fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 4 maj 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

FARR 21-05-03:

Ändrad utlänningslag från 20 juli - vilka blir skillnaderna? till sidans topp

I den här texten ger FARR en beskrivning av propositionen på en ny utlänningslag, vad den innebär och hur den skiljer sig från nuvarande lagstiftning.

Innehållsförteckning:

Sammanfattning av propositionen

Uppehållstillståndens längd och krav för permanent uppehållstillstånd

Vad händer när tillstånd inte kan förlängas? Förslag om humanitär ventil

Anhöriginvandring - vissa lättnader jämfört med den tillfälliga lagen

Försörjningskrav för anhöriga som i den tillfälliga lagen

"Särskilt ömmande omständigheter" återinförs för barn

Övriga förslag

Förslag som är oförändrade i propositionen.

Förslag som inte behandlas i propositionen

En långsiktigt hållbar migrationspolitik?

Sammanfattning av propositionen

I höstas presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till förändringar i Utlänningslagen. Dessa skulle träda i kraft den 20 juli 2021, samtidigt med att den tillfälliga lagen upphör. Detta utredningsförslag har nu remissbehandlats och regeringen har presenterat en proposition som bygger på kommitténs förslag.

Alla nya uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade enligt propositionen. De enda som kan få permanent uppehållstillstånd från början är kvotflyktingar. För permanent uppehållstillstånd krävs att personen kan försörja sig. Familjeåterförening omgärdas med flera hinder, till exempel försörjningskrav och begränsning av vilka kategorier av anhöriga som tidigare asylsökande kan återförenas med.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Öppna texten som (Extern länk till pdf-fil)

Läs FARR:s remissvar till den parlamentariska kommitténs förslag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-04-19:

Fortfarande många oklarheter kring den nya lagen till sidans topp

Den 8 april skickade regeringen utkastet Ändrade regler i utlänningslagen på remiss till lagrådet. Asylrättscentrum har sedan tidigare svarat på remiss både på betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik och de kompletterande förslagen. Vår jurist Sofia Rönnow Pessah har läst utkastet och analyserat vilka förändringar som gjorts från de två remissrundorna.

Vad säger lagrådsremissen?

Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, försörjnings- och vandelskrav för att beviljas permanent uppehållstillstånd samt försörjningskrav vid familjeåterförening. En särskild humanitär grund ger i undantagsfall möjlighet till uppehållstillstånd vid "synnerligen ömmande omständigheter" för vuxna och vid "särskilt ömmande omständigheter" för barn och vuxna med särskild anknytning till Sverige i vissa fall. För en analys av förslagen hänvisar vi till våra remissvar och vår podd Människor & Migration.

Vad är nytt?

Lagrådsremissen innebär att viss kritik från remissinstanserna hörsammandes. Nedan följer några exempel.

Inget krav på språk- och samhällskunskapskrav för att beviljas permanent uppehållstillstånd i nuläget.

Asylrättscentrum har varit kritiska till införandet av kraven bland annat på grund av bristande beredning. Regeringen framför i lagrådsremissen att det ännu inte finns förutsättningar för att få systemet på plats varför man avvaktar med införandet.

Undantagen från försörjningskraven vid familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd justeras.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-04- 19:

Kritiken mot nya migrationslagen: "Ingen framförhållning" till sidans topp

Sveriges nya migrationslagstiftning skapar problem för Migrationsverket.

Den nya lagen är planerad att börja gälla den 20 juli, men exakt hur den kommer se ut är ännu oklart.

"Vi hade önskat mer framförhållning eftersom det är väldigt kort om tid att hantera de omfattande förändringarna som behöver göras. Det är definitivt en utmaning för myndigheten", säger Nathalie Källström, som samordnar myndighetens insatser kring den nya lagen.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-05- 03:

Det betyder listan över säkra ursprungsländer till sidans topp

En ny lag gör att Migrationsverket har rätt att använda en lista över säkra ursprungsländer när de bedömer asylansökningar. Här kan du läsa vad det betyder och vad Asylrättscentrum gör i frågan

Vad betyder lagändringen?

De nya reglerna betyder att Migrationsverket har tagit fram en lista över länder som man kan anta att ingen behöver söka skydd ifrån. Det kallas för säkra ursprungsländer. Den ger Migrationsverket större möjlighet att skicka en person till sitt hemland innan den får svar på överklagandet till migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Det kan de göra om den asylsökande kommer från ett land som finns med på listan över säkra ursprungsländer.

Migrationsverket började använda listan den 25 maj 2021. Den kan också användas för ansökningar som kommit in upp till tre månader innan dess.

Vilka länder finns nu på listan över säkra ursprungsländer?

Albanien

Bosnien och Hercegovina

Chile

Georgien

Kosovo

Mongoliet

Nordmakedonien

Serbien

Vem ansvarar för listan och vilka länder som är med på den?

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 21-04-22:

Tilläggsdirektiv till Utredningen om medicinsk åldersbedömning till sidans topp

Dir. 2021:27: Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 11 juni 2020 kommittédirektiv om ett utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (dir. 2020:64). Enligt utredningens direktiv skulle en första delredovisning i den del av uppdraget som avser granskning av metoden samt det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget och hur det utvecklats över tid, respektive beskrivningen av frågan ur ett internationellt perspektiv, lämnas senast den 11 juni 2021.

Tiden för delredovisningen förlängs. Delredovisningen ska i stället lämnas senast den 29 oktober 2021.

Hämta direktivet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-04-15:

Proposition: Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier till sidans topp

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå för att underlätta för utlänningar som omfattas av den lagen att beviljas permanent uppehållstillstånd vid försörjning. Regeringen föreslår att

+ tiden som en utlänning har på sig för att etablera sig på arbetsmarknaden och kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd vid försörjning efter att ha fullföljt sin utbildning ska förlängas från sex till tolv månader,

+ studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas när man bedömer om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är uppfyllt,

+ en viss form av subventionerad anställning, en så kallad yrkesintroduktionsanställning, ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Förslagen lämnas mot bakgrund av det skärpta arbetsmarknadsläge som har uppstått till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till utgången av juni 2023.

Läs eller hämta proposition 2020/21:182 (Extern länk)

Följdmotioner med anledning av prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier:

av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) (Extern länk)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) (Extern länk)

av Jonny Cato m.fl. (C) (Extern länk)

av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-04-21:

Intern kritik inom C mot nej till ändrad gymnasielag till sidans topp

Med anledning av pandemin har ju regeringen föreslagit lättnader i den tillfälliga gymnasielagen för ensamkommande, så att de här ungdomarna ska få längre tid på sig att söka jobb.

Centerpartiet tänker rösta nej till lagförslaget - ett besked som nu får intern kritik från flera håll.

"Jag tycker att partiet har landat fel i frågan", säger Victoria Barrsäter, ledamot i distriktsstyrelsen för i Sörmland.

Med anledning av pandemin har regeringen föreslagit lättnader i den tillfälliga gymnasielagen för ensamkommande. Centerpartiet tänker rösta nej till lagförslaget - ett besked som nu får intern kritik från flera håll.

- Jag tycker ju att partiet har landat fel i frågan, säger Victoria Barrsäter, ledamot i distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Sörmland.

För att ensamkommande ungdomar som omfattas av gymnasielagen ska få möjlighet att stanna i Sverige, när de gått ut skolan, krävs i dag att får jobb inom sex månader. Med tanke på det kärva läget på arbetsmarknaden har regeringen föreslagit att den tiden ska förlängas till ett år.

Men förslaget saknar stöd i riksdagen, eftersom Centerpartiet har bytt fot, och tänker rösta nej.

Centerkvinnorna har sedan tidigare kritiserat partiets ställningstagande, och uppmanat riksdagsledamöterna att ställa sig bakom de föreslagna lättnaderna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-05-04:

Migrationsverket yttrar sig om förslag till förbättrat system för arbetskraftsinvandring till sidans topp

Migrationsverket har yttrat sig om en utredning från regeringen som ska lämna förslag på åtgärder för att attrahera internationell kompetens och stärka arbetskraftsinvandrarens ställning på arbetsmarknaden. Migrationsverket är positiv till flera av förslagen, men pekar samtidigt på att utredningen behöver förtydligas i vissa delar.

I februari presenterade regeringen utredningen "Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring" som bland annat har haft i uppdrag att lämna förslag på hur en ny grund för uppehållstillstånd ska se ut för högkvalificerade personer som vill arbeta eller starta företag i Sverige.

De flesta med högskolekompetens får bifall

Utredningen har gått igenom ett antal beslut för att hitta så kallade kompetensutvisningar. Man såg endast ett fåtal ärenden där det skulle kunna handla om felaktigheter i exempelvis annonsering och försäkringar.

Migrationsverket kan bekräfta den bilden.

- Den absoluta majoriteten, 99 procent förra året, av antalet ärenden för högkvalificerad arbetskraft, som i media kallas kompetensutvisningar, beviljades förlängda tillstånd. Det visar tydligt att det finns utrymme för arbetsgivare att göra korrekta ansökningar enligt den lagstiftning som gäller idag, säger Anna Lindblad, expert på Migrationsverket.

Möjlighet till efterkontroller

Utredningen föreslår även att vissa arbetsgivare ska ha en skyldighet att skicka in uppgifter om anställningsvillkoren förändras. Enligt Migrationsverket är dessa förslag komplicerade och skulle inte bara innebära ökad belastning på myndigheten utan förslaget skulle även vara svårt för arbetsgivaren att följa.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-04- 23:

FARR avråder från medborgarskapstest till sidans topp

FARR har givits tillfälle att yttra sig om utredningen SOU 2021:2, Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. I remissvaret avstyrker FARR förslaget i sin helhet dels för att;

Det anses vara omotiverat att upprätthålla snarlika krav i både ansökan om permanent uppehållstillstånd och ansökan om medborgarskap,

Betänkandet synliggör svårigheterna att mäta graden av integration,

Det inte finns något bevisat samband mellan medborgarskapstester och en förbättrad integration.

FARR menar vidare att resurser istället bör läggas på andra åtgärder som i sig kan öka möjligheten till språkinlärning, såsom ökad behörighet bland SFI-lärare, möjlighet till anpassad SFI på grund av kognitiva svårigheter eller psykisk ohälsa samt möjlighet för asylsökande att påbörja undervisning i svenska redan under asylprocessen. Dessa åtgärder skulle i förlängningen också kunna ha en positiv effekt på samhörigheten.

Citat ur yttrandet:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs remissvaret i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-04-17:

Bred kritik mot medborgarskapsprov till sidans topp

Förslaget att införa medborgarskapsprov sågas.

Skolverket vill inte utforma proven, universiteten inte arrangera dem och lärarna ser risk för att utsättas för ökad press.

Regeringen och flera andra partier vill införa språk- och samhällskunskapsprov för att få svenskt medborgarskap. Men det utredningsförslag som tagits fram får kritik från flera håll på en rad punkter.

Skolverket vill inte ha ansvar för att utforma proven. "Det skulle innebära att det blir Skolverket som indirekt sätter normen för vad som krävs för svenskt medborgarskap" står det i remissyttrandet. I det understryks att detta inte ligger inom myndighetens expertområde.

- Vi kan inte se att det här är ett uppdrag som ska ligga på Skolverket, det är väldigt svårt att relatera till det vi förväntas ta ansvar för, säger generaldirektör Peter Fredriksson.

Medborgarskapsprovet är tänkt att vara digitalt och innehålla muntliga delar. Fredriksson understryker att det inte är så lätt som man kanske tror att ta fram prov och digitala lösningar.

Universitet avstyrker

Tanken är att Universitets- och högskolerådet (UHR) tillsammans med universitet och högskolor ska arrangera provens genomförande. UHR påpekar att medborgarskapsprov är något helt annat än högskoleprov. Bland annat eftersom mycket står på spel för den som ska göra provet.

Det handlar om "en annan säkerhetsnivå och därmed kompetensprofil än den UHR har i dag", till exempel vad gäller kontroll mot fusk, står det i remissyttranden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-05-04:

Storbritannien/ UNHCR Observations on the New Plan for Immigration policy statement till sidans topp

/utdrag/

The right to seek asylum does not discriminate based on mode of arrival

5. At the heart of the Plan is a discriminatory two-tiered approach to asylum, differentiating between those who arrive through legal pathways, such as resettlement or family reunion visas, on the one hand, and those who arrive irregularly on the other hand. For the latter, access to asylum and protection in the UK would become infinitely more challenging. While UNHCR welcomes the UK's continued commitment to legal pathways and better integration support offered to resettled and reunited refugee families, it remains clear that resettlement and other legal pathways cannot substitute for or absolve a State of its obligations towards persons seeking asylum at its borders, in its territory, or otherwise under its jurisdiction, including those who have arrived irregularly and spontaneously. This includes those arriving by boat. For the right to seek and enjoy asylum does not depend on the regularity of arrival of an asylum-seeker to a country. In reality, asylum-seekers are often forced to arrive at or enter a territory without prior authorisation.

6. The principle of non-refoulement, a foundational principle of international refugee protection, is central to this right. While the principle of non-refoulement does not entail a right to be granted asylum in a preferred State, in order to meet their obligations under the 1951 Convention, States are required to grant individuals seeking asylum access to their territory and to fair and efficient procedures, before taking action to effect their removal.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-04- 17:

USA/ Biden i blåsväder för sin flyktingpolitik till sidans topp

President Joe Biden ändrar sig igen i frågan om hur många kvotflyktingar USA ska ta emot efter hård kritik från egna partivänner.

Löftet om 62 500 kvotflyktingar, krympte till Trumps historiskt låga nivå på 15 000, innan en ny signal kom att beslut kan väntas den 15 maj

Biden är under hård press för den kaotiska migrationssituationen vid USA:s södra gräns mot Mexiko.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Utrikesdepartementet 21-04-30:

Från Afghanistan/ Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 2021-2024 till sidans topp

Regeringen har idag beslutat om ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan för perioden 2021-2024. Strategin omfattar sammanlagt 3 288 miljoner kronor och riktar bland annat in sig på att stärka mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet samt utbildning, hälsa, fred och ekonomisk utveckling.

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder och har befunnit sig i konflikt i över 40 år. Konflikten hämmar utvecklingen och försvårar utvecklingssamarbetet. Utsikterna för fredsprocessen är ovissa.

Fattigdomen har ökat de senaste åren. Coronapandemin har ytterligare försämrat situationen för landets befolkning. Utvecklingsbehoven är omfattande. Sverige har lång erfarenhet av utvecklingssamarbete med Afghanistan, bland annat inom utbildningssektorn.

- Strategin bekräftar Sveriges långsiktiga engagemang för Afghanistans befolkning. Den politiska osäkerheten är stor men vårt stöd stärker de krafter som vill värna de landvinningar som gjorts de senaste tjugo åren. Utmaningarna är stora men vi har lång erfarenhet av att verka i Afghanistan och uppnå resultat med våra insatser, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

- Kvinnors ställning måste fortsatt stärkas och vi kommer fortsätta stödja en fredsprocess som ger alla afghaner en röst, fortsätter Per Olsson Fridh.

Utrikesdepartementet 21-05-04: Det publicerade strategidokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-04- 27:

Från Kina/ Situationen i Kina för uigurer och andra muslimska minoriteter till sidans topp

Migrationsverket har utökat sin rättsliga kommentar om uigurer mfl i Kina.

/Utdrag ur avsnittet Bedömning av förhållandena i Xinjiang för uigurer och andra turk-muslimska folkgrupper:/

Situationen i Xinjiang präglas av att muslimsk religionsutövning i praktiken är förbjuden och att man som uigur eller som tillhörande annan turk-muslimsk folkgrupp med hemvist i Xinjiang, löper en risk att på ett närmast godtyckligt sätt gripas utan rättegång och placeras i omskolningsläger.

Detta gäller även för obetydliga förseelser eller för handlingar som enligt svensk rättsuppfattning inte får föranleda myndighetsingripande.

Förhållandena som råder i omskolningslägren i Xinjiang, nämligen att man som intagen är frihetsberövad utan möjlighet till rättegång samt förekomst av tortyr och andra allvarliga former av fysiska och psykiska bestraffningar, är mycket allvarliga.

Migrationsverket bedömer att det är sannolikt att en asylsökande från Kina som är muslim och uigur eller tillhör någon annan turkisk folkgrupp, samt har haft sin hemvist i provinsen Xinjiang i Kina, i normalfallet riskerar att placeras i omskolningsläger eller att utsättas för andra typer av ingripanden. Eftersom grunden för detta är personens tillhörighet till viss folkgrupp eller personens religiösa eller (tillskrivna) politiska uppfattning, är personen att anse som flykting.

Det finns även risk att utsättas för andra typer av ingripanden som t.ex. genom att personen diskrimineras eller utsätts för statlig repression som t.ex. tillslag mot misstänkta uiguriska separatister. Detta kan också medföra att en asylsökande ska bedömas vara flykting enligt utlänningslagen.

(...)

Hämta kommentaren RS/067/2021, som ersätter R 04/2019 (Extern länk)

Migrationsverket 21-04-27: Landinformation: Kina - Uppdatering om situationen för uigurer och andra muslimska minoriteter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-04-26:

Från Nigeria/ EASO publishes a COI report: Nigeria - Trafficking in Human Beings till sidans topp

After the peak of some 47 000 applications for international protection in 2016, Nigerians have sought asylum in the EU+ less frequently: around 23 000 in 2018-2019 and just above 13 000 in 2020. So far in 2021 (January-March), Nigerians lodged over 3 600 applications in the EU+. Since 2018, there has been a gradual increase in the share of repeated applications in the same reporting country. In the first three months of 2021, more than each third Nigerian application in the EU+ was lodged repeatedly. In the last six months (October 2020 - March 2021), the number of first instance decisions increased by about a quarter compared to the preceding six months. In the same period, the EU+ recognition rate for Nigerians was 12 %, stable compared to the preceding half a year. At the end of February 2021, some 14 600 Nigerian applications were pending at first instance. More than two thirds of them were awaiting a decision for longer than six months.

This report is part of a series of two COI reports on Nigeria produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Nigerian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Nigeria.

The report, EASO COI Report: Nigeria - Trafficking in Human Beings, is an update and expansion of the 2015 EASO COI report on Sex Trafficking of women in NIgeria.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-04- 19:

Från Syrien/ Flawed country of origin reports lead to flawed refugee policies till sidans topp

We, the undersigned analysts, researchers, and other experts on the Syrian context, strongly condemn the Danish government's decision to remove "temporary protection" for Syrian refugees from Damascus. This decision used our testimonies to the Danish Immigration Service for a country of origin (COI) report on Damascus, but we do not recognize our views in subsequent government conclusions or policies, and neither do we consider that Denmark's Syrian refugee policy fully reflects the real conditions on the ground. We are urging the Danish government to revise its conclusions on Damascus to better reflect the ongoing risks posed to potential returnees, and to amend its current refugee policies accordingly.

We believe that conditions do not presently exist anywhere in Syria for safe returns and any return must be voluntary, safe, and dignified, as the EU and UNHCR have clearly stated. We call on Danish authorities to abide by the position outlined in last month's European Parliament resolution, which: "Reminds all Member States that Syria is not a safe country to return to; believes that any return should be safe, voluntary, dignified and informed, in line with the EU's stated position; calls on all EU Member States to refrain from shifting national policies towards depriving certain categories of Syrians of their protected status, and to reverse this trend if they have already applied such policies."

In 2019, Danish authorities officially reclassified Damascus as "safe" in its COI report concerning conditions in Damascus and Rural Damascus. While COI reports are regularly used by governmental and EU agencies to inform the asylum decision-making process along thematic, country-specific, or case-specific lines, we feel that our expert opinion, background information and other advice to the Danish Immigration Service was underappreciated.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-04- 26:

Från Syrien/ EASO publishes a COI report, Socio-economic situation: Damascus city till sidans topp

This report is part of a series of Syria COI reports produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Syria.

In both January and February 2021, Syrians lodged more than 10 000 applications for international protection in the EU+.1 While these were the highest numbers since 2016, they included close to 5 000 repeated applications (in the same reporting country) in both months, which was considerably higher than earlier. Over the last six months (September 2020 - February 2021), total applications by Syrians almost doubled compared to the previous six-month period. Syrian applications pending at first instance have increased by 38 % over the last six months, to over 50 400 at the end of February 2021. Over this period, the EU+ recognition rate for Syrians was 86 % (relatively stable compared to the preceding six months).

The report, EASO COI Report: Syria - Socio-economic: Damascus city, provides relevant information regarding the socio-economic situation and internal mobility issues in the city of Damascus, with updated information on 2020 and 2021 where available. The report is an update of the EASO COI Report: Syria - Socio-economic: Damascus city (February 2020).

The report was drafted by the EASO COI Sector, in accordance with the EASO COI Report Methodology.

Additionally, the Country of Origin Information Department of the Austrian Federal Office for Immigration and Asylum provided research contributions during the drafting phase of this report by sharing with EASO the English translation of its COI Syria Country Report.2

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-04-26:

Från Syrien/ Amnesty: Denmark: Refugees must not be illegally forced back to warzone till sidans topp

Hundreds of Syrian refugees whose residency permits have been revoked by the Danish authorities could face torture, enforced disappearance and arbitrary detention if forced back, said Amnesty International.

At least 380 refugees, including children, have been informed by the Danish Immigration Service that they will have to return to Syria after Denmark deemed Damascus and its surrounding area safe for return. Their temporary protection status, and therefore residence permits, have been revoked. Many of them are still waiting for their case to be finally decided in appeal.

Amnesty International understands that 39 people have received a final decision on their case and are at risk of being deported as soon as Denmark re-establishes diplomatic ties with the Syrian regime.

"Having escaped a warzone, at least 39 refugees who have had their final decision, are now facing the stark prospect of 'voluntarily' returning to Syria or being taken to return centres to await deportation. The destiny of hundreds more is still unknown," said Amnesty International's Europe Director, Nils Mui?nieks.

"It beggars belief that Danish authorities could deem certain parts of Syria - a country where people are routinely detained, disappeared and tortured - safe for return."

Between 1 January 2020 and 1 April 2021, Denmark stripped at least 380 Syrian refugees of their residency permits or did not renew their residency permit at the Danish Immigration Service. They were asked to return to so called "safe zones" in Syria.

Deportations are not happening at the moment due to lack of diplomatic ties. Those affected are supposed to stay in the return centres until deportations resume - or until they decide to return to Syria "voluntarily".

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

ECRE 21-04-23: Denmark: Experts contributing to COI reports condemn decision to deem Damascus safe for return as UNHCR reconfirms its position on returns to Syria (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

BBC 21-04-29:

The 'forgotten' Afghan refugees taking their own lives till sidans topp

Separated from his distant loved ones, Ali Joya treated his friend Mujtaba Qalandari as family. The two Afghans shared both their nationality and years spent in Indonesia waiting for resettlement.

"He was a very bright person," Mujtaba says of Ali. "He'd always wished to settle abroad one day to support his mother, who is in Afghanistan. He always said, 'I want to make a future for myself - have a wife and children'."

But the wait was too long - Ali killed himself late last year. Still in his twenties, he had been awaiting resettlement for nearly eight years.

Mujtaba was numb with shock.

Ali is one of at least 13 Afghans in Indonesia who have taken their own lives in the past three years, according to Mohammad Yasin Alemi, who acts as a local representative for Afghan refugees in the city of Tangerang.

Each had been waiting between six and 10 years for the UN Refugee Agency (UNHCR) to tell them if they'd be given resettlement elsewhere. Most of them were believed to be in their twenties.

'We have been forgotten'

Afghans comprise 2.7 million of the UNHCR's registered refugees globally - the third largest nationality. Lack of security and political and economic instability after the US invasion of Afghanistan in 2001 have contributed to the exodus.

Nearly 8,000 Afghan refugees and asylum seekers were registered with the UNHCR in Indonesia as of December 2020 (about half of the overall total), but the country hasn't signed the United Nations Refugee Convention and bars their permanent settlement.

It is illegal for them to work, and so they typically cannot access or pay for health services and education. Many are confined to camps. Some have waited more than a decade for a third country to take them in, a process facilitated by the UNHCR.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-04-30:

Spanien/ Risky attempts to reach Spain cost more lives till sidans topp

More people have died during their attempts to reach Spanish soil, including the loss of lives along the Atlantic Route and in Ceuta. Following new inspections on the Canary Islands, the Spanish Ombudsman ordered the closure of a substandard quarantine site in Fuerteventura and called for the referral of unaccompanied children from the Canary Islands. 153 people have been deported within two months while the Spanish government opposes a recent court order on the expiry of return orders.

On 26 April, an Airforce plane spotted a boat drifting 490 km south of El Hierro. It carried 24 lifeless bodies, including children, as well as two men and one woman that were alive but had hypothermia and suffered from dehydration. While the survivors were evacuated by helicopter and hospitalised in Tenerife, a coastguard vessel towed the deceased to Tenerife where it arrived on Wednesday. They had been at sea for 22 days, a survivor said. At least 280 people have disappeared on the Atlantic Route within the past month according to Helena Maleno Garzón, head of the NGO Caminando Fronteras. The Missing Migrants Project, run by the International Organization for Migration (IOM), recorded 70 deaths along the Atlantic Route this year as of 23 April. More deaths were recorded in Ceuta when more than 100 people tried to swim to the Spanish enclave last weekend. At least one person drowned during such an attempt on 24 April.

(...)

Hela artikeln med källor och länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-04-16:

Italien/ Officials made deals with Libyan coast guard knowing people would be left to die till sidans topp

Leaked recordings show Italian officials aware of Libyan Coast Guard's indifference, cooperated anyway

For several years, people on the move and advocates have been sounding the alarm about cooperation with Libya. Despite evidence of torture in Libyan camps, despite evidence of brutality on the part of the so-called coast guard, EU governments continue to send people back to Libya and share resources with local authorities. Ever since the Italy-Libya deal in 2017, which ceded responsibility for rescues in the Mediterranean Sea to the Libyan authorities, countless people have died as a result of the Libyan Coast Guard's brutality and indifference.

New leaked recordings show that the Italian authorities were aware of the indifferent attitude their Libyan counterparts had towards rescues. In one phone call, coastguard Col Massoud Abdalsamad responds to information that ten boats are in distress in Libyan waters by saying, "It's a day off."

It's a day off. It's a holiday here. But I can try to help. Perhaps we can be there tomorrow.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-04-17:

Italien/ Salvini stoppade fartyg med flyktingar - ställs inför rätta för människorov till sidans topp

Italiens förre inrikesminister Matteo Salvini ställs inför rätta för sitt beslut att stoppa ett hundratal migranter från att gå i land på Sicilien, rapporterar Reuters.

Det stod klart på lördagen efter beslut från en domare. Salvini riskerar fängelse ifall han döms för brottet, som rubriceras som människorov.

De drygt 100 flyktingarna var i augusti 2019 ombord på ett räddningsfartyg på väg att lägga till i Italien. Dåvarande inrikesministern Matteo Salvini, som tillhör högerpartiet Lega, stoppade dock fartyget. Det dröjde nästan tre veckor innan migranterna till slut släpptes i land på Lampedusa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-04-23:

Italien/ Controversial Italian/Libyan communication emerge till sidans topp

Migration was at the top of the agenda as ministers from Italy and Libya reaffirmed the importance of their bilateral relations. Leaked transcripts of communication between the countries' officials reveal Italian knowledge of Libyan authority's incompetence and its indifference to the lives of people trying to reach Europe by sea. Despite UNHCR head urging Italy to stop penalizing civil search and rescue operators the crackdown continues as do deaths on the Mediterranean and returns to Libya.

On 19 April Italian interior minister, Luciana Lamorgese, met with the head of the Libyan Presidential Council, Mohammed Menfi and both parties have reaffirmed the importance of their bilateral relations including the cooperation on fighting irregular migration. The meeting follows new incidents revealing severe abuse, rights violations, killings and the environment of impunity in Libya. Following the recent release of Abdelrahman Al-Bidja, one of the world's most wanted human traffickers and former head of the so-called Libyan coast guard in Zawiya, several people spoke out about the torture they suffered at his hands.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-04-30:

Italien/ Italian Navy Rescues People at Sea-Finally till sidans topp

In the words of one Italian journalist, "Something must have happened" if, for the first time in years, the Italian Navy actually rescued people in distress in the Central Mediterranean. But the news is true: 49 people were rescued on the morning of April 30 and are now on board the Navy patrol boat Commander Foscari. The people were adrift in international waters 75 nautical miles north of Tripoli, and all are in good health, according to a Navy press release.

While several years ago the Italian Navy was leading rescue missions in the Central Med, helping to save thousands of lives, more recently the Navy is known for its inaction and its complicity in either leaving people to drown, or sending them back to Libya.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS Weekend Digest 01-02/05/21: More than 800 rescues at sea (Extern länk)

AYS 21-05-03: 50 people drown off Libyan coast (Extern länk)

Mathilde Auvillain i Politico 21-04-29: My time on Europe's haunted seas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Criminologies 21-04-16:

Italien/ Silencing critical voices and erasing the critical gaze on border violence till sidans topp

Guest post by Dr. Deanna Dadusc and Dr. Chiara Denaro.

During the past month in Italy, a new wave of criminalisation attacked critical voices and practices that contest the EU border regime on land and sea, with the raids of the association Linea D'Ombra at Slovenian border, the eviction of the mountain migrant solidarity squat of Oulx, as well as further criminalisation of Search and Rescue in the Mediterranean. On 1st March 2021, activists of Mediterranea Saving Humans, the Search and Rescue (SAR) NGO operating in the Mediterranean Sea, had their houses raided and their computers and phones confiscated. They were accused of 'facilitating the illegal immigration' of 27 people who, after being rescued by the merchant vessel Marsk Etienne in August 2020, were kept on a 37 days standoff outside Maltese territorial waters due to the denial of a place of disembarkation. On 11 September 2020, Mediterranea activists decided to put an end to the violent standoff, transhipped the survivors to their Mare Jonio vessel and were authorized to disembark them in Pozzallo, Italy.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-04-26:

Grekland/ Grekland anklagas för illegala avvisningar - här räddas migranter på öppet hav till sidans topp

När SVT:s team följde med den turkiska kustbevakningen på patrull, bevittnade de tre gummibåtar med migranter som drev omkring på öppet hav. De ska ha utsatts för så kallade "pushbacks", av grekisk kustbevakning.

- De skar av startsnöret och knuffade tillbaka oss, säger en av migranterna till SVT Nyheter.

Den grekiska övärlden stod i frontlinjen för det stora antal flyktingar och migranter som kom till Europa 2015.

Sedan flyktingavtalet mellan EU och Turkiet 2016 har antalet migranter som nått de grekiska öarna minskat och förra året var antalet rekordlågt.

Men sedan förra året har också uppgifterna om så kallade pushbacks skjutit i höjden - det vill säga att man förhindrar migranter från att ta sig över landsgränsen för att kunna ansöka om asyl.

Grekland anklagas för illegala avvisningar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 21-04-26: SVT:s korrespondent: Därför anklagas Grekland för "pushbacks" (Extern länk)

SvT Utrikes 21-04-26: Debatt om EU:s migrationspolitik: "Ett kaos som har skapats av Europas högerextrema" (Extern länk)

Statewatch 21-04-30: Pushbacks from Greece to Turkey: Ombudsman's report highlights obstruction of investigations (Extern länk)

ECRE 21-04-30: Scandalous sentence for young refugee, request to Commission, legal action before ECtHR (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-04-26:

Grekland/ Legal Centre Lesvos files case against Greece for massive pushback till sidans topp

"On 12 April 2021, the Legal Centre Lesvos (LCL) filed a new complaint before the European Court of Human Rights (ECtHR) regarding 'pushback' operations in the Aegean Region by the Hellenic Coast Guard. In the present case, LCL's lawyer represents 11 Syrian nationals who were part of a group of 180-200 people violently expelled from Greece to Turkey on 20-21 October 2020.

The case was reported on in social media at the time and includes extensive evidence corroborating survivors' testimonies, such as GPS locations, media reports, photographs and video footage. The 11 who are bringing this litigation to the ECtHR were part of a group of between 180 to 200 migrants, including at least 40 children and one pregnant woman, who Greek authorities collectively expelled to Turkey in a violent and massive coordinated operation carried out over more than 24 hours in the Mediterranean Sea, and involving multiple vessels of the Hellenic Coast Guard, including one Search and Rescue vessel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 21-04- 24:

Medelhavet/ Mounting death toll in the central mediterranean calls for urgent action till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and the International Organization for Migration (IOM) are deeply disturbed by reports of a tragic shipwreck off the coast of Libya. Fears are that this latest incident could have claimed the lives of up to 130 people.

The rubber boat, which reportedly embarked from the Al Khoms area east of Tripoli, is said to have capsized due to bad weather and stormy seas.

The NGO SOS Méditerranée reported that the first distress call was received by authorities on Wednesday morning. SOS Méditerranée and commercial vessels searched the area on Thursday only to discover several bodies floating around the deflated rubber dinghy but no survivors.

This would be the largest loss of life recorded in the Central Mediterranean since the beginning of the year. So far in 2021 alone, at least 300 other people have drowned or gone missing in the Central Mediterranean. This is a significant increase compared to the same period last year, when some 150 people drowned or went missing along the same route.

IOM and UNHCR warn that more migrants and refugees may attempt this dangerous crossing as weather and sea conditions improve and living conditions in Libya deteriorate.

In Libya, migrants and refugees continue to be subjected to arbitrary detention, ill-treatment, exploitation and violence, conditions that push them to take risky journeys, especially sea crossings that may end up with fatal consequences. Legal pathways to safety, though, are limited and often fraught with challenges.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-04-22:

Kroatien/ Girl killed by train at border: Court says human rights were violated till sidans topp

The Constitutional Court of Croaita issued its first verdict on Wednesday in the case of the family of Madina Hussiny, a six-year-old Afghan girl who was killed in late 2017 in Croatian territory as she and her family were being pushed back into Serbia.

Wednesday's ruling overturns a previous decision from lower courts that rejected Madina's family's request for international protection after the courts judged that Serbia was a safe 'third country.'

The Center for Peace Studies (CPS), a Zagreb-based NGO, celebrated the ruling in a Facebook post, and said that, "This decision also clearly points to the importance of the work of non-governmental organizations, both in Serbia and Croatia and the importance of taking into account reports in evaluating individual cases - which is important not only for this one but also for thousands of other cases of violations of refugee rights and other migrants."

The tragic death of Madina Hussiny at the hands of the EU's border policies unfolded on the dark railway tracks along the Serbia-Croatian border, near the Serbian town of ?id.

Madina's mother, Muslima Hussiny, decided to set off for Croatia with six of her 10 children on the night of November 21, 2017, according to media. The mother and children crossed into the EU safely, but were found some hours later in a park by Croatian police, who ordered them to walk back to Serbia.

The family did as they were told, but on the way back, little Madina was struck by a train in the dark as her mother scrambled to locate and collect the six children, four of them under the age of 10.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 21-04- 16:

USA/ Resa längs muren mellan USA och Mexiko till sidans topp

Antalet migranter som tar sig till USA på gränsen till Mexiko har ökat.

Republikanerna kritiserar president Biden för att han förenklat för en del asylsökande att ta sig in, och pausat Trumps murbygge.

Vår USA-korrespondent har rest längs gränsen för att samla reaktioner på det som händer nu.

Tannya Benavides pekar ut var det var tänkt att gränsmuren skulle gå i hennes hemstad Laredo, genom en park som ligger längs Rio Grande, floden som utgör själva gränsen här.

- Här brukar folk samlas på helgerna, på bägge sidor om floden, och fiska, äta och umgås, berätar hon. Och under pandemin, när det har varit svårare att korsa gränsen, har de som haft släkt i Mexiko i åtminstone kunnat gå hit och vinka till varandra och skrika små meddelanden. Men med en mur på plats skulle hela grönområdet förvandlas till en avspärrad gränszon.

Tannya Benavides är aktiv i organisationen No Border Wall Coalition, som samlar olika argument mot en gränsmur. Det handlar till exempel om kostnaden för en mur jämfört med andra investeringar i samhället och konsekvenser för miljön men även den rent humanitära aspekten, kopplad till migrationsfrågan.

Trots att en av de första saker som Joe Biden uträttade som president var att pausa bygget av gränsmuren, så litar inte Tannya Bennavides på det beskedet. Retoriken i den politiska världen kring det höga antalet migranter som korsat gränsen har gjort att utbyggnaden av en mur på nytt blivit en möjlig politisk lösning, anser hon. Kanske inte här i Laredo, men på andra platser längs gränsen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Migrationsverket 21-04- 28:

Samhällsintroduktion blir obligatorisk för asylsökande till sidans topp

Med start den 1 oktober kommer en särskild samhällsintroduktion att bli obligatorisk för asylsökande i Sverige. Introduktionen ska ge deltagarna en bild av hur såväl asylprocessen som det svenska samhället fungerar.

Migrationsverket har erbjudit asylsökande en introduktion under många år men då har deltagandet varit frivilligt och informationen i första hand fokuserat på asylprocessen.

- Skillnaden nu är att informationen dels blir obligatorisk och dels mer omfattande där deltagarna också ges utrymme att reflektera och diskutera innehållet såsom till exempel likheter och skillnader mellan Sverige och de länder där de asylsökande kommer från, säger Anna-Johanna Viking, processledare inom processområde asyl och Migrationsverkets samordnare för uppdraget.

Syftet med introduktionen är att ge asylsökande större förståelse för hur det svenska samhället fungerar, rättigheter och skyldigheter som asylsökande men även bättre förutsättningar att integreras i landet för de som beviljas uppehållstillstånd. Samhällsintroduktionen har delats upp i fyra block: asylprocessen, livet i Sverige, svensk lagstiftning och demokrati, normer och värderingar som fördelas över två halvdagar. De olika passen kommer att finnas tillgängliga på olika språk och kommer ledas av Migrationsverkets egen personal. Migrationsverket kommer även tillhandahålla barntillsyn då samhällsintroduktionen är obligatorisk för alla asylsökande över 15 år.

- Barntillsynen kommer att vara lokaliserad i närheten av utbildningslokalerna. Syftet med barntillsynen är att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att delta och att framför allt ensamstående föräldrar ska ha möjlighet, säger Anna-Johanna Viking.

Även barntillsynen kommer att hanteras av Migrationsverkets personal.

- Vi kommer inom ramen för uppdraget säkerställa att personalen får adekvat utbildning för att hantera dessa nya uppdrag, säger Anna-Johanna Viking.

Sex orter

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen blogg 21-04-19:

Om väntan och makt i migrationsprocessen till sidans topp

Alla har vi erfarenhet av väntan. Men för den som väntar i migrationsprocessen är tiden ett restriktivt verktyg i andras händer. I denna gästblogg för Asylkommissionen skriver Hilda Gustafsson om väntan som policy och maktmedel. Hilda är doktorand vid institutionen för globala politiska studier, Malmö universitet.

Inspiration till denna text kommer från mina intervjuer med familjer i väntan och med hjälp av forskning kring väntan och migration - till stor hjälp var boken Waiting and the temporalities of irregular migration (Jacobsen, Karlsen & Khosravi, eds. 2020).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-04:

Uppdaterat rättsligt ställningstagande om biståndsformer under asylmottagandet till sidans topp

Ställningstagande RS/020/2021, ersätter SR 61/2016.

Migrationsverket har uppdaterat ett rättsligt ställningstagande som handlar om hur olika bidragssystem förhåller sig till varandra, såsom LMA visavi försörjningsstöd eller omkostnadsersättning (tex för barn i familjehem), LMA visavi bosättningsbaserade förmåner, studiestöd etc. Nytt jämfört med det tidigare är endast ett par stycken med påpekande om att vissa sociala förmåner fortsätter att gälla under tiden en person ansöker om förlängning av uppehållstillstånd, oberoende av om tillståndet hinner löpa ut i väntan på svar. I övrigt finns endast smärre språkliga justeringar och uppdaterade länkar.

Hämta dokumentet, RS/020/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 21-04-30:

Migrationsverket i Kramfors läggs ned: Alla måste flytta till sidans topp

Migrationsverket i Kramfors kommer att avvecklas, det beskedet kom från myndigheten under fredagen.

Anledningen är att antalet asylsökande i Sverige sjunkit kraftigt de senaste åren och Migrationsverket måste anpassa sig efter förutsättningarna.

"Vi har bara 60 procents beläggning, målet är 87 procents beläggning och vi ligger fel geografiskt", säger Cecilia Borg, verksamhetschef.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 21-04-30: Kommunalråd i Kramfors besviken på Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 21-05-28: Kritik mot Migrationsverket: barnfamiljer tvingas flytta (Extern länk)

Hallands Nyheter 21-05-29: Migrationsverket: Vi förstår att beskeden påverkar var och en (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-04-23:

Grekland/ More Walls in Greece till sidans topp

Walls around mainland camps in Greece, creating de-facto closed camps

The Greek government's plan of enclosing camps for people on the move is expanding. People in Ritsona, Polykastro, and Diavata camps on the mainland have reported that construction is beginning on fencing around the camps. The construction includes concrete walls.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-04-23:

Grekland/ risk of destitution, alarming number of children on the street till sidans topp

As the Migration Ministry announces the end of cash allowance for asylum seekers living independently, experts fear that the living situation of thousands is going to deteriorate. 53 unaccompanied children are living on the streets of Thessaloniki, NGO finds. The lack of medical and particular psychological care for asylum seekers on Lesvos and elsewhere persists amid ongoing closure of the Kara Tepe municipal camp that offers humane living conditions. Second judgement by a German Higher Administrative Court prevents returns of beneficiaries of international protection in Greece due to risk of destitution. Trail for criminalised asylum seeker who faces decades in prison scheduled for 21 April.

The Greek Migration Ministry announced that the financial allowance for asylum seekers staying outside of structures under its competence will cease by 1 July. According to UNHCR data referred to by media, the 'urban population' - i.e asylum seekers living outside of the housing scheme - stood at about 25,000 in March 2021, while the number of asylum seekers who received financial assistance was 64,500. The ministry called on asylum seekers of the 'urban population' to submit a housing request if they lack the financial means to cover their basic needs. However, camps on the mainland and the ESTIA housing scheme lack sufficient capacity to absorb these people and waiting periods for state housing can last months. Experts on the ground fear that following this decision many asylum seekers will end up homeless and unable to survive without any support.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 21-04- 28:

Frankrike/ What's behind the housing crisis for asylum seekers in France? till sidans topp

'The policies directed towards foreigners incite people to leave. That is certain.'

Despite authorities in France being legally required to provide housing to asylum seekers, Hussain spent over a year sleeping rough in the streets of Paris after he submitted his application for international protection.

There was a small park surrounded by a stone wall in the northeast of the city where he could sleep without being disturbed by the police, and the underside of a balcony near Gare de l'Est, one of the main train stations, where he sought shelter, often with other asylum seekers and migrants close by. Sometimes, he slept in the middle of the Place de la République, the iconic square in the centre of the city.

Hussain, who asked to be identified by only his first name, was 19 at the time and had recently arrived in Europe. His family fled their home in Afghanistan to Iran when Hussain was young - his father had supported the Western-backed government, which made him a target of the Taliban. The family continued to face discrimination and violence in Iran, so, as a teenager, Hussain fled further, first to Pakistan, then Turkey, before crossing to Greece and finally France.

"When I arrived [in Paris], I had to sleep on the streets for a long time. It was so complicated. I was always sick," Hussain told The New Humanitarian, referring to colds, flu, and malnutrition.

That was back in 2015. In the years since, the housing situation for asylum seekers in France has only gotten worse, according to rights advocates, despite promises by President Emmanuel Macron early in his term to make sure all were housed.

At the root of the issue is a chronic shortage of housing units for asylum seekers that advocates say is part of an intentional strategy by French authorities to try to dissuade people from seeking protection in the country.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-04-16:

Storbritannien/ in breach of human rights law, asylum seekers moved to barracks till sidans topp

In a landmark ruling the immigration court on 14 April found the Home Office in breach of human rights law in a case related to deaths in immigration detention. On the same day the Court of Appeal found that the Home Secretary acted unlawfully in failing to obtain medical evidence regarding the torture claims of individuals detained under immigration powers in prison. Just after transferring the last residents out of unsuitable and controversial Napier barracks in Kent, the Home Office decided to move in new asylum seekers for a period of at least 60 to 90 days. This happens amid a High Court hearing to establish whether placing people at the squalid facility in former army barracks breaches their human rights and an inquiry by MPs into the "quasi-detention" of asylum seekers by the Home Office in facilities like Napier barracks. French authorities stated on 10 April that 84 people in four boats in distress en route to the UK had been rescued on the Channel. In Calais six makeshift camps were dismantled leaving almost 300 people with no alternative shelter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-05-01:

Australien/ The refugees torn from loved ones by Australia's 'cruel' family separations till sidans topp

Nayser Ahmed, his wife and two children, fled together.

As members of the violently persecuted Rohingya ethnic minority, their homeland, Myanmar, would never be safe.

The family ran together, they planned to come to Australia together.

"We were in Indonesia on the way to catching the boat to Australia," Nayser says. "We were supposed to all get in one car and go to the boat but there were not enough seats in the car. I told my family to go ahead and I would be right behind them. But another car never came."

A week after Nayser's family arrived in July 2013, the Australian government's policy changed: all new arrivals would be sent offshore.

"By the time I arrived at Christmas Island my wife and kids were already in the community in Australia."

In detention in Australia, Nayser told officials his family was living in Australia.

"I just assumed that I would be reunited with them. But at the boarding gate they told me I was going to Manus.

"I felt numb. My heart and brain stopped working. I couldn't muster the strength to say a word. I was completely frozen.

"I spent more than five years on Manus Island, away from my family. All I want in this life is to be together with my kids and family."

After half a decade in the Manus island detention centre - an internment ultimately found to be illegal by the Papua New Guinea courts - Nayser was finally reunited with his family. But the lost years, he says, he will never get back, and the long years of separation have made their subsequent reunification difficult.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-04-27:

Bangladesh/ Rohingya refugees allegedly tortured till sidans topp

Investigate security force beatings for attempting to flee Bhasan Char Island

Bangladesh authorities should immediately investigate allegations that security forces beat and arbitrarily detained Rohingya refugees who tried to leave Bhasan Char island, Human Rights Watch said today. The Bangladesh government has relocated nearly 20,000 Rohingya refugees to the remote island without consulting international experts to ensure their safety or determining their humanitarian needs.

Bangladesh security forces on April 6, 2021 arrested and beat at least 12 refugees who were caught trying to leave the island, restricting their freedom of movement. The authorities have not informed family members of their whereabouts. On April 12, a Bangladesh sailor allegedly beat four children with a PVC pipe for leaving their quarters to play with refugee children in another area. The authorities should immediately release any refugees who are arbitrarily detained, and hold to account those responsible for abuses.

"The Bangladesh government saved countless lives by providing refuge to Rohingya people, but this doesn't justify detaining them on an island and beating them if they try to move," said Brad Adams, Asia director. "The burden Bangladesh has taken on in caring for Rohingya refugees does not negate its responsibility to ensure they are safe, and their rights are respected."

Witnesses said that security forces beat the refugees during an interrogation in the newly built police station on Bhasan Char. According to one witness, a police officer said, "Tell your Rohingyas that if they are thinking of escape, their fate will be same." The authorities also raided Bhasan Char shelters to identify those missing, and beat residents demanding information.

Families of two detained Rohingya said that they had no information about the whereabouts of their relatives. They also said that unidentified people claiming to be from the police had demanded a bribe to provide information.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 21-05-04:

Uppdaterat ställningstagande om prövning av identitet och medborgarskap mm till sidans topp

Ställningstagande RS/029/2021, ersätter SR 19/2019

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om utredning och prövning av identitet och medborgarskap samt hemvist och vanlig vistelseort i asylärenden. Liksom i en stor mängd ställningstaganden under denna säsong har i stort sett endast layout, vissa länkar och enstaka formuleringar justerats. Just i detta ställningstagande har dock meningen "Handlingar av hög kvalitet utfärdade med syfte att klarlägga identiteten kan normalt vara tillräckliga" bytts ut mot "Handlingar av hög kvalitet utfärdade med syfte att klarlägga identiteten kan normalt ha ett högt bevisvärde". Ändringen kan ses som en anpassning till gällande rutiner.

Hämta ställningstagandet RS 029/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-04:

Uppdaterat ställningstagande om flyktingstatus och återlämnande av hemlandspass till sidans topp

Ställningstagande RS/021/2021, ersätter RCI 26/2011

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om vad som händer om en person som fått flyktingstatus begär att få tillbaka sitt hemlandspass. Det finns ingen rättslig möjlighet för Migrationsverket att neka detta. Men personen ska upplysas om att det kan leda till att Migraitonsverket initierar ett ärende om återkallande av flyktingstatus, eftersom det kan tyda på att personen tänker använda sig av hemlandets skydd igen. Det tidigare ställningstagandet var betydligt längre och innehöll mer om återkallande av flyktingstatus i andra sammanhang. Dessa delar behandlas nu i andra styrdokument.

Hämta ställningstagandet RS/021/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-04:

Migr-överdomstolen: Utvisning ska prövas först, därefter om den bryter mot åtaganden till sidans topp

En person ansökte om uppehållstillstånd i Sverige dels på grund av asylskäl, dels på grund av anknytning till en son som är dansk medborgare. Migrationsverket avslog ansökan. Saken överklagades och migrationsdomstolen återförvisade ärendet med motivering att utvisningen skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden enligt Europakonventionen och EU-rätten. Domen överklagades av Migrationsverket för att domstolen inte prövat skälen för uppehållstillstånd utan direkt prövat om en utvisning skulle strida mot något internationellt åtagande. Migrationsöverdomstolen går nu på samma linje. Domstolen har inte prövat personens identitet, medborgarskap eller grunder för uppehållstillstånd. Eftersom domstolen inte tagit ställning till om personen ska utvisas så går det inte att pröva om utvisningen strider mot konventionsåtaganden. Målet återförvisas till migrationsdomstolen. Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-04-20:

Migrationsverket måste skärpa id-kontroll till sidans topp

Det finns allvarliga brister i hur Migrationsverket och ambassader arbetar med att klarlägga identiteten på anhöriginvandrare.

Den ena handen vet inte vad den andra gör. Personer kan få uppehållstillstånd på felaktig grund, hävdar Riksrevisionen i en granskning.

- Vi är medvetna om att det finns vissa brister och att vi kan bli bättre på att jobba med det här, säger Håkan Jonsson, processledare på Migrationsverket.

- Det arbete som sker är inte enhetligt, vi har inte tydliga rutiner och inte enhetlig utrustning, säger Jonsson.

Riksrevisionen har gått igenom hur Migrationsverket, ambassader och generalkonsulat handlägger ärenden med personer som ansöker om att få flytta till Sverige som anhöriga till redan invandrade. Det är inte enskilda ärenden som har granskats utan vilka förutsättningar som har funnits för att göra ett bra och rättssäkert arbete.

Inte nöjd

Riksrevisionen är inte nöjd med den rättsliga kvaliteten.

"Särskilt allvarliga är bristerna när det gäller Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att klarlägga identiteten på den som söker uppehållstillstånd. Med nuvarande rutiner, resurser och ansvarsfördelning är det ingen aktör som fullt ut kontrollerar äktheten i den sökandes handlingar." skriver Riksrevisionen.

Anders Berg, projektledare för granskningen, säger att det aldrig går att vara hundraprocentigt säker i alla bedömningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-04-22: Migrationsverkets GD kallas till riksdagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 21-05-04:

FN-kommitté stoppade utvisning men accepterar verkställighet efter ny prövning till sidans topp

En kurd från Turkiet som hävdade att han riskerade att fängslas och utsättas för tortyr om han skulle utvisas från Danmark vände sig till FN:s kommitté mot tortyr, CAT. Mannens utvisning hade redan prövats av CAT tidigare. Kommittén hade då förbjudit Danmark att verkställa utvisningen innan en ny utredning gjorts. Avgörande var att läkarintyg kommit in från Amnesty International som inte hade lett till tortyrutredning. Mannen fick efter detta en ny prövning men även denna slutade med beslut om utvisning i alla instanser. Danska myndigheter gjorde aldrig någon ny tortyrutredning, bland annat för att det som framkom i intygen från Amnesty inte stämde överens med den behandling som mannen hävdat att han hade utsatts för. Utvisningen har därefter verkställts och mannen hävdar att han efter utvisningen torterats i hemlandet. Det finns dock ingenting som bekräftar detta och mannen har inte försökt driva saken i Turkiet. CAT anser att Danmark har gjort det som begärdes i det förra ärendet och att det nya ärendet inte når upp till att kräva en ny prövning i sak.

Läs eller hämta Communication No 743/2016, F.K. mot Danmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-04:

Avskrivna och nedlagda ärenden publicerade av FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr (CAT) har publicerat en rad avslutade ärenden från sin session i december. Det stora flertalet är nedlagda, för det mesta på grund av att ombuden tappat kontakten med de sökande och i några fall för att personen fått tillstånd på någon grund eller återtagit anmälan. Ett Afghanistanärende från Sverige avskrevs på grund av att personens utvisningsbeslut preskriberats. I några fall har ärendena börjat behandlas men avslutats med nekat prövningstillstånd. En av dessa hade redan fått sin sak prövad i Europadomstolen, en annan hade vägrat betala avgift för överklagande i den nationella proceduren. I två fall har admissibility-prövningen gällt sakfrågan. En åklagare som riskerade fängelse i Ryssland och hävdade att det berodde på att han angripit korruption, nekades asyl i Georgien. Han ansågs inte ha visat att han skulle vara utsatt för någon personlig risk. CAT delar den bedömningen. Det återstående fallet gällde den utvisning från Danmark till Turkiet som refereras ovan.

Se samtliga ärenden som publicerats av FN:s kommitté mot tortyr (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-04:

Europadomstolen: Terrordömd med Indragen flyktingstatus är forfarande flykting till sidans topp

En ung man från Tjetjenien i Ryssland sökte asyl i Frankrike år 2011 som sjuttonåring och fick flyktingstatus. Senare greps han anklagad för terroristbrott, bland annat att ha deltagit i träning och strider tillsammans med en jihadistgrupp i Syrien. Han dömdes till fem års fängelse för att ha deltagit i planeringen av terrorhandlingar i flera länder. Strax därefter fick han även beslut om utvisning. Han överklagade men domstolen hävdade att flyktingkonventionens undantagsparagraf om brott mot mänskligheten skulle tillämpas. Han har efter många turer ställts under uppsikt i väntan på Europadomstolens beslut. Europadomstolen påpekar, liksom tidigare EU-domstolen, att en person som är flykting enligt flyktingkonventionen fortfarande är flykting även om en stat beslutar att dra in personens formella flyktingstatus. Så länge Frankrike inte har utrett de nuvarande riskerna om mannen skulle utvisas till Ryssland så skulle det bryta mot Europakonventionens artikel 3 att verkställa utvisningen.

Case of K.I. v. France, application no. 5560/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-04:

Migrationsöverdomstolen: Mål återförvisas för utredning av koppling till Gülenrörelsen till sidans topp

En person från Turkiet sökte asyl på grund av sina kopplingar till Gülenrörelsen som han varit anhängare av i många år. Mannen hade bott ett antal år i Bosnien där han varit engagerad inom rörelsen på flera sätt. Han hade också använt appen ByLock (vilket är tillräckligt för fängslande i Turkiet) och hade inte gjort militärtjänst. Han lämnade in bevis för att myndigheterna känt till honom. Han fick dock avslag med motivering att enbart koppling till Gülenrörelsen inte är tillräckligt för förföljelse och att han inte visat att de turkiska myndigheterna har något intresse för honom. Migrationsdomstolen nekade muntlig förhandling och tog i sin dom enbart upp skälen rörande militärtjänsten. Nu har saken nått MIgrationsöverdomstolen som ger den lägre instansen bakläxa. Efter att ha redogjort för landinformation om massarresteringar och omänsklig behandling av personer med påstådda kopplingar till Gülenrörelsen konstaterar Migrationsöverdomstolen att migrationsdomstolen inte har uppfyllt sitt utredningsansvar. Ingen uttrycklig riskbedömning har gjorts utifrån mannens kopplingar till Gülenrörelsen eller vad hemlandsmyndigheterna känner till. Målet återförvisas till migrationsdomstolen. Domen är vägledande.

Hämta dom i mål nr UM 12806-20, MIG 2021:4, från kammarrätten i Stockholm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-04:

Kvotflykting vars familj inte kunnat ansöka inom tre månader slipper försörjningskrav till sidans topp

En man från Syrien flydde och hamnade i ett flyktingläger i Sydsudan. Han blev uttagen som kvotflykting till Sverige, men på grund av den långsamma proceduren kom han hit fyra månader efter att han fått uppehållstillstånd. Därefter tog det sex veckor innan han fått uppehållstillståndskort och därefter personnummer. Familjen om hustru och fem barn ansökte om familjeåterförening omgående efter detta. De fick avslag för att försörjningskravet inte var uppfyllt. Enligt EU-rätten är försörjningskrav för en familj tillåtet endast om ansökan gjorts mer än tre månader efter att anknytningspersonen fått flyktingstatus. Detta återspeglas i svensk lag genom att undantag från försörjningskravet beviljas om ansökan görs inom tre månader. Migrationsöverdomstolen går inte in på tidsuträkten i Sverige men konstaterar att när tidsfristen började löpa befann sig alla familjemedlemmarna i olika flyktingläger. Ansökan gjordes så snart det var möjligt. Migrationsöverdomstolen påpekar att det följer av EU-domstolens praxis att en flykting ska undantas från försörjningskravet om det "på grund av särskilda omständigheter är objektivt sätt ursäktligt" att ansökan lämnats för sent. Domen är vägledande. Källa kammarrätten i Stockholm.

Hämta referat av mål nr 8722-20 och 8723-20, referat nr 2021:5 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-04:

Migrationsöverdomstolen: Ny grund för tillstånd borde ha prövats av domstolen till sidans topp

En kvinna som haft uppehållstillstånd på grund av universitetsstudier i Sverige ansökte om förlängning men fick avslag på grund av att hon inte lyckats hålla studietakten. Kvinnans man som ansökt om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till henne fick också avslag. Innan domstol hunnit behandla makarnas överklagande ansökte de om uppehålltstillstånd på grund av att kvinnan fått arbete. Migrationsverket avvisade ansökan eftersom ärendet redan lämnats över till domstol. Men när saken togs upp av migrationsdomstolen valde denna att inte väga in skälen för uppehållstillstånd på grund av arbete och överklagandet avslogs enbart som ansökan om förlängning på grund av studierna. Migrationsöverdomstolen påminner om att saken i migrationsprocessen är uppehållstillstånd och att samtliga omständigheter ska prövas i den processen. Alla skäl för uppehållstillstånd borde därför ha behandlats. Målet återförvisas därför till migrationsdomstolen.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-04:

Migrationsöverdomstolen: Hustrun nekas återförening då mannen är en säkerhetsrisk till sidans topp

En kvinna som tidigare haft uppehållstillstånd som anhörig till sin make ansökte om ett nytt tillstånd. Hon hade då lämnat Sverige och sökte från utlandet, efter att det första tillståndet löpt ut. Säkerhetspolisen avrådde från att bevilja tillståndet eftersom maken, anknytningspersonen, bedömdes som ett "hot mot allmän ordning och säkerhet" på grund av verksamhet inom den våldsbejakande islamistiska miljön. Enligt Säpo skulle mannens ställning stärkas om hustrun tilläts resa in, och det fanns även risk för att hon skulle stödja verksamheten. Migrationsverket följde rekommendationen och avslog. Migrationsdomstolen däremot ansåg att det enligt EU:s familjeåterföreningsdirektiv krävs konkreta och objekta omständigheter för att den sökande själv utgör en fara, vilket inte har visats. Uppehållstillstånd beviljades men nu hävs det av Migrationsöverdomstolen som går på Säpos linje. Migrationsöverdomstolen anser att EU-direktivet inte uttryckligen kräver att det är den sökandes beteende som ska utgöra det allvarliga hotet. Kvinnans närvaro skulle förstärka ett redan befintligt hot mot allmän säkerhet och hon nekas därför uppehållstillstånd. Domen är vägledande.

Hämta referat av mål nr UMS 59-20, MIG 2021:6 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-04-26:

Frey och hennes barn ska utvisas - efter nio år i Sverige till sidans topp

Frey Tsegai, 38, har fast anställning och hennes barn har alla sina vänner i Sverige - men Migrationsverket har bestämt att familjen ska utvisas till det konflikthärjade Etiopien.

Freys historia har väckt starka känslor på sociala medier och har uppmärksammats av många kändisar.

- Etiopien är inte säkert nu, det går att se på nyheterna, man kan attackeras var som helst, säger Frey.

Frey kom till Sverige via Sudan 2012 efter att ha flytt från Etiopien där hon var en del av en regimkritisk rörelse.

- Det är inte säkert i Etiopien för de som kritiserar regeringen. Vi åkte först till Sudan, sen kom vi till Sverige och var först i Hällefors i tre och ett halvt år. Nu har vi varit i Stockholm sedan 2016, säger Frey till Aftonbladet.

Hon berättar att livet i Stockholm var tufft till en början, men sedan 2019 har hon ett jobb som hon trivs med och barnen, som har svenska som första språk, har mycket vänner.

Men nu riskerar familjen att ryckas ifrån sin trygga vardag. Migrationsverket har avslagit deras ansökan om uppehållstillstånd och flyktingstatusförklaring och har beslutat att de ska utvisas till Etiopien.

- De tycker att jag kan bo i Etiopien, att det inte är farligt. Men Etiopien är inte säkert nu, det går att se på nyheterna.

"Kan attackeras var som helst"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 21-04-19:

Hon är 11 år och söker asyl som konvertit till sidans topp

Fatemeh har de senaste fem åren varit engagerad i pingströrelsen. I dag är hon 11 år och hoppas att få stanna i Sverige som konvertit.

Hennes ärende är mycket ovanligt, med tanke på att Migrationsverket inte brukar utreda barns genuina tro på ett individuellt sätt.

Livet är inte riktigt som förr, en aning tråkigare. Fatemeh kan inte längre gå till kyrkan som hon är van vid utan får i stället följa med via sändningarna på Facebook.

- Jag kan inte läsa Bibeln på persiska, men min mamma brukar läsa för mig, berättar hon.

Fatemeh sitter i en soffa hemma hos sig, i den lilla orten Mellansel strax utanför Örnsköldsvik, medan vi samtalar via FaceTime. Mamma Nadja sitter bredvid och då och då smyger de in lite persiska sinsemellan, de är afghanska medborgare men bodde i Iran innan de kom till Sverige.

Det märks att Fatemeh är lite nervös och hon erkänner det snart med ett blygt skratt.

- Jag vet inte varför, säger hon.

Men helt klart är att hon får hantera en börda som få jämngamla behöver dras med. Fatemeh har nämligen lämnat in en asylansökan som konvertit. Hon har redan fått ett avslag från Migrationsverket och nu väntar hon på att ärendet ska upp i domstol.

Familjens framtid

Det är inte bara hennes framtid som det handlar om. Har Fatemeh skyddsskäl skulle också hennes mamma och bror få stanna.

Att ställa frågor om hennes asylansökan är inte helt okomplicerat. Fatemeh är trots allt ett barn och svarar ofta kort och enkelt, ibland bara genom att bekräfta det man frågat om.

Vad är det du tycker om med kyrkan?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Vimmerby 21-05- 01:

Nu inleder den utvisningshotade Vimmerbyfamiljen en hungerstrejk till sidans topp

Den utvisningshotade Vimmerbyfamiljen Berisha inleder på måndag en hungerstrejk. Det berättar familjens "farfar" Lennart Nilsson.

- De stannar hellre och dör här, säger han.

I flera artiklar har vi rapporterat om den utvisningshotade familjen Berisha i Vimmerby.

Halil och Spresha Berisha träffades i Kosovo i början av 2000-talet och kom till Sverige för 15 år sedan. Två av deras tre barn är födda i Sverige. Familjen har ansökt om asyl flera gånger om, men Migrationsverket har gett avslag. Myndigheten anser inte att det finns skyddskäl.

I början av mars kom beskedet att familjen fått avslag av Kammarrätten på sin resningsansökan. Ett av de sista hoppen för att familjen skulle få stanna i Sverige försvann därmed, men de som kämpar för familjen har inte gett upp hoppet.

Han uppskattar det inte alltid själv, men Lennart Nilsson har blivit ansiktet utåt för Vimmerbyfamiljen Berishas kamp för att få stanna i Sverige.

Nu tar familjen till vad de ser som en sista utväg. På måndag börjar de hungerstrejka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Göteborg 21-05- 03:

Personer vägrar covid-test - kan inte utvisas ur Sverige till sidans topp

Personer som ska tvångsutvisas kan stoppa sin egen utvisning genom att vägra ta covidtest.

För inresa i de flesta mottagarländer är det krav på negativt pcr-test och enligt svensk lag måste testet ske frivilligt.

"De som inte vill hem de testar sig inte", säger Mikael Holmgren, tf chef på Gränspolissektionen i region väst där de har flera fall varje vecka.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 21-05-27: Utvisningar stoppas: 9 av 10 kriminella vägrar covidtest (Extern länk)

Maria Malmer Stenergard (M) i Expressen 21-05-27: Inför tvångstestning av de som ska utvisas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-05-04:

EU-domstolen: Utvisning inom EU styrs inte av återvändandedirektivet till sidans topp

Målet rör tre personer från länder utanför EU som sökte asyl i Nederländerna trots att de redan beviljats asyl i andra EU-länder. De uppmanades att återvända till respektive EU-land där de hade skydd. När de inte följde föreläggandena så togs de i förvar. Detta överklagades bland annat för att återvändandedirektivet föreskriver ett formellt beslut om återvändande innan någon tas i förvar. Problemet är att artikeln om detta i direktivet uttryckligen gäller utvisning till ett land utanför EU. I de här fallen skulle det strida mot principen om non-refoulement att utvisa personerna till deras hemländer. Den nederländska domstolen vände sig till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. Enligt EU-domstolen omfattas inte situationen av paragraferna om utvisningsåtgärder i återvändandedirektivet, eftersom dessa handlar om återvändande till tredjeland. Direktivet förhindrar inte att personer som har uppehållstillstånd i andra EU-länder anmodas återvända och även tas i förvar, men detta ska då ske i enlighet med nationell lagstiftning. Om tvångsåtgärder vidtas måste det ändå ske med respekt för de mänskliga rättigheterna enligt Europakonventionen och FN:s flyktingkonvention.

EU-domstolens dom i mål C-673/19 (Extern länk)

Migrationsverkets sammanfattning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-04-16:

Frankrike/ Deportation of Chechen asylum seeker to Russia despite risk of torture till sidans topp

Chechen police abducted Magomed Gadaev, an asylum seeker from Chechnya, in the Russian Federation, and a key witness in a high-profile torture investigation against Chechnya's authorities, two days after he was wrongfully deported from France to Russia on 9 April. Chechen police continue to hold him in custody. Twelve Russian and international human rights organizations said that Gadaev is at high risk of torture, as a result of the actions by the French, Russian and Chechen authorities which violated international human rights law.

Hämta Amnestys rapport (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Asylrättscentrum 21-04-27:

Handbok för arbetsgivare till sidans topp

Vill du anställa någon som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen och vill vara säker på att anställningen uppfyller kraven för att få permanent uppehållstillstånd? Nu släpper Asylrättscentrum tillsammans med Right to play en handbok som hjälper dig att göra rätt.

De som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen måste efter att studierna är klara skaffa ett jobb för att få stanna i Sverige. Anställningsvillkoren måste även uppfylla vissa krav för att personen ska få uppehållstillstånd. För att stötta arbetsgivare som vill anställa dessa personer så finns nu den här handboken som ger enkla råd hur de kan göra rätt i processen.

Handboken tar bland annat upp viktiga frågor som storleken på lön, hur man ska tänka om man inte har kollektivavtal och vad som gäller vid provanställning. Handboken ger både praktiska råd, viktig information om vilka regler som gäller och en checklista för vad arbetsgivaren ska ha koll på.

Hämta handboken (Extern länk)

Se även:

Stöd till den unga som ska söka permanent uppehållstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Center for Gender & Refugee Studies April 2021

Storbritannien/ CGRS launches free library relevant to asylum and CAT claims till sidans topp

The Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) at UC Hastings is thrilled to announce the launch of a Technical Assistance (TA) Library, a new system for advocates to access their robust repository of resources relevant to asylum, withholding of removal, and Convention Against Torture claims. Through the TA Library, advocates who register their cases with CGRS will receive immediate access to a tailored library of pertinent litigation support materials, including practice advisories, country conditions research reports, expert declarations, sample case documents, and unpublished Immigration Judge and Board of Immigration Appeals decisions. The TA Library can be accessed free of charge through CGRS's case intake form online.

The Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) (Extern länk)

The Technical Assistance (TA) Library (Extern länk)

Case intake form (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 21-04-15:

Q & A on the new EU/Africa-Caribbean-Pacific Partnership Agreement till sidans topp

What is the African-Caribbean-Pacific/EU partnership and what is it about?

The ACP-EU partnership is one of the oldest and most comprehensive frameworks for cooperation between the EU and partner countries. It unites over 1.5 billion people stretched over four continents. More specifically, the partnership connects the EU with 79 countries in Africa, the Caribbean and the Pacific. Our collaboration is wide-ranging and based on the values and ambitions that bring the EU and ACP countries closer together. In the past years, the partnership has been focusing on the eradication of poverty and inclusive sustainable development in ACP countries. Our action revolves around three key areas: political dialogue, development cooperation and trade.

Why a new Partnership Agreement?

The current legal framework for the partnership, the Cotonou Agreement, was signed in 2000 for a twenty-year period and due to expire on 29 February 2020. This is why negotiations on a new Partnership Agreement to succeed it (hence the "Post-Cotonou" reference) started in September 2018. In the meanwhile, the application of the Cotonou Agreement has been extended until 30 November 2021.

In addition, time had come to draw lessons from our cooperation and to adapt the new ACP-EU partnership to the new realities and aspirations. The world has greatly changed since the Cotonou Agreement was adopted two decades ago. And so have the EU and its partners. This meant redefining our objectives, while setting new ambitions to respond to the emerging needs and challenges. Negotiations were conducted in line with the EU negotiating directives adopted by the Council in June 2018. Note that the ACP Group of States became an international organisation, the Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS) in April 2020.

What are the new priorities?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Partnerskapsavtalet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Light House Reports April 2021:

Frontex in the Central Mediterranean till sidans topp

The EU borders agency plays a direct role in the Libyan coast guard's interception operations contrary to previous denials

Europe stands accused of creating a proxy force in the waters off Libya to do what its own member states and agencies cannot do themselves without openly violating international laws: intercept unwanted migrants and return them to Libya. The EU and its border agency Frontex have long denied this accusation even as resources are channeled to the Libyan coast guard which has intercepted tens of thousands of people trying to reach Europe across the Central Mediterranean.

There is a confusion of actors at sea with a Frontex mission, an EU naval mission, member states' maritime rescue centres and national coast guards, non-governmental organizations operating rescue vessels, as well as two separate Libyan authorities acting as coast guards. What role are Frontex and associated European air surveillance assets playing in the interception and return of asylum seekers by Libyan forces?

Two starkly different visions of what is happening in Libya's waters have been put forward. The first claims that Europe is investing in Libya's capacity to manage its own waters and perform search and rescue operations as any other country would. In this version of events the material support from the EU and Italy is capacity building for humanitarian and counter-smuggling purposes. Libya has asserted its own search and rescue zone to maritime authorities and is being assisted to set up a rescue coordination centre and equip a functioning coast guard equivalent to those of Italy or Malta.

The darker version of events, supported by independent experts and humanitarian NGOs, declares that the capacity building is a fiction, serving as a thin layer of deniability over Frontex and Italian command and control over a Libyan interception force. In this version, the withdrawal of European vessels and the investment in aerial surveillance is about directing the interception operations.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 21-04-30: Investigations reveal Frontex' complicity in interceptions and returns to horrors in Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 21-04-19:

The Frontex Push-Back Controversy: Lessons on Oversight till sidans topp

By Elspeth Guild, Queen Mary University of London

Revelations about Frontex's potential unlawful actions in the Eastern Mediterranean began to appear first as the result of a joint investigation by Bellingcat, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD and TV Asah published on 23 October 2020 and then picked up by the New York Times, on 26 November 2020. The essence of the allegations are that Frontex has been involved in forcing little boats with potential refugees on board away from Greek islands and back to Turkish waters contrary to a judgment of the European Court of Human Rights which found such collective expulsion unlawful. Since then, a controversy around the agency and its compliance with human rights has been raging in Europe:

+ Already in November 2020 the European Ombudsman's office opened an inquiry into the effectiveness of the Frontex complaints mechanism.

(...)

Artikeln i sin helhet, första delen (Extern länk)

EU Migration Law Blog 21-04-22: The frontex push-back controversy: What oversight for Frontex? (part II) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-04-27:

New EU strategy on voluntary return and reintegration till sidans topp

Today, the Commission adopted the EU strategy on voluntary return and reintegration. The strategy promotes the importance of voluntary returns and aims at increasing their share and number, while improving the quality of the support provided to returnees.

Voluntary returns are more humane, more effective and less costly than forced returns.

The new strategy proposes:

+ a more coordinated and integrated approach among Member States

+ stronger cooperation with partner countries to implement reintegration schemes

+ guidance supported by digital tools for a more functional EU return system

The strategy identifies challenges that complicate the uptake of voluntary returns and suggests a coherent approach based on measures under seven pillars:

- Strengthening the legal and operational framework

- Facilitating effective coordination between all stakeholders

- Supporting voluntary return and reintegration of migrants located in non-EU countries

- Improving return counselling and referral practices through dedicated tools and guidance

- Promoting common quality support

- Fostering the sustainability and the ownership of reintegration in partner countries

- Using financial resources in a better coordinated manner

Next steps

The Commission, together with the High Representative, EU Member States, Frontex, EU Delegations and partner countries, alongside the wide range of stakeholders and international organisations involved, will work to implement the strategy. The Commission will also monitor the implementation of the strategy, notably in the context of the European Migration Network and in regular discussions with the European Parliament and with Member States in the Council.

Artikeln i sin helhet med länkar till bakgrundsdokument, Q&A mm (Extern länk)

Hämta meddelande COM(2021)120 på svenska om EU:s strategi för frivilligt återvändande och återanpassning (Extern länk)

Se även kommentarer:

Statewatch 21-05-05: Detention at the borders to increase "voluntary" return of migrants (Extern länk)

ECRE 21-04-30: European Commission Publishes EU Strategy on Voluntary Return and Reintegration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-04-27:

EU vill få fler migranter att åka hem till sidans topp

Billigare och mer effektivt blir det om EU kan förmå migranter att självmant åka hem, i stället för att tvingas ut ur unionen.

Fast enkelt är det inte.

Med en ny strategi som presenterades på tisdagen hoppas EU-kommissionen få fler att åka hem frivilligt av de migranter och flyktingar som fått avslag på sina asylansökningar eller inte längre har uppehållstillstånd i EU.

- I dag åker bara en tredjedel av de som har fått utreseorder iväg till sina hemländer och av dem är det bara en tredjedel som gör det frivilligt. Och vi vet alla att frivilligt återvändande är mycket enklare, billigare och bättre för alla inblandade, säger inrikeskommissionären Ylva Johansson på en presskonferens i Bryssel.

Mer samordning

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Sveriges Radio Ekot 21-04- 27:

Lättnader för studenter som söker uppehållstillstånd till sidans topp

På grund av pandemin slopar Migrationsverket kravet om att minst hälften av studierna ska ske på plats på campus, vilket öppnar för uppehållstillstånd till utländska studenter även om huvuddelen av undervisningen hålls på distans.

Cecilia Hillman, som leder arbetet med internationell studentrekrytering på Chalmers universitet, säger att det förenklar för både studenter och lärosäten.

"Det känns ju väldigt positivt, säger hon.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-04- 22:

Data visualization reveals impacts of climate change on displacement till sidans topp

Today on Earth Day, UNHCR, the UN Refugee Agency, is releasing a new data visualization 'Displaced on the frontlines of climate change' that shows how the climate emergency is converging with other threats to drive new displacement and increase the vulnerability of those already forced to flee.

The data visualization explores how disasters linked to climate change may worsen poverty, food insecurity and access to natural resources in ways that can stoke instability and violence. The impacts of our changing climate are being felt worldwide, but countries already struggling with conflict, poverty and high levels of displacement are dealing with some of the most severe effects. From Afghanistan to Central America, droughts, flooding, and other extreme weather events are hitting those least equipped to recover and adapt.

The visualization provides geographic examples such as:

Afghanistan where recurring droughts and floods combined with decades of conflict and displacement have left millions of people vulnerable to hunger this year.

Some of the worst violence and displacement in Burkina Faso has occurred in the poorest, most drought-affected areas where armed groups have exploited tensions over access to dwindling water sources and shrinking arable land.

Mozambique is experiencing a similar confluence of conflict and multiple disasters with one cyclone after another battering the country's central region while increasing violence and turmoil to the north displaces hundreds of thousands of people.

In Bangladesh, more than 870,000 Rohingya refugees who fled violence in Myanmar are now exposed to increasingly frequent and intense cyclones and flooding. This highlights that many countries most exposed to the impacts of climate change are already host to large numbers of refugees and internally displaced people.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-04- 29:

Fortsatt stabil migration till Sverige enligt senaste prognosen till sidans topp

Pandemin begränsar fortsatt den internationella rörligheten. Därför sänker Migrationsverket prognosen för hur många som väntas söka asyl i Sverige 2021. Därtill väntas flera lagändringar träda ikraft under året vilket förutspås påverka migrationen ytterligare. Det är huvuddragen i Migrationsverkets senaste prognos.

I Migrationsverkets februariprognos beskrevs hur covid-19-pandemin medfört en begränsad internationell rörlighet och en minskad migration till Sverige under 2020. Då pandemin ännu inte är över kommer den fortsatt att ha en påverkan även i år. I denna prognos sänks därför planeringsantagandet för hur många personer som väntas söka asyl i Sverige år, från 16 000 till 15 000.

- Vi befinner oss fortsatt i ett skede där migrationen till Sverige är begränsad, och de stora lagändringarna ligger fortfarande framför oss, säger Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket.

Prognosen tar inte hänsyn till kommande ändringar i utlänningslagen

Tidigare i april presenterade regeringen förslag till ändrade regler i utlänningslagen som föreslås träda i kraft när den tillfälliga lagen löper ut den 19 juli 2021. Eftersom riksdagen ännu inte fattat beslut om förändringarna i utlänningslagen beaktas de inte i denna prognos. Däremot lämnas en sammanfattning av de övergripande konsekvenser som förslagen kommer att medföra.

För skyddsbehövande och deras anhöriga är det inte så stora skillnader jämfört med tillfälliga lagen. Men förslaget om tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel och särskilda krav för permanent uppehållstillstånd även för andra sökande än skyddsbehövande innebär en större förändring för Migrationsverket.

- Vi ser att förslaget kommer att leda till en mer omfattande förlängningsprövning inom andra ärendeslag än asyl och som riskerar att bli mer resurskrävande på sikt, säger Henrik Holmer.

(...)

Hela artikeln samt fakta ur prognosen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-04- 29:

Fortsatt minskning av asylsökande till Sverige till sidans topp

Coronapandemin fortsätter att göra avtryck på migrationen till Sverige. Samtidigt finns ännu många osäkerheter kring hur sommarens lagändringar kommer att påverka migrationsfrågan.

Migrationsverket sänker prognosen för hur många som väntas söka asyl i Sverige 2021, från 16 000 till 15 000 personer.

- Det beror inte på att vi gjort andra bedömningar, men på att det hittills kommit färre än vi trodde, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Hur migrationen kommer att påverkas när pandemins effekter klingar av är svårt att sia om, enligt Holmer. Men med bedömningen att möjligheten att resa till Sverige kommer att förbättras under och efter sommaren kommer antalet ansökningar successivt att öka till de nivåer Sverige såg innan pandemin.

- Men det finns väldigt stora osäkerheter - skulle det exempelvis uppstå problem med vaccineringsprogrammen kan det innebära fortsatt hårda restriktioner gällande resande.

Väntar fler ärenden

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-05-04:

UNHCR warns of mounting refugee and migrant deaths in the Central Mediterranean till sidans topp

"I'm calling from the port of Trapani in Sicily. As I speak, over 450 persons are disembarking following rescue by the NGO vessel Sea Watch, among them around 180 are children.

Since the early hours of Saturday 1 May, some 1,500 persons have disembarked in Italy following rescue by the Italian Coast Guard and Custom police or by international NGOs in the Central Mediterranean. Most of the arrivals departed from Libya onboard flimsy, unseaworthy vessels and made repeated distress calls.

UNHCR has been present at disembarkations. We have noticed a high presence of children, many of whom are unaccompanied. The majority of arrivals originate from Mali and the Sahel/West Africa, Eritrea and North Africa. The reasons behind these movements are complex. Many are fleeing from war and conflicts, like in the Sahel where indiscriminate attacks constantly lead to death and forced displacement. Many are fleeing persecution and being trafficked and sold like commodities.

However, movements towards Europe represent only the "tip of the iceberg". The majority remain close to home with over 5.4 million refugees and internally displaced people in the Sahel countries. According to UNHCR's global statistics, 80 per cent of people who flee stay within their region of origin.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Frontex 21-04-19: Situation at EU external borders - Detections down because of drop in Eastern Mediterranean (Extern länk)

Frontex 21-05-17: Situation at EU external borders - Detections rise from record lows a year ago (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-04-21:

Nearly 17 child migrants a day vanished in Europe since 2018 till sidans topp

At least 18,000 unaccompanied child migrants have disappeared after arriving in European countries including Greece, Italy and Germany.

An investigation by the Guardian and the cross-border journalism collective Lost in Europe found that 18,292 unaccompanied child migrants went missing in Europe between January 2018 and December 2020 - equivalent to nearly 17 children a day.

In 2020 alone, 5,768 children disappeared in 13 European countries.

Most of the children who have gone missing over the past three years came to Europe from Morocco, but Algeria, Eritrea, Guinea and Afghanistan were also among the top countries of origin. According to the data available, 90% were boys and about one in six were younger than 15.

The investigation, which collated data on missing unaccompanied minors from all 27 EU countries, as well as Norway, Moldova, Switzerland and the UK, found the information provided was often inconsistent or incomplete, meaning the true numbers of missing children could be much higher.

Spain, Belgium and Finland provided figures only up to the end of 2019. Denmark, France and the UK provided no data at all on unaccompanied missing children.

The findings of the investigation raise serious questions about the extent European countries are able or willing to protect unaccompanied child migrants.

Federica Toscano, head of advocacy and migration at Missing Children Europe, a non-profit organisation that connects grassroots agencies across Europe, said the data was "extremely important" for understanding the scale of the problem in Europe. "The high number of missing children is a symptom of a child-protection system that doesn't work," she said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 21-04-23:

Rekordfå asylansökningar beviljade i Sverige till sidans topp

Inte sedan åtminstone 2008 har så få personer fått asyl i Sverige som under fjolåret.

Under fjolåret beviljades drygt 7 200 personer asyl i Sverige. Det är det längsta antalet sedan EU:s statistikbyrå Eurostat började föra statistik i ämnet 2008. Tre av fyra ansökningar fick avslag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Comparative Migration Studies 21-04-22:

Seeking asylum in Scandinavia: a comparative analysis of recent restrictive policy till sidans topp

Seeking asylum in Scandinavia: a comparative analysis of recent restrictive policy responses towards unaccompanied afghan minors in Denmark, Sweden and Norway

Marianne Garvik & Marko Valenta

This article investigates recently imposed restrictions in the asylum regimes in Denmark, Sweden and Norway. The purpose of the paper is twofold. First, we aim to identify general changes in asylum policies and asylum legislation. Second, we discuss and compare the policy tools, practices and legislation that have undermined the rights of unaccompanied Afghan minors. We also observe new tools of internal and external deterrence and restrictive asylum policies, combined with tighter border controls. In the case of adult asylum seekers from Afghanistan, high rejection rates and deportations were used for years as an important tool of deterrence. However, these tools were seldom used against unaccompanied Afghan minors before the large influx of asylum seekers in 2015. Since 2015, increased use of rejections, combined with temporary protections, have emerged as the major tools for restriction. We identify similarities and differences in the policy restrictions targeting unaccompanied minors between the countries. Although we identify some recent diverging trends in Scandinavian asylum policies regarding unaccompanied minors from Afghanistan, the general trend of policy restrictions still prevails in all three countries.

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Svenska Dagbladet debatt 21-04- 18:

"Asylkvoter framtiden för migrationspolitiken" till sidans topp

Ska vi klara att hjälpa människor i nöd och lösa de många utmaningar Sverige står inför måste migrationspolitiken förändras i grunden. Inför ett asylkvotsystem, skriver Nike Örbrink, KDU.

Problemet med svensk migrationspolitik är dels att Socialdemokraterna väljer Miljöpartiet före vad svenska folket vill, och dels att systemet i grunden är föråldrat. Socialdemokraternas duttande i kanterna och förslag på nya lagar kommer inte ordna upp migrationen. Sverige måste övergå till ett asylkvotsystem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-04-19:

"Sverige kan inte strunta i solidariteten" till sidans topp

Högre murar löser inte problemen med ökad kriminalitet, dålig integration och arbetslöshet bland utrikesfödda här i Sverige. Det skriver unga centerpartister i en replik till KDU.

"De många problem Sverige har med kriminalitet, dålig integration och hög arbetslöshet bland utlandsfödda är resultatet av en politik utan plan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-05- 02:

KD, L, SD och M framför gemensamt förslag om migrationen till sidans topp

SD, M, L och KD går samman i ett gemensamt förslag om migrationspolitiken.

I ett gemensamt pressmeddelande skriver partierna att de vill skärpa språkkraven, begränsa anhöriginvandringen och försvåra möjligheterna att få uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Att M, KD, L och SD har viss samsyn om migrationspolitiken har blivit tydligt den senaste tiden. Men några gemensamma förslag om invandringen har inte levererats.

Förrän nu. I ett utskottsinitiativ i socialförsäkrings-utskottet gör partierna gemensam sak och föreslår en rad nya reformer i migrationsfrågan. Förslagen är en tydlig åtstramning jämfört med de förslag som regeringen tidigare lagt fram i sin proposition om migrationspolitiken.

De nya förslagen innebär bland annat att grunden för uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas. Det innebär också att språkkraven skärps, samtidigt som anhöriginvandringen kraftigt begränsas.

Förslaget är det första som skrivs under av alla fyra partier.

Ulf Kristersson: För att stoppa regeringens dåliga politik

Ulf Kristersson (M) säger i en kommentar till SVT att förslaget är ett sätt att "få någonting gjort i svensk politik".

Är detta ett första steg i att skapa en potentiell framtida regering där SD ingår?

- Nej, jag tycker att man ska se det som ett första steg i att göra allvar av en viktig princip, nämligen att i de frågor där man tycker lika där samarbetar man. Sen är det upp till väljarna och riksdagen att ta ställning till förslagen.

Enligt Ulf Kristersson kommer de fyra partiernas gemensamma förslag att få majoritet i riksdagens socialförsäkringsutskott. I juni avgörs frågan i en omröstning i kammaren, men där har de rödgröna partierna tillsammans med Centerpartiet en knapp majoritet.

Åkesson: Helt avgörande

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-05-03: M, SD, KD och L hoppas att C ska stödja migrationsförslag (Extern länk)

SvT 21-05-02: "Framgång för Åkesson att göra gemensamt utspel" (Extern länk)

Sveriges Radio P3 nyheter 21-05-03: Efter migrationsförslaget - ungdomsförbunden splittrade (Extern länk)

SvT Nyheter 21-05-03: Splittrat Liberalerna efter förslaget med SD (Extern länk)

Fredrik Malm (L) i Aftonbladet 21-05-03: Varför stöder du inte våra förslag, Löfven? (Extern länk)

Lars Stjernqvist (S) i Norra Skåne: Det behövs en kompromiss i mitten (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-05-02: Socialdemokraterna röstade för sex av sju av förslag (Extern länk)

Expressen ledare 21-05-02: Miljöpartiet har tagit Löfven som gisslan (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-05-03: Djup spricka i Liberalerna efter partiets utspel med SD: "Oerhört tondövt" (Extern länk)

SvT Nyheter 21-05-02: Löfven: "Tydligt att Jimmie Åkesson håller i taktpinnen" (Extern länk)

SvT Nyheter 21-05-02: Sabunis kontring till Löfven: "L håller i taktpinnen" (Extern länk)

Svenska Dagbladet 21-05-02: Stark intern kritik mot Sabunis utspel (Extern länk)

Heidi Avellan i Sydsvenskan 21-05-07: Hur mycket invandringsdebatt tål Sverige? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-05-02:

Vi är överens om att skärpa invandringen till sidans topp

Jimmie Åkesson: Historiskt besked från SD, M, KD och L i dag

I dag tar vi ett steg mot ett bättre Sverige. Tillsammans med stora delar av oppositionen markerar vi mot regeringens naiva och verklighetsfrånvända syn på migrationspolitiken.

Det förslag vi idag lägger fram, tillsammans med M, KD och L, är ett litet steg i rätt riktning och faktiskt en historisk händelse i svensk politik. Aldrig tidigare har förnuftets röst i invandringsfrågan varit så tydligt och brett representerad av en så pass samspelt konservativ opposition.

Det förslag vi nu, tillsammans med den övriga oppositionen, presenterar hade sett väldigt annorlunda ut om Sverigedemokraterna ensamma stod bakom det, samtidigt är förslaget betydligt bättre än alternativet - regeringens kryphålspolitik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-04-21:

Märta Stenevi: Har möjlighet att ta emot fler till sidans topp

Märta Stenevi (MP) är själv en del av regeringen, men menar ändå att migrationspolitiken som läggs fram inte är Miljöpartiets.

- Det är 80 miljoner människor på flykt i dag, vi har ingen möjlighet att ta emot 80 miljoner människor i Sverige, men vi skulle ha en möjlighet att ta emot betydligt fler än vi gör i dag, säger jämställdhetsministern i SVT:s 30 minuter.

"Det är ingen hemlighet att jag inte är en vän av den migrationslagstiftning som vi har i dag", så sa Miljöpartiets Märta Stenevi efter regeringens svängning i migrationsfrågan 2015, som kraftigt reducerade det svenska flyktingmottagandet.

I en intervju ett år senare menade Märta Stenevi att flyktingmottagandet ännu inte varit i närheten av något tak för vad Sverige mäktar ta emot.

I dag är Stenevi jämställdhet- och bostadsminister i Stefan Löfvens regering. Hon menar fortfarande att man gick för långt med den tillfälliga lagen och att den fick för stora konsekvenser.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-04- 22:

S-ledamöter går emot regeringens nya migrationslag till sidans topp

Flera av Socialdemokraternas riksdagsledamöter kritiserar nu regeringens förslag till ny migrationslag - och har till och med valt att reservera sig i riksdagsgruppen, något som är ovanligt.

"Det läge vi har kommit till nu är väldigt olyckligt, och inte något som jag vill stå bakom", säger Thomas Hammarberg (S).

Regeringens förslag innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel.

- Jag menar att det läge som vi har kommit till nu är väldigt olyckligt, och inte något som jag vill stå bakom, helt enkelt, därför att det leder åt fel håll. Och det sätter också ett väldigt dåligt exempel internationellt, säger riksdagsledamoten Thomas Hammarberg (S), som tidigare var Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

För ett par veckor sedan presenterade regeringen det omdebatterade förslaget till ny migrationslag, som ska införas i juli. Det innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd - inte permanenta - blir huvudregel och att det införs ett försörjningskrav vid anhöriginvandring.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-04-22: Intern kritik inom socialdemokraterna om migrationslag (Extern länk)

Aftonbladet ledare 21-04-22: Löfven bör lyssna på kritiken om migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten debatt 21-04-19:

Kan vi hoppas på en human lösning för de ensamkommande? till sidans topp

Regeringen vill förbjuda förnekande av Förintelsen, samtidigt som den statliga förföljelsen av Sveriges ensamkommande ungdomar pågår med oförminskad intensitet. Kan vi hoppas på en human lösning för de ensamkommande, eller kommer det an på kommande generationer att minnas och berätta?

Ett förbud mot att förneka Förintelsen föreslås nu av regeringen i syfte att komma åt högerextrema krafter. Samtidigt springer man själva den främlingsfientliga högerns ärenden genom att systematisk förfölja Sveriges ensamkommande ungdomar, på skattebetalarnas och det svenska civilsamhällets bekostnad.

Det är vi, vanliga medlemmar av det svenska civilsamhället, som öppnat både våra hjärtan, våra privata hem och våra plånböcker, som bär upp de ungas värdighet och många gånger direkt håller dem vid liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-04- 16:

Interpellationsdebatt: Resultatet av gymnasielagen till sidans topp

Interpellation 2020/21:598 av Emma Ahlström Köster (M)

Regeringen har varit pådrivande för den så kallade gymnasielagen, det vill säga de ändringar i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som innebär att ensamkommande som har fått avslag på sin asylansökan ändå får möjlighet att stanna kvar i Sverige vid studier.

Sveriges Kommuner och Regioner har sedan lagen infördes varit kritiska till hur den fungerar i praktiken. Det har bland annat rått osäkerhet om vilka utbildningar som omfattas av lagens bestämmelser, vem som har ansvaret för ungdomarnas boende, vem som har ansvaret för ungdomarnas försörjning och vem som har helhetsansvaret för ungdomarna.

Utöver dessa problem förmedlar lagen dubbla budskap. Ett nej kan betyda ja, i alla fall på papperet. Men verkligheten visar att regeringen inte tänkt igenom helheten och inte är villig att på riktigt ta ansvar för hela processen från nyanländ till självförsörjande.

Fem år efter lagens införande ser läget ut som följer:

Bara 4 av 10 av dem som fått avslag har lämnat Sverige.

Skolorna utsätts för stora påfrestningar men har fortfarande inte tillräckligt socialt stöd för att kunna utföra sitt uppdrag gällande den nya elevgruppen på ett adekvat sätt.

De ensamkommande har matats med den felaktiga föreställningen att de snabbt kommer att få arbete, vilket för majoriteten har resulterat i frustration och besvikelse.

(...)

Hela interpellationen (Extern länk)

Debatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-04-17:

Polisen har ett omöjligt uppdrag med utvisningar till sidans topp

Att uppehålla sig utan tillstånd i Sverige innebär i normalfallet bara en enda konsekvens: en oplanerad gratisresa till hemlandet. Personer som utvisas återvänder inte sällan till Sverige.

I nuläget är det ett omöjligt uppdrag för polisen att komma till rätta med situationen, skriver polisen Fredrik Kärrholm.

Som polis hör det till vanligheterna att påträffa personer som befinner sig utan tillstånd i landet. Att hantera sådant är dessvärre mycket tidskrävande för den enskilde polismannen - på grund av krångligt system och byråkrati. Ett enda ärende kan uppta en hel arbetsdag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Borås Tidning ledare 21-04-26:

Jesper Strömbäck: Invandringen är fortfarande en resurs till sidans topp

Att följa den politiska debatten är som att äntra ett politikens spegelhus, fyllt av buktande speglar som skapar förvridna bilder av det som debatteras.

Det gäller inte minst debatten om invandring, som numera domineras av två högst problematiska tankefigurer.

Den första tankefiguren är att invandringen måste minska. Det finns flera problem med det argumentet. För det första framställs det som ett "måste", vilket bara syftar till att dölja en politisk vilja. För det andra bortser det från att invandringen har minskat kraftigt de senaste åren, och förra året var den totala invandringen den lägsta sedan 2005. För det tredje framställs det ofta som att invandringen domineras av asylsökande, men faktum är att det vanligaste födelselandet bland dem som invandrade till Sverige förra året var - just det - Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Helsingborgs Dagblad ledare 21-04-22:

Ebo leder till svartjobb och misär. Riv upp systemet. till sidans topp

Åtgärden hjälpte inte. Problemet finns kvar. På annat vis går det knappast att tolka statistiken. Trots ändringen av ebo-systemet - lagen om eget boende - i somras har, som tidningen uppmärksammat, nio av tio asylsökande som flyttat till Malmö bosatt sig i utsatta områden. Uppenbart utan att avskräckas av att de därmed förlorar bidrag.

Egentligen är siffrorna inte särskilt förvånande. Migrationsforskaren Erica Righard framhöll redan i höstas att lagändringen inte skulle få någon effekt. Kommunledningen i Malmö tvivlade också på att skärpningen skulle göra tillräcklig skillnad och försökte att åtminstone få hela staden omfattad av de nya reglerna. Länsstyrelsen sade nej till detta, varpå undantaget sedan årsskiftet bara har gällt omkring hälften av stadsdelarna. Men nu måste frågan ställas vad det överhuvudtaget är för mening med styrmedel som få inom målgruppen tycks bry sig om.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-04-22: Fler väljer utsatta områden trots indraget bidrag (Extern länk)

Sydsvenskan 21-04-22: Trots skärpt lag - asylsökande flyttar till misär i Malmö: "Skrota ebo helt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ttela insändare 21-04- 30:

Rycker upp människor som funnit sammanhang i tillvaron till sidans topp

Migrationsverket har som myndighet skyldighet att följa barnkonventionen, lag i Sverige!

Färre människor söker asyl i Sverige och som en konsekvens väljer Migrationsverket att rycka upp människor i asylprocess och flytta dem till andra städer. Barn, som på grund av en utdragen asylprocess på flera år, funnit vänner och trygghet i skolan och äldre som påbörjat SFI-utbildning och äntligen funnit en pusselbit av sammanhang i sin tillvaro.

(...)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-04-19:

Sänk trösklarna i stället för bidragen till sidans topp

Om man tror att nyanlända får stora summor i bidrag och sparar till semester i Thailand kanske Moderaternas förslag låter bra.

Om målet med förslaget är att hjälpa målgruppen att skaffa arbete, finns annat att göra som skulle ge bättre resultat, skriver syrisksvenske journalisten Ali Alabdallah.

Nyligen föreslog Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson i SVT, att bidragen till nyanlända ska sänkas under de första fem åren, så att det ska löna sig för dem/oss att ta ett jobb.

Det kan låta vettigt när man hör det. Och om man tror att nyanlända får stora summor i bidrag och sparar till semester i Thailand eller för att kunna bo i sommarstuga i Nora kan det förstås vara ett förslag som tilltalar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 21-04-22:

"Den som är vit, tillhör normen, och har en maktposition har större ansvar." till sidans topp

Nyanlända lever inte lyxliv på generösa bidrag - de möter en av de mest exkluderande arbetsmarknaderna i Europa, skriver Verenice Bengtsson, jurist med fokus på mänskliga rättigheter.

Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson, förklarade nyligen att hennes parti vill se en statlig, låg och enhetlig etableringsersättning för nyanlända. De som inte arbetar ska få väsentligt lägre ersättning de fem första åren i Sverige.

I SVT sade Svantesson: "Många som kommer till Sverige arbetar och försörjer sig själva, men alldeles för många hamnar utanför arbetsmarknaden. En orsak till det är de svenska bidragssystemen som är väldigt generösa."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-kuriren ledare 21-04-26:

M- och SD-politik kommer ge större utanförskap till sidans topp

De hårdaste förslagen som presenteras under etiketten "integrationspolitik" har inte alls det som fokus. Ofta är syftet det omvända. I stället för att stimulera invandrares etablering, öka deras delaktighet i samhället och främja allmän sammanhållning sänds motsatt budskap: "Kom inte hit. Men om du ändå kommer hit, ska vi se till att göra din tillvaro så svår som möjligt."

Målet är inte inkludering utan en starkare åtskillnad mellan dem som är födda i Sverige, eller har bott här länge, och de nyinvandrade. De senare ska ha färre politiska rättigheter och sämre socialt skydd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-04-27:

Stenevi går helt vilse i migrationsfrågan till sidans topp

Märta Stenevis argumentation är både naiv och felaktig. Miljöpartiets nya språkrör borde vakna upp och ta del av migrationens verklighet, skriver KDU:s Evin Badrniya.

Märta Stenevi frågades nyligen ut i "30 minuter" med Anders Holmberg i SVT. Av naturliga skäl dök frågan om migration och integration upp. Uppseendeväckande nog sade hon att hon tror Sverige fortsatt kan ta emot fler. Hon sa dessutom att det inte handlar om antalet människor, utan hur vi hanterar situationen kring de människor som kommer hit.

Det är en konstig argumentation, helt utan förankring i verkligheten. Det är ingen tvekan om att volymer har en stor betydelse för Sveriges integrationsförmåga. Att förneka det är att förneka verkligheten.

Materiella faktorer kan inte ignoreras

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aida Badelli, Grön Ungdom i Expressen 21-05-03: Sverige behöver öka invandringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena krönika 21-04-20:

Regeringens orimliga språkkrav till sidans topp

Det är svårt att leva upp till de allt högre kraven på kunskaper i svenska. Vill stat och regering sätta press på individer så behöver man också möta det med resurser, skriver Jehna Al-Moushahidi.

Krav på svenskkunskaper finns hos så gott som alla riksdagspartier i dagsläget, vare sig det handlar om ett krav för att få medborgarskap, få arbeta inom äldreomsorgen eller för att få försörjningsstöd. Samtidigt är möjligheter för invandrare att lära sig svenska begränsade. Regeringens nya förslag om samhälls- och språkkunskaper är en bra utveckling för att säkerställa integrationen av flyktingar och migranter, enligt många. Dock saknas resurserna för att effektivt kunna ställa så pass höga krav.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-04- 26:

SD: Begränsa bidragen för utländska medborgare till sidans topp

Sverigedemokraterna vill begränsa barnbidraget, bostadsbidraget, garantipension och flera andra bidrag till att bara gälla svenska medborgare och medborgare i EU/EES-länder.

Förslaget ska ligga till grund i en förhandling med en framtida borgerlig regering.

- Det kommer vara viktigt för oss i en regeringssamverkan, säger Jimmie Åkesson (SD).

I vårens skuggbudget föreslår Sverigedemokraterna att en rad bidrag enbart ska ges ut till svenska medborgare och medborgare i EU/EES-länder. Det rör bland annat barnbidraget, bostadsbidraget, föräldrapenning på lägsta- och grundnivå, äldreförsörjningsstödet och garantipensionen.

- Syftet är inte primärt budgetrelaterat, utan för att påverka migrationspolitiken långsiktigt. Det blir mindre lukrativt och generöst att bo i Sverige, säger partiets ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt på måndagens pressträff tillsammans med partiledaren Jimmie Åkesson.

Åkesson: Vår ingång in i en framtida regeringsförhandling

Besparingen av förslaget beräknas bli 7-8 miljarder kronor per år. Men för staten väntas inte besparingen lika stor då en del av kostnaden i stället kommer hamna på kommunerna i form av ökande socialbidrag som måste kompenseras.

- Den här frågan är helt avgörande långsiktigt, och det kommer vara viktigt för oss i en regeringssamverkan. Sedan behöver förslaget inte vara exakt det vi lägger fram, men det här är vår ingång in i en framtida förhandling, säger Jimmie Åkesson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-04-26: Sverigedemokraternas krav på stora nedskärningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena ledare 21-04-30:

SD vill mobba utomeuropéer till sidans topp

Mats Wingborg

SD kräver åter att barnbidrag och andra sociala försäkringar bara ska gå till medborgare i Sverige eller något annat EU/EES-land. Förslaget riktar udden mot personer som migrerat till Sverige från länder utanför Europa.

Häromdagen kom ett nygammalt förslag från SD. I skuggbudgeten föreslår partiet att barnbidrag, föräldraförsäkring och garantipension ska dras in för dem som inte är medborgare i Sverige eller i något EU/EES-land. Jimmie Åkesson kallar upplägget för en "kravbaserad integrationspolitik". Konsekvensen skulle bli att barnbidraget drogs in för 100 000 barn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-04-18:

By demonising asylum seekers, Denmark reflects a panic in social democracy till sidans topp

Kenan Malik

hat do you call a government so hostile to refugees that it wants to send them back to a country that tortures and "disappears" its critics on a mass scale? Reactionary? Monstrous? In Denmark, they call it social democratic.

Denmark is the first European nation to insist that Syrian refugees should return to their home country because Bashar al-Assad's regime is now in control and there is little conflict. It has revoked the residency permits of dozens of Syrian refugees and started detaining those it wants to deport. Yet it cannot actually deport anyone because it has severed diplomatic relations with Damascus. Assad's regime is, apparently, despotic enough for Copenhagen to abjure relations but not so bad that Syria is unsafe for returning refugees.

Denmark's decision has less to do with events in Syria than with the ruling Social Democratic party's desire to burnish its anti-immigration credentials. In 2015, the SDP-led government lost power to a rightwing coalition in which mainstream conservatives were backed by the radical right Dansk Folkeparti or Danish People's party (DF). The DF has never formally been in power but the timorousness of mainstream parties has allowed it to shape Danish politics and become, in the words of academic Sune Haugbolle, the nation's "king-maker and thought leader".

Loss of power, and the DF's success, led the SDP, under new leader, Mette Frederiksen, to change political direction, not just returning to more traditional social democratic economic policies but also backing hardline anti-immigration regulation. In opposition, Frederiksen supported a series of grotesque laws, from the confiscation of refugees' valuables to limiting the number of "non-westerners" in any neighbourhood. In power, SDP policies include "zero asylum seekers" and offshore migrant camps.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-04-17:

Biden ändrar sig om flyktingpolitiken efter kritikstorm till sidans topp

För första gången sedan Joe Biden tillträdde som president har han orsakat en enorm kritikstorm från demokraternas progressiva kärnväljare. Orsaken var ett besked om att bibehålla Donald Trumps strikta tak för flyktingmottagning. Efter kritiken viker sig Biden och lovar nu att höja taket.

Under fyra år har USA:s liberaler, progressiva demokrater och människorättsgrupper riktat stenhård kritik mot Donald Trump för hans invandringspolitik och flyktingpolitik. Den har kallats inhuman och rasistisk.

Det var därför inte förvånande att en liknande kritikstorm omedelbart drabbade Joe Biden när han på fredagen kom med det överraskande beskedet att bibehålla Trumps kontroversiella minskning av flyktingmottagningen, med en strikt gräns på 15.000 om året - en historiskt låg nivå för USA.

Kritiken från kärnväljare, vänsteraktivister och människorättsgrupper var öronbedövande.

Människorättsorganisationen ACLU skrev att "Bidens beslut att förlänga Trump-administrationens historiskt låga gräns för flyktingmottagning kan få förödande konsekvenser för folk över hela världen".

I The Atlantic skrev Adam Serwer att Bidens flyktingpolitik var "skamlig" och att han "i det tysta upprätthåller Trumps mest diskriminerande åtgärder".

Kritiken fick Biden att göra en helomvändning. Senare på fredagskvällen kom Vita husets talesperson Jenn Psaki med beskedet att de inte alls kommer att fortsätta Trumps hårda restriktioner, utan tvärtom lyfta taket för att välkomna fler flyktingar, med start i maj.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

UNHCR 21-04-21:

"Jag kan inte stanna i Sverige eller skickas till något annat land" till sidans topp

Almontaser Quteineh, 39, har levt som statslös i Sverige sedan 2015 tillsammans med två av sina barn. De är statslösa palestinier och är inte erkända som medborgare i något land.

Eftersom Sverige saknar en process för att fastställa om någon är statslös, sökte Almontaser asyl.

- Jag kan inte stanna i Sverige men jag kan inte heller skickas till något annat land, berättar Almontaser efter att ha fått tre avslag.

Hans två barn, 15 och 12 år gamla, går i skolan i Sverige men upplever en rad olika hinder kopplade till att de inte har vissa identitetsdokument. De har inte kunnat träffa sin mamma på fem år.

- Det är som en mardröm. [Min dotter] brukar säga att vi aldrig kommer att få våra personnummer och att hon aldrig kommer att träffa sin mamma.

(...)

Hela artikeln och videon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bokus 21-04-22:

Ny bok: Jag bodde i Sverige: om unga svenskafghaners flykt till Frankrike till sidans topp

Aldrig trodde jag att människor skulle tvingas fly från Sverige.

Orden kommer från en svensk anhörig till ungdomar som flydde från Afghanistan till Sverige och sedan flydde vidare.

Asyl och migration är laddade ämnen, och i Sverige säger politiker att vårt land har gjort tillräckligt. Lagar, regler och attityder till människor på flykt ändrades efter 2015 och har tvingat många att fly från Sverige efter tre-fyra år. En del har varit på flykt mycket längre än så. Flera tusen har sökt sig till Frankrike med kanske större möjlighet att få stanna. Men det innebär nytt språk, nya regler, nya sammanhang. Till en början bor de på gatan, saknar de goda sidorna av Sverige men är oroliga över att tvingas dit för att sedan deporteras till Afghanistan.

Annette Rosengren har följt många unga svensktalande afghaner i Paris under deras steg in i det franska samhället. De unga berättar om Sverige och Frankrike, varför de lämnade Sverige, och om sina liv. De visar upp "sitt" Paris och författaren vandrar omkring på gator, i tältläger, söker upp köerna utanför daghärbärgen, och fortsätter hålla kontakt och reser till Paris.

Boken beskriver också Frankrikes och EU:s lagar och praxis, det franska civilsamhällets stöd till flyktingar och migranter och hur de unga försöker ta sig fram i allt detta. Olikt Sverige har de flesta hittills fått stanna i Frankrike även om vägen dit kan bli lång. Ett kapitel tar upp Afghanistan och den svårt utsatta minoritetsbefolkningen hazarer, som många i Sverige tillhör. Slutkapitlet resonerar kring Frankrike avseende migration och immigranter.

Flykten från Sverige har inte upphört och många som flyr nu har bott fem år i Sverige, ibland mer.

(...)

Bokens presentation på Bokus (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 21-04- 23:

"The man who sold his skin" - inför Oscars till sidans topp

I helgen delas världens mest eftertraktade filmpris ut på Oscarsgalan. I klassen bästa internationella film, finns den uppmärksammade The Man who sold his Skin av tunisiska Kaouther Ben Hania.

En film som oväntat kombinerar de två ämnena konst och flyktingkris. Den handlar om flyktingen Sam Aly från Syrien som lånar ut sin rygg till en känd konstnär som på flyktingens ryggtavla tatuerar ett gigantiskt Schengenvisum som möjliggör en resa till oåtkomliga Europa.

Vår Mellanösternkorrespondent har sett filmen och intervjuat regissören Kaouther Ben Hania som också skrivit filmens manus.

Konstnären i filmen talar och förklarar att genom att tatuera ett Schengenvisum på den syriske flyktingens rygg, har han förvandlat honom till ett konstverk, dvs en vara, vilket paradoxalt nog gör att han fritt kan korsa gränser, till skillnad från om han varit en vanlig palestinier eller syrier.

Kaouther Ben Hania fick idén och inspirationen efter att ha sett ett liknande konstverk, en ryggtatuering, av den belgiske konstnären Wim Delvoye, utställd på Louvren i Paris.

- Efter att ha funderat mycket över människan under konstverket och varför man går med på att låta sig tatueras och ställas ut, tänkte jag omedelbart på en syrisk flykting i ett läge där den rika världen höjer sina murar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionens blogg 21-04-26:

Mötet med en rättsstat på glid - ingen ska kunna säga "jag visste inte!" till sidans topp

I detta gästinlägg på Asylkommissionens blogg får vi del av en kommande antologi "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021". Bakom boken står Karin Fridell Anter, föreningen Stöttepelaren, Ingrid Eckerman och Jan Stattin, Stoppa utvisningarna till Afghanistan, Carin Flemström, Haninge frivilliga familjehem och Solveig Freudenthal, Etikkommissionen. Denna text utgör en introduktion till en rad kapitel som behandlar olika aspekter av flyktingmottagandet i Sverige efter regeringens helomvändning som aviserades i november 2015.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Bokkapitlen publiceras på webbplatsen "Den onödiga flyktingkrisen" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 21-05-03:

Tusse om tiden i flyktingläger i Uganda till sidans topp

Tousin "Tusse" Chiza, 19, har med sin röst och energi tagit svenska folket med storm och vunnit både Idol och Melodifestivalen.

Men hade det inte varit för hjälporganisationer i flyktinglägret i Uganda kanske han aldrig kommit hit.

- Jag vet inte om jag hade suttit här i dag utan Unicef, säger han i galan "Världens viktigaste kväll - och roligaste".

Tousin Chiza, känd som idol- och melodifestivalsvinnaren "Tusse", var fem år gammal när han tillsammans med sin familj flydde från Demokratiska republiken Kongo.

Men under flykten kom han bort från sina föräldrar och hamnade med sin moster och andra släktingar i ett flyktingläger i Uganda.

- Att tappa bort sina föräldrar på det sättet var hemskt och det har följt med mig än i dag att man har två figurer, två viktiga figurer, som saknas, berättar han i ett inslag under TV4:s och Unicefs årliga insamlingsgala "Världens viktigaste kväll - och roligaste" som sänds klockan åtta på måndagskvällen.

Visste inte om han skulle klara sig

Tusse tillbringade tre år i flyktinglägret.

- Det var hemskt, tufft var det. Man visste inte om man skulle få mat, om man skulle få rent vatten, om man skulle klara sig till dagen efter, säger han vidare i klippet.

Var tredje månad kom bussar med förnödenheter som kläder och mat från Unicef, någonting Tusse säger ingav hopp. I mejl till Expressen berättar han mer om tiden i lägret:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-04- 21:

Tidigare RFSL-anställd döms för flera våldtäkter till sidans topp

En man i 50-årsåldern döms till fyra års fängelse för fem fall av våldtäkt och två fall av sexuellt ofredande. De fyra målsägandena är asylsökanden som sökt hjälp hos mannen då han arbetade på RFSL Stockholm.

Mannen var vid tiden för de misstänkta övergreppen anställd på RFSL Stockholm, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, och det var på mannens kontor som övergreppen ska ha ägt rum.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Stockholm 21-04-21: Tidigare volontär vid RFSL: "Tror att det här är jätteomfattande" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.