

The growing use of drones and other long-range, increasingly-automated forms of surveillance and data collection are part of the militarisation of Europe's borders in the Mediterranean, which have led to thousands of unnecessary deaths and push- and pull-backs to Libya, where migrants and refugees face arbitrary detention, violence, mistreatment and torture. This article, by the journalist Antonio Mazzeo, chronicles investments into and tests and deployments of drone technology by EU and national agencies in the Mediterranean.

War against migrants with Israeli drones

On 20 October 2020, The Guardian gave the news that Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, had entrusted aerospace giant Airbus and two Israeli companies with an "aerial maritime surveillance" service using drones to intercept migrant vessels crossing the Mediterranean. Operations should commence in the first months of 2021, following test trials that the contractors will undertake in the Greek island of Crete. Two contracts were signed, both of them for a value of 50 million Euros: the first one with the consortium Airbus - Israel Aerospace Industries (IAI), and the second one with Elbit Systems Ltd., based in Haifa.[1]

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 21-05-10:

Medelhavet/ Five migrants drown fleeing Libya, 700 returned to detention till sidans topp

A child was among at least five people who drowned at the weekend when a boat carrying about 45 migrants capsized off Libya. More than 700 migrants were intercepted and returned by Libyan coast guards.

A boat carrying at least 45 migrants overturned off the Libyan coast on Sunday, Safa Msehli, a spokesperson for the UN migration agency (IOM), said. The migrants were attempting to reach Europe when the wreck happened. At least five people died, including a child. The 40 survivors were rescued by fishermen and returned to shore, Msehli added.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-05-17:

Medelhavet/ Hundreds of people in distress across the Mediterranean till sidans topp

This weekend and the beginning of this week saw hundreds of people in distress in different areas of the Mediterranean.

Ceuta alone saw 900 arrivals on Monday. As of this morning, the number had gone up to 5,000 people. Over 100 people made the crossing by swimming the dangerous waters between Morocco and the Spanish enclave.

In the Central Mediterranean, the Sea-Eye 4 rescued over 400 people between mid-day on Sunday and today. In at least one of the cases, a Frontex plane had spotted the people in distress but had done nothing to alert rescuers or get the people to safety-the crew only found the people by following the plane's suspicious circling. In another case, Frontex was probably involved in pulling people back to Libya. The job of rescuing people in distress at sea falls completely on NGO rescue ships, as European authorities refuse to communicate information about distress cases, organize rescues, or even provide a safe port for people in need.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 21-05-18: 146 years in prison for rescue action (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-05-13:

Medelhavet/ Somali father sentenced to 146 years for trying to save dozens of lives till sidans topp

The Greek justice system and the EU's harsh border policies have destroyed another life this week: not by drowning, but with a sentence of 146 years in a Greek prison for trying to save 33 lives off the coast of Lesvos last December.

While the criminalization of European sea rescuers such as Carola Rackete receives a good deal of media attention, "the everyday practice of incarcerating non-Europeans on the Greek islands goes almost unnoticed," Borderline Europe wrote in a press release on Wednesday. "However, it is they who constitute the majority of those being arrested and imprisoned on allegations of 'smuggling' and 'aiding illegal immigration'."

This Thursday, May 13, 27-year-old Mohamad H., a father of four children, stood trial in Mytilene, Lesvos. His crime? Steering a rubber boat, of which he himself was also a passenger, through treacherous waters off the coast of Greece in an effort to avoid a shipwreck and apply for asylum in Europe. For this, Mohamad faced two life sentences and a further ten years imprisonment for each passenger aboard.

The journalist Daphne Tolis wrote on Twitter that the young father was sentenced to 146 years in prison in a Mytilene courtroom yesterday:

On December 2, 2020, Mohamad and 33 other people, including three children, left Turkey for Greece in a rubber boat. In the middle of the Aegean, the boat went into distress, and Mohamad, who had no prior boating experience, took the helm and tried to steer the craft to shore. (The other passengers confirmed that Mohamad tried to save their lives.)

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om frivilligarbete för flyktingar som åtalas i Grekland, nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-05-04:

Kroatien/ 286 testimonies of torture along the Balkans till sidans topp

The Border Violence Monitoring Network has published a torturte report for 2020 covering 286 first-hand testimonies in the Balkans. The key findings are the following:

Croatia:

+ In 2020, BVMN collected 124 pushback testimonies from Croatia, documenting the treatment of 1827 people

+ 87% of pushbacks carried out by Croatian authorities contained one or more forms of violence and abuse that BVMN assert amounts to torture or inhuman treatment

+ Violent attacks by police officers against people on the move lasted up to six hours

+ Unmuzzled police dogs were encouraged by officers to attack people who have been detained.

+ Food was rubbed into the open wounds of pushback victims.

+ People were forced to undress, officials set fire to their clothes and then pushed them back across borders in a state of undress.

Greece:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The full report can be found on the borderviolence website (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-05-07:

Tyskland/ Dublin cannot be circumvented unilaterally or between two states till sidans topp

"Procedural requirements and the obligation to check compliance with human rights cannot be replaced by fast-track proceedings at the border, especially by the federal police," the Court in Munich ruled in the recent case of a Syrian who got deported from Germany back to Greece in August 2020 via the so called "Seehofer deal".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent 21-05-10:

Storbritannien/ 'scared and alone': Young asylum seeker blocked from joining brothers till sidans topp

Exclusive: Vulnerable torture victim sobs as he describes bullying and abuse he faces living alone in a tent on fringes of Samos refugee camp as Home Office blocks him from reuniting with brothers in London

"I'm really scared," Samir* stutters as he describes living alone on the outskirts of a refugee camp in Samos, Greece. He is speaking into his smartphone - his one source of comfort - from the solitary tent in the forest that he has called home for over a year.

A minute into the call he starts sobbing almost uncontrollably as he stammers: "I'm not safe here. Whenever I leave the tent I'm scared. I feel I might die before I see my brothers."

Samir, who suffers from a speech impediment which worsens when he becomes upset or frightened, has been living on the fringes of the Vathy Reception and Identification Centre camp on the island of Samos since December 2019. He fled to Europe after fleeing detention and torture in his home country, which cannot be disclosed to protect his identity.

The youngster says he is 17 years old but the Greek authorities, based on a controversial dental assessment, assessed him to be 20. An appeal against his age assessment is ongoing, but in the meantime he is unable to access any safeguards and protections for unaccompanied minors on the island.

Due to overcrowding in the Vathy camp - which has capacity for 650 people but currently has a population of over 3,000 - Samir is sleeping in unsafe and unsanitary conditions in a tent by himself on its outskirts, which has become known as the "Jungle", along with mainly older men.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-05-10:

Storbritannien/ 'We thank your government for our full pockets' - Calais smugglers till sidans topp

Sorry, my battery's low because I drained it watching YouTube tutorials on how to assemble dinghies," Abuzar says. He is speaking on a video call from the abandoned shed in Calais he calls home. "I want to join my brother for asylum in the UK, but I have to work for smugglers because I don't have enough money to pay for the crossing.

"They hide boat parts on the beaches for me to assemble at night, but I'm so scared- - if I mess it up, children could drown on the boat."

The home secretary, Priti Patel, has spent £33.6m on border controls in Calais and announced plans to crack down on smugglers - even though charities and lawyers say those arrested are often vulnerable migrants themselves.

On the northern coast of France, asylum seekers tell the Guardian that tighter border controls have helped smugglers become ever more powerful.

"I think the security controls are only helping smugglers, not anyone else," says Bijan, a Kurdish asylum seeker who paid smugglers £3,500 at the end of last year for one of 24 spaces on a 12-person dinghy. Migrants stood to save space as others baled water from the dinghy's slatted floor.

He describes an exploitative system operating in Calais and Dunkirk, with smugglers using desperate migrants for dangerous jobs in return for the promise of cheaper passage.

"It's a kind of slavery. Poor refugees work as house servants for smugglers; women sell their bodies; others are made to be lookouts or drivers, and can then be arrested and thrown in jail. But they do it because it is their best chance at a safe life. That is all refugees want: peace. We are tired."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Malmöhus 21-05-04:

Färre incidenter med hot och våld på Migrationsverket till sidans topp

Antalet anmälda incidenter om hot och våld på Migrationsverket har minskat kraftigt de senaste åren.

År 2017 rapporterade Migrationsverket i Malmö 88 incidenter, förra året var det bara 13 - och fram till den 23:e mars i år hade endast en incident anmälts.

Faktorer som minskat söktryck och utbildning i att förebygga hotfulla situationer kan vara några av anledningarna bakom minskningen.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS Special 21-05-16:

Grekland/ Because I am a refugee? Because I am a woman of colour? Or LGBTQI+? till sidans topp

Liliane's Story: "Never Lose hope, the world is big, you'll be accepted somewhere"

Here I am, a member of the LGBTQI+ community and I have been granted international protection in Greece. However, sometimes I wonder if Greece has really accepted me?

Nothing is easy for me. I have been traumatised by the police, by the people who insult me in English in the stores, by some stores who don't even want me to go in to make purchases and finally traumatised by my own bank who asked me to leave because Greeks were waiting.

I ask myself, is it because I am a refugee? Because I am a woman of colour? Or because I am LGBTQI+?

I have been living in the camp for 18 months now. It all started after I registered with the police. Left to my own devices, I met a Congolese woman, asked her for help and to spend the night at her place, she accepted and told me that it was not free. We agreed that I would have to pay 30 euros a month and that's what I did. At the beginning, everything went well until the day when she asked me why I left my country. I told her that I was homosexual and that if I stayed in Cameroon they would kill me. She was very angry and started to insult me and chased me out of her tent. I was humiliated and rejected, and it was not finished, she went to tell almost all the camp that I was a lesbian. I was insulted everywhere, I couldn't go out anymore, nor go to get food, I was afraid of everyone's looks.

I went on hunger strikes, I had only one idea: to kill myself; but when I thought about my children I didn't want to leave them orphans.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 21-05-18:

Grekland/ Situationen i det återuppbyggda lägret på Lesbos till sidans topp

Samtidigt som coronareglerna lättar i Grekland och turisterna börjat strömma till igen, fortsätter också flyktingar migranter att söka sig dit.

På ön Lesbos finns två av våra korrespondenter Filip Kotsambouikidis, som bevakar Östeuropa och Alice Petrén, migrationskorrespondent.

De har besökt flyktingläger och intervjuat representanter för bland annat FN:s flyktingkommissariat UNHCR, som kritiserar Grekland för att ägna sig åt så kallade pushbacks.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-05-18: Migrationen till Grekland väntas öka igen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-05-18:

Zeeland/ Please take me to a safe place: The imprisonment of asylum seekers till sidans topp

This research report highlights the experiences of refugees and asylum seekers sent to New Zealand's prisons whilst their asylum claims are being processed. Asylum seekers described ill treatment in prison from other criminal detainees and lack of due process in considering their claims. The New Zealand government must end harmful detention practices, in particular placing immigration detainees in prisons which is a clear violation of international human rights law.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-05-12:

Internationellt/ Refugees and vaccinations: Part of the solution but not part of the plan till sidans topp

In various countries around the world, refugees' access to vaccines has been delayed and hampered by different obstacles, including uncertainty about eligibility. These challenges reflect the same barriers that refugees routinely face in accessing national health care systems. In this public statement, Amnesty explains that in meeting the unprecedented challenge of fighting the COVID-19 pandemic, governments must not just fully integrate marginalized groups, including refugees, asylum seekers and migrants, in their vaccinations plans, but must do so effectively so that such groups are not discriminated against based on their migration status.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 21-05-20:

Uppdaterat ställningstagande om förföljelse på grund av kön avseende kvinnor till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om hur förföljelse av kvinnor på grund av kön ska utredas och bedömas. Uppdateringen innehåller ett par mindre förtydliganden, dels om förhållandet mellan migrationsverkets utredningsskyldighet och kvinnans bevisbörda, dels rörande vad som kan vara en giltig ursäkt för att ha tagit upp könsrelaterad förföljelse sent i processen. En giltig ursäkt kan vara "om orsaken kan relateras till hennes kulturella bakgrund, tidigare traumatisering eller utsatthet eller annan orsak som kan påverka möjligheten för kvinnan att lämna en detaljerad berättelse." I övrigt är ställningstagandet i stort oförändrat förutom uppdaterade länkar. Bilagan "Metod för att utreda förföljelse på grund av kön" är oförändrad. Ställningstagandet RS/069/2021 ersätter SR 26/2017.

Hämta ställningstagandet RS/069/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-20

Migrationsöverdomstolen: Offentligt biträde behövde inte underrättas om delgivning till sidans topp

En person som fått avslag på asylansökan delgavs beslutet ett visst datum och skrev under delgivningen. När han senare tog kontakt med sitt offentliga biträde hade biträdet inte fått se delgivningen, trots att alla andra handlingar i målet kommunicerats via Migrationsverkets e-tjänst för offentliga biträden. Den överklagan som därefter skrevs avvisades som för sent inkommen, eftersom fristen för att överklaga räknas från delgivning. Mannen begärde återställande av försutten tid på grund av att underrättelsen om beslut inte kommunicerats med biträdet. Migrationsöverdomstolen påpekar att biträdet inte var ombud och inte hade lämnat in någon fullmakt. Om det finns ett ombud så är även ombudet delgivningsmottagare. Eftersom det offentliga biträdet inte även var ombud så har inget fel begåtts. Därmed finns ingen giltig ursäkt för att överklagan kom in för sent. Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-20:

Migrationsöverdomstolen: Migrationsverket borde vidarebefordrat felsänd överklagan till sidans topp

En person som skulle överklaga ett domstolsbeslut till Migrationsöverdomstolen skickade av misstag sitt överklagande till Migrationsverket. Där registrerades det som en anmälan om verkställighetshinder. Därigenom kom överklagandet inte in i tid och beslutet vann laga kraft. Den sökande har nu ansökt om återställande av försutten tid. Förvaltningsmyndigheter har skyldighet att vidarebefordra handlingar som hamnat hos fel mottagare. Att ha gjort ett sådant misstag kan därför vara en giltig ursäkt för att överklagandet försenats. Men det får inte vara alltför komplicerat att ta reda på rätt mottagare eller få tag på avsändaren. I det här fallet framgick det tydligt av inlagan vad det var fråga om. Den var också avsänd i så god tid att den skulle kommit in i tid om den vidarebefordrats eller om avsändaren - vars adress fanns angiven - uppmanats att korrigera misstaget. Migrationsöverdomstolen beslutar att återställa tiden, det vill säga att överklagan ska tas upp till prövning av migrationsdomstolen.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-20:

Migrationsöverdomstolen påminner om rätten till muntlig förhandling om förvar till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har tagit upp två ärenden om förvarstagande där de berörda nekats muntlig förhandling. I båda fallen hade personerna framfört olika argument kring varför det inte fanns risk för avvikande och framhållit att muntlig förhandling borde hållas. Migrationsöverdomstolen påminner om att frågor om frihetsberövande är av stor vikt för för enskilda och tar upp lagens formulering att "muntlig förhandling ska hållas i migrationsdomstol, om en utlänning som för talan i målet begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot det". Vidare citeras MIG 2006:9 om att den enskildes önskemål är särskilt viktigt om den förvarstagnes trovärdighet ingår i bedömningen. Särskilda skäl emot muntlig förhandling kan vara om verkställighet är mycket nära förestående eller om muntlig förhandling i samma fråga nyligen hållits. Eftersom muntlig förhandling inte har hållits i något av ärendena tidigare och ingen verkställighet är nära förestående så återförvisas de två ärendena till migrationsdomstolen.

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-05-06:

Migrationsverket lovar förbättra id-kontroller till sidans topp

Allvarliga brister har avslöjats i hur Migrationsverket och ambassader arbetar med att klarlägga identiteten på anhöriginvandrare. Nu lovar generaldirektör Mikael Ribbenvik bättring.

Riksrevisionen kom i april med en rapport om hur Migrationsverket, ambassader och generalkonsulat handlägger ärenden med personer som ansöker om att få flytta till Sverige som anhöriga till redan invandrade. Kritiken var hård.

Den breda bilden i rapporten var att personer kan få uppehållstillstånd på felaktig grund. Särskilt allvarliga beskrevs bristerna id-kontrollerna av den som söker uppehållstillstånd.

"Med nuvarande rutiner, resurser och ansvarsfördelning är det ingen aktör som fullt ut kontrollerar äktheten i den sökandes handlingar", skriver Riksrevisionen.

Lovar förbättring

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik har därefter kallats till riksdagens socialförsäkringsutskott. Under torsdagen informerade han ledamöterna om vilket arbete som pågår på myndigheten för att förbättra kontrollen. I ett skriftligt svar till TT lovar han handling.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-20

Utvisning efter brott: Vägledande dom om vilka beslut som kan överklagas till sidans topp

En person som dömts till utvisning på grund av brott ansökte om uppehållstillstånd av skyddsskäl. Efter slutligt avslag i den processen påtalade han verkställighetshinder. Grunderna för verkställighetshinder för brottsdömda finns i 12 kap 16b § i Utlänningslagen. Migrationsverket kan dock inte fatta beslut, bara (enligt 12 kap 20§) lämna över yttrande till Migrationsdomstolen. I detta fall avslogs såväl ansökan enligt 16b§ som begäran om ny prövning enligt 12 kap 19b§. Personen överklagade. Migrationsdomstolen avslog begäran om ny prövning men avvisade ansökan enligt 12 kap 16b§ med motivering att ett beslut att inte lämna över ärendet inte var överklagbart. I inlagan till Migrationsöverdomstolen framförde personen att beslut enligt 12 kap 16b§ kan överklagas enligt Utlänningslagen. Även Migrationsverket ansåg att beslutet var överklagbart. Men Migrationsöverdomstolen förklarar att beslut enligt 12 kap 16b§ är ex officio-beslut jämförbart med beslut enligt 12 kap 18§ som inte kan överklagas. Det är först om ny prövning beviljats enligt 12 kap 19b§ som en sakprövning enligt 12 kap 16b§ kommer till stånd och vid ett eventuellt avslag kan överklagas.

Hämta domstolens referat i mål UM 11328-20, MIG 2021:7 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 21-05-20:

Inget hinder mot att överföra barnfamiljer till Italien enligt Europadomstolen till sidans topp

Två fall har behandlats, ett rörande en kvinna med två barn från Eritrea, det andra en familj med fem barn från Libyen. De sökte asyl i Nederländerna respektive Finland men fick beslut om att sändas till Italien enligt Dublinförordningen. Ett av barnen i familjen i Finland hade genomgått en ryggmärgsoperation. Europadomstolen avgjorde för ett antal år sedan att överföringar av barnfamiljer till Italien inte skulle ske utan individuella garantier om lämpligt mottagande. Sedan Italien börjat lämna generella garantier om inkvartering i boende för nyanlända krävdes inte längre individuell garanti. Vid tidpunkten för de här familjernas ansökningar hade de så kallade "Salvini-reglerna" införts i Italien. Dessa regler försämrade villkoren för asylsökande. Bland annat erbjöds inte längre adekvat boende för familjer som överförts från andra EU-länder. Därför hävdade familjerna att barnen inte kunde överföras utan garantier från Italien. Men när ärendet nu behandlats av Europadomstolen så har Salvini-reglerna åter avskaffats. Barnfamiljer behandlas nu som en sårbar grupp och kommer enligt den nuvarande regeringen i Italien att erbjudas boende och annan service de har rätt till inom ett nytt system (SAI). Anmälningarna bedömdes därför som uppenbart ogrundade.

Case of M.T. v. the Netherlands, Application no. 46595/19 (Extern länk)

Case of A.B. and others against Finland, application no. 41100/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-20:

EU-domstolen: Händelser efter beslut om Dublinöverföring ska kunna tas upp till sidans topp

En man från Palestina sökte asyl i Belgien. Myndigheten beslutade att han skulle överföras till Spanien enligt Dublinförordningen. Sedan anlände mannens bror till Belgien. Eftersom deras ärenden hängde ihop begärde mannen uppskov och överklagade överföringen. Den belgiska domstolen avvisade överklagandet med motivering att beslutets lagenlighet inte kunde påverkas av händelser som inträffat senare. Belgiens högsta förvaltningsdomstol överlämnade ärendet till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. EU-domstolen konstaterar, liksom tidigare generaladvokaten, att EU-domstolen redan prövat liknande fall. Överklagande har ansetts tillåtet dels då den asylsökande riskerar omänsklig eller förnedrande behandling i den ansvariga staten, dels då det efter beslutet uppkommit nya avgörande omständigheter. Generaladvokaten ansåg att det innebär att den sökande ska ha tillgång till ett effektivt rättsmedel i denna situation. Men EU-domstolen slår fast att de nya omständigheterna inte behöver prövas inom ramen för överklagande. Staten kan även besluta om ett särskilt rättsmedel för att ta upp nya omständigheter. Huvudsaken är att omständigheter som inträffat efter beslutet ska beaktas om dessa är avgörande för en korrekt tillämpning av Dublinförordningen.

Domen i mål C-194/19 (Extern länk)

Pressmeddelande, på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Migrationsverkets sammanfattning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-20:

EU-domstolen: En asylansökan får inte avvisas för att personen fått avslag i Norge till sidans topp

Ärendet gäller en person som sökte asyl i Tyskland. Han hade tidigare fått avslag i Norge. Tyskland bad Norge att ta tillbaka personen, men det blev ingen accept, eftersom Norges ansvar hade löpt ut. Tyskland ville nu behandla ansökan som en efterföljande ansökan (ny prövning) och ge ett snabbt avslag eftersom den inte innehöll några nya omständigheter. Detta är möjligt enligt tysk lag om personens tidigare ansökan har behandlats i ett EU-land. EU-domstolen invänder inte heller mot detta, men Norge är inte ett EU-land. Även om Norge är med i samarbetet kring Dublinförordningen så är landet ett tredjeland och inte bundet av EU:s gemensamma direktiv om asylprövning. Tyskland kan därför inte förutsätta att ett asylbeslut i Norge är ett slutligt beslut i asylprocedurdirektivets bemärkelse. En asylansökan från en person som fått beslut i Norge kan inte betraktas som en "efterföljande ansökan".

Dom nr C-8/2020 i sin helhet (Extern länk)

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-20

Barn till flykting ska inte ges status automatiskt, enligt EU-domstolens generaladvokat till sidans topp

Generaladvokaten har lämnat ett omfattande förslag till förhandsavgörande i ett ärende som lämnats in från en domstol i Tyskland. Målet som föranlett prövningen gäller ett barn som är medborgare i Tunisien men vars far kommer från Syrien. Frågan är om tysk lag får ge barnet flyktingstatus härledd från fadern utan att pröva barnets skyddsbehov. Generaladvokatens svar är nej. Genèvekonventionen innehåller visserligen regler om att en flyktings familjemedlemmar ska ha vissa förmåner precis som flyktingen. Men detta är inte detsamma som att de ska ha flyktingstatus. EU-domstolen har tidigare godkänt att familjemedlemmar till en person från Azerbajdzjan skulle beviljas härledd flyktingstatus, men i det fallet sökte familjen asyl tillsammans och befann sig i samma situation. Barnet från Tunisien har rätt till uppehållstillstånd enligt familjeåterföreningsdirektivet, men inte till status som flykting, bland annat för att flyktingstatusen avser behovet av skydd gentemot landet där personen är medborgare. Motsvarande gäller vid alternativ skyddsstatus. Målet kommer att behandlas av EU-domstolen som ska avge ett förhandsavgörande.

Läs domen i dess helhet (Extern länk)

Läs referat i ELENA legal update 21-05-21 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-20:

Prövningstillstånd om särskilt ömmande omständigheter och om unionsföreträde till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i ett ärende som gäller om ett barns sjukdom och vårdbehov utgör sådana särskilt ömmande omständigheter att det kan leda till uppehållstillstånd och om det skulle bryta mot ett internationellt åtagande att utvisa barnet.

Migrationsöverdomstolen har även släppt upp ett ärende som gäller om unionsföreträdet ska respekteras även vid en ansökan om förlängning av ett tidsbegränsat arbetstillstånd och vilka omständigheter som ska beaktas i så fall.

Lista över beviljade prövningstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-20:

Domstol: Utvisning av barn med uppgivenhetssyndrom strider mot barnkonventionen till sidans topp

En kvinna med två barn flydde från Azerbadjzan efter att de under lång tid misshandlats av maken/fadern. Skilsmässa hade genomförts och ett flertal polisanmälningar hade tagits upp, men utan resultat. I Sverige har ett av barnen insjuknat med uppgivenhetssyndrom och varit okontaktbar under mycket lång tid. Det är ostridigt att tillståndet är livshotande utan behandling. Barnet matas med sond som byts på sjukhus. Migrationsverket ansåg att familjen kunde få skydd av myndigheterna i hemlandet där även sondmatning kan ske. Omständigheterna är särskilt ömmande men en utvisning skulle enligt Migrationsverket inte uppgå till brott mot Europakonventionen, bland annat för att behandlingen i Sverige ändå inte fått effekt. Till överklagandet bifogades läkarintyg om att tillståndet förbättrats de senaste månaderna och skulle kunna hävas under trygga omständigheter, även om det fortfarande är livshotande. Barnet saknar skyddsreflexer efter att ha varit oförmögen att röra sig i två och ett halvt år. Även migrationsdomstolen anser att hemlandet kan ge skydd mot den våldsamme mannen samt att utvisning av barnet inte skulle bryta mot Europakonventionen. Men vid en bedömning av barnets bästa och risken för ett förvärrat tillstånd om den nuvarande tryggheten tas bort landar domstolen i att det föreligger så exceptionella omständigheter att en utvisning skulle strida mot barnkonventionen. Familjemedlemmarna får därför uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning insändare 21-05-04

Låt föräldrarna stanna - fel att utvisa efter 18 år i Sverige till sidans topp

Med anledning av artikeln "Familj splittras efter 18 år i Sundsvall - barnen har uppehållstillstånd medan föräldrarna ska utvisas" i ST 27/4.

Hur kan man utvisa personer som varit i Sverige 18 år? Kvinnan har arbetat inom äldreomsorgen i 13 år, mannen har tagit svenskt körkort på bil och truck. Tydligen har bägge haft jobb.

Kvinnan har betalat a-kassa i 13 år. Jag tycker att kvinnan i detta fall bör få a-kassa och bostadsbidrag.

Asylreglerna bör ändras. Om man varit i Sverige mer än tio år bör man få stanna. Man bör se och behandla och ta ställning till olika fall. Ge dessa människor ett jobb, låt dem stanna!

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-05-08:

Hoppet om att få stanna i Sverige ute för familjen Kalac till sidans topp

På sju år har systrarna Kalac lärt sig svenska, utbildat sig och skaffat arbeten inom vård och omsorg. Nu är deras sista hopp om att få stanna i Sverige är ute. Migrationsöverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, och familjen måste återvända till Serbien.

- Jag tror inte jag orkar mer, säger äldsta systern Amela.

SVT har tidigare rapporterat om systrarna Kalac i Grästorp som fått avslag från Migrationsdomstolen på sin ansökan om upphållstillstånd. Detta efter sju år i Sverige under vilka systrarna lärt sig ett nytt språk och sedan skaffat jobb. De har kommit att bli några av alla dem inom vård om omsorg som kämpar för att Sverige ska ta sig igenom coronapandemin.

I ett mejl till SVT skrev Migrationsverket att de "följer de lagar och regler som finns".

Orolig för mamma

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 21-04-13: Migrationsverket om varför systrarna Kalac utvisas: "Når inte upp till kraven om anpassning" (Extern länk)

Sveriges Radio 21-05-10: Dinos kompisar vill stoppa utvisningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 21-05-11:

Morteza hade fast jobb - utvisades av Migrationsverket till sidans topp

Den afghanska flyktingen Morteza Karimi, 25 år gammal, hade fast jobb i Ödeshög, men utvisades av Migrationsverket för att man inte kunde fastställa hans identitet. Men hans tvillingbror fick stanna i Sverige.

Gunnel Frisk, i Ödeshög, som tagit hand om Morteza anser att systemet är godtyckligt.

"Jag tycker det är förfärligt att man behandlar människor så här respektlöst", säger hon.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mölndals-Posten 21-05-11:

Qudratt har bott fem år i Sverige - vet inte om han får stanna till sidans topp

Qudratt Rezaie flydde från Afghanistan som 15-åring och har bott i Mölndal i över fem år. Han pluggar, arbetar på Berzelius äldreboende och vill bli läkare. Men han vet fortfarande inte om han får uppehållstillstånd.

- Den här väntan är fruktansvärd, säger han.

Den 10 mars 2016 kom Qudratt Rezaie till Sverige för att söka asyl. Då var han 16 år och hade varit på resande fot i nästan två år.

- Den första tiden var jag så trött. Jag sov i en månad, säger han.

I dag är han inneboende hos en familj i Lindome och läser sista terminen på Krokslättsgymnasiet. Om bara några veckor är han färdigutbildad undersköterska och går direkt till ett fast jobb på Berzelius äldreboende.

- Jag pluggar och jobbar 75 procent där. Det har blivit många pass under pandemin, säger han.

Qudratt trivs på jobbet, i Lindome och med sina vänner - men det finns en stor oro i han liv. Han vet inte om han får stanna i Sverige.

- När jag tänker på det kan jag inte sova. Jag tappar fokus på allt och har svårt att hitta en bra balans.

Växte upp i Afghanistan

Qudratt Rezaie berättar att han växte upp med sina föräldrar och syskon i provinsen Ghazni i Afghanistan. När han var 14 år mördades hans pappa.

- Min pappa var rektor i skolan och skulle leverera böcker från Ghazni till skolan. På vägen tog talibanerna honom och dödade honom. Sedan, när jag var 15 år gammal kom talibanerna och skulle ta kontroll över vår by.

Qudratt tillhör folkgruppen hazarer som har utsatts för förtryck och attacker från talibanerna. Han säger att det fanns personer som försökte försvara hans by, men att det inte gick.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 21-05-19:

Sher nekas uppehållstillstånd - alla klasskompisar får stanna till sidans topp

Sher Karimi studerar allmän kurs på Ölands folkhögskola. Han är den ende eleven i klassen som fick avslag när han och de andra klasskamraterna ansökte om förlängning av sina uppehållstillstånd via gymnasielagen. Migrationsverket vill idag inte kommentera varför eleverna bedömts så olika.

Sher Karimi kom från Afghanistan till Sverige 2015, Sher läser allmän kurs - svenska som andraspråk på Ölands folkhögskola. Där läser han behörighetsgivande kurser på gymnasienivå, kurserna som han läser är bland annat samhällskunskap, naturkunskap, matematik, engelska.

"Väldigt osäkert

När han och hans klasskamrater ansökte om förlängning av uppehållstillståndet via gymnasielagen var han den ende i hela klassen som fick avslag.

- Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har överklagat många gånger men fått nej. Jag vet inte vad jag ska göra och vilken väg jag ska ta, säger Sher Kamiri.

Sher Kamiri kommer från provinsen Ghazni som är delvis under talibanernas kontroll. Han menar att han riskerar livet om han återvänder till Afghanistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylnytt 21-05-20:

HFD: Dagersättning får sättas ned då en utvisad uttalat vägran att lämna landet till sidans topp

En person med utvisningsbeslut som vunnit laga kraft klargjorde att hon inte tänkte medverka. Hon hade fått information att detta kunde leda till att dagersättningen sattes ned, vilket också skedde. Förvaltningsrätten upphävde beslutet eftersom nedsättning ska ske om en person "vägrar att medverka till en åtgärd" som är nödvändig för att genomföra utvisningen. Enligt förvaltningsrätten hade personen inte uppmanats till någon konkret åtgärd. Migrationsverket överklagade med motivering att när peronen har de handlngar som krävs och det inte behövs någon mer åtgärd än att utlänningen faktiskt lämnar landet så kan formuleringen avse en vägran att medverka till själva resan. Högsta förvaltningsdomstolen håller med om detta. Då personen hade blivit informerad om konsekvenserna och inte hade giltigt skäl att inte följa utvisningsbeslutet så var beslutet att sätta ned dagersättningen riktigt. Det enskilda målet avskrivs dock, eftersom personen vid det här laget har lämnat landet och rätten till bistånd har upphört.

Hämta beslutet i mål 4234-20 (Extern länk)

Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Altinget 21-05-15:

"Asef förlorade i asyllotteriet" till sidans topp

Samma dag som Tousin "Tusse" Chiza vann melodifestivalen steg Asef på planet för att följa ett utvisningsbeslut. Båda kom till Sverige som barn, ensamma på flykt. Varför fick Tusse stanna, men inte Asef? Det frågar sig Sanna Vestin, Flyktinggruppernas riksråd (FARR).

Den 13 mars 2021 vann nittonårige Tousin Chiza melodifestivalen och blev Tusse med hela Sverige. Det som fick oss att älska honom var inte bara den hoppingivande sången utan också hans historia. Ett barn på flykt som tas emot i Sverige och får en bonusfamilj - nu ger han oss alla av sin trygghet och energi.

Samma dag, den 13 mars, stod tjugoårige Asef på flygplatsen. Också han kom hit på flykt ensam, som barn. Men efter fem och ett halvt år steg han på planet för att följa ett utvisningsbeslut.

Vad hade hänt? Varför fick Tusse stanna, men inte Asef?

En tillfällig asyllag

Asef sökte asyl 2015. Han var bara fjorton men hade hunnit bli hotad och misshandlad och flytt för livet. Det var inget han kunde bevisa - bara berätta om och vakna av på nätterna. Upplevelserna på vägen hit bidrog till ångesten. På den tiden fick barn som sökte asyl ensamma ändå permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl. Barn får inte skickas iväg utan "ordnat mottagande" i hemlandet. Det står i Utlänningslagen och Migrationsverket brukade ta hänsyn till det.

Den 24 november 2015 aviserade regeringen en tillfällig asyllag. Alla uppehållstillstånd skulle bli tillfälliga och humanitära skäl skulle inte tillämpas. Lagförslaget kritiserades för att barn skulle ryckas upp när deras tillstånd löpt ut och de fyllt 18. Regeringen lyssnade och den tillfälliga lagen skulle inte användas för barn som sökt asyl senast den 24 november 2015. Asef hade kommit den 1 september och borde därmed ha klarat sig.

Den första gymnasielagen

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se också en längre artikel av Sanna Vestin, FARR, som förklarar utvecklingen:

Den onödiga flyktingkrisen 21-05-23: Att göra barn utvisningsbara (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 21-05-05:

Finland/ The CPT publishes report on Finland till sidans topp

The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) has published today the report on its periodic visit to Finland, which took place from 7 to 18 September 2020.

The main objective of the visit was to review the treatment of persons deprived of their liberty by the police and in immigration detention, as well as the situation of prisoners. The delegation further carried out visits to two State Residential Schools and to the psychiatric units of Helsinki University Hospital at Kellokoski.

/Utdrag:/

Foreign nationals deprived of their liberty under aliens legislation

The CPT welcomes that in practice, detention of unaccompanied minors is extremely rare in Finland, and that pursuant to amendments to the Aliens Act, unaccompanied minors younger than 15 can never be detained.

The delegation heard no allegations of ill-treatmentof foreign nationals by staff at the Metsälä Detention Unit for Foreign Nationals.

Further, the Unit's staff-who were well trained and who possessed appropriate multi-cultural and linguistic competences -displayed a generally positive attitude vis-à-vis the detained foreign nationals. The material conditionswere generally adequate. That said, the ongoing absence of organised activitieswas a problem, especially for those detainees who spent lengthy periods (up to several months) at the establishment.

As regards health care, it is an improvement that the Unit now employed two full-timenurses. Nevertheless, the CPT invites the Finnish authorities to make efforts to ensure ready access to a nurse also on Sundays; further, someone competent to provide first aid should always be present at the Unit at night.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-20:

Ungern/ Oacceptabel behandling av barnfamlij i transitzon enligt Europadomstolen till sidans topp

Europadomstolen har tidigare inte ansett att förhållandena i Ungerns transitzon vid gränsen till Serbien nådde upp till brott mot Europakonventionens artikel 3 (förbud mot tortyr och förnedrande behandling mm). I det här fallet gör familjens utsatta situation med flera småbarn och att mamman var gravid och behövde vård att den gränsen har passerats. Familjen var i zonen nästan fyra månader, dels i en container utsatt för hetta från solen utan ventilation, dels under en period isolerade på grund av hepatitis i en container där de inte hade någon kontakt med andra människor och barnen bara hade sand att leka med. Kvinnan hade fått viss vård, men med svårigheter att kommunicera och under övervakning av uniformerade vakter även under gynekologisk undersökning. Mannen hade ett eget ärende och hade på grund av att han sökt asyl på nytt inte fått någon egen matranson, vilket enligt domstolen i sig bröt mot konventionen. Domstolen betraktar vistelsen i transitzonen som förvarstagande eftersom det endast är möjligt att lämna området genom att passera gränsen till Serbien.

Case of R.R. and Others v. Hungary, application no. 36037/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Yobber 21-05-04:

Jobbet handlar inte om pengar, det handlar om framtiden. Om livet. till sidans topp

Med minst godkänt i samtliga ämnen och en utbildning inom bristyrken är studenterna som gått gymnasiet via Nya Gymnasielagen motiverade och redo att ge sig ut i arbetslivet. De står inför kravet att de måste landa en tillsvidare anställning senast sex månader efter examen för att få stanna i Sverige. Nu initierar Arbetskraftsförmedlingensen digital satsning tillsammans med videorekryteringsföretaget Yobber för att ungdomarna ska kunna nå ut till potentiella arbetsgivare.

Den Nya Gymnasielagen syftar till att ungdomar som har fått avslag på sin asylansökan ska få stanna i Sverige om de genomgår en gymnasieutbildning med minst godkänt i samtliga ämnen - och lyckas att få en tillsvidare anställning redan inom sex månader efter examen. En uppgift tuff för vilken nyutexaminerad gymnasieelev som helst, inte minst i pandemins kölvatten där ungdomsarbetslösheten ökat med 4 procentenheter och uppgår till 24%. Dessutom är tillsvidare anställning i sig ovanligt inom bristyrken som exempelvis i vården och hemtjänsten där timanställningar är den sedvanliga inkörsporten.

"Nya gymnasielagen innebär att vi måste hitta fast anställning senast sex månader efter examen. Lyckas vi inte med det, utvisas vi efter sex år i Sverige. Då slås våra liv i spillror samtidigt som Sverige har lagt ner tid och pengar på vår utbildning helt i onödan." - Sherali Hosseini

Enligt Skolverket kostar en gymnasieplats i Sverige i snitt 125 000 kr per år. En komplett treårig gymnasieutbildning för 375 000 kr är investeringen som har gjorts i ungdomarna som studerar via Nya Gymnasielagen. Samtidigt visar uträkningar från SCB att varje person som har en heltidsanställning bidrar till Sveriges BNP med i snitt 520 000 kr per år.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 21-05-08:

Ung Kraft stöttar ensamkommande ungdomar: "Många mår väldigt dåligt" till sidans topp

Ung kraft är ett nytt projekt i Borås som stöttar ensamkommande ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd och som omfattas av den nya gymnasielagen.

Projektet går ut på att hjälpa ungdomarna, så att de efter sina studier kan få ett varaktigt jobb.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-05-18:

Danmark/ "Syria is not safe" nationwide demonstrations against return of refugees till sidans topp

Thousands of protesters are expected to turn up for demonstrations and protests in 25 cities across Denmark tomorrow to say no to the Danish government's withdrawal of residence permits for Syrian refugees.

Activists and organizations are now joining forces in a joint protest against the Danish government's plans for returns of Syrian refugees. Haifaa Awad, Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælp Ungdom and Amnesty International Denmark convene demonstrations across the country on Wednesday.

The message is clear: The Danish government should immediately stop plans to withdraw Syrian residence permits.

Hundreds of Syrian refugees, including children, have been told by the Danish Immigration Service to return to Syria, assessing that Damascus and the surrounding areas are safe to return to. At least 39 Syrians have received their final assessment in the Refugee Board - and are now in a deportation position.

But Syria is far from a safe country. Although military hostilities have diminished in most of the country, Syrian citizens continue to risk persecution and human rights abuses - including in Damascus and the surrounding area.

"In Damascus, the Assad regime has consolidated its power now, not with bombs, but with horrific human rights violations, extremely arbitrary arrests and extensive torture laboratories. Can our Prime Minister Mette Frederiksen guarantee the lives of Syrian refugees when they cross the border when the UN and the United States cannot? " said activist, Dr Haifaa Awad.

For years, Amnesty International has documented gross and systematic human rights violations by the regime in Syria. The human rights organization is shocked by Denmark's unilateral action:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ordfront magasin 21-05-07:

Grekland/ Åtal mot livräddare till sidans topp

De hjälpte nödställda flyktingar på ön Lesbos, men greps och kastades i häkte av grekiska polisen. Människorättsorganisationer menar att fallet handlar om att misstänkliggöra aktivister genom att dem att svartmåla dem som kriminella.

Sara Mardini och Sean Binder var 23 och 24 år gamla. Sara Mardini hade själv tidigare flytt från krigets Syrien och ville hjälpa de som i samma situation kom efter henne. Sean Binder hade arbetat för kusträddningen och behärskade ytbärgning, en kunskap som kom väl till pass för att rädda flyktingar som fallit ur de ranka båtar som de försökte ta sig från Turkiet till den grekiska ön Lesbos.

- Jag arbetade med allt möjligt, berättar Sara Mardini på videolänk vid en konferens med Föreningen Ordfront.

- Vår organisation hade tre verksamhetsgrenar: en klinisk, hygien och tvätt och så räddningsuttryckningarna. Behoven var omåttliga, misären stor, vi var en liten organisation och hoppades hela tiden att de stora hjälporganisationerna eller grekiska staten och EU skulle rycka in och göra mer.

- Sara gjorde stordåd, hon fick ihop medel till att köpa mycket välbehövliga tvättmaskiner, till exempel, säger Sean Binder, också på videolänk. Själv arbetade jag med räddningsinsatserna. Vi hade förstås nära kontakt och samarbete med grekiska kustbevakningen, hela tiden. De rapporterade via radio var det fanns nödställda, eller om vi såg dem från kusten. Eftersom vi befann oss på plats nära Lesbos sydöstra udde, närmast Turkiet, kunde vi ofta nå dem snabbare med våra motorbåtar, en halvtimme kan betyda liv eller död när en båt kapsejsat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-05-19:

Storbritannien/ The Glasgow Girls' guide to stopping an immigration raid till sidans topp

Roza Salih

Anyone can do what we did. Community action is the key to challenging the UK's brutal system

I was at work on Thursday morning when I got the call from a friend over in Pollokshields, on the south side of Glasgow: "It's the Home Office, they're trying to detain asylum seekers. Get down here."

When we got to Kenmure Street there was, thanks to the No Evictions Network, already a crowd surrounding the Immigration Enforcement van. One brave man had managed to get underneath, and was huddled there in the cold, squashed between the tarmac and the vehicle's underside.

The crowd chanted: "No one is illegal!", and some held placards saying: "Refugees welcome here". As I waded through, it seemed like everyone was calling a friend: "Get down here, we need more people." The community was organising to protect its own.

Someone handed me the megaphone, and I repeated what I had already heard so many people in the crowd telling one another, "You're doing great! We can win this!" And I knew it was true: 16 years ago, me and my friends had also fought, and won.

In 2005, our friend Agnesa and her family had been detained by the Home Office. Nessa's family were asylum applicants, just like me. And in the middle of the night, 12 immigration officials broke down their door, forcefully put them in a van with few belongings, and drove them to Yarl's Wood to be deported.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

The Diplomat 21-05-12:

The asymmetrical EU-Afghanistan cooperation on migration till sidans topp

The EU's persistent push for refugees to return to Afghanistan and efforts to fund reintegration programs fail to account for the country's ongoing instability.

Today, with 2.5 million registered refugees, Afghans make up the largest refugee group in Asia and the second largest in the world. Around 1.4 million registered Afghan refugees are currently living in Pakistan and 3 million (both registered and unregistered) in Iran. Afghanistan's neighbors are thus the immediate hosts for the greatest number of Afghan refugees.

On April 26, the European Union signed a Joint Declaration on Migration Cooperation (JDMC) with Afghanistan, replacing the previous Joint Way Forward (JWF) agreement, which facilitates the deportation of Afghans whose asylum applications have been rejected in the EU member states. The new agreement amends the JWF and proposes new changes, such as a maximum number of 50 returnees per flight and up to 500 deportees per month. However, the situation for returnees remains increasingly unwelcoming on the ground.

The Joint Way Forward (JWF)

The EU's readmission arrangements with third countries have been kept mostly confidential and not fully revealed to the public. This holds true for EU declarations with Afghanistan that were disclosed by Statewatch and criticized by human rights activists afterward. The JWF was drafted by the European Commission and European External Action Service (EEAS) and signed during the Brussels donor conference in October 2016. It explicitly mentions Afghanistan's dependency on foreign aid, proposing that it could be used as "possible leverages across Commission-EEAS policy areas to enhance returns and effectively implement readmission commitments."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 21-05-18:

Tobé: Tvingande omfördelning av flyktingar ingen politisk väg framåt till sidans topp

Slopa kravet på obligatorisk omfördelning av flyktingar är huvudingrediensen i den moderate EU-parlamentarikern Tomas Tobés förslag för att få medlemsländerna med på ny gemensam migrationspolitik. Även den svenska regeringen är inne på samma linje.

I höstas lade EU-kommissionen fram ett förslagpaket på ny asyl- och migrationspolitik i ett försök att bryta det dödläge bland medlemsländerna som funnits i frågan sedan flyktingkrisen 2015.

Moderaternas Tomas Tobé är anvarig i Europaparlamentet för rättsakten som ska ersätta dagens Dublinförordning - den så kallade förordningen för asyl- och migrationshantering. Hans utkast på förslag till parlamentets gemensamma ståndpunkt kommer efter sommaren men i går måndag presenterade Tobé delar av innehållet under en debatt.

- Det är viktigt att vi går till en ordning där man söker asyl vid EU:s yttre gräns, sade Tomas Tobé.

Huvudprincipen i Dublinreglerna är att migranter ska söka asyl i det första EU-land de ankommer. Men detta har i stort inte efterlevts då migranter i många fall sökt asyl i länder som Tyskland och Sverige som ses som mer attraktiva än vissa EU-länder som de först ankommer.

I ett tidigare förslag om ny asyl- och migrationspolitik från 2015 förordade EU-kommissionen en tvingande omfördelning av migranter mellan medlemsländerna. Detta har dock i praktiken blockerats av länder som Ungern och Polen som inte vill ta emot några flyktingar. Denna tvingande omfördelning vill Tobé nu skrota och ersätta med vad som på EU-jargong kommit att kallas "obligatorisk solidaritet".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 21-05-19:

MEPs call for better protection of migrants from human rights violations till sidans topp

Parliament criticises the European Commission and some EU countries for overusing informal agreements on the return and readmission of irregular migrants.

On Wednesday, Parliament adopted a report by 358 votes in favour, 309 against, with 26 abstentions providing recommendations on human rights protection in the framework of the EU's external asylum and migration policy.

The text notes that, since 2016, the EU and some member states have made many informal bilateral agreements and arrangements with third countries on strengthening their border control and management capacities, fighting human trafficking and on the return and readmission of irregular migrants.

It also highlights several worrying trends and the practical human rights implications stemming from such informal arrangements, which are concluded without due democratic scrutiny and parliamentary oversight and are not subject to judicial scrutiny.

Therefore, MEPs urge the European Commission to negotiate and sign formal readmission agreements with third countries. They note the absence of adequate operational reporting, monitoring, evaluation and accountability mechanisms to track individual cases and respond to potential violations, as well as the lack of effective judicial remedies for persons whose rights have been allegedly violated. The rights of asylum seekers are inherently dependent on having human rights violations assessed by a court, MEPs point out.

Overview of EU funds needed

A complete, public overview of EU funding to third countries to facilitate cooperation on migration issues remains unavailable, the report notes. MEPs call on the European Commission to ensure full transparency, including by establishing such an overview.

(...)

Hela referatet (Extern länk)

Antagen text på svenska: Skydd av de mänskliga rättigheterna och EU:s externa migrationspolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Criminologies 21-05-07:

The Rise of Frontex in the EU's New Strategy on Assisted Return till sidans topp

Guest post by Erlend Paasche, Norwegian Institute for Social Research

There is an abundance of criminological studies of deportation but few have explored the so-called 'Assisted Voluntary Return programmes' (AVRs). Yet both deportation and AVR are central to European immigration law enforcement. AVRs typically provide assistance with acquiring travel documents and organize return flights free of charge. Funded by host states and implemented by service-providers such as the International Organization for Migration or non-governmental organisations, they also offer cash grants upon return, or some form of in-kind reintegration support, or a combination thereof.

Sociologists have analysed AVR as 'soft deportation', indicating the absence of brute force but also acknowledging the inherently coercive nature of return for those ordered to leave, and the hostile environment in which it occurs. Why, then, are criminologists not more interested?

Perhaps the study of deportation, being 'lived' as punishment by deportees but not legally defined as such by states, is quietly considered audacious enough, stretching the discipline of criminology beyond its home turf of criminal justice? More provocatively, could it be that the criminological gaze has been skillfully diverted by that strategically crafted misnomer, 'voluntary'?

A recent policy development suggests that criminologists may need to reconsider their priorities. In April 2021 the European Commission launched the first-ever Strategy on Assisted Voluntary Return. It presents a mixture of old and new elements, that need to be carefully unpacked.

The Strategy reaffirms the EU's commitment to what it habitually refers to as a 'more effective, humane and orderly return', while acknowledging that uptake remains far below desirable levels.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska unionens råd 21-05-17:

Blåkortsdirektivet: system för att locka till sig högkvalificerade arbetstagare till sidans topp

Företrädare från rådets ordförandeskap och Europaparlamentet har nått en preliminär överenskommelse om ett utkast till direktiv om fastställande av villkor för inresa och vistelse för högkvalificerade tredjelandsmedborgare som kommer för att bosätta sig och arbeta i EU (blåkortsdirektivet). Detta EU-omfattande inresesystem syftar till locka till sig och behålla högkvalificerade arbetstagare, särskilt inom sektorer med kompetensbrist.

De nya reglerna, som kommer att ersätta nuvarande regler, innebär att villkoren för högkvalificerade arbetstagares inresa och vistelse harmoniseras ytterligare och att EU-blåkortet blir mer attraktivt, särskilt genom att

+ fastställa mer inkluderande inresekriterier, bland annat genom att sänka lönetröskeln för inresa, tillåta lägre lönetrösklar för nyutexaminerade eller yrkesgrupper med behov av arbetskraft, minska arbetskontraktens minimilängd till sex månader, och utöka tillämpningsområdet till att omfatta högkvalificerade arbetstagare från informations- och kommunikationstekniksektorn (IKT-sektorn)

+ underlätta rörligheten inom EU, bland annat genom att minska minimiperioden för vistelse i det första EU-landet, förenkla och snabba på förfarandet för utövande av rörlighet och tillåta ackumulering av vistelseperioder enligt olika system för att erhålla ställning som varaktigt bosatt

+ underlätta familjeåterförening och ge maka, make eller partner till innehavaren av blåkortet obegränsat tillträde till arbetsmarknaden

+ förenkla förfaranden för godkända arbetsgivare

+ bevilja en mycket hög nivå av tillträde till arbetsmarknaden, särskilt genom att fastställa att medlemsländerna får tillåta innehavare av EU-blåkortet att bedriva verksamhet som egenföretagare eller annan yrkesmässig sidoverksamhet samt genom att erbjuda skydd, särskilt vid arbetslöshet

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-parlamentet 21-05-18: Agreement on an improved EU admission system for highly qualified workers (Extern länk)

Europaportalen 21-05-18: Fler högutbildare ska lockas arbeta i EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 21-05-18:

Fakta-PM om EU-förslag om strategi mot människohandel till sidans topp

/Utdrag ur regeringens PM om COM(2021) 171, Sammanfattning:/

Den 14 april 2021 presenterade kommissionen meddelandet om EU:s strategi mot människohandel 2021-2025. I meddelandet konstateras att människohandel är ett globalt fenomen som sker i varje land och i varje region. Nästan hälften av dem som faller offer för människohandel inom EU är EU-medborgare, och ett betydande antal utsätts inom den egna medlemsstaten. Meddelandet framhåller att merparten av offren i EU är kvinnor och flickor som utsätts för människohandel för sexuellt ändamål, och att nästan vart fjärde offer i EU är ett barn. Vidare framhålls att även de flesta människohandlare i EU är EU-medborgare, och närmare tre fjärdedelar av förövarna är män. Människohandel renderar i höga brottsvinster för de kriminella och orsakar enorma mänskliga, sociala och ekonomiska kostnader. Kommissionen uppskattar att de ekonomiska kostnaderna uppgår till 2,7 miljarder euro årligen. Kommissionen framhåller att bekämpa människohandel länge har varit en prioritering, och att framsteg har gjorts i många avseenden under årens lopp. Trots dessa framsteg utgör människohandel fortfarande ett allvarligt hot inom EU och utsätter tusentals personer för fara varje år, framför allt kvinnor och barn. Människohandel är fortfarande ett brott med låga risker och höga vinster på grund av det låga antalet åtal och fällande domar. Strategin har som mål att bekämpa människohandel på ett mer effektivt sätt.

Strategin är i huvudsak uppbyggd kring fem prioriteringsområden; 1) förebyggande åtgärder, skydd av offer samt åtal och fällande domar mot människohandlare, 2) att minska efterfrågan som ligger till grund för människohandel, 3) att upplösa den kriminella modellen för att stoppa utnyttjandet av offer, 4) att skydda och stödja offren, framför allt kvinnor och barn, samt 5) den internationella dimensionen.

Regeringen välkomnar kommissionens strategi mot människohandel 2021- 2025. Det är särskilt positivt att strategin fokuserar på frågor om prevention, brottsbekämpning och ökat stöd till utsatta för att stärka deras position.

Läs eller hämta promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Asylrättscentrum 21-05-05:

Ny rapport Sveriges asylmottagande 2020 till sidans topp

AIDA, Asylum information database, publicerar årligen rapporter om utvecklingen inom asylmottagande i 23 olika länder. Asylrättscentrum skriver den årliga rapporten om Sverige. Sammanställningen av statistik för 2020 visar på minskat ett antal asylansökningar under 2020 och att även beviljandefrekvensen för asylansökningarna har minskat. I granskningen ser vi att COVID-19 har haft stor påverkan på asylmottagandet. Rapporten beskriver även den migrationspolitiska utvecklingen i Sverige.

Minskat asylansökningar och COVID-19 påverkan på asylprocessen

Totalt ansökte 12 991 personer om asyl i Sverige under år 2020, vilket innebär en minskning av ansökningarna med 41% jämfört med år 2019 då siffran var 21 984. Under hela 2020 fanns möjligheten att ansöka om asyl, men pandemin hade en påverkan på själva asylprocessen genom att asylutredningar sköts upp eller genomfördes via videokonferenser. Den genomsnittliga längden på asylprocessen (för alla olika spår) ökade från 288 dagar 2019 till ett genomsnitt på 302 dagar 2020.

Minskad beviljandefrekvens

Beviljandefrekvensen minskade avsevärt jämfört med tidigare år, från 39,7% 2019 till 29% 2020. Om vi enbart ser på beviljandefrekvensen för syrier så har den minskade från 97% 2019 till 76% 2020. Det är en följd av en förändring i Migrationsverkets bedömning av situationen i landet som Asylrättscentrum skrivit om tidigare. Andra nationaliteter som påverkas av en betydande minskning av beviljandefrekvens inkluderar eritreaner, somalier och iranier.

Barnkonventionen blev svensk lag

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-05-05:

Pandemic threatens refugee admissions through family, work, study permits till sidans topp

A new study released today shows that 1.5 million people from nations driving major refugee movements were admitted by 35 OECD countries and Brazil on family, work and study permits in the decade just prior to the COVID-19 pandemic.

The latest report by UNHCR, the UN Refugee Agency, and the OECD, the Organisation for Economic Co-operation and Development , titled "Safe Pathways for Refugees II", examines admissions from 2010 to 2019 of people from seven countries propelling displacement: Afghanistan, Eritrea, Iran, Iraq, Somalia, Syria and Venezuela.

Out of the 1.5 million non-humanitarian permits issued within the decade to help people from these countries, 156,000 were granted in 2019 alone. This exceeds an annual target of 120,000 set in a global resettlement and complementary pathways strategy launched by governments, civil society and UNHCR.

"We are encouraged by the great efforts of many states to admit refugees through these additional, safe pathways. These have reunited displaced families and given refugees the opportunity to use their talents, skills and expertise to give back to their new communities as well as rebuild their lives," said UNHCR's International Protection chief, Gillian Triggs.

While data for 2020 is yet to be compiled, the two organizations expect numbers of admissions in this period to be significantly less owing to closed borders and travel restrictions imposed in response to the COVID-19 pandemic.

"We must not let COVID-19 thwart the exceptional progress that has been made in expanding these pathways. While they are not a substitute for resettlement and humanitarian admissions, which offer more robust and longer-term forms of legal protection, they are safe and orderly forms of admission that can save lives and benefit many refugees," said Triggs.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Sörmland 21-05-19:

En röd liten stuga i Baggetorp är Ahmads nya hem till sidans topp

För fem år sedan kom Ahmad Jamali till Sverige som ensamkommande flyktingbarn.

Han har bott i familjehem, men sedan några månader tillbaka hyr han en röd liten stuga av campingmodell.

Livet på landet är toppen, tycker Ahmad, och han drömmer om att en dag köpa ett eget hus.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hallands Nyheter 21-05-09:

Så ser situationen ut i dag för ensamkommande i Varberg till sidans topp

Ali Khodadad var en av de som omfattades av gymnasielagen som kom 2018. Nu har han fått permanent uppehållstillstånd i Sverige - tack vare sin fasta tjänst på Fladen Fishing.

När brevet med Migrationsverkets stämpel anlände i brevlådan vågade Ali Khodadad knappt öppna.

- Jag bad min husägare att öppna. Han läste bara rubriken: "permanent uppehållstillstånd". Ouphf, det var den bästa känslan i mitt liv! säger han.

Det var för två veckor sedan och med det markerades slutet på en era för Ali Khodadad. Som så många andra ensamkommande från Afghanistan har han i själva verket vuxit upp i Iran. När han var ett litet barn flydde hans familj från Afghanistan till Iran, och där levde han under många år som papperslös flykting. Som sextonåring flydde han tillsammans med andra ungdomar till Sverige. Det var 2015. Under de här sex åren har han bott i Sverige, hoppat mellan asylboende och tillfälliga rum hos flera familjer och fullföljt en praktisk gymnasieutbildning med inriktning lager och logistik. Förra året var han färdig med sin utbildning och fick direkt jobb på Fladen Fishing.

- Jag kör truck, packar order, tar emot varor, allt möjligt. Jag är så tacksam över att jag fick jobb här och allt de har hjälpt mig med, säger Ali Khodadad.

Han är en av de som 2018 omfattade av den så kallade "nya gymnasielagen". Enligt den hade ensamkommande ungdomar som uppfyllde vissa kriterier rätt att söka tillfälligt uppehållstillstånd för att fullfölja sina gymnasiestudier. Efter avslutad utbildning har de ett halvår på sig att hitta en fast anställning, annars riskerar de utvisning. Och det är i det skedet som många ensamkommande befinner sig i dag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Medicin 21-05-07:

"Vården behöver en kunskapshöjning om tortyrskador" till sidans topp

Patienter som utsatts för tortyr förekommer inom hela hälso- och sjukvården, och behöver kunna identifieras, skriver flera debattörer verksamma i Region Skåne.

En ny rapport från Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne visar att nio av tio hälso- och sjukvårdsanställda i regionen säger sig sakna den kunskap de behöver för att upptäcka patienter som utsatts för tortyr. Sannolikt är detta inte unikt för Region Skåne, utan gäller troligtvis mer eller mindre även för andra regioner. Ska Sverige leva upp till FN:s konvention mot tortyr och erbjuda tortyrens offer rehabilitering måste dessa kunskapsluckor åtgärdas.

Rapporten Vad vi vet om tortyr och dess konsekvenser bygger på intervjuer och en enkätundersökning med hälso- och sjukvårdspersonal i Region Skåne, inklusive tandvårdspersonal. Nästan hälften av de drygt 1?500 som svarat tror inte att de möter patienter som utsatts för tortyr, och endast cirka 1 av 20 frågar rutinmässigt patienter som flytt från krig eller förföljelse om de utsatts för tortyr.

Enkäten hade en svarsfrekvens på 12 procent och av dem som svarade var 25 procent sjuksköterskor och 15 procent läkare. Även fysioterapeuter, barnmorskor, psykologer och arbetsterapeuter svarade på enkätundersökningen.

Amnesty International rapporterade 2014 att tortyr förekom i 141 av världens länder, och det finns tyvärr ingen anledning att tro att den siffran har minskat. I Sverige finns stora migrantgrupper från områden i världen där tortyr är vanligt förekommande. I en studie från 2016 av Svenska Röda korset uppgav drygt 30 procent av nyanlända från Syrien att de blivit utsatta för tortyr.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 21-05-17:

Vårdutbildning på arabiska ska ge jobb till nyanlända till sidans topp

Ett regionalt pilotprojekt som drog igång i höstas ska få ut invandrare i jobb samtidigt som man får fram nya undersköterskor.

Utbildningen till undersköterska hålls på arabiska och sen läser eleverna även svenska under tiden. Enligt företrädare för pilotprojektet är det något unikt.

Projektet bekostas av länsstyrelsen, drivs av Ödeshögs kommun, men alla östgötska kommuner deltar i projektet.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 21-05-04:

"Jag känner med hela mitt hjärta att hon är med mig" till sidans topp

I Upsala Tennisklubb finns eldsjälen Obaida Alramahi.

Han vill få barn och ungdomar, särskilt i utsatta delar av stan, att hitta till idrotten.

Och med hjälp av sin egen livshistoria hoppas han få flera att vilja leva livet fullt ut.

- Jag brukar säga till ungdomarna: snälla vårda varandra och var rädda om tiden, säger den 41-åriga Uppsalabon.

Obaida Alramahi har rötterna i Palestina, hans föräldrar kom till Sverige som flyktingar på 70-talet och det var i det här landet som han och hans syskon växte upp. Familjen var mycket sportintresserad och hittade så småningom till Upsala Tennisklubb när föreningen arrangerade en prova på-dag. Då var Obaida bara fem år gammal.

- Jag minns det fortfarande, jag var fem år, hade inget racket och inga skor. Men vi träffade en fantastisk fin ledare som ordnade allt det här åt oss och såg till att vi fick låna racketar och tillgång till skor.

Han själv beskriver det som en positiv inkörsport i det svenska samhället. Han fick nya kompisar som han både kunde spela och läsa läxor med.

- Jag fastnade för det och insåg att det var något som jag med hela mitt hjärta ville fortsätta med. Inte bara fortsätta med utan även dela med mig och inspirera andra barn och ungdomar till tennisen.

Tar med sig tennisen dit de är

Tennistränaren från Uppsala visste att han ville att flera barn och ungdomar skulle finna trygghet och gemenskap i sporten på samma sätt som han gjorde som femåring.

Det hela resulterade i projektet Oma Obaida.

- Oma är ett arabiskt namn som betyder farbror, det är en vänlighetsfras som många barn och ungdomar använder när de pratar med mig. Via den vägen tyckte mina kolleger att vi skulle döpa projektet till det. Vi åker ut till stadsdelar som kanske inte har lika stor möjlighet att förkovra sig och ta del av sporten tennis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 21-05-10:

Fem år efter flyktingvågen - hur blev det? till sidans topp

Det har gått drygt fem år sedan hösten 2015 och den stora flyktingvågen till Sverige.

Under de kommande veckorna skapar vi en tillfällig redaktion i de tre kommuner som tog emot flest flyktingar per capita: Ödeshög, Valdemarsvik och Finspång.

Jessica Gredin och Johan Gustafsson ska undersöka vad som hände med människorna som kom, hur livet förändrats på orterna de kom till och människorna de mötte.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 21-05-10: Så lyckades Ödeshög halvera arbetslösheten bland utlandsfödda (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-05-19:

Misstänkte mannen i Vetlanda sökte asyl i Norge till sidans topp

På fredag börjar rättegången mot den man som åtalats för sju mordförsök i Vetlanda. Åklagaren kräver livstids utvisning. Nu kan DN avslöja nya uppgifter som visar att han enligt regelverket aldrig skulle kommit hit.

Det var på eftermiddagen den 3 mars som mannen i nästan 20 minuter gick från kvarter till kvarter i Vetlanda och attackerade människor med kniv. Han stoppades först när polis kom till platsen och sköt honom i benet. Då hade sju människor fått svåra skador, varav fyra livshotande.

Av polisutredningen framgår att mannen själv har diffusa minnen av händelserna och att attackerna skedde helt oprovocerat.

Mannen är medborgare i Afghanistan. I nyhetsrapporteringen har det beskrivits att han är 22 år gammal, kom från Afghanistan till södra Sverige 2016 och sökte asyl.

Men DN kan nu berätta helt nya uppgifter. Av ett dokument som upprättats vid polisens Nationella operativa avdelning, men som inte finns med i polisutredningen, framgår att mannen först tog sig till Norge. Den 25 oktober 2015 ansökte han om asyl och uppvisade ett afghanskt pass där det stod att han var född 1988. I passet fanns även ett visum till Ryssland samt olika stämplar. I Norge nekades han asyl.

Året därpå tog han sig till Sverige och gjorde ett nytt försök att söka asyl, den 13 februari 2016. Då uppgav han att det pass han uppvisat i Norge inte stämde och att han i själva verket var elva år yngre, född 1999. Svenska Migrationsverket beviljade honom ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som sedan förlängts i omgångar. När han, enligt åtalet, gick till attack väntade han på ett nytt beslut om att få stanna i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Barometern debatt 21-05-14:

"Återerövra öppenheten - Riv murarna" till sidans topp

Biskop Fredrik Modéus

Klädd i blåa shorts och röd t-shirt låg pojken död på stranden. Fotot på den 3-årige flyktingen Alan Kurdi 2015 fick svenska folket att öppna sina hjärtan.

Vi samlade kraft och tog emot de som sökte sig till vårt land, och gav på bibliskt vis skydd åt främlingen. Beslutsfattare uttryckte sig tydligt. Vid en manifestation i Stockholm lovade statsminister Stefan Löfvén att "mitt Europa bygger inga murar".

Sedan dess har vi byggt murar. Tonläget i den offentliga debatten har hårdnat, och svaret på alltför många samhällsfrågor är att det är invandringens fel. SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje år en av Sveriges största opinionsundersökningar. Den visar att en växande majoritet sedan 2016 vill att Sverige tar emot färre flyktingar. En demokrati bygger på respekt för majoritetens vilja. En fråga som ändå måste ställas är hur det demokratiska systemet skulle kunna förses med en viss tröghet för att hindra en opinionskantring att alltför snabbt slå igenom i konkreta beslut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Avesta Tidning 21-05-18:

Lena Lönnqvist: Tänk dig att Avesta Galleria är sönderbombad... till sidans topp

Tänk dig att Gallerian på Kungsgatan i Avesta är sönderbombad, polisstationen nedbränd, fientliga krypskyttar har skjutit på barn på hemväg från Domarhagsskolan. Husen i ditt område är sönderskjutna, det finns varken vatten eller tak i din bostad och alla vet att det är livsfarligt att stanna kvar i Avesta eftersom pansarvagnar är på väg från Hedemora.

Du och din familj flyr mot gränsen.

Ni lyckas ta er till Danmark och du tänker på att många politiker har talat med stora ord om att man ska "stanna i närområdet" och där ska det ordnas hjälp till flyktingar.

Men nu undrar du vad de menade, för de provisoriska lägren som ordnats av Röda Korset i Danmark har slut på tält och filtar och det råder kaos, eftersom antalet flyktingar från Sverige har överskridit alla beräkningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-05-04:

Centerpartiet ställer sig "till stora delar" bakom regeringens migrationsförslag till sidans topp

Centerpartiet ställer sig "till stora delar" bakom regeringens migrationsförslag. Det skriver partiledare Annie Lööf i ett inlägg på Facebook.

"Sverige behöver få på plats en långsiktig migrationslagstiftning som kombinerar medmänsklighet med ordning och reda", skriver hon.

Enligt Annie Lööfs inlägg har Centerpartiet länge drivit på för att, bland annat, barn ska kunna återse sina föräldrar och att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Partiet har även, enligt partiledaren, velat se stärkt försörjningskrav vid anhöriginvandring och inget volymmål, utan ett tydligt försvar av asylrätten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sundsvalls Tidning 21-05-08: Liberaler i Sundsvall: Sanningen om turerna i migrationspolitiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 21-05-10:

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd till sidans topp

Tillfälliga uppehållstillstånd skapar en otrygghet hos individen som sedan visar sig i hur den personen etablerar sig i samhället. Vi kräver därför att normen i den nya migrationslagen är permanenta, och inte tillfälliga, uppehållstillstånd, skriver 13 organisationer.

Under det senaste året har förslag till ny migrationslag gått från helt inhuman till en något mer tillmötesgående politik för att möta de skyldigheter vi människor har att hjälpa personer som flytt krig och förtryck. Men vi är långt ifrån nöjda.

Att den nya migrationslagen skulle göra Sverige till ett land med en av de stramaste lagstiftningarna i EU är inget att vara stolt över. Tvärtom skäms vi idag för att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel snarare än de permanenta som tidigare varit en självklarhet. Detta är något som remissinstanser, forskare och organisationer som arbetar för asylrätt har varit tydliga med är helt fel väg att gå. Vi håller med.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 21-05-18:

FARR: Kvinnor och utsatta kommer diskrimineras av nya asyllagen till sidans topp

Kommande migrationspolitik signalerar tydligt att arbete ska prioriteras - krav på försörjning införs för både permanent uppehållstillstånd och möjligheten att återförenas med sin familj. Kvinnor och andra utsatta grupper riskerar att drabbas hårt och diskrimineras av den nya lagen, enligt Ida Gunge, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd (FARR).

Just nu finns det två olika förslag på kommande migrationspolitik: ett från regeringen och ett från M, L, KD och SD. I båda förslagen finns det en rad olika krav som den asylsökande ska uppnå för att till exempel kunna återförenas med sin familj. Undantagna är de anknytningspersoner som söker inom tre månader från att de fått sitt uppehållstillstånd. I regeringens förslag gäller det här undantaget både för den som får status som alternativt skyddsbehövande och som flykting, i det andra förslaget gäller det endast för flyktingar eftersom FN:s flyktingkonvention slår fast att det är en rättighet för den som är flykting enligt deras definition.

I praktiken kan det innebära att när någon anländer till Sverige ensam, utan sin familj, så måste personen om den av någon anledning inte kan ansöka inom tre månader hitta ett jobb med tillräckligt hög lön och tillräckligt stor lägenhet för att familjen ska kunna komma efter. Stora barnfamiljer drabbas hårdare än små - eftersom försörjningskravet stiger per person.

I de flesta fall är personen som kommer först en man - eftersom många hittills har resonerat så att kvinnor och barn i den mån det är möjligt inte ska behöva fly längs med farliga flyktvägar utan istället kunna komma efter på ett säkrare sätt. I och med försörjningskrav kan det här komma att ändras så att fler kvinnor och barn flyr.

Olika grundförutsättningar

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren insändare 21-05-08:

Försvara rätten att söka asyl till sidans topp

Vi kräver att EU skapar lagliga vägar in i Europa för personer på flykt, skriver debattörerna från Amnesty.

Att söka asyl är en mänsklig rättighet, i EU inskränks denna rätt genom aggressiva gränskontroller och avsaknad av lagliga vägar in i Europa för människor på flykt. År 2020 omkom över 2 000 personer när de försökte fly till Europa och sedan år 2015 har 700 barn omkommit på medelhavet. Vi i Amnestygrupp 176 kräver därför att EU skapar lagliga vägar in i Europa för personer på flykt och omvärderar Frontex uppdrag.

Imorgon, på Europadagen, firas Schumandeklarationen - startskottet för idén om ett gemensamt Europa. Visionen om EU som frihetens och fredens högborg har i praktiken blivit ett Fort Europa med militariserade gränser. Den fria rörligheten i EU har gett upphov till en gemensam reglering av områdets yttre gränser, vilket innebär att människor på flykt saknar lagliga vägar in i EU.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Industri ledare 21-05-09:

PM Nilsson: Myten om asylrätten till sidans topp

I partiledardebatten förra söndagen utbröt en kort men intressant diskussion mellan Annie Lööf och Nyamko Sabuni om migrationspolitiken.

Lööf anklagade oppositionen plus L för att med sin nya överenskommelse delta i en kapprustning neråt med försämrade villkor för nyanlända. Sabuni menade att C är den värsta kapprustaren då partiet vill slopa bidragen för flyktingar. Båda sade sig med kraft värna asylrätten.

Replikskiftet var en bra illustration av gråskalornas moraliska svårigheter och längtan efter en ren och oförvitlig princip att hålla sig till. Efter många år av tillfällig stopplagstiftning sedan krisen 2015 har de svenska partierna till slut accepterat att villkoren här inte kan skilja sig så mycket från de tyska, österrikiska och möjligen danska.

Dock står vi upp för asylrätten. Men det gör vi naturligtvis inte.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-05-10:

Filippo Grandi at joint press point with European Commissioner Ylva Johansson till sidans topp

Thank you very much, thank you Ylva. I just want to echo what Commissioner [for Home Affairs] Johansson just said. I'm here for two-three days in Brussels for a number of meetings. The fact that over this weekend, we have witnessed again arrivals through the Central Mediterranean is further proof that we do need the [European] Pact [on Migration and Asylum].

Europe needs a predictable mechanism to deal with these matters. Yes, there were several boats coming, but we're talking about manageable numbers.

Through a rational and agreed mechanism, this would be very manageable, in our opinion.

Even if, as always in the beginning of the summer, there are more arrivals - what we need is a more and more predictable, more efficient State-led mechanism to rescue people at sea, because we've also seen in the last few weeks a lot of loss of life.

We need, of course, a predictable mechanism for disembarkation and relocation.

We need to stop the pushbacks that are happening all along the external border of the European Union. And we need a mechanism to investigate those pushbacks when they happen.

And I fully agree with the Commissioner - we need a mechanism that balances proper arrival arrangements with solidarity through relocation.

I personally think that this is the least that Europe could put in place.

Let's not forget that when we talk about sharing the responsibility for refugees, asylum seekers and other people of concern to my organization [UN Refugee Agency], 90 per cent of those people around the world are not in rich countries. They are in Africa, they in the Middle East, they are in Asia.

So what we're asking of Europe is something that other countries are already doing quite substantively, as we have seen even throughout the pandemic.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda insändare 21-05-04:

Lägg ner Migrationsverket, asylprocessen är rättsosäker till sidans topp

Angående Migrationsverkets avveckling i Kramfors. Lägg ner hela Migrationsverket och flytta ansökningsförfarandet till Gotland i samband med Lottodragningen.

Jag anser att det är lotteri som förkommer när beslut skall tas för de asylsökande, man silar mygg och sväljer elefanter. Jag har varit god man i cirka 10 år, och något mer godtycke har jag inte skådat. Jag ifrågasätter de asylsökandes rättssäkerhet.

Vi gode män har inte fått det stöd och gehör vi behövt när vi varit i kontakt med detta statliga verk, utan vi har blivit behandlade som asylsökande, och detta är fruktansvärt dels mot oss men framför allt mot de asylsökande. Nonchalans och misstro mot de asylsökande och oss gode män är det jag har upplevt, man blir skickad hit och dit för röntgen av knäskålar och tänder dagen innan den asylsökande skall fylla 18 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Östersund insändare 21-05-07:

En viktig vädjan till sidans topp

Skollagen är tydligt förankrad i alla människors lika värde och rättigheter. Det är en del som genomsyrar alla lärargärningar och de människor vi är. Detta är en vädjan om förnuft och medkänsla.

Vår elev kom till Sverige som ensamkommande barn. Han har en månad kvar till studentexamen. Han är duktig i skolan, trevlig, omtyckt och välintegrerad i det svenska samhället.

Vi har förmånen att förvalta Sveriges framtid och det här kapitalet vill vi behålla. Vår elev är som vilken annan 19-åring som helst, han är viktig och betydelsefull. Inte bara som människa, utan för den arbetskraft han kommer att tillföra Jämtland och Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre krönika 21-05-19:

Tilliten rycks ur våra öppna hjärtan till sidans topp

Jiang Millington

Under ett drygt år arbetade Reza på en byggfirma. Från hyresrummet i södra delen av länet till jobbet i den norra delen av länet tog det drygt två timmar att ta sig, så Reza fick kliva upp runt klockan fyra om morgnarna för att hinna till jobbet i tid. Med bara händerna fick han riva badrumsväggar fulla med asbest.

Men Reza fick åtminstone avtalsenlig minimilön. Som han i och för sig var tvungen att betala tillbaka 10 000 kronor av svart till arbetsgivaren. Arbetsgivaren hade ju varit schyst och gett honom ett jobb och lovat fast anställning lagom till att det tillfälliga uppehållstillståndet skulle löpa ut. Ett par veckor innan dess fick Reza emellertid sparken och fick gå samma dag. Arbetsgivaren tog in en ny ensamkommande i desperat behov av jobb.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad ledare 21-05-14:

Vad skulle du själv vara beredd att utstå för att få stanna i Sverige? till sidans topp

Susanne Sjöstedt

Att säga "du får stanna i Sverige om du kan fixa en fast anställning" gör inte fler än bara gymnasielagens ungdomar till måltavlor för oseriösa arbetsgivare på arbetsmarknaden.

På pappret låter det som en fantastisk andra chans. Migrationsverket bedömer att du inte har vad som krävs för att beviljas asyl och därför inte borde få Sverige.

Men omständigheterna är röriga och asylprocessen har tagit väldigt lång tid. Så i stället får du lite mer tid på dig och lyckas du först ta en gymnasieexamen och sedan skaffa dig en minst tvåårig fast anställning under den tiden, ja då kan du få stanna ändå.

Nu är ditt uppehållstillstånd inte längre beroende av asylstatus utan av anställningsstatus. Något du faktiskt har möjlighet att påverka själv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-05-08:

"Ge amnesti till unga afghaner i Sverige" till sidans topp

Precis som det talas om vårdskuld under pandemin, måste vi inse att vi har en medmänsklig skyldighet gentemot de unga afghaner som redan finns i vårt land. Det skriver Helle Klein och Pierre Schori med flera.

I april 2017 skulle Donald Trump visa världen hur man vinner kriget i Afghanistan. Det skulle ske med en aldrig tidigare använd tio tons "monsterbomb". Det enda resultatet av denna västerländska modernitet var ett okänt antal döda och sårade afghaner och en stigande vrede.

Fyra år senare tog det så slut, inte med en skräll, utan med ett gnyende. Efter en konflikt som varat längre än två världskrig och Vietnamkriget tillsammans lämnar USA kriget - och freden - till afghanerna själva, till de allt starkare talibanerna och en korrumperad och kringskuren elit i Kabul.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-05-16:

Alice Teodorescu: Fattiga barn blev följden av de öppna gränserna till sidans topp

Alarmerande SCB-siffror om barnfattigdomen visar hur det har vuxit fram en ny underklass med etniska förtecken i Sverige.

"Vad händer med barnen som ser sina föräldrar städa andra människors toaletter?", undrade panelisten Lisa Pelling för ett antal år sedan i en livlig diskussion på Timbro om invandrades möjligheter till arbete. Frågan var dessvärre felställd. Perspektivet borde i stället ha varit vad som händer med barn som aldrig ser sina föräldrar försörja sig själva.

Förra veckan publicerade SCB en mätning som borde färga varenda frågeställning i nästa års val: Inte sedan mätningarna började göras på 1970-talet har fler personer i Sverige levt med låg ekonomisk standard än nu.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barometern debatt 21-05-18: "Vi vill strypa bidragen till icke-medborgare"

 till sidans topp

Oscar Sjöstedt, Mattias Bäckström Johansson, Martin Kirchberg, (SD)

För Sverigedemokraterna är kopplingen mellan medborgarskap och nationell identitet en viktig grundbult i samhällsbygget. Den som är medborgare i Sverige ska också vara en del av Sverige och se Sverige som sitt hemland.

En ansökan om att få upptagas till medborgare är en ansökan om att denna samhörighet formellt ska bekräftas, samt ett bevis för att Sverige är den sökandes nya permanenta hemland. Detta, menar vi, bidrar till ett sammanhållet folk med god samhällsgemenskap där klyftor mellan infödda och invandrade svenskar minimeras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens ETC debatt 21-05-12:

Sverige rusar snabbt mot "inhumanitetens avgrund" till sidans topp

Som forskare inom rasism-, rättighets-, migrations- och integrationsfrågor ser vi hur den svenska debatten eskalerar i en allt högre fart ner mot en inhumanitetens avgrund. Förslag efter förslag läggs fram som står i skarp kontrast till vad vi vet om hur hållbara, integrerade samhällen skapas.

Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard, sköt den migrationspolitiska agendan ytterligare i en rasistisk riktning när hon i flera intervjuer har förtydligat hur partiet planerar att komma överens med SD efter nästa val.

När Jimmie Åkesson föreslår att endast medborgare ska få barnbidrag, garantipension och bostadsbidrag ser Stenergard inga problem med det utan säger att Moderaterna länge drivit att nyanlända ska kvalificera sig till välfärd över tid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-05-06:

M och SD vill skapa en våg av barnfattigdom till sidans topp

Svensk politik 2021: En bisarr tävling i vem som mest effektivt kan göra livet svårare för barn.

Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson går till val på att skapa en våg av barnfattigdom, skriver MP:s språkrör Märta Stenevi.

Barn som växer upp i Sverige ska behandlas lika. Sverige har i decennier strävat efter att ge barn samma förutsättningar, oavsett hur mycket deras föräldrar tjänar eller var de kommer ifrån. Detta är en grundläggande princip för det svenska samhällsbygget.

Detta vill vi i Miljöpartiet bygga vidare på. Ett samhälle som inte anser sig ha råd med barnfamiljers ekonomiska trygghet, kommer snart behöva ta notan för barn som växer upp i otrygghet. Och det verkliga priset betalas förstås av barnen själva.

En bisarr tävling

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 21-05-11:

Stefan Jonsson: Den nya migrationspolitiken bygger på faktaresistens till sidans topp

Forskning visar att språk- och kunskapsprov försenar integrationen och diskriminerar lågutbildade, icke-vita kvinnor. Vi bör ställa riksdagspolitiker till svars för att de blundar för kunskap och kastar det jämlika medborgarskapet över bord, skriver Stefan Jonsson.

Det gäller integrationen i framtidens Sverige. Här ett scenario. Så här kan det bli:

Egon, 35 år, är från Pakistan eller kanske Italien. Han har universitetsexamen och har i sju år jobbat som fastanställd programmerare. Han har hunnit lära sig god svenska och får blir medborgare därför att han klarar medborgarskapsprovet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

UNHCR 21-05-10:

UNHCR och SOAS i gemensamt seminarium om statslöshet till sidans topp

UNHCR, FN:s flyktingorgan, har tillsammans med Svenska organisationen mot statslöshet (SOAS) producerat det gemensamma seminariet "The right to a nationality - the right to human rights" om statslöshet.

Seminariet behandlar orsakerna och konsekvenserna av statslöshet, vilket innebär att man inte är erkänd som medborgare i något land. Utan medborgarskap saknar statslösa personer ofta tillgång till grundläggande rättigheter såsom rätt till arbete, utbildning och sjukvård.

Under seminariet talar Wilfried Buchhorn, biträdande representant för UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna, och Jehna Al-Moushahidi, grundare av Svenska organisationen mot statslöshet (SOAS). De diskuterar situationen för statslösa personer globalt och i Sverige, och analyserar åtgärder för att bemöta de utmaningar som återstår.

UNHCR driver #IBelong-kampanjen som syftar till att utrota statslösa till 2024. Trots att viktiga framsteg har gjorts krävs fortsatta åtgärder för att säkerställa allas rätt till en nationalitet.

I Sverige är runt 27 000 personer statslösa eller har "okänd nationalitet". UNHCR publicerade 2016 rapporten "Mapping Statelessness in Sweden" som analyserar svensk lagstiftning, policy och praxis gällande statslöshet och presenterar ett antal rekommendationer. UNHCR rekommenderar Sverige att introducera en process för att säkerställa vem som är statslös samt att stärka skyddsåtgärder för barn som föds statslösa i Sverige.

Artikeln med länk till seminariet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 21-05-05:

World migration report launches dynamic new data visualization platform till sidans topp

The International Organization for Migration's (IOM) flagship publication has launched a dynamic new webpage that connects fact-based narratives on migration with interactive data visualizations on some of the latest global migration data and information. It is the first microsite of its kind since the World Migration Report (WMR) series began more than two decades ago.

"The WMR's usefulness as a tool for policy officials, researchers, journalists, academics and others interested in global migration issues and trends has been greatly enhanced by these new interactive elements that include the very latest data from the UN Department of Economic and Social Affairs," said Marie McAuliffe, IOM's head of research and WMR editor.

"It will be updated in the coming months ahead of the launch of the 2022 WMR later this year."

The platform contains some of the latest global and regional international migrant stock estimates, allowing users to interact with data and quickly identify important migration trends and patterns over the last 30 years across all the six global regions.

In addition to providing global and regional data, the site displays country-level migration statistics and maps, interactive visualizations of the migration corridors - including the top receiving and sending countries - and the main remittance recipient and source countries since 1995.

The microsite is available in the three IOM official languages (English, French and Spanish). IOM's most read and downloaded publication, the WMR is freely available in 10 languages either as a full publication or by chapter. Other resources related to the report such as videos and toolkits can also be accessed through the new webpage.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen 21-05-18:

EU-domstolens årsrapport till sidans topp

Årsrapporten från Europeiska unionens domstol består av två delar, kallade Dömande verksamhet och Förvaltningsrapport. Europeiska unionens domstol publicerar även en Årsöversikt, som utgör en sammanfattning av årsrapporten.

Årsöversikten ger en övergripande bild av verksamheten vid Europeiska unionens domstol, vad gäller såväl den dömande verksamheten som institutionella och administrativa aspekter. I årsöversikten presenteras de viktigaste domarna tillsammans med en förklaring av deras betydelse för EU-medborgarna. Med hjälp av bilder, datorgrafik och statistik ges en överblick över de händelser som präglade året.

Dömande verksamhet

Denna del av årsrapporten ger en utförlig bild av verksamheten vid domstolen och tribunalen genom en analys av rättspraxis, tillsammans med länkar till de fullständiga texterna, samt statistiska uppgifter för året.

Förvaltningsrapport

(Den delegerade utanordnarens förvaltningsrapport)

Institutionens delegerade utanordnare ska varje år, i enlighet med tillämpliga finansiella regler, rapportera till unionens budgetmyndigheter hur institutionens anslag och utgifter har förvaltats genom en årlig verksamhetsrapport. I denna rapport, kallad förvaltningsrapport, redovisas bland annat vilka resultat som institutionen har uppnått tack vare de resurser som den tilldelats samt hur systemen för intern kontroll fungerar.

Hämta rapporterna samt tidigare utgåvor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Linköpings Universitet 21-05-17:

Så har ändrade asyllagar påverkat människors liv och vardag till sidans topp

Hur har barn, unga och vuxna som sökt skydd i Sverige påverkats av en allt mer restriktiv migrationspolitik? Den frågan står i fokus i en ny bok. En bredd av röster beskriver och analyserar hur den förändrade asyllagstiftningen har påverkat livsvillkor och vardagsliv.

I november 2015 meddelade den svenska regeringen förändringar i asyllagstiftningen som till stor del innebar en mer restriktiv migrationspolitik. I antologin Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? ger personer från olika verksamheter och med olika erfarenheter sina perspektiv på vilka konsekvenser förändringarna fått. Författarna till kapitlen är personer med egna erfarenheter av att söka asyl i Sverige, representanter från civilsamhället, personer som arbetar inom välfärdssektorn och forskare.

Det är många som vittnar om bland annat en oförutsägbar asylprocess, om familjesplittring, våld, bostadslöshet, psykisk ohälsa och ekonomisk utsatthet, menar bokens redaktörer Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt och Sabine Gruber, universitetslektor i socialt arbete, båda vid Linköpings universitet, samt Torun Elsrud, universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Boken är skriven inom ramen för Asylkommissionen, som är ett samarbete mellan forskning och civilsamhälle.

Speciellt tydligt är det hur de skydds- och asylsökandes hälsa allvarligt påverkas, visar boken. Men också de som arbetar stödjande känner av förändringarna.

- De restriktiva asyllagarna och förskjutningar i praxis drabbar både människor som söker skydd, civilsamhällets aktörer och professioner som försöker stötta, säger Torun Elsrud.

Boken visar också att civilsamhället tar ett stort och ökat ansvar för grundläggande välfärd. Tidigare låg detta ansvar på välfärdsinstitutionerna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Info om beställning av tryckt exemplar, se Asylkommissionens hemsida (Extern länk)

Hämta boken i pdf-format (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Linnéuniversitetet 21-05-18:

Ny bok belyser konsekvenserna av skärpta asyllagar till sidans topp

Långa väntetider, bostadslöshet, splittrade familjer och ekonomisk utsatthet. I en ny bok möter vi personer som berättar om sina erfarenheter av den svenska asylprocessen, sedan den restriktiva asyllagstiftningen trädde i kraft 2015.

Boken "Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?" är en antologi med 24 kapitel och ges ut av Asylkommissionen vid Linköpings universitet. En av redaktörerna för boken är Torun Elsrud, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Övriga redaktörer är Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt och Sabine Gruber, lektor i socialt arbete, båda vid Linköpings universitet.

Vi fick en pratstund med Torun Elsrud om arbetet med boken.

Berätta om boken!

- Vi har velat samla erfarenheter och kunskap från olika aktörer om asylprocessens utformning och konsekvenser, i kölvattnet av de restriktioner som införts sedan 2015. Vi ville fånga så många perspektiv som möjligt från människor som har någon form av erfarenhet från asylprocessen. Det kan handla om att man själv har sökt asyl, att man jobbar ideellt eller professionellt med asylfrågor eller forskar inom området. Boken har 24 kapitel med olika fokus. Gemensamt för dem är att de på olika sätt beskriver en rättsosäkerhet som präglar asylkontexten i Sverige.

Vilka var de viktigaste förändringarna i asyllagstiftningen 2015?

- Tydligast är den så kallade "tillfälliga lagen", om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den har inneburit tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta, försämringar vad gäller möjligheten till familjeåterförening och slopandet av humanitära skäl som grund för uppehållstillstånd. Till detta kommer extremt långa väntetider och förändringar i rätten till bistånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-05-11:

Efter gymnasielagen - nu riskerar de att utvisas till sidans topp

+ En film från FARR - Flyktinggruppernas riksråd - om Asad och Sveriges kommande asyllag

+ Riksdagen fattar snart beslut om en ny asyllag. Asad är en av drygt 7 000 unga som fick möjlighet att gå en gymnasieutbildning i stället för att deporteras. Han talar svenska, är integrerad och behövs här.

+ Den nya lagen kommer göra det mycket svårt för många, men Asads och de andras möjligheter att bli kvar i Sverige underlättas om riksdagen antar regeringens förslag om humanitära ventiler. Sverige har en åldrande befolkning och de nyanlända behövs för vår framtid och välfärd.

Se filmen på FARR:s hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bokus 21-05-17:

Ameenas resa av Anna Lindberg till sidans topp

Ameena föds år 2013 i en by styrd av talibaner i östra Afghanistan och tvingas tillsammans med sin familj ut på en riskfylld och prövande flykt mot ett tryggare liv. Längs vägen splittras familjen och ingen vet om en återförening är möjlig. It-teknikern Zakaria arbetar ständigt och är alltid på språng för att skingra tankarna. Han, som själv var flykting och nu väntar på att få återförenas med sin hustru, ska bli den nod i Sverige som väver samman Ameenas familjs livsöde med flera andra familjers oväntade lott.

Ameenas resa är en gripande berättelse om orättvisor på jorden och är inspirerad av autentiska livsöden. Här spinns livstrådar samman, och människor vars vägar aldrig skulle korsas blir plötsligt del av en och samma historia.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kultur 21-05-12:

Nya "Berlin Alexanderplatz" står mycket säkert på egna ben till sidans topp

Glöm boken. Glöm tv-serien.

Nya "Berlin Alexanderplatz" står mycket säkert på egna ben.

Huvudpersonernas namn, yrken och inbördes förhållanden och att historien utspelas i centrala Berlin anspelar visserligen tydligt på sina förlagor, två av tysk kulturs storverk, Alfred Döblin-romanen (1929) och Rainer Werner Fassbinder-serien på 15 timmar (1980).

Men annars känns verkligen nyinspelningen av "Berlin Alexanderplatz" som här och nu. Neonljus, dunkande musik och huvudpersonen Francis (Welket Bungué), som blir Franz på tyska, är en flykting från Guinea-Bissau. Kanske en av många som kom under flyktingkrisen 2015. I ett rasistiskt Europa får de ta de jobb som erbjuds, att langa knark och begå diverse andra brott under ledning av psykopaten Reinhold (Albrecht Schuch).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Kultur 21-05-12: Uppdaterad "Berlin Alexanderplatz" skildrar vår tids proletariat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR Europa 21-05-19:

Då var Tusse en flykting, nu är han Eurovision-finalist till sidans topp

Svenska Eurovision-deltagaren Tousin "Tusse" Chiza är en av årets tävlande i Rotterdam som har en bakgrund som flykting. 19-åringen som är född i Kongo-Kinshasa har utstått många prövningar i livet men delar generöst med sig av sina erfarenheter och sin musik. Med sin låt Voices har han möjlighet att leda Sverige till ännu en seger under Eurovision-finalen på lördag.

2006 flydde Tusse från det konfliktfyllda Kongo-Kinshasa, han separerades från sina föräldrar under flykten. Tillsammans med sin moster levde han under tre år i flyktingläger i Uganda. Slutligen fick Tusse, 8 år gammal, asyl i Sverige.

Hans musik och sång har varit ett verktyg för ta sig igenom livets tuffa perioder. "Min röst är en del av mig," berättar han i dokumentären Tusse: Utan min röst. "Det var mitt sätt att fly sådant som var jobbigt. Jag kände en trygghet i det."

Erfaren i musiktävlingar

Trots sin unga ålder är Tusse redan van att använda rösten i tävlingssammanhang. När han var 15 år tävlade han i Talang. Både hans röst och livsberättelse gjorde starkt intryck på juryn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 21-05-12:

Nytt monument över skolan som vårdade tusentals flyktingar till sidans topp

På Malmö borgarskola finns nu ett par plaketter som berättar om när skolan användes som reservsjukhus efter andra världskriget, när Malmö tog emot tusentals flyktingar - varav många kom från koncentrationslägren.

"På väldigt kort tid bemannande man upp och äver en natt installerade man sjukhussängar. Totalt vårdades över 1 000 personer här på borgarskolan", säger rektor Martin Roth.

Malmö stad kommer framöver att sätta upp fler plaketter för att minnas andra historiska skeenden.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.