fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Flyktingbarn och Barnkonventionen

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200208:

Unicef 20-01-27:

Nya förslag från FN för att stärka barns rättigheter till sidans topp

Idag har Sverige granskats inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR) och mottagit förslag på hur mänskliga rättigheter ska stärkas. UPR-granskningen är bred och omfattar alla konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter, inklusive barnkonventionen. UNICEF Sverige har följt processen för att säkra att barns rättigheter kommer högt upp på agendan.

Det är tredje gången Sverige granskas inom UPR. Syftet är att se hur landet lever upp till sina åtaganden för mänskliga rättigheter och få konkreta rekommendationer på hur arbetet kan förbättras. Granskningen innebär att FN:s medlemsländer noggrant undersöker respektive lands arbete med mänskliga rättigheter och sedan ger varandra rekommendationer till förbättringar, som sedan ska följas upp de kommande fem åren.

UNICEF Sverige har deltagit i processen. Vi har bland annat skrivit en alternativrapport som belyser brister i hur barnkonventionen efterlevs samt gett förslag på rekommendationer kring hur rättigheterna bättre kan följas i praktiken. Vi har fokuserat på att lyfta barn i utsatta situationer och deras bristande möjligheter att få upprättelse när deras rättigheter har kränkts (klagorätt för barn).

Under dagens granskning fick Sverige rekommendationer från 123 länder, och glädjande nog valde många av dem att ge rekommendationer om barns rättigheter i linje med våra förslag. Sverige fick flera rekommendationer om att ratificera barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, som ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté. Många länder belyste också behovet av att stärka arbetet med att bekämpa våld mot barn, stärka mandatet för Barnombudsmannen och barns rättigheter i migrationsprocessen.

(...)

Hela uttalandet med länk till Unicefs alternativrapport (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

Rädda Barnen 19-09- 03:

Barns rättigheter måste säkras i kommande migrationslagstiftning till sidans topp

I samband med att den tillfälliga utlänningslagen förlängdes lovade regeringen att tillsätta en kommitté för att ta fram en ny permanent migrationslagstiftning. Det ser UNICEF Sverige positivt på, men för att säkra ett tydligt barnrättsperspektiv vill vi framföra några rekommendationer till det kommande arbetet.

I somras förlängdes den tillfälliga utlänningslagen gällande regler för personer som söker asyl i Sverige. Samtidigt lovade regeringen att utse en parlamentarisk kommitté med uppdraget att ta fram en ny permanent migrationslagstiftning som ska gälla efter år 2021. Idag hade kommittén sitt första möte.

Det är positivt att humanitet, rättssäkerhet och hållbarhet lyfts fram som ledord i utredningens direktiv. Men mot bakgrund av de politiska ställningstaganden som florerar i medier ser vi att det finns starka skäl att ifrågasätta om den permanenta lagen kommer att beakta barnkonventionens bestämmelser i tillräckligt stor utsträckning.

Barnkonventionen, som blir svensk lag den 1 januari 2020, kommer att ställa högre krav på rättstillämpare och individuella bedömningar kring barnets rättigheter. Det är därmed viktigt att utredningen gör en ordentlig barnkonsekvensanalys av sina förslag.

Vi lyfter fram följande rekommendationer till utredningen:

+ Återinför permanenta uppehållstillstånd för barn

Barnkonventionen innehåller ingen specifik bestämmelse om att barn ska beviljas permanent uppehållstillstånd, men den förordar långsiktiga och hållbara lösningar för barn snarare än tillfälliga och oförutsägbara. Barn har rätt till rehabilitering och återanpassning i en miljö som främjar deras hälsa och välbefinnande, något som är särskilt viktigt för barn som har upplevt krig, våld och svår utsatthet.

+ Återinför särskilt ömmande omständigheter som en humanitär skyddsgrund för barn

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

Unicef 19-06-20:

Sveriges flyktingpolitik och barnkonvention som lag till sidans topp

Antalet barn på flykt har aldrig varit högre än idag. I samband med internationella flyktingdagen släpper FN:s flyktingorgan UNHCR nya siffror som visar att 70 miljoner människor är på flykt i världen. Hälften av dem är barn. UNICEF anser att barn på flykt och deras rättigheter måste beaktas i enlighet med barnkonventionen.

Barnkonventionen ska bli svensk lag 2020, och myndigheter och andra beslutsfattare förbereder sig nu med kunskapslyft och vägledning kring hur barnkonventionen ska tillämpas i den svenska kontexten. En stor fråga är hur den kommande migrations- och flyktingpolitiken förhåller sig till barnkonventionen. Vikten av en human, långsiktig och rättssäker migrationspolitik lyfts fram från politiskt håll, men tyvärr ser vi idag en oroväckande utveckling där barn på flykt och deras rättigheter inte prioriteras tillräckligt.

Tidigare i veckan röstade riksdagen igenom en förlängning av den tillfälliga utlänningslagen som ska gälla fram till juli 2021. Dessvärre har lagen förlängts utan att det varken har gjorts en ordentlig analys av vilka följder lagen kan få eller dess förenlighet med barnkonventionen.

Konsekvenserna av den tillfälliga lagen är tydliga, och det är barnen som har drabbats hårdast. Barn på flykt har fått sämre möjligheter att stanna i Sverige, och lagen har bidragit till utbredd psykisk ohälsa. Dessutom har den haft en negativ inverkan på integrationen.

Ändå förlängs lagen i ytterligare två år. Den har visserligen utökat rätten till familjeåterförening, dock med fortsatt hårda försörjningskrav och andra praktiska hinder som gör det svårt för familjer att leva tillsammans i praktiken. Tillfälliga uppehållstillstånd tillämpas fortfarande som huvudregel, vilket missgynnar barn på flykt och deras rätt till trygghet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

Europarådets parlament 19-06-03:

Stop violence and exploitation of migrant children till sidans topp

PACE Committee on Migration expressed concern by the serious threats that migrant children face on their way to Europe, and important gaps in the policies and procedures, "which limit the legal opportunities for migration in Europe and put these children at risk of falling in the hands of smugglers and traffickers". It regretted that a number of European signatories to the Convention on the Rights of the Child "continue to violate their obligations by not providing adequate protection to migrant children and safeguarding their rights".

Following the proposals by the rapporteur Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Iceland, UEL), the parliamentarians underlined that the member States of the Council of Europe must abide by the principles of the United Nations Convention on the Rights of the Child which includes prioritising the child's best interests and ensuring that "a best interests determination procedure is legislated and implemented for each migrant child".

The parliamentarians stated that local and regional authorities bear a major responsibility in providing necessary protection to migrant children at places of arrival, and reiterated its position condemning violent practices such as detaining migrant children and using invasive methods in age assessment procedures.

There is a need, the Committee said, for a common strategy to be adopted by the governments of the members States of the Council of Europe on how to combat violence against migrant children in all its forms and to ensure the broad and comprehensive protection of their human rights. Such a strategy should include proposals on how to ensure safe and legal entry for migrant children into third States to limit the risk of trafficking and abuse.

Pressmeddelandet med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Riksdagen 19-04-10:

Svar på skriftlig fråga: En rättssäker asylprocess till sidans topp

Fråga 2018/19:474 av Lina Nordquist (L)

Rätten att söka asyl och få sin ansökan prövad är en grundläggande rättighet som aldrig får hanteras godtyckligt. Det får inte göra någon skillnad om allmänhet och journalister engagerar sig i någons livsöde, eller om processen fortgår i det tysta - varje människa måste ju ha samma rätt att få sin sak prövad, enligt samma principer och regelverk.

Frågan är om det säkert kan sägas vara så i dag? Då och då fattas avvisningsbeslut vid Migrationsverket som senare rivs upp. Ett beslut fattas, journalister och invånare uppmärksammar ett fall, verket omprövar och den asylsökande får stanna. Slutet gott, allting gott, kan tyckas. Men är en sådan ordning rättssäker?

Sexårige Denis avvisades, innan Migrationsverket förklarade att deras beslut var förhastat och en ny prövning skulle ske. Treårige Davids mamma Naira avvisades, men verket öppnade senare för att ändra sitt beslut. Nu ifrågasätts avvisningen av 15-årige Ahmad, som efter fem års väntan hos sin mormor och släkt i Sverige fått besked att ett barnhem är att betrakta som ett ordnat mottagande för honom i Jordanien.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som bland annat slår fast att alla barn har samma rättigheter, samt att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Sverige har förbundit sig att följa konventionen.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur säkerställer ministern och regeringen att Migrationsverket i varje enskilt fall kan fatta rättssäkra beslut om avvisning eller uppehållstillstånd, där principen om barnets bästa sätts i förgrunden, även utan opinion, protester från allmänheten och tidningsreportage?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

#vistårinteut 19-03- 22:

Det handlar om barnen till sidans topp

Ensamkommande barn som flytt till Sverige utan sina föräldrar kläms mellan lagar och Migrationsverkets praxisändringar. De omfattas inte av vare sig gamla eller nya gymnasielagen. Praxisändringarna har lett till att barn som tidigare skulle fått permanent uppehållstillstånd hamnat i en limbosituation där de blir illegala utan egen förskyllan och utvisas när de fyller 18 år.

Sorgesamma vittnesmål om barn i kläm

#vistårinteut vill i en serie blogginlägg och filmer särskilt uppmärksamma de ensamkommande barn som hamnat i kläm mellan lagar och praxisändringar. Blogginläggen består av berättelser från gode män och familjehemsföräldrar om de barn som Migrationsverket påstår har ett ordnat mottagande som inte finns. De som inte omfattas av gymnasielagarna men som heller inte kan utvisas. De som vi fick i uppdrag att ge skydd och omsorg till. Det är sorgesamma vittnesmål som alla ställer frågan: hur kan Sverige, som ska göra Barnkonventionen till lag, behandla barn på flykt på det här sättet?

Hotade barn - splittrade familjer

Dessa barn har glömts bort i debatten. Icke desto mindre lever de farligt. De riskerar utvisning och att som utvisade bli utsatta för skyddsgrundande behandling som till exempel prostitution, sexuellt våld, trafficking eller tvångsrekrytering till terrorism. De har blivit hotade, fått gömma sig, kanske sett sina fäder och bröder bli bortförda. Resten av familjen är i spillror och har flytt till annat land.

Just den här gruppen barn får varken uppskjuten verkställighet på utvisningsbeslutet eller tillfälligt uppehållstillstånd. Hade de fått något av detta skulle de kunna omfattas av den gamla gymnasielagen. Istället får de utvisningsbeslut med motiveringen att det finns ett ordnat mottagande.

Det ordnade mottagande utreds inte - eftersom det inte finns

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 19-03- 25:

Berättelsen om Najib till sidans topp

Hösten 2014 i en liten byn i provinsen Ghazni, Afghanistan. Najib som var 13 år bodde med sin familj i ett hus med två rum. I byn fanns det en person som berättade saker om byborna för talibanerna. Till exempel berättade den här informatören att Najibs pappa arbetade för militären. En dag fick familjen ett brev där det stod att taliban skulle döda pappan och hans familj om han inte slutade att jobba för armén.

Några månader efter hotbrevet slängdes en bomb in i huset som skadade pappan och Najibs syster allvarligt. Familjen bestämde att äldste sonen, Najib, direkt skulle ge sig av till Pakistan. Resten av familjen skulle vänta med att fly tills pappan och systern var tillräckligt återställda.

Efter sex månader på flykt kom Najib till Sverige, i september 2015. Han började i årskurs 7. Det var första gången han fick gå i riktig skola. Han fick bo på ett HVB-hem. Han kände sig stolt över sig själv; han hade nått sitt mål och lyckats ta sig till trygghet och liv. Allt kändes bra och de nya kompisarna han lärde känna hade ju fått uppehållstillstånd.

Strax efter 15-årsdagen kom Najibs första avslag. Migrationsverket trodde visserligen på hans berättelse om vad som hade hänt hans familj och de ansåg att han var minderårig. Migrationsverket hävdade dock att hans familj fanns kvar i Afghanistan och att de kunde ta om hand om honom - det som kallas för "det ordnade mottagandet".

Najib började då må riktigt dåligt. Han slutade gå till skolan och började skada sig själv. Det tog ett år innan skolan slog larm; då hade han i princip legat i sin säng under hela den tiden.

Efter ett allvarligt självmordsförsök blev han placerad i vår familj. Vi blev hans familj med syskon, mor- och farföräldrar som alla kom att älska honom. Hans liv började om och han kom igång med skolan igen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Rådgivningsbyrån 18-06-11:

Rådgivningsbyrån uppmanar till att rösta för att barnkonventionen blir svensk lag! till sidans topp

De slutsatser och de brister när det gäller genomslaget för barns rättigheter enligt barnkonventionen som redovisats genom kartläggningen av Barnrättighetsutredningen (Barnrättighetsutredningens betänkande (SOU 2016:19) är någonting som även Rådgivningsbyrån under en längre tid har uppmärksammat och framhållit i vår verksamhet. Beträffande barn i migrationsprocessen är bristerna tydligast i fråga om principen om barnets bästa och barns rätt att få uttrycka sina åsikter. Det framkommer även att barns egna asylskäl i liten utsträckning prövas eller ens redovisas i beslut om uppehållstillstånd. För barn i familj är det tydligt att föräldrarnas asylskäl överskuggar barnens.

Trots att principen om fördragskonform tolkning ska användas i Sverige, det vill säga att nationella regler ska tolkas i ljuset av aktuell konvention så att de stämmer överens, konstaterar såväl Barnrättighetsutredningen, som tidigare genomförda utredningar, att svenska domstolar sällan tillämpar principen i praktiken. Vi har också lyft att lagstiftning, som exempelvis lagen om tillfälliga begränsningar att beviljas uppehållstillstånd, helt saknar barnkonsekvensanalys och enligt vår mening står i strid mot barnkonventionen.

Regeringen har nu beslutat att göra barnkonventionen till svensk lag. Propositionen (Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter) har överlämnats till riksdagen där röstning kommer att ske nu den 13 juni.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

Unicef 18-05-29:

Det här måste politikerna prioritera under valrörelsen till sidans topp

UNICEFs uppdrag är att säkerställa att barnkonventionen efterlevs över hela världen för att alla barn ska få den barndom de har rätt till. Inför svenska valet i september har vi valt att fokusera på tre politiska förslag som vi anser är särskilt viktiga att de genomförs.

I Sverige arbetar vi för att barnkonventionens ställning ska stärkas och tillämpas bättre på alla samhällsnivåer. Vi fokuserar på de områden där barn är särskilt utsatta och där Sverige fått kritik av bland annat FN för att inte leva upp till bestämmelserna i barnkonventionen.

I vårt valmanifest fokuserar vi på tre politiska förslag som vi anser är särskilt viktiga att de genomförs:

1. Alla barn ska ha rätt till familjeåterförening

2. Alla barn ska ha rätt att leva med sin familj. Dagens lagstiftning möjliggör endast för en del som har beviljats uppehållstillstånd att återförenas med sin familj. Detta står i strid med barnkonventionen och inskränker dessutom en av få lagliga vägar som finns för barn på flykt.

3. Alla former av våld mot barn ska vara straffbart

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Riksdagen 17-09-13:

Aktuell debatt om situationen för ensamkommande till sidans topp

Anf. 1 Christina Höj Larsen (V)

Herr talman! Kampen för rättvisa, rättigheter och förändring har alltid börjat på gator, torg och arbetsplatser. Först när rösterna för rättvisa och förändring har blivit många och höga tränger de in här i riksdagen - så har det varit historiskt, och så är det även nu.

Uppe på åhörarläktaren här i dag, och ute i landet, finns de röster som lyckats tränga in hit i riksdagen. Dessa röster har varit så starka att vi i dag äntligen ska debattera frågan om ensamkommandes villkor.

Jag vill tacka er - varenda en av er - som varje dag kämpar. Jag vill tacka Ung i Sverige för att ni har visat hur maktlöshet kan bli till makt när människor står upp för varandra.

Ert mod att möta hatet och splittringen med kärlek och solidaritet är något för alla vuxna att lära av. Er vilja att bygga landet tillsammans med oss gör mig stolt. Ni tar ansvar för varandra och för vår gemensamma framtid när politiken har svikit. Nu är det dags för oss här inne att ta det politiska ansvaret, och jag hoppas att ni i dag ska få de svar som ni förtjänar.

Jag vill också tacka Vi står inte ut, som har samlat en stark rörelse av vuxna som dagligen arbetar med ensamkommande och som senast i går lämnade över nästan 60 000 underskrifter för en amnesti, vilket är ett imponerande antal.

Jag är tacksam och stolt också över det enorma arbete som varje dag görs av er ute i landet för att få unga ensamkommande att orka gå i skolan, fungera och fortsätta att leva. Samtidigt är jag väldigt skamsen över den tystnad som har rått från majoriteten här inne.

Jag vill också tacka talmannen för att han har öppnat dörrarna för dessa röster och för den debatt som vi ska ha i dag. Det är verkligen hög tid för detta.

Jag hoppas att vi i dag tar de första stegen för att låta de unga stanna, andas ut och börja bygga framtiden tillsammans med oss. Jag såg med glädje att Miljöpartiet i en debattartikel säger att de också gärna vill ta sådana steg.

(...)

Hela debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Riksdagen 17-02-24:

Interpellationsdebatt: Papperslösa barn till sidans topp

Interpellation 2016/17:224 av Christina Höj Larsen (V)

Gränspolisen i Region Syd har från Malmö stads fem socialnämnder efterfrågat uppgifter om ett par hundra personer som är efterlysta och ska utvisas. Polisen har begärt att stadsområdena kontrollerar om personerna finns i socialregistret och att de i så fall skickar över deras hemadresser eller andra uppgifter om var personerna vistas. Alla stadsområden har lämnat ut de begärda uppgifterna. Med den informationen har gränspolisen kunnat hitta en efterlyst familj från Bosnien bestående av två vuxna och två barn på tre respektive åtta år.

Gränspolisen menar att kapitel 17 i utlänningslagen bryter socialnämndens normalt sett stränga sekretess. Där står att socialnämnden ska lämna ut uppgifter om en utlännings personliga förhållanden om till exempel Polismyndigheten begär det och uppgifterna behövs för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning.

När gränspolisen tidigare har eftersökt denna typ av uppgifter hos skolor och barnpsykiatrin har det lett till omfattande kritik. Därför har denna lagstiftning inte använts i så stor utsträckning. I gränspolisens regleringsbrev från regeringen står att myndigheten ska avsevärt öka andelen verkställda beslut. Det tolkar gränspolisen som att de ska använda utlänningslagens 17:e kapitel i större utsträckning. Det finns inte längre några fredade zoner, enligt myndigheten, som menar att de också har rätt att begära ut uppgifter från kommunen om var papperslösa barn går i förskola eller skola, om uppgifterna behövs för att verkställa utvisningsbeslut. Gränspolisen har förklarat att det här är bara början. Ytterligare 600 personer kommer att eftersökas på samma sätt.

(...)

Hela interpellationen samt debatten med svar av Statsrådet Åsa Regnér (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161221:

Riksdagen 16-12-14:

Svar på skriftlig fråga: Ensamkommande flyktingbarn från Afganistan till sidans topp

Fråga 2016/17:464 av Shadiye Heydari (S)

Under flera år har afghanska barn och ungdomar utgjort merparten av de ensamkommande flyktingbarnen till Sverige. Under 2015, när Turkiet öppnade sina gränser från angränsande länder, kom ett stort antal till Europa. Merparten av dessa kom sedan som asylsökande till Sverige. Drygt 25 000 ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan sökte asyl i Sverige under hösten 2015, vilket utgjorde merparten av de drygt 35 000 ensamkommande som sökte asyl i Sverige under det året.

Alla asylsökande får en individuell prövning av sina asylskäl. Det sker ingen generell prövning av asylskälen för olika nationaliteter. Man kan därför i förväg inte säga hur många afghanska ensamkommande som kommer att få uppehållstillstånd. Av de ärenden som hittills avgjorts i den svenska asylprövningen (Migrationsverket + migrationsdomstolarna) vet vi att ca 75 procent av de asylsökande afghanerna har fått asyl i Sverige. Eftersom de allra flesta av de 25 000 ensamkommande som kom 2015 anlände före den 25 november, kommer dessa att beviljas permanent uppehållstillstånd i enlighet med den tidigare lagen. De som har kommit hit den 25 november eller senare kommer att få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader som sedan kan förlängas.

Jag har i Göteborg träffat ensamkommande barn från Afghanistan som berättat hur de upplever att de blir behandlade och bemötta av handläggarna på Migrationsverket. De får känslan av att inga ordentliga utredningar görs, att fokus i intervjun läggs på åldern i stället för på asylskäl m.m. De upplever att handläggarna uppmuntrar ungdomarna att inte överklaga beslut för att de inte har någon chans att få uppehållstillstånd i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur ser ministern på detta och vad anser ministern kan göras för att individen bättre ska uppleva att hen är i fokus?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161122:

Rädda Barnen 16-11-04:

Om avvisningar av ungdomar till Afghanistan till sidans topp

Är asylprocessen barnvänlig?

Rädda Barnen anser att barns egna asylskäl och barnets rättigheter måste beaktas i asylutredningar och att barnspecifik landinformation bör inhämtas i ärenden som berör barn. Rädda Barnen anser också att det ska vara obligatoriskt att analysera hur barn påverkas konkret av ett avslag på sin asylansökan vilket innebär att barnet ska återvända. Beslut ska motiveras och innehålla en redogörelse för de avvägningar som gjorts och vilken hänsyn som tagits till dessa.

Barnets rätt att få information, få uttrycka sina åsikter och bli hörd är en av Barnkonventionens grundprinciper. Men här finns stora brister. Barn får långt ifrån alltid komma till tals i asylutredningen. För att ansvariga myndigheter ska kunna göra en korrekt bedömning av ett barns skyddsbehov måste barnet få möjlighet att uttrycka sina åsikter. Barn har också rätt till stöd och vägledning i alla delar av asylprocessen. Få barn känner till sina rättigheter. Därför måste barn få information om hur asylprocessen går till på ett språk som hen förstår, i varje del av processen.

Vad anser Rädda Barnen om Sveriges återtagandeavtal med Afghanistan?

Rädda Barnen anser att Sverige även i fortsättningen ska avstå från att skicka tillbaka ensamkommande barn om det inte finns ett ordnat mottagande, främst genom att det finns familj på plats. Rädda Barnen anser att Sverige ska försäkra sig om att skapa lösningar som är långsiktigt hållbara för familjer med barn och unga vuxna. Sverige måste också följa upp barnfamiljer och unga vuxna som återvisas för att säkerställa att Afghanistan levt upp till sina åtaganden i avtalet.

Vad anser Rädda Barnen om att barn från Afghanistan skickas tillbaka?

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

Riksdagen 16-08-23:

Svar på skriftlig fråga:Flyktingbarn som misstänks bli sålda som sexslavar till sidans topp

Fråga 2015/16:1504 av Yasmine Larsson (S)

Nyligen kunde vi läsa i både Sydsvenskan och Aftonbladet om hur flyktingbarn som kommit till Sverige misstänks ha blivit sålda som sexslavar.

Det är personal inom Migrationsverket, socialsekreterare och personal på asylboende som upptäckt problemet. Bara i år har Länsstyrelsen i Skåne registrerat 32 fall där man misstänker att barn har sålts som sexslavar i Malmö.

I vissa fall har personal på asylboende sett hur barn blir upphämtade på kvällen av vuxna där personalen sedan misstänkt att barnet har tvingats sälja sex till olika kunder eller så har barn vittnat om hur de har förts till Sverige för att bli inlåsta i lägenheter och säljas som sexslavar.

Flera av dessa fall har blivit anmälda till polisen men i reportaget i Sydsvenskan kan vi läsa om att polisen inte utreder brotten och att inte ett enda fall har lett till åtal. Polisen i Skåne säger själva att de inte prioriterar människohandelsärenden. Detta trots att rikspolischefen i höstas tagit beslut om att polisen ska förstärka sin förmåga att bekämpa människohandel. Polisen i Skåne menar att de inte har förmågan att göra det just nu för att det inte finns någon personal till det.

Detta är ovärdigt Sverige, ett land som säger sig vilja skydda alla barns rättigheter till den grad att man gör Barnkonventionen till lag. Då är det oacceptabelt att samhället inte säkerställer att barn, flyktingar eller inte, som sålts som sexslavar får sina fall utredda ordentligt och att polisen kan prioritera detta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd Anders Ygeman:

Vilka initiativ tänker statsrådet ta för att säkerställa att polisen kan prioritera de fall där det misstänks att barn har blivit utsatta för människohandel?

Svar av Statsrådet Anders Ygeman (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.