fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Dublinförordningen och annan överföring inom Europa

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210520:

Asylnytt 21-05-20:

EU-domstolen: En asylansökan får inte avvisas för att personen fått avslag i Norge till sidans topp

Ärendet gäller en person som sökte asyl i Tyskland. Han hade tidigare fått avslag i Norge. Tyskland bad Norge att ta tillbaka personen, men det blev ingen accept, eftersom Norges ansvar hade löpt ut. Tyskland ville nu behandla ansökan som en efterföljande ansökan (ny prövning) och ge ett snabbt avslag eftersom den inte innehöll några nya omständigheter. Detta är möjligt enligt tysk lag om personens tidigare ansökan har behandlats i ett EU-land. EU-domstolen invänder inte heller mot detta, men Norge är inte ett EU-land. Även om Norge är med i samarbetet kring Dublinförordningen så är landet ett tredjeland och inte bundet av EU:s gemensamma direktiv om asylprövning. Tyskland kan därför inte förutsätta att ett asylbeslut i Norge är ett slutligt beslut i asylprocedurdirektivets bemärkelse. En asylansökan från en person som fått beslut i Norge kan inte betraktas som en "efterföljande ansökan".

Dom nr C-8/2020 i sin helhet (Extern länk)

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

ELENA legal update 21-02-05:

German court cancels removal of international protection beneficiary to Greece till sidans topp

On 21 January 2021, the Higher Administrative Court of North Rhine Westphalia published its judgment concerning the removal of an Eritrean national to Greece.

The applicant made an application for international protection in Germany in July 2018. A EURODAC search revealed that the applicant had previously received international protection in Greece in January 2015. The Federal Office for Migration and Refugees subsequently rejected the applicant's asylum application as inadmissible and issued a deportation order against him to Greece. The applicant unsuccessfully appealed to the Administrative Court. The applicant further appealed to the Higher Administrative Court.

Referring to, inter alia, the CJEU's judgment in Ibrahim, the Higher Administrative Court, stated that Art. 33(2)(a) of the Procedures Directive (Directive 2013/32/EU) is transposed into domestic law in such a way as to prohibit the rejection of an application for international protection as inadmissible when an applicant has already received refugee status or subsidiary protection in another Member State, if the living conditions in that Member State would expose him to a serious risk of inhuman or degrading treatment under Article 4 of the Charter or the corresponding Article 3 ECHR. It further recalled that the CJEU assumes a violation of Article 4 of the Charter if the indifference of the authorities of a Member State would have the effect of placing a person wholly dependent on public assistance, irrespective of their will or personal choices, in a situation of extreme material poverty which would not allow him to satisfy his most basic needs- in particular the ability to feed himself, to wash himself and to find accommodation.

On the basis of publicly available information, the Court considered that it would be unlikely for the applicant to find decent accommodation and gainful employment in Greece. Moreover, it also noted that he would not have access to social benefits and therefore would not be a position to reasonably secure the minimum level of subsistence.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Asylnytt 21-01-25:

Migrationsverket: Dublinbeslut i förhållande till Storbritannien gäller inte längre till sidans topp

Sedan Storbritannien slutligen lämnade EU 31 december 2020 är landet inte längre bundet av Dublinförordningen, som styr vilket EU-land som ska pröva en asylansökan. Alla beslut om överföring till Storbritannien enligt Dublinförordningen har upphört att gälla, alla beslut om överföring till Sverige från Storbritannien likaså. Även beslut om förvarstagande enligt Dublinförordningen har upphört att gälla. Sverige blir åter ansvarigt för att pröva ansökningar från personer som skulle ha skickats till Storbritannien. Det kan i enskilda fall leda till att något annat EU-land blir ansvarigt, men vanligen bör det bli så att asylansökan ska prövas i Sverige. Det kan fortfarande hända att asylansökan inte prövas i sak om personen redan har fått skydd i Storbritannien eller har någon särskild anknytning dit. Då blir det istället ett snabbt beslut om avvisning eller utvisning dit, men det kan inte ske med Dublinförordningens regelverk.

Läs mer i rättsligt ställningstagande RS 023/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Asylnytt 20-11-24:

FN:s barnkommitté prickar Schweiz för att inte ha hört barn i Dublinärende till sidans topp

Målet rör en familj från Azerbajdzjan som sökt asyl i Schweiz en gång tidigare. De hade då återvänt självmant till Azerbajdzjan, efter att ha upplevt ett dåligt mottagande, saknat tolk mm. Efter återkomsten greps dock mannen. Kvinnan fortsatte att verka som journalist, men hotades vid flera tillfällen med syfte att få henne att sluta skriva artiklar och delta i demonstrationer mm. Kvinnan och barnen tog sig till Schweiz på nytt, denna gång med hjälp av visum från Italien, vilket ledde till beslut om överföring dit enligt Dublinförordningen. Kvinnan överklagade med hänvisning till sitt eget och barnens mående och att barnen inte skulle ryckas upp igen, bristerna i Italiens mottagande mm. Familjen fick ett nytt boende och det äldre barnet placerades i skola, vilket enligt kvinnan invaggade dem i säkerhet. Trots detta väcktes de kl två på natten för att föras till Italien. Poliserna uppges ha visat barnen ett foto på en fjättrad person för att förklara hur det går om man inte medverkar frivilligt. Överföringen kunde inte genomföras på grund av att kvinnan bröt samman. Kvinnan har för barnens räkning vänt sig till FN:s barnrättskommitté och hävdar att barnkonventionen kränkts på flera sätt, bla att de inte hörts. Kommittén anser inte att det är visat att överföringen till Italien skulle utgöra en kränkning eftersom det inte finns bevis om mottagandet i Italien. Däremot anser kommittén att Schweiz borde ha vägt in barnens trauman när de övervägde om Schweiz skulle överta ärendet. Schweiz har brutit mot principen om barnets bästa och rätt att höras (artiklarna 3 och 12) och ska därför pröva saken på nytt.

Läs eller hämta communication No. 56/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

ELENA legal update 20-09-18:

German court rules that corona does not influence the six-month time limit in Dublin III till sidans topp

On 28 August 2020, the Administrative Court of Greifswald ruled that the six-month time limit embedded in Article 29(1) Dublin III Regulation cannot be suspended on the basis of Article 27(4) Dublin III, if the suspension solely aims at preventing the expiration of the transfer period, and not at enabling effective legal protection for the applicant.

The case concerns an Afghan national, who, in December 2019, saw his application for international protection rejected in Germany because he had previously unsuccessfully applied for international protection in Greece. The German authorities identified Greece as the responsible Member State and sent them a 'take back'-request that was accepted on 28 November 2019. However, in April 2020 the German authorities suspended the execution of the transfer first due to, inter alia, the development of the corona crisis and then on the grounds of the suspensive effect of a legal remedy brought by the applicant.

In its assessment, the Administrative Court reiterates that the Dublin III Regulation aims at balancing the rapid determination of Member State responsibility with providing effective legal protection to the individuals concerned. Subsequently, it analyses the structure of the Regulation and identifies Article 27(4) as an element of the official heading 'appeal' that aims at supporting the main legal remedies guaranteed by Article 27(1). Hence, Article 27(4) ensures the effectiveness of Article 27(1) by providing interim measures that guarantee the non-transferability of the person until the (main) appeal has been decided.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

ECRE 20-03-26:

Germany: Temporary suspension of Dublin returns due to COVID-19 till sidans topp

The German Ministry of Interior confirms the temporary suspension of transfers under the Dublin Regulation to and from all EU Member States due to the Coronavirus. The European Commission and EU Member States will be informed about this decision - an obligation under the Dublin Regulation. Returns to third-countries can still take place.

In practice, the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), which is responsible for asylum procedures in Germany, already stopped Dublin transfers last week because of travel restrictions across Europe. The agency clarified that the temporary suspension does not mean that EU Member States are not willing or obliged to implement Dublin transfers but that they are currently not possible. In addition, the temporary suspension does not lead to the expiry of the six months' time limit for the transfer. The regular six months' time limit, after which the responsibility of the asylum procedure would pass to Germany, is only on hold.

Ulla Jelpke, German Member of Parliament from the Left party Die Linke, and German NGO PRO ASYL call for a general stop of any returns due to the Coronavirus. PRO ASYL also demands a continuation of the six months' time limit for Dublin transfers as otherwise the affected asylum-seekers remain in a limbo.

Germany returned 22.097 persons in 2019, thereof 8423 under the Dublin Regulation. Main destinations for returns to third-countries were Albania, Georgia and Serbia. Under the Dublin Regulation, the main destinations for asylum seekers transferred by Germany were Italy and France.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Asylnytt 19-12-14:

EU-domstolen tillåter inte snabbavvisning av asylsökande med status i Bulgarien till sidans topp

Målet gäller två ärenden, båda rörande personer från Syrien som sökt asyl i Tyskland. Ansökningarna avslogs på grund av att de redan hade flyktingstatus i Bulgarien. En domstol rev upp beslutet på grund av risken för omänsklig och förnedrande behandling i Bulgarien i strid med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta överklagades av myndigheten och den federala domstolen har bett EU-domstolen om ett förhandsavgörande. Frågan är om en ansökan får bedömas som ogrundad för att personen beviljats internationellt skydd i en annan medlemsstat även med risk för omänsklig behandling. EU-domstolen konstaterar att artikel 4 i rättighetsstadgan är absolut. Om levnadsförhållandena i den andra medlemsstaten är sådana att det finns en allvarlig risk för omänsklig eller förnedrande behandling så får ansökan inte avvisas som ogrundad.

Mål C-540/17 och C-541/17, endast franska och tyska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Migrationsverket 19-03-25:

Ställningstagande om överföring av barnfamiljer till Italien enligt Dublinförordningen till sidans topp

Sammanfattning

Europadomstolen har tidigare i ett mål avseende överföring av en barnfamilj till Italien enligt Dublinförordningen ansett att den överförande staten måste inhämta individuella garantier om att barnfamiljen kommer att tas om hand på ett sätt som är anpassat till barnens ålder och som beaktade familjens enhet. I ett senare mål ansåg Europadomstolen att de generella utfästelser som Italien gjort var tillräckliga. Inhämtande av individuella garantier behövde därför inte ske.

Italien har i nytt cirkulär till medlemsstaterna lämnat nya generella garantier avseende mottagandet av barnfamiljer som överförs enligt Dublinförordningen. Det är Migrationsverkets uppfattning att dessa garantier är tillräckliga för att överföringar av barnfamiljer enligt Dublinförordningen kan göras utan att individuella garantier inhämtas.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

Asylnytt 19-03-00:

EU-domstolen om villkoren för att avvisa asylansökan från den som redan har skydd till sidans topp

Tyska domstolar har lämnat över tre mål som rör familjer som sökt asyl i Tyskland trots att de hade fått skydd som alternativt skyddsbehövande i Bulgarien respektive Polen. Flera frågor ställdes kring hur asylprocedurdirektivet ska tillämpas och om vilka brister i skyddet för alternativt skyddsbehövande hos den tidigare ansvariga staten som skulle spela roll. EU-domstolen slår fast att en medlemsstat kan avvisa en ansökan som lämnats in av någon som har beviljats alternativt skydd i en annan medlemsstat även om ansökan gjorts innan direktivet trädde i kraft och utan att tillämpa återtagandereglerna i Dublinförordningen, med undantag för fall där Dublin II fortfarande ska tillämpas. EU-domstolen påpekar att presumtionen är att alla medlemsstater behandlar personer som får skydd enligt kraven i stadgan, Genèvekonventionen och Europakonventionen. Men om en medlemsstat ändå skulle försätta någon i sådant armod att det blir omöjligt för personen "att tillgodose sina mest grundläggande behov, såsom att äta, tvätta sig och ha tak över huvudet, och vilket skadar vederbörandes fysiska eller mentala hälsa eller utsätter personen för en förnedring som är oförenlig med mänsklig värdighet", så hindrar det att ansökan avvisas. En person med alternativ skyddsstatus har inte rätt att söka flyktingstatus i ett annat EU-land om inte det ansvariga landet systematiskt nekar flyktingstatus utan egentlig prövning.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen i sin helhet på valfritt EU-språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-03-00:

EU-domstolen: Levnadsvillkor efter uppehållstillstånd kan beaktas vid Dublinöverföring till sidans topp

En tysk domstol har även lämnat över ett fall rörande en man som skulle föras över till Italien enligt Dublinförordningen. När Tysklands tidsfrist höll på att löpa ut hade mannen lämnat förläggningen. Han kom senare tillbaka och förklarade att han inte visste att han måste meddela var han befann sig. En fråga till EU-domstolen gällde om en person ska anses hålla sig undan även om det inte är avsiktligt, en annan om det överförande landet självt kan bestämma att fristen ska förlängas till 18 månader eller om det krävs överenskommelse mellan staterna. Den tredje frågan gällde om en överföring kan hindras av hur personen skulle behandlas i den ansvariga staten om personen skulle få skyddsstatus där. EU-domstolens svar innebär att staten har rätt att utgå från att personen hållit sig undan avsiktligt förutsatt att hen informerats om reglerna. Personen har dock rätt att överklaga detta. Samråd mellan staterna behövs inte för att förlänga tidsfristen. Domstolen påpekar presumtionen att alla EU-länder behandlar personer som fått skydd i enlighet med stadgan och internationella konventioner. Men det kan inte uteslutas att en person under exceptionella omständigheter skulle "löpa en allvarlig risk för att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling ... på grund av de levnadsförhållanden som personen kan förvänta sig i egenskap av en person som beviljats internationellt skydd". I så fall utgör det hinder för överföring.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen i sin helhet på valfritt EU-språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Asylnytt 19-03-18:

Migrationsverket stoppar beslut om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen till sidans topp

Överföringar till Ungern har i praktiken inte verkställts på länge. Enligt en rättslig kommentar från 2017 kunde beslut fattas om överföring men besluten verkställdes inte på grund av förhållandena som rådde för asylsökande i Ungern. Redan dessförinnan hade verkställigheter stoppats på grund av att Ungern inte tog emot. Detta har lett till att asylsökande som rest in i EU via Ungern eller kommit med ungersk visering har fått vänta minst sex månader innan de fått söka asyl i Sverige. Enligt Migrationsverkets nya kommentar så är Dublinförordningens klausul om "systematiska brister i asylförfarandet och i mottagningsvillkoren för asylsökande" tillämplig på Ungern. Det är sådana brister att den som skickas till Ungern riskerar omänsklig eller förnedrande behandling enligt EU:s rättighetsstadga. Bakom bedömningen ligger både förhållandena i Ungerns transitzoner och Ungerns rättsprocess som i praktiken hindrar prövning för asylsökande som passerat Serbien. Ungern har fällts i flera internationella instanser och det pågår ett stort antal mål.

Hämta kommentaren, SR 06/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Asylnytt 19-02-00:

Dublinförordningen gäller som vanligt gentemot Storbritannien enligt EU-domstolen till sidans topp

EU-domstolen har lämnat ett förhandsavgörande om överföring enligt Dublinförordningen från Irland till Storbritannien. En fråga gällde om samma instans som behandlar kriterierna enligt Dublinförordningen (vilket land som ska pröva ansökan) också måste vara den instans som avgör om en stat ska göra undantag och ta över ansvaret på eget initiativ. En annan fråga var om den stat som behandlar ansökan enligt Dublinförordningen också separat måste ta ställning till barnets bästa. Domstolen ville även få svar på om Dublinförordningen gäller gentemot Storbritannien som meddelat sin avsikt att lämna EU. Enligt EU-domstolen gäller Dublinförordningen för Storbritannien så länge landet inte de facto lämnat EU. Beträffande barnets bästa finner domstolen att den saken inte behöver tas upp i någon särskild procedur, eftersom den kan prövas i överklagande av Dublinärendet. EU-domstolen konstaterar att det är upp till staterna att bestämma själva vilka instanser som ska behandla Dublinärenden såväl rörande kriteria som undantagsklausulen. Det behöver inte vara samma instans.

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket tillsammans med ett referat.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Läs domen på svenska eller annat språk, målnummer C-661/17 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

Asylnytt 18-11-00:

Dublinöverföring till Italien stoppas av FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har fällt Schweiz för en överföring till Italien. Fallet rör en eritrean som har en historia av fängslande och tortyr, men detta bedömdes inte i sak. Han sökte asyl i Schweiz där han fick avancerad vård för posttraumatiskt stressyndrom. Enligt läkarna hade han kommit in i en läkningsprocess men det var av stor vikt att han fick kontinuerlig vård hos dem han fått förtroende för. Mannen överfördes trots detta efter ett år till Italien. Trots de garantier Italien lämnat hamnade han utan mottagande på flygplatsen. En släkting tipsade om Caritas härbärge där han köade utan att få plats första natten men fick en tillfälliga plats dagen därpå. Mannen fick ingen information om hur han skulle söka asyl. Han beskrev situationen som kaotisk och att han skulle tvingas sova på gatan som många andra och inte få vård. Efter mindre än två dygn återvände han till Schweiz, där han så småningom fick ett nytt beslut om överföring till Italien. CAT anser att behandligen han riskerar vid en förnyad överföring till Italien i hans tillstånd utan stabila kontakter kan leda till självmord och därmed kan nå en nivå jämförbar med tortyr.

Hämta eller läs Communication No. 742/2016, A.N. v Switzerland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.