fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Lagliga resvägar för asylsökande

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 160130:

Justitiedepartementet 16-01-28:

Lagliga vägar för att söka asyl i EU till sidans topp

Regeringen har i dag, torsdagen den 28 januari, gett en särskild utredare i uppdrag att analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU.

Utredaren ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU. En sådan laglig väg kan exempelvis skapas genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU.

Om det bedöms lämpligt ska utredaren föreslå hur ett sådant regelverk skulle kunna utformas med utgångspunkt i EU-rätten och övriga internationella åtaganden. Uppdraget innefattar även att bedöma vilka ekonomiska och andra konsekvenser detta skulle kunna medföra för såväl svenska myndigheter som för enskilda. Utredaren ska dessutom analysera om antalet asylsökande kan påverkas av sådana förslag.

Maria Ferm (MP) tilldelas uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Hämta kommittédirektiven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 16-01-27:

Akut med utredning kring lagliga flyktvägar till sidans topp

Utredningen är ett tydligt svar på den opinion som Rädda Barnen har drivit under 2015 och fortsätter att driva tills lagliga vägar är en verklighet. På uppropet återfinns över 138 000 namnunderskrifter som alla har spelat en stor roll i att övertyga regeringen om att en utredning kring säkra och lagliga flyktvägar behövs. Utgångspunkten måste vara att vi ökar förutsägbarheten och tryggheten kring flyktingmigration. Genom att erbjuda säkra alternativ kan vi bekämpa flyktingsmuggling, minska risken för att barn far illa och värna asylrätten.

- Vi välkomnar utredningen men vill understryka att läget är fortsatt akut. Bara under januari har ett trettiotal barn dött på medelhavet. Det är därför viktigt att utredningen går snabbare än två år och att regeringen inte drar det i långbänk, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige.

Höstens flyktingmottagande har visat tydliga brister i den svenska förmågan att svara på en humanitär situation. Rädda Barnen har tidigare konstaterat att det, trots att många medarbetare i stat och kommuner jobbat extremt hårt, ändå funnits stora svagheter och att samhället borde kunnat vara bättre förberett.

- Vi är fortsatt starkt kritiska till regeringens förslag till införande av tillfälliga uppehållstillstånd, vi tänker kämpa emot sådana idéer fram till beslut i riksdagen. Det cyniska spel man har spelat med barn som levande pjäser är inte värdigt ett land som Sverige, säger Elisabeth Dahlin.

Ett första steg är att sträva efter bättre ordning och struktur kring människor på flykt och göra det utan att med signalpolitik eller inskränkningar av asylrätten tvinga människor ut i ett ingenmansland.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.