fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 22 november 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 21-10-19:

Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig till sidans topp

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Att komma till Sverige som anhörig - rättssäkerheten i anknytningsärenden (RiR 2021:9). Riksrevisionens övergripande slutsats är att verksamheten inte bedrivs på ett sätt som säkerställer att handläggningen i anknytningsärenden håller hög rättslig kvalitet. Bristerna är särskilt allvarliga när det gäller Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att klarlägga identiteten på den sökande, där utlandsmyndigheterna bistår Migrationsverket. Regeringen välkomnar granskningen som ett värdefullt underlag till regeringens styrning av Migrationsverket. Regeringen instämmer i rekommendationen som handlar om att säkerställa att Migrationsverket förbättrar arbetet med att klarlägga den sökandes identitet. Regeringen instämmer i Riksrevisionens problembeskrivning som leder fram till den andra rekommendationen, men anser att det snarare åligger myndigheten att se över och förtydliga sina interna rutiner än att regeringen ska utreda frågan. Regeringen delar även Riksrevisionens bedömning som ligger till grund för den tredje rekommendationen om att det finns ett behov av att se över hur nödvändiga uppgifter effektivare ska kunna inhämtas. Regeringen instämmer dock inte i tredje rekommendationen om att ge Migrationsverket i uppdrag att, i samverkan med andra myndigheter, utreda detta behov eftersom regeringen redan tillsatt en utredare som biträder Finansdepartementet med att titta på liknande frågor.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Hämta skrivelsen (Extern länk)

Följdmotion av Tony Haddou m.fl. (V) (Extern länk)

Följdmotion av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) (Extern länk)

Följdmotion av Ludvig Aspling m.fl. (SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-11-04:

Yttrande från UNHCR om föreslagna krav för svenskt medborgarskap till sidans topp

UNHCR Observations on the "Final report of the inquiry on language and social studies requirements for Swedish citizenship and other citizenship issues.

/Utdrag:/

11. UNHCR has on numerous occasions stated that it is in the best interests of the child to acquire a nationality at or very soon after birth - if the child would otherwise be stateless. Automatic acquisition would also be consistent with UNHCR's Guidelines on Statelessness No. 414 and the Global Action Plan to End Statelessness. Both documents recommend that States automatically grant their nationality to children born on their territory who would otherwise be stateless, as constituting the best way to prevent childhood statelessness in such situations, rather than providing for an application process.

(...)

17. In UNHCR's view, the requirement of permanent residency in order to be eligible to apply for Swedish nationality is inconsistent with the 1961 Convention and other relevant human rights treaties as the ECN, the ICCPR or the CRC. The 1961 Convention does not permit States parties to impose any requirements in relation to the parent(s) of the otherwise stateless child born within its territory. Article 1(2)(b) allows a State to require that "a person concerned has habitually resided in the territory of the Contracting State for such period as may be fixed by that State, not exceeding five years immediately preceding the lodging of the application nor ten years in all". Moreover, Article 1(2)(b) of the 1961 Convention requires mere "habitual residence", which in this context must be understood as stable, factual residence. Hence, in line with UNHCR guidance, the 1961 Convention does not permit State parties to make an application for the acquisition of nationality by individuals who would otherwise be stateless conditional upon lawful residence.

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

Pressmeddelande på svenska 21-11-11: UNHCR:s remissvar på utredningen om krav för svenskt medborgarskap (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-11-05:

Problematiska förslag kring medborgarskap till sidans topp

I sitt remissvar på Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54) lägger FARR störst fokus på frågor om medborgarskap för statslösa. FARR ser flera problem i hur Sverige hanterar frågan om statslöshet idag, och framför kritik mot flera av de förslag som läggs fram i betänkandet och föreslår förslag som bättre adresserar de problem som finns.

I granskningen av den här utredningen fokuserar FARR framför allt på frågan om medborgarskap för gruppen statslösa personer. Sverige har antagit 1961 års konvention om begränsning av statslöshet, men Sverige ligger efter här, bland annat kan Migrationsverket och Skatteverket var för sig göra egna bedömningar om en person ska anses helt sakna medborgarskap. Många andra länder har rutiner för att göra detta enhetligt och utredningen borde förstås ha föreslagit att Sverige inför en sådan ordning också.

Automatiskt tilldelande av medborgarskap till barn som föds statslösa

Betänkandet utreder också en ordning där barn som föds i Sverige men saknar medborgarskap automatiskt skulle tilldelas svenskt medborgarskap, åtminstone under vissa förutsättningar. Enligt FARR skulle en sådan ordning vara en viktig åtgärd för att uppfylla Sveriges åtaganden enligt 1961 års konvention om begränsning av statslöshet. Utredningen föreslår i sin utredning att detta regelverk inte borde införas. I utredningen motiveras ställningstagandet med resonemang om bland annat juridiska och administrativa svårigheter att handlägga sådana här ärenden mellan Skatteverket och Migrationsverket. FARR bemöter i sitt remissvar dessa invändningar.

(...)

Läs mer och hämta FARR:s remissvar i sin helhet (Extern länk)

Justitiedepartementet 21-11-10: Hämta svaren från de som har ombetts att svara på remissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 21-11-15:

Danmark/ Legislation on extraterritorial asylum in light of international and EU law till sidans topp

By Nikolas Feith Tan, Senior Researcher, and Jens Vedsted-Hansen, Professor

On 3 June 2021, Denmark's parliament passed Bill L 226, a legislative amendment allowing for the transfer of asylum seekers to a third country outside the EU for the purposes of both asylum processing and protection of refugees in the third country. The amendment provides that transfers must take place under an international agreement between Denmark and the third country and that asylum seekers are to be transferred unless it would be in breach of Denmark's international obligations. The new legislation and the international agreements foreseen to implement it, in case such transfers of asylum seekers are going to be a real feature of Danish asylum policy, represent a fundamental shift from the traditional perceptions of territorial asylum, according to which the state where an asylum seeker arrives normally assumes responsibility for assessing her asylum claim and, if found in need of international protection, for providing it.

While various proposals to externalise asylum processes or refugee protection have been tabled over the years, in particular since the 2015 migration and asylum crisis, the Danish legislation is unique in establishing a legal mechanism for the transfer of asylum seekers outside Europe. The proposed model seems to be radically more far-reaching than the gradually established practices of pre-procedure transfer of asylum seekers to 'safe third countries'. Among those, so far the most notable within Europe is the 2016 EU-Turkey 'statement', an arrangement under which asylum seekers would be returned from the Greek Aegean islands to Turkey with reference, albeit disputed, to the 'safe third country' concept.

The Bill on transfer of asylum seekers

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 21-11-18:

Spanien/ Spain adopts law to facilitate regularisation of young migrants till sidans topp

After months of negotiations, in October 2021, the Spanish government adopted a decree to facilitate access to residence and work permits for unaccompanied children as they turn 18 and transition into adulthood. This reform to the Regulation of the Aliens Act (Reglamento de la Ley de Extranjería) is expected to improve the lives of young migrants and is welcomed by civil society organisations and associations who have long advocated for such a change.

The decree came into effect in mid-November.

Who benefits from this reform? How?

The reform facilitates access to residence and work permits for unaccompanied children, as well as those who arrived as children and aged out (known in Spanish as Extutelados) and are now between 18 and 23 years old. The change is expected to improve living conditions and integration prospects for thousands of young people. According to government's data, approximately 15,000 people will benefit from this reform, of which 8,000 are children and 7,000 young people older than 18 years old.

Unaccompanied children

For unaccompanied children the reform:

+ simplifies bureaucratic procedures to access residence and work permits before they turn 18, in terms of documentation required and involvement of different public bodies;

+ extends the validity of residence and work permits to two years, which can be renewed once for a period of three years as long as they're underage. Previously, permits had to be renewed every year, which led to the saturation of courts and administration;

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 21-11-05:

Storbritannien/ Arrival without electronic authorization could mean four years in prison till sidans topp

The government has ramped up its attack on people arriving in the country without first seeking permission, with the addition of new powers that would make it possible for courts to hand down prison sentences of up to four years.

Imprisoning arrivals

People arriving in the UK without an electronic travel authorization could receive up to four years in prison under amendments added to the Nationality and Borders Bill last week.

The amendments were put forward by the government and come on top of proposals in the original version of the bill to make it possible to imprison individuals who arrive in the UK without "entry clearance" - either a visa or an entry certificate (see Clause 39(C1)(a)).

The travel authorization scheme would apply to nationals of countries who do not require a visa to enter the UK, and would operate in a similar fashion to the USA ESTA or the EU's forthcoming ETIAS - through extensive data collection and automated profiling to determine whether an individual should be granted permission to travel by the government.

The proposed new offences are part of the ongoing crackdown on 'Channel migrants' - those who depart from France to cross the Channel in small, often unseaworthy boats - but would apply across the board.

The committee examining the Nationality and Borders Bill debated the proposals last Thursday, with Tom Pursglove - Conservative MP for Corby and East Northamptonshire, Parliamentary Under-Secretary of State for the Home Department, and sponsor of the amendments on travel authorizations - arguing that the measures were nothing to worry about, because they would not generally be enforced.

Pursglove told the committee:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 21-11-16:

Ungern/ EU-dom: Ungern har brutit mot asylrätten till sidans topp

En ungersk lag som kriminaliserar dem som hjälper migranter och inskränker den internationella asylrätten underkänns av EU-domstolen.

I juli 2019 stämde EU-kommissionen Ungern inför EU-domstolen för för en lag som gör det olagligt att hjälpa asylsökande och begränsar vilka som kan söka asyl i landet. I dag tisdag kom EU-domstolens dom som går på kommissionens linje.

"Ungern har åsidosatt unionsrätten genom att göra det straffbart att organisera verksamhet som syftar till att möjliggöra för personer som inte uppfyller nationella kriterierna för att beviljas internationellt skydd att inleda ett asylförfarande", heter det i ett uttalande från domstolen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

EU-domstolens pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Läs domen i mål nr C-821/19 (Extern länk)

Amnesty International 21-11-16: Court of Justice of the EU rejects anti-migrant "Stop Soros" law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-11-19:

Cypern/ Cyprus seeks Commission approval of asylum procedure suspension till sidans topp

On 10 November the Republic of Cyprus announced that it will request European Commission approval to suspend asylum procedures on the island for people entering the country "illegally". According to Italian authorities, almost 60,000 people have disembarked in 2021 so far and arrivals continue. Ten people have lost their lives off Libya where unrest continues. The number of people intercepted and returned to Libya from the Med nears 30,000 in total.

According to government spokesperson Marios Pelekanos, Cyprus will request the European Commission grant the Republic of Cyprus "the right to suspend asylum applications by people entering the country illegally". The spokesperson justified the move - that contravenes the right to an asylum assessment and potentially breaches the principle of non-refoulement - on the basis of an increase in arrivals via Turkish held Northern Cyprus.

Plekanos stated that more than 9,000 out of 10,868 arrivals in the first 10 months of 2021 entered the country via the porous "Green Line". Adopting the framing used by the Greek government, he added that this constituted: "a clear policy of instrumentalising human pain by Turkey". The Cypriot government has taken a hardline approach to asylum seekers including through recent controversial pushbacks of Syrian nationals to Lebanon. The administration maintains that asylum seekers represent a demographic challenge as their number exceeds four per cent of the island population: however, activist groups deem this figure misleading.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 21-11-12:

Allmänt/ EASO publishes new updated COI Research Guide on LGBTIQ (2021) till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a new COI research guide titled COI Research Guide on LGBTIQ. The guide should serve the needs of both experienced and less experienced COI researchers, as well as asylum caseworkers conducting COI research on the situation of lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer persons in countries of origin. Additionally, it may assist lawyers, legal aid providers and judges working in the asylum procedure.

Researching the situation of LGBTIQ persons in countries of origin can be challenging for several reasons, such as the variety of search terms, scarce sources, and lack of detailed/specific information for particular profiles. To address such research challenges, EASO's 2015 research guide on the situation of LGB persons was published, which initially focused on the main profiles of lesbian, gay and bisexual persons. Since 2015, more EU+ countries have indicated to the Agency an increase in applications from transgender and intersex persons, demonstrating a need to expand the Research Guide to additional profiles.

Differences with the 2015 COI Research Guide are: inclusion of gender identity, gender expression and sex characteristics; an update of the terminology and glossary; an update of possible research questions to include different aspects of the situation of LGBTIQ persons, and an update of the sources in Annex II.

In April 2020, a working group of COI researchers from Denmark, Finland, Germany and the Netherlands, coordinated by EASO, updated the Annexed list of sources, while EASO COI sector staff updated the relevant content in the six chapters of the guide. The COI Research Guide was reviewed by COI researchers from France and Belgium and an external organisation, the European region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe). Finally, a round of consultations with COI stakeholders gathered comments from ACCORD, ARC, UNHCR, and France.

The guide should be consulted in conjunction with EASO's 2019 Country of Origin Information Report Methodology which provides the general framework for COI methodology and quality standards.

Hämta guiden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-11-10:

Från Afghanistan/ EU issues joint guidance on asylum applications till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) has published a joint EU assessment of the situation in Afghanistan in terms of qualification for international protection. The updated 'Country Guidance: Afghanistan' paves the way for common policy and decision practices across the EU.

The findings depict a country which has undergone radical changes over a short period of time. The focus of the new country guidance update is on shaping a shared understanding of the impact of the Taliban takeover on the protection needs of applicants in the EU.

Increased risk for certain profiles

Specific profiles of asylum seekers targeted by the Taliban may be at an increased risk in the current context, considering their increased capabilities and territorial control. Those in central positions in military and law enforcement units associated with the former Afghan government would be likely to have a well-founded fear of persecution. The same is true for individuals who have worked for foreign governments or are perceived as supporting them, religious leaders perceived as delegitimising the Taliban ideology, and journalists, media workers and human rights defenders seen by the Taliban as critical of them or as not complying with conditions they have set.

The position of women and girls in Afghanistan has been characterised by deeply engrained attitudes, strong cultural beliefs and societal structures that reinforce discrimination. The Taliban takeover is likely to further negatively impact the situation of women and girls in the country. Issues such as girls' education and the persecution of women who are considered to have a public role in Afghanistan, such as a position in the former government, law enforcement, education, healthcare, NGOs, or media, are among the significant concerns highlighted in the document.

Decrease in armed conflict, but too soon to draw a conclusive assessment

(...)

Läs mer och hämta riktlinjerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-11-10:

Från Afghanistan/ 300 000 afghaner har flytt till Iran till sidans topp

Över 300 000 afghaner har lytt till grannlandet Iran sedan talibanerna tog makten i Afghanistan. Varje dag flyr ytterligare tusentals afghaner över gränsen. Nu varnar den norska flyktinghjälpen för en humanitär katastrof om ingenting görs.

Om omvärlden vill förhindra en flyktingvåg från Afghanistan så måste man så snart som möjligt se till att stödja återuppbyggnaden av landet så att samhället återigen kan fungera normalt

"Om ingenting görs så kommer hundratusentals afghanska flyktingar att ta sig vidare mot Europa och snart finnas vid EU:s gränser", säger Jan Egeland, generalsekreterare för den norska flyktinghjälpen

Hela inslaget (Extern länk)

IOM 21-11-04: The race against time to prevent a humanitarian disaster (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 21-11-05:

Från Etiopien/ Avrådan till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget i landet avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Etiopien sedan den 4 november 2021. Från och med den 5 november uppmanar Utrikesdepartementet svenskar som befinner sig i Etiopien att lämna landet.

Beslut om ändrad avrådan togs den 5 november 2021.

Avrådan gäller tills vidare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-11-17:

Från Etiopien/ Migrationsverket stoppar utvisningar av tigreaner till Etiopien till sidans topp

Migrationsverket har beslutat att för närvarande inte utvisa personer med tigreansk etnicitet till Etiopien. Bakgrunden är rapporter om bland annat etnisk profilering, frihetsberövanden och övergrepp mot tigreaner i Etiopien utanför Tigray.

- Enligt den senaste veckans uppgifter har situationen för personer av tigreansk etnicitet ytterligare försämrats i landet, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket.

I takt med Tigraystyrkornas framgångar i kriget i Etiopien, undantagstillståndet och den växande hotbilden mot regeringen har den etniska profileringen och frihetsberövandena av tigreaner utanför Tigray intensifierats. Det finns också uppgifter om mycket allvarliga övergrepp från myndigheternas sida.

- Det går i nuläget inte att med säkerhet bedöma hur situationen för gruppen är eller hur den kommer att utveckla sig på kort och lång sikt, säger Carl Bexelius. Mot bakgrund av den snabba händelseutvecklingen bedömer vi att inga avvisnings- eller utvisningsbeslut av personer av tigreansk etnicitet för närvarande får verkställas till Etiopien.

Idag finns över 400 öppna ärenden som gäller återvändande till Etiopien. Hur många av dem som kan omfattas av det nya rättliga ställningstagandet går inte att säga.

- Migrationsverket för inte statistik över asylsökandes etniska tillhörighet. Vilka som berörs av beslutet är därför något som behöver utredas i varje enskilt fall, säger Carl Bexelius.

I det rättsliga ställningstagandet konstaterar Migrationsverket att säkerhetsläget i Etiopien är oroväckande och svårförutsägbart, men att det för närvarande inte finns grund för att besluta om ett generellt stopp för utvisningar till Etiopien. Myndigheten kommer fortsatt noga att bevaka den politiska utvecklingen, säkerhetsläget och situationen för personer med tigreansk etnicitet i landet.

Landinformation: Etiopien - Försämrat säkerhetsläge i november 2021 (version 1.0) (Extern länk)

Rättsligt ställningstagande. Verkställigheter av personer av tigreansk etnicitet till Etiopien - RS/088/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-11-20:

Från Etiopien/ Gebremeskel söker skydd från krigets Etiopien till sidans topp

Migrationsverket stoppade nyligen alla utvisningar av tigreaner till Etiopien.

Gebremeskel Gebremariam har sökt asyl i Sverige men kvar i Tigray har han hela sin familj.

- Jag vet inte om de lever eller är döda, säger han.

Gebremeskel Gebremariam kom till Stockholm 2018 för att studera på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

För drygt ett år sedan tog den etiopiska armén kontroll över delstaten Tigray med hjälp av eritreanska styrkor.

Alla kommunikationslinjer släcktes, rapporter om våldsamma övergrepp mot civila tigreaner, massavrättningar och massvåldtäkter spreds till omvärlden. Varken journalister eller biståndsorganisationer fick tillträde till delstaten.

- Det är ogreppbart. Mitt liv har vänts upp och ner, säger Gebremeskel Gebremariam.

Familjen i Tigray

Han är själv tigrean, och kvar i delstaten har han sin familj, sin fru och en tvåårig son.

- Det gör väldigt ont. Jag har inte hört av min son, min fru... ingen från Tigray, säger Gebremeskel Gebremariam.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 21-11-13:

Evakuerade afghaner på plats i Georgien till sidans topp

På fredagen kunde Ekot berätta att ytterligare 160 personer i Afghanistan, bland annat tolkar som jobbat åt den svenska militären, evakuerats.

Just nu är de i Georgien och migrationsverket arbetar med att fastställa deras identiteter innan de får fortsätta till Sverige.

Ekot har pratat med en av tolkarna.

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-11-19: De evakuerade tolkarna har landat i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 21-11-05:

Spanien/ Kaos på flygplatsen - passagerare flydde till sidans topp

Kaos bröt ut på flygplatsen i Mallorcas huvudstad Palma på fredagskvällen.

Passagerare flydde från ett flygplan som nödlandat och människor sprang längs landningsbanorna.

All trafik stoppades under flera timmar.

Flygplatsen i Palma de Mallorca, Son Sant Joan, stoppade all trafik av säkerhetsskäl under flera timmar på fredagskvällen. Enligt Diario de Mallorca tvingades ett flygplan på väg från Marocko till Turkiet nödlanda på flygplatsen efter en påstått medicinsk nödsituation ombord.

När patienten skulle föras bort med ambulans lyckades ytterligare 20-talet personer ta sig av planet och sprida sig över flygplatsen.

Källor till El Pais bekräftar att polisen arbetar efter hypotesen att det handlar om en planerad aktion, där målet är att ta sig in i Spanien illegalt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT 21-11-07:

Malta/ Räddningsfartygens kritik mot Malta: "Ignorerar nödanrop" till sidans topp

Det tyska räddningsfartyget Sea-Eye 4 med 800 migranter ombord har fått tillstånd att lägga till i Rom.

"Efter många svåra timmar av väntan fick vi äntligen goda nyheter," skriver de på Twitter.

Samtidigt ligger ytterligare fartyg med flera hundra migranter utanför Italiens kust utan besked.

Det tyska räddningsfartyget Sea-Eye 4 har räddat 800 migranter i medelhavet de senaste dagarna, 400 av dem räddades från en träbåt redan i torsdags. Fartyget styrde därefter mot Lampedusa, Italien men där tog det stopp.

"På bara 48 timmar räddade vårt team över 800 personer. Bland de överlevande finns barn, gravida kvinnor och skadade. För alla måste den exceptionella situationen upphöra omedelbart," skrev de på Twitter på fredagen.

Manar EU-länder att skyndsamt agera

Men sent på lördagen fick fartyget positiva besked.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-11-14:

Frankrike/ AYS Special from Briançon - Solidarity at the Border till sidans topp

Briançon, on the French-Italian border, is one of the first cities of arrival for people on the move coming from Italy to France. The reception situation is increasingly dire and unequal mobilities are starkly drawn.

During 2021, the number of people who need accommodation has risen consistently. The town has seen up to 60 arrivals a day of people who cannot continue the journey due to high transport costs and the COVID-19 pass. As a result, there are almost no options left for people on the move.

The volunteer-run refuge in the Terrasses Solidaires building has been temporarily closed to new arrivals since October 24th,as for weeks it has hosted more than 200 people, while its capacity is 80, and neither security nor a dignified stay could be guaranteed any more.

The refuge volunteers and other local activists demand that authorities finally take on their responsibilities to host people.

This attempt at a "power struggle" with the French state resulted in a two-night occupation of the Briançon SNCF railway station by activists and people on the move. The only response from the authorities was the evacuation of these places, and, once again, the arrival of nearly 200 additional " gendarmes mobiles" (riot police) in the Briançon area, as well as the transfer of 10 additional border police in Montgenèvre, swelling the number of police officers to nearly 400 individuals. Furthermore, the train station office closed, which made it difficult for people on the move to buy tickets to move on to other places. The regional authority "prefecture" also stopped the Red Cross from conducting COVID-19 tests for half a day, which meant that people could not take long-distance trains. Alongside this was the very real fear that people could be transferred to detention centres. Consequently, the parish of Saint Catherine has generously welcomed all people at risk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-11-21:

Seventy-five lives lost at sea till sidans topp

This week, at least 75 people lost their lives in the Mediterranean Sea. As stated by UNHCR spokeswoman Safa Msehli on Saturday, the shipwreck occurred on Wednesday. Fifteen survivors were rescued in time by local fishermen. Their friends, family members and travel companions would still be alive if their lives were of any value to European politicians.

Thanks to civilian rescue efforts, 375 people were rescued from distress by the Sea Watch4, in six different operations between Thursday and Sunday:

During one of the rescue operations, the Sea Watch4 had a dangerous encounter with the so-called Libyan Coast Guards. In audio material published by Sea Watch, one can hear the Libyans talking to them via radio, warning them to get back or otherwise they will be taken to Libya or shot at the civilian rescue ship.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-11-08:

Polen/ Hundratals migranter trycker på vid gränsen mot Polen till sidans topp

Hundratals migranter befinner sig vid EU-gränsen mot Polen. Polska myndigheter beskriver det som ett massintrång organiserat av Belarus. Nato dömer ut Belarus agerande som "oacceptabelt".

"Mycket oroande information från gränsen", skriver den polske myndighetstalesmannen Stanislaw Zaryn. "En stor grupp migranter har samlats", uppger han, och tillägger: "De kommer att försöka ta sig in i Polen en masse".

Enligt de polska uppgifterna "kontrolleras" människorna av "beväpnade belarusier".

- Enligt polska regeringen klipper belarusiska gränsvakter upp taggtråd som satts upp som en mur och hjälper in människor att komma över, säger Elin Jönsson, utrikesreporter på SVT Nyheter.

Polens försvarsminister Mariusz Blaszczak uppger i en radiointervju att man har stationerat 12 000 soldater som ska skydda gränsen från intrång.

Ylva Johansson: "Oacceptabel aggression"

Nato anser att det handlar om en militär-politisk "hybridattack" och fördömer Belarus agerande som "oacceptabelt". En talesperson för försvarsalliansen säger att man står redo att bistå sina allierade för att "upprätthålla säkerheten och tryggheten i området"

Belarus agerande kan även straffas av EU.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-11-08: "Omfattande uppgifter att det sker i organiserad form" (Extern länk)

SvT Utrikes 21-11-08: SVT:s utrikesreporter: "Upptrappning av läget som redan är instabilt" (Extern länk)

SvT Utrikes 21-11-09: Alan och Hastyar är fast vid gränsen: "Ätit ett äpple på tre dagar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-11-09:

Polen/ Polen: Väpnad eskalering hotar till sidans topp

Tonläget skruvas snabbt upp i migrantbråket mellan Polen och Belarus. Polen befarar en eskalering "av väpnat slag", och uttrycker det som att hela EU:s säkerhet står på spel. Belarus varnar i sin tur grannlandet för "provokationer" som kan leda till "olagligt våld". Situationen har fått Litauen att utlysa ett nödläge vid gränsen.

Polens premiärminister Mateusz Morawiecki kallar de migranter som samlats vid gränsen för "en hybridattack från (den belarusiske ledaren) Lukasjenkos regim, riktad mot oss alla".

"Vi kommer inte att låta oss skrämmas, utan försvarar freden i Europa tillsammans med våra partner från Nato och EU", tillägger han på Twitter i ett inlägg som är skrivet på engelska - uppenbarligen avsett för en internationell publik.

Warszawa-regeringens talesman Piotr Müller säger att "folk med kopplingar till belarusiska specialstyrkor" organiserar migranttrafiken. Såvitt känt är migranterna ofta från Mellanöstern, flyende från krig och fattigdom. Men de har nu blivit brickor i ett grymt storpolitiskt spel.

- Vi befarar att denna typ av händelser kan eskaleras vid Polens gräns den närmaste tiden, och då av väpnat slag, säger Müller till medier.

På tisdagen meddelade Litauens parlament att man utlyser ett nödläge från och med midnatt på grund av situationen vid gränsen. Gränspolisen ska därmed kunna använda "proportionerligt våld" och tvångsmedel för att förhindra människor att ta sig in i landet, skriver Reuters.

"Utsatta människor"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / AB 21-11-09: "Ytterligare 4 000 migranter på väg mot Polen och EU" (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-11-09: Migrationsexpert: Låt migranterna söka asyl utanför EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-11-09:

Polen/ Jakt och fiske - migranternas väg till Belarus till sidans topp

Enkla visum till Belarus, flyg från Istanbul och inkvartering på hotell och transporter till gränsen.

Här är några av vittnesmålen om hur migranter och flyktingar lockas till Minsk med löften om att snabbt nå in i EU.

Långt från Mellanöstern, Afrika och Asien har det annars så slutna Belarus förvandlats till inkörsport nummer ett för den som vill ta sig in i EU utan tillstånd eller visum på förhand.

Allt började sent i våras, i efterdyningarna till att ett Ryanairplan på väg mellan Grekland och Litauen tvingades ner i Belarus, varpå två oppositionella belarusier tvingades av och greps.

EU och USA reagerade skarpt, anklagade Belarus-ledaren Aleksandr Lukasjenko för flygkapning och införde nya sanktioner. Diktatorn kontrade direkt med hot om öppnade gränser.

- Vi har stoppat droger och migranter. Nu får ni ta dem och fånga dem själva, sade Lukasjenko i Minsk den 28 maj.

Flyg till Minsk

Sagt - och senare gjort. Sedan dess har tusentals migranter och flyktingar plötsligt kommit in i EU via Belarus. Bara i oktober har Tyskland registrerat 5 300 nyanlända från främst Irak, Syrien, Jemen och Afghanistan som kommit via Belarus och Polen.

Vittnesmålen om hur det går till är många.

- Vi organiserar ett plan till Belarus, där du får stanna i tre till fyra dagar. En belarusisk turistbyrå plockar upp dig från flygplatsen. Du placeras på ett hotell och jag kommer och hämtar dig vid gränsen, berättar en flyktingsmugglare inför dold kamera i ett reportage i litauiska tv-bolaget LTR.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT 21-11-09: Belarus ambassadör: Anklagelserna är absurda (Extern länk)

Aftonbladet 21-11-09: Betalat 170 000 kronor - sovit i köldgrader tre nätter (Extern länk)

The Guardian 21-11-09: Migrants face 'desperate situation' at Poland-Belarus border (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-11-10:

Polen/ Polen: Många nattliga försök att korsa gränsen till sidans topp

EU:s rådsordförande Charles Michel åker till Polen för att hantera migrantbråket mellan Polen och Belarus. Tyskland och Ryssland har nu diskuterat krisen på högsta nivå.

Många inom EU ser Ryssland som ansvarigt för den uppblossande gränskrisen. Tysklands förbundskansler Angela Merkel talade på onsdagen med Rysslands president Vladimir Putin i telefon, och kallade då Belarus utnyttjande av migranter för inhumant och oacceptabelt, rapporterar nyhetsbyråer från Berlin och Moskva. Hon bad Putin att försöka påverka den belarusiska regimen, men Putin ska ha svarat att berörda EU-länder måste lösa frågan direkt med Aleksandr Lukasjenkos styre i Minsk.

- Det har inte varit någon lugn natt, säger Polens försvarsminister Mariusz Blaszczak till radiostationen PR1.

Enligt en polistalesman lyckades minst två grupper migranter ta sig in i Polen i regionen Podlasien, nära staden Bialystok. Ett 50-tal personer greps av polsk polis, men enligt vissa ter lyckades en del personer undkomma polisuppbådet.

Medier understryker att informationen från området är svår att bedöma, eftersom Polen spärrat av gränszonen.

Var 35:e meter

Blaszczak tillägger att antalet soldater i gränsområdet nu är uppe i 15?000. Om de skulle spridas ut jämnt längs den 418 kilometer långa gränsen blir det en soldat var 35:e meter. Siffrorna kan jämföras med att det enligt EU-kommissionens beräkningar i tisdags hade samlats runt 2?000 migranter på den belarusiska sidan.

Charles Michel gör en blixtresa till landet för att med premiärminister Mateusz Morawiecki diskutera krisen vid gränsen.

"Alla för en"

I ett tal i Berlin på tisdagskvällen fördömde Michel Belarus agerande som en "brutal hybridattack" och manade till solidaritet från alla EU-länder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 21-11-10: På plats vid gränsen mellan Polen och Belarus (Extern länk)

TT / AB 21-11-10: Polen: Belarus bedriver statsterrorism (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-11-10:

Polen/ Familjen skickades tillbaka över gränsen åtta gånger till sidans topp

Åtta gånger lyckades den kurdiska familjen ta sig över gränsen till Polen. Varje gång tvingades de tillbaka till Belarus av polsk gränspolis. På sitt nionde försök hoppas de att få möjlighet att söka politisk asyl.

- Jag vill stanna varhelst jag kan få skydd och leva ett liv i fred, säger Anwar Hamid.

Sexton kurder från norra Irak sitter utkylda, medtagna och hungriga i en tät skog ett par kilometer från gränsen till Belarus. De är några av de hundratals migranter, eller flyktingar, som varje dag tar sig in i Polen över den 40 mil långa gränsen. På olika vägar kommer de, genom snårskog och över träskmarker. Det sker lite i skuggan av det mer uppmärksammade försöket från den belarusiske diktatorn Aleksandr Lukasjenko att bryta igenom den polska gränsen med en större grupp migranter.

När de väl har lyckats ta sig in i Polen, fångas de ofta in av gränspolis, enligt officiella siffror har 30 000 migranter gripits i år. Sedan blir de flesta av dem föremål för en "push back", det vill säga de blir fösta tillbaka in i Belarus.

Jag får följa en av de humanitära organisationerna, Granica ("Gräns") som har ett nätverk av aktivister som är redo att rycka ut så fort de får en signal med en gps-position på sina mobiler om att en grupp migranter har tagit sig in i Polen. Att de alltså är förbi den tre kilometer breda undantagszonen dit hjälparbetare och journalister inte har tillträde.

- Det är viktigt att vi och företrädare för medierna kommer fram före gränspolisen, så att de får mat och varma kläder, men också för att vi då kan säkra att de kan söka asyl, säger Jakub Sypianski från Granica, som kan arabiska och hjälper till som tolk i kontakten med myndigheterna.

Vi har vandrat någon kilometer genom skogen. Väldiga ekar sträcker sig mot den regngrå himlen. Detta är urskogen Bialowieza, känd för sina visenter (bisonoxar). Sedan andra världskriget är skogsområdet delat mellan Polen och Belarus.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-11-13: Död man hittad vid gränsen mellan Belarus och Polen (Extern länk)

Aftonbladet 21-11-14: Knuffen vid gränsen blev familjens väg in i Polen (Extern länk)

SvT Utrikes 21-11-14: Desperationen vi Belarus gräns - tvingades sova fyra nätter i skogen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 21-11-13:

Polen/ EU famlar efter lösning: "Skäms över en mur" till sidans topp

Krisen kring migranter och flyktingar som samlas i Belarus på gränsen till EU har eskalerat snabbt senaste veckan. Men bortom den alltmer akuta situationen vid gränsen mot Polen finns större problem - som angår hela EU, inklusive Sverige. Och där lösningar än så länge saknas.

"När ivern att bygga murar på vår kontinent återkommer... låt oss komma ihåg att den 9 november också var den dag då Berlinmuren föll."

Frankrikes EU-minister Clément Beaune skrev raderna på Twitter i veckan, på det ödesmättade kalenderdatum i europeisk nutidshistoria då muren som delat inte bara den tyska huvudstaden utan i symbolisk mening en hel kontinent för 32 år sedan rämnade.

Spekulationerna satte genast fart om att Beaunes meddelande egentligen var ett svar till de dussintalet länder i Europa som kräver att man använder EU-pengar till att resa en mur längs gränsen mellan Polen och Belarus. Ett förslag som Beaune menar är otänkbart.

- Jag skulle skämmas om jag såg en mur med en plakett med orden "finansierad av EU" på, sa också Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel på ett EU-toppmöte i slutet av oktober, där Belarus och migranterna från främst Mellanöstern som flugit dit för att försöka ta sig vidare in i Polen och EU, var en brännande fråga.

Även Ursula von der Leyen, EU-kommissionens tyska ordförande, har värjt sig mot tanken på att unionen ska finansiera murar och taggtrådsstängsel - pengar som Polen gärna vill ha.

I stället vill hon att EU ställer upp med gemensamma gränspoliser som kan hjälpa de polska att patrullera det vidsträckta gränsområdet. Det, däremot, är en hjälp som Polens regering bestämt avsagt sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 21-11-11: Hultqvist: Migrantkrisen ett angrepp på Europa (Extern länk)

SvT Utrikes 21-11-11: Nya EU-sanktioner mot Belarus nästa vecka (Extern länk)

TT / Squid 21-11-15: Ann Linde: "De måste få filtar, mat och vatten" (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-11-15: Ann Linde: "Migranterna får söka asyl i Belarus" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-11-15:

Polen/ Irak ska hämta hem hundratals medborgare vid gränsen till sidans topp

Irak ska hämta medborgare som tagit sig till Belarus, där migranter i flera dagars tid suttit fast vid gränsen på grund av den konflikt som uppstått mellan Belarus och de kringliggande EU-länderna. Samtidigt meddelar Lukasjenko att Belarus står redo att skicka tillbaka migranter som inte längre vill ta sig in i EU.

Ett flygplan ska på torsdag hämta migranterna, meddelar den irakiska regeringen som understryker att det hela bygger på frivillighet. Enligt myndigheter vill 571 irakiska medborgare som befinner sig vid gränsen återvända.

"Irak kommer att ordna ett första flyg för de som önskar återvända frivilligt från Belarus", säger Ahmed al-Sahaf, talesperson för Iraks utrikesdepartement, till irakisk tv.

Den regelbundna flygtrafiken mellan Bagdad och Minsk avbröts i augusti. Men problemet ligger i att många migranter kunnat ta sig till Belarus genom att först åka till andra länder, som Turkiet, Qatar, Förenade Arabemiraten och Egypten, enligt al-Sahaf.

Samtidigt meddelar Belarus president Alexandr Lukasjenko att Belarus står redo att skicka tillbaka migranter som inte längre vill ta sig in i EU.

Får inte gå ombord

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 21-11-15:

Polen/ Hot om EU-sanktioner stoppar migrantflyg till sidans topp

Flera flygbolag stoppar resor till Minsk för att undvika EU-sanktioner. För migranterna vid gränsen mot Polen är läget oförändrat i ökad spänning mellan öst och väst.

Behovet av mat, vatten, värme och skydd var på måndagen fortfarande akut för tusentals vuxna och barn i gränszonen mellan Belarus och Polen. EU:s utrikeschef Josep Borrell kallar situationen fullständigt oacceptabel.

Enligt utrikesminister Anne Linde måste migranterna få humanitärt stöd. Men därefter ska de hjälpas tillbaka till sina hemländer. De som behöver skydd måste söka asyl i Belarus, är hennes budskap.

- Detta är en tragedi för många som kanske sålt alla sina ägodelar för de har blivit lurade att detta skulle vara en väg in i EU. Men det är det inte, säger Ann Linde i samband med EU:s utrikesministermöte.

Från Minsk kom signaler om att migranter kunde komma att repatrieras. Belarus president Aleksandr Lukasjenko hotade att flyga dem vidare om Polen inte öppnar en "humanitär korridor" till Västeuropa. "Vi skickar dem till München med våra egna plan om det så behövs", sa Lukasjenko enligt den statliga nyhetsbyrån Belta.

Estlands, Lettlands och Litauens presidenter fördömde Aleksandr Lukasjenko i ett gemensamt uttalande. De anser att hans regering måste hållas ansvarig för människohandel.

Nya sanktioner från EU

EU godkände på måndagen att införa sanktioner i form av inreseförbud och frysta eventuella tillgångar i EU även mot individer och företag som gör att migranter kan komma till Belarus i tron att kunna ta sig in över EU:s yttre gräns. Josep Borrell:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-11-15: Utrikesministermöte om migranterna vid polska gränsen (Extern länk)

SvT Utrikes 21-11-15: Klartecken för nya sanktioner mot Belarus (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-11-17:

Polen/ Migranter vid gränsen bussas bort av Belarus till sidans topp

Hundratals flyktingar och migranter som tältat i kylan vid gränsen Polen-Belarus har med buss körts till en varm lagerlokal på den belarusiska sidan, uppger polska myndigheter.

Den polska gränsbevakningen publicerade under onsdagen ett videoklipp på sociala medier som visar hur belarusiska styrkor ledsagar ut migranter med packning från ett tältläger vid gränspassagen Kuznica.

Polens inrikesminister säger sig ha fått information om att migranterna körs i väg med bussar. Migranterna flyttas till en uppvärmd "logistikcentral" omkring 500 meter från gränsen, för att vila och värma sig, rapporterar Belarus statliga nyhetsbyrå Belta.

En del migranter har stannat vid gränskorsningen, fortfarande i hopp om att få komma in i EU, enligt rapporter.

Våldsam sammandrabbning

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-11-17: Lugnare vid polsk-belarusiska gränsen (Extern länk)

Aftonbladet 21-11-17: "Vi attackerades med vattenkanoner och peppargas" (Extern länk)

SvT Utrikes 21-11-19: Belarus har tömt migrantläger vid polska gränsen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-11-19: Satsade allt på att nå EU - nu är de utblottade (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-11-16:

Polen/ "Vi flydde inte för att få ett bättre liv, utan för livet" till sidans topp

De kommer på kvällen i ambulans till sjukhuset i det lilla samhället två mil från gränsen till Belarus. Patienter med förfrysningsskador, lunginflammation, uttorkning. Men vilka är de egentligen, de tusentals människorna från Mellanöstern som med hjälp av regimen i Belarus försöker ta sig in i Polen och EU?

Får han säga det själv levde Jawad, 35, ett gott liv hemma i Kabul. Han drev ett eget företag inom elektronikbranschen, familjens ägde ett hus och en bil.

- Men i somras stod det klart att talibanerna var på väg att ta över, de intog provins efter provins. Och den 14 augusti, dagen innan regeringen i Kabul flydde och talibanerna tog över, lämnade jag Afghanistan med min fru och vår femåriga dotter.

Det blev en lång färd från Afghanistan över Belarus till Polen.

Först tog sig familjen landvägen till Uzbekistan, grannlandet i nordväst, och reste därifrån till Moskva. Där mötte de en människosmugglare som lovade: Det är enkelt att ta sig till Europa, allt du behöver göra är bara att betala mig 5 000 dollar per person för biljett och visum så ordnar jag resten. Så Jawad och familjen flög till Minsk.

Där blev det allt annat än enkelt.

Från den belarusiska huvudstaden tog de en taxi till gränsområdet. Där föstes de över gränsen och genom uppklippta taggtrådsstängsel av belarusiska gränsvakter.

Sedan fick de gå till fots in i Polen genom skogar och över träskmarker. Sju gånger blev de tillbakaskickade till Belarus av den polska gränspolisen, och fick börja om. Under ett av försöken slog polska poliser hans gravida fru, och hon föll så illa att hon fick vårdas på ett polskt sjukhus.

Nu hoppas han att det barn hans hustru bär på har klarat sig utan skador.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-11-19:

Polen/ UD-larmen om migrantkrisen i Belarus: "Hybridattack" till sidans topp

Här är larmrapporterna från de svenska ambassaderna om hur Lukasjenko utnyttjar flyktingar och piskar upp stämningen vid gränsen med militär.

Totalt beräknas upp till 20 000 migranter ha flugits in i landet - och i ett migrantläger uppges hälften vara barn.

"Tempot i processen förefaller ha skruvats upp", skriver Sveriges ambassadör i Minsk, Christina Johannesson.

Migrantkrisen i Belarus förvärras för var dag - samtidigt som temperaturen kryper neråt i gränsområdena mot Polen.

I en av flera rapporter från Sveriges ambassad i Minsk varnar ambassadören Christina Johannesson för en eskalerande situation i landet.

"Antalet migranter från Mellanöstern fortsätter att öka i Minsk. Flygtrafiken har inte minskat och under dagen anländer flera flyg från bland annat Istanbul, Dubai och Damaskus. Därutöver flyger Aeroflot enligt uppgift in ett stort antal migranter via Moskva. Hundratals taxichaufförer arbetar nu på heltid med att transportera migranter mot den polska gränsen", skriver ambassadören i en rapport från i fredags kväll.

Många barn

I rapporten tar ambassadören upp att "det totala antalet migranter i Belarus kan uppgå till mellan 15 000 och 20 000". Omkring 2 000 av migranterna finns samlade i ett migrantläger i Bruzgi nära den polska gränsen. Enligt uppgifter från UNHCR, som ambassaden hänvisar till, är cirka 50 procent av migranterna i lägret kvinnor och barn.

Flyktingströmmarna från Mellanöstern över Belarus till Europa har beskrivits som orkestrerade av Belarus, under ryskt överinseende.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-11-20: Migrantkrisen kallas hybridattack - detta betyder ordet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-11-19:

Polen/ Eu negotiates returns as Belarus calls for humanitarian corridor till sidans topp

Belarus calls on the EU to take in 2,000 asylum seekers amassed at the border, saying it will return 5,000 others to their countries. After visiting the border, the Council of Europe (CoE) commissioner for human rights condemns Polish pushbacks and calls for rights monitors and UN agencies to be permitted access to the border zone. Humanitarian aid has been supplied on the Belarusian side of the border by the UN Refugee Agency (UNHCR), Belarus and the EU. Locals in the Polish border zone face reprisals for their efforts to alleviate the suffering of refugees and migrants.

Thousands of refugees and migrants remain stuck at the Belarus-Poland border in plummeting temperatures without food and water. At least 11 people have died on both sides of the border since the crisis began in the summer. The funeral for a 19-year-old Syrian who died near the border was held this week. The man, Ahmad Al Hasan, fled Homs in 2014 and spent the last seven years in a refugee camp in Jordan before hoping to reach safety in Europe via Belarus. On 18 November, Polish medical workers said a one-year-old Syrian child had died in the forest. According to Belarus, there are 200 children and 600 women among an estimated 2,000 people massed along the Bruzgi-Kuznica border. Poland has barred journalists and international observers from entering the border region, making it difficult to assess the situation on the Polish side of the fence. On 16 November, Polish border forces used tear gas and water cannons against refugees allegedly in a response to stone throwing. Belarusian authorities said they provided medical aid to 20 or more migrants who sustained injuries during the incident.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-11-20:

Polen/ "Migranter försökte korsa gränsen - ledda av belaruser" till sidans topp

Över 200 migranter försökte under fredagen korsa Polens gräns.

- Detta problem kommer att fortsätta i månader, säger landets försvarsminister.

Samtidigt publicerades en video med vad som verkar vara instruktioner från belarusiska soldater hur migranter ska gå till väga för att skada polska gränsvakter.

Den polska gränsbevakningen uppger att flera migrantgrupper försökte korsa gränsen under fredagen. Den största gruppen omfattade omkring 200 migranter, medan andra försök att forcera gränsen hade gjorts av grupper på "tiotals migranter".

Polens gränsbevakning uppgav via Twitter att migranterna var aggressiva, kastade stenar och smällare, och använde tårgas.

På lördagsmorgonen kommenterade Polens försvarsminister Mariusz Blaszczak händelsutvecklingen i radiostationen RMF. Han hävdade att migranternas aktioner styrs av belarusiska soldater och sade:

- Migranterna har börjat använda en ny taktik. Mindre grupper försöker ta sig över gränsen på många olika ställen. Vi måste vara beredda på att detta problem kommer att fortsätta i månader.

Migrantlägret i skogen vid gränsövergången Bruzgi-Kuznica tömdes i torsdags, och nu befinner sig flera tusen migranter i stället inomhus i lagerlokaler i Belarus, en halvtimmes promenad från gränsen. Men bara några timmar efter att lägret tömts kördes en del migranter tillbaka till gränsen:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-11-21: Spelet fortsätter med migranterna som insats (Extern länk)

Läs mer om de som stödjer migranterna vid poliska gränsen, under rubriken "Stöd och solidaritet" samt uttalanden och debattinlägg, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

BVMN 21-11-16:

Östeuropa/ Balkan Region Report - October 2021 till sidans topp

Summary and analysis of pushbacks and internal violence documented by bvmn during the month of october.

In October the Border Violence Monitoring Network (BVMN) shared 36 testimonies of pushbacks impacting 986 people-on-the-move across the Balkans. This report brings together first hand accounts from a range of countries in the region to look at the way European Union states and other actors are affecting systemic violence towards people crossing borders.

BVMN is a network of watchdog organisations active in the Balkans, Greece and Turkey including No Name Kitchen, Rigardu, Are You Syrious, Mobile Info Team, Disinfaux Collective, Josoor, [re:]ports Sarajevo, InfoKolpa, Centre for Peace Studies, Mare Liberum, Collective Aid and Fresh Response. Combining insights from these different members, the report analyses among other things:

+ Dead and missing in Evros

+ Romanian pushbacks and developments in Majdan

+ Apprehensions near the Slovenian-Italian border

+ Lighthouse Reports video and Ministry response

+ Pushbacks in the Aegean

+ Squat evictions in Serbia and Bosnia Herzegovina

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-11-12:

Storbritannien/ Channel: Lack of regular routes drives dangerous journeys till sidans topp

An uptick in Channel crossings illustrates that people are increasingly forced to reach the UK via small boats due to a lack of safe and legal avenues to protection. Two people have died making the journey in the past week, while another is missing. UK border officials are reportedly refusing to implement boat turnbacks for fear they will lead to more deaths at sea. Two activists are continuing a hunger strike in Calais to protest the repeated destruction and eviction of migrant camps.

2,669 people reached the UK via sea in October 2021, despite seasonal low temperatures. A record high of 853 migrants arrived on one day in November, surpassing previous records for daily arrivals. Media branding the 20,200 arrivals so far this year a "massive increase" however tend to compare to figures from 2020, when a arrivals were at a near-all-time low due to the coronavirus pandemic stalling international journeys.

The number of sea arrivals is not high in comparison to other European states where: 34,000 people arrived on Italy's shores in 2020, and 40,000 arrived in Spain, while only 8,500 arrived without authorisation by sea in Britain in 2020. Nor is the UK a comparatively popular destination for asylum claims, with only 29,450 applications last year, while Germany and France received 102,500 and 81,800 respectively. The increase in small boat arrivals however is a result of restrictive policies aimed at preventing the arrival of asylum seekers via regular means.

"Limited access to, or inadequate safe and legal avenues, are contributing to more people taking alternative means, including crossing the Channel in small boats," said the UN Migration Agency (IOM) spokesperson. The thinktank Migration Policy Group (MPG) and NGOs have recommended the UK establish resettlement schemes, humanitarian visas and work permit schemes in order to reduce human smuggling and trafficking as well as tragedies at sea.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / VK 21-11-16:

Storbritannien/ Frankrike tömmer flyktingläger till sidans topp

Ett migrantläger i norra Frankrike som hyst cirka 1 000 personer har evakuerats efter order från inrikesministern Gérald Darmanin.

Lägret ligger i den lilla staden Grande-Synthe, nära Dunkerque vid Engelska kanalen. Migranterna kan söka asyl i Frankrike och på så sätt få tillgång till andra härbärgen, vilket många nekar till eftersom de hoppas kunna ta sig vidare till Storbritannien.

Relationen mellan Frankrike och Storbritannien har den senaste tiden varit ansträngd av flera skäl, ett av dem är migrationsflödet från den franska kusten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-11-10:

Litauen/ State of Emergency in Lithuania till sidans topp

Media report that Lithuanian parliament voted in favour (122 against 1) of the declaration of a state of emergency along the border with Belarus and 5km inland, as well as in the migrant accommodation facilities in Kybartai, Medininkai, Pabrade, Rukla and Vilnius. The state of emergency will last for one month starting Wednesday 10 November. New measures are introduced:

- the movement of vehicles in the border area without border guards' permission will be restricted,

- entry into this territory will be banned, except for local residents having necessary evidence,

- authorities will have the right to check vehicles and persons, their belongings,

- gatherings will be banned,

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-11-15:

Belarus/ Mahmoud smugglar migranter till Belarus: "Alla som åker vet vad som gäller" till sidans topp

Antalet migranter som tar sig till gränsen mellan Belarus och Polen ser ut att minska efter att kontrollerna vid flygningar till Minsk från bland annat Turkiet har skärpts. Men drömmen om Europa upphör inte utan nu söker man nya vägar - det säger medlemmar av ett smugglingsnätverk som SVT har träffat i Istanbul.

Många av dem som försöker ta sig in i Polen via Belarus har påbörjat sin resa i Istanbul, Turkiet. Där finns resebyråer som annonserar om flygresor till Minsk, men också en mer undangömd verksamhet som försöker hjälpa migranter att ta sig in i EU.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-11-21:

USA/ 600 migranter i Mexiko upptäckta i lastbilar till sidans topp

600 migranter på väg mot USA har räddats ur två fulla lastbilar i delstaten Veracruz i sydöstra Mexiko, enligt myndigheterna.

Migranterna från tolv olika länder hittades inklämda i lastutrymmena.

- Det fanns barn, minderåriga, jag såg gravida kvinnor, sjuka, säger Tonatiuh Hernandez, lokal chef för landets institution för mänskliga rättigheter, som tillägger att han aldrig har sett så många migranter resa under sådana förhållanden tidigare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sage Journals 21-11-12:

Warehousing asylum seekers: The logistification of reception till sidans topp

Lorenzo Vianelli

This article employs the analytical perspective of logistics to explore a key, yet quite overlooked, aspect of the functioning of the EU border regime: the reception and associated territorial distribution of newly arrived asylum seekers. Drawing on qualitative data collected at the height of 'refugee reception crisis' in multiple contexts in Italy and Sweden, the article shows how reception is undergoing a process of 'logistification'. In this process, organisational and logistical concerns prevail over the care for those who are assisted, and reception is turned into a logistical matter of moving and accommodating asylum seekers. Crucial to this process of 'logistification' is the warehousing of asylum seekers - an art of government that seeks to objectify asylum seekers through their depersonalisation, victimisation and (im)mobilisation. The article argues that the 'logistification' of reception not only has dehumanising effects on asylum seekers, but also exposes the attempt to make profit out their management and transfer. This creates the conditions for the development of a reception industry in which the very presence of asylum seekers is valorised for the profit of a whole range of actors who ensure the reproduction, transfer, knowledge and control of those hosted in reception facilities.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 21-11-06:

Kommunerna som tar emot flest flyktingar till sidans topp

2016 skulle flyktingmottagandet utjämnas mellan kommunerna. Men fortsatt är det fattiga kommuner som tar emot flest per invånare.

Det finns andra områden än skattekraft och demografiska grunder där det finns försök att få en jämnare fördelning mellan kommunerna. Efter den rekordhöga asylinvandringen under 2015 infördes den 1 mars 2016 Bosättningslagen.

Syftet är att alla kommuner ska delta i mottagandet av asylsökande. Under hela 2010-talet hade fram till dess ett antal kommuner tagit emot en orimligt stor andel av de asylsökande, medan ett antal rika kommuner i storstäderna knappt tog emot några. Nu fick de genom lag krav på sig att göra det.

Deras svar på lagen var ungefär så här: Jo, det ska vi naturligtvis göra, fast problemet är att vi har inga lediga bostäder. Att de själva bidragit till problemet, genom att som Danderyd, Täby, Nacka, Vaxholm och Lomma (och senare även Lidingö) göra sig av med sina kommunala bostadsbolag nämnde de inte just då. Några av dem valde att däremot att exportera sina nyanlända till kommuner som redan tagit emot många.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-11-21:

Litauen/ Gränskris chockade Litauen - rustar för ny kris till sidans topp

Det var otänkbart att en migrantkris skulle drabba Litauen. Sedan tog sig nästan 3 000 personer in i landet på en månad via Belarus.

Nu rustar Röda Korset i Litauen för framtida kriser.

- Om du hade frågat mig för ett år sedan om en migrantkris skulle kunna inträffa i Litauen hade jag svarat att det är omöjligt, säger Kristina Meide, generalsekreterare för Röda Korset i Litauen.

Hon tar emot i hjälporganisationens lokaler, en trappa upp i ett slitet tegelhus i centrala Vilnius. I korridoren står kartonger med förnödenheter staplade längs väggarna.

- För några månader sedan var det kartonger överallt. Man fick ta sig fram så här, säger hon och trycker sig längs ena väggen för att visa.

Dubbel kris

När det i juli plötsligt började komma 200 migranter om dagen in i Litauen från gränsen mot Belarus, förstod Röda Korset att en kris stod för dörren. På en månad tog sig 3 000 personer in i Litauen vars infrastruktur, enligt Röda Korset, klarar av att ta emot 500 flyktingar - om året.

Landet, som också är hårt drabbat av pandemin, var dessutom mitt uppe i vaccinationsprocessen och få volontärer var tillgängliga.

Men hjälp, pengar och gåvor strömmade till. Inom kort arbetade 400 nya medlemmar med att bygga tält och förse migranterna med det absolut nödvändigaste. När hösten närmade sig och varmare kläder behövdes hände det titt som tätt att små lappar med ett "lycka till" eller andra stöttande ord låg gömda i fickorna på de donerade plaggen.

I krisens början bodde de i 35 provisoriska läger. I tält eller gamla sovjetiska skolor i skogarna i gränsområdet, utan värme och med dåliga faciliteter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 21-11-22:

Migrationsöverdomstolen: Återvändare med nya skäl skulle fått muntlig förhandling till sidans topp

En person från Irak sökte asyl i Sverige och fick avslag. Han återvände då till Irak där han vistades i ett och ett halvt år. Därefter återkom han till Sverige och sökte asyl på nyttt, nu på grund av att han riskerade förföljelse som homosexuell. Migrationsverket och senare migrationsdomstolen ansåg att mannen, eftersom han hävdade att han visste om sin sexuella läggning innan han sökte asyl första gången och hade haft en pojkvän i Sverige, borde ha tagit upp detta som asylskäl åtminstone i samband med överklagande. Att han inte gjort det ledde till att domstolen bedömde uppgifterna som så lite trovärdiga att någon muntlig förhandling inte ansågs nödvändig. Nu har Migrationsöverdomstolen tagit upp frågan om muntlighet. Migrationsöverdomstolen påpekar att utrymmet att neka muntlig förhandling är mycket begränsat om en bedömning av den sökandes trovärdighet har betydelse för utgången. Det ska i så fall "stå klart" att uppgifterna är osanna. Enligt Migrationsöverdomstolen framstår det inte som klart att uppgifterna i det här ärendet inte stämmer. Därför återförvisas ärendet till migrationsdomstolen.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-11-22:

Högsta domstolen: Både god man och socialnämnd får föra talan om moderskap till sidans topp

Ett par barn sökte asyl i Sverige på egen hand. De registrerades som ensamkommande och fick en god man. Senare kom (den uppgivna) modern till Sverige. För att barnen skulle få flytta till henne krävdes att moderskapet fastställdes av domstol. Gode mannen tyckte inte att det var lämpligt att barnen flyttade till kvinnan och ville inte föra barnens talan om att fastställa moderskapet. När istället socialnämnden tog upp saken till domstol så avvisade tingsrätten och så småningom även hovrätten målet, med motivering att socialnämnden inte var behörig att föra barnens talan. Nu har saken nått högsta domstolen som slår fast att både en god man och socialnämnden kan föra barnens talan, analogt med att både en mor och socialnämnd kan föra barnens talan i ett faderskapsmål. Enligt högsta domstolen borde tingsrätten ha prövat talan i vanlig ordning. Målet återförs därför dit.

Läs pressmeddelande och ladda ner domarna i mål nr Ö 751-21 och Ö 753-21 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-11-07:

Svårt för anhöriginvandrare att lämna Afghanistan till sidans topp

Efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan kan landets medborgare inte länge skaffa eller förnya afghanska pass.

Därför har Migrationsverket nyligen gjort det möjligt för anhöriginvandrare att ansöka om svenskt främlingspass vid ambassaderna i Afghanistans grannländer.

Men för personer inne i Afghanistan är det inte till mycket hjälp eftersom det är nästan omöjligt att resa ut ur landet om man inte redan har ett giltigt pass.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 21-11-10:

Svårt för utlandssvenskar att greppa nya regler till sidans topp

Nu kommer kritik mot de nya reglerna om utlandssvenskar som återvänder till Sverige med en partner från ett land utanför EU.

I somras undantogs gruppen från bostads- och försörjningskraven, men reglerna upplevs som svårtolkade och det har varit svårt att få information.

"Vi har stort fokus på att få fram information till de största sökandegrupperna, återvändande svenskar tror jag inte är en av dem", säger Daniel Grynfarb, enhetschef på Migrationsverkets migrationsrättsenhet.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-11-11: M:s migrationskritik: Hemvändande svenskars närstående bör få egen kö (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

International Migration Review 21-11-04:

Finland/ Collectivized Discretion: Explanations for decreased asylum recognition rates till sidans topp

Johanna Vanto, Elsa Saarikkomäki, Anne Alvesalo-Kuusi

In 2015, during the so-called "refugee crisis" in Europe, Finland was among the European countries receiving exceptionally large numbers of asylum applications. As the volume of asylum applications surged, however, the percentage of positive asylum decisions in Finland declined substantially. In this article, we explore reasons for this dramatic drop in recognitions rates and examine Finnish immigration control authorities' use of discretion in asylum credibility assessment. Our approach is unique in its application of mixed methods to examine asylum decisions in pre- and post-crisis situations. We found that asylum caseworkers' inconsistent assessment of similar facts and lack of faith in the veracity of applicants' claims were essential to the mass denial of young Iraqi asylum applicants in Finland. This finding is important because it illustrates how asylum officers are able to "shift the border," or generate a shift in asylum decision-making on a grand scale, without meaningful changes in law. Asylum officers, we show, are able to bring about such a shift via what we call collectivized discretion, or large-scale use of discretion, in asylum status determinations to control migration. Prior research on discretion in asylum decision-making highlights the individual decision-maker. This article expands discretion research by offering new insights on large-scale, collective discretionary shifts in the application of asylum law. We conclude that it is crucial that asylum status determinations be anchored in the individual assessment of each applicant's case, as collectivized discretion can lead to arbitrary results in the application of asylum law, potentially forcing those in need of refugee protection to face deportation.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylrättscentrum 21-11-10:

Ny FN-kritik mot Sverige till sidans topp

Kommittén för funktionsnedsattas rättigheter (CRPD) har åter kritiserat Sverige i ett ärende om utvisning. Även denna gång gäller kritiken Sveriges bedömning av psykisk ohälsa i asylprocessen. Detta är andra gången inom loppet av ett år som CRPD kritiserar Sverige efter ett klagomål från Asylrättscentrums jurister. Första ärendet beskriver vi i ett avsnitt av podden Människor & Migration.

Vad handlar ärendet i CRPD om?

Ärendet gäller en man från Afghanistan. Mannen lider bland annat av posttraumatiskt stressyndrom och paranoid schizofreni. Läkare har bedömt att hans tillstånd är livshotande på grund av risk för självmord. Svenska myndigheter bedömde däremot självmordsrisken som mindre allvarlig då den ansågs vara kopplad till besvikelse i asylprocessen. Myndigheterna menade även att mannen kunde få vård i Afghanistan och hänvisade bland annat till landinformation som tydde på att det fanns psykiatriska kliniker i landet.

Vad var CRPDs bedömning?

CRPD ansåg inte att Sverige tillräckligt noga hade utrett om mannen faktiskt kunde få tillgång till vård i Afghanistan. Kommittén ansåg att den psykiatriska vården i Afghanistan har stora brister. Kritiken från FN-kommittén handlar alltså delvis om att svenska myndigheter inte har visat att vård i praktiken gick att få för mannens livshotande hälsotillstånd.

En annan viktig del i den kritik som CRPD riktar mot Sverige berör bedömning av allvaret i mannens hälsotillstånd. Kommittén ansåg att svenska myndigheters bedömning att självmordsrisken var kopplad till asylprocessen hade fått för stor betydelse i den svenska processen.

Asylrättscentrums jurist Linnea Midtsian drev tillsammans med dåvarande kollegan Sofia Rönnow Pessah ärendet i CRPD.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-11-12:

Commission refers HUNGARY to the Court of Justice of the European Union till sidans topp

The European Commission has decided today to refer Hungary to the Court of Justice of the European Union, requesting that the Court order the payment of financial penalties for Hungary's failure to comply with a Court ruling in relation to EU rules on asylum and return.

In its judgment of 17 December 2020 (Case C-808/18, Commission v Hungary), the Court of Justice of the European Union found that Hungary's legislation on the rules and practice in the transit zones situated at the Serbian-Hungarian border was contrary to EU law. In particular, the Court identified breaches of provisions of the Asylum Procedures Directive (Directive 2013/32/EU), the Reception Conditions Directive (Directive 2013/33/EU) and the Return Directive (Directive 2008/115/EC).

As of today, Hungary has not addressed several aspects of the judgment. In particular, Hungary has not taken the measures necessary to ensure effective access to the asylum procedure. Hungary has also not clarified the conditions pertaining to the right to remain on the territory in case of an appeal in an asylum procedure, in the event where there is no "crisis situation caused by mass immigration".

In view of the continued non-compliance with the Court's judgment, on 9 June 2021, the Commission sent Hungary a letter of formal notice under Article 260(2) TFEU. Today, the Commission is asking the Court to impose financial sanctions in the form of a lump sum and a daily penalty payment.

Background

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-11-22:

Europadomstolen: Ung man med oklar id får utvisas från far och bröder i Sverige till sidans topp

Målet rör en pojke från Afghanistan vars bror hade fått uppehållstillstånd i Sverige 2011. Ett år senare beviljades en annan bror och deras far uppehållstillstånd som anhöriga, efter att familjebanden visats med DNA-analys. Pojken som målet gäller blev kvar hos en släkting i ett och ett halvt år och bodde sedan hos en annan släkting i Iran i två år. Han ansökte om familjeåterförening från Iran. Ambassaden i Teheran ville dock inte kännas vid det pass som skulle ha utfärdats där och familjemedlemmarna i Sverige hade oklara uppgifter om hans ålder. Några månader senare, när pojken enligt sina egna uppgifter var 17 år kom han till Sverige och sökte asyl. Han hade då inte fått med sig passet. Detta var 2015 och handläggningstiderna hade blivit långa. Två år senare fick han avslag som vann laga kraft först 2019. Det Europadomstolen har tagit ställning till är om Sverige brutit mot pojkens rätt till familj och privatliv då han inte fick stanna på grund av anknytningen till far och bröder. Men Europadomstolen accepterar de svenska myndigheternas argumentation att pojken inte kunnat styrka sin identitet eller visa att han var minderårig vid ansökningarna. För en vuxen hade det krävts speciella skäl för att bevilja uppehållstillstånd som anhörig.

Application no. 18568/19, Mohammad Ali Jafari against Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-11-22:

Trovärdigt att demonstrant riskerar förföljelse i Saudiarabien enligt migrationsdomstol till sidans topp

En person från Saudiarabien sökte asyl och berättade att han deltagit i en regimkritisk demonstration. Hans bror hade också deltagit och som fortsatte att vara med i protester. Mannen lämnade landet efter att hans bror gripits, av rädsla för att polisen hade information även om honom eller att hans bror skulle avslöja honom under tortyr. Senare har mannen fått kännedom om att brodern åtalats för terrorism och lämnat in skriftliga handlingar kring detta. Migrationsverket ansåg att handlingarna var av enkel beskaffenhet och att det inte framkommit något som tyder på att myndigheterna i Saudiarabien skulle ha uppmärksammat brödernas deltagande i demonstrationerna för länge sedan. Men migrationsdomstolen anser att mannen kommit med en sammanhängande och oförändrad berättelse. Dessutom talar landinformation för att det stämmer att myndigheterna genomför gripanden av demonstranter flera år efter aktiviteterna. Domstolen bedömer att mannen riskerar skyddsgrundande behandling på grund av sin tillskrivna politiska uppfattning. Han beviljas uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande.

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 21-11-04:

Skrev historia i Libanon - nu ska äkta paret utvisas till sidans topp

Kholoud Sokarie och Nidal Darwish gifte sig i Libanon 2013. Vigseln var borgerlig som en protest mot det strikt religiösa styret i hemlandet. Nu vill Migrationsverket utvisa familjen, trots att landets religiösa ledare uttalat en fatwa.

- Vi har ingen framtid, säger Kholoud Sokarie.

Bröllopet blev möjligt genom ett kryphål i lagstiftningen och fick enorm uppmärksamhet världen över. Kort efter vigseln, som livesändes i libanesisk stats-tv, startade de stora problemen för familjen.

Stormuftin uttalade fatwa

Sunnimuslimernas högsta religiösa ledare i landet uttalade en fatwa mot borgerliga bröllop och sade att alla muslimska ledare som tillåter dem är syndare. Såväl inrikesministern som premiärministern i Libanon valde att förbjuda ytterligare borgerliga bröllop.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Blekinge 21-11-04: Bröllopet gjorde paret världskända (Extern länk)

SvT Blekinge 21-11-04: Migrationsverket: "Hotbilden är inte personlig" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mitt i Nacka/Värmdö 21-11-04:

Sverigefödda Milan och Sheila utvisas till Irak till sidans topp

Milan, 7, och Sheila, 9, som är födda i Sverige ska utvisas till Irak - ett land de aldrig har besökt. I helgen demonstrerade hundratals klasskompisar och föräldrar i Nacka mot beslutet. Och över 6 000 personer har skrivit på en namninsamling.

Det ringer på dörren. Sheila öppnar för sin kompis, tar på sig ytterkläder och går ut. Milan försvinner in på sitt rum.

Det är fredagseftermiddag i bostadsrättslägenheten i Tollare, i Nacka. Pappa Mehvan Mohammad har jobbat natt, mamma Jihan Mustafa har inte hunnit hem från jobbet som barnskötare.

- Vi mår dåligt. Ibland vill barnen inte prata, ibland kan jag inte sova på nätterna. Min son kommer hem från skolan och ställer konstiga frågor: "Hur många procent svensk är jag?" Hans kompisar undrar varför han finns på Google, säger Mehvan Mohammad.

6 000 på protestlista

Hundratals människor samlades i söndags på Noblaskolans skolgård i Tollare för att manifestera sitt motstånd mot utvisningen av eleverna Milan och Sheila och deras föräldrar Mehvan Mohammad och Jihan Mustafa. Samtidigt har över 6 000 personer skrivit på en namninsamling för att stoppa beslutet.

- Vi är väldigt tacksamma över att vi har fått så fint stöd av grannar, kollegor, bekanta föräldrar till våra barns kompisar. Vi hade inte klarat det utan allt stöd, säger pappa Mehvan Mohammad.

Han flydde från kriget i sitt hemland Irak och kom till Sverige 2001 som 19-åring.

- Mer än halva mitt liv har jag bott i Sverige. Jag flydde från krig och där är fortfarande krig.

Under tiden har uppehållstillstånd, asylansökningar och utvisningsbeslut avlöst varandra.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-11-22:

Varaktigt bosatt i annan EU-stat kan få arbetstillstånd i Sverige trots utvisningsbeslut till sidans topp

En person som har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land fick ett arbetserbjudande i Sverige, reste hit och ansökte om uppehållstillstånd. "Varaktigt bosatt" är en status som kan uppnås efter minst fem års laglig vistelse i ett EU-land om vissa villkor är uppfyllda. I förmånerna ingår att det går att flytta till andra EU-länder på liknande villkor som medborgare. Men personen måste inom tre månader efter inresan söka uppehållstillstånd i det nya landet. Detta var vad personen i målet hade gjort, men problemet var att han även hade ett utvisningsbeslut från Sverige som inte var preskriberat. Migrationsverket hävdade att det gjorde att ansökan inte skulle prövas, bland annat för att det i denna situation inte finns något undantag från regeln att uppehållstillståndet ska sökas från utlandet. Målet har nu nått Migrationsöverdomstolen som konstaterar att saken inte regleras i utlänningslagen. Däremot är det en målsättning med EU-direktivet att tredjelandsmedborgare som är etablerade i en annan medlemsstat ska kunna röra sig fritt inom unionen. Enligt direktivet är utgångspunkten att ansökan ska göras efter inresa. Därför skulle ansökan ha behandlats. Domen är vägledande.

Hämta domen i mål UM 11093-20, MIG 2021:16 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

ECRE News 21-11-19:

Frankrike/ Strikers demands go unmet as 1,500 people are evicted till sidans topp

At the end of a 37-day hunger strike calling for a moratorium on evictions over the winter, mass clearances of makeshift camps in Calais continue. In response to ever-increasing pressure from the UK to take draconian measures to block Channel journeys, the French minister has pointed the finger at British NGOs supplying aid. A reception crisis is unfolding in Briançon as the state fails to provide accommodation after the temporary closure of a volunteer-run facility.

Protestors engaged in a 37-day hunger strike called for authorities to address the constant threat of eviction suffered by migrants living in makeshift camps around Calais and Dunkirk. After authorities entered into mediation with the strikers, new facilities - including a new reception centre with 300 beds - were opened to house 800 people a night. The strike ended on 17 November when the activists' extricated an agreement from the government to end all unannounced evictions and establish a dialogue between NGOs, people on the move, and the state.

Nevertheless, the activists' key demand, that of a 5-month moratorium on evictions during the cold months, went ignored. Even the promise on unannounced evictions seemed to be ignored on 16 November when police forcibly cleared 1,500 people from a camp in Grande-Synthe without warning. Another eviction of 300 people took place in Dunkirk on the same day.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ordfront 21-11-18:

Grekland/ Ordfrontpristagare inför rätta i Grekland till sidans topp

Ordfronts demokratipristagare hotas av långa fängelsestraff när Grekland gör allvar av sina hot att sätta dit flyktinghjälpare.

Idag startar huvudförhandlingen i målet mot Ordfronts båda Demokratipristagare Séan Binder och Sara Mardini. De ställs inför rätta anklagade för allt från spioneri till människosmuggling. Deras brott? De räddade människor från att drunkna i Medelhavet. Men Sara får inte ens närvara vid rättegången - hon prövas i sin frånvaro. Det är helt absurda anklagelser och en skam för såväl Grekland som EU, säger Anna Wigenmark, Generalsekreterare och människorättsjurist på Föreningen Ordfront.

"Vi hade verkligen hoppats och trott att förundersökningen skulle läggas ned, men Séan och Sara blir, liksom de flyktingar som uppenbarligen hellre ska lämnas åt sitt öde, EU:s offer för den flyktingpolitik som förs. Jag hittar inte ord för hur exceptionellt bekymmersamt det här är."

Sara Mardini är själv flykting från Syrien och skapade rubriker 2015 när hon och hennes syster tillsammans med ytterligare ett par flyktingar hoppade ur en sjunkande flotte och simmande drog den och dess övriga passagerare i land på ön Lesbos. Sara har sedan dess fått uppehållstillstånd i Tyskland där hon studerar.

Sara var tillsammans med sin syster en simmare i världsklass, van vid just havssimningar. 2018 valde hon att resa tillbaka till Lesbos, trots det trauma hennes resa innebar, för att hjälpa andra i samma situation. Séan Binder är studerande från Irland och utbildad dykare. Hans samvete tog honom ner till Lesbos för att hjälpa till att rädda liv.

Séan och Sara anslöt sig till en grekisk organisation som bevakade vattnet runt Lesbos med syfte att kunna ingripa om en båt förliste. Arbetet handlade mest om att värma, trösta och ta hand om stelfrusna människor som tagit sig i land på ön.

(...)

Hela pressmeddelandet med länk till samtal med Séan Binder och Sara Mardini och artikel i Ordfront Magasin (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-11-18: Åtal mot flyktingaktivister får hård kritik (Extern länk)

TT / AB 21-11-18: Anklagade flyktingvolontärer i domstol (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-11-28: Volontärer inför rätta (Extern länk)

ECRE News 21-11-19: International outcry over farce trial of rescuers (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 21-12-08: Intervju med en av de åtalade männen, irländaren Sean Binder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Free The #Samos2 / Statewatch news 21-11-11:

Grekland/ New campaign against criminalization of migration - Free The #Samos2 till sidans topp

After shipwreck, survivor faces more than 230 years for "boat driving" and father charged with the death of his 6-year-old child

Press release: New campaign against criminalization of migration - Free The #Samos2

As the first asylum seeker ever, N., a young father, is charged with the drowning of his 6-year-old son during a shipwreck. He will be on trial together with his co-passenger Hasan, who is facing life imprisonment for steering the boat - a common practice at Europe's external borders. They will stand trial on May, 18, 2022 in Samos, Greece.

On Monday, November 8, a solidarity network launches a new campaign against the criminalization and incarceration of migrants in Greece. All information can be found on the website: www.freethesamostwo.com

November 5, 2021 - 70 groups and organizations across Europe launch a new campaign to report on the unbelievable peculiarities of this case. In addition, the campaign aims at raising attention on the increasing attempt to criminalize migrants for "boat driving" - a phenomenon that is happening throughout Europe, for example in Greece, Italy, Malta or Spain.

One year ago, N. and Hasan tried to reach Greece from Turkey on a rubber boat together with their families. They had fled Afghanistan and were seeking safety in Europe. Off the Greek island of Samos, the boat got in distress, hit against the cliffs and capsized. All passengers went overboard. Although the Greek Coast Guard was notified about the emergency, it took them several hours to arrive at the scene and then they didn't even carry out a rescue operation. The lifeless body of N.'s son was found ashore the next morning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Human Rights Watch 21-11-11: Life-Saving on Trial, Stop criminalizing humanitarian rescuers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Tidningen Syre 21-11-15:

Morgan Johansson om unga afghaner i limbo: Skyll er själva till sidans topp

Unga afghaner som nekas ersättning från Migrationsverket är ett tacksamt byte för arbetsgivare som vill utnyttja dem som svart arbetskraft. Men migrationsminister Morgan Johansson (S) menar att de själva försatt sig i situationen: "De flesta av dem skulle ha lämnat Sverige för länge sedan" säger han - trots att Sverige stoppat utvisningarna.

I juli stoppade Migrationsverket utvisningarna till Afghanistan till följd av det förvärrade säkerhetsläget i landet. Sedan dess har många av dem som sedan tidigare fått besked om att de ska utvisas levt i ett limbo där de varken får jobba eller studera och inte heller får ett öre i ersättning från Migrationsverket. Migrationsverket fattar inte heller några nya beslut i afghaners asylärenden, utan inväntar en ny bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan.

Syre har under hösten varit i kontakt med både unga som nekats ersättning från Migrationsverket och representanter för civilsamhället som tecknar en mycket mörk bild av situationen. Den bekräftas av asyljuristen Terèsie Nilsson. Hon pekar på att en konsekvens av läget gruppen befinner sig är en stor utsatthet på den svarta arbetsmarknaden. Att bli lurad av hänsynslösa arbetsgivare är inte ovanligt, menar hon.

- När det är dags för lön säger arbetsgivaren att de inte kan betala ut lönen just nu, säger Terèsie Nilsson.

Nyligen företrädde hon en ung man som jobbade svart på en restaurang - där han även hade sin bostad.

- Han var helt tagen ur sitt sammanhang. Han gjorde ingenting annat än arbetade och fanns till hands för arbetsgivaren, säger Terèsie Nilsson.

Hoppas på Migrationsverket

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Örjan Carlbring, Ellie Cijvat, Kia Edvardsson, Malin From,EvaMärta Granqvist mfl i Syre 21-11-18: Skäms Morgan Johansson! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of Law and Society 21-11-10:

Norge/ 'Victims not wrongdoers': the legal consciousness of rejected asylum seekers till sidans topp

Hanna Buer Haddeland

Drawing on in-depth interviews, observation, and legal sources, this article examines how rejected asylum seekers experience their status and the legal regulations related to it, and how they react as a result. Their legal consciousness must be understood in the light of their illegal status, which makes them keenly aware that legal regulations and power structures decisively affect their everyday lives. They are 'outside the law' yet struggling to become insiders. While they all use legal services in their individual struggles, their engagement in collective counter-hegemonic struggles is greatly affected by social relations, networks, and culture. Honneth's theory of recognition is used to expand the narrative of 'dissenting collectivism' within legal consciousness scholarship and capture the collective resistance of the marginalized. Unlike studies portraying these migrants as fearful of any involvement with the authorities, this article demonstrates that individual experiences of injustice and violated expectations of recognition can lead to collective resistance and mobilization.

"I cannot leave, and I cannot stay; it's kind of a limbo situation. I cannot go back, even if I wanted to, because I don't have a country that will take me, because I am not a citizen. Nor can I stay, because the [Norwegian] government says I must leave, so everything is so messed up I cannot even think."

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

The Guardian 21-11-10:

Polen/ Poland-Belarus crisis volunteers: 'Border police can be very aggressive' till sidans topp

Grupa Granica strives to bring supplies to stranded migrants and help them deal with border officers

The call came in at about 1.30pm in the afternoon. A group of 15 people, all Iraqi Kurds, had been found in the woods of Narewka after managing to cross the border from Belarus into Poland. One woman could barely walk. Others had early signs of hypothermia.

The young volunteer who answered the phone - one of about 40 members of Grupa Granica, a Polish network of NGOs monitoring the situation on the border - knew they had to act quickly.

If the Polish police arrived before the doctors, they would, in all likelihood, send the migrants back to Belarus, with the risk that their health conditions could deteriorate and become fatal.

At least eight people have died since the beginning of the humanitarian and political crisis with Belarus, which is accused of deliberately provoking a new refugee crisis in Europe by organising the movement of people from the Middle East to Minsk and promising them safe passage to the EU in revenge for the sanctions Brussels has imposed on its authoritarian regime. Poland, which has deployed approximately 20,000 border police, has been accused in turn of violently pushing thousands of people back across the border.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 21-11-11: Hon försöker hjälpa migranter vid gränsen: "De har det svårt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-11-14:

Polen/ Borgmästaren tänder gröna lyktor för migranter till sidans topp

I hus efter hus längs den polsk-belarusiska gränsen tänds gröna lyktor efter mörkrets inträde.

Ljuset ska leda frusna och hungriga migranter till en tillfällig fristad i Polen.

- Jag ser det som min plikt att hjälpa, säger borgmästaren Marek Nazarko.

Strax efter 16-tiden faller mörkret i den lilla staden Michalowo, tre mil från gränsen till Belarus, i östra Polen.

Då tänds en grön lykta utanför den 53-årige borgmästaren Marek Nazarkos hus.

En signal för människor som behöver den.

Idén kom från en vän

Här kan de som tagit sig över den belarusisk-polska gränsen få hjälp. Värma sig. Torka blöta kläder och skor. Få en bit mat, dricka vatten. Ladda mobiltelefoner. Få en stunds respit.

- Idén kom från en vän som arbetar som volontär, berättar Marek Nazarko.

- Vi har samlat ihop kläder och mat i två månaders tid. Så kom han på att det här kunde vara ytterligare ett sätt att hjälpa. Det började spridas.

Det bor strax över 3 000 invånare i Michalowo. Den situation som uppstått vid gränsen mot Belarus, där människor från bland annat Irak, Syrien och Afghanistan lockats av diktatorn Aleksandr Lukasjenko med flygbiljetter och löften om en enkel väg in i EU för att sedan bli fast i skogen mellan Polen och Belarus, har inte undgått någon.

-Vi har ordnat med olika hjälpcenter, insamlingar av mat och kläder på brandstationen till exempel. Alla har hjälpts åt, säger Marek Nazarko.

"Ser det som min plikt"

- Som representant för det lokala styret är jag tvungen att hjälpa. Jag ser det som min plikt. Annars är jag inte trovärdig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio utrikeskrönika 21-11-17:

Polen/ Om de som öppnar sina hem: Lubna El-Shanti till sidans topp

Stockholm, onsdag.

Vad skulle du göra om någon knackade på din dörr mitt i natten och bad om hjälp? Om att få låna din dusch och få ett glas vatten?

Jag vet själv inte vad jag skulle göra.

Men när jag frågade 87-årige Petro Romantjuk i den polska gränsbyn Hajnowka om han var beredd att öppna sin dörr för de migranter som nu håller till i gränsområdet och dykt upp i hans by var hans svar solklart.

"Jag skulle koka potatis, hälla upp varmt te och bädda en säng"

"För det var så min familj överlevde när Nazityskland ockuperade Hajnowka 1941, då fick vi skydd, bröd och tak över huvudet och samma sak när sovjetiska trupper i ett våldsamt angrepp tog tillbaka staden"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-11-09:

Polen/ Svensk medborgare gripen vid polsk-belarusiska gränsen till sidans topp

En svensk medborgare har gripits vid den polsk-belarusiska gränsen under måndagen. Det uppger svenska och polska myndigheter. Enligt polska gränspolisen har mannen, som är i 30-årsåldern, försökt hjälpa migranter över gränsen från Belarus till Polen.

Uppgifterna publicerades på Twitter under tisdagen. Svensken ska enligt polska gränspolisen ha gripits under måndagen efter att ha försökt hjälpa migranter över gränsen till Polen. Samma dag har sammanlagt 17 personer gripits vid gränsen, sex stycken misstänkta för medhjälp.

Det är i nuläget oklart var svensken befinner sig eller vilka brott personen misstänks för.

UD skriver i ett mejl till SVT att man har information om att svensken, en man i 30-årsåldern som är hemmahörande i Sverige, har frihetsberövats i Polen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs uttalanden och debattinlägg om krisen vid polska gränsen, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Statewatch 21-11-04:

Migration action plans on Afghanistan, Bosnia and Herzegovina, Iraq and Nigeria till sidans topp

Eight draft action plans for cooperation with non-EU states on migration and border control were approved by the European Council in October. Documents dealing with Afghanistan, Bosnia and Herzegovina, Iraq and Nigeria, published here, show a chosen path of intensified externalisation of EU border management, and very little commitment to legal migration pathways.

The four documents obtained by Statewatch date from the start of October 2021; it is possible that the documents approved by the European Council at its meeting on 21 and 22 October were updated, although no further versions are listed in the official register of documents.

Approving the action plans, the European Council called on the Commission to provide "concrete timelines and adequate financial support" to pursue the measures envisioned. Three other draft action plans (for Libya, Morocco and Tunisa) were recently published by MigrationControl.info, while the latest draft action plan for Niger was published by Statewatch in September.

Each draft action plan outlines "Lines to take", "Measures", and "Timelines for action" to reduce migration to the bloc, and includes an opening request that "the text of the draft action plan be handled with discretion."

Afghanistan

The draft "Action Plan responding to the events in Afghanistan" covers a long list of overall "lines to take" for the EU. These include:

+ the need for a strong and concerted response from the EU and international community to address the needs inside Afghanistan, "which were already significant before the current events";

+ efforts to prevent further destabilisation and insecurity in the country and region;

+ pursuing efforts to ensure that the Taliban ceases all ties with international terrorism;

(...)

Läs mer om varje aktionsplan och hämta dokumenten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-11-05:

Call for Proposals for Partnership providing reintegration services to non-EU nationals till sidans topp

Call for Proposals for the establishment of Framework Partnership Agreements with Reintegration Partners providing reintegration services to non-EU nationals returning to their countries of origin.

According to the Regulation (EU) 1896/2019, Frontex is bound to support Member States and Schengen Associated Countries in providing post-arrival and reintegration assistance to non-EU nationals returning to their countries of origin. The assistance aims at helping migrants integrate back into society.

In that context, Frontex is now launching a Call for Proposals aimed at concluding Framework Partnership Agreements with selected reintegration partners for a period of four years (with the possibility of a two-year extension), followed by specific grant agreements.

The start date of the Frontex Joint Reintegration Services is 1 April 2022. The budget earmarked for 2022 for the co-financing of activities under this Call for Proposals is EUR 14,300,000, while the total estimated budget for 2022-2026 is EUR 80,300,000.

Proposals may be submitted by any of the following applicants:

+ non-profit organisations

+ international organisations

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 21-11-04:

Faktapromemoria: EU:s åtgärdsplan mot smuggling av migranter 2021-2025 till sidans topp

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om en förnyad EU-åtgärdsplan mot smuggling av migranter 2021 - 2025, COM (2021) 591.

EU:s handlingsplan mot människosmuggling 2021-2025 bygger vidare på de åtgärder som identifierades i EU:s handlingsplan mot människosmuggling 2015-2020. Åtgärderna som presenteras i handlingsplanen handlar till stor del om att intensifiera det gemensamma arbetet mot människosmuggling genom bättre utnyttjande av tillgängliga verktyg och genomförande av befintliga regelverk.

Handlingsplanen innehåller åtgärder för att förstärka samarbetet med EU:s partnerländer och internationella organisationer, fullt ut använda FN:s och EU:s sanktionsmöjligheter mot människosmugglare och förhindra exploatering av migranter, förstärka samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter och stödja brottsbekämpande arbete samt att förbättra kunskaper om människosmuggling och smuggelnätverkens tillvägagångssätt.

Regeringen välkomnar EU:s förnyade handlingsplan mot människosmuggling. Regeringen välkomnar i synnerhet handlingsplanens mål att angripa de kriminella nätverk som organiserar människosmuggling och ambitionen att komma åt personer högre upp i nätverkens hierarkier. Regeringen välkomnar också att handlingsplanen understryker att migranters grundläggande rättigheter ska respekteras och skyddas samt att barn, kvinnor och brottsoffer ska ges särskilt skydd och stöd.

Regeringen anser att handlingsplanen identifierar viktiga områden och åtgärder för att bekämpa människosmuggling. Det är viktigt att det finns en samsyn inom EU om att människosmuggling är ett prioriterat brottsområde. Det är positivt att handlingsplanen betonar vikten av samarbete med ursprungs- och transitländer för att motverka grundorsaker till irreguljär migration.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-11-05:

Frontex Entry Exit System Pilot Project till sidans topp

As the world emerges from the pandemic and traveller numbers continue to rise again, solutions are needed for a quick, seamless, and preferably touchless border crossing experience, while ensuring security. The Entry Exit System (EES) will change the way we cross borders and help protect the security of European citizens centralising the information on border crossings.

The system will register travellers from non-EU countries - both short-stay visa holders and visa exempt travellers, each time they cross an EU external border. It will register the traveller's name, travel document, biometric data (fingerprints and facial image) and the date and place of entry or exit, in full respect of fundamental rights and data protection.

Frontex has just completed the Entry Exit System pilot project at land borders, which was hosted by Spain and Bulgaria. The exercise simulated the future EES environment by collecting and cross-checking the required data in full compliance with fundamental rights and personal data protection measures. During the trial, four travellers could be processed at the same time under the supervision of one border guard, proving the efficiency of the system while maintaining direct control of law enforcement officers.

As part of the trial, practical demonstrations of the systems took place at Bulgaria's border with Turkey and Spain's border with the UK (Gibraltar) and included self-service kiosks, seamless corridors and mobile devices used for registration and verification of travellers.

Participants observed the processing of passengers and received feedback from colleagues operating the system. The lessons learned and practical operational outcomes will be used by Member States' border authorities and European agencies alike as the EU prepares for the implementation of the EES.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska unionens råd 21-11-09:

Rådet upphäver tillfälligt viseringslättnader för tjänstemän i den belarusiska regimen till sidans topp

Rådet har antagit ett beslut om tillfälligt upphävande av tillämpningen av delar av avtalet mellan EU och Belarus om förenklat viseringsförfarande. Beslutet är ett svar på den pågående hybridattack som den belarusiska regimen inlett.

De bestämmelser som tillfälligt upphävs rör undantag från kraven på styrkande handlingar, regler för utfärdande av viseringar för flera inresor och lägre visumavgifter för tjänstemän i den belarusiska regimen. Beslutet påverkar inte vanliga belarusiska medborgare. De kommer även fortsättningsvis att åtnjuta samtliga förmåner i avtalet om förenklat viseringsförfarande.

Vad händer nu?

Beslutet ska nu offentliggöras i EU:s officiella tidning. Det träder i kraft den andra dagen efter offentliggörandet. Enligt avtalet om förenklat viseringsförfarande ska beslutet om tillfälligt upphävande meddelas den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft.

Bakgrund

Avtalet mellan EU och Belarus om förenklat viseringsförfarande trädde i kraft den 1 juli 2020, parallellt med återtagandeavtalet mellan EU och Belarus. Avtalet syftar till att göra det lättare att utfärda visum för kortare vistelse. Därigenom kan kontakterna mellan människor stärkas och demokratiska principer och värden spridas.

Efter den politiska oron i Belarus och EU:s restriktiva åtgärder började Belarus i juni 2021 att organisera flygningar och inrikesresor för att underlätta transiteringen av migranter till EU, först till Litauen och sedan till Lettland och Polen. Belarus meddelade också den 28 juni 2021 att landet tillfälligt skulle upphäva återtagandeavtalet med EU.

Dessa åtgärder bryter mot de grundläggande principerna för avtalet om förenklat viseringsförfarande och strider mot EU:s intressen.

Läs mer och hämta beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 21-11-11:

A strong EU Asylum Agency to support asylum systems in the member states till sidans topp

The new EU Asylum Agency will have enhanced operational and technical powers to facilitate cooperation among member states and contribute to converging asylum standards.

The legislation endorsed on Thursday by the European Parliament upgrades the existing mandate of the EU Asylum Support Office (EASO), which has been operational since 2011 and is based in Valletta, Malta.

The new agency will provide operational and technical assistance to member states at their request. This will include, for example, helping to identify and register third-country nationals or by assisting national authorities to manage the international protection procedure - including in crises and relocation and resettlement situations - and more generally with the implementation of the Common European Asylum System.

It will also be tasked with developing operational standards, analysis and guidelines as well as training on asylum-related matters.

The Fundamental Rights Officer

At the request of MEPs, the Agency will create a post for a Fundamental Rights Officer, who will be in charge of a newly established complaints mechanism. The Fundamental Rights Officer will be responsible for ensuring that the Agency complies with fundamental rights in the course of its activities. They will more generally be responsible for promoting the respect of fundamental rights in EU asylum policy.

A pool of at least 500 experts to assist countries in need

The Agency will set up a reserve pool of at least 500 asylum experts from member states that can be swiftly deployed as members of asylum support teams alongside the Agency's experts, and provide on-the-ground operational assistance..

Monitoring the situation in member states

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EMN / Statewatch 21-11-09:

New report: "Detection of vulnerabilities in the international protection procedure" till sidans topp

A report by the European Migration Network examines how and when EU member states detect "vulnerabilities" - for example relating to age, gender, family situation or medical conditions - of applicants for international protection.

The European Migration Network (EMN) is funded by the EU and made up of "migration and asylum experts who work together to provide objective, comparable policy-relevant information and knowledge on emerging issues relating to asylum and migration in Europe."

The aim of this report, published by the Luxembourgish contact point of the EMN, is "to map how vulnerabilities of applicants for international protection are detected in the international protection procedure in EU Member States and how the follow-up of this detection is guaranteed by the authorities and stakeholders involved, including special procedural guarantees."

The first section of the report highlights key findings:

+ The most common vulnerabilities Member States detect in the international protection procedure relate to the applicants' age, family composition, psycho-medical conditions, gender, and sexual orientation. Some Member States do not specifically register data on vulnerabilities.

+ In nearly all Member States, the Asylum Law of the Immigration Law/Aliens Act, together with related legal provisions if applicable, primarily regulate the detection of vulnerabilities of applicants for international protection, both with regard to the asylum procedure and reception. Some Member States have also adopted a Reception Law regulating the detection of vulnerabilities during reception. In addition, internal guidelines, standard operating procedures, as well as dedicated questionnaires or forms complement the legal framework in a number of Member States.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 21-11-04:

Effective access to legal aid: key safeguard for migrants in return proceedings till sidans topp

Effective access to competent legal assistance is a key safeguard to enable people in return proceedings to exercise their rights to an effective remedy and access to justice, finds a new report from the EU Agency for Fundamental Rights (FRA). It identifies current practices and issues, and suggests how national authorities could improve effective access to competent legal aid.

Some migrants who come to Europe are asked to return to their country of origin. While waiting for their departure and facing a potential ban on re-entering the EU they can be detained in pre-removal facilities. Still, they can challenge decisions related to their return, exercising their rights to an effective judicial remedy and access to justice. This is why legal aid is so important to them.

But access to free legal aid can be difficult, particularly for returnees deprived of liberty. It became harder still during the Covid-19 pandemic.

All EU Member States, as well as North Macedonia and Serbia, provide some form of free legal aid in pre-removal detention. But with various exemptions and restrictions, depending on the type of decision returnees wish to appeal.

Returnees may face a range of legal and practical challenges which affect how they can access competent free legal aid on time. This can be language barriers, access to information, strict deadlines and complying with strict legal requirements.

FRA's report on 'Legal aid for returnees deprived of liberty' suggests steps national authorities could take to improve access to justice for people in return procedures. For example:

1. Provide free legal aid to those in pre-removal detention for all return-related decisions, including detention, removal, and entry bans, as well as consultations in advance of court hearings.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 21-11-04:

LIBE-utskottets betänkande om politik och lagstiftning för laglig migration till sidans topp

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Förslag till Europaparlamentets resolution med rekommendationer till kommissionen om politik och lagstiftning för laglig migration

/Utdrag:/

1. Europaparlamentet anser att unionen måste ta fram nya vägar för laglig arbetskraftsmigration till unionen - med samtidigt beaktande av det faktum att medlemsstaternas arbetsmarknader ser olika ut och står inför olika typer av arbetskraftsbrist och tillhörande utmaningar - för att möta de kommande demografiska utmaningarna i medlemsstaterna, där uppgifter visar att andelen invånare i åldern 65 år eller äldre beräknas komma att uppgå till omkring en tredjedel av unionens befolkning senast 2050, vilket kommer att leda till betydande arbetskraftsbrist på alla kompetensnivåer. Parlamentet anser att sådana nya vägar kommer att visa sig vara nödvändiga för att öka unionens ekonomiska konkurrenskraft och dess globala inflytande som förkämpe för demokrati, rättsstatlighet, mänskliga rättigheter och fri handel med varor och tjänster, och som ledare i kampen mot klimatförändringarna. Parlamentet konstaterar att sådana nya vägar bör säkerställa anständiga arbetsvillkor och bidra till att minska exploateringen av arbetstagare från tredjeländer. I ett scenario där hindren för laglig arbetskraftsmigration byggs bort och diskrimineringen på arbetsmarknaden av arbetstagare från tredjeländer minskar konstaterar parlamentet dessutom att långsiktiga BNP-vinster på uppskattningsvis 74 miljarder euro per år skulle kunna göras i unionen[26]. Parlamentet är bekymrat över att betydande hinder för laglig arbetskraftsmigration gör unionen mindre attraktiv i den globala konkurrensen om arbetstagare på alla kompetensnivåer. Parlamentet framhåller att ett införande av nya lagliga kanaler för migranter att resa in i unionen för att arbeta skulle kunna generera upp till 37,6 miljarder euro i BNP-vinster per år.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

TT / AB 21-11-11:

84 miljoner människor på flykt i världen till sidans topp

Antalet människor som är på flykt i världen ökade under det första halvåret 2021 med omkring två miljoner jämfört med årsskiftet, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR.

Totalt uppskattas mer än 84 miljoner människor vara på flykt på grund av bland annat krig, konflikt och förföljelse. Andra faktorer som bidragit är pandemin och klimatförändringarnas effekter, så som extremt väder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 21-11-17:

Rapport: Avslag på asylansökan till sidans topp

Globalt befinner sig 80 miljoner människor på flykt idag, det högsta antalet någonsin, varav nästan hälften är barn. Den Internationella rödakors och rödahalvmånerörelsen finns på plats för att förhindra och lindra lidande samt mildra humanitära konsekvenser i 192 av världens länder - i krig, konflikt och katastrofer, i flyktingläger och längs flyktens väg.

Varje människa i behov av skydd har rätt att få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. Beslutet om avslag på asylansökan innebär för många en chock som är förknippad med rädsla för att återvända. Oavsett orsaken till att man sökt asyl innebär beslutet för merparten en oro, besvikelse och en personlig kris. Som en konsekvens av detta kan återvändandet ofta vara den svåraste delen av en migrationsprocess. Det är sällan ett helt frivilligt beslut att återvända. Ofta sker ett återvändande på grund av att myndigheterna bedömt att det inte finns skäl för uppehållstillstånd.

Den Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen arbetar för att alla migranters rättigheter ska respekteras i hela migrationsprocessen och detta gäller även vid en utvisning eller ett återvändande.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Sport 21-11-16:

Qatar/ Amnesty: Övergreppen mot migrantarbetare i Qatar fortsätter till sidans topp

VM i Qatar är ett år ifrån avspark.

Människorättsorganisationen Amnestys senaste rapport visar att arbetsförhållandena för migrantarbetarna i landet inte har förbättrats.

- Människor fortsätter att utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare utan chans till upprättelse, säger Ami Hedenborg, talesperson på Amnesty Sverige i ett pressmeddelande.

Kvalet till nästa års världsmästerskap i fotboll är i full gång. Parallellt presenterar Amnesty sin senaste rapport, Reality Check 2021, som visar att utvecklingen i Qatar har stagnerat det senaste året.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Dagens Arbete 21-11-11:

Fast jobb eller utvisning till sidans topp

De fick en andra chans till ett liv i Sverige. Men villkoren var hårda. Dagens Arbete har följt killarna som bokstavligen slåss för sin överlevnad på den svenska arbetsmarknaden.

Vår resa börjar med ett ryck. Det har gått ett tag sedan förra körlektionen. Men snart får Zahoor Dostizada kläm på det hela, och när backspeglar och döda vinklar är kollade rullar vi behagligt ut från parkeringen och vidare ut i det sensommarvackra landskapet på Värmdö i Stockholm.

En smal passage under landsvägen blir den första prövningen.

-?Nu får du smygköra fram här och kika försiktigt så att det inte kommer någon, säger Eva Brandsma som handleder från passagerarsätet.

Jag och Eva är gamla kollegor. Vi har inte setts på många år, men på Facebook har jag följt hennes växande engagemang för ensamkommande barn i sin hemkommun. Barn som sedan flyktingkrisen 2015 nu växt upp till unga män.

I våras tog de första studenten. Många har läst praktiska utbildningar, liksom Zahoor som gick ut fordonsprogrammet. Men för att få stanna i Sverige permanent återstår en svåröverstiglig uppgift: Att hitta ett fast jobb inom sex månader.

Tidsfristen går ut innan jul.

Det är därför jag sitter här i baksätet på bilen medan Zahoor, under överinseende av Eva, saktar in vid ett övergångsställe. Jag vill veta: Är det ens möjligt att få fast jobb direkt efter studenten på dagens arbetsmarknad? Vad händer om man misslyckas?

I lagen är svaret glasklart. Ett misslyckande innebär utvisning. I praktiken en enkel biljett till våldets och fattigdomens Afghanistan, där de flesta ensamkommande har sina rötter. För Zahoor, i likhet med många andra, är det en okänd plats. De har vuxit upp som flyktingar i Pakistan eller Iran.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Asylrättscentrum 21-11-16:

Podd: Vi är bekymrade över hotet mot asylrätten till sidans topp

Det pågår en kris vid gränsen mellan Belarus och Polen och tusentals människor befinner sig i en akut situation. I media skrivs det om att Belarus använder dessa människor som ett sätt att pressa EU och vissa menar att det handlar om migranter som saknar asylskäl. Men vad är det egentligen som händer och vet vi med säkerhet att de människor som är fast vid gränsen inte har skyddsbehov? För att reda ut detta ringde Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl upp generalsekreterare Mårten Löfberg.

- Det finns uppgifter om att belarusiska regeringen medvetet transporterat människor till gränsen för att sätta press på EU, men det vi är mest bekymrade över är att det är människor som sedan flera dygn tillbaka lever mitt i vinterkylan, säger Mårten Löfberg.

Alla människor har rätt att söka asyl

Han fortsätter sedan att berätta om de rapporter som visar att ideella organisationer har stoppats av polska myndigheter att komma fram och hjälpa dem som är fast vid gränsen. Mårten lyfter även att det är ett hot mot asylrätten att människorna som nu befinner sig vid gränsen inte får sina asylskäl prövade.

- För det första har alla människor rätt att söka asyl enligt internationell rätt och de här människorna har inte tillåtits komma in i Polen och söka asyl, säger Mårten Löfberg och fortsätter, dessutom har EU en egen reglering som är väldigt tydlig. Alla EU-länder måste ta emot asylansökningar på sitt territorium, men också vid sin gräns. Det talas på flera håll om ett hot mot EU, men vi är väldigt bekymrade över hotet mot asylrätten.

Asylrättscentrum kommer fortsatt att följa utvecklingen av vad som händer på gränsen och lyfta det asylrättsliga perspektivet i frågan.

Se klippet här (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

International Rescue Committee 21-11-19:

Situationen vid gränsen mellan Polen och Belarus är ohållbar - nu måste EU ingripa till sidans topp

International Rescue Committee kräver obehindrat humanitärt tillträde och att asylrätten försvaras i gränsområdena. Annars kommer fler liv att riskeras, varnar den humanitära organisationen.

"Belarus missgärningar, som har lockat in utsatta människor i ett politiskt spel, ursäktar inte Europas omänsklighet. Dessa handlingar bör fördömas och stoppas, och de europeiska medlemsstaterna bör inte falla i den fälla som lagts ut för dem", säger Harlem Désir, styrelseordförande för International Rescue Committee i Sverige och vice generalsekreterare för organisationen i Europa.

Eftersom dödläget mellan EU och Belarus fortsätter uppmanar International Rescue Committee alla inblandade länder att omedelbart upphöra med att använda människor som politiskt påtryckningsmedel. Vid gränserna lever mellan 2 000 - 4 000 människor utomhus i vinterkyla utan mat, vatten eller skydd och nekas tillgång till humanitär hjälp och juridiskt stöd. Minst elva personer har redan dött och det kommer allt fler rapporter om människor som lider av hypotermi.

"Belarus sätter liv på spel genom att avsiktligt underlätta förflyttningen av människor till sin gräns, inte låta dem återvända och dessutom neka dem tillgång till humanitär hjälp. Polens svar - att möta människor med våld och olagligt förneka dem rätten att söka asyl - strider mot europeisk och internationell rätt och undergräver EU:s egna värderingar. Att söka asyl är inte ett brott, utan en mänsklig rättighet", säger Harlem Désir.

I detta kritiska läge uppmanar International Rescue Committee till en omedelbar nedtrappning och till att alla stater garanterar en human behandling av migranter och flyktingar. EU bör fortsätta att göra allt det kan för att avråda Belarus från dessa avskyvärda handlingar som sätter människors liv och värdighet på spel.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 21-11-09: UNHCR and IOM Call for immediate de-escalation at the Belarus-Poland border (Extern länk)

UNHCR 21-11-12: IOM, UNHCR provide emergency aid to asylum-seekers and migrants at the Belarus-Poland border, call to ensure well-being of people and prevent loss of life (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-11-09:

Anna Dahlberg: Sverige borde backa upp Polen mot Belarus till sidans topp

Sverige och EU måste göra sitt yttersta för att försvara gränsen mot Belarus. Annars är det bara en tidsfråga innan hybridattackerna skalas upp och stora mängder migranter återigen tågar mot Tyskland och Sverige.

I slutet av februari förra året bussade Turkiet tusentals migranter mot gränsen mot Grekland. Planen från Turkiets auktoritäre president Erdogan var att återigen sätta press på EU genom att använda migranter som ett hybridvapen.

Den gången fungerade det inte. Grekland svarade med kompromisslöshet och tårgas, och krisen klingade snabbt av. Det blev ingen upprepning av 2015, då EU:s yttre gräns rämnade och över en miljon sökte asyl i Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-11-09: SD vill hjälpa Polen stänga ute migranterna (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen ledare 21-11-10: Håll gränsen mot Belarus (Extern länk)

Bohusläningen ledare 21-11-10: Karl af Geijerstam: EU får inte vika ner sig mot diktatorn Lukasjenko (Extern länk)

Abir Al-Sahlani i Nya Wermlands-Tidningen 21-11-13: Ylva Johansson måste hålla gränsen till Belarus (Extern länk)

Expressen ledare 21-11-16: Bygg murar för att stoppa Putin (Extern länk)

Joar Forssell (L) och Maria Nilsson (L) i Europaportalen 21-11-16: Upprätta flyktingläger i gränslandet mellan Polen och Belarus (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-11-13:

Jan Egeland chockad av hur Europa hanterar flyktingar till sidans topp

Europas hantering av flyktingsituationen i Polen och Belarus är chockerande, anser Jan Egeland generalsekreterare för norska organisationen NRC.

- Europa signalerar att det är acceptabelt att sätta in soldater mot migranter, säger han.

Hur många migranter som befinner sig i gränsområdet mellan Belarus och Polen och försöker ta sig in i EU är okänt. EU har nämnt 2?000 personer. Hjälporganisationer i området uppger att det rör sig om många fler.

Vissa har tagit sig över gränsen till EU-landet Polen medan andra befinner sig på den belarusiska sidan. Barn och vuxna har sovit utomhus i dagar och en kvinna rapporteras ha frusit ihjäl.

Polen har utlyst undantagstillstånd vid gränsen och skickat tusentals soldater för att hantera situationen som EU anklagar Belarus för att ligga bakom.

Signalerar oansvar

- Europa signalerar till världen att det delade ansvaret för att skydda människor på flykt från elände, det ansvaret deltar inte Europa i, säger Jan Egeland.

Han är just hemkommen till Norge från Iran - ett land som varje dag tar emot 5?000 afghanska flyktingar, det vill säga ungefär så många som just nu befinner sig vid den polsk-belarusiska gränsen.

- Det är chockerande att vi förväntar oss att Iran, Pakistan, Uganda och Libanon ska hålla sina gränser öppna för människor. Men i Europa pågår ett mästerskap i att bygga murar för att stoppa människor som flyr, säger han.

Egeland anser även att Belarus sätt att använda "sårbara migranter och asylsökanden" som schackpjäser i ett geopolitiskt maktspel är förkastligt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-11-11: Forskare: Tyskland och Sverige måste samarbeta för humana gränskontroller (Extern länk)

Alex Voronov i Katrineholms-Kuriren 21-11-13: EU följer manus som skrivits i Minsk och Moskva (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hufvudstadsbladet krönika 21-11-18:

Att barn måste frysa ihjäl därför att en diktator använder människor som vapen... till sidans topp

Li Andersson

Att barn måste frysa ihjäl därför att en diktator använder människor som vapen och ett EU-land inte vill visa sig svagt är helt oacceptabelt och oförlåtligt

Ett barn frös ihjäl alldeles vid gränsen till ett EU-land. Ett barn som kunde ha räddats. Det var ett barn som kunde ha fått hjälp, ett barn som kunde ha erbjudits mat, värme och tak över huvudet.

I stället för rubriker och frågor om hur detta kan vara möjligt, om vad vi kunde ha gjort för att förhindra det, föreslås det att vi i Finland bygger ett stängsel längs vår gräns. För en gräns på 1 300 kilometer skulle det antagligen kosta lika mycket som många års satsningar på barns välmående och inlärning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-11-19:

"EU kan och bör ta emot flyktingarna" till sidans topp

Ett par tusen människor har fastnat vid gränsen mellan Polen och Belarus. EU har inte bara skyldighet utan också god kapacitet att ta om hand dessa människor, skriver Alice Bah Kuhnke (MP).

Småbarn i färgglada overaller lyser upp bland vuxna insvepta i mörka filtar och regnjackor. Det är kallt, blött och lerigt. Det är soldater, rakbladsvass taggtråd, improviserade lägerplatser och eldar som inte alls räcker till för att hålla värmen. Detta har varit verkligheten för de människor på flykt som fastnat vid den polsk-belarusiska gränsen i veckor. Efter uppgifter om att 13 personer dött i kylan, varav den yngsta en ettårig pojke, tömde belarusiska styrkor området på torsdagskvällen och bussade människorna som suttit fast vid gränsen till en lagerlokal i närheten.

Världen blundar för att situationen på gränsen mellan Polen och Belarus i första hand är en humanitär kris som handlar om människor. Människor som flytt för att det inte fanns några bättre alternativ. Människor som vågat tro och chansa på drömmen om Europa, om ett bättre liv för sina barn, men genom falska löften sett den drömmen bytas ut mot tårgas i ett ingenmansland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Tomas Tobé i Svenska Dagbladet 21-11-23: "Verklighetsfrämmande från Bah Kuhnke" (Extern länk)

Alice Bah Kuhnke i Svenska Dagbladet 21-11-30: "Tobés politik är samma som orsakat haveriet" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 21-11-05:

Alla afghaner är inte papperslösa - kommunen är skyldig att ge dem stöd till sidans topp

Migrationsverket har stoppat alla utvisningar till Afghanistan och en stor del afghaner vistas nu lagligt i Sverige. Ändå betecknar Göteborgs stad dem som "papperslösa" och stänger ute dem från grundläggande skyddsnät, skriver bland andra Tomas Fridh, advokat

Efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan har Migrationsverket stoppat alla utvisningar till landet. Säkerheten i landet med den nya fundamentalistiska regimen måste bedömas på nytt i alla ärenden. Det innebär att en stor grupp afghanska medborgare som tidigare fått avslag på asylansökan nu åter vistas lagligt i Sverige och har rätt till stöd från svenska myndigheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen debatt 21-11-18:

Det är inte tanken som räknas utan handling till sidans topp

Världen i Värmland ska vara en kompletterande verksamhet, inte den som tar över där kommuner och regionen eller staten fallerar, skriver Klara Patzauer.

Elisabeth Rundqvist i Uppsalastödet skriver i sin artikel i Altinget att "Civilsamhället behandlas som skurgumma och sophämtare"

Vi håller med. Världen i Värmland, och resten av civilsamhället, gör ett för tillfället helt nödvändigt arbete bland människor som annars skulle ha stått helt utan samhällets stöd. Men det är varken en hållbar eller acceptabel lösning. Världen i Värmland ska vara en kompletterande verksamhet, inte den som tar över där kommuner och regionen eller staten fallerar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen insändare 21-11-08:

"Vi måste förbereda oss på en kraftigt ökande invandring" till sidans topp

Lars-Arne Sjöberg

Intressant att jag lyckats få igång en debatt om denna viktiga fråga. Jag vill inte öka utanförskapet för 20 procent av Sveriges befolkning. Vi måste hjälpas åt att integrera våra nya svenskar, som redan finns i vårt samhälle.

Jag har läst en lång rad rapporter. Allt det jag skrivit i min insändare finns dokumenterat vetenskapligt stöd för. Det är alltså inte mina påhitt. Allt är offentlig och tillgänglig på webben. De flesta som invandrar är i åldern 31-40 år. I den åldersgruppen har 32 procent av invånarna i Sverige utländsk bakgrund.

Jag har läst rapporter, böcker och minst ett 50-tal artiklar. Det finns många analyser som pekar mot diametralt olika håll. Ingen kan påstå sig "äga sanningen". Skillnader mellan resultaten är beroende på vilket tidsperspektiv man ser. De som ser positiva effekter av invandringen har lite större perspektiv, det vill säga effekter under många år på samhället, kulturlivet, näringslivet som ofta inte är kvantifierbara.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-11-20:

Anna Dahlberg: Ingen katt ska vara papperslös i det svenska skuggsamhället till sidans topp

Regeringen lovar nu krafttag mot skuggsamhället - av katter. När det gäller vilka människor som vistas i landet saknas dock fortfarande kontroll.

Det är nästan rörande att läsa regeringens nya lagförslag. Det finns cirka 100 000 katter i landet som är hemlösa och lever ett utsatt liv. Därför krävs en obligatorisk id-märkning och registrering av katter, slår regeringen fast.

En rad berörda myndigheter såsom Polismyndigheten och Tullverket föreslås få direktåtkomst till registret, och den som inte följer bestämmelserna ska tvingas betala ett vite.

Det är säkert bra att regeringen vill skapa ordning bland de papperslösa katterna. Men kontrasten till hur slapphänt det mänskliga skuggsamhället hanteras blir faktiskt parodisk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 21-11-17:

Fransk politiker inför rätta för uttalande om ensamkommande till sidans topp

Franska politikern Eric Zemmour, som inom kort väntas offentliggöra sin presidentkandidatur, ställdes i dag inför rätta.

Orsaken är ett kontroversiellt uttalande om ensamkommande flyktingbarn.

Uttalandet har redan lett till att tv-kanalen där han gjorde uttalandet fått motsvarande två miljoner kronor i böter för hets mot folkgrupp.

- Man vill göra Eric Zemmour till en brottsling, men han vill bara ha hårdare tag mot kriminella, sa Eric Zemmours advokat Olivier Pardo i dag till franska BFMTV.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 21-11-19:

Refugees in the media: how the most commonly used images dehumanise them till sidans topp

When the Syrian refugee crisis began in 2011, the journeys of thousands of people fleeing their home country to cross the Mediterranean were widely documented in the media. But the public response was tepid until 2015, when a photograph of drowned Syrian toddler Alan Kurdi on a Turkish beach was printed in media around the world. The photo prompted international responses, a change of EU policy on refugees, and a surge in donations to charities working with refugees.

Images shape our perceptions of the world and have the capacity to become political forces themselves. While more refugees risk their lives to cross the English Channel and the Mediterranean, not to mention the Belarus-Poland border, our research has found that the photos of these populations in the media affect how people view and respond to migration issues.

This phenomenon is described in social psychology as the "identifiable victim effect". People engage differently with words and images concerning the suffering of a single individual rather than that of large groups. We are willing to offer greater aid to a single victim under hardship than to a group of people with the same need. Increased charity donations are an example of this.

Yet in the mainstream media, images of identifiable victims are the exception rather than the norm. In the context of the Syrian refugee crisis, the majority of news images in western media depict refugees as anonymous, faceless masses. These may either render audiences numb to the subjects' hardship or simply fail to shift their attitudes or behaviours, as past research suggests.

Dehumanisation

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-11-13:

KDU: Vi är vinnare i migrationsfajt till sidans topp

Ett nöjt KDU anser sig ha vunnit en migrationsfajt på Kristdemokraternas riksting. Andra anser i stället att KD nu går i en mjukare riktning i synen på migration.

- Jag tycker vi börjar få en bra profil. Det är en mjukare ton nu, säger riksdagsledamoten Magnus Jacobsson.

Under den andra dagen på KD:s riksting diskuterades bland annat sociala frågor och migration. Kristdemokraternas ungdomsförbund såg det som en vinst att partistyrelsen alls besvarade deras motion om att skapa ett asylkvotsystem i Sverige - tredje gången de lade fram den.

- Vi ser det som att vi har vunnit den fajten. Tidigare har man yrkat på ett rakt avslag. Men nu öppnar man upp för svängningen, säger KDU-ordföranden Nike Örbrink.

KDU:s motion gick ut på att ett svenskt "asylkvotssystem" ska bli den huvudsakliga metoden för människor att söka asyl i Sverige.

- Blir det här svensk politik så blir en följd att Sveriges bestämmande över hur många människor som kommer hit ökar. Jämfört med i dag så skulle det räcka med en migrationsdebatt om hur stora volymerna skulle vara. KD skulle kunna gå i täten.

Nike Örbrink tror att den tidigare oviljan att prata om "volymer" när det kommer till migration har försvunnit.

- Man har nog sett baksidorna av en för stor migration som samhället inte mäktade med att integrera. Det är klart att antalet spelar roll i en liten kommun.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 21-11-14: Alf Svensson (KD) om partiets tuffare profil: "Man ska akta sig" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-11-17:

"Uppvärdera svenska medborgarskapet" till sidans topp

Vi vill se fyra reformer för att höja medborgarskapets status och därmed stärka grunden för den svenska samhällsgemenskapen. Det skriver Nyamko Sabuni med flera från L.

Sverige har upplevt sju långa år av socialdemokratiskt styre - sju förlorade år för 60 utsatta områden där gäng och extremister har makt, sju år där landets samman?hållning har försvagats än mer och rättsstatens grunder hotats. Det är lovvärt att nya partiledaren Magdalena Andersson vill prioritera kampen mot "segregationen", men hon saknar tydliga mål och en konkret handlingsplan. Tomma tunnor skramlar högst.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-11-21:

Het debatt om migrationspolitiken på (L)andsmötets sista dag till sidans topp

Det blev en het debatt om migrationspolitiken på Liberalernas landsmöte, som nu är avslutat. En rad ombud krävde att partiet ska byta linje, och driva att permanenta uppehållstillstånd ska vara utgångspunkten i asylpolitiken.

"Vetskapen att man får stanna i Sverige ökar alla incitament att lära sig svenska och skaffa sig ett jobb", sade Ellen Österberg.

Det hela landade i en kompromiss, med innebörden att partiets principiella utgångspunkt är att permanenta uppehållstillstånd ska gälla, men att den migrationspolitiska överenskommelsen - där tillfälliga uppehållstillstånd gäller - bör ligga fast.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-11-21:

L-ledningen pressades till kompromiss om migrationen till sidans topp

Efter en intensiv debatt lyckades Liberalernas ledning sätta stoppa för de mest långtgående förslagen om en mjukare migrationspolitik. Men det krävdes en kompromiss för att det inte skulle bli en omsvängning i synen på uppehållstillstånd.

Migrationen var hetaste frågan när Liberalernas landsmöte avslutade på söndagen. Flera motioner låg på bordet som föreslog uppmjukningar av den stramare linje som Liberalerna, i likhet med många andra partier, har slagit in på de senaste åren.

Flyktingfrågan väntas spela en central roll om det ska formas en ny regering med Moderaterna i spetsen efter nästa val, vilket Liberalerna önskar. En sådan regering kommer att behöva stödja sig på Sverigedemokraterna, som företräder en mycket restriktiv syn på invandring.

Det mest omstridda förslaget på söndagen var att Liberalerna skulle återgå till att se permanenta uppehållstillstånd som huvudregel när människor beviljas asyl i Sverige. Det fanns också en motion som ifrågasatte försörjningskraven vid familjeåterförening.

Flera ledamöter i partistyrelsen vädjade från talarstolen att inte bryta upp den migrationspolitik som det kostat Liberalerna mycket möda att utforma.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aktuellt i Politiken 21-11-05:

Rejäla tag ska tas mot arbetskraftsinvandring till sidans topp

- Vi står fast vid den politik vi har för asylinvandring men vi måste strama åt reglerna för arbetskraftsinvandringen rejält.

Det säger Morgan Johansson, som är huvudföredragande för migrationspolitiken på kongressen.

Det är oerhört viktigt att vi inte sänder signaler om att den lagstiftning Sverige tagit fram på området nu ska rivas upp, tvärtom den ska ligga fast. Nu är det däremot dags att ändra på annan lagstiftning och det är den som handlar om arbetskraftsinvandring. Så kan man säga att Morgan Johansson sammanfattar Sveriges migrationspolitik framåt.

- Vi vill återinföra arbetsmarknadsprövning, vi vill att det ska finnas ett skrivet anställningsavtal tecknat före det att man kommer till Sverige och nu skriver vi också in att förhandskontrollerna av arbetsgivarna ska skärpas, säger Morgan Johansson.

I temagrupperna har frågan ställts om fördelningen av ansvar mellan staten och kommunerna. Som det ser ut i dag tar staten kostnaderna för de två första åren av etableringsersättningen.

- Vi vet att många kommuner har tagit ett mycket stort ansvar under många år. Kommunerna ska ha bra förutsättningar för att kunna lösa sitt uppdrag. Därför öppnar vi nu upp för i de nya skrivningarna en översyn av det här regelverket och för ytterligare statliga pengar till de kommuner som har tagit ett stort ansvar, säger Morgan Johansson.

En konstruktiv debatt och flera positiva ord om partistyrelses arbete följde sedan Morgan Johanssons inledande ord.

Dalarna var en av de aktiva delegationerna när det gällde att vara uppe och tala. Två av ombuden var Blerta Krenzi och David Paulsson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-11-21:

S missar att vi behöver arbetskraftsinvandring till sidans topp

Abir Al-Sahlani (C)

Sverige står inför enorma ekonomiska och demografiska utmaningar. För att möta dem, behöver vi nya förslag för en förbättrad arbetskraftsinvandring.

Som huvudförhandlare för EU-parlamentets arbetsmarknadsinitiativ - som röstas om på onsdag - lägger jag fram flera förslag för att skapa nya möjligheter för företag att rekrytera rätt kompetens från utlandet, men också för att komma till bukt med fusket.

Tyvärr så verkar Socialdemokraterna blunda för de behov Sverige står inför när de, som enda part utanför den europeiska högerextrema miljön, inte röstade för rapporten i utskottet. Vill Helene Fritzon inte ta ansvar för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-11-05:

Andersson vill skärpa kraven på nyanlända till sidans topp

S-ledaren Magdalena Andersson vill ställa "tydliga krav" på nyanlända. För att få rätt till bidrag ska man jobba och lära sig svenska. På sikt bör det vara en heltidssysselsättning.

SSU kallar det för klassisk S-politik.

- Man behöver inte vara raketforskare för att se det här, det räcker med att vara socialdemokrat.

Så sade Magdalena Andersson, ny som ordförande i Socialdemokraterna, i sitt linjetal när hon pratade om jobben. Många i publiken skrattade till.

Alla som kan jobba ska jobba, och det gäller även för den som kommer till Sverige. Kraven ska vara tydliga, sade Andersson.

Röja sly

Har du redan yrkeskunskaper ska du lära dig svenska, och är du lite äldre och saknar kunskaper kan du ta en subventionerad anställning: röja sly eller hjälpa till i hemtjänsten.

- Därför vill jag att alla arbetsföra som får ekonomiskt bistånd också får möta en tydlig förväntan. Du ska lära dig svenska och arbeta ett visst antal timmar i veckan. Det ska samhället erbjuda dig som individ.

På en pressträff efter talet förtydligade Magdalena Andersson vad hon menar. Nyanlända som är arbetsföra ska på sikt ha en heltidssysselsättning för att få rätt till försörjningsstöd. I ett par kommuner finns redan liknande krav. Nu vill S att det ska gälla i hela landet.

- På sikt handlar det naturligtvis om i det närmaste heltid, men det är klart att det är en reform som kommer att behöva byggas ut allteftersom.

Ingen pysselsättning

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 21-11-19:

En socialdemokratisk nystart om asylrätt till sidans topp

Socialdemokraternas partikongress beslutade att Sverige tydligt ska stå upp för asylrätten. Det innebär att vi måste bygga den beredskap som krävs för ett ordnat flyktingmottagande i en osäker omvärld, skriver Rickard Olseke.

Enligt de politiska riktlinjerna som antogs av Socialdemokraternas partikongress den 3-7 november ska Sverige "tydligt stå upp för asylrätten och aktivt verka för att andra länder gör detsamma". I linje med detta konstaterar kongressen att "varje medlemsstat i EU måste ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet på ett aktivt och solidariskt sätt".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Asylkommissionens blogg 21-11-12:

Uppförsbacken, rättsosäkerheten och nämndepersonerna till sidans topp

Av Anna Lundberg, Vanna Nordling, Maja Sager, Emma Söderman

En svårighet i kartläggandet av förändringar på fältet asylrätt och migranters rättigheter är de vitt skilda former av kunskap som ramar in fältet. Mätningar och statistik baserat på de juridiska utfallen visar sig vara otillräckliga när de ställs mot migranters egna iakttagelser och berättelser eller kritiska forskares kartläggningar av asylprocessen. Asylkommissionen har i sitt arbete med att kartlägga utvecklingen på asylområdet efter 2015, använt sig av olika metoder och strategier för att skapa en mångfacetterad kunskap om hur den allt striktare migrationspolitiken tar sig uttryck på olika sätt och i olika instanser. Våren 2021 bjöd vi in nämndepersoner i migrationsdomstolarna till ett online-seminarium med föreläsningar och erfarenhetsutbyte för att lägga ytterligare en pusselbit av erfarenheter till den större bilden av hur asylrätten och asylsökande personers situation förändrats under senare år.

Syftet med seminariet var dels att möjliggöra samtal och erfarenhetsutbyten om de problem och utmaningar nämndepersoner ser i migrationsmål, dels att dokumentera dessa som ett led i Asylkommissionens arbete. Vi som höll i seminariet har inte någon egen erfarenhet som nämndepersoner i migrationsmål, men vår ingång i seminariet och vår förståelse av de erfarenheter som kom fram bygger på förvärvade kunskaper från aktivism, forskning och samtal med människor om deras upplevelser i asylprocessen. Vidare har tidigare studier identifierat svårigheter att föra fram asylgrundande omständigheter i migrationsdomstolarna (Johannesson 2017, Joorman 2019) och en lång rad jurister har i en debattartikel nyligen påtalat svårigheterna i att representera skyddssökandes intressen (Magasinet paragraf 2021).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio press 21-11-08:

Paradiset av Nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah som ljudbok i Radioföljetongen till sidans topp

Hans Mosesson läser Paradiset av Nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah

Paradiset är Abdulrazak Gurnahs genombrottsroman som kom 1994 (2012 på svenska). Om den unge pojken Yusuf som blir skuldslav åt affärsmannen Aziz - det är början på en rotlös, och på många sätt rå uppväxt, men här finns också plats för drömmar, paradisiska trädgårdar och kärlek. Förutom berättelsen om pojken skildrar Gurnah Östafrika i början av 1900-talet och här finns också referenser till både Conrads Mörkrets hjärta och berättelsen om Yusuf i Koranen.

Abdularazak Gurnah tilldelades Nobelpriset i litteratur 2021 med motiveringen "för att kompromisslöst och med stor medkänsla ha genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter".

Hans Mosesson är skådespelare, regissör och musiker som senast i Radioföljetongen läste Fiskarmännen av Chigozie Obioma när den gick som följetong 2017.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 21-11-16:

Prisade SVT-dokumentären mörkade dubbla identiteter till sidans topp

Den prisbelönta SVT-dokumentären "Abolis resa" följer en papperslös man som försöker återvända till Sverige efter att ha utvisats till Afghanistan 2018.

Men enligt nättidskriften Kvartal utelämnas detaljen att mannen sökt uppehållstillstånd i Sverige med två olika identiteter. Något som regissören kände till.

- När du gör en film kan du inte säga allting, vi hade 100 timmars material, och man väljer den information som hjälper publiken att få en tydlig bild av fallet, säger filmens regissör Yasaman Sharifmanesh

Dokumentären "Abolis resa" tar avstamp i Kabul där man får följa en papperslös afghan som utvisades ur Sverige 2018. Mannen, som försöker komma tillbaka till Sverige, behöver skaffa afghanska ID-handlingar i staden för att därefter ha möjlighet att ansöka om ett pass.

Men han behöver därmed att någon av hans släktingar styrker hans identitet för att få de afghanska ID-handlingarna, en så kallad "tazkira".

Det är något som leder honom på en resa till norra delarna av landet, vilket dokumentären skildrar. Efter att ha fått sin identitet styrkt får han tillslut ett pass utfärdat och lyckas återvända till Sverige där han nu också fått uppehållstillstånd.

Dubbla identiteter

Men enligt Kvartal utfärdades mannens nuvarande arbetstillstånd till en annan identitet än den han sökte asyl med några år tidigare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch news 21-11-18:

Time theft as part of the state's anti-migration arsenal: expansive harms and policy till sidans topp

A new book offers a broad geographic and inter-disciplinary analysis of how time is used to dehumanise, disenfranchise and disempower asylum-seekers, irregular migrants and people awaiting deportation.

Stealing Time. Migration, Temporalities and State Violence. Edited by Monish Bhatia and Victoria Canning, Palgrave/MacMillan, 2021. Reviewed by Yasha Maccanico, Statewatch Researcher.

This interdisciplinary volume brings together accounts of how states use time as a weapon in different ways in their efforts to fight irregular migration. Such efforts have turned from an emphasis on border crossings and restricting entry, to practices that dehumanise people who have arrived and disenfranchise long-term residents or "natives" based on membership of communities or minorities targeted for deportation.

Accounts from countries of origin (Afghanistan, Mexico, Syria) and arrival (Australia, Britain, Denmark, Sweden) focus on how policies impinge on people's lives to incapacitate, control and isolate them (asylum seeker reception or migrant deportation centres, island detention) in order to break their wills.

Iliadou's chapter on Greece deals with what she terms a "continuum of violence" in which death by migration policy is a means of not only stealing time, but also of ending time for a growing number of border regime victims. Iliadou offers evidence that dehumanisation continues after death in relation to the management, identification and burial of corpses, extending the duration of harms and spreading them to subjects like relatives of the deceased, or communities witnessing burials that disregard their cultural and religious norms. This gives rise to self-blaming and shame, but also to people taking matters in their own hands to put things right by providing dignified burials.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forced Migration Review No 68

Externalisation/Mobility and agency in protracted displacement till sidans topp

This Editors' briefing provides an overview of the content of Forced Migration Review issue 68, with links to the relevant articles, and a full contents listing of articles.

This Editors' briefing provides an overview of the content of Forced Migration Review issue 68, with links to the relevant articles, and a full contents listing of articles.

In the Externalisation feature, authors explore the concept of externalisation and the practical realities of policies which prevent or deter asylum seekers from reaching the territory of 'destination' States, and look at how groups seeking to challenge human rights abuses are advocating and holding governments to account.

Meanwhile, in the second feature, the everyday realities of mobility and agency for those living in protracted displacement are examined in a series of articles covering multiple settings including Greece, Syria and the Democratic Republic of the Congo.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.