fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Personal och arbetsvillkor

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211006:

Riksrevisionen 21-09-23:

Att ställa om i en föränderlig omvärld - neddragningarna hos Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverkets neddragningar har lett till omfattande effektivitetsproblem. Riksrevisionens granskning visar på brister i både planering och genomförande.

Under åren 2017 till 2020 har Migrationsverket gått genom en av de senaste decenniernas snabbaste och mest omfattande neddragningar i statsförvaltningen. Som en följd av ett minskat antal asylsökande har både verksamheter, personal, lokaler och statliga tillgångar avvecklats. Riksrevisionen har granskat styrningen och genomförandet av omställningen.

Riksrevisionens samlade bedömning är att Migrationsverkets omställning inte till fullo har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Det gäller särskilt åren 2017 och 2018. Asylboenden har i huvudsak avvecklats på ett kostnadseffektivt sätt. När personal minskats och tillgångar avvecklats har man däremot inte alltid lyckats ta tillräcklig hänsyn till verksamhetens behov, hushållning med statens resurser och risker för oegentligheter. Riksrevisionen bedömer också att Migrationsverkets ledning och regeringen överskattade myndighetens förmåga att öka produktiviteten under omställningen. Därför har omställningen försämrat myndighetens förmåga att nå uppsatta mål. Riksrevisionen noterar dock att Migrationsverket dragit viktiga lärdomar och efter hand utvecklat sin förmåga att ställa om verksamheten efter ändrade förutsättningar.

Hämta rapporten (Extern länk)

SvT Nyheter 21-09-23: Kritik efter neddragningen på Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Migrationsverket 21-02-17:

Migrationsverket varslar om uppsägningar till sidans topp

Migrationsverket fortsätter att anpassa myndigheten utifrån nya behov och förutsättningar. Därför anmäler Migrationsverket idag, onsdag, varsel till arbetsförmedlingen gällande 192 anställda.

Migrationsverket har under flera års tid minskat på verksamheten som en följd av att antalet som söker asyl i Sverige minskat kraftigt.

- I vårt mottagningssystem har vi idag ungefär en fjärdedel så många inskrivna som vi hade under 2016. Det påverkar hela myndigheten och det behöver vi anpassa oss efter, säger Mari Mild, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Hon menar att varslet ska ses i skenet av att Migrationsverket under flyktingsituationen 2015 behövde växa kraftigt och som mest har 8 400 medarbetare varit anställda på myndigheten. Idag har Migrationsverket 5 900 anställda.

- Idag ser myndighetens uppdrag också helt annorlunda ut än för bara några år sedan. Vi har gått från att domineras av asylprövning och mottagningsfrågor till att hantera förlängningsärenden och andra typer av tillståndsfrågor, säger Mari Mild.

Varslet berör både operativ verksamhet och huvudkontorets avdelningar och påverkar sammanlagt sex län. Hur många av de 192 medarbetarna som varslet berör och som slutligen sägs upp är för tidigt att säga. Ett varsel till Arbetsförmedlingen ska endast ses som en indikation om att det kan komma att ske uppsägningar. Naturlig personalomsättning, omplaceringar och andra faktorer kan påverka antalet som slutligen sägs upp på grund av arbetsbrist.

- Vad som händer nu är att vi inom kort kommer att inleda förhandlingar med arbetstagarorganisationerna, säger Mari Mild.

(...)

Artikeln med tabell över var neddragningarna görs (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Migrationsverket 20-10-08:

Migrationsverket varslar om uppsägningar till sidans topp

Till följd av ett minskat antal asylsökande och ett förändrat uppdrag behöver Migrationsverket fortsatt anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. Därför varslar myndigheten idag, torsdag, Arbetsförmedlingen om att 172 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Varslet berör både operativ verksamhet och huvudkontorets avdelningar och påverkar fem län. Varslet gäller i nuläget inte enskilda medarbetare utan är en indikation till Arbetsförmedlingen om att myndigheten har ett behov av personalminskning så att de är förberedda på att det kan behövas stödinsatser.

- Antal som söker asyl har stadigt minskat sedan 2016 och ser ut att fortsatt minska. En naturlig effekt av detta blir då att myndigheten har ett fortsatt behov av att minska på verksamheten, säger Annette Bäcklund, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Tidigare i år sades ett 80-tal medarbetare upp från myndigheten på grund av arbetsbrist. Som en direkt följd av att uppdraget fortsätter minska fattade generaldirektören i september beslut om att lägga ned myndighetens verksamhet i Jönköping, Borås, Mariestad och Högsby. Varslet berör i första hand dessa orter men även Migrationsverkets verksamhet i Norrköping och Malmö berörs.

Hur många av de 172 medarbetare som varslet berör och som faktiskt sägs upp i slutänden är för tidigt att säga. Naturlig personalomsättning, omplaceringar och andra faktorer kan påverka antalet som slutligen sägs upp.

Nu påbörjas centrala förhandlingar med arbetstagarorganisationerna. När dessa är avslutade kommer det att stå klart hur många som behöver sägas upp. Förhandlingarna beräknas preliminärt att pågå fram till mitten av december.

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Arkiveringsdatum 200125:

Migrationsverket 20-01-14:

Migrationsverket varslar om uppsägningar till sidans topp

Migrationsverket fortsätter att minska antalet medarbetare för att anpassa verksamheten till en minskad budget. Idag, tisdag, varslar Migrationsverket Arbetsförmedlingen om att 146 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Migrationsverket har planerat sin verksamhet under 2020 utifrån en mindre budget än föregående år. Varslet gäller både huvudkontoret och den operativa verksamheten och kommer att påverka fem län.

Ett varsel är en tidig information till Arbetsförmedlingen i de olika länen så att de är förberedda på att det kan behövas stödinsatser. I praktiken blir antalet medarbetare som sägs upp troligen lägre än de 146 som idag varslas till Arbetsförmedlingen.

- Vem eller vilka som i slutändan blir uppsagda på grund av arbetsbrist är för tidigt att svara på. Naturlig personalomsättning, omplacering och även nya förutsättningar kan påverka hur många medarbetare som till sist behöver sluta, säger Annette Bäcklund, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Behålla kompetens viktigt

Nu börjar centrala förhandlingar. Efter att dessa är avslutade kommer det stå klart hur många som behöver sägas upp.

- Medarbetarna är myndighetens värdefullaste tillgång. Arbetsgivarens mål är att behålla så många medarbetare som möjligt och därmed värna verkets kompetens, säger Anette Bäcklund.

Så här är varslen geografiskt fördelade per län:

Västerbotten: 6

Västernorrland: 5

Stockholm: 94

Östergötland: 18

Skåne: 23

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-01-14: Migrationsverket varslar 146 om uppsägning (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 20-01-14: Närmare 100 anställda varslas på Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 20-01-14: Personal på Migrationsverket i Skåne riskerar att sägas upp (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 20-01-14: Migrationsverket minskar antalet anställda igen - så drabbas länet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Migrationsverket 19-02- 01:

Migrationsverket varslar färre än befarat till sidans topp

Migrationsverket fortsätter att minska under 2019 men varslar färre anställda än befarat. Som mest kan totalt 92 medarbetare på fem orter komma att sägas upp.

Vi kan behålla fler än vi tidigare räknat med, trots en mycket ansträngd budget och ett tufft läge, säger Magnus Önnestig, ansvarig för omställningen på Migrationsverket.

I praktiken blir antalet medarbetare som sägs upp troligen lägre än de 92 som idag varslas* till Arbetsförmedlingen. Orsaken kan vara att personer omplaceras eller väljer att säga upp sig själva.

Den stora neddragningen har vi bakom oss 2018, men vi lämnar ett antal orter under 2019. Medarbetare på de orterna försöker vi nu behålla i andra roller inom Migrationsverket, säger Magnus Önnestig.

Lämnar fem orter och minskar på fem orter

Migrationsverket avvecklar verksamheten helt på fem orter som idag har mottagningsenheter. De är Kiruna, Östersund, Karlstad, Lindesberg och Karlskrona. Totalt varslas 92 medarbetare.

Även asylprövningen avvecklas helt på fyra orter, men annan verksamhet kommer att finnas kvar där och inget varsel läggs för de orterna. De är Örebro, Flen, Norrköping och Sundsvall. I Boden läggs en av två asylprövningsenheter ner.

Asylprövningen samlas till fem huvudorter

Avvecklingen på de orter som berörs kommer att ske i olika takt fram till slutet av 2019. Då ska asylprövningen vara samlad till fem huvudorter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Boden.

Information till berörda där verksamhet avvecklas

Migrationsverket kommer inför förändringarna på respektive ort att informera asylsökande, civilsamhälle och samhällsaktörer som berörs direkt av avvecklingen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.