fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Brusten anknytning, misshandel

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220413:

Asylnytt 22-04- 00:

Migr-överdomstolen: Risk för social utstötning efter brusten anknytning måste prövas till sidans topp

En kvinna från Iran fick uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sin make. Kvinnan utsattes för hot och misshandel och tvingades flytta till skyddat boende. Äktenskapet är upplöst. När kvinnan ansökte om förlängning av uppehållstillståndet hade hon alltså inte kvar den ursprungliga anknytningen. Migrationsverket och senare migrationsdomstolen prövade hennes skäl mot att utvisas som om det var fråga om en asylansökan på grund av hot från familjen i hemlandet. Hennes uppgifter om hur kontrollerad hon varit i hemmet och riskerna vid ett återvändande ansågs motstridiga och hon fick beslut om utvisning. Migrationsöverdomstolen har nu tagit ställning till fallet och konstaterar att varken Migrationsverket eller domstolen har prövat ärendet enligt den paragraf i utlänningslagen som handlar om situationen då anknytningen upphört på grund av att utlänningen utsatts för våld eller liknande. Enligt denna paragraf kan uppehållstillstånd ges om personen skulle bli socialt utstött vid ett återvändande. Eftersom underinstanserna inte tagit ställning till detta återförvisas ärendet till Migrationsverket. Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.