fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Upphandling och fördelning

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220316:

Migrationsverket 22-03-11:

Mycket ansträngd boendesituation till sidans topp

Den snabba ökningen av personer som ansöker om skydd från kriget i Ukraina gör att Migrationsverkets boendesituation är mycket ansträngd.

- I det här läget måste hela samhället hjälpa till. Kommuner, frivilligorganisationer och civilsamhället i stort - er stöttning behövs, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Över två miljoner personer har hittills lämnat Ukraina som en följd av kriget, de flesta till de västra och södra grannländerna, men även till andra europeiska länder. Enligt beräkningar från UNHCR kommer inom kort cirka fyra miljoner människor vara på flykt från Ukraina.

Utifrån den snabbt eskalerande situationen lämnade Migrationsverket på fredagen ett antal scenarier till regeringen om hur många personer från Ukraina som kommer att söka sig till Sverige från mars till juni, och hur det påverkar Migrationsverkets möjligheter att tillhandahålla boende. Scenarierna utgår från UNHCR:s bedömning, hur stor den ukrainska diasporan är i Sverige, samt vår geografiska närhet till Ukraina.

"Mycket stor osäkerhet"

Enligt huvudscenariot kan cirka 76 000 personer från Ukraina komma att söka skydd i Sverige under perioden mars till juni.

- Vi vill understryka att beräkningarna präglas av en mycket stor osäkerhet. Antalet kan bli mindre, men också betydligt högre, säger Mikael Ribbenvik.

Det lägre scenariot är 27 000 personer och det högre 212 000 personer under perioden mars till och med juni.

Migrationsverket har uppdraget och ansvaret att tillhandahålla boende för alla skyddssökande som så önskar. Beräkningarna visar att Migrationsverkets boendekapacitet inte räcker för att motsvara behovet, trots att Migrationsverket är i full gång med att upphandla tusentals bostadsplatser.

(...)

Hela artikeln samt frågor och svar (Extern länk)

Migrationsverket behöver kommunernas evakueringsplatser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-03-15:

Uppdrag till Migrationsverket att uppföra och förvalta tillfälliga boenden till sidans topp

Regeringen uppdrar åt Migrationsverket att uppföra och förvalta tillfälliga boenden utifrån det behov av boendeplatser som Migrationsverket bedömer finns. I planeringen av boenden bör tillgång till ex. kommunal service och kommunikationer i möjligaste mån beaktas.

I uppdraget ingår att

+ rådgöra med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fortifikationsverket, Försvarsmakten och länsstyrelserna om behovet av tillfälliga boendena och andra frågor som rör uppförandet av boendena,

+ rådgöra med Länsstyrelsen i Stockholm och föra en dialog med berörda kommuner och regioner om lokalisering av lokaler, anläggningar och andra utrymmen som kan användas för tillfälliga boenden,

+ rådgöra med Länsstyrelsen i Stockholm och föra en dialog med berörda kommuner och regioner om lokalisering av mark som kan användas för uppförande av tillfälliga boenden,

+ utarbeta en plan för förvaltningen av de tillfälliga boendena,

+ utarbeta en plan för avveckling av de tillfälliga boendena och

+ ha en kontinuerlig dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR) om uppdraget.

Migrationsverket kan, om myndigheten bedömer det lämpligt, träffa avtal med annan myndighet om att uppföra och förvalta de tillfälliga boendena för Migrationsverkets räkning. Om en sådan ordning kräver regeringsbeslut ska Migrationsverket skyndsamt anmäla det till regeringen. Detsamma gäller om uppdraget i övrigt medför behov av ytterligare regeringsbeslut.

Vid utförandet av uppdraget ska i enlighet med 1 kap. 3 § budgetlagen (2011:203) hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas. Migrationsverket ska under arbetets gång löpande hålla regeringen informerad om utförandet och kostnaderna.

Läs mer (Extern länk)

Justitiedepartementet 22-03-15: Uppdrag till länsstyrelserna att inventera förekomsten av befintliga platser för tillfälliga boenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Migrationsverket 21-07-07:

Därför lämnar Migrationsverket verksamhetsorter till sidans topp

De senaste åren har Migrationsverket dragit ned sin lokala närvaro och lämnat flera verksamhetsorter. Det är en följd av att antalet asylsökande minskat kraftigt.

- När antalet asylsökande blir mindre är det också naturligt att behovet av tillfälliga bostäder och mottagningsverksamhet minskar, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Hittills i år har mindre än 5 000 personer sökt asyl. Situationen är en helt annan än 2015 när 162 000 asylsökande kom till Sverige. Det ställde krav på hela samhället och inte minst Migrationsverkets verksamhet. På kort tid fick bland annat tiotusentals bostäder ordnas och myndighetens lokala närvaro utökas. Som mest rymde Migrationsverkets boenden över 100 000 personer. Idag är antalet 9 000 och fortsätter att minska.

- Allt färre behöver få sin bostad ordnad av Migrationsverket. Därför behöver vi anpassa vår mottagningsverksamhet och boendekapacitet så att den står i proportion till behovet och vår skattefinansierade budget. Konsekvensen vi behöver avveckla vår verksamhet på ett antal orter, säger Mikael Ribbenvik.

Under 2021 räknar Migrationsverket med att minska antalet boendeplatser med 6 500 samtidigt som en rad kontor läggs ner. Som tidigare aviserats lämnar Migrationsverket Borås, Högsby, Jönköping, Mariestad, Borlänge, Visby och nu senast Kramfors. Det är ett led i den successiva avveckling som började 2016 och som inneburit att myndigheten redan tidigare lämnat tio orter.

- Avvecklingen följer en långsiktig nationell planering med tidiga informationsinsatser inför varje nedläggning av ett boende, säger Mikael Ribbenvik.

Migrationsverkets bostäder är tillfälliga, där bor asylsökande i väntan på beslut för att sedan bosätta sig i en kommun eller återvända till hemlandet. Idag är det bara cirka 1 500 av de boende som väntar på besked från Migrationsverket. Den stora majoriteten, 80 procent, har fått avslag och väntar på beslut från högre instans eller har fått ett slutgiltigt beslut om att återvända.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Migrationsverket 20-12- 03:

Migrationsverket planerar att lämna Borlänge och Visby till sidans topp

Antalet personer som söker asyl i Sverige har successivt minskat de senaste åren. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets lokala närvaro runt om i Sverige. Därför planeras nu för en avveckling även av kontoren i Borlänge och Visby.

Tidigare i höstas beslutade myndighetens generaldirektör Mikael Ribbenvik att verksamheten i Mariestad, Borås, Jönköping och Högsby ska avvecklas 2021. Nu föreslås även en avveckling av verksamheten i Borlänge och Visby under nästa år.

Bakgrunden är minskningen av antalet asylsökande de senaste åren. Därmed minskar också behovet av tillfälliga boendeplatser för asylsökande. Planen är att alla tillfälliga boendeplatser för asylsökande i Dalarnas län ska avvecklas under 2021. På Gotland är boendeplatserna redan avvecklade.

- Det är väl fungerande verksamhet med kompetenta medarbetare i både Borlänge och Visby, och det är naturligtvis ett tungt besked för våra medarbetare som arbetar där, säger regionchef Veronika Lindstrand Kant.

I Borlänge finns en mottagningsenhet och enhet för kontaktcenter. I Visby finns en enhet som byggdes upp för mottagningsverksamhet 2015, men som i dag främst arbetar med handläggning av arbetstillståndsärenden. Totalt arbetar cirka 80 medarbetare på de två orterna.

Om gd Mikael Ribbenvik fattar beslut om avveckling senare i december inleds en omställningsprocess med förhandlingar, eventuella omplaceringar och andra åtgärder.

- Först efter det kan vi säga något om hur många som riskerar bli uppsagda, säger Veronika Lindstrand Kant.

Hon säger vidare att det är svårt att bedöma hur många asylsökande som kommer att behöva flytta som en följd av avvecklingsplanerna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.