fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 8 augusti 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Migrationsverket 21-07-20:

Nu börjar Migrationsverket tillämpa nya regler i utlänningslagen till sidans topp

Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel, fler måste kunna försörja sig och gymnasielagen blir en egen lag. Det är de huvudsakliga skillnaderna när förändringarna i utlänningslagen nu träder i kraft.

- Ändringarna i lagen är omfattande och påverkar i stort sett alla våra sökande på olika sätt beroende på vilket slags uppehållstillstånd man har och längden på tillståndet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Den 22 juni röstade riksdagen för en förändrad utlänningslag och idag, 20 juli, börjar den ändrade lagstiftningen att gälla. Utöver att nya uppehållstillstånd blir tidsbegränsade innebär regeländringarna att det ställs nya krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Bland annat måste den sökande från och med nu kunna försörja sig själv och ha haft uppehållstillstånd i Sverige i minst tre år.

- Lagändringarna är både stora och komplexa och rör samtliga ärendeslag. Myndigheten har arbetat intensivt och med en mycket kort förberedelsetid inför att lagändringarna nu ska börja tillämpas av våra handläggare, säger Mikael Ribbenvik.

Det finns inga övergångsbestämmelser för de ansökningar som skickats in innan lagändringen trätt i kraft och där Migrationsverket ännu inte hunnit fatta något beslut.

- Det innebär att dessa ärenden kommer att prövas mot den nya lagstiftningen, säger Mikael Ribbenvik.

På Migrationsverkets webbplats finns detaljerad information om hur lagändringarna påverkar de olika tillstånden. Informationen finns också på myndighetens sociala medier.

Gymnasielagen blir egen lag

En annan förändring i utlänningslagen är att den så kallade gymnasielagen, som tidigare ingått i regelverket för den tillfälliga lagen, blivit en egen lag. Ändringen innebär inga förändringar i sak för prövningen och lagen kommer gradvis att upphöra mellan 2023 och 2025.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-08-08:

Migrationsverket antar ställningstaganden om tolkning av utlänningslagen från 20 juli till sidans topp

Migrationsverket har skapat en samlingssida för ställningstaganden som berör hur ändringarna i utlänningslagen från den 20 juli ska tolkas. Här följer några exempel.

Frågan om permanent uppehållstillstånd är numera en egen "sak" som prövas separat från "saken" uppehållstillstånd. PUT kan bara beviljas i samband med förlängning av ett tidigare tillstånd, men beslutet får inte fattas förrän efter att det tidigare tillståndet löpt ut.

Vad som är en förlängning och vad som är ett statusbyte men ändå ett "fortsatt uppehållstillstånd" har betydelse bl.a. för om ansökan får göras från Sverige. För anhöriga kan ett tillstånd enligt en annan bestämmelse räknas som förlängning om anknytningspersonen är densamma. Ett exempel är att anhöriga barn som fyllt 18 ska kunna få uppehållstillstånd genom paragrafen för särskilt beroende som bott i samma hushåll. Undantag: Om föräldern själv fått sitt uppehållstillstånd som anhörig.

Föräldrar som tillåtits komma som anhöriga till ensamkommande barn kan inte få förlängt tillstånd enligt samma paragraf efter att barnet fyllt 18 eller blivit svensk medborgare. Ingen särskild lösning för detta ges i ställningstagandet.

Den som på grund av särskild anknytning eller våld i hemmet får stanna trots att anknytningen till make/partner brustit kan få uppehållstllstånd 13 månader, men det tillståndet kan varken förlängas eller permanentas. I vissa fall kan en ny anknytning tillåtas som statusbyte. Annars återstår den nya grunden särskilt ömmande omständigheter för vuxna.

En arbetskraftsinvandrare som får permanent tillstånd kommer att få försörjningskrav för medföljande familjemedlemmar, eftersom detta inte räknas som förlängning.

För att utnyttja möjligheten till särskilt ömmande för vuxna ska det både finnas särskilt ömmande omständigheter och en särskild anknytning. I ställningstagandet om detta sätts en tydlig miniminivå om två år för den vistelse som grundar anknytningen.

I ställningstagandet om försörjning för permanent uppehållstillstånd sätts miniminivån för anställning till 18 månaders jobb, till skillnad från 2 år under den tillfälliga lagen.

SAMLINGSSIDA FÖR NYA STÄLLNINGSTAGANDEN EFTER LAGÄNDRINGARNA 20 JULI (Extern länk)

Här följer de hittills publicerade. Förslag till tidigare ställningstaganden för jämförelse är Asylnytts, inte Migrationsverkets.

Förlängning av uppehållstillstånd på grund av anknytning - RS/079/2021 (Extern länk)

Kravet på välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid - RS/080/2021 Motsvarar tidigare RS 049-2021 (Extern länk)

Försörjningskravet i 5 kap. 3 b § utlänningslagen - RS/081/2021 - Motsvarar tidigare RS/011/2020 (Extern länk)

Hantering av ansökningar om fortsatt uppehållstillstånd m.m. - RS/082/2021 - Vissa delar kan jämföras med tidigare RS/050/2021 (Extern länk)

Hantering av ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder och ansökningar om uppehållstillstånd som görs av en utlänning som redan har uppehållstillstånd - RS/083/2021 (Extern länk)

Rättsutredning Migrationsverkets prövningsram i ärenden om uppehållstillstånd - Dnr 1.3.4-2021-15000. Denna hänger ihop med ovanstående RS/083/2021 och kan då jämföras med tidigare RS/046/2021 (Extern länk)

Särskilda krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd - RS/084/2021 (Extern länk)

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen - RS/085/2021 - Vissa jämförelser kan göras med tidigare SR 13/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-08-08:

Migrationsverket ompublicerar rättsliga ställningstaganden i nya versioner till sidans topp

Förutom de nya rättsliga ställningstaganden som givits ut med anledning av förändringar i utlänningslagen, så har en rad ställningstaganden publicerats i nya versioner utan stora förändringar innehållsmässigt. Det handlar till exempel om att referenser går till Utlänningslagens eller Gymnasielagens paragrafer istället för till den tillfälliga lagen och att nya referenser lagts till. I förekommande fall har formuleringar om uppehållstillståndens längd ändrats. Hänvisningar till den tillfälliga lagens krav på att tillstånd på grund av ömmande omständigheter bara fick ges om det skulle bryta mot ett internationellt åtagande har tagits bort liksom stycken om den tillfälliga lagens särskilda paragraf om permanent tillstånd för barn. I ställningstaganden som rör förlängning av arbetstillstånd är tillfört att permanent uppehållstillstånd endast kan ges om de de nya försörjnings- och vandelskraven är uppfyllda. Samlingsbegreppet "hbt" är utbytt mot "hbtqi" i ställningstagandet om skyddsskäl på grund av sexuell läggning mm.

I ställningstagandet om praktiska verkställighetshinder har införts en mening med innebörden att skyddsstatusförklaring inte kan beviljas inom ramen för prövning av utlänningslagens paragraf 12:18, dvs utan en ny prövning av skyddsskälen.

Ställningstagandet om tillstånd för religiös verksamhet mm är definierat som en ny version men är omarbetat och utökat, särskilt rörande villkoren för tillstånd och permanentning för munkar och nunnor.

Vidarebosättning - RS/034/2021 (version 2.0) (Extern länk)

Praktiska verkställighetshinder m.m. - RS/048/2021 (version 2.0) (Extern länk)

Prövning av barns bästa - RS/009/2020 (version 2.0) (Extern länk)

Rätt till derivativ skyddsstatus i asylärenden - RS/020/2020 (version 2.0) (Extern länk)

Beräkning av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 a § andra stycket utlänningslagen (2005:716) - RS/011/2021 (version 2.0) (Extern länk)

Att höra barn - RS/010/2020 (version 2.0) (Extern länk)

Beviskravet i anknytningsärenden - RS/030/2021 (version 2.0) (Extern länk)

Förutsättningarna för att återkalla en skyddsstatusförklaring - RS/054/2021 (version 2.0) (Extern länk)

Bedömning av anställningsvillkor enligt 6:2 för ansökan om förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete MIG 2017:24 och MIG 2017:25 samt MIG 2018:12 - RS/009/2021 (version 2.0) (Extern länk)

Möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a § utlänningslagen i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen - RS/008/2021 (version 2.0) (Extern länk)

Utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor - RS/069/2021 (version 2.0) (Extern länk)

Angående personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet- RS/006/2020 (version 2.0) (Extern länk)

Tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas - RS/008/2020 (version 2.0) (Extern länk)

Utredning och prövning av den framåtsyftande risken för personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryckt - RS/015/2021 (version 2.0) (Extern länk)

Kravet på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd - RS/037/2021 (version 2.0) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-08-08:

Migrationsverkets ställningstagande om gymnasielagen i sin nya form till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett ställningstagande om tillämpningen av gymnasielagen, den som nu finns i en separat lag skild från utlänningslagen. Det är en ny version av tidigare ställningstagande, RS/018/2020, trots relativt stora ändringar. Gymnasielagen från den 20 juli rör i princip bara personer som redan har haft tillstånd enligt gymnasiereglerna eller har haft ett annat tillstånd under den tillfälliga lagen som inte kan förlängas. Ställningstagandet innehåller justeringar i beskrivningen av vilka kurser som kan godkännas inom yrkespaket och introduktionsprogram. En viktig detalj som lagts till är att en ansökan om tillstånd för gymnasiestudier inte kan avvisas för att den kommit in för sent. I ett längre avsnitt förklaras under vilka omständigheter en person som haft uppehållstlllstånd enligt gymnasiereglerna skulle kunna få fortsatt tillstånd av särskilt ömmande omständigheter. Enligt Migrationsverket är det rimligt att kräva minst två års studier. Därutöver ska banden till Sverige bedömas och vid den bedömningen kan även tid före tillståndet, handläggningstid mm räknas in. På grund av hur paragraferna är formulerade ska ansökningar från personer som har uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov eller ömmande omständigheter i första hand prövas enligt utlänningslagen, i andra hand enligt Gymnasielagen.

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå - RS/018/2020 (version 2.0) (Extern länk)

Se även själva lagen:

Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-08-08:

Migrationsverkets ställningstagande om permanent tillstånd enligt Gymnasielagen till sidans topp

Migrationsverkets har uppdaterat sitt ställningstagande om permanent tillstånd enligt den tillfälliga lagen. Dokumentet har fått ett nytt namn och handlar nu om "Prövning av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 5 § gymnasielagen". Den har ändå samma nummer, RS/017/2020 och publiceras som version 2. Reglerna om permanentning som fram till den 20 juli gällde alla som fått uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen träffar nu enbart dem som har uppehållstillstånd som givits eller tidsbegränsats enligt gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen eller den nuvarande gymnasielagen, som trädde i kraft den 20 juli. Dessutom omfattas personer som haft uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen och under den tiden studerat på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. De personer som i grunden har uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, även om tillståndets längd bestämts genom gymnasiereglerna, ska i första hand få sin ansökan om permanent tillstånd bedömd enligt utlänningslagen. Se RS/084/2021, om de nya villkoren för permanentning. Endast om villkoren i utlänningslagen inte uppfylls prövas ansökan enligt gymnasielagen. Övriga som skulle kunna omfattas av båda lagarna ska först prövas enligt gymnasielagen. Villkoren för att få permanent tillstånd enligt gymnasielagen har inte ändrats i jämförelse med den tillfälliga lagen och ändringar i de styckena är redaktionella.

Hämta dokumentet, RS/017/2020 (version 2) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa blogg 21-08-03:

Grekland/ Annette Rosengren: 4 artiklar om nuläget i Grekland och beslutet om Turkiet till sidans topp

Del 1. Ministerbeslut: Turkiet säkert 3e land för syrier, afghaner, somalier, pakistanier och bangladeshier. Ansökningar från 70% av landets asylsökande kommer förklaras ogiltiga.

7 juni beslöt regeringen att Turkiet är säkert 3e land för syrier, afghaner, somalier, pakistanier och bangladeshier. Syrier har tills nyligen erkänts för internationellt skydd i Grekland till 95%, afghaner till 66% och somalier till 94%. Nu tar Grekland ifrån dem som har haft Turkiet som transitland - dvs i stort sett alla - möjligheten att få internationellt skydd i Grekland och därmed i EU. Asylansökningarna kommer förklaras ogiltiga med hänvisning till att de anses ha skydd i Turkiet.

Bakom beslutet ligger förmodligen regeringens tvivel om att andra EU-länder "solidariskt" enligt den föreslagna pakten kommer omfördela asylsökande i någon större omfattning. Kommentarer från EU-kommissionen är att varje land har rätt att besluta om säkra 3e länder.

Turkiet har idag världens största flyktingbefolkning, men främlingsfientligheten ökar och fler och fler turkar anser att EU skickar över ansvaret för flyktingar på Turkiet. I artikeln förklaras också varför Turkiet inte är ett säkert 3e land för människor på flykt. Turkiet är heller inte ett säkert land för sina egna medborgare, som framför allt flyr via Evrosgränsen i norr till Grekland och så småningom till Tyskland. Bland annat detta nämndes under en online sänd presskonferens den 14 juli, som jag rapporterar om i en särskild bloggartikel.

(...)

Hela rapporten med länkar till källor (Extern länk)

Fortsättning:

Grekland juli/aug 2021, nr 2 av 4. Regeringen bekämpar människor på flykt också med otaliga snabba gränsprocedurer och pushbacks (Extern länk)

Sammandrag av frivilligorganisationers presskonferens juli 2021 om beslutet att Turkiet är säkert 3e land (Extern länk)

Grekland juli/aug 2021, del 4 av 4. MSF slår larm om hopplöshet, självmord och sjuka som inte får vård i EU:s flyktingläger. De nya lägren liknar koncentrationsläger. Förberedelser för en EU-pakt som inte är tagen. (Extern länk)

Se även:

AYS 21-07-23: Greek rationale for declaring Turkey "Safe Third Country" finally released (Extern länk)

Läs också om Annette Rosengrens bok "Jag bodde i Sverige", nedan under rubriken "Kultur, personer, diverse"

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR Refworld 21-07-28:

Litauen/ Observations on the amendments to the Law on Legal Status of Aliens till sidans topp

/Rekommendationer:/

UNHCR recommends Lithuania to ensure that detention of asylum-seekers is used as last resort and the required safeguards are foreseen; and encourages the use of alternatives to detention in border procedures. If restrictions on movement are applied in the initial phases of the asylum procedure, all due safeguards should be in place.

(...) UNHCR recommends ensuring that asylum-seekers have effective access to information and counselling on asylum procedures, interpretation services, psychosocial support, in particular for survivors of torture and trauma, and unhindered access to UNHCR and other refugee organizations. This should also apply in case of emergency situation and/or martial law.

(...) UNHCR recommends maintaining the exceptions specified in Article 76(6) of the current Aliens Law, which exempts unaccompanied minors, survivors of torture, rape or other forms of serious physical or sexual violence from the accelerated procedures and ensuring that this provision is not subject to derogation in case of emergency

(...) UNHCR recommends that asylum-seekers are not detained solely for their irregular border crossing, in line with Article 31 of the 1951 Geneva Convention, and restrictions on asylum-seekers' freedom of movement are applied with due safeguards

(...) UNHCR recommends that automatic suspensive effect is granted during the judicial review as a general rule, with derogations only on exceptional basis for subsequent applications, or in the case of manifestly unfounded or abusive claims. In those cases, guarantees for the applicant to request suspensive effect before a Court should be foreseen.

(...) UNHCR recommends reviewing the timeframes for appeal to ensure that they are reasonable in practice (minimum 15 days) to guarantee the right to effective remedy.

Läs hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights First 21-06-17:

USA/ Immigration court asylum hearings versus "review" of asylum officers' decisions till sidans topp

Recent media reports and government documents indicate that the Biden administration may publish an Interim Final Rule (IFR) to create a new process for asylum cases originating at the southern border, raising concerns that the public will not have an opportunity to weigh in through the notice and comment process prior to implementation. Non-governmental organizations have recommended that the Biden administration take steps to make asylum adjudications more humane, fair, effective, and timely, including referring asylum seekers for full asylum interviews with U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) asylum officers in their destination locations. These full asylum office adjudications should not be conducted within the expedited removal process, which undermines due process.

While some of the potential changes described in the media may have positive impacts, other aspects of the new procedure may raise significant due process concerns, including the use of expedited removal and language in media reports indicating that, if an asylum officer decides not to grant asylum, an immigration court could "review an asylum officer's decision"- rather than referring to an immigration court hearing.

(...)

Hämta artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Asylnytt 21-08-08:

Från Afghanistan/ Verkställighetsstopp följs av stopp för beslutsfattande i asylärenden till sidans topp

Den 16 juli meddelade Migrationsverket att verkställigheter av beslut om utvisning till Afghanistan stoppas tills vidare. Den 23 juli stoppades även beslutsfattande i asylärenden och ärenden om ny prövning gällande Afghanistan. I båda fallen är orsaken den senaste tidens utveckling av konflikten i Afghanistan, som gör säkerhetsläget svårt att överblicka. Avgörande är talibanrörelsens snabba framryckningar den senaste tiden. Enligt Migrationsverket har talibanerna säkrat kontrollen över centrala gränsövergångar samt delar av landets ringled mellan de största städerna. Om andra väpnade grupper, t.ex. i norr, skulle ingripa militärt kan konfliktnivån dessutom trappas upp. Ställningstagandena kan läsas tillsammans med rapporten om talibanrörelsens militära framfart, där det framgår att 223 av landets ca 400 distrikt har intagits, framför allt landsbygdsområden. Hittills har inte större städer angripits, men det är oklart om den afghanska militären skulle kunna försvara dem. Vissa bedömare spår att den afghanska regeringen kan falla.

Hämta ställningstagandet om stopp för beslutsfattande, RS 086/2021 (Extern länk)

Hämta det tidigare ställningstagandet om verkställighetsstopp, RS 078/2021 (Extern länk)

Information till sökande, frågor och svar: Tillfälligt stopp för att fatta och verkställa beslut till Afghanistan (Extern länk)

Hämta rapporten om händelseutvecklingen (Extern länk)

Asylrättscentrum 21-08-04: Det betyder Migrationsverkets verkställighetsstopp till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-07-21:

Även Norge stoppar utvisningar till Afghanistan till sidans topp

Även Norge stoppar tills vidare utvisningar till det krigshärjade Afghanistan, enligt ett beslut från Utlendingsdirektoratet (UDI) och Utlendingsnemnda (UNE).

I ett pressmeddelande uppger de att orsaken är den eskalerande konflikten mellan talibanrörelsen och den afghanska regeringen, som medför ett förvärrat säkerhetsläge i landet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Elena legal update 21-07-23: France: Security situation not to warrant refugee status (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 21-07-29:

Talibaner rycker fram - kan bli flyktingvåg till EU till sidans topp

Tusentals afghaner flyr varje dag när talibanerna erövrar provins efter provins och de sista amerikanska soldaterna lämnar landet i september. "EU måste agera nu", manar Österrikes regeringschef Sebastian Kurz.

Framför passkontoret i Kabul ringlar sig långa köer av afghaner. De kommer under morgontimmarna och väntar 10-12 timmar på att äntligen få ett pass, som är nyckeln till att lämna våld och osäkerhet bakom sig. Varje dag kommer upp till 8 000 personer.

För många är det ett sätt att gardera sig inför ett maktövertagande av talibanerna. Redan nu kontrollerar talibanerna stora delar av landet och väntar på att inta viktiga städer som Kunduz, Kandahar och till slut kanske också huvudstaden Kabul.

Andra är redan på väg. Till Tadzjikistan flyr varje dag uppskattningsvis 1 000 afghaner. Turkiska journalister rapporterar också om tusentals flyktingar vid gränsen till Iran som i långa kolonner marscherar västerut.

När tidningen Bild häromdagen träffade människor som köade framför passkontoret i Kabul var det många som berättade om våldet på landsbygden, minorna och överfallen som de flytt från.

- Jag är livrädd. Säkerhetsläget är katastrofalt. Jag vill först till Turkiet och sedan till Tyskland, berättade 22-åriga Mahamdula.

Förenta nationernas flyktingkommissariat UNHCR varnade häromdagen för en "flyktingkatastrof" och uppskattade att 270 000 personer flytt inom landet sedan början av året. Totalt har därmed 3,5 miljoner afghaner lämnat allt bakom sig och sökt skydd i andra delar av landet.

En FN-rapport som publicerades i måndags visar att antalet civila som omkommit har ökat dramatiskt sedan de amerikanska trupperna och koalitionen av internationella styrkor började sin reträtt i början av maj. Bara i maj och juni dog 783 civila.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-07-23: Tadzjikistan rustar för afghansk flyktingström (Extern länk)

SvT Utrikes 21-08-04: Allt fler tvingas fly internt i Afghanistan (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-02: Svenska Afghanistankommittén: "Riskerar att bli det nya Syrien" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-08-01:

Från Afghanistan/ Omvärlden måste förbereda för fler flyktingar från Afghanistan till sidans topp

När talibanerna rycker fram borde de länder som deltog i kriget ta ett ansvar för människorna de stred för och inte bara se på om de tvingas på flykt, säger migrationsexperten Gerald Knaus, initiativtagare till flyktingöverenskommelsen mellan EU och Turkiet 2016

EU har inte förmåga att lösa problemet, anser Knaus som efterlyser en koalition av villiga och jämför med situationen efter Vietnamkriget.

Efter USA:s uttåg gav sig hundratusentals vietnameser av i båtar under svåra umbäranden, tills en internationell överenskommelse nåddes om tillfällig asyl i grannländerna och vidarebosättning i flera västländer. Det ser Knaus som en möjlig strategi nu också.

- Mycket snart kan det komma ett läge när många afghaner måste lämna sitt land och det behöver omvärlden förbereda sig på, säger migrationsexperten Gerald Knaus, i en intervju i tyska public service kanalen Deutschlandfunk.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-02: Migrationsverkets chef: Läget kan få fler att söka sig till Sverige (Extern länk)

Läs debattartiklar om utvisningarna till Afghanistan, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 21-08-03:

Från Afghanistan/ Tolkar som har jobbat för Sverige är oroliga för sin säkerhet till sidans topp

Det finns många människor i Afghanistan som har jobbat för Sverige. Ungefär 20 afghaner har fått uppehållstillstånd i Sverige efter att de har jobbat för den svenska militären. De har bland annat jobbat som tolkar. Men flera personer fick inte uppehållstillstånd och är nu oroliga för sin säkerhet.

USA:s och andra länders militär lämnade Afghanistan för ungefär en månad sedan. Sedan dess har talibanerna tagit kontroll över stora delar av Afghanistan. Nu är många personer som har jobbat för andra länder rädda att talibanerna kommer att döda dem.

I veckan har USA hämtat flera hundra personer i Afghanistan. Det är personer som har jobbat åt deras militär, till exempel tolkar. Men det finns alltså flera personer som har jobbat för Sverige som är kvar i Afghanistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-03: Tolkar som jobbat för Sverige fruktar repressalier från talibanerna (Extern länk)

TT / AB 21-07-23: USA vill hysa afghanska tolkar på militärbaser (Extern länk)

TT / AB 21-08-06: Minister: Danmark bör ta emot afghanska tolkar (Extern länk)

Läs mer debatt om tolkarnas öde, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-08-06:

Från Afghanistan/ UD uppmanar svenskar att lämna Afghanistan till sidans topp

Utrikesdepartementet uppmanar alla svenskar som befinner sig i Afghanistan att lämna landet. Anledningen är att säkerhetsläget ytterligare har försämrats. Uppmaningen gäller från och med torsdagen.

Sedan USA och Nato börjat dra tillbaka sina styrkor från Afghanistan har talibaner tagit kontroll över stora delar av landet. UD bedömer att risken för våld i landet är ytterst hög vad gäller väpnade attacker och bombattentat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Utrikesdepartementet 21-08-05: Afghanistan - avrådan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-07-27:

Från Eritrea/ Eritrean refugees in Tigray caught up in conflict till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is extremely worried about the fate of thousands of Eritrean refugees currently trapped in two refugee camps in Ethiopia's Tigray region as fighting between armed groups escalates in and around the camps.

An estimated 24,000 Eritrean refugees in Mai Aini and Adi Harush camps in Tigray's Mai Tsebri area are facing intimidation and harassment and living in constant anguish, cut off from humanitarian assistance.

We have received disturbing and credible reports in recent days from Mai Aini camp that at least one refugee was killed by armed elements operating inside the camp. This latest death is in addition to the killing of another refugee on 14 July.

UNHCR implores all parties to the conflict to uphold their obligations under international law, including respecting the civilian character of refugee camps, and the rights of refugees and all civilians to be protected from hostilities.

Our staff have lost all access to the refugee camps for the last two weeks. Trapped refugees need urgent life-saving assistance. Clean drinking water is running out, no healthcare services are available and hunger is a real danger. The last food distribution to both camps was done in late June, providing rations for one month.

Recent armed clashes have also displaced thousands of people in the Afar region that neighbours Tigray to the east and where an additional 55,000 Eritrean refugees are hosted. There are reports of armed confrontations close to the locations where they live.

Meanwhile, the main humanitarian supply road between Semera in Afar and Mekelle in Tigray has been completely blocked since 18 July. UNHCR supplies, like those of other agencies, are stranded in Semera.

UNHCR urges all parties to the conflict to give immediate humanitarian access and safety for aid workers attempting to provide life-saving assistance.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-07-22:

Från Nordkorea/ China restarts forced returns of refugees to North Korea till sidans topp

For months, North Koreans living in South Korea who have relatives detained in China have been imploring government officials, foreign diplomats, United Nations agencies, and others for help. They hope international pressure can dissuade Chinese authorities from forcibly returning their relatives and other refugees to North Korea.

Concerns among relatives spiked last week when Chinese authorities forcibly returned nearly 50 North Korean refugees who now face torture, imprisonment, sexual violence, and forced labor. The North Korean government reopened its borders on July 14 after closing them in early 2020 due to the Covid-19 pandemic, increasing the risk of forced repatriation. The families' fears have grown as North Korean authorities are reportedly inflicting more severe punishments on anybody trying to escape the country.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-08-08:

Från Syrien/ Ställningstagande om skyddsbehov uppdateras, förtydligat för palestinier till sidans topp

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande RS 022/2020 har uppdaterats med samma beteckning men med versionsnummer 3. Hänvisningar till den äldre bestämmelsen om övriga skyddsbehövande har tagits bort. Stycket om statslösa palestinier har förtydligats rörande villkoren för flyktingstatus för personer vars skydd från UNRWA har upphört. Det står nu att skyddet ska ha upphört på grund av att UNRWA:s verksamhet i området upphört eller på grund av andra omständigheter utanför individens kontroll. Det framgår också att en sådan omständighet kan vara att det finns praktiska och legala hinder för individen att ta sig till området och faktiskt få skydd. I övrigt ändras vissa referenser till paragrafer och andra ställningstaganden med anledning av lagändringarna den 20 juli.

Hämta ställningstagandet RS/022/2020, version 3 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-07-29:

Från Syrien/ Denmark could face legal action over attempts to return Syrian refugees till sidans topp

Activists fear a 'dangerous precedent' being set as Copenhagen uses a report that deems Damascus safe to deny residency status

Denmark's attempt to return hundreds of Syrians to Damascus after deeming the city safe will "set a dangerous precedent" for other countries to do the same, say lawyers who are preparing to take the Danish government to the European court of human rights (ECHR) over the issue.

Authorities in Denmark began rejecting Syrian refugees' applications for renewal of temporary residency status last summer, and justified the move because a report had found the security situation in some parts of the country had "improved significantly". About 1,200 people from Damascus currently living in Denmark are believed to be affected by the policy.

Guernica 37, a London-based chambers which provides pro-bono and affordable assistance in transnational justice and human rights cases, is working with asylum lawyers and affected families in Denmark to mount a challenge to the government policy under the Geneva convention principle of "non-refoulement". Neither the UN nor other countries deem Damascus as safe.

"The situation in Denmark is deeply concerning. While the risk of direct conflict-related violence may have diminished in some parts of Syria, the risk of political violence remains as great as ever, and refugees returning from Europe are being targeted by regime security forces," Guernica 37's strategy note reads.

"If the Danish government's efforts to forcibly return refugees to Syria is successful, it will set a dangerous precedent, which several other European states are likely to follow."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

TT / Squid 21-08-06:

Spanien/ Migranter drunknade på väg till Kanarieöarna till sidans topp

Omkring 40 migranter befaras ha mist livet sedan båten de färdades i kapsejsade på väg till Kanarieöarna, enligt den spanska asylrättsorganisationen Caminando Fronteras.

"Tragedi. 42 människor, varav 30 kvinnor, åtta barn och fyra män, dog när deras båt kapsejsade utanför Dakhla", skriver organisationen på Twitter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

France24 21-07-23:

Medelhavet/ When Europe turns a blind eye: Life and death in the Mediterranean till sidans topp

In the spring of 2021, FRANCE 24 went on board the Ocean Viking, the migrant rescue ship of the European NGO SOS Méditerranée. Off the coast of Libya, we filmed both successful rescue missions and others that ended in tragedy, while observing how the authorities interacted with the vessel's staff.

In the Mediterranean, the years go by and almost nothing changes. In 2021, according to the International Organization for Migration (IOM), 955 people have already died trying to reach Europe by sea - twice as many as during the same period last year. NGOs believe these figures are no doubt an underestimate.

According to the 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), coastal states have a legal obligation to organise and assist searches in the event of a distress signal. However, since 2016, civil society groups have been plugging the gap.

On April 21, the Ocean Viking began a race against time to try to rescue a dinghy in distress amid a storm, with nearly 130 people on board. But without assistance from the competent authorities, the vessel arrived too late at the scene of a fatal shipwreck.

A few days later, 236 survivors, including 119 minors, were rescued from two other inflatable boats on which they were adrift, before being transported to a port on the European continent. Among them were men, women and children fleeing the hell for migrants that is Libya.

In this documentary, FRANCE 24 brings you an in-depth look at the reality for migrants trying to cross the Mediterranean in search of a better life.

Se dokumentären (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-08-01:

Medelhavet/ Hundratals migranter räddade på Medelhavet till sidans topp

Omkring 400 människor som försökt ta sig över Medelhavet räddades utanför Libyens kust under natten till söndagen. Detta efter att deras överfyllda träbåt börjat ta in vatten.

Två hjälporganisationer som har räddningsbåtarna Sea-Watch 3 och Ocean Viking i området, deltog i insatsen som enligt vittnen tog sex timmar.

Migranterna kommer framför allt från Marocko, Bangladesh, Egypten och Syrien.

Enligt Internationella migrationsorganisationen (IOM) har fler än 1 100 människor avlidit på Medelhavet i år.

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-07-26: Minst 57 drunknade vid Libyens kust (Extern länk)

Aftonbladet 21-08-01: "Jag har tagit mig ur helvetet, nu återstår bara ett helsicke" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-08-04:

Medelhavet/ The 'Standoff' in the Central Mediterranean over Search and Rescue till sidans topp

1,174. That's the number of recorded deaths in the Mediterranean since the beginning of 2021. In July alone, 252 people lost their lives in these waters.

But the NGO search and rescue ships working to mitigate the terrible effects of the EU's border policies are facing additional challenges to the daily problem of how to locate, reach and rescue those in distress at sea. The 'standoff at sea,' as SOS Mediterranee put it? Disembarkation: how to get people safely and quickly off the rescue ships.

Getting the people who have been rescued into a port of safety has been a problem for NGO ships for years, surely, as authorities often leave these ships in limbo, waiting for days with hundreds of people on board - many with severe health conditions - before they are assigned a port.

The dramatic rescues of the past week, however, and the publicity around the terrible medical condition of the people aboard should have led to a different outcome this time - one would hope. Several people were evacuated from the ships due to severe burns, and one pregnant woman and her partner also were allowed to leave the ship. The condition of the remaining 553 survivors on the Ocean Viking and the 257 on the Sea Watch 3, however, are far from good.

In a press release, SOS Mediterranee called for an immediate port of safety for its passengers. The group also called on EU Member States to "reactivate a disembarkation and relocation mechanism supporting coastal states in coordinating disembarkations."

"All 553 survivors, including 119 minors, four pregnant women and a three-month-old baby, suffer in the sweltering heat on the deck of Ocean Viking. They urgently need to disembark in a place of safety, as do the 257 survivors currently onboard the Sea Watch 3," the group wrote in its statement.

Luisa Albera, the search and rescue coordinator onboard the Ocean Viking, said the following:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-07-19:

Grekland/ In blow to solidarity efforts, human smuggling case opened on Lesvos till sidans topp

Two Greek-language news sites announced yesterday that the government had "dismantled a trafficking ring [a smuggling ring] which involves 4 NGO members & 6 'third country nationals.'" The individuals are said to be from Norway, the UK and other European countries, as well as from Syria and Afghanistan, but their identities have not yet been disclosed to the public.

We will remind you that the criminalization of solidarity work in Greece has a long, sordid history stretching back to 2015. The arrest of Sarah Mardini, the Syrian swimmer who returned as an aid worker to Lesvos, is perhaps the most high-profile case.

Back last fall, the Greek government announced they were accusing a total of 35 aid workers of four NGOs in Greece of migrant smuggling and spying. Authorities at the time said the alleged 'crimes' dated back to June 2019, with a special focus on the period of high arrivals on Lesvos in August of that year.

Alarm Phone wrote in a press release last October on the announcement that

Even though the press statement does not name the NGOs or the individuals, there were several media reports stating that the Alarm Phone is among the groups that are targeted. For the time being, we refrain from publicly commenting on the ongoing investigation. Instead, we want to point out the real crimes which are ongoing!

The group noted their relationship with the Hellenic Coast Guard "has never been as complicated as it is right now", and continued:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-08-08:

Bulgarien/ Europadomstolen fäller Bulgarien för utvisning av journalist till Turkiet till sidans topp

Fallet rör en journalist som arbetat på en tidning i Turkiet, som ansågs stå nära Gülenrörelsen. Tidningen stängdes efter försöket till statskupp år 2016, trots att redaktionen redan bytts ut. Efter kuppförsöket skedde massgripanden av anhängare till Gülenrörelsen men också bredare bland lärare, journalister mfl. Mannen flydde tillsammans med några andra i en tung lastbil. De upptäcktes av tullvakter vid gränsen mot Bulgarien. De förhördes i polishäkte men fördes inte till någon flyktingförläggning. Istället kördes de tillbaka och överlämnades till turkisk polis. Mannen fängslades och befinner sig fortfarande i Kandžra-fängelset. Ingen asylprocedur inleddes i Bulgarien. Mannen fick inte tillgång till juridiskt stöd, tolk eller möjlighet att överklaga. Bulgarien hävdar att det inte framgått att han sökte asyl, men enligt Europadomstolen hade de bulgariska myndigheterna tillräcklig information för att inse att mannen riskerade behandling i strid med konventionens artikel 3. Ärendet lämnades till Europadomstolen år 2017 efter att mannen dömts till sju års fängelse.

Requête no 29447/17, en l'affaire D c. Bulgarie (Extern länk)

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-08-03:

Kroatien/ Croatia's planned border monitoring falls short of the standards till sidans topp

Croatia's recently announced border monitoring mechanism, meant to provide for independent human rights monitoring of border operations, appears to fall short of the standards needed to ensure its effectiveness and success, eight human rights and humanitarian aid organizations said today.

Any border monitoring mechanism should be independent in law and practice and have sufficient resources and a robust mandate to monitor border-related operations anywhere on the territory of a state. It should be capable of ensuring that all documented human rights violations are promptly and thoroughly investigated and of effectively pursuing accountability for those responsible for violations and access to justice for anyone whose rights are violated.

Official statements about the newly established border monitoring mechanism in Croatia raise serious concerns, particularly with respect to the mandate, effectiveness, and independence of the body. The Croatian government announced that the negotiations on the mechanism have concluded, but has not publicly disclosed further details about its structure or functioning.

The mechanism's mandate would be limited to police stations around the border, border crossing points, and detention centers. As the vast majority of documented unlawful practices take place outside Croatia's official border crossings, police facilities, or formal procedures, and deep inside the country's territory, any geographic or procedural limitations on border monitoring would create blind spots and enable violations to continue.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Rapport från Amnesty International 21-08-03: Croatia/EU: Strengthen border monitoring system - Effective mechanism needed: independent, broad mandate, adequate resources (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-08-01:

Östeuropa/ A 5-year-old child is the 240th victim of the Balkan Route till sidans topp

As we reported on Friday, a five-year-old boy drowned around midnight on Thursday in the Una River in Bosanski Novi/Novi Grad. According to the available information, the child died while the family was trying to cross into the Una River in Croatia.

This is at least the 240th death of the Balkan route since mid-2013, a German research states.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-07-20:

Storbritannien/ Rekordmånga korsade Engelska kanalen till sidans topp

430 migranter tog sjövägen till England under gårdagen. Det är den högsta siffran någonsin, enligt den brittiska regeringen som nu diskuterar hårdare straff för både migranter och människosmugglare.

Måndagens siffra överstiger det tidigare rekordet från september i fjol, rapporterar den brittiska nyhetsbyrån PA. Då gjorde totalt 416 personer olagligen den riskfyllda resan över Engelska kanalen under ett dygn.

Rekordet kommer samtidigt som en ny brittisk lagstiftning diskuteras i parlamentet. Den nya lagen skulle kasta omkull gällande asylregler och innebära betydligt hårdare straffbestämmelser: fängelsestraff på upp till fyra år för den som olagligen tar sig in i Storbritannien och livstid för människosmugglare.

Lagförslag får kritik

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

N World 21-07-31:

Storbritannien/ On patrol with Channel Rescue: the clifftop spotters watching out till sidans topp

The spotters with their binoculars on the clifftops tracked the overcrowded boat with increasing nervousness as it appeared to be heading for disaster on the rocks off the south-eastern tip of England.

Their frantic waves appeared to work and the orange inflatable edged towards the safety of the shore as the spotters abandoned their post and ran to the stony beach. As they arrived, the 20 or so migrants started to jump into the sea, threatening to overturn the small boat with some of the most vulnerable passengers still inside.

The aftermath is captured on shaky mobile phone footage by a witness at Kingsdown Beach, just along the coast from Dover, the traditional main entry point to the UK. The migrants tossed their lifejackets aside and scattered, leaving just the two spotters by the boat and a hostile group of holidaymakers who suspected them of complicity in people smuggling.

"Who were those blokes who came down from over here to hold it [the boat]?" says one. "They have to be in with it, don't they?"

The witness later challenges the two men. "You're aiding and abetting aren't you?" he says. "Don't worry, the police are coming."

Perceptions matter in the feverish atmosphere of Britain's immigration debate. The two men had nothing to do with a people smuggling operation but are from a band of 50 volunteers, known as Channel Rescue, dedicated to assisting the thousands who have travelled in small boats to the UK in 2021.

But the footage rapidly went viral and was picked up by Nigel Farage, an anti-immigration politician turned broadcaster. It has been viewed more than 215,000 times on Twitter. "This is really shocking. A reception committee that guided one of the boats to shore today," wrote the former head of the pro-Brexit UK Independence Party on Twitter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-07-30:

Litauen/ EU solidarity in Lithuania till sidans topp

Today, 60 additional standing corps officers have arrived in Lithuania to support the country with migration management due to increased pressure at its border with Belarus.

Earlier this month, Lithuanian authorities asked Frontex for additional support and the launch of a rapid border intervention.

In total, the agency is currently deploying 100 officers, 30 patrol cars and two helicopters in Lithuania. Experts from the Frontex European Centre for Return will also visit Vilnius next week to share information about types of return operations coordinated by the agency and discuss potential Frontex support.

The standing corps officers will work alongside their Lithuanian colleagues and help them with border checks, border surveillance, as well as the registration, identification and screening of the irregular migrants crossing the border.

After joining an operational briefing to get familiar with the current situation and the operational area, the officers will travel to selected border crossing points and start their activities the following day.

Since the beginning of the year, Lithuanian authorities registered more than 3200 illegal entries from Belarus. More than half of the detected migrants came from Iraq, followed by nationals from Congo (Brazzaville) and Cameroon.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-08-06:

Litauen/ Litauen skickar tillbaka migranter till Belarus till sidans topp

Litauen trappar upp sina försök att stoppa inflödet av migranter från Belarus. Hundratals av dem har skickats tillbaka över gränsen de senaste dagarna. EU försöker samtidigt sätta press på migranternas hemländer.

- Det verkar inte vara människor i behov av skydd, säger EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-02: Ylva Johansson: Det här är inte en migrationskris (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

.coda 21-07-14:

USA/ Between the US and Mexico, a corridor of surveillance becomes lethal till sidans topp

Immigrants, asylum seekers, and criminal gangs are all caught up in the Biden Administration's deadly surveillance dragnet

By Erica Hellerstein

The silhouettes moved so quickly they blurred out of focus in seconds. Squinting, I could barely make them out from where I sat, in a border patrol truck in Nogales, Arizona, overlooking a stretch of hills in Mexico. The Sonoran desert unfurled in front of us; burnt orange and cracked open.

My guide, a Nogales native and agent with U.S. Customs and Border Protection, scanned the ridge. Cartel scouts, he guessed. The hills serve as their home base. The scouts survey the desert, watching out for border patrols during drug and migrant-smuggling operations. Local reports describe them being equipped with semiautomatic rifles, encrypted radios, cellphones and binoculars. "They're constantly monitoring our movements in order to get people across without getting detected," the agent told me.

Nearby, a surveillance tower pierced the cloud-streaked sky. The tower is one of roughly 48 spread out across the 1,950-mile southwestern border between the United States and Mexico. Stretching up to 160 feet tall, the structures are outfitted with high-resolution infrared and daytime cameras, and radar sensors with a seven-mile range, which transmit video and location data to border patrol agents.

The towers are part of a web of surveillance that blankets the frontier with Mexico, a decades-old U.S. government effort to fortify the southern border whose origins can be traced to the jungles of Vietnam. In 2020, border patrol apprehended nearly 460,000 people at the southwest border. In 2021, nearly 930,900 have been apprehended, with over 180,000 in May alone.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-07-21:

USA/ Biden border expulsions continue to harm asylum seekers till sidans topp

Ariana Sawyer

"The officials didn't let me tell them anything. They just sent me back."

That's what "Dolores," an asylum seeker in Mexico, told me after United States Border Patrol agents expelled her under the illegal and discriminatory Title 42 border expulsion policy. Dolores fled Honduras after gang members killed her parents and threatened to murder her. On her first trip through Mexico, she was kidnapped for ransom, raped, and beaten. After Border Patrol agents expelled her, she was kidnapped again.

New reporting suggests President Joe Biden's administration may continue to keep in place the abusive policy adopted by the administration of former President Donald Trump, continuing to rely on false claims that the policy exists for public health reasons. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) improperly issued the order under political pressure. Public health experts have also condemned the policy.

While hundreds of thousands of people cross the border every day with no health screenings, asylum seekers like Dolores will continue to be expelled as long as the CDC order remains in place.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights Watch 21-07-31: Biden Tells Central American asylum seekers to stay home (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-08-05:

USA/ Minst tio döda i skåpbilsolycka i Texas till sidans topp

Minst tio människor har omkommit i en krasch med en skåpbil som smugglade migranter i södra USA.

Föraren tappade kontrollen över fordonet på en motorväg i Texas vid 16-tiden på eftermiddagen och kraschade in i en stolpe, omkring 12 mil från den mexikanska gränsen, rapporterar lokala amerikanska medier.

Ombord fanns runt 30 papperslösa migranter, misstänker myndigheterna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Journal of International Migration and Integration 21-07-11:

"I've Got Many Stories You Know" - Problematizing Silence Among Migrant Girls till sidans topp

Elin Ekström, Ann-Christine Andersson & Ulrika Börjesson: "I've Got Many Stories You Know" - Problematizing Silence Among Unaccompanied Migrant Girls

Abstract

This paper presents a study on inhabited silence among unaccompanied female minors in Sweden. Silence among unaccompanied minors has often been explained by experienced trauma. Conversely, research also explains silence as a natural way of establishing autonomy during adolescence. By analyzing the narratives of 11 unaccompanied female minors, we aim to problematize and broaden the understanding of silence as a lack of communication. By using Bourdieu's concept of linguistic capital, we analyze how hegemonic narratives on migration and integration influence how the girls in this study use silence in their everyday interactions. Our findings suggest that silence can be understood as both a rejection of these narratives and a strategy to preserve the girls' integrity. We also demonstrate how these girls negotiate their linguistic capital in relation to embodiment and othering, thereby pushing boundaries of identity and what it means to be seen as Swedish. The paper concludes that silence itself speaks and shows that what is often perceived as a lack of communication can also be understood as a failure to listen.

Hämta eller ladda ned artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 21-07-23:

Asylsökande rädda för att vaccinera sig till sidans topp

Många asylsökande vaccinerar sig inte mot covid-19. Anledningen är att de är rädda för att bli utvisade om de har kontakt med sjukvården. Asylsökande vågar inte ta vaccin mot covid-19. Det säger en asylsökande man i Dalarna i mellersta Sverige.

- Jag är lite rädd att ta vaccin för om jag tar vaccinet och om jag hamnar i förvar, då kan jag lätt bli deporterad.

Har du upplevt det här problemet hos andra asylsökande som du känner?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 21-07-23: Vågar inte vaccinera sig - rädd för att bli utvisad (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 21-07-23: Region Dalarna söker aktivt upp asylsökande och erbjuder vaccin (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kronoberg 21-07-21:

Växjöföretag fuskat för miljoner: Svarta löner och påkostade förmåner till sidans topp

Ett företag i Växjö som förmedlade familjehem för ensamkommande flyktingbarn betalade miljoner i svarta löner och exklusiva förmåner.

Utbetalningarna har främst gått till ägaren själv och dennes sambo. Det har Skatteverket avslöjat, skriver Smålandsposten.

Skatteverket kräver nu bolaget, som försatts i konkurs, på cirka 700 000 kronor i arbetsgivaravgifter och skattetillägg.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 21-07-30:

Spanien/ Canary Islands: Spaniard uses his garage as language school for migrants till sidans topp

As authorities on Spain's Canary Islands keep struggling with the ongoing arrival of a large number of irregular migrants, a local man has turned his garage into a classroom to give Spanish lessons to the new arrivals.

A group of young men sits at wooden desks, eagerly writing down the Spanish alphabet and uttering the letters. But their classroom is anything but ordinary: Around them, there is a van, bikes and a surfboard.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-08-02:

Bangladesh/ Rohingya refugees in Bangladesh at risk during monsoon till sidans topp

Heavy rains over the past week have displaced more than 21,000 Rohingya refugees in Bangladesh. The resulting flooding and mudslides have destroyed about 6,418 shelters. With months of monsoon season still ahead, the refugees face heightened risks because they are being prevented from taking measures that could lessen the devastation from flooding.

In the refugee camps in Cox's Bazar, where nearly one million Rohingya refugees who fled atrocities by the Myanmar military live, Bangladesh authorities have prohibited the construction of stronger shelters capable of withstanding not just the annual monsoon, but also frequent dry-season fires. This prohibition is a constant reminder to the Rohingya living in the world's largest refugee camp that their stay in Bangladesh is temporary.

Making that political point has cost lives. Ever since the vast majority of refugees arrived in 2017, humanitarian agencies have warned that shelters made of bamboo and tarpaulin leave the inhabitants in danger. But the Bangladesh authorities have refused to let the agencies build any permanent structures that can be used as schools and double up as evacuation shelters in an emergency.

"We wish the authorities would allow us to build a little stronger shelters so that we do not have to face the same tragedy every year," one refugee said, explaining that his tarpaulin roofing was leaking even before the monsoon started. Others described a shortage of drinking water because of inundated wells, lack of food, and clogged sewage facilities. Some refugees said they were moving in with relatives, risking spread of Covid-19.

An additional 5,000 Rohingya in the "no man's land" at the Myanmar border are also experiencing floods. "Of over 500 shelters, only about 50 or 60 are still intact," a 38-year-old Rohingya man said.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-07-15:

Libyen/ Horrific violations in detention highlight Europe's shameful role in forced returns till sidans topp

Fresh evidence of harrowing violations, including sexual violence, against men, women and children intercepted while crossing the Mediterranean Sea and forcibly returned to detention centres in Libya, highlights the horrifying consequences of Europe's ongoing cooperation with Libya on migration and border control, said Amnesty International in a report published today.

'No one will look for you': Forcibly returned from sea to abusive detention in Libya documents how decade-long violations against refugees and migrants continued unabated in Libyan detention centres during the first six months of 2021 despite repeated promises to address them.

The report also found that since late 2020 Libya's Directorate for Combatting Illegal Migration (DCIM), a department of the interior ministry, had legitimized abuse by integrating two new detention centres under its structure where hundreds of refugees and migrants had been forcibly disappeared in previous years by militias. At one recently rebranded centre, survivors said guards raped women and subjected them to sexual violence including by coercing them into sex in exchange for food or their freedom.

"The report also highlights the ongoing complicity of European states that have shamefully continued to enable and assist Libyan coastguards in capturing people at sea and forcibly returning them to the hellscape of detention in Libya, despite knowing full well the horrors they will endure."

Amnesty International is calling on European states to suspend cooperation on migration and border control with Libya. This week Italy's parliament will debate the continuation of their provision of military support and resources to Libyan coastguards.

The report details the experiences of 53 refugees and migrants previously detained in centres nominally under the control of DCIM, 49 of whom were detained directly following their interceptions at sea.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PLOS One 21-03-23:

USA/ Associations between memory loss and trauma in US asylum seekers till sidans topp

A retrospective review of medico-legal affidavits

Altaf Saadi, Kathryn Hampton, Maria Vassimon de Assis, Ranit Mishori mfl

Background

The U.S. immigration system mandates that persons seeking asylum prove their persecution claim is credible and their fear of returning home is well-founded. However, this population represents a highly trauma-exposed group, with neuropsychiatric symptoms consequent to prior torture or maltreatment that may interfere with cognitive function and their ability to recall their trauma. These memory lapses may be incorrectly perceived by asylum adjudicators as indicators of dishonesty and jeopardize the person's credibility and asylum claim. Our retrospective mixed methods study seeks to present associations between trauma and memory loss in a sample of persons seeking asylum to the U.S. and describe how memory impairments manifest in this trauma-exposed population.

Methods

(...)

Läs eller hämta hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 21-07-23:

USA/ This is what happens to child migrants found alone at the border till sidans topp

A record number of child migrants have arrived alone at the United States' southern border this year.

As of June 30, 2021, with three months remaining in the U.S. government's fiscal year, 95,079 children left their countries and crossed the U.S.-Mexico border without a parent or legal guardian, many escaping dangerous and/or exploitative situations back home. This exceeds the previous high of 76,020 unaccompanied minors seen in the full 12 months of fiscal year 2019.

Behind these numbers are individual children, many of whom have suffered from repeated trauma. Legally, the U.S. is obligated to care for these children from the moment they arrive until they turn 18, according to carefully defined procedures.

But as someone who has worked with young migrants for years, I know the government often struggles to do so, especially when the immigration system is overwhelmed by high numbers of children.

Arrival and the first 72 hours

Government officials designate a child as "unaccompanied" if they are "alone" when they arrive at the border without lawful status. "Alone" is defined as without a parent or legal guardian, so even children who arrive with a grandparent or aunt are considered "unaccompanied" and separated from these caregivers.

When an unaccompanied child first arrives, they are typically met by Customs and Border Patrol, a law enforcement unit of the Department of Homeland Security. Border agents hand the child a piece of paper called a "Notice to Appear" in immigration court - meaning the U.S. government has initiated deportation proceedings against the child. This happens even if the child has a viable asylum claim or other potential pathway to legal status in the U.S.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Conversation 21-07-13: US immigration judges considering asylum for unaccompanied minors are 'significantly influenced' by politics (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

ELENA legal update 21-07-30:

Return of Sahrawi political activist to Morocco did not violate the Convention till sidans topp

On 22 July 2021, the European Court of Human Rights published a judgment in E.H. v France (application no. 39126/18).

The applicant, E.H., a Moroccan national of Sahrawi origin was involved with the Sahrawi independence movement. In March 2018, he learned that he was being sought by the Moroccan authorities. Fearing for his life, he decided to flee Morocco. E.H. arrived in France where he was refused entry, at which point he requested to apply for asylum. He was held in a waiting zone while his request was being examined. On the basis of the OFPRA's (French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons) recommendation, the Minister of the Interior refused the applicant permission to enter France in order to claim asylum, on the grounds that his request was manifestly unfounded and ordered his removal to Morocco. After subsequent unsuccessful appeals, the applicant was removed to Morocco.

The ECtHR firstly observed that it was the first case that it had been tasked to rule upon concerning a return to Morocco and complaints under Article 3 ECHR. It noted from various international reports that Moroccan nationals who were activists for Western Saharan independence and for the Sahrawi cause could be regarded as categories of the Moroccan population who were at particular risk. The ECtHR then assessed the applicant's individual situation, noting at the outset, that he had used the procedural remedies available under domestic law.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-08-08:

Intyg utfärdat av UNHCR i Kenya 2010 garanterar inte skydd idag enligt domstol till sidans topp

En man från Somalia sökte skydd i Kenya år 2008. Han fick år 2010 ett intyg om flyktingstatus "prima facie" (vilket innebär att en större grupp flyktingar erkänns kollektivt). Intyget var giltigt i två år. Därefter bodde han i Sudan några år och återvände därefter till Kenya. Han hävdar att han där inte hade någon status längre. Han sökte asyl i Sverige 2015 men hans ansökan avvisades och han hänvisades till att söka skydd i Kenya som första asylland. Migrationsdomstolen påpekar att det ankommer på Migrationsverket att göra sannolikt att ansökan får avvisas. Kenya återtog ansvaret för flyktingmottagandet från UNHCR år 2016. Det är oklart om de intyg UNHCR utfärdade kan förnyas. Prima facie-status för somalier gäller inte längre. Enligt domstolen saknar det betydelse om mannen hade kunnat förnya statusen vid en tidigare vistelse. Eftersom det inte är visat att han fortfarande har flyktingstatus upphäver domstolen avvisningen och återförvisar ärendet till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-08-08

Domstolar väger in aktivitet i Sverige för att bevilja asyl till politiskt aktiva från Iran till sidans topp

Flera personer som sökt asyl på grund av politisk aktivitet har fått uppehållstillstånd med flyktingstatus efter att ha överklagat ett avslag till domstolen i Göteborg. Anledning till avslag kan ha varit att personen inte blivit uppmärksammad i hemlandet eller inte har varit så aktiv personligen. Men även personer som varit politiskt aktiva och ibland varit gripna i hemlandet har fått avslag av Migrationsverket, bland dem politiskt aktiva kurder. De flesta har omfattande skriftlig bevisning från politisk aktivitet i Sverige som får betydelse, t.ex. en kurdisk poet som även sprider karikatyrer. Ett typiskt citat från domstolen lyder "Enligt landinformationen riskerar personer som varit politiskt aktiva i eget namn utomlands och tidigare har bedrivit politisk aktivitet i Iran samt varit föremål för gripanden att fängslas vid ett återvändande av myndigheterna". I ett fall där trovärdigheten kunde ifrågasättas citerar domstolen både Europadomstolen och UNHCR om riskbedömningen. Detta rörde en kvinna vars nära släktingar är högt uppsatta i det kurdiska partiet KDP.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-08-08:

Domstolar låter föräldrar till barn som är svenska medborgare stanna - men inte alla till sidans topp

Vid ett antal tillfällen har en domstol sagt ja till att en förälder som har anknytning till eget barn har fått göra ansökan från Sverige. I något fall har föräldern ansökt bara till barnet, trots att föräldrarna är gifta. Att barnet är svensk medborgare är en viktig faktor eftersom barnet då inte kan uppmanas lämna Sverige för att träffa föräldern. Styrkt identitet är också viktigt - men det har kunnat frångås, till exempel för en irakier. Barnet i det fallet är två år gammalt och den förväntade långa handläggningstiden har vägts in. Det är dock inte i alla fall som ansökan från Sverige medges. Som exempel kan nämnas en kvinna från Etiopien som har två barn med en svensk medborgare, men kvinnan har hållit sig undan Dublinöverföring och familjen är bildad under illegal vistelse. "Det får anses väsentligt att det inte skapas en ordning som leder till att barn kan användas som medel av personer som saknar tillräckliga skyddsskäl för att få uppehållstillstånd i Sverige" skriver domaren. Återreseförbudet hävdes dock, som ofta i fall där personen har en nära anhörig i landet.

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen / Migrationsverket 21-07-22:

EU-domstolens dom den 22 juni 2021 i mål C-719/19 (stora avdelningen) till sidans topp

Artikel 15.1 i rörlighetsdirektivet (2004/38/EG) ska tolkas så, att ett beslut om utvisning av en unionsmedborgare på grund av att personen inte längre har uppehållsrätt enligt direktivet, inte kan anses ha verkställts enbart på grund av att personen fysiskt har lämnat landet inom den frist för frivillig avresa som meddelats i utvisningsbeslutet. För att kunna göra gällande ny uppehållsrätt enligt artikel 6.1 i direktivet krävs att personen inte bara fysiskt har lämnat den mottagande medlemsstaten, utan även att han eller hon verkligen och faktiskt har avslutat sitt uppehåll i den mottagande medlemsstaten, så att det vid personens återkomst dit inte kan anses att vistelsen där i praktiken utgör en fortsättning på det föregående uppehållet. Vid denna bedömning ska samtliga omständigheter i det individuella fallet beaktas. Om det vid prövningen framgår att unionsmedborgaren inte verkligen och faktiskt har avslutat sin tillfälliga vistelse i den mottagande medlemsstaten, behövs det inte fattas ett nytt utvisningsbeslut på grundval av samma omständigheter som föranlett det tidigare beslutet. Det kan grunda sig på det tidgare beslutet för att ålägga personen att lämna landet.

Hämta pressmeddelande på svenska från Lifos (Extern länk)

Läs eller hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-08-08:

Ställningstagande om förlängning av arbetstillstånd efter fyra år till sidans topp

I serien av uppdateringar har Migrationsverket publicerat ett ställningstagande om förlängning av arbetstillstånd efter fyra år. Detta är publicerat som en ny version med samma nummer som den tidigare, RS/005/2020. Versionen innehåller dock förhållandevis långa tillägg. Ställningstagandet handlar om möjligheten till förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd efter fyra års tillstånd, då personen inte uppfyller kraven för permanent tillstånd. Tilläggen rör vad de nya kraven för permanent uppehållstillstånd betyder i förhållande till detta. Enligt Migrationsverket kan det inte ses som ett särskilt skäl för ytterligare tidsbegränsat tillstånd att personen inte lyckas uppfylla de generella kraven för permanent tillstånd (försörjnings- och vandelskrav). En individuell bedömning får dock göras. Vidare påpekas i ställningstagandet att om medföljande till en arbetskraftsinvandrare ansöker om fortsatt tillstånd enligt den vanliga paragrafen om anhöriginvandring, så kan det inte ses som en förlängning på samma grund. Därmed kommer ett försörjningskrav att tillämpas trots att familjemedlemmarna redan haft tillstånd. Samma påpekande finns i det nya ställningstagandet om försörjningskravet för anhöriga, RS/081/2021.

Hämta ställningstagandet RS/005/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-08-08:

Förlängt uppehållstillstånd för studier på grund av pandemin godtas av domstolar till sidans topp

En person hade uppehållstillstånd på grund av studier som räckte till och med juni 2020. Studierna blev försenade på grund av pandemin och personen ansökte om förlängd tid till och med den 30 oktober. En viktig del var hans uppsats och eftersom lärosätet inte granskar uppsatser under sommaren påverkade det tidsplanen. Tiden gick utan att han fick beslut och inför att det förlängda tillståndet skulle ha löpt ut ansökte han om uppehållstillstånd för att söka arbete. Migrationsverket avslog ansökan eftersom mannen inte kunde visa att han studerat på heltid under den förlängda perioden och därför inte hade haft rätt till uppehållstillstånd när han gjorde den senare ansökan. Migrationsdomstolen anser inte att utbildningen förlorat sin karaktär av heltidsutbildning för att studierna måste förlängas av något skäl, och tiden är beroende av lärosätet. Målet återförvisas för bedömning av den nu aktuella ansökan. Källa migrationsdomstolen i Göteborg.

Ett liknande ärende gällde en man som inte kunnat komma åt att slutföra sitt exemansarbete på ett företag under pandemins inledning. Även i det fallet beviljades tillstånd för att söka arbete av domstolen i Göteborg, trots att examen var klar när Migrationsverket avslog förlängningsansökan för studierna. Ett annat fall rör en man som själv haft Covid-19 och vars studier försenats. Tiden påverkades av av fastställda examinationsperioder. Migrationsverket bedömde att förlängningen inte uppfyller heltidskravet, men domstolen beviljar den. Källa migrationsdomstolen i Malmö. Domarna är inte vägledande.

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Dagens Nyheter 21-07-22:

Betty lämnade en våldsam relation - nu har hon utvisats till sidans topp

Betty fick välja mellan ett liv med en våldsam man och utvisning.

DN är med när hon lämnar landet med sina tre barn, alla födda i Sverige. Hon har fått flera erbjudanden om att gömma sig men tackat nej.

- Jag är tom nu. Jag vill bara att det ska vara över, säger hon.

Den fyraåriga flickan vaknade redan klockan fem på morgonen hemma hos Mona Edqvist, som blivit som en bonusmormor för henne.

- Åka flygplan, säger flickan om och om igen uppspelt.

Hennes livs första flygresa ligger framför henne. Det är också första gången hon lämnar Sverige och hon har ännu inte förstått att det inte är tillfälligt.

- Jag har inte orkat berätta för barnen. Min son frågade mig när vi kommer att åka hem igen. Jag sa bara att vi kommer stanna väldigt länge. Han är nio år, han har nog förstått vad som händer, säger kvinnan som vi kallar för Betty.

DN har följt familjen sedan förra hösten. Första gången vi träffades i september förra året var Betty placerad i en av Migrationsverkets lägenheter i ett litet samhälle i Västsverige.

Hon var gravid i åttonde månaden, ensam med två små barn och mådde mycket dåligt. Hon hade polisanmält sin sambo för misshandel en sommarnatt några månader tidigare. Eftersom hon hade ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till honom försvann därmed hennes möjligheter att stanna i Sverige.

Kort efter att den yngste sonen föddes i oktober kom utvisningsbeslutet. Det pågår inget krig i hennes hemland i Afrika, resonerade Migrationsverket, och hon uppfyller inte kraven för asyl.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Elena legal update 21-07-23:

Frankrike/ ECtHR finds detention of mother and baby to violate Article 3 and 5 till sidans topp

On 22 July 2021, the European Court of Human Rights published a judgment in M.D. and A.D. v France (application no. 57035/18).

The first applicant fled Mali via Italy, due to a risk of FGM and forced marriage. She subsequently arrived in France where she gave birth to her daughter. In June 2018, it was deemed that Italy was responsible for examining the applicant's asylum claim and an order for transfer, pursuant to the Dublin III Regulation (604/2013), was issued. Subsequently, the French authorities placed the applicant and her daughter into administrative detention. The applicant, accompanied by her daughter, later refused to board the flight to Italy. As a result, the authorities were granted their request to extend the applicant's detention period by 28 days. After eleven days in detention, the ECtHR granted interim measures under Rule 39 and asked the French authorities to end the applicants' detention.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

OEE / Statewatch 21-08-03:

Frankrike/ Revolts in detention centres: the government throws oil on the fire till sidans topp

The Observatory on Detention of Foreigners (Observatoire de l'enfermement des étrangers, OEE) has condemned the French government's ongoing use of administrative detention for non-citizens, in the wake of revolts that broke out in the Mesnil Amelot detention centre last week. Forced PCR tests - which are contrary to the law - have made a tense situation even worse, says the group.

/Pressmeddelande översatt från franska:/

The revolt that broke out in recent days at the Mesnil Amelot administrative detention centre (CRA) once again highlights the disastrous conditions in which foreigners, who are accused only of not having residence documents, are locked up in these places of deprivation of freedom. Conditions that have worsened with the health crisis, especially since autumn 2020. The only response to the legitimate revolt of these people has been violent repression by the police.

Tensions have been further aggravated by the fact that the administration is forcing people awaiting deportation to undergo a PCR test so that they can be deported to countries that require a negative test for entry. Those who refuse are taken into custody at the end of the detention period and often sentenced to long prison terms for impeding their own deportation. After serving their sentence, they are sent back to the CRA and a vicious cycle of CRA/prison/CRA/... begins for many of them. However, these sentences are contrary to the law.

Indeed, as the associations gathered in the Observatoire de l'enfermement des étrangers (OEE) pointed out in September 2020, "refusing to be tested does not fall within the definition of the offence described and sanctioned by the Code de l'entrée et du séjour des étrangers (Ceseda)" and the Civil Code and the Code de la santé publique prohibit "a medical procedure, a fortiori invasive as is the case of Covid tests, to be carried out without the person's consent. [1]

(...)

Läs mer (Extern länk)

Uttalandet på franska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-08-01:

Storbritannien/ Home Office challenged over 'sped-up' removal of Vietnamese nationals till sidans topp

Lawyers are challenging the Home Office policy of deporting people to Vietnam who could be victims of trafficking after the UK sent a second charter flight to the country within a matter of weeks.

The challenge follows concern from lawyers and charities that some victims of trafficking could be wrongly removed from the UK under a speedy processing system for migrants in detention known as "detained asylum casework".

Tom Nunn, of Duncan Lewis solicitors, who is bringing the legal challenge against the Home Office for fast-tracking the removal of some Vietnamese people from the UK, said: "The concern is that a large number of Vietnamese nationals are being placed in this sped-up asylum process despite the fact that many are showing clear indicators of trafficking."

One 20-year-old, who was brought to the UK four years ago for labour exploitation arranged by her family to help pay off their debts, was due to be put on the flight which left Birmingham airport last Wednesday night but was granted a last-minute reprieve. Twenty-one people are believed to have been deported.

The flight was part of the Home Office's "summer season" of deportation flights to countries including Zimbabwe, Vietnam, Jamaica, Pakistan, Ghana and Nigeria.

Many Vietnamese victims of trafficking who reach the UK are forced to work in cannabis farms or nail bars. In the last few months there has been an increase in Vietnamese people crossing the Channel to the UK on small boats.

Chi, the 20-year-old who spoke to the Guardian, arrived in the UK from Vietnam in January 2017, managed to escape from labour exploitation and is now in foster care. She has been doing an access-to-nursing course.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Radio Sweden 21-07-30:

Personer utan uppehållstillstånd söker ofta vård för sent till sidans topp

Allt fler papperslösa söker vård. Alltså personer som inte har uppehållstillstånd. Och oftast söker de vård väldigt sent. Det kostar mer och mer pengar för regionerna med de största städerna i Sverige: Stockholm, Göteborg och Malmö.

På vårdmottagningen Flyktinghälsan i Malmö kan papperslösa personer få vård. Rebecka Berglund jobbar där. Och hon säger att det är många som kommer dit.

- Jag har ju märkt av att vi har väldigt många som är papperslösa, säger hon.

Rebecka Berglund säger att antalet som söker vård hos dem beror på hur många som får nej från Migrationsverket. De som får uppehållstillstånd, kan ju gå till andra vårdmottagningar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-07-30: Papperslösa väntar med att söka vård tills besvären är akuta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 21-08-05:

Efter utvisningsstoppet till Afghanistan - släppta ur förvar men utan rätt att arbeta till sidans topp

Migrationsverket har stoppat utvisningarna till Afghanistan med hänvisning till säkerhetsläget som snabbt förvärras. Nu har afghaner börjat släppas ur förvaret. Den enda hjälpen de kan förvänta sig är 2000 kronor i månaden. "Man skapar ytterligare en grupp som ska ut i parallellsamhället", säger aktivisten Elisabet Rundqvist.

Migrationsverket valde att införa ett utvisningsstopp till Afghanistan den 16 juli. Nu har flera afghaner som suttit instängda i förvaret i Märsta i väntan på att deporteras släppts på fri fot. Men istället för att kunna arbeta och försörja sig hamnar de här ofta unga personerna i ett juridisk limbo. Jesper Strömbeck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet, skriver i Borås tidning att:

"De humanitära argumenten bör alltid väga tyngst när det gäller beslut om asyl, men att gruppen är så välintegrerad innebär samtidigt att det knappast finns några ekonomiska skäl för att inte ge dem uppehållstillstånd."

Liberala Eskilstuna-Kuriren tar också upp utvisningsstoppet. I en ledare skriver tidningen att "Stoppet är förstås välkommet men beslutet är tvåeggat. Det tar bort hotet om utvisning men försätter samtidigt dessa människor i en limbosituation".

De som släppts från förvaren har inte rätt att arbeta och försörja sig, trots att många innan de togs i förvar varit färdigutbildade och i flera fall redan haft arbeten, enligt aktivisten Elisabet Rundqvist i Uppsala som har varit i kontakt med flera som släppts. De är därför knappast ekonomiska skäl bakom deras utvisningsbeslut, som Jesper Strömbeck skriver.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Radio Sweden 21-07-29: Afghanska medborgare som ska utvisas får lämna låsta lokaler (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 21-07-30: Trots utvisningsstopp: Två afghanska medborgare kvar i förvar i Gävle (Extern länk)

Sveriges Radio 21-08-06: Samir släppt från förvaret: "Vet inte var jag ska ta vägen" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 21-08-03:

"Jag hör talibanernas skott från mitt rum" till sidans topp

Flera stora afghanska städer har attackerats av talibanerna de senaste dygnen.

En av de värst drabbade städerna är Herat, där islamisterna bland annat tog kontroll över flygplatsen. Josef Moradi, som utvisades från Sverige 2017, lever mitt i kaoset.

- Talibanerna är nära nu. Jag kan höra explosionerna och skottlossning från mitt rum, säger Josef Moradi när SvD når honom på telefon.

Värst är det på kvällar och nätter. När striderna är som mest intensiva är det omöjligt att sova, berättar Josef Moradi vidare.

- Jag ligger vaken och lyssnar. Det känns väldigt otäckt.

Samtalet bryts gång på gång. Varken elförsörjningen eller internet fungerar särskilt väl i Herat just nu, konstaterar Josef Moradi.

Sedan USA i våras meddelade att alla amerikanska soldater ska ha lämnat Afghanistan senast i början av september, har talibanerna dragit igång en våldsam offensiv. Närmare två tredjedelar av landet beräknas nu, helt eller delvis, vara kontrollerat av islamisterna.

Men allt handlar inte om vapenmakt. En viktig del av rebellernas krigföring går ut på att ta kontrollen över landets infrastruktur.

Flera kraftstationer och telemaster har sprängts, vilket gör att folk i bästa fall har tillgång till el ett par timmar per dag, berättar Josef Moradi. Sedan en tid tillbaka kontrollerar talibanerna även gränsövergångarna till grannländerna Iran och Turkmenistan. Och i slutet av förra veckan tog de temporärt över stans flygplats.

Herat ligger i västra Afghanistan, nära gränsen till Iran, och har historiskt sett utgjort en viktig knutpunkt för kultur och handel mellan Centralasien, Mellanöstern och Indien. I norr breder den centralasiatiska stäppen ut sig, i öster reser sig bergskedjan Hindu Kush och i söder börjar vägen mot Kandahar, Afghanistans näst största stad som precis som Herat varit hårt ansatt av talibanerna de senaste dagarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum July 2021:

Europa/ COVID-19 and undocumented migrants: what is happening in Europe? till sidans topp

COVID-19 has greatly impacted undocumented migrants in Europe. Scroll down this page to find out more about the impact of the pandemic on this population, and about access to the COVID-19 vaccines in Europe.

/KARTA/

This map looks at two critical factors affecting access to the COVID-19 vaccines in Europe for undocumented migrants: the absence of administrative barriers and protection from immigration control consequences of getting the vaccines.

As for administrative access, we consider in particular whether it is possible for undocumented migrants to register for or otherwise get their vaccination without the need to give proof of residence or identity or other documents that many undocumented people simply cannot provide (for instance, a social security number).

As for protection from immigration control, we consider whether there are clear safeguards ("firewalls") against exposure to immigration control, through data protection and freedom from checks or arrest at vaccination centres.

This map focuses on delivery of the COVID-19 vaccines and doesn't provide information about the accessibility of other health care more generally in a country, which in most parts of the EU remains very restricted for undocumented people. This map is a living document, which we're updating as national policies and practices evolve, and as more information becomes available.

Se kartan och sök landrapporter (Extern länk)

Se även:

Picum 21-07-29: Covid -19 vaccines for undocumented migrants. Achieving equitable access (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 21-07-26:

Goda råd är dyra... till sidans topp

"Goda råd till dig som söker asyl i Sverige" är en skrift framtagen av Flyktinggruppernas riksråd, FARR. Goda Råd ger information om den svenska asyllagstiftningen och asylsökandes rättigheter. Goda Råd finns just nu på sex olika språk: Svenska, engelska, arabiska, persiska, ryska och spanska. Nu har den blivit delvis inaktuell, eftersom den utgår från vad som gällt under den tillfälliga lagen. Uppdatering pågår med hjälp av juridiskt kunniga personer men det är också ett stort arbete med översättningar och ny layout. Stötta gärna FARR i detta arbete!

Swish: 123 327 89 83

Annonsen (Extern länk)

Hämta aktuell version av "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" (Extern länk)

Länk till enkät för användare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-07-21:

Belgien/ Hungerstrejkande migranter hotar regering till sidans topp

Hundratals papperslösa migranter hungerstrejkar i Belgiens huvudstad Bryssel.

De runt 400 migranterna, som kräver uppehållstillstånd efter att i många fall ha vistats i Belgien i åratal, har nu även börjat vägra att ta emot vatten.

Enligt Läkare utan gränser (MSF), som tar hand om migranterna vid de två universitet och en kyrka som de ockuperar, kan de utan vatten "dö inom några dagar".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SOS Mediterranee 21-07-23:

Europa/ The care team, a crucial link with rescued people onboard Ocean Viking till sidans topp

Since April 2020 and the announcement of the end of our partnership with Médecins Sans Frontières (MSF), SOS MEDITERRANEE has been exploring the possibility of partnering with another experienced humanitarian organisation for the provision of care, protection and medical activities complementing our core operation, the search and rescue of people in distress at sea. In the meantime, our team on board the Ocean Viking has included professional staff who have been ensuring comprehensive care of the survivors on board.

On July 19, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and SOS MEDITERRANEE announced that the IFRC was launching an emergency appeal to join our teams onboard the Ocean Viking as of August 2021. In the framework of this upcoming partnership, the IFRC will provide post-rescue support, such as medical care, psychological support, protection activities as well as basic necessities to the people who have been safely brought onboard the Ocean Viking. The team will include at least a medical doctor, a nurse, a midwife and professionals who can provide psychological support and assist those who are particularly vulnerable and in need of extra protection, such as unaccompanied minors and victims of human trafficking. A care and a medical SOS MEDITERRANEE team members will be part of this team.

Before this new partnership starts, we look back at the experience and knowledge gathered by our crew on the provision of care onboard our rescue ship over this past year. Read this interview of Riad, our care team leader currently onboard.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU Council / Statewatch 21-07-23:

Proposed cooperation with North Africa received with "interest" till sidans topp

Two internal EU documents circulated in the Council: one containing the former Portuguese Presidency's assessment of North African states' responses to a proposed "enhanced political dialogue" on justice and home affairs issues; the other, the Commission's overview of "the main external migration dialogues and processes since 2019."

NOTE from: Commission Services to: Delegations: Update on the state of play of external cooperation in the field of migration policy (Council doc. 10471/21, LIMITE, 6 July 2021, pdf):

"The European Commission adopted the New Pact on Migration and Asylum on 23 September 2020, which contains a strong component on partnerships with third countries.

"This document provides an updated overview of the main external migration dialogues and processes since 2019. The document is compiled for the information of the EU High Level Working Group on Asylum and Migration by the responsible European Commission and EEAS services."

NOTE from: Presidency to: Delegations: Portuguese Presidency's proposal for an EU-North Africa Enhanced Political dialogue on Justice and Home Affairs

"3. Assessment

The proposal was received with general, although cautious, interest. As expected, the reactions were of a preliminary nature. All countries [Egypt, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, Mauritania] expressed their willingness to engage in dialogue and to study the proposal further.

Three main reactions can be singled out, regarding the links with neighborhood policy and other initiatives, the format, and themes.

(...)

Läs mer och hämta dokument (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-08-04:

Commission reports on fulfilment of requirements by partnership eastern countries till sidans topp

Today, the Commission is presenting its 4th report on the monitoring of the EU visa-free regime with Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia and Serbia, as well as Georgia, Moldova and Ukraine. The report focuses on actions taken in 2020 to address the recommendations in the 3rd Report under the Visa Suspension Mechanism. For countries that have been visa-exempt for less than 7 years (Georgia, Moldova and Ukraine), the report also provides a more detailed assessment of other actions taken to ensure the continuous fulfilment of the benchmarks. The report concludes that all countries concerned continue to meet the visa liberalisation requirements and made progress in addressing last year's recommendations. At the same time, the report highlights areas where further efforts are needed from each country. The report also states that visa-free movement continues to bring positive economic, social and cultural benefits to EU Member States and partner countries.

Commissioner for Home Affairs Ylva Johansson said: "Visa-free travel between the EU and the Western Balkans and Eastern Partnership countries is a significant achievement. While restrictions linked to the COVID-19 pandemic had a major impact on mobility, visa-free countries in the Western Balkans and Eastern Partnership must continue and step up their efforts in managing migration and asylum and in fighting corruption and organised crime."

Migration, asylum and cooperation on readmission

The COVID-19 pandemic and the related travel restrictions had a major impact on migration and mobility to the EU. The vast majority of those who did travel to the EU did so with legitimate grounds. While all countries assessed continued to take measures to address irregular migration, further efforts are needed to address ongoing concerns:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-07-16:

Proposal for suspension of certain provisions with respect to The Gambia till sidans topp

COM(2021) 413 final

(...)

Kommissionen noterade i ovannämnda rapport att de gambiska myndigheterna i slutet av februari 2019 ensidigt beslutade att införa ett moratorium för alla insatser för påtvingat återvändande och att detta hindrade faktiska återvändanden under större delen av 2019 (via charterflyg och kommersiella flygningar). Dessutom vittnar medlemsstaterna om ett ojämnt samarbete som haft en hämmat effekt på samtliga faser i återvändandeprocessen, även vid tillämpning av den goda praxis vid identifierings- och återvändandeförfaranden som utgjort en del av samarbetet med Gambia sedan 2018. EU:s återtagandeavtal, och motsvarande bilaterala överenskommelser som tre medlemsstater har, respekteras sällan. Enligt två tredjedelar av de medlemsstater som har utfärdat nästan hälften av besluten om återvändande genomförs identifieringsförfarandena (även de som sker genom intervjuer) inte på ett tillfredsställande sätt och resehandlingar utfärdas inte i tid.

(...)

Gambias underlåtenhet att samarbeta i fråga om återtagande motiverar en aktivering av alla de åtgärder som anges i artikel 25a.5 a i viseringskodexen: tillfälligt upphävande av möjligheten till undantag från kraven på de styrkande handlingar som ska lämnas in av viseringssökande enligt artikel14.6, tillfälligt upphävande av den allmänna handläggningstid på 15 kalenderdagar som avses i artikel 23.1 (vilket följaktligen också utesluter tillämpning av regeln om förlängning av denna period upp till högst 45 dagar i enskilda fall), tillfälligt upphävande av utfärdandet av viseringar för flera inresor i enlighet med artikel 24.2 och 24.2c samt tillfälligt upphävande av det frivilliga undantaget från viseringsavgifter för innehavare av diplomatpass och tjänstepass i enlighet med artikel 16.5 b.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Se även:

COM(2021)412, Förslag om tillfälligt upphävande av vissa bestämmelser med avseende på Bangladesh (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-07-30:

Hotet: Tuffare visumkrav för länder som inte tar emot utvisade till sidans topp

Sverige och andra EU-länder ökar nu trycket på de länder som bara tar emot frivilliga återvändare vid beslut om utvisning.

I höst väntas samtal inom EU om att begränsa möjligheter till visum för dessa länders medborgare.

Ett av de länder som kräver frivilligt återvändande är Irak. Det är också ett av de länder som gränspolisen fått svårare att genomföra utvisningar till.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

SvT Norrbotten 21-08-05:

50-tal bärplockare övergivna i Älvsbyn - barn bor i tält på parkering till sidans topp

Närmare 50 bulgariska bärplockare har blivit strandade på en parkeringsplats längs väg 94 i Älvsbyns kommun. Den yngsta är bara sju år. Enligt Älvsbyns kommunchef Anna Lindberg har det här kopplingar till förra årets uppmärksammade händelser i Vidsel.

Förra året kom närmare 100 personer till Vidsel för att plocka bär. Men deras boende var undermåliga och saknade bland annat vatten, vilket gjorde att de var tvungna att lämna sina boenden vid torget.

En anmälan om misstänkt människoexploatering upprättades men förundersökningen, som hanteraderas av gruppen för grova brott, lades sedan ner.

Reste från Söderhamn

Nu ser det ut som att händelserna i Vidsel upprepar sig. Men den här gången har ett flertal bulgariska medborgare blivit strandsatta på en parkeringsplats längs väg 94. Enligt en stugägare i närheten, som har hjälpt bärplockarna, handlar det om ett 50-tal personer därav ett tiotal barn.

Stugägaren uppger till SVT att många även har alldeles för tunna kläder med sig.

- De kom hit slutet av förra veckan. De är inte nyanlända till Sverige utan har kommit via Söderhamn där de har plockat bär. Sedan har de åkt vidare hit men inte kommit längre än de är idag, säger Älvsbyns kommunchef Anna Lindberg.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Norrbotten 21-08-05: Familjen blev lovade pengar och boende - får leta mat i soptunnor (Extern länk)

SvT Norrbotten 21-08-05: Susanne hjälper de övergivna bärplockarna: "Det här är människohandel" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-08-01:

"Vanligt att barn i människohandel försvinner" till sidans topp

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att hjälpa barn och unga som befaras vara offer för människohandel i Sverige. Men det finns flera utmaningar i arbetet och det är vanligt att barnen försvinner när de uppmärksammas av polisen.

I förra veckan omhändertogs tre tiggande flickor, 12, 14 och 16 år gamla, i en internationell polisinsats mot misstänkt människohandel. De två äldsta flickorna var gravida och 16-åringen hade kommit hit med sin make och sina släktingar från ett EU-land. 14-åringen skulle giftas bort med en man som befann sig i hemlandet.

I samband med insatsen uppgav polisen att de sett en ökning av barn från andra länder som grips för stöldbrott och utnyttjas för att bära vapen eller narkotika åt kriminella grupperingar. Mörkertalet kring hur många barn i Sverige som utnyttjas inom människohandel bedöms dock vara stort och offren kan vara exploaterade på flera sätt samtidigt.

Enligt en rapport från i fjol kom Jämställdhetsmyndigheten under 2019 i kontakt med 49 barn - 23 flickor och 26 pojkar - samt minst 26 medföljande barn till utsatta vuxna, som ska ha utnyttjats för att begå brott, för sexuella ändamål eller för att tigga. De flesta kom från Marocko och Rumänien, men även från Serbien, Nigeria och Afghanistan.

Kan försvinna

När minderåriga från andra länder misstänks fara illa i Sverige ska en anmälan göras till socialtjänsten. Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för barn och unga, i synnerhet om de är brottsoffer. Det gäller oavsett om de har rätt att befinna sig i Sverige och oberoende av hur länge de har vistats här.

- När det är en så allvarlig misstanke som exploatering eller människohandel ska socialtjänsten omedelbart göra en skyddsbedömning och skyndsamt inleda en utredning, säger Katarina Munier, chef för kompetenscenter Barn och unga på socialförvaltningen i Stockholms stad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-07-30:

Fler tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige enligt ny prognos till sidans topp

Den förändrade utlänningslagstiftningen innebär att fler personer kommer att vistas i Sverige med tidsbegränsade uppehållstillstånd under en längre tid. Därför väntas antalet förlängningsansökningar öka under de kommande åren enligt en ny prognos från Migrationsverket. Samtidigt justerar myndigheten ned sitt antagande för hur många personer som väntas söka asyl i Sverige under året.

Den 20 juli började den ändrade utlänningslagen att gälla. I denna prognos har Migrationsverket för första gången anpassat sina prognosantaganden utifrån det nya regelverket där tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel istället för permanenta uppehållstillstånd för samtliga sökande med undantag för kvotflyktingar. För att beviljas permanent uppehållstillstånd krävs att den sökande haft minst tre år av tillfälliga uppehållstillstånd samt kan försörja sig själv.

- Den ändrade utlänningslagen motsvarar i stort bestämmelserna som ingick i den så kallade tillfälliga lagen. Därför är det inte aktuellt att ändra prognosen för antalet asylsökande i Sverige med anledning av lagändringen, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör.

En av de bedömningar som Migrationsverket gör utifrån lagstiftningen är att det kommer leda till att fler personer kommer vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd under en längre tid. Därför höjer myndigheten prognosen för inkomna förlängningsärenden inom anknytning från och med 2023 till 17 000 ärenden och sedan till 30 000 ärenden för 2024. Detta ska jämföras med cirka 10 000 ärenden per år enligt Migrationsverkets tidigare prognoser.

- Vi ser ett skifte framför oss där myndigheten i ännu större utsträckning handlägger förlängningsärenden. Ärendena kan också komma att bli mer utredningskrävande ju längre en person vistats i landet, säger Mikael Ribbenvik.

Färre medborgarskapsansökningar på längre sikt

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / AB 21-07-30: Intervju med Mikael Ribbenvik: Stor ökning av tillfälliga uppehållstillstånd väntas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-07-30:

Prognos: Fler ensamkommande barn får stanna till sidans topp

Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande i år och de kommande tre åren, har räknats ner. Däremot väntas antalet ensamkommande asylsökande barn vara lika många som i tidigare prognos.

Fler ensamkommande barn väntas också få stanna på grund av särskilt ömmande omständigheter.

Både lagändringar och händelser i omvärlden påverkar antalet asylsökande.

Den nya humanitära grunden i utlänningslagen, som regeringen med stöd av Centern och Vänsterpartiet, drev igenom, kommer att öka antalet asylsökande, ensamkommande barn, men också öka deras möjligheter att få stanna. Den bedömningen gör Migrationsverket i sin nya prognos.

"Ja, den humanitära klausulen har ju öppnat upp igen. Vi hade, i den gamla lagstiftningen före 2016, så fanns det synnerligen ömmande, och särskilt ömmand för barn. Under perioden med den tillfälliga lagen så begränsades den väldigt mycket, just den. Och nu öppnas den upp igen," säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-08-04:

Färre ärenden i migrationsdomstolarna till sidans topp

För första gången sedan 2016 räknar landet fyra migrationsdomstolar med att få balans i ärendehögarna i början av nästa år.

Handläggningstiderna kommer då ner till max 6 månader.

I slutet av nästa år och de två följande åren väntas antalet domstolsärenden öka igen. Dels för att testa den nya utlänningslagen, dels för att antalet asylsökande ökar när gränserna öppnas på nytt.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

WHO June 2021:

Refugees and migrants in times of COVID-19 till sidans topp

mapping trends of public health and migration policies and practices

Overview

"Refugees and migrants in times of COVID-19: mapping trends of public health and migration policies and practices" provides an overview of the complex nexus of public health and migration policies amid the COVID-19 pandemic with the aim to inform policymakers on how the needs of refugees and migrants have been addressed in response to the pandemic. Based on the mapping of policies and practices, the report goes on presenting policy considerations for an integrated approach to migration and public health to facilitate international dialogue and knowledge sharing around the health needs of refugees and migrants and how to address them.

The report is the first publication of the Global Evidence Review on Health and Migration (GEHM) series, an evidence-informed normative product of the WHO Global Health and Migration Programme (PHM) that aims to respond to policy questions on migration-related public health priorities. The GEHM series addresses knowledge gaps on the health status and health policies related to refugees and migrants by summarizing the best available evidence worldwide and proposing policy considerations. Thereby, the series seeks to support evidence-informed policymaking and targeted interventions that are impactful and make a difference in the lives of refugees and migrants.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Asylnytt 21-08-08:

Domstol godkänner inte upptrappade vandelskrav vid ansökan om PUT till sidans topp

En man som hade ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut fick uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen". Vid tidpunkten för förlängning hade han dömts för olaga försäljning av alkohol med påföljd 75 timmars samhällstjänst. Detta ansåg Migrationsverket inte var ett så allvarlig brott att det skulle hindra uppehållstillstånd. Han beviljades förlängning. Därefter har han även stoppats i en trafikkontroll och fått betala 1500 kr då han kört 86 km/tim på en 80-väg. Efter gymnasiestudierna har personen fått en fast anställning och ansökte om permanent uppehållstillstånd. Han uppfyllde villkoren, men fick ändå avslag därför att Migrationsverket nu ansåg att den tidigare alkoholförsäljningen var ett allvarligt brott med risk för fortsatt brottslighet. I beslutet citeras vittnesmål om att mannen skulle ha sålt alkohol flera gånger. Migrationsdomstolen finner det "anmärkningsvärt" att Migrationsverket har lagt vikt vid ett vittnesmål istället för vad mannen faktiskt dömts för. Det är också enligt domstolen anmärkningsvärt att Migrationsverket förbisett sitt tidigare ställningstagande om samma brottslighet. Domstolen bedömer inte gärningen som skedde för länge sedan som något hinder, och beviljar mannen permanent uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 21-08-07:

Björn lär nyanlända att cykla - "tar en stund att hitta balansen" till sidans topp

Att kunna ta sig till och från jobb, även där kollektivtrafiken inte kör, kan vara en viktig del för att integreras i samhället.

För tredje året i rad satsar Cykelfrämjandet i Sjuhärad på att lära nyanlända i Marks kommun att cykla.

"Det går riktigt bra, det tar en stund att hitta balansen men sedan går det bra", säger Björn Ahlström, cykellärare i Marks kommun.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Foodtank July 2021:

Internationellt/ 19 Refugee-Powered Culinary Programs till sidans topp

Culinary arts programs can equip participants with kitchen, hospitality, and business skills that individuals need for a successful career in food and beverage. These programs can be especially important for refugees and displaced persons who are trying to start new lives. More than 82 million have been forcibly displaced across the globe. The COVID-19 pandemic further exacerbated food scarcity, mental distress, and resulting health disparities for refugee communities.

Syrian lawyer and chef Kamal Naji, based in the Netherlands, insists that relief lies in gastrodiplomacy - food can "break stereotypes between refugees and citizens of host countries" and facilitate societal integration, she says.

Around the world, passionate chefs and activists are using culinary arts programs to create inclusive spaces for refugees to feed their futures and their communities. Here are 19 individuals and organizations using food to support asylum seekers.

1. Hamed Ahmadi, Italy

In 2016, Hamed Ahmadi, an Afghan political refugee now living in Venice, Italy helped open Africa Experience alongside three other refugees. The restaurant employs cooks from Nigeria, Ethiopia, and Guinea who have no prior food service experience. They have also opened Orient Experience, a catering service that collaborates with migrant reception centers. Locals and refugees come for budget-friendly, plant-based options like injera with tomato and lentil salad, but stay for the sense of community.

2. Beyond the Plate, United States

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Nerikes Allehanda ledare 21-07-22:

Sofia Mirjamsdotter: Tio år efter Utøya - och vi har inte lärt oss någonting till sidans topp

Den där fredagen för tio år sedan, jag tror att det var varmt men vet inte om jag minns rätt. Vad jag minns med skärpa är däremot hur jag följde nyhetsflödet, hela kvällen och nästan hela natten och att det var mycket svårt att ta in vad som hade hänt på Utøya. Jag försökte sova, men med teven på, och i min halvdvala hörde jag dödssiffran uppdateras flera gånger under natten för att det slutligen skulle visa sig att Anders Behring Breivik hade mördat 69 personer på ön, de flesta mycket unga människor. Den yngsta var 14 år gammal när terroristen tog hennes liv.

Innan terroristen begav sig till Utøya hade han utlöst en bomb vid regeringskvarteren i centrala Oslo. Åtta människor miste livet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 21-07-20:

Nu träder den nya asyllagen i kraft - stor oro för dess konsekvenser till sidans topp

Idag träder den nya asyllagen, som riksdag och regering har käbblat om i flera år, i kraft. Redan på förhand har människorättsorganisationer och forskare dömt ut den nya lagen. Men det politiska klimatet tillåter inte något annat än åtstramningar.

Den nya asyllagen som börjar gälla idag är i stora drag ett eko av den tillfälliga asyllag som gällt sedan 2016, efter att regeringen först dragit rejält i handbromsen under hösten 2015. 2015 anlände nästan 163 000 asylsökande till Sverige. I fjol var motsvarande siffra strax under 13 000 och prognosen för de kommande åren är på omkring 20 000 ansökningar. Idag är det så majoriteten av riksdagspartierna vill ha det, invandring kallas nu för en belastning även av traditionella partier och inte bara av de med rötter i vit makt-rörelsen. Samtidigt är rekordmånga människor på flykt i världen.

Ida Gunge, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd, FARR, menar att de är mycket kritiska till den nya lagen. Sverige placerar sig nu i EU:s bottenliga när det gäller tillståndens längd och möjligheterna till familjeåterförening. Ida Gunge menar också att de försämringar som den tillfälliga lagen förde med sig blir permanenta, samt att mycket ännu är öppet för tolkningar och att det är svårt att förutse lagens konsekvenser:

- Vad vi vet är att Sverige i och med den nya lagen väljer bort värnandet om permanenta uppehållstillstånd och möjligheten att återförenas med familjemedlemmar, vilket har fungerat som en grund som gjort det möjligt för nyanlända att bygga upp sina liv i Sverige. Istället läggs fokus på villkorade rättigheter, tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsningar gällande familjeåterförening. Det finns ingen forskning som pekar på att dessa begränsningar skulle leda till en förbättrad integration, snarare skapar sådana åtgärder otrygghet och leder till förlorad tillförsikt inför framtiden och försämrad hälsa hos asylsökande och flyktingar, enligt FARR:s ordförande Ida Gunge.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen ledare 21-07-21:

Migrationslag som söndrar till sidans topp

Den 20 juli fick Sverige en ny migrationslag. Regeringens ambition är att "uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv". Men lagen är redan hotad.

Eftersom den klubbades igenom i riksdagen med mycket liten majoritet saknas den välbehövliga förankringen i alla politiska läger. Det öppnar för osäkerhet och kortsiktighet då oppositionen, bestående av M, KD, SD och L, redan aviserat sin intention att riva upp lagen vid första tillfälle.

Diskursen i media följer regeringens riktning, att det är en strängare migrationslag. Det är den förvisso, men endast i jämförelse med den lag som gällde innan år 2016. Jämfört med den så kallade tillfälliga lagen, som gällt fram till nu, är det däremot ett generösare regelverk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-08-01:

Vänta inget förlåt-vi-hade-fel om de apatiska barnen till sidans topp

Peter Santesson

Socialstyrelsen skriver att uppehållstillstånd är en nyckel för att göra apatiska flyktingbarn friska. Men ny forskning pekar på motsatsen. Forskarna frågar sig till och med om den rekommenderade behandlingen har bidragit till fenomenet.

Frågan om apatiska flyktingbarn var ett sorgligt förskalv till den akuta migrationskrisen. Fenomenet nådde sin kulmen mellan 2003 och 2005, men förekommer ännu, och fortfarande är det ett specifikt svenskt fenomen. Striden om apatifenomenet bidrog till att göra hela diskussionen om migrationsfrågor ännu mer infekterad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 21-07-19:

"European border control degrades migrants by ruining their life expectations" till sidans topp

An interview with Julien Jeandesboz, expert on border control, about the nature of "zoopolitics", changes to the Eurodac biometric database, the development of the European Travel Information and Authorisation System, and vaccination passports.

Data and artificial intelligence are shaping the future of humanity in ways that the society cannot yet understand . All over the world there are academics, international agencies, banks, research centres and states that have acknowledged the wonders and risks of digitalised and data-based economies, but the downsides of dependence on data storage systems remains a major concern, especially when it comes to migrants' rights. These rapid changes often go unnoticed due to the wide range of regulations and political trends involved in the evolution to digital societies, which nowadays also includes vaccination passports in the new EU post-pandemic travel regime.

One of the most quoted experts on border control and surveillance mechanisms is Julien Jeandesboz, who is currently working at the Université Libre de Bruxelles. In this interview, Jeandesboz talks about the nature of territoriality and the dark side of detention centres, the blurred responsibility to migrants and refugees in the European Union (EU) and the transformation of the Eurodac database from a system for storing data on asylum seekers to an immigration enforcement mechanism. He also discusses how a new regulation in the making will be used to profile visa applicants by applying "information proxies" that could deny someone's ability to reach into European soil.

Jeandesboz strives to understand and explain the complexities of such mechanisms, but his main objective is nevertheless simple: how can we pull these systems' plugs if they are proven to be erroneous, harmful, and inhuman? The expert makes the following analogy: the development of these surveillance mechanisms is comparable to the stockpiling of nuclear weapons by the USA and USSR in the midst of the Cold War.

Is it the state that makes the border or the border that makes the state?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

African Union 21-08-02:

Press Statement On Denmark's Alien Act provision to Externalize Asylum procedures till sidans topp

The African Union condemns in the strongest terms possible, Denmark's Aliens Act, which was passed recently and which provides for Demark to relocate asylum seekers to countries outside the European Union while their cases are being processed. This law effectively externalizes and exports the asylum process beyond the borders of Demark. Denmark has decided to send applications for international protection outside its borders; which amounts to responsibility and burden shifting.

The African Union views this law with the gravest of concerns and wishes to remind Denmark of its responsibility towards international protection for persons in need of that protection as provided for in the 1951 UN Convention on refugees, to which Denmark is a state party.

Africa has a lot to show to the world as it continues to generously shoulder the burden of the world's 85% of the refugees, often in protracted situations, whereas only 15% are hosted by developed countries.

In addition, the African Union notes with great concern attempts and proposals to establish similar arrangements in Africa through bilateral arrangements, which is worrying and unacceptable. The African Union perceives such attempts as an extension of the borders of such countries and an extension of their control to the African shores. Such attempts to stem out migration from Africa to Europe is xenophobic and completely unacceptable.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kultur 21-08-04:

Nykoloniala idéer om flyktingar fungerar inte till sidans topp

"Främlingsfientligt och fullständigt oacceptabelt".

Så beskrev Afrikanska Unionen i ett uttalande i måndags den danska regeringens idé om att flyktingar som anländer till gränsen ska få sina prövningar i Afrika. De som får asyl ska föras till FN:s flyktingläger. Ingen ska släppas in i Danmark.

"Afrikanska Unionen fördömer på starkast möjliga sätt den danska utlänningslagen" heter det vidare, samtidigt som man påpekar att den fattiga världen redan tar ansvar för 85 procent av världens flyktingar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-08-03:

Oppositionen: Ge afghanska tolkar asyl till sidans topp

Oppositionen i riksdagen är mycket kritisk till att regeringen inte agerar för att låta de tolkar som arbetat för den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan beviljas asyl i Sverige.

+ "Jag skäms å Sveriges vägnar, när jag läser om hur andra länder agerar, medan Sverige sitter med armarna i kors," säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

+ Även Moderaterna och Kristdemokraterna vill att tolkarna ska kunna komma till Sverige. "Det borde vara en självklarhet att vi gör samma sak som Amerika, som Storbritannien, som Tyskland - se till att få hem de här tolkarna,"säger Mikael Oscarsson, KD:s ledamot i försvarsutskottet.

"Dessa tolkar har tjänstgjort, sida vid sida, med svenska soldater, och lika lite som vi skulle överge våra veteraner, kan vi överge dessa tolkar," säger Nyamko Sabuni.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 21-08-02: M vill ge asyl till afghanska tolkar (Extern länk)

Smålandsposten ledare 21-08-06: Tolkar i svensk dödsfälla (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-03: Ribbenvik: Man kan inte söka asyl från hemlandet (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-04: Morgan Johansson: "Brott mot grundlagen om regeringen agerar för tolkarna" (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-04: Danska militärer kräver säkerhet för afghanska tolkar (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-05: Peter Hultqvist: Varje asylärende unikt (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-05: Femton lokala tolkar kvar i Afghanistan (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-05: Rådman: Regeringen kan låta tolkarna komma som kvotflyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 21-08-05:

Hultqvist om tolkarna som blir kvar: "Fastlagda regler" till sidans topp

Den internationella insatsens avveckling i Afghanistan har lett till eskaleringen av våldet i landet, menar försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Men medan USA och andra länder evakuerar de afghaner som hjälpt till under militärinsatsen, så ligger den svenska linjen fast.

- De regler som är fastlagda är också de som gäller, säger Peter Hultqvist, försvarsminister.

Medan den internationella insatsen i Afghanistan avvecklas så har talibanerna vunnit mark. Strider mellan talibaner och afghanska regeringsstyrkor rasar nu på flera håll i landet och i tisdags utförde talibanerna en attack mot den afghanske försvarsministerns residens i Kabul.

- Det vi upplever nu är en konsekvens av utmarschen, säger Peter Hultqvist.

Är det då rätt att Sverige drar sig tillbaka?

- Vi har agerat tillsammans med det internationella samfundet, och vi är en liten nation i det här stora sammanhanget. Vårt bidrag i slutskedet var inte särskilt omfattande heller. Vi har hela tiden klargjort att vi kommer agera som övriga gör, säger han och fortsätter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-08-05: Regeringen: Afghantolkar fråga för myndigheter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-08-02:

Lyft kvinnoaktivister ur talibanernas grepp till sidans topp

Efter tjugo års krig lämnar Nato – och Sverige – Afghanistan. För 30 miljoner afghaner väntar en mörk tid. Talibanerna är ännu starkare nu än de var då, och inget tyder på att de skulle ha blivit mindre blodtörstiga.

Om någon närt förhoppningen om att Afghanistan skulle vara ett hyfsat stabilt land två decennier efter att de USA-ledda styrkorna kastat ut talibanerna ur Kabul, står det klart att den kommit på skam. Segervissa talibaner utropar att de nu kontrollerar fler än 200 distrikt runtom i landet, samtidigt som de sista soldaterna från väst förbereder reträtten.

Talibanernas islamistiska emirat var en förtryckets tryckkammare, en plats där minoriteter slaktades, och det mesta som gör livet värt någonting var förbjudet: musik, dans, utbildning, kontakt med omvärlden – och för kvinnors del, möjligheten att lämna hemmet utan manlig eskort och heltäckande burka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-07-22:

European countries should immediately cease all deportations to Afghanistan till sidans topp

Joint Statement

We, as NGOs, refugee-led organisations and members of the Afghan diaspora in Europe, are deeply concerned about the increased conflict and violence in Afghanistan. Amidst the deteriorating security situation, we call on all European countries to stop deportations to Afghanistan, ensure access to protection for Afghans on their territory and focus on measures to prevent a further escalation of violence inside Afghanistan.

The security situation in Afghanistan does not allow to return people to the country without putting their life at risk. After two decades, the US-led international military presence in Afghanistan will officially come to an end in September 2021. European and NATO countries are withdrawing their troops from Afghanistan at a time when the security situation is appalling. Heavy fighting continues across the country and Taliban fighters have taken control of many districts. More than 50% of Afghanistan's territory is now either contested or in Taliban control.

In response to the withdrawal of US and NATO troops from Afghanistan, the already dire security situation throughout the country is further deteriorating, with a high level of violence against civilians including targeted killings of civil society activists and journalists in Afghanistan. According to a recent report from the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), the total number of casualties during the first quarter of 2021 was 1.783 (573 killed and 1210 injured), illustrating a 29% increase compared to the same period in 2020. The report shockingly shows a significant increase in the number of casualties among women and children compared to the first quarter of 2020.

(...)

Läs mer och se undertecknare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning debatt 21-08-05:

Stoppa utvisningarna till Afghanistan - risker och hot väntar dem som återvänder till sidans topp

Sigbritt Herbert

Afghaner flyr i tiotusental undan talibanernas avancemang. Grannländerna förbereder sig på att ta emot kanske miljontals flyktingar.

Sverige har tillfälligt stoppat utvisningarna med hänvisning till säkerhetsläget. När Migrationsverket anser det säkert att återvända avser man att återuppta utvisningarna. De människor som redan bott i vårt land i nästan sex år får fortsätta att våndas.

Ingen vet när och hur striderna i Afghanistan slutar. Fred betyder inte att allt är frid och fröjd. Om talibanerna tar makten, som mycket tyder på, kommer kvinnornas rättigheter att inskränkas. Minoriteterna, speciellt den hazariska, kommer att få det svårare. Alla de som i Sverige lämnat islam eller kommit ut som homosexuella riskerar livet. Bara att ha bott i Europa kan innebära en risk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Borås Tidning krönika 21-08-01:

Jesper Strömbäck: Utfärda uppehållstillstånd för alla afghaner som har sökt asyl till sidans topp

Till sist insåg även Migrationsverket det som insatta bedömare länge har hävdat: att situationen i Afghanistan är för osäker och farlig för att någon ska kunna utvisas dit.

I mitten av juli infördes därför ett tillfälligt besluts- och verkställighetsstopp. Det innebär att både alla beslut i pågående asylärenden och utvisningar till Afghanistan pausas.

Samtidigt som detta är på tiden väcker det två frågor. Den första är vad som menas med "tillfälligt". Med tanke på talibanernas snabba framryckningar och extrema grymheter, och att allt talar för att de snart kommer att ta över hela landet, finns det ingenting som talar för att Afghanistan inom överskådlig tid kommer att bli ett säkert land. Den religiösa fundamentalismen kommer åter ha makten, och ingen som inte lever efter deras fanatiska tro eller tillhör någon minoritet kan känna sig säker. Varför då bara införa ett tillfälligt stopp?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 21-07-27:

Sluta fega ur - amnesti för ensamkommande är lösningen till sidans topp

De flesta ensamkommande ungdomar är i en omöjlig position i dag. Tillfälliga lösningar hindrar dem från att bli en del av det svenska samhället. Bara genom en amnesti kommer vi att kunna ta tillvara på den resurs de faktiskt är, skriver Matilda Brink-Larsen.

Afghanistan är snart helt i talibanernas våld och civilbefolkningen lider. Mina unga vänner rapporterar om läget. De som återvänt. Som jag hjälpt att återvända, eftersom de inte kunnat stanna i mitt land. Eftersom de har varit papperslösa här. Av idiotiska anledningar. Åldersuppskrivningar, avslag utan rimliga skäl (som ofta inneburit brott mot vår socialtjänstlagstiftning), eller den helt befängda gymnasielagen. För att bara nämna några. Deras rapporter är dystra. Det går inte åt rätt håll. Afghanistan stänger gränserna för återvändande och Migrationsverket stoppar tillfälligt deportationerna. Konsekvenserna det får här i Sverige liknar dem vi sett med de somaliska ensamkommande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Peter Liljeqvist i Syre 21-07-23: "Hög tid att erkänna afghaner som skyddsbehövande" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-07-28:

Svar på skriftlig fråga: Afghanistans vägran att ta emot sina egna medborgare till sidans topp

Fråga 2020/21:3348 av Björn Söder (SD)

Afghanistans regering har i ett pressmeddelande meddelat att landet inte längre kommer att ta emot medborgare som utvisats från Sverige och övriga Europa. Beslutet uppges gälla de närmsta tre månaderna och motiveras med ökat våld och coronapandemins spridning i landet.

Afghanistans flykting- och repatrieringsdepartement, MORR, skriver i meddelandet att "det eskalerande våldet från terroristgruppen talibanerna och spridningen av en tredje våg av covid-19 har orsakat stor ekonomisk och social oro och lett till många utmaningar för folket".

Departementet uppger vidare att de anser utvisningar till Afghanistan vara "opassande" i den nuvarande situationen eftersom flyktingströmmarna och migrationen just nu ökar till följd av problemen i landet. Därför har landets regering beslutat att inte längre ta emot sina egna medborgare.

Enligt folkrätten är alla länder skyldiga att ta emot sina egna medborgare. Att vägra göra detta borde rimligen få konsekvenser för landet.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson begärde i slutet av maj ett möte med Afghanistans ambassad efter att det i medierna uppmärksammats att landet vägrat ta emot utvisade kriminella afghaner om de inte tagit ett covidtest.

Efter mötet sa ministern i Expressen att "nu måste vi agera så att Afghanistan tar emot sina egna medborgare".

Det verkar dock inte som om ministern rönt några framgångar i sitt samtal med Afghanistans regering genom ambassaden.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur många utvisningar har kunnat verkställas efter ministerns möte med Afghanistans ambassad, och vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Afghanistan ska leva upp till folkrätten och ta emot sina medborgare som Sverige vill utvisa?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet ledarkrönika 21-08-06:

Ynkligt att försöka vinna högerpopulistpoäng till sidans topp

Susanne Sjöstedt

När krigskorrespondenten Magda Gad som enda svenska journalist rapporterar på plats från en av världens värsta krigshärdar i Afghanistan är det helt ofattbara vidrigheter som beskrivs i spåren av det amerikanska tillbakadragandet i landet.

Och det sker bara ett par månader före 20-årsdagen för terrordåden i USA som förvisso inte på något sätt inledde striderna i Afghanistan - de har rasat längre än så - men som i alla fall fick dem att blossa upp igen.

För det var för att jaga al-Qaida-ledaren bin Ladin i de afghanska bergen och för att avsätta talibanregimen som USA begav sig dit. Nu har de amerikanska trupperna lämnat landet efter 20 år utan att uppdraget är i närheten av utfört. Visst "störtades" talibanregimen 2001, men är nu tillbaka igen kanske starkare än nånsin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-07-30:

Svar på skriftlig fråga: Utvisningar av kriminella utländska medborgare till sidans topp

Fråga 2020/21:3350 av Björn Söder (SD)

Samnytt rapporterar om att en livsstilskriminell man med somaliskt ursprung men född och uppvuxen i Finland nu utvisas till Somalia. Mannens kriminella leverne och det hot han utgör väger tyngre än hans familjeband till Finland, konstaterar högsta förvaltningsdomstolen.

Mannen föddes i Finland 1993, och vid fyra års ålder gavs han permanent uppehållstillstånd. Hans föräldrar ansökte dock aldrig om medborgarskap för sin son, och i befolkningsinformationssystemet står hans modersmål registrerat som somaliska. I dag har han två barn som båda är finska medborgare, uppger Helsingin Sanomat.

Mannen inledde sin kriminella bana redan som barn och dömdes som minderårig för bland annat elva rån, stöld och misshandel. I vuxen ålder fortsatte han på den inslagna banan - på meritlistan återfinns bland annat rån, övergrepp, olagliga hot, betalningsbedrägerier21-08-, narkotikabrott och grovt rattfylleri.

Av den högsta förvaltningsdomstolens handlingar framgår att mannen i vuxen ålder främst försörjts med bidrag och brott. Mellan 2010 och 2018 drog han på sig totalt tio fängelsestraff, varav det hårdaste var ett och ett halvt år. Under samma period dömdes han även till sammanlagt åtta bötesstraff.

På grund av mannens oförmåga att anpassa sig till finländska lagar föreslog polisen i augusti 2017 att han skulle deporteras till Somalia. Det finska migrationsverket godkände begäran. Vid tiden för migrationsverkets beslut var mannen misstänkt för två fall av misshandel, olaga hot, betalningsmedelsbedrägeri, två stölder, grovt betalningsmedelsbedrägeri, identitetsstöld och stöld av motordrivet fortskaffningsmedel.

(...)

Hela frågan med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens nyheter 21-07-25:

Frikyrkliga överger KD på grund av flyktingpolitiken till sidans topp

KD har tappat frikyrkliga väljare.

I Vetlanda fick pastorn Daniel Berner en afghansk extrason, övergav KD och blir nu kommunalråd för C.

Alf Svensson förstår avhopparna. KD:s hedersordförande tycker att svenska politiker "har fastnat i brott och straff och stoppa flyktingar".

- Det behövs fler barmhärtiga samariter i svensk politik.

Vetlanda missionskyrka, morgonbön.

Pastorn och politikern Daniel Berner går genom centrala Vetlanda, mot Missionskyrkan, för att delta i morgonbönen klockan nio.

Han kastar en blick mot mataffären Willys parkering, på andra sidan gatan från kyrkan. Där blev en man huggen i halsen den 3 mars, när en afghansk man under 19 fasansfulla minuter gick med en kniv genom centrum och försökte mörda sju för honom okända män.

Det har varit en omtumlande vår i Vetlanda, och Daniel Berner behöver all sinnesro han kan få. Han är själv pastor i ett annat samfund, i Allianskyrkan, men brukar ibland besöka sin pastorskollega och kompis Anna Karlssons missionskyrka.

- Det är lite skönt att bara delta i bönen, utan att hålla i den själv. Man behöver inte fundera på vad man ska säga.

Stora uppgifter väntar. 42-årige Daniel Berner, i många år kristdemokrat, tillträder denna sommar som kommunalråd i Vetlanda - för Centerpartiet.

- Jag har fortfarande mycket hjärta för KD. Men det är inte mitt parti längre, och det beror på partiets hårdare politik och tonläge i frågor om migration och integration.

Turerna under regeringskrisen har gett Daniel Berner ett kvitto på att han valde rätt när han lämnade partiet. KD borde ha sökt sig till "mittens rike" istället för att gå högerut, anser han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sydöstran ledare 21-07-26: Missnöje i Alf Svenssons parti (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 21-08-02:

Nya kommunalrådet för (C): Jag lämnade KD på grund av flyktingpolitiken till sidans topp

Från den 1 augusti är Daniel Berner nytt kommunalråd för Centerpartiet i Vetlanda kommun.

Fram till 2016 var han medlem i Kristdemokraterna, men lämnade eftersom han inte kunde stå bakom deras migrationspolitik.

"Nu har jag ett år på mig innan valet att sätta mig in i frågorna", säger Daniel Berner (C).

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

UNHCR 21-07-28:

The 1951 Refugee Convention: 70 years of life-saving protection till sidans topp

Today marks the 70th anniversary of the 1951 Refugee Convention, a key international treaty establishing the rights of people forced to flee. UNHCR, the UN Refugee Agency, says that recommitting to its spirit and fundamental principles is more urgent today than ever.

"The Convention continues to protect the rights of refugees across the world," said Filippo Grandi, the UN High Commissioner for Refugees.

"Thanks to the Convention, millions of lives have been saved. Seventy years since it was drawn up, it is crucial that the international community defends its principles."

He expressed alarm at recent attempts by some governments to disregard or circumvent the Convention's principles, from expulsions and pushbacks of refugees and asylum seekers at land and sea borders, to the proposals to forcibly transfer them to third states for processing without proper protection safeguards.

Speaking 70 years to the day after the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees was presented to states for signing, Grandi said the treaty was a crucial component of international human rights law and remained as relevant now as it was when it was drafted and agreed.

"The language of the Convention is clear as to the rights of refugees and remains applicable in the context of contemporary and unprecedented challenges and emergencies - such as the COVID-19 pandemic," Grandi said.

Both the 1951 Refugee Convention and the more recent Global Compact on Refugees call for international cooperation to find a range of solutions for refugees.

Grandi stressed the need for the international community to uphold the key principles of refugee protection as laid out in the Convention, including the right of someone fleeing persecution not to be sent back into the path of harm or danger.

The 70th anniversary of the Refugee Convention comes only a few months after UNHCR itself marked seven decades as the world's mandated organisation for the protection of the forcibly displaced.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 21-07-23:

VadstenaAkademiens "Zebran" - intensiv kärlek under flykt till sidans topp

Operan handlar om kärleken mellan två män som älskar varandra i ett land där det är förbjudet - den ena kan fly, den andra blir fängslad.

VadstenaAkademiens "Zebran" är skriven av en Sveriges betydande tonsättare i mellangenerationen: Tebogo Monnakgotla.

Vår kritiker Per Feltzin har sett en opera som visar sorg - Ett hårt stycke sorg.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen kultur 21-07-29:

Därför har flyktingarna börjat fly - från Sverige till sidans topp

Om de unga svenskafghaner som flytt ett fientligt Sverige till förmån för Frankrike handlar Annette Rosengrens nya bok.

Per Wirtén läser en noggrann och överflödande skildring i "Jag bodde i Sverige", som smärtsamt utmanar den svenska självbilden.

Den här historien känner de flesta svenskar inte till. Den är alldeles för smärtsam för självbilden. Vem orkar smälta tanken att människor börjat fly från den svenska fientligheten, till andra mer upplysta länder i Europa?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-07-27:

Flyktingräddaren var för kritisk för Greklands statliga medalj till sidans topp

Han har hyllats över hela Europa för att ha räddat hundratals migranter i sjönöd.

Men när Iasonas Apostolopoulos skulle få en statlig medalj hemma i Grekland togs hans namn plötsligt bort från listan - på grund av hans "aggressiva kritik" mot Greklands flyktingpolitik.

Iasonas Apostolopoulos är för närvarande knuten till Läkare utan gränser, MSF. Han är ett känt namn i organisationer som sysslar med humanitär hjälp till utsatta flyktingar, och har flera gånger varit med och lett ingripanden där hundratals i rangliga gummibåtar har räddats undan drunkning.

Danmark har gett honom pris för humanitära insatser, liksom borgmästaren i sicilianska Palermo.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-08-01:

Belarusisk sprinter sparkad efter kritik - vägrar åka hem till sidans topp

Sprintlöparen Krystsina Tsimanouskaya har sparkats från sin OS-trupp.

Det efter att hon öppet har kritiserat ledningen.

Nu har hon sökt skydd av japansk polis i Tokyo och vägrar återvända till Belarus.

Den belarusiska sprintlöparen Krystsina Tsimanouskaya säger att hon sparkats från landets OS-trupp och förts till Tokyos flygplats mot sin vilja, rapporterar Reuters.

Tsimanouskaya som skulle ha tävlat i 200 meter sprint imorgon, måndag, har riktat öppen kritik mot coacherna i sitt team.

På sitt Instagramkonto har hon berättat om hur hon med kort varsel och utan att informeras tagits in för att tävla i 4x400 meter stafett.

- Några av våra tjejer flög inte hit för att tävla i 4x400 meter-stafetten eftersom att de inte hade genomgått tillräckliga dopingtester, säger hon till Reuters.

Kort därpå fick hon veta att man beslutat att inte låta henne tävla i OS.

- Huvudtränaren kom fram till mig och sa att det hade kommit en order uppifrån om att ta bort mig.

"Ber IOK om hjälp"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-08-02: Belarusiska sprintern beviljas asyl i Polen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-07-20:

'We tried to be joyful enough to deserve our new lives' till sidans topp

What it's really like to be a refugee in Britain

by Zarlasht Halaimzai

During the summer I turned 15, I fell into a prolonged depression that lasted well into my 20s. My mother, my two brothers and I had just arrived in London, and because we were seeking asylum as refugees, we were moved into a hostel for vulnerable families on Fitzjohn's Avenue in the affluent north-west of the city. The journey to London had been so difficult that we had separated from my father, one of my brothers and my sister a few months earlier. The hostel was situated on a tree-lined avenue that connects Swiss Cottage to Hampstead village. A pleasant walk north takes you to Hampstead Heath and Keats House, to the south is Regent's Park, where my family would walk around the park's ornate rose garden and sit by the fountain, our favourite spot.

Four years earlier, in autumn 1992, my family had left our home in Kabul when the sudden withdrawal of US interests from Afghanistan left militias fighting for power, making ordinary life impossible. Once-frequent family gatherings had been reduced to funerals attended by a few. Food and water were scarce. We rarely left our home - the adults only went out on the most essential errands. My uncle sometimes cycled across the city to bring us drinking water as rockets fell around him. We would be worried sick until his return.

My parents wanted to stay. For a year, they had talked about peace in Afghanistan as if they could make it happen with sheer force of will. Occasionally, they talked about leaving, but these were hypothetical plans that would only be pursued if all other options failed. My mother still went to work as a teacher, tended our garden and made plans for an imagined future in Afghanistan. In the end, the decision was made in haste. After a bomb hit the bakery at the end of our street and split the baker's son in two, my mother became terrified that one of her children would be maimed or killed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-08-05:

Tysk officer låtsades vara syrisk flykting - misstänks ha planerat terrordåd till sidans topp

En tysk officer utger sig för att vara flykting från Syrien, och registrerar sig som asylsökande i sin födelsestad i Tyskland. Det kommer att ta över ett år innan någon upptäcker mannens dubbelliv.

Hur var det möjligt? Och vad ville mannen egentligen uppnå?

Nu pågår rättsprocessen mot mannen som kommit att kallas Franco A - ett fall som skakar Tyskland.

Mannen med mörkt, kortklippt skägg, grå kappa och ljusa kostymbyxor stannar till för att låta en pressfotograf ta en bild. När han fortsätter mot rättssalen ler han blygt mot människorna som samlats utanför.

- Det var aldrig meningen att såra någon, säger Franco Albrecht när rättegången inleds i Frankfurt am Main i slutet av maj.

Den 32-åriga mannen står åtalad, misstänkt för att ha planerat ett terrordåd. Han misstänks även för vapenbrott, stöld och bedrägeri.

Bakom brottsrubriceringarna döljer sig en märklig historia som väcker frågor om Tysklands asylmottagande och om landets militär. I centrum står alltså Franco Albrecht, som kallas Franco A i tyska medier.

Eller - som han kallade sig vid ett förhör för snart fem år sedan - David Benjamin.

Vi tar det från början.

Två dagar före nyårsafton år 2015 kommer en ung man till ett flyktingboende i den tyska staden Offenbach am Main.

- Asyl, please, säger han.

Den unga mannen lämnar in sin ansökan och får en sängplats på ett flyktingboende. Han ber de andra boende att hålla koll på posten och säger att han sover hos en vän i München. Han reser därifrån, men dyker upp då och då under månaderna som följer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.