fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Åldersbestämning av ensamkommande barn

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211210:

Asylrättscentrum 21-11-23:

Konsekvenserna av de medicinska åldersbedömningarna bör utredas till sidans topp

Medicinska åldersbedömningar är en mycket omdiskuterad fråga. De metoder som Rättsmedicinalverket använder har kritiserats och granskats i media, bland annat genom en stor granskning av Negra Efendic i SvD. Under juni 2020 tillsattes en statlig utredning som ska titta på frågan. Det första delbetänkandet presenterades den 28 oktober 2021. Asylrättscentrums jurist Anna-Pia Beier har läst delbetänkandet och kommenterar här vad utredningen kommit fram till.

Ålderns betydelse i asylprocessen

Ålder har stor betydelse i asylprocessen och skillnaden mellan att bedömas som barn eller vuxen kan betyda skillnad mellan att beviljas ett uppehållstillstånd eller att få ett avslag. Det påverkar även andra rättigheter som till exempel barnanpassat boende och god man.

Kritiken mot medicinska åldersbedömningar

Under åren har olika former av medicinska metoder använts för att bedöma ålder. Nuvarande metoder, i Rättsmedicinalverkets (RMV) regi, började användas i början av år 2017. Metoderna som används är en kombination av röntgen av visdomständer och magnetkameraundersökning av nedre delen av lårbenet (knät). Metoderna har fått mycket stark kritik och har framför allt ifrågasatts utifrån sin tillförlitlighet och den vikt som bedömningarna har fått i asylprocessen.

Kritiken ledde till att regeringen i april 2019 meddelade att en oberoende utredning skulle tillsättas för att se över metoderna för medicinska åldersbedömningar. Utredningen tillsattes den 11 juni 2020 och slutredovisning ska ske senast den 31 maj 2024.

Delrapport från den statliga utredningen

Vetenskapligt underlag otillräckligt

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Stoppa Utvisningarna till Afghanistan 21-02-08:

De medicinska åldersbedömningarna - hur kunde det gå så snett? till sidans topp

Under 2021 publiceras en bok med den preliminära titeln "Rättssäkerheten och flyktingarna 2015-2020". Där kommer att finnas två kapitel om åldersbedömningar. Här är en sammanfattning.

Vår hantering av flyktingarna som kom 2015-2016 kommer att gå till historieböckerna - dock inte med någon positiv kommentar. Det blev aldrig någon kris då - myndigheter och civilsamhället klarade tillsammans av att ge dem mat, tak över huvudet, skolor, integration.

Krisen kom senare, då det blev klart att regeringen aktivt verkade för att göra de 35 000 ensamkommande ungdomarna utvisningsbara. "Vi kan inte ta ansvar för alla Mellanösterns tonårspojkar" sade migrationsminister Morgan Johansson hösten 2016 - innan majoriteten av afghanska asylsökande ens fått påbörja sin asylprövning i Sverige (1).

Den komponent i asylprocessen som mest diskuterats i media har varit de medicinska åldersbedömningarna som inleddes 2017 med en ny metod.

Enligt FN:s barnkonvention är personer under 18 år att betrakta som barn. De har rätt till särskilda omsorg från samhällets sida, t.ex. skolgång, god man eller annan vårdnadshavare och hälso- och sjukvård (2). Principen om barnets bästa gäller även asylsökande barn (3). Åldersbedömning får aldrig användas rutinmässigt, utan enbart när uppgiven ålder ifrågasätts.

Enligt EU:s asylbyrå EASO ska åldersbedömning användas bara när det finns dokumenterade tvivel om huruvida en person är ett barn eller ej, och tvivelsmålets fördel ska användas generöst (4). I första hand ska tillgängliga bevis granskas, i andra hand icke-medicinska metoder som intervju och psykologisk bedömning. Först därefter kan man ta till undersökning med magnetkamera (MR) och röntgen. Felmarginaler ska anges, och det är felmarginalens lägsta ålder som ska användas.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Pressmeddelandet innehåller även 43 referenser till artiklar och rapporter

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Riksdagen 19-10- 23:

Svar på skriftlig fråga: Utredning av medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Fråga 2019/20:162 av Christina Höj Larsen (V)

Den 16 augusti i år lämnade jag en skriftlig fråga (2018/19:891) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om när regeringen avser att tillsätta den utredning av medicinska åldersbedömningar den aviserade i april.

Efter en knapp månad fick jag svar. Statsrådet avslutade sitt svar med följande: "Regeringen kommer därför nu att tillsätta en utredning med det uppdraget." Jag antog att svaret innebar att regeringen inom några dagar skulle tillsätta utredningen och presentera dess direktiv.

Nu har det gått ytterligare en månad sedan ministern svarade mig att utredningen ska tillsättas "nu", och sammanlagt sex månader sedan den oberoende utredningen utlovades.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilket datum avser ministern att tillsätta den aviserade utredningen av de medicinska åldersbedömningarna?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Christina Höj Larsen har frågat mig vilket datum jag avser att tillsätta den aviserade utredningen av de medicinska åldersbedömningarna.

Innan regeringen kan fatta beslut om kommittédirektiv måste det på samma sätt som andra regeringsbeslut beredas i Regeringskansliet. Beslut kan fattas så snart beredningen är avslutad.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

Svenska Läkaresällskapet 19-09-26:

Rättsmedicinalverket om differentierad felmarginal vid medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Svenska Läkaresällskapet är engagerad i frågan om medicinska åldersbedömningar och har bland annat ifrågasatt om de tillämpade metoderna (MR-knä samt tandröntgen) är vetenskapligt sunda samt om de medger tillräcklig precision. Till synes verkar Rättsmedicinalverket nu acceptera en differentierad felmarginal, och förhoppningsvis förändrar och förtydligar de sitt skrivsätt i utlåtandena.

Rättsmedicinalverket har regeringens uppdrag att utföra medicinska åldersbedömningar som en del i Migrationsverkets utredning om ålder. Det gäller asylsökande som enligt Migrationsverket inte lyckats göra det troligt att de är under 18 år.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har under flera år engagerat sig i frågan och ifrågasatt om de tillämpade metoderna för åldersbedömningar (MR-knä samt tandröntgen) är vetenskapligt sunda, om de medger tillräcklig precision samt det sätt som RMV i sina utlåtanden hanterar osäkerheten runt bedömningarna. Under 2018 uppvaktade SLS generaldirektören för RMV och erbjöd oberoende experthjälp, som RMV senare tackade nej till med hänvisning till att Justitiedepartementet skulle tillsätta en utredning. En utredning som såvitt känt ännu inte är tillsatt.

I juni 2019 läggs en skrivelse ut på RMV:s hemsida med titeln "Sammanställning av det vetenskapliga underlaget om medicinsk åldersbedömning av personer med manligt kön baserat på magnetkameraundersökning av knä- och tandröntgen".

Av denna skrivelse framgår att 19.7% av undersökta pojkar/män i åldern 17-18 år kan förväntas ha slutna tillväxtzoner i antingen tand eller knä, och därmed riskerar att bli felaktigt bedömda som att undersökningen "talar för" att vederbörande är över 18 år.

Tidigare har RMV angett en generell felmarginal på ca 10 % utan att tydliggöra hur man beräknat denna siffra. Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik kommenterar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

Riksdagen 19-09- 11:

Svar på skriftlig fråga: Utredning av medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Fråga 2018/19:891 av Christina Höj Larsen (V)

De medicinska åldersbedömningar som används för att bestämma ensamkommande asylsökandes ålder har länge varit föremål för debatt.

Kritiken har varit kraftig mot de metoder som används och mot regeringens och ansvariga myndigheters ovilja att agera. Rättsläkare har lämnat Rättsmedicinalverket (RMV) - den myndighet som är ansvarig för de medicinska åldersbedömningarna - i protest mot att myndigheten håller fast vid en rättsosäker metod. Svenska och internationella experter och statistiker har riktat allvarlig kritik mot RMV:s agerande.

Efter att Svenska Läkaresällskapet, Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och Barnläkarföreningen krävt en utredning av metoderna meddelade regeringen i april 2019 att en sådan ska tillsättas. Under tiden kommer RMV att fortsätta att använda metoden, och tidigare fattade beslut ska än så länge gälla.

Kritiken mot RMV är befogad, men det är regeringen som bär det yttersta ansvaret. Bedömningen av ålder har mycket stor påverkan på den enskildes möjlighet att få uppehållstillstånd. Att hantera dessa frågor så långsamt och prioritera dem så lågt som regeringen gör är oförsvarligt.

Över fyra månader efter att regeringen meddelade att den skulle tillsätta en utredning finns ingen utredning på plats. Vänsterpartiet menar att regeringen måste ta sitt ansvar och skyndsamt agera för att en utredning kommer på plats och att utredningen också bör granska regeringens eget ansvar i frågan.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

När avser statsrådet att tillsätta den aviserade utredningen om de medicinska åldersbedömningarna?

Frågan med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 19-05-16:

Riksdagsledamöter reagerar över åldersbedömningarna till sidans topp

"Resultaten från utredningen borde varit klara igår". Så sade Sofia Rönnow Pessah, en av dem som granskat hur Migrationsverket använt de medicinska åldersbedömningarna. Hon syftade på den utredning som regeringen beslöt i januariöverenskommelsen med Liberalerna och Centerpartiet. Såvitt känt är utredningen ännu inte tillsatt. En vanlig tid för utredningar är två år. Det är alltså en skandal som utreds i efterhand.

(...)

Två riksdagsledamöter, läkaren Barbro Westerholm (L) och Rasmus Ling (MP), bjöd in till ett riksdagsseminarium om medicinska åldersbedömningarna av asylsökande, i samarbete med Civil Rights Defenders (CRD), Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Barnrättsscentrum vid Stockholms universitet och Sveriges Advokatsamfund den 15 maj 2019. Samtalet modererades av Anna Lindblad, chefsjurist på Rådgivningsbyrån. Riksdagsseminarier är sällan välbesökta, men denna gång fick extra stolar bäras in.

Barbro Westerholm deltog i formuleringen av skrivelsen från Statens medicinetiska råd (SMER) i december 2018. Här kritiserades användningen av medicinska åldersbedömningar, och kompetensen hos de undersökande läkarna ifrågasattes. Man bedömde läget som akut och begärde att en utredning med oberoende forskare skulle tillsättas utan dröjsmål. Ansvariga myndigheter måste klargöra osäkerheten och hellre fria en fälla.

(...)

Hela artikeln med referat av debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Statens medicinsk-etiska råd 18-12-20:

Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen till sidans topp

Regeringen bör tillsätta en oberoende granskning när det gäller medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Det föreslår Smer i en skrivelse till Justitiedepartementet idag. Syftet är att säkerställa att asylsökande ensamkommande barn tillförsäkras en rättssäker och etiskt godtagbar process.

Medicinska åldersbedömningar som görs under asylprocessen väcker frågor som berör viktiga etiska värden. Det handlar bl.a. om barnets rättigheter, rättvisa, integritet och rättssäkerhet i asylprocessen. Eftersom barn har särskilda rättigheter spelar de medicinska åldersbedömningarna en avgörande roll.

Smer presenterade 2016 ett ramverk för en etiskt godtagbar process för medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Rådet har därefter sett ett behov av att göra en förnyad etisk analys med utgångspunkt i hur medicinska åldersbedömningar hanteras idag. Efter dialog med både myndigheter och kritiker har rådet kommit till slutsatsen att det finns ett antal oklarheter kring de medicinska åldersbedömningarna i asylprocessen. I huvudsak handlar det om huruvida Rättsmedicinalverket, RMV, på ett rättvisande sätt redovisar aktuella osäkerheter och risker kopplade till den medicinska åldersbedömningen i de rättsmedicinska utlåtandena.

­ Medicinsk åldersbedömning kan vara ett viktigt verktyg för den asylsökande när han eller hon ska bevisa sin ålder. Samtidigt måste vissa grundläggande krav vara uppfyllda så att det blir en rättssäker och etiskt godtagbar process, säger professor Kjell Asplund, Smers ordförande.

Smer anser att det är allvarligt om risken för felbedömning i vissa fall är större än vad RMV anger. Det är vidare allvarligt om det saknas underlag för att uppskatta risken. I en sådan situation riskerar barn att felaktigt bli bedömda som vuxna.

(...)

Läs mer och hämta skrivelsen med bilagor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 18-12-21:

Vi ställer oss bakom Smers skrivelse gällande medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Smer (Statens medicinsk-etiska råd) har den 20 december 2018 publicerat en skrivelse som rådet sänt till Justitiedepartementet där Smer föreslår att regeringen tillsätter en oberoende granskning på grund av de oklarheter som föreligger när det gäller medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

Rådgivningsbyrån välkomnar att Smer förespråkar såväl utvärdering av metoden MR-knä samt den modell som används, som tydliggörande och åskådliggörande av osäkerheter och felmarginaler. Rådgivningsbyrån delar Smers uppfattning att det faktum att RMV gör en egen bedömning av vad som är en acceptabel felrisk, utan att denna kommuniceras med Migrationsverket, inte är acceptabelt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.

Vi ser även behov av en värdering av hur bedömningsmodellen att det räcker med att exempelvis knä uppnått fullmoget stadium för slutsatsen att den enskilde är över 18 år förhåller sig till nytt kunskapsläge avseende tidpunkt för knäleds mognande. Mot bakgrund av den kritik som framförts gällande just metoden MR-knä, och att det räcker med att antingen knä eller visdomstand uppnått slutstadium anser Rådgivningsbyrån att tvivel enligt asylprocedurdirektivets artikel 25.5 kan anses föreligga i betydande utsträckning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barnläkarföreningen 18-12-21:

Angående medicinsk åldersbedömning till sidans topp

Anna Bärtås, för Utskottet för Etik och Barnets rättigheter och styrelsen

Hösten 2016 beslutade regeringen att införa medicinsk åldersbedömning för ensamkommande asylsökande. Samhället har ett särskilt ansvar att se till att barns rättigheter uppfylls. Att bli bedömd som barn, det vill säga att vara under 18 år, kan i asylprocessen få stora, till och med livsavgörande konsekvenser. Exempelvis har barn både enligt nationell rätt och FN:s barnkonvention specifik rätt till utbildning och skydd från missförhållanden samt en ovillkorlig rätt att behandlas lika som andra barn. Barn kan i vissa situationer också ha större rätt till uppehållstillstånd än vuxna. Bedömning av en persons ålder kan därmed få mycket stor betydelse.

Regeringen gav uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar till Rättsmedicinalverket (RMV) och efter Socialstyrelsens utredning 2016, som visade att den stora variationen i mognad av visdomständer gjorde tandröntgen till en olämplig metod, beslutade RMV att använda en kombination av tandröntgen och MR knäled.

MR knäled var vid tidpunkten en metod som teoretiskt sett föreföll rimlig, men den var samtidigt obeprövad. Under 2017 visade både RMV:s egna fynd och andra studier (exempel Ottow, European Radiology 2017) att tillväxtzonen i knäleden sluter sig tidigare än väntat. Det innebär att även MR knäled är en osäker och olämplig metod för åldersbedömning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.