fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Papperslösa, gömda och utvisade

Tillgång till vård

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211210:

Picum 21-11-23:

Covid-19 vaccines and undocumented migrants in Sweden till sidans topp

As part of our efforts to monitor access to the COVID-19 vaccines for undocumented migrants in Europe, we're speaking with national-level advocates about the situation in their countries. This interview was conducted in October 2021 with Ida Carlsson of Läkare i Världen (Doctors of the World), to discuss the situation in Sweden. It is not meant to offer an exhaustive picture of the legal and practical context in Sweden. Please get in touch at info@picum.org if you have information you'd like to share, and follow our Twitter page @PICUM_post to get more recent updates.

What does the Swedish vaccination strategy say about undocumented migrants?

The Swedish vaccination strategy foresees specific vaccination avenues for people living in vulnerable situations such as homeless people, asylum seekers, refugees with humanitarian permits. Undocumented migrants are also included in this category, at least from April 2021.

Can they access mainstream vaccination points?

No, the booking system wouldn't allow that. To book your vaccine at a mainstream vaccination point, you need a personal number and a bank ID, which you use in Sweden as a form of digital identification to access online services and for online purchases. These numbers aren't available to undocumented people. What is available to them is a sort of alternative health care number, which they get the first time they access health care and they can use to continue accessing care, but this is not valid for the mainstream vaccination points.

Where can they go then?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Find blogs on vaccine situation for undocumented migrants in other EU countries (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Asylrättscentrum 21-06-01:

Så får du som papperslös covid-vaccin till sidans topp

Du som lever i Sverige utan tillstånd har rätt att få covid-vaccin. Precis som för personer som har tillstånd är vaccinet gratis. Eftersom du inte har ett personnummer kan det vara svårt för dig att boka vaccinering, men det betyder inte att du inte har rätt till vaccin.

När kan du boka tid?

Vaccineringen i Sverige har skett i olika steg där de äldsta personerna och de som riskerar att bli sjukast har fått vaccin först. Du som är papperslös kan få vaccin i det som kallas Fas 3 och i Fas 4. För att veta vilken fas vaccinationen har kommit till i din region, klicka här.

Så bokar du

Många bokar sin vaccinationstid digitalt, men det är svårt för dig som inte har något bankId. Du kan ringa till vårdcentralen för att boka.

Om de säger att du inte har rätt till vaccin

Om vårdcentralen eller den du försöker boka vaccination hos säger att papperslösa inte har rätt till vaccin för covid-19. Då kan du säga att de har fel och att de ska läsa till exempel här.

Ideella organisationer som hjälper till med vaccinering

Det finns flera ideella organisationer som hjälper till med vaccinering av papperslösa och hemlösa människor. Du kan fråga organisationen om de hjälper till där du bor.

Exempel på organisationer som hjälper till med vaccinering:

Hela Människan

Sveriges stadsmissioner

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Statens medicinsk-etiska råd 20-11-23:

Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd till sidans topp

Etiska aspekter på behanding som kräver eftervård

/ Ur rapportens Inledning:/

I Sverige vistas i dag ett stort antal personer utan permanent uppehållstillstånd. En del av dessa individer kan komma i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som kräver längre varaktighet eller tillgång till eftervård, såsom exempelvis organtransplantation.

I dag råder oklarhet hos professionen om, när och under vilka för- utsättningar personer utan permanent uppehållstillstånd ska erbjudas sådan behandling. Företrädare för läkarkåren har vänt sig till Statens medicinsk-etiska råd, Smer, för att få etisk och juridisk vägledning vad gäller organtransplantation till personer utan permanent uppehålls- tillstånd. Denna fråga innefattar flera svåra principiellt viktiga etiska frågor med vidare samhälleliga implikationer. Många av dessa etiska frågor aktualiseras även vid ställningstaganden om erbjudande av andra hälso- och sjukvårdsinsatser som kräver längre varaktighet eller tillgång till eftervård.

En av den medicinska etikens mest grundläggande principer är att människors tillgång till vård ska vara lika för alla och enbart styras av det medicinska behovet. Rätten till hälsa betraktas som en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och formulerades redan 1946 i WHO:s stadga och kom sedan kort därefter till uttryck i FN:s all- männa förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Smer har efter den nämnda begäran tagit fram denna rapport om etiska aspekter vad gäller viss hälso- och sjukvård för personer utan permanent uppehållstillstånd, med organtransplantation som exempel.

Rådet vill med rapporten öka kunskapen om frågans etiska kom- plexitet samt ge stöd till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Smer önskar även att rapporten ska utgöra underlag för framtida åtgärder och policyer. Smer hoppas också att rapporten ska stimulera till debatt om dessa frågor i samhället.

Hämta rapporten (Extern länk)

SMER pressmeddelande 20-11-23: Transplantation bör erbjudas personer utan permanent uppehållstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Asylnytt 20-10-23:

EU-domstolen: Svårt sjuk kan ha rätt till socialt stöd under överklagan av ny ansökan till sidans topp

EU-domstolen har lämnat två förhandsavgöranden som rör rätten till socialt stöd under prövning om verkställighetshinder för en svårt sjuk person som har ett lagakraftvunnet beslut om utvisning. Det ena målet gäller den sjuka själv, det andra en förälder till ett sjukt barn som blivit myndigt under proceduren. Målen innehåller utförliga resonemang om nationell lagstiftning i förhållande till EU:s rättighetsstadga, om situationen när överklagande som rör rätten till socialt stöd är avhängig av ett överklagande av en ansökan om verkställighetshinder samt EU-domstolens mandat i dessa frågor. EU-domstolens slutsats är att återvändandedirektivet ska tolkas så att en svårt sjuk person kan ha rätt till socialt stöd i väntan på slutligt avgörande om det inom en pågående prövning av hinder mot verkställighet av utvisningsbeslutet finns argument som inte är uppenbart ogrundade för att verkställigheten skulle allvarligt och oåterkalleligt skada personens hälsa.

I domen om en sjuk person påpekas att rätten gäller även om det inte är stadgat i nationell lag förutsatt att det inte finns någon annan tydlig reglering i lagstiftningen som skulle få samma effekt. I domen om en förälder klargörs att nationell lagstiftning inte får förhindra att denne får sina grundläggande behov tillgodosedda, förutsatt dels att förälderns närvaro är oundgänglig för det myndiga barnet samt ett personen saknar medel för att själv tillgodose behoven.

Förhandsavgörandet om en svårt sjuk person, mål C-233/19 (Extern länk)

Förhandsavgörandet om en förälder till en svår sjuk person, mål C-402/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

Asylrättscentrum 20-03-30:

Information about Corona for asylum-seekers or people residing without papers till sidans topp

Many people are talking about the corona/covid-19 virus right now. The Swedish Refugee Law Center gathers information about how this affects asylum-seekers and people residing in Sweden without papers. When we receive important new information, we will update this page.

What is corona/covid-19 and how does it affect me?

Corona/covid-19 is a virus spreading all over the world. There are things you can do to lower the risk of getting the disease yourself or infecting others. You can read more about this here:

Not all people that suspect they have caught corona/covid-19 needs to see a doctor. Most people do not get critically ill from the disease. Most people experience fever, coughing, headache, the sniffles and/or general body pain. The advice in most cases is to stay at home and try to treat yourself. It is very important to not meet other people if you feel any of the symptoms listed above. This advice is the same for all people in Sweden, not just asylum-seekers or people residing in Sweden without papers.

Some people can however get critically ill from the disease. People over 70 years old and people with cardiovascular diseases, lung diseases, diabetes and/or high blood pressure are facing the highest risk of getting critically ill. People in the mentioned risk-groups may need health care more often than others. Some people with corona/covid-19 can experience breathing difficulties. That condition can need hospital care.

What happens if I suspect that I have caught corona/covid-19 and I have an appointment at the Swedish Migration Agency?

The Swedish Migration Agency has decided to paus some of the application interviews between den March 30th and April 14th.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Information på lätt svenska (Extern länk)

Information in other languages (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.