fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Upphandling och fördelning

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210720:

Migrationsverket 21-07-07:

Därför lämnar Migrationsverket verksamhetsorter till sidans topp

De senaste åren har Migrationsverket dragit ned sin lokala närvaro och lämnat flera verksamhetsorter. Det är en följd av att antalet asylsökande minskat kraftigt.

- När antalet asylsökande blir mindre är det också naturligt att behovet av tillfälliga bostäder och mottagningsverksamhet minskar, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Hittills i år har mindre än 5 000 personer sökt asyl. Situationen är en helt annan än 2015 när 162 000 asylsökande kom till Sverige. Det ställde krav på hela samhället och inte minst Migrationsverkets verksamhet. På kort tid fick bland annat tiotusentals bostäder ordnas och myndighetens lokala närvaro utökas. Som mest rymde Migrationsverkets boenden över 100 000 personer. Idag är antalet 9 000 och fortsätter att minska.

- Allt färre behöver få sin bostad ordnad av Migrationsverket. Därför behöver vi anpassa vår mottagningsverksamhet och boendekapacitet så att den står i proportion till behovet och vår skattefinansierade budget. Konsekvensen vi behöver avveckla vår verksamhet på ett antal orter, säger Mikael Ribbenvik.

Under 2021 räknar Migrationsverket med att minska antalet boendeplatser med 6 500 samtidigt som en rad kontor läggs ner. Som tidigare aviserats lämnar Migrationsverket Borås, Högsby, Jönköping, Mariestad, Borlänge, Visby och nu senast Kramfors. Det är ett led i den successiva avveckling som började 2016 och som inneburit att myndigheten redan tidigare lämnat tio orter.

- Avvecklingen följer en långsiktig nationell planering med tidiga informationsinsatser inför varje nedläggning av ett boende, säger Mikael Ribbenvik.

Migrationsverkets bostäder är tillfälliga, där bor asylsökande i väntan på beslut för att sedan bosätta sig i en kommun eller återvända till hemlandet. Idag är det bara cirka 1 500 av de boende som väntar på besked från Migrationsverket. Den stora majoriteten, 80 procent, har fått avslag och väntar på beslut från högre instans eller har fått ett slutgiltigt beslut om att återvända.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Migrationsverket 20-12- 03:

Migrationsverket planerar att lämna Borlänge och Visby till sidans topp

Antalet personer som söker asyl i Sverige har successivt minskat de senaste åren. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets lokala närvaro runt om i Sverige. Därför planeras nu för en avveckling även av kontoren i Borlänge och Visby.

Tidigare i höstas beslutade myndighetens generaldirektör Mikael Ribbenvik att verksamheten i Mariestad, Borås, Jönköping och Högsby ska avvecklas 2021. Nu föreslås även en avveckling av verksamheten i Borlänge och Visby under nästa år.

Bakgrunden är minskningen av antalet asylsökande de senaste åren. Därmed minskar också behovet av tillfälliga boendeplatser för asylsökande. Planen är att alla tillfälliga boendeplatser för asylsökande i Dalarnas län ska avvecklas under 2021. På Gotland är boendeplatserna redan avvecklade.

- Det är väl fungerande verksamhet med kompetenta medarbetare i både Borlänge och Visby, och det är naturligtvis ett tungt besked för våra medarbetare som arbetar där, säger regionchef Veronika Lindstrand Kant.

I Borlänge finns en mottagningsenhet och enhet för kontaktcenter. I Visby finns en enhet som byggdes upp för mottagningsverksamhet 2015, men som i dag främst arbetar med handläggning av arbetstillståndsärenden. Totalt arbetar cirka 80 medarbetare på de två orterna.

Om gd Mikael Ribbenvik fattar beslut om avveckling senare i december inleds en omställningsprocess med förhandlingar, eventuella omplaceringar och andra åtgärder.

- Först efter det kan vi säga något om hur många som riskerar bli uppsagda, säger Veronika Lindstrand Kant.

Hon säger vidare att det är svårt att bedöma hur många asylsökande som kommer att behöva flytta som en följd av avvecklingsplanerna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Migrationsverket 18-12-17:

Justerad modell för fördelning av ensamkommande asylsökande barn till sidans topp

Migrationsverket har på regeringens uppdrag nu justerat modellen för hur ensamkommande asylsökande barn fördelas mellan kommunerna. Förändringen ger kommunerna större frihet att själva fördela mottagandet inom länen.

Från 2016 och fram till i dag har antalet asylsökande ensamkommande barn stadigt minskat. Barnen har hittills fördelats enligt en modell där varje enskild kommun fått ta emot en viss andel ensamkommande barn. Särskilt för små kommuner har det inneburit ett mycket litet mottagande, ner till endast en eller ett par individer per år.

- Det kan vara en utmaning att organisera ett mottagande för mycket få personer, särskilt för små kommuner. Därför har regeringen bett oss att justera anvisningsmodellen för ensamkommande barn, säger Richard Svanegård, expert på Migrationsverket.

Kan överlåta till annan kommun

En bärande idé med den justerade modellen är att den tillåter kommuner att överlåta hela eller delar av sin andel av mottagandet till en annan kommun i samma län som önskar ett större mottagande.

- Den justerade modellen öppnar för möjligheten till förbättrad regional samordning av mottagandet av ensamkommande asylsökande barn, säger Richard Svanegård.

En eventuell omfördelning utgår från en frivillig överenskommelse mellan berörda kommuner inom ett län.

- Det ska poängteras att det totala antalet anvisningar som rör ensamkommande asylsökande barn till ett enskilt län blir exakt lika stort oavsett om omfördelning ägt rum inom länet eller inte. Därför påverkar en omfördelning inom ett län inte utfallet i något annat län, säger Richard Svanegård.

Den justerade modellen har tagits fram i samråd mellan Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Modellen införs formellt vid årsskiftet.

Läs mer och se statistik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.