fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Arbetskraftsinvandring och arbetsvillkor

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 191017:

Riksdagen 19-10- 09:

Svar på skriftlig fråga: Arbetskraftsinvandring till sidans topp

Fråga 2019/20:94 av Peter Persson (S)

I slutet av 2008 liberaliserade den dåvarande borgerliga regeringen Reinfeldt Sveriges regelverk för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Reformen bidrog till att göra Sverige till en av västvärldens liberalaste stater på området. Kritiker varnade dock redan tidigt för problem som lönedumpning och utnyttjande av utländska arbetstagare. Verkligheten har visat att kritikerna delvis fått rätt och att människor via arbetskraftsinvandring också försöker och lyckas få uppehållstillstånd i Sverige, det vill säga kringgår asylprövning. Assistansbranschen har i detta sammanhang särskilt utpekats i en stor kvällstidning nyligen.

I valrörelsen 2018 krävde Socialdemokraterna att den liberala arbetskraftsinvandringspolitiken skulle ses över och bara gälla när det inte går att hitta arbetskraft i Sverige. Jobb som kräver kort eller ingen utbildning ska i första hand gå till arbetslösa som redan bor i Sverige. En undersökning som Kommunalarbetaren gjorde med siffror från SCB visade att de flesta RUT-arbetare som inte är födda i Sverige är arbetskraftsinvandrare som kommer hit för att börja arbeta direkt eller är anhöriga till någon som inte är flykting. Argumenten för RUT att skatteavdraget hjälper flyktinginvandrare till deras första jobb håller alltså inte.

Trycket på oseriösa arbetsgivare måste ökas genom hårdare kontroll av ansökningarna. Arbetstagare som utnyttjas eller drabbas av arbetsgivares misskötsel ska ha rätt till skadestånd. Det är också viktigt att arbetskraftsinvandring inte blir ett sätt att kringgå de regler vi har för asylprövning.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att få bättre ordning inom arbetskraftsinvandringen?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

Riksdagen 19-05-03:

Interpellationsdebatt: Kompetensutvisningar till sidans topp

Interpellation av Maria Malmer Stenergard (M)

Problemet med kompetensutvisningar fortgår. På nyhetssajten Entreprenör rapporterades nyligen om en forskare vid Karolinska institutet som ska utvisas från Sverige enligt en dom från migrationsdomstolen i Stockholm från november 2018. Migrationsdomstolen bekräftade därmed Migrationsverkets beslut från januari 2018. Att forskaren inte får förlängt uppehållstillstånd, och därmed utvisas, beror på att han bedrivit delar av sin forskning i USA.

Domen är överklagad, och Migrationsöverdomstolen har i mars 2019 beviljat prövningstillstånd. Det finns därmed en möjlighet att domen ändras. Forskaren har dock under lång tid haft att förhålla sig till beslutet om utvisning. I en intervju säger en av forskarens handledare vid Karolinska institutet att projekten inte har kunnat slutföras, eftersom forskaren inte fått resa tillbaka till USA för att göra de avslutande experimenten.

Det är absurt att forskare utvisas från Sverige för att delar av forskningen har bedrivits i ett annat land. Sverige ska vara ett attraktivt land för kompetent arbetskraft, drivna företagare och duktiga studenter. Då kan sådana här beslut inte förekomma.

Det har nu gått drygt tre månader sedan januariöverenskommelsen slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Däri anges: Problemet med kompetensutvisningar måste lösas. Hittills har dock från den socialdemokratiskt ledda regeringen, som tillträdde den 21 januari 2019 och vars politik bygger på bland annat januariöverenskommelsen, inte redovisats några politiska initiativ för att kompensutvisningarna ska få sitt slut.

Mina frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är

Vilka åtgärder vidtar regeringen och ministern för att forskare inte ska utvisas från Sverige för att de bedrivit delar av sin forskning i ett annat land?

När i tiden kommer den lösning på problemet med kompetensutvisningar som aviserades i januariöverenskommelsen att vara på plats?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Riksdagen 19-03-29:

Interpellationsdebatt: Kompetensutvisningar till sidans topp

Interpellation 2018/19:102 av Maria Malmer Stenergard (M)

Om man jobbar och gör rätt för sig ska man självklart inte utvisas från Sverige på grund av små misstag från arbetsgivarens sida. Under flera år har Moderaterna lyft problemen med kompetensutvisningar.

Vi får återkommande rapporter om att problematiken fortgår. Fortsatt sker återkallelser av arbetstillstånd där avvikelsens ringa omfattning inte beaktas i tillräckligt hög utsträckning. Detta gäller trots att läget generellt har förbättrats sedan avgöranden från Migrationsöverdomstolen från december 2017.

Sveriges attraktionskraft för duktiga programmerare, ingenjörer och andra med spetskompetens minskar om det finns en osäkerhet kring om man får stanna kvar i landet. Det är allvarligt. Företag vittnar om att de inte kan växa på grund av brist på rätt kompetens.

I den så kallade januariöverenskommelsen konstateras att problemet med kompetensutvisningar ska lösas. I ett frågesvar från Morgan Johansson den 6 februari 2019 redogörs dock inte för hur detta ska gå till och inte heller för hur tidsplanen ser ut. Morgan Johansson redogör i stället för ett förslag om talangvisum. Talangvisum är ett bra förslag som Moderaterna redan driver. Det är dock inte ett förslag som råder bot på nu aktuell problematik.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur och när i tiden får vi en lösning på problemet med kompetensutvisningar?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-03-29:

Skriftlig fråga: Arbetskraftsinvandring till sidans topp

Fråga 2018/19:440 av Christina Höj Larsen (V)

I punkt 21 i den överenskommelse mellan S, MP, L och C som den nya regeringen vilar på sägs följande: "Problemet med kompetensutvisningar måste lösas. Ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska införas (Utredning 2019. Nya regler från 1 januari 2021). Dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas."

Hur ett sådant visum ska konstrueras utan att öppna för de omfattande problem med utnyttjande av löntagare som omgärdat den svenska arbetskraftsinvandringen blir en svår fråga för den planerade utredningen att besvara.

I punkt 21 sägs alltså att problemen med kompetensutvisningar måste lösas, men att dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas. Detta trots att det är dagens regler som orsakat problemen med kompetensutvisningar och samtidigt öppnat för det utnyttjande av löntagare från andra länder som senast beskrevs i SVT:s Uppdrag granskning från den 13 februari i år.

Den borgerliga regeringen införde regelverket tillsammans med Miljöpartiet. När det ledde till ett omfattande utnyttjande av löntagare skärpte man regelverket, vilket ledde till att människor blev utvisade för mindre förseelser begångna av arbetsgivare, det som kallas kompetensutvisningar. Utnyttjandet av löntagare fortsätter bevisligen. S-MP-regeringen lyckades inte åtgärda problemen under förra mandatperioden, och de förslag som man kommit överens om med L och C kommer sannolikt inte att göra saken bättre.

För det som behövs är bland annat att löntagare inte straffas för misstag begångna av arbetsgivare, att det anställningserbjudande som arbetskraftsinvandrare accepterar innan de kommer till Sverige får en starkare juridisk status och att de fackliga rättigheterna stärks. Men inget av detta vill regeringen, C och L göra.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur avser ministern att lösa problemen med kompetensutvisningar och samtidigt värna dagens regler för arbetskraftsinvandring?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Arbetskraftsinvandring till sidans topp

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU18)

Riksdagen sa nej till cirka 80 motioner om arbetskraftsinvandring från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om högkvalificerad arbetskraft, handläggningstider av och villkor för arbetstillstånd, uppehållstillstånd för studerande och forskare, missbruk av regler samt de grundläggande principerna för arbetskraftsinvandring.

Samlingssida med länkar till 27 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk)

Debatten (samma webbsändning som asylpolitiken): webb-TV och protokoll (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 19-03-29: Interpellation av Maria Malmer Stenergard (M): Kompetensutvisningar (Extern länk)

Riksdagen 19-03-29: Skriftlig fråga av Christina Höj Larsen (V): Arbetskraftsinvandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Riksdagen 18-06-07:

Svar på skriftlig fråga: Kompetensutvisningar till sidans topp

Fråga 2017/18:1357av Mats Persson (L)

Nyligen uppmärksammades att ingenjören Ali Omumi, som arbetar på ABB, ska utvisas ur Sverige. I Ali Omumis fall beskriver domstolen att han blivit offer för ett uppenbart administrativt misstag från arbetsgivarens sida men håller ändå fast vid Migrationsverkets utvisningsbeslut.

Ali Omumis fall är ett i raden av exempel det senaste året på hur arbetskraftsinvandrare utvisats ur Sverige på grund av bagatellartade misstag. Det har handlat om att den anställde tagit ut för lite semester, fått en lön som ligger strax under kollektivavtal eller att arbetsgivaren missat att teckna rätt försäkring.

Regeringens nya lag från december 2017 kräver att ett misstag måste ha rättats till före ett eventuellt påpekande om felaktigheten från Migrationsverket. Trots att flera remissinstanser, däribland Migrationsverket, framhöll att misstag måste kunna rättas till även efter påtalande från myndigheter, valde regeringen att bortse från detta. Konsekvenserna av detta ser vi nu i form av att hårt arbetande människor tvingas lämna Sverige. Kompetensutvisningarna gör Sverige fattigare. Vi ser nu hur bristen på arbetskraft gör att stora exportföretag som ABB och andra är beroende av att kunna rekrytera människor från andra länder

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Heléne Fritzon:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förändra lagen?

Svar av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Riksdagen 17-10-06:

Motioner från den allmänna motionstiden om arbetskraftsinvandring till sidans topp

Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD): Alliansen vill att en helhetsbedömning ska göras vid omprövning av arbets- och uppehållstillstånd med målet att en arbetskraftsinvandrare i Sverige inte ska utvisas på grund av små misstag från seriösa arbetsgivare och inte heller för att han eller hon har fått sin anställning via en rekryteringskanal...

Erik Bengtzboe (M): Det bör i framtiden bli lättare att få stanna efter avslutat utbildning för att ansöka om arbete och arbetstillstånd. Vidare bör det bli enklare att ansöka om arbetstillstånd från Sverige, utan att behöva återvända till hemlandet först.

Johan Forssell m.fl. (M): Små misstag från seriösa arbetsgivare, marginella skillnader mellan den egna och den kollektivavtalsenliga lönen och detaljer kring hur den anställde fick jobbet har i vissa fall blivit avgörande för rätten till uppehållstillstånd. Bedömningarna är skadliga för ekonomin och undergräver förtroendet för politiken.

Fredrik Schulte (M): ... människor som jobbar, bidrar och försörjer sig själva utan att ligga samhället till last ändå utvisas på grund av vad som måste beskrivas som rigida byråkratiska regelverk som inte hängt med i tiden.

Ulrika Karlsson i Uppsala (M): Det borde vara möjligt att under en begränsad tid vistas i Sverige för att söka ett lämpligt arbete om den arbetssökande under denna tid kan försörja sig själv. (...)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M): Enstaka avvikelser över en tidsperiod bör inte leda till indraget arbetstillstånd. Syftet borde vara att stävja utnyttjande och social dumpning, inte att stjälpa och straffa strävsamma arbetskraftsinvandrare som t.ex. kombinerar jobb med studier eller som drabbas av influensa.

Marta Obminska (M): Små misstag av seriösa arbetsgivare ska inte behöva leda till utvisning av den som jobbar, försörjer sig och betalar skatt i Sverige.

Finn Bengtsson (M): regeringen ser över lagrummet med syfte att även människor som befinner sig i Sverige och avser bidra som arbetskraftsinvandrare men avser göra detta som företagare och inte som anställd ges möjlighet att erhålla uppehållstillstånd

Slå vakt om arbetskraftsinvandringen av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (Extern länk)

Utveckla möjligheterna till arbetskraftsinvandring av Erik Bengtzboe (M) (Extern länk)

Arbetskraftsinvandringen av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Regelverk för arbetskraftsinvandring av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Stärkt arbetslinje i migrationspolitiken av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (Extern länk)

Rättssäkra regler för arbetskraftsinvandrare av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (Extern länk)

Arbetskraftsinvandring av Marta Obminska (M) (Extern länk)

Uppehållstillstånd för företagare av Finn Bengtsson (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Riksdagen 17-04-27:

Migrationsverket bör få direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter till sidans topp

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att ge Migrationsverket direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter, till exempel Skatteverket. Det är av stor betydelse för att Migrationsverket ska kunna kontrollera att gällande regler för arbetskraftsinvandring efterlevs. Regeringen bör också ge Migrationsverket i uppdrag att stärka arbetet mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 om arbetskraftsinvandring.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, om bland annat att underlätta arbetskraftsinvandring, utannonsering av tjänster, försörjningskrav, så kallat spårbyte, uppehållstillstånd för studerande samt sanktioner och straff.

Läs eller hämta betänkandet med motioner, utskottets förslag och reservationer (Extern länk)

Protokoll från riksdagen - gemensam debatt kring alla motioner i migraitonsfrågor (Extern länk)

Omröstningar och beslut längst ned på sidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-04-28:

Interpellationsdebatt: Arbetskraftsinvandring till sidans topp

Interpellation 2016/17:368 av Johanna Jönsson (C)

Enligt regeringens faktablad om svensk migrations- och integrationspolitik från februari 2017 är ett av regeringens mål att "främja en behovsstyrd arbetskraftsinvandring".

Migrationsministern har förra året sagt att "vi inte ska göra det svårare att komma hit till Sverige som arbetskraftsinvandrare".

Varken Centerpartiet eller regeringen vill återinföra en myndighetsprövning av behovet av arbetskraftsinvandring genom till exempel en prövning av vad som utgör ett bristyrke. Sverige hade en sådan prövning tidigare, vilket gjorde rekrytering av utländsk kompetens svårare.

Men näringsminister Mikael Damberg föreslog nyligen på DN Debatt att det ska bli svårare för väldigt många personer att komma hit till Sverige som arbetskraftsinvandrare och antyder tydligt att någon form av myndighetsprövning av bristyrken införs. Det är en helt annan linje än vad regeringen och migrationsministern har framfört.

Som statsråd borde Morgan Johansson och Mikael Damberg tala med regeringens röst. Men här säger de emot varandra.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

Avser justitie- och migrationsministern och regeringen fortfarande att främja arbetskraftsinvandringen, eller kan det bli aktuellt att införa någon form av myndighetsprövning av bristyrken?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Riksdagen 17-02-17:

Interpellationsdebatt: Arbetskraftsinvandring till sidans topp

Interpellation 2016/17:184 av Hans Rothenberg (M)

Kompetensbristen inom flera yrken i Sverige är på många håll akut. Det gäller såväl inom välfärden som i produktions- och tjänstesektorn. Om inget görs snart riskerar Sverige att tappa jobb och företag till utlandet - tillväxten sker där möjligheterna finns. Arbetskraftsinvandring är en nödvändighet när kompetensen inte finns i Sverige men har trots detta minskat flera år i rad.

Det kommer i dag många signaler om att regelverket för arbetskraftsinvandring fungerar dåligt och att Migrationsverkets handläggning torde kunna effektiviseras. Exemplen är flera på fall som inneburit att personer som arbetat en längre tid i Sverige får lämna landet på grund av att enkla administrativa misstag begåtts. Konsekvenserna för de personer som drabbas och för deras arbetsgivare står ofta inte i proportion till graden av de misstag som begåtts.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vad avser ministern att göra för att underlätta möjligheterna till arbetskraftsinvandring som långsiktigt säkrar tillgången till relevant kompetensförsörjning inom yrkesområden i Sverige?

Vad avser ministern att göra för att effektivisera och förenkla handläggningen av ärenden som rör arbetskraftsinvandring?

Debatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161101:

Riksdagen 16-10-26:

Svar på skriftlig fråga: Utvisning på grund av regelkrångel till sidans topp

Fråga 2016/17:155 av Sofia Fölster (M)

Det senaste halvåret har det kommit allt fler rapporter om utländska medborgare som sökt sig till Sverige för att arbeta och skapa sig ett nytt liv men som i stället tvingas lämna landet på grund av regelkrångel och vantolkningar av svensk lagstiftning. Exemplen på missgreppen är många.

En iransk man som bott i Sverige sedan 1999, arbetar och betalar skatt, ska utvisas eftersom hans tjänst "inte utannonserats på rätt sätt". En man från Bangladesh som studerat fyra år i Sverige och efter studierna fått ett arbete ska utvisas eftersom han fått tjänsten via en annons på LinkedIn som "inte varit synlig för personer bosatta inom hela EU/EES och Schweiz". En man från Pakistan som också studerat i Sverige och nu arbetar med programmering i Stockholm, där han är en av sitt företags ledande medarbetare, ska utvisas på grund av en byråkratisk teknikalitet. Svensk lagstiftning föreskriver nämligen att en arbetstagare från ett land utanför EU ska ha samma villkor och försäkringar som en svensk som är anställd enligt kollektivavtal. Men i den mannens fall anser Migrationsverket att mannens tidigare arbetsgivare inte betalat tillräckligt hög ersättning gällande mannens pensionsförsäkring, vilket medför att arbetstillståndet inte förlängs.

Situationen är orimlig. Att människor som bor i Sverige, arbetar och gör rätt för sig plötsligt skickas hem på grund av byråkratiska teknikaliteter kan omöjligen fortgå.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att ta initiativ till för att säkerställa att personer med arbetstillstånd, som arbetar och betalar skatt, inte utvisas på grund av byråkrati och regelkrångel?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Se även:

Fråga 2016/17:118 Arbetskraftsinvandring av Johan Forssell (M) (Extern länk)

Fråga 2016/17:80 Regler för arbetskraftsinvandring (Extern länk)

av Eva Sonidsson (S)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.