fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Tvångsåtgärder före och efter utvisningsbeslut

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211231:

Justitiedepartementet 21-12-29:

Flera initiativ för att personer med ett återvändandebeslut lämnar Sverige till sidans topp

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman berättade i dag om olika initiativ för att skapa bättre förutsättningar så att personer med ett återvändandebeslut lämnar Sverige.

+ Det är en grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar migrationspolitik att de som har fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl inte har rätt att stanna i Sverige återvänder till hemlandet.

+ Regeringen har gett i uppdrag till Migrationsverket och Polismyndigheten att intensifiera sitt arbete för att väsentligt öka återvändandet.

+ Polismyndigheten ska prioritera att personer som har dömts till utvisning på grund av att de har begått brott, eller av andra skäl inte får vistas i landet, får sina beslut verkställda och lämnar landet.

+ Statskontoret har fått i uppdrag att analysera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande för att se hur det kan bli effektivare.

+ Regeringen har gett Sida i uppdrag att bland annat kartlägga Sveriges arbete med återvändande samt hållbar återintegrering och återrapportera till FN om våra åtaganden.

Ytterligare initiativ på området kommer att presenteras framöver.

Pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200208:

Justitiedepartementet 20-02-06:

Nya regler för att identifiera fler personer som vistas i Sverige utan tillstånd till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag på utökade befogenheter för polisen när de genomför en inre utlänningskontroll. Det lämnas också förslag som syftar till att motverka missbruk av resedokument och främlingspass som utfärdas av Migrationsverket.

För att kunna upprätthålla den reglerade invandringen, och skydda barn och unga, är det nödvändigt att kunna klarlägga om personer som befinner sig i Sverige har rätt att vistas här. Att veta vem som finns i landet är också viktigt ur ett säkerhetsperspektiv.

En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran överlämna sitt pass och andra handlingar till en polisman för att visa att han eller hon har rätt att uppehålla sig här. I lagrådsremissen ges nu ytterligare verktyg till polisen. Förslaget innebär att det blir möjligt att ta fotografier och - om personen har fyllt 14 år - fingeravtryck för att ta reda på om personen har rätt att vistas i landet. Om det visar sig att personen inte har det så ska uppgifterna kunna lagras i ett register för framtida jämförelser.

I lagrådsremissen lämnar regeringen också förslag som begränsar tillgången till resedokument och främlingspass som utfärdas av Migrationsverket. Syftet är att motverka att personer reser in i Sverige med falska, eller någon annans, handlingar och lever här under falsk identitet.

Regeringen föreslår bland annat att det i vissa fall ska kunna beviljas högst tre främlingspass under en femårsperiod och att främlingspass och resedokument ska återkallas om innehavaren inte längre har rätt till dokumentet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.