fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 1 juli 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 21-06-22:

Ändrade regler i utlänningslagen till sidans topp

Reglerna i utlänningslagen ska ändras (SfU28)

För att uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv så föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändringarna innebär bland annat att

+ uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra som huvudregel ska vara tidsbegränsade

+ permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år, och om vissa särskilda krav är uppfyllda

+ det i vissa fall ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har tidsbegränsat uppehållstillstånd

+ försörjningskravet vid anhöriginvandring inte bara ska gälla den som bor i Sverige utan även omfatta den anhörige

+ en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Lagändringarna börjar gälla den 20 juli 2021.

Riksdagen riktade också tre tillkännagivanden till regeringen om att återkomma med förslag om

+ kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd

+ möjlighet att vägra uppehållstillstånd vid anknytning på grund av ålder

+ ett mer effektivt och sammanhållet återvändande.

(...)

Betänkandet med utskottets förlag till beslut samt reservationer (Extern länk)

Riksdagsdebatten med Webb-TV och protokoll (Extern länk)

Samlingssida med länkar till proposition och motioner, debatt mm samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Se även Migrationsverket om förberedelserna:

Migrationsverket 21-06-23: Riksdagen har beslutat om ändringar i utlänningslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-06-22:

Sveriges nya migrationslagstiftning till sidans topp

Tidsbegränsade uppehållstillstånd blir norm och krav ska införas för permanenta uppehållstillstånd. Det beslutades den 22 juni av Sveriges riksdag.

Den 22 juni röstade riksdagen om Sveriges nya migrationslagstiftning. Bakgrunden är det förslag som lades fram av den parlamentariska kommittén efter att under ett år arbetat med att ta fram Sveriges nya migrationslagstiftning. Kommitténs betänkande fick kompletterande förslag från regeringen och motförslag från L, KD, SD och M. Riksdagens röstade för regeringens förslag.

Grunderna för att få uppehållstillstånd

I Sverige kan en person få uppehållstillstånd bland annat som kvotflykting, flykting, alternativt skyddsbehövande eller på grund av humanitära skäl.

Kvotflykting är en person som varit en del av UNHCRs kvotflyktingprogram. Personerna befinner sig i något av UNHCRs flyktingläger runt om i världen och har ansetts vara särskilt utsatta.

Flykting är den som på grund av sitt politiska engagemang, kön, religion, nationalitet, ras eller särskild samhällsgrupp, sexuella läggning eller könsidentitet riskerar att utsättas för våld eller förföljelse om den återvänder till sitt hemland.

Alternativt skyddsbehövande är den person som inte kan återvända till sitt hemland på grund av krig eller konflikt och där den riskerar att utsättas för våld eller förföljelse på grund av detta.

Humanitär grund är en ny grund som en person kan få uppehållstillstånd genom. För att kunna få uppehållstillstånd av humanitära skäl krävs synnerligen ömmande omständigheter för vuxna och särskilt ömmande omständigheter för barn. Samt möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd om man som vuxen har en särskild anknytning till Sverige.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd blir norm

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-06-22:

Uttalande om ändringarna i utlänningslagen till sidans topp

Riksdagen har idag bifallit ändringar av utlänningslagen. UNHCR uppskattar att den nya migrationslagstiftningen bekräftar Sveriges åtagande och engagemang för att ge tillgång till säkerhet och asyl för personer i behov av skydd, samt erbjuder lösningar - inklusive för de allra mest utsatta.

I vårt remissvar från 7 december 2020 uttryckte UNHCR sin oro över ändringen från permanenta uppehållstillstånd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande - vilket var praxis fram till den tillfälliga lagen som introducerades 2016 - till tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

UNHCR anser att personer i behov av skydd behöver visshet om deras uppehållstillstånd för att ha möjlighet att åter bygga upp sina liv och integreras i det nya samhället. UNHCR anser därför att uppehållstillstånd för flyktingar bör gälla i fem år, vilket är praxis i flera europeiska länder, med en garanti om att tillståndet förlängs så länge som behovet av skydd kvarstår. De tidsbegränsade uppehållstillstånden för flyktingar (3 år) och alternativt skyddsbehövande (13 månader) nu på plats motverkar enligt UNHCR behovet av ett säkert och stabilt skydd.

I remissvaret uttryckte UNHCR även en stark oro över att möjligheten för flyktingar att kunna återförenas med familjemedlemmar fortsätter att vara väldigt begränsad och kantas av en rad praktiska, juridiska och ekonomiska hinder. UNHCR kommer att fortsätta att förespråka att hindren för familjeåterförening tas bort för att säkerställa att familjer kan återförenas så fort som möjligt. Detta skulle framför allt skydda kvinnor och barn från att behöva resa farliga vägar för att kunna återförenas med sina familjemedlemmar. UNHCR anser att möjligheten till familjeåterförening bör syfta till att säkerställa ett juridiskt ramverk som möjliggör för makar, partners, barn och andra familjemedlemmar i beroendeställning som har blivit separerade att återförenas.

Sverige fortsätter att vara en av UNHCR:s viktigaste partners och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med att erbjuda skydd till människor på flykt.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef blogg 21-06-22:

Barnets bästa saknas i nya utlänningslagen till sidans topp

Idag är en mörk dag för barn och familjer som är på flykt och söker skydd i Sverige. Riksdagen har röstat igenom ändringar i utlänningslagen i enlighet med den tillfälliga lagen, och majoriteten av förslagen innebär stora inskränkningar i barns rättigheter. UNICEF Sverige saknar ett genomgående barnrättsperspektiv samt en barnkonsekvensanalys av den nya lagen.

En parlamentarisk kommitté fick 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Förslaget presenterades förra året och regeringen har nu landat i ett antal lagändringar som har röstats igenom del för del i riksdagen. Det hävdas att lagen nu är långsiktigt hållbar och rättssäker - en åsikt vi inte delar då de beslutade reglerna fortsätter att drabba barn oproportionerligt hårt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-06-22:

Sveriges nya migrationslag får stora konsekvenser för människor på flykt till sidans topp

I och med riksdagens beslut idag om att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel för personer som beviljas skydd liksom krav på försörjning och bostad för att familjemedlemmar ska kunna återförenas, lägger sig Sverige på EU:s lägstanivå i migrationspolitiken, säger Amnesty Sverige i en kommentar till omröstningen i riksdagen idag.

- Den nya lagen innebär att Sverige, som länge varit ett föregångsland vad gäller flyktingpolitik och ett värdigt mottagande av utsatta människor, nu får en mycket restriktiv flyktingpolitik. De negativa konsekvenserna för många av de personer som beviljas skydd i Sverige och för deras anhöriga blir verkligen mycket stora, säger Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för arbetet med flyktingar och migranter på Amnesty Sverige.

Konsekvenserna av den nya migrationslagen blir att drabbade får svårare att fokusera på integration; svårare att bli en del av det svenska samhället och att ta till sig och lära sig det svenska språket samt komma in på arbetsmarknaden. De flyktingar som lider av trauma riskerar att inte få nödvändig behandling, eller att inte kunna ta den till sig. Samtidigt kommer Migrationsverket att tvingas lägga ned stora resurser på omprövningar. De som drabbas värst är barnen, och inte minst de som förnekas möjligheten till familjeåterförening om föräldern på plats i Sverige inte kan försörja hela familjen, eller inte hittar en bostad.

- Att få känna sig trygg, leva med sin familj och kunna fortsätta med sitt liv - det är det viktigaste för de flesta av de människor som är på flykt, varav en liten bråkdel befinner sig i vår del av världen. Det Sverige nu gör är att ytterligare försvåra just detta som också ofta är förutsättningar för att verkligen kunna bli en del av det svenska samhället, säger Madelaine Seidlitz.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-06-22:

FARR riktar allvarlig kritik mot den nya migrationslagstiftningen till sidans topp

Idag röstades en ny migrationslagstiftning igenom i riksdagen trots protester från civilsamhällesorganisationer och forskare på migrationsområdet. Sverige placerar sig därmed i EU:s bottenliga när det gäller tillståndens längd och möjligheterna till familjeåterförening.

Den nya migrationslagstiftningen gör att försämringarna som den tillfälliga lagen förde med sig nu blir permanenta. Sverige väljer därmed bort värnandet om permanenta uppehållstillstånd och möjligheten att återförenas med familjemedlemmar, vilket har fungerat som en grund som gjort det möjligt för nyanlända att bygga upp sina liv i Sverige. Istället läggs fokus på villkorade rättigheter, tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsningar gällande familjeåterförening. Det finns ingen forskning som pekar på att dessa begränsningar skulle leda till en förbättrad integration, snarare visar forskningen att sådana åtgärder skapar otrygghet, förlorad tillförsikt inför framtiden och försämrad hälsa hos asylsökande och flyktingar.

Vi vet inte vilka exakta implikationer tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer att ha på lång sikt. Många av de föreslagna lagreglerna är svårförståeliga och innehåller nya begrepp som ingen riktigt vet hur de ska tolkas. Nu är det extra viktigt att flyktingars erfarenheter tas tillvara så att vi kan erbjuda information och juridiskt stöd till asylsökande och samtidigt arbeta för att belysa och protestera mot konsekvenserna av den nya lagen. Vi behöver samarbeta om framtidens flyktingpolitik med olika flyktinggrupper och med goda krafter i andra länder som drabbas av Fort Europas inhumana regler och stängda gränser.

FARR fortsätter försvara asylrätten och säkrandet av en human och rättssäker asylprocess.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-06-22:

Riksdagen har klubbat igenom ny migrationslag till sidans topp

Riksdagen klubbar i dag igenom Sveriges framtida migrationspolitik - men den kan komma att rivas upp efter nästa val.

- Nu har vi en lagstiftning på plats, och det var inte så många som trodde det för ett år sedan, säger migrationsminister Morgan Johansson efter debatten i riksdagen.

Riksdagen fattar i eftermiddag beslut om regeringens föreslagna ändringar i utlänningslagen.

Två viktiga förändringar är att tillfälliga uppehållstillstånd nu blir huvudregeln och att det ställs högre krav på att försörja anhöriga som kommer hit.

- Att vi nu får igenom en lagstiftning vill jag påstå är en stor framgång, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) som menar att hans parti gjort sitt yttersta för att få till en så bred överenskommelse som möjligt.

Men det finns ingen bred enighet om migrationspolitiken. Det betänkande riksdagen ska ta ställning till innehöll 51 reservationer och det var en stundtals komplicerad votering.

Föll i gråt

De föreslagna ändringarna stöds av en knapp majoritet, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet. Vänsterpartiet hade dock velat se en mer generös migrationspolitik.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs fler kommentarer, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 21-06-22:

Eritreanska barnfamiljer protesterar in i det sista mot omänsklig asyllag till sidans topp

Idag ska riksdagen, regeringskris till trots, rösta om det nya förslaget på asyllag. Under måndagen protesterade barnfamiljer från Eritrea mot hur de har drabbats av de senaste årens skärpningar inom migrationspolitiken. Syre besökte dem på plats på Mynttorget.

Under måndagen föll regeringen i en historisk misstroendeomröstning. Samtidigt samlades ett fyrtiotal eritreaner för att under strålande sol gemensamt tåga från Sergels torg till Mynttorget, bara ett stenkast från riksdagen. Också under tisdagen protesterar familjer från Eritrea i en demonstration som väntas samla minst ett hundratal individer.

De allra flesta har fått uppehållstillstånd och flyktingstatus - men kan inte ta hit sina familjer på grund av de krav på försörjning och bostad som gällt sedan 2016. I och med den nya lagen, som det kommer definitivt besked om i eftermiddag, kommer dessa krav bli en del av permanent lagstiftning.

På Mynttorget är stämningen god men oron stor. Både för deras egen skull - många har inte träffat sina familjer och barn på sex, åtta eller tolv år - men också för alla de som kommer att drabbas kommande år.

Mbrak Okbldet

32-åriga Mbrak Okbldet är en av de drabbade. Hon lämnade Sudan efter att ha varit där i sex år utan sina två barn, två flickor som idag är 13 och 16 år gamla. Barnen lämnade hon med en grannfamilj till dem i Etiopien, dit de tidigare flytt för att undkomma konflikten i Eritrea.

- Jag kom till Sverige 2015. Så nu har jag varit i Sverige i nästan sex år, och i Sudan i sex år innan dess. Mina barn känner inte mig. De var två och fyra år gamla när jag lämnade dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 21-06-22: Medhane demonstrerar på Sergels torg - kan inte träffa fru och barn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Finansdepartementet 21-06-24:

Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer till sidans topp

Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att en persons bosättning fastställs korrekt och att rätt personuppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen om dem som är folkbokförda. Det övergripande syftet har varit att åstadkomma ett regelverk som ökar folkbokföringens tillförlitlighet och förhindrar att uppgifterna i folkbokföringen kan utnyttjas på ett felaktigt sätt.

I uppdraget har ingått att kartlägga de regler och rutiner som tillämpas vid registrering av uppgifter om folkbokförda i folkbokföringsdatabasen och identifiera eventuella brister i systemet.

Hämta utredningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 21-06-30:

Förslag på skärpta regler vid utvisning på grund av brott till sidans topp

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk, där flera regeländringar föreslås. Syftet är bland annat att fler personer som döms för brott ska kunna utvisas. (...)

I betänkandet föreslås bland annat:

+ Att utvisning på grund av brottets allvar ska kunna ske vid lägre straffvärden än i dag, det vill säga att straffvärdegränsen sänks från tolv månader till sex månaders fängelse.

+ Att det ska ställas högre krav på att personer som är utländska medborgare har etablerat sig i det svenska samhället, till exempel genom arbete, studier och kunskaper i det svenska språket, för att kunna undgå utvisning.

+ Att regeln om synnerliga skäl, som innebär att det ställs högre krav för att utvisa den som varit bosatt länge i Sverige, tas bort.

+ Att domstolen vid straffmätning och val av påföljd inte längre ska ta hänsyn till de negativa konsekvenser som utvisningen innebär för den tilltalade. Detta ska istället beaktas när återreseförbudets längd bestäms.

+ Att även socialnämnden ska få ansöka om ett 30 dagars uppehållstillstånd för offer för människohandel och människoexploatering när personen vill ha betänketid för att återhämta sig och ta ställning till om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna.

+ Att det införs en skyddsregel mot att återkalla ett uppehållstillstånd för personer som utsatts för allvarlig kränkning i det förhållande som ligger till grund för uppehållstillståndet. Regeln syftar till att stärka skyddet mot utvisning av personer som utsatts för exempelvis hedersrelaterad brottslighet.

Betänkandet kommer nu att skickas ut på remiss. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Hämta betänkandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-06-30:

Förslag om att fler brottslingar ska utvisas till sidans topp

Det ska bli lättare att utvisa utländska medborgare som begår brott i Sverige. Det är innebörden i ett lagförslag som på onsdagen lämnades över till regeringen. Men moderaterna vill skärpa lagen ytterligare.

"I dag utvisas 600-700 personer per år från Sverige på grund av brott. Utredningens bedömning är att detta kan öka med cirka 30 procent om förslagen genomförs", säger justitieminister Morgan Johansson (S) i en skriftlig kommentar till TT.

Sänkt straffvärdesgräns

Ett av förslagen i utredningen är att straffvärdesgränsen för att kunna utvisa dömda brottslingar sänks från tolv till sex månaders fängelse. Men moderaterna anser att huvudregeln ska vara att om man kommer till Sverige och begår brott då ska man utvisas. Därför anser de också att den föreslagna straffvärdesgränsen på sex månader är för hög.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 21-06-25:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report: Afghanistan - Security situation till sidans topp

The newly released report provides information on the security situation in Afghanistan, which is relevant for the assessment of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection.

The security situation in Afghanistan remains volatile. After the reduction in violence preceding the signing of the Doha agreement between the US and the Taliban on 29 February 2020, the Taliban resumed targeting government checkpoints and convoys. In terms of territorial control, the situation changes rapidly with the Taliban advancing in a growing number of Afghan districts. At the same time, civilians are continuously threatened by indiscriminate violence and targeted attacks.

Afghanistan: Security Situation Report provides information about relevant security trends in the period between 1 January 2020 and 31 May 2021.The first part of the report provides a general overview of the security situation in the country, including conflict background and actors involved and main security incidents and their impact on the civilian population. The second part holds a geographic subdivision, focusing in greater detail on the security situation in all 34 provinces and Kabul city, and provides a description of the armed actors, recent security incidents as well as data on civilian casualties and conflict-induced displacements.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-06-30:

Från Eritrea/ Landinformation: Eritrea - Folkarmén (version 2.0) till sidans topp

/Ur Sammanfattning:/

Folkarmén är en milis som statsmakten i Eritrea introducerade efter etiopiska attacker 2012 och som implementeras parallellt med nationaltjänsten. Folkarmén och nationaltjänsten är således olika företeelser. Hur de förhåller sig till varandra är inte klarlagt. Ett exempel på skill- nader mellan de två är att tjänstgöringen inom milisen begränsas till temporära, men återkommande, uppdrag samtidigt som deltagaren kan utföra normala civila aktiviteter under resterande tid. Tjänstgöringen inom folkarmén är dessutom obetald till skillnad från national- tjänsten.

Det råder stor oklarhet kring implementeringen av systemet med folkarmén. Landinformationen är begränsad och den eritreanska staten har inte publicerat eller på annat sätt offentligt presenterat milisens organisation eller mandat. Det finns ingen känd laglig grund och det råder även oklarheter om interna riktlinjer och i vilken mån sådana är samstämmiga på olika platser i landet. Landinformationen signalerar att det råder inkonsekvens och godtycklighet i tillämpningen av folkarmén, däribland lokala administrationer sinsemellan och likaså vad avser militära befälhavare. Bilden av implementeringen kan därmed sägas spegla allmänna drag i vad som rapporteras utmärka statsmaktens styrelsesätt.

(...)

Vad avser bestraffning för undanhållande från folkarmétjänstgöring konstaterar Migrations- analys att det alltjämt råder ett mycket begränsat informationsläge som i stort präglas av anekdotisk information. Även vad gäller bestraffning framträder tillämpningen som inkonsekvent och godtycklig. Bristen på enhetlighet förefaller bero på såväl en beräknad policy på central nivå, som manöverutrymme på lokal befälsnivå.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-06-24:

Från Kongo/ Säkerhetssituationen i vissa delar av Demokratiska republiken Kongo till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat det rättsliga ställningstagande RS/016/2020.

/Asylnytt: Följande stycken är utdrag ur sammanfattningen, notera justeringar rörande Haut-Katanga, Lualaba, Haut-Lomami, Tshopo, Bas-Uélé och Haut-Uélé/

Migrationsverket gör bedömningen att det i provinserna Nordkivu, Sydkivu och Ituri föreligger en inre väpnad konflikt och att den rådande situationen av urskillningslöst våld är så allvarlig att var och en som återvänder dit riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling enligt artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet. Kriterierna för alternativt skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § första stycket första punkten andra ledet utlänningslagen är därför uppfyllda.

Migrationsverket gör bedömningen att säkerhetsläget i provinsen Tanganyika är sådant att inre väpnad konflikt enligt artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet föreligger. Säkerhetsläget varierar dock och en individuell prövning av den sökandes utsatthet ska göras i enlighet med Elgafajidomens kriterier (...)

I territorierna Ango i Bas-Uélé och Dungu i Haut-Uélé är säkerhetsläget sådant att det föreligger inre väpnad konflikt i den mening som avses i artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet och 4 kap. 2 § första stycket första punkten andra ledet utlänningslagen. Våldet som förekommer är emellertid inte urskillningslöst.

Migrationsverket gör bedömningen att det i provinserna Haut-Katanga, Lualaba, Haut-Lomami och Tshopo, i samtliga territorier utom Ango i Bas-Uélé, i samtliga territorier utom Dungu i Haut-Uélé inte råder inre väpnad konflikt enligt artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet och 4 kap. 2 § första stycket första punkten andra ledet utlänningslagen.

Migrationsverket gör bedömningen att rättsskyddet i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) innehåller sådana brister att det inte går att hänvisa någon till staten för myndighetsskydd. (...)

Internflykt är som huvudregel inte relevant och rimligt i DRK.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-07-01:

Från Palestina/ Domstol återförvisar flera Gaza-ärenden till Migrationsverket till sidans topp

En palestinier från Gaza sökte asyl och hävdade att han var utpekad som spion för Israel och därför riskerade förföljelse. Migrationsverket ansåg inte att han riskerade förföljelse. Han bedömdes inte heller som alternativt skyddsbehövande. En annan person framförde sitt medlemskap i Fatah och inblandning i en familjetvist som skäl för skydd. Även han fick beslut om utvisning, men kombinerat med tolvmånaderstillstånd på grund av att det var osäkert om han kunde återvända. Ett par barnfamlijer från Gaza hade fått utvisningsbeslut trots att Migrationsverket ansåg att det förelåg ömmande omständigheter för barnen. Utvisningarna skulle inte bryta mot något internationellt åtagande, vilket krävs enligt den tillfälliga lagen. När ärendena nådde migrationsdomstol hade situationen förvärrats i Gaza och Migrationsverket har med ett rättsligt ställningstagande tillfälligt stoppat verkställigheter dit. På grund av den oroliga politiska situationen och säkerhetsläget anser migrationsdomstolen att det behövs mer underlag för att avgöra om personerna nu har skyddsbehov. Målen återförvisas till Migrationsverket. Domarna är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

Se även Migrationsverkets uppdaterade landinformation:

Säkerhetsläget, den humanitära situationen och gränsövergången i Rafah (version 1.1) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-07-01:

Från Irak/ Sunnimuslimsk statslös palestinier är flykting enligt migrationsdomstol till sidans topp

En man från Bagdad i Irak sökte asyl med anledning av att han som statslös sunnimuslimsk palestinier utsatts för trakasserier och diskriminering samt falskeligen anklagats för terrordåd. Vid det senaste gripandet uppmanades han att lämna landet efter att han släppts. Mannen ansågs med sitt palestinska resedokument och andra handlingar ha gjort sin identitet och sin vistelseort sannolik. Däremot ansågs han inte ha visat att han strax innan ankomsten haft skydd av UNRWA. Enligt Migrationsverket har situationen för palestinier i Irak förbättrats och eftersom de händelser mannen berättat om låg långt tillbaka i tiden fick han avslag. Domstolen gör en annan bedömning och påpekar bland annat att det finns en presumtion för fortsatta övergrepp när någon har utsatts för det tidigare. Enligt domstolen anklagas palestinier i Bagdad för attacker som gjorts av Al-Qaida mfl. De är offer för våld, trakasserier, kidnappningar, husrannsakningar mm, och vågar ofta inte anmäla övergreppen. Deras situation är så pass utsatt att det inte kan ställas några större krav på individuell utsatthet. Eftersom mannen utsatts tidigare har han en välgrundad fruktan för förföljelse som statslös sunnimuslimsk palestinier. Domstolen beviljar därför flyktingstatusförklaring. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-06-24:

Från Sudan/ Rättsligt ställningstagande. Situationen i Darfur, Sudan till sidans topp

RS/077/2021

Sammanfattning:

Migrationsverket bedömer att rättsväsendet i Darfur lider av sådana allvarliga brister att det saknas myndighetsskydd i hela Darfur.

Migrationsverket bedömer att i området Jebel Marra i Darfur råder inre väpnad konflikt och pågår urskillningslöst våld på en sådan nivå att alla och envar riskerar skyddsgrundande behandling enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen och artikel 15 c i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet.

Migrationsverket bedömer att situationen i internflyktinglägren i Darfur är sådan att kriterierna för alternativt skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen och artikel 15 b i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet är uppfyllda.

Migrationsverket bedömer att det i övriga Darfur råder inre väpnad konflikt och att det pågår urskillningslöst våld i den mening som avses i 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen och artikel 15 c i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet. Det urskillningslösa våldet bedöms inte vara så allvarlig att alla och envar riskerar att drabbas av det. Det ska därför göras en bedömning i det enskilda ärendet av om det föreligger sådan personlig utsatthet som innebär att sökanden riskerar att drabbas av det urskillningslösa våld som parterna i konflikten utövar. Ju lägre konfliktnivån är desto högre krav ställs på den sökandes individuella utsatthet för att personen ska bedömas vara skyddsbehövande (den s.k. glidande skalan).

Migrationsverket bedömer att det i normalfallet inte är aktuellt med ett internt flyktalternativ för personer med hemvist i Darfur som tillhör en icke-arabisk folkgrupp från Darfur.

Hänsyn ska tas till frågan om uteslutande från att anses som flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 b-c § utlänningslagen i varje enskilt ärende.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Sörmland 21-06-16:

Man häktad misstänkt för att ha smugglat ett barn till sidans topp

En man i 40-årsåldern häktades på onsdagen av Nyköpings tingsrätt. Han misstänks på sannolika skäl för grov människosmuggling och greps efter att personal på Skavsta flygplats slagit larm.

Åklagarsidan menar att brottet ska betraktas som grovt eftersom mannen, som är hemmahörande i Göteborg, enligt misstankarna ska ha fått betalt för att smuggla ett barn till Sverige via två europeiska länder.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch, Amnesty international and ECRE 21-06-16:

Medelhavet/ Plan of action: Twenty steps to protect people on the move till sidans topp

ACTION 1: Ensure proactive search and rescue operations in the Mediterranean

The central Mediterranean has been long recognized as one of the most dangerous migration routes in the world. In the last 10 years, around 20,000 people have lost their lives attempting to get to the European Union (EU), on flimsy and overcrowded boats and dinghies. Although the overall number of crossings has decreased since 2017, hundreds of people still drown every year. Many lives could be saved if EU member states ensured and enabled robust search and rescue (SAR) operations in the central Mediterranean, rather than refusing to deploy ships and hampering the work of non-governmental rescue organizations (NGOs). There is no evidence that SAR operations encourage people to embark. Indeed, the absence of rescue ships does not seem to affect the willingness of people to leave from Libya or from other points of departure such as Tunisia. Yet the European Commission has undermined the legitimacy of SAR organizations while member states have used a variety of means to prevent or delay civilian SAR activities.

Amnesty International, ECRE and Human Rights Watch recommend that EU institutions and member states:

1 Deploy an adequate number of vessels, including some with SAR as their primary purpose, along the routes taken by boats carrying refugees, asylum seekers and migrants, including through Frontex operations and EU missions. Re-instating state-led, proactive SAR operations, including under the auspices of the EU, should be a priority.

2 Refrain from penalizing shipmasters and crews for assisting people in distress at sea and attempting to disembark them in a place of safety and assist any shipmasters in such situation to complete the operations safely and promptly.

(...)

Läs alla 20 stegen och hämta hela planen i pdf-format (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 21-06-18:

Medelhavet/ Migrant search and rescue in the Mediterranean - state of play till sidans topp

So far this year, almost five people per day on average died crossing the Mediterranean Sea to reach Europe, estimates the International Organization for Migration. Ahead of World Refugee Day 2021, the EU Agency for Fundamental Rights points to ongoing difficulties facing civil society rescue efforts in the Mediterranean, complicated by the Covid-19 pandemic.

Since 2018, authorities in some EU Member States have been restricting civil society rescues of migrants in distress at sea - as a fresh report from the United Nations Human Rights Office (link is external) also points out.

Often smugglers and traffickers send migrants to sea in overcrowded or unseaworthy boats.

The latest FRA update shows overall rescue capacity remains hampered. Of the 19 NGO-deployed boats and planes carrying out search and rescue, only six are operational.

There are now two additional rescue boats and one reconnaissance aircraft supporting civil society efforts since 2020. However, one was seized and remains docked.

The update also points to around eight new administrative and criminal proceedings by EU Member States against crew members or vessels since December 2020. This brings the total number of legal proceedings to 58 since 2016.

In some cases, EU Member States seized vessels. In other, they blocked rescue vessels in harbours due to flag or technical issues.

The pandemic further restricted search and rescue work. Rescued people were quarantined on board before landing or in ports after disembarkation to prevent any potential spread of Covid-19. Crew members also had to quarantine for two weeks after rescued migrants disembarked.

This latest update provides a snapshot of developments, including open and closed legal proceedings, since 2016 up until 15 June 2021.

It also contains an overview of vessels that were not immediately allowed to disembark migrants and had to wait at sea for a safe port for over one day in 2020.

Läs mer (Extern länk)

Läs sammanfattning från ECRE 21-06-25: (Extern länk)

TT / AB 21-06-27: 178 migranter räddade av Tunisiens flotta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-06-25:

Medelhavet/ SAR blocked as death count mounts and returns to Libyan "hell" continue till sidans topp

According to the latest update from the European Agency for Fundamental Rights (FRA) due to red-tape and criminalization by European authorities only two civilian vessels are currently carrying out rescue missions. At least four people including an eight-year old boy died when a boat carrying more than 40 people capsized off the Canary Islands on 17 June. 18 people are believed to have drowned following a shipwreck off Libya on 20 June. More than 14,000 people so far in 2021, have been intercepted and returned to detention in Libya where Médecins Sans Frontières (MSF) have been forced to suspend its activities in government run detention centres due to ongoing violence against detainees and recent reports have emerged of children being sexually abused by guards.

The June 2021 Update - Search and Rescue (SAR) operations in the Mediterranean and fundamental rights from FRA reveals that: "Due to ongoing criminal and administrative proceedings, vessel seizures, as well as mandatory maintenance work" only six of 19 civilian search and rescue assets currently operate and out of these only two vessels perform SAR operations ('Geo Barents' and 'Ocean Viking'). Nine vessels from the civilian search and rescue fleet are blocked in ports pending legal proceedings, four are docked for other reasons including mandatory maintenance work. The FRA update quotes the International Organization for Migration (IOM) for estimates of 813 people having died or gone missing crossing the Mediterranean Sea to reach Europe in 2021 as of 15 June - an average of almost five people per day. The NGO hotline Alarm Phone reported on a shipwreck on 20 June off Libya believed to have cost the life of 18 people.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 21-06-30:

Medelhavet/ Gravarna vid Dödens hav - Alice Petrén blickar tillbaka till sidans topp

Medelhavet kallas ofta Dödens hav eftersom många flyktingar och migranter drunknar, när de försöker att ta sig över det i båtar mot Europa. Dödligheten har till och med stigit under de senaste åren.

Färre personer sätter sig numera i båtarna jämfört med toppåren 2015 och 2016, men bland de som ändå trotsar farorna är det numera allt fler som omkommer. Ansvariga EU-ledare har många gånger, efter större olyckor, upprepat att det aldrig ska få ske igen, men samtidigt har de dragit in på räddningsinsatserna i Medelhavet.

Den farligaste rutten går från Tunisien eller Libyen mot Italien och Malta, den så kallade Centrala Medelhavsrutten. På den vägen ligger också den lilla italienska ön Lampedusa

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-06-17:

Italien/ Migrationen tar fart när coronarestriktionerna minskar till sidans topp

De senaste dygnen har cirka tusen migranter kommit till den italienska ön Lampedusa, då migrationen åter tar fart när coronarestriktionerna minskar.

Vår migrationskorrespondent Alice Petrén på plats på Lampedusa rapporterar om hur de nyanlända sätts i karantän i 14 dagar och testas två gånger eftersom oron är stor för att muterade covid-varianter ska komma in med migranterna.

Italien kräver mer solidaritet från andra EU-länder för att ta ansvar för de asylsökande. Migrationen blir åter en fråga på EU:s toppmöte mellan stats- och regeringschefer, vilket hålls nästa vecka.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 21-06-18:

Italien/ Italy announces humanitarian corridor to bring 500 migrants from Libya till sidans topp

Italian Interior Minister Luciana Lamorgese has announced the signing of a protocol to bring 500 people from Libya to Italy. She also called for Europe to hold "constructive dialogue" on migration.

Italy is to sign a protocol to bring 500 migrants from Libya to Italy. The move was announced by the Italian Interior Minister Luciana Lamorgese during a conference in Rome called "Governing Migration: The Best Practice of Humanitarian Corridors."

The accord involves the UNHCR and will also be managed with Rome's Community of Sant'Egidio and the Waldensians. Participants at the conference included Perugia-Città della Pieve Archbishop and Italian Bishops' Conference (CEI) President Gualtiero Bassetti, and Community of Sant'Egidio President Marco Impagliazzo.

Lamorgese says problem isn't only for arrival countries

During the conference, Lamorgese reiterated some concepts that the Italian government has consistently defended. She said Europe needs a "constructive dialogue" because the problem of migration "cannot be handed over to arrival countries alone".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 21-06-17:

Grekland/ Ljudkanoner används för att stoppa migranter till sidans topp

Greklands nya ljudkanoner som ska stoppa migranter ljuder lika högt som en jetmotor - och orsakar stor smärta. Migranter som försöker ta sig från Turkiet till den grekiska övärlden i sommar möts av en fysisk mur, digitala barriärer och militärt motstånd.

Ljudkanonerna, som är fästa på militärfordon, är bara en del av ett storskaligt testande av nya, digitala och fysiska barriärer som Grekland installerat längs med sin omkring 200 kilometer långa vatten- och landgräns mot Turkiet.

Satsningen inleddes under hösten förra året. Det var efter att Turkiets president Recep Tayyip Erdogan i vredesmod meddelat att turkiska gränsvakter inte längre skulle hindra migranter från att ta sig till Grekland.

Enligt ett avtal mellan EU och styret i Ankara från 2016 ska Turkiet mot betalning stoppa migranter från att avsegla från turkiska kustlägen mot Grekland, eller vandra över landgränsen mellan Turkiet och Bulgarien.

Men Erdogan gjorde efter en konfrontation med Grekland över gränsdragningar i Medelhavet allvar av ett ofta upprepat hot mot EU: han öppnade gränserna västerut, mot EU.

Turkiska myndigheter ordnade till och med skjuts till turkiska kustlägen och gränsorter för hågade migranter.

Men migranterna - de allra flesta inte syriska flyktingar utan afghaner, iranier, afrikaner och andra som länge uppehållit sig i Turkiet illegalt i väntan på att ta sig till Europa - möttes på grekisk mark av taggtråd och beväpnade gränsvakter. Tre personer omkom i tumultet som uppstod.

Grekland började strax därefter att bygga en 26 kilometer lång mur i betong och galvaniserat stål, som nu löper både på land och i vatten längs gränsen mot Turkiet.

Man införskaffade också drönare, fler radarsystem, kameror och rörelsedetektorer samt militärtanks och patrullbåtar till att bevaka ankomsten av migranter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-Reuters / Squid 21-06-23:

Grekland/ Amnesty: Grekland tvingar bort flyktingar med våld till sidans topp

Grekland använder våld, hot och närmast tortyrliknande metoder för att tvinga tillbaka migranter till Turkiet. Det hävdar Amnesty International i en ny rapport.

Människorättsorganisationen har samlat vittnesmål från flyktingar som har sökt sig in i Europa via gränsen mellan Turkiet och Grekland, och en stor majoritet av de intervjuade uppger att de har utsatts för våld eller sett andra misshandlas med bland annat sparkar och batongslag.

Detta ska enligt Amnesty även ha drabbat flyktingar med asylstatus som levt i Grekland i över ett år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Amnesty International 21-06-23: Violence, lies, and pushbacks - Refugees still denied safety at borders (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Elena legal update 21-06-18:

Ungern/ Commission sends two letters of formal notice and reasoned opinion till sidans topp

The European Commission recently sent two letters of formal notice and a reasoned opinion to Hungary in relation to its national asylum procedure.

/Asylnytt: Ärendet i EU-domstolen rörde framför allt Ungerns gränsprocedur som i praktiken omöjliggör för de flesta asylsökande att komma in i proceduren samt systematiskt förvarstagande av asylsökande./

The first letter relates to Hungary's failure to comply with the Court of Justice's (CJEU) ruling in case C- 808/18, 17 December 2020. In that case, the CJEU held that Hungary had failed to fulfil its procedural obligations under EU law in relation to granting international protection and returning non-EU nationals who do not have the right to remain in the EU. The Commission subsequently decided to send a letter of formal notice urging Hungary to take and implement all required measures to remedy the situation since the ruling. The infringement procedure, based on Article 260(2) TFEU, requires Hungary to reply within two months to the concerns raised by the Commission. Otherwise, the Commission can refer the matter back to the CJEU with the proposal of financial sanctions.

In addition, the Commission decided to send a reasoned opinion accompanied by a letter of formal notice, to Hungary for failing to fully transpose the recast Asylum Procedures Directive (2013/32/EU). The reasoned opinion follows a letter of formal notice previously sent by the Commission in September 2015 and covers provisions on the personal interview, the medical screening and guarantees for unaccompanied children and teenagers. This most recent formal letter of notice covers additional provision on the asylum examination procedure which had to be transposed at a later stage. Hungary has two months to notify the Commission of the measures taken to ensure full transposition of the Directive. Otherwise, the Commission can refer the issue concerning the first part to the CJEU and send a reasoned opinion in relation to the remaining provisions.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Pro Asyl / ECRE 21-06-25:

Tyskland/ German airport procedures - a flawed blueprint for EU's border procedures till sidans topp

Through a new study that analyses German airport procedures and compares them with the border procedures proposed in the European Commission's New Pact on Migration and Asylum, PRO ASYL substantiates its criticism of the proposals.

In a new study published on 22 June, ECRE member PRO ASYL assesses German airport procedures in light of the current practice at Frankfurt Airport. The publication provides an overview of the legal framework of German airport procedures and outlines procedural standards set out in a landmark judgement of the German Federal Constitutional Court in 1996. It proceeds with two assessments by experts from the field providing insights into how airport procedures play out in practice at Frankfurt Airport.

With only a few hundred cases per year, airport procedures account for less than 0.5% of all asylum procedures in Germany. However, as illustrated by the two assessments, they come with severe deficiencies - even in the context of comparatively favourable conditions at an airport compared to other external borders of EU Member States, given the lower number of applicants for international protection and a better access to legal assistance due to the proximity to bigger cities.

Among other shortcomings, the study underlines that a comparatively higher share of cases are rejected as "manifestly unfounded", that the assessment of the reasons for flight from the country of origin are superficial and inadequate, that vulnerabilities are not adequately considered, and that airport procedures often come with lengthy periods of deprivation of liberty, especially when returns of rejected asylum seekers are delayed.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent 21-06-18:

Storbritannien/ Channel crossings: Prosecutors drop charges against 11 migrants till sidans topp

Migrants to be released from prison but kept in immigration detention after Border Force targeted them with drones

Charges against 11 migrants who were prosecuted for steering small boats across the English Channel have been dropped.

The Crown Prosecution Service (CPS) said the cases no longer met its threshold for charge following a successful appeal by an Iranian asylum seeker.

It comes amid a significant rise in the number of migrants attempting to reach the UK in dinghies, following a drop in ferry and lorry traffic.

The CPS said it had presented no evidence against the 11 migrants at a Canterbury Crown Court hearing on Friday.

A twelfth migrant who had not yet been charged is also to have proceedings against them discontinued.

The 12 migrants will be released from criminal custody, but continue to be held in immigration detention.

All were charged with the offence of assisting unlawful immigration, which has been controversially used to jail several asylum seekers who steered dinghies.

A CPS spokesperson said: "We keep all cases under constant review and have decided not to proceed with 12 cases involving small boat pilots as they no longer meet our legal test for prosecution.

"Seven cases involving eight defendants are still active, and nothing should be published that could jeopardise the defendants' right to a fair trial.

"We have been working with law enforcement agencies to develop updated immigration legal guidance, setting out our approach to small boats and other illegal entry cases."

The cases were dropped because of a Court of Appeal judgment in April, which resulted in the conviction of an Iranian asylum seeker who was jailed for two years being quashed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-06-18:

Europa/ OHCHR: Rapporteur on rights of migrants urges states to end pushbacks till sidans topp

Last week, the UN Special Rapporteur on the human rights of migrants, Felipe González Morales, published his report to the Human Rights Council that is dedicated to addressing the human rights impact of pushbacks of migrants on land and at sea. The publication draws on various sources, including submissions by civil society and other stakeholders.

In the report, the Special Rapporteur uses the term 'pushback' to describe "various measures taken by States [...] which result in migrants, including asylum seekers, being summarily forced back, without an individual assessment of their human rights protection needs, to the country or territory, or to sea, [...] from where they attempted to cross or crossed an international border." This can take place before an individual has entered a State's territory or within the State's territory. The Special Rapporteur highlights that pushbacks deny migrants their fundamental rights by depriving them of access to protection defined in international and national law, as well as procedural safeguards. In recent years pushbacks have been reported along most migration routes from all regions of the world experiencing mixed migratory movements.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Felipe González Morales: Report on means to address the human rights impact of pushbacks of migrants on land and at sea (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-06-28:

USA/ Exceptions to US border expulsion policy fail to address flaws till sidans topp

Thousands have been expelled under abusive policy

The New York Times reported last week that the United States would lift a public health bar on migrants crossing the border into the country for families, but that it would keep expelling single adults, at least until the end of the summer. The US has expelled single adults more than 262,000 times under the rule. And many of them, including Black and lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people and adults with disabilities, are as vulnerable as the family members now being allowed to enter.

While the exemption is good news for children and families, the ongoing bar on single people is both wrongheaded and nonsensical and shows the absurdity of the policy.

The foundation for this policy, rolled out under the administration of former President Donald Trump, is the Public Health Service Act of 1944, which was designed to confer quarantine authority to health authorities that would apply to everyone, including US citizens, arriving from a foreign country. Quarantine authority was never meant to be used to pick and choose who could or couldn't be expelled.

So, by barring only irregular border crossers, the Trump administration had already turned the public health rationale on its head. And while the move by President Joe Biden's administration to ease restrictions is welcome, the policy makes no more sense now with this exemption in place, and remains as arbitrary and ill-advised as it did under the Trump administration.

Ask yourself: Is a person traveling with their family any more or less likely to be infected by Covid-19 than a person traveling alone? For that matter, is a person crossing a land border on foot more likely to be infected than someone arriving by plane, who is not subject to expulsion under this policy? Or, as a matter of public health, does citizenship status have any bearing on infection?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-06-17:

USA/ Texas vill bygga klart Trumps mur - ber om donationer till sidans topp

Ett av Donald Trumps vallöften kan kommat att bli verklighet trots att han inte längre är USA:s president. Texas guvernör, republikanen Greg Abbott, vill gå vidare med bygget av en mur mot Mexiko. Nu ber han allmänheten bidra med pengar.

Texas kan få en mur mot Mexiko, trots att Donald Trump inte längre är USA:s president. Delstatens republikanske guvernör Greg Abbott vill bygga färdigt barriären, men projektet är dyrt och de 250 miljoner dollar som läggs på från statens budget räcker inte till. Därför ber Abbott nu om ytterligare ekonomiska bidrag från allmänheten. Vad notan väntas landa på är fortfarande oklart.

Donald Trump gjorde muren som ska försvåra migration till USA till ett av sina vallöften 2016. När han röstades bort i presidentvalet förra året och Joe Biden tog över posten stannade bygget av. Sedan dess har antalet migranter från Central- och Sydamerika till USA ökat stort. I maj var siffran den högsta på 20 år, rapporterar Dallas morning news.

Tidigare försök

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Alekuriren 21-06-23:

De har öppnat upp sitt hem till sidans topp

När Erfan Yosefi var i behov av ett hem tog Jenny och Lars Knaving emot honom med öppna armar. Nu har de fått en ny familjemedlem. - Vi har inte ångrat oss en sekund, säger Jenny.

Under den stora flyktingkrisen 2015 var det många ensamkommande killar som kom till Sverige. I Ale var det ställde frivilliga personer upp med läxhjälp och språkinlärning.

- När de kom var förutsättningarna annorlunda eftersom de var barn och skulle behandlas som det. Då påbörjades en integrationsprocess med språkcafé och läxhjälp. Vi fokuserade på att de skulle bli en del av Ale. 2017 blev allt annorlunda. Några fyllde 18 år och andra blev åldersuppskrivna. Då är det staten som ansvarar för killarna och inte kommunerna, vilket innebär att de kan placeras var som helst i Sverige, säger Carolina Kristell.

Behovet var därför stort att hitta nya hem till ungdomarna. Föreningen "Hemma i Ale" bildades för att stötta dem som valde att öppna sina hem.

- Under ett års tid behövde vi hitta ett hem åt 40 ungdomar. Det var inte lätt, men till slut lyckades vi ordna det. Jag minns att jag fick ringa runt till främlingar och fråga om de kunde ta emot en ungdom, säger Carolina Kristell, som är ordförande i "Hemma i Ale".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 21-06-16:

Asylboende i Kramfors stänger - för få asylsökande till sidans topp

Nu kommer Migrationsverkets sista asylboende i Ångermanland att stängas, det efter att generaldirektör Mikael Ribbenvik beslutat att avveckla verksamheten i Kramfors.

Orsaken är att antalet asylsökande i Sverige sjunkit kraftigt de senaste åren, och därmed Migrationsverkets uppdrag.

Hur många medarbetare av alla 23 som berörs är för tidigt att säga, enligt regionchef Veronika Lindstrand Kant, men det är 346 sökande som kommer att behöva flytta från bostäderna i området.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Dalarna 21-06-22:

Migrationsverket flyttar människor - stor påverkan på kommunerna till sidans topp

I takt med att Migrationsverket stänger ner verksamheten i Dalarna och flyttar människor till andra delar av landet så påverkar det de kommuner som nu får se en utflyttning.

Det handlar om barn som lämnar skolor och idrottslag och vuxna som inte längre handlar och bidrar till det lokala näringslivet.

"Vi kan komma att behöva se över bemanningen i skolorna nu när många barn försvinner", säger Lillemor Gunnarsson (C), kommunalråd i Hedemora.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Norrbotten 21-06-24:

Familjen Majeed i Harads har tvingats flytta sex gånger - på sex år till sidans topp

Fembarnsfamiljen Majeed har tvingats flytta sex gånger på bara sex år. Och att slita upp rötterna gång på gång tär på familjen.

- Barnen hade gärna haft fasta kompisar, säger pappan Aqeed Majeed.

För tio dagar sedan tvingades familjen Majeed från Irak att återigen packa sina väskor. För sex år sedan kom de till Sverige, och har hunnit genomgå lika många flyttar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Norrbotten 21-06-24: Barnfamiljer flyttas till Harads - Svenska kyrkan: "Förstår att det är förfärligt" (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 21-06-24: Kritik mot flytten av asylsökande - Rädda barnen: "Väldigt besvikna" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Dalarna 21-06-20:

Läkare vill att sjuka Tabsom stannar i Dalarna - nu kan familjen tvingas flytta till sidans topp

Migrationsverket stänger nu sin verksamhet i Dalarna och flyktingarna måste flytta.

En av dem är 12-åriga Tabsom vars sjukdom innebär att tumörer växer i hennes kropp, och hennes läkare vid Falu lasarett säger att en flytt kan få allvarliga konsekvenser.

Migrationsverket skriver i ett mejl till P4 Dalarna att de har fullt förtroende för att sjukvårdsregionerna kan hantera det på ett bra sätt.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 21-06-22: Asylsökande tvingas flytta: "Ledsamt och dåligt" (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 21-06-21: Zahra måste flytta efter fem år i Vansbro: "Känns inte bra" (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 21-06-22: Amirs fotbollslag försvinner när asylsökande barn flyttas (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 21-06-22: Efter 17 timmar lång bussresa - nu är Zahra framme i Boden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Dalarna 21-06-29:

Efter insamlingen - multisjuka Tabosom kan stanna i Hedemora till sidans topp

Multisjuka Tabosom och hennes familj är en av många som drabbats när Migrationsverkets kontor i Borlänge läggs ner vilket medför att många familjer tvingats flytta norrut.

Nästan 20 000 kronor har samlats in till Tabosom och hennes familj så de inte behöver lämna Hedemora.

"Otroligt rörda och tacksamma", säger Ida Kortesmäki som är vän till familjen.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Publikt 21-06-23:

Anställda vittnar om tystnadskultur till sidans topp

Det råder en tystnadskultur på Migrationsverket, anser 63 procent av de ST-medlemmar som svarat på en enkät som ST-avdelningen genomfört. "Jag visste att det fanns sådana uppfattningar, men jag är förskräckt över de höga siffrorna", säger avdelningens ordförande Sanna Norblad.

ST inom Migrationsverket har skickat ut en enkät till samtliga ST-medlemmar inom myndigheten. 700 personer har svarat, vilket innebär en svarsfrekvens på 29 procent.

- Det är en relativt låg svarsfrekvens, men det blir ändå många personer som upplever en tystnadskultur, konstaterar Sanna Norblad.

Hälften av dem som svarat på enkäten uppger att de upplever att det finns en tystnadskultur inte bara på myndigheten utan även på sin egen enhet. Drygt 40 procent svarade att ett skäl till att de upplever att det är svårt att framföra kritiska synpunkter eller ta upp problem på enheten är att de oroar sig för negativa konsekvenser i relation till arbetsgivaren. 29 procent av dem som svarade uppgav att de någon gång har blivit utsatta för repressalier efter att ha framfört kritik om verksamheten.

- Det är många medlemmar som hör av sig om dessa frågor, så jag har haft en bild av att det är svårt att framföra kritik. Men att det skulle vara så höga siffror var jag inte beredd på. Det är jätteallvarligt, säger Sanna Norblad.

Hon är för tillfället även inkopplad i ett antal enskilda ärenden där det enligt henne har förekommit någon typ av bestraffning eller repressalier av medarbetare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 21-06-30:

Grekland/ Pandemic takes toll on refugees' school access till sidans topp

The difficulties facing refugee children in accessing education across the EU have been accentuated by the COVID-19 pandemic, according to new data, which painted a bleak picture of poor attendance and high drop-out rates.

Under EU law, all children aged four to 15 - including asylum seekers - are entitled to free education. In practice, attendance rates for refugee children are low and drop-out rates far higher than among children born in Europe.

Access has become particularly challenging in front-line countries such as Greece, which receive the largest number of refugees from outside Europe.

There is also a lack of harmonisation across the EU when it comes to recognising the qualifications already obtained by refugees and migrants, despite the existence of the European Qualifications Passport for Refugees.

In March, a group of 33 civil society organisations wrote to Greece's prime minister, Kyriakos Mitsotakis, and Ursula von der Leyen, the president of the European Commission, expressing concern that asylum seekers and refugee children do not have sufficient access to public education in the country.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reykjavik Grapevine 21-06-18:

Island/ Lawyer calls for Minister's resignation, refugees denied return to housing till sidans topp

Magnús D. Nordahl, a lawyer representing a refugee who was unlawfully evicted from asylum seeker housing for refusing to assist in his own deportation, plans to sue the Directorate of Immigration (ÚTL) for damages incurred and believes Minister of Justice Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir should resign. Meanwhile, the Grapevine has learned that many of the formerly evicted refugees will not be allowed to return to the housing they once lived in, but will instead be sent to Ásbrú, near Keflavík.

As reported, 18 refugees in all were evicted from asylum seeker housing over the past two months or so for refusing to take a pre-deportation PCR test, the motivation being not wanting to assist in their own deportations. In response, ÚTL not only evicted them from housing, but also cut them off from their weekly food stipends (asylum seekers are not allowed by law to work) and cancelled medical appointments.

Not going home after all

The Immigration Appeals Board (KNÚ) would later rule that this denial of services was unlawful, and that ÚTL must resume these services for these refugees. However, the Grapevine spoke recently with two of the former evictees on whether or not ÚTL was making good on the return of services, and learned that some changes were made.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Globe 21-06-22:

Bangladesh/ Understanding the death of Saiful, a child refugee on Bhasan Char till sidans topp

Only five months after being relocated to the island of Bhasan Char off the coast of Bangladesh, the life of 10-year-old Rohingya Saiful would come to an abrupt end in May. Today, his death shines a light on the treatment of refugees from the persecuted ethnic group

This is the story of Saiful, a ten year-old boy from Maungdaw, Myanmar.

He was one of three Rohingya refugees I encountered in the camps of Bangladesh who were in need of prosthetic limbs. After they received them, the largest circulation Bengali newspaper announced that they were on their way to "new dreams with artificial legs". That was in 2019. A year later, in December 2020, Saiful was on his way to the remote and controversial island of Bhasan char.

Within five months, Saiful's dreams would come to an abrupt end. He died in May of 2021. The cause of his death is unknown and his family have not been provided with a death certificate.

I first met Saiful in 2017 by the cemetery in Kutupalong Camp 2E. With just shorts on and no top or sandals, Saiful was hopping along on one leg faster than I could run. He was a tiny figure of a boy with an amputated leg. He did not have crutches - the fact that one of his legs had been amputated below the knee did not seem to matter to him or affect his activity level.

Once I saw him riding a bike perfectly competently and with ease in the playing field atop Kutupalong Registered Camp. He seemed to be very popular judging by the number of little friends he had.

This was well before the catastrophic events of August 2017 in Rakhine state and the arrival of 740,000 Rohingyas in Bangladesh. It was when the makeshift part of Kutupalong refugee camp was relatively uncrowded. Paths and walkways were nowhere near as congested and the myriad informal shops had not yet sprung up.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-06-21:

Jordanien/ 21,000 Syrians in Jordan lose food assistance till sidans topp

As the World Food Programme (WFP) announced it will end its monthly food assistance of up to 32$ per person to some 21,000 Syrian refugees due to a shortage of funds. "WFP urgently needs US$58 million to continue food assistance until the end of the year for the half million refugees it supports," the statement reads. Food insecurity among refugees in Jordan has doubled in the last year to reach 25 percent. Two in three refugees - 64 percent - are on the edge of food insecurity, the WFP states. 68 percent saw their incoming dropping since the beginning of the pandemic. By struggling to cover basic needs, many are considering to return to Syria, the Middle East Eye adds.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-06-16:

Libyen/ IOM and UNHCR condemn the return of migrants and refugees to Libya till sidans topp

The International Organization for Migration (IOM) and UNHCR, the UN Refugee Agency, can confirm that over 270 migrants and refugees were handed over to the Libyan Coast Guard by the ship "Vos Triton", sailing under the flag of Gibraltar.

"Vos Triton" had rescued the group in international waters during their attempt to reach Europe on 14 June. On 15 June, the Libyan Coast Guard returned them to the main port of Tripoli, from where they were taken into detention by the Libyan authorities.

The two organizations reiterate that no one should be returned to Libya after being rescued at sea. Under international maritime law, rescued individuals should be disembarked at a place of safety.

IOM and UNHCR staff are in Libya, providing life-saving humanitarian assistance. However, the agencies reiterate that the basic preconditions to ensure the safety and protection of rescued migrants and refugees post-disembarkation are lacking; therefore, Libya cannot be considered a safe place.

In the absence of predictable disembarkation mechanisms, maritime actors should not be obliged to return refugees and migrants to unsafe places. IOM and UNHCR call on States to coordinate so that merchant vessels rescuing people in distress are granted swift permission for disembarkation in a place of safety, to avoid lives being placed at risk.

The Libyan Coast Guard has returned more than 13,000 people to Libya this year, already surpassing the number of people intercepted or rescued and disembarked in all of 2020. Hundreds of others have perished at sea.

The continuing departures from Libya highlight the need for a predictable rescue and disembarkation mechanism along the Central Mediterranean route, with immediate effect and in full compliance with international human rights principles and standards.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Se även:

Annick Pijnenburg in EU Migration Law Blog 21-07-16: Socio-economic Rights and Migration deals: Obligations and Responsibility of EU Member States (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-06-22:

Libyen/ With too many eyes on Libyan torture, even the EU calls for closure of detention till sidans topp

It is only now, following press reports of minors, children, being sexually assaulted by Libyan guards, that the EU Commission is officially saying it is "pressing" to shut down Libyan detention centres.

As Brussels dumped the responsibilities on Rome, all international organisations and representatives of the EU rush to make sure the public is aware they oppose torture and degrading treatment of people.

Even if it is not the first time that I have experienced sexual assaults, these are the most painful, because they are committed by the people who are supposed to protect us, one of the molested girls said to the media

Reporting of suicide attempts out of desperation and hunger, the UNHCR also demands their immediate release and protection.

There are those who have loudly and clearly been calling out human rights abuses since the start:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 21-06-24:

Libyen/ Libya fails to stop migrant detention abuses, as EU-backed returns soar till sidans topp

The EU-backed Libyan Coast Guard has intercepted more than 13,000 asylum seekers and migrants at sea this year, preventing them from reaching Europe - already a greater number than in all of 2020. Those intercepted are returned to Libya and sent to detention centres where a well-documented cycle of extortion, torture, gender-based violence, and trafficking has been taking place for years.

Following reports this week of minors being sexually assaulted by Libyan guards, the European Commission, the EU's executive body, said on 21 June that migration detention centres in the country needed to close.

At the same time, the EU is facing intensifying scrutiny over its hand in the system due to its support for the Libyan Coast Guard - including the use of its aerial surveillance assets to coordinate interceptions and returns to Libya. It is criticised more broadly for offshoring its efforts to curb migration to a country where the international community is helpless when it comes to protecting asylum seekers and migrants, both in and out of detention.

Médecins Sans Frontières (MSF), one of the few NGOs periodically granted access to provide assistance inside Libyan detention centres, said on 22 June it is temporarily suspending activities in two facilities in the capital, Tripoli, due to an escalation of tensions inside since February. Over this period, MSF staff documented several deaths, treated detainees for fractures and gunshot wounds, and witnessed people being beaten by guards as they attempted to leave their cells for consultations with doctors.

Last year, Libya's Department for Combating Illegal Immigration (DCIM) - which oversees the country's 20 or so official migration detention centres - decided to shut down and replace some of the facilities most notorious for abuse.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 21-06-29:

Sudan/ Severe storms damage shelters of 16,000 Ethiopian refugees in Sudan till sidans topp

More than 16,000 Ethiopian refugees in Sudan's eastern refugee settlements of Um Rakuba and Tunaydbah have been impacted after several weeks of storms razed tents, swept away their belongings, and destroyed infrastructure.

Nearly 4,000 out of 10,000 individual family tents have been damaged by strong winds, heavy rains, and hailstorms. Emergency latrines and other facilities have also been destroyed.

UNHCR, the UN Refugee Agency, and its partners are in a race against time and nature to repair and reinforce shelters and ensure that affected families have access to clean water and safe latrines with storms expected to intensify further during the rainy season, which continues from June to October.

We are replacing blankets and sleeping mats and replenishing food supplies. Distributions of 2,500 emergency shelter kits - ropes, wooden poles, and bamboo sticks - are underway to help those most impacted to reinforce their tents. A total of 10,000 emergency shelters kits are planned for distribution with an additional 5,000 in reserve.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

BBC News 21-06-23:

USA/ 'Heartbreaking' conditions in US migrant child camp till sidans topp

At a US border detention centre in the Texan desert, migrant children have been living in alarming conditions - where disease is rampant, food can be dangerous and there are reports of sexual abuse, an investigation by the BBC has found through interviews with staff and children.

In recent months, the US has seen a massive rise in migrants and asylum seekers from Central America. Violence, natural disasters and pandemic-related economic strife are some of the reasons behind the influx, experts say.

Some have also suggested the perception of a more lenient administration under Democrat Joe Biden has contributed to the crisis, though the White House has urged migrants against journeying to the US border.

The tented camp in the Fort Bliss military base in El Paso, Texas, is the temporary home for over 2,000 teenaged children who have crossed the US-Mexico border alone and are now awaiting reunification with family in the US.

Findings from the BBC's investigation include allegations of sexual abuse, Covid and lice outbreaks, a child waiting hours for medical attention, a lack of clean clothes and hungry children being served undercooked meat.

The BBC has spoken to camp employees about these conditions and seen photos and video smuggled out by staff.

What are the camp conditions?

The Fort Bliss camp consists of at least 12 tents, some of which house hundreds of children at a time. The children spend most of their day in the tents, getting out for an hour or two of recreation, or to line up with hundreds of others for a meal.

Staff told the BBC the food was mostly edible, but a 15-year-old who has now been released said he was fed uncooked meat. "Sometimes the chicken had blood, the meat very red. We couldn't stand our hunger and we ate it, but we got sick from it."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 21-07-01:

Migrationsöverdomstolen: Ingen ny prövning för den som utvisats till tredje land till sidans topp

En familj som sökt asyl i Sverige fick sin asylansökan avvisad (dvs den behandlades inte) med motivering att de kunde söka skydd i ett tredje land som var säkert för dem. De fick utvisningsbeslut som ännu inte har verkställts. Familjen påtalade verkställighetshinder bl.a. för att situationen förändrats i det tredje landet dit de skulle skickas. Migrationsverket avslog ansökan om ny prövning eftersom en förutsättning för ny prövning är att asylansökan har prövats i sak gentemot den sökandes hemland. Migrationsdomstolen upphävde beslutet med motivering att en utvisning till ett tredje land också innebär en viss sakprövning, rörande säkerheten i detta land och bör kunna prövas på nytt. Migrationsöverdomstolen håller inte med om detta. Reglerna i EU:s asylprocedurdirektiv och skyddsgrundsdirektiv innebär att en ansökan som avvisats inte kan bli föremål för en efterföljande ansökan. Motsvarande ska gälla vid ny prövning enligt Utlänningslagens paragraf 12:19. Familjen beviljades därför inte en ny prövning.

Hämta referat av mål nr UM 9885-20, MIG 2021:11 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-07-01:

Migrationsöverdomstolen: Avbruten tidsfrist fortsätter att löpa efter inhibition till sidans topp

En familj med lagakraftvunna utvisningsbeslut hade fått fyra veckor för frivilligt återvändande. Innan tiden hade löpt ut inhiberades verkställigheten på grund av att ett nyfött barn skulle få sin sak prövad. När även dottern fått avslag upphävdes inhibitionen och samtidigt meddelades de övriga familjemedlemmarna att de fått återreseförbud för att de inte lämnat landet inom tiden för frivilligt återvändande. Enligt Migrationsverkets sätt att se så hade tidsfristen fortsatt löpa och tagit slut under inhibitionen. Det finns ingen annan reglering varken i Utlänningslagen eller i EU-direktiv. Migrationsdomstolen gjorde samma bedömning. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att beslutet om tidsfrist är en del av belutet om utvisning och ska därför ingå i inhibitionen. Migrationsöverdomstolen anser att det skulle vara otillfredsställande om återreseförbud skulle påföras för att någon inte lämna landet i en situation när Migrationsverket anser att beslutet inte bör verkställas. EU-direktivet tillåter att tidsfristen förlängs på grund av särskilda omständigheter och förmånligare bestämmelser är generellt tillåtna. Enligt Migrationsöverdomstolen ska den återstående tidsfristen fortsätta löpa när inhibitionen hävts och återreseförbud ska inte utfärdas om personerna lämnar landet undre den tiden.

Hämta referat av mål nr 13792-20, MIG 2021:10 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-07-01:

Migrationsverkets handläggningstider får inte omöjlliggöra tillstånd enligt domstol till sidans topp

En person hade uppehållstillstånd för en högre utbildning. När tillståndet närmade sig sitt slut hade han inte slutfört studierna och ansökte om fyra månaders förlänging. När han blivit klar med utbildningen hade han inte fått svar från Migrationsverket ännu. Då lämnade han in en ny ansökan, nu om att få uppehållstillstånd ett år för att söka arbete (något som är möjligt efter högskoleutbildningar). Migrationsverket bedömde ansökan efter situationen vid det senare tillfället. Eftersom personen då inte hade något uppehållstillstånd för studier, så avslogs ansökan. Migrationsdomstolen påpekar att lagstiftaren inte har förutsett situationen, men att Migrationsverkets tolkning är orimlig. Det kan inte vara förenligt med syftet med EU:s student- och forskardirektiv att tillstånd kan nekas på grund av Migrationsverkets handläggningstider. Enligt domstolen borde prövningen utgått från förhållandena vid den första ansökan, då personen hade uppehållstillstånd. Saken är fortfarande uppehållstillstånd och det som tillförts ska ses som en komplettering. Målet återförvisas till Migrationsverket.

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

EU-domstolen 21-06-22:

EU-medborgare får gripas och utvisas, men med begränsade tvångsåtgärder till sidans topp

Åtgärder för att verkställa ett beslut om avlägsnande av unionsmedborgare och dennes familjemedlemmar av hänsyn till allmän ordning eller säkerhet utgör begränsningar av rätten att fritt röra sig och uppehålla sig, som kan vara motiverade om de uteslutande är grundade på vederbörandes personliga beteende och överensstämmer med proportionalitetsprincipen.

Med hänsyn till de samarbetsmekanismer som medlemsstaterna förfogar över går den längsta tid för förvar på åtta månader som föreskrivs i belgisk rätt emellertid längre än vad som är nödvändigt för att säkerställa en effektiv politik för avlägsnande.

Pressmeddelande angående mål nr C-718/19 (Extern länk)

Hela domen (Extern länk)

Migrationsverkets referat (Extern länk)

Se även:

EU-domstolen 21-06-22: Mål C-719/19 om när en utvisad EU-medborgare har rätt att återvända, pressmeddelande (Extern länk)

Hela domen C-719/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-07-01:

Migrationsöverdomstolen: Våldtäkt av normalgraden hindrar flyktingstatusförklaring till sidans topp

En person från Syrien med permanent uppehållstillstånd i Sverige som alternativt skyddsbehövande dömdes för våldtäkt "av normalgraden" till fängelse i två år och åtta månader samt utvisning. Mannen påtalade verkställighetshinder och begärde flyktingstatus eftersom han skulle inkallas till militärtjänst vid ett återvändande. Det hör till saken att lagen skiljer mellan att vara flykting och att få flyktingstatusförklaring. Den som är flykting får inte verkställas till det land där hen riskerar förföljelse. Undantag görs bara i extrema fall, till exempel om personen begått krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. En flykting får normalt flyktingstatus, som ger ett antal rättigheter. Men flyktingstatus kan nekas en person som begått ett synnerligen grovt brott och anses utgöra en fara för allmän ordning och säkerhet. Frågan i det här målet var om våldtäkten var ett sådant brott. Migrationsdomstolen (som är första instans i ett mål av det här slaget) ansåg det och beviljade inte flyktingstatus. På grund av militärtjänsten bedömdes mannen fortfarande som flykting och får inte skickas till Syrien i nuläget men han fick bara sex månaders tillfälligt uppehållstillstånd, inte tre års tillstånd med flyktingstatus och god chans till förlängning som det annars skulle ha blivit. Migrationsöverdomstolen har nu prövat målet och gör samma bedömning. MiÖD lutar sig bland annat mot EASO:s och UNHCR:s ställningstaganden om vad som är ett grovt brott.

Hämta referat av mål nr UM 534-21, MIG 2021:9 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-07-01:

Kvinna med utomäktenskapligt barn ska inte skickas till Kabul enligt domstol till sidans topp

En kvinna som flytt från Afghanistan uppgav att hon hotats då hon haft utomäktenskapliga relationer och uppträtt normbrytande. Hon har studerat på universitet i Kabul, haft ett förhållande med en man där och medverkat i en musikvideo med jämställdhet som tema. I Sverige har hon fått ett barn med en man som hon inte har någon relation till. Migrationsverket ansåg att det inte var trovärdigt att hon tillåtits studera på universitetet om hennes familj inte stödde henne. De ansåg det inte heller visat att barnet är fött utom äktenskapet. "En vilja att leva enligt svenska normer utgör inte grund för internationellt skydd" enligt Migrationsverket. Migrationsdomstolen däremot tar fasta på Europadomstolens bedöming att afghanska kvinnor som anses bryta mot sociala normer riskerar behandling i strid med artikel 3 samt att kvinnor som återvänder från Europa med en förändrad livsstil enligt UNHCR riskerar hedersvåld. Domstolen påpekar också att utomrättsliga hedersmord inte är ovanliga vid utomäktenskapliga förhållanden. Även om det finns oklarheter i kvinnans berättelse är väsentliga delar av uppgifterna väl belagda och stämmer med landinformation. Domstolen skriver också att kvinnans tro på jämställdhet mellan könen framstår som en grundläggande del av hennes identitet som inte kan bortses från. Både kvinnan och barnet riskerar allvarliga kränkningar och beviljas flyktingstatusförklaring. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 21-06-19:

Rassul utvisas trots fast vårdjobb: "Vad mer ska jag göra?" till sidans topp

Trots att 22-årige Rassul Yakupov är utbildad undersköterska, har fast jobb och en lägenhet i Katrineholm har Migrationsverket beslutat att han ska utvisas till hemlandet Kazakstan, ett land han inte varit i på nästan tio år.

Migrationsverket hänvisar ett återreseförbud sedan 2012 då Rassuls familj fick avslag på sin asylansökan, förbudet innebär att han måste vistas i hemlandet i minst två år för att sedan på nytt kunna ansöka om att komma tillbaka till Sverige.

"Jag hoppas få prövningstillstånd från Migrationsöverdomstolen", säger Rassul Yakupov.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Gävleborg 21-06-18:

Präst dömd för fritagning - smugglade ut man i väska till sidans topp

Två kvinnor, varav den ena arbetar som präst, hemmahörande i Stockholmsområdet dömdes under fredagen mot sitt nekande av Gävle tingsrätt för främjande av flykt.

De döms för att i samband med ett besök på migrationsverkets förvar i Gävle i februari förra året ha smugglat ut en förvarstagen man i en medhavd resväska.

"Vi ska nu läsa domen noggrant för att se om vi ska överklaga", säger Anna Wahlström som försvarar den ena av kvinnorna vilka nu dömts till villkorlig dom och dagsböter.

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Gävleborg 21-06-19: Filmen avslöjade kvinnorna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-06-17:

Kanada/ Canada: Abuse, Discrimination in Immigration Detention till sidans topp

Canada incarcerates thousands of people, including those with disabilities, on immigration-related grounds every year in often abusive conditions, Human Rights Watch and Amnesty International said today in a joint report ahead of World Refugee Day on June 20.

The 100-page report, "'I Didn't Feel Like a Human in There': Immigration Detention in Canada and Its Impact on Mental Health," documents how people in immigration detention, including those fleeing persecution and seeking protection in Canada, are regularly handcuffed, shackled, and held with little to no contact with the outside world. With no set release date, they can be held for months or years. Many are held in provincial jails with the regular jail population and are often subjected to solitary confinement. Those with psychosocial disabilities - or mental health conditions - experience discrimination throughout the process.

"Canada's abusive immigration detention system is in stark contrast to the rich diversity and the values of equality and justice that Canada is known for globally," said Ketty Nivyabandi, secretary general of Amnesty International Canada. "Amnesty International and Human Rights Watch call on the Canadian authorities to end the inhumane treatment of people in the immigration and refugee protection system by gradually ending immigration detention in Canada."

The research included 90 interviews with former immigration detainees and their relatives, mental health experts, academics, lawyers, civil society representatives, and government officials. Researchers also reviewed relevant reports and UN documents, as well as unpublished government documents obtained through 112 access to information requests.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Human Rights Watch 21-07-04: For Canada's immigration detainees with disabilities, even fewer rights are afforded (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Skåne 21-06-20:

Stadmissionen: Papperslösa svårnådd grupp för vaccinering till sidans topp

Sedan mitten av maj har Skåne stadsmission vaccinerat runt 500 personer som lever i social utsatthet. I denna grupp ingår bland annat akut hemlösa och papperslösa. Trots högre tryck än förväntat har det varit svårt att nå ut till människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd.

Region Skåne arbetar tillsammans med Skåne stadsmission och andra samhällsaktörer med att informera och erbjuda vaccin mot covid-19 till människor som lever i social utsatthet.

I denna grupp ingår bland annat hemlösa, papperslösa och människor med missbruksproblematik eller psykisk problematik. Hittills har Skåne stadsmission vaccinerat runt 500 personer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 21-06-24: Vaccinering av socialt utsatta tar lång tid (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 21-06-20:

"Sofia" lever i Sverige utan tillstånd - vågar inte vaccinera sig till sidans topp

"Sofia" har levt som papperslös i Skåne i fyra år. Hon är en av flera papperslösa i Sverige som vill vaccinera sig mot covid-19 men som på grund av rädslan för att bli upptäckt av polisen valt att avstå.

- Jag vill gärna ta vaccinet men jag vågar inte gå till såna ställen, säger hon.

Fembarnsmamman "Sofia" kom till Sverige 2015. Enligt henne blev hon och hennes familj förföljda och dödshotade i hemlandet. För två år sedan fick de avslag på sin asylansökan. Sedan dess bor Sofia gömd i en ort i Skåne med två av sina barn.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 21-06-24:

Europa/ Employers' sanctions: Will the EU take steps to protect migrant workers? till sidans topp

EU countries should do better to protect undocumented migrant workers' rights under existing EU rules. This is what the EU Fundamental Rights Agency found in their latest report. The research finds major gaps in the implementation of the Employers Sanctions' Directive when it comes to enabling exploited workers to get justice, nearly ten years since it came into force on 20 July 2011. It highlights the need to improve complaints systems, access to compensation and residence permits, and ensure labour inspectorates focus on protecting workers and not immigration law. This research echoes the experiences of our members.

This issue is not new. The European Commission's (EC) own website summarises two main findings from its first evaluation report of the Employers' Sanctions Directive from 2014[1]: there are differences in the severity of the punishment in different EU countries, and there is room for improvement in all areas offering protection to irregular migrants.[2]

Nonetheless, the EU has done little to encourage such improvements so far, and rather has pursued policies focused on stepping up detention and deportation that run at odds with fundamental rights. Only one evaluation report of the Employers' Sanctions Directive was published in 2014, and the European Commission has since remained silent regarding undocumented workers' labour rights.

Later this year, an evaluation report from the European Commission is finally expected, together with a political direction regarding the future of the policy.

While organisations representing workers have, and continue to, express concerns around the Directive, PICUM recognises and regularly uses its provisions that explicitly reaffirm undocumented workers' labour rights.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

InfoMigrants 21-06-28:

Europa/ 33 European cities sign 'alliance of safe harbours' declaration till sidans topp

An international network of cities is advocating for the just distribution of refugees and migrants in the European Union. During a founding conference in Italy, they articulated their vision of a welcoming Europe.

On Friday (June 25), 33 European cities signed a declaration in the Italian city of Palermo to establish the "International Alliance of Safe Harbours". All signees are united in their willingness to take in more refugees and migrants.

"Cities that are willing to take in more people should be allowed to do so voluntarily," said Mike Schubert, the mayor of Potsdam in Germany, one of the cities that co-signed the declaration.

"With the new network, we want to provide speedy relief for the cities along the Mediterranean," the Social Democrat politician said.

In addition to Potsdam and Palermo, the capital of the Italian island of Sicily, Amsterdam, Munich, Leipzig, Würzburg, Athens, Barcelona and the French city of Villeurbanne -- among others -- signed the declaration in the Italian port city as part of the "From the Sea to the City" conference.

"Instead of concentrating the burden through hotspots and camps with many of them in a few cities along the Mediterranean, we rely on a wide distribution among many cities, which distributes the burden for the individual city through the power of a broadly supported alliance," the declaration reads.

'Committed to humanitarian values'

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

UNHCR News 21-06-24:

UN agencies welcome relocation of 4,000 asylum seekers and refugees from Greece till sidans topp

IOM, the International Organization for Migration, UNHCR, the UN Refugee Agency, and UNICEF the UN Children's Fund welcomed today (24-06) the relocation of 43 asylum seekers on two flights to France. Their arrival under the Greek government-managed European Union (EU) relocation scheme has brought the total number of people relocated from Greece to other European countries to over 4,000.

To date, collective action between Greece, European governments, UN, EU agencies and non-governmental partners has resulted in the relocation of 4,008 individuals - including vulnerable children and adults - from Greece since the start of the EU funded initiative in April 2020. Among them were 1,628 recognized refugees, 1,531 asylum seekers and 849 unaccompanied children.

Abdul-Ahad,* an unaccompanied boy, told IOM that he had been anxiously counting the hours until his relocation from Greece. "I'm so excited that I can't sleep," he said prior to his departure. "I've already deleted all the game applications from my mobile and I am so impatient to go to school and exercise. I want to live to the best of my abilities."

The relocation scheme has resulted in high-level and ground-level cooperation despite the challenges presented by COVID-19 and has contributed to strengthening the child protection system in Greece, particularly for unaccompanied children. The UN stands ready to further support more relocations through a systematic, standardized process for those in need, including unaccompanied children.

Under the leadership of the Greek Ministry of Migration and Asylum and through the Special Secretary for the Protection of Unaccompanied Minors, the UN agencies, the European Asylum Support Office (EASO) and the Greek Asylum Service, coordinated a process for the identification and processing of children to ensure relocations are in the best interests of every child.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-06-16:

Frontex expands presence in Western Balkans with operation in Serbia till sidans topp

Today, Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, is expanding its operational activities outside of the European Union with the launch of a new operation in Serbia.

Serbia is the third country in the Western Balkans to host a fully-fledged Frontex operation with 44 standing corps officers from 14 countries helping to detect criminal activities such as people smuggling, trafficking in human beings, document fraud and smuggling of stolen vehicles, illegal drugs, weapons and excise goods, as well as potential terrorist threats. In the coming months, the number of officers is expected to rise to up to 87 officers upon Serbia's request.

Frontex already has nearly 150 standing corps officers and staff taking part in operations in Albania and Montenegro, along with patrol cars, helicopters and other equipment.

"I am proud, with Serbian Minister of the Interior Aleksandar Vulin, to launch the first Frontex joint operation at Serbian border with Bulgaria. Frontex officers from 14 member states will work side by side with Serbian police officers to surveil and protect the border and fight smuggling and organised crime," said Commissioner Ylva Johansson. "This is another step forward for the broader Frontex."

"Our successful operations in the Western Balkan countries show that cooperation across borders is essential to tackle various cross-border criminal activities in this key region for Europe. I look forward to seeing Frontex officers working side-by-side with their Serbian colleagues at our borders," said Frontex Director Fabrice Leggeri.

The operation will take place at Serbia's border with Bulgaria, which has seen a rising number of illegal border crossings in recent years. The operation will be coordinated from the Frontex headquarters in Warsaw, Poland while the Local Coordination Centre will be established in the premises of Border Crossing Point Gradina.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-06-22:

Frontex expands its support in Spain for the summer till sidans topp

Frontex and the Spanish National Police have launched Minerva, an annual operation that takes place in three Spanish ports during the busy summer holiday season.

Every year, Frontex provides additional border guard officers to Spain at the ports of Algeciras, Tarifa and Ceuta to assist with checking the people arriving from Morocco. The agency also deploys forged document experts and border guards trained to detect stolen cars. The information collected during the operation is important for the fight against criminal organisations and future investigations.

This summer, nearly 100 standing corps officers from 18 countries will be there to help speed up processing of passengers, while handling any possible illegal activities. During the peak summer days, border guards need to check as many as 10,000 cars and lorries arriving by ferries in the Spanish ports, along with thousands of documents.

The operation will run until September.

Se video om Minerva (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-06-23:

Frontex failing to protect people at EU borders till sidans topp

Stronger safeguards vital as border agency expands

The European Union border guard agency's oversight mechanisms have failed to safeguard people against serious human rights violations at the EU's external borders, Human Rights Watch said today.

An analysis of the actions of the European Border and Coast Guard Agency, known as Frontex, shows a pattern of failure to credibly investigate or take steps to mitigate abuses against migrants at EU external borders, even in the face of clear evidence of rights violations.

"Frontex has repeatedly failed to take effective action when allegations of human rights violations are brought to its attention," said Eva Cossé, Western Europe researcher at Human Rights Watch. "Its rapid growth into an executive agency of the EU, with increased powers, funding, and legal responsibilities makes it all the more urgent for Frontex to put in place effective tools to safeguard fundamental rights."

Human Rights Watch has examined in detail the situation in three countries where Frontex has major operations and where it failed to act promptly or at all in the face of credible evidence of abuse. On June 8, 2021, Human Rights Watch wrote to Frontex with its findings with the intention of including its response in the report but has yet to receive a response.

European and international nongovernmental groups, including Human Rights Watch, and media outlets have consistently reported abuses- by officials from EU member states against people arriving at EU borders where Frontex is operating. These include violence, illegal pushbacks, and denial of access to asylum by countries including Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Hungary, and Malta.

On June 23 Amnesty International is releasing related research on pushbacks from Greece to Turkey, which also includes a call for accountability for Frontex.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-06-24:

Wolfgang Hansson: Migrationen - EU:s eviga moment 22 till sidans topp

Ännu ett toppmöte i Bryssel kommer att avhållas utan att EU:s ledare lyckas enas i migrationsfrågan.

Den minsta gemensamma närmare länderna är överens om är uppmaningen: Kom inte hit!

Migrationsfrågan riskerar att bli EU:s eviga moment 22.

EU-ledarna kommer inte ens att försöka ta ställning till den migrationspakt som tagits fram av den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson när de träffas under två dagar i Bryssel.

Frågan är för känslig och länderna står alltför långt ifrån varandra trots att EU försökt få till en gemensam migrationspolitik i sex års tid.

Pakten går i korta drag ut på att ingen ska tvingas ta emot migranter men alla EU-länder måste på något sätt bidra för att lösa migrationen. De EU-länder som absolut inte vill ta emot några asylsökande, som många av de forna Öststaterna, kan istället hjälpa till med utvisningen av de som fått avslag i andra EU-länder.

De som i fortsättningen söker asyl ska mycket snabbare få besked om de kvalificerar eller inte. Får de nej ska de omedelbart återvända till sina hemländer.

På pappret låter det som en framkomlig väg men i verkligheten är det få som tror att det kommer att fungera.

Grundproblemet är fortfarande att det kommer långt många fler asylsökande än Europas länder vill ta emot. Majoriteten tar sig sjövägen över Medelhavet till Grekland, Italien, Malta och Spanien.

Där fastnar de som överlever den farliga resan, eftersom övriga länder bara går med på att ta emot ett fåtal av dessa flyktingar och ekonomiska migranter. Medelhavsländerna anser fullt förståeligt att det inte kan ta hand om alla varför de blundar för att asylsökande reser vidare till övriga Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Pia Gripenberg i Dagens Nyheter 21-06-24: Därför är det så svårt för EU att enas om migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Rådet 21-06-25:

Toppmötet 24-25 juni 2021 till sidans topp

EU-ländernas stats- och regeringschefer höll ett två dagar långt toppmöte i Bryssel.

(...)

Europeiska rådet diskuterade migrationssituationen längs de olika rutterna. De åtgärder som har vidtagits av EU och dess medlemsländer har fått ned de totala irreguljära strömmarna under de senaste åren, men utvecklingen längs med vissa rutter ger anledning till oro och kräver fortsatt vaksamhet och snabba åtgärder.

EU-ländernas ledare enades om att ömsesidigt gynnsamma partnerskap och ömsesidigt gynnsamt samarbete med ursprungs- och transitländer ska intensifieras för att förhindra förluster av människoliv och minska trycket på de europeiska gränserna, som en del av EU:s yttre åtgärder.

Denna allmänna strategi bör omfatta alla migrationsrutter och ska

+ vara pragmatisk, flexibel och skräddarsydd

+ utnyttja alla tillgängliga instrument och incitament, i enlighet med Team Europe-strategin

+ ske i nära samarbete med FN:s flyktingorgan (UNHCR) och Internationella organisationen för migration

Europeiska rådet uppmanade EU-kommissionen och EU:s utrikeschef att i samarbete med medlemsländerna

+ omedelbart förstärka de konkreta insatserna med prioriterade ursprungs- och transitländer

+ under hösten 2021 lägga fram handlingsplaner för prioriterade ursprungs- och transitländer

De uppmanade också kommissionen att på bästa möjliga sätt utnyttja minst 10 % av instrumentet Europa i världen (NDICI), och finansieringen inom ramen för andra relevanta instrument för insatser med anknytning till migration.

Europeiska rådet fördömde alla försök från länder utanför EU att utnyttja migranter för politiska syften.

Läs mer, hämta pressmeddelande mm (Extern länk)

Riksdagen 21-06-23: EU-nämndens uppteckningar inför detta rådsmöte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-06-29:

Member state comments on the proposed Screening Regulation till sidans topp

Comments from 14 member states show significant divergences on the proposed Screening Regulation, which would entrench hotspot-like infrastructure at the EU's external borders "in the interest of the Member States and to the detriment of the exiled persons".

The document contains more-or-less detailed comments from Belgium, Bulgaria, Denmark, Finland, France, Hungary, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Poland, Romania, Slovenia, Norway and Switzerland.

The proposal has faced heavy criticism from human rights and legal specialists. A recent report by the French Bar Association said:

"In contrast to the respect of the oldest law, the law of hospitality, the screening procedure procedure proposed by the European Commission would constitute an additional barrier in the the journey of the person wishing to travel to Europe and would be located before the the EU's external borders; it would be introduced solely in the interest of the Member States and to the detriment of the exiled persons."

Hämta detta och andra dokument (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 21-06-29:

A new, stronger Asylum Agency for a more consistent asylum policy across the EU till sidans topp

+ Independent EU agency with beefed-up resources capable of supporting relocation and resettlement

+ 500 experts from member states to help in crisis situations

+ Fundamental Rights officer responsible for a new complaint mechanism

+ Mechanism to monitor that member states are implementing asylum rules will mostly apply from 31 December 2023 and fully once the Dublin rules are revised

With enhanced operational and technical powers, the new EU Asylum Agency will facilitate cooperation among member states and contribute to converging asylum standards.

The provisional agreement reached on Tuesday between EP negotiators and the Portuguese Presidency of the Council puts an end to several years of stalemate in the Council over the creation of the proposed Agency, which will turn the EU Asylum Support Office (EASO), into a fully-fledged agency. While the new compromise mostly confirms the political agreement reached in 2017, it also includes specific provisions on the entry into force of the monitoring mechanism, which will mainly apply from 31 December 2023.

The text strengthens the current EASO, operational since 2011, turning it into an independent agency that will develop operational standards, indicators, guidelines and best practices on asylum-related matters, and will provide operational assistance to member states including in crisis situations as well as on relocation and resettlement. In order to improve the functioning of the common asylum system, it will support practical cooperation and information exchange on asylum among member states. The agency will get additional financial and human resources, including enough of its own staff to form part of the asylum support teams and the teams of experts working on monitoring. Cooperation with third countries has also been strengthened.

The Fundamental Rights Officer

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-06-29:

Agreement reached on the new European Union Agency for Asylum till sidans topp

The Commission welcomes the agreement that the European Parliament and the Council have just found to transform the European Asylum Support Office into a European Union Agency of Asylum. It is a key initiative under the New Pact on Migration and Asylum. The new agency will help make asylum procedures in Member States of higher quality, more uniform and faster. Its new reserve of 500 experts will also provide more effective support to national asylum systems facing a high caseload, making the overall EU migration management system more efficient and sustainable.

Vice-President for Promoting our European Way of Life, Margaritis Schinas, said: "When we presented our proposal for an EU Pact on Migration and Asylum last September, we were aiming at creating a coherent and well-functioning European asylum system. Today's agreement, is a first important building block in this process. Member States will now be able to rely on the full operational support of the EU Asylum Agency, both under normal circumstances and when they are in difficulty. The agency will make a tangible difference to asylum procedures, improving protection for individuals and addressing gaps to create greater convergence between Member States' asylum systems."

Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson, said: "The New Pact on Migration and Asylum is in motion. I am very pleased with this second legislative agreement since I took office. We need asylum decisions to be taken in a fast and fair manner and with the same high quality everywhere in Europe. And we need high and convergent reception standards across Member States. The new Agency will help achieve this, building on the excellent work of EASO. It will also help us move away from crisis into preparedness and response - a key step towards sustainable migration management in Europe."

A stronger agency to support the EU's asylum system

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

EASO 21-06-29: EASO welcomes agreement establishing EU Agency for Asylum (Extern länk)

ECRE Editorial 21-06-11: EU Asylum Agency Moving Forward and the End of the "Package Approach"? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

UNHCR Sverige 21-06-18:

Världsledare måste agera för att vända den kraftiga ökningen av människor på flykt till sidans topp

UNHCR, FN:s flyktingorgan, uppmanar idag världsledare att stärka arbetet med att främja fred, stabilitet och samarbete för att vända den snart tio år långa trend där allt fler människor tvingas på flykt på grund av våld och förföljelse.

Trots pandemin har antalet människor på flykt från krig, våld, förföljelse och kränkningar av mänskliga rättigheter under 2020 stigit till närmare 82,4 miljoner, enligt UNHCR:s årliga Global Trends Report som släpps i Genève idag. Detta är en ökning på ytterligare fyra procent från det rekordhöga antalet på 79,5 miljoner vid slutet av 2019.

Rapporten visar att vid slutet av 2020 fanns 20,7 miljoner flyktingar under UNHCR:s mandat, 5,7 miljoner palestinska flyktingar och 3,9 miljoner venezuelaner fördrivna från sitt hemland. Ytterligare 48 miljoner människor var internflyktingar. Utöver det var 4,1 miljoner asylsökande. Siffrorna visar på att konflikter har fortsatt att driva människor från sina hem trots pandemin och uppmaningar till vapenvila.

- Bakom varje siffra finns en person som har tvingats fly från sitt hem, och en historia om flykt, förlust och lidande. De förtjänar vår uppmärksamhet och stöd - inte bara för att ta emot humanitär hjälp utan även för att finna lösningar på deras situation, sa Filippo Grandi, FN:s högkommissarie för flyktingfrågor. Flyktingkonventionen från 1951 och den globala flyktingkompakten (GCR) innehåller det juridiska ramverket och verktygen för att hjälpa de som tvingats fly, men vi behöver mycket större politisk vilja för att ta itu med konflikterna och förföljelsen som leder till att människor tvingas på flykt.

Flickor och pojkar under 18 år står för 42 procent av de som tvingas fly. De är särskilt utsatta, framför allt när kriser pågår i flera år. Nya beräkningar från UNHCR uppskattar att nästan en miljon barn föddes som flyktingar mellan 2018 och 2020. Många av dem kommer sannolikt att fortsätta att vara flyktingar under flera år.

- Tragedin med så många barn som föds in i en exiltillvaro borde vara nog för att göra långt större insatser för att förhindra och få slut på konflikter och våld, sa Grandi.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

United 21-06-20:

Fatal policies of Fortress Europe: 40 555 refugee deaths at the European borders till sidans topp

Refugee Lives Matter

Since 1993, the UNITED List of Refugee Deaths has recorded the reported cases of deaths of more than 40, 555 refugees and migrants who have died due to the restrictive policies of Fortress Europe whilst trying to get into Europe.

The causes of death are numerous: most drowned in the Mediterranean. Others were shot at borders, killed by traffickers, committed suicide at the detentions centers out of desperation, depression, and anxiety, or were killed after being deported to their countries of origin. Among them: babies, children, teenagers, (pregnant) women, and men, whole families.

40 555 reported cases of human death, but how many more will never be investigated, and remain unidentified and unburied at the sea, borders, camps, detention facilities, and on the way to Europe?

According to the 1951 Refugee Convention, every human has the right to look for a shelter safe from war, ungrounded persecutions, life threats for their: beliefs, political views, or for love.

This year on the World Refugee Day - June 20, we want to bring the attention of the media, policymakers, and general public to the situation of the refugees on the external borders of Europe.

Hundreds of thousands of asylum seekers on the external borders of the European Union are living in refugee camps that have been declared unfit for human habitation. Often they have limited access to water, sanitation systems, and access to health care systems. Therefore, we call on European leaders to scale up the work to keep refugees and migrants safe by providing access to lifesaving support, medical care, water, and sanitation.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

About the campaign (Extern länk)

List of deaths (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-06-21:

Podd: 300 000 barn föds in i flyktingskap till sidans topp

Varje år släpper UNCHR rapporten Global Trends som beskriver flyktingläget i världen. I det här avsnittet av Människor & Migration analyserar vi den senaste rapporten.

Podden gästas av Anders Aalbu från UNCHR, och tillsammans med Asylrättscentrums tf chefsjurist Martin Nyman och Asylrättscentrums nya generalsekreterare Mårten Löfberg, går Anders Aalbu igenom hur läget har förändrats för människor på flykt. Vilka konsekvenser kan man se i pandemins spår och hur många människor har tvingats lämna sina hem under 2020?

I samtalet pratar de även om de 300 000 barn som årligen föds in i flyktingskap och dessa barns möjlighet till att gå i skolan. Var tar människor som flytt vägen och hur fungerar kvotflyktingsystemet under pandemin?

Avsnittet diskuterar även den migrationspolitiska utvecklingen i världen och vad det egentligen är som Danmark röstat igenom.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-06-28:

EASO Report 2021: COVID-19 exposes strengths and weaknesses of asylum systems till sidans topp

Despite the pandemic, the EASO Asylum Report 2021 highlights the resilience of many EU+ countries' asylum systems in using innovative solutions for business continuity. Resources were allocated to adapt working methods, implement digital solutions and reduce pending cases. However, shortcomings were also exposed, notably in terms of reception conditions, low returns to countries of origin, resettlement and reduced Dublin transfers.

For the first time since 2017, more decisions on first instance asylum applications were issued in 2020 than new applications received (534,500 decisions in total). This resulted in the stock of applications awaiting a decision being reduced by 18% compared to 2019 (773,600 applications pending by the end of the year compared to 942,100 at the end of 2019).

As reported through preliminary data by EASO earlier this year, 2020 saw the lowest number of asylum applications in the EU+ since 2013. The 485,000 applications marked a 32% decrease compared to 2019 (716,000), and a 64% decrease compared to the peak in 2015 (1.4 million). However, reduced applications were primarily due to restricted mobility and travel, rather than a decrease in the number of people in need of international protection.

Despite the drop in the overall number of applications, some countries did register an increase. In particular, there were more arrivals along the Western African, Central Mediterranean and Western Balkan routes than in 2019. Romania registered a 138% increase in the number of applications, followed by Bulgaria (+64%).

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-06-18:

Antalet flyktingar ökade förra året - trots pandemin till sidans topp

Antalet flyktingar i världen fortsatte att öka förra året trots pandemin och nedstängda samhällen, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR och dess årsrapport Globala trender.

82,4 miljoner människor var på flykt förra året på grund av strider, förföljelse och våld - över hälften inom sitt eget land såsom Colombia, Syrien och Kongo.

UNHCR manar världens ledare att engagera sig mer i freds- och konfliktlösning för att vända trenden med allt fler på flykt.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Omni 21-06-29:

Färre asylansökningar i EU under pandemiåret till sidans topp

Antalet asylansökningar som lämnats in i EU-länder sjönk med en tredjedel i fjol med anledning av de gränsrestriktioner som infördes med anledning av pandemin, uppger unionens asylkontor (EASO).

Det innebär dock inte att den globala nöden minskat, konstaterar EASO.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

OpenDemocracy 21-06-24:

Nassim Majidi on telling the stories of Afghans on the migration trail to Europe till sidans topp

Majidi's think tank has spoken to Afghan migrants and their families back home about their experiences, fears and aspirations, choices, compromises and sacrifices

Nassim Majidi, an Iranian-French migration expert, is the co-founder of the Kabul-based Samuel Hall think tank, which "conducts research, evaluates programmes and designs policies in contexts of migration and displacement".

Here, Majidi talks to openDemocracy reporter Preethi Nallu about the impact of migration on Afghanistan refugees and their families back home, as well as solutions for successful reintegration.

Preethi Nallu: Your latest research in Afghanistan builds on your longitudinal study of Afghans on the migration trail to Europe. Could you explain how your research has evolved over the years?

Nassim Majidi: At Samuel Hall, we wanted to go beyond static accounts or discussions of migration flows, and comprehensive narratives. We wanted to follow an oral history method, where we would record interviews between our Afghan researchers, as the informed interviewers and Afghan migrants with personal experience of the events we wanted to study.

In 2016, our team at Samuel Hall came up with a simple idea: talk to Afghans travelling from Afghanistan to Iran, Turkey, Greece, and into Europe, through our Kabul office and our Afghan colleagues - a conversation by Afghans with Afghans along the migration trail. The aim would be to talk to them about their experiences, fears and aspirations, choices, compromises and sacrifices, but also what they learned through their migration journey.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Malmöhus 21-06-29:

Högsta förvaltningsdomstolen: Staffanstorp har ansvar för hemlös familj till sidans topp

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att Staffanstorps kommun har ansvar över den hemlösa flyktingfamilj som kommun tagit emot som nyanlända, som P4 Malmöhus tidigare rapporterat om.

Staffanstorp tog emot familjen och ordnade bostad åt dem enligt bostättningslagen - men i Malmö. Efter två år sades familjens hyreskontrakt upp, och då hänvisade Staffanstorps kommun dem att söka hjälp hos Malmös socialtjänst. Detta har nu Högsta förvaltningsdomstolen underkänt.

Christian Sonesson, moderat och ordförande i kommunstyrelsen i Staffanstorp, skriver i ett mail till P4 Malmöhus att kommunen behöver mer tid att analysera domslutet och poängterar även att högsta förvaltningsdomstolen varit oenig

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-07-01:

Migrationsöverdomstolen: Tre års hemvist krävs för 17-årings medborgarskap till sidans topp

En pojke flyttade till Sverige på grund av anknytning till sin far som numera är svensk medborgare. Pojken ansökte om medborgarskap efter ett och ett halvt år, då han var femton år gammal. Migrationsverket avslog ansökan på grund av att tiden med hemvist i Sverige var för kort. Migrationsdomstolen upphävde beslutet med motivering att krav på tre års hemvist visserligen är praxis men det är oklart varifrån denna praxis härrör och det ska ändå göras en individuell bedömning. Domstolen resonerade bland annat om att pojken hade en stark anknytning till sin far. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som delar Migrationsverkets uppfattning att tre års hemvist är en lämplig riktlinje. För vuxna är regeln att fem års hemvist krävs för självständig naturalisering av brn mellan 15 och 18 år. Pojken hade vid Migrationsöverdomstolens beslut bott två år och nio månader i Sverige och hans ansökan om medborgarskap avslogs.

Hämta referatet av mål nr UM 12381-20, MIG 2021:12 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kronoberg 21-06-23:

Nu är stadsdelsmammorna redo att guida nyanlända till sidans topp

Stadsdelsmammor har utbildats för att vara ett stöd för nyanlända på Arabyområdet i Växjö.

Kvinnorna ska fungera som en typ av guide till samhället.

"Det är jättespännande. Jag vet att det finns många här som behöver hjälp med att integrera i samhället", säger Wafaa Mohamed, en av de tolv stadsdelsmammorna.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Skaraborg 21-06-23:

Grönt projekt tar nyanlända närmare ett jobb till sidans topp

I Karlsborgs kommun satsar man just nu på naturnära jobb.

Målsättningen är att personer som varit arbetslösa länge ska komma närmare arbetsmarknaden.

"Jag är jätteglad och jag hoppas det leder till jobb för mig", säger Abdullah som är en av dem som deltar i projektet.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korsets Högskola 21-06-22:

Stress i det nya landet orsak till psykisk ohälsa bland flyktingar till sidans topp

Att människor på flykt utsätts för stress och har ökad risk för psykisk ohälsa på grund traumatiska upplevelser i hemlandet och under flykten är känt. Mindre undersökt och känt är att stress i det nya landet också inverkar på flyktingens psykiska hälsa negativt. En ny licentiatavhandling visar hur det psykiska välbefinnandet bland syriska flyktingar har påverkats efter flytten till Sverige.

Riskfaktorer för psykisk ohälsa före, under och efter migrationen

Flyktingar utsätts för flera riskfaktorer för psykisk ohälsa före, under och efter migrationen. Även om effekterna av traumatiska upplevelser på flyktingars psykiska hälsa är välkända, har effekten av negativa upplevelser och omständigheter i sammanhanget efter att flyktingen har flyttat till det nya landet varit mindre undersökt, även om en förändring har skett under de senaste åren.

I licenciatavhandlingen "Post-migration stress and mental health among refugees: a population-based survey among refugees from Syria recently resettled in Sweden", framlagd vid ett seminarium 21 juni av doktoranden Andreas Malm vid Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutet, presenteras hur flyktingars psykiska hälsa påverkas av post-migration stress när de väl är i Sverige.

- Resultaten tyder på att förekomsten av ångest, depression, PTSD och låg känsla av välbefinnande är förhöjd bland flyktingar från Syrien. Dessutom var erfarenheter av potentiellt traumatiska händelser före och under migrationen såväl som erfarenheter av stress efter migrationen vanliga, förklarar Andreas Malm, doktorand vid Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutet som arbetar som psykolog på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö.

Öka kunskapen om stress efter migrationen

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forbes 21-06-17:

There is a massive gap between supporting refugees in theory and in practice till sidans topp

People support helping refugees in theory but very few want refugees coming to their own countries in practice. That's the rather stark suggestion from a survey conducted across 28 countries, most of which are middle- or higher-developed. The survey also suggests a link between the willingness to take refugees in and belief in the legitimacy of refugees' claims.

The survey, conducted by British market research firm Ipsos MORI, found that in the countries surveyed, on average 70% support the principle of giving refuge to people fleeing violence, disaster or persecution, but less than 15% think more refugees should be allowed into their own country after the pandemic.

At the same time, respondents didn't want to see higher government spending going to refugees, with again less than 15% on average being in favour. And a solid half of all respondents thought the borders of their countries should be closed entirely.

Some of the countries more well known to be anti-refugee elicit no surprises here: Russia, Turkey and Malaysia consistently feature at the low end of the scale. By contrast, the populations of some typically refugee-welcoming countries show quite high agreement with the suggestion "We must close our borders to refugees entirely - we can't accept any at this time." More than half the population of Sweden, for instance (55%), agreed with the proposition, and that was up several percentage points on the previous two years.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of International Migration and Integration 21-06-29:

Housing for Refugees in Sweden: Top-Down Governance and its Local Reactions till sidans topp

Henrik Emilsson & Klara Öberg

Abstract

In this article, we investigate local level reactions to the top-down state steering for the housing of refugees in Sweden. We especially reflect on events after the increased refugee reception in Sweden in 2015 and the introduction of a Settlement Act in 2016 which made it mandatory for municipalities to receive a specific number of refugees and organise accommodation. This has resulted in a wide array of housing situations for refugees concerning standard, costs and temporary solutions. A multi-level governance framework from on central government steering perspective is applied. We argue that the modified legislation can be understood as a change in governance throughout the years - from persuasion to economic incentives and, finally, to coercive methods. Sweden is a country that has distinguished itself as one refraining from particularity and continuing to work towards equality between newcomers and citizens. In relation to recent legal and political developments, we identify a change - a paradoxical change, as governance for the more-equal reception of refugees in Sweden seems to lead to increased inequalities for refugees on the local level.

Läs artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Nya Wermlands-Tidningen debatt 21-06-16:

Skeva jämförelser om invandring till sidans topp

Men integration förutsätter ömsesidig anpassning. Att bara satsa på dem som ska bo i landet en kort tid blir konstigt (ineffektivt) utan motsvarande satsningar på dem som är födda i Sverige, skriver Karin Brunsson.

I förslaget till ny migrationspolitik (proposition 2020/21:191) kombinerar regeringen höga ambitioner med åtgärder som motverkar vad man säger sig vilja uppnå. Vissa jämförelser återkommer, medan andra - lika relevanta och angelägna - saknas. I åtminstone fyra avseenden hade regeringen och de borgerliga oppositionspartierna kunnat komma till andra slutsatser om de hade gjort andra jämförelser.

+ Reglerna

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 21-06-20:

"Rösta nej till piska i migrationspolitiken" till sidans topp

Barn och unga kommer att drabbas särskilt hårt av den föreslagna migrationslagen. Vi förvånas över tystnaden kring detta paradigmskifte, skriver debattörer från Sveriges Stadsmissioner och Rädda Barnen.

På tisdag röstar Sverige om ny migrationslag, en omröstning i riksdagen som kan innebära ett systemskifte i svensk migrationspolitik. Politikerna pratar om vikten av integration. Men forskning och erfarenhet visar att föreslagna åtgärder i stället effektivt förhindrar integrationen.

Med den ordinarie utlänningslagen får du som nyanländ med uppehållstillstånd en rad rättigheter. Rent juridiskt är du redan från dag ett integrerad. Nu återstår bara resten - att lära sig svenska språket, etablera sig på arbetsmarknaden och i ett nytt samhälle. Att bli integrerad på riktigt, helt enkelt. Dessa juridiskt goda förutsättningar är nu på väg att kastas över ända, till förmån för ett helt annat synsätt, grundat i andra värderingar och en annan syn på människan.

Den ordinarie utlänningslagen där du snabbt får permanent uppehållstillstånd, arbetstillstånd och rätt till familjeåterförening har varit ett sätt att inkludera och integrera människor. Förslagen till ny migrationslagstiftning innebär i stället att man på olika sätt behöver kvalificera sig - bland annat för att få hit sin familj. Detta kommer bland annat att innebära att barn hålls separerade från föräldrar under lång tid.

Den förändring som riksdagen nu röstar om innebär att gå från grundläggande rättigheter som en förutsättning för god integration, till ett system där du får dina mänskliga rättigheter under förutsättning att du klarar vissa krav. Det är ett systemskifte av sådan dignitet att vi förvånas över tystnaden kring det. Barn och unga kommer att drabbas särskilt hårt av denna permanenta förändring samtidigt som barnkonventionen sedan 2020 är svensk lag. Detta är motsägelsefullt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 21-06-21:

Ny kurs i migrationsfrågan utifrån falska premisser till sidans topp

När riksdagen nu ska rösta om hur de kommande årens migrationspolitik ska se ut, utgår de inte från de konventioner som värnar rätten till skydd, familj, delaktighet och värdighet. Resultatet är förslag som inte bara ignorerar vetenskapliga studier utan också beprövad erfarenhet, skriver Christina Höj Larsen (V).

Den 22 juni tar riksdagen beslut kring Sveriges framtida migrationspolitik.

Regeringens förslag gör tillfälliga uppehållstillstånd till huvudregel, inför försörjningskrav för anhöriginvandrare och krav på språk- och samhällskunskaper för att kunna få permanent uppehållstillstånd. Det innebär att den extremt strama migrationslag som infördes genom begränsningslagen, och som skulle vara tillfällig, blir permanent. Resultatet blir att färre kan få skydd från krig och förtryck, sämre villkor på arbetsmarknaden, ökad segregation och mer otrygghet.

Genom en logisk kullerbytta försöker både regeringen och den blåbruna oppositionen låtsas som att Sveriges problem med trångboddhet, klassklyftor och ett eftersatt välfärdsbygge kan lösas genom att trampa på människor på flykt. Förutom att det är ett ideologiskt svek från den socialdemokratiska regeringen är det också historielöst och kunskapsfientligt.

Att en makthungrig höger faller för frestelsen att ta hjälp av högerextrema krafter är vare sig nytt eller förvånande. Högern har motsatt sig varje rättighet arbetarrörelsen stridit för - oavsett om det handlat om kvinnors rösträtt, semester eller trygghetssystem för den som blir sjuk eller arbetslös. Genom att slå mot nyanländas rättigheter ser de nu en möjlighet att i förlängningen attackera allas våra rättigheter. Det som förvånar oss är istället att en regering ledd av Socialdemokraterna driver precis samma politik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning debatt 21-06-26:

En ny hållbar migrationspolitik till sidans topp

Rikard Larsson (S), Olle Thorell (S), riksdagsledamöter

Sverige ska ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik med ett ordnat mottagande som ger oss förutsättningar för en bra integration. Samtidigt som vi värnar asylrätten. Nu har riksdagen röstat igenom en ny permanent migrationslagstiftning där tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregeln.

2015 kom runt 10 000 asylsökande i veckan till Sverige. Den socialdemokratiskt ledda regeringen la då om migrationspolitiken för att få ordning och reda med en tillfällig lag. Det var helt nödvändigt och avgörande för att vi skulle klara av mottagandet och ge de som beviljats asyl möjlighet till en bra start. Från att Sverige tog emot omkring 12 procent av alla asylsökande som kom till EU tar vi nu emot omkring 3 procent.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda insändare 21-06-27:

Sverige slösar bort unga människor som vill göra nytta till sidans topp

Marie Buhr, Folkhögskollärare, Örnsköldsvik

Som lärare på en folkhögskola har jag dagligen mött många entusiastiska, läshungriga kunskapssugna deltagare med rötter i andra länder och kulturer. Flera gånger har jag med tårar i ögonen sett hur de fått avslag och förnekats att stanna i det här landet.

Detta anstånd som Stefan Löfvén talar om klingar märkligt i mina öron, anstånd. Är det inte de som flyr som behöver anstånd. En trygg plats att slå sig ner på för kunna starta sina liv. I stället får de osäkra korta uppehållstillstånd som ständigt ska förnyas. Deras möjligheter att ta hit anhöriga villkoras mot fast anställning, antal kvadratmeter i bostaden och storlek på månadslön.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees International 21-06-23:

30+ NGOs call for EU countries to form coalition to relocate refugees & asylum seekers till sidans topp

On the occasion of the European Council meeting on 24-25 June

To: António Costa, Prime Minister of Portugal, holding the Presidency of the Council of the European Union

Copy to: EU Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson Janez Jan?a, Prime Minister of Slovenia, incoming Presidency of the Council of the European Union

The undersigned organisations thank Portugal for its commitment to refugee protection and its engagement in responsibility-sharing mechanisms in Europe over the past years. While the New Pact on Migration and Asylum is being negotiated, human rights continue to be violated at European borders and lives put on hold. In light of your Presidency of the Council of the European Union and the upcoming Council meeting on 24-25 June, we call on you to bring together a coalition of willing Member States to initiate a concerted effort around relocation, starting with 5,000 vulnerable people from Greece. Amid the continued negotiations and disagreements on the proposals in the New Pact, Member States must and can take concrete action now for the thousands of refugees and migrants stranded in frontline countries and show what a functioning solidarity-based European Asylum and Migration policy looks like in practice.

For more than five years, our organisations have witnessed the inhumanity of the containment policy in camps on the Aegean islands and violent pushbacks by EU member states with the involvement of EU agency Frontex. These breaches of international and European law affect thousands of people seeking protection in Europe. It is time to reaffirm and put into practice Europe's commitment to human rights and human dignity.

No more Moria

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TV4 21-06-19:

Arezo, 15, har flytt hela sitt liv: "Ingenstans i världen är jag välkommen" till sidans topp

"Jag har inte gjort något fel, jag finns bara här"

15-åriga Arezo Karimi föddes i Afghanistan. Hennes familj tvingades fly till Iran, därifrån till Turkiet och sedan fem år bor de i Sverige - men hur framtiden här ser ut är oklart.

- Jag kan inte sova eller fokusera i skolan, berättar hon i Nyhetsmorgon och tillägger att hon haft självmordstankar.

- Ingenstans i världen är jag välkommen, säger Arezo Karimi.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda insändare 21-06-18:

Min tilltro till svensk rättssäkerhet fått sig en rejäl törn till sidans topp

I dag, 3 juni, har jag besökt Migrationsverket i Kramfors tillsammans med en utvisad familj. Besöket var ett så kallat återvändarsamtal, vilket innebär att man går igenom de praktiska detaljerna inför återresan. Det som gör det här ärendet så tragiskt är att denna familj är född och uppväxt i Iran och har således inte någon förankring i Afghanistan, dit de är utvisade. Ingen släkt, inga vänner, ingen bostad, inget skyddsnät som kan ge förutsättningar för ett drägligt liv, det som väntar familjen är - ingenting.

Vid ankomsten får de bo på hotell de första två veckorna, sedan får de klara sig själva. Afghanistan står åter på randen till ett inbördeskrig sedan USA beslutat att dra tillbaka sina trupper, och i nyhetsrapporteringarna kan vi höra hur talibanerna vinner terräng. Svenska UD avråder från resor till landet, men Migrationsverket gör bedömningen att läget inte är lika allvarligt i alla regioner. Vissa europeiska länder har också stoppat alla utvisningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-06-23:

Riksdagens tillkännagivande: Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut till sidans topp

Polisen bör kunna tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut (SfU29)

Polisen bör få befogenhet att tvångstesta personer för covid-19 om det är nödvändigt för att kunna verkställa ett utvisningsbeslut. Det menar riksdagen och uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att skyndsamt utreda frågan.

Bakgrunden är att vissa personer med avvisnings- eller utvisningsbeslut under pandemin har vägrat att låta sig testas för covid-19. Detta förhindrar utvisningen eftersom flera länder kräver ett genomfört PCR-test med negativt testsvar för inresa i landet. Även bland andra Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån), transitflygplatser och flygbolag kräver PCR-test med negativt testsvar för att genomföra transporter med mera.

Dessutom leder vägran att låta sig testas till att personer som ska utvisas på grund av brott blir kvar i landet och därmed upptar plats på förvarsanläggningar.

Riksdagen tillkännagav också för regeringen att den bör utreda och vid behov föreslå andra nödvändiga förändringar i lagstiftningen för att säkerställa att polisen har tillräckliga befogenheter i de fall den som ska lämna landet hindrar och försvårar verkställighet.

Tillkännagivandena bygger på så kallade utskottsinitiativ från socialförsäkringsutskottet. Det innebär att utskottet på eget initiativ lagt fram förslagen till riksdagsbeslut.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om möjligheten att testa en person för att kunna verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om nödvändiga lagändringar för att säkerställa att polisen ges förutsättningar att verkställa beslut om avvisning eller utvisning. Detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Betänkande från socialförsäkringsutskottet (Extern länk)

Webb-TV och protokoll från riksdagsdebatt (Extern länk)

Samlingssida med omröstningar och beslut (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 21-06-16: Socialförsäkringsutskottet vill se förslag om tvångstestning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-06-28:

Government attacks on civil society by forcing journalists to delete footage till sidans topp

Journalists from an as-yet-unnamed international TV channel were stopped by Greek Coast Guard security in Lesvos. The security forced them to delete hours of footage from their memory card, probably of scenes exposing the truth about border practices.

This is far from an isolated incident. The authorities in Greece have been ramping up harassment and intimidation of journalists and other members of civil society, such as NGOs. There have been several incidents of authorities forcing journalists to delete footage or stopping them from freely reporting on conditions in the camps.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-06-30:

Over 100 groups urge Biden to fully rescind Title 42 expulsions till sidans topp

Dear President Biden:

We, the 105 undersigned organizations, write to express our alarm and disappointment that your administration is reportedly considering plans to continue to use the unlawful Title 42 expulsion policy to block and expel adult asylum seekers for at least two more months and may use punitive measures such as ankle monitors and expedited removal in processing families. Not only does the Title 42 policy violate U.S. refugee law and treaties, but it also endangers people seeking U.S. protection, with over 3,250 kidnappings, rapes, and other attacks on people expelled or blocked at the U.S.-Mexico border since you took office. This number rises every day your administration fails to end this policy. We urge your administration to fully rescind this policy for all populations, comply with U.S. refugee law, and ensure that Black, LGBTQ and other adult asylum seekers, many of whom have been turned back or expelled at ports of entry, as well as families and children, have swift access to the U.S. asylum system.

Over 100 Groups Urge Biden to Fully Rescind Title 42 Expulsions

Many of our organizations have repeatedly called on your administration to end the Title 42 expulsion policy and restart asylum processing for people seeking refuge. Rational, science-based measures, recommended by public health experts exist to mitigate COVID-19 concerns and safely process asylum seekers at the border.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

FARR 21-06-18:

Filmer om den nya lagen: Humanitära skäl, familjeåterförening och gymnasielagen till sidans topp

Asad behövs här

Riksdagen fattar snart beslut om en ny asyllag. Asad är en av drygt 7 000 unga som fick möjlighet att gå en gymnasieutbildning i stället för att deporteras. Han talar svenska, är integrerad och behövs här.

Den nya lagen kommer göra det mycket svårt för många, men Asads och de andras möjligheter att bli kvar i Sverige underlättas om riksdagen antar regeringens förslag om humanitära ventiler. Sverige har en åldrande befolkning och de nyanlända behövs för vår framtid och välfärd.

Rehab berättar om familjeåterförening

För att familjer som har splittrats genom flykten ska få leva tillsammans i Sverige krävs egen försörjning och bra bostad för familjen. Görs ansökan inom tre månader från uppehållstillståndet finns inte dessa krav. Men tremånadersregeln är omöjlig att klara för många. Rehab i filmen sökte inom tre månader och hennes man/barnens far är förhoppningsvis snart på väg till Sverige. Följ Rehab när hon berättar om sin och andras situation.

Samir och Abbe om Gymnasielagen

Genom den tillfälliga gymnasielagen fick ett antal unga ensamkommande flyktingar möjlighet att tillfälligt stanna i Sverige för att slutföra sina studier, trots att de nekats internationellt skydd. För de som omfattats av den här lagen finns en möjlighet till permanent uppehållstillstånd, förutsatt att man efter examen får en anställning på minst två år.

Kraven för att omfattas av den här lagen var komplicerade och det var i många fall slumpen som avgjorde vem som omfattas och inte.

Se filmerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kyrkans Tidning 21-06-17:

Två böcker: Svenskt asylnej och sveket mot unga afghaner till sidans topp

Språkkafé och omsorg i en församling mötte många av pojkarna och de yngre männen som kom till Sverige i den stora flyktingvågen.

Efter några år sa Sverige nej till asyl. Frankrike blev nästa stopp på vägen till en tillvaro utan kaos och död.

Kajsa Söderberg läser två böcker som sätter fokus på svenskafghanernas flykt till Paris.

När Kyrkans Tidning som första tidning uppmärksammade unga afghaner som flytt Sverige till Paris för att undvika utvisning var läget förtvivlat. Efter flera år i Sverige, i Borlänge, Blomstermåla och Oskarhamn, i svensk skola och med det svenska språket alltmer flytande, hade de afghanska pojkarna och unga männen tvingats bryta upp sedan Sverige avslagit deras asylansökan.

Hoppet sattes i stället till det franska systemet.

På nytt fick de unga männen lämna sina fingeravtryck, nu hos franska myndigheter. Om fingeravtrycken redan fanns i systemet från Sverige inleddes en så kallad Dublinprocess som innebar att Frankrike hade ett halvår på sig att skicka tillbaka den asylsökande till Sverige.

Om fingeravtrycken inte fanns, följde en så kallad normal process då den asylsökande startade om sin asylansökan i EU. Ofta gjorde Frankrike en annan bedömning av skyddsskälen än de svenska myndigheterna.

Svenska kyrkan i Paris blev en samlingspunkt med start våren och sommaren 2017. Här kunde telefonen laddas, här kunde man duscha, äta lite, prata med någon som orkade lyssna. Församlingen bjöd på en stunds vila från livet i tältläger i miljonstadens utkanter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-06-18:

'We have more in common than what separates us': refugee stories, told by refugees till sidans topp

In One Thousand Dreams, award-winning photographer Robin Hammond hands the camera to refugees. Often reduced by the media's toxic or well-meaning narratives, the portraits and interviews capture a different and more complex tale

Robin Hammond has spent two decades crisscrossing the developing world and telling other people's stories. From photographing the Rohingya forced out of Myanmar and rape survivors in the Democratic Republic of the Congo to documenting the lives of people in countries where their sexuality is illegal, his work has earned him award after award.

But for his latest project the photographer has embarked on a paradigm shift: to remove himself - and others like him - from the process entirely. Instead, as part of an in-depth exploration of the refugee experience in Europe, the stories of those featured are told by those who, arguably, know them best: other refugees.

"I've spent most of my career on the African continent being an outsider, telling other people's stories, and I wanted to see if I could contribute to supporting the capacity of refugees to tell their own stories," says Hammond, speaking by Zoom from New Zealand.

"We generally get so little page space or airtime that stories can sometimes be reduced [to] one or three stories meant to represent thousands, or tens or hundreds of thousands of people. And so I thought: is there a way that we can produce something that is different from that?"

The result is One Thousand Dreams, a project of remarkable ambition and scale that launches today: a curation of stories and photographic portraits of refugees, by refugees. So far Hammond estimates they have nearly 700 interviews and pictures; the aim is to get to 1,000. Each has been submitted by one of 40 refugee storytellers, some of whom, says Hammond, "had never picked up a camera before in their lives".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Guardian 21-06-18: 'Never stop dreaming': refugees get behind the camera - in pictures (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 21-06-20:

Ny bok berättar flyktingflickornas historier till sidans topp

Flyktingflickorna, så heter en nyutgiven bok av pastor Bengt Sjöberg i Filipstad.

I den får läsaren följa sex flickors öden, deras uppväxt och flykt till Sverige.

"Det är så många som skäms över att berätta vad som hänt i deras familj och jag tycker inte de ska skämmas över att berätta sin historia" säger Selam Yohannes som är en av flickorna vars berättelser får ta plats i den nya boken.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.