fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Vård och handikappomsorg för asylsökande

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 200523:

Disabled Refugees Welcome 20-04-30:

AMiD - Tillgänglighet till tjänster för migranter med funktionsnedsättning till sidans topp

Detta behovsutvärderingsverktyg (Needs Assessment Tool eller NAT) har utvecklats inom ramen för det europeiska projektet AMiD - Tillgänglighet till tjänster för migranter med funktionsnedsättning (Access for Migrants with Disabilities) som strävar efter att bidra till effektiv hantering av mottagning och integration av asylsökande och migranter med funktionsnedsättning i EU.

Definition av behovsbedömningsverktyget:

Behovsbedömningsverktyget har utvecklats med utgångspunkt i mänskliga rättigheter och används i AMiD-projektet för att bedöma migranter med funktionsnedsättning. Behovsbedömningsverktyget följer principerna i UNCRPD i ett försök att prioritera individens behov och önskemål vid bedömning av funktionsnedsättning. Frågorna i behovsbedömningsverktyget är därför utformade och utvecklade på ett användarvänligt och tillgängligt sätt så att individen ska få möjlighet att göra sin röst hörd. Behovsbedömningsverktyget möjliggör effektiv samordning, informationsdelning, utvärdering, jämförelse och analys i hela Europa.

(...)

Varför har vi utvecklat detta verktyg?

Behovsbedömningsverktyget är en interaktiv plattform avsedd att identifiera migranter med funktionsnedsättning när de anländer till Europeiska unionen. Behovsbedömningsverktyget har följande syften:

+ Hjälpa icke-statliga organisationer och lokala myndigheter att bedöma och på lämpligt sätt stödja migranter med funktionsnedsättning i EU.

+ Förbättra registreringsprocessen, eftersom det kan användas i alla skeden av asyl- och/eller mottagningsprocessen.

+ Öka kunskaperna och svarsförmågan hos olika yrkesgrupper som arbetar med migranter och/eller personer med funktionsnedsättning.

(...)

Till verktyget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

Asylrättscentrum 20-03-30:

Information about Corona for asylum-seekers or people residing without papers till sidans topp

Many people are talking about the corona/covid-19 virus right now. The Swedish Refugee Law Center gathers information about how this affects asylum-seekers and people residing in Sweden without papers. When we receive important new information, we will update this page.

What is corona/covid-19 and how does it affect me?

Corona/covid-19 is a virus spreading all over the world. There are things you can do to lower the risk of getting the disease yourself or infecting others. You can read more about this here:

Not all people that suspect they have caught corona/covid-19 needs to see a doctor. Most people do not get critically ill from the disease. Most people experience fever, coughing, headache, the sniffles and/or general body pain. The advice in most cases is to stay at home and try to treat yourself. It is very important to not meet other people if you feel any of the symptoms listed above. This advice is the same for all people in Sweden, not just asylum-seekers or people residing in Sweden without papers.

Some people can however get critically ill from the disease. People over 70 years old and people with cardiovascular diseases, lung diseases, diabetes and/or high blood pressure are facing the highest risk of getting critically ill. People in the mentioned risk-groups may need health care more often than others. Some people with corona/covid-19 can experience breathing difficulties. That condition can need hospital care.

What happens if I suspect that I have caught corona/covid-19 and I have an appointment at the Swedish Migration Agency?

The Swedish Migration Agency has decided to paus some of the application interviews between den March 30th and April 14th.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Information på lätt svenska (Extern länk)

Information in other languages (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Umeå Universitet 19-05-29:

Brister kring hälsoundersökningar av asylsökande till sidans topp

Det saknas ett enhetligt nationellt system för hälsoundersökning av personer som söker asyl i Sverige. Det bidrar till att många asylsökande inte genomgår någon hälsokontroll, något som är till nackdel både för dem själva och för möjligheten att upptäcka smittsamma sjukdomar. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

- Tidigare har det antagits att många asylsökande inte vill delta i hälsoundersökningar, men mina studier tyder på att det låga deltagandet snarare beror på strukturella hinder, säger Robert Jonzon, doktorand vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

I avhandlingen framgår att det råder avsevärda skillnader mellan Sveriges 21 landsting och regioner ifråga om strukturer, rutiner, uppföljning och resultat för hälsoundersökning av asylsökande. I stor utsträckning sker hälsokontroller av asylsökande vid särskilda vårdenheter parallellt med den ordinarie primärvården, och initial information till asylsökande om inbjudan till undersökning sköts av Migrationsverket. Problem i kommunikationen innebär bland annat att tillgängligheten begränsas. Under många år i följd har mindre än 50 procent av de asylsökande genomgått någon hälsokontroll, men de regionala variationerna är stora.

I avhandlingen uttrycker asylsökande ofta en positiv inställning till att bli erbjudna hälsoundersökning, men attityden är ändå ambivalent. Asylsökande känner misstro mot myndigheter och saknar information om syftet med hälsoundersökningen och om resultatet kan komma att påverka deras asylansökan.

Bland dem som hade genomgått undersökningen blev attityden mer negativ efteråt. De asylsökande upplevde att hälsoundersökningen var begränsad till att fokusera på smittsamma sjukdomar, exempelvis HIV, men inte på de hälsoproblem de själva upplevde att de behövde hjälp med.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Riksdagen 19-04-03:

Skriftlig fråga: Samordningsnummer för asylsökande inom hälso- och sjukvården till sidans topp

Fråga 2018/19:453 av Barbro Westerholm (L)

En pm om samordningsnummer som en identitetsbeteckning på en person som inte är, och aldrig har varit, folkbokförd i Sverige har 2016 tagits fram av Skatteverket i samråd med Migrationsverket, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Statens skolverk. Socialstyrelsen anser att en säkrare identifiering av asylsökande är en angelägen och brådskande patientsäkerhetsfråga. Migrationsverket har ställt sig positivt till införande av samordningsnummer för asylsökande, men verket är oenigt med Skatteverket om vilken sekretess som bör gälla för vissa uppgifter om enskilds personliga förhållanden.

I betänkandet Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) gjordes bedömningen att regeringen skyndsamt bör ta ställning till om förslag till lagstiftning om samordningsnummer bör tas fram utifrån befintliga underlag och att Migrationsverket ska rekvirera samordningsnummer för samtliga asylsökande, alternativt att regeringen snarast bör tillsätta en utredning med uppdraget att se över frågan och då också överväga ytterligare möjligheter att tilldela samordningsnummer, utöver dem som finns i dag. SKL instämmer i detta.

Identifiering av en asylsökande som söker hälso- och sjukvård är en viktig patientsäkerhetsfråga.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

När avser regeringen att lägga fram ett förslag till riksdagen om samordningsnummer för asylsökande, alternativt när en utredning om frågan kan komma att tillsättas.

Svar av Finansminister Magdalena Andersson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

FARR 18-10-31:

En viktig bok om omsorg till sidans topp

Många ensamkommande unga lider av psykisk ohälsa både efter påfrestningarna under flykten och på grund av svåra omrsändigheter i Sverige. Vårdpersonal ställs inför utmaningen att erbjuda omsorg och behandling som fungerar i de ensamkommandes situation. Utifrån det behovet har Region Skåne nu givit ut boken "En viktig bok om omsorg". Det är en metodhandbok för yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa. Boken baseras på forskning, yrkesverksammas erfarenheter och ensamkommande ungas upplevelser. Den är tänkt att "användas som en erfaren arbetskollega". Läsaren kan slå upp specifika frågor eller få stöd när de egna metoderna och arbetssätten upplevs otillräckliga eller inte anpassade för ensamkommande. Boken innehåller även övningsuppgifter och tips. Den kan skickas efter som bok eller laddas ned i digital form.

Läs mer hos Region Skåne (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.