fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Utlänningslagen 2021

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210808:

Syre 21-07-20:

Nu träder den nya asyllagen i kraft - stor oro för dess konsekvenser till sidans topp

Idag träder den nya asyllagen, som riksdag och regering har käbblat om i flera år, i kraft. Redan på förhand har människorättsorganisationer och forskare dömt ut den nya lagen. Men det politiska klimatet tillåter inte något annat än åtstramningar.

Den nya asyllagen som börjar gälla idag är i stora drag ett eko av den tillfälliga asyllag som gällt sedan 2016, efter att regeringen först dragit rejält i handbromsen under hösten 2015. 2015 anlände nästan 163 000 asylsökande till Sverige. I fjol var motsvarande siffra strax under 13 000 och prognosen för de kommande åren är på omkring 20 000 ansökningar. Idag är det så majoriteten av riksdagspartierna vill ha det, invandring kallas nu för en belastning även av traditionella partier och inte bara av de med rötter i vit makt-rörelsen. Samtidigt är rekordmånga människor på flykt i världen.

Ida Gunge, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd, FARR, menar att de är mycket kritiska till den nya lagen. Sverige placerar sig nu i EU:s bottenliga när det gäller tillståndens längd och möjligheterna till familjeåterförening. Ida Gunge menar också att de försämringar som den tillfälliga lagen förde med sig blir permanenta, samt att mycket ännu är öppet för tolkningar och att det är svårt att förutse lagens konsekvenser:

- Vad vi vet är att Sverige i och med den nya lagen väljer bort värnandet om permanenta uppehållstillstånd och möjligheten att återförenas med familjemedlemmar, vilket har fungerat som en grund som gjort det möjligt för nyanlända att bygga upp sina liv i Sverige. Istället läggs fokus på villkorade rättigheter, tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsningar gällande familjeåterförening. Det finns ingen forskning som pekar på att dessa begränsningar skulle leda till en förbättrad integration, snarare skapar sådana åtgärder otrygghet och leder till förlorad tillförsikt inför framtiden och försämrad hälsa hos asylsökande och flyktingar, enligt FARR:s ordförande Ida Gunge.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen ledare 21-07-21:

Migrationslag som söndrar till sidans topp

Den 20 juli fick Sverige en ny migrationslag. Regeringens ambition är att "uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv". Men lagen är redan hotad.

Eftersom den klubbades igenom i riksdagen med mycket liten majoritet saknas den välbehövliga förankringen i alla politiska läger. Det öppnar för osäkerhet och kortsiktighet då oppositionen, bestående av M, KD, SD och L, redan aviserat sin intention att riva upp lagen vid första tillfälle.

Diskursen i media följer regeringens riktning, att det är en strängare migrationslag. Det är den förvisso, men endast i jämförelse med den lag som gällde innan år 2016. Jämfört med den så kallade tillfälliga lagen, som gällt fram till nu, är det däremot ett generösare regelverk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Dagens Nyheter kultur 21-07-01:

Saeed Alnahhal: Med den nya migrationslagen förlorar Sverige sin särställning till sidans topp

Sverige har alltid haft modet att gå sin egen väg i känsliga och avgörande frågor. Landet var först i EU att erkänna den palestinska staten och ensamma om att garantera ett nytt hemland för asylsökande. Men med den nya migrationslagen förlorar Sverige sin unika position i världen, skriver DN:s Saeed Alnahhal.

I skuggan av regeringskaoset, statsministerns avgång och det eventuella extravalet röstade Sveriges riksdag förra veckan igenom en ny migrationslag. Lagen utgör en historisk förändring av svensk migrationspolitik och får Sverige att förlora sin unika position i världen.

Den nya utlänningslagen gör tillfälliga uppehållstillstånd till huvudregel, ställer högre krav på att utlänningen försörjer anhöriga som kommer hit och innebär att permanenta uppehållstillstånd ska beviljas tidigast efter tre år - om utlänningen kan försörja sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-07-20:

"Bevilja fler uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder" till sidans topp

Sju företrädare för den fristående Asylkommissionen: Utnyttja utrymmet i nya utlänningslagen.

Den nya utlänningslag som träder i kraft den 20 juli innebär i princip att den tillfälliga begränsningslag som antogs sommaren 2016 permanentas. I skuggan av regeringskrisen röstades lagen igenom, trots en mängd varningar i remissvar, omfattande protester och forskar?upprop samt invändningar från många yrkesgrupper och stödgrupper.

Inte minst har skyddssökande själva till oss vittnat om allvarliga konsekvenser av den tillfälliga begränsningslagen:

+ Sara, 7 år, har inte sett sin mamma på flera år för att mamma har för låg lön. Saras storasyster, 11, som också är kvar i flyktinglägret, är ledsen för att hon inte längre kan gå i skolan.

+ Malik har utbildat sig i Sverige och även fått anställning. Nu får han varken studera eller arbeta eftersom han ska utvisas - men han har inget eget land som släpper in honom. Malik bor i Sverige, utanför alla skyddssystem.

Den nya lagen handlar även om dem som står inför att tvingas fly från en katastrof och försöka rädda sina barn. Gränskontroller, tillfälliga villkorade tillstånd och hårda villkor för familjeåterförening hindrar dem.

Få beslutsfattare har velat lyssna på dessa vittnesmål. Någon utvärdering av den tillfälliga lagstiftningen har regeringen inte initierat, trots löften om att så skulle ske. Vad har de tidsbegränsade uppehållstillstånden lett till? Vilka är erfarenheterna av hindren för familjeåterförening? Hur har bedömningen av skyddsbehov av humanitära skäl förändrats och vilka är eventuella konsekvenser? I vilken utsträckning har det förändrade regelverket bidragit till att människor hamnar i limbo utan rätt att leva varken i Sverige eller någon annanstans?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Nya Wermlands-Tidningen debatt 21-06-16:

Skeva jämförelser om invandring till sidans topp

Men integration förutsätter ömsesidig anpassning. Att bara satsa på dem som ska bo i landet en kort tid blir konstigt (ineffektivt) utan motsvarande satsningar på dem som är födda i Sverige, skriver Karin Brunsson.

I förslaget till ny migrationspolitik (proposition 2020/21:191) kombinerar regeringen höga ambitioner med åtgärder som motverkar vad man säger sig vilja uppnå. Vissa jämförelser återkommer, medan andra - lika relevanta och angelägna - saknas. I åtminstone fyra avseenden hade regeringen och de borgerliga oppositionspartierna kunnat komma till andra slutsatser om de hade gjort andra jämförelser.

+ Reglerna

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 21-06-20:

"Rösta nej till piska i migrationspolitiken" till sidans topp

Barn och unga kommer att drabbas särskilt hårt av den föreslagna migrationslagen. Vi förvånas över tystnaden kring detta paradigmskifte, skriver debattörer från Sveriges Stadsmissioner och Rädda Barnen.

På tisdag röstar Sverige om ny migrationslag, en omröstning i riksdagen som kan innebära ett systemskifte i svensk migrationspolitik. Politikerna pratar om vikten av integration. Men forskning och erfarenhet visar att föreslagna åtgärder i stället effektivt förhindrar integrationen.

Med den ordinarie utlänningslagen får du som nyanländ med uppehållstillstånd en rad rättigheter. Rent juridiskt är du redan från dag ett integrerad. Nu återstår bara resten - att lära sig svenska språket, etablera sig på arbetsmarknaden och i ett nytt samhälle. Att bli integrerad på riktigt, helt enkelt. Dessa juridiskt goda förutsättningar är nu på väg att kastas över ända, till förmån för ett helt annat synsätt, grundat i andra värderingar och en annan syn på människan.

Den ordinarie utlänningslagen där du snabbt får permanent uppehållstillstånd, arbetstillstånd och rätt till familjeåterförening har varit ett sätt att inkludera och integrera människor. Förslagen till ny migrationslagstiftning innebär i stället att man på olika sätt behöver kvalificera sig - bland annat för att få hit sin familj. Detta kommer bland annat att innebära att barn hålls separerade från föräldrar under lång tid.

Den förändring som riksdagen nu röstar om innebär att gå från grundläggande rättigheter som en förutsättning för god integration, till ett system där du får dina mänskliga rättigheter under förutsättning att du klarar vissa krav. Det är ett systemskifte av sådan dignitet att vi förvånas över tystnaden kring det. Barn och unga kommer att drabbas särskilt hårt av denna permanenta förändring samtidigt som barnkonventionen sedan 2020 är svensk lag. Detta är motsägelsefullt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 21-06-21:

Ny kurs i migrationsfrågan utifrån falska premisser till sidans topp

När riksdagen nu ska rösta om hur de kommande årens migrationspolitik ska se ut, utgår de inte från de konventioner som värnar rätten till skydd, familj, delaktighet och värdighet. Resultatet är förslag som inte bara ignorerar vetenskapliga studier utan också beprövad erfarenhet, skriver Christina Höj Larsen (V).

Den 22 juni tar riksdagen beslut kring Sveriges framtida migrationspolitik.

Regeringens förslag gör tillfälliga uppehållstillstånd till huvudregel, inför försörjningskrav för anhöriginvandrare och krav på språk- och samhällskunskaper för att kunna få permanent uppehållstillstånd. Det innebär att den extremt strama migrationslag som infördes genom begränsningslagen, och som skulle vara tillfällig, blir permanent. Resultatet blir att färre kan få skydd från krig och förtryck, sämre villkor på arbetsmarknaden, ökad segregation och mer otrygghet.

Genom en logisk kullerbytta försöker både regeringen och den blåbruna oppositionen låtsas som att Sveriges problem med trångboddhet, klassklyftor och ett eftersatt välfärdsbygge kan lösas genom att trampa på människor på flykt. Förutom att det är ett ideologiskt svek från den socialdemokratiska regeringen är det också historielöst och kunskapsfientligt.

Att en makthungrig höger faller för frestelsen att ta hjälp av högerextrema krafter är vare sig nytt eller förvånande. Högern har motsatt sig varje rättighet arbetarrörelsen stridit för - oavsett om det handlat om kvinnors rösträtt, semester eller trygghetssystem för den som blir sjuk eller arbetslös. Genom att slå mot nyanländas rättigheter ser de nu en möjlighet att i förlängningen attackera allas våra rättigheter. Det som förvånar oss är istället att en regering ledd av Socialdemokraterna driver precis samma politik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning debatt 21-06-26:

En ny hållbar migrationspolitik till sidans topp

Rikard Larsson (S), Olle Thorell (S), riksdagsledamöter

Sverige ska ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik med ett ordnat mottagande som ger oss förutsättningar för en bra integration. Samtidigt som vi värnar asylrätten. Nu har riksdagen röstat igenom en ny permanent migrationslagstiftning där tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregeln.

2015 kom runt 10 000 asylsökande i veckan till Sverige. Den socialdemokratiskt ledda regeringen la då om migrationspolitiken för att få ordning och reda med en tillfällig lag. Det var helt nödvändigt och avgörande för att vi skulle klara av mottagandet och ge de som beviljats asyl möjlighet till en bra start. Från att Sverige tog emot omkring 12 procent av alla asylsökande som kom till EU tar vi nu emot omkring 3 procent.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda insändare 21-06-27:

Sverige slösar bort unga människor som vill göra nytta till sidans topp

Marie Buhr, Folkhögskollärare, Örnsköldsvik

Som lärare på en folkhögskola har jag dagligen mött många entusiastiska, läshungriga kunskapssugna deltagare med rötter i andra länder och kulturer. Flera gånger har jag med tårar i ögonen sett hur de fått avslag och förnekats att stanna i det här landet.

Detta anstånd som Stefan Löfvén talar om klingar märkligt i mina öron, anstånd. Är det inte de som flyr som behöver anstånd. En trygg plats att slå sig ner på för kunna starta sina liv. I stället får de osäkra korta uppehållstillstånd som ständigt ska förnyas. Deras möjligheter att ta hit anhöriga villkoras mot fast anställning, antal kvadratmeter i bostaden och storlek på månadslön.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

Dagens Arena debatt 21-06-03:

Rösta nej till destruktiv signalpolitik till sidans topp

Sedan 2016 har Sverige haft en tillfällig lag som begränsat möjligheterna att få uppehållstillstånd. 22 juni ska Riksdagen ta ställning till förändringar som ska ersätta den tillfälliga lagen. Riksdagen bör rösta nej till ett bristfälligt och inhumant lagförslag, skriver ledningen för Feministiskt initiativ.

Dagens flyktingpolitik siktar på att de på flykt inte ska vilja eller kunna ta sig hit. En del vill gå alltmer mot att separera människor, utöva påtryckningar för att till slut tvinga ut dem. Alternativet är att främja rättigheter, att välkomna och inkludera i samhället. Den tillfälliga lagen från 2016 var tydlig, den infördes för att de på flykt inte skulle känna sig välkomna. De aktuella ändringarna i Utlänningslagen har samma ambition.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 21-06-10:

102 forskare: "Stoppa den nya utlänningslagen" till sidans topp

Den nya utlänningslagen kommer leda till permanent osäkerhet, påtvingade familjesplittringar och försämrad hälsa för barn och vuxna på flykt. De riksdagsledamöter som röstar för den nya lagen och väljer att bortse från den forskning och kunskap som finns, bär ett stort ansvar för framtiden, skriver 102 forskare inom migration, integration och hälsa.

Förslaget till ny utlänningslag ligger nu på riksdagens bord. Målet sägs vara en långsiktig migrationspolitik med regler samstämmiga med övriga EU, minskad invandring och förbättrad integration. Vi 102 undertecknare forskar om migration, hälsa, integration och närliggande områden i olika vetenskapliga discipliner.

Vi är kritiska till att ansvariga politiker bortser från forskning som pekar mot att lagförslaget kommer att misslyckas med dessa mål, och att lagen kommer att få allvarliga effekter både för de drabbade människorna och det svenska samhället.

1. Forskning visar att majoriteten av de som söker asyl i Sverige kommer från länder i krig och konflikt. En stor andel har upplevt trauman och livshotande händelser och den psykiska ohälsan är mycket hög. Detta påverkar möjligheterna att lära sig ett nytt språk och påbörja ett nytt liv.

2. Stora forskningssammanställningar visar att möjligheterna till rehabilitering i det nya landet ändå är goda, särskilt för barn och unga. En förutsättning är att man ges möjlighet att avsluta sin flykt och lägga sina trauman bakom sig. Grunden är att livssituationen upplevs säker och trygg, att framtiden ter sig förutsägbar.

Permanent osäkerhet

Det aktuella lagförslaget innebär tvärt emot att uppehållstillstånd i Sverige som regel blir tillfälliga. Under många år kommer barn, kvinnor och män som drabbats av krig och våld därmed att leva i permanent osäkerhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-06-09:

Utlandssvenskar är inte välkomna hem till sidans topp

Hundratusentals utlandssvenskar med en utomeuropeisk partner sitter fast i en mardröm sedan 2016, då vi inkluderades i en lag ämnad att hämma asylinvandringen.

Vet regeringen ens om detta, eller bryr de sig inte? skriver Lena Wickman som tvingades flytta till Sverige utan sin kanadensiske make när hennes mamma blev sjuk.

En human, rättssäker, effektiv migrationspolitik är visst på ingång i sommar. I motsats till den nuvarande, där de som ansöker om uppehållstillstånd hos Migrationsverket möts av en helt obegriplig lagstiftning, en långdragen process och av beslut som är lika oförutsägbara som godtyckliga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Expressen debatt 21-05-28:

Nya migrationslagen är en skam för Sverige till sidans topp

Kunskapsprov, språktester och skärpta försörjningskrav kommer att göra livet till ett helvete för många och försämra integrationen.

När arbetslöshet, svartjobb och kriminalitet blir resultatet av den förda politiken kan ansvariga politiker bekvämt luta sig tillbaka och skylla på "invandrarna". Det är skamligt, skriver Lars Ohly och Rasken Andréasson.

Vi i Verdandi - arbetarnas socialpolitiska organisation - förtvivlar vid åsynen av den nya flyktinglagen. Vår människosyn går på tvärs mot de attityder som nu sprids och som ligger till grund för lagstiftningen.

"Att införa snäva tidsgränser, försörjningskrav och så vidare kan inte rättfärdigas av länder som strävar efter humanism, mänskliga rättigheter och jämställdhet." Den som säger det är Henrik Nordentoft, nordisk representant för FNs flyktingorgan UNHCR.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-05-30:

Här är mammorna som inte får bli firade i dag till sidans topp

Rädda Barnen: Kraven för återförening är för hårda i nya lagförslaget

I dag firas mors dag i Sverige. Många mammor blir uppvaktade med blommor, presenter och varma kramar. Men inte alla.

Tsegas högsta önskan är att få sin son till Sverige. Hon flydde från Eritrea och fick uppehållstillstånd i Sverige. Det är nu många år sedan. Likadant för Yordanos. Hon har levt över sex år i Sverige men barnen är kvar i Eritrea, en diktatur i långvarig konflikt.

"Jag kunde inte ta med barnen. Risken att bli skjuten vid gränsen var för stor" säger Yordanos som flydde förtryckarregimen och kom till Sverige 2015.

Hon har uppehållstillstånd här eftersom hon har skyddsbehov. Däremot kan hon inte få hit sina barn. Försörjningskraven som ställs för att få återförenas med sin familj är för höga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

SvT Nyheter 21-05-04:

Centerpartiet ställer sig "till stora delar" bakom regeringens migrationsförslag till sidans topp

Centerpartiet ställer sig "till stora delar" bakom regeringens migrationsförslag. Det skriver partiledare Annie Lööf i ett inlägg på Facebook.

"Sverige behöver få på plats en långsiktig migrationslagstiftning som kombinerar medmänsklighet med ordning och reda", skriver hon.

Enligt Annie Lööfs inlägg har Centerpartiet länge drivit på för att, bland annat, barn ska kunna återse sina föräldrar och att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Partiet har även, enligt partiledaren, velat se stärkt försörjningskrav vid anhöriginvandring och inget volymmål, utan ett tydligt försvar av asylrätten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sundsvalls Tidning 21-05-08: Liberaler i Sundsvall: Sanningen om turerna i migrationspolitiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 21-05-10:

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd till sidans topp

Tillfälliga uppehållstillstånd skapar en otrygghet hos individen som sedan visar sig i hur den personen etablerar sig i samhället. Vi kräver därför att normen i den nya migrationslagen är permanenta, och inte tillfälliga, uppehållstillstånd, skriver 13 organisationer.

Under det senaste året har förslag till ny migrationslag gått från helt inhuman till en något mer tillmötesgående politik för att möta de skyldigheter vi människor har att hjälpa personer som flytt krig och förtryck. Men vi är långt ifrån nöjda.

Att den nya migrationslagen skulle göra Sverige till ett land med en av de stramaste lagstiftningarna i EU är inget att vara stolt över. Tvärtom skäms vi idag för att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel snarare än de permanenta som tidigare varit en självklarhet. Detta är något som remissinstanser, forskare och organisationer som arbetar för asylrätt har varit tydliga med är helt fel väg att gå. Vi håller med.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 21-05-18:

FARR: Kvinnor och utsatta kommer diskrimineras av nya asyllagen till sidans topp

Kommande migrationspolitik signalerar tydligt att arbete ska prioriteras - krav på försörjning införs för både permanent uppehållstillstånd och möjligheten att återförenas med sin familj. Kvinnor och andra utsatta grupper riskerar att drabbas hårt och diskrimineras av den nya lagen, enligt Ida Gunge, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd (FARR).

Just nu finns det två olika förslag på kommande migrationspolitik: ett från regeringen och ett från M, L, KD och SD. I båda förslagen finns det en rad olika krav som den asylsökande ska uppnå för att till exempel kunna återförenas med sin familj. Undantagna är de anknytningspersoner som söker inom tre månader från att de fått sitt uppehållstillstånd. I regeringens förslag gäller det här undantaget både för den som får status som alternativt skyddsbehövande och som flykting, i det andra förslaget gäller det endast för flyktingar eftersom FN:s flyktingkonvention slår fast att det är en rättighet för den som är flykting enligt deras definition.

I praktiken kan det innebära att när någon anländer till Sverige ensam, utan sin familj, så måste personen om den av någon anledning inte kan ansöka inom tre månader hitta ett jobb med tillräckligt hög lön och tillräckligt stor lägenhet för att familjen ska kunna komma efter. Stora barnfamiljer drabbas hårdare än små - eftersom försörjningskravet stiger per person.

I de flesta fall är personen som kommer först en man - eftersom många hittills har resonerat så att kvinnor och barn i den mån det är möjligt inte ska behöva fly längs med farliga flyktvägar utan istället kunna komma efter på ett säkrare sätt. I och med försörjningskrav kan det här komma att ändras så att fler kvinnor och barn flyr.

Olika grundförutsättningar

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

SvT Nyheter 21-05- 02:

KD, L, SD och M framför gemensamt förslag om migrationen till sidans topp

SD, M, L och KD går samman i ett gemensamt förslag om migrationspolitiken.

I ett gemensamt pressmeddelande skriver partierna att de vill skärpa språkkraven, begränsa anhöriginvandringen och försvåra möjligheterna att få uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Att M, KD, L och SD har viss samsyn om migrationspolitiken har blivit tydligt den senaste tiden. Men några gemensamma förslag om invandringen har inte levererats.

Förrän nu. I ett utskottsinitiativ i socialförsäkrings-utskottet gör partierna gemensam sak och föreslår en rad nya reformer i migrationsfrågan. Förslagen är en tydlig åtstramning jämfört med de förslag som regeringen tidigare lagt fram i sin proposition om migrationspolitiken.

De nya förslagen innebär bland annat att grunden för uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas. Det innebär också att språkkraven skärps, samtidigt som anhöriginvandringen kraftigt begränsas.

Förslaget är det första som skrivs under av alla fyra partier.

Ulf Kristersson: För att stoppa regeringens dåliga politik

Ulf Kristersson (M) säger i en kommentar till SVT att förslaget är ett sätt att "få någonting gjort i svensk politik".

Är detta ett första steg i att skapa en potentiell framtida regering där SD ingår?

- Nej, jag tycker att man ska se det som ett första steg i att göra allvar av en viktig princip, nämligen att i de frågor där man tycker lika där samarbetar man. Sen är det upp till väljarna och riksdagen att ta ställning till förslagen.

Enligt Ulf Kristersson kommer de fyra partiernas gemensamma förslag att få majoritet i riksdagens socialförsäkringsutskott. I juni avgörs frågan i en omröstning i kammaren, men där har de rödgröna partierna tillsammans med Centerpartiet en knapp majoritet.

Åkesson: Helt avgörande

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-05-03: M, SD, KD och L hoppas att C ska stödja migrationsförslag (Extern länk)

SvT 21-05-02: "Framgång för Åkesson att göra gemensamt utspel" (Extern länk)

Sveriges Radio P3 nyheter 21-05-03: Efter migrationsförslaget - ungdomsförbunden splittrade (Extern länk)

SvT Nyheter 21-05-03: Splittrat Liberalerna efter förslaget med SD (Extern länk)

Fredrik Malm (L) i Aftonbladet 21-05-03: Varför stöder du inte våra förslag, Löfven? (Extern länk)

Lars Stjernqvist (S) i Norra Skåne: Det behövs en kompromiss i mitten (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-05-02: Socialdemokraterna röstade för sex av sju av förslag (Extern länk)

Expressen ledare 21-05-02: Miljöpartiet har tagit Löfven som gisslan (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-05-03: Djup spricka i Liberalerna efter partiets utspel med SD: "Oerhört tondövt" (Extern länk)

SvT Nyheter 21-05-02: Löfven: "Tydligt att Jimmie Åkesson håller i taktpinnen" (Extern länk)

SvT Nyheter 21-05-02: Sabunis kontring till Löfven: "L håller i taktpinnen" (Extern länk)

Svenska Dagbladet 21-05-02: Stark intern kritik mot Sabunis utspel (Extern länk)

Heidi Avellan i Sydsvenskan 21-05-07: Hur mycket invandringsdebatt tål Sverige? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-05-02:

Vi är överens om att skärpa invandringen till sidans topp

Jimmie Åkesson: Historiskt besked från SD, M, KD och L i dag

I dag tar vi ett steg mot ett bättre Sverige. Tillsammans med stora delar av oppositionen markerar vi mot regeringens naiva och verklighetsfrånvända syn på migrationspolitiken.

Det förslag vi idag lägger fram, tillsammans med M, KD och L, är ett litet steg i rätt riktning och faktiskt en historisk händelse i svensk politik. Aldrig tidigare har förnuftets röst i invandringsfrågan varit så tydligt och brett representerad av en så pass samspelt konservativ opposition.

Det förslag vi nu, tillsammans med den övriga oppositionen, presenterar hade sett väldigt annorlunda ut om Sverigedemokraterna ensamma stod bakom det, samtidigt är förslaget betydligt bättre än alternativet - regeringens kryphålspolitik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-04-21:

Märta Stenevi: Har möjlighet att ta emot fler till sidans topp

Märta Stenevi (MP) är själv en del av regeringen, men menar ändå att migrationspolitiken som läggs fram inte är Miljöpartiets.

- Det är 80 miljoner människor på flykt i dag, vi har ingen möjlighet att ta emot 80 miljoner människor i Sverige, men vi skulle ha en möjlighet att ta emot betydligt fler än vi gör i dag, säger jämställdhetsministern i SVT:s 30 minuter.

"Det är ingen hemlighet att jag inte är en vän av den migrationslagstiftning som vi har i dag", så sa Miljöpartiets Märta Stenevi efter regeringens svängning i migrationsfrågan 2015, som kraftigt reducerade det svenska flyktingmottagandet.

I en intervju ett år senare menade Märta Stenevi att flyktingmottagandet ännu inte varit i närheten av något tak för vad Sverige mäktar ta emot.

I dag är Stenevi jämställdhet- och bostadsminister i Stefan Löfvens regering. Hon menar fortfarande att man gick för långt med den tillfälliga lagen och att den fick för stora konsekvenser.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-04- 22:

S-ledamöter går emot regeringens nya migrationslag till sidans topp

Flera av Socialdemokraternas riksdagsledamöter kritiserar nu regeringens förslag till ny migrationslag - och har till och med valt att reservera sig i riksdagsgruppen, något som är ovanligt.

"Det läge vi har kommit till nu är väldigt olyckligt, och inte något som jag vill stå bakom", säger Thomas Hammarberg (S).

Regeringens förslag innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel.

- Jag menar att det läge som vi har kommit till nu är väldigt olyckligt, och inte något som jag vill stå bakom, helt enkelt, därför att det leder åt fel håll. Och det sätter också ett väldigt dåligt exempel internationellt, säger riksdagsledamoten Thomas Hammarberg (S), som tidigare var Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

För ett par veckor sedan presenterade regeringen det omdebatterade förslaget till ny migrationslag, som ska införas i juli. Det innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd - inte permanenta - blir huvudregel och att det införs ett försörjningskrav vid anhöriginvandring.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-04-22: Intern kritik inom socialdemokraterna om migrationslag (Extern länk)

Aftonbladet ledare 21-04-22: Löfven bör lyssna på kritiken om migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Dagens Arena ledare 21-04-08:

Lisa Pelling: Orimligt förslag om migration till sidans topp

Regeringens nya migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv. Frågan är hur hållbart det är att pröva skyddsskäl år efter år. Effektivt är det inte. Och knappast humant.

Så har det kommit ett steg närmare. Tillfälliga uppehållstillstånd blir regel i den nya migrationspolitiken som Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu skickar till lagrådet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren krönika 21-04- 09:

Nordebo: En medveten politik för sämre integration och ett mindre humant Sverige till sidans topp

Den nya utlänningslagen ska göra det svårare för människor att söka hjälp i landet och göra det lättare för Sverige att kasta ut dem som varit här en tid. Det kommer att leda till en sämre integration, ökad psykisk ohälsa, fördjupad ojämlikhet, fattigare arbetsmarknad och större social oro för alla. Ändå verkar upprördheten mest gälla att Sverige inte går ännu hårdare fram. Där befinner vi oss nu, skriver Ola Nordebo.

Förslaget till ny utlänningslag innebär att flera allvarliga försämringar som trädde i kraft 2016 nu ska göras permanenta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-04-11:

Irena Pozar: Socialdemokraterna piskar traumatiserade människor till sidans topp

"Då är vi inte människor längre, då är vi något annat", säger justitieminister Morgan Johansson i en intervju i Ekot 2015, om varför vi inte kan stänga våra gränser och låtsas som att den humanitära katastrof som pågår i bland annat Libanon, Jordanien och Turkiet inte angår oss.

Intervjun sker med anledning av att Moderaterna föreslagit att asylsökande ska få tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta. Han anklagar Anna Kinberg Batra för att ha fallit för trycket, att vissa politiker är så - de faller när det blåser lite. Ha! Tidigare i veckan föreslog Morgan Johansson själv samma sak.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 21-04-12:

Vi accepterar inte inhuman politik till sidans topp

Aida Badeli, språkrör, Alexander Franzén, migrationspolitisk talesperson Grön ungdom

Fler än 70 remissinstanser sågar migrationskommitténs förslag. Trots det väljer regeringen att lägga fram politik som kommer göra det svårare för människor på flykt att skapa sig en trygghet i Sverige. Ofattbart och fel, menar Miljöpartiets ungdomsförbund Grön ungdom.

Tillfälliga uppehållstillstånd som förlängs i korta intervall utan slut, omöjliga krav som gör att barn inte kan återförenas med sina föräldrar och i praktiken stopp för permanenta uppehållstillstånd, detta kan bli Sveriges nya migrationspolitik.

Det är en inhuman politik som vi i Grön ungdom aldrig kommer acceptera.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Expressen ledare 21-01-30:

Anna Dahlberg: Vilka bör INTE få stanna i Sverige, enligt MP? till sidans topp

För Miljöpartiet har skyddsskäl aldrig varit det avgörande inom flyktingpolitiken. Det viktiga är att så många som möjligt som har tagit sig till Sverige ska få stanna här.

En långsiktigt hållbar migrationspolitik - så hette migrationskommitténs betänkande, som regeringen skickade ut på remiss i höstas. Nu skulle det vara slut på dramatik och tillfälliga lagar på invandringens område.

Men en mer rättvisande arbetsrubrik på den invandringspolitik som den rödgröna regeringen håller på att ta fram vore: "en kortsiktig och ohållbar migrationspolitik".

Återigen visar det sig att det lilla fyraprocentspartiet Miljöpartiet har fått ett avgörande inflytande över politikens inriktning, precis som de gröna har haft under hela det senaste decenniet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

SvT Nyheter 21-01-13:

Sabuni hotar att lämna budgetsamarbetet till sidans topp

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni är beredd att lämna budgetsamarbetet med januaripartierna om regeringen går vidare med förslagen till den nya migrationslagstiftningen.

Enligt Stefan Löfven gör L en höna av en fjäder. Men Sabuni är bestämd:

- Då får statsminister hitta en annan konstellation för att få fram sin budget, säger Nyamko Sabuni till SVT Nyheter.

Enligt Sabuni bryter förslagen mot januariavtalet då en ökad invandring kommer att påverka kommande budgetar. Migrationskommitténs betänkande är det regeringen borde lägga fram tycker Sabuni.

- Om man går fram med de här förslagen kommer vi inte medverka till nästa budget. Det är mitt tydliga besked i dag, säger Sabuni.

Migrationskommitténs förslag för en ny migrationspolitik lämnades i september över till migrationsminister Morgan Johansson (S). Men efter att förhandlingarna bröt samman i somras, blev det inget helhetsförslag med majoritet i riksdagen bakom sig som lades fram.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-01-13: Löfven: Vi tänker gå fram med förslagen (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-01-14: L pressar regeringen att dra tillbaka migrationsförslag (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-01-18: De krisande Liberalerna (Extern länk)

Aftonbladet 21-01-16: Intern kritik mot Nyamko Sabuni efter migrationskrav (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-01-20: "Sabuni har en majoritet i partistyrelse och riksdagsgrupp bakom sig" (Extern länk)

SvT Nyheter 21-01-22: Efter extramötet: Inga besked om januari-avtalet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Katrineholms-Kuriren ledare 21-01-13:

Det är Sabuni som bryter mot Januariavtalet till sidans topp

Nyamko Sabunis ultimatum till regeringen om invandringspolitiken följer ett mönster. Hennes löfte att hedra Januariavtalet har aldrig varit något mer än läpparnas bekännelse. I en rad uttalanden har Sabuni i stället beskrivit koalitionen med regeringen som politiskt onaturlig. Inte heller har hon velat kännas vid den skarpa gräns mot SD som hennes företrädare Jan Björklund dragit upp.

Och nu har Sabuni och partiledningen hittat ännu ett sätt att flytta Liberalerna närmare M-KD-SD-samarbetet. Man kräver att regeringen drar tillbaka sitt förslag om humanitär grund för uppehållstillstånd. I annat fall hotar Sabuni att lämna budgetsamarbetet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-01-13:

S och MP skapar kaos i invandringspolitiken till sidans topp

Vem kommer frivilligt återvända när de rödgröna skapar nya möjligheter att stanna i Sverige trots avslag i domstol? Migrationsverkets varningar måste tas på allvar.

Det är inte lätt att följa logiken i den rödgröna migrationspolitiken. Troligen av det enkla skälet att det inte finns någon.

Under lång tid har regeringen inskärpt vikten av ett effektivt återvändande. Ett nej ska vara ett nej, och då ska man resa tillbaka till sitt hemland, har det hetat. Ändå har resultaten uteblivit. Bara drygt hälften av alla utvisningsbeslut verkställs. Såväl Riksrevisionen som Delegationen för migrationsstudier (Delmi) har pekat på bristerna i det svenska återvändandearbetet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning debatt 21-01-17:

Moderaterna står upp för en stram migrationspolitik - när ska S göra det samma? till sidans topp

Sveriges kommuner fortsätter ta ett stort ansvar för den höga asylinvandringen till Sverige och den integrationskris som följt i dess spår. En anledning till att så många sökt sig hit är att svensk lagstiftning avvikit från andra EU-länders stramare regelverk. Därför har det för Moderaterna varit centralt att den svenska migrationspolitiken inte ska gå utöver EU:s minimikrav.

Migrationskommitténs förslag, som Socialdemokraterna som enda parti stod bakom, skulle innebära samma nivå på invandringen som i dag. Men kort efter att regeringen mottagit förslagen kom Socialdemokraterna överens med Miljöpartiet om omfattande lättnader.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-01-18:

Skrota förslagen som ökar på invandringen till sidans topp

Jonas Andersson, Jennie Åfeldt (SD)

Den rödgröna regeringens migrationspolitik är som en hydra. När riksdagen enats och huggit huvudet av ett uselt förslag, så växer det genast fram tre nya och lika världsfrånvända.

Först kom gymnasielagen, sedan amnestin, och nu är det dags för Tinderlagstiftningen.

Det utvattnade förslag som Migrationskommittén lade fram i höstas orsakade en smärre regeringskris, och migrationsminister Morgan Johansson fick därför lova att krydda förslagen med en rad liberaliseringar. En fredagskväll i december smög regeringen därför ut tre nya lagförslag:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-01-21:

Många bär ansvar för de ensamkommande till sidans topp

Under våren ska en ny migrationslagstiftning läggas fram av regeringen till riksdagen

Sverige behöver en långsiktig migrationspolitik, och den måste vara human. De som bott i Sverige länge och rotat sig här måste få möjlighet att stanna, skriver Miljöpartiets Rasmus Ling.

Under våren ska en ny migrationslagstiftning läggas fram av regeringen till riksdagen

Sverige behöver en långsiktig migrationspolitik, och den måste vara human. De som bott i Sverige länge och rotat sig här måste få möjlighet att stanna, skriver Miljöpartiets Rasmus Ling.

Jag har inget hopp om att M eller SD ska besinna sig, men andra partier måste jobba konstruktivt för en hållbar lösning. Många partier bär på olika sätt ansvar för hur situationen ser ut för de som omfattas av gymnasielagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

Sveriges Radio Sörmland 20-12-18:

Barnombudsman tror på nytt migrationsförslag till sidans topp

Barnkonventionen blev lag i år, men barnets bästa behöver inte betyda att barnen stannar i Sverige i Migrationsärenden, menar Barnombudsmannen (BO).

14-åringarna Rema Rouhi och Dema Rohay från Eskilstuna, hotas av utvisning, trots att de bott i Sverige i nästan tio år.

BO tror att ett nytt migrationsförslag om synnerligen särskilt ömmande omständigheter kan ha positiv effekt, främst för personer med stor anpassning till Sverige.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norra Skåne debatt 21-01-05:

Humanism i ny flyktinglag till sidans topp

Yngve Sunesson

Den mest kontroversiella frågan i riksdagen under det närmaste året lär bli en ny flyktinglagstiftning. Den nu gällande tillfälliga lagen, som S/MP-regeringen drev igenom med stöd av SD efter att ha övergivit en bred överenskommelse om ändrade regler, upphör att gälla i sommar (19 juli) och då återgår Sverige till den mer generösa flyktingpolitik som gällde före 2016 - om inte en ny lag antas under våren.

Kommittén med alla partier representerade lyckades inte nå fram till någon bred kompromiss. Tvärtom fick helheten stöd bara av Socialdemokraterna, medan övriga partier stöder bara vissa, olika förslag. Att de båda regeringspartierna inte är eniga om mer än tre punkter gör det svårare att ta fram en ny lag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Röda Korset 20-12-07:

Nya migrationslagen slår mot redan utsatta till sidans topp

Röda Korset: Förslaget innebär att barn skiljs från sina föräldrar

Sommaren 2021 ska Sverige få en ny migrationslagstiftning och i dag går remisstiden ut för förslagen från den parlamentariska migrationskommittén.

Jämfört med ordinarie utlänningslag innebär förslagen en rad inskränkningar i möjligheten till uppehållstillstånd, till familjeåterförening och i slutändan till permanent uppehållstillstånd.

Sverige har sedan det stora flyktingmottagandet 2015 en mycket restriktiv, tillfällig lag, utformad att ligga på EU-rättens miniminivå. Sedan den tillfälliga lagen presenterades har Röda Korset dokumenterat och följt lagstiftningens konsekvenser - både för enskilda och för samhället i stort.

Mot bakgrund av den erfarenheten vill jag lyfta ett urval av de konsekvenser förslagen riskerar att få.

Barn kommer fortsatt att skiljas från sina föräldrar under lång - för vissa oöverskådlig - tid.

Vi ser i dag många exempel på det i våra verksamheter. Orimligt hårda krav på lön och bostadsstorlek för att få återförenas med sin familj, så kallade försörjningskrav, drabbar utsatta grupper hårdast.

Ett exempel är patienterna som genomgår traumabehandlingar på Röda Korsets center för krigsskadade och torterade. Det är mycket svårt att genomgå en traumabehandling om ens barn är kvar i ett flyktingläger. En traumabehandling är dock ofta en förutsättning för att kunna lära sig språket och få ett arbete.

Ett annat exempel är pensionärer och människor med en funktionsnedsättning som också framöver riskerar att drabbas hårt av försörjningskraven i praktiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-12-07:

Migrationsverket missnöjt med kommitténs förslag till sidans topp

Regeringen måste förtydliga förslagen från migrationskommittén, påtalar Migrationsverket i sitt remissvar.

Verket varnar för en ökad arbetsbörda när tillfälliga uppehållstillstånd blir regel och ska omprövas.

Och tydliga svar måste ges om vilka krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap som ska ställas för att få stanna permanent.

"Om det inte är tydligt innan lagen börjar gälla vad som krävs för att beviljas permanent uppehållstillstånd, kan personer som bott och arbetat under lång tid i Sverige komma att utvisas," säger generaldirektören Mikael Ribbenvik i ett pressmeddelande om remissvaret.

Det är bra att kommittén (som lämnade ett oenigt betänkande i somras) försöker samla reglerna på ett ställe, till en helhet, anser verket. Men förtydliganden behövs i flera frågor för att lagen sedan inte direkt ska behöva justeras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-12-09:

Nya flyktinglagen bäddar för politisk strid till sidans topp

Migrationspolitiken lär bli en politisk stridsfråga också i nästa riksdagsval. Även om riksdagen nu säger nej till lättnader för ensamkommande, bäddar frågan om en ny asyllag för fortsatt konflikt med oppositionen i riksdagen.

Just nu bereder regeringen en ny migrationslag, som ska träda i kraft till sommaren. Men regeringen är splittrad och Socialdemokraterna och Miljöpartiet har helt olika åsikter i frågan. Dessutom är åsiktsskillnaderna i sak stora mellan regeringen och oppositionen till höger i riksdagen. Räkna därför med att den politiska striden om flyktingpolitiken fortsätter in i nästa valrörelse.

I somras presenterade den parlamentariska migrationskommittén sitt slutbetänkande. Kommitténs lagförslag har varit på remiss och kritiserats bland annat av Migrationsverket för att vara alltför luddigt i sina formuleringar. Samtidigt har Miljöpartiet, för att stödja den fortsatta processen, pressat fram ytterligare eftergifter av Socialdemokraterna. Det handlar bland annat om lättnader i reglerna för att ensamkommande ska få stanna i Sverige.

Men efter Centerpartiets besked förra veckan att partiet säger nej till dessa lättnader saknas nu en majoritet i riksdagen. Det är ett stort bakslag för Miljöpartiet, och innebär med stor sannolikhet att regeringen tvingas backa.

C mer restriktiva

Frågan är dock hur detta påverkar migrationspolitiken i stort. Centerpartiet väntas inte i grunden ompröva sin flyktingpolitik, utan är fortsatt positiva till exempelvis en generös humanitär skyddsgrund, vilket lär öka antalet beviljade uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 20-12-09:

De skapar problem för invandrare och vägrar lösa dem till sidans topp

Moderaterna kallar det "smygamnesti" - regeringens förslag till ny humanitär grund för uppehållstillstånd. De ogillar att bestämmelsen görs så pass generös att den täcker in gruppen ensamkommande unga som har fått avslag på sin asylansökan.

Det återstår att se hur lagen kommer att utformas och vilken räckvidd den får. Men ja, det som föreslås kan mycket väl få den effekten.

Är det då fråga om ett smygande? Nja. Det är visserligen få partier, allra minst Socialdemokraterna, som vill ta ordet amnesti i sin mun. Å andra sidan finns det en poäng med att regeringen skriver en lag som täcker in de ensamkommandes situation men som samtidigt är generell till sin utformning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-12-10:

C: Skyddsgrund ska rädda kvar de ensamkommande till sidans topp

Centern är positiv till regeringens förslag på en humanitär skyddsgrund i den framtida migrationslagen.

Partiet ser den som en ny chans för vissa ensamkommande utan asylskäl att få stanna.

- Vi ger besked i dag om att de ensamkommande som levt laglydigt, klarat sin utbildning och som är nära arbetsmarknaden men inte har fått det där jobbet som gör att de kan få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, de ska prövas mot den humanitära skyddsgrunden och få möjlighet att stanna, säger Centerledaren Annie Lööf till TT.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Lööf och den migrationspolitiske talespersonen Jonny Cato om regeringens förslag på en utökad humanitär skyddsgrund. Den är tänkt att ingå i den utlänningslag som är tänkt träda i kraft i sommar.

En humanitär skyddsgrund ska ge utlänningar utan asylskäl en möjlighet att få stanna i Sverige i särskilt ömmande fall, till exempel svår sjukdom.

Bredare grund

I regeringens förslag som skickades ut på remiss i fredags, så är skyddsgrunden utökad jämfört med det förslag som lades fram av migrationskommittén i somras.

Den ger utökade möjligheter att få stanna om asylskäl upphört för de som vistats i Sverige under lång tid med tillfälliga uppehållstillstånd och fått en särskild anknytning till landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-12-11:

"Låt ny humanitär grund gälla ensamkommande" till sidans topp

En ny, humanitär grund i migrationslagstiftningen bör formuleras så att den kan omfatta även ensamkommande som inte når upp till kraven för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Det skriver Annie Lööf och Jonny Cato, C.

Runt om i världen flyr människor från krig och förtryck. Centerpartiet är stolt över att Sverige under många år tagit ett stort ansvar för att vara en fristad för de människor som behöver skydd. Under de senaste åren har dock tillfälliga lagar ersatt varandra och behovet av en mer långsiktig och hållbar migrationspolitik blivit allt tydligare. När nu den migrationspolitiska kommitténs betänkande ska omvandlas till lagtext behöver en permanent migrationslagstiftning innefatta en ny, utökad humanitär skyddsgrund. Det är en viktig säkerhetsventil för att skapa en medmänsklig, rättssäker och rättvis behandling av människor och är bättre än justeringar av en bristfällig och temporär gymnasielag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Annika Hirvonen Falk i Svenska Dagbladet 20-12-11: "Varför ovisshet fram till sommaren?" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-12-12:

Migrationslagen är en tickande bomb till sidans topp

Petter Larsson

"Att införa snäva tidsgränser, försörjningskrav och så vidare kan inte rättfärdigas av länder som strävar efter humanism, mänskliga rättigheter och jämställdhet."

Den beska kritiken av den nya svenska flyktingpolitiken kommer från Henrik M Nordentoft, nordisk representant för FN:s flyktingorgan UNHCR. Han deltog när Röda Korset i tisdags samlade organisationer och myndigheter för att diskutera den migrationspolitiska kommitténs förslag att, i grova drag, göra den tillfälliga utlänningslagen permanent med bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och höga hinder för familjeförening.

Sverige har i decennier varit ett av UNHCR:s favoritländer, prisat som en humanismens och ansvarstagandets oas. Den tiden är förbi.

När ett sjuttiotal organisationer och myndigheter nu lämnat sina remissvar är kritiken så kompakt att en mer sakpolitiskt intresserad migrationsminister än Morgan Johansson nog skulle kasta utredningen i papperskorgen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf debatt 20-12-13:

Låt oss prata fakta - inte fördomar! till sidans topp

Emilie Hillert

Vi har det lägsta antalet asylsökande på 20 år. Trots det agerar politiker som om det vore 2015. Den bruna sörjans politik infekterar övriga partier. Ingen politiker verkar reagera på den extrema förskjutning som sker. Rättssäkerheten äventyras. Är det så vi vill ha det?

2015 var året då ovanligt många flyktingar gav sig ut på den livsfarliga resan över Medelhavet. Året då familjer separerades i fruktan och förtvivlan när pengarna bara räckte för att smuggla en person, eller resten av familjen dog under resan.

Året då vågorna förde med sig döda barn till Medelhavsländernas stränder. Men vi såg det inte som deras kris. Det var inte flyktingarnas kris. Det var vår egen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-12-14:

Moderaterna: "Folk kommer kunna stanna utan skyddsskäl" till sidans topp

I sommar så ska den tillfälliga migrationslagen från 2015 ersättas av en ny lag som regeringen just nu förbereder.

Men riksdagen är långt ifrån överens - i söndagens Agenda rasar Maria Malmer Stenergard (M) mot det nya förslaget om att vidga grunderna för humanitära skyddsskäl.

- Jag är väldigt bekymrad över signalen det sänder ut, nämligen att man förr eller senare får stanna trots att man saknar skyddsskäl, säger Malmer Stenergard.

De borgerliga partierna, S och SD har varit tydliga med att de vill se en stramare asyl- och anhöriginvandring än vad Sverige hade innan den tillfälliga lagen. V, MP och C vill däremot se en generösare flyktingpolitik.

I ett tillägg i lagförslaget så föreslås nu att de humanitära skyddsskälen ska breddas - bland annat så vill man att personer som redan har bott i Sverige länge och som har rotat sig i landet ska få stanna.

Men förslaget välkomnas inte av Moderaterna som menar att detta kommer att leda till en kraftig ökning av asylinvandringen.

M: "Skickar fel signaler"

- Jag är orolig för signalen den här lagen skulle skicka ut. Det skickar en signal om att Sverige är det landet man får stanna i, säger Maria Malmer Stenergard, Moderaternas migrationspolitikiska talesperson, i söndagens Agenda.

Mikael Ribbenvik, generaldirektör påMigrationsverket, tror också att generösare skyddsgrunder skulle kunna ge upphov till att fler söker sig till Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 20-12-15:

Politiker är fast i sin retorik om flyktingar till sidans topp

De senaste årens svenska invandringspolitik bygger på falska antaganden. Ett mål, som i sig kan ifrågasättas på etiska grunder, är att kraftigt minska flyktingmottagandet genom skärpta asylregler.

Detta samband är nu så rotat i den politiska retoriken - "vi ska inte tillbaka till 2015" - att det har blivit immunt mot fakta. Den migrationspolitiska kommitténs betänkande, vars remisstid gick ut häromveckan, visar det tydligt.

Eftersom partierna inte kunde komma överens om en helhet, har det opolitiska kansliet tagit fram en rad förslag som man tror kan samla majoritet var för sig. Analysdelen, framtagen av tjänstemännen, är en god genomgång av kunskapsläget över varför människor väljer att söka asyl i vissa länder. Lagförslagen, formade efter partiernas vilja, är dock i allt väsentligt frikopplade från den kunskapen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 20-12-17:

Alla ska ha rätt att leva med sin familj till sidans topp

En central fråga i flyktingpolitiken är möjligheten att hålla ihop familjen. Varför det är viktigt tillhör sådant som inte behöver förklaras. Alla människor kan relatera till det.

Det är mycket vanligt att partners, liksom barn och föräldrar, kommer ifrån varandra under flykten. De kan dela på sig för att inte utsätta alla för risker under en farlig resa. De kan sakna pengar för att betala smugglare för alla. En förälder kan bli fängslad, bortförd eller försvinner av okända skäl, så som det kan bli i en flyktsituation. Och så vidare.

Därför är det allvarligt när asylländer upprätthåller familjesplittringar, som Sverige har gjort sedan 2016.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Asylkommissionen blogg 20-11-24:

24 november 2020, fem år efter andrummet - Dags att identifiera framgångsfaktorer till sidans topp

Dags att identifiera framgångsfaktorer för att förstärka och förbättra asylmottagandet

Nu har det gått fem år sedan regeringen aviserade en rad begränsningar för att försvåra för människor att få uppehållstillstånd i Sverige. Det sista avsnittet i Asylkommissionens skuggdirektiv till den parlamentriska migrationskommittén handlade om att uppdraget nu borde vara att föreslå lagstiftning för att förbättra Sveriges mottagande av människor som söker skydd från krig och förföljelse - inte försämra det. Det är dags att välja en ny väg framåt.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad debatt 20-11- 27:

Solidaritet med människor på flykt till sidans topp

Cecilia Boman Lindström, Per-Inge Lidén, språkrör Värmland resp Karlstad (MP)

I världen finns drygt 70 miljoner människor på flykt undan krig, förtryck och hungersnöd.

De flesta tas om hand av länder i närbelägna länder. En del söker sig till Europa. För dem behöver vi tydliga och bra regler för vad som gäller när de söker skydd. En statlig migrationskommitté har arbetat med ett förslag som nu är ute på remiss. Riksdagen kommer att ta beslut i ärendet nästa sommar.

Vi tycker det finns en del goda ansatser i förslaget. Man talar om säkra och lagliga vägar för att söka asyl i Sverige. Handläggningen ska bli snabb och effektiv. Volymmål är inte längre aktuellt. Andelen kvotflyktingar som kommer via FN-systemet kan öka och de kommer att beviljas permanenta uppehållstillstånd från dag ett.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Barometern 20-11-13:

"Sverige måste ha en medmänsklig migrationslagstiftning" till sidans topp

De förslag som migrationskommittén nyligen presenterade innebär att Sverige får en fortsatt restriktiv migrationspolitik med allvarliga konsekvenser.

Varje vecka möter vi på Rädda Barnen barn och unga som lever i långvarig otrygghet - de vet inte hur länge de får stanna eller när de får träffa sin familj.

Allt fler barn flyr krig och konflikter. Samtidigt har Sverige en av EU:s mest restriktiva migrationslagstiftningar. Vi ser att barn och unga med stark anknytning utvisas efter flera år i landet. Svårt sjuka barn får avslag. Familjer hålls splittrade.

Detta är inte vad det svenska folket vill, enligt en Novusundersökning från augusti i år. Vi kan bättre än så här.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Asylkommissionen blogg 20-11-02:

Kommittén borde ha lagt fram förslag i syfte att stärka rätten till familjeliv och privatliv till sidans topp

Enligt regeringens ursprungliga direktiv till utredningen om Sveriges framtida migrationspolitik skulle den parlamentariska kommittén "ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar". Kommittén borde i detta arbete ha tagit hänsyn till vad som är hållbart för individen samt vilka lösningar som skapar långsiktighet och sammanhållning, i synnerhet i uppdraget om familjeåterförening.

Att lösningarna är hållbara för individen är nödvändigt även för att det internationella samfundets system för att skydda flyktingar ska fungera. Det behövs ett helhetsperspektiv som syftar till lösningar som förhindrar att människor på flykt eller deras anhöriga blir strandsatta i gränsläger eller transitländer utan permanent skydd eller möjlighet att skapa ett liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 20-11-11:

Nytt bråk väntar i regeringen om migrationen till sidans topp

Striden om framtidens migrationspolitik är inte över. Asyl- och människorättsorganisationer sågar migrationskommitténs förslag och varnar för att bland andra våldsutsatta kvinnor kommer i kläm. Och Miljöpartiet anser - tvärtemot Socialdemokraterna - att regeringen måste ta hänsyn till de synpunkter som kommer in.

Den 7 oktober meddelande Socialdemokraterna och Miljöpartiet att man var överens om hur migrationskommitténs förslag på en ny migrationspolitik ska hanteras. Men vad man man egentligen enats om råder det nu delade meningar.

Klart är att migrationskommitténs förslag skickats ut på remiss i sin helhet och att det ska ligga till grund för en proposition. Enligt migrationsminister Morgan Johansson kan det enbart bli aktuellt med mindre justeringar utifrån de remissvar som kommer in. Ska förändringar vara aktuella måste regeringspartierna vara överens, menar han.

- Är vi inte det, då är det betänkandet som gäller, sa han i Ekots lördagsintervju nyligen.

Men Miljöpartiet - som i somras hotade att lämna regeringen på grund av de förslag på en mer restriktiv migrationspolitik som då diskuterades - reagerade mot Morgan Johanssons uttalande.

- Det kommer också behöva göras förändringar i det förslaget. Dels förändringar som vi är överens om, dels också förändringar utifrån remisskritiken. Och jag förväntar mig ganska allvarlig kritik, på många punkter. Så vi är inte färdiga, sa Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson (MP) till Ekot.

Tillfälliga lagen blir permanent

Kritik utlovas också från organisationer som just nu håller på och formulerar sina remissvar, både när det gäller detaljer och enskilda delar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.