fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Papperslösa, gömda och utvisade

Hemlöshet, fattigdom, socialtjänst

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 200208:

Röda Korset 20-01- 30:

Rapport: Humanitära situationen för ensamkommande till sidans topp

Tack vare gymnasielagen har tusentals ungdomar fått hopp om livet igen. Det finns ett antal brister i lagen, inte minst när det gäller ansvaret för boende.

Olika stöd beroende på boendeort

Ungdomarnas sociala situation är till stor del beroende av vilken kommun de råkar bo i. På de orter där kommunen samverkat med civilsamhället har man i många fall lyckats lösa boendesituationen för ungdomarna på ett bra sätt, medan situationen överlag är mycket sämre i kommuner där sådana samarbeten inte finns.

Otydligt ansvar leder till utsatthet

Det finns ett grundläggande problem med boendesituationen eftersom varken myndigheter eller kommunerna anser sig ha det övergripande ansvaret för att ordna detta. Detta innebär att de unga som fått stanna tack vare gymnasielagen faktiskt inte har rätt till boende. Hemlösheten leder till problem med exploatering av ungdomarna inom exempelvis sexhandel, droghandel, kriminell verksamhet eller att man utnyttjas som billig arbetskraft. Utsattheten är allra störst bland de unga som inte omfattas av gymnasielagen, och utan denna lag hade vi sannolikt sett en situation med många fler unga i djup social utsatthet.

Om rapporten

Vi har undersökt den sociala situationen för ensamkommande unga som kommit som asylsökande under de senaste åren. Rapporten fokuserar på målgruppens boendesituation, tillgång till grundläggande humanitära behov samt risken för psykisk ohälsa och exploatering som följd av utsatthet.

Utifrån rapportens slutsatser presenterar vi ett antal rekommendationer.

Röda Korset anser att kommuner ska:

1. möjliggöra för ensamkommande barn att stanna kvar i kommunen efter 18-årsdagen.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Martin Ärnlöv i Svenska Dagbladet 20-02-03: "Boendet måste lösas för ensamkommande" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190111:

Asylnytt 19-01-00:

Migrationsöverdomstolen bekräftar att LMA-bistånd stoppas trots att tidsfrist förlängs till sidans topp

I juni publicerade Migrationsverket en rättslig kommentar rörande personer vars tidsfrist för frivilligt återvändande förlängs av olika skäl. Situationen är vanlig då någon påtalar verkställighetshinder innan den ursprungliga tidsfristen löpt ut. Tidigare kunde en förlängning av tidsfristen innan den löpt ut även innebära att LMA-biståndet fick behållas. Men enligt Migrationsverkets kommentar stämde detta inte med lagen. Den tidsfrist som är kopplad till LMA-biståndet är enbart den första som börjar löpa när utvisningsbeslutet vinner laga kraft. Biståndet får behållas bara om personen faktiskt beviljats en ny prövning eller om det är "uppenbart oskäligt" att dra in biståndet. Efter att denna nya praxis börjat tillämpas vann några personer i förvaltningsrätten då de överklagade indragningen av biståndet. Men nu har kammarrätten i Göteborg tagit upp fyra fall. Alla hade anfört verkställighetshinder innan tidsfristen löpt ut. Tre av dem hade också sökt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Kammarrätten slår fast att Migrationsverket gör rätt med sin nya tolkning. En förlängd tidsfrist medför inte i sig att bistånd enligt LMA-lagen får behållas.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

#vistårinteut 18-11- 21:

#vistårinteut granskar Västerås kommun till sidans topp

I början av augusti fick yrkes- och volontärnätverket ett mejl från Socialtjänstens flyktingenhet i Västerås. Flyktingenheten ville ha hjälp med att kartlägga hemlösa ensamkommande barn och ungdomar utifrån kommunens projekt Länken. Kartläggningen skulle enligt mejlet bidra till en stabil vardag för unga ensamkommande. Men i mejlet beskrevs även att allmänhet och myndigheter upplever ungdomarnas hemlöshet som "ett problem".

Projektet Länken är initierat av Västerås kommun, finansierat av Länsstyrelsen och drivs tillsammans med Migrationsverket och polisen. Syftet är att "bidra till en trygg stadsmiljö, men framför allt att skapa en stabilare vardag för de unga vuxna" och målet är "att få en bättre bild av hur situationen ser ut och sprida den kunskapen så att alla olika aktörer kan arbeta förebyggande mot hemlöshet".

Men i det mejl som skickats till nätverket beskrivs ensamkommande ungdomars hemlöshet utifrån att "[...] myndigheter och allmänheten har reagerat och upplevt detta som ett problem". I mejlet beskrevs också att projektet Länkens syfte är "att skapa en trygg stadsmiljö för medborgarna" [...] samt i de fall som de unga inte omfattas av lagen, motivera dem till att ta emot det boende och den sysselsättning som erbjuds av Migrationsverket. Syftet är också att motivera till återvändande i de fall där individen inte kan stanna i Sverige".

Nätverket #vistårinteut menar att denna typ av formuleringar bidrar till avhumanisering av ensamkommande unga. Det är mycket märkligt menar vi, att en kommun använder sin socialtjänst för att motivera ungdomar att återvända till sina hemländer där de riskerar att hamna i sexslaveri, rekrytering till terror, klanhämnd, våld och konflikter. Socialt arbete borde rimligtvis handla om att i varje givet läge stå upp för de mänskliga rättigheter som innefattar alla människors rätt till trygghet, utbildning och hälsa.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.