fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Allmän flyktingpolitisk debatt

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190517:

UNHCR News 19-05-09:

FN uppmanar säkerhetsrådet att ge klara besked om människor på flykt till sidans topp

Filippo Grandi, som är FN:s flyktingkommissarie, påminde idag de internationella ledarna vid FN:s säkerhetsråd om att de har en viktig roll när det kommer till att vidta nödåtgärder gällande den världsomspännande flyktingkrisen. Detta sker i en tid då tongångarna mot flyktingar och migranter blir allt hårdare.

I ett tal inför FN:s säkerhetsråd i New York lade Grandi fram vägen framåt för att ta itu med de många kriserna världen över.

"Att porträttera detta som en global kris som inte går att hanteraär enligt min mening... felaktigt" sa han. "Det är möjligt och brådskande att ta itu med dessa kriser. Det går att göra med hjälp av politisk vilja på högsta nivå, vilket ni har, och med förbättrade åtgärder i enlighet med vad som slås fast i det globala avtalet om flyktingar som godkändes av generalförsamlingen i december. Ni i säkerhetsrådet har en betydande roll."

Fler än någonsin - 68,5 miljoner människor i världen - har tvingats att fly. Bland dem är knappt 25,4 miljoner flyktingar, och över hälften av dem är under 18 år. Majoriteten av flyktingarna finns i utvecklingsländer.

UNHCR:s chef vädjade till säkerhetsrådet på tre punkter. För det första uppmanade han säkerhetsrådet att arbeta tillsammans för att ta itu med bristen på fred och säkerhet, som är de grundläggande orsakerna till krisen.

"Majoriteten av de nästan 70 miljoner människor som befinner sig på flykt eller är flyktingar flyr från konflikter" konstaterade han. "Om vi kunde undvika eller lösa konflikter skulle de flesta flyktingströmmarna försvinna. Trots detta ser vi mycket fragmenterade försök till fredsskapande och otillräckliga försök till fredsbyggande."

Han nämnde det växande våldet i Libyen där alla civila riskerar att drabbas och uttryckte särskild oro för de flyktingar och migranter som är fast i förvar i områden med pågående strider.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Migration och asylpolitik till sidans topp

Regeringen bör ta fram ett förslag som möjliggör utvisning på grund av brott i fler fall än i dag.

Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över lagstiftningen på området.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om migration och asylpolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Socialförsäkringsutskottets sammanfattning:

Utskottet föreslår med anledning av ett antal motionsyrkanden att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden om bl.a. svensk migrationspolitik, fri rörlighet för EU-medborgare och samarbetet inom EU på asyl- och migrationsområdet, asylprocessen, mottagande av asylsökande, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut samt utvisning på grund av brott.

I ärendet finns 49 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och fem särskilda yttranden (SD, C, L).

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall. Avslag på övriga motioner.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med länkar till 66 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk)

Debatten : webb-TV och protokoll (Extern länk)

Utvalda motioner (samtliga avslagna):

En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (Extern länk)

En mer medmänsklig flyktingpolitik, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

Migration och mottagande, av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

En human och realistisk asylpolitik, av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik, av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

En hållbar och rättssäker asylpolitik, av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

Spårbyte för fler, av Maria Ferm (MP) (Extern länk)

Förbättra situationen för ensamkommande ungdomar, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

Retroaktiv åldersbedömning av ensamkommande, av Jörgen Grubb (SD) (Extern länk)

En feministisk asylpolitik, av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (Extern länk)

Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare, av Richard Jomshof (SD) (Extern länk)

Fler lagliga vägar för att söka asyl, av Magnus Manhammar (S) (Extern länk)

Situationen för hbt-flyktingar, av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (Extern länk)

Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

Riksdagen 19-03-14:

Statsministerns frågestund: om en stram och hållbar migrationspolitik till sidans topp

Anf. 70 Maria Malmer Stenergard (M)

Herr talman! Runt om i Sverige vittnar man om en helt ohållbar situation för de unga vuxna som har fått stanna här till följd av gymnasielagen, som de rödgröna drev igenom. De drabbas av hemlöshet och utnyttjas av kriminella gäng. Socialdemokraternas egna kommunalråd larmar om att regeringen inte har tänkt på konsekvenserna. Tyvärr är detta bara ännu ett exempel på en misslyckad integrationspolitik. Det måste vara slut på det nu!

Vi moderater är beredda att vara med och ta ansvar för en stram och hållbar migrationspolitik, men då måste en rad frågor upp på bordet. Det handlar om anhöriginvandring, uppvärdering av medborgarskap, kvalificering in i välfärden och ett fungerande återvändande.

Det besked som hittills har kommit från regeringen är att man bara är beredd att titta på ett fåtal frågor som endast syftar till att göra migrationspolitiken mer generös. Det är inte att ta ansvar. Varför är regeringen inte beredd att ta det bredare ansvaret?

Läs mer från anförande nr 70 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Riksdagen 19-01-30:

Partiledardebatt till sidans topp

/Utdrag:/

Anf. 34 Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Sedan min allra första dag som partiledare har jag sträckt ut handen till Stefan Löfven för att hitta en gemensam lösning på migrationspolitiken. Decennier av ogenomtänkt ryckighet borde få ett slut. Vi har gått från gränslös öppenhet till panikartad omläggning, från åtstramad S-politik till amnesti för ensamkommande. Med januariöverenskommelsen läggs nu politiken om en gång till.

Moderaterna och Socialdemokraterna borde i stället ta fasta på det som egentligen förenar oss, framför allt den krävande insikten om att vi i Sverige har vår del av ansvaret för att göra gott i en trasig värld men att vi samtidigt bär hela ansvaret för hur det sedan går här hemma i Sverige. Migration och integration hänger nämligen ihop.

Regeringen och stödpartierna har nu enats om att tillsätta en parlamentarisk utredning. Det är nog bra. Men den kräver inriktning. Och vad kan hela det nya regeringsunderlaget egentligen enas om?

Lite vet vi: Den tillfälliga lagen ska förlängas men ändå öppna för fler anhöriginvandrare. Regeringen vill ha nya undantag från en långsiktigt hållbar politik. Det är en riskabel väg. Därefter får vi gissa. Vi får inget veta om återvändande, om de som lever här laglöst och skyddslöst eller om risken för att Sverige återgår till generösare regler än resten av EU.

Varje civiliserat land måste vara en del av den stora världen. Men varje fungerande land måste också ha kontroll över sina egna gränser. Det har inte Sverige i dag.

Moderaterna och Socialdemokraterna har historiskt tagit ansvar för de här svåra frågorna, har hållit i när andra har släppt efter. Man brukar säga att med makt följer ansvar. Men nu väljer Socialdemokraterna makt framför ansvar.

Läs debatten, anförandena 34-38 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Riksdagen 18-10-17:

Allmänpolitisk riksdagsdebatt: Migration och integration till sidans topp

/Debatt 1 timme 18 minuter, 45 inlägg från alla partier/

Anf. 301 Rikard Larsson (S)

Fru talman! Många beskrivningar har gjorts av det som hände 2015 då över 160 000 människor sökte asyl i Sverige. Det är de högsta siffrorna någonsin, och det innebar väldigt stora påfrestningar på vårt samhälle.

Vi såg också den styrka som finns i vårt civilsamhälle, med alla frivilliga som hjälpte till och ställde upp dygnet runt för att kunna hantera det akuta mottagandet. För mig som socialdemokrat och riksdagspolitiker var detta ett styrkebevis från vårt välfärdssamhälle. Kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer, enskilda medborgare och pensionerade lärare ställde upp.

Det var samtidigt tydligt att ansvaret för flyktingsituationen inom EU inte kunde bäras av bara ett par enskilda länder. Det var grunden till att vi sökte breda överenskommelser och fick vidta ett antal akuta åtgärder. Det var svårt, men det var nödvändigt för att hantera en akut situation och för att tydligare få upp frågan om gemensamt ansvarstagande på den europeiska dagordningen.

Anledningen till att det var svårt är nog lätt att begripa för de flesta. Det är politiska beslut som rör enskilda människor, dessutom många människor i en mycket svår och utsatt position. Men alternativet, att inte agera, skulle också få konsekvenser, både i Sverige och för hur vi skulle kunna driva på internationellt för ett gemensamt ansvarstagande.

Trots en bred överenskommelse finns det fortfarande mycket skilda åsikter här i kammaren om migrationspolitiken. Det kan vara naturligt. Men det som oroar mig mer är den skillnad som finns när det gäller integrationspolitiken och de signaler som vissa politiska företrädare väljer att skicka ut.

(...)

Se debatten i webb-TV eller läs protokollet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Farr 18-08-27:

Val 2018 - Så röstade partierna till sidans topp

FARR har gjort en sammanställning av hur riksdagspartierna röstat i några viktiga migrationsfrågor sedan "tvärvändningen" 24 november 2015. Listan innehåller ett urval av omröstningar som gått till votering med rösträkning.

Artikeln är färdigställd 10 juni 2018 och publicerades första gången i Artikel 14 nr 2/2018.

17 december 2015. Införande av ID-kontroller på bussar, båtar och tåg.

S, MP och SD röstade för id-kontrollerna. C och V röstade emot. M, L och KD avstod.

M, L och KD ville begränsa lagen i tid. S, MP och SD röstade emot det. C och V avstod.

L och KD krävde att barn i föräldrars sällskap skulle undantas. S, M, MP och SD röstade emot det. C och V avstod.

27 januari 2016: Bosättningslagen: Obligatorisk anvisning av nyanlända till kommuner

Alla partier utom SD röstade för lagen.

V ville inför sanktioner mot kommuner som inte ställer upp. Alla andra partier röstade emot det.

27 april 2016: ändrade regler för bistånd till vissa utlänningar - LMA-lagen

Ändringarna i LMA-lagen, som gjorde att allt boende och bistånd dras in efter slutligt avslag utom för barnfamiljer, röstades igenom med acklamation (utan rösträkning).

SD krävde att inga undantag ska kunna göras och att nedsättningar ska göras redan för asylsökande, men alla andra partier röstade emot detta.

V hade en reservation om att inte införa ändringarna, men den gick inte till omröstning.

20 juni 2016: Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Detta är "den tillfälliga lagen" eller "begränsningslagen".

S, M, MP och SD röstade för propositionen i dess helhet. C och V röstade emot. KD och L avstod.

(...)

Läs hela listan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-08-29:

Val 2018 - Partiernas program till sidans topp

Spelar det någon roll för flyktingpolitiken vilket parti du röstar på?

FARR presenterar här en överblick över förslag som riksdagspartierna och Fi har lagt på asyl- och anhörigområdet. Texten utgår från deras motioner och offentliga program. Det är svårt att vara helt korrekt i stunden och alla krav ryms inte. Med reservation för svårigheten att göra alla rättvisa kan denna sammanställning ändå ge en ögonblicksbild.

Den första versionen av artikeln färdigställdes 10 juni 2018 och publicerades i Artikel 14 nr 2/2018.

Rätten att söka asyl

Moderaterna vill på sikt ersätta dagens asylsystem med ett kvotflyktingsystem med asylprövning utanför EU:s gräns. När detta är infört ska personer som anländer till Sverige från ett annat EU-land utan att ha registrerats på vägen ändå kunna avvisas vid gränsen.

Varken övriga allianspartier, regeringspartierna eller Vänsterpartiet stödjer denna idé. Att "asylrätten ska värnas" är ett vanligt påpekande även om partierna på olika sätt vill hålla nere antalet. Socialdemokraterna har uttalat att Sverige bara ska ta emot det antal asylsökande som motsvarar Sveriges storlek. Men partiet har inte lagt något förslag om ett tak, utan målsättningen ska uppnås på andra sätt.

/Fler rubriker i artikeln:/

Lagliga vägar

Den tillfälliga lagen

Preskriptionstid/amnesti

Rättigheter för papperslösa

Boende

Återtagandeavtal och samarbeten

Särskilda rättigheter och hänsyn - exempel

Diverse krav på "hårdare tag":

Läs genomgången i sin helhet (Extern länk)

Se även:

SvT Skåne 18-08-31: Migrationsministern: "Vi måste dra erfarenheter av det som hände 2015" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-08-31:

Val 2018 - Den tillfälliga lagen till sidans topp

Den tillfälliga asyllagen som gäller nu är treårig. Om den inte ska upphöra att gälla av sig självt efter den 19 juli 2019 så måste nya lagändringar göras. Antalet asylsökande har redan minskat drastiskt, vilket var syftet med lagen. Varför anser nu flera partier att det är omöjligt att bara låta lagen löpa ut? FARR:s Sanna Vestin analyserar argumenten.

I juli 2016 antog riksdagen en tillfällig asyllag (Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige) som skulle gälla i tre år. Den tillfälliga begränsningslagen innehåller fyra delar: Att alla tillstånd av asylskäl är tidsbegränsade, att familjeåterförening hindras för stora grupper, att det blivit svårare att få uppehållstillstånd av ömmande omständigheter och att kategorin "övriga skyddsbehövande" har tagits bort.

När den tillfälliga lagen föreslogs kritiserades den för att bryta mot internationella konventioner. Argumentet för lagen var just att den var tillfällig. Att hindra familjeåterförening endast under tre år skulle till exempel vara proportionerligt enligt Europakonventionen, menade regeringen.

EU:s asylpaket, CEAS

Det sägs ofta att EU:s nya asylregler kommer att förhindra Sverige att återgå till tidigare lagstiftningen - något som även FARR har hävdat. Bakgrunden är att EU-kommissionens ursprungliga förslag innebar att alla tillstånd av asylskäl ska vara tidsbegränsade på ungefär samma nivå som gäller nu i Sverige. Men hur slutresultatet blir om staterna lyckas komma överens vet vi inte. I den senaste kompromissen, som inte har antagits när detta skrivs, så tillåts permanenta tillstånd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

FARR:s valartiklar samlade (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

FARR 18-05-18:

Om ordning och reda i asylpolitiken till sidans topp

"I en värld full av krig, förtryck och extrem ojämlikhet ska hårdare tag tas mot dem som flyr. Men när människor flyr från krig, förföljelse och förtryck finns ingen ordning och reda. Det finns bara kaos. Vårt ansvar är att underlätta i detta kaos genom att ge skydd till dem som behöver det." inEUmanity

Socialdemokraternas nya migrationspolitik som presenterades i början av maj av Stefan Löfven och Helén Fritzon har mött chockerad kritik från många håll. "Vi ser det som en avveckling av asylrätten och inte den utveckling som krävs i en tid med miljökatastrofer och krig, vilket har lett till att ett stort antal människor befinner sig på flykt, sa FARR:s ordförande Emma Persson och påpekade att många av flyktingarna är barn. "Nu krävs att Sverige återigen tar täten och visar att solidaritet med andra, oavsett var de kommer ifrån, är rätt väg att gå. Inte en restriktiv politik med inskränkta rättigheter."

FARR publicerar här ett av de många inläggen (läs fler nedan). Talet hölls av representanten för vår medlemsförening inEUmanity vid en manifestation för asylrätt i Malmö.

"Ordning och reda i asylpolitiken"

"Ordning och reda i asylpolitiken" Detta har blivit ett mantra som politiker oavsett blocktillhörighet älskar att rapa ur sig så fort de får en fråga som rör asylpolitik. Ordning och reda för oss här i Sverige alltså. Inte för dem som flyr.

Och andrummet! Kommer ni ihåg andrummet? Vem var det till för nu igen? För dem som flyr från krig och förtryck? För dem som förföljs för sina politiska övertygelser, sin religion eller sin sexualitet? Nej nej nej, det är inte de som behöver andrum! Det är vi här i Sverige! Vi som har det så jobbigt! Vi som inte har haft krig på över hundra år, och som lever i ett av världens tryggaste länder. Såklart vi behöver andrum!

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

FARR 18-01-01:

Det svarta 2017 - och nyårslöftena inför 2018 till sidans topp

Sanna Vestin, ordförande i FARR, nyårsdagen 2017

2017 var ett svart år.

Rohingyerna drevs ut från Burma i vår tids värsta etniska rensning. Inga flyktingar når Sverige därifrån. Men de statslösas rättslöshet, smugglarnas marknad och mottagarländernas iver att exportera katastrofen någon annanstans, helst till en ö, påminner om EU-ledarnas planer.

Förhoppningarna om fred i Syrien efter IS bakslag förmörkas av att ledaren som bombat, torterat och fördrivit sitt folk sitter lugn vid makten. Nyårsklockorna stördes av explosionerna i Kabul. Flyktingar från andra länder når fortfarande Sverige - men når sällan över nyhetsradarn.

Än märks svallvågorna efter tvärvändningen i Sverige 2015. Rättsövergrepp som bara drabbar "de andra" kan fortgå. Fantasin saknar gränser för nya åtstramningar. Idag kan den naiva okunskapen och fördomarna mot invandrare stå oemotsagda antingen de uttalas av ett nättroll eller en minister.

Vilka som tillåter det? Det gör "vi", "folket", "väljarna".

Samtidigt vet vi ju att det är "vi", "folket", "väljarna" som kommer att åstadkomma nästa vändning. Eller rättare sagt; Vi - vi asylsökande och papperslösa, vi skolkamrater, vi lärare, vi grannar, vi familjehem, vi arbetskamrater, vi idrottskamrater, vi läkare, psykologer och sjuksköterskor, vi socialsekreterare, alla vi som finns där för varandra när staten sviker.

(...)

Läs mer (Extern länk)

FARR 18-01-02 om insamling: Det är aldrig för sent... (Extern länk)

Refugees Deeply 18-01-12: The Top Refugee Issues to Watch in 2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

Sveriges Kristna Råd 17-12-13:

Kyrkorna återupprepar Juluppropets krav till sidans topp

Denna vecka är det ett år sedan landets kyrkor lanserade "Juluppropet - för en human migrationspolitik". Årsdagen uppmärksammas genom en unik sampublicering i sju kristna tidningar med en text från landets kyrkoledare med tre uppmaningar till regeringen.

Juluppropet, med sina tre krav till regeringen, skapade stor uppmärksamhet. Under några veckor skrev 80 000 personer under namninsamlingen som sedan överlämnades till dåvarande migrationsminister Morgan Johansson. Nu återupprepas kraven från förra årets namninsamling där människovärdesfrågan utifrån en kristen människosyn är utgångspunkten.

- Vi ser idag få tecken på en mer human svensk migrationspolitik trots att den globala situationen för människor på flykt är värre än någonsin där Sveriges asyllagstiftning fortfarande ligger på EU:s miniminivå, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd

- Landets kyrkoledare står fortfarande kvar vid de tre kraven som handlar om att ge barn, unga och familjer trygghet och framtidstro. Vi uppmanar våra folkvalda att arbeta för att Sverige återigen ska ligga i framkant när det gäller humanitet och rättssäkerhet, fortsätter Karin Wiborn.

Samtidigt som vi gläder oss i adventstid och förbereder oss för att ta emot julens stora gåva nås vi av allt fler rapporter om människor som är på flykt under svåra omständigheter. Nu senast från Libyen där människor säljs som slavar eller Myanmar där Rohingyer tvingas lämna sina hem. Vår jord är en osäker plats för många människor. Mest utsatta är barnen. Varje dag tvingas barn att fly hemifrån. Enligt UNHCR är mer än 65 miljoner människor på flykt varav 28 miljoner är barn. Det är betydligt fler än för bara några år sedan och den högsta siffran sedan andra världskriget.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Riksdagen 17-10-06:

Partimotioner från den allmänna motionstiden om flyktingpolitiken allmänt till sidans topp

Vänsterpartiet: dra tillbaka lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. (...) En amnesti bör införas för de ensamkommande barn som varit i Sverige i över ett år. (...) en utredning för att noggrant se över rättssäkerheten genom hela asylprocessen. (...)

Miljöpartiet: korta ned Migrationsverkets handläggningstider... underlätta för spårbyte och arbetskraftsinvandring... möjliggöra för parallella ansökningar om familjeåterförening och asyl... säkerställa att det finns tillgänglig information och vägledning om nya regelverk...

Centerpartiet: Förslagen som regeringen lagt kommer att få stora negativa effekter. De minskar både möjligheten för skyddsbehövande människor att få skydd och möjligheten för de som ändå får skydd att etablera sig i samhället. De gör byråkratin krångligare och mer omfattande, de gör vägen till jobb längre och de splittrar barnfamiljer.

Liberalerna: Vi är fortsatt kritiska till regeringens restriktiva regler avseende familjeåterförening. Vi är också kritiska till att regeringen tagit bort bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter (...) Vidare vill vi pröva möjligheten att införa prövningstillstånd för överklagande (...)

Moderaterna: Ska vi klara integrationen, då måste vi välja arbetslinjen framför bidragslinjen. Vi måste bryta bidragsberoende, se till att de alltid lönar sig att arbeta samt att fler enkla jobb kan växa fram.

Moderaterna: att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel, att det är tydliga krav på att försörja sig själv och sina anhöriga och tydliga krav för att bli svensk medborgare. Medborgarskapet i Sverige ska uppvärderas. (...) Det ska vara skillnad mellan ja och nej i asylprocessen. Den som nekats uppehållstillstånd i ett slutligt beslut ska så snart som möjligt återvända till sitt hemland.

Sverigedemokraterna: Det fortsatt hårda asyltrycket mot Sverige behöver minska ytterligare.

En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (Extern länk)

Bättre mottagande och etablering av Maria Ferm (MP) (Extern länk)

Migration och mottagande av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

En human och realistisk asylpolitik av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

En bättre start - integration som fungerar av Ulf Kristersson m.fl. (M) (Extern länk)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

En ansvarsfull invandringspolitik av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Motioner om migrationsområdet i bugeten till sidans topp

Centern: När regeringen värnar alla kostnadskrävande förmåner, men förvägrar människor deras rätt att söka skydd, värnar Centerpartiet människors rätt att söka skydd, men inte alla förmåner. För att säkerställa ett rättssäkert och kostnadseffektivt mottagande krävs ett antal saker. Ansökningsprocessen, med tillhörande väntetider, måste kontinuerligt ses över i syfte att minska de passiva väntetiderna och öka möjligheten till snabba och rättssäkra beslut. Arbetet med återvändande för de som får avslag på sin asylansökan måste ske på ett effektivt sätt och integrationen för de som får stanna måste sätta igång direkt.

Liberalerna: Liberalerna står i stort bakom de anslagsförändringar regeringen föreslår i sin budgetproposition men har ett antal andra prioriteringar som framkommer nedan. För en fullständigare beskrivning av liberala förslag för en human och realistisk asylpolitik hänvisas till Liberalernas särskilda motion i frågan.

Kristdemokraterna: Utgångspunkten är att försvara öppenheten och den fria rörligheten inom EU. Vi vill även se fler lagliga vägar in i unionen. Samtidigt ska vi kunna känna oss trygga i att asylprövningen är rättssäker, eftersom den som saknar skyddsskäl och får nej på sin asylansökan också ska lämna landet.

Moderaterna: Moderaterna föreslår besparingar på Migrationsverket genom effektiviseringar. Vi satsar på ett förstärkt återvändandearbete genom att utöka antalet förvarsplatser. Vi vill därtill att det ska finnas en jobbstimmulans i dagersättningen. Möjligheten till offentligt ombud i första instans i asylprocessen bör begränsas.

Sverigedemokraterna: Sedan hösten 2015, då asylmottagandet nådde sådana nivåer att flera myndigheter aktiverade krisorganisationer, har migrationspolitiken till viss del lagts om. Det är dock Sverigedemokraternas bedömning att ytterligare åtgärder både behövs och är genomförbara. Dessa återfinns i partiets budgetmotion samt partimotionen om invandringspolitik. Deras införande innebär stora besparingar inom utgiftsområdet.

Utgiftsområde 8 Migration av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

Utgiftsområde 8 Migration av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (Extern länk)

Utgiftsområde 8 Migration av Aron Modig m.fl. (KD) (Extern länk)

Utgiftsområde 8 Migration av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Utgiftsområde 8 Migration av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Regeringen 17-09-07:

Migration och etablering - tre år in i mandatperioden till sidans topp

Sedan regeringen tillträdde 2014 har många insatser gjorts för att klara flyktingmottagandet och nyanländas etablering i Sverige samt för att upprätthålla reglerad invandring och värna asylrätten. Regeringen arbetar också för en jämnare fördelning av flyktingar inom EU och för att EU:s framtida asylsystem ska vara rättsäkert och värna asylrätten.

Den viktigaste åtgärden för att motverka segregation är att öka sysselsättningen. Alla som kan jobba ska jobba och i dag är sysselsättningen hos utrikesfödda för låg. Regeringen har lagt om politiken för att nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden. Andelen som lämnar etableringsuppdrag för arbete eller studier har ökat sedan 2013 och sysselsättningen bland utrikes födda är den högsta på 12 år.

Migration och etablering - några av regeringens åtgärder hittills

Här är några exempel på insatser som genomförts hittills under mandatperioden.

Se listan över beslut och uppdrag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-09-27:

Först gråta, sedan kämpa - ett år med #vistårinteut till sidans topp

Den 27 september är det ett år sedan yrkes- och volontärnätverket#vistårinteut påbörjade kampen för alla de ensamkommande barn och unga som varit i Sverige under lång tid. #vistårinteut har sedan dess arbetat dygnet runt för att ge av vår kunskap och erfarenhet kring deras bedrövliga situation. Vårt fokus är att politikerna ska hitta en lösning under hösten så att ensamkommande som drabbats av extremt långa handläggningstider och en rättsosäker asylprocess får stanna.

En ettårsdag är normalt sett något att fira. Men vår årsdag är en sorgedag.

Vi sörjer att Sverige avhumaniserar barn som kom på flykt. Vi sörjer att unga fortfarande utsätts för rättsosäkerhet i asylprocessen; något vi visar i vår rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga. Vi sörjer att unga tar sina liv i desperation över att deras skyddsbehov inte tas på allvar vilket vi larmat om. Vi sörjer att unga blir godtyckligt åldersuppskrivna i rättsosäkra undersökningar och får avslag eftersom de bedöms som vuxna. Vi sörjer att det just nu sitter minderåriga ensamkommande i förvar för att de ska tvångsutvisas till det land de en gång tvingades fly från.

Vi sörjer att det finns kommuner runt om i Sverige som inte låter unga i utsatthet få bo kvar.

Vi sörjer att politiker inte lyssnar på oss och att vår kunskap och professionalitet inte tas tillvara i det gemensamma samhällsbygget.

Vi sörjer att de barn som kom utan föräldrar inte fått den trygghet och det liv de har rätt till enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, EU:s asylprocedurdirektiv, UNHCR och FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Men i sorgen finns kampen kvar med oförminskad styrka.

#vistårinteut

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Migration News Sheet 17-06-19:

Policymakers: Be as bold as your constituents and support a welcoming Europe! till sidans topp

The number of immigrants moving to and settling in Europe has increased over the past decade, and so has the openness of Europeans to migrants and especially to refugees. Perhaps surprisingly, despite the rhetoric spouted by some politicians, voters have not turned against people immigrating or seeking asylum, neither after the 2008 economic crisis nor following the large numbers of refugee arrivals in 2015. In fact, most Europeans support the reception of refugees in Europe, but want them to be allocated fairly between Member States. Indeed, more and more EU citizens recognise the cultural and economic benefits of immigration and, in turn, people with a migrant background are better integrated in countries with inclusive policies. Nevertheless, policy-makers remain reluctant to implement welcoming measures.

On World Refugee Day, we wonder why politicians are less bold than their constituents.

Trends extracted from recent survey data disprove the argument that the rising support for the far-right is due to a radical change of heart among Europeans. Instead, closer analysis reveals that the recent large numbers of arrivals have only mobilised a specific sub-group of the population, namely those who already viewed socio-demographic change as a risk to social order. In other words, it has politicised far-right voters.

It appears that Europeans are not only more open to immigration and asylum, they have also become more polarised: voters on the left of the political spectrum living in urban areas tend to know more immigrants, better see the opportunities they bring and want greater integration, while voters on the right living in culturally homogeneous regions tend to over-estimate immigration flows and their possible threats in terms of crime, competition and culture.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

ECRE Weekly Editorial: Are European politicians bowing to a phantom? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

FARR 17-04-08:

Låt inte hatet segra! till sidans topp

FARR känner starkt med de drabbade och deras familjer efter det som hände i Stockholm igår. Statsminister Stefan Löfven sa att "Sverige är utsatt för en attack". Vi konstaterar att om det är en attack mot det öppna och demokratiska samhället, är det desto viktigare att vi slår vakt om detta samhälle.

Våra tankar går en sådan här gång också till alla vars liv förmörkas av ett ständigt fientligt våld, till dem som tvingas fly och lämna sina familjer. Många av dem som sökt skydd i Sverige är nu rädda att mötas av ökande fientlighet.

Låt oss bli många som visar att vi inte låter hatet segra - i stället ska vi fortsätta arbeta för ett samhälle där alla som behöver skydd från våld eller oroligheter ska få det. Liksom de boende i Stockholm igår med självklar värme ställde upp för att hjälpa dem som inte kunde ta sig hem eller hämta sina barn, önskar vi i FARR att Sverige ställde upp för alla människor som flyr dagligt våld och dagliga hot.

Det största regeringspartiet skulle kunna visa omvärlden att vi värnar ett öppet och demokratiskt samhälle genom att återställa möjligheten för människor på flykt att leva tillsammans med sina familjer i långsiktig trygghet. Ingen människa ska behöva leva sitt liv i rädsla eller slitas ifrån sin familj!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

FARR 16-12-31:

Gott nytt år! till sidans topp

1916 har varit ett svart år för alla som arbetar för en human och solidarisk migrationspolitik. Flyktingar hindras från att få trygghet, familjer splittras, människor som varken kan få uppehållstillstånd eller utvisas ställs på gatan, ensamkommande barn slängs ut från skola och sammanhang och tvångsutvisningar återupptas till ett alltmer osäkert Afghanistan.

Ljuspunkterna har varit alla som reagerat och gått samman för mänskliga rättigheter.

Folkkampanj för Asylrätt lyckades inte stoppa den tillfälliga lagen men skapade nya allianser. Sedan den nya politiken börjat drabba asylsökande har asylsökande själva väckt opinion, till exempel genom Temporary Residence Unjust. Familjehem, gode män och andra som möter ensamkommande har organiserat sig i "Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa". Kyrkorna har gått ut med Juluppropet.

Frivilligorganisationer har var för sig och i olika samarbeten arbetat med att lyfta fram konsekvenser och lobba mot myndigheter och politiker. Senast i veckan före jul skrev representanter för FARR, Rådgivningsbyrån och Amnesty till riksdagens socialförsäkringsutskott. Vi pekade på att hindren för familjeåterförening och några av de nya reglerna i LMA-lagen har fått helt orimliga konsekvenser som vi tror att lagstiftarna inte avsett.

Vi önskar även politikerna ett gott nytt år men vi kommer inte att ge dem någon ro förrän de lyssnar.

Ett gott nytt år - det är ett år då människor på flykt får trygghet, familjer får återförenas och även samhällets utstötta behandlas som människor med mänskliga rättigheter.

En av FARR:s äldsta medlemmar, Anita Dorazio, hyllades med utmärkelsen "Årets Livsgärning" vid Svenska Hjältar-galan i TV4. - Jag är inte ensam, jag gör det här tillsammans med mina medarbetare och nätverksgrupper i hela landet, sa Anita i en intervju. - Jag ska kämpa ett tag till, men vi måste bli fler.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Amnesty International 16-10-04:

Tackling the global refugee crisis: From shirking to sharing responsibility till sidans topp

This report documents the precarious situation faced by many of the world's 21 million refugees, the vast majority of which are hosted in low and middle-income countries, while many of the world's wealthiest nations host the fewest and do the least. If all - or most - countries were to take a fair share of responsibility for hosting refugees then no one country would be overwhelmed and the lives of refugees would be significantly improved. Amnesty International is calling for all countries to put in places refugee resettlement programmes and to increase safe and legal routes for refugees to enter the country.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-10-07:

Partimotioner om flyktingpolitik och migrationspolitik till sidans topp

Vänsterpartiet: "Vänsterpartiet står varken bakom migrationsöverenskommelsen eller lagen om tillfälliga begränsningar i möjligheterna att söka asyl i Sverige, eftersom vi anser att de bygger på en felaktig verklighetsbeskrivning och skapar stort lidande för enskilda människor."

Centerpartiet: "Centerpartiet verkar för att utländska medborgare ska ha möjlighet att söka asyl i EU från närområdet för att inte behöva genomföra en illegal och farlig resa. I arbetet med detta finns också anledning att införa humanitära visum. Det skulle innebära en laglig möjlighet för flyktingar att få sin asyl prövad i Sverige."

Liberalerna: "Liberalerna står fast vid migrationsöverenskommelsen och rätten för barnfamiljer att återförenas även vid tillfälliga uppehållstillstånd och oavsett skyddsskäl. Vi röstade därför emot regeringens förslag som innebär att barnfamiljer nu splittras. Vidare är vi kritiska till att bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter, vilka var en viktig ventil för utsatta grupper som kvinnor, barn, äldre och hbtq-personer, nu tagits bort. "

Moderaterna: "Moderaterna anser att åtgärder såsom tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring bör bli permanenta och gälla även efter att giltighetstiden av den tillfälliga lagen har gått ut. Därutöver behöver Sverige en lagstiftning som ger förutsättningar för en tillfällig paus i flyktingmottagandet."

Kristdemokraterna: "Kristdemokraterna föreslår att alla personer som avser att söka asyl i Sverige hänvisas till asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar. Där registreras asylansökan och det görs en första "sortering" av ärendena. Syftet är att få till stånd en snabbare registrering och en beslutsprocess som både är rättssäker och effektiv. Genom ett samlat mottagande och beslutsprocess ökar möjligheten att förhindra att människor avviker och hamnar i en utsatt situation."

En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (Extern länk)

Rätten att söka skydd av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

Bättre mottagande och snabbare etablering av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

En liberal och human migrationspolitik av Jan Björklund m.fl. (L) (Extern länk)

Plan för ett starkare Sverige: En långsiktigt hållbar migrationspolitik av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (Extern länk)

Migration och integration av Andreas Carlson m.fl. (KD) (Extern länk)

En ansvarsfull invandringspolitik av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-10-07:

Motioner från den allmänna motionstiden till sidans topp

Införande av humanitära visum för att rädda liv av Magnus Manhammar (S) (Extern länk)

Fler lagliga vägar in i EU av Désirée Pethrus (KD) (Extern länk)

En mer rättvis och human flyktingpolitik av Fredrik Schulte (M), gäller att enbart ta emot kvotflyktingar (Extern länk)

Mottagande av vidarebosatta flyktingar av Paula Bieler (SD) (Extern länk)

Invandring enligt ett poängsystem av Johnny Skalin (SD) (Extern länk)

Humanitärt undantag av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP), gäller människosmuggling (Extern länk)

Förändring av lagen om särskild utlänningskontroll av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (Extern länk)

Asylärenden från säkra länder av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Ett rättssamhälle måste vid behov kontrollera ålder av Staffan Danielsson (C) (Extern länk)

Åldersbestämning av immigranter av Kent Ekeroth (SD) (Extern länk)

Obligatoriska ålderstester på ensamkommande av Anders Forsberg (SD) (Extern länk)

Asylskäl för personer under 18 år bedöms på samma sätt som asylskäl för dem över 18 år av Kent Ekeroth (SD) (Extern länk)

Palestinska flyktingar från Gaza av Hillevi Larsson (S) (Extern länk)

Hbt och flyktingskap av Börje Vestlund m.fl. (S) (Extern länk)

Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter av Jan Björklund m.fl. (L) (Extern länk)

Situationen för hbtq-flyktingar av Robert Hannah och Christina Örnebjär (båda L) (Extern länk)

Förenkling av familjeåterförening av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP) (Extern länk)

Möjligheter till uppehållstillstånd för företagare av Finn Bengtsson (M) (Extern länk)

Mer flexibla regler för arbetskraftsinvandring av Sofia Fölster (M) (Extern länk)

Slå vakt om arbetskraftsinvandringen av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (Extern länk)

Obligatorisk hälsokontroll för asylsökande av Boriana Åberg (M) (Extern länk)

Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (Extern länk)

Värdigt eget boende (VEBO) för asylsökande av Robert Hannah (L) (Extern länk)

En human flyktingpolitik av Ulrika Karlsson i Uppsala (M), gäller rätt att arbeta mm (Extern länk)

Trygg handläggning av asylsökande av Hanna Wigh (SD) (Extern länk)

Kommunalt självbestämmande om asylmottagande av Hanna Wigh (SD) (Extern länk)

Validering av migranters examina av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (båda M) (Extern länk)

Insatser för nyanlända barn och vuxna av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M), gäller skolgång (Extern länk)

Diskriminering, våld och förföljelse på flyktingförläggningar i Sverige av Robert Halef (KD) (Extern länk)

Kristna på asylboenden av Désirée Pethrus (KD) (Extern länk)

Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) (Extern länk)

Tillsättande av kriskommission om integrations- och invandringspolitiken av Martin Kinnunen (SD) (Extern länk)

Preskriptionstid på asylbeslut av Kent Ekeroth (SD) (Extern länk)

Ett hållbart flyktingmottagande av Sofia Fölster (M), om kvalifikation för tillgång till välfärd (Extern länk)

Betydelsen av svenskt medborgarskap av Jan Ericson m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

UNHCR 16-09-19:

UNHCR welcomes 'unprecedented force and resonance' of New York Declaration till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, has welcomed the historic adoption of the New York Declaration by 193 governments at today's United Nations General Assembly (UNGA) in New York, during the first-ever UN Summit on Addressing Large Movements of Refugees and Migrants.

Amidst unprecedented levels of people on the move, the Summit brings together government and UN leaders and representatives of civil society to better safeguard the rights of refugees and migrants and share responsibility on a global scale.

"Today we have an extraordinary opportunity to change gear," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi, speaking at the opening of the UNGA today.

Grandi said the Declaration "marks a political commitment of unprecedented force and resonance."

"It fills what has been a perennial gap in the international refugee protection system - that of truly sharing responsibility for refugees, in the spirit of the UN Charter."

The New York Declaration calls on countries which can resettle or reunite many more refugees to do so. It also calls for those in the richer part of the world to recognize their responsibility to provide timely and dependable humanitarian funding, while robustly investing in communities that host large numbers of refugees. Host countries are called upon to increase opportunities for refugee adults to work and for children to go to school. The Declaration commits governments to better address the drivers and triggers causing the record numbers of forcibly displaced in today's world.

The Declaration also tasks UNHCR to develop a Comprehensive Refugee Response Framework, setting out a blueprint for a stronger system with more reliable funding and early engagement of development actors to help those forced to flee their homes and the communities hosting them.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Video (Extern länk)

UNHCR 16-09-30: The New York Declaration is a 'once in a lifetime chance' for refugees (Extern länk)

UNHCR 16-10-03: UN chiefs call for greater solidarity with forcibly displaced (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 16-09-19:

Bryt brutaliseringen av flykting- och asylpolitiken till sidans topp

Idag möts världens stater i New York till ett FN-toppmöte om migration och flyktingskap. Mötet är det första i sitt slag och är ett tillfälle för staterna att visa mod och beslutsamhet för att hjälpa över 65 miljoner människor på flykt i världen.

Hala Mohammed, vice ordförande i Svenska Röda Korset, sammanfattar vårt ställningstagande.

För Sveriges del har den förändrade lagstiftningen på området inneburit en rad negativa konsekvenser och en tydlig förskjutning av attityder. Det gäller inte bara i Sverige utan i hela Europa. Hårdare restriktioner gäller framför allt:

+ möjligheter att få skydd

+ hur det eventuella skyddet ser ut

+ möjligheter till familjeåterförening

+ utformning av mottagandesystemet

+ vad som händer efter avslag

I svensk flyktingpolitik har ett historiskt skifte ägt rum, vår lagstiftning har nu anpassats till den lägsta nivån i Europa. Samtidigt sker en tilltagande brutalisering av såväl själva politiken som det offentliga samtalet. I centrum står åtgärder för att hindra flyktingarna från att söka skydd. Detta riskerar att leda till en avhumanisering av människor i en redan utsatt situation.

Våra frivilliga och anställda möter dagligen personer som vittnar om ökad otrygghet och försämrad hälsa. Det gäller inte minst vid våra behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Behandlingen försvåras och i vissa fall måste en inläggning inom akutpsykiatrin ske.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-09-23:

The United Nations Summit - a failed opportunity for much needed reform? till sidans topp

This week's UN Summit for Refugees and Migrants - which had been referred to as an "extraordinary opportunity" by UNHCR Chief Filippo Grandi - has instead been widely criticised by civil society organisations. The outcome of the Summit, the so-called New York Declaration, has been described as a document "thin on content and connections to practice" which fails to provide much needed reform and reflects the interests of States more than those of refugees.

At the Summit, Mohammed Badran, representative of the organisation Syrian Volunteers Netherlands, warned: "Crisis after crisis, conference after conference, it seems inaction is the only thing that the international community can agree on [...] If world leaders today are unable to find a solution to the refugee crisis, and the Syrian crisis, then this Summit is no different from all other conferences."

Through the New York Declaration, States have made a series of non-legally binding commitments to, among other things, protect the rights of all refugees and migrants regardless of their status; ensure access to education for migrant and refugee children; support countries rescuing, receiving and hosting large numbers of refugees and migrants; and to work towards ending child detention. In addition, the Declaration also provides for the International Organization of Migration (IOM) to become an official UN agency.

Human Rights Watch's Philippe Bolopion, commented, "I would say if you measure this document by what is at stake here, it certainly falls short of the mark. We're facing an historic crisis and the response is not historic." He added, "Is the outcome document up to the challenge? No, unquestionably it's not. Does that mean the summit is pointless? No, because it's precisely at moments like this that you need to regroup" to find durable solutions.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

Human Rights Watch 16-09-20:, The Refugee Summit a Failure of Vision, (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

Amnesty International 16-09-13:

World leaders have 'shirked, not shared' responsibility on refugee crisis till sidans topp

The abject failure of a United Nations summit to tackle the deepening global refugee crisis is a missed opportunity that will affect millions of the world's most vulnerable people unless leaders find alternative solutions to help them reach safety, Amnesty International said ahead of two high-profile refugee summits next week.

UN member states are set to adopt an ineffective refugee deal on 19 September. On 20 September, US President Barack Obama will appeal to leaders to make specific commitments that will help end the suffering of refugees across the world - a call that has so far been wilfully ignored.

"Faced with the worst refugee crisis in 70 years, world leaders have shown a shocking disregard for the human rights of people who have been forced to leave their homes due to conflict or persecution," said Salil Shetty, Secretary General of Amnesty International.

"We already know the UN summit is doomed to abject failure, while the Obama summit looks unlikely to pick up the pieces."

UN Secretary-General Ban Ki-moon had proposed a Global Compact on Refugees that would have asked governments to commit to welcoming 10% of the world's refugees annually.

However, member states stripped the UN proposals of any substance, making sure there was nothing obligating them to take in specific numbers of people.

The Global Compact on Refugees will now not be agreed before 2018. Instead, states will issue the "New York Declaration" with token commitments but bereft of concrete responsibility-sharing measures.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-09-13:

Öppet brev till riksdagsledamöterna till sidans topp

Idag den 13 september öppnas riksdagen. Ni som intar era platser kommer att passera en grupp demonstranter utanför. De är människor som drabbats av den tillfälliga asyllagen, den som saboterar människors möjlighet att få skydd i Sverige.

Se dem i ögonen. Förklara gärna varför ni tyckte det var en bra idé att förse dem med mer otrygghet - retroaktivt. De som demonstrerar kom till Sverige innan någon begränsningslag var påtänkt. Men asylsökande kan inte välja asylland.

Den tillfälliga lagen betyder korta tillstånd, fler splittrade familjer, fler avslag till traumatiserade och föräldralösa... Ungefär 12.000 ensamkommande barn beräknas bli utvisade inom ett par år (= bli papperslösa istället för att bli studenter).

Jag förstår att en del av er hade velat rösta mot lagen, men inte kunde gå emot ert parti. Det är svårt att rösta för sin övertygelse om det leder ut i den politiska kylan.

Andra har sina svåra val. Just idag måste en pappa avgöra om han ska lämna sitt barn i ett skyddsrum eller ett flyktingläger och säga "jag reser iväg för att du ska få komma efter". Med risk för att de aldrig ses.

Just idag väljer en mamma om hon ska låta sin äldste fara iväg för att inte bli värvad till den avskyvärda milisen, för att inte fängslas som sin pappa, för att inte bli kanonmat utan få ett normalt liv. Just idag vill en mamma inte tänka på vilka rånare eller gränsvakter utan samvete som hennes äldste ska träffa på vägen eller vad han själv kommer att göra för att överleva. Hon vet att det inte finns några bra val. Hon vill bara få det där samtalet; "mamma, jag är trygg nu, gråt inte mer".

I Turkiet väljer en journalist om han ska våga skriva sanningen om sin president.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

UNHCR 16-08-04:

Historic commitment by States to more equitable and predictable responses till sidans topp

Following five months of negotiations, the United Nations General Assembly on Tuesday (2 August) agreed by consensus upon a political declaration with two annexes which will pave the way for global compacts on refugees and migrants respectively in 2018.

The New York Declaration for refugees and migrants and related documents are to be adopted by Heads of State, Government and other High Representatives attending the UN Summit on Refugees and Migrants on 19 September. UNHCR stands ready to support the historic high-level commitments contained in the agreement.

"The negotiation process was clearly not an easy one, but we commend Member States for their hard work in reaching consensus on such a complex and urgent issue," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi.

"The message from the negotiations is clear: no one government can address large-scale movements of refugees on its own. International cooperation is the only way forward."

The political declaration includes a reaffirmation of basic principles of international refugee law and responsibility-sharing for refugees, and represents a solid basis on which to develop more coordinated - and more equitable - comprehensive responses to future large-scale refugee movements, as well as to existing protracted refugee situations.

The Global Compacts - to be adopted in 2018 - will affirm the commitment to greater responsibility-sharing based on a comprehensive refugee response framework in the case of refugees, and set out a range of principles, commitments and understandings among Member States regarding international migration in all its dimensions, in the case of migrants.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om FN-konferensen 19 september (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.