fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Integration och uppföljning

Rapporter och forskning

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 220125:

Ingrid Eckerman 22-01-17:

Hur kan man hjälpa flyktingar att överleva mentalt? till sidans topp

Flyktingar är en grupp med sämre psykisk hälsa än befolkningen i allmänhet. Depressioner, ångesttillstånd, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och suicid är vanliga. Här finns många faktorer som bidrar: erfarenheter av krig och kaos, livshotande händelser, förluster av närstående, ovisshet inför framtiden.

(...)

Maria Sundvall, överläkare i psykiatri på Transkulturellt centrum, Region Stockholms, påpekade i en artikel 2017 att psykiatrin måste ha en helhetssyn på människors psykiska lidande. Detta blir än tydligare i mötet med asylsökande och flyktingar. "I de asylsökandes fall kan den oerhörda stressen i den aktuella situationen till exempel leda till självmordshandlingar utan att kriterier för något psykiatriskt syndrom är uppfyllt. Det är en myt att bara den som är psykiskt sjuk kan begå självmord."

I sin doktorsavhandling 2021 jämförde Sundvall vården för asylsökande psykiskt sjuka med vården för personer med personnummer. Hon konstaterade brister i kommunikation och utredning. "De traumatiska upplevelser som kvinnorna hade utsatts för uppmärksammades sällan under vårdtiden. Inte heller utforskades kulturella aspekter och kvinnornas egna tankar kring självmordsförsöket dokumenterades inte. Behandlare och patienter hade olika perspektiv på situationen, perspektiv som aldrig möttes, och resultatet tycktes bli en upplevelse av maktlöshet hos bägge parter." Uppföljningen av de asylsökande kvinnorna var betydligt sämre än för andra kvinnor, trots att de varit sjukare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211231:

TT / AB 21-12-15:

Rika kommuner ska hindras dumpa sina fattiga till sidans topp

Kommuner från norr till söder larmar om hur socialt utsatta plötsligt flyttar in och ber om hjälp.

Rikare kommuner pekas ofta ut som ansvariga.

Nu krävs nationell samordning och hållbar bostadsförsörjning för att stoppa problemet, enligt en ny rapport.

- Vi kommer att behöva vidta massor av åtgärder, säger civilministern Ida Karkiainen (S) till TT efter att ha fått länsstyrelsernas nya redovisning rörande så kallad social dumpning i sin hand.

- Framför allt handlar det om bostadsfrågorna, tänker jag. Det är en viktig beståndsdel i det här, säger civilministern som tillägger att fler ministerportföljer kan bli involverade.

Fenomenet - att kommuner, ofta i landsbygd och glesbygd, upplever att de får ta emot socialt utsatta personer som på olika sätt uppmanats att flytta - har varit på tapeten de senaste två åren.

Utsatta "uppmuntras" flytta

Storstadskommuner har av många pekats ut som ansvariga för förflyttningen av bland annat nyanlända, personer med sociala problem, missbrukare och hemlösa - men de slår ofta ifrån sig.

I en enkätundersökning som TT genomförde i slutet av 2019 uppgav drygt 70 procent - 113 kommuner - av totalt 159 svarande att de upplever att socialt utsatta människor kan ha uppmuntrats - till och med hänvisats - att söka bostad hos dem i stället för i hemkommunen. Siffran var högre - 79 procent - bland dem som definierar sig som landsbygds- eller glesbygdskommun.

2020 genomförde Statskontoret sin kartläggning, där man också kunde slå fast att socialt utsatta personer som på olika sätt uppmanats att flytta faktiskt är ett problem som förekommer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-12-24:

Nyanlända skulle snabbare ut i jobb - över hälften kvar på Arbetsförmedlingen till sidans topp

Närmare 200 000 personer har deltagit i etableringsprogrammet för nyanlända de senaste tio åren. Över hälften av dem är fortfarande inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det visar en ny rapport.

Etableringsreformen lanserades i slutet av 2010, då Arbetsförmedlingen fick ta över ansvaret för nyanländas etablering från kommunerna. Syftet var att de nyanlända snabbare ska komma i sysselsättning.

Arbetsförmedlingen har nu släppt en rapport där myndigheten kartlagt hur det har gått. Sedan december 2010 har närmare 200000 personer deltagit i programmet - och i augusti 2021 var över hälften av dem inskrivna på Arbetsförmedlingen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs arbetsförmedlingens pressmeddelande och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

Svenska Dagbladet kultur 21-11-24:

"Migranters värderingar integreras snabbt" till sidans topp

Nyanlända migranters värderingar närmar sig genomsnittssvenskens relativt snabbt. Vissa förändringar tar dock längre tid och där kan samhälls?insatser göra skillnad, skriver Olle Hammar.

I den politiska debatten hörs allt oftare en oro för att svenska normer och värderingar hotas av invandring. Så tycks dock inte vara fallet. Medan forskning visar att ett lands kultur är förhållandevis seglivad, tycks personer som migrerar från ett land till ett annat anpassa sig till det nya landets kultur relativt snabbt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 21-12-02:

Bosättningslagen får godkänt till sidans topp

Fler nyanlända får jobb, bosättning och högre löner. Färsk rapport från Riksrevisionen visar att fördelningen mellan kommuner har blivit bättre. Men arbetet kan förbättras.

Sedan 2016 är kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad till nyanlända. Detta enligt bosättningslagen. Det har skapat goda effekter menar Riksrevisionen.

- Våra övergripande slutsatser av Migrationsverkets arbete är att det i huvudsak fungerar väl och det främjar ett jämnare fördelat mottagande mellan kommuner. Det är kul att få kunna lyfta fram det som fungerar, säger Frida Karlsson på Riksrevisionen.

Väntetider för nyanlända som vistas på anläggningsboenden har kortats med 32 dagar i genomsnitt. Enligt Riksrevisionen beräkningar har staten sparat ungefär 300 miljoner kronor mellan 2017 och 2018.

Tidigare kunde kommuner tacka nej till Migrationsverkets anvisningar.

- Resultatet av det, var att nyanlända med uppehållstillstånd blev kvar i anläggningsboenden istället för att tas emot i kommuner, säger Frida Karlsson.

Förslagen från Migrationsverket baseras på statistiska beräkningar över hur det ser ut i kommunerna. Så som förutsättningar på arbetsmarknaden, befolkningsstorlek och antalet asylsökanden. Med bosättningslagen fördelas nyanlända på ett sätt som möter kommuners behov bättre menar Frida Karlsson. Det ger goda förutsättningar att kunna starta sitt liv i Sverige.

- Kortare väntetider innebär att nyanlända snabbare hamnar i en kommun och kan påbörja sin etablering, säger Frida Karlsson.

Kommuner med högt mottagande hade i många fåll högre arbetslöshet. Med en jämnare fördelning har chanser till etablering på arbetsmarknaden blivit bättre menar Riksrevisionen. Det innebär högre löner också.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

Sveriges Radio Ekot 21-10-27:

Barn till utrikes födda löper stor risk att hamna i relativ fattigdom till sidans topp

I Sverige lever ungefär var femte barn i relativ fattigdom enligt en rapport från Rädda Barnen. Det innebär att de lever i en familj som har en inkomst som ligger under 60 procent av landets medianinkomst.

Asylsökande är en särskilt utsatt grupp i hela Europa, enligt rapporten.

Zahra Alizada är asylsökande och bor i Boden. Hon, hennes man och deras fyra barn lever på 7 500 kronor i månaden.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

MDPI 21-07-29:

Barriers towards resilient performance among public infrastructure organizations till sidans topp

The Refugee Influx Case of 2015 in Sweden

Abstract

During the autumn of 2015, Europe experienced a sharp increase in refugee influx, and many refugees arrived in the European Øresund Region. Refugees travelled through Denmark and over the Øresund Bridge, arriving in the third largest city in Sweden, Malmö. Private, public and voluntary organizations in Malmö had to change the way they worked to meet the new entry demands. Flexible adaptations to changing circumstances can be described as resilient performance and are supported or hindered by societal and organizational drivers and barriers. Qualitative interview data from Swedish organizations managing the refugee reception in Malmö were analyzed through the theoretical lens of Resilience Engineering (RE). The analysis results showed that necessary adaptations were not supported by the managerial design of the responsible public organizations. The analysis also showed that preconditions created from societal steering hinders value responsiveness at the public management level, i.e., the public management level has barriers towards becoming familiar with the organization's value structures. Familiarity with the system value and goal structure is essential for an efficient prioritizing of conflicting goals, which is why it is suggested that this aspect be explicitly included in RE principles.

The analysis also showed that preconditions created from societal steering hinders value responsiveness at the public management level, i.e., the public management level has barriers towards becoming familiar with the organization's value structures. Familiarity with the system value and goal structure is essential for an efficient prioritizing of conflicting goals, which is why it is suggested that this aspect be explicitly included in RE principles.

Läs hela texten eller ladda ned. (Extern länk)

Se även:

Cambridge University Press, July 2021: Do-Gooders at the End of Aid - Scandinavian Humanitarianism in the Twenty-First Century (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-08-16:

Svensksyrier: "Man måste fortsätta kämpa" till sidans topp

Hanan Chahrestan flydde kriget i Syrien som 20-åring. Resan in i det svenska samhället har varit krokig och arbetsam. Strategin har varit att tacka ja till alla möjligheter.

Men hon har också sett hur landsmän tackat nej till jobb och och utbildningar och hamnat utanför samhället.

I rapporten "Fakta för förändring" som släpps i dag målas en mörk bild av svenskar med rötter i Syrien. Ökande arbetslöshet, låga inkomster och låg utbildningsnivå. Men det finns också en stor grupp svensksyrier som trots att de inte levt länge i Sverige har lyckats i arbetslivet.

Hanan Chahrestan flydde kriget i Syrien 2013 tillsammans med sin lillebror och mamma. De bodde då i Homs där Hanan pluggade på universitetet och hennes mamma hade en egen tandläkarmottagning.

- Till slut var det inte säkert för mig att gå till universitetet längre utan risk för att jag skulle bli kidnappad eller skjuten. Det blev omöjligt att leva där.

I september 2013 bestämde sig familjen för att fly. Både deras bostad och Hanans mammas tandläkarmottagning hade blivit förstörda av kriget. I oktober kom de till Sverige via Ryssland.

- Jag minns att jag ringde till en kompis som också har flytt från Syrien. Han sade att jag skulle söka upp Migrationsverket och Syriska föreningen, så att jag skulle kunna lära mig svenska.

Syrier tackar nej

Två timmar om dagen läste hon svenska på Syriska föreningen där det fanns en syrisk lärare som var till stor hjälp. När hon efter två månader fick uppehållstillstånd började hon läsa på komvux för att komplettera sina betyg så att hon skulle kunna plugga vidare i Sverige. Hon tog också olika jobb som barista, på restaurang och i kassan på Ica.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / Squid 21-08-16: Rapport: Syrierna i Sverige: Så har det gått (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 21-08-25:

Countries that are more compassionate towards refugees have lower levels of violence till sidans topp

As the world braces itself for an influx of people fleeing Afghanistan in the wake of the Taliban coup, it is a timely opportunity to look at the real effect of immigrants and refugees on a country. So often these people are demonised and scapegoated by the media and politicians as a distraction from underlying domestic problems or to make political capital out of voter fears.

According to a recent survey, almost one in three Europeans feels that "refugees are more to blame for crime than other groups", while those who believe that "refugees will increase the likelihood of terrorism" is almost double that.

The study of immigrants and violence often focuses on the likely opportunities and motives of migrants to commit violence, and the effect on a country's crime level. But the latest research from my colleague and I took a different approach, looking at the number of refugees welcomed by a country as a measure of national compassion.

Our analysis showed that countries in Europe and North America that treat refugees with compassion and accept them in greater numbers are likely to have lower murder rates. Put simply, compassion towards refugees is not linked to greater risk of violent crime.

What the evidence shows

The study concentrated on the period from 2014 to 2017 when almost 2 million migrants - many from the Middle East - tried to find asylum in EU countries, marking the worst crisis of its kind since the second world war.

We looked at countries that were able to prevent refugees from simply marching in. In these countries, refugee flows reflect political choices and asylum policies rather than the inability to prevent massive influxes at the border. This means our focus was not on countries like Lebanon, Kenya or Turkey, but rather on Europe and North America.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Forbes 21-06-17:

There is a massive gap between supporting refugees in theory and in practice till sidans topp

People support helping refugees in theory but very few want refugees coming to their own countries in practice. That's the rather stark suggestion from a survey conducted across 28 countries, most of which are middle- or higher-developed. The survey also suggests a link between the willingness to take refugees in and belief in the legitimacy of refugees' claims.

The survey, conducted by British market research firm Ipsos MORI, found that in the countries surveyed, on average 70% support the principle of giving refuge to people fleeing violence, disaster or persecution, but less than 15% think more refugees should be allowed into their own country after the pandemic.

At the same time, respondents didn't want to see higher government spending going to refugees, with again less than 15% on average being in favour. And a solid half of all respondents thought the borders of their countries should be closed entirely.

Some of the countries more well known to be anti-refugee elicit no surprises here: Russia, Turkey and Malaysia consistently feature at the low end of the scale. By contrast, the populations of some typically refugee-welcoming countries show quite high agreement with the suggestion "We must close our borders to refugees entirely - we can't accept any at this time." More than half the population of Sweden, for instance (55%), agreed with the proposition, and that was up several percentage points on the previous two years.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of International Migration and Integration 21-06-29:

Housing for Refugees in Sweden: Top-Down Governance and its Local Reactions till sidans topp

Henrik Emilsson & Klara Öberg

Abstract

In this article, we investigate local level reactions to the top-down state steering for the housing of refugees in Sweden. We especially reflect on events after the increased refugee reception in Sweden in 2015 and the introduction of a Settlement Act in 2016 which made it mandatory for municipalities to receive a specific number of refugees and organise accommodation. This has resulted in a wide array of housing situations for refugees concerning standard, costs and temporary solutions. A multi-level governance framework from on central government steering perspective is applied. We argue that the modified legislation can be understood as a change in governance throughout the years - from persuasion to economic incentives and, finally, to coercive methods. Sweden is a country that has distinguished itself as one refraining from particularity and continuing to work towards equality between newcomers and citizens. In relation to recent legal and political developments, we identify a change - a paradoxical change, as governance for the more-equal reception of refugees in Sweden seems to lead to increased inequalities for refugees on the local level.

Läs artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

TT / Squid 21-05-23:

"Vi är fast, vi kommer inte härifrån" till sidans topp

Knappt hälften har ett arbete att gå till. De som jobbar har låg lön och bara fyra av tio kan försörja sig själva.

En ny kartläggning visar det utanförskap svensksomalier lever i.

Rapporten från Stiftelsen The Global Village om svensksomalierna är en dyster läsning. De som bor i Sverige men är födda i Somalia, eller har somaliska föräldrar, är cirka 110?000 personer. Det är drygt en procent av Sveriges befolkning. Ungefär lika många som folkmängden i mellanstora städer som Halmstad, Eskilstuna eller Borås.

Men svensksomalierns tillvaro skiljer sig från genomsnittssvenskens.

Knappt hälften har jobb

Arbetslösheten bland svensksomalierna är mycket hög. Inte ens hälften, 48 procent, av dem mellan 20 och 64 år hade ett arbete att gå till 2018. Motsvarande siffra för alla svenskar var nästan 80 procent.

- Det är en av de stora utmaningarna. Trots att andelen med arbete har blivit nästan dubbelt så stor som 2013 så hittar fortfarande många inte till arbetsmarknaden, säger Ahmed Abdirahman, vd och grundare av Stiftelsen The Global Village som bland annat arrangerar Järvaveckan.

Han berättar om fördomarna mot utomeuropéer, och att majoritetssamhället inte släpper in dem. I alla fall inte för att prata allvar, som om trångboddhet, utbildning eller arbete - medan det går bra för politiker och tjänstemän att stötta sådant som barnkultur, dans och idrott, tycker Ahmed Abdirahman.

- Det handlar alltid om invandrare som kopplas ihop med problem, det talas inte med oss, säger Ahmed Abdirahman.

Aweis Abdulkadir, ordförande i föreningen Somalisk svensk community center, konstaterar att integrationen i Sverige fungerar så mycket sämre än i exempelvis USA och Kanada, där det också bor många somaliska invandrare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Asylkommissionen blogg 21-04-19:

Om väntan och makt i migrationsprocessen till sidans topp

Alla har vi erfarenhet av väntan. Men för den som väntar i migrationsprocessen är tiden ett restriktivt verktyg i andras händer. I denna gästblogg för Asylkommissionen skriver Hilda Gustafsson om väntan som policy och maktmedel. Hilda är doktorand vid institutionen för globala politiska studier, Malmö universitet.

Inspiration till denna text kommer från mina intervjuer med familjer i väntan och med hjälp av forskning kring väntan och migration - till stor hjälp var boken Waiting and the temporalities of irregular migration (Jacobsen, Karlsen & Khosravi, eds. 2020).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

Smith College Studies 21-03-03:

Afghan unaccompanied refugee minors' understandings of integration. till sidans topp

An interpretative phenomenological analysis

Mostafa Hosseini & Elisabeth Punzi

There is a lack of knowledge concerning how unaccompanied refugee minors (UMs) perceive integration. This study concerns how Afghan UMs in Sweden understand integration. Seven young men, age 18-23, who came to Sweden as UMs, participated in semi-structured interviews, analyzed using interpretative phenomenological analysis. The results showed that integration was understood as a process in which relationships, connectedness, and concrete support are fundamental. Education, employment, and leisure activities were important for integration. Integration also improved by contributing to the new country, for example, through paying taxes or voluntary work. We discuss how integration could be supported, for example, through making UMs co-creators of interventions and through acknowledging the importance of meaningful activities, relationships, and concrete support.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-03-10:

Studie: Så förändras migranters värderingar när de kommer till Sverige till sidans topp

Sverige är extremt frihetligt och sekulärt i ett internationellt perspektiv, enligt en undersökning av värderingar och normer som genomförts sedan 80-talet. En tillhörande undersökning visar också hur mycket invandrare som kommit till Sverige ändrat sina värderingar jämfört med sina ursprungsländer.

- Man är inte kvar där ursprungslandet är, man är någon helt annanstans, säger Bi Puranen, forskare vid Institutet för framtidsstudier.

World Values Survey kartlägger länders värderingar efter två parametrar: Religiositet/sekularitet och traditionalism/frihetlighet. Sverige utmärker sig som extremt sekulärt och frihetligt.

- Vi är inte ett mellanmjölksland som ligger i mitten, vi har kommit långt med frihetliga värderingar. Det är ett arbete som pågått i flera hundra år, säger Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey och forskare vid Institutet för framtidsstudier, i Sverige möts.

Studerar också migranters värderingar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Dagens Arena 21-02-09:

Utrikesfödda och ökat välstånd går hand i hand till sidans topp

Städer med många utlandsfödda och mycket mångfald har bättre ekonomisk utveckling än städer med färre utlandsfödda och mindre mångfald, visar ny brittisk studie.

Det finns en stark koppling mellan mångfald och välstånd visar en brittisk studie från välgörenhetsorganisationen Hope not Hate.

Rapportförfattarna har tittat på 285 mindre städer och områden, bortom de stora städerna, i Storbritannien och jämfört faktorer såsom ekonomisk utveckling, bostadspriser, arbetslöshetssiffror och löner under åren 2011-2019 med bland anat andel av befolkningen som är utlandsfödda, andel med utlandsfödda föräldrar och hur befolkningssammansättningen förändrats över tid.

Tydliga resultat

Resultatet visar en stark korrelation mellan ökat välstånd och ökad mångfald, nästan oavsett vilken kategori som undersöktes. Exempelvis har de femtio platser som har störst BNP-tillväxt under 2010-talet haft en ökningstakt som är mer än det dubbla i invandringstäta områden, jämfört med de femtio platser i landet som har lägst ekonomisk utveckling.

Även löneutveckling och bopriser följde samma mönster; största ökningen av bopriser fanns i de städer där antalet nyfödda från invandrade mammor var tre gånger så hög som i de femtio områdena med sämst utveckling av boendepriser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

International Migration 21-01-20:

Integration policy and refugees' economic performance: Evidence from Sweden till sidans topp

Haodong Qi, Nahikari Irastorza, Henrik Emilsson, Pieter Bevelander

In this paper, we investigate whether integration policy improves refugees' economic performance, specifically examining the effects on refugees' income of Sweden's 2010 reform of the introduction programme (or IP). We also evaluate how the reform effects vary depending on refugees' gender and educational attainment. Our key finding shows a strong positive effect of the reform on refugees' income, immediately after the completion of the IP. More importantly, this positive effect intensifies over time, with no signs of diminishing, which implies a longer?term effect of the reform. Furthermore, the effects of the reform do not significantly vary between men and women or between the highly educated and the less?educated, suggesting that the new Swedish IP benefits refugees to the same extent, regardless of their gender and educational attainment.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 21-02-01:

'Welcoming' welfare states are forcing refugees through mazes of harmful rules till sidans topp

Dalia Abdelhady, Martin Joormann, Nina Gren, Lund University

When we think of the gruelling journeys refugees often take to reach Europe, our minds often cast back to 2015, when more than a million people fled danger in search of a better life.

For many refugees, destinations in northern Europe such as Germany and Sweden were the ultimate goal. Word-of-mouth had it that in these welfare states, the stability, democracy and human rights they were looking for would bring about new beginnings and accomplished dreams.

Yet arriving in these countries often revealed a different picture. Official government responses to refugees, many of whom had escaped wars in countries like Syria, Afghanistan and Iraq, were somewhat hostile.

In our recently published book, Refugees and the Violence of Welfare Bureaucracies in Northern Europe, we analyse how refugees are treated by welfare states and the results of that reception on their lives and experiences.

One of the contributors, Wendy Pearlman, interviewed Mahmoud, a young engineer from Damascus living in Germany who fled Syria and encountered under-employment and exploitation in Turkey. When asked why he decided to risk his life and move to Europe, he explained his choice of Germany as a destination:

I heard that here education is almost free. They teach you the language, they put you in a house and so on ... So I decided that either I live in humiliation in Turkey or I grab my future in Germany.

So, what happened to the refugees who made it to northern Europe? What were their experiences, and did they get a better life as they had hoped?

Asylum seekers as a risk

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta boken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ResearchGate February 2021:

The relationship between human rights and refugee protection: an empirical analysis till sidans topp

Lamis Abdelaaty, Syracuse University

Abstract and Figures

What is the relationship between a government's respect for the rights of its own citizens and that government's regard for refugee rights?

(...)

Lär eller ladda ned artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

Studies in the Education of Adults 21-01-06:

Being in limbo or learning to belong? - Stories of asylum seekers in a mill town till sidans topp

Camilla Thunborg

Abstract

This paper explores how young asylum seekers learn to belong to a local community. It takes its point of departure from a biographical and socially situated learning perspective and uses four analytical aspects of belonging: biographical experiences, engagement, imagination, and alignment. The data on which this paper is based are biographical interviews with five asylum seekers and field notes from a small mill town in Sweden.

The findings show three types of learning: learning to be marginalised, learning to be disconnected, and learning to become a co-participant in the local community. Furthermore, the paper discusses how these learning processes are shaped by biographical experiences as well as access to the various communities of practice in and outside the local community, and how the asylum process negatively impacts their learning to belong to the local community and wider Swedish society.

Introduction

The paper explores how five young adult asylum seekers learned to belong to a local community in Sweden. Sweden, like other European countries, has recently experienced a large number of asylum seekers. In 2015 alone, there were about 200,000 people who applied for asylum in Sweden - a country with 10 million inhabits. To accommodate all asylum seekers, asylum camps were established in cities as well as in small towns and rural areas. An asylum seeker is defined as a person who has applied for asylum in another country that is not their country of nationality or habitual residence (Innes 2015). In contrast to refugees, who have been awarded protection under Swedish asylum policy and international conventions, the situation of asylum seekers is generally more precarious. Wernesjö (2014) even stresses that refugee status in itself creates a sense of belonging.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Arbetet 20-12-11:

Studie: Svenskt namn viktigare än erfarenhet vid jobbsök till sidans topp

Unga män med arabiskklingande namn får betydligt mer sällan svar på arbetsansökningar än de med svenskklingande namn. Och tidigare arbetslivserfarenhet spelar ingen roll för svaren, visar en ny studie från IFAU.

Du är en ung man som nyligen gått ut gymnasiet och hunnit jobba något år men behöver nu söka dig vidare. Du bläddrar genom annonserna på Platsbanken och hittar ett jobb som du är sugen på. Du slänger iväg en ansökan och väntar hoppfullt på att det ska plinga till i mejlboxen.

Får du svar? Det beror betydligt mer på ditt namn än din tidigare jobberfarenhet, visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Rapportförfattarna har under 2018 skickat ut 10 000 fiktiva ansökningar till 3 300 jobbannonser på Platsbanken.

De sökande var alla unga män med medelklassbakgrund som gått ut gymnasiet. De enda skillnaderna var namnet och arbetslivserfarenheten.

Ansökningarna varierade mellan svensk- och arabiskklingande namn. De varierade också mellan att personen varit arbetslös, haft ett traditionellt arbete, eller haft ett så kallat gig-jobb det senaste året.

För gruppen med svenskklingande namn förbättrades chanserna att få ett svar något om personen haft ett gig-jobb, men inte lika mycket som om han haft ett traditionellt jobb.

De med ett traditionellt jobb fick svar i 21 procent av fallen, och de med gig-jobb i 19 procent, medan de arbetslösa bara fick svar i 17 procent av fallen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Comparative Migration Studies 20-11-09:

Permanent or temporary? Effects of residence status on labour market participation till sidans topp

Permanent or temporary settlement? A study on the short-term effects of residence status on refugees' labour market participation

Kristoffer Jutvik & Darrel Robinson

Abstract

Whether refugees in need of protection should be granted long- or short-term residence permits in the host country upon arrival is a long-standing debate in the migration policy and scholarly literature. Rights-based models of inclusion advocate for secure and long-term residency status arguing that this will provide the foundations for successful inclusion. Responsibilities-based models on the other hand claim that migrants should only be granted such status if certain criteria, such as full-time employment, have been met, again under the belief that such a system will facilitate inclusion into the host society.

Using a sudden policy change as a natural experiment combined with detailed Swedish registry data, we examine the effect permanent residency on three measures of labour market inclusion in the short-term. Our findings are twofold. On the one hand, we find that temporary residents that are subject to a relatively less-inclusive situation have higher incomes and less unemployment. However, at the same time, they are less likely to spend time in education than are those with permanent residency.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nordic Journal of Migration Research November 2020:

Committed to Integration: Local media representations of refugee integration work till sidans topp

Authors: Ulrika Schmauch, Katarina Giritli Nygren

Abstract

The overall aim of this article is to explore the ways in which refugee reception and integration work is storied in the local newspapers of two rural municipalities in northern Sweden. Our results show that the strong emphasis on integration through employment present in national policy regimes is not readily visible in local media portrayals of integration. Instead, integration work is framed as a matter of commitment of individual refugees, volunteers and government administrative staff and, thus, as work with a high level of social support. We argue that the frame of commitment itself needs to be viewed in relation to the growing public support for limiting the resources available for this kind of work, as well as for the limitations for refugees to enter Sweden in the first place.

Läs eller ladda ned artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontiers in Sociology 20-11-26:

72 Years of Homemaking in Waiting Zones till sidans topp

Lebanon's "Permanently Temporary" Palestinian Refugee Camps

Yafa El Masri

The "permanently temporary" Palestinian refugee community, present in Lebanon since 1948 with no solution in sight, has the highest rate of abject poverty within all five areas of operation of United Nations Relief and Works Agency for Palestinians in the Near East (UNRWA), and it still occupies the same limited geographic space it did 72 years ago. This harsh reality stems from the refugees' statelessness but is also worsened by the local conditions imposed by the Lebanese legislation and (non)settlement policy aimed at preventing refugees from becoming permanent. Within this situation, we look at practices of agency enacted by camp dwellers to provide lacking life necessities and improve living conditions in the camps. This paper will identify and analyze coping mechanisms and homemaking practices undertaken by Palestinian refugees in Lebanon, operating within the framework set by Brun and Fábos (2015), which conceptualized home and homemaking for people in protracted displacement through identifying a refugee's "home, Home and HOME." Building on Donna Haraway's concept of situated knowledge, this paper uses data collected from participant observations, interviews, ethnographic and autoethnographic recordings analyzed through the lens of my own positioned rationality as a Palestinian refugee from Lebanon. Further, the paper will explore how Palestinian refugees establish camp spaces as a "home-Home-HOME," despite their uncertain futures, through vertical expansion of buildings, stories and family bonding, in addition to trading and micro-markets. The paper will also deduce how refugees' informal coping mechanisms offer a way of strengthening community bonds, making home in those, otherwise, uncomfortable "waiting zones," and finally, envisioning new ideas for restructuring the camp beyond the rule of formal institutions.

(...)

Läs eller ladda ned artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Oxford Journal of Refugee Studies 21-01-05:

Forced unemployment or undocumented work: till sidans topp

The burden of the prohibition to work for asylum seekers in the UK

Abstract

The paper examines asylum seekers' perceptions of the prohibition to work policy through the lens of burden(s). Drawing from individual interviews with asylum seekers and key informants and group discussions, the findings show the multiple-economic, social, and emotional-burdens that the prohibition to work inflicts on asylum seekers and problematizes the static understanding of burdens to reveal the processes of 'becoming' a burden on others. A comparison of enforced joblessness and undocumented work highlights the benefits of being able to work, even when this is risky, and the different burdens associated with the choice to not work, and consequently experience forced unemployment, or to break the rules and work in the undocumented sector. The concept of the burden paradox highlights the inconsistencies between the UK government's goal to minimize burdens for asylum seekers and the host society and its policy implementation that increases them for both.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 20-12-06:

Social dumpning i mer än 100 kommuner till sidans topp

Många mindre kommuner har under de senaste åren fått nya invånare som har svårt att försörja sig själva. Ofta har de flyttat från rikare storstadskommuner med bostadsbrist, som hjälpt till med att hitta lediga lägenheter på de mindre orterna.

Det handlar i första hand om nyanlända invandrare och människor med sociala problem. Efter ett tag övergår också försörjningsansvaret till de nya hemkommunerna.

Enligt en enkät från Statskontoret är det 120 kommuner som under de senaste två åren tagit emot nya invånare som har svårt att försörja sig, där hemkommunen hjälpt till med flytten. De mottagande kommunerna talar om social dumpning och i våras uppvaktade 19 av kommunerna regeringen med krav på att något måste göras.

Tveksam till förslagens effekt

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Sage Journals 20-11-13:

Life Planning and Habitus: ... Among Unaccompanied Young Refugees in Sweden till sidans topp

Philip Lalander, Marcus Herz

The article examines how unaccompanied young refugees in Sweden relate to and talk about their everyday lives and life plans during a time of transition from childhood to adulthood. We regard them as navigators and emotional beings embodying social situations, relationships and sentiments in their habitus throughout their lives affecting their life plans and acting to build capital in social fields. Their narratives show that they all have a life plan. However, disruptions and adjustments of life plans occur, often related to their birth families, deeply embodied in their habitus, to their everyday life, but also to socio-economic and political contexts both globally and locally. Their position as young 'unaccompanied minors' is fragile when it comes to realizing future goals. A stable social and economic structure, stability capital, appears to contribute to possibilities of adapting to or maintaining sustainable life plans.

Läs eller ladda ned artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-11-16:

Rapport: Kommuner medverkar till social dumpning till sidans topp

Många kommuner har tagit emot socialt utsatta personer som påverkats att flytta från sina tidigare hemkommuner. Så lyder slutsatsen i en ny rapport från Statskontoret där så kallad social dumpning kartlagts.

I början av året bjöd civilministern in 19 av de mest drabbade kommunerna och lovade att frågan om den sociala dumpningen ska utredas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Oxford Journal of Refugee Studies 20-10-08:

Linking migration aspirations to integration prospects: Syrian refugees in Sweden till sidans topp

Marco Borselli, Toon van Meijl

Abstract

In this article, we examine the shifting role of aspirations in migration and integration processes by focusing on the experiences of a group of Syrian refugees settling in Sweden. We demonstrate that aspirations and capabilities may be used to study the lives of refugees (and immigrants) before, during, and after migration and that through a sequential study of aspirations it is possible to determine how refugees come to envision possible life trajectories in destination countries. Understanding the relevance of refugees' aspirations and the effects that other actors have on these is important to recognize refugees' active role in shaping migration and integration dynamics.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of Refugee Studies yyy 20-10-23:

Geographical trajectories of refugees in Sweden: till sidans topp

Uncovering patterns and drivers of inter-regional (im)mobility

Louisa Vogiazides, Hernan Mondani

Abstract

Many countries actively seek to disperse refugees to counteract residential segregation or/and take measures to attract and retain international migrants in smaller communities to mitigate or reverse population decline. This study explores the regional distribution and inter-regional mobility among refugees in Sweden. It uses individual-level register data to follow two cohorts for 8 years after their arrival in Sweden, distinguishing between refugees subject to a placement policy in the 1990s and recent cohorts that either had arranged their own housing or had been assigned housing. It uses sequence analysis and multinomial logit regression to analyse regional trajectories, and event history analysis to examine mobility determinants. The results indicate that most refugees remained in the same type of region throughout the period. A significant proportion of refugees with assigned housing in large city or small city/rural regions stayed there over a long period, suggesting that refugee settlement policies have long-lasting consequences.

Läs eller ladda ned artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of Refugee Studies 20-10-27:

A study on the placement of unaccompanied minors at compulsory care in Sweden till sidans topp

Are the problems and motives clear enough? A study on the placement of unaccompanied asylum-seeking minors at compulsory care institutions in Sweden

Mehdi Ghazinour, Arian Rostami, Malin Eriksson, Mojgan Padyab, Malin Wimelius

Abstract

The Swedish National Board of Institutional Care (SNBIC) is an independent governmental agency that provides compulsory care for minors with psychosocial problems, criminal behavior, and substance abuse. During recent years, a noticeable number of the youth placed at compulsory care institutions have been asylum-seeking minors who have arrived in Sweden without parents or guardians. This steady increase in placements has raised questions and concerns among the involved actors regarding the motives and needs underlying these placements. This qualitative study investigates the main motives that lead unaccompanied asylum-seeking minors to be placed at SNBIC residential homes and the problems that are to be solved during their placement, according to social workers and SNBIC staff.

The study is based on 28 in-depth interviews with social workers and SNBIC staff. Findings indicate clear disagreement between social workers and SNBIC staff with regard to the motives for placing unaccompanied minors at SNBIC homes. Although the social workers and SNBIC staff explain that most of the unaccompanied youth placed at SNBIC homes have some form of criminal behavior or substance abuse, SNBIC staff believe, in some cases, the problem is not sufficiently serious to warrant compulsory care. As these disagreements and misunderstandings between the actors have an impact on their collaboration and, consequently, the situation of the unaccompanied minors, all attempts to reach a consensus on the leading causes for placement and the problems that need to be solved with SNBIC placement would increase security for both the young people and the relevant staff.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-11- 09:

Undersökning: En av tre från flyktingkrisen hade jobb 2019 till sidans topp

Det har varit svårt för de asylsökande som kom till Sverige under flyktingkrisen att få jobb. En tredjedel av dem som kom 2015 är nu förvärvsarbetande, visar siffror som Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram på SVT:s uppdrag.

Under 2015 sökte drygt 160 000 personer asyl i Sverige. Av dem har knappt 100 000 i dag fått uppehållstillstånd. Och av dem är 67 500 över 16 år.

SCB har på SVT:s begäran tagit fram siffror på hur de försörjer sig i dag. Enligt myndighetens inkomststatistik är det ungefär en tredjedel som betraktas som förvärvsarbetande, alltså har en årslön på mer än 96 000 kronor och inte andra inkomster som överstiger det.

De övriga två tredjedelarna har väldigt låga inkomster, studerar eller får olika typer av bidrag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 20-11-12: Hon sökte 500 jobb: "Deprimerande att inte få något svar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 20-11-09:

Här är de vanligaste inkomstkällorna till sidans topp

Det har varit svårt för de asylsökande som kom till Sverige under flyktingkrisen att få jobb. Bara omkring 30 procent av dem som kom 2015 är nu förvärvsarbetande, visar siffror som Statistiska centralbyrån, SCB, har tagit fram på SVT:s uppdrag.

Statistiska centralbyrån, SCB, har på SVT:s begäran tagit fram siffror på personer som kom till Sverige som flykting 2015 försörjer sig i dag.

Mindre städer och tätort

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.