fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Kommunmottagande och etablering

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200831:

Arbetsmarknadsdepartementet 20-08-27:

Statskontoret ska kartlägga kommunernas mottagandeverksamhet till sidans topp

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga hur kommunernas verksamhet för mottagandet av nyanlända är organiserad.

Sveriges kommuner har en viktig roll i mottagandet av nyanlända. Staten ersätter kommunerna för vissa kostnader för mottagandet med ett schablonbelopp, vilket innebär att varje kommun har frihet att bestämma hur medlen används.

I uppdraget till Statskontoret ingår att kartlägga:

+ hur kommunernas mottagandeverksamhet är organiserad och om den sker i samverkan med andra kommuner eller aktörer

+ hur ansvaret för mottagandet är fördelat inom kommunerna

+ vilka särskilda insatser kommunerna finansierar med schablonersättningen

+ hur verksamheter och insatser på området följs upp

+ hur den statliga ersättningen generellt hanteras och hur schablonersättningen fördelas på olika verksamheter inom kommunerna.

Statskontoret ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 april 2021.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Migrationsinfo.se 19-12-17:

Intensivår för nyanlända - vad innebär det? till sidans topp

Efter en lång regeringsbildning slöts Januariavtalet den 18:e januari 2019 mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Bland avtalets 73 punkter ingick bland annat införandet av ett så kallat intensivår för nyanlända. Målet med satsningen är att nyanlända efter intensivåret snabbt ska kunna komma i arbete. Regeringen gav Arbetsförmedlingen uppdraget att utforma ett förslag om hur ett intensivår skulle kunna se ut inom ramen för etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen har nu redovisat sitt förslag för regeringen.

Intensivåret innebär att yrkesinriktad SFI, utbildning, praktik, samhällsorientering och mentorskap kommer att ske mer koncentrerat och mer intensivt än i resten av etableringsprogrammet. De nyanlända som tar del av intensivåret ska även ges möjlighet till insatser utöver heltid, bland annat genom mentorskapsprogram eller andra yrkesförberedande insatser. De frivilliga insatserna utöver heltid kommer inte drivas av Arbetsförmedlingen själv och kommer inte leda till en ytterligare ersättning utöver etableringsersättningen. Intensivåret ska leda till ett så kallat kunskapsintyg för de som slutför insatserna. Intyget kommer att innehålla vilka insatser som den nyanlände har fått samt bedömningar av språk- och yrkeskunskaper från arbetsgivare och mentorer.

Intensivårets insatser kommer att ges av fler huvudmän än bara Arbetsförmedlingen. Privata aktörer kommer att spela en särskilt stor roll. Kvaliteten av intensivåret beror därför på hur bra dessa aktörer kan möta deltagarnas behov. Arbetsförmedlingen kommer i samråd med arbetsgivare, yrkeslärare, SFI-skolor och privata matchningsföretag att utforma intensivåret. Särskilt viktigt är att intensivårets innehåll ska kunna anpassas till kommuners, regioners och individers förutsättningar.4

Urval av deltagare

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Arbetsmarknadsdepartementet 18-06-08:

Kommunersättningsförordningen anpassas till ny grund för uppehållstillstånd till sidans topp

Kommunersättningsförordningens målgrupp utvidgas till de ensamkommande unga som omfattas av ny grund för uppehållstillstånd.

Regeringen har beslutat att ändra kommunersättningsförordningen så att målgruppen omfattar ensamkommande unga med uppehållstillstånd på den nya grunden för studier på gymnasienivå som införs den 1 juli 2018 (proposition 2017/18:252).

Det innebär att kommuner och landsting får ersättning för de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd på den nya grunden.

Samma bestämmelser om ersättning gäller som för andra nyanlända som omfattas av kommunersättningsförordningen.

Ändringen träder i kraft 1 juli 2018.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

Arbetsmarknadsdepartementet 17-10-20:

Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen till sidans topp

Mottagandeutredningen har i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 31 mars 2018.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Riksdagen 17-06-20:

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet till sidans topp

Regeringen har lämnat förslag som syftar till att reglerna för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet ska blir mer lika de regler som gäller för övriga arbetssökande. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Det innebär bland annat att

+ nyanlända ska ha en individuell handlingsplan liksom övriga arbetssökande och anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program, istället för att ha rätt till en etableringsplan

+ den som inte deltar i insatserna kan varnas eller stängas av från rätt till ersättning

+ handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Arbetsmarknadsdepartementet 17-05-10:

Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen tydliggör den enskildes ansvar att delta till sidans topp

Regeringen har idag gett tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen för att bland annat tydliggöra den enskildes ansvar att delta i insatser under asyltiden. Utgångspunkten bör vara att dagersättningen ska sättas ned vid frånvaro. Utredningen ska även titta på om dagersättningen ska kunna sättas ned vid misskötsamhet från den asylsökandes sida eller vid agerande som försvårar mottagandet.

(...)

Regeringen beslutade den 5 november 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn (dir. 2015:107).

Genom tilläggsdirektivet utvidgas utredningens uppdrag när det gäller tidiga insatser för asylsökande kvinnor och män.

Utredaren ska inom ramen för det befintliga uppdraget

+ föreslå utformningen av ett system för tidiga insatser för asylsökande, där dagersättning kopplas till deltagande. Utgångspunkten bör vara att dagersättningen ska sättas ned vid frånvaro, såvida det inte finns giltiga skäl för frånvaron, t.ex. omständigheter utanför den enskildes kontroll,

+ se över möjligheten för asylsökande att delta i praktik och andra arbetsplatsförlagda aktiviteter som ökar kontakten med arbetsmarknaden,

+ undersöka förutsättningarna för att införa en möjlighet att sätta ned dagersättningen även vid t.ex. misskötsamhet från den asylsökandes sida eller vid annat agerande som försvårar mottagandet, och

+ föreslå hur regelverket för dagersättning kan utformas så att begränsad inkomst av arbete inte påverkar dagersättningen.

Den första punkten svarar mot den del i migrationsöverenskommelsen som avser obligatorisk samhällsorientering under asyltiden.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2017.

Hämta tilläggsdirektiv till utredningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170424:

Riksdagen 17-04-06:

Proposition: Regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet till sidans topp

I propositionen görs bedömningen att regelverket för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i större utsträckning bör harmoniseras med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande. Harmoniseringen innebär bl.a. att materiella bestämmelser om etableringsinsatser och individersättningar för nyanlända i större uträckning regleras på förordningsnivå i stället för i lag, att den s.k. rättigheten till etableringsplan tas bort och ersätts med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program, att ett proportionerligt åtgärdssystem införs för nyanlända motsvarande det som i dag gäller för övriga arbetssökande samt att handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

För att kunna genomföra en harmonisering inom etableringsuppdraget är det nödvändigt att ändra flera befintliga lagar och förordningar som styr nyanländas etablering. I denna proposition föreslås därför att lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ersättas av en ny lag som i huvudsak reglerar det statliga ansvaret för etableringsinsatser. Det föreslås även ändringar i ett antal andra lagar.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Motion av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

Motion av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Arbetsmarknadsdepartementet 17-03-01:

Regeringen utökar kommunernas rätt till ersättning för mottagande av nyanlända till sidans topp

Regeringen har den 12 januari 2017 fattat beslut om att uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 11 § i utlänningslagen läggs till som grund för ersättning till kommuner och landsting i ersättningsförordningen. Den nya bestämmelsen gäller från och med den 1 mars.

Beslutet innebär att kommuner och landsting får ersättning för mottagandet av personer som beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till följd av verkställighetshinder i enlighet med 5 kap. 11 § i utlänningslagen. Det gäller till exempel den ersättning som ges specifikt för mottagandet av ensamkommande barn (28-31 §§) och den generella schablonersättningen (10-14 §§), men också för övriga kostnader som ersätts enligt ersättningsförordningen. Beslutet omfattar uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, det vill säga som uppgår till minst ett år.

Ändringen kommer att gälla för dem som har beviljats uppehållstillstånd från och med den 1 september 2016.

Varför görs förändringen?

Den 7 juli 2016 publicerade Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande, det vill säga en rekommendation om hur verket ska tolka lagen, angående praktiska verkställighetshinder som stoppar utvisning. I samband med detta ändrades förutsättningarna för beviljande av tidsbegränsade uppehållstillstånd för gruppen ensamkommande barn.

För en asylsökande som saknar individuella skyddsskäl fattar Migrationsverket beslut om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § i utlänningslagen om det finns praktiska hinder som inte är bestående mot att genomföra en av- eller utvisning. Både ensamkommande barn mellan 16 och 18 år och vuxna asylsökande kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd med hänvisning till denna bestämmelse om det finns praktiska hinder som stoppar utvisning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.