fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Allmän flyktingpolitisk debatt

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190415:

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Migration och asylpolitik till sidans topp

Regeringen bör ta fram ett förslag som möjliggör utvisning på grund av brott i fler fall än i dag.

Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över lagstiftningen på området.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om migration och asylpolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Socialförsäkringsutskottets sammanfattning:

Utskottet föreslår med anledning av ett antal motionsyrkanden att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden om bl.a. svensk migrationspolitik, fri rörlighet för EU-medborgare och samarbetet inom EU på asyl- och migrationsområdet, asylprocessen, mottagande av asylsökande, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut samt utvisning på grund av brott.

I ärendet finns 49 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och fem särskilda yttranden (SD, C, L).

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall. Avslag på övriga motioner.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med länkar till 66 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk)

Debatten : webb-TV och protokoll (Extern länk)

Utvalda motioner (samtliga avslagna):

En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (Extern länk)

En mer medmänsklig flyktingpolitik, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

Migration och mottagande, av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

En human och realistisk asylpolitik, av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik, av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

En hållbar och rättssäker asylpolitik, av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

Spårbyte för fler, av Maria Ferm (MP) (Extern länk)

Förbättra situationen för ensamkommande ungdomar, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

Retroaktiv åldersbedömning av ensamkommande, av Jörgen Grubb (SD) (Extern länk)

En feministisk asylpolitik, av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (Extern länk)

Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare, av Richard Jomshof (SD) (Extern länk)

Fler lagliga vägar för att söka asyl, av Magnus Manhammar (S) (Extern länk)

Situationen för hbt-flyktingar, av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (Extern länk)

Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

Riksdagen 19-03-14:

Statsministerns frågestund: om en stram och hållbar migrationspolitik till sidans topp

Anf. 70 Maria Malmer Stenergard (M)

Herr talman! Runt om i Sverige vittnar man om en helt ohållbar situation för de unga vuxna som har fått stanna här till följd av gymnasielagen, som de rödgröna drev igenom. De drabbas av hemlöshet och utnyttjas av kriminella gäng. Socialdemokraternas egna kommunalråd larmar om att regeringen inte har tänkt på konsekvenserna. Tyvärr är detta bara ännu ett exempel på en misslyckad integrationspolitik. Det måste vara slut på det nu!

Vi moderater är beredda att vara med och ta ansvar för en stram och hållbar migrationspolitik, men då måste en rad frågor upp på bordet. Det handlar om anhöriginvandring, uppvärdering av medborgarskap, kvalificering in i välfärden och ett fungerande återvändande.

Det besked som hittills har kommit från regeringen är att man bara är beredd att titta på ett fåtal frågor som endast syftar till att göra migrationspolitiken mer generös. Det är inte att ta ansvar. Varför är regeringen inte beredd att ta det bredare ansvaret?

Läs mer från anförande nr 70 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Riksdagen 19-01-30:

Partiledardebatt till sidans topp

/Utdrag:/

Anf. 34 Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Sedan min allra första dag som partiledare har jag sträckt ut handen till Stefan Löfven för att hitta en gemensam lösning på migrationspolitiken. Decennier av ogenomtänkt ryckighet borde få ett slut. Vi har gått från gränslös öppenhet till panikartad omläggning, från åtstramad S-politik till amnesti för ensamkommande. Med januariöverenskommelsen läggs nu politiken om en gång till.

Moderaterna och Socialdemokraterna borde i stället ta fasta på det som egentligen förenar oss, framför allt den krävande insikten om att vi i Sverige har vår del av ansvaret för att göra gott i en trasig värld men att vi samtidigt bär hela ansvaret för hur det sedan går här hemma i Sverige. Migration och integration hänger nämligen ihop.

Regeringen och stödpartierna har nu enats om att tillsätta en parlamentarisk utredning. Det är nog bra. Men den kräver inriktning. Och vad kan hela det nya regeringsunderlaget egentligen enas om?

Lite vet vi: Den tillfälliga lagen ska förlängas men ändå öppna för fler anhöriginvandrare. Regeringen vill ha nya undantag från en långsiktigt hållbar politik. Det är en riskabel väg. Därefter får vi gissa. Vi får inget veta om återvändande, om de som lever här laglöst och skyddslöst eller om risken för att Sverige återgår till generösare regler än resten av EU.

Varje civiliserat land måste vara en del av den stora världen. Men varje fungerande land måste också ha kontroll över sina egna gränser. Det har inte Sverige i dag.

Moderaterna och Socialdemokraterna har historiskt tagit ansvar för de här svåra frågorna, har hållit i när andra har släppt efter. Man brukar säga att med makt följer ansvar. Men nu väljer Socialdemokraterna makt framför ansvar.

Läs debatten, anförandena 34-38 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Riksdagen 18-10-17:

Allmänpolitisk riksdagsdebatt: Migration och integration till sidans topp

/Debatt 1 timme 18 minuter, 45 inlägg från alla partier/

Anf. 301 Rikard Larsson (S)

Fru talman! Många beskrivningar har gjorts av det som hände 2015 då över 160 000 människor sökte asyl i Sverige. Det är de högsta siffrorna någonsin, och det innebar väldigt stora påfrestningar på vårt samhälle.

Vi såg också den styrka som finns i vårt civilsamhälle, med alla frivilliga som hjälpte till och ställde upp dygnet runt för att kunna hantera det akuta mottagandet. För mig som socialdemokrat och riksdagspolitiker var detta ett styrkebevis från vårt välfärdssamhälle. Kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer, enskilda medborgare och pensionerade lärare ställde upp.

Det var samtidigt tydligt att ansvaret för flyktingsituationen inom EU inte kunde bäras av bara ett par enskilda länder. Det var grunden till att vi sökte breda överenskommelser och fick vidta ett antal akuta åtgärder. Det var svårt, men det var nödvändigt för att hantera en akut situation och för att tydligare få upp frågan om gemensamt ansvarstagande på den europeiska dagordningen.

Anledningen till att det var svårt är nog lätt att begripa för de flesta. Det är politiska beslut som rör enskilda människor, dessutom många människor i en mycket svår och utsatt position. Men alternativet, att inte agera, skulle också få konsekvenser, både i Sverige och för hur vi skulle kunna driva på internationellt för ett gemensamt ansvarstagande.

Trots en bred överenskommelse finns det fortfarande mycket skilda åsikter här i kammaren om migrationspolitiken. Det kan vara naturligt. Men det som oroar mig mer är den skillnad som finns när det gäller integrationspolitiken och de signaler som vissa politiska företrädare väljer att skicka ut.

(...)

Se debatten i webb-TV eller läs protokollet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Farr 18-08-27:

Val 2018 - Så röstade partierna till sidans topp

FARR har gjort en sammanställning av hur riksdagspartierna röstat i några viktiga migrationsfrågor sedan "tvärvändningen" 24 november 2015. Listan innehåller ett urval av omröstningar som gått till votering med rösträkning.

Artikeln är färdigställd 10 juni 2018 och publicerades första gången i Artikel 14 nr 2/2018.

17 december 2015. Införande av ID-kontroller på bussar, båtar och tåg.

S, MP och SD röstade för id-kontrollerna. C och V röstade emot. M, L och KD avstod.

M, L och KD ville begränsa lagen i tid. S, MP och SD röstade emot det. C och V avstod.

L och KD krävde att barn i föräldrars sällskap skulle undantas. S, M, MP och SD röstade emot det. C och V avstod.

27 januari 2016: Bosättningslagen: Obligatorisk anvisning av nyanlända till kommuner

Alla partier utom SD röstade för lagen.

V ville inför sanktioner mot kommuner som inte ställer upp. Alla andra partier röstade emot det.

27 april 2016: ändrade regler för bistånd till vissa utlänningar - LMA-lagen

Ändringarna i LMA-lagen, som gjorde att allt boende och bistånd dras in efter slutligt avslag utom för barnfamiljer, röstades igenom med acklamation (utan rösträkning).

SD krävde att inga undantag ska kunna göras och att nedsättningar ska göras redan för asylsökande, men alla andra partier röstade emot detta.

V hade en reservation om att inte införa ändringarna, men den gick inte till omröstning.

20 juni 2016: Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Detta är "den tillfälliga lagen" eller "begränsningslagen".

S, M, MP och SD röstade för propositionen i dess helhet. C och V röstade emot. KD och L avstod.

(...)

Läs hela listan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-08-29:

Val 2018 - Partiernas program till sidans topp

Spelar det någon roll för flyktingpolitiken vilket parti du röstar på?

FARR presenterar här en överblick över förslag som riksdagspartierna och Fi har lagt på asyl- och anhörigområdet. Texten utgår från deras motioner och offentliga program. Det är svårt att vara helt korrekt i stunden och alla krav ryms inte. Med reservation för svårigheten att göra alla rättvisa kan denna sammanställning ändå ge en ögonblicksbild.

Den första versionen av artikeln färdigställdes 10 juni 2018 och publicerades i Artikel 14 nr 2/2018.

Rätten att söka asyl

Moderaterna vill på sikt ersätta dagens asylsystem med ett kvotflyktingsystem med asylprövning utanför EU:s gräns. När detta är infört ska personer som anländer till Sverige från ett annat EU-land utan att ha registrerats på vägen ändå kunna avvisas vid gränsen.

Varken övriga allianspartier, regeringspartierna eller Vänsterpartiet stödjer denna idé. Att "asylrätten ska värnas" är ett vanligt påpekande även om partierna på olika sätt vill hålla nere antalet. Socialdemokraterna har uttalat att Sverige bara ska ta emot det antal asylsökande som motsvarar Sveriges storlek. Men partiet har inte lagt något förslag om ett tak, utan målsättningen ska uppnås på andra sätt.

/Fler rubriker i artikeln:/

Lagliga vägar

Den tillfälliga lagen

Preskriptionstid/amnesti

Rättigheter för papperslösa

Boende

Återtagandeavtal och samarbeten

Särskilda rättigheter och hänsyn - exempel

Diverse krav på "hårdare tag":

Läs genomgången i sin helhet (Extern länk)

Se även:

SvT Skåne 18-08-31: Migrationsministern: "Vi måste dra erfarenheter av det som hände 2015" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-08-31:

Val 2018 - Den tillfälliga lagen till sidans topp

Den tillfälliga asyllagen som gäller nu är treårig. Om den inte ska upphöra att gälla av sig självt efter den 19 juli 2019 så måste nya lagändringar göras. Antalet asylsökande har redan minskat drastiskt, vilket var syftet med lagen. Varför anser nu flera partier att det är omöjligt att bara låta lagen löpa ut? FARR:s Sanna Vestin analyserar argumenten.

I juli 2016 antog riksdagen en tillfällig asyllag (Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige) som skulle gälla i tre år. Den tillfälliga begränsningslagen innehåller fyra delar: Att alla tillstånd av asylskäl är tidsbegränsade, att familjeåterförening hindras för stora grupper, att det blivit svårare att få uppehållstillstånd av ömmande omständigheter och att kategorin "övriga skyddsbehövande" har tagits bort.

När den tillfälliga lagen föreslogs kritiserades den för att bryta mot internationella konventioner. Argumentet för lagen var just att den var tillfällig. Att hindra familjeåterförening endast under tre år skulle till exempel vara proportionerligt enligt Europakonventionen, menade regeringen.

EU:s asylpaket, CEAS

Det sägs ofta att EU:s nya asylregler kommer att förhindra Sverige att återgå till tidigare lagstiftningen - något som även FARR har hävdat. Bakgrunden är att EU-kommissionens ursprungliga förslag innebar att alla tillstånd av asylskäl ska vara tidsbegränsade på ungefär samma nivå som gäller nu i Sverige. Men hur slutresultatet blir om staterna lyckas komma överens vet vi inte. I den senaste kompromissen, som inte har antagits när detta skrivs, så tillåts permanenta tillstånd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

FARR:s valartiklar samlade (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

FARR 18-05-18:

Om ordning och reda i asylpolitiken till sidans topp

"I en värld full av krig, förtryck och extrem ojämlikhet ska hårdare tag tas mot dem som flyr. Men när människor flyr från krig, förföljelse och förtryck finns ingen ordning och reda. Det finns bara kaos. Vårt ansvar är att underlätta i detta kaos genom att ge skydd till dem som behöver det." inEUmanity

Socialdemokraternas nya migrationspolitik som presenterades i början av maj av Stefan Löfven och Helén Fritzon har mött chockerad kritik från många håll. "Vi ser det som en avveckling av asylrätten och inte den utveckling som krävs i en tid med miljökatastrofer och krig, vilket har lett till att ett stort antal människor befinner sig på flykt, sa FARR:s ordförande Emma Persson och påpekade att många av flyktingarna är barn. "Nu krävs att Sverige återigen tar täten och visar att solidaritet med andra, oavsett var de kommer ifrån, är rätt väg att gå. Inte en restriktiv politik med inskränkta rättigheter."

FARR publicerar här ett av de många inläggen (läs fler nedan). Talet hölls av representanten för vår medlemsförening inEUmanity vid en manifestation för asylrätt i Malmö.

"Ordning och reda i asylpolitiken"

"Ordning och reda i asylpolitiken" Detta har blivit ett mantra som politiker oavsett blocktillhörighet älskar att rapa ur sig så fort de får en fråga som rör asylpolitik. Ordning och reda för oss här i Sverige alltså. Inte för dem som flyr.

Och andrummet! Kommer ni ihåg andrummet? Vem var det till för nu igen? För dem som flyr från krig och förtryck? För dem som förföljs för sina politiska övertygelser, sin religion eller sin sexualitet? Nej nej nej, det är inte de som behöver andrum! Det är vi här i Sverige! Vi som har det så jobbigt! Vi som inte har haft krig på över hundra år, och som lever i ett av världens tryggaste länder. Såklart vi behöver andrum!

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

FARR 18-01-01:

Det svarta 2017 - och nyårslöftena inför 2018 till sidans topp

Sanna Vestin, ordförande i FARR, nyårsdagen 2017

2017 var ett svart år.

Rohingyerna drevs ut från Burma i vår tids värsta etniska rensning. Inga flyktingar når Sverige därifrån. Men de statslösas rättslöshet, smugglarnas marknad och mottagarländernas iver att exportera katastrofen någon annanstans, helst till en ö, påminner om EU-ledarnas planer.

Förhoppningarna om fred i Syrien efter IS bakslag förmörkas av att ledaren som bombat, torterat och fördrivit sitt folk sitter lugn vid makten. Nyårsklockorna stördes av explosionerna i Kabul. Flyktingar från andra länder når fortfarande Sverige - men når sällan över nyhetsradarn.

Än märks svallvågorna efter tvärvändningen i Sverige 2015. Rättsövergrepp som bara drabbar "de andra" kan fortgå. Fantasin saknar gränser för nya åtstramningar. Idag kan den naiva okunskapen och fördomarna mot invandrare stå oemotsagda antingen de uttalas av ett nättroll eller en minister.

Vilka som tillåter det? Det gör "vi", "folket", "väljarna".

Samtidigt vet vi ju att det är "vi", "folket", "väljarna" som kommer att åstadkomma nästa vändning. Eller rättare sagt; Vi - vi asylsökande och papperslösa, vi skolkamrater, vi lärare, vi grannar, vi familjehem, vi arbetskamrater, vi idrottskamrater, vi läkare, psykologer och sjuksköterskor, vi socialsekreterare, alla vi som finns där för varandra när staten sviker.

(...)

Läs mer (Extern länk)

FARR 18-01-02 om insamling: Det är aldrig för sent... (Extern länk)

Refugees Deeply 18-01-12: The Top Refugee Issues to Watch in 2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

Sveriges Kristna Råd 17-12-13:

Kyrkorna återupprepar Juluppropets krav till sidans topp

Denna vecka är det ett år sedan landets kyrkor lanserade "Juluppropet - för en human migrationspolitik". Årsdagen uppmärksammas genom en unik sampublicering i sju kristna tidningar med en text från landets kyrkoledare med tre uppmaningar till regeringen.

Juluppropet, med sina tre krav till regeringen, skapade stor uppmärksamhet. Under några veckor skrev 80 000 personer under namninsamlingen som sedan överlämnades till dåvarande migrationsminister Morgan Johansson. Nu återupprepas kraven från förra årets namninsamling där människovärdesfrågan utifrån en kristen människosyn är utgångspunkten.

- Vi ser idag få tecken på en mer human svensk migrationspolitik trots att den globala situationen för människor på flykt är värre än någonsin där Sveriges asyllagstiftning fortfarande ligger på EU:s miniminivå, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd

- Landets kyrkoledare står fortfarande kvar vid de tre kraven som handlar om att ge barn, unga och familjer trygghet och framtidstro. Vi uppmanar våra folkvalda att arbeta för att Sverige återigen ska ligga i framkant när det gäller humanitet och rättssäkerhet, fortsätter Karin Wiborn.

Samtidigt som vi gläder oss i adventstid och förbereder oss för att ta emot julens stora gåva nås vi av allt fler rapporter om människor som är på flykt under svåra omständigheter. Nu senast från Libyen där människor säljs som slavar eller Myanmar där Rohingyer tvingas lämna sina hem. Vår jord är en osäker plats för många människor. Mest utsatta är barnen. Varje dag tvingas barn att fly hemifrån. Enligt UNHCR är mer än 65 miljoner människor på flykt varav 28 miljoner är barn. Det är betydligt fler än för bara några år sedan och den högsta siffran sedan andra världskriget.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Riksdagen 17-10-06:

Partimotioner från den allmänna motionstiden om flyktingpolitiken allmänt till sidans topp

Vänsterpartiet: dra tillbaka lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. (...) En amnesti bör införas för de ensamkommande barn som varit i Sverige i över ett år. (...) en utredning för att noggrant se över rättssäkerheten genom hela asylprocessen. (...)

Miljöpartiet: korta ned Migrationsverkets handläggningstider... underlätta för spårbyte och arbetskraftsinvandring... möjliggöra för parallella ansökningar om familjeåterförening och asyl... säkerställa att det finns tillgänglig information och vägledning om nya regelverk...

Centerpartiet: Förslagen som regeringen lagt kommer att få stora negativa effekter. De minskar både möjligheten för skyddsbehövande människor att få skydd och möjligheten för de som ändå får skydd att etablera sig i samhället. De gör byråkratin krångligare och mer omfattande, de gör vägen till jobb längre och de splittrar barnfamiljer.

Liberalerna: Vi är fortsatt kritiska till regeringens restriktiva regler avseende familjeåterförening. Vi är också kritiska till att regeringen tagit bort bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter (...) Vidare vill vi pröva möjligheten att införa prövningstillstånd för överklagande (...)

Moderaterna: Ska vi klara integrationen, då måste vi välja arbetslinjen framför bidragslinjen. Vi måste bryta bidragsberoende, se till att de alltid lönar sig att arbeta samt att fler enkla jobb kan växa fram.

Moderaterna: att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel, att det är tydliga krav på att försörja sig själv och sina anhöriga och tydliga krav för att bli svensk medborgare. Medborgarskapet i Sverige ska uppvärderas. (...) Det ska vara skillnad mellan ja och nej i asylprocessen. Den som nekats uppehållstillstånd i ett slutligt beslut ska så snart som möjligt återvända till sitt hemland.

Sverigedemokraterna: Det fortsatt hårda asyltrycket mot Sverige behöver minska ytterligare.

En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (Extern länk)

Bättre mottagande och etablering av Maria Ferm (MP) (Extern länk)

Migration och mottagande av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

En human och realistisk asylpolitik av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

En bättre start - integration som fungerar av Ulf Kristersson m.fl. (M) (Extern länk)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

En ansvarsfull invandringspolitik av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Motioner om migrationsområdet i bugeten till sidans topp

Centern: När regeringen värnar alla kostnadskrävande förmåner, men förvägrar människor deras rätt att söka skydd, värnar Centerpartiet människors rätt att söka skydd, men inte alla förmåner. För att säkerställa ett rättssäkert och kostnadseffektivt mottagande krävs ett antal saker. Ansökningsprocessen, med tillhörande väntetider, måste kontinuerligt ses över i syfte att minska de passiva väntetiderna och öka möjligheten till snabba och rättssäkra beslut. Arbetet med återvändande för de som får avslag på sin asylansökan måste ske på ett effektivt sätt och integrationen för de som får stanna måste sätta igång direkt.

Liberalerna: Liberalerna står i stort bakom de anslagsförändringar regeringen föreslår i sin budgetproposition men har ett antal andra prioriteringar som framkommer nedan. För en fullständigare beskrivning av liberala förslag för en human och realistisk asylpolitik hänvisas till Liberalernas särskilda motion i frågan.

Kristdemokraterna: Utgångspunkten är att försvara öppenheten och den fria rörligheten inom EU. Vi vill även se fler lagliga vägar in i unionen. Samtidigt ska vi kunna känna oss trygga i att asylprövningen är rättssäker, eftersom den som saknar skyddsskäl och får nej på sin asylansökan också ska lämna landet.

Moderaterna: Moderaterna föreslår besparingar på Migrationsverket genom effektiviseringar. Vi satsar på ett förstärkt återvändandearbete genom att utöka antalet förvarsplatser. Vi vill därtill att det ska finnas en jobbstimmulans i dagersättningen. Möjligheten till offentligt ombud i första instans i asylprocessen bör begränsas.

Sverigedemokraterna: Sedan hösten 2015, då asylmottagandet nådde sådana nivåer att flera myndigheter aktiverade krisorganisationer, har migrationspolitiken till viss del lagts om. Det är dock Sverigedemokraternas bedömning att ytterligare åtgärder både behövs och är genomförbara. Dessa återfinns i partiets budgetmotion samt partimotionen om invandringspolitik. Deras införande innebär stora besparingar inom utgiftsområdet.

Utgiftsområde 8 Migration av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

Utgiftsområde 8 Migration av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (Extern länk)

Utgiftsområde 8 Migration av Aron Modig m.fl. (KD) (Extern länk)

Utgiftsområde 8 Migration av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Utgiftsområde 8 Migration av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Regeringen 17-09-07:

Migration och etablering - tre år in i mandatperioden till sidans topp

Sedan regeringen tillträdde 2014 har många insatser gjorts för att klara flyktingmottagandet och nyanländas etablering i Sverige samt för att upprätthålla reglerad invandring och värna asylrätten. Regeringen arbetar också för en jämnare fördelning av flyktingar inom EU och för att EU:s framtida asylsystem ska vara rättsäkert och värna asylrätten.

Den viktigaste åtgärden för att motverka segregation är att öka sysselsättningen. Alla som kan jobba ska jobba och i dag är sysselsättningen hos utrikesfödda för låg. Regeringen har lagt om politiken för att nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden. Andelen som lämnar etableringsuppdrag för arbete eller studier har ökat sedan 2013 och sysselsättningen bland utrikes födda är den högsta på 12 år.

Migration och etablering - några av regeringens åtgärder hittills

Här är några exempel på insatser som genomförts hittills under mandatperioden.

Se listan över beslut och uppdrag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-09-27:

Först gråta, sedan kämpa - ett år med #vistårinteut till sidans topp

Den 27 september är det ett år sedan yrkes- och volontärnätverket#vistårinteut påbörjade kampen för alla de ensamkommande barn och unga som varit i Sverige under lång tid. #vistårinteut har sedan dess arbetat dygnet runt för att ge av vår kunskap och erfarenhet kring deras bedrövliga situation. Vårt fokus är att politikerna ska hitta en lösning under hösten så att ensamkommande som drabbats av extremt långa handläggningstider och en rättsosäker asylprocess får stanna.

En ettårsdag är normalt sett något att fira. Men vår årsdag är en sorgedag.

Vi sörjer att Sverige avhumaniserar barn som kom på flykt. Vi sörjer att unga fortfarande utsätts för rättsosäkerhet i asylprocessen; något vi visar i vår rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga. Vi sörjer att unga tar sina liv i desperation över att deras skyddsbehov inte tas på allvar vilket vi larmat om. Vi sörjer att unga blir godtyckligt åldersuppskrivna i rättsosäkra undersökningar och får avslag eftersom de bedöms som vuxna. Vi sörjer att det just nu sitter minderåriga ensamkommande i förvar för att de ska tvångsutvisas till det land de en gång tvingades fly från.

Vi sörjer att det finns kommuner runt om i Sverige som inte låter unga i utsatthet få bo kvar.

Vi sörjer att politiker inte lyssnar på oss och att vår kunskap och professionalitet inte tas tillvara i det gemensamma samhällsbygget.

Vi sörjer att de barn som kom utan föräldrar inte fått den trygghet och det liv de har rätt till enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, EU:s asylprocedurdirektiv, UNHCR och FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Men i sorgen finns kampen kvar med oförminskad styrka.

#vistårinteut

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Migration News Sheet 17-06-19:

Policymakers: Be as bold as your constituents and support a welcoming Europe! till sidans topp

The number of immigrants moving to and settling in Europe has increased over the past decade, and so has the openness of Europeans to migrants and especially to refugees. Perhaps surprisingly, despite the rhetoric spouted by some politicians, voters have not turned against people immigrating or seeking asylum, neither after the 2008 economic crisis nor following the large numbers of refugee arrivals in 2015. In fact, most Europeans support the reception of refugees in Europe, but want them to be allocated fairly between Member States. Indeed, more and more EU citizens recognise the cultural and economic benefits of immigration and, in turn, people with a migrant background are better integrated in countries with inclusive policies. Nevertheless, policy-makers remain reluctant to implement welcoming measures.

On World Refugee Day, we wonder why politicians are less bold than their constituents.

Trends extracted from recent survey data disprove the argument that the rising support for the far-right is due to a radical change of heart among Europeans. Instead, closer analysis reveals that the recent large numbers of arrivals have only mobilised a specific sub-group of the population, namely those who already viewed socio-demographic change as a risk to social order. In other words, it has politicised far-right voters.

It appears that Europeans are not only more open to immigration and asylum, they have also become more polarised: voters on the left of the political spectrum living in urban areas tend to know more immigrants, better see the opportunities they bring and want greater integration, while voters on the right living in culturally homogeneous regions tend to over-estimate immigration flows and their possible threats in terms of crime, competition and culture.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

ECRE Weekly Editorial: Are European politicians bowing to a phantom? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

FARR 17-04-08:

Låt inte hatet segra! till sidans topp

FARR känner starkt med de drabbade och deras familjer efter det som hände i Stockholm igår. Statsminister Stefan Löfven sa att "Sverige är utsatt för en attack". Vi konstaterar att om det är en attack mot det öppna och demokratiska samhället, är det desto viktigare att vi slår vakt om detta samhälle.

Våra tankar går en sådan här gång också till alla vars liv förmörkas av ett ständigt fientligt våld, till dem som tvingas fly och lämna sina familjer. Många av dem som sökt skydd i Sverige är nu rädda att mötas av ökande fientlighet.

Låt oss bli många som visar att vi inte låter hatet segra - i stället ska vi fortsätta arbeta för ett samhälle där alla som behöver skydd från våld eller oroligheter ska få det. Liksom de boende i Stockholm igår med självklar värme ställde upp för att hjälpa dem som inte kunde ta sig hem eller hämta sina barn, önskar vi i FARR att Sverige ställde upp för alla människor som flyr dagligt våld och dagliga hot.

Det största regeringspartiet skulle kunna visa omvärlden att vi värnar ett öppet och demokratiskt samhälle genom att återställa möjligheten för människor på flykt att leva tillsammans med sina familjer i långsiktig trygghet. Ingen människa ska behöva leva sitt liv i rädsla eller slitas ifrån sin familj!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

FARR 16-12-31:

Gott nytt år! till sidans topp

1916 har varit ett svart år för alla som arbetar för en human och solidarisk migrationspolitik. Flyktingar hindras från att få trygghet, familjer splittras, människor som varken kan få uppehållstillstånd eller utvisas ställs på gatan, ensamkommande barn slängs ut från skola och sammanhang och tvångsutvisningar återupptas till ett alltmer osäkert Afghanistan.

Ljuspunkterna har varit alla som reagerat och gått samman för mänskliga rättigheter.

Folkkampanj för Asylrätt lyckades inte stoppa den tillfälliga lagen men skapade nya allianser. Sedan den nya politiken börjat drabba asylsökande har asylsökande själva väckt opinion, till exempel genom Temporary Residence Unjust. Familjehem, gode män och andra som möter ensamkommande har organiserat sig i "Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa". Kyrkorna har gått ut med Juluppropet.

Frivilligorganisationer har var för sig och i olika samarbeten arbetat med att lyfta fram konsekvenser och lobba mot myndigheter och politiker. Senast i veckan före jul skrev representanter för FARR, Rådgivningsbyrån och Amnesty till riksdagens socialförsäkringsutskott. Vi pekade på att hindren för familjeåterförening och några av de nya reglerna i LMA-lagen har fått helt orimliga konsekvenser som vi tror att lagstiftarna inte avsett.

Vi önskar även politikerna ett gott nytt år men vi kommer inte att ge dem någon ro förrän de lyssnar.

Ett gott nytt år - det är ett år då människor på flykt får trygghet, familjer får återförenas och även samhällets utstötta behandlas som människor med mänskliga rättigheter.

En av FARR:s äldsta medlemmar, Anita Dorazio, hyllades med utmärkelsen "Årets Livsgärning" vid Svenska Hjältar-galan i TV4. - Jag är inte ensam, jag gör det här tillsammans med mina medarbetare och nätverksgrupper i hela landet, sa Anita i en intervju. - Jag ska kämpa ett tag till, men vi måste bli fler.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Amnesty International 16-10-04:

Tackling the global refugee crisis: From shirking to sharing responsibility till sidans topp

This report documents the precarious situation faced by many of the world's 21 million refugees, the vast majority of which are hosted in low and middle-income countries, while many of the world's wealthiest nations host the fewest and do the least. If all - or most - countries were to take a fair share of responsibility for hosting refugees then no one country would be overwhelmed and the lives of refugees would be significantly improved. Amnesty International is calling for all countries to put in places refugee resettlement programmes and to increase safe and legal routes for refugees to enter the country.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-10-07:

Partimotioner om flyktingpolitik och migrationspolitik till sidans topp

Vänsterpartiet: "Vänsterpartiet står varken bakom migrationsöverenskommelsen eller lagen om tillfälliga begränsningar i möjligheterna att söka asyl i Sverige, eftersom vi anser att de bygger på en felaktig verklighetsbeskrivning och skapar stort lidande för enskilda människor."

Centerpartiet: "Centerpartiet verkar för att utländska medborgare ska ha möjlighet att söka asyl i EU från närområdet för att inte behöva genomföra en illegal och farlig resa. I arbetet med detta finns också anledning att införa humanitära visum. Det skulle innebära en laglig möjlighet för flyktingar att få sin asyl prövad i Sverige."

Liberalerna: "Liberalerna står fast vid migrationsöverenskommelsen och rätten för barnfamiljer att återförenas även vid tillfälliga uppehållstillstånd och oavsett skyddsskäl. Vi röstade därför emot regeringens förslag som innebär att barnfamiljer nu splittras. Vidare är vi kritiska till att bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter, vilka var en viktig ventil för utsatta grupper som kvinnor, barn, äldre och hbtq-personer, nu tagits bort. "

Moderaterna: "Moderaterna anser att åtgärder såsom tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring bör bli permanenta och gälla även efter att giltighetstiden av den tillfälliga lagen har gått ut. Därutöver behöver Sverige en lagstiftning som ger förutsättningar för en tillfällig paus i flyktingmottagandet."

Kristdemokraterna: "Kristdemokraterna föreslår att alla personer som avser att söka asyl i Sverige hänvisas till asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar. Där registreras asylansökan och det görs en första "sortering" av ärendena. Syftet är att få till stånd en snabbare registrering och en beslutsprocess som både är rättssäker och effektiv. Genom ett samlat mottagande och beslutsprocess ökar möjligheten att förhindra att människor avviker och hamnar i en utsatt situation."

En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (Extern länk)

Rätten att söka skydd av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

Bättre mottagande och snabbare etablering av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

En liberal och human migrationspolitik av Jan Björklund m.fl. (L) (Extern länk)

Plan för ett starkare Sverige: En långsiktigt hållbar migrationspolitik av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (Extern länk)

Migration och integration av Andreas Carlson m.fl. (KD) (Extern länk)

En ansvarsfull invandringspolitik av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-10-07:

Motioner från den allmänna motionstiden till sidans topp

Införande av humanitära visum för att rädda liv av Magnus Manhammar (S) (Extern länk)

Fler lagliga vägar in i EU av Désirée Pethrus (KD) (Extern länk)

En mer rättvis och human flyktingpolitik av Fredrik Schulte (M), gäller att enbart ta emot kvotflyktingar (Extern länk)

Mottagande av vidarebosatta flyktingar av Paula Bieler (SD) (Extern länk)

Invandring enligt ett poängsystem av Johnny Skalin (SD) (Extern länk)

Humanitärt undantag av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP), gäller människosmuggling (Extern länk)

Förändring av lagen om särskild utlänningskontroll av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (Extern länk)

Asylärenden från säkra länder av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Ett rättssamhälle måste vid behov kontrollera ålder av Staffan Danielsson (C) (Extern länk)

Åldersbestämning av immigranter av Kent Ekeroth (SD) (Extern länk)

Obligatoriska ålderstester på ensamkommande av Anders Forsberg (SD) (Extern länk)

Asylskäl för personer under 18 år bedöms på samma sätt som asylskäl för dem över 18 år av Kent Ekeroth (SD) (Extern länk)

Palestinska flyktingar från Gaza av Hillevi Larsson (S) (Extern länk)

Hbt och flyktingskap av Börje Vestlund m.fl. (S) (Extern länk)

Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter av Jan Björklund m.fl. (L) (Extern länk)

Situationen för hbtq-flyktingar av Robert Hannah och Christina Örnebjär (båda L) (Extern länk)

Förenkling av familjeåterförening av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP) (Extern länk)

Möjligheter till uppehållstillstånd för företagare av Finn Bengtsson (M) (Extern länk)

Mer flexibla regler för arbetskraftsinvandring av Sofia Fölster (M) (Extern länk)

Slå vakt om arbetskraftsinvandringen av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (Extern länk)

Obligatorisk hälsokontroll för asylsökande av Boriana Åberg (M) (Extern länk)

Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (Extern länk)

Värdigt eget boende (VEBO) för asylsökande av Robert Hannah (L) (Extern länk)

En human flyktingpolitik av Ulrika Karlsson i Uppsala (M), gäller rätt att arbeta mm (Extern länk)

Trygg handläggning av asylsökande av Hanna Wigh (SD) (Extern länk)

Kommunalt självbestämmande om asylmottagande av Hanna Wigh (SD) (Extern länk)

Validering av migranters examina av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (båda M) (Extern länk)

Insatser för nyanlända barn och vuxna av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M), gäller skolgång (Extern länk)

Diskriminering, våld och förföljelse på flyktingförläggningar i Sverige av Robert Halef (KD) (Extern länk)

Kristna på asylboenden av Désirée Pethrus (KD) (Extern länk)

Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) (Extern länk)

Tillsättande av kriskommission om integrations- och invandringspolitiken av Martin Kinnunen (SD) (Extern länk)

Preskriptionstid på asylbeslut av Kent Ekeroth (SD) (Extern länk)

Ett hållbart flyktingmottagande av Sofia Fölster (M), om kvalifikation för tillgång till välfärd (Extern länk)

Betydelsen av svenskt medborgarskap av Jan Ericson m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

UNHCR 16-09-19:

UNHCR welcomes 'unprecedented force and resonance' of New York Declaration till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, has welcomed the historic adoption of the New York Declaration by 193 governments at today's United Nations General Assembly (UNGA) in New York, during the first-ever UN Summit on Addressing Large Movements of Refugees and Migrants.

Amidst unprecedented levels of people on the move, the Summit brings together government and UN leaders and representatives of civil society to better safeguard the rights of refugees and migrants and share responsibility on a global scale.

"Today we have an extraordinary opportunity to change gear," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi, speaking at the opening of the UNGA today.

Grandi said the Declaration "marks a political commitment of unprecedented force and resonance."

"It fills what has been a perennial gap in the international refugee protection system - that of truly sharing responsibility for refugees, in the spirit of the UN Charter."

The New York Declaration calls on countries which can resettle or reunite many more refugees to do so. It also calls for those in the richer part of the world to recognize their responsibility to provide timely and dependable humanitarian funding, while robustly investing in communities that host large numbers of refugees. Host countries are called upon to increase opportunities for refugee adults to work and for children to go to school. The Declaration commits governments to better address the drivers and triggers causing the record numbers of forcibly displaced in today's world.

The Declaration also tasks UNHCR to develop a Comprehensive Refugee Response Framework, setting out a blueprint for a stronger system with more reliable funding and early engagement of development actors to help those forced to flee their homes and the communities hosting them.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Video (Extern länk)

UNHCR 16-09-30: The New York Declaration is a 'once in a lifetime chance' for refugees (Extern länk)

UNHCR 16-10-03: UN chiefs call for greater solidarity with forcibly displaced (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 16-09-19:

Bryt brutaliseringen av flykting- och asylpolitiken till sidans topp

Idag möts världens stater i New York till ett FN-toppmöte om migration och flyktingskap. Mötet är det första i sitt slag och är ett tillfälle för staterna att visa mod och beslutsamhet för att hjälpa över 65 miljoner människor på flykt i världen.

Hala Mohammed, vice ordförande i Svenska Röda Korset, sammanfattar vårt ställningstagande.

För Sveriges del har den förändrade lagstiftningen på området inneburit en rad negativa konsekvenser och en tydlig förskjutning av attityder. Det gäller inte bara i Sverige utan i hela Europa. Hårdare restriktioner gäller framför allt:

+ möjligheter att få skydd

+ hur det eventuella skyddet ser ut

+ möjligheter till familjeåterförening

+ utformning av mottagandesystemet

+ vad som händer efter avslag

I svensk flyktingpolitik har ett historiskt skifte ägt rum, vår lagstiftning har nu anpassats till den lägsta nivån i Europa. Samtidigt sker en tilltagande brutalisering av såväl själva politiken som det offentliga samtalet. I centrum står åtgärder för att hindra flyktingarna från att söka skydd. Detta riskerar att leda till en avhumanisering av människor i en redan utsatt situation.

Våra frivilliga och anställda möter dagligen personer som vittnar om ökad otrygghet och försämrad hälsa. Det gäller inte minst vid våra behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Behandlingen försvåras och i vissa fall måste en inläggning inom akutpsykiatrin ske.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-09-23:

The United Nations Summit - a failed opportunity for much needed reform? till sidans topp

This week's UN Summit for Refugees and Migrants - which had been referred to as an "extraordinary opportunity" by UNHCR Chief Filippo Grandi - has instead been widely criticised by civil society organisations. The outcome of the Summit, the so-called New York Declaration, has been described as a document "thin on content and connections to practice" which fails to provide much needed reform and reflects the interests of States more than those of refugees.

At the Summit, Mohammed Badran, representative of the organisation Syrian Volunteers Netherlands, warned: "Crisis after crisis, conference after conference, it seems inaction is the only thing that the international community can agree on [...] If world leaders today are unable to find a solution to the refugee crisis, and the Syrian crisis, then this Summit is no different from all other conferences."

Through the New York Declaration, States have made a series of non-legally binding commitments to, among other things, protect the rights of all refugees and migrants regardless of their status; ensure access to education for migrant and refugee children; support countries rescuing, receiving and hosting large numbers of refugees and migrants; and to work towards ending child detention. In addition, the Declaration also provides for the International Organization of Migration (IOM) to become an official UN agency.

Human Rights Watch's Philippe Bolopion, commented, "I would say if you measure this document by what is at stake here, it certainly falls short of the mark. We're facing an historic crisis and the response is not historic." He added, "Is the outcome document up to the challenge? No, unquestionably it's not. Does that mean the summit is pointless? No, because it's precisely at moments like this that you need to regroup" to find durable solutions.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

Human Rights Watch 16-09-20:, The Refugee Summit a Failure of Vision, (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

Amnesty International 16-09-13:

World leaders have 'shirked, not shared' responsibility on refugee crisis till sidans topp

The abject failure of a United Nations summit to tackle the deepening global refugee crisis is a missed opportunity that will affect millions of the world's most vulnerable people unless leaders find alternative solutions to help them reach safety, Amnesty International said ahead of two high-profile refugee summits next week.

UN member states are set to adopt an ineffective refugee deal on 19 September. On 20 September, US President Barack Obama will appeal to leaders to make specific commitments that will help end the suffering of refugees across the world - a call that has so far been wilfully ignored.

"Faced with the worst refugee crisis in 70 years, world leaders have shown a shocking disregard for the human rights of people who have been forced to leave their homes due to conflict or persecution," said Salil Shetty, Secretary General of Amnesty International.

"We already know the UN summit is doomed to abject failure, while the Obama summit looks unlikely to pick up the pieces."

UN Secretary-General Ban Ki-moon had proposed a Global Compact on Refugees that would have asked governments to commit to welcoming 10% of the world's refugees annually.

However, member states stripped the UN proposals of any substance, making sure there was nothing obligating them to take in specific numbers of people.

The Global Compact on Refugees will now not be agreed before 2018. Instead, states will issue the "New York Declaration" with token commitments but bereft of concrete responsibility-sharing measures.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-09-13:

Öppet brev till riksdagsledamöterna till sidans topp

Idag den 13 september öppnas riksdagen. Ni som intar era platser kommer att passera en grupp demonstranter utanför. De är människor som drabbats av den tillfälliga asyllagen, den som saboterar människors möjlighet att få skydd i Sverige.

Se dem i ögonen. Förklara gärna varför ni tyckte det var en bra idé att förse dem med mer otrygghet - retroaktivt. De som demonstrerar kom till Sverige innan någon begränsningslag var påtänkt. Men asylsökande kan inte välja asylland.

Den tillfälliga lagen betyder korta tillstånd, fler splittrade familjer, fler avslag till traumatiserade och föräldralösa... Ungefär 12.000 ensamkommande barn beräknas bli utvisade inom ett par år (= bli papperslösa istället för att bli studenter).

Jag förstår att en del av er hade velat rösta mot lagen, men inte kunde gå emot ert parti. Det är svårt att rösta för sin övertygelse om det leder ut i den politiska kylan.

Andra har sina svåra val. Just idag måste en pappa avgöra om han ska lämna sitt barn i ett skyddsrum eller ett flyktingläger och säga "jag reser iväg för att du ska få komma efter". Med risk för att de aldrig ses.

Just idag väljer en mamma om hon ska låta sin äldste fara iväg för att inte bli värvad till den avskyvärda milisen, för att inte fängslas som sin pappa, för att inte bli kanonmat utan få ett normalt liv. Just idag vill en mamma inte tänka på vilka rånare eller gränsvakter utan samvete som hennes äldste ska träffa på vägen eller vad han själv kommer att göra för att överleva. Hon vet att det inte finns några bra val. Hon vill bara få det där samtalet; "mamma, jag är trygg nu, gråt inte mer".

I Turkiet väljer en journalist om han ska våga skriva sanningen om sin president.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-09-13:

World leaders have 'shirked, not shared' responsibility on refugee crisis till sidans topp

The abject failure of a United Nations summit to tackle the deepening global refugee crisis is a missed opportunity that will affect millions of the world's most vulnerable people unless leaders find alternative solutions to help them reach safety, Amnesty International said ahead of two high-profile refugee summits next week.

UN member states are set to adopt an ineffective refugee deal on 19 September. On 20 September, US President Barack Obama will appeal to leaders to make specific commitments that will help end the suffering of refugees across the world - a call that has so far been wilfully ignored.

"Faced with the worst refugee crisis in 70 years, world leaders have shown a shocking disregard for the human rights of people who have been forced to leave their homes due to conflict or persecution," said Salil Shetty, Secretary General of Amnesty International.

"We already know the UN summit is doomed to abject failure, while the Obama summit looks unlikely to pick up the pieces."

UN Secretary-General Ban Ki-moon had proposed a Global Compact on Refugees that would have asked governments to commit to welcoming 10% of the world's refugees annually.

However, member states stripped the UN proposals of any substance, making sure there was nothing obligating them to take in specific numbers of people.

The Global Compact on Refugees will now not be agreed before 2018. Instead, states will issue the "New York Declaration" with token commitments but bereft of concrete responsibility-sharing measures.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-09-13:

Öppet brev till riksdagsledamöterna till sidans topp

Idag den 13 september öppnas riksdagen. Ni som intar era platser kommer att passera en grupp demonstranter utanför. De är människor som drabbats av den tillfälliga asyllagen, den som saboterar människors möjlighet att få skydd i Sverige.

Se dem i ögonen. Förklara gärna varför ni tyckte det var en bra idé att förse dem med mer otrygghet - retroaktivt. De som demonstrerar kom till Sverige innan någon begränsningslag var påtänkt. Men asylsökande kan inte välja asylland.

Den tillfälliga lagen betyder korta tillstånd, fler splittrade familjer, fler avslag till traumatiserade och föräldralösa... Ungefär 12.000 ensamkommande barn beräknas bli utvisade inom ett par år (= bli papperslösa istället för att bli studenter).

Jag förstår att en del av er hade velat rösta mot lagen, men inte kunde gå emot ert parti. Det är svårt att rösta för sin övertygelse om det leder ut i den politiska kylan.

Andra har sina svåra val. Just idag måste en pappa avgöra om han ska lämna sitt barn i ett skyddsrum eller ett flyktingläger och säga "jag reser iväg för att du ska få komma efter". Med risk för att de aldrig ses.

Just idag väljer en mamma om hon ska låta sin äldste fara iväg för att inte bli värvad till den avskyvärda milisen, för att inte fängslas som sin pappa, för att inte bli kanonmat utan få ett normalt liv. Just idag vill en mamma inte tänka på vilka rånare eller gränsvakter utan samvete som hennes äldste ska träffa på vägen eller vad han själv kommer att göra för att överleva. Hon vet att det inte finns några bra val. Hon vill bara få det där samtalet; "mamma, jag är trygg nu, gråt inte mer".

I Turkiet väljer en journalist om han ska våga skriva sanningen om sin president.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

UNHCR 16-08-04:

Historic commitment by States to more equitable and predictable responses till sidans topp

Following five months of negotiations, the United Nations General Assembly on Tuesday (2 August) agreed by consensus upon a political declaration with two annexes which will pave the way for global compacts on refugees and migrants respectively in 2018.

The New York Declaration for refugees and migrants and related documents are to be adopted by Heads of State, Government and other High Representatives attending the UN Summit on Refugees and Migrants on 19 September. UNHCR stands ready to support the historic high-level commitments contained in the agreement.

"The negotiation process was clearly not an easy one, but we commend Member States for their hard work in reaching consensus on such a complex and urgent issue," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi.

"The message from the negotiations is clear: no one government can address large-scale movements of refugees on its own. International cooperation is the only way forward."

The political declaration includes a reaffirmation of basic principles of international refugee law and responsibility-sharing for refugees, and represents a solid basis on which to develop more coordinated - and more equitable - comprehensive responses to future large-scale refugee movements, as well as to existing protracted refugee situations.

The Global Compacts - to be adopted in 2018 - will affirm the commitment to greater responsibility-sharing based on a comprehensive refugee response framework in the case of refugees, and set out a range of principles, commitments and understandings among Member States regarding international migration in all its dimensions, in the case of migrants.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om FN-konferensen 19 september (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160509:

Riksdagen 16-04-22:

Interpellationsdebatt: En mer jämställd asylpolitik till sidans topp

Interpellation 2015/16:490 av Fredrik Schulte (M)

Sverige har tagit västvärldens i särklass största ansvar för människor på flykt. Att Sverige tar ett stort sådant ansvar är i grunden positivt, men mottagandet måste samtidigt fungera på ett bra sätt och utan att samhällsansträngningarna och samhällsproblemen här i Sverige blir för omfattande. Där är vi tyvärr nu. Det svenska asylmottagandet går på knäna med årslånga handläggningstider för att få asylrätten prövad. Vi ser kraftiga belastningar på välfärdssystemet, bristen på bostäder har nu nått den graden att tältläger inrättats och kommuner tvingas uppställa modulboenden för att klara mottagandet.

En annan sidoeffekt är att Sverige nu i rask takt närmar sig samma snedvridna demografiska könsfördelning som Kina har. Detta då en stor merpart av de asylsökande i huvudsak är unga män. Erfarenheterna från till exempel Kina är att detta riskerar att skapa sociala problem, vilket mycket väl kan slå särskilt hårt mot Sverige, då vår arbetsmarknad är västvärldens sämsta på att integrera nyanlända.

Det är också en mycket moraliskt tveksam inriktning på asylmottagandet att arrangera systemet så att det är just män som tas emot samtidigt som kvinnor i större utsträckning fastnar kvar i flyktingläger och krigzoner. Detta rimmar illa med regeringens påståenden om att föra en feministisk utrikespolitik. Ett sätt att hantera detta på är att utjämna denna könsobalans genom att enbart ta emot kvinnliga kvotflyktingar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Är ministern beredd att ta initiativ till att ur jämställdhetssynpunkt jämna ut könsobalansen bland nyanlända genom att enbart ta emot kvinnor som kvotflyktingar?

Interpellationen och debatten i utskrift (Extern länk)

Debatten i webb-tv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-05-09:

Sharing the responsibility for refugees: A new global compact till sidans topp

Wealthy states and the international community as a whole have failed to equitably share responsibility for managing the ongoing global refugee crisis. UN Secretary-General Ban Ki-moon has proposed a "Global Compact on responsibility-sharing" to create a more predictable and equitable way of responding to large movements of refugees. This briefing includes Amnesty International's recommendations including five key elements needed to make the Global Compact effective, and urges states to use key upcoming international meetings to move from short-term stop-gap measures to long-term, proactive and globally coordinated solutions.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160408:

Riksdagen 16-04-06:

Nej till motioner om asylpolitik, medborgarskap, anhörig- och arbetskraftsinvandring till sidans topp

Riksdagen sa nej till motioner om migration och asylpolitik

I betänkandet behandlar utskottet motionsyrkanden om migration och asylfrågor från allmänna motionstiden 2015/16 samt motionsyrkanden i en motion väckt med anledning av en händelse av större vikt. Motionerna tar bl.a. upp frågor om migrations- och flyktingpolitik, det gemensamma europeiska asylsystemet och därmed relaterade frågor, könsrelaterad förföljelse, mottagande av asylsökande, handläggningen hos Migrationsverket, avvisning, utvisning, verkställighet, förvar och visering.

En förteckning över behandlade förslag finns i bilagan.

Riksdagen sa nej till förslagen med hänvisning till bland annat gällande rätt och pågående arbete.

Vid samma tillfälle sa riksdagen nej till motioner om medborgarskap samt anhörig- och arbetskaftsinvandring. De rörde bland annat Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för anhöriga, försörjningskrav samt uppskjuten invandringsprövning. Andra motioner handlar om hur utländsk arbetskraft ska kunna attraheras, arbetsmarknadsprövning, bindande arbetserbjudanden och kontroller, EU-blåkort samt sanktioner och straff.

Riksdagen avslog i enlighet med utskottets förslag samtliga motioner.

Socialförsäkringsutskottet betänkande SfU 14 om asylpolitik med förslagen, utskottets ställningstagande och reservationer (Extern länk)

Betänkande SfU 11 om svenskt medborgarskap (Extern länk)

Betänkande SfU 15 om anhörig- och arbetskraftsinvandring (Extern länk)

Riksdagsdebatten (Extern länk)

Omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160315:

Folkkampanj för Asylrätt blogg 16-03-15:

Vi kommer inte att glömma! till sidans topp

Sanna Vestin skrev:

Riksdagsbehandlingen av den tillfälliga lagen, "familjesplittringslagen", är flyttad från den 27 april till den 21 juni! Vad hände? Och vad händer nu?

Folkkampanj för Asylrätt gick igång den 3 januari, dagen innan id-kontrollerna i Danmark infördes. Den tog snabbt fart; efter drygt ett dygn hade 10.000 undertecknat vårt upprop. Sedan verkade intresset ebba ut nästan lika snabbt. Det verkade som att budskapet stannade inom en begränsad krets. En artikel i Aftonbladet med 164 namnkunniga undertecknare gjorde reklam för uppropet, liksom flera andra debattartiklar och bloggare. Det gick ändå trögt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160301:

Riksdagen 16-02-17:

Svar på skriftlig fråga: Åtgärder vid ett ökat antal asylsökande till sidans topp

Fråga 2015/16:756 av Boriana Åberg (M)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson sa nyligen följande i en intervju med anledning av Migrationsverkets prognos: "Vi kommer inte att försätta Sverige i den situation som vi befann oss i under hösten. Om siffrorna ökar igen och situationen inte är hanterlig för oss, då behöver vi vidta ytterligare åtgärder."

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förhindra att Sverige, om antalet asylsökande ökar, hamnar i en situation som är ohanterlig?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Regeringen har redan vidtagit ett flertal åtgärder för att minska antalet asylsökande i Sverige. Bland annat har regeringen förlängt den tillfälliga gränskontrollen vid inre gräns och infört identitetskontroll för passagerare på bussar, tåg och färjor från Danmark till Sverige fram till den 4 juli 2016. Identitetskontrollerna kan förlängas sex månader i taget under tre år från lagens ikraftträdande.

Regeringen har därutöver aviserat att asylreglerna ska anpassas till en miniminivå i förhållande till EU-lagstiftningen. Förslag till lagstiftning har nyligen gått ut på remiss. Inom EU kommer regeringen också att fortsätta verka för att fler av medlemsstaterna tar ansvar för den rådande flyktingsituationen så att en jämnare fördelning av asylsökande uppnås. En förutsättning för en hållbar gemensam asylpolitik är en fungerande yttre gräns där kontroll och registrering verkligen sker vid inresa.

Slutligen är det av största vikt att vi kommer fram till lösningar när det gäller orsakerna till att människor tvingas lämna hus och hem.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 16-02-26:

Nils Muiznieks: Europe trapped in migration "vicious circle" till sidans topp

Human rights commissioner Nils Muiznieks fears European countries are drawing themselves into "a more and more vicious circle" by closing their borders to asylum seekers.

In a statement published today, Muiznieks points to counter-productive policies which are harmful to social cohesion and "a race to repel migrants," which he says require an urgent "paradigm shift."

The Commissioner for Human Rights declares: "The situation in Greece, the main point of entry after Turkey, is dramatic. In 2015, 500 000 refugees arrived in Lesvos island while so far this year more than 50 000 arrived there. Also in the Western Balkans thousands of migrants and refugees remain stranded in substandard conditions.

"Many states are considering or enacting counter-productive policies, such as erecting fences, reducing asylum seeker benefits, seizing their belongings, making asylum seekers pay for staying at reception centres or for time in detention, restricting family reunification, and granting only temporary, unstable forms of status.

"Many of these measures not only run counter to European human rights standards, they are also harmful to social cohesion and ineffective. Instead of helping these people, European countries are engaging in a race to repel migrants, in violation of the principle of inter-state solidarity and of human rights standards.

"Europe is in urgent need of a migration paradigm shift. Although there is no magic wand that will solve this complex issue in the short-run, European countries know that they have a whole range of possibilities to find medium to long-term solutions.

"First of all they have to put their weight behind the negotiations to find a political solution to the conflicts in countries such as Syria, Afghanistan and Iraq.

"Second, they have to ramp up relocation of asylum-seekers from Greece and Italy and their resettlement from conflict areas and neighbouring countries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160112:

Folkkampanj för Asylrätt / FARR 16-01-10:

ID-kontroller är bara början till sidans topp

ID-kontrollerna i Danmark, som hindrar asylsökande utan godkända handlingar att nå Sverige, var en del av den plan som regeringen presenterade den 24 november förra året. De övriga delarna av planen är nog så allvarliga och kommer att drabba tusentals asylsökande som redan befinner sig i Sverige. Det handlar om att bara kunna få tillfälliga uppehållstillstånd, inte få återförenas med sin familj, med mera. Folkkampanj för Asylrätt har publicerat en bra genomgång av förslagen, vad de innebär och kritiken mot dem.

Läs mer på kampanjsidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151222:

Riksdagen 15-12-11

Interpellationsdebatt: Tillfällig paus i flyktingmottagandet till sidans topp

Interpellation 2015/16:241 av Johan Forssell (M)

Antalet asylsökande fortsätter att vara på en mycket hög nivå. De senaste sju dagarna har drygt 6 100 personer kommit, enligt Migrationsverkets löpande statistik. Bara de senaste två månaderna har Migrationsverket registrerat ca 100 000 asylsökande.

Mot bakgrund av att allt fler samhällsfunktioner larmar om att läget är akut är det nödvändigt att söktrycket kraftigt minskar framöver. Det är därför välkommet att regeringen har hörsammat Moderaternas uppfattning att det är nödvändigt att svensk migrationspolitik förändras. Det är inte i längden hållbart att Sverige har regler som kraftigt avviker från övriga EU. Flyktingströmmen är en gemensam uppgift för hela EU, vilket gör det nödvändigt att mottagandet utformas så att hela EU tar ansvar.

Samtidigt är det tveksamt om de förslag regeringen har presenterat kommer att leda till att söktrycket dämpas i den omfattning som är nödvändig. Moderaterna har därför framfört att det i nuvarande krisläge är nödvändigt med en tillfällig paus i flyktingmottagandet för att ge möjlighet att skapa ordning och reda i mottagandet. Det är mot den bakgrunden som Moderaterna föreslagit att personer som anländer till Sverige från ett annat EU-land utan att ha registrerats på vägen genom EU ska kunna avvisas vid gränsen utan en svensk prövning av en asylansökan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur ställer sig ministern och regeringen till Moderaternas förslag om att personer som anländer till Sverige från ett annat EU-land utan att ha registrerats på vägen genom EU ska kunna avvisas vid gränsen utan en svensk prövning av en asylansökan?

Riksdagsdebatten med svar av justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 2015-12-09: Skriftlig fråga av Mikael Cederbratt (M): Skärpt asylpolitik i Danmark och dess påverkan på Sverige (Extern länk)

Svar av justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151209:

Riksdagen 15-11-25:

Svar på skriftlig fråga: Identifikation som grund för utfärdande av uppehållstillstånd till sidans topp

Fråga 2015/16:331 av Anders Hansson (M)

Många asylsökande har under tämligen kort tid kommit till Sverige. Våra myndigheter utför ett gott arbete under pressade förhållanden.

Den stora mängden har gjort att många myndigheter fått stora arbetsbördor och att samhället utsatts för stora påfrestningar. På torsdagen den 12 november införde Sverige tillfälliga gränskontroller för att få bättre kontroll på inflödet av asylsökande. Dessa kontroller var välkomna och nödvändiga. För att på bästa sätt kunna ta hand om människor i nöd måste vi också kunna ha god ordning i vårt mottagande. Detta gäller i synnerhet identifiering av dem som söker asyl och uppehållstillstånd.

I media (SvD den 17 november) framkommer dock uppgifter om att fyra av tio asylbeslut på Migrationsverket tas utan identifiering av den sökandes identitet.

Som grund för detta tillvägagångssätt uppger Migrationsverket att behovet av skydd ska gå före kravet på identitet. Detta innebär att asylsökande vars identitet inte identifierats ändå ges uppehållstillstånd.

Det är av yttersta vikt att Sverige tydligt vet vilka personer vi ger uppehållstillstånd, så att vi minimerar risken att Sverige blir ett land där terrorister, krigsförbrytare och spioner kan undgå upptäckt, registrering och lagföring.

Min fråga till justitie- och migrationsministern är följande:

Vad avser ministern att vidta för omedelbara åtgärder och långsiktiga initiativ med syftet att korrekt identifiering av en asylsökande ska vara en förutsättning för ett beslut om uppehållstillstånd?

Svar av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Skriftlig fråga av Markus Wiechel (SD): Terrorister bland asylsökande med länk till svar av statsrådet Anders Ygeman (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Feministiskt Initiativ 15-11-24:

Vi kan! Vi vill! Vi törs! till sidans topp

Regeringen säger att de vill att Sverige ska kunna ta emot flyktingar på ett värdigt sätt. Därför tar man nu till de mest drastiska åtgärderna man kan för att förhindra att det kommer fler!

Sverige ska nu lägga sig på en nivå som motsvarar EU:s minimiregler. Det rimmar illa med alla stolta tal om att Sverige ska vara ett öppet land dit de som idag flyr för sina liv ska kunna söka skydd. På ett par månader har respekten för asylrätten urholkats och blivit en smal väg som bara kan beträdas av de som har intakta id-handlingar. Resten får söka asyl i det land de lyckats ta sig till först. Så ska fler länder ta ansvar, menar regeringen.

Konsekvensen kommer att bli att fler länder stänger mer. De som ändå tar sig till Sveriges gräns ska mötas av tillfälliga uppehållstillstånd, anhöriginvandringen ska minska och barnen ska åldersbestämmas. Allt det som erfarenhet och forskning har visat vara fel kallas nu rätt.

Sällan har den politiska ledningen gått i sådan otakt med opinionen. Lokalt växer engagemang och solidaritet. Fler vill öppna sina hem. Klädinsamling och stödkonserter avlöser varandra. Vad vi saknar är en politiskt ledning som säger att detta klarar vi och som skickar pengar till kommunerna så att den lokala solidariteten kan utvecklas. Så att bostadsbyggandet kan ta fart, så att fler lärare kan anställas, så att socialtjänsten kan bemanna sina kontor och de stängda skolorna kan öppnas. Allt detta kan vi göra om viljan finns. Vi kan mobilisera företag att ta emot praktikanter, vi kan låta sommarhus bli tillfälliga boenden, vi kan ta vara på den mångfald och kreativitet som växer lokalt. Men för det behöver vi en politisk ledning som säger att vi kan och som förstår att det vi gör nu är en samhällsinvestering för framtiden.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ensamkommandes Förbund 15-11- 26:

Stora påfrestningar på redan hård drabbade människor till sidans topp

Vi befinner oss i ett allvarligt läge i världen, där mängder av människor tvingas fly från krig och katastrofer. Sverige har haft ett stort tryck av nyanlända de senaste månaderna, vilket ställer stora krav på ansvariga politiker, myndigheter och på det civila samhället.

Regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd, avsaknad av rätt till familjeåterförening och åldersbedömning, kommer att försämra möjligheterna till en bra integrering och skapa otrygghet. Det kommer att leda till stora påfrestningar på redan hårt utsatt människor.

- Vi träffar dagligen ungdomar i asylprocessen och vi vet hur ensamma och oroliga de är. Ofta har de stora problem att tillgodogöra sig det svenska språket och lider av sömnsvårigheter. Många får "flashbacks" av hemska upplevelser. Man känner av stor ensamhet när man anländer, ett vakuum utan sin bakgrund, sin familj och en trygg framtid, säger Omid Mahmoudi vice ordförande i Ensamkommandes Förbund i Malmö.

Lagstiftningen ska gälla i tre år. Det är en lång tid att vänta och kommer att leda till svåra humanitära konsekvenser för många barn, ungdomar och vuxna som befinner sig på flykt. Följden blir ökade känslor av osäkerhet och ökad psykisk ohälsa.

Regeringen vill också införa medicinsk åldersbestämning av asylsökande. Detta trots att det är en stor felmarginal i olika metoder för åldersbestämning.

Många ensamkommande asylsökande ungdomar saknar dokument. Medicinsk åldersbedömning baserad på röntgen av handled och visdomständer har fått stor spridning inom myndigheter. Stora felmarginaler gör dock metodernas informationsvärde begränsat och många läkare är inte villiga att utföra tester.

- Vi har under senaste året inte kunna hitta någon läkare som åtagit sig att hjälpa ungdomar som har blivit felbedömda i ålder, eftersom de anser att metoderna är för osäkra, säger Omid

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 15-11-26:

Statsministerns frågestund: Åtgärder för minskat flyktingmottagande till sidans topp

Anf. 6 ANNA KINBERG BATRA (M):

Herr talman och åhörare! Om det fortsätter att komma ungefär 8 000 personer per vecka som söker asyl i Sverige och den takten skulle hålla i sig till exempelvis slutet av april skulle det motsvara ett söktryck på Sverige som är ungefär dubbelt så många bara den perioden som det kom hela förra året. Vi är i en akut flyktingkris, och den behöver vi möta och lösa.

Därför välkomnade jag att statsministern presenterade några steg i rätt riktning i tisdags, men jag har också tagit upp vikten av att vi får verklig effekt i att människor söker asyl i andra länder - det land de kom till först - och att den som inte får stanna i Sverige återvänder. Sådana förslag har vi presenterat.

Därför vill jag fråga statsministern om han kan ge besked. Är statsministern beredd att tala allvar om förslag som verkligen ger resultat så att vi får verklig effekt i den akuta kris vi är i nu?

Svar av statsminister Stefan Löfven (S) och replikskifte (Extern länk)

Mer från frågestunden:

Fråga av Jimmie Åkesson (SD): Folkomröstning om asylinvandring (Extern länk)

Fråga av Anders W Jonsson (C): Reformer för förbättrad integration (Extern länk)

Fråga av Jan Björklund (L): Lågutbildade asylsökandes inträde på arbetsmarknaden (Extern länk)

Fråga av Magnus Manhammar (S): EU:s flyktingpolitik (Extern länk)

Fråga av Oscar Sjöstedt (SD): Finansiering av välfärd och flyktingmottagande (Extern länk)

Fråga av John Skoglund (S): Regeringens arbete för etablering av asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151122:

Amnesty International 15-11-13:

G20 Summit: Rich countries must pull a U-turn on shameful refugee response till sidans topp

The world's wealthiest countries must end their shocking inaction and begin to lead a coordinated response to the spiralling global refugee crisis by proposing a concrete plan for resettling the 1.15 million most vulnerable refugees worldwide, and fully fund humanitarian needs, said Amnesty International today ahead of the G20 summit in Antalya, Turkey.

To date, G20 member states have committed to resettling approximately 140,000 refugees from Syria - far below what is required. Last year, G20 countries offered resettlement places to a tenth of the refugees who needed them.

"World leaders have sat on the sidelines as a global refugee crisis of devastating proportions has unfolded before their eyes. Even worse, in some cases they have actively contributed to the misery by blocking refugees from seeking safety," said Audrey Gaughran, Director for Global Issues at Amnesty International.

"As some of the world's richest countries gather in Antalya they must not squander this opportunity to join forces to find concrete and meaningful ways to end the suffering of millions of vulnerable refugees. The G20 has a chance to prove its worth by serving as a springboard for bold action where other summits have shied away."

Amnesty International is also calling on G20 members to drastically scale up financial support for humanitarian assistance for millions of refugees who are suffering because of severe cuts and shortages in aid. As of November, the UN humanitarian appeal for Syria's refugee crisis is only 50% funded.

The contrast between the major host countries for Syrian refugees and the response of the G20 powers is striking. Lebanon which has a GNI of $44.5 billion currently hosts the highest number of refugees per capita, while Russia, with a GNI of $1.9 trillion has not resettled any Syrian refugees at all.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Se också:

Amnesty International 15-11-16: Southeast Asia: Refugee crisis and freedom of expression must be tackled at ASEAN Summit (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 15-11-19:

Amid insecurity, protect refugees till sidans topp

Don't let attack response undermine global efforts on refugee crisis

Governments should not allow the recent attacks in Paris and similar mass casualty attacks elsewhere to undermine the responsibility to protect refugees around the world, Human Rights Watch said today. Concern that a small number of militant extremists may seek to take advantage of the movement of large numbers of refugees should not divert governments from their responsibility to protect refugees.

Human Rights Watch released 10 basic principles for governments to use in addressing the global refugee crisis, underscoring the importance of enhancing, not undermining, global protection for refugees at a time of insecurity.

"Sowing fear of refugees is exactly the kind of response groups like ISIS are seeking," said Iain Levine, deputy executive director for program at Human Rights Watch. "Yes, governments need to bring order to refugee processing and weed out militant extremists, but now more than ever they also need to stand with people uprooted from their homes by ideologies of hatred and help them find real protection."

Some European Union governments - including Slovakia, the Czech Republic and Poland - have sought to link the Paris attacks to the refugee crisis in Europe, calling for greater screening, reintroduced border controls, and greater restrictions on asylum seekers. Other EU leaders, including Chancellor Angela Merkel of Germany, President Francois Hollande of France, and Jean-Claude Juncker, the EU Commission president, have been more measured. They have rejected conflating the Paris attackers with those fleeing violence in Syria and other refugee-producing countries.

Improved coordination among EU governments to make the process of entering the EU more orderly and less chaotic would benefit asylum seekers, diminish the involvement of smugglers, and help improve security, Human Rights Watch said.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Human Rights Watch 15-11-19: Ten steps to address the global refugee crisis (Extern länk)

Hämta från Human Rights Watch: Europe's refugee crisis - An agenda for action (Extern länk)

Se även:

ECRE 15-11-18: In the wake of Paris attacks ECRE calls on Europe to recommit fundamental values (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 15-11-18:

Skydda dem som flyr från terrorn! till sidans topp

Tillfälliga uppehållstillstånd är signalpolitik, gränskontroller är signalpolitik - ja, hela EU:s gränspolitik riktad mot flyktingar och andra oönskade invandrare är enda stor signal: Kom inte hit. Det sa FARR:s ordförande Sanna Vestin i ett anförande vid Etikkommissions seminarium den 17 november.

- Men det värsta är signalen till oss som redan bor här. Det är tydligen vid gränserna polisen behövs, inte kring flyktingförläggningarna där attentaten faktiskt har skett den här hösten. Signalerna får oss att glömma vilka det är som är hotade. Det är särskilt tragiskt i dessa dagar när hela Europa fylls av medkänsla med offren för terrorattentaten i Paris. De människor som flyr från år av terrordåd i sina hemländer är också värda vår medkänsla och välkomnande.

Flyktingarna är många och resurserna är ansträngda. Men nyckeln till att lösa resursproblemen är att låta flyktingarna vara med, tror Sanna Vestin.

Den allvarligaste risken med omvärldens samlade restriktioner är att fler människor - vuxna och barn - istället kommer att falla offer för terrorn utan möjlighet att fly.

Läs anförandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151009:

Riksdagen 15-10-07:

Motioner från den allmänna motionstiden till sidans topp

/Urval av motioner om flykting- eller integrationspolitik - ej fullständig lista/

Se även: söksida för alla motioner från den allmänna motionstiden (Extern länk)

Motion 2015/16:3241 En förnyad integrations- och migrationspolitikav Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (Extern länk)

Motion 2015/16:3182 Utgiftsområde 8 Migrationav Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

Motion 2015/16:3166 Utgiftsområde 8 Migrationav Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (FP) (Extern länk)

Motion 2015/16:3126 En ansvarsfull invandringspolitik av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (Extern länk)

Motion 2015/16:2978 En politik för fungerande migration och integration av Andreas Carlson m.fl. (KD) (Extern länk)

Motion 2015/16:2819 Åldersbestämning av immigranter av Kent Ekeroth (SD) (Extern länk)

Motion 2015/16:2816 Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare av Markus Wiechel (SD) (Extern länk)

Motion 2015/16:2799 Avkriminalisera ideell flyktingtransport av Anders Schröder m.fl. (MP) (Extern länk)

Motion 2015/16:2782 En politik som öppnar dörren till Sverige och till det svenska samhället av Jan Björklund m.fl. (FP) (Extern länk)

Motion 2015/16:2746 Kommunal vetorätt vid etablering av asylboenden av Adam Marttinen (SD) (Extern länk)

Motion 2015/16:2636 En human flyktingpolitik av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (Extern länk)

Motion 2015/16:2567 Utgiftsområde 8 Migration av Roland Utbult m.fl. (KD) (Extern länk)

Motion 2015/16:2535 Besöksvisum av Yilmaz Kerimo (S) (Extern länk)

Motion 2015/16:2489 Utgiftsområde 8 Migration av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Motion 2015/16:2232 Utgiftsområde 8 Migration av Markus Wiechel m.fl. (SD) (Extern länk)

Motion 2015/16:2192 Tvåårsregeln av Elin Lundgren m.fl. (S) (Extern länk)

Motion 2015/16:1990 Fler lagliga vägar av Désirée Pethrus (KD) (Extern länk)

Motion 2015/16:1953 Arbetskraftsinvandring av Johan Forssell m.fl. (M, C, FP, KD) (Extern länk)

Motion 2015/16:1880 Snabbare handläggning av asylärenden från säkra länder av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Motion 2015/16:1879 En mer rättvis och human flyktingpolitik av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Motion 2015/16:1878 Försörjningskrav vid anhöriginvandring av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Motion 2015/16:1861 Kommuners möjlighet att ha framförhållning gällande Migrationsverkets boenden av Elin Lundgren (S) (Extern länk)

Motion 2015/16:1788 Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal av Johnny Skalin (SD) (Extern länk)

Motion 2015/16:1757 Migration av Jan Ericson m.fl. (M) (Extern länk)

Motion 2015/16:1714 Rätt att arbeta under väntan på utvisningsbeslut av Amir Adan (M) (Extern länk)

Motion 2015/16:1478 Situationen för hbtq-flyktingar av Robert Hannah (FP) (Extern länk)

Motion 2015/16:1435 Flyktingskap och hbt av Börje Vestlund m.fl. (S) (Extern länk)

Motion 2015/16:1412 En översyn av utlänningslagen av Petter Löberg och Ann-Christin Ahlberg (båda S) (Extern länk)

Motion 2015/16:1399 Rutinerna för ansökan om besöksvisum av Yilmaz Kerimo (S) (Extern länk)

Motion 2015/16:1302 Folkomröstning om invandringspolitiken av Richard Jomshof (SD) (Extern länk)

Motion 2015/16:1288 Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande av Richard Jomshof (SD) (Extern länk)

Motion 2015/16:996 Asyl av Åsa Lindestam (S) (Extern länk)

Motion 2015/16:871 Säkra lagliga vägar att söka asyl av Sara Karlsson m.fl. (S) (Extern länk)

Motion 2015/16:867 Barns processbehörighet i asyl- och anknytningsärenden av Lawen Redar (S) (Extern länk)

Motion 2015/16:854 Ökad rättssäkerhet vid förvarstagning av Sara Karlsson och Caroline Helmersson Olsson (båda S) (Extern länk)

Motion 2015/16:802 Värdigt eget boende för nyanlända flyktingar av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S) (Extern länk)

Motion 2015/16:785 Förtryck och våld på asylboenden av Robert Hannah (FP) (Extern länk)

Motion 2015/16:668 Flyktingamnesti för asylsökande assyrier och yazidier från Irak av Robert Hannah (FP) (Extern länk)

Motion 2015/16:646 Utvisning av kristna konvertiter av Lars Eriksson (S) (Extern länk)

Motion 2015/16:601 Förbättrad integration för asylsökande av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (Extern länk)

Motion 2015/16:560 Statslösa palestinier av Hillevi Larsson och Monica Green (båda S) (Extern länk)

Motion 2015/16:557 Migrationsverkets definition av "kärnfamilj" och "anhörig" av Katarina Köhler och Veronica Lindholm (båda S) (Extern länk)

Motion 2015/16:462 Skydd av barn i asylärenden av Linus Sköld (S) (Extern länk)

Motion 2015/16:387 Utredning av barns egna asylskäl av Christina Örnebjär (FP) (Extern länk)

Motion 2015/16:368 Familjeåterförening av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (Extern länk)

Motion 2015/16:202 Snabbare och enklare arbetstillstånd av Mathias Sundin och Birgitta Ohlsson (båda FP) (Extern länk)

Motion 2015/16:83 Barnperspektiv i asylprocessen av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

Motion 2015/16:33 Hbtq-frågor i asylprocessen av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150929:

Riksdagen 15-09-25:

Aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen till sidans topp

anf.1 Christina Höj Larsen (V):

Fru talman! För bara några veckor sedan samlades tiotusentals människor här i Stockholm för att välkomna flyktingar och för att protestera mot EU:s yttre gränser som skördar liv. Statsminister Löfven sa då i sitt tal att vi aldrig ska bygga murar för att skilja människor från människor. Han sa att hans Europa tar emot människor som flyr från krig, att hans Europa inte bygger murar.

Det är kraftfulla ord som förpliktar i en tid då världen upplever den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. 60 miljoner människor är på flykt undan krig, terror och nöd. På tröskeln till Europa fortsätter det blodiga inbördeskriget i Syrien. Och i länder som Irak, Afghanistan och Eritrea är läget mycket allvarligt.

Vi vet alla att de allra flesta befinner sig på flykt internt eller i grannländerna. Men även i grannländerna är situationen akut och allvarlig. I Libanon är så många som var fjärde person flyktingar.

Endast en liten andel av världens flyktingar söker sig till Europa. Men antalet har ökat det senaste året och månaderna. Samtidigt finns det en djup spricka inom EU i synen på hur flyktingkrisen ska hanteras. Vi hör dagligen hur enskilda EU-länder inskränker asylrätten och påverkar flyktingars möjlighet att få en fristad. Det är mycket allvarligt.

Vänsterpartiet har begärt debatten i dag för att regeringen och riksdagen ska kunna komma med konkreta förslag till lösningar vad gäller att försvara rätten och möjligheten att söka asyl i EU och i Sverige.

Trots vad statsminister Löfven sa i sitt tal är det just murar som håller skyddsbehövande borta från att söka skydd i EU och i Sverige. Just nu växer ännu fler murar och stängsel med taggtråd upp runt EU, och polis och militär med tårgas, vattenkanoner och vapen håller människor på flykt borta.

(...)

Läs eller lyssna till debatten (Extern länk)

SvT Nyheter 15-09-25, Riksdagen: Hård kritik mot SD under flyktingdebatt (Extern länk)

Se även:

SvT Nyheter 15-09-24: Sjöstedt och Åkesson i hård flyktingdebatt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150921:

Svenska Läkaresällskapet september 2015:

Svenska Läkaresällskapets upprop om flyktingkatastrofen! till sidans topp

Miljontals människor har under en lång tid lidit svårt med anledning av kriget i Syrien och krigs- och konflikthärdar i Nordafrika. En mycket allvarlig situation, som vi alla känt till, men inte förmått att hantera. Utvecklingen de senaste veckorna med flyktingströmmar i Europa, i en omfattning som vi inte sett sedan andra världskriget, sätter vår humanism och förmåga att agera på prov på ett sätt som vi inte mött på flera decennier.

Krig och dess konsekvenser utgör det yttersta hotet mot människors liv och hälsa.

Mänskliga rättigheter åsidosätts och alla möjligheter till ett anständigt liv försvinner.

De nu pågående konflikterna är djupt komplexa och vi ser inte att de kommer kunna lösas inom överskådlig tid. Vi måste därför på de sätt som står oss till buds försöka göra situationen bättre för de människor som är utsatta.

Svenska Läkaresällskapets uppdrag är ytterst att främja människors hälsa.

Från denna utgångspunkt vill vi nu rikta följande uppmaningar:

TILL SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG

- Att snarast verka för att avskaffa de på politisk grund fattade hinder, som nu finns för att människor ska kunna utöva sin rättighet att söka asyl utan att riskera sina liv under farliga resor såväl på land som till havs. Exempel utgörs av att utfärda humanitära visum, avskaffa transportörskravet, möjlighet att söka asyl på ambassader med mera.

- Att upprätta flygtransporter för att hämta nödställda flyktingar. Låt de "vita bussarna" återuppstå i form av säkra flyg.

TILL SKL, REGIONER OCH LANDSTING

Människor på flykt har ofta genomlevt umbäranden som hotar både den fysiska och psykiska hälsan.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150413:

Riksdagen 15-04-08:

Riksdagens migrationspolitiska debatt till sidans topp

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om asyl- och migrationsfrågor och svenskt medborgarskap, om anhöriginvandring samt om arbetskraftsinvandring. Motionerna handlar om bland annat om skyddsbehov, könsrelaterad förföljelse, samarbetet inom EU, asylprocessen, verkställandet av avvisnings- och utvisningsbeslut, förvar och visering. Beträffande anhöriginvandring handlar de om om sista-länken-bestämmelsen, försörjningskrav, den tvååriga prövotiden och ändrade krav för anhöriginvandring. Beträffande arbetskraftsinvandring berördes bland annat regler för arbetskraftsinvandring, bindande arbetserbjudanden, arbetsmarknadsprövning samt sanktioner mot arbetsgivare.

Vissa förslag i motionerna om arbetskraftsinvandring avslogs för att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

De motioner som diskuterades var följande: Fyra motioner från Sverigedemokraterna om "En ansvarsfull invandringspolitik", "Redovisning av kostnader för asyl- och anhöriginvandring", "Arbetsmarknadsåtgärder" och "Utredning om möjligheten att lagstadga om svensk arbetsmarknadsprövning". + Vänsterpartiets motion "Flykting- och migrationspolitik" som behandlar en rad ämnen från militariseringen av EU:s gränser till en rad bestämmelser i Utlänningslagen. + Moderaternas motion om försörjningskrav vid anhöriginvandring. + Allianspartiernas gemensamma motion om förslagen i budgeten och som rör etableringen av nyanlända.

Vänsterpartiets motion om migration och flyktingpolitik (Extern länk)

Moderaternas motion om försörjningskrav (Extern länk)

Allianspartiernas motion om Utgiftsområdet 8 Migration (Extern länk)

Riksdagsdebatten (om alla frågorna) (Extern länk)

Samlingssida för förslag och beslut om migration, med utskottets betänkande och omröstningar (Extern länk)

Samlingssida för förslag och beslut om anhöriginvandring (Extern länk)

Samlingssida för förslag och beslut om arbetskraftsinvandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150327:

Riksdagen 15-03-05:

Riksdagens frågestund: Kostnaderna för invandringen till sidans topp

Anf. 39 MATTIAS KARLSSON (SD):

Herr talman! I en debattartikel den 3 mars konstaterade statsministern att Sverige lider av ett underskott i de offentliga finanserna. Med planerade utgiftsnivåer skulle man behöva höja skatterna med 75 miljarder kronor för att nå ett strukturellt överskott om 1 procent.

Parallellt med detta ser vi hur kostnaderna för migration och integra?tion skenar bortom all kontroll. Sedan början av 2000-talet har kostnaderna för utgiftsområde 8 i statsbudgeten mer än tiodubblats.

Nyligen kom en prognos från Migrationsverket om att man ville ha 18 miljarder mer jämfört med i höstas. Totalt äskar myndigheten nu 159 miljarder fram till 2019.

Genom att minska nivån på invandringen till den nivå som rådde under Göran Perssons tid vid makten skulle Stefan Löfven kunna täcka underskottet på 75 miljarder kronor och ändå få pengar över. Det gör dock inte statsministern. I stället vill han nu slopa överskottsmålet och därmed äventyra förtroendet och den långsiktiga stabiliteten i de offentliga finanserna.

Statsministerns frågestund

Min fråga till Stefan Löfven är om det verkligen är rimligt att låta morgondagens generationer betala notan för regeringens oansvariga invandringspolitik i dag.

Anf. 40 Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Herr talman! Den första delen av frågan rör de offentliga finanserna. Om det är några som har lärt och förstått betydelsen av att hålla i de offentliga finanserna är det Socialdemokraterna. Vi fick ta över ett haveri hösten 1994 och fick under många år jobba för att få tillbaka förtroendet för de offentliga finanserna, därav skälet till att vi nu kan ändra nivån på målen för det offentliga sparandet. Det är det som kommer att utredas.

(...)

Hela debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.