fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 6 oktober 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 21-09-13:

Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem till sidans topp

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya regelverk om Schengens informationssystem (SIS). Förslagen lämnas med anledning av tre nya EU-förordningar om SIS som antogs 2018. Förordningarna ska börja tillämpas fullt ut vid ett datum som kommissionen senast den 28 december 2021 ska fastställa.

Regeringen föreslår att lagen (2000:344) om Schengens informationssystem upphävs och ersätts med en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem. Vidare föreslås ändringar i utlänningslagen (2005:716), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), utlänningsdatalagen (2016:27) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Förslagen om ändringar i utlänningslagen innebär att möjligheten att återkalla uppehållstillstånd utökas. Förslagen om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen innebär bl.a. att sekretess för uppgifter som avser registreringar i SIS omfattar nya registreringskategorier. Vidare föreslås att sekretessen för sådana uppgifter ska gälla hos fler myndigheter än i dag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Läs propositionen i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-09-27:

Motion (V) med anledning av proposition om Schengens informationssystem till sidans topp

(...) Schengenkonventionen innehåller regler för EU-ländernas gemensamma gränskontrollsamarbete. Vänsterpartiet röstade emot Sveriges anslutning till Schengenkonventionen när frågan avgjordes av riksdagen våren 1998 (mot. 1997/98:Ju14). De tyngsta invändningarna vi hade då var att Schengensamarbetet hotade den personliga integriteten och också riskerade att inskränka flyktingars möjligheter att söka asyl och att det viktiga samarbetet mot gränsöverskridande brottslighet borde ha organiserats i former som inte hotade den enskildes rättssäkerhet och asylrätten.

Dessvärre fick Vänsterpartiet rätt i sina farhågor. Trots de försäkringar om motsatsen som regeringen då lämnade har Sverige steg för steg genomfört förändringar av migrationslagstiftningen och transportörsansvaret som inneburit stora försämringar när det gäller flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl.

(...)

Vänsterpartiet har en allmänt kritisk inställning till Schengens informationssystem (SIS) av skäl som redovisas ovan. Vi har tidigare yrkat avslag på förslaget om den nu gällande grunden för återkallande av uppehållstillstånd, dvs. att ett annat Schengenland uppfört personen i fråga på en nationell spärrlista (se mot. 1999/2000:Ju18). I förarbetena uttalade regeringen att det krävs mycket starka skäl för att återkalla ett uppehållstillstånd som beviljats i Sverige och att endast ett mycket starkt nationellt intresse i en annan Schengenstat kan anses tillräckligt (prop. 1999/2000:64 s.78 och 179). Vänsterpartiet kritiserade dock redan i det sammanhanget att ingen ledning gavs i propositionen till i vilka fall ett sådant återkallande skulle kunna ske.

Nu när regeringen föreslår en utökad möjlighet att återkalla uppehållstillstånd framstår det som ännu viktigare att grunden för återkallelse är rättssäker, tydlig och transparent. Både Asylrättscentrum och Röda Korset efterlyser i sina remissvar en tydligare motivering av i vilka situationer en återkallelse av uppehållstillstånd eller längre visering kan bli aktuell.

(...)

Läs motion 2021/22:409 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (Extern länk)

Se även:

Motion av Adam Marttinen m.fl. (SD) med anledning av proposition om Schengens informationssystem (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialdepartementet 21-10-05:

Utredning ska se över kvaliteten på samhällets vård av barn och unga till sidans topp

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras utanför det egna hemmet i familjehem, jourhem, stödboenden eller hem för vård eller boende (HVB), inklusive SiS särskilda ungdomshem.

Regeringen utser Carina Ohlsson till särskild utredare.

- Det vilar ett stort ansvar på samhället när barn och unga placeras i vård utanför det egna hemmet. Vården måste vara trygg, säker och av god kvalitet. Trots det vet vi att det förekommer allvarliga brister. Därför tillsätter vi nu en bred utredning för att förbättra kvaliteten vid placeringar, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med utredningen är att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård.

Den särskilda utredaren ska bland annat lämna förslag för att stärka hela vårdkedjan när ett barn eller en ung person placeras utanför det egna hemmet, inklusive hur stödet kan förbättras även efter att själva placeringen upphört.

Utredaren ska även se över kvaliteten i HVB, stödboende och SiS särskilda ungdomshem och bl.a. analysera behovet av HVB med differentierat behandlingsinnehåll, t.ex. med avseende på ungdomar med kriminellt beteende, funktionsnedsättning eller allvarlig psykiatrisk problematik. När det gäller ungdomar som har hamnat i kriminellt beteende ställer risken för återfall i kriminalitet, avvikningar samt hot- och våldssituationer särskilda krav på insatserna.

I uppdraget ingår också att analysera familjehemmens förutsättningar och lämna förslag till hur tillgången till fler lämpliga familjehem kan öka.

Utredaren ska i uppdragets alla delar beakta barns och ungas erfarenheter och barnkonventionen ska vara en utgångspunkt för utredarens arbete.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 21-10-05:

Remiss av SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk till sidans topp

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen av Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk (SOU 2021:61). Övriga yttranden förvaras i departementet.

Hämta remissvaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Sveriges Radio Västmanland 21-09-30:

Från Afghanistan/ Said lever i skräck i Afghanistan: "Kommer de på mig så är det över" till sidans topp

Det har gått ungefär 1,5 månad sedan Talibanernas maktövertagande.

En som är fast i Afghanistan är Said som är 19 år.

Said kom till Borås som 14-åring men utvisades i början av förra året och det enda han lever för nu är att få komma tillbaks till Sverige.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västmanland 21-09-30:

Från Afghanistan/ Arezo har varit på flykt i 16 år: Har alltid en stress i mitt hjärta till sidans topp

Situationen i Afghanistan blir allt svårare och landet håller på att kollapsa enligt hjälporganisationer.

I juli beslutade Migrationsverket om verkställighetsstopp; det innebär att inga beslut om avvisning eller utvisning kommer att genomföras till Afghanistan så länge stoppet gäller.

"Jag har alltid en stress i mitt hjärta", säger 16-åriga Arezo Karimi , som bor i Riddarhyttan men går i skolan i Västerås.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 21-09-23:

Från Etiopien/ Etiopien - avrådan till sidans topp

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 23 september 2021 beslutat om att ändra avrådan för Etiopien.

UD avråder från alla resor till Tigrayregionen, Amhararegionen, Afarregionen samt Somaliregionen.

UD avråder även från alla resor inom 10 km från Etiopiens gräns mot omkringliggande länder (Sydsudan, Somalia (inklusive gränsen mot Somaliland), Sudan, Djibouti och Kenya).

Vidare avråder UD från alla icke-nödvändiga resor till Etiopien, undantaget huvudstaden Addis Abeba.

Avrådan gäller tills vidare.

Se även:

Utrikesdepartementet 21-09-23: Tanzania - avrådan (Extern länk)

Utrikesdepartementet 21-10-01: Iran - avrådan (Extern länk)

Utrikesdepartementet 21-10-01: Turkiet - avrådan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 21-09-22:

UD: Fler afghanistan-svenskar kan börja evakueras i veckan till sidans topp

Ekot kan i dag berätta att Sverige har för avsikt att få ut flera personer från Afghanistan redan i slutet av den här veckan.

Först på tur står de med svenskt medborgarskap och personer med uppehållstillstånd i Sverige.

Cecilia Julin, konsulär chef på UD, om kontakterna med Qatar: "Vår utrikesminister ska kommunicera med deras utrikesminister".

Under den akuta evakueringen från Afghanistan, som avslutades 27 augusti, fick Sverige ut drygt 1 100 personer. Det var, förutom svenska medborgare, också lokalanställd ambassadpersonal, människor med uppehållstillstånd i Sverige och civilrättsaktivister med sina familjer.

Men flera afghaner med svenskt medborgarskap och personer med uppehållstillstånd är fortfarande kvar i landet - likaså många av de tolkar som tidigare arbetat åt svenska ISAF-styrkan. Exakt hur många personer det rör sig om totalt är oklart, men enligt UD så är det i dag cirka 300 personer som registrerat sig i den så kallade svensklistan.

UD har under en tid arbetat med vad som kallas fas 2 av evakueringen, det vill säga att via grannländerna och genom kontakt med flygbolag försöka skapa en väg ut för de som i dag är kvar i Afghanistan. Och nu har det börjat röra på sig.

Med hjälp av Qatar Airways hoppas UD att en del personer kan evakueras till Doha. De första kan komma ut den vägen redan någon gång senare den här veckan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-09-22: Tidigare försvarsanställda i Afghanistan svårare att evakuera (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-09-23:

Inga tolkar evakuerade sedan Kabuls fall till sidans topp

När andra länder lyckats har Sverige inte fått ut en enda tolk från Afghanistan sedan talibanernas maktövertagande.

Enligt UD fortsätter arbetet oförtrutet.

- Vi fortsätter att gå igenom de listor som finns, vi fortsätter att ta kontakt med dem som finns inne i Afghanistan, vi fortsätter samarbetet med andra länder och ser över vilka möjligheter som finns att ta sig ut, säger UD:s kabinettssekreterare Robert Rydberg.

Den 15 augusti gick talibanerna in i presidentpalatset i Kabul.

Sedan dess har många länder akut försökt evakuera medborgare och lokalanställda från Afghanistan.

Sverige lyckades få ut 1 100 personer, däribland svensk ambassadpersonal, alla lokalanställda på ambassaden, vakter, deras anhöriga, ett antal afghanska kvinnorättsaktivister samt journalister.

Den största gruppen bland de evakuerade var drygt 600 utsatta personer som fått kvotflyktingstatus, till största delen kvinnor och barn.

Den svenska evakueringsinsatsen avslutades den 27 augusti. Ännu finns dock många med svenskkoppling kvar i landet - däribland afghaner som arbetat för och hjälpt den svenska Försvarsmakten.

Andra länder lyckas

Försvarsmakten har tidigare överlämnat en lista över tidigare lokalanställda till UD. Det rör sig bland annat om tolkar som bistod svenska soldater i landet fram till 2014. Endast ett fåtal av de över 300 på listan har kunnat evakueras, utrikesdepartementet har inte velat bekräfta hur många.

Kvar i landet finns också afghaner med svenskt medborgarskap och personer med uppehållstillstånd, runt 300 är registrerade på UD:s så kallade svensklista.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Sport 21-09-22:

Operation Soccer Balls har lyckats till sidans topp

Afghanistans flicklandslag är evakuerat till Portugal, där spelarna och deras familjer fått asyl.

- De kan inte tro att det är sant, att de lyckats ta sig ut ur Afghanistan, säger Farkhunda Muhtaj, kapten för damfotbollslandslaget i Afghanistan och som hjälpt spelarna att fly talibanerna.

Sedan talibanerna tog över makten i Afghanistan har laget och deras familjer varit på flykt. Rädda för vad som kommer hända med deras liv, eftersom talibanerna förbjudit kvinnor och flickor att utöva sport.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE news 21-09-24:

Spanien/ Mass expulsion to Morocco alarms NGOs and Ombudsman till sidans topp

125 people have been pushed back to Morocco from a Spanish enclave in North Africa, despite more than 90 the people having made written requests to seek asylum in Spain. Eight bodies have washed up on the shores in Southern Spain, believed to belong to people who set off on the dangerous Western Mediterranean crossing from Morocco or Algeria.

Early on 20 September, 125 people of sub-Saharan origin crossed into Peñón de Vélez de la Gomera, a rocky Spanish peninsula separated from Morocco by a narrow sand bridge. The group included 60 women, seven children, and people with injuries and other medical conditions. ECRE member organisation CEAR and NGO hotline Alarm Phone reported that the people presented a written list of 90 names of those seeking asylum to Spanish soldiers, who did not respond. A statement from CEAR, supported by seven other rights groups, urged authorities to comply with Spanish, European and international law by processing the people's asylum applications and transferring them to a safe place. The Spanish Ombudsman issued a "reminder of legal duties" to the Interior Ministry, asking the government not to expel asylum seekers.

After several hours during which Spanish authorities took no action to assist the people, CEAR expressed fear that "the Spanish Government will authorize the hot return of refugees who are in a situation of special vulnerability, without access to due procedures, in breach of the principle of non-refoulement established in the Geneva Convention as essential guarantee of the right to asylum". This premonition was realised on the evening of the same day when Spanish soldiers handed the group over to more than two hundred Moroccan military police. Spokesperson for NGO Caminando Fronteras Helena Maleno Garzón called this a "collective and violent expulsion" and noted that the people had also contacted the UN refugee agency (UNHCR) about their claim to seek asylum.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

IOM 21-09-24: Alarming Loss of Life on Way to Canaries Worsens in 2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-10-01:

Spanien/ Atlantic Route: Fears about poor reception conditions on Lanzarote till sidans topp

As arrivals to the Canary Islands continue apace, emergency services, volunteers, and journalists have raised concerns about the lack of reception facilities on Lanzarote. The International Organization for Migration (IOM) says almost 800 people lost their lives on the Canary route between January and August 2021. The increase in journeys on this route over the last month has been linked to both favourable weather conditions and instability in countries of origin.

Boats continue to arrive and be rescued at sea off the Canary Islands, the Spanish archipelago off the northwest coast of Africa. The busiest day of the last seven days was 26 September, when 340 people arrived in eight boats. Aboard one of these boats, a woman died after being rescued by Salvamento Marítimo (SM), Spain's civil rescue service. The day before, SM rescued 166 people in five separate operations in waters off Lanzarote and Fuerteventura. On 26 September Moroccan authorities rescued 58 people including a child in distress on a wooden boat off the Tan Tan port. The incident happened one day after the arrest of six alleged human smugglers, one a police officer. During the operation police detained 49 people including nine children attempting to disembark for the Atlantic. On 27 September, 39 people were rescued and brought to Arrecife (Lanzarote) in the early morning: later, another 42 people arrived in El Hierro. The second tragedy of the week was recorded on 30 September when two men were found dead during the rescue of 48 people by SM. These tragedies illustrate the perilous nature of such journeys from Senegal, Mauritania, or Morocco, as does the disappearance of a boat that left from Dakhla (Morocco) with 27 women, 8 children, and 15 men aboard.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-09-24:

Grekland/ Illegal pushbacks continue as arrivals drop under "Strict but Fair" policy till sidans topp

Against a backdrop of systematic pushbacks, the number of arrivals to the Aegean islands has decreased by almost 80%. Meanwhile, Minister of Migration and Asylum Notis Mitarakis is praising the efficiency of a "strict but fair immigration policy" defined by prevention and deterrence measures. The inauguration of the first of five new EU-funded "closed controlled" camps on Samos has been met with much criticism from local authorities and NGOs, as well as concern from the UN Refugee Agency (UNHCR).

New incidents continue to add to the ever-mounting evidence of systematic and illegal pushbacks by Greek authorities. On 18 September, 19 asylum seekers from Somalia and Sierra Leone were pushed back from Samos. The same day 65 people were allegedly pushed back in waters off Santorini. On 20 September, 32 people including children were reportedly pushed back to Turkey "according to regular procedures" off Tainaros where their boat was adrift. On 23 September the NGO hotline Alarm Phone reported that 130 were adrift on a boat with a broken engine in the Ionian Sea in Greek waters between Italy and Greece. According to the organisation: "They've been at sea for 4 days and cannot be reached for over 6 hours. Relatives are very worried".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Solomon 21-09-30:

Kroatien/ The perilous border crossing "game" in Bosnia till sidans topp

Migrant people stranded at the Bosnian border wait for the right moment to try their hand at the "game". Normally they must try multiple times due to violent pushbacks by border forces.

"I joke 24/7, how can you live here otherwise?" Sohail Khan, a 23-year-old man from the Paktia province of Afghanistan, says. In Bosnia and Herzegovina, in the corridors of the abandoned buildings and in the shelters where people on the move are living, time has frozen.

This photo-story was created in the Una-Sana canton, in the northwest of the country, at the border with Croatia, during February and March 2021. Each year, thousands of migrant people try to reach Europe along the Balkan route. The majority come from Afghanistan and Pakistan, although it's not uncommon to meet people from Iran, Iraq and Syria, as well as other countries. Young men represent the majority of those following this route; however, there are also families with young children, and elderly. They flee war, persecution or poverty, looking for a dignified life. After the formal closure of the Balkan route in March 2016, people were left with no other choice than to pursue irregular ways of entry. Whilst originally most went through Serbia, the tightening of the borders along this route meant that since 2018, more people started to transit from Bosnia and Herzegovina instead.

The country has become a forced stop for them. In fact, people regularly report being victims of pushbacks when they try to cross the border into Croatia - what is referred to as the "game".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-09-27:

Polen/ A 16-year-old boy died after being pushed back by the Polish border guards till sidans topp

A group with four children, including the youngest, only 18 months old, were pushed back to Belarus by officers of the Polish Border Guard.

Tragically, the 16-year-old boy died during the night.

Before that, he was supposed to vomit blood, according to the findings of the Ocrzenie foundation.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / Squid 21-09-27: Efter migrantdöd - Ylva Johansson till Polen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-09-28:

Polen/ Poland ignores interim measures decision by ECtHR till sidans topp

Access for lawyers denied by Poland despite interim measures ordered by ECtHR - the situation along the border deteriorates

The situation along the Polish border remains fluid and static at the same time. 32 people are still trapped at the border with Belarus in a standoff between Polish and Belarusian Border Guards. An unknown, yet significant number of people is being pushed back and forth in various locations along the border.

A group of 32 people has been stuck in between Polish and Belarusian border guards since the beginning of August. They are more or less at nature's mercy, held in "problematic sanitary and humanitarian conditions", as the European Court for Human Rights (ECtHR) puts it.

On Monday 27th of September, the ECtHR decided to prolong the interim measures that were first issued on the 25th of August and included the provision of food, water, clothing, adequate medical care and, if possible, temporary shelter for this specific group of people. The interim measures do not currently include the duty to grant access to the Polish territory and asylum system.

In this latest decision, the ECtHR further ordered the Polish government to grant the people trapped at the border access to lawyers. The Court also decided to indicate to the Polish Government that the people should not be sent back to Belarus. With yesterday's decision, the Government of Poland was given notice of the application and was asked to submit written observations on the admissibility and merits of the application.

Journalists however reported that Polish authorities defied the ECtHR's decision and blocked the lawyers that were trying to get access to the trapped people:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-09-29:

Polen/ EU höjer tonen mot Lukasjenko: "Desperat" till sidans topp

Skärpta visumkrav blir nästa steg för EU i migrationsstriden med Belarus.

- Vad vi ser nu är en desperat Lukasjenko, anser EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson.

På en presskonferens i Bryssel på onsdagen presenterar EU-kommissionen en ny migrationsrapport och nya förslag för att bekämpa människosmuggling och straffa företag som utnyttjar migranter.

Samtidigt trappas också åtgärderna upp mot Belarus.

- Det här är inte en regim som vi kan samarbeta med på något vis, fastslår Ylva Johansson.

EU anklagar öppet mångårige diktatorn Aleksandr Lukasjenko för att använda flyktingar och migranter som brickor i ett politiskt spel.

"Lurar folk"

Antalet människor som sökt sig till EU från den forna Sovjetrepubliken har ökat kraftigt under sommaren.

Men det är inte främst belarusier som flyr - utan snarare personer från Mellanöstern, Asien och Afrika, som lockats till Belarus med löften om att skickas vidare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-10-01:

Polen/ Polen förlänger undantagstillstånd vid gränsen till sidans topp

Polens parlament beslutade sent i går kväll att förlänga undantagstillståndet längs gränsen mot Belarus i 60 dagar, trots kritik från EU.

De senaste månaderna har tusentals migranter - främst från Mellanöstern - försökt passera gränsen mellan Belarus och grannländerna, tillika EU-medlemsstaterna Lettland, Litauen och Polen. Minst fem migranter har mist livet vid EU:s gräns mot Belarus under de senaste två månaderna.

Polen har svarat med att skicka tusentals soldater till gränsområdet, satt upp taggtrådsstängsel och utlyst undantagstillstånd för att förhindra att journalister och hjälparbetare tar sig dit.

Misstankar mot Lukasjenko

EU misstänker att inflödet organiseras av Belarus starke man Aleksandr Lukasjenko som repressalier för sanktioner mot hans regim.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter kultur 21-10-05: Polska regeringen beskyller flyktingar för tidelag med hjälp av falska foton (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 21-09-30:

Panama/ Haitiska migranter på väg till USA till sidans topp

Bilderna på ridande amerikansk gränspolis som uppträdde aggressivt mot migranter väckte starka reaktioner häromveckan.

Men fler migrationskriser utspelar sig i Latinamerika just nu och hindren för de som vill ta sig till Nordamerika börjar längre söderut.

Just nu har ungeär 18.000 människor, mest haitier, fastnat vid den lilla kuststaden Necoclí i nordvästra Colombia, vid gränsen till Panama och där befinner sig vår korrespondent Ivan Garcia.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-09-23:

USA/ Skarp kritik när haitier på flykt deporteras till sidans topp

Kritiken är hård mot president Joe Biden när de tusentals haitier som flytt det krisdrabbade landet skickas tillbaka. Samtidigt har bilder från Mexikos gräns senaste dagarna väckt avsky.

Minst 500 haitier har redan deporterats från USA och fler väntar, uppger Reuters. Massdeporteringarna har väckt kritik så väl från republikaner som demokrater. Och Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie, konstaterar att det kan strida mot internationell lag då flyktingarna inte fått sina asylskäl prövade innan de skickats tillbaka.

- Vi är oroade över bilderna vi sett och över att vi ser alla dessa migranter, flyktingar och asylsökande transporteras till Port-au-Prince, säger Marta Hurtado, talesperson för FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève.

Kamala Harris: "Är djupt bestört"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Amnesty International 21-09-23: USA: Stop U.S. abuses against Haitian people (Extern länk)

Human Rights Watch 21-09-21: Treatment of Haitian Migrants Discriminatory (Extern länk)

Human Rights Watch 21-09-22: Civil Rights Leaders Urge Biden to Halt Expulsions of Haitians (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Riksrevisionen 21-09-23:

Att ställa om i en föränderlig omvärld - neddragningarna hos Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverkets neddragningar har lett till omfattande effektivitetsproblem. Riksrevisionens granskning visar på brister i både planering och genomförande.

Under åren 2017 till 2020 har Migrationsverket gått genom en av de senaste decenniernas snabbaste och mest omfattande neddragningar i statsförvaltningen. Som en följd av ett minskat antal asylsökande har både verksamheter, personal, lokaler och statliga tillgångar avvecklats. Riksrevisionen har granskat styrningen och genomförandet av omställningen.

Riksrevisionens samlade bedömning är att Migrationsverkets omställning inte till fullo har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Det gäller särskilt åren 2017 och 2018. Asylboenden har i huvudsak avvecklats på ett kostnadseffektivt sätt. När personal minskats och tillgångar avvecklats har man däremot inte alltid lyckats ta tillräcklig hänsyn till verksamhetens behov, hushållning med statens resurser och risker för oegentligheter. Riksrevisionen bedömer också att Migrationsverkets ledning och regeringen överskattade myndighetens förmåga att öka produktiviteten under omställningen. Därför har omställningen försämrat myndighetens förmåga att nå uppsatta mål. Riksrevisionen noterar dock att Migrationsverket dragit viktiga lärdomar och efter hand utvecklat sin förmåga att ställa om verksamheten efter ändrade förutsättningar.

Hämta rapporten (Extern länk)

SvT Nyheter 21-09-23: Kritik efter neddragningen på Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 21-09-27:

Obeboeliga lägenheter efter att Migrationsverket lämnat till sidans topp

23 lägenheter i Storfors blev så slitna efter att de hyrts ut till Migrationsverket att de nu är obeboeliga, det menar stiftelsen som äger lägenheterna och tidningen hem och hyra var först att rapportera om det här.

Enligt kommunen besiktigades inte alla lägenheter när Migrationsverket lämnade och kostnaden för att renovera uppskattar man hamnar på i snitt 300 000-500 000 kronor per lägenhet, något kommunen vill ha ersättning för.

"Aldrig i livet att Migrationsverket kommer tillbaka till Storfors om de inte hjälper oss", säger Hans Jildesten (S), kommunalråd i Storfors och ordförande för Stiftelsen Björkåsen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 21-10-06: Bostadsbolag kritiserar Migrationsverket för slitage - "Man blir så förbannad" (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 21-09-25: Förre politikern: "Hyr hellre ut till Hells Angels än Migrationsverket" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 21-09-29:

Råttor och läckage på asylboendet: "Får inte hjälp" till sidans topp

Trasiga spisar och element, läckande avlopp och råttor i väggarna. Problemen på Migrationsverkets asylboende på Folkparksvägen i Ronneby är många, och de boende säger att de inte får någon respons när de försöker felanmäla problemen.

- 'Vänta, vänta' säger de, och hittills har de inte gjort någonting, säger Elaf AlKinani, boende.

I flera fastigheter på Folkparksvägen i Ronneby driver Migrationsverket Blekinges i dag enda asylboende med drygt 330 hyresgäster. De boende säger att de tidigare inte velat gå ut med kritik av rädsla för hur det ska påverka deras asylprocess, men nu väljer några att träda fram då de menar att förfallet har gått för långt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Blekinge 21-09-29: Ord står mot ord om bristerna på asylboendet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-09-30:

Nu startar den nya samhällsintroduktionen för asylsökande till sidans topp

Den 1 oktober startar Migrationsverkets nya samhällsintroduktion för asylsökande.

- Migrationsverket är positiva till att nu kunna erbjuda information till asylsökande, säger Anna-Johanna Viking, processledare på Migrationsverket.

I januari fick Migrationsverket uppdrag från regeringen att ge en obligatorisk samhällsintroduktion till asylsökande, inom de första 14 dagarna. Migrationsverket har tidigare erbjudit en kortare och mer begränsad samhällsintroduktion.

- Nu finns det ett mer specificerat uppdrag från regeringen om vad introduktionen ska innehålla. Introduktionen är mer omfattande och kommer att ges tidigt i asylprocessen, säger Anna-Johanna Viking.

Muntligt för vuxna, skriftligt för barn

Samhällsinformationen är uppdelad på två halvdagar. Den sker huvudsakligen muntligt i grupp, och är obligatorisk för alla nya asylsökande från 15 år. Barn under 15 år får samma information skriftligt som är mer anpassat till just barn och tanken är att de ska gå igenom materialet tillsammans med sin förälder. Ensamkommande barn får introduktionen muntligt tillsammans med en handläggare.

Innehållet i introduktionen ska hjälpa den asylsökande att förstå asylprocessen och det svenska samhället, så som svensk lagstiftning, normer och värderingar. Även frågor som bland annat rör rasism, hbtqi, hedersrelaterat våld och förtyck, och jämställdhet ingår i introduktionen.

- Vi har inte tidigare haft ett så tydligt uppdrag att informera om sådant som inte rör vår egen verksamhet. Det ställer stora krav på oss. Vi behöver vara lyhörda och beredda på att justera innehållet, säger Anna-Johanna Viking.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / ttela 21-09-30: Nu måste asylsökande gå samhällskurs om Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-10-02:

Socialstyrelsen plockar bort kritiserade råd om apatiska barn till sidans topp

Socialstyrelsens vägledning har kritiserats av läkare. En statlig rapport har konstaterat att diagnosen saknar vetenskapligt underlag. Samtidigt har antalet barn som får diagnosen uppgivenhetssyndrom minskat kraftigt de senaste åren, enligt nya siffror.

Nu har Socialstyrelsen också avpublicerat den ifrågasatta vägledningen från sin sajt.

I mitten av 2000-talet debatterades frågan om så kallade apatiska barn livligt i Sverige. Detta sedan vården stött på ett växande antal flyktingbarn som plötsligt slutat äta, gå och prata.

Som ett svar på behovet av råd och riktlinjer gav Socialstyrelsen 2013 ut en vägledning. Myndigheten beskrev kunskapsläget som "bristande", men skrev ändå att "Forskning och erfarenhet visar att ett positivt besked om att familjen får stanna i mottagarlandet (permanent uppehållstillstånd, PUT) i de flesta fall är det som kan få en vändning av tillståndet till stånd".

Där stod också att "hypoteser om simulering, manipulation och förgiftning har visat sig sakna stöd".

Läkare krävde nytag

För två år sedan startade debatten om "apatiska barn" på nytt, efter att magasinet Filter intervjuat två i dag vuxna personer som berättar hur deras föräldrar tvingat dem att spela sjuka, för att öka chansen till uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-10-02:

Barnläkare om uppgivenhetssyndrom: "Mycket färre barn i dag" till sidans topp

Barnläkaren Johanna Dalström på Falu lasarett är en av flera som har arbetat med och engagerat sig i frågan om behandlingen av barn med uppgivenhetssyndrom.

Hennes uppfattning är att många barn tillfrisknat och antalet som får diagnosen minskat de senaste åren, något som också bekräftas av nya siffror som SVT Nyheter har tagit del av.

Debatten om apatiska barn, barn med diagnosen uppgivenhetssyndrom, blossade upp på nytt för två år sedan - för att sedan tystna igen.

- Arbetet runt om i Sverige, på barnkliniker och på Socialstyrelsen har rullat vidare. Även om debatten tystnade så har inte diskussionerna tystnat, säger barnläkaren Johanna Dalström.

- Barnläkare, barnpsykiatrin, socialtjänst, skola, alla behöver sitta och ro åt samma håll och ha en samsyn. Jag upplever att vi har haft svårt att komma i den positionen, men det har vi gjort.

"Behövdes någonting mer"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 21-09-21:

Stöldligor utnyttjar asylrätten - begår stölder i livsmedelsbutiker till sidans topp

Utländska stöldligor utnyttjar asylrätten för att kunna begå stölder i livsmedelsbutiker i Sverige, detta enligt polisen.

För att få bostad och pengar - ansöker de om asyl även fast de inte har asylskäl. Under tiden Migrationsverket utreder deras ansökan kan de inte heller avvisas av polisen.

"Vi har varit med om väldigt allvarliga incidenter i butik, säger butiksägare Andreas Selsberg.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 21-09-21: Polisen: Handläggningstiderna för asylansökan måste ned (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-09-29:

Libanon/ Refugees struggle to survive amid worst socioeconomic crisis in decades till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, the United Nations World Food Programme (WFP), and the United Nations Children's Fund (UNICEF) are deeply concerned about the rapid deterioration in the living conditions of Syrian refugees in Lebanon. Almost the entire Syrian refugee population cannot afford the survival minimal expenditure basket (SMEB)

Lebanon's compounded socio-economic and health crisis has hit the most vulnerable Lebanese and refugee families the hardest. The preliminary findings of the 2021 Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon (VASyR), released today, reveal a dire situation, with nine out of ten Syrian refugees still living in extreme poverty.

In 2021, the vast majority of refugees continued to resort to negative coping strategies to survive, such as begging, borrowing money, not sending their children to school, reducing health expenses or not paying rent. The survey indicates that, in 2021, more family members took poorly paid jobs, high-risk jobs or extra shifts to make the same income the household made in 2020. These coping strategies negatively affect resilience and the capacity to generate income in the future, making refugee families more vulnerable to food insecurity and more dependent on humanitarian assistance.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

OHCHR 21-10-04:

Libyen/ Evidence crimes against humanity and war crimes committed since 2016 till sidans topp

There are reasonable grounds to believe that war crimes have been committed in Libya, while violence perpetrated in prisons and against migrants there may amount to crimes against humanity, the Independent Fact-Finding Mission on Libya says in a report published today.

"Our investigations have established that all parties to the conflicts, including third States, foreign fighters and mercenaries, have violated international humanitarian law, in particular the principles of proportionality and distinction, and some have also committed war crimes," said Mohamed Auajjar, Chair of the Fact-Finding Mission.

The Fact-Finding Mission, which is comprised of Aujjar and fellow human rights experts Chaloka Beyani and Tracy Robinson, gathered and reviewed hundreds of documents, interviewed more than 150 individuals and conducted investigations in Libya, Tunisia and Italy.

The focus of their work included the conduct of the parties to the armed conflicts that have taken place across Libya since 2016. The violence has had a dramatic impact on Libyans' economic, social and cultural rights, as evidenced by attacks on hospitals and schools.

"Civilians paid a heavy price during the 2019-2020 hostilities in Tripoli, as well as during other armed confrontations in the country since 2016. Airstrikes have killed dozens of families. The destruction of health-related facilities has impacted access to health care and anti-personnel mines left by mercenaries in residential areas have killed and maimed civilians," said Auajjar.

The Fact-Finding Mission also examined violations in the context of deprivation of liberty and documented the situation of internally displaced people as well as that of migrants, refugees and asylum-seekers.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Statewatch 21-10-05: Evidence crimes against humanity and war crimes committed since 2016, UN report finds (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-10-04:

Libyen/ What will follow UN's conclusions on Libya? till sidans topp

From arbitrary detention to torture, the recruitment of child soldiers and mass killings, the Independent Fact-Finding Mission on Libya listed numerous grave rights violations which had impacted the country's people and which gave them "reasonable grounds" for the war crimes allegations.

The UN has confirmed what many reports previously clearly stated on Libya, that what has been taking place there may also amount to crimes against humanity. Their appointed independent investigators highlighted violence against migrants, refugees and other vulnerable minorities including LGBTQi individuals.

"Our investigations indicate that violations against migrants are committed on a widespread scale by state and non-state actors, with a high level of organisation and with the encouragement of the state - all of which is suggestive of crimes against humanity."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om nya raider och fängslande av 4000 migranter, nedan under rubriken

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-10-06:

Tunisien/ EU border externalization policies further deepens the migrants' crisis till sidans topp

Statement circulated by the Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux on 1 October 2021.

The Tunisian Forum for Economic and Social Rights is following with great concern the escalation of systematic violations against migrants from sub-Saharan Africa during the recent period. Rhetoric of hate and stigmatization against migrants and their presence in Tunisia on social networks recurred and developed into clashes in some neighborhoods of the city of Sfax, where, during the month of June, the security authorities took a discriminatory decision to evacuate an entire neighborhood of migrants.

The Forum constantly receives testimonies of systematic forcible deportations on the Tunisian-Algerian and Tunisian-Libyan borders, including women, pregnant women, and children. Yielding to European pressures, the Tunisian navy deliberately intercepts migrant boats departing from the Libyan coast in international waters. The intercepted migrants are disembarked in unsafe Tunisian ports, where neither the logistical possibilities nor a legal system that protects the rights of migrants and refugees and preserves their dignity are available. As a result of European pressures, the unjustified objections deepened the humanitarian crisis of migrants and refugees in Tunisia, prompting many of them to protest in front of the offices of UN organizations to demand more comprehensive protection and services that preserve their dignity.

As the Tunisian Forum for Economic and Social Rights condemns the official silence against all these violations, it:

+ Expresses its indignation at the forced deportations operations that are endangering the lives of migrants in contravention of Tunisia's international obligations

+ Calls for an international maritime rescue operation in the central Mediterranean to reduce the escalating human tragedies and to transfer migrants to safe ports

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Riksrevisionen 21-10-04:

Riksrevisionen granskar hanteringen av offentliga biträden i migrationsärenden till sidans topp

Personer som tas i förvar eller riskerar av- eller utvisning kan ha rätt till juridisk hjälp av ett så kallat offentligt biträde. Efter indikationer på brister i kontrollen av dessa biträdens lämplighet, och deras ersättningsanspråk, granskar Riksrevisionen myndigheters hantering av offentliga biträden i migrationsärenden.

- Det är viktigt att den här verksamheten fungerar effektivt. Dels för de personer som har rätt till juridisk hjälp och för deras biträden, dels för hushållningen med offentliga medel, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Bakgrund

Personer som ansöker om tillstånd att vistas i Sverige av skyddsskäl, samt personer som tas i förvar eller riskerar av- eller utvisning, kan ha rätt till juridisk hjälp. Personen kan då förordnas ett så kallat offentligt biträde.

Det är i huvudsak Migrationsverket och i vissa fall Polismyndigheten eller migrationsdomstolarna (inklusive Migrationsöverdomstolen) som fattar beslut om sådana förordnanden. Myndigheterna ansvarar också för kontroll av att biträdet har den kompetens som behövs och i övrigt är lämplig för uppdraget, samt beslutar om kostnadsersättning till biträdena.

Sättet som Migrationsverket, Polismyndigheten och migrationsdomstolarna har organiserat sin process att förordna, kontrollera och bedöma biträdens lämplighet verkar skilja sig åt, både inom och mellan myndigheterna. Även när det gäller bedömning och kontroll av biträdenas ersättningsanspråk kan det finnas skillnader. Tidigare granskning, samtal med företrädare för de ansvariga myndigheterna samt rapportering i media indikerar att det finns brister i myndigheternas kontroller.

Syfte

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Artikel 14 nr 1/2021:

Kriget om en flickas ålder till sidans topp

En berättelse om administrativt våld, åldersuppskrivningar och flickors utsatthet i Sverige

Torun Elsrud & Melika Ebrahimi

Inledning

Ett sommarvarmt augusti 2015. Platsen var ett litet rum utan fönster i ett av Kalmars HVB-hem för sådana ungdomar som i Sverige kallas ensamkommande. Där satt vi, Melika och Torun, som är författare till detta kapitel. Melika var precis fyllda 16 år enligt hennes mammas noteringar. Hon var nyanländ efter en flykt från manligt våld och kontroll i Iran där hon levt som "papperslös" under större delen av sitt liv. Hennes familj hade tidigare flytt från en konflikt i Afghanistan som dödade hennes äldre bror. Torun var nybliven god man till Melika. Hon såg fram emot ett par år som vän och stöd till en ung människa, och ett tillfälle att lära mer om vardagen i den svenska asylprocessen som intresserade henne i egenskap av forskare inom migrationsområdet.

Föga anade vi då, när vi möttes första gången, försiktigt framåtböjda mot den knastrande högtalaren som förmedlade rösten från en telefontolk någonstans i Sverige, vad som väntade och hur det skulle förändra vår framtid. Det som framför allt kommit att prägla våra år tillsammans är den åldersuppskrivning som likt en blixt från klar himmel krossade hoppet om ett permanent uppehållstillstånd. En nio månaders justering av Melikas födelsedag, utförd av en handläggare på Migrationsverket som aldrig hade träffat henne, har genomsyrat livet och vardagen sedan dess. Efter åldersuppskrivning följde åldersnedskrivning, sedan åldersuppskrivning igen, och så ännu en åldersnedskrivning - allt beroende på vilken myndighetsperson som satt vid tangentbordet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-06:

Migrationsdomstol: Återreseförbud ska inte ges på grund av en tidsfrist som upphävts till sidans topp

En person vars avslag på asylansökan vunnit laga kraft ansökte om uppehållstillstånd enligt "gymnasielagen". Den tidsfrist han haft för att lämna landet hade då inte löpt ut, varför något återreseförbud inte blev aktuellt. Personen fick uppehållstillstånd enligt gymnasielagen men då detta skulle förlängas uppfylldes inte villkoren utan han fick avslag. Migrationsverket utfärdade då återreseförbud med motivering att personen inte lämnat landet då den tidigare tidsfristen löpt ut och att han inte fått någon ny tidsfrist. Migrationsdomstolen påpekar att återreseförbud inte får meddelas om beslutet om utvisning inte får verkställas. Att någon ny tidsfrist inte getts eller att personen uppgett att han inte tänker lämna Sverige är inte grund för återreseförbud. Migrationsdomstolen upphäver därför återreseförbudet. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 21-10-06:

Europadomstolen förbjuder Ryssland att utvisa "overstayers" till Syrien till sidans topp

Målet gäller ett antal personer som rest in i Ryssland från Syrien under perioden 2010-2014 med visum av olika skäl, men stannat kvar efter att viseringarna löpt ut. Då de gripits har de sökt asyl med anledning av konflikten i Syrien, men de ryska myndigheterna har antingen bara behandlat frågan om illegal vistelse eller avfärdat riskerna i Syrien som obetydliga för dem personligen. Personerna kom bland annat från Idlib och Aleppo. De fick beslut om utvisning. Europadomstolen konstaterar att Ryssland till skillnad från EU-länderna, har beviljat asyl för ytterligt få personer från Syrien. Beträffande riskerna i Syrien relaterar domstolen bland annat UNHCR:s rapporter från 2018-2021 samt FN:s mr-kommitté från 2020. Domen innehåller en omfattande genomgång både av hur de olika ärendena behandlats i Ryssland och hur riskerna borde ha bedömts. Slutsatsen blir att männen vid en utvisning skulle riskerat livet eller att behandlas så illa att det bröt mot artikel 2 och artikel 3 i Europakonventionen. Ett par av dem hade hållits i förvar i mer än två år, vilket bröt mot artikel 5.

Applications nos. 71321/17 and 9 others, case of M.D. and Others v. Russia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-06:

EU-domstolen: Bedömning av barns ålder då förälder ansöker om asyl till sidans topp

EU-domstolen har behandlat ett ärende om när underårighet ska bedömas när en förälder söker asyl i samma land där ett barn fått skyddsstatus. Frågan har ställts från en domstol i Tyskland, där föräldern i en sådan situation ska få samma status som barnet. (I Sverige finns motsvarande regel endast om familjemedlemmarnas ansökningar behandlas samtidigt.) Barnet hade sökt asyl 2012 och beviljats uppehållstillstånd först 2016, då han redan fyllt 18. Pappan kom några månader tidigare till Tyskland och sökte asyl medan sonen var minderårig men ansökan registrerades först efter sonens myndighetsdag. Han fick avslag och principen om att få samma status som barnet tillämpades inte eftersom sonen inte var ett barn längre. Den tyska domstolen påpekade i sin inlaga att EU-domstolen redan avgjort att vid familjeåterförening ska barnets ålder vid asylansökan vara avgörande - om barnet har flyktingstatus. EU-domstolen har nu svarat att den avgörande tidpunkten är förälderns asylansökan, närmare bestämt förälderns första viljeyttring att söka asyl. Detta blir då styrande för om föräldern ska ha de förmåner som kan finnas i den nationella rätten för familjemedlemmar till skyddsbehövande. Domen innebär också att det inte ska ställas krav på att familjelivet faktiskt återupptas. Däremot kan de rättigheter som eventuellt följer av barnets status upphöra när uppehållstillståndet löper ut.

Läs domen i mål nr C-768/19 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat av domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-06:

EU-domstolen: Omständigheter som förelegat tidigare kan behandlas vid ny prövning till sidans topp

Målet gäller en person som fått beslut om utvisning till Irak och först därefter vid en ny ansökan tagit upp att han riskerade förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Den österrikiska domstolen ansåg att omständigheterna inte skulle prövas eftersom han varit homosexuell under grundärendet men underlåtit att ta upp detta som asylskäl. Själv hävdar han att det nya består i att han först efter att ha bott länge i Österrike förstått att han kan uttrycka sin homosexualitet. EU-domstolen anser att begreppet "nya fakta eller uppgifter" som enligt asylprocedurdirektivet krävs för att en efterföljande ansökan ska behandlas, inte bara omfattar fakta eller uppgifter som har framkommit efter det att en asylprocedur har avslutats utan även fakta eller uppgifter som förelåg redan innan proceduren avslutades, men som inte åberopades av sökanden. Direktivet tillåter staterna att föreskriva att den nya ansökan bara behöver prövas om den sökande utan egen förskyllan varit förhindrad att lägga fram de nya omständigheterna tidigare, men ansökan får alltså inte avslås på den grunden om detta inte finns inskrivet i nationell lag. Asylprocedurdirektivet i sin nuvarande form tillåter inte att staterna sätter upp tidsfrister för att göra en ny ansökan.

Läs domen i mål nr C-18/20 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets sammanfattning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 21-09-27:

How long is too long? The limits of restrictions on family reunification till sidans topp

By Nikolas Feith Tan, Senior Researcher and Jens Vedsted-Hansen, Professor

On 9 July 2021, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights handed down its judgment on Denmark's legislative tightening of family reunification rules for temporary protection holders in the case of M.A. v Denmark. In a careful but resounding sixteen-to-one decision, the Court declared that the statutory requirement of three years waiting time for family reunification for a Syrian doctor with 'temporary subsidiary protection' status in Denmark breached his right to respect for family life under Article 8 of the Convention. The judgment has already been the subject of academic comment, with analysis tending to focus on the role of the ECtHR in adjudicating migration and asylum policy and legal implications for Denmark (in Danish). This post discusses the background, main findings and implications of the judgment from both a human rights and EU law perspective, including the impact of EU law on the ECtHR's assessment of the Danish suspension rule.

Legislative background: The 'three-year rule'

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-06:

Domstol: Skyddsbehövandes tillstånd återkallas inte på grund av utlandsflytt till sidans topp

Målet rör en man som har permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Hans hustru och tre barn har haft permanent uppehållstillstånd på grund av anknytning. Familjemedlemmarna bodde dock inte mer än ca ett halvår i Sverige innan de reste till Förenade Arabemiraten där kvinnan började studera. Senare har även mannen rest dit. Kvinnan och barnen har avregistrerats från folkbokföringen i Sverige. Enligt Utlänningslagen 7 kap 7 § ska permanent uppehållstillstånd återkallas om en utlänning inte längre är bosatt i Sverige. Båda föräldrarnas och barnens tillstånd återkallades. Mannen har nu återvänt till Sverige där han arbetar och hävdar att pandemin hindrade honom tidigare. Kvinnan har också uppgett att hon avser återkomma men detta har inte skett och migrationsdomstolen avslår nu deras överklaganden. Däremot konstaterar domstolen att mannen har alternativ skyddsstatus. För att återkalla detta krävs enligt EU-direktiv att det är "motiverat av tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen". Så länge skyddsstatusen finns kvar har personen rätt till uppehållstillstånd. Bestämmelsen i utlänningslagen stämmer inte med EU-direktivet. Därför upphäver domstolen återkallelsen för mannen. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-06:

Utvisning till säkert tredjeland inte ett alternativ för skyddsbehövande enligt domstol till sidans topp

Målet gäller en man med tre barn. De är alla medborgare i Jemen, men har bott i Saudiarabien, där mannen haft arbete. Hustrun är kvar i Saudiarabien men är medborgare i Filippinerna. När mannen förlorade sitt arbete i Saudiarabien upphörde hans och därmed även barnens uppehållstillstånd. De sökte asyl eftersom de inte vågar resa till Jemen, på grund av konflikten där och att döttrarna enligt pappan riskerar tvångsgifte. Migrationsverket har prövat asylskälen och konstaterat att familjemedlemmarna är alternativt skyddsbehövande gentemot Jemen. Men Migrationsverket anser att de istället kan utvisas till Filippinerna som ett säkert tredjeland för dem på grund av kvinnans anknytning dit. De skyddsskäl som familjemedlemmarna försökt anföra gentemot Filippinerna ansågs inte tillräckliga. Men migrationsdomstolen påpekar att det inte finns något utrymme för att tillämpa regeln om säkert tredjeland efter att asylskälen har prövats och de sökande bedömts som skyddsbehövande. Regeln om säkert tredjeland kan bara användas för att avvisa en ansökan och inte göra någon sakprövning. Därför beviljas mannen och barnen uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-06:

Femåring riskerar könsstympning i Somalia, enligt domstol till sidans topp

En kvinna sökte asyl tillsammans med sin dotter. Hon anförde att hon själv riskerade tvångsgifte efter att hennes make försvunnit och hennes dotter riskerade könsstympning. Kvinnan uppgav att de kom från södra Somalia, men detta har hon inte lyckats övertyga Migrationsverket om. Enligt en språkanalys låg hennes språkbruk närmare nordsomaliska. Hennes uppgifter ansågs vaga och hon kunde inte bevisa hoten om tvångsgifte. Enligt Migrationsverket är det i norra Somalia föräldrarna som bestämmer om könsstympning, varför kvinnan skulle kunna förhindra det. Migrationsdomstolen instämmer i det mesta av Migrationsverkets bedömning, men värderar risken för könsstympning som reell, då sedvänjan fortfarande är mycket utbredd i Somalia. Kvinnan har själv utsatts för ingreppet vilket visar att det sker i hennes familj och pressen kan vara stor från omgivningen enligt domstolen. Ingreppet utförs vanligen i fem- till tioårsåldern varför det är aktuellt för dottern. Av den anledningen beviljar domstolen dem båda uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 21-09-21:

Treårige Tim riskerar utvisas - helt ensam till sidans topp

Treårige Tim hotas av utvisning till Nigeria. Ett land han aldrig har varit i eller har någon anknytning till.

Beslutet har väckt stor uppståndelse och ilska - över 100 000 personer har skrivit på en namninsamling för att försöka stoppa utvisningen.

- Utvisas han riskerar han att hamna på barnhem, i ett land han aldrig varit, bland personer han inte känner. Hur kan det motsvara en familj i Sverige? Han är ju vår familjemedlem, säger familjehemsmamman Sandra.

Snart treåriga Tim var bara två veckor gammal när socialnämnden tog beslut om att han inte kunde tas om hand av sin mamma. Hon ansågs inte vara kapabel att ta hand om honom.

Under i stort sett hela sitt liv har han levt i ett familjehem i Skåne. Mamma Sandra, pappa Victor och två syskon är den familj han känner till.

Men nu riskerar det trygga livet utanför Brösarp att ryckas upp. Migrationsverket har bestämt att Tim inte får uppehållstillstånd. Beslutet har överklagats, men migrationsdomstolen går på Migrationsverkets linje.

I stället väntar nu en oviss framtid i Nigeria. Landet hans mamma hade lämnat för att söka asyl i Sverige.

- Vi blev så förtvivlade att det kunde ske. Det är tungt att behöva ta emot det här beskedet. Hela situationen är orimlig, han är ju vår familjemedlem, säger familjehemsmamman Sandra.

Hon berättar att Tim, som egentligen heter något annat, är precis som de flesta små pojkar.

- Han är som alla andra treåringar, han testar oss, gillar att leka med sina syskon - en superhärlig kille som lär sig jättesnabbt.

"Helt förkrossad"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-09-16: Tim var bara 11 dagar när han omhändertogs - nu ska han utvisas ensam till Nigeria (Extern länk)

Brinn för barnen 21-09-13: Stoppa Tims utvisning till Nigeria (Extern länk)

Aftonbladet 21-09-21: Utvisade Tims öde inte unikt - "Sker hela tiden" (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 21-09-21: Samtal med Jessica Ivarsson, ordförande för "Brinn för barnen", och Louise Dane, doktor i offentlig rätt (Extern länk)

TT / AB 21-09-24: Nämnd uppvaktar regeringen om 3-åring (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 21-09-28: Politiker i Tomelilla: "Det är förfärligt, inhumant och orimligt" (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 21-09-30: Intervjun med Tims familjehemsmamma Sandra (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-09-22:

Därför har familjehemmet inte fått vårdnaden om Tim till sidans topp

Fallet med lille Tim som snart ska utvisas ensam till Nigeria har väckt stor uppmärksamhet. Över 130 000 personer har skrivit på en digital namninsamling för att pojken ska få stanna i Sverige och många frågar sig varför familjehemmet inte kan få vårdnaden om honom.

- Om det finns en politisk vilja är det inte så svårt att tydliggöra i svensk lagstiftning att ett barn i Tims situation inte ska utvisas, säger Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt.

DN kunde förra veckan berätta om snart treårige Tim som tvångsomhändertogs av socialtjänsten när han bara var 11 dagar gammal. Hans mamma anses inte kapabel att ta hand om honom och hans pappa är okänd. Snart ska han utvisas till Nigeria, ett land han aldrig har varit i eller har någon anknytning till.

Fallet har väckt stort engagemang över hela landet de senaste dagarna, bland annat har drygt 130 000 personer skrivit under en digital namninsamling, "Stoppa utvisningen av vår 3-åring". Insamlingen startades av familjehemmet där Tim har bott sedan han var fyra månader gammal. Mamman, pappan och de två äldre barnen på gården utanför skånska Brösarp är den enda familj pojken känner till och de hoppas att han ska få bli myndig hos dem.

- Tim är en del av familjen. Våra biologiska barn betraktar honom som sin egen bror, sade familjehemsmamman Sandra Persson till DN förra veckan.

Enligt Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet och föreståndare för Barnrättscentrum, är fallet Tim komplicerat, och i de familje- och socialrättsliga delarna är det inte helt tydligt vad som gäller.

- Det är många lager av regleringar som kolliderar eller verkar utan samordning med myndigheter som har olika ansvar. Men ytterst väcks frågor om inte alla barn som vistas i Sverige borde ha samma rättigheter och förstås om vilka beslut som vi tycker är rimliga när det gäller barn som levt hela sitt liv i Sverige, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-09-22:

Ribbenvik om utvisningen av Tim, 3: "Väldigt sällan de går att genomföra" till sidans topp

Treårige Tim ska utvisas ensam till Nigeria, enligt ett beslut i Migrationsdomstolen. Detta trots att hans släktingar inte vill ta emot honom. Men enligt Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket, är det inte omöjligt att utvisningen stoppas.

- Min erfarenhet av liknande fall - nej, det är väldigt sällan de går att genomföra, säger han i Aktuellt.

I hela sitt liv har Tim bott hos en familj på Österlen, där han också går i förskola. Men nu kan han alltså skickas till Nigeria. Hans historia, som DN var först att rapportera om, har väckt starka känslor och kritik mot myndigheternas hantering av hans fall.

- Tim kan inte språket och har ingen anknytning till landet. Han har aldrig varit där, säger Tims familjehemsmamma Sandra Persson, till SVT Nyheter.

Men enligt Migrationsverket håller inte skälen för att Tim ska få stanna i Sverige.

- Migrationsverket fattade beslut i det här ärendet för ett och ett halvt år sedan. Nu har domstolen fastställt detta långt senare, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-09-23:

BO om utvisning av barn: Riksdagen måste sätta ner foten till sidans topp

Fallet med treårige Tim, som ensam ska utvisas till Nigeria trots att familjen inte vill ta emot honom där, engagerar. Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin menar att man länge varnat för att barn faller mellan stolarna eftersom lagen inte är tydlig.

- Vi har påpekat det här gång på gång, säger hon i SVT:s morgonstudion.

Treårige Tim, som egentligen heter något annat, ska enligt beslut i Migrationsdomstolen utvisas ensam till Nigeria. Detta trots att hans släktingar inte visat intresse för att ta emot honom, och att han bott hela sitt liv i ett familjehem i Skåne. Något som DN var först att rapportera om.

Krockar med andra lagar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-09-23: Rättsexpert: Besluten om Tims utvisning innehåller flera brister (Extern länk)

Rädda Barnen 21-09-23: Rädda Barnen kommenterar: Inte värdigt ett land där barnkonventionen gjorts till lag (Extern länk)

Läs fler debattartiklar om fallet, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-09-26:

Familjen ska utvisas efter 15 år: "Drömmer mardrömmar" till sidans topp

Eliza Berisha, 14, och hennes lillasyster Enisa, 12, har levt hela sina liv i Sverige.

Nu lever de gömda från myndigheterna.

Efter 15 år ska deras familj utvisas till Kosovo - där de två flickorna aldrig varit.

- Det känns konstigt, vi har ju inte gjort någonting fel, säger Enisa Berisha.

Sedan snart två veckor lever familjen Berisha inte längre i Vimmerby, där barnen gått i skolan, pappa Halil jobbar i äldreomsorgen och där de är med i den lokala frikyrkan. Efter ett utvisningsbeslut från Migrationsverket lever de gömda någonstans i Västsverige.

De har fått hjälp med en tillfällig bostad utanför en tätort där de sover på madrasser på golvet.

- Jag saknar Vimmerby, att gå i skolan och att vara med mina kompisar. De gjorde mina dagar och fick mig att skratta, säger 12-åriga Enisa Berisha.

Enligt Migrationsverkets beslut får familjen inte stanna i Sverige. De ska återvända till Kosovo, efter 15 år.

Egentligen är det bara mamma Shpresa, pappa Halil och storebror Alkind, 18, som skulle återvända. Eliza och Enisa har aldrig satt sin fot i landet.

"Vet ingenting om Kosovo"

De föddes ett och tre år efter att familjen kom hit.

- Vi pratar svenska och går i skolan här, jag vet ingenting om Kosovo. Jag drömmer mardrömmar om att gränspolisen kommer och tar oss till en plats vi aldrig varit på, säger Eliza.

Shpresa och Halil Berisha flydde från Kosovo 2006 med den då tre år gamla Alkind efter en händelse som Shpresa ännu inte kommit över. En dag när hon var på väg till sitt jobb på en utländsk hjälporganisation dök tre maskerade män upp.

- De utsatte mig för ett grovt övergrepp så min bebis i magen dog.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 21-09-30:

Sofia är född och uppvuxen i Sverige - nu ska hon utvisas till sidans topp

Sofia är elva år och bor tillsammans med sin mamma och sina två yngre syskon i en större stad i Sverige. Som för de flesta i hennes ålder är vännerna bland det viktigaste, hon gillar att spela fotboll och att baka. Men en sak är annorlunda. Hon ska utvisas till Uzbekistan.

Adele, Sofias mamma, kom till Sverige för 13 år sedan tillsammans med sin dåvarande man, Sofias och syskonens pappa. De sökte asyl, men fick avslag. Det blev allt mer konflikter i relation?en, Adele kände att pappan begränsade henne och Sofia och de bråkade allt mer. En dag kom han inte hem.

- Jag fick höra av hans vänner att han återvänt till Uzbekistan, säger Adele.

Adele har fortsatt ansöka om asyl av politiska skäl och för att hon fruktar förföljelse från myndigheterna i landet om hon återvänder, men efter separation?en med barnens pappa har ett nytt hot uppstått.

- Han säger att han ska ta barn?en ifall jag återvänder. Jag har inte familj där, ingen försörjning, inget stöd. Jag kan inte stoppa honom. Jag är rädd att han ska gifta bort min dotter, säger Adele.

Hon är också orolig för vad förändringen skulle innebära för dottern.

- Hon skulle få leva ett annat liv, i en kultur som är okänd för henne. Hon skulle inte få spela fotboll eller leka med pojkar, hon skulle få vara hemma och ta hand om familjen. Hon skulle inte förstå den kultur han skulle tvinga på henne, säger Adele.

Lever på 4?500 kronor

De senaste fyra åren har varit tuffa. Familjen får ersättning från Migrationsverket på knappt 4?500 kronor, det är allt de har att leva på.

- I fyra år har jag fått be om hjälp, jag har lånat pengar, bott hos vänner och gått till kyrkan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

AYS 21-09-26:

Danmark/ AYS Special from Denmark: Women Without Rights till sidans topp

During the last weeks, the Danish author and human rights activist AnneLise Marstrand-Jørgensen published on her Facebook wall five stories under the common headline "Women without rights" (Kvinder uden rettigheder). The common theme and thread in these stories is the Danish asylum system and the practices and conditions for women who have had their residence permit revoked.

At the beginning of the week, at least seven women were picked up by the police early in the morning from the family departure centres at Avnstrup, Sjælsmark and Kærshovedgaard around Denmark. Some of them with children and husbands, one of the women is pregnant with her third child.

Xafsa from Somalia.

Xafsa is a young woman who has done everything Denmark wants refugees to do - Learned Danish, made friends, graduated from school and she has been supporting herself for most of the time she has been here. She is now about to start the social and health care (SOSU) education and has already found an internship position. She does not even want to take a stipend from the state as she prefers to continue to support herself. Her colleagues in the nursing home describe her as the sweetest, most smiley and caring person.

Xafsa has no family in Denmark at all, and yet she has managed to find her way. She fled Somalia because Al-Shabaab was after her. Because they came again and again to the house and asked her mother about the whereabouts of Xafsa. Her father was killed, and her brother disappeared.

The Danish authorities revoked her residence permit because they think it is safe for her to travel back to Mogadishu. They obviously also think that such a nice person is not needed in the Danish care system, even though elderly homes are always lacking personnel.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASGI 21-09-23:

Italien/ Black book on Pre-Removal Detention Centre (CPR): when EU denies the human till sidans topp

This black book was written after the suicide of Moussa Balde, a 22-year-old boy who was attacked on 9 May 2021 in the streets of Ventimiglia by three unknown men. After being briefly hospitalized, the young man was taken to the Head of Police of Imperia, which ordered his confinement at the CPR of Turin in order to deport him. At the CPR he was placed in solitary confinement and was found dead on 23 May 2021.

The testimonies of the ordinary ferocity that pollutes the structure describe a dehumanizing context, where serious deficiencies in services, illegitimate use of isolation, humiliation, use of psychotropic drugs "by the liter" and self-harm are the order of the day. Asylum seekers, victims of trafficking, people with physical and intellectual disabilities, potential minors, drug addicts are imprisoned in overcrowded and distressing spaces, even with subjects considered socially dangerous, in a condition of precarity.

The control over the daily life of the detainees is all-encompassing: personal telephones are withdrawn at the entrance and the right to communicate with the outside is only theoretical. The rooms lack the light switch, operated centrally by the staff; the right to have meals seated at a table is not guaranteed; each room has a bathroom but between the beds and services there is no door or any element that ensures a minimum of intimacy.

Health care is severely deficient, the degradation of the services attached to the clinic poses a serious risk of the spread of contagious diseases.

For these reasons, the places of isolation and the so-called security cells, not even declared to the National Guarantor of the rights of detainees, must be put out of use indefinitely. And if the CPR of Turin cannot be brought to a state of decency and legality, we strongly ask for its immediate closure.

Hämta boken - Fleeing misery, seeking refuge in Italy, being destroyed by the state: when Europe denies the human (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-10-03:

Libyen/ 4000 migranter frihetsberövade i Libyen till sidans topp

Omkring 4 000 migranter har frihetsberövats vid ett tillslag i den libyska staden Gargaresh på lördagen. Enligt FN sköts dessutom en person ihjäl och ytterligare 15 skadades, varav två allvarligt.

Gargaresh, ett känt nav för migranter och flyktingar, ligger cirka 12 kilometer väster om huvudstaden Tripoli. Flera räder har tidigare genomförts i staden, men den här beskrivs som den hittills största. Myndigheterna beskriver det som en insats mot människosmuggling och narkotikahandel

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 21-10-03: Horrific detention conditions for people rounded-up in Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AP 21-10-03:

Libyen/ Libya's migrant roundup reaches 4,000 amid major crackdown till sidans topp

A major crackdown in western Libya has resulted in the detention of at least 4,000 migrants, including hundreds of women and children, officials said Saturday. The U.N. said at least one young migrant was shot dead and 15 others injured, including two in serious conditions, in the crackdown.

The raids took place Friday in the western town of Gargaresh as part of what authorities described as a security campaign against illegal migration and drug trafficking. The Interior Ministry, which led the crackdown, made no mention of any traffickers or smugglers being arrested.

Officials said Friday that 500 illegal migrants had been detained but on Saturday reported that number had reached 4,000.

Gargaresh, a known hub for migrants and refugees, is about 12 kilometers (7.5 miles) west of Tripoli, the Libyan capital. The town has seen several waves of raids on migrants over the years, but the latest one was described by activists as the fiercest so far.

Since the 2011 NATO-backed uprising that ousted and killed longtime dictator Moammar Gadhafi, Libya has emerged as the dominant transit point for migrants fleeing war and poverty in Africa and the Middle East, hoping for a better life in Europe. Human traffickers have benefited from the chaos in the oil-rich nation and smuggled migrants through the country's lengthy border with six nations. They then pack desperate migrants into ill-equipped rubber boats in risky voyages through the perilous Central Mediterranean Sea route.

The detained were gathered in a facility in Tripoli called the Collection and Return Center, said police Col. Nouri al-Grettli, head of the center.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

FARR 21-09-27:

Verkställighetsstopp till Afghanistan och möjlighet att återfå LMA-bistånd till sidans topp

Just nu är alla utvisningar till Afghanistan stoppade. Migrationsverket har meddelat att de som har ett utvisningsbeslut kan ansöka om att få tillbaka sitt LMA-bistånd (LMA-bistånd = boende och dagersättning enligt LMA-lagen, Lagen om mottagande av asylsökande). Dock finns det tyvärr vissa skäl som kan göra att man får avslag på sin ansökan om bistånd. Dessa skäl listas längre ned i artikeln .

Vad innebär ett verkställighetsstopp?

Du som har ett utvisningsbeslut och samtidigt ett tillfälligt uppehållstillstånd berörs inte av detta. Ditt utvisningsbeslut kan ändå inte verkställas, så beslutet om verkställighetsstopp gör ingen skillnad för dig, i varje fall inte förrän ditt tillstånd löper ut och inte kan förlängas. Den stora skillnaden är för dem som är "papperslösa" och särskilt de som förlorat boende och bidrag.

Verkställighetsstoppet har utlysts av Migrationsverkets rättschef men vad det betyder är oklart. I lagen står det om "verkställighetshinder", men det uttrycket använde inte rättschefen. Migrationsverket har inte lovat att någon ska få uppehållstillstånd eller att alla beslut kommer att omprövas. Det finns inte ens beslut om inhibition för alla (alltså att utvisningen stoppas för var och en), bara just detta: Utvisningarna verkställs inte just nu och det kan gå att få LMA-bistånd. Viktigast är att du just nu inte kan gripas och sättas på ett plan.

Du behöver inte ansöka om LMA-bistånd om du absolut inte vill. Verkställighetsstoppet gäller dig ändå!

Var och en som vill få tillbaka sitt LMA-bistånd behöver ansöka om inhibition och sedan ansöka om ersättning enligt LMA-lagen. Inhibition betyder att verkställigheten ställs in tills vidare. Det ger alltså inte en ny prövning, det är bara ett bevis på att personens utvisning inte får verkställas. Inhibition krävs enligt LMA-lagen för att få tillbaka bistånd som stoppats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 21-09-27:

Gymnasieungdomar i limbo sedan utvisningsstopp infördes till sidans topp

Att Sverige har stoppat alla utvisningar till Afghanistan betyder inte att gymnasielagsungdomarna får längre tid på sig att hitta varaktiga jobb - det är fortfarande sex månader som gäller.

Den som inte lyckas kan få sina gamla utvisningsbeslut aktualiserade, som nu varken kan verkställas eller omprövas och därmed förlora rätten att arbeta överhuvudtaget.

"Den gruppen hamnar verkligen i en limbo-situation", säger Siri Sandin, jurist på Asylrättscentrum.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 21-10-05:

Stor osäkerhet hos papperslösa afghaner till sidans topp

För de afghanska asylsökande i Sverige som fått utvisningsbeslut finns just nu inga särskilda nya regler efter att Migrationsverket har stoppat utvisning till Afghanistan.

Suhaila är papperslös i Sverige efter att hon fick det tredje avslaget under augusti i år och har bott i Sverige sen 2015 när hon var 13 år gammal.

"Jag är jätterädd att utvisas till Afghanistan som jag inte känner och inte kallar mitt hemland", säger Suhaila.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P4 21-10-04:

Migrationsverket och Sigtuna kommun i strid om nödhjälp till sidans topp

Migrationsverket och Sigtuna kommun är i strid om vem som ansvarar för personer vars utvisningsbeslut inte kan verkställas.

En av dem är cp-skadade Sally Alquabaj. Vid två tillfällen har Sigtuna kommun beställt taxiresor för att köra Sally från sitt korttidsboende i Märsta till Migrationsverket, men där vill ingen ta emot henne. I nio timmar skickas hon istället runt mellan olika ställen i kommunen, utan mat eller toalettbesök.

- "Hon stannade i taxin på gatan, utan mat eller dryck eller någonting", berättar Sallys bror Osama al Qubbaj.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Justitiedepartementet 21-09-28:

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) till sidans topp

/Punkter ur dagordningen:/

4. Slutsatser om EU:s strategi om barns rättigheter (Beslutspunkt. Godkännande)

"I strategin tar kommissionen upp utmaningar och föreslår konkreta åtgärder för att skydda, främja och uppfylla barnets rättigheter. Kommissionen understryker att alla barn i Europa och runtom i världen bör åtnjuta samma rättigheter och kunna leva fritt från diskriminering, våld och hot."

9. Utmaningar med screening och förvar vid gränsen (riktlinjedebatt)

"Förslaget introducerar ett förfarande kallat screening för samtliga tredjelandsmedborgare som påträffas i samband med att de irreguljärt försöker korsa, eller har korsat, yttre gräns eller efter att ha landsatts i samband med efterforskning och räddning till havs, oavsett om de söker asyl eller inte.

Screeningen bygger i huvudsak på tre delar, en första hälsokontroll och sårbarhetsanalys, identifiering av personen och en säkerhetskontroll. Syftet är att säkerställa att samtliga individer som är på väg att resa in, eller som har rest in, irreguljärt och som inte passerar en vanlig gränskontroll ska genomgå en screening. Personerna kontrolleras och tillgänglig information om dem inhämtas. När screeningen avslutas överlämnas ärendet och den information som framkommit till behörig myndighet för asylprövning eller för inledande av ett återvändandeförfarande.

En fråga som diskuterats under förhandlingarna och som medlemsstaterna inte nått samsyn kring ännu är frågan om platsen för screening och hur personer ska hållas tillgängliga för screeningförfarandet. "

11. Situationen i Afghanistan: uppföljning

12. Externa dimensionen av migration

a) Handlingsplaner om migration

b) Migrationssituationen längs med rutterna (Information, Riktlinjedebatt)

Dagordningen i sin helhet, med förslag till Sveriges ståndpunkter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-09-23:

EU Commission "to step up border management support at Libya's Southern border" till sidans topp

The European Commission intends "to step up border management support at Libya's Southern border," according to a draft action plan on cooperation on migration with Niger. New working arrangements will be signed between Frontex and EU missions EUCAP Sahel Niger and EUBAM Libya, that "could help the Governments of Niger and Libya shore up border management at their mutual land border," says the document.

See: NOTE from: Commission Services to: Delegations: Operationalization of the Pact - Action plans for strengthening comprehensive migration partnerships with priority countries of origin and transit Draft Action Plan: Niger (Council doc. 11950/21, LIMITE, 20 September 2021)

"The Commission intends to step up border management support at Libya's Southern border, while in parallel strengthening cross-border cooperation between Libya and its bordering countries in the South, including Niger.

In this context and in line with Niger's new Migration Action Plan, the EU will also aim to facilitate the conclusion of negotiations for working arrangements between EUCAP Sahel Niger and EUBAM Libya, on the one hand, and Frontex on the other. These working arrangements could help the Governments of Niger and Libya shore up border management at their mutual land border.

In light of the considerable deterioration of the security situation in the Sahel and political instability in neighbouring Chad, Mali and Libya, Niger remains a key partner in the Sahel in terms of addressing migration, notably as a transit country from West Africa towards Libya and Algeria, and further to the Mediterranean. The EU will seek to upgrade its close cooperation with Niger to address regional challenges related to migration and border management, such as migrant smuggling and trafficking in human beings."

To back up these - and the many other activities listed - more money is heading the way of the Nigerien government:

(...)

Hela artikeln med källor och länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 21-09-27:

EP committee asks for part of Frontex budget to be frozen till sidans topp

The Budget Control Committee recommended signing off on the expenses of the EU Border and Coast Guard Agency, but asked for part of the budget to be frozen.

MEPs on the committee recommended granting so-called discharge to Frontex for management of its 2019 budget, yet to be approved by the full House.

While recognising that Frontex has taken steps to remedy the shortcomings identified in the first EP discharge report in spring this year, and with reference to the conclusions of the EP Frontex Scrutiny Working Group, MEPs still highlight outstanding issues. There are unresolved issues in recruitment and financial management, as well as in its operations in fighting illegal immigration and cross-border crime, and MEPs ask for further improvements.

For this reason, MEPs in the report, finally adopted by 27 votes to 2 against and 1 abstention, ask for part of the Frontex 2022 budget to be frozen, to make it available only once the agency has fulfilled a number of specific conditions. These include recruiting 20 missing fundamental rights monitors and three deputy executive directors who are sufficiently qualified to fill these positions, setting up a mechanism for reporting serious incidents on the EU's external borders and a functioning fundamental rights monitoring system.

Council discharge

By 28 votes, 1 against and 1 abstention, Budgetary Control Committee MEPs also recommended that discharge for the year 2019 should not be granted to the European Council and Council. In their remarks, MEPs regret that the Council "continues to be silent" and does not cooperate with the Parliament by providing the necessary information as requested.

The Parliament has been issuing negative decisions regarding Council's discharge for each consecutive year since 2009.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-09-29:

144 people smugglers arrested in Frontex-led operation till sidans topp

On 3-13 September, Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, led an international operation against serious and organised cross-border crime in Central and South Eastern Europe together with Austrian authorities.

The operation, known as EMPACT Joint Action Day (JAD) Danube, focused on combatting the smuggling of migrants, fighting trafficking in human beings and document fraud.

A coordination centre was set up in Vienna to support the exchange of information among the participants and to lead investigations into people smuggling and trafficking in human beings as a result of the operation.

On the ground, Frontex standing corps officers, along with customs, border guards and police officers from the participating countries were conducting border checks that brought impressive results.

In just over a week, the operation led to:

+ Arrest of 144 suspected people smugglers

+ Detection of 6656 irregular migrants

+ Detection of 76 fraudulent documents

+ Detection of 13 stolen cars

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-10-05:

Presidency seeks to rush through new rules with border detention as "a key measure" till sidans topp

Member states see the use of detention as "a key measure" for the purpose of carrying out the "screening" of people arriving irregularly at the EU's external borders, according to the Slovenian Presidency, which hopes to rush the measures through to "strengthen the protection of the external borders and prevent illegal migration."

The proposal is contained in a document dated 22 September and sent to the Council's Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum (SCIFA) (pdf).

The Screening Regulation, proposed as part of the 'Pact on Migration and Asylum', would introduce "pre-entry screening that should be applicable to all third-country nationals who are present at the external border without fulfilling the entry conditions or after disembarkation, following a search and rescue operation."

This, the Presidency notes, is "aimed at establishing the person's identity, state of health and whether they present a security threat. The objective is also to channel that person into the appropriate procedure," for example, asylum or deportation.

Legal fictions

Introducing this procedure requires "the legal fiction of non-entry," in which certain rights are made unavailable to people by states pretending that they are not actually present on their territory - a move criticised by the European Parliament Research Service (pdf) for having "a negative impact on the effectiveness and legal clarity of the protection of the right to asylum and the principle of non-refoulement."

The screening process is likely to involve significant use of detention, as noted by the Presidency: "Member States might consider the restriction of freedom of movement as a key measure in preventing the persons concerned from absconding," an assessment based on responses by the member states to a questionnaire asking about existing treatment of individuals who may not fulfil entry conditions.

Speeding up negotiations

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-10-06:

AIDA Report: Dublin III Implementation in 2020 till sidans topp

The latest statistical report by AIDA, managed by ECRE, provides an update on developments in legislation, policy and practice relating to the application of the Dublin III Regulation in 2020.

On 23 September 2020, the European Commission tabled its proposal for a Regulation on Asylum and Migration Management (RAMM) which aims to replace the Dublin III Regulation. Although it does introduce new corrective solidarity mechanisms, the proposal fails to fundamentally change the system and preserves the same responsibility allocation principles. These rules have been a significant source of conflict among Member States since the establishment of the Common European Asylum System (CEAS). One year later, progress in the negotiations is limited. The latest Council document leaked by Statewatch confirms persisting disagreements of Member States on the RAMM, while the impact assessment published by the European Parliament demonstrates that the proposal reproduces the inadequate understanding of solidarity by the Member States.

In the meantime, the Dublin III Regulation remains the applicable legal framework for determining which Member State is responsible for an application for international protection. ECRE's report demonstrates that the low number of transfers, the disregard for the family provisions, and other implementation gaps documented in 2020 continue to call into question the operability of the current Dublin system - and of any new system based on the same principles.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-09-29:

Partiellt upphävande av avtalet med Belarus om förenklad visering för tjänstemän till sidans topp

Kommissionen föreslår i dag att vissa artiklar i avtalet om förenklat viseringsförfarande mellan EU och Republiken Belarus tillfälligt upphävs. Detta beslut följer på den belarusiska regimens försök att destabilisera EU och dess medlemsländer genom att underlätta irreguljär migration av politiska skäl, samt dess beslut av den 28 juni 2021 att upphäva avtalet om återtagande mellan EU och Belarus. Förslaget riktar sig till särskilda kategorier av tjänstemän med kopplingar till regimen och kommer inte att påverka vanliga belarusiska medborgare, som kommer att fortsätta att åtnjuta samma förmåner enligt avtalet om förenklat viseringsförfarande som för närvarande.

När det har antagits av rådet kommer det partiella upphävandet av avtalet om förenklat viseringsförfarande att tillämpas på särskilda bestämmelser i avtalet. Som en följd av detta skulle kraven på ytterligare styrkande handlingar avseende resans syfte inte frångås och avgifterna för handläggning av viseringsansökningar skulle inte sänkas. Åtgärderna kommer endast att påverka medlemmar av Belarus officiella delegationer och ledamöter i Belarus nationella och regionala regeringar och parlament, Belarus författningsdomstol och Belarus högsta domstol i utövandet av deras uppdrag.

EU kommer att fortsätta att stödja det belarusiska folket. Vi fortsätter att stödja alla människorättsförsvarare och oberoende röster och alla människor som förtrycks av regimen.

Nästa steg

Rådet kommer att behandla kommissionens förslag och besluta huruvida det partiella upphävandet ska antas. Åtgärderna kommer att bli tillämpliga när de antas. I enlighet med artikel 14.5 i avtalet kommer Belarus att underrättas om beslutet om tillfälligt upphävande senast 48 timmar innan det träder i kraft.

Bakgrund

(...)

Pressmeddelandet med länkar till frågor och svar, avtalet, lagförslag mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-09-29:

Den nya pakten: lägesrapport och intensifierad kamp mot utnyttjande av migranter till sidans topp

Ett år efter antagandet av förslaget till en ny migrations- och asylpakt lägger kommissionen idag fram en rapport om migration och asyl.

Kommissionen antar också en förnyad EU-åtgärdsplan mot smuggling av migranter och ett meddelande om tillämpningen av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare. Dessa initiativ utgör en del av den övergripande strategin för migration inom ramen för den nya migrations- och asylpakten och syftar till att förhindra organiserat utnyttjande av migranter och minska irreguljär migration, i överensstämmelse med den nya paktens mål att främja en hållbar och ordnad hantering av migration. Initiativen kommer att ta itu med både de fortsatta utmaningarna när det gäller att upplösa organiserade kriminella grupper och behovet av anpassning till nya utmaningar, bland annat statligt understödd smuggling av migranter, såsom situationen vid EU:s yttre gränser mot Belarus.

(...)

Rapport om migration och asyl: den nya pakten, ett år senare

Den rapport som läggs fram idag innehåller en bedömning av de framsteg som gjorts och den viktigaste utvecklingen inom migrations- och asylpolitiken under de senaste arton månaderna. Den kartlägger de viktigaste utmaningarna, belyser utsikterna till framsteg och anger de åtgärder som kommer att leda till en mer robust, livskraftig och rättvis migrations- och asylpolitik.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Rapport om migration och asyl (Extern länk)

EU:s åtgärdsplan mot smuggling av migranter (2021-2025) (Extern länk)

Meddelande om tillämpningen av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare (Extern länk)

Frågor och svar om "Kampen mot utnyttjande av migranter" (Extern länk)

Faktablad om smuggling av migranter och direktivet om sanktioner mot arbetsgivare (Extern länk)

Se även:

Statewatch 21-09-08: Member state comments on the proposed Asylum and Migration Management Regulation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

IOM 21-09-29:

Report: Families of missing migrants forced to go it alone searching for relatives till sidans topp

A report released today by the International Organization for Migration's (IOM) Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) calls on governments to urgently improve support for tens of thousands of missing migrant families who are often forced to rely on smugglers and other informal networks in tracing loved ones.

The Centre's Missing Migrants Project compiled the report based on research with 76 families of missing migrants in Ethiopia, Zimbabwe, Spain and the United Kingdom. Entitled "Families of Missing Migrants: Their Search for Answers and the Impacts of Loss - Lessons across four countries", the report's accompanying policy briefing proposes 10 recommendations for authorities, international organizations and other actors to improve the response to cases of missing migrants and support for their families.

"The study aims to amplify the voices of people with loved ones missing on migration journeys, and to better understand their challenges," said GMDAC Director Frank Laczko. "Sharing these findings with the public is but a first step in improving the support mechanisms for migrants and the people they leave behind."

Despite human rights obligations under international law, some governments are ignoring the perspectives of missing migrant families and communities in policy debates about safe migration, resulting in persistent exclusion and marginalization, which has increased during the COVID-19 pandemic.

The research showed that because of inadequate responses by state actors, families resorted to using informal networks, including other migrants, community-based associations and smugglers, in their searches. It also highlights that authorities often frame missing migrant cases as investigations into migrant smuggling operations: when families (or activists acting on their behalf) reported the disappearances of migrants to authorities, they were often pushed for information concerning the smugglers who organized their loved one's journey, rather than about the disappearance itself.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Västerbotten 21-09-28:

Omtyckt flyktingstöd startar igen till sidans topp

Det ideella arbetet för hjälpa nyanlända i Vilhelmina återupptas efter ett och halv års tystnad. Men pandemiuppehållet har tagit hårt på verksamheten i Vilma Asyl.

Vilhelmina kommun tar i dagsläget emot 15 kvotflyktingar per år.

"Det har haft en stor betydelse för bygden", säger Ulla-Britt Granberg, på Vilma Asyl.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västerbotten 21-09-28:

Vilma Asyl har betytt mycket för Musse: Föreningen är som en familj till sidans topp

Musse Maliki, frisör i Vilhelmina, var en av de första som kom i kontakt med föreningen Vilma Asyl som i 13 år har hjälpt nyanlända in i samhället.

Föreningen ska öppna igen efter ett pandemiuppehåll på ett och ett halvt år.

"Vilma Asyl är viktigt för att lära sig svenska och träffa svenskar", säger Musse Maliki.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 21-10-02:

Här kan nyanlända och Danderydsbor "chilla och ta en kaffe" till sidans topp

I Danderyd finns nu en ny mötesplats där nyanlända ska kunna träffa och få kontakt med folk som bor i Danderyd.

Det handlar om en tvårummare med kök alldeles intill Mörby centrum där kommunen hoppas att nya möten ska ske.

"Man kan laga mat eller läsa läxor, bara chilla tillsammans och ta en kaffe", säger Kajsa Marskrives från föreningen En utsträckt hand.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 21-10-03:

14-åriga Hala från nyanländ till stjärnelev: "Vill bli läkare" till sidans topp

Över 100 000 flyktingar från Syrien har fått asyl i Sverige sedan Syrienkriget bröt ut 2011, och en stor del av de som kommit är barn.

Hala Taha är 14 år och bor i Biskopsgården, och hon kom till Sverige från Syrien 2017.

Hör Hala berätta hur det kändes att börja skolan som helt ny i Sverige, tio år gammal.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 21-10-03: Studenten Khedas stora dröm: "Vill jobba med det resten av mitt liv" (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 21-10-03: Rektorn: "Det är viktigt med krav på nyanlända barn" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-09-26:

Storbritannien/ Spinach stew, okra dip: taste of home on menu at refugee chef school till sidans topp

Thanks to £200,000 of crowdfunding, the Migrateful charity, which helps migrants get on their feet, now has a permanent base in London

For cookery school teacher Elizabeth Kolawole-Johnson, there is almost nothing more rewarding than seeing people cooking her mother's recipes.

"When people taste the food and they're so appreciative of it, I don't know how to even quantify that feeling. It's a great feeling," she said.

Kolawole-Johnson came to the UK from Nigeria to live with her family, but over a period of eight years ended up becoming an undocumented migrant, living in fear of being arrested and sent back to a place she no longer called home.

Though she had a successful career and has a master's degree in psychology, she was not allowed to work, instead filling her time volunteering. It was through this she found Migrateful, a cooking charity staffed by refugees and other vulnerable migrants, which next month is opening a new £200,000 cookery school, thanks to a successful crowdfunding campaign.

The campaign attracted 800 backers, which included £45,000 from Sadiq Khan, the mayor of London, and met its target in just a month.

The Migrateful cookery school, which teaches classes on more than 20 different cuisines, has transformed the front room of the Peel community centre in Clerkenwell into a bespoke venue with an open-plan kitchen. It has 12 cooking stations where participants will receive one-to-one cooking guidance from a chef cooking their family recipes, which might be Albanian, Nepalese, Syrian or Cameroonian, for example. Overlooking the modern space is a pair of glass doors that open out to a herb garden.

It is a world away from the empty restaurants Migrateful has been using for classes, and it means staff no longer have to move equipment around by taxi or risk getting lost on the way to new places in London.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

No Walls 21-09-28:

Storbritannien/ The British Red Cross: The challenges of refugee family reunion till sidans topp

This piece is about the challenges of reuniting child and young adult refugees with their close family members in the UK from the perspective of the British Red Cross and the young refugees they work with. It is written by Yasmin Millican, Young Refugees Engagement Officer at the British Red Cross.

"... when you're not able to experience the love of your family, it's hard for anything else to matter. There's nobody to give you that real comfort when you're angry or upset; it's like 90% of you is missing."

Wedi* was forced to leave his family behind in Eritrea out of fear of being rounded up for military service. Most of his friends had been forcibly recruited and he was scared he would be next. He was just 13 or 14 when he left. One of 8 brothers and sisters, he grew up in a lively household where they did almost everything together. Since being forced to flee, Wedi has experienced a loneliness that he didn't know possible. He worries desperately for his family members, now in Ethiopia but still unsafe, and is applying to bring his two younger sisters here to join him in the UK.

Hamza, originally from Syria, also had to leave home at just 14 years old, after seeing his older brother tortured for refusing to fight and his father jailed. The journey to the UK took him three years and nearly cost him his life. He arrived here alone and without a word of English.

"I was alone here. I didn't have any family... I was feeling alone all the time. I was thinking to kill myself because I was so alone. They were still in Syria and all the time I was thinking about my family because my mum and dad's health is not well. I was worried about them even more because of the coronavirus. [I knew that] if my parents were here in this country, I would change 100%. I would be a different man."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

SvT Nyheter 21-10-01:

M KU-anmäler ministrar för hanteringen av tolkar till sidans topp

Regeringens hantering av de tolkar som arbetat för Sverige i Afghanistan fortsätter att uppröra. Nu anmäls tre ministrar till konstitutionsutskottet, bland annat för att ha lämnat felaktiga uppgifter.

Det är den moderate riksdagsledamoten Pål Jonson som anmäler justitieminister Morgan Johansson (S), utrikesminister Ann Linde (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S). Bakgrunden är den kaosartade internationella evakueringsinsatsen från Kabul, som avslutades för drygt en månad sen, vilket TV4 Nyheterna var först med att berätta.

KU-anmälan gäller den svenska hanteringen av de afghanska tolkar som jobbat för svenska intressen i landet. I anmälan skriver man bland annat att Hultqvist och Johansson " lämnat helt felaktiga uppgifter".

"Regeringen har brustit"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 21-09-23:

Pingst: Ogiltigförklara utvisningarna som skett till Afghanistan till sidans topp

Utvisningarna som skett till Afghanistan bör ogiltigförklaras och berörda personer beviljas asyl utan att behöva ta sig till Sverige, skriver Mark Beckenham, Ulrica Heidari och Bengt Sjöberg.

Vi är många i kyrkorna i Sverige som dagligen följer händelseutvecklingen i Afghanistan. Vi ser med stor oro på det försämrade säkerhetsläget och talibanernas framfart. Många är vi som väntar spänt på Migrationsverkets nya rättsliga bedömning avseende säkerhetsläget i Afghanistan.

Men vad är det egentligen som gäller, och vad väntar vi på?

Talibanerna har härjat i landet under lång tid, även innan det fullständiga maktövertagandet. Urskillningslöst våld har drabbat civilsamhället och tusentals liv har gått till spillo.

Redan 2006 beslutade UD att avråda från alla resor till Afghanistan. För alla som inte härstammar från Afghanistan vill säga. Utvisningar av afghaner har under alla år kunnat verkställas till det land som svenskar avråds från att resa till.

Nyligen höll Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius en pressträff på Migrationsverkets Facebooksida för att berätta hur verket ser på den nya situationen i Afghanistan. Vi som mött hundratals afghaner och förstått deras välgrundade fruktan för förföljelse i hemlandet, trodde att även Migrationsverket skulle inse att det nu är dags att ge afghanerna uppehållstillstånd.

Vi menar att de ska erkännas som flyktingar i juridisk mening och beviljas flyktingstatus. Det är ett betydligt starkare skydd än alternativt skyddsbehövande. Därmed får de ett uppehållstillstånd som gäller i tre år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-10-02:

Afghanerna får stanna - men de får inte jobba till sidans topp

Carin Flemström, Birgitta Göransson, i redaktionen för "Den onödiga flyktingkrisen"

Hur är ett land funtat som förbjuder unga friska människor att arbeta trots att de är utbildade i Sverige och vistas här legalt?

Vi förstår inte hur sådana beslut motiveras och inte heller går det att läsa sig till någon motivering någonstans i utredningar eller i regler från migrationsmyndigheterna.

Den 16 juli beslutade Migrationsverket att stoppa alla utvisningar till Afghanistan - men också att inte handlägga några asylansökningar.

Hur kan en statlig myndighet fatta beslut om att inte göra sitt jobb?

De hänvisar till att myndigheten måste utreda om deras tidigare bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan måste omprövas. Migrationsverket kan inte lova att bedömningen blir klar före årsskiftet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-09-22:

Utländska doktorander kan tvingas lämna landet till sidans topp

Tusentals utländska doktorander och post-doktorer i Sverige kan tvingas lämna landet på grund av ändringar i utlänningslagen.

Numera krävs en anställning på minst 18 månader för utomeuropéer för att få permanent uppehållstillstånd.

"Det är i princip inte möjligt för de internationella doktoranderna att ha en sådan anställning", säger Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-09-22: Chalmers oro efter lagskärpningen: "Eftertraktade personer lämnar Sverige" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-09-29:

Nya krav på undantag för utländska forskare till sidans topp

Liberalerna vill se ett undantag för utländska doktorander och forskare i den nyligen skärpta utlänningslagen.

Samma krav framförs av lärosätena, genom Sveriges universitets- och högskoleförbund.

När den nya utlänningslagen klubbades i somras stod Liberalerna bakom åtstramningarna i form av försörjningskrav och krav på långa anställningsförhållanden för permanent uppehållstillstånd.

Men nu har partiet backat vad gäller gruppen utländska forskare, mot vilka de nya kraven slår "orimligt hårt".

Partiet har därför begärt att riksdagens socialförsäkringsutskott ska uppmana regeringen att återkomma med förslag om att införa ett undantag för doktorander och forskare vad gäller uppehållstillstånd.

- Det här är personer som bidrar till Sverige, till vårt välstånd och vår tillväxt. Vi vill ju vara en forskningsnation i världsklass och vill vi vara det framöver måste detta åtgärdas, säger Maria Nilsson, L:s talesperson i högskole- och forskningsfrågor.

Nämns inte

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Samhälle 21-10-08: C: Det är upp till bevis - stoppar du kompetensutvisningarna, Johansson? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledarkrönika 21-09-29:

Alex Voronov: Motståndet mot invandring gör Sverige dummare till sidans topp

Efter sommaruppehållet larmar svenska lärosäten att tusentals utländska forskare kan tvingas lämna Sverige. Orsak: den nya utlänningslagen som trädde i kraft 20 juli.

Tidigare kunde forskarstudenter, liksom andra arbetsinvandrare, få permanent uppehållstillstånd om de varit verksamma här i fyra år under en sjuårsperiod. Med den nya lagen krävs därutöver egen försörjningsförmåga med "viss varaktighet". Migrationsverket definierar detta som fast anställning, visstidsanställning och i undantagsfall provanställning på sammanlagt 18 månader från den dag ansökan om permanent uppehållstillstånd prövas.

Anställningarna på universitet och högskolor löper ofta ett år i taget och tjänsterna är många gånger kopplade till tillfälliga forskningsanslag. Men inte heller i näringslivet, dit en hel del nydisputerade söker sig, kan folk räkna med ett jobb på minst 18 månader direkt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 21-09-28:

"Särbehandla de som lever ihop med svenskar" till sidans topp

Något måste göras åt de svenska medborgare som inte kan få hit sin utländska partner på grund av migrationslagstiftningen. Ett alternativ är att särbehandla de som lever ihop med svenskar, skriver Hans Rosenqvist, före detta avdelningsdirektör på Rikspolisstyrelsen med ansvar för polisens hantering av ärenden enligt utlänningslagen.

Det är med förfäran jag läser Annika Misevicsc insändare "Se över byråkratin som hindrar utländsk partner" (DN den 27 september 2021). Det är uppenbart att tillämpningen av utlänningslagen och vissa bestämmelser i den snarast måste ses över. Att försörjningskravet på den svenska parten slopades i och med ändringarna i utlänningslagen i somras har inte förbättrat situationen för många.

Det första som slår mig är det underliga att Migrationsverket inte intervjuar båda parter. Vad är det annars för mening med intervjuer i dessa ärenden?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten krönika 21-09-21:

Hynek Pallas: Treårige Tim hör hemma vid ett köksbord i Brösarp till sidans topp

Inför familjens emigration hösten 1977 hörde en äldre släkting av sig.

"Pojken borde lämnas med mig. Han är tjeck, det här är hans land", förklarade hon för mina föräldrar.

Jag var två år på det tredje. Det är alltså inte ett minne, utan något som berättades för mig i vuxen ålder. Men sedan dess har det varit ett "sliding doors-ögonblick". Uttrycket populariserade 1998 av filmen med samma namn, där två olika öden spelas upp för en människa. Vad hade hänt, hur hade livet gestaltat sig, om mina föräldrar hade gjort det valet? Kanske hade det funnits tvingande omständigheter, om världens välvilja sett annorlunda ut då?

Jag tänker aldrig så mycket på detta som när den svenska invandringspolitiken och -retoriken slår i botten. Vilket numera är ofta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten ledarkrönika 21-09-26:

Peter Hjörne: I första hand barnets bästa! till sidans topp

Historien om treårige Tim, som ska utvisas till Nigeria trots att han växt upp i ett svenskt fosterhem, väcker berättigad upprördhet. En reglerad invandring står inte i motsättning till humanitet där den uppenbart är på sin plats.

Detta är historien om treårige Tim, som GP och andra medier berättat om i veckan:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-09-26:

Forskare: "Anknytningen borde ha avgjort treåringens fall" till sidans topp

Har migrationsmyndigheterna till fullo förstått vidden av de risker som beslutet i fallet med treårige Tim innebär för ett barns hälsa och utveckling? Den frågan ställer ett antal debattörer.

Nyligen kom beskedet att Migrationsöverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd av migrationsdomstolens beslut om att utvisa den 3-årige pojken Tim till Nigeria, dit även Tims biologiska mor har utvisats. Beslutet står därmed fast, trots att Tim aldrig har haft en omsorgsrelation till den biologiska modern, och trots att han sedan tidig spädbarnsålder har varit placerad i ett familjehem, där han har utvecklat anknytningsrelationer till familjehemsföräldrarna. Domstolen har i sitt beslut bedömt att varken barnkonventionen eller andra konventioner utgör tillräcklig grund för att bevilja Tim uppehållstillstånd. I denna artikel vill vi, baserat på anknytningsforskning, tydliggöra vad beslutet innebär i praktiken, ur barnets perspektiv. Vi hoppas därmed också underlätta lagstiftares och myndigheters värdering av barnkonventionen i fall som dessa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 21-09-26:

Barn blir offer i den "hållbara" migrationspolitiken till sidans topp

Att en treåring utvisas till Nigeria utan skyddsnät visar hur barnkonventionen viftas bort som mindre betydelsefull än andra lagar. I detta fall migrationslagstiftningen, skriver Daniel Vencu Velasquez Castro, Unga Örnars Riksförbund.

Nu har det hänt igen, och kommer hända flera gånger. Utlänningslagen trumfar barnkonventionen i Migrationsdomstolen. Denna gång är det treåriga Tim som är offret. Enligt regeringen var införandet av barnkonventionen som lag den viktigaste reformen för barn på 30 år. I verkligheten lyckas den inte skydda barn från fruktansvärda öden när myndigheter och rättsväsende inte väger barnkonventionen tyngre än annan lagstiftning.

Utvisas utan skyddsnät

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 21-10-01:

Låt barn på familjehem söka uppehållstillstånd till sidans topp

Barn är egna individer och måste därför ha rätt att självständigt driva en juridisk process om att få stanna i Sverige. Låt barn på familjehem ansöka om uppehållstillstånd, skriver barnrättsadvokaten Anna Ekvall.

Som advokat för barn har jag under den senaste tiden märkt av ett ökat behov för familjehemsplacerade barn att få en prövning som är skild från de biologiska föräldrarnas av sin ansökan om uppehållstillstånd vid Migrationsverket. I en sådan prövning ska barnens bästa bestämma utgången. Barn ska också ges möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd genom familjehemmens försorg.

Trots att barn är placerade i familjehem är deras ansökningar om uppehållstillstånd avhängiga de biologiska föräldrarnas. Ansökningarna prövas gemensamt av Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-09-28:

L vill se över lag efter fallet "Tim" till sidans topp

Liberalerna vill stärka skyddet för omhändertagna barn som samtidigt söker uppehållstillstånd i Sverige.

Partiet föreslår nu att aktuella lagar ses över.

- Det måste bli möjligt att ett barn ska kunna vara kvar om vi bedömer att anknytningen finns primärt hos familjehemmet, säger L:s partisekreterare Juno Blom.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland insändare 21-09-30:

Det är en mörkrets tid - Migrationsverket bör granskas till sidans topp

Den senaste tidens uppmärksammade utvisningsbesluten från Migrationsverket, både lokalt och nationellt, har berört insändarskribenten Lisbeth Thyrén i Vallsta.

För mig har hösten alltid varit den bästa av våra årstider. Sprakande färger som blir än mer intensiva i den skarpa höstsolen. Doften av förmultnande växter och glädjen över att långt in i oktober kunna andas in ren, klar, hög luft, ibland med ett stänk av morgondimma.

Surret av årets sista humlor, snattret av trastar och andra fåglar som har tidigt morgonmöte i rönnen här hemma, eller de jättesmå snokar som just nu har sin barnkammare i en av komposthögarna, de är alla små glädjeämnen i tillvaron.

I år har de ännu inte lyckats invagga mig i tron att kommer att bli en underbar höst och en helt fantastisk vinter. Nu är det en mörkrets tid som råder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hela Hälsingland insändare 21-10-02: "Omänskligt regelverk måste göras om" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle 21-10-03:

Ovanåker tar ställning för flyktingar i Europas läger - "Behövs en motröst" till sidans topp

Ovanåker har förklarat sig som säker hamn för flyktingar. "I dagens politiska invandringsdebatt behövs en motröst" säger fullmäktiges ordförande Yoomi Renström.

Som första kommun i Sverige ställer sig Ovanåker bakom ett initiativ från en rad tyska städer som deklarerat att de ska vara "säkra hamnar" för flyktingar. De har förklarat sig villiga att ta emot främst minderåriga asylsökande som befinner sig i överfulla flyktingläger i Grekland.

För Ovanåkers del handlar deklarationen dock inte om att i praktisk handling ta emot personer som fått asyl i ett EU-land och ska vidarebosättas i ett annat land inom EU. Kommunfullmäktiges ställningstagande ska snarare ses som ett inlägg i debatten om nivån på invandringen till Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-09-23:

Bästa genvägen för nyanlända - byt namn till sidans topp

Är du ny i landet? Mitt råd är att skaffa ett extranamn som du kan använda när du söker jobb eller köper saker på Blocket. Något internationellt doftande, med en air av Rivieran, som samtidigt inte sticker ut för mycket, skriver Mustafa Panshiri.

Sommaren är över. Den som råkat missa säsongsväxlingen påminns ändå - de pastellfärgade skjortorna från designern Ralph Lifshitz syns ju allt mindre på gator och torg. Så vi kryper ner i tv-sofforna igen, där många av oss njutit av Jihad Abdallahs insatser som utbränd gängmedlem.

Ralph Lifshitz? Jihad Abdallah?

Lugn, ni vet vilka jag pratar om. Men du känner dem som Ralph Lauren och Alexander Abdallah, USA:s mest berömde modeskapare respektive "Snabba cash"-skådespelaren som precis belönats på tv-galan Kristallen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-09-29:

Anna Dahlberg: Jobbinvandringen har blivit en smitväg till Sverige till sidans topp

En ny underrättelserapport visar hur arbetstillstånd har blivit en handelsvara som används för att ge personer permanent uppehållstillstånd i Sverige.

För ett år sedan släpptes rapporten "Olle" från Nationellt underrättelsecentrum (NUC). Den visade hur arbetstillstånd inom den personliga assistansen utnyttjas systematiskt för att möjliggöra bedrägerier, illegal migration, arbetskraftsexploatering och brukarimport.

Nu har en slags uppföljning till denna rapport skickats in till regeringskansliet. Granskningen heter "GRUNDEN" och är genomförd av det regionala underrättelsecentret i västra Sverige (RUC Väst).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 21-10-02:

Inga troliga lättnader i migrationspolitiken under Andersson till sidans topp

Socialdemokraternas Magdalena Andersson sa i veckan att hon är nöjd med att Sverige nu har lagt om till en stramare och enligt henne långsiktigt hållbar migrationspolitik. Flyktinggruppernas riksråd, Farr, håller inte med. "Att hon nämner sådant här nu beror sannolikt på att hon inte vill betraktas som svag på detta område", säger Jonas Hinnfors, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Enligt finansminister Magdalena Andersson, som är favorittippad att ta över som Socialdemokraternas partiordförande i höst, är det viktigt att Sverige har lagt om migrationspolitiken till en mer restriktiv linje, det sa hon till Ekot i veckan. Ansvaret för att det blev som det blev 2015 är dock delat mellan alla parter, enligt henne. Men sossarna borde ha protesterat mer högljutt mot Moderaternas flyktingvänliga politik som de ärvt från föregående mandatperiod.

- Hur agerade vi socialdemokrater då när det skedde, det kan man säkert reflektera kring, vi borde ha presterat på ett annat sätt än vi gjorde, säger Magdalena Andersson till Ekot.

Hon fortsätter:

- Viktigast är att vi nu lagt om politiken, vi har en migrationslagstiftning som är betydligt mer restriktiv som det funnits ett brett stöd för i riksdagen och som jag bedömer kan vara långsiktigt hållbar.

Följer partilinjen

Enligt Jonas Hinnfors, statsvetare vid Göteborgs universitet och expert på Socialdemokraterna, handlar uttalandet inte nödvändigtvis om att Magdalena Andersson vill se ytterligare skärpningar eller är för en ännu hårdare migrationspolitik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-10-03:

Gå inte i danska fällan, Magdalena Andersson till sidans topp

Daniel Vencu Velasquez Castro, Unga Örnar

I dagarna presenterades Magdalena Andersson som valberedningens förslag till ny partiordförande för Socialdemokraterna. I radions "P1 morgon" var det föga förvånande att den nominerade partiordförandekandidaten fick en fråga om invandring.

Det som blev beklämmande för oss som tror på en human och mer öppen migrationspolitik var att Andersson menade att Socialdemokraterna borde ha protesterat mot reglerna som gällde 2015. Det är fel.

Socialdemokraterna har gjort en resa i migrationspolitiken inför öppen ridå. Från Löfvens tal på Medborgarplatsen om att hans Europa inte bygger murar till Anderssons ångerfulla svar över Socialdemokraternas tidigare ställning i migrationsfrågan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

UNHCR 21-09-24:

UNHCR and Council of Europe urge States to uphold the right to a nationality in Europe till sidans topp

Strengthening efforts to end statelessness in Europe and guarantee the provision of fundamental rights to everyone was the key theme of the events organised on 23-24 September in Strasbourg by the Council of Europe's European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) and UNHCR, the UN Refugee Agency.

The international conference brought together over 130 senior representatives of Member State governments, national authorities with specific expertise in nationality and statelessness issues, judges, representatives of international and regional organisations, civil society organisations and academics, as well as stateless people.

Statelessness remains a significant issue both globally and in Europe. It is estimated that more than half a million people in Europe are stateless or have undetermined nationality. The right to a nationality is reflected in numerous international treaties, including the Council of Europe's European Convention on Nationality based on the principles of prevention of statelessness and non-discrimination. The right to a nationality constitutes part of a person's social identity and is often a prerequisite to a range of other rights, including access to education, employment, health care, housing and freedom of movement.

The causes of statelessness are multiple, including complexities in nationality laws, State succession, forced displacement, historical and contemporary migration, structural birth registration problems, gaps in nationality and administrative practices. The lack of nationality has a serious impact on the lives of stateless people. The COVID-19 pandemic has further aggravated their already marginalized situation and exacerbated existing inequalities.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Lynn al Khatib ENS blog 19-09-26: A State of Less (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Omvärlden 21-10-04:

Bangladesh åtalar journalist i Sverige till sidans topp

Journalisten Tasneem Khalil har avslöjat korruption inom Bangaldesh militär och regering. Nu har en domstol i Dhaka utfärdat en arresteringsorder mot den Malmöbaserade journalisten. Han har inte hotats i Sverige men hans mamma i Bangladesh trakasseras av myndigheterna.

I mitten av september väckte en åklagare i Bangladesh åtal mot den grävande journalisten Tasneem Khalil som sedan 2007 bor och verkar i Sverige. Khalil beviljades asyl i Sverige efter att han torterats av underrättelsetjänsten i Bangaldesh, och han driver idag nyhetsplattformen Netra News som granskar korruption och maktmissbruk i Bangladesh. Han anklagas i domstolen för att ha brutit mot landets Digital Security Act som reglerar kommunikation på internet, men Tasneem Khalil har själv inte informerats om vad åtalet innefattar.

- Jag har inte fått någon direkt information om detta utan vet bara det jag läst i nyhetsmedier, där det sägs att jag kritiserat regeringen och uttalat mig kritiskt mot staten, säger han till OmVärlden.

Tasneem Khalil själv är övertygad om att åtalet motiverats av hans verksamhet med Netra News.

- Det är den enda självständiga journalistiska rösten som uppmärksammar korruption och övergrepp i Bangladesh. Det finns ingen kvar i landet som kan göra det vi gör. Regimen i Dhaka är inte vana vid detta, de har skapat ett skräckvälde där inga journalister vågar skriva om dem såsom vi gör på Netra News.

Blockerad i Bangladesh

Kort efter att nyhetssajten lanserades blockerades den i Bangladesh. Under flera års tid har pressfriheten i landet försämrats och Bangladesh ligger på 152:a plats av totalt 180 länder i Reportar utan gränsers jämförelse för 2021.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-09-22:

Nya underklassen tar plats i brottsstatistiken till sidans topp

Invandrare är tydligt överrepresenterade bland misstänkta och dömda för brott - men trots det ökar inte brottsligheten i takt med invandringen, enligt ett nytt forskningsprojekt.

- Den gamla underklassens brottslighet minskar och den nya underklassens brottslighet ökar, säger professor Jerzy Sarnecki.

En lång rad studier har visat att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Senast var det den uppmärksammade rapporten från Brottsförebyggande rådet (Brå), som bland annat visade att utrikesfödda och deras barn 2,5-3 gånger oftare har varit brottsmisstänkta än svenskfödda med svenskfödda föräldrar.

Varför så är fallet är det färre som undersökt. I ett nytt forskningsprojekt där Jerzy Sarnecki medverkar, senior kriminologiprofessor vid Högskolan i Gävle och forskare vid Institutet för framtidsstudier, görs ett försök att besvara den frågan.

På ett seminarium under onsdagen presenterades några första, ännu icke publicerade, resultat från projektet. Dels har forskarna tittat på de 20 kommuner som sedan 1997 enligt Brå har haft högst ökning av våldsbrott, respektive 20 kommuner som inte haft någon ökning. Någon korrelation kopplat till invandringen, baserat på befolkningssiffror från SCB, har inte hittats.

Ingen korrelation

- I vissa kommuner har man sett en ökning, och i andra har man inte det. Trots att invandringen är i stort sett identisk, säger Sarnecki.

Däremot har man hittat andra variabler som korrelerar med kommunerna som haft högst ökning av allvarlig brottslighet. Det gäller bland annat ökning i inkomstklyftor, en stagnerande befolkningsutveckling, hög arbetslöshet och hög sjuklighet.

- Det vi såg är att invandringen inte spelar så stor roll, medan andra variabler uppenbarligen är relaterade, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-09-22: "Inget enkelt samband mellan ökad invandring och brott" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Örebro 21-09-30:

Sju av tio får avslag - nu hålls utbildning i återintegration till sidans topp

70 procent av alla asylsökande får idag avslag på asylansökan och nu erbjuds frivilligorganisationer och religiösa samfund fortbildning i återvändande och återintegration.

Det behövs en bredd på aktiviteterna och det är viktigt att ha kunskap om återvändande för att kunna ge rätt stöd menar Anabel Falkenström, integrationssamordnare på länsstyrelsen i Örebro.

"Det finns mycket rädsla kopplat till att återvända till något man lämnat en gång i tiden, vi gör det här för att det ska bli så bra som möjligt för individen", säger hon.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 21-09-30: "Orsakerna till att man lämnade sitt land finns ofta kvar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet kultur 21-10-01:

Necropolis - Etisk balansakt att ge döda migranter liv till sidans topp

Thomas Olsson

Tusentals migranter har dött på väg mot Europa. Den belarusiske koreografen Arkadi Zaides iscensätter en stad för de döda - och försöker återuppliva dem. En balansgång med svåra frågor.

Namn, ålder, fyndplats och dödsorsak tillsammans med en panorering över den enkla gravplatsen. Allt sakligt presenterat som om det handlade om materialet i en omfattande brottsplatsutredning. Budskapet i Arkadi Zaides "Necropolis" är utan tvekan starkt när det ger namn och slutligen kropp åt några av de tusentals migranter som dött på sin väg till Europa eller under väntan på ett uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Publikt 21-10-04:

Med handläggare i huvudrollen till sidans topp

Att behandla asylfrågor i en romantisk komedi är ovanligt. Men det gör föreställningen Straighta besked, regisserad av Anna Novovic, där starka känslor ställs mot strikta riktlinjer på en arbetsplats.

Nyutbildade Lina har fått sitt första jobb - på Migrations?verket. Hennes första fall visar sig vara Amina. Kvällen innan har de träffats på en bar och tillbringat natten tillsammans, och nu har de planerat att dejta samma kväll. När de återses på myndigheten blir det en överraskning för dem båda.

Det är upptakten till Riksteaterns pjäs Straighta besked, skriven av Björn Elgerd.

- Vi får följa Linas resa genom pjäsen, där hon i mötet med Amina är tvungen att sätta allt hon egentligen har trott på i sitt yrkesliv på prov, säger regissören Anna Novovic.

Lina inser snabbt att Amina inte kommer att kunna få asyl och stanna. Ska hon följa riktlinjerna på Migrationsverket eller sitt hjärta?

- Hon blir tvungen att gå runt reglerna på sitt nya jobb för att rädda den hon upptäcker att hon är kär i.

Anna Novovic berättar att hon tidigare har jobbat på kulturförvaltningen i Malmö stad i fem år och säger att hon verkligen kan identifiera sig med Lina.

- Som tjänsteperson tar man på sig en kavaj där man ska representera något annat än sina privata åsikter, konstaterar hon.

Sedan kan man hamna i svåra lojalitets?konflikter och behöva ta ställning, fort?sätter Anna Novovic.

- I det här fallet är det drivet till sin spets. Lina är tvungen att fatta ett beslut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 21-09-24:

Migration Bulletin: Fundamental rights concerns at EU borders remain till sidans topp

Allegations for the treatment of migrants at EU borders and difficult conditions in detention and reception centres remain a persistent concern, finds the latest migration bulletin from the EU Agency for Fundamental Rights (FRA).

There are allegations of migrants being turned away at some of the EU's land and sea borders without an opportunity to apply for international protection as well as heavy-handed treatment by authorities in some instances.

Other issues concerning fundamental rights, affected also by measures to contain the Covid-19 pandemic, include:

+ Housing migrants on quarantine vessels instead of disembarking them at ports after they were rescued at sea.

+ Overuse of immigration detention.

+ Difficult conditions in detention and reception centres and camps in some countries. Overcrowding, and access to clean water and sanitation remain an issue.

+ Placing asylum-seeking children, unaccompanied or with families, in detention facilities or restricting their free movement.

This migration bulletin covers 1 January until 30 June 2021.

Hämta bulletinen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-10-04:

Artikel 14 nr 2/2021 nu med ny hemsida och flera artiklar online till sidans topp

Ledare av Sofia Häyhtiö, tf chefredaktör

Temat för det här numret är utvägar, med texter som belyser hur motstånd mot förtryck och olika former av begränsningar tar form. Många av oss har försökt, och kanske fortfarande försöker, hitta vägar ut för de människor som svävar i livsfara i Afghanistan efter det att talibanerna tagit över makten. Leila Qaraee berättar, i numrets inledande text, om sitt engagemang för afghanska kvinnorättsaktivister som fortsätter att kämpa för sin och andra kvinnors frihet i landet. Zahra Hosseiny tar oss med genom sina bilder av sig själv - till hennes motstånd mot den orättvisa som präglat henne och tusentals skyddssökande människor.

Författaren Behrouz Boochani, som suttit fängslad i ett flyktingfängelse i sex års tid på Manus Island för att ha sökt skydd, säger i ett samtal med den feministiska författaren Samira Motazedi: "Jag återtar min identitet inför ett system som är utformat för att ta den ifrån mig. Därför är skrivande ett motstånd för mig." I deras samtal får vi inblick i hur migra- tionssystemet tar individers självbild och identitet i anspråk, för att upprätthålla nationens gränser och självbilder. I texten Med tiden som fiende skriver Motazedi om sin långa kamp för att få höra till, att bli en människa likt alla andra i samhället, men att tiden det tog att nå dit noggrant broderade över det jag hon tidigare kände.

EU:s gränspolitik leder fram till hårdföra metoder mot de människor som strävar efter frihet och riskerar sina liv över Medelhavet, för att söka skydd från krig och förföljelse. Men det finns initiativ som arbetar envetet med att hitta vägar att rädda liv på havet och som bedriver en opinionsbildning som slår hål på retoriken om asylsökande som hot. För Artikel 14 skriver Muhammad al-Kashef om hur initiativet Alarm Phone började och hur de arbetar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.