fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Utvisning på grund av brott

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211006:

Justitiedepartementet 21-10-05:

Remiss av SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk till sidans topp

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen av Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk (SOU 2021:61). Övriga yttranden förvaras i departementet.

Hämta remissvaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Justitiedepartementet 21-06-30:

Förslag på skärpta regler vid utvisning på grund av brott till sidans topp

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk, där flera regeländringar föreslås. Syftet är bland annat att fler personer som döms för brott ska kunna utvisas. (...)

I betänkandet föreslås bland annat:

+ Att utvisning på grund av brottets allvar ska kunna ske vid lägre straffvärden än i dag, det vill säga att straffvärdegränsen sänks från tolv månader till sex månaders fängelse.

+ Att det ska ställas högre krav på att personer som är utländska medborgare har etablerat sig i det svenska samhället, till exempel genom arbete, studier och kunskaper i det svenska språket, för att kunna undgå utvisning.

+ Att regeln om synnerliga skäl, som innebär att det ställs högre krav för att utvisa den som varit bosatt länge i Sverige, tas bort.

+ Att domstolen vid straffmätning och val av påföljd inte längre ska ta hänsyn till de negativa konsekvenser som utvisningen innebär för den tilltalade. Detta ska istället beaktas när återreseförbudets längd bestäms.

+ Att även socialnämnden ska få ansöka om ett 30 dagars uppehållstillstånd för offer för människohandel och människoexploatering när personen vill ha betänketid för att återhämta sig och ta ställning till om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna.

+ Att det införs en skyddsregel mot att återkalla ett uppehållstillstånd för personer som utsatts för allvarlig kränkning i det förhållande som ligger till grund för uppehållstillståndet. Regeln syftar till att stärka skyddet mot utvisning av personer som utsatts för exempelvis hedersrelaterad brottslighet.

Betänkandet kommer nu att skickas ut på remiss. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Hämta betänkandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Justitiedepartementet 20-04-30:

Skärpta regler för utvisning på grund av brott till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur man kan åstadkomma skärpta regler för utvisning på grund av brott. Inriktningen är att fler än i dag ska utvisas.

- Stödet och förtroendet för rättsstaten och migrationspolitiken är beroende av att utlänningar som kommer till landet, precis som vi som bor här, följer de lagar som finns och avhåller sig från kriminalitet. När en utlänning gör sig skyldig till allvarlig eller upprepad brottslighet i Sverige måste det finnas förutsättningar att besluta om utvisning. Med skärpta regler är inriktningen att fler personer än idag ska kunna utvisas, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredaren ska se över den så kallade straffvärdegränsen som innebär att för sådana brott där straffvärdet inte når upp till ett års fängelse är utvisning inte aktuellt. Även hur vistelsetid och anknytningen till Sverige ska beaktas ingår i utredarens uppdrag. De nuvarande reglerna ger ett starkt skydd mot utvisning efter en viss tid i Sverige, även om det begångna brottet är allvarligt.

Hedersrelaterad brottslighet och hatbrott måste bemötas med bestämda åtgärder av samhället. Utredaren ska därför särskilt ta ställning till hur reglerna för utvisning vid denna typ av brottslighet kan skärpas.

Det ska även utredas hur man kan stärka skyddet mot utvisning av brottsoffer. Den som blir utsatt för hedersrelaterad brottslighet ska inte riskera utvisning på grund av detta. Det skulle till exempel kunna gälla brottsoffer, vars anknytning till Sverige har upphört i och med brottet. Utredaren ska också ta ställning till om skyddet för offer för människohandel behöver förstärkas för att förbättra möjligheterna till återhämtning och medverkan i en rättsprocess mot de ansvariga.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Läs mer och hämta regeringens direktiv till utredaren (Extern länk)

TT / Sveriges Radio Ekot 20-04-30: Regeringen vill skärpa regler för brottslingar som utvisas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.