fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Skyddsbehov

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220324:

Riksdagen 22-03-22:

Interpellationsdebatt: Flyktingstatus och semesterresor till hemlandet till sidans topp

Interpellation 2021/22:342 av Markus Wiechel (SD)

Sverige är ur migrationspolitisk synvinkel ett unikt land och få länder har i modern tid bedrivit en sådan liberal och ansvarslös migrationspolitik som Sverige. Därtill har vi unikt generösa villkor för dem som valt att söka sig till vårt land, vilket ytterligare ökat den svenska attraktionskraften för människor som söker ett bättre liv.

I vårt direkta närområde finns som bekant inga krigsdrabbade länder varifrån ett stort antal människor flyr. Det finns inte heller några regimer i vår absoluta närhet som är kända för att använda sig av tortyr, dödsstraff eller på annat sätt utöva systematisk förföljelse av enskilda som innebär en massflykt till vårt land. Det enorma asyltrycket mot Sverige har snarare handlat om människor från länder långt ifrån vårt som på kort tid lockats till just Sverige. I vårt land har också mängder av uppehållstillstånd beviljats till människor från världens alla hörn, med hänvisning till att det handlar om människor på flykt.

Rätten till asyl garanteras bland annat genom artikel 18 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Asyl är dessutom en rättighet som beviljas till personer som uppfyller kriterierna i Genèvekonventionen från 1951 om flyktingars rättsliga ställning (FN:s flyktingkonvention). Problemet är dock att Sverige går långt utöver de internationella åtaganden som åligger oss. Ett tydligt exempel på det har vi återkommande blivit varse när det rapporterats om så kallade flyktingar som valt att semestra i sina hemländer. I samband med evakueringen av personer med svenskkoppling från Afghanistan i höstas blev företeelsen en ytterst relevant fråga att återigen lyfta.

Statsrådet Anders Ygeman önskas svara på följande frågor:

(...)

Riksdagsdebatten med svar av statsrådet Anders Ygeman (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Rädda Barnen 21-08-25:

Rädda Barnen: Afghanska asylsökande måste få uppehållstillstånd i Sverige till sidans topp

Situationen i Afghanistan är just nu extremt svår och osäker, de humanitära behoven är enorma. Barn och kvinnor drabbas särskilt hårt. Över 500 barn har fått sätta livet till i den senaste våldsvågen och tusentals har skadats. Över 330 000 barn har sedan juni tvingats fly från sina hem. Grundläggande rättigheter och behov för barn såsom akuta skyddsbehov, tillgång till mat och vatten, möjlighet till skolgång och lek, kan inte tillgodoses.

Rädda Barnen har arbetat i Afghanistan sedan 1976 och gett livsavgörande stöd till barn och deras familjer runt om i landet. Just nu avvaktar vi säkerhetsläget, men hoppas kunna återuppta vårt arbete så snart situationen tillåter.

Sverige har sedan i somras stoppat utvisningarna till Afghanistan och tar i dagsläget inga nya beslut i asylärenden som rör afghanska medborgare. Dock lever dessa människor, varav många barn och unga, i stor ovisshet och osäkerhet om framtiden. Att situationen i landet skulle förbättras inom en överskådlig framtid är osannolik. Det är därför nu hög tid att Migrationsverket ger afghanska asylsökande möjlighet till ny prövning i enlighet med Utlänningslagen och beviljar uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov.

Den svenska regeringen måste också ta sitt ansvar för att asylrätten upprätthålls och att barns grundläggande rättigheter och behov tillgodoses, både i Sverige, vid EU:s yttre gränser och på plats i Afghanistan. Rättigheter för människor på flykt måste alltid respekteras. Sverige bör samtidigt se över möjligheterna att öka flyktingkvoten som möjliggör för särskilt utsatta grupper att vidarebosättas till Sverige i samarbete med UNHCR. Detta skulle ge ett begränsat antal afghanska flyktingar en möjlighet till säkerhet i Sverige och innebära en viktig chans för Sverige att i den akuta situationen bistå med att skydda fler.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.