fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Förföljelse på grund av sexuell identitet, HBTQI

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220413:

Asylnytt 22-04-00:

Homosexuell med funktionshinder ska inte utvisas till Uzbekistan enligt domstol till sidans topp

En man från Uzbekistan sökte asyl på nytt efter preskription. Han anförde flera olika skäl. Förutom kristen/judisk bakgrund, vitrysk etnicitet och homosexualitet har han tagit upp att han har en viss utvecklingsstörning i kombination med Aspergers syndrom som även det kan leda till skyddsgrundande behandling. Enligt Migrationsverket har alla skäl prövats tidigare och det fanns ingen anledning att ändra bedömningen. Inför domstolen har han åberopat senare landinformation. Domstolen anser inte att ärendet behöver återförvisas eller handläggas muntligt eftersom det kan avgöras på underlaget. Domstolen konstaterar att det är ostridigt att mannen är homosexuell. Landinformationen visar att homosexualitet är straffbart i Uzbekistan med upp till tre års fängelse, att myndigheter iscensätter situationer för arrestering, att misshandel och tortyr förekommer under häktning och tortyrliknande kroppsliga undersökningar förekommer. Homosexuella kan även misshandlas och förnedras av allmänheten. Domstolen anser att risken för att bli utsatt är större genom mannens diagnoser och tillhörighet till en religiös minoritet. Han beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatusförklaring. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220304:

Asylnytt 22-03-00:

FN-kommitté godkänner utvisning av man som uppges vara homosexuell till Uganda till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har behandlat ett ärende som rör en man från Uganda som kom till Sverige som minderårig utan vårdnadshavare. Redan i sitt grundärende berättade han att han var homosexuell och hade blivit påkommen av en släkting när han var tillsammans med sin partner. Men han fick avslag eftersom hans berättelse ansågs vag och motstridig, inte självupplevd. Efter utvisningsbeslutet inkom han med en ansökan om verkställighetshinder på grund av att han blivit uthängd i en känd tidning i Uganda. Han fick en ny prövning, men blev fortfarande inte trodd. Tidningskopian ansågs förfalskad och något original kunde inte spåras. Dessutom hade det kommit fram motstridigheter mellan hans berättelse om sin bakgrund och det som kom fram genom hans inresa till EU med visering för ett idrottsevenemang. Han hävdar att artikeln är äkta och att myndigheterna i Sverige inte tagit hänsyn till hans ungdom och utgått från stereotypa föreställningar om homosexuella. Trots att det är ostridigt att homosexuella riskerar förföljelse i Uganda så accepterar CAT Sveriges bedömning och slår fast att denna utvisning inte skulle bryta mot tortyrkonventionen.

Communication No 1000/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220215:

Human Rights Watch 22-01-26:

Afghanistan: Taliban target LGBT Afghans till sidans topp

Surge in threats, rape, assault, wrongful detention

Lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) Afghans and people who do not conform to rigid gender norms in Afghanistan have faced an increasingly desperate situation and grave threats to their safety and lives under the Taliban, Human Rights Watch and OutRight Action International said in a report released today.

The 43-page report, "Even If You Go to the Skies, We'll Find You: LGBT People in Afghanistan After the Taliban Takeover," is based on 60 interviews with LGBT Afghans. Many reported that Taliban members attacked or threatened them because of their sexual orientation or gender identity. Others reported abuse from family members, neighbors, and romantic partners who now support the Taliban or believed they had to act against LGBT people close to them to ensure their own safety. Some fled their homes from attacks by Taliban members or supporters pursuing them. Others watched lives they had carefully built over the years disappear overnight and found themselves at risk of being targeted at any time because of their sexual orientation or gender identity.

"We spoke with LGBT Afghans who have survived gang rape, mob attacks, or have been hunted by their own family members who joined the Taliban, and they have no hope that state institutions will protect them," said J. Lester Feder, senior fellow for emergency research at OutRight Action International. "For those LGBT people who want to flee the country, there are few good options; most of Afghanistan's neighbors also criminalize same-sex relations. It is difficult to overstate how devastating - and terrifying - the return of Taliban rule has been for LGBT Afghans."

Most interviewees were in Afghanistan, while others had fled to nearby countries. In addition to worrying about these countries' laws against same-sex relations, interviewees outside Afghanistan lacked proper immigration status, so were at risk of being summarily deported.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211122:

EASO 21-11-12:

EASO publishes new updated COI Research Guide on LGBTIQ (2021) till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a new COI research guide titled COI Research Guide on LGBTIQ. The guide should serve the needs of both experienced and less experienced COI researchers, as well as asylum caseworkers conducting COI research on the situation of lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer persons in countries of origin. Additionally, it may assist lawyers, legal aid providers and judges working in the asylum procedure.

Researching the situation of LGBTIQ persons in countries of origin can be challenging for several reasons, such as the variety of search terms, scarce sources, and lack of detailed/specific information for particular profiles. To address such research challenges, EASO's 2015 research guide on the situation of LGB persons was published, which initially focused on the main profiles of lesbian, gay and bisexual persons. Since 2015, more EU+ countries have indicated to the Agency an increase in applications from transgender and intersex persons, demonstrating a need to expand the Research Guide to additional profiles.

Differences with the 2015 COI Research Guide are: inclusion of gender identity, gender expression and sex characteristics; an update of the terminology and glossary; an update of possible research questions to include different aspects of the situation of LGBTIQ persons, and an update of the sources in Annex II.

In April 2020, a working group of COI researchers from Denmark, Finland, Germany and the Netherlands, coordinated by EASO, updated the Annexed list of sources, while EASO COI sector staff updated the relevant content in the six chapters of the guide. The COI Research Guide was reviewed by COI researchers from France and Belgium and an external organisation, the European region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe). Finally, a round of consultations with COI stakeholders gathered comments from ACCORD, ARC, UNHCR, and France.

The guide should be consulted in conjunction with EASO's 2019 Country of Origin Information Report Methodology which provides the general framework for COI methodology and quality standards.

Hämta guiden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-11-22:

Migrationsöverdomstolen: Återvändare med nya skäl skulle fått muntlig förhandling till sidans topp

En person från Irak sökte asyl i Sverige och fick avslag. Han återvände då till Irak där han vistades i ett och ett halvt år. Därefter återkom han till Sverige och sökte asyl på nyttt, nu på grund av att han riskerade förföljelse som homosexuell. Migrationsverket och senare migrationsdomstolen ansåg att mannen, eftersom han hävdade att han visste om sin sexuella läggning innan han sökte asyl första gången och hade haft en pojkvän i Sverige, borde ha tagit upp detta som asylskäl åtminstone i samband med överklagande. Att han inte gjort det ledde till att domstolen bedömde uppgifterna som så lite trovärdiga att någon muntlig förhandling inte ansågs nödvändig. Nu har Migrationsöverdomstolen tagit upp frågan om muntlighet. Migrationsöverdomstolen påpekar att utrymmet att neka muntlig förhandling är mycket begränsat om en bedömning av den sökandes trovärdighet har betydelse för utgången. Det ska i så fall "stå klart" att uppgifterna är osanna. Enligt Migrationsöverdomstolen framstår det inte som klart att uppgifterna i det här ärendet inte stämmer. Därför återförvisas ärendet till migrationsdomstolen.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Asylnytt 21-09-03:

Sent framlagda hbtqi-skäl och konversion hindrar inte utvisning enligt FN-kommitté till sidans topp

En afghansk medborgare ansökte om asyl i Sverige bland annat på grund av sin utsatthet som hazara, en personlig konflikt och sin konversion till kristendomen. Efter slutligt avslag påtalade hen verkställighetshinder på grund av risken för förföljelse som homosexuell. Hen förklarade att hen inte hade vågat ta upp det tidigare. Migrationsverket avslog. I överklagan togs även upp att personen kommit till insikt och varken identifierar sig som man eller kvinna, vilket i sig kan leda till förföljelse. Hen gavs inte tillfälle att redogöra muntligt för omständigheterna och vände sig till FN:s mr-kommitté som bad Sverige att ställa in utvisningen tills vidare. Sveriges ståndpunkt är att eftersom konversionen och könsidentiteten tagits upp så sent - det senare inte förrän dagen före en planerad verkställighet - att de inte är trovärdiga. Personen påpekar att hen kommit in med en detaljerad berättelse och bilder och anser att den allvarliga risken för förföljelse borde ha gjort att skälen ändå skulle ha prövats ordentligt. Enligt Sverige borde en person som bott här i tre år och har gått i skola ha förstått tidigare att läggning och könsidentitet inte betraktas på samma sätt i Sverige som i Afghanistan. Mr-kommittén anser att de svenska myndigheterna har haft fog för den bedömningen och lägger ner fallet.

Se även ytterligare ett nyligen nedlagt ärende där en person framfört homosexualitet som skäl först då han tagits i förvar i Sverige och därefter även konversion. Han ansågs inte ha kunnat redogöra ingående för sina överväganden eller varför han tog upp skälen så sent.

Läs eller hämta beslutet om den binära personen, Communication No. 3246/2018 (Extern länk)

Läs eller hämta det andra ärendet, Communcation No. 3266/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Asylnytt 21-06-03:

FN:s barnkommitté kritiserar utvisning till Ryssland av barn till lesbiska föräldrar till sidans topp

Ett par från Ryssland sökte asyl i Finland. Deras son var då fem år gammal. Han hade redan utsatts för diskriminering och mobbning i förskolan trots att föräldrarna hade försökt att dölja sitt förhållande. I Finland sökte de asyl på grund av den förföljelse och diskriminering de utsatts för. Under de två och ett halvt år de bodde i Finland anpassade sig sonen allt mer och mådde bättre. De utvisades dock 2017. Därefter har de fortsatt trakasseras i Ryssland,. De har tvingats flytta flera gånger och sonen mår dåligt av situationen. De är oroliga för att förlora vårdnaden. Anmälan till FN:s barnkommitté (CRC) fokuserar på att Finland inte har utrett barnets bästa. Finland hävdar att den diskriminering som sonen har utsatts för inte uppgår till nivån förföljelse. Detta motsades av ett yttrande till CRC från flera barnrätts- och HBTQI-organisationer. Kommittén konstaterar i sitt beslut att finska myndigheter inte har gjort en ordentlig utredning av barnets bästa. De har inte vägt in risken för våld och trakasserier eller vilken effekt långvarig mobbning och stigmatisering kan få. Finland har inte skyddat barnet som Barnkonventionen kräver och är därför skyldiga att kompensera honom.

A.B. v Finland, communication No. 51/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Förvaltningsrätten i Göteborg 21-02-15:

Asylsökande beviljas flyktingstatus pga. könsidentitet som transperson till sidans topp

En asylsökande har berättat att hon riskerar skyddsgrundande behandling i Irak och Kuwait pga. sin könsidentitet som transperson.

Rådmannen Lars I. Magnusson, som tillsammans med nämndemän har dömt i målet, lämnade följande kommentar i anslutning till att domen meddelades i dag:

- Det är ovanligt att en asylsökande åberopar en könsidentitet som transperson som skyddsskäl. Rätten har i detta fall varit enig om att den asylsökande har redogjort för sina reflektioner om att hon identifierar sig som kvinna på ett klart och detaljerat sätt.

Migrationsdomstolens bedömning

Domstolen har alltså lagt kvinnans berättelse till grund för bedömningen av hennes behov av skydd. Den asylsökande har inte gjort någon särskild hemvist sannolik och har därför prövats mot både Kuwait och Irak. Migrationsdomstolen har ansett att det mot bakgrund av åberopad landinformation och Migrationsverkets bedömning framstår som sannolikt att hotbilden sträcker sig över hela de båda länderna. Utöver detta framhåller Lars I. Magnusson följande:

- Kvinnan skulle inte ha möjlighet att öppet berätta om sin bakgrund för människor vare sig i Irak eller i Kuwait och risken är då att hon måste utstå repressalier på den ort där hon bosätter sig som transperson. I domen konstateras även att det sannolikt saknas möjligheter för kvinnan att få ett adekvat myndighetsskydd.

Läs mer och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

ECRE 21-01-08:

UK: Landmark Ruling on Non-Binary Identity till sidans topp

In a landmark ruling, refugee status has been granted relating to a person's non-binary identity for the first time in a UK Court. This comes amidst critique of the Home Office for failing to compensate Windrush victims despite plans to fast-track payments. The Home Office has also ruled out officially investigating the impact of deportations of parents on children and families. The UK's exit from the EU as of 1 January 2021, will affect migrants wishing to settle there.

The Upper Tribunal concluded that Arthur Britney Joestar from El Salvador, who identifies as non-binary and uses the pronouns: they, them, their, would face persecution if returned to their home country. Joestar's first claim for asylum was dismissed by the first-tier tribunal which found an attack by the Salvadorian police "amounted to no more than discrimination." Judge Bruce criticised the decision and commented "Without more detailed explanation I am at a loss to understand how that evidence was logically capable of underpinning that conclusion." She further noted that previous hearings had used the wrong pronouns without good reason, using "he" instead of correctly using "they". Following the judgment, Joestar commented on the way the judge handled the case, "she just understood me - all the tiny details ... she saw the whole picture." They said: "At the end, she turned to look at me and started speaking to me in Spanish, to tell me she granted me the right to stay in this country and the right to be who I want to be. I just started to cry. I felt like I was born again." Nancy Kelley, chief executive at Stonewall, said: "We're incredibly pleased for Mx Joestar, whose landmark case is likely to make it easier for non-binary people to seek asylum in the UK. No one should be subject to attacks and violence simply because of who they are, and it is vital that the UK offers refuge to those for whom their own country is not safe."

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Human Rights Watch 21-01-08: No Safe Haven for LGBT People in El Salvador (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

#Vistårinteut 20-11-12:

Sverige vid skampålen till sidans topp

Ännu ett klagomål har skickats in till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (HCR).

Saken handlar om Abdolah "Abbe" Hoseini som kom som minderårig och utan sin familj till Sverige 2015. Abbe är afghan som har vuxit upp som papperslös flykting i Iran och han är öppet homosexuell.

FN har nu bekräftat att de kommer att ta upp hans fall, samtidigt jagas han av gränspolisen här i Sverige.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter består av 18 oberoende människorättsexperter från olika länder. De övervakar FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. När en sådan anmälan görs får Sverige möjlighet att yttra sig och då är det Utrikesdepartementet (UD) som som står för yttrandet.

Abbe är alltså gay och han har rest land och rike runt och pratat om hur det är leva som homosexuell och att vara afghan. Sommaren 2019 talade han inför tusentals personer på invigningen av Pride West i Göteborg. Abbe är en välkänd HBTQ-person och han har blivit intervjuad i tidningar, radio, Nyhetsmorgon på TV4 och synts på sociala medier som når ut till väldigt många.

I augusti 2020 fick Abbe, tillsammans med Samaiullah "Sami" Amiri, utmärkelsen Ungt Kurage av Raoul Wallenberg Academy. Motiveringen från juryns sida var att de "med mod, empati, handlingskraft och kreativitet har agerat och tagit ställning för ett medmänskligare samhälle i sin vardag." Utmärkelsen Ungt Kurage syftar till att uppmärksamma unga som med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang vilket Abbe verkligen har gjort.

Under 2019 mottog Abbe och Sami "Jörn Svensson-priset" för att "de och deras föreläsningar utmanar normer och visar att ett liv i öppenhet är möjligt. Genom sin kamp utmanar de rådande värderingar i Afghanistan och bland afghaner i Sverige."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Newcomers Youth 20-11-16:

Rapport: Jag vill vara fri till sidans topp

Jag vill vara fri är en rapport från Newcomers Youth - RFSL Ungdoms projekt för hbtqi-ungdomar med asylerfarenhet. Rapporten innehåller dels en rättslig granskning av hbtqi-ungdomars asylärenden och i synnerhet användandet av tillförlitlighetskriterier i trovärdighetsbedömningar. Men den innehåller även nio hbtqi-ungdomars berättelser om deras erfarenheter av att söka asyl i Sverige.

Det rättsliga perspektivet har vävts samman med berättelserna eftersom den juridiska verkligheten och den upplevda erfarenheten inte alltid stämmer överens. Newcomers Youth har sedan år 2016 erbjudit nyanlända, asylsökande och papperslösa hbtqi-ungdomar sociala mötesplatser och juridisk rådgivning. Projektets erfarenheter efter dessa fyra år är att dessa barn och ungdomar är en mycket utsatt grupp och att de ofta har svårt att tillvarata sina rättigheter inom asylsystemet. Syftet med rapporten är att lyfta situationen för projektets målgrupp samt komma med rekommendationer till relevanta makthavare för att åstadkomma en förbättring.

"Jag mådde så bra när jag fick komma till Sverige, då jag äntligen kunde få vara mig själv. Inte behöva vara rädd för att någon skulle vara efter mig. Men det var svårt att leva som öppet gay i en småstad som Boden. Jag bodde med tre andra män, som jag inte kände mig bekväm med på grund av att de kom från samma kultur som mig och dessutom var heterosexuella. Jag fick ta emot massa kränkande kommentarer och det var ingen som hjälpte mig."

David, 23 år från Marocko

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Europadomstolen stoppar utvisning av homosexuell man till Gambia till sidans topp

Målet gäller en man från Gambia som sökt asyl i Schweiz. Han hävdade dels att utvisningen skulle bryta mot Europakonventionens artikel 3 på grund av hur han skulle behandlas som homosexuell där, dels att det skulle bryta mot artikel 8 att skilja honom från hans partner i Schweiz. Partnern var svårt sjuk i cancer och avled innan Europadomstolen avgjort målet. Mannen har inte blivit trodd i sin asylprocedur på grund av en rad motstridiga uppgifter och även fått avslag när han ansökt om att få stanna på grund av anknytningen, främst på grund av brottslighet som lett till fängelse och bristande integration. När det gäller risken vid en utvisning har schweiziska myndigheter bedömt att mannen inte behöver bli uppmärksammad och inte riskerar framtida förföljelse, speciellt inte sedan en ny president tillträdde 2016. En rad internationella organisationer såsom ECRE, IJC and IlGA har yttrat sig i målet, bland annat rörande att homosexualitet fortfarande är straffbart i Gambia och att förföljelse, tortyr och diskriminerande bestraffning förekommer. Domstolens slutsats blir att utvisningen skulle bryta mot konventionen så länge Schweiz inte har utrett risken för att mannen skulle behandlas illa av icke-statliga aktörer.

Case of B and C v. Switzerland, Applications nos. 889/19 and 43987/16 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Asylnytt 20-10-23:

Uppehållstillstånd för homosexuell man efter muntlig förhandling till sidans topp

En ung man hade först på ett sent stadium i asylproceduren berättat att han är homosexuell och skulle riskera förföljelse på den grunden om han utvisades till Afghanistan. Migrationsverket avslog med motivering att han inte förmått reflektera över sin läggning så som han borde med tanke på att homosexualiserat i hemlandet. Han har inte heller kunnat reflektera tillräckligt över sina känslor, tvivel och sin framtid. Migrationsdomstolen som hållit muntlig förhandling går igenom mannens beskrivning av hur han kom fram till sin läggning och orsakerna till att han försökt dölja den, bland annat på grund av inställningen hos kamrater och personal på boendet. Sammantaget är det en tydlig och detaljrik berättelse som innehåller reflektion och eftertanke. Mannen beviljas flyktingstatus och tre års uppehållstillstånd.

Domen innehåller förutom resonemang om beviskravet i denna typ av mål även ett utförligt avsnitt om tillämpning av EU-rättens krav på "benefit of the doubt" i fråga om ålderbedömning (ett resonemang som inte var till den sökandes fördel i detta fall). Vidare problematiserar domaren Migrationsverkets val att pröva skyddsbehovet mot varje del av landet för att en vistelseort inte kunde bevisas. Enligt domaren bör skyddsbehovet prövas mot den verkliga destinationen. Domen är dock inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Domstol återförvisar ärende på grund av kognitiv funktionsnedsättning till sidans topp

En person som beviljats ny prövning på grund av att hans sexuella läggning skulle kunna utgöra skyddsbehov, fick avslag efter den nya muntliga utredningen. Enligt Migrationsverket hade han inte på ett reflekterande sätt kunnat redogöra för sina tankar och överväganden som uppkommit och hur hans sexuella läggning påverkat hans liv. Mannens ombud anförde i överklagandet att mannen har en språklig sårbarhet som begränsar hans verbala förmåga att utveckla personliga tankar, resonemang och egna upplevelser. Ett utlåtande från en specialpedagog och magister i barn- och ungdomsvetenskap bekräftade att mannen under sin studietid haft tydliga symptom på kognitiv funktionsnedsättning. Han har grava koncentrationssvårigheter och behöver en bedömningskontext som är anpassad efter det. Hans muntliga förmåga är inte åldersadekvat, han har ett begränsat ordförråd, svårt att förstå abstrakta ord och teoretiska förklaringar. Eftersom det inte framkommit att den muntliga utredningen anpassats på något sätt, väljer domstolen att återförvisa ärendet för ytterligare utredning. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Asylnytt 20-07-15:

Ingen framgång i FN:s mr-kommitté för homosexuell person från Nigeria till sidans topp

En man från Nigeria som sökt asyl först på grund av förföljelse från Boko Haram fick en ny prövning då han berättade att hans egentliga skäl var att han är homosexuell. Detta är förbjudet i Nigeria och kan straffas med fängelse i upp till 14 år, förutom risken för förföljelse från enskilda. Han fick dock avslag bland annat på grund av att de nya skälen inte stämde med vad han tidigare berättat. Det han anförde om sina upplevelser beroende på sin läggning ansågs också vagt och innehöll motsägelser. Senare försökte han få en ny prövning igen då han hade omnämnts i en svensk tidning och även i en några år gammal utgåva av en nigeriansk tidning, som också fanns på internet, vilket ökade risken för förföljelse i hemlandet. Artiklarna sågs inte som nya omständigheter och han fick ingen ny prövning. Det ansågs dessutom inte säkert att den nigerianska artikeln handlade om honom. Utvisningen stoppades senare tillfälligt av FN:s mr-kommitté. Men även mr-kommittén har nu kommit fram till att mannen inte bevisat att han riskerar förföljelse. Flera inslag sätter ned trovärdigheten, bland annat att han tagit sig till Sverige i med en annan identitet, som sedan godkänts av den nigerianska ambassaden för att utfärda resedokument.

Hämta yttrandet om communication No. 3300/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Muntlig förhandling övertygade domstol om ateism och sexuell läggning till sidans topp

En person från Afghanistan hävdade bland annat att han riskerar förföljelse på grund av att han är homosexuell, något han upptäckte redan som barn. Han har även tagit avstånd från islam. Enligt Migrationsverket har han lämnat vaga uppgifter om sin sexuella läggning och om sin apostasi och har inte kunnat svara på frågor eller visat att han har behov av att visa vad han tycker och känner. Migrationsdomstolen däremot bedömer att berättelsen om hans läggning är sammanhängande, detaljerad och konsekvent. Han berättar om tankar och reflektioner på ett självupplevt sätt. De tillägg som gjorts påverkar inte trovärdigheten. Han har berättat om motstridiga känslor när han kom till insikt om sin läggning, om skillnaden när han kom till Sverige och även om sin relation till en person i Sverige. Av mannens berättelse under den muntliga förhandlingen framgick också att han inte avser att praktisera islam vid ett återvändande. Utredningen talar enligt domstolen för att detta har starkt samband med hans sexuella läggning och den intolerans mot homosexuella som finns i Afghanistan. Domstolen bedömer att det rör sig om en genuin och personlig övertygelse. Han har enligt domstolen gjort sannolikt att han riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning och sin religiösa uppfattning. Det finns inget internflyktsalternativ och han beviljas uppehållstillstånd som flykting. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

/Asylnytt: Det förekommer flera liknande domar rörande ateism eller konversion och/eller sexuell läggning. Detta kan ses som ett exempel. Domen är dock inte vägledande. /

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

#vistårinteut 20-06-09:

Raoul Wallenberg pristagare riskerar utvisning till sidans topp

Samtidigt som de får veta att de är pristagare skickas ett klagomål mot Sverige till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter avseende Abdolah Hoseinis utvisningsbeslut. Även Samaiullah Amiri har ett utvisningsbeslut, vilket nyligen är överklagat till domstolen.

Två av de ungdomar som Raoul Wallenberg Academy i år har tilldelat utmärkelsen Ungt Kurage är Abdolah "Abbe" Hoseini och Samaiullah "Sami" Amiri.

Priset delas varje år ut till några unga personer i åldern 13 - 20 år som har gjort skillnad i sin vardag.

Med mod, empati, handlingskraft och kreativitet har de agerat och tagit ställning för ett medmänskligare samhälle. Utmärkelsen Ungt Kurage vill uppmärksamma unga som med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang vilket Abbe och Sami verkligen har gjort.

De är bägge två välkända profiler för många här i Sverige då de har rest runt och föreläst på skolor och Pridefestivaler om hur det är att vara ung och homosexuell i Afghanistan. Vi har sett dem som öppningstalare på Pride West och i TV4 Nyhetsmorgon, de har träffat partiledare och riksdagsledamöter, berättat i radio och varit med i tidningar.

Abbe och Sami riskerade mycket då de valde att öppet prata om vilka tabun som finns kring homosexualitet i Afghanistan och bland afghaner. Att vara gay är förenat med livsfara och du riskerar inte bara att straffas av myndigheterna och i arbetslivet utan även av grannar, vänner och din egen familj.

Abbe kom ut och berättade om sin sexuella läggning redan under sitt första år i Sverige och Sami har stöttat honom som kompis då han såg hur utfryst och baktalad Abbe blev. De kom bägge två till Sverige hösten 2015 som minderåriga på flykt utan sin familj.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Asylnytt 20-05-23:

Homosexuell kvinna kommer inte att få myndighetsskydd i El Salvador enligt domstol till sidans topp

En kvinna från El Salvador sökte asyl för att hon som homosexuell har utsatts för trakasserier flera gånger och har hotats av polis. Enligt Migrationsverket finns ingen generell förföljelse av homosexuella i El Salvador och att hon inte hade uttömt möjligheterna att få skydd av myndigheterna. Asylansökan avslogs. Migrationsdomstolen konstaterar att diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjudet i El Salvador, men trots det utsätts homosexuella för trakasserier, våld och även dödligt våld. Organiserad brottslighet har inflytande i rättssystemet och straffriheten i dessa brott är hög. Kvinnan har bara vid något tillfälle gjort polisanmälan och inte inväntat resultatet eftersom en polis tipsade om att polisen inte kommer att skydda henne. Domstolen anser att detta visar att hon inte använt sig fullt ut av möjligheten till myndighetsskydd, men bedömer ändå att hon inte kommer att kunna räkna med samma skydd som andra medborgare. Därmed är inte heller internflykt aktuellt och det är inte rimligt att begära att hon ska vara diskret med sin läggning. Kvinnan får därför uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Migrationsdomstol: Homosexuell man ska inte skickas till Bangladesh till sidans topp

En man från Bangladesh som kommit till Sverige som student sökte asyl efter avslutade studier. Han hävdade att han skulle riskera förföljelse som homosexuell. Migrationsverket höll emot honom att han inte sökt asyl förrän efter lång tid i Sverige. Verket tror på hans berättelse, hur han upptäckt sin läggning i hemlandet, hans känslor då han såg det som ett brott mot islam, tankar på självmord mm. Migrationsverket konstaterar också att homosexualitet kan straffas med fängelsestraff upp till livstid i Bangladesh, och att homosexuella trakasseras även om inte lagen alltid tillämpas. Mannen fick ändå avslag eftersom han inte tidigare haft problem med myndigheterna och det inte finns en personlig hotbild. Migrationsdomstolen gör däremot en framåtsyftande bedömning. Mannen har levt som homosexuell i Sverige och hans bror som planerat giftermål för honom i hemlandet har fått kännedom om hans läggning. Vid en samlad bedömning står det enligt domstolen klart att det finns risk för att han kommer att utsättas för allvarliga våldshandlingar eller trakasserier - särskilt som han inte kan förväntas hemlighålla sin sexuella läggning. Mannen beviljas därför flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsdomstol: Homosexuell från Afghanistan med tillförlitlig berättelse är flykting till sidans topp

En ung man från Afghanistan, men har bott i Iran, anförde bland andra skäl att han är homosexuell, något han vetat om sedan han var ung och blev förälskad i en kille. I Iran var han tvungen att dölja känslorna för alla, även sin mor. I Sverige har han kunnat leva öppet. Mannen fick avslag av Migrationsverket för att han borde kunna lämna mer detaljerade och klara uppgifter om sina känslor. Han har t.ex. inte kunnat redoföra för sin identitet i förhållande till sin sexuella läggning. Migrationsdomstolen anser att mannen har beskrivit sina tankar på ett sammanhängande och oförändrat sätt, berättat om hur han måste hålla sin läggning dold och rädslan för att straffas om den skulle komma ut. Domstolen bedömer att han lämnat en tillförlitlig berättelse och gjort sin läggning sannolik. Eftersom han riskerar förföljelse i Afghanistan beviljas han uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

Migrationsverket 19-11- 14:

Landinformation: Georgien - situationen för hbtq-personer till sidans topp

Migrationsverkets enhet Migrationsanalys har publicerat en uppdaterad rapport om situationen för hbtq-personer i Georgien.

/Utdrag ur Sammanfattande analys:/

Samhällsopinionen i Georgien är uttalat negativ när det kommer till hbtq-personer och en aktivt homofobisk retorik tillämpas av media, den ortodoxa kyrkan och politiker. Hbtq-frågan är politiserad och polariserad i landet. Homofobiska uttalanden används av politiker för att mobilisera väljare och för att misskreditera politiska motståndare. Polariseringen bidrar till att det råder en ovilja bland personer i ledande positioner att offentligt ge stöd åt hbtq-frågor och hbtq-rörelsen. Under större politiska händelser såsom politiska val, införandet av vissa lagar eller demonstrationer utsätts hbtq-personer i större utsträckning för våld. Inför parla- mentsvalet 2020 finns således en risk att hatretoriken och även våldet mot hbtq-personer ökar.

Det har skett framsteg gällande hbtq-personers rättigheter på den lagstiftande nivån i Georgien. Antidiskrimineringslagen förbjuder sedan 2014 diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Hälsolagstiftningen och patientlagen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Brott som motiveras av en persons sexuella lägg- ning eller könsidentitet är sedan 2012 en försvårande omständighet enligt georgisk strafflagstiftning. Samtidigt uppger flera källor att både antidiskrimineringslagstiftningen och hatbrottslagen saknar adekvata implementeringsmekanismer.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.