fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Papperslösa allmänt

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220125:

Riksdagen 22-01-12:

Svar på skriftlig fråga: Beräkning av antalet personer som vistas i Sverige utan tillstånd till sidans topp

Fråga 2021/22:649 av Maria Malmer Stenergard (M)

I regeringens proposition 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten hänvisar regeringen till tidigare beräkningar om att upp till 50 000 personer befinner sig i Sverige utan att ha tillstånd att vara här. Vidare skriver regeringen "Även om det inte går att säkert uttala sig om hur många personer som i dagsläget vistas i landet utan tillstånd, är det sannolikt att siffran har ökat väsentligt jämfört med de tidigare uppskattningarna." Även i en debattartikel i Expressen den 17 april 2021 (Polisen har ett omöjligt uppdrag med utvisningar) angavs att antalet med säkerhet dock är högre i dag och att "skuggsamhället kan uppgå till hela en procent av det svenska samhället."

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att uppdatera beräkningarna av hur många personer som vistas i landet utan tillstånd?

Svar av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Det är förstås viktigt att personer som vistas i Sverige har rätt att vara här. Våra myndigheter arbetar varje dag för att personer som inte har rätt att vistas här lämnar landet, t.ex. genom att personer som har lagakraftvunna avlägsnandebeslut reser till sitt hemland eller till något annat land dit beslutet kan verkställas.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

Riksdagen 22-01-12: Svar på fråga 2021/22:614 av Ann-Sofie Lifvenhage (M): Anställning av papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.