fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 19 juni 2022

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 22-06-14:

Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk till sidans topp

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om skärpta regler för utvisning på grund av brott. Regeringens förslag innebär bland annat att

+ utvisning på grund av brottets allvar ska kunna ske vid lägre straffvärden än i dag

+ det ska ställas högre krav på utlänningens etablering i det svenska samhället för att han eller hon inte ska bli utvisad

+ kravet på synnerliga skäl för utvisning när utlänningen vistats länge i Sverige ska tas bort

+ förbudet mot att i vissa fall utvisa den som kom till Sverige som ung tas bort och ska ersättas med kvalificerade krav för utvisning

+ domstolen inte längre ska beakta det men som utlänningen förorsakas genom utvisningen vid straffmätningen och valet av påföljd

+ återreseförbuden blir längre och ska börja löpa vid dagen för utresa.

Regeringen föreslår även att det ska ges ökade möjligheter att neka uppehållstillstånd för en utlänning som har begått brott och att skyddet mot återkallelse av uppehållstillstånd ska stärkas för den som har blivit utsatt för våld eller allvarliga kränkningar i en nära relation.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2022.

Riksdagen riktar även uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om bland annat att

+ återfallsbrottslighet lättare ska kunna leda till utvisning

+ återkomma med förslag om inhibition vid icke bestående verkställighetshinder, så att en utvisning kan verkställas så snart det inte längre finns något hinder

+ den som har utvisats på grund av brott mot familjemedlem inte ska kunna återvända till Sverige på grund av anknytning till brottsoffren.

(...)

Samlingssida med betänkandet inklusive reservationer, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-06-08:

Förslag på höjt försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring till sidans topp

Regeringen avser inom kort att besluta en lagrådsremiss som gäller höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. Förslaget syftar till att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner.

Det nuvarande regelverket har underlättat för oseriösa arbetsgivare att anlita billig arbetskraft, dumpa löner och utnyttja arbetstagare. De företag som följer reglerna får svårare att överleva utan att själva göra avkall på reglerna. Detta missbruk utgör ett hot mot en sund konkurrens. Som ett led i arbetet med att stoppa missbruket föreslår regeringen ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare.

- Svenska arbetare ska inte tvingas konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman

Förslaget innebär att det kommer att krävas att arbetskraftsinvandraren ska ha en anställning som ger en god försörjning, till skillnad från nuvarande regelverk där det räcker med att kunna försörja sig. Syftet med förslaget är att motverka konkurrens på svenska arbetsmarknaden med låga löner och stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden.

Förslaget föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

Justitiedepartementet 22-06-21: Anders Ygeman bjuder in till rundabordssamtal om försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-06-09:

Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen till sidans topp

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att stärka kvalitet och kontroll i folkbokföringen. Det innebär bland annat att Skatteverket ska ges utökade möjligheter att göra kontrollbesök, och att möjligheten att bli folkbokförd utan känd hemvist slopas.

Regeringen föreslår även ett antal åtgärder för att stärka identitetskontrollen. En person som ska bli folkbokförd i Sverige ska inställa sig personligen hos Skatteverket och där kunna visa upp pass, identitetskort eller uppehållstillstånd. Skatteverket ska även kunna använda biometriska data i folkbokföringskontroller, samt på begäran ta fingeravtryck och ansiktsbild.

Lagändringarna om biometriska data, fingeravtryck och ansiktsbild ska börja gälla 1 september 2023. Övriga lagar ska börja gälla 1 september 2022.

Riksdagen riktar även tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör ta initiativ och återkomma till riksdagen om frågor rörande:

+ samordningsnummer

+ förbättringar av folkbokföringslagstiftningen

+ folkbokföringsbrott.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag i enlighet med vad utskottet anför om samordningsnummer, förbättringar av folkbokföringslagstiftningen, personlig inställelse och folkbokföringsbrott. Bifall till kommittémotionerna 2021/22:4668 yrkande 3, 2021/22:4672 yrkande 3 och 6, 2021/22:4673 yrkande 1 och 2, 2021/22:4678 yrkande 2, 5-7 och 9, 2021/22:4680 yrkande 1 och 3. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 6 under punkt 6, dels i övrigt utskottets förslag.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-06-08:

Riksdagsbeslut: Förskola för fler barn till sidans topp

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen. Förslagens syfte är att öka deltagandet i förskolan genom att varje hemkommun blir skyldig att ta kontakt med vårdnadshavarna. Från att barnet ska fylla tre år, och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år, ska kommunerna upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola.

Det ska även bli obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola bland annat till barn som har bott i Sverige under en kort tid. Barn som ska fylla tre år ska ha en reserverad plats på förskolan, även om inte vårdnadshavarna har ansökt om det. Kommunerna ska också sträva efter att ge ett sådant erbjudande till andra barn som har behov av en förskoleplats för att bättre kunna lära sig svenska.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022, och börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion 2021/22:4478 yrkande 2 med till tillkännagivande om att stärka det svenska språkets ställning i förskolans läroplan. Avslag på övriga motioner.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 11 under punkt 9, dels i övrigt utskottets förslag.

Samlingssida med betänkandet inklusive reservationer, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Industri 22-06-10:

Finland/ Finland planerar bygga stängsel mot Ryssland till sidans topp

Finlands regering vill ändra lagen för att kunna förstärka sin gräns mot Ryssland och hindra hybridoperationer där asylsökande utnyttjas.

Men lagförslaget regeringen lagt fram är inte tufft nog, enligt oppositionen.

Ändringen i beredskapslagen skulle göra det möjligt för Finland att stänga delar av gränsen för asylsökande om de skulle utnyttjas i en situation som den som inträffade förra året där tusentals migranter försökte korsa gränsen från Belarus till Polen och Litauen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Global 22-06-11:

Storbritannien/ Brittisk Rwandaplan för asylsökande överklagas till sidans topp

En brittisk domstol beslutade på fredagen att regeringens planer på att flyga asylsökande till Rwanda kan genomföras och ett första flyg är planerat till tisdag. Men asylrättsförsvarare säger att de kommer att överklaga fallet i landets näst högsta rättsinstans på måndag, rapporterar BBC. Protester mot planerna kommer också att hållas under söndagen och måndagen.

Flera organisationer och fackföreningar - bland andra Care 4 Calais, the Public and Commercial Services Union (PCS) och Detention Action - hade försökt att få ett domstolsbeslut mot flygningen på tisdag då de menar att politiken bryter mot internationell rätt.

Domaren Jonathan Swift gav istället grönt ljus och argumenterade att det finns ett betydande intresse för allmänheten att inrikesminister Priti Patels politik om att föra över asylsökande och migranter som har tagit sig till Storbritannien utan papper till Rwanda.

Domaren menade också att han inte sett bevis på att asylsökare kommer att bli illa behandlade i Rwanda, enligt BBC som också rapporterar att domen kommer att överklagas till Court of Appeal på måndag. Dessutom kommer flera protester att hållas på de kommande dagarna, dels utanför ett förvar, dels utanför inrikesministeriet på måndagseftermiddagen, enligt Big Issue.

"Motbjudande"

Planen på att tvinga asylsökande som tar sig till Storbritannien utan papper till Rwanda för asylprocessen har kritiserats hårt av människorättsorganisationer, FN och enligt uppgifter i brittisk media även av Prins Charles. Tidningarna hänvisar till källor enligt vilken prinsen i privata samtal kallat planen "motbjudande" samt att han ska vara "besviken" över den. Den som beviljas asyl ska få rätt att stanna i Rwanda, men får alltså ändå inte möjlighet att bosätta sig i Storbritannien. Däremot erbjuds de tillgång till stöd och utbildning under en femårsperiod.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 22-06-15:

Storbritannien/ Omplacering av asylsökande till Rwanda stoppades till sidans topp

Det plan som på tisdagskvällen var planerat att föra asylsökande i Storbritannien till Rwanda kommer inte lyfta som planerat, uppger det brittiska inrikesdepartementet för BBC. Beskedet kommer efter att Europadomstolen hävt flera av de aktuella omplaceringsbesluten.

Planerna på att skicka asylsökande från Storbritannien till Rwanda är del av det nya flyktingavtal som slutits mellan länderna. Tanken är att asylprocessen ska skötas där, medan Storbritannien står för kostnaden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 22-06-15: Planet med asylsökande till Rwanda har stoppats (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 22-06-15: Brittiska regeringen frustrerad - flyg med asylsökande stoppades (Extern länk)

ECRE News 22-06-17: UK: Victory for human rights defenders as Rwanda flight 'crashes' on the runway - Government humiliated but looking for come back (Extern länk)

UNHCR 22-06-09: analysis of legality and appropriateness of the UK-Rwanda arrangement (Extern länk)

TT / AB 22-06-15: Britterna fortsätter med planer på Rwandaflyg (Extern länk)

Läs Europadomstolens beslut och flera debattinlägg, nedan under rubrikerna "Skäl för och emot tillstånd" och "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 22-06-07:

Tyskland/ interior minister proposes new route to residency for long-term migrants till sidans topp

German Interior Minister Nancy Faeser has proposed a new route to residency for migrants who have been living in Germany for more than five years with a so-called 'Duldung', a temporary suspension of deportation.

Germany's Interior Minister Nancy Faeser, from the Social Democrat SPD party, has just put forward a new 20-page draft law, which, if passed, would allow migrants in Germany to apply for a longer-term residency and reside legally in the country.

The law, reported the Protestant news agency EPD, is part of a packet of different migration proposals which Faeser promised on June 7 to announce before the German parliament breaks for the summer recess.

The various proposals and laws would then be voted on after the summer break, at the beginning of autumn.

Migrants holding a 'Duldung' - who is eligible?

Those eligible for the new law would be migrants who have not yet received, or have been refused international protection, but have been issued with a so-called "Duldung" by the German state.

A Duldung is a temporary stay permit -- a temporary leave to remain. It is not an actual residence permit, but rather a temporary residence document which enables migrants to reside legally in Germany for a limited period of time while their obligation to leave still stands.

It is issued to migrants who may have been refused either international protection or full residency. Often, a Duldung is issued to people who cannot be sent back to their home country for various reasons, or for those who are pregnant, or undertaking a course of study or training.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Asylos 22-06-08:

Från Afghanistan/ Afghanistan COI Repository till sidans topp

On this page, you can download our Afghanistan Country of Origin Information (COI) Repository, developed jointly by Asylos and Clifford Chance. This repository contains a list of national, regional and international sources and presents current country information on Afghanistan under research headings. This initiative started as an emergency response to the crisis in Afghanistan in August 2021 and is currently updated on a weekly basis, every Thursday.

The research covers the following chapters:

+ Control of Territory

+ Coercion / Forced Recruitment to join Taliban

+ Leaving and 'defecting' from Taliban

+ Justice, Law and Order in Taliban-controlled Territory

+ Livelihood

+ Medical Care

+ Women

+ Children

+ Persons with Disabilities

+ Freedom of Movement

+ Situation of Internally Displaced Persons (IDPs)

+ Documentation

+ Taliban's Ability to Track Individuals of Interest

+ Targeted Groups (such as Journalists, Lawyers, Human Rights Defenders)

Disclaimer

(...)

Hämta den uppdaterade rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19:

Från Afghanistan/ Ställningstagande från Migrationsverket - alla får inte ny prövning till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat det ställningstagande om Afghanistan som publicerades i samband med att beslutsstoppet hävdes i slutet av november 2021. Båda versionerna ansluter till motsvarande riktlinjer från EU:s asylbyrå EUAA. Generellt gäller att Migrationsverket bedömer att säkerhetsläget förbättrats sedan talibanerna tog makten. Av den förra versionen av ställningstagandet framgick att alla med verkställbara utvisningsbeslut bör få en ny prövning på grund av den ändrade situationen. I den nya versionen är detta utbytt mot att de som har asylskäl kopplade till talibanregimen ska få ny prövning. En nyhet är att frågan om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter berörs i ställningstagandet. Migrationsverket påpekar att det humanitära läget är mycket svårt efter decennier av konflikt, naturkatastrofer, långvarig fattigdom och maktövertagandet. Hälsotillstånd, anpassning till Sverige och barnets bästa ska vägas in. Enligt Migrationsverket är situationen inte så allvarlig att alla har ömmande omständigheter enligt lagen. Familjens nätverk och möjlighet till försörjning behöver bedömas och särskilt barns situation.

Hämta ställningstagande RS/089/2021 version 2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19:

Från Afghanistan/ Utvisningar upphävs av domstolar av skiftande anledningar till sidans topp

De flesta äldre beslut om utvisning till Afghanistan som har tagits upp i domstol upprätthålls även sedan EU:s asylbyrå kommit ut med nya riktlinjer efter talibanernas maktövertagande. Exempelvis "västernisering" eller att tillhöra hazaragruppen framstår inte som skäl för asyl bland de domar som Asylnytt läst. Ett mindre antal ärenden har dock lett till uppehållstillstånd i domstol eller återförvisats. Följande ska ses som axplock, inte en komplett genomgång. Ett antal personer som anfört skäl rörande apostasi eller sexuell läggning har blivit trodda i muntlig förhandling, i något fall har det gällt andra personlia skyddsskäl. En person som haft arbetstillstånd men som nu har utpekats som spion på grund av samarbete med FN får flyktingstatus - domstolen anser det rimligt att han inte sökt asyl förrän problemen uppstod. Det förekommer att ärenden om personer som av Migrationsverket bedömts som skyddsbehövande men hänvisats till internflykt leder till bifall eller återförvisas eftersom internflykt inte ska tillämpas. Kvinnor har i flera fall fått uppehållstillstånd på grund av risk för könsrelaterad förföljelse, oftast om de saknar manligt nätverk, men i något fall på grund av de generella kränkningarna av mänskliga rättigheter för unga kvinnor. Ömmande skäl har gett uppehållstillstånd i några fall efter en sammantagen bedömning där både situationen i Afghanistan och anknytningen i Sverige har vägts in, i något fall även psykisk ohälsa. Dessa domar är inte vägledande. Källa förvaltningsrätterna, främst i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19

Från Afghanistan/ Information från Migrationsverket om möjlighet att få pass till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om afghanska medborgares möjligheter att skaffa pass. När den förra versionen publicerades i oktober 2021 utfärdades inga nya pass. Under våren har online-registrering av passansökningar återstartats och myndigheterna i Afghanistan har meddelat att nya pass snart kommer att levereras. Ambassaderna kan endast förnya giltiga pass. Enligt det uppdaterade ställningstagandet godtar Sverige ordinarie afghanska pass (detta avser troligen passet som resedokument, oklart om det även anses styrka identitet). Den som har uppehållstillstånd som skyddsbehövande ska inte behöva resa till hemlandet och kan därför beviljas främlingspass om andra villkor är uppfyllda. Personer som har eller ansöker om andra typer av uppehållstillstånd ska som regel skaffa detta från hemlandet. Men Migrationsverket bedömer att det fortfarande är osäkert om afghaner har rimliga utsikter att faktiskt skaffa pass på det sättet. Det kan därför enligt ställningstagandet antas att den som inte redan har ett giltigt eller utgånget pass saknar möjlighet att skaffa ett. Därmed kan främlingspass övervägas, men som regel begränsat till situationer där personen annars skulle nekas ett uppehållstillstånd på grund av att pass saknas.

Hämta ställningstagandet RS/087/2021 version 2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUAA 22-06-09:

Från Ryssland/ Russia as a Country of Origin: EUAA Country Intelligence Report till sidans topp

Today, the European Union Agency for Asylum (EUAA) published a Country Intelligence Report on Russia as a Country of Origin for asylum applicants. Following the invasion of Ukraine on 24 February 2022, it is estimated that over 300 000 Russian nationals fled Russia in March 2022.

Data indicate that most Russians emigrants have travelled to South Caucasus and Central Asian countries, as well as to Turkey and EU+ countries. In terms of international protection, asylum applications by Russians doubled in March (1 400) from February, reaching the highest level since August 2018.

Since the onset of the war, Russian citizens have felt the economic impact of the invasion associated with sanctions and rising prices; and have experienced significant restrictions on their freedom of speech and assembly. In the two weeks following the invasion, there were 15 440 detentions in connection with anti-war protests. Fear of reprisal, prosecution for anti-war protests, and censorship laws are believed to be a significant push factor for migrants who have recently left Russia.

Within this context, and to shed light on these questions, the EUAA commissioned a Country Intelligence Report on "Russia as a Country of Origin". This report provides up-to-date information and intelligence on asylum-related migration to the EU+, analyses push, pull and enabling factors, and offers a forward-looking analysis to identify potential events that may impact such trends. The reference period for this report covers February 2022 to May 2022.

The drafting of Country Intelligence Reports is carried out together with Ridgeway Information and Stop the Traffik. It is important to note the differences between Country Intelligence Reports and EUAA Country of Origin Information reports regarding methodology, aim, scope and intended audience.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUAA 22-06-15:

Från Somalia/ EUAA releases new Country Guidance till sidans topp

The European Union Agency for Asylum (EUAA) has issued a new 'Country Guidance: Somalia'. The document is based on recent information on the situation in the country and aims to assist national decision-makers in the analysis of the criteria for qualification for international protection in accordance with EU legislation and general EUAA guidance.

According to the annual overview of asylum trends in 2021 released by the EUAA, Somalia was in the top 10 countries of origin in relation to applications for international protection lodged in the EU+. More specifically, Somalis lodged close to 16 400 applications in 2021, the most since 2016.

The 'Country Guidance: Somalia' reflects a joint EU+ position on international protection needs and provides an in-depth country-specific analysis in a practical tool for asylum officials. The guidance aims to ensure that similar cases are treated and decided on in a similar manner and in accordance with the applicable international and EU legislation, without replacing the individual assessment required in each case.

The elements addressed in the 'Country Guidance: Somalia' are: actors of persecution or serious harm, refugee status, subsidiary protection, actors of protection, internal protection alternative, and exclusion. Al-Shabaab's control and operational capacity in Somalia as well as the prominent role of clans in the Somali society have been carefully taken into consideration in the analysis.

The 'Country Guidance: Somalia' publication is available in a user-friendly electronic book format, as well as in pdf. It can be viewed here.

To learn more about the methodology and content of the country guidance documents and to access the guidance on other countries of origin, you can visit the EUAA's Country Guidance page.

Läs eller hämta Country Guidance: Somalia (Extern länk)

Country Guidance page (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19:

Från Syrien/ Urskillningslöst våld i Hassakah innebär skyddsstatus enligt domstolar till sidans topp

I flera olika ärenden har domstolar bedömt att personer som kommer från Hassakah-provinsen i Syrien inte ska utvisas. Provinsen är ett område i norra Syrien som hålls av kurdiska styrkor men där Turkiet intervenerat bland annat med drönarattacker. Även Ryssland har varit inblandat. Samtidigt fortsätter IS att attackera regeringsstyrkorna och de kurdiska styrkorna. Ett fall som nämnts i tidigare utgåva av Asylnytt gällde en kvinna som enligt domstolen inte heller borde utvisas till Armenien, där hon inte längre var medborgare. Hon saknade som ensamstående internflyktalternativ i Syrien. Samma bedömning har i flera fall gjorts för kvinnor från Qamishli, som inte har lyckats visa individuella asylskäl, men som på grund av situationen i Hassakah och bristen på internflyktsalternativ beviljats alternativ skyddsstatus. Detsamma blir beslutet för ett äldre par som flytt från våldet i området. I deras fall som avgjordes i slutet av maj hade Migrationsverket medgett bifall till överklagandet, eftersom Hassakah enligt EU:s asylbyrå EUAA ska ses som ett område där våldet är så urskillningslöst att envar som befinner sig där riskerar att drabbas. Domarna är inte vägledande. Källa förvaltningsrätterna i Stockholm och Göteborg

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 2022:

Från Ukraina/ Information for people fleeing the war in Ukraine till sidans topp

/This information is also available in Ukrainian and Russian/

If you are fleeing the war in Ukraine and coming to the European Union, you will find key information about your rights with regard to crossing the border into an EU country, eligibility for temporary protection and applying for international protection, as well as the rights of travel inside the European Union.

Preparing to leave

If possible, please take valid travel documents with you when leaving. However, the lack of travel documents or medical documents (certificate of vaccination, COVID-19 test) should not be an obstacle to entering the EU.

All EU countries bordering Ukraine are allowing entry to all people fleeing the war in Ukraine on humanitarian grounds regardless of whether or not you have a biometric passport. This applies also to children. If you have Ukrainian nationality and a biometric passport, you can enter the EU by presenting your passport at the border. In all the other cases, EU countires will admit you on humanitarian grounds.

Your rights in the EU

Once you have crossed into the EU you have a number of options depending on your personal circumstances. The authorities will inform you accordingly about your rights.

1. You can be granted temporary protection

If you were permanently residing in Ukraine, and you left the country to escape war from 24 February 2022 onwards, you may be entitled to temporary protection in any EU country. Temporary protection will last for at least one year, this may be extended depending on the situation in Ukraine. Rights under the Temporary Protection Directive include a residence permit, access to the labour market and housing, medical assistance, and access to education for children. Anyone residing legally in the EU also has a right to open a basic bank account. You will also have the right to open a basic bank account.

(...)

Hela artikeln med många frågor och svar, information om att resa vidare, organisationer i varje land etc (Extern länk)

EU-kommissionen: Migration management: Welcoming refugees from Ukraine (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 22-06-07:

Från Ukraina/ Oksanas familj i limbo efter flykten - ukrainska asylansökningar stoppade till sidans topp

Runt 1 600 ukrainare i Sverige är i limbo efter invasionen. De har sökt asyl i Sverige, men kan inte få sina ansökningar prövade då Migrationsverket beslutat att stoppa handläggningen av alla sökande från Ukraina. Många kan inte heller söka skydd enligt massflyktsdirektivet.

- Vi har bara fått höra att vi ska försöka slappna av, säger Oksana Verkhoturova, som är en av de drabbade.

Oksana Verkhoturova och hennes familj var på semester i Egypten när de nåddes av nyheten att hemlandet invaderats av Ryssland. De såg inte möjlighet att få stanna som flyktingar i Egypten.

- Vi kom till Sverige eftersom det är ett land som tar barns rättigheter på allvar, det är viktigt för oss.

Speciella behov

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 22-06-07:

Från Ukraina/ Kritik när Migrationsverket lägger ukrainska asylansökningar på hög till sidans topp

Enligt Migrationsverket fattar man inga beslut i ukrainska asylärenden i nuläget för att värna om rättsäkerheten. Men Asylrättscentrum är kritiska.

- Alla har rätt att få sina asylskäl prövade, säger Mårten Löfberg, generalsekreterare vid Asylrättscentrum.

De flesta ukrainska flyktingar - hittills närmare 38 000 - som kommer till Sverige omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet och kan relativt snabbt få ett tillfälligt uppehållstillstånd, men drygt 1 600 ukrainare har istället sökt asyl. Det beror i de flesta fall på att de inte omfattas av direktivet.

Migrationsverket har infört ett beslutsstopp för ukrainska asylansökningar, vilket gör att alla ärenden läggs på hög.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 22-06-07:

Från Ukraina/ Inga öppna hjärtan för romerna som flyr Ukraina till sidans topp

400 000 romer bor i Ukraina. Nu strider männen mot ryska styrkor, medan kvinnorna och barnen flyr. Men mottagandet i grannländerna är inte detsamma för dem som för andra ukrainare. Det är skillnad på grannar och grannar, skriver Hynek Pallas från Prags centralstation, där romska flyktingar strandat.

"Inatt var det i alla fall ingen som behövde sova på golvet". Den unge volontären nickar med huvudet mot vänthallen bakom sig.

På perrong 1A på Prags centralstation leker små barn tafatt runt en staty medan regnet smattrar mot taket. Att den tjeckiska flyktinghjälpen hastigt inrättades just här efter den 24 februari är ingen slump: Statyn föreställer engelsmannen sir Nicholas Winton som räddade 669 barn, mestadels judar, ur Tjeckoslovakien, före den nazistiska ockupationen 1939.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Utrikes 22-06-14:

Belarusier har lämnat svenska ambassaden i Minsk till sidans topp

De två belarusiska män som har befunnit sig på Sveriges ambassad i Minsk sedan i september 2020 har lämnat ambassaden. Enligt UD ska männen själva ha valt att lämna ambassaden, vilket TV4 var först att rapportera om.

Sajten Radio Free Europe rapporterar att männen har tagit sig till Lettland.

UD bekräftar att männen har lämnat ambassaden, men kan inte redogöra för hur det gått till.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 22-06-15: Därför bodde belarusierna på svenska ambassaden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 22-06-11:

USA och stor del av Latinamerika enas kring migrationen till sidans topp

USA, Kanada och 18 länder från Latinamerika har under toppmötet i Los Angeles enats om en gemensam migrationsstrategi.

Bland annat blir det hårdare tag mot människosmuggling och fler lagliga inrese-möjligheter. Det kommer också att bli lättare att utvisa dem som inte anses ha asylskäl.

Migrationen från Latinamerika och Karibien till USA nådde förra året rekordnivåer.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 22-06-15:

Spanien/ Launch of Operation Minerva till sidans topp

It is this time of the year again: together with the Spanish National Police, Frontex launched Operation Minerva for this summer season. The operation takes place every year to support the border guards in the ports of Algeciras, Tarifa and Ceuta with the migratory flow from Morocco.

With a total of 125 personnel deployed in three different operations in Spain, Frontex will assist the country in checking the people crossing the borders. First-line officers checking vehicles, people and passports, together with experts in stolen vehicles and in identification of fraudulent passport, as well as dog handler teams, all from different EU countries, are among the staff deployed to this operation. The Spanish borders are crossed around 2000 times per day, some of which constitute illegal crossings, too. The first three months of 2022 counted a total of 1.780 cases - a decrease by 38% compared to the same time period in 2021.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 22-06-07:

Frankrike/ 'Illegal methods': Shadow zones employed by French police on Italian soil till sidans topp

What exactly is this outpost set up by the French authorities on Italian soil, close to the border with France? Police agents there hold migrants they pick up before they can enter France illegally for a few hours. Migrants who are held in this place receive a document refusing them entry to France and are handed over to the Italian police. Local migrant rights associations have denounced the process, saying it is illegal.

There is an outpost of the French border police (PAF) on Italian soil. What goes on there might astonish you. When Guillaume Gontard, a French Senator from the Ecology party (Écologie Les Verts de l'Isère) went to visit on May 16, he was surprised to find out about the existence of such a place.

The outpost itself is housed in a rectangular block with windows. It is set into the toll booths at the entrance to the Fréjus tunnel which links Italy with France and is situated on the winding road through the Alps which takes you towards the Italian village of Bardonecchia. The outpost is shared between the French police and the Italian authorities.

It is to this place that migrants who are intercepted before they are able to enter French territory without papers are taken. The majority of them are stopped on a bus which crosses the French Italian border regularly. "It is all quite make-shift: There is one big room, with desks and computers and a long black bench," Guillaume Gontard told InfoMigrants.

If you want to hear more about the border region you can listen to the InfoMigrants podcast, Tales from the Border ?? Subscribe to Tales from the Border, and listen to previous episodes here.

Refusal of entry to France

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 22-06-15:

Slovenien/ Slovenien river stängsel mot Kroatien till sidans topp

Slovenien ska riva det stängsel landet 2015 satte upp vid gränsen mot Kroatien. Anledningen är att det inte tjänar sitt syfte, säger premiärminister Robert Golob.

Taggtrådsstängslet sattes upp under flyktingkrisen 2014-2015, när mer än en halv miljon människor korsade gränsen mellan länderna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 22-06-11:

Grekland/ Immediate evacuation from the Evros islet is a matter of urgency till sidans topp

For more than 48 hours we have again been in contact with a group of 28 Kurdish refugees from Syria (among them several children) who are stranded on an islet in the river Evros near Soufli.

Alarm Phone Statement:

These people have been suffering for days despite a decision of the European Court of Human Rights which was issued on 3rd June 2022, stating "under Rule 39, that the applicants should not be removed until further notice and be provided with food, water and adequate medical care as needed until further notice."

What is clear to us, as we stand together and maintain contact with the people on the islet, is that we are again witnessing how the group have become victims of political power games played on their back.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 22-06-17:

Grekland/ Authorities Ignore ECtHR interim measures and distress calls till sidans topp

Greek authorities continue to ignore interim measures by the European Court of Human Rights (ECtHR) as well as distress calls. Turkiye deemed a safe third country by Greece for Afghans and Syrians has increased efforts to return refugees to these countries. Greece continues to apply "systematic detention of asylum seekers" despite mounting international critique.

As Greek authorities are again under scrutiny over systematic pushbacks, new incidents continue to be reported. A report from the UN Special Rapporteur Human Rights of Migrants recently confirmed that: "In Greece, pushbacks at land and sea borders have become de facto general policy". In an Opinion piece Pavlos Eleftheriadis professor of law at the University of Oxford describes how "The rule of law is sinking in Greek waters," urging the Greek government to act as it "can't, in good faith, continue to ignore pushback allegations".

Meanwhile, reports of Greek authorities continue to ignore interim measures by the European Court of Human Rights (ECtHR) alerts to people on the move stranded in the Evros region along the borders of Turkiye. The region is the scene of tension between the neighboring countries and recently Greek authorities denied involvement in a shooting at the Evros border reportedly killing an Afghan national inside Turkish territory - Turkish media alleged shots were fired from within Greece.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-06-10:

Medelhavet/ Data visualization on Mediterranean crossings, rising death toll at sea till sidans topp

While reported numbers of refugees and migrants crossing the Mediterranean to Europe are fewer than in 2015, journeys are becoming more fatal. This is according to a new data visualization released today by UNHCR, the UN Refugee Agency.

Since a peak in 2015, in which more than a million refugees and migrants crossed the Mediterranean to Europe, the numbers of those making these journeys have seen a downward trend, even prior to the Covid-19 pandemic. In 2021, 123,300 individual crossings were reported, and prior to that 95,800 in 2020, 123,700 in 2019 and 141,500 in 2018.

Despite the lower numbers of crossings, the death toll has seen a steep rise. Last year, some 3,231 were recorded as dead or missing at sea in the Mediterranean and the northwest Atlantic, with 1,881 in 2020, 1,510 in 2019, and more than 2,277 for 2018. Even greater numbers may have died or gone missing along land routes through the Sahara Desert and remote border areas.

UNHCR has continuously been warning of the horrific experiences and dangers faced by refugees and migrants who resort to these journeys. Many among them are individuals fleeing conflict, violence and persecution. The data visualization focuses specifically on the route from the East and Horn of Africa to the Central Mediterranean Sea.

In addition to the rising death toll at sea, UNHCR remains concerned that deaths and abuses are also widespread along land routes, most commonly in and through the countries of origin and transit, including Eritrea, Somalia, Djibouti, Ethiopia, Sudan, and Libya - where the overwhelming majority of risks and incidents are reported.

During their journeys, refugees and migrants have few options but to rely on smugglers to cross the Sahara Desert, exposing them to high risks of abuses. From Libya and Tunisia, many attempt to cross the sea, most often towards Italy or Malta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR's data visualization titled "No End In Sight" (Extern länk)

ECRE News 22-06-10: Med5 urges EU to make 'solidarity' mandatory as civilian rescuers take main responsibility for saving lives and battle authorities to ensure safe disembarkation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 22-06-07:

Polen/ Violence and pushbacks at Poland-Belarus border till sidans topp

Poland unlawfully, and sometimes violently, summarily pushes migrants and asylum seekers back to Belarus, where they face serious abuses, including beatings and rape by border guards and other security forces, Human Rights Watch said today. At least one person drowned and another disappeared in March 2022 in the course of being pushed back.

"It's unacceptable that an EU country is forcing people, many fleeing war and oppression, back into what can only be described as hellish conditions in Belarus," said Lydia Gall, senior Europe and Central Asia researcher at Human Rights Watch. "The unlawful pushbacks of migrants to Belarus and subsequent abuse they face there stands in stark contrast to Poland's open door policy to people fleeing the war in Ukraine."

The humanitarian crisis on the Poland-Belarus border began in 2021, with severe ill-treatment of migrants and asylum seekers by border forces on both sides. Hundreds of people from countries including Iraq, Syria, Iran, Yemen, Afghanistan, and Cuba attempting to seek asylum in the EU end up trapped in the inhospitable border area between the two countries.

Between March and May, Human Rights Watch conducted phone interviews with nine migrants, including families with children and single men, a human rights expert, and activists. Human Rights Watch also interviewed representatives of two border guard stations and two detention centers for foreigners in Poland.

People interviewed said that Polish border guards had pushed them back to Belarus in March and April, sometimes violently, and without due process, despite their pleas for asylum. On the Belarusian side, people reported violence, inhuman and degrading treatment and other forms of coercion by Belarusian border guards. Vulnerable groups, including families with children, older people, and people with health issues were among those summarily pushed back to Belarus.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 22-06-08:

Österrike/ Austrian Supreme Court confirms - police carried out an illegal pushback till sidans topp

Now it is also confirmed by the Supreme Court: In Sicheldorf, southern Styria, police officers carried out an illegal push-back to Slovenia during the tenure of Interior Minister Karl Nehammer.

Our partners and friends from Austria with whom we worked on providing the visibility to the issue of chain pushbacks (see our earlier report from the Austrian border in September 2021) reported:

Requests for protection were ignored and those affected were forced to undress naked and kneel down individually in front of officers. The Administrative Court rejected the revision and confirmed the decision of the Administrative Court of Styria, which concludes that push-backs are partly methodically used in Austria. In addition, the police has the right to respect the human dignity of the affected Ayoub N. Hurted.

The noteworthy procedure had brought about a complaint against measures by Ayoub N. This one was on the 28th September 2020 with six more people, despite his seeking asylum in southern Styria, within just forty-eight hours, were forcibly repatriated to Bosnia via Slovenia and Croatia. According to the Interior Ministry, three of the affected were unaccompanied minors.

Karner ready to resign - abuses of internal control

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Violence Monitoring Network 22-05-06:

Europa/ Criminalisation report: Accused of solidarity till sidans topp

This report documents cases of criminalisation attempts experienced by BVMN's member organisations in several countries, mainly in the Western Balkans and Turkey in 2021. In order to contextualise these events, the report briefly introduces a definition of criminalisation, the political and legal environment, as well as relevant actors, and forms of criminalisation. In addition, it discusses the consequences of criminalisation for BVMN's member organisations and incidents of criminalisation they were subject to, listed after the countries they are located in.

The report observes a trend of deterioration in the situations of CSOs and their team members due to such incidents. Different forms of criminalisation, namely formal and informal criminalisation, scrutiny, obstacles related to visa procurement, defamation in the media and smear campaigns, as well as threats, harassment, and violence had huge negative consequences for the contributing member and partner organisations of the Network.

BVMN and its member organisations are one of several CSOs working in an increasingly restrictive environment to support and monitor the fundamental human rights of people-on-the-move in the EU. Here, the restrictive legal environment for CSOs working in this sector is combined with increasing societal, administrative, and police pressure. This is no longer a country-specific phenomenon, but rather a European- wide trend that, in line with the EU's externalisation policies on migration in general, extends well beyond its external borders.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

Läs mer om kriminalisering av flyktingarna och andra civila, nedan under rubriken "Tvång, hot och deportationer"

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 22-06-07:

Thailand/ Allow newly arrived Rohingya access to asylum till sidans topp

The Thai government should provide recently rescued Rohingya asylum seekers with assistance and immediate access to procedures to determine their refugee status, Human Rights Watch said today.

On June 4, 2022, the Thai navy found 59 Rohingya - 31 men, 23 women, and 5 children - from Myanmar stranded on Koh Dong Island near Satun province in southern Thailand. The navy took them ashore and detained them at the 436 Border Patrol Police unit. Thai officials who questioned them said these Rohingya were abandoned by smugglers, who charged them about 60,000 Thai baht (US$1,750) per person for a journey to Malaysia.

"The Thai government should end its policy of summarily locking up rescued Rohingya people and throwing away the key," said Elaine Pearson, acting Asia director at Human Rights Watch. "Thailand should permit the United Nations refugee agency to screen all Rohingya arriving in Thailand to identify and assist those seeking refugee status."

To protect Rohingya asylum seekers, it is crucial for the Thai government to permit the Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) to conduct refugee status determination interviews, Human Rights Watch said.

Like its predecessors, the Thai government of Prime Minister Gen. Prayut Chan-ocha has treated Rohingya arriving at the border as "illegal immigrants," detaining them in squalid lockups. According to one Western embassy in Bangkok, Thai officials are holding more than 470 Rohingya in indefinite immigration detention with no access to refugee status determination procedures. Thai authorities have not permitted UNHCR to conduct refugee status determinations for them. Thailand also discriminates against Rohingya by refusing to allow them to register as legally documented migrant workers, unlike other people coming from Myanmar.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 22-06-08:

USA/ Här riskerar hon sitt liv i det forsande vattnet - migrantkrisen fortsätter i USA till sidans topp

Rekordmånga migranter fortsätter att ta sig över gränsfloden Rio Grande mellan Mexiko och USA, 234 000 försökte bara under april månad. Och migrationen väntas återigen bli en av de hetaste frågorna i det stundande mellanårsvalet.

- Amerikaner är arga över vad som sker, säger Texas guvernör Greg Abbott (Rep).

Republikanska politiker riktar hård kritik mot President Biden. Men även hans egna partikamrater är djupt besvikna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV SKYDDSSÖKANDE

TT / AB 22-06-11:

Barnen från Ukraina flyttade in i kommunhuset till sidans topp

När Norberg fick oväntat många skyddssökande barn från Ukraina krävdes okonventionella lösningar. Snabbt öppnades en liten skolfilial i kommunhuset och med "evinnerlig tur" fann man personal med erfarenhet, kompetens - och engagemang.

En trappa ned i Norbergs kommunkontor har två sammanträdesrum omvandlats till klassrum. Medelåldern i den strama granitbyggnaden har sänkts rejält, för i klassrummen undervisas omkring 25 barn i åldrarna 6-15 år. Barn som flytt Ukraina och ska slussas in i svensk skola.

Just den här dagen kämpar eleverna i mellan- och högstadieålder med de svenska orden för olika kroppsdelar. Singular och plural. Uttal. Stavning. Det är mycket som ska falla på plats, koncentrationen är påtaglig och lärarduon Kerstin Nordlund och Melsi Bagakashvili lotsar respektive översätter.

- Vi har en, men kon har fyra...? frågar Kerstin Nordlund.

- ... magar? svarar en av eleverna.

- Ja! Magar! Där har du det!

Varför kon har fyra magar utreds inte just då, men Kerstin Nordlund konstaterar att gruppen ofta kommer in på sidospår.

- Barnen behöver mycket, och vi försöker ge dem en bred orientering - som vart man ringer om man hamnar i en nödsituation, var man får cykla, hur kungen och drottningen ser ut och vem som givit namn till "torsdag".

Pratar känslor

I rummet intill huserar eleverna i lågstadieålder. De ska strax ha matematik men först pratar de känslor med läraren Nataliya Melnyshyna. Barnen berättar på ukrainska, hon lyssnar och bekräftar, smyger in de svenska orden. "Glad" återkommer flera gånger, det är så barnen känner när de kommer till skolan, träffar vännerna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Gävleborg 22-06-10: Sommarlov efter kort vårtermin för ukrainska elever i Ockelbo (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Uppsala 22-06-08:

Oleksander behöver en ukrainsk teckenspråkstolk - finns ett fåtal i Sverige till sidans topp

Efter att ha flytt kriget i Ukraina har sju döva flyktingar anlänt till Uppsala. Precis som alla andra behöver de hjälp med mat, kläder och hygienartiklar, men de har också problem med kommunikationen.

- Vi försöker hjälpa dem så mycket som möjligt, annars kan de inte navigera i samhället, säger Jannice Rådahl, kontaktperson för döva flyktingar på Uppsala Läns Dövas Förening.

Oleksander Karbashevsky är en av de ukrainska döva flyktingarna som kommit till Uppsala på grund av kriget i Ukraina. Han letar nu efter ett sätt att kommunicera och söka jobb, men det är väldigt svårt att hitta tolkar.

Enligt Migrationsverket har mellan 100 och 150 döva ukrainska flyktingar kommit till Sverige sedan början av kriget, men i hela Sverige är det bara ett tiotal tolkar som kan ukrainskt teckenspråk.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 22-06-17:

Lång väntan för flyktingar - funderar på att åka tillbaka till kriget till sidans topp

Dasha och Irina kom till Sverige från Kiev i mars men har haft det svårt att komma in i samhället.

Istället har de bollats mellan olika myndigheter, med långa väntetider mellan varje möte.

P4 Sjuhärad frågar Skatteverket om vad det är som tar sådan tid i väntan på bland annat så kallade samordningsnummer.

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 22-06-15: Många flyktingar återvänder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 22-06-13:

Victoria skippade mat för att få råd med strumpor: "Åt inte på fyra dagar" till sidans topp

Ukrainska flyktingar som fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv anses inte vara bosatta i Sverige och har därmed inte rätt till bidrag. De är helt beroende av frivilligas hjälp för att få ihop det ekonomiskt.

Victoria Vyunik var i behov av ett par stödstrumpor och fick lägga nästan en hel veckas dagersättningar på det.

- Jag har knappt ätit på fyra dagar för att ha råd att köpa de här strumporna. De 61 kronorna jag får varje dag i ersättning räcker ju knappt till någonting, säger Victoria Vyunik, som nu bor i Skruv i Lessebo kommun.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 22-06-18: Iryna och Oleksandre får inga pengar för att ta sig till utbildningen i svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 22-06-13:

Staffanstorp ändrar sig - tar emot kvotflyktingar till sidans topp

Staffanstorps kommun ändrar nu sitt beslut om att inte ta emot kvotflyktingar. Det meddelar Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun.

I slutet av mars beslutade kommunstyrelsen i Staffanstorp om ett totalstopp för kvotflyktingar, vilket Sydsvenskan var först med att berätta. Kommunstyrelsen menade att man då ville prioritera flyktingar från krigets Ukraina.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Skåne 22-06-13: "Ynkligt!" - osämja bland skånska moderater om Staffanstorps flyktingvägran (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 22-06-17:

Nya fördelningstal efter dialoger med kommuner till sidans topp

Migrationsverket har idag presenterat förslag på hur många skyddsbehövande från Ukraina som varje kommun ska ordna boende åt i år. För samtliga kommuner innebär detta förslag en sänkning jämfört med de fördelningstal Migrationsverket presenterade i april. Anledningen är att Migrationsverket skrivit ned huvudscenariot för hur många från Ukraina som kommer att söka skydd i Sverige i år.

Migrationsverket har tagit fram fördelningen på uppdrag av regeringen, med stöd av länsstyrelserna och i dialog med kommunerna. Nu har Migrationsverket presenterat såväl totalsiffran som fördelningen över varje kommun för regeringen. Bakgrunden är uppdraget om att åstadkomma en jämnare fördelning över landet när det gäller skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet och det nya regelverk som väntas träda i kraft den 1 juli.

Migrationsverket räknar med att 55 000 skyddsbehövande från Ukraina kommer till Sverige under 2022, men att 5 000 av dem återvänder under året. Sammantaget skulle därmed 50 000 skyddsbehövande vara inskrivna hos Migrationsverket vid årets slut.

- Vi bedömer vi att 23 500 personer behöver hjälp av kommunerna med att ordna boende. Av de övriga bedöms de flesta ordna eget boende. Ett mindre antal skyddsbehövande med behov av vårdboende kommer Migrationsverket att behålla boendeansvaret för även efter 1 juli, säger Magnus Önnestig, direktör Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Lista över hur många skyddsbehövande från Ukraina som varje kommun ska ta emot (Extern länk till pdf-fil)

Statistik över antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per kommun (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 22-06-12:

Stor osäkerhet inför fördelning av ukrainska flyktingar till sidans topp

Den första 1 juli träder troligen en ny lag i kraft som ger Migrationsverket rätt att fördela ukrainska flyktingar jämt över landet enligt en särskild fördelningsnyckel.

Cirka två tredjedelar av ukrainarna som sökt skydd i Sverige har ordnat eget boende, de kommer inte att beröras av kommunfördelningen. Men en del av dem som bor i anvisningsboenden kan behöva flytta till en annan kommun när den nya fördelningslagen träder i kraft.

I många kommuner saknar man information om vad kommunerna blir skyldiga att erbjuda flyktingarna.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 22-06-11: Oklart kring kommunalt ansvar - ska skaffa boende till skyddsbehövande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 22-06-16:

Rumänien/ Efter invasionen i Ukraina stöttar Migrationsverket kolleger i Rumänien till sidans topp

Sex medarbetare från Migrationsverket är just nu i Rumänien, med uppdrag att hjälpa myndigheterna i mottagandet av människor som flytt kriget i Ukraina.

- Här i Galati fungerar arbetet väldigt bra och de som ansöker får sina uppehållstillstånd direkt, säger Johanna Lidberg som är en av de utsända.

Den grå containern har fönster och dörrar, till och med luftkonditionering. På ytterväggarna sitter affischer med information för dem som ska ansöka om skydd, en gulblå örnlogotyp signalerar att rumänska myndigheter huserar här. Sedan hon kom till Galati i april är containern ofta Johanna Lidbergs arbetsplats.

EU-länder som behöver stöd inom asylområdet kan få det av andra medlemsstater via den europeiska asylbyrån EUAA. I spåren av Rysslands invasion av Ukraina har bland annat Rumänien bett om hjälp och Sverige har, genom Migrationsverket, hittills kunnat skicka sex personer som nu tjänstgör på flera olika orter.

Galati, där Johanna Lidberg befinner sig, är en hamnstad vid Donau i östra Rumänien, nära gränsen till Moldavien. Johanna arbetar här tillsammans med en finsk och ett drygt tiotal rumänska kolleger med att informera om massflyktsdirektivet och registrera ansökningar om skydd.

- Vi välkomnar dem som kommer och förklarar vad massflyktsdirektivet är och vad det ger för rättigheter. Jag har förstått att det skiljer sig mellan olika orter men här i Galati fungerar arbetet fantastiskt bra, säger Johanna, som till vardags är handläggare på Migrationsverket i Malmö.

35 000 har registrerat sig i Rumänien

Cirka 600 000 människor på flykt från Ukraina har passerat den rumänska gränsen sedan Rysslands invasion den 24 februari. Runt 85 000 personer bedöms ha stannat i landet och cirka 35 000 har hittills registrerat sig för uppehållstillstånd. I Galati registrerar man mellan 80 och 90 ansökningar per dag och avlastar då kontoret i staden Costanta.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 22-06-17:

Moldavien/ Moldova needs more resources to welcome refugees fleeing Ukraine till sidans topp

The Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees (SRSG) has concluded her fact-finding visit to the Republic of Moldova (13-15 June 2022), which focused on the protection of the refugees fleeing the war in Ukraine.

The number of arrivals in the country has decreased compared to the massive influx at the beginning of the war in Ukraine, but the people arriving now are in a more vulnerable situation and are likely to stay for a longer time. Of the nearly 500,000 refugees who have crossed the border from Ukraine, Moldova is currently hosting about 80,000 persons, half of whom are children. Around 90% of these refugees are hosted by over 10,000 local families.

"Civil society, local communities and state authorities are deploying extraordinary efforts to welcome people from Ukraine, while being very attentive to the protection of their human rights. Even though there is uncertainty as to the length of their stay, more staff, resources and expertise are needed to build long-term solutions for the women, children, elderly and persons with disabilities currently in the country. Certain facilities are not meant to accommodate refugees for longer periods", said the Special Representative.

At the Palanca border crossing with Ukraine and in the Refugee Accommodation Centre MoldExpo, the SRSG talked to refugees who expressed their gratefulness for the hospitality while also making clear their wish to return home as soon as possible. The trend is that slightly more people are going back to Ukraine than coming in.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 22-06-10:

Estland/ 2 000 ukrainska flyktingar bor på estnisk kryssningsfärja till sidans topp

Estland har tagit emot 41 000 ukrainska flyktingar. Nästan 2 000 av dem bor på en kryssningsfärja i Tallinns hamn.

"Det är en stor utmaning, det är mycket svårt. Vår maximala kapacitet är 2 100 och vi har nu runt 1 900, men varje dag kommer 40 nya och väldigt få lämnar färjan, för de kan inte hitta något annat boende", säger Katri Link, färjebolaget Tallinks kommunikationschef och nu ansvarig för flyktingarna, som bor på färjan Isabella i hamnen i Tallinn.

Många har redan ordnat jobb och skola i land för sina barn. "Min dotter har satt barnen i skola, en i första och en i fjärde klass, de fick börja en klass lägre för att de inte kan estniska och vi vill absolut inte ha dem i en ryskspråkig skola", berättar Ljudmila, som flydde från Charkiv med dotter, två barnbarn och ytterligare en släkting.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 22-06-09:

Ryssland/ Ukrainare som flyr till Ryssland granskas vid gränsen - "en del grips" till sidans topp

Ukrainska flyktingar vittnar om att de utsätts för så kallad "filtrering" när de flyr till Ryssland från kriget. Många hålls kvar och försvinner.

Det finns särskilda läger nära Ukraina där flyktingar hålls kvar, blir avklädda, eventuella tatuering kontrolleras, mobiler söks igenom, fingeravtryck tas.

Nu vittnar flyktingar i Estland att även gränsvakter filtrerar dem, som vill lämna Ryssland. 70 flyktingar per vecka släpps inte igenom gränsen, enligt volontäruppgifter.

- Problemet är vid ryska gränsen för de släpper inte igenom alla och en del grips, berättar 32-åriga Olga, som med make och tre barn tog sig från Mariupol via Ryssland till Tallinn i Estland i mars.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-06-10:

Ecuador/ UNHCR and IOM welcome move to regularize Venezuelan refugees till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and the International Organization for Migration (IOM) welcomed Ecuador's regularization initiative that is expected to benefit thousands of Venezuelans.

Ecuador is host to the third-largest Venezuelan refugee and migrant population worldwide. While a majority of the half a million living there are undocumented, Ecuador's decision to begin regularizing their status will start providing those that benefit from the initiative with legal protection and stability.

It will ease their access to rights, basic services and the job market, helping fast-track their socio-economic integration in Ecuador.

"We commend Ecuador's effort in securing the rights and finding practical solutions for Venezuelans who have sought safety in the country," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi. "In these increasingly challenging times for many displaced communities worldwide, the government and the people of Ecuador have continued to show strong solidarity and compassion, and above all, commitment to protect the rights of Venezuelans on the move."

As the economic and health impact of the COVID-19 pandemic continues to be felt in countries and communities across Latin America and the Caribbean, refugees and migrants remain some of the most vulnerable populations - especially those without documentation.

"This initiative is one of the most pragmatic ways of eliminating barriers to a long-term integration. With a regular status, refugees and migrants can fully contribute to their host communities - something they have longed for years," said IOM Director General António Vitorino. "Diasporas play an invaluable role in the life and growth of host societies being a crucial driver for development."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Europadomstolen juni 2022:

Factsheet: Migrants in detention till sidans topp

"...[T]he confinement of aliens, accompanied by suitable safeguards for the persons concerned, is acceptable only in order to enable States to prevent unlawful immigration while complying with their international obligations, in particular under the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees and the European Convention on Human Rights. States' legitimate concern to foil the increasingly frequent attempts to circumvent immigration restrictions must not deprive asylum seekers of the protection afforded by these conventions ... Where the [European] Court [of Human Rights] is called upon to examine the conformity of the manner and method of the execution of the measure with the provisions of the [European] Convention [on Human Rights], it must look at the particular situations of the persons concerned ... The States must have particular regard to Article 3 of the Convention, which enshrines one of the most fundamental values of democratic societies and prohibits in absolute terms torture and inhuman or degrading treatment or punishment irrespective of the circumstances and of the victim's conduct ..." (M.S.S. v. Belgium and Greece (application no. 30696/09), Grand Chamber judgment of 21 January 2011, §§ 216-218).

/Faktabladet innehåller sammanfattningar av en rad beslut från Europadomstolen som berör förvarstagande och rörelserestriktioner, förhållanden i förvar och häkten och förvarstagandes laglighet./

Hämta faktabladet, på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Factsheet on "Accompanied migrant children in detention" (Extern länk till pdf-fil)

Factsheet on "Unaccompanied migrant minors in detention" (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19:

Migrationsöverdomstolen ger bakläxa till domstol som inte beaktat funktionshinder till sidans topp

En man från Somalia sökte asyl bland annat på grund av att han utsatts för omänsklig behandling av Al-Shabaab och riskerade upprepning om han återvände. Mannen är döv och har utvecklat ett eget teckenspråk som bara hans familj förstår. Av allt att döma har han även andra funktionshinder. Vid asylutredningen närvarade tolkar och teckenspråkstolkar som upprepade gånger påpekade att mannen inte verkade förstå frågorna, att de inte heller förstod vad han försökte uttrycka och att han tycktes härma tolkarna. Trots detta fick mannen avslag med motivering att hans uppgifter varit osammanhängande och motstridiga och att han därför inte var tillförlitlig. Inför domstolsförhandlingen bad ombudet att en pågående utredning av mannens funktionsnedsättning skulle inväntas och att mannens syster skulle kallas som vittne. Migrationsdomstolen gick dock till beslut och avslog överklagan på det befintliga materialet utan muntlig förhandiing trots att mannens trovärdighet ifrågasatts. Migrationsöverdomstolen underkänner nu det förfarandet och slår fast att migrationsdomstolen inte har utrett saken "som dess beskaffenhet kräver". Målet återförvisas. Domen är vägledande.

Hämta referat av mål nr UM1584-22, MIG 2022:4 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 22-06-10:

Europa/ AIDA 2021 Updates till sidans topp

The updated AIDA Country Reports provide detailed overviews on legislative and practice-related developments in asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection in 2021.

Updated reports are available for Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The United Kingdom,

Fetch reports (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Europadomstolen 22-06-14:

Urgent interim measure in case concerning imminent removal from the UK to Rwanda till sidans topp

The European Court of Human Rights has today decided to grant an urgent interim measure in the case of K.N. v. the United Kingdom (application no. 28774/22), an asylum-seeker facing imminent removal to Rwanda.

On 13 June 2022 the European Court of Human Rights received a request to indicate an urgent interim measure to the UK Government, under Rule 39 of the Rules of Court, in relation to an Iraqi national who, having claimed asylum upon arrival in the UK on 17 May 2022, is facing removal to Rwanda on the evening of 14 June 2022.

The European Court has indicated to the UK Government that the applicant should not be removed to Rwanda until three weeks after the delivery of the final domestic decision in his ongoing judicial review proceedings.

Under Rule 39 of the Rules of Court, the Court may indicate interim measures to any State Party to the European Convention on Human Rights. Measures under Rule 39 are decided in connection with proceedings before the Court, without prejudging any subsequent decisions on the admissibility or merits of the case. The Court grants such requests only on an exceptional basis, when the applicants would otherwise face a real risk of irreversible harm. For further information, see the factsheet on interim measures.

On 13 April 2022 the UK Government entered into a Memorandum of Understanding with the Government of the Republic of Rwanda for an asylum partnership arrangement. Under that arrangement, asylum seekers whose claims were not being considered by the UK could be relocated to Rwanda.

The applicant, K.N., an Iraqi national, was born in 1968. He left Iraq in April 2022, travelled to Turkey and then across Europe before crossing the English Channel by boat. Alleging that he as in danger in Iraq, he claimed asylum upon arrival in the UK on 17 May 2022.

(...)

Pressmeddelande från Europadomstolen (Extern länk till pdf-fil)

Läs debattinlägg om Storbritanniens planer, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19:

Europadomstolen godkänner att en mor som haft falsk identitet utvisas från fyra barn till sidans topp

En kvinna sökte asyl i Norge år 2001 med en falsk identitet som somalier. Efter beslut om utvisning ansökte hon om en ny prövning och uppgav en ny somalisk identitet som även den var falsk. Under tiden för den andra prövningen träffade hon en norsk man. De gifte sig och hon fick uppehållstillstånd på grund av anknytningen i sin andra identitet. Senare blev hon även norsk medborgare. Paret höll ihop och fick fyra barn. År 2014 genomförde Polisen en granskning av personer som sökt asyl som somalier. Kvinnan medgav då att hon kom från Djibouti och visade sin rätta identitet. Detta ledde till att hennes medborgarskap drogs in och hon fick beslut om utvisning med två års återreseförbud. Alla familjemedlemmarna har överklagat var för sig och utvisningen har behandlats i tre domstolsinstanser i Norge. Den näst högsta instansen, motsvarande hovrätt, ville upphäva utvisningen på grund av hänsyn framför allt till de tre yngsta barnen. Men högsta domstolen upprätthöll utvisningsbeslutet, något som även Europadomstolen nu godkänner. Liksom i tidigare fall anser Europadomstolen att om ett förhållande inletts trots att ena parten inte har laglig status så krävs exceptionella omständigheter för att rätten till familjeliv ska väga över statens rätt att upprätthålla invandringsreglerna. Domstolen anser inte att dessa barn drabbas hårdare än vad som normalt kan förväntas om en förälder utvisas för en begränsad tid.

Application no. 569/20, case of Alleleh and Others v. Norway (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19:

Tigreaner beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus av domstol till sidans topp

En familj från Etiopien har bott några år i Sverige på grund av mannens arbetstillstånd. I slutet av 2020 ansökte de om asyl. Föräldrarna härstammar från Tigray och mannen har även arbetat för TPLF. De menar att de nu riskerar förföljelse. Migrationsverket bedömde dock i sitt beslut i juni 2021 att det som kommit fram om mannens uppdrag inte skulle göra dem särskilt utsatta. I november 2021 beslutade Migrationsverket om verkställighetsstopp för utvisningar av personer med tigreansk etnicitet till Etiopien. Migrationsverket skriver i sitt yrkande till domstolen att situationen är så föränderlig att de inte kan uttala sig om familjen bör ha uppehållstillstånd eller inte. Domstolen refererar Migrationsverkets landrapport där det framgår att civilbefolkningen i Trigray utsätts för omfattande rättsövergrepp. Personer av tigreansk etnicitet blir föremål för gripanden, avskedanden, misshandel etc. Tigreaner ska ha gripits i huvudstaden och förts till interneringsläger där de utsatts för tortyr och trakasserier. Migrationsdomstolen bedömer övergreppen som förföljelse. Eftersom inget tyder på att konflikten är övergående beviljas familjemedlemmarna uppehållstillstånd som flyktingar. Domen är inte vägledande. Källa kammarrätten i Stockholm

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylnytt 22-06-19

FN-kritik mot Sverige för långvarigt frihetsberövande till sidans topp

En person som redan hade ett beslut om utvisning till Afghanistan dömdes till två månaders fängelse och utvisning, på grund av en stöld och narkotikabrott. Efter avtjänat fängelsestraff togs han direkt i förvar. Polisens argument var att mannen hade uttryckt att han inte ville följa utvisningsbeslutet och att det fanns risk för fortsatt brottslighet. Dessa argument återkom varje gång förvarsbeslutet skulle omprövas under nästan två år. I förvaret döptes mannen efter att ha konverterat till kristendomen, vilket ledde till hot och att han tidvis måste skyddas. En ny prövning av asylärendet beviljades men avslogs. Mannen lider av ett hjärtfel som han återkommande behövt vård för och som kan bli livshotande. Trots detta släpptes han inte ur förvar under pandemin utan tvingades dela rum med smittade. Hans pyskiska hälsa har försämrats. Mannens ombud har anmält ärendet till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Kommitténs arbetsgrupp för förvarsfrågor har nu yttrat sig och påpekar att mannen var inlåst i sammanlagt 27 månader, trots att förvarstagande i ett migrationsärende enligt svensk lag inte får pågå mer än 12 månader och fängelsedomen i sig stannade vid två. Detta utgör enligt arbetsgruppen diskriminering. Andra arbetsgrupper kommer att ta upp andra aspekter, men det långa förvarstagandet med konsekvenser för mannens hälsa bryter i sig mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och konventionen om sociala och politiska rättigheter, enligt arbetsgruppen. Sverige är skyldigt att kompensera mannen och vidta åtgärder för att svensk lag ska stämma med internationella åtaganden.

Hämta yttrande 26/2022 (Sweden) A/HRC/WGAD/2022/26 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19:

Migrationsöverdomstolen: Förvar efter misslyckad utvisning är ett nytt förvarstagande till sidans topp

En person som hade fått avslag på asylansökan höll sig undan men greps och togs i förvar. Ett försök att verkställa utvisningen gjordes, men på grund av att det tilltänkta utvisningslandet inte ville släppa in mannen återkom han samma dag. Polismyndigheten fattade då ett nytt beslut om förvarstagande. Mannen släpptes senare ur förvar då en migrationsdomstol kommit fram till att förvarstagandet blivit ogiltigt då det inte omprövats efter två månader. Polisen överklagade med motivering att det rörde sig om ett nytt förvarsärende. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen, som går på Polisens linje. Det var ett nytt förvarstagande och tidsgränserna ska därför räknas från det nya beslutet då mannen återkommit. /Asylnytts kommentar: Migrationsöverdomstolen har tidigare i en liknande situation slagit fast att det inte blir ett nytt verkställighetsärende bara för att verkställigheten misslyckats. Förvarstagandet får därför inte fortsätta längre tid än tolv månader. Men det aktuella fallet rör alltså inte verkställighetsärendet utan förvarsärendet. Ett nytt förvarsbeslut kan tas i ett pågående verkställighetsärende./ Domen är vägledande.

Hämta domen i mål nr UM 11840-21, MIG 2022:5 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19:

Europadomstolen fäller åter Ungern för oacceptabelt förvarstagande vid gränsen till sidans topp

Europadomstolen har tidigare behandlat anmälningar från personer som hållits i Ungerns containerläger vid gränsen till Serbien. När det har gällt vuxna eller en kortare tid har domstolen inte ansett att förhållandena i lägret inneburit brott mot Europakonventionens artikel 3 (förbud mot tortyr och förnedrande behandling mm). I slutet av maj avvisades ännu en anmälan från en tvåbarnsfamilj där ingen bedömdes som speciellt sårbar och vistelsen ansågs kort - 40 dagar. Men Ungern fälldes i februari för att en småbarnsfamilj under en het period hållits i gränslägret under nästan fyra månader varav tidvis isolerade och med andra tvångsinslag. De nya fällningarna gäller två fyrabarnsfamiljer som tillbringade mer än fyra månader i lägret, vilket enligt domstolen var så lång tid under svåra förhållanden att det bröt mot artikel 3 både för barnen. Kvinnan i den ena familjen väntade barn och hade en komplicerad graviditet. Hon behövde komma till sjukhus flera gånger. Vid ett av dessa tillfällen fick mannen följa med försedd med handklovar och koppel. Denna behandling anser Europadomstolen i sig vara ett brott mot artikel 3, i och med att det skedde inför hans barn och sjukhuspersonal samt att det inte fanns någon anledning till fasthållandet. Alla familjemedlemmarnas rättigheter enligt konventionen har alltså kränkts både enligt artikel 3 och artikel 5 (förvarstagandets laglighet). För den andra familjen ansåg domstolen endast att barnens rättigheter kränkts.

Application no. 34883/17, A.S. and Others against Hungary (inadmissible) (Extern länk)

Application no. 38967/17, case of H.M. and Others v. Hungary (violation) (Extern länk)

Application no. 37327/17, case of A.A.A. and Others v. Hungary (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 22-06-10:

Grekland/ Criminalisation of refugees: teenagers are again convicted of Moria fire till sidans topp

Greek court confirms conviction of Afghan teenagers over Moria fires in 2020 as the criminalisation of refugees continues. Greece is increasing deployments of border police and equipment in the Evros while ignoring interim measures by the European Court of Human Rights (ECtHR) on people stranded in the region. The annual report by the Greek Ombudsman puts into question efficiency and reliability of Greek authorities investigations of pushbacks.

Following the recent sentencing of three Syrian nationals to a combined 439 years in prison for "facilitating unauthorized entry" in a Syros court and the sentencing of another group of Syrian nationals to 364 years of imprisonment by the court in Kalamata "for complicity in transferring into Greece third-country nationals" the criminalisation of refugees in Greece continues.

In an appeal ruling on 7 June, the Court of Mytilene affirmed the conviction of the teenagers A.A. and M.H. who were under-aged when they were arrested among four other Afghan youths and later sentenced to five years in prison for "arson with risk to human life" in relation to the fires that destroyed the notorious Moria Reception and Identification Centre in 2020.

In a press release Legal Centre Lesvos, stated: "Once again, the courts of Mytilene flouted the basic rules of a fair trial and the rights of the accused", noting: "Twenty-six prosecution witnesses paraded through the court today, and none of them identified the two defendants. The court nevertheless decided to confirm the conviction of the two on appeal, without credible evidence".

The case against A.A. was reportedly based on the testimony of a witness neither summoned by the investigating magistrate nor appearing before the trial court and for M.H. on video material deemed of such poor quality that no forensic conclusions could be drawn by Athens forensic laboratory.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

You can't evict Solidarity 22-06-14:

Grekland/ Criminalisation at new level: Young woman faces trial for attempted suicide till sidans topp

/Asylnytt: trial postponed, see link for updated article/

Statement of the initiatives CPT Aegean Migrant Solidarity, borderline-europe e.V. and You can't evict Solidarity

On 22 June 2022, a 27-year-old woman who, in desperation, attempted to self-immolate in the notorious Moria 2 camp on the Greek island of Lesvos, now faces trial for arson.

On 21 February 2021, the heavily pregnant M.M. had attempted to take her own life by setting herself on fire at the new Mavrovouni Reception and Identification Centre (RIC) (also called Kara Tepe or Moria 2) on Lesvos. The neighbouring residents in the camp rescued her from the burning tent and extinguished the fire with water bottles and towels. M.M. suffered injuries all over her body and was taken, under guard, to hospital.

However, even more cruel than the burns: instead of providing help and psychological care to the traumatised family, M.M. was charged with 'arson with intent', 'endangering life and the objects of others' as well as with 'damage of an object of common utility by means of fire' after the incident.

At the time of the desperate act, M.M. had already been living with her husband and three small children in the camp "Moria 2" for more than five months under inhuman conditions. The situation in the camp was catastrophic in the winter of 2020/21. The area is close to the sea and completely unsuitable for living: The tents repeatedly collapse or are flooded due to strong winds and heavy rain. There is a lack of medical care, privacy, electricity, running water, hot showers, functioning toilets and other hygiene facilities. As if this were not enough, on 23 January 2021, the Greek government publicly confirmed that dangerous levels of lead had been found in soil samples.

(...)

Hela uttalandet med uppdatering (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 22-05-12:

Italien/ Tunisian deportees denied rights under European "migration management" till sidans topp

On 28 November 2021, Wissem Ben Abdellatif, a 26-year-old Tunisian man, died in a hospital in Rome after suffering a heart attack. He had been transferred to the hospital from the Ponte Galeria detention centre, where he was being held whilst awaiting deportation. A new report dedicated to his memory examines the experiences of Tunisian citizens deported from Italy. Based on over 50 in-depth interviews with deportees, it concludes that Tunisians are regularly denied their rights after arriving in Italian territory (for example, to legal advice, information, or adequate living conditions), and that the situation is propelled by a security-minded approach to migration that has been implemented across the EU and its member states for at least two decades.

Report criticises the treatment of Tunisian deportees in Italy

The report, 'Study on the conditions of stay and trajectories of Tunisian migrants repatriated by Italy', was published by Avocats sans Frontières (ASF), Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) and the Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) at the end of March. [1] It examines the reasons behind Tunisian citizens' "irregular" migration by sea to Italy, and the conditions they face upon arrival. Data provided by 53 expellees is used to make sense of control measures that lead to systematic returns to the North African country and to draw the attention of the authorities to the discriminatory treatment to which they are subjected, which neglects their social needs. As well as that of Wissem Ben Abdellatif, the report highlights the death Ezzedine Anani in December 2021 in the Gradisca d'Isonzo detention centre (Centro di Permanenza per i Rimpatri, CPR), and questions whether migration policies can reconcile security and humanitarian concerns.

Increases in arrivals, interceptions and deportations

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 22-06-10:

Kanada/ Historic vote urges Canadian province to stop jailing immigration detainees till sidans topp

A major Canadian city has made a historic move to help protect the rights of migrants and asylum seekers.

Vancouver's City Council voted unanimously on Wednesday to urge the province of British Columbia to terminate its immigration detention contract with the federal government. The contract allows the Canada Border Services Agency (CBSA) to incarcerate immigration detainees in British Columbia's jails. No other Canadian city has taken this step.

At the hearing, city officials heard from Human Rights Watch, Amnesty International, the British Columbia Civil Liberties Association, and Rainbow Refugee.

They also heard from Abdelrahman Elmady and Sara Maria Gomez Lopez, who experienced immigration detention after arriving in Canada to seek asylum.

Abdelrahman, who has a hearing disability and is a father of two boys, told the councillors how he was jailed in British Columbia without charge: "I was handcuffed and shackled. My belongings were taken away, including the rechargeable batteries to my hearing aids.... My faith in Canada was violently shattered, and I was alone, in jail, and in silence."

Sara was also arrested after she made a refugee claim in British Columbia. "I never understood why CBSA incarcerated me in ... a maximum-security provincial jail," she said. "I turned into an inmate, a number, a faceless nobody."

Today, Sara works as an outreach and intake supervisor at the Vancouver Association for Survivors of Torture, supporting refugee claimants and newcomers. "I believe in a better Canada," she told the councillors.

The councillors passed the motion unanimously. Councillor Jean Swanson, who introduced the motion, observed, "That's probably the most powerful 45 minutes I've experienced here in Council."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Hufvudstadsbladet (Finland) 22-06-07:

Finland/ Maysoon, 61, är hem- och skyddslös - medborgarinitiativ kräver laglig status till sidans topp

Irakiska Maysoon Adnan har fått sex negativa beslut, men menar att hennes asylskäl aldrig utretts ordentligt. Hon är en av de tusentals som anlände under perioden 2015-16, fick avslag, men valde att stanna kvar som papperslös.

Medborgarinitiativet Tillstånd att leva överlämnades på tisdagen till riksdagen, som nu ska ta ställning till förslaget om att ge permanent uppehållstillstånd till de asylsökande som anlände innan 1 januari 2017 och nu lever som papperslösa, eller med oklara tillstånd.

Många av dem har hunnit integrera sig, lära sig språket, börjat arbeta, fått barn, hittat en partner - tills en lång spiral av negativa asylbeslut satt stopp för i princip hela livet.

- Vi talar om en tyst humanitär katastrof, där människors asylskäl inte utretts och där processer har pågått i sju år, säger Markus Himanen från nätverket Fri rörlighet, och en av aktivisterna bakom initiativet.

Gäller tusentals människor

Bakgrunden bakom initiativet finns i det kraftigt ökade antalet asylsökande 2015-16, en lång rad lagändringar och ett restriktivare politiskt klimat som ledde till att tusentals människors asylskäl enligt både forskare, människorättsorganisationer och mediegranskningar inte utreddes ordentligt under den här perioden. Många har stått fast vid att de inte kan återvända hem och många kommer från länder dit Finland inte för tillfället kan deportera folk.

Inrikesministeriet bedömer att det handlar om cirka 3 000 människor och föreslog i en egen utredning nyligen att de som anlänt 2015 och 2016, och nu lever som papperslösa eller med oklara tillstånd, ska få uppehållstillstånd. Åtgärden skulle inte omfatta andra asylsökande och inte heller gälla sådana personer som är dömda för brott.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 22-06-08:

Europa/ Labour rights of undocumented migrant workers: What does the EU say? till sidans topp

Many key sectors of Europe's economy rely on undocumented migrant workers. More often than not, workers' precarious or irregular status is leveraged by employers to reduce their labour costs, by imposing particularly poor working conditions, such as extremely long hours without rest periods, and withholding or stealing workers' wages.

But undocumented workers do have a range of rights at work that are enshrined in both international and EU legal frameworks. In the EU, several laws on fundamental rights, non-discrimination and equality, employment and health and safety, migration, anti-trafficking and victims' rights provide for specific protections that also apply to undocumented workers.

To begin with, labour rights are human rights, so included in the EU Charter on Fundamental Rights. There are several provisions which are crucial for workers' rights, in particular rights to freedom of assembly and association; information, collective bargaining and action; non-discrimination; effective remedy and fair trial; the protection against unjustified dismissal, and the right to fair and just working conditions. The latter is elaborated as working conditions which respect health, safety and dignity, and the rights to limitations of working hours, daily and weekly rest periods and a period of paid annual leave. These fundamental rights apply to all workers in the European Union, including when undocumented. For some aspects, specific EU directives go further in specifying minimum standards for these rights.

Read our guide

We divide the EU directives between those that definitely apply to undocumented workers and those that should apply to them.

1. Directives that definitely apply to undocumented workers

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även ILO-beslut som även rör papperslösa:

ILO 22-06-10: Major breakthrough on occupational health and safety (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Resumé 22-06-13:

AKQA lyfter fram HBTQ-flyktingar: "Det som borde vara en självklarhet är livsfara" till sidans topp

När "Nour" sökte asyl i Sverige berättade han att hans sexuella läggning var förenat med livsfara i hemlandet. Men han fick avslag, eftersom han haft för få sexpartners. Tillsammans med West Pride gör AKQA en kampanj för att uppmärksamma absurditeten - och hjälpa HBTQ-flyktingar att få stanna kvar. "Vi hoppas att det kanske inspirerar fler byråer att engagera sig", säger David Wedebrant, AKQA.

En del av de flyktingar som söker asyl i Sverige gör det på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. I vissa länder är avvikelse från heteronormen det samma som en dödsdom, och därför kommer många flyktingar in i Sverige efter att ha dolt sin identitet hela livet. Men för att beviljas asyl måste man bevisa skyddsbehov, alltså bevisa sin sexuella läggning eller könsidentitet. Tidningen QX har bland annat pratat med 40-åriga Abel, som flytt från Nigeria efter att hans pojkvän mördats. Han är bara en av många som berättat för Migrationsverket om hotet de ställs inför i hemlandet på grund av sin läggning, men som ändå hotas av utvisning från Sverige.

Tillsammans med West Pride har AKQA skapat en kampanj för att uppmärksamma detta. Arbetet har gjorts pro bono och kommer synas brett både digitalt, i traditionella medier, OOH, i debattartiklar och intervjuer. Dessutom kommer man lämna över namninsamlingar till ministrar, och på webben kan man ta del av sex ambassadörers berättelser om varför de tvingats fly sina hemland.

- Där jag kommer ifrån är homosexualitet ett brott. Eftersom det är ett islamiskt land kan man helt enkelt inte vara gay. Men när Migrationsverket tittar på mig vill de att jag ska åka tillbaka ändå. Det spelar ingen roll att jag känner mig hotad. (...) Jag vill vara en människa. Jag vill inte leva i ett samhälle som inte tolererar vem jag är. Jag vill hitta någon som älskar mig, jag vill leva med den personen och skapa en familj. Det här är vad jag drömmer om, berättar "Nour", en av de sex flyktingar som kampanjen kretsar kring.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Qx 22-06-10:

Sex hbtq-asylsökande är ambassadörer för West Pride till sidans topp

Hbtq-personer som söker asyl i Sverige måste göra sin läggning och/eller könsidentitet sannolik för Migrationsverket. En process som i flera år anklagats för att vara rättsosäker där godtyckliga bedömningar från Migrationsverket blir grund för de skyddssökandes framtid. För liv eller död. Det är något som West Pride kräver ändras genom kampanjen Ambassadors of Pride.

Serena från Irak, Ansumana från Senegal, Khalid från Afghanistan, Muhizi från Rwanda, Nour från Marocko och Farhad från Iran är i år West Prides Pride-ambassadörer och hedersmedlemmar. De är alla hbtq-personer från länder där de riskerar sina liv bara genom att finnas. De har flytt till Sverige och står inför en osäker framtid, kommer de få stanna eller skickas tillbaka? På West Prides kampanjsida Ambassadors of Pride berättar de om sina liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio P3 22-06-13: West Pride kräver rättssäker asylprocess för HBTQ-personer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19:

Nytt rättsligt ställningstagande om fristadskonstnärer till sidans topp

Det nya ställningstagandet är rubricerat som en version 2 av en tidigare utgåva, men det är rejält utbyggt och mer än dubbelt så långt, med avsnitt om villkoren rörande försörjningskrav, tillståndstid mm vid förstagångsansökan, förlängning, permanentning och tillstånd för anhöriga. En grundregel är att konstnären från början omfattas av ett fristadsprogram och har blivit inbjuden till Sverige. Försörjningen ska under de första två åren bestå av stipendium och konstnären får då inte ta anställning. Eventuella medföljande familjemedlemmar kan dock få arbetstillstånd. Efter de första två åren finns möjlighet att förlänga uppehållstillståndet genom egen försörjning - men försörjningen får inte bestå av anställning. Permanent uppehållstillstånd kan beviljas om vissa villkor är uppfyllda efter minst tre års tillstånd. Familjeanknytning kommer om konstnären får permanent tillstånd att bedömas enligt en annan paragraf vilket kan medföra att ansökan måste göras från utlandet om inte något undantag kan tillämpas.

Hämta RS/059/2021 version 2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 22-06-18:

Tina och Daniel har öppnat sitt hem för en ukrainsk familj till sidans topp

Majoriteten från Ukraina bor hemma hos privatpersoner och inte på flyktingboenden. Två som valt att ta emot en familj är paret Tina och Daniel Svensson i Rockneby i Kalmar kommun.

"Man vet ju inte vad det är för familj som kommer så lite spänt var det i början men vi har fått en familj som är ganska självgående så det är ingen större belastning".

Tina Svensson tycker att det har varit en givande upplevelse. "Roligt att få göra något för någon annan. Däremot är det väldigt svårt att veta hur man ska göra med myndigheter", säger hon till P4 Kalmar.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 22-06-10:

Kristina i Sörberge är nyutnämnd Timråhjälte till sidans topp

Hon öppnade sitt hem för ukrainska flyktingar och sedan har det rullat på med klädinsamlingar, hjälp med att skaffa jobb och i princip allt som behövs för att göra det nya livet i ett annat land så drägligt som möjligt.

Nu har Kristina Söderström från Sörberge i Timrå uppmärksammats för sitt engagemang.

"Det viktiga för mig är att fler får veta att det finns de som bidrar till att hjälpa de ukrainska flyktingarna", säger Kristina Söderström.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Europaportalen 22-06-13:

Ministrar löser upp första knuten i migrationslåsning till sidans topp

EU-ländernas har enats om ett första steg i arbetet med en ny migrationspolitik. - Detta är verkligen en stor, stor bedrift, säger migrationskommissionär Ylva Johansson.

I fredags träffades EU-ländernas migrationsministrar i Luxemburg i förhoppning om att efter år av förhandlingar kunna röra sig mot en lösning i den fastlåsta frågan om en ny asyl- och migrationspolitik.

- Vi har funnit ett sätt att komma fram, sade Gérald Darmanin, den franske inrikesminister som sedan årsskiftet lett förhandlingarna mellan medlemsländerna i ministerrådet med en ny "steg-för-steg-metod", efter mötet.

Frågan om nya asyl- och migrationsregler i EU har varit politiskt låst sedan 2015 och 2020 lades nya förslag fram. Migrationskommissionär Ylva Johansson (S), som ansvarar för förslagen, kallade mötet för "ytterst framgångsrikt".

- Detta är verkligen en stor, stor bedrift. Vi har nått en överenskommelse om det första steget i steg-för-steg-metoden, sade Johansson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 22-06-10: EU-länderna överens om tillfällig flyktinguppgörelse (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 22-06-09:

Externalisation instead of relocation as part of "voluntary solidarity mechanism" till sidans topp

The EU's Justice and Home Affairs Council, which is meeting today and tomorrow, looks set to adopt a "voluntary, simple and predictable solidarity mechanism" designed to reduce the "pressure" on southern EU states experiencing the arrival of substantial numbers of refugees. Relocation to other member states is described as "the preferred method of solidarity", but financial support for externalised migration control, border surveillance and other repressive measures would also be a possibility.

The draft declaration (pdf) is part of the "gradual approach" to the Pact on Migration and Asylum introduced by the French Presidency of the Council earlier this year. It states that:

"...the following common criteria need to be followed in order to ensure the predictability of the mechanism:

- relocations should primarily benefit Member States confronted with disembarkations following search and rescue operations in the Mediterranean and Western Atlantic route and also apply to other situations to take into account Cyprus' current situation or possible evolutions in the Greek islands;

- relocations should primarily apply to persons in need of international protection, giving priority to the most vulnerable ones;

- to ensure the predictability of the mechanism, a total annual relocation volume will be set;

- each contributing Member State should present a relocation pledge on the basis of an indicative target number of relocations based on the population and the GDP, while maintaining the possibility of going beyond this share;

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

Statewatch 22-05-24: Update on state of play of external cooperation in the field of migration policy (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 22-06-14:

Frontex: Exchange of views leaves key questions hanging till sidans topp

The LIBE Committee Frontex Scrutiny Working Group (FSWG) held an exchange of views on Frontex's activities in non-EU countries today, though certain questions by members were left conspicuously unanswered.

Alongside representatives from the European Commission, Frontex and the agency's management board, one civil society organisation, Border Violence Monitoring Network (BVMN), was invited to participate.

Alexandra Bogos, speaking on behalf of BVMN, referred to 1,520 testimonies of pushbacks from 2017 to today, 456 of which occurred in Frontex's operational areas. Referring to 12 reports to the European Commission by European Migration Liaison Officers in the Western Balkan region from 2019 to 2021, Bogos cited information on "pushbacks being reported throughout the region", and to statements indicating an increase in pushbacks and further limits to accessing asylum procedures following the implementation of Covid measures. BVMN itself has recorded an increase in pushbacks from locations where Frontex officers are deployed.

BVMN has filed three complaints under Frontex's individual complaints mechanism, which have not yet received a response, as well as communicating two letters of concern to the agency (one of which was filed in collaboration with Statewatch). BVMN has also filed a complaint with the Frontex Data Protection Supervisor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska unionens råd 22-06-10:

Rådet antar förhandlingsmandat för reformen av kodexen om Schengengränserna till sidans topp

Som en del av det arbete som gjorts under det franska ordförandeskapet för att reformera Schengenområdet och göra det mer motståndkraftigt mot nya utmaningar har rådet antagit sitt förhandlingsmandat för reformen av kodexen om Schengengränserna.

Genom reformen skapar man i) nya verktyg för att bekämpa instrumentaliseringen av migrationsströmmarna, ii) inrättar man en ny rättslig ram för åtgärder vid de yttre gränserna i händelse av en hälsokris, med utgångspunkt i erfarenheterna från coronapandemin, iii) moderniserar man den rättsliga ramen för återinförande av kontroller vid de inre gränserna för att säkerställa principen om fri rörlighet och samtidigt bemöta ihållande hot, iv) inför man alternativa åtgärder till sådana kontroller.

Tack vare den allmänna riktlinjen kan rådet nu börja förhandla med Europaparlamentet så snart även parlamentet enats om sin ståndpunkt.

Bekämpning av instrumentaliseringen av migrationsströmmarna

I förordningen definieras instrumentalisering av migranter som en situation där ett land utanför EU eller en icke-statlig aktör uppmuntrar eller underlättar tredjelandsmedborgares resor mot EU:s yttre gränser eller till ett medlemsland i syfte att destabilisera EU eller ett medlemsland. Genom förordningen införs nya åtgärder för att bekämpa detta fenomen, bland annat genom att antalet gränsövergångsställen vid de yttre gränserna eller deras öppettider begränsas och att gränsövervakningen skärps.

Åtgärder vid de yttre gränserna i händelse av en hälsokris

Förordningen ger EU möjlighet att snabbt anta bindande minimiregler om tillfälliga reserestriktioner vid de yttre gränserna i händelse av hot mot folkhälsan. Denna möjlighet utökar de verktyg som finns i dag och som använts under coronapandemin och som har tagits fram på grundval av icke-bindande rekommendationer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 22-06-16:

Frontex deploys return team to Paris till sidans topp

On 30 May, Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, deployed a team of forced-return escort and support officers at the Charles-de-Gaulle International Airport to support France with the operational implementation of returns, including return in transit from other Member States.

The main tasks of the forced-return escort and support officers is to escort persons who have received a return decision from national authorities, to provide ground support in the area of return and to identify and assist vulnerable groups or families with children.

In addition to training provided by Frontex, this experienced team was also trained by the French authorities in order to facilitate their full integration and effective cooperation with the French colleagues working at the airport.

Frontex has also deployed teams of forced-return escort and support officers at four other key international airports in Italy, Germany, the Netherlands and Austria.

In 2021, Frontex assisted in returning more than 18 300 people, out of which 26% returned on a voluntary basis. All the non-EU nationals returned with Frontex's support were not entitled to remain in the EU upon decision of the relevant national authorities in the Member States.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Sveriges Radio Jämtland 22-06-10:

Skogsarbetare från Kamerun nekas arbetstillstånd i Sverige till sidans topp

Plantsättare från Kamerun, som är ungkarlar utan egen familj, nekas tillfälligt arbetstillstånd i Sverige, nu finns risken att tusentals skogsplantor aldrig kommer ner i marken i sommar.

"Det är riktigt eländigt. Både för oss och för killarna", säger skogsentreprenören Kenneth Söderström i Kvarnsjö i Bergs kommun.

Att en person inte har någon fast relation eller familj i kombination med att det finns pågående konflikter mellan separatistgrupper och landets regering i Kamerun det är tillräckliga grunder för att få avslag på sin ansökan, enligt Migrationsverket.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 22-06-08:

Human trafficking in Norway: progress on reforms, but should avoid rapid deportations till sidans topp

The Council of Europe's Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) has published its third evaluation report on Norway focusing on human trafficking victims' access to justice and effective remedies. The report also assesses developments since the publication of GRETA's second evaluation report on Norway as regards the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings.

To combat trafficking in human beings, GRETA acknowledges steps taken to further develop Norway´s legislative framework, including by adopting amendments to the Criminal Code and the Immigration Regulation as well as by the adoption of the Transparency Act imposing obligations on larger enterprises to identify, prevent and mitigate violations of fundamental human rights and ensure decent working conditions in their supply chains. GRETA also welcomes the adoption of legislation on interpretation in public services, but it considers that access to qualified and independent interpreters should also be guaranteed to victims of trafficking at the time of their initial meeting with the lawyer.

Norway remains a country of destination for victims of trafficking in human beings. Sexual exploitation is the predominant form of exploitation detected, but there are indications that trafficking for labour exploitation is on the rise, particularly in the construction, fishing, cleaning, agriculture, waste collection, hospitality and restaurant industries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 22-06-14:

Internationellt/ FN: Omfattande svält och flyktingströmmar att vänta nästa år till sidans topp

Världen måste förbereda sig på omfattande svält och nya stora flyktingstormar redan nästa år, säger FN:s livsmedelsprograms högste chef David Beasley på sitt besök i Stockholm.

Kombinationen av pandemi, torka, skenande livsmedelspriser och kriget i Ukraina gör att världens ledare måste satsa mer pengar på att hjälpa de fattigaste länderna, säger Beasley som även vill att Ryssland ska öppna upp ukrainska hamnar igen så viktig export kommer igång.

Samtidigt ger biståndsminister Matilda Ernkrans (S) besked att Sverige ger ett extra stödpaket på 40 miljoner kronor till livsmedelsprogrammets arbete i Etiopien, ett av de värst drabbade länderna.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 22-06-12:

Färre ukrainska flyktingar till Sverige än väntat till sidans topp

Utvecklingen av kriget i Ukraina har gjort att huvudscenariot över hur många flyktingar som skulle komma till Sverige har omprövats.

Hittills har cirka 40 000 ukrainare sökt skydd i Sverige, men återvandringsgraden har varit svår att uppskatta.

"Nu tror vi på 50 000 för helåret och i det ligger också att vi har en bedömning på att ungefär 5 000 som har kommit hit väljer att återvända", säger Magnus Önnestig, som är avdelningschef för Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 22-06-13: Färre ukrainska flyktingar än väntat - så fördelas de till länets kommuner (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 22-06-13: Kommundirektör: "Skulle gärna ta emot fler" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

World Economic Forum 22-06-09:

6 things you didn't know about refugees and migration till sidans topp

Migration is often seen through the narrow lens of the prominent political issue of the day, providing a distorted picture of the data.

Migration patterns around the world are riddled with complexities that often challenge the preconceptions that dominate the headlines.

Policymakers need to understand key regional trends if they are to develop effective policies that lead to safe and well-managed migration.

Around the world, more than 281 million people are living, working or seeking refuge in a country other than their country of origin. People migrate for a wide variety of reasons and migration patterns vary hugely between regions.

So often, we read and hear about migration from a national perspective, portrayed as a negative domestic political issue. This focus can mask the reality that migration patterns and processes are very closely linked to geography and that key regional features develop over decades. Thus, greater recognition of regional and sub-regional migration patterns, variations and complexities can assist in formulating strategic and sustainable policy responses.

Here are six graphics from the latest World Migration Report that show why we need to understand the regional dimensions of migration:

1. Countries serve as host and origin for refugees

2. More migration happens within Africa than from Africa

3. Internal displacement affects every continent on earth

4. Asia's serious refugee situation has mostly been contained in Asia

5. Most international migrants in Europe are European

6. Northern America experiences the least emigration but the most immigration

Läs mer och se grafiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-06-16:

Nytt rekord i antalet människor på flykt i världen - tio år lång trend fortsätter till sidans topp

Trots vissa tecken på förbättringar är hastigheten och omfattningen av antalet människor på flykt i världen långt större än antalet lösningar för flyktingar.

Antalet människor som tvingats på flykt har ökat varje år under de senaste tio åren och är nu det högsta antalet sedan mätningarna startade. Detta är en trend som enbart kan vändas genom en ny samordnad ansträngning för fred, sa UNHCR, FN:s flyktingorgan, idag.

Vid slutet av 2021 hade 89,3 miljoner människor tvingats på flykt på grund av krig, våld, förföljelse och människorättskränkningar. Det är en ökning på åtta procent från föregående år och är mer än dubbelt så många som antalet människor på flykt för tio år sedan, enligt UNHCR:s årliga Global Trends-rapport.

Sedan dess har Rysslands invasion av Ukraina - som har lett till den snabbaste och en av de största flyktingkriserna sedan andra världskriget - och andra nödsituationer, från Afrika till Afghanistan och andra ställen, drivit upp siffran över antalet människor på flykt i världen till den dramatiska milstolpen på 100 miljoner.

-Varje år under det senaste decenniet har siffrorna ökat, säger FN:s högkommissarie för flyktingar, Filippo Grandi. Antingen kommer det internationella samfundet att gemensamt ta till åtgärder för att bemöta den här mänskliga tragedin, lösa konflikter och finna varaktiga lösningar, eller så kommer denna förfärliga trend att fortsätta.

Förra året var anmärkningsvärt på grund av antalet konflikter som eskalerade och nya som blossade upp. I 23 länder, med en sammantagen befolkning på 850 miljoner människor, pågick medel- eller högintensiva konflikter, enligt Världsbanken.

Samtidigt bidrar matbrist, inflation och klimatkrisen till människors svåra situation och ökar trycket på humanitär nödhjälp medan finansieringsutsikterna i många situationer verkar dystra.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Unicef 22-06-20: Nästan 37 miljoner barn på flykt i världen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen maj 2022:

Barnens tid och framtid - En studie av den svenska asylbyråkratin efter 2015 till sidans topp

Den här studien analyserar asylbyråkratins tidssyn, tidsanvändning och tidsstyrning, och pekar på konsekvenserna som detta får för skyddssökande familjer och rätten till asyl.

Rapporten blottlägger något av den temporala styrning som tidigare inte har undersökts eller diskuterats i offentligheten. Rapporten är en delstudie i Asylkommissionens arbete med att granska förskjutningar i restriktiv riktning i den svenska asylprocessen efter 2015 och dess konsekvenser.

Läs mer och hämta studien (Extern länk)

Direktlänk (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mixed Migration Centre June 2022:

Security costs till sidans topp

How the EU's exclusionary migration policies place people on the move toward Italy and Greece at greater risk - a quantitative analysis

This report focuses on the protection challenges for people on the move along three migration routes toward Europe: the Central Mediterranean Route (CMR), the Eastern Mediterranean Route (EMR) and the Western Balkan Route (WBR). After an initial review of the literature on migration, European Union (EU) policy, and protection risks on these routes, the study provides an analysis of 4Mi data collected in Italy and Greece between 2019 and 2022.

This report, and the 4Mi surveys we used for the analysis, were conducted as part of the EU Horizon 2020-funded project "Advancing Alternative Migration Governance" (ADMIGOV).

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Småland 22-06-12:

Ukrainare får jobba men inte gå på SFI: "Vi har hamnat i en ond cirkel" till sidans topp

Ukrainska flyktingar har rätt att arbeta i Sverige men har inte rätt till svenskundervisning för invandrare, SFI.

- Det förväntas av oss att hitta jobb men hur ska vi göra det utan möjlighet att lära oss svenska?, undrar Tatiana Horokhovska i Skruv i Lessebo kommun.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Gävleborg 22-06-16:

19-åriga Mehran räddar vården i Söderhamn i sommar till sidans topp

Mehran, 19 år, har bott två år i Sverige. Han jobbar i sommar som servicebiträde inom hemtjänsten i Söderhamn. Han och 15 kollegor avlastar kommunens undersköterskorna och sjukvårdsbiträden.

- Jag gör frukost, handlar och går ut med de gamla. Det är kul och så lär jag mig svenska och får betalt i sommar, säger Mehran.

I klippet berättar han mer om jobbet och hur han ser på framtiden i branchen.

Satsar på servicebiträden

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 22-06-18:

Kirurgen Maria vill locka fler ukrainare med medicinsk utbildning till svenska vården till sidans topp

Maria Lashevych jobbade som barnkirurg i Ukraina innan hon flydde. Nu jobbar hon på Sophiahemmet i Stockholm, med att försöka få ukrainska flyktingar att börja jobba inom vården.

"Jag hoppas att jag kan hjälpa till att få doktorer och sjuksköterskor att jobba", säger hon till P4 Stockholm.

Målet är att få fler asylsökande och nyanlända med vårdutbildningar eller erfarenhet från vården att söka sig till bristyrken inom sjukvården, som specialistsjuksköterskor.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 22-06-10: Neddal hjälper ukrainska flyktingar förstå den svenska vården (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kungälvs-Posten juni 2022:

"Man måste kämpa och se framåt" till sidans topp

Vad hände egentligen med killarna som kom från Afghanistan i den stora flyktingströmmen 2015? KP har träffat Murtaza Joya - en 23-åring som idag kan känna lycka i livet.

Det kom ett mejl med tips till redaktionen, från en chef i hemtjänsten. "Jag har en medarbetare från Afghanistan som började hos mig i hemtjänsten för tre år sedan. När jag träffade honom första gången så bodde han hos en fosterfamilj. Han sökte ett sommarjobb och efter den sommaren valde han att utbilda sig till undersköterska. Han har idag egen lägenhet i Ytterby, är fastanställd och är jätteomtyckt av våra brukare och sina kollegor. Han är verkligen en klippa och en förebild."

Förebilden heter Murtaza Joya. Han var en av många unga killar som 2015 kom till Kungälv, i den stora flyktingströmmen.

För alla de som hamnade i Kungälv har ödet velat olika saker. Några har mot sin vilja skickats tillbaka till Afghanistan. Några hamnade i en osäker tillvaro i Paris. Några hade turen att få stanna kvar och bygga ett liv i Sverige.

Blir lugn av grönt

Det har gått drygt ett år sedan Murtaza Joya flyttade in i sin etta på 35 kvadrat. Den ligger på femte våningen och borta i fjärran skymtar Ytterby kyrka.

- På vintern när det snöar är det jättemysigt att bara titta på snöflingorna som faller ner. Och på våren och sommaren är det så grönt överallt. Rött tycker jag inte om men grönt är en positiv färg, säger Murtaza och dukar fram te och blåbärspaj på soffbordet.

Helst hade han velat bjuda på mat, så som man gör i hemlandet Afghanistan när en gäst kommer på besök.

- Vi tänker att gäster ska ha det bästa och den delen av den afghanska kulturen finns kvar hos mig.

I fönstret, mellan två växter, står en skål med kastanjer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19:

Litauen/ Europadomstolen kritiserar att främlingspass nekades skyddsbehövande till sidans topp

En person som flytt från Tjetjenien i Ryssland sökte asyl i Litauen. Han fick inte flyktingstatus men beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Han fick även främlingspass eftersom han inte hade möjlighet att få pass från Ryssland. Uppehållstillståndet förnyades efter ansökan en gång om året och varje gång förnyades även främlingspasset. Efter fem år med tillstånd beviljades mannen "permanent" tillstånd som även det skulle förnyas, vart femte år. När det permanenta tillståndet utfärdats en tredje gång, år 2018, fick mannen avslag på begäran om främlingspass, med motiveringen att Ryssland infört en möjlighet att ansöka om hemlandspass från utlandet. Mannen hade då bott nära 18 år i Litauen. Hans barn bor i Storbritannien och hans arbete kräver utlandsresor. Litauen anför att mannen aldrig fått flyktingstatus och att skyddsstatus upphört då han fått permanent tillstånd. Europadomstolen som nu behandlat ärendet påpekar att det även står i litauisk lag att fruktan att kontakta hemlandets myndigheter ska respekteras för personer med alternativ skyddsstatus samt att Litauen aldrig har undersökt om mannen fortfarande behöver skydd. Enligt Europadomstolen har Litauen inte visat att beslutet, som togs enbart på formella grunder, var nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

Application no. 38121/20, case of L.B. v. Lithuania (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Arbetet Global krönika 22-06-17:

Urban Hamid: Det är inte bara Belarus och Turkiet som använder flyktingar som vapen till sidans topp

Att hänsynslösa politiker använder flyktingar som påtryckningsmedel är inget nytt, skriver Urban Hamid.

En kurdisk vän till mig, peshmergasoldaten Bekes från irakiska Erbil, visar en artikel i sin mobiltelefon. Det står att Belarus har öppnat gränserna för flyktingar som vill vidare in i EU. För några tusen dollar kan de få en flygbiljett, inkvartering på ett lyxhotell och skjuts till gränsen.

Bekes har pratat om att lämna Irak i ett par år. Han som så många andra kurder är missnöjd med korruptionen, nepotismen, den dåliga ekonomin och regimen i allmänhet. Han tänker ta chansen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 22-06-09:

Öppet brev: Låt flyktingar få komma till EU till sidans topp

I ett öppet brev till EU-kommissionären Ylva Johansson, med ansvar för migrationsfrågor, undrar gymnasieeleven Oliva hur kommissionären skulle känna sig om hon som flykting inte skulle släppas in och få skydd i ett annat land.

Hej Ylva Johansson.

Mitt namn är Olivia, jag är en tjej som lever i samma samhälle som du gör, ett samhälle där vissa frågor helt fallit bort från debattens dagordning och som jag skulle vilja påminna dig om.

Hur kan vi acceptera att EU, som vi är en del av, betalar Turkiet för att hålla bort krigsflyktingar som vill komma till oss. 2016 var det 700 miljoner kronor från enbart Sverige som gick till Turkiet. Detta är alltså våra skattepengar som går till att hålla människor borta som behöver vår hjälp från EU.

Vi säger att alla ska ha rätten att kunna söka asyl i ett land, men det kräver att du är i landet. Hur kan vi säga att alla har rätt till att söka asyl när vi hindrar dem från att komma hit?

Flykten från Sverige

Tänk ifall det var du Ylva som behövde fly från Sverige. Det var krig eller du blev klimatflykting när klimatet vi förstört slår tillbaka och du kunde inte stanna i ditt hemland och tvingades fly för ditt liv. Du tar dig över Sveriges gräns och söker skydd i ett annat land.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kommentar 22-06-15:

Erik de la Reguera: Britternas avtal med Rwanda visar på ett större problem till sidans topp

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har tillfälligt stoppat Storbritanniens planer att skicka asylsökande till Rwanda. Men den brittiska regeringen ger sig inte.

Dramat visar på ett grundläggande problem med det system som Västeuropa byggt in sig i: territoriets enorma betydelse för asylrätten.

Har du försökt ansöka om asyl i ett land du inte befinner dig i? Förhoppningsvis är svaret nej.

För om du gjort det, vet du att det är närmast omöjligt att få asyl om du inte är på plats i det land som du vill ha skydd i.

Bara några tiotal tusen personer får varje år en plats i FN-organet UNHCR:s kvotflyktingprogram. En droppe i havet, jämfört med de omkring 100 miljoner människor som befinner sig på flykt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fler kommentarer i ämnet:

Håkan Boström i Göteborgs-Posten 22-06-15: Britterna visar vägen i asylpolitiken (Extern länk)

Wolfgang Hansson i Aftonbladet krönika 22-06-16: Ett asylsystem under uppluckring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hallands Nyheter krönika 22-06-16:

Abir Al-Sahlani: Fruktansvärt att Europa behandlar flyktingar olika till sidans topp

I maj besökte jag flyktingläger i Bosnien, där jag med egna ögon fick se hur polisen bryter mot lagar och begår brott mot flyktingar längs med balkanrutten. Flyktingar som vill söka sig till EU.

Det handlar om asylsökande - där kvinnor, spädbarn och barn med funktionshinder fallit offer för bosniska och kroatiska myndigheters vedervärdiga metoder för att förhindra människor från att ta sig över gränsen till fots. Detta väcker känslosamma minnen när jag som 15-åring ensam flydde undan Saddam Husseins blodiga krig för att söka skydd i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet krönika 22-06-09:

Kirsten Åkerman: Vad vinner vi på sju förslösade år? till sidans topp

Att det finns hjärterum betyder inte att det finns stjärterum, hur fint det talesättet än är. Stjärterummet måste skapas.

Orden flödar ut som en vårbäck, hoppar och studsar, jag känner inte igen den glada rösten först, men med ens hör jag både innebörden av orden och vems de är. "Jag ville ringa dig och berätta att jag har fått det nu, jag har fått uppehållstillståndet."

Det är i särklass den lyckligaste och mest lättade röst jag någonsin hört.

Efter tvåtusen femhundrafemtiofem dagar och nätter har min vän fått sitt tillstånd att vara här. Hon har fött barn på Visby lasarett, en liten typ som vid det här laget pratar gotländska med schvung och kan skogsstigarna i Fårösund som baksidan av sin hand.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 22-06-13:

Sveriges asylpolitik är en skam för vårt land till sidans topp

Migrationsverket har gjort en ny säkerhetsbedömning av Afghanistan och därefter återupptagit sin vana att slentrianmässigt fatta utvisningsbeslut till ett av världens farligaste och fattigaste land. Finns det inofficiella mål på Migrationsverket om att hålla nere andelen positiva beslut vad gäller skydd och asyl? Varför annars denna inhumanitet? skriver bland andra Anders Wijkman.

När talibanerna tog makten i Afghanistan 2021 stoppades alla utvisningar till landet. Därefter har det rapporterats om hungersnöd i landet. Vi har hört om flickor som inte längre får gå i skolan och om krav på heltäckande slöja. Samtidigt kommer rapporter om hur IS riktar terrordåd mot hazarerna, landets shiamuslimska minoritet. Det enda som har förbättrats i landet är att de bombningar som tidigare utfördes av talibanerna och som var riktade mot landets regeringsstyrkor har upphört. Men situationen för en tvångsutvisad avfälling torde vara värre än förut. Talibanerna har uttalat att deporterade asylsökande från väst skall ställas inför rätta. Trots detta har Migrationsverket återupptagit utvisningsbesluten. Utvisningsbeslut som bryter mot EU-stadgans artikel 19. Utvisningsbeslut som strider mot UNHCR:s vägledning.

Behandlats illa

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena ledarkrönika 22-06-09:

Jesper Bengtsson: En obegriplig skandal till sidans topp

Trots talibanernas maktövertagande utvisar Sverige flyktingar till Afghanistan. Det går inte försvara att Sverige i detta är ett av de hårdaste länderna.

Utvisningarna till Afghanistan är en skandal. Det går inte att beskriva detta på något annat sätt.

En lika präktig som obegriplig skandal.

I helgen skrev journalisten Thord Eriksson ett reportage om 22-åriga studenten Sahar Soltani, som kom till Sverige med sin familj 2015. Hon har läst gymnasiet, lärt sig närmast perfekt svenska och pluggar nu på Chalmers. Hon, hennes mamma och småsyskon, har in i det längsta hoppats på ett besked om att få stanna.

Migrationsverket bedömer att de måste återvända till Afghanistan. Att de kan göra det. Att livet kan bli bra där.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Altinget debatt 22-06-08:

Henrik Westander: Regeringen måste återföra 5,6 miljarder kronor till biståndet till sidans topp

I förra veckan sänkte Migrationsverket på nytt sina antaganden om antalet flyktingar från Ukraina från 80 000 till 50 000 personer. Det betyder att regeringen snarast måste återföra sammanlagt minst 5,6 miljarder till biståndet, skriver Henrik Westander, medgrundare av PR-byrån Westander och biståndsengagerad privatperson.

Regeringen beslöt den 7 juni att återföra 1,3 miljarder till biståndet. Det är alldeles för lite. Regeringen har tagit 9,2 extra miljarder från biståndet för att täcka kostnader för flyktingar från Ukraina.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Ekot 22-06-10: Miljöpartiet anmäler biståndsministern till KU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle debatt 22-06-15:

"Fel att tvinga kommuner ta emot ukrainska flyktingar" till sidans topp

Sverigedemokraterna kommer som enda parti att rösta nej till tvångsfördelning även när det gäller ukrainska flyktingar, skriver Ludvig Aspling, Jonas Andersson och Jennie Åfeldt.

Mottagandet av ukrainska krigsflyktingar, främst kvinnor och barn, är ett angeläget åtagande för det svenska samhället. Tiotusentals svenskar har öppnat sina hem för att hjälpa till med sängplatser. Civilsamhällets organisationer har försökt organisera insatser som staten inte klarat av.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 22-06-16:

Tobias Billström och Morgan Johansson: Därför äger skåningar invandringsfrågan till sidans topp

Tobias Billström (M) och Morgan Johansson (S) är inte bara skåningar - precis som flera andra skånska politiker har de båda hanterat invandringsfrågan i sina respektive partier. Men varför är det ofta skåningar som får hantera det här området?

Svaret handlar om geografi - det är i alla fall något som de annars så ofta oense migrationsprofilerna eniga om.

Heléne Fritzon (S), Morgan Johansson (S) och Tobias Billström (M). Det är tre ministrar som har hanterat invandringsfrågan. Lägg till Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna, Centerpartiets dito Jonny Cato samt Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm - något som talar sitt tydliga språk.

- Migrationspolitiken har nästan helt dominerats av skåningar de senaste åren, säger Maggie Strömberg, politikreporter på SvD, i Politikbyrån.

Integration viktigt för skåningar

Tobias Billström tror att en förklaring är geografin:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena ledare 22-06-11:

Stina Pettersson: Ukrainare blir svårare att utnyttja på arbetsmarknaden till sidans topp

Tack vare massflyktsdirektivet kan ukrainska arbetare i Sverige nu söka asyl, och arbeta under handläggningstiden. Det visar de möjligheter som uppstår om samhället sluter upp bakom alla arbetare.

Vi ska inte ha arbetskraftsinvandring till jobb där det inte råder brist på arbetskraft, sa migrationsminister Anders Ygeman i veckan när han presenterade regeringens satsning för att få bukt med fusk och utnyttjande inom arbetskraftsinvandring.

Självklart ska det vara prioriterat att människor inte utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Brist på arbetskraft är däremot inte en ja eller nej fråga, utan ett dynamiskt koncept. Det är själva spelplanen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet debatt 22-06-18:

"Bättre kontroller för arbetskraftsinvandring behövs" till sidans topp

När marknadsliberala idéer styr arbetskraftsinvandringen får det som konsekvens att de som flytt från andra länder och nu bor i Sverige blir utan jobb. Striktare regelverk och bättre kontroller behövs, skriver socialdemokratiska företrädare i en debattartikel.

Moderaternas avreglering av arbetskraftsinvandringen 2008 har lett till ett omfattande inflöde av utländsk arbetskraft till Sverige. Individer som sökt tillflykt i vårt land har fått stå tillbaka när marknadsliberala idéer fått styra arbetskraftsinvandringen.

Nu vänder vi på varje sten för att vända utvecklingen.

Vår kamp mot segregation är en kamp för alla människors rätt till trygghet, framtidstro och samhällsgemenskap. En sak är helt grundläggande - jobben.

Alla som kan jobba ska jobba. Därför ska kraven vara tydliga. Alla ska göra sig anställningsbara genom att gå i skolan och skaffa sig en utbildning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

SvT Nyheter 22-06-07:

Regeringen backar om avräkning av bistånd till sidans topp

Regeringen backar en bit om avräkningar på biståndet. Det nya beskedet innebär att Sida behöver dra ner på budgeten med 5,6 miljarder, inte 6,9 miljarder, för avräkningar till mottagande av ukrainska flyktingar.

- Regeringen har tagit beslut om att säkra stora delar av finansieringen för civilsamhällesorganisationer, för mänskliga rättigheter och demokrati och hållbar utveckling, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

I vårändringsbudgeten i april kom beskedet att minst 9,2 miljarder kronor skulle föras över, räknas av, från biståndsbudgeten till att betala för mottagandet av ukrainska flyktingar i Sverige. Bara det humanitära biståndet, enkelt uttryckt katastrofbistånd, skulle fredas från avräkningar.

Det nya beskedet är att 7,9 miljarder räknas av. Enligt regeringen beror ändringen på att det inte har kommit lika många från Ukraina som man först trodde.

Sida: Bättre men inte bra

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen 2020

25 augusti: Contesting violent border regimes - Asylkommissionens slutkonferens till sidans topp

Malmö och online, 25 augusti kl 9-17

Asylkommissionen bjuder in till en internationell konferens om asylrättsaktivism och solidaritet i Europa - Contesting Violent Border Regimes.

Asylkommissionen har sedan ett antal år tillbaka samlat personer med egen asylerfarenhet, forskare, aktiva i civilsamhället och yrkesprofessioner för att granska den nya migrationslagstiftningen och spåra dess negativa sociala konsekvenser.

I augusti 2022 sätter vi punkt för kommissionens granskning samtidigt som vi blickar framåt mot nya, gränsöverskridande samarbeten för att främja en solidarisk flyktingpolitik och en värld utan gränser. Vi samlas i Malmö för en internationell konferens. Här kommer vi att presentera resultaten av Asylkommissionens granskning, och lyssna på vittnesmål och berättelser från aktivister, verksamma i Europas våldspräglade gränsområden i Danmark, Grekland, Polen, Portugal och Turkiet.

ABF Malmö, Spånehusvägen 47 samt online via Zoom. En länk till zoom-mötet kommer skickas till anmälda deltagare inför konferensen.

Program

09:30 - 11:00 Presentation av Asylkommissionen (på svenska med tolkning till engelska)

11:00 - 12:00 Keynote-föreläsning av Claudia Tazreiter, Professor i migrationsstudier, Linköpings universitet

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 16:00 Presentationer av asylrätts- och no border-aktivister från Danmark, Grekland, Polen, Portugal och Turkiet.

16:00 - 17:00 Panelsamtal om visioner för framtidens solidariska flykting- och migrationspolitik

Kostnad

(...)

Mer information och länk till anmälningsformulär (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fulkonst 2022:

25 augusti, premiär, Tällberg: Tal till nationen - Konstgruppen Ful & Sara Parkman till sidans topp

Speldatum: 26+27 augusti, 1+2+3 september, livesändning: 3 september

I sin tredje raka valföreställning gör konstgruppen Ful antinationalism, samarbetar med Sara Parkman och ställer frågan om yttrandefriheten gäller för alla

Som ett svar på att yttrandefriheten och rättigheter hotas, konstnärer censureras och nationalism frodas kommer inför valet i höst en antinationalistisk och färgstark show i form av ett Tal till nationen, med?premiär?på Ställbergs gruva 25 augusti och avslutande livesändning på bio 3 september i samarbete med Folkets Hus och Parker. Konstgruppen Ful, som?tidigare?gjort de uppmärksammade valföreställningarna?Europa Europa?med The Knife och?Mödrars Manifest?med?Quiquiriquí Coyotas, står bakom och samarbetar denna gång med musikern Sara Parkman. Spelplatsen för?Tal till nationen, författad och regisserad av Nasim Aghili, är inte slumpmässigt vald. Kulturcentrat Ställbergs gruva är en oumbärlig plats för de boende i Bergslagen och har under lång tid varit verksam i en Sveriges minsta och fattigaste kommuner där nedmonteringen av välfärden slagit hårt och orsakat osäkra framtidslöften.

Konstgruppen Ful följer upp de tidigare valföreställningarna Europa Europa (tillsammans med The Knife) och Mödrars Manifest (tillsammans med Quiquiriquí Coyotas) med sin tredje valföreställning Tal till nationen tillsammans med musikern Sara Parkman. Med insikten om att värnandet av det fria ordet är en av vår tids viktigaste uppgifter har den här valföreställningen fokus på förskjutningar i demokratin, förlusten av yttrandefrihet och alla förödande konsekvenser samhället möter när rättigheter politiseras och det fria ordet ersätts av hat. Tal till nationen är en antinationalistisk och färgstark show som i valtider vill stå emot polarisering och värna gemensamhet.

(...)

Läs hela presentationen och fakta om föreställningen, biljetter mm (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Global Bar Magazine 22-06-17:

Konstprojekt uppmärksammar afghanska flyktingar till sidans topp

20-22:a juni genomförs konstinstallationen Den stora saknaden på Mynttorget i Stockholm. Medverkar gör bland annat Jan Eliasson och Linda Thilén, medgrundare till Swedish French Afghan Running Club i Paris.

"Den stora saknaden" som inleds på den Internationella flyktingdagen den 20:e juni uppmärksammar alla de som sökt asyl i Sverige och som drabbades av långa väntetider och rättsosäkra beslut.

Under tre dagar täcks Mynttorget med 500 brädbitar med lika många texter. Varje text handlar om saknaden efter en flykting som kom till Sverige 2015, men fått lämna landet igen, människor som deporterats, flytt vidare - eller inte överlevt.

Tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare för FN Jan Eliasson inleder ceremonin. Bakom installationen står konstnären och barnboksförfattaren Marit Törnqvist:

- När den sjätte killen jag hade kämpat för lämnade Sverige blev allt tomt. Jag insåg att jag inte var ensam och tänkte på dem som hade sett sina vänner bli deporterade till Afghanistan eller hittat dem när de tagit sina liv. Jag började bygga ett monument för våra saknade vänner som kunde visualisera storheten i tragedin. Varje bräda är ett liv, men i verkligheten är det inte 500 utan tio eller tjugo gånger så många, berättar Marit Törnqvist.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svt Örebro 22-06-18:

Konstnären Anastasiia ställer ut på Open Art: "Viktigt att ingen glömmer" till sidans topp

Anastasiia Usenko, 28, och mamma Myroslava lämnade Ukraina när landet invaderades av Ryssland i februari. De båda konstnärerna hamnade i Örebro - där de av en slump kom i kontakt med en projektledare för Open Art i Örebro. Nu ska de ställa ut på utställningen som inleds i helgen.

- Det är viktigt att prata om det som sker och att hela världen pratar om det, säger Anastasiia Usenko.

Temat för deras utställning har präglats mycket av erfarenheterna från kriget i Ukraina.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-06-15:

En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter till sidans topp

Statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner ska vara skyldiga att på begäran av Institutet för mänskliga rättigheter lämna uppgifter om vilka åtgärder som har gjorts i den egna verksamheten för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Riksdagen sa, med ett förtydligande, ja till regeringens förslag.

Institutet för mänskliga rättigheter är sedan 1 januari 2022 en ny myndighet under regeringen. Institutets övergripande uppgift är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Uppgifter från statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner ingår i underlaget för institutets arbete.

Regeringen föreslår att skyldigheten att lämna uppgifter om mänskliga rättigheter inte ska gälla för domstolsliknande nämnder eller sådana organ i förvaltningsmyndigheter som har domstolsliknande uppgifter. Skyldigheten ska inte heller gälla för Justitiekanslern eller Riksrevisionen. Det ska i lagtexten även förtydligas att Riksdagens ombudsmän på samma sätt som Justitiekanslern och Riksrevisionen inte omfattas av uppgiftsskyldigheten.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2022.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med konstitutionsutskottets betänkande, riksdagsdebatten och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.