fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Villkoren för permanent uppehållstillstånd

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211231:

Riksdagen 21-12-17:

Interpellationsdebatt: Utlänningars identitet till sidans topp

Interpellation 2021/22:166 av Hans Eklind (KD)

Sverige har i dag ett allvarligt problem med personer som befinner sig i landet under falsk eller ingen identitet. Gränspolisen konstaterade nyligen att "vi har ett parallellsamhälle som bara växer och vi har tappat kontrollen över vilka som är här (i Sverige)". Migrationsverket bedömde 2017 att det finns nära 60 000 individer registrerade med två eller flera kända identiteter hos Migrationsverket. Det konstaterar dock samtidigt att mörkertalet är stort, vilket innebär att det troligen finns många fler.

En orsak till detta är Sveriges oförmåga att säkerställa identiteten på utlänningar som söker sig till Sverige. Exempelvis har enbart 14 procent av dem som sökt asyl i Sverige i år identifierat sig med en passhandling.

Att vi inte vet vilka personer som befinner sig i Sverige eller varför de är här är ett hot mot den allmänna ordningen och rikets säkerhet.

Det är uppenbart att dagens arbete med att klargöra utlänningars identitet har nått vägs ände och att ett kraftfullt omtag måste tas. En del i detta är Kristdemokraternas förslag om att identifiering ska kopplas till beviljandet av ett permanent uppehållstillstånd. Det bör ses som ett minimikrav att den som får rätt att vistas i Sverige permanent också måste göra sin identitet klar - och inte enbart sannolik.

När detta krav hanterades i riksdagen i juli i år valde Socialdemokraterna och regeringen att rösta mot ett förslag som gör Sverige tryggare och motverkar människoexploatering.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet att införa ett krav på identifiering av dem som ska få permanent uppehållstillstånd?

Riksdagsdebatten med svar av statsrådet Anders Ygeman (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.