fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Personal och arbetsvillkor

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220404:

Migrationsverket 22-03-24:

Migrationsverket rekryterar flera hundra medarbetare till sidans topp

Den snabba ökningen av personer från Ukraina som söker skydd i Sverige har lett till ett ökat behov av att rekrytera medarbetare till Migrationsverket. Framför allt behöver myndigheten fler migrationshandläggare och migrationsassistenter på orter som Norrköping, Sundbyberg, Märsta och Malmö.

- I dagsläget har vi ett behov av att rekrytera cirka 550 medarbetare med anledning av den akuta situation som råder kopplat till Ukraina, men siffran kan snabbt ändras, säger Lena Sköld Hultberg, HR-direktör på Migrationsverket.

För att lösa det behov som har uppstått har myndigheten sedan ett tidigt skede ökat bemanningen där behoven nu är som störst genom att omfördela medarbetare internt, så långt det är möjligt. Parallellt pågår också ett intensivt arbete med att bemanna verksamheten på flera andra sätt, bland annat genom inlåning av personal från andra myndigheter och genom omfattande rekrytering.

Här finns de största behoven just nu

De delar av verksamheten där behovet är som allra störst nu är där Migrationsverket tar emot ansökningar och inom mottagningsverksamheten, det vill säga verksamhet som rör boende.

Rekryteringarna är i full gång och det är högprioriterat att de genomförs så snabbt och effektivt så möjligt. Samtidigt är det nödvändigt att rekrytering och introduktion sker med kvalitet.

- Det är självklart viktigt att vi rekryterar rätt kompetens men det är också viktigt att vi i rekryteringarna gör vårt bästa för att de som anställs ska ha rätt förväntningar på hur det är att arbeta hos oss. De behöver också få en så bra introduktion och start som möjligt under de förutsättningar som råder, säger Lena Sköld Hultberg.

Den som är intresserad kan vända sig hit

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220215:

Riksdagen 22-01-13:

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om Migrationsverkets neddragningar 2017-2020 till sidans topp

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Att ställa om i en föränderlig omvärld - neddragningarna hos Migrationsverket 2017- 2020 (RiR 2021:24). Riksrevisionens övergripande slutsats är att Migrationsverkets omställning inte till fullo, i synnerhet under åren 2017-2018, har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Riksrevisionen bedömer att Migrationsverkets omställning har haft negativ inverkan på myndighetens förmåga att nå uppsatta mål.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att iaktta försiktighet med att initiera snabba besparingar i statlig verksamhet på basis av förväntade men osäkra effektiviseringar för att minska risken för kompetensförlust, avbruten verksamhetsutveckling och försämrad produktivitet i samband med omställningar. Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning men anser samtidigt att det är viktigt att regeringen ställer krav på att verksamheter som finansieras med skattemedel bedrivs så ändamålsenligt och effektivt som möjligt och att anslagen anpassas till det. Regeringen anser att det fanns grund för att anta en bättre produktivitetsutveckling under åren 2017-2020 än vad som realiserades. I budgetpropositionen för 2022 har föreslagna besparingar fördelats enligt en trappa för att skapa en långsiktig planeringshorisont för myndigheten att fortsätta sin omställning och effektivisering. Regeringen kommer att fortsätta att följa myndighetens omställning och effektivisering genom en tät dialog och eftersträvar en långsiktig och förutsägbar styrning.

(...)

Hämta eller läs skrivelsen (Extern länk)

Följdmotion av Tony Haddou m.fl. (V) (Extern länk)

Följdmotion av Ludvig Aspling m.fl. (SD) (Extern länk)

Följdmotion av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (Extern länk)

Följdmotion av Hans Eklind m.fl. (KD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

Riksrevisionen 21-09-23:

Att ställa om i en föränderlig omvärld - neddragningarna hos Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverkets neddragningar har lett till omfattande effektivitetsproblem. Riksrevisionens granskning visar på brister i både planering och genomförande.

Under åren 2017 till 2020 har Migrationsverket gått genom en av de senaste decenniernas snabbaste och mest omfattande neddragningar i statsförvaltningen. Som en följd av ett minskat antal asylsökande har både verksamheter, personal, lokaler och statliga tillgångar avvecklats. Riksrevisionen har granskat styrningen och genomförandet av omställningen.

Riksrevisionens samlade bedömning är att Migrationsverkets omställning inte till fullo har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Det gäller särskilt åren 2017 och 2018. Asylboenden har i huvudsak avvecklats på ett kostnadseffektivt sätt. När personal minskats och tillgångar avvecklats har man däremot inte alltid lyckats ta tillräcklig hänsyn till verksamhetens behov, hushållning med statens resurser och risker för oegentligheter. Riksrevisionen bedömer också att Migrationsverkets ledning och regeringen överskattade myndighetens förmåga att öka produktiviteten under omställningen. Därför har omställningen försämrat myndighetens förmåga att nå uppsatta mål. Riksrevisionen noterar dock att Migrationsverket dragit viktiga lärdomar och efter hand utvecklat sin förmåga att ställa om verksamheten efter ändrade förutsättningar.

Hämta rapporten (Extern länk)

SvT Nyheter 21-09-23: Kritik efter neddragningen på Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Migrationsverket 21-02-17:

Migrationsverket varslar om uppsägningar till sidans topp

Migrationsverket fortsätter att anpassa myndigheten utifrån nya behov och förutsättningar. Därför anmäler Migrationsverket idag, onsdag, varsel till arbetsförmedlingen gällande 192 anställda.

Migrationsverket har under flera års tid minskat på verksamheten som en följd av att antalet som söker asyl i Sverige minskat kraftigt.

- I vårt mottagningssystem har vi idag ungefär en fjärdedel så många inskrivna som vi hade under 2016. Det påverkar hela myndigheten och det behöver vi anpassa oss efter, säger Mari Mild, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Hon menar att varslet ska ses i skenet av att Migrationsverket under flyktingsituationen 2015 behövde växa kraftigt och som mest har 8 400 medarbetare varit anställda på myndigheten. Idag har Migrationsverket 5 900 anställda.

- Idag ser myndighetens uppdrag också helt annorlunda ut än för bara några år sedan. Vi har gått från att domineras av asylprövning och mottagningsfrågor till att hantera förlängningsärenden och andra typer av tillståndsfrågor, säger Mari Mild.

Varslet berör både operativ verksamhet och huvudkontorets avdelningar och påverkar sammanlagt sex län. Hur många av de 192 medarbetarna som varslet berör och som slutligen sägs upp är för tidigt att säga. Ett varsel till Arbetsförmedlingen ska endast ses som en indikation om att det kan komma att ske uppsägningar. Naturlig personalomsättning, omplaceringar och andra faktorer kan påverka antalet som slutligen sägs upp på grund av arbetsbrist.

- Vad som händer nu är att vi inom kort kommer att inleda förhandlingar med arbetstagarorganisationerna, säger Mari Mild.

(...)

Artikeln med tabell över var neddragningarna görs (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Migrationsverket 20-10-08:

Migrationsverket varslar om uppsägningar till sidans topp

Till följd av ett minskat antal asylsökande och ett förändrat uppdrag behöver Migrationsverket fortsatt anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. Därför varslar myndigheten idag, torsdag, Arbetsförmedlingen om att 172 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Varslet berör både operativ verksamhet och huvudkontorets avdelningar och påverkar fem län. Varslet gäller i nuläget inte enskilda medarbetare utan är en indikation till Arbetsförmedlingen om att myndigheten har ett behov av personalminskning så att de är förberedda på att det kan behövas stödinsatser.

- Antal som söker asyl har stadigt minskat sedan 2016 och ser ut att fortsatt minska. En naturlig effekt av detta blir då att myndigheten har ett fortsatt behov av att minska på verksamheten, säger Annette Bäcklund, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Tidigare i år sades ett 80-tal medarbetare upp från myndigheten på grund av arbetsbrist. Som en direkt följd av att uppdraget fortsätter minska fattade generaldirektören i september beslut om att lägga ned myndighetens verksamhet i Jönköping, Borås, Mariestad och Högsby. Varslet berör i första hand dessa orter men även Migrationsverkets verksamhet i Norrköping och Malmö berörs.

Hur många av de 172 medarbetare som varslet berör och som faktiskt sägs upp i slutänden är för tidigt att säga. Naturlig personalomsättning, omplaceringar och andra faktorer kan påverka antalet som slutligen sägs upp.

Nu påbörjas centrala förhandlingar med arbetstagarorganisationerna. När dessa är avslutade kommer det att stå klart hur många som behöver sägas upp. Förhandlingarna beräknas preliminärt att pågå fram till mitten av december.

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Arkiveringsdatum 200125:

Migrationsverket 20-01-14:

Migrationsverket varslar om uppsägningar till sidans topp

Migrationsverket fortsätter att minska antalet medarbetare för att anpassa verksamheten till en minskad budget. Idag, tisdag, varslar Migrationsverket Arbetsförmedlingen om att 146 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Migrationsverket har planerat sin verksamhet under 2020 utifrån en mindre budget än föregående år. Varslet gäller både huvudkontoret och den operativa verksamheten och kommer att påverka fem län.

Ett varsel är en tidig information till Arbetsförmedlingen i de olika länen så att de är förberedda på att det kan behövas stödinsatser. I praktiken blir antalet medarbetare som sägs upp troligen lägre än de 146 som idag varslas till Arbetsförmedlingen.

- Vem eller vilka som i slutändan blir uppsagda på grund av arbetsbrist är för tidigt att svara på. Naturlig personalomsättning, omplacering och även nya förutsättningar kan påverka hur många medarbetare som till sist behöver sluta, säger Annette Bäcklund, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Behålla kompetens viktigt

Nu börjar centrala förhandlingar. Efter att dessa är avslutade kommer det stå klart hur många som behöver sägas upp.

- Medarbetarna är myndighetens värdefullaste tillgång. Arbetsgivarens mål är att behålla så många medarbetare som möjligt och därmed värna verkets kompetens, säger Anette Bäcklund.

Så här är varslen geografiskt fördelade per län:

Västerbotten: 6

Västernorrland: 5

Stockholm: 94

Östergötland: 18

Skåne: 23

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-01-14: Migrationsverket varslar 146 om uppsägning (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 20-01-14: Närmare 100 anställda varslas på Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 20-01-14: Personal på Migrationsverket i Skåne riskerar att sägas upp (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 20-01-14: Migrationsverket minskar antalet anställda igen - så drabbas länet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.