fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 2 april 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

Tre sätt att prenumerera: Asylnytt Facebook @Asylnytt twitter

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 21-03-31:

PM: EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning. Kompletterande reglering till sidans topp

I promemorian lämnar vi förslag till kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

EU:s strategiska mål för en integrerad gränsförvaltning är minskad sårbarhet vid de yttre gränserna baserat på heltäckande situationsmedvetenhet, säkra och välfungerande yttre EU-gränser och en varaktig europeisk gräns- och kustbevakningskapacitet. Genom den nya EU-förordningen utökas den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns (Frontex) personella och tekniska resurser, dess mandat att genomföra gränsinsatser och insatser för återvändande samt att samverka med tredje länder.

Ändringarna i förordningen medför bland annat behov av att anpassa våra nationella bestämmelser om myndigheters och tjänstemäns ansvar och befogenheter.

Vi föreslår att Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Migrationsverket och Kriminalvården, gemensamt benämnda gränsförvaltningsmyndigheterna, uttryckligen ska ansvara för Sveriges åtaganden enligt EU-förordningen. Polismyndigheten föreslås behålla funktionerna som nationell kontaktpunkt och samordningscentral och tilldelas funktionen som nationell myndighet med ansvar för ersättningsfrågor och nationell kontaktpunkt för kapacitetsuppbyggnad.

Vi föreslår även att gränsförvaltningsmyndigheterna ska få befogenhet att, med regeringens medgivande, begära bistånd av Frontex i form av snabba insatser och att de ska få befogenhet att självständigt begära bistånd i form av återvändandeinsatser.

Vi föreslår även bestämmelser för att uppfylla EU-förordningens krav på att utländska tjänstemän som ingår i enheter som placeras ut i Sverige under insatser enligt EU-förordningen ska kunna tilldelas förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning och också kunna ges samma befogenheter att använda tvångsmedel som motsvarande svenska tjänstemän. All sådan verksamhet på svenskt territorium ska bedrivas under ledning av svensk myndighet och, med få undantag, i närvaro av svensk tjänsteman.

(...)

Läs mer och hämta promemorian (Extern länk)

Remissinstanser och inkommande remissvar till promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-03-17:

Riksdagsbeslut om uppenbart ogrundade ansökningar och säkra ursprungsländer till sidans topp

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att EU:s regler om säkra ursprungsländer ska införas i utlänningslagen. Reglerna innebär bland annat att Migrationsverket ska kunna anse en asylansökan uppenbart ogrundad om den som söker asyl kommer från ett land som finns på en förteckning över säkra ursprungsländer. Detta gäller dock inte om asylsökanden har lagt fram allvarliga skäl för att landet inte ska anses som ett säkert ursprungsland för honom eller henne. Om det även är uppenbart att uppehållstillstånd inte ska beviljas på någon annan grund ska Migrationsverket få besluta om omedelbar avvisning. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2021.

Bakgrunden till lagändringarna är att EU-domstolen i en dom från 2018 begränsat Migrationsverkets möjligheter att kunna bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om omedelbar avvisning. Domstolen slog fast att Sverige måste införa EU:s regler om säkra ursprungsländer för att Migrationsverket ska kunna fortsätta fatta sådana beslut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår bifall till /iAsylnytts sammandrag/ yrkanden från vissa motioner från (SD-), (KD)- och (M)-ledamöter samt tre förslag till tillkännagivande till regeringen om förteckningen över säkra ursprungsländer, om en kortare överklagningstid och om särskilda kontrollåtgärder samt möjlighet till förvar och elektronisk övervakning. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 4 under punkt 3, reservation 5 under punkt 4 samt reservation 6 under punkt 5, dels i övrigt utskottets förslag.

Socialförsäkringsutskottets betänkande med reservationer (Extern länk till pdf-fil)

Riksdagsdebatten, webb-tv och protokoll (Extern länk)

Samlingssida med länkar till betänkandet, motionerna, debatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-03-29:

Remissvar på Migrationsverkets utkast på föreskrifter om säkra ursprungsländer till sidans topp

Positivt att relativt få länder finns med på listan över säkra ursprungsländer, men Asylrättscentrum önskar att Migrationsverket delar med sig av bedömningarna som ligger till grund för att länderna finns med på listan. Asylrättscentrum svarar på Migrationsverkets utkast på föreskrifter med förteckning över säkra ursprungsländer och tillhörande konsekvensutredning.

Asylrättscentrum har under en längre tid följt frågan om upprättande av en förteckning över säkra ursprungsländer. Vi har bland annat publicerat analysen "Kan Sverige säkra rättssäkerheten i en lista över säkra ursprungsländer" och svarat på remissen på DS 2020:2 angående uppenbart ogrundade asylansökningar och förteckning över säkra ursprungsländer. Det är med den bakgrunden vi läser Migrationsverkets utkast.

Vi ställer oss positiva till att Migrationsverket verkar dela vår utgångspunkt att listan över säkra ursprungsländer bör vara relativt kort. Samtidigt poängterar vi att för att ett land ska kunna föras upp på en nationell förteckning över säkra ursprungsländer krävs det att situationen i landet i fråga uppfyller de kriterier som uppställs i det omarbetade asylprocedurdirektivet och i motsvarande föreslagen reglering i utlänningslagen. Vi ser att det är svårt att göra mer ingående analys gällande hur de föreslagna länderna förhåller sig till kriterierna i asylprocedurdirektivet, och önskar därför att Migrationsverket delar med sig av skälen.

(...)

Läs mer och hämta hela remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-03-18:

Lagförslag utan stöd läggs fram till sidans topp

Regeringen föreslår lättnader i kraven för att få permanent uppehållstillstånd efter gymnasiestudier för unga ensamkommande. I lagrådsremissen föreslås att den som fullföljt sin utbildning ska få tolv i stället för sex månader på sig att skaffa jobb, enligt ett pressmeddelande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 21-03- 30:

Ändring av uppdraget till Statskontoret för att effektivisera återvändandearbete till sidans topp

Regeringen gav den 9 juli 2020 Statskontoret i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande inom ramen för nuvarande organisation (Ju2020/01867/SIM). Ett arbete som omfattar såväl självmant återvändande, vilket ska tillämpas i första hand, som verkställande av beslut om av- eller utvisning med tvång. Regeringen uppdrar åt Statskontoret att inom ramen för uppdraget se över myndigheternas uppgifter och ansvarsfördelning samt att överväga en förändring av myndighetsorganisationen på återvändandeområdet. I uppdraget ingår att utreda vilka organisationsförändringar som skulle kunna övervägas och vilka fördelar och nackdelar som kan finnas med olika alternativ.

Statskontoret ska löpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat under uppdragets genomförande.

Redovisningstidpunkten för uppdraget (Ju2020/01867) förlängs och uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 14 januari 2022.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 21-03- 28:

Storbritannien/ Brittiskt asylförslag väcker debatt till sidans topp

Den brittiska regeringens förslag för nytt asylsystem i landet som presenterades i förra veckan har vållat debatt i Storbritannien, den brittiska regeringen vill bland annat få stopp på migrantresor från Frankrike över Engelska kanalen.

Enligt det nya förslaget ska bland annat de migranter som tar sig till Storbritannien från Frankrike i båt över engelska kanalen få mycket svårare att få permanent uppehållstillstånd än idag oavsett vilka asylskäl de kan ha i övrigt.

Men oppositionspartiet Labour och flykting- och människorättsorganisationer är kritiska och menar att den internationella asylrätten inte tillåter att man särbehandlar asylsökande utifrån vilket sätt en asylsökande tagit sig in i landet på.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FactTank 21-03-19:

USA/ Venezuelans, Burmese eligible for Temporary Protected Status in U.S. till sidans topp

The Biden administration has added Venezuelans and Burmese to the list of people eligible for Temporary Protected Status, a program that gives immigrants from select countries time-limited permission to live and work in the United States.

The Department of Homeland Security on March 8 designated immigrants from Venezuela as eligible for TPS for 18 months. Since January, Venezuelans also have been eligible for deportation relief and work authorization under a program called Deferred Enforced Departure (see text box).

In designating Venezuelans as eligible for TPS, the Biden administration stated that the nation "is currently facing a severe humanitarian emergency" with impacts on its economy, human rights, medical care, crime, and access to food and basic services. The notice also cited charges of election fraud on behalf of President Nicolás Maduro, who has led the country since 2013. The TPS designation expires in September 2022.

The designation of Burma (Myanmar) will apply for 18 months to immigrants who have lived in the U.S. since March 11. According to news accounts, about 1,600 people are estimated to be eligible. In announcing the TPS designation, U.S. Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas cited the impact of the Feb. 1 military coup, including "continuing violence, pervasive arbitrary detentions, the use of lethal violence against peaceful protesters, and intimidation of the people of Burma."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Sveriges Radio Dalarna 21-03-23:

Från Afghanistan/ Förre borlängebon Basir om läget i Afghanistan: "Väldigt farligt här" till sidans topp

Basir Sharifi flydde från Afghanistan till Sverige och Borlänge 2015 men fick inte uppehållstillstånd och tvingades återvända till sitt krigshärjade hemland där läget just nu är väldigt oroligt.

"Det är jättefarligt här, ibland tänker jag att jag måste lämna" säger han"

"Det är en fruktansvärt situation både säkerhetsmässigt och humanitärt" säger Magda Gad, krigskorrespondent från Falun.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reliefweb 21-03- 31:

Från Afghanistan/ "We survived the virus, but may not survive the hunger": till sidans topp

Afghanistan: Country's four million internally displaced need urgent support amid pandemic

The Afghan government and the international community must urgently scale up efforts to support the country's four million internally displaced people (IDPs), who have been left badly exposed throughout the COVID-19 pandemic, said Amnesty International in a new briefing published today.

The briefing, "We survived the virus, but may not survive the hunger": The impact of COVID-19 on Afghanistan's internally displaced*, *details how the pandemic has made an already dire situation for IDPs even more precarious. Living in overcrowded conditions, with insufficient access to water, sanitation, and health facilities, IDPs have little or no means of protecting themselves from contracting, spreading, and recovering from COVID-19.

The briefing also addresses the pandemic's disastrous impact on livelihoods, women's rights, and food insecurity in IDP camps, as well as the current inadequacy of aid efforts targeted at IDPs.

"Afghanistan's four million displaced people live in conditions perfectly suited to the rapid transmission of a virus like COVID-19. The camps are cramped, unsanitary and lack even the most basic medical facilities. Despite this deadly combination, IDPS have been provided with precious little support to mitigate their situation," said Samira Hamidi, Amnesty International's Deputy Regional Director for South Asia.

"With the number of IDPs increasing daily due to ongoing conflict and the danger of a further wave of COVID infections still present, the Afghan government and international community must do more to protect IDPs."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-03-19:

Från Kongo/ Armed attacks kill hundreds, displace 40,000 civilians in northeast DRC till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is warning about an alarming increase in the number of attacks by an armed group on civilians in north-eastern parts of the Democratic Republic of Congo (DRC).

Since January, attacks blamed on the armed group, Allied Democratic Forces (ADF), have killed nearly 200 people, injured dozens of others, and displaced an estimated 40,000 people in DRC's Beni Territory in North Kivu province as well as nearby villages in Ituri province.

In less than three months, the ADF has allegedly raided 25 villages, set fire to dozens of houses, and kidnapped over 70 people. This is in addition to the 465 Congolese killed in attacks attributed to the ADF during 2020.

Attacks and widespread human right violations also continue in other parts of North Kivu province.

The main reasons for these attacks are reported to include retaliation by armed groups against military operations, their search for food and medicine, and accusations against communities of sharing information on ADF positions.

Those forcibly displaced this month have fled to Oicha, Beni and Butembo towns in Beni Territory, with many fleeing on motorbikes. The majority are women and children, as men stay behind to protect properties, exposing themselves to the risk of further attacks.

Displaced people are living in dire conditions without shelter, food, water or health care. In the context of Ebola and COVID-19, the lack of access to toilets, clean water, soap and menstrual hygiene products is of particular concern. In addition, families do not have enough essential items like blankets, sleeping mats or cooking materials.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-03- 31:

Från Libyen/ Säkerhetssituationen och dess påverkan på civilbefolkningen till sidans topp

/Utdrag - sammanfattande analys/

Läget i Libyen är svårbedömt. Den rådande vapenvilan är bräcklig med risk för nya konfron- tationer. Den nytillträdda interimsregeringen har inte ännu hunnit etablera sig.

En fortsatt problematisk utveckling väntas. Ingen tidigare regering har lyckats ena landet s dan Gaddafiregimens fall eller säkra fullständig territoriell kontroll. Jämfört med tidigare företrädare står den nya regeringen inför svåra avväganden: dels att ena ett sargat land, som kontrolleras av lokala och utländska aktörer med olika geopolitiska och ekonomiska intressen; dels att avväpna milisgrupper som länge dominerat det säkerhetspolitiska landskapet, och som dessutom genom sin växlande lojalitet till olika maktspelare skapat ett klimat av utbredd klientelism och straffrihet.

En annan utmaning av avgörande betydelse för en varaktig stabilitet är kontrollen och fördelningen oljeresurserna. De inhemska och internationella aktörerna står långt ifrån varandra i frågan. Detta riskerar att hämma fredsarbetet framöver och samtidigt medföra allvarliga konsekvenser för den välbehövliga ekonomiska återhämtningen, inte minst drabbar det civilbefolkningen som är konfliktens största förlorare.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reliefweb 21-03- 17:

Från Syrien/ 10 years of conflict left Syria's displaced children without a sense of home till sidans topp

'Anywhere but Syria': After ten years of war, the vast majority of children can't imagine a future in the country

Amman, 9 March - After ten years of war, the vast majority of Syria's children cannot imagine a future in their country, according to a new report by Save the Children. On average, 86% of Syrian refugee children surveyed in Jordan, Lebanon, Turkey and the Netherlands said they would not want to return to their country of origin. Of children displaced inside Syria, one in three would rather be living in another country.

Children who fled their homes are struggling to feel safe where they are now, as around two in five children of those surveyed by Save the Children said they face discrimination and a lack of education. Many feel they have no say over their future.

Next week marks ten years since nationwide protests descended into a deadly conflict that has killed hundreds of thousands, displaced millions of children and their families, and decimated Syria's economy and infrastructure. Every aspect of children's lives has been torn apart, leaving them uprooted and without a real sense of home, according to a Save the Children report that was published today.

For the report 'Anywhere but Syria' - the largest piece of research of its kind by Save the Children - the organisation interviewed over 1,900 displaced children and their caregivers inside and outside Syria. The report finds that, of those interviewed:

+ Only 3% of the children surveyed in Turkey, 9% in Jordan and the Netherlands, and 29% in Lebanon want to return to Syria;

+ For children across all countries, an end to violence in Syria (26%) was most frequently mentioned when asked about their biggest wish for the future, followed by education (18%);

+ 44% of all children in the study had experienced discrimination in their neighbourhood or in school. Inside Syria, 58% reported being discriminated against;

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-03-15:

Från Syrien/ flydde för tio år sedan: "Trodde jag kunde återvända efter ett par månader" till sidans topp

Familjebilder, litet kläder och sina ID-kort var allt de fick med sig. Fatima Dumrani och Shadi Ragab trodde att de skulle vara borta en månad eller två när de flydde från Östra Gouta utanför Damaskus. Idag har tio år gått sedan konflikten i Syrien började.

Kriget har tagit minst 400 000 människors liv och tvingat halva landets befolkning att lämna sina hem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The new Humanitarian 21-03-17:

A decade of flight till sidans topp

Over the past 10 years, at least 13 million Syrians have been forced to flee their homes by fear and violence, the ferocity and duration of which few predicted when protests against President Bashar al-Assad erupted in March 2011. They have run from imprisonment and forced conscription, bombs and ground fighting, chemical attacks and sieges. They have left behind homes, jobs, and loved ones, often risking death in doing so.

Despite promises by the international community to support them, most of the 6.6 million Syrians registered as refugees remain in neighbouring countries like Turkey, Lebanon, and Jordan. Another 6.7 million Syrians are internally displaced, living in camps or sheltering wherever they can afford it inside the country. For the vast majority, with borders mostly closed, leaving the country is no longer an option.

(...)

Artikeln med interaktiv karta, tidslinje, statistik mm (Extern länk)

Norwegian Refugee Council 21-03-19: 10 years of war in Syria - Born a refugee (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-03- 14:

Från Syrien/ Fleeing Syrians lament the loss of their final refuge in Sudan till sidans topp

Visa-free access to the African state proved a lifeline during the war. Now the border is closed

When Syrian government troops seized Mahmoud al-Ahmad's home town, he spent his savings and risked his life getting smuggled over the Syrian border into Turkey. His planned destination was Khartoum, where a former boss had opened a carpet factory and offered him work.

The only part of the journey he hadn't worried about was the flight from Turkey to Sudan. Until the end of last year it was the only country in the world that Syrians could travel to without a visa, a unique haven for those seeking a new life away from their country and its brutal civil war.

Now the conflict has just passed the bleak landmark of its 10th anniversary, and even that refuge has been taken away. An abrupt reversal of the visa policy in December, and a decision by Sudan's government to review all citizenships handed out over the last two decades, have left Syrians stranded inside the country and beyond. Thousands of Syrians had taken Sudanese citizenship and hundreds of thousands more had started a new life there.

"You can't imagine how desperate and disappointed I was when I heard about the decision," Ahmad said, in a phone call from Idlib in northern Syria. He had just got his documents in order for the flight when the new policy was announced, leaving him no choice but to return to life as a refugee inside his own country.

"I endangered my life on the border and paid lots of money for the smuggler and to renew my passport, in addition to the high living expenses in Turkey, without any result."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-03-15:

Från Syrien/ Danmark tar bort skydd för syrier till sidans topp

Danmark har som enda EU-land börjat dra tillbaka skyddet för en del syriska flyktingar och drar tillbaka deras uppehållstillstånd.

I dag har det gått exakt tio år sedan kriget i Syrien inleddes och under åren har uppemot 1,5 miljoner syrier sökt asyl i Europa.

Danska myndigheter menar nu att flyktingar från Damaskusområdet kan återvända.

Danmark är det enda landet i EU som dragit undan skyddet för syriska flyktingar. 94 syrier förlorade häromveckan rätten att leva i Danmark och många hundra till kan komma att beröras.

Danmark anser att området kring den syriska huvudstaden Damaskus är tillräckligt säkert för att kunna återvända till, därför behöver man inte ge några uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

ECRE 21-03-05: Denmark: Authorities Widen the Areas of Syria Considered Safe for Return to Include Greater Damascus (Extern länk)

Asylrättscentrum 21-03-19: Kan Sverige ta bort skyddet för syrier? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-03-27:

Från Venezuela/ Venezuelaner flyr från våldet till sidans topp

Venezuelaner som i veckan flytt till Colombia anklagar soldater i hemlandet för att ha dödat civila, bränt ner hus, plundrat och begått andra övergrepp.

Tusentals flyktingar började anlända i söndags sedan Venezuelas armé inlett en offensiv mot beväpnade gerillagrupper i La Victoria, en ort belägen precis vid gränsen till Colombia.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Nyheter 21-03- 16:

Tidigare UD-anställd beviljade felaktiga visum - döms för 61 tjänstefel till sidans topp

En tidigare anställd vid Migrationsverket och UD döms för tjänstefel för att ha beviljat en rad felaktiga visum till personer från Afghanistan. I ärendena har det bland annat förekommit förfalskade inbjudningar från svenska storföretag.

Mannen pekades 2019 ut för att ha ingått i en stor härva med professionell människosmuggling. Åklagare fann dock inte tillräckligt stöd för att driva misstänkarna om människosmuggling till åtal - och när mannen åtalades i fjol var det för grovt tjänstefel.

Totalt godkände mannen under sin tid på Sveriges ambassad i Islamabad, Pakistan, över 120 felaktiga visum till personer från Afghanistan. I 61 av dessa fall finner nu Attunda tingsrätt att han begått tjänstefel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-03-26:

Spanien/ Atlantic route: Distress cases, deaths, and transfers to camps till sidans topp

More than 100 people who left West African shores are currently in distress and searched by the Spanish coast guard, Salvamento Marítimo. A two-year-old child did not recover from her perilous journey to the Canary Islands and died on Sunday after days in intensive medical care. The government announces the end of emergency accommodation in hotels.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE News 21-04-16: Spanish deportation efforts facing headwind - Death at sea, controversy over island camps, death and attempt to cross border fence in the enclaves (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 21-03- 18:

Cypern/ Authorities should investigate allegations of pushbacks and ill-treatment till sidans topp

In a letter addressed to the Minister of Interior of Cyprus the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatovic urges the Cypriot authorities to ensure that independent and effective investigations are carried out into allegations of pushbacks and of ill-treatment of arriving migrants, including persons who may be in need of international protection, by members of security forces.

Commissioner Mijatovic also calls on the Cypriot authorities to bring the conditions in reception facilities for asylum seekers and migrants in line with applicable human rights standards and ensure that they enjoy effective access to all necessary services.

Hämta brevet och svaret från Cyperns inrikesminister (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Criminologies 21-03- 22:

Grekland/ Weaponising Geography on the Greek-Turkish Border till sidans topp

Guest post by Josh Askew

That Greece is illegally expelling migrants is well-known. Since 2016, the Border Violence Monitoring Network (BVMN), along with other human rights watchdogs, has documented how migrants are being systematically detained by the Greek police, transferred to the Turkish border and forced out of the European Union (EU).

These expulsions are known as pushbacks. Distinct from deportation, pushbacks are when individuals are expelled to other countries without formal procedures or safeguards. Needless to say, they are illegal. Beyond flouting the principle of non-refoulement - which guarantees that no one should be returned to a country where they face persecution - pushbacks preclude asylum.

Pushbacks involve a concerning degree of violence. Driven by the perverse logic of a flawed deterrence strategy, Greek authorities have beaten, tortured, sexually assaulted and killed migrants. Yet, since the end of 2020, the BVMN has observed a new, hybrid form of violence emerging on the Greek-Turkish border; one which incorporates geography itself.

The land border between Greece and Turkey is in the Evros region. Much of this 125km long frontier is defined by the Evros/Meriç river. 180m at its widest, the Evros river is fast, with a flow rate of 200 cubic metres per second during the winter (four times that of the London Thames). As a result of this strong current, which deposits tons of sediment, the river is littered with small islands of barren, boggy land.

Typically, when a pushback occurs, up to a hundred migrants are bussed to clandestine detention centres in the Evros region, where they are often beaten and their personal belongings, mobile phones and documents seized - never to be returned. Under the cover of darkness, they are then brought in small groups to the river, loaded into inflatable dinghies and transported to Turkish soil.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

OpenDemocracy 21-03-16:

Medelhavet/ Lawfare on solidarity at sea: The Mediterranean rescuers facing trial till sidans topp

'Instead of sea rescuers being charged for saving lives, Italian and European politicians should be charged with crimes against humanity'

On 1 March 2021, an Italian prosecutor in Trapani closed a lengthy investigation into the work of civil rescuers in the Mediterranean Sea. Charged with "aiding and abetting illegal immigration to Italy", 21 members of the charities Jugend Rettet, Save the Children and Doctors Without Borders face trial. Among them are members of the civil rescue ship, Iuventa, who have helped rescue more than 14,000 people in distress. The crew, known as the 'Iuventa10', have been under investigation since August 2017, following the seizure of the ship at the port of Lampedusa. If found guilty, they could face considerable time in prison.

The allegations against the maritime activists rest in part on evidence collected by a secret recording device placed on the Iuventa, wiretapped phones, as well as statements of employees of a private security company who had been employed as security guards on another civil rescue ship, the Vos Hestia, chartered by Save the Children. Pietro Gallo, one of the private security agents who passed information on to AISE, the Italian intelligence service, and to Matteo Salvini, the leader of Italy's far-Right Lega party, later regretted his involvement and suggested that the allegations against the rescuers were unfounded. The Italian prosecutor's case is also informed by an undercover police officer installed among the private security guards on the Vos Hestia.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The new Humanitarian 21-03-23:

Medelhavet/ When a migrant drowns, a whole community feels the loss till sidans topp

The hidden costs of Mediterranean shipwrecks on a remote Senegalese village

On an unknown day in 2015, a shipwreck off the coast of Libya in the Mediterranean Sea took the life of Binta Balde's second son.

It was days before the news travelled the more than 3,400 kilometres back to the village of Anambe Counda in the remote south of Senegal where Binta lives and where her son, Demba, had been born.

No one in the village knows the exact timeline of events. Lives here are ruled by the weather, and the passage of time is marked by the progress of two seasons: the rainy and the dry.

All anyone can say with certainty is that news of the shipwreck arrived on a Friday, the communal day of prayer for the Muslim majority in the village.

On that afternoon, grief-stricken cries pierced the normal, low din of neighbours chatting and children playing games. Binta froze. The shrieks came from the mud hut compound next to her own. Something terrible had happened.

Binta rushed out to see if she could offer help, but before she reached anyone else, Mamadou, her eldest son, blocked her path.

"There has been an accident," he said. The neighbours' son had drowned at sea while trying to reach Italy. But Mamadou hadn't finished. "Demba was with him," he said. "They were in the same boat. He died too."

Binta dropped to the ground as if she had been shot.

Invisible victims

Since 2014, when the UN's migration agency, IOM, began keeping track, more than 21,500 people have died or disappeared attempting to cross the Mediterranean Sea to Europe. Already this year, almost 300 have perished. The true tally is undoubtedly higher, as some deaths are never officially recorded.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-03-30:

Medelhavet/ The Libyan coastguard's nine telephone numbers till sidans topp

The story began yesterday, March 30, at 8 a.m, and what transpired over the course of the morning and afternoon played out, as it always does, in two distinct but intertwined realities: one reality, on the deck of an unseaworthy rubber boat crammed with some 88 people in a deepening state of unimaginable distress and panic; and the second reality, in the telephone lines, as activists from Alarm Phone sent updated GPS coordinates and distress signals to the Libyan coastguard, ultimately calling the coastguard on nine different telephone numbers in a determined attempt to force authorities to step in and prevent dozens of unncessary deaths.

In the end, it appears the so-called Libyan coastguard let some 85-88 people drown in the waters just 5 nautical miles of its shores. (Two women and three children had already gone overboard the partially-deflated boat and drowned.) Why would Libya do this?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-03-26:

Östeuropa/ 'They can see us in the dark': migrants grapple with hi-tech fortress EU till sidans topp

A powerful battery of drones, thermal cameras and heartbeat detectors are being deployed to exclude asylum seekers

Khaled has been playing "the game" for a year now. A former law student, he left Afghanistan in 2018, driven by precarious economic circumstances and fear for his security, as the Taliban were increasingly targeting Kabul.

But when he reached Europe, he realised the chances at winning the game were stacked against him. Getting to Europe's borders was easy compared with actually crossing into the EU, he says, and there were more than physical obstacles preventing him from getting to Germany, where his uncle and girlfriend live.

On a cold December evening in the Serbian village of Horgos, near the Hungarian border, where he had spent a month squatting in an abandoned farm building, he and six other Afghan asylum seekers were having dinner together - a raw onion and a loaf of bread they passed around - their faces lit up by the glow of a fire.

The previous night, they had all had another go at "the game" - the name migrants give to crossing attempts. But almost immediately the Hungarian border police stopped them and pushed them back into Serbia. They believe the speed of the response can be explained by the use of thermal cameras and surveillance drones, which they had seen during previous attempts to cross.

"They can see us in the dark - you just walk, and they find you," said Khaled, adding that drones had been seen flying over their squat. "Sometimes they send them in this area to watch who is here."

Drones, thermal-vision cameras and devices that can detect a heartbeat are among the new technological tools being increasingly used by European police to stop migrants from crossing borders, or to push them back when they do.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

American Immigration Council 21-03-23:

USA/ Facts about the current situation at the border till sidans topp

The nation has turned its attention to the current situation at the U.S.-Mexico border, including the rise in immigrant children in U.S. government custody. Much of the conversation has focused on a supposed surge in arrivals under the Biden administration, but the current increase began well before President Biden took office. Here are five facts about the border.

1. Border encounters have been rising for months. The current rise began in April 2020, when President Trump instituted the practice of expelling all individuals encountered at the border under public health authority allegedly provided by Title 42 of the U.S. Code. Under Title 42, any single adult or family crossing the border from Mexico, Guatemala, Honduras, or El Salvador were immediately turned around and sent back to Mexico. Unaccompanied children and most individuals from other countries were taken into custody, held for days or weeks, and then deported by plane back to their home country.

After implementing Title 42, the number of single adults crossing the border began rising rapidly, from a low of 14,754 in April to 62,041 in December. Many encounters are the same people trying to cross multiple times, as primarily Mexican men are turned back within hours, letting them try again quickly.

While the number of unaccompanied children and families encountered at the border also rose over that same period, it rose in much smaller numbers. Even after President Biden took office, in February 2021 a full 71% of all people encountered at the border were single adults, not families or children. The number of families apprehended at the border is still half that of February 2019.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Congressional Research Service 21-03-19: Asylum Processing at the Border: Legal Basics (Extern länk)

Caitlin Dickerson in The Atlantic 21-03-29: America's Immigration Amnesia. Despite recurrent claims of crisis at the border, the United States still does not have a coherent immigration policy (Extern länk)

The New Yorker 21-03-28: "Biden and the Blame Game at the Border," (Extern länk)

Fler artiklar: (Extern länk)

Forced Migration Current Awareness 21-04-03: Commentary, reporting & resources on the border "crisis"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-03-16:

USA/ Efter Bidens tillträde - fler migranter försöker ta sig till USA till sidans topp

Enligt nyhetsbyrån AFP greps nästan 100 000 personer vid gränsen under februari, en ökning med 28 procent jämfört med månaden innan.

Nästan 9 500 personer av de som greps var ensamkommande barn.

En av förändringarna i Joe Bidens migrationspolitik är att man inte längre avvisar ensamkommande barn som korsar gränsen, vilket har lett till att de anläggningar som finns för att inhysa barn inte längre räcker till.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-03-17:

USA/ Biden uppmanar flyktingar att stanna hemma till sidans topp

USA står inför den största ökningen av flyktingar till landet på 20 år. I ett försök att dämpa antalet migranter uppmanar nu den nye presidenten, Joe Biden, människor att inte söka sig till USA.

- Jag kan säga det rakt ut - kom inte hit, säger Biden i en intervju med den amerikanska tv-kanalen ABC News.

Han tillägger:

- Lämna inte din stad eller ditt samhälle.

Största ökningen av flyktingar på 20 år

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 21-03-31:

USA/ 4 reasons why migrant children arriving alone to the US create a 'border crisis' till sidans topp

Children arriving at the southern border without their parents have presented a political and humanitarian challenge for the past three presidents.

Their numbers began rising considerably after 2009, when 19,418 children were taken into custody at the border, according to U.S. Customs and Border Protection. Unaccompanied minors peaked in 2014, with 68,000 apprehensions. Analysts say 2021 is on pace to break that record, with more than 600 children arriving daily to the U.S.-Mexico border. Most are teenagers seeking asylum.

Reports of children in warehouses or jaillike facilities have set President Joe Biden on the defensive about what critics refer to as a "crisis at the border." In his first press conference, on March 25, 2021, Biden repeatedly stressed that his practice is different from that of former President Donald Trump, who introduced a policy of separating migrant children from their parents and detaining them in cages.

"We are not talking about people ripping babies from mothers' arms," Biden said.

He said his administration is "moving rapidly ... to get these kids of out of the border patrol facilities."

Child migration has long been such a vexing, bipartisan quandary for four primary reasons, based on my research as an immigration scholar and analysis in dozens of law review articles.

1. Children need care

Migrant children cannot simply get jobs and fend for themselves upon arrival to the U.S. They need to be housed, educated and fed. While some may have family with them or in the U.S., many do not.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Östergötland 21-03-15:

Ny satsning ska ge ökat psykosocialt stöd till nyanlända till sidans topp

Linköpings kommun har inlett ett samarbete med Svenska kyrkan för att kunna ge ett ökat psykosocialt stöd till nyanlända.

Det gäller främst barn och unga som antingen sökt asyl eller nyligen fått uppehållstillstånd.

"Vi vet att ju längre man går med trauman desto jobbigare blir det och kan man då fånga upp det i en sån här typ utav verksamhet innan det börjar bli för påfrestande, att man får höra barnet röst så tidigt som möjligt, så tror jag det hjälper i längden", säger Annika Krutzén (M) ordförande i social- och omsorgsnämnden i Linköping.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 21-03-26:

Oro bland asylsökande i Sjuhärad som måste flytta till sidans topp

15-åriga Maria har bott i en av Migrationsverkets lägenheter i Viskafors sedan hon var två år gammal. Men nu måste hon och hennes släktingar flytta.

Migrationsverket ska anpassa sin boendekapacitet runt om i Sverige eftersom antalet flyktingar minskar.

Fram till augusti ska 540 flyktingar som bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder i Sjuhärad flytta till annan ort, eftersom Boråskontoret stänger.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-03-29:

Grekland/ Questions and Answers: Commission support for the situation on the islands till sidans topp

What are the next steps in establishing the new reception facility on Lesvos?

With the funding agreement for the construction of the new centre, the Commission has provided clarity on the financing. The European Commission and the Ministry of Migration and Asylum will proceed with the finalisation and signature of the grant agreement, which includes the description of the plan, the estimated budget and the conditions linked to interim payments and the progress of the works.

In parallel, the Greek authorities are obtaining the necessary permits to allow for construction, as well as finalising the technical designs for the future centre so that the procurement process to contract the construction works can start quickly. In this design process, EASO technical experts are associated.

Is the Commission supporting new reception facilities on other Greek islands?

In December 2020, the Commission signed a grant agreement with the Greek authorities for the construction of 3 new reception centres on the Greek islands of Samos, Kos and Leros. These new facilities will include i) reception facilities, ii) safe zones for unaccompanied children and teenagers and other vulnerable people, iii) facilities for procedures after initial arrivals and required administrative areas, iv) facilities needed to guarantee access to services, v) common and recreational areas and vi) pre-removal centres. The EU funding amounts to €121 million.

In addition to the fresh award for the new facilities in Lesvos, the Commission has also awarded funding to build a new centre in Chios.

How did the EU respond to the emergency situation in Lesvos following the fires?

After the fire in the Moria camp in September 2020, the Commission provided immediate support to assist the Greek authorities to ensure that the 12,362 people left without shelter would be accommodated as a matter of priority.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-03-29:

Grekland/ Johansson visited Greek refugee camps like a prison warden till sidans topp

EU home affairs commissioner Ylva Johansson visited Greek refugee camps like a prison warden

On Monday 29th March, EU home affairs commissioner Ylva Johansson finally visited the new reception centre on Samos and then Moria 2.0 on Lesvos. Her stated mission was to learn how to prepare the camps for the next winter.

As we detailed in AYS's Weekend digest, there were some "improvements" made before her visit to improve the "look" of the camps. This included people building a basketball field in Moria 2.0 and people cleaning around the front of the camp where the visit would take place.

SAMOS VISIT: Johansson went to Samos first, met with Greek Migration Minister Mitarakis and looked around "the new reception and identification centre under construction at Zervou." She also met with some locals, of which some were quite angry, saying that "she was unwelcome" on Samos. After Johansson was helicoptered onto Samos, Alarm Phone made this comparison:

"Ylva Johansson's visit to the camp on Samos is equivalent to a warden's visit at the prison they manage."

LESVOS VISIT: Then Johansson went to Lesvos where reports say all the residents in the camp were screaming "Freedom! Freedom!" after she arrived at Mavrovouni's "temporary" camp. Yousif Al Shewaili, a photographer from Iraq, witnessed her arrival and reported on his IG:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Spiegel International 21-04- 01:

Grekland/ The Desperate Children of Moria till sidans topp

One boy has to sell his brother to the smugglers, another leaves his sister behind. DER SPIEGEL has spent months documenting the fates of four unaccompanied minors from the Moria camp on Lesbos. Not all of them make it to Germany.

There's no real beginning to this story. It could start in Iran, where a boy lived who left his brother work of a debt smuggler so he could get to Europe. Or in a room of the European Council building in Brussels, where, away from the meetings, like-minded people came together and made plans that ultimately were not approved.

It could also start in Moria, where children told aid workers they were offering sex to adults for a place in a tent. Or in Athens, where a prime minister made a promise to his voters to keep refugees out of the country.

It could even start with Horst Seehofer, the German interior minister, who, after a church service in Berlin, met someone who said he should really be doing something to help the children.

The story of the nearly 700 unaccompanied minors taken from Greek refugee camps since March 2020 has its beginnings in many places. The fact that these children were even allowed to enter the country is the result of months of political wrangling involving hundreds of participants. In the end, 13 countries in Europe specifically accepted children "most in need of protection." Most of the unaccompanied minors had been living in Moria, the notorious camp located on the eastern side of the island of Lesbos. They were then sent to live in countries like Finland, Portugal, Ireland and Belgium. More than 200 of them are now in Germany.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-03-17:

Storbritannien/ "Inhumane" camp in UK shut down by Home Office till sidans topp

A controverisal camp in the UK for people-on-the-move will shut its doors at the end of this month in a big win for human rights advocates who have long demand the closure of the "inhumane" facility, media reported.

The Home Office said that as "pressures put on the asylum estate during Covid" have eased off, it was decided not to extend the use of Penally beyond the originally-agreed six months. However, Napier, another controversial camp in Kent, "will remain in operation in accordance with current needs."

Only last week, inspectors who visited Penally and Napier deemed the camps "filthy" and "impoverished," adding that there were "fundamental failures" over housing people in military sites.

Naomi Phillips, director of policy and advocacy at the British Red Cross, celebrated the Penally decision:

"We have consistently raised serious concerns with the Home Office that Penally, and other barracks sites, are completely inappropriate and inhumane as housing for people fleeing war, persecution and violence," she told media.

"We want to see the urgent closure of these sites, and a long-term solution that allows people to live in safe, suitable and secure accommodation."

On March 21, Penally, near the town of Tenby in Pembrokeshire, Wales, will be returned to the Ministry of Defence. The some 50 or 60 men still housed there will be sent to alternative accommodation sites before that date.

The British Home Office opened the facility last September, deciding to house 250 men at the former military barracks. Almost immediately, the decision was met with sharp outcries about the conditions in the facility.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 21-03-31:

Storbritannien/ Housing: The Home Secretary gave contradictory evidence till sidans topp

Home Secretary Priti Patel "must provide an explanation" for the contradiction between evidence she gave to the House of Commons Home Affairs Committee and the findings of an independent inspection on disused military barracks being used to house asylum-seekers, says the chair of parliament's Home Affairs Committee.

On 24 February Priti Patel and the Permanent Secretary of the Home Office told the Home Affairs Committee that advice from Public Health England (PHE) was followed at "every stage" of the process of putting barracks in Kent and Wales back into use for the purpose of housing asylum-seekers, according to Yvette Cooper, chair of the Home Affairs Committee.

The Home Office began housing asylum-seekers in former military sites last year, a decision which has caused outrage amongst human rights advocates - even more so when it was found that a seven-year old report said the Napier barracks were not suitable for long-term use.

Cooper cites the Independent Chief Inspector of Borders and Immigration (ICIBI), who has said that "PHE advised the Home Office in September 2020 that opening dormitory accommodation was not supported by guidance," but both sites - at Napier and Penally - "were opened before recommendations had been actioned."

Cooper's statement is a response to a letter from Patel (pdf), in which she argues that "ICIBI's findings do not contradict the evidence the Permanent Secretary and I gave on 24 February."

The ICIBI's preliminary findings also state that:

"Opening Penally Camp and Napier Barracks as contingency asylum accommodation, particularly doing so safely during a pandemic, presented substantial logistical and other challenges. Despite this, the Home Office gave its accommodation contractors less than two weeks to make each site operational."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-03-23:

Bangladesh/ Massive fire leaves some 45,000 Rohingya refugees without shelter till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is deeply saddened at the loss of life and immense suffering caused by yesterday's massive fire in the Kutupalong Balukali refugee camp in Cox's Bazar.

Based on provisional reports, as of this morning (Tuesday 23 March), 15 refugees are confirmed to have tragically lost their lives in the fire. More than 560 have been injured and an estimated 400 people are still missing.

In support of the ongoing response led by the Bangladeshi authorities, UNHCR, in coordination with IOM and other UN and NGO partners as well as refugee volunteers, is rushing to provide critical support and protection to some 45,000 Rohingya refugees who lost their shelters and belongings in the devastating blaze.

At least 10,000 shelters are estimated to have been destroyed or damaged, but figures are expected to climb in the coming days as assessments continue. Refugees who have been displaced are being temporarily accomodated within the camp community.

With an unknown number of refugees having sustained burn injuries, UNHCR has provided medical supplies through ICRC in support of the management of burn patients. Emergency first aid including psychosocial support is also being provided. Health volunteers from the refugee community are helping to refer those in need of critical support services .

Rohingya refugees remain at the centre of the response and have been mobilized since the fire was brought under control last night. UNHCR is preparing to reissue registration documents to those who lost theirs in the fire.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

UNHCR 21-05-14: UNHCR, aid partners call for renewed and strong support for the Rohingya refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-03-22:

Bangladesh/ Tusentals flyr jättebrand i flyktingläger till sidans topp

Tiotusentals människor har tvingats fly sina torftiga boenden i ett av världens största flyktingläger i Bangladesh. Flera personer har omkommit och branden är ännu inte släckt.

- Det är en förfärlig tragedi, säger svenska specialistsjuksköterskan Johanna Lönn som är på plats.

Branden är den tredje som har blossat upp i flyktinglägren i Cox's Bazar på fyra dagar. Bedömningen på måndagen var att omkring 900 boenden - hem till 7 400 människor - förstörts i branden.

Fem dödsfall har bekräftats.

- Alla håller fortfarande på och jobbar. Det är inte färdigt det här, utan bränderna härjar fortfarande, säger Johanna Lönn, som varit på plats i Cox's Bazar sedan fem månader tillbaka.

Hon talar med TT på telefon mitt i natten lokal tid och räknar med att börja arbeta tidigt till morgonen.

Kommer fler patienter

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-03-23:

Bangladesh/ 50 000 människor hemlösa efter brand i flyktingläger till sidans topp

Minst 15 personer har bekräftats omkomna och tiotusentals har tvingats lämna sina hem i en omfattande brand i ett av världens största flyktingläger i södra Bangladesh.

400 människor saknas.

Branden, som bröt ut under måndagen, spreds snabbt genom det överfulla flyktinglägret och förstörde tusentals av de tält och skjul där flyktingarna bott sedan flera år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-03-23: Efter branden i flyktinglägret - hundratals saknas (Extern länk)

UNHCR 21-03-23: Bangladeshi authorities, aid agencies and refugee volunteers rush to respond (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Slate 21-03-30:

Kenya/ The Day Bekar's Brothers Disappeared till sidans topp

Excerpted from Ty McCormick's Beyond the Sand and Sea: One Family's Quest for a Country to Call Home, published by St. Martin's Press.

The sand burned hot on Bekar's feet as he lingered in the backfield. Dusk had fallen over the barren soccer pitch in Dadaab refugee camp, near Kenya's border with Somalia, but the heat was still oppressive. It radiated up from the grassless earth and hung thick in the air so that even shallow breaths threatened to overwhelm his lungs. From his position at center back, he kept the entire game in view, jogging forward when his teammates possessed the ball and falling back when they turned it over. Up two goals over rival club Al-Ahly, which drew its members from a section of the camp called Ifo, Bekar should have felt enthused. Instead, he was sick with worry.

Bekar's family had arrived in Dadaab nearly five years earlier, after fleeing the war in neighboring Somalia. They had watched the sprawling desert camp swell into the largest in the world, housing more than half a million people by 2011. A vast expanse of sand and thorn scrub and flimsy makeshift dwellings, the settlement was both a refuge and a prison: Its residents were forbidden to leave the camp or seek gainful employment in Kenya. Most survived on monthly rations from the United Nations-a few kilos of sorghum and maize, salt, and some cooking oil.

Bekar had enrolled in school in the camp in the hopes of winning a scholarship to study in Canada, but the rest of his family struggled to adapt to their new home. Two of Bekar's half brothers, Abdirashid and Abdifata, had wives and children back in Somalia. They didn't have the option of going to school, and their chances of finding informal work in the camp were slim. Their debt and anxiety mounting, they had begun to whisper about tahrib.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-03- 23:

Libanon/ Torture of Syrian refugees arbitrarily detained on counter-terror charges till sidans topp

Lebanese security forces have committed shocking violations against Syrian refugees who have been arrested, often arbitrarily, on terrorism-related charges, employing some of the same atrocious torture techniques that are used in Syria's most notorious prisons, said Amnesty International in a damning new report published today.

Amnesty's report, "I wish I would die": Syrian refugees detained on terrorism-related charges and tortured in Lebanon, documents an array of violations committed by primarily Lebanese military intelligence against 26 detainees, including fair trial violations as well as torture - including beatings with metal sticks, electric cables, and plastic pipes. Detainees also described being hung upside down or forced into stress positions for prolonged periods of time.

"This report offers a snapshot of the Lebanese authorities' cruel, abusive and discriminatory treatment of Syrian refugees detained on suspicion of terrorism-related charges. In many cases refugees who escaped war, ruthless repression and widespread torture have found themselves arbitrarily detained and held incommunicado in Lebanon, where they face many of the same horrors employed in Syrian prisons," said Marie Forestier, Researcher on Refugee and Migrants Rights at Amnesty International.

"There is no question that members of armed groups responsible for human rights abuses must be held accountable for their actions, but the Lebanese authorities' flagrant violation of Syrian refugees' right to due process has made a mockery of justice. At every stage, from arrest through to interrogation, detention and prosecution in unfair trials, the Lebanese authorities have utterly disregarded international human rights law."

The report documents the cases of 26 Syrian refugees, including four children, detained in Lebanon on terrorism-related charges between 2014-2021. It is based on interviews with former and current detainees, lawyers and an examination of legal documents.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 21-03- 19:

Libanon/ Syriska flyktingar går miste om utbildning till sidans topp

En förlorad generation, så säger en del om de syrier som nu växer upp. Barn som en stor del av sitt liv levt som flyktingar har i många fall förlorat möjligheten till utbildning.

Över hälften av landets befolkning har flytt sina hem, och grannlandet Libanon har tagit emot många.

Vår korrespondent Caroline Kernen har besökt ett läger på gränsen i Libanon där människor bor kvar tio år efter krigets start.

Ett 100-tal plåtskjul täckta i vita presenningar står uppställda i tre led längs med vita grusgångar mellan, i horisonten reser sig berg, och mellan plåtskjulen springer barn och leker.

Vi är i Beqaa-dalen i Libanon, nära gränsen till Syrien som ligger där på andra sidan bergen.

Libanon har sagt nej till officiella flyktingläger, de som har kommit över gränsen under åren av krig, över 800.000 registrerade flyktingar, bor i små samhällen som det här, uppbyggda av tält och skjul där de själva betalar hyra till landägaren varje månad.

Många av de unga flyktingarna som bor här var små när de kom och har spenderat en stor del av sina liv här.

I ett av skjulen mitt i en av längorna bor Sanaa Ibrahim Mohammad, hon är 18 år och på armen har hon sin 7-månader gamla dotter. Hon flydde från Homs som 10-åring.

- Jag är mest i mitt tält hela dagarna och tar hand om mitt barn nu, säger hon.

Hon gick tredje klass i Syrien och i början när hon kom till Libanon och så fick hon fortsätta i skolan i några år. Men sen var hon tvungen att sluta, säger hon

- Jag var tvungen att jobba i en fabrik för att hjälpa familjen säger hon.

Hon säger att hon gärna hade velat plugga och lära mig mer, men nu är det helt annorlunda. Nu har jag en familj, så jag kan inte, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Asylumist 21-03-17:

USA/ The other family separation crisis till sidans topp

Under President Trump, the Department of Homeland Security engaged in a systematic campaign to separate families at the United States-Mexico border. The victims of that policy are still grappling with its traumatic effects. But the Trump Administration's cruel approach towards migrants is not the only example of family separation that continues to affect people in the U.S. immigration system.

Hundreds of thousands of asylum seekers have fled their home countries and come to the United States for protection. These include democracy activists, journalists, religious minorities, women's rights advocates, sexual minorities, and interpreters who served with U.S. troops.

In many cases, these people have been forced to leave family members behind, often in difficult and dangerous conditions. If they are granted asylum, applicants can file to bring their immediate relatives-spouse and minor children-to the United States. However, the process is very lengthy. Many applicants wait five, six or more years for a decision in their case. For those who finally receive asylum, the process of bringing family members to the U.S. can take another one to two years. Because of all these delays, most asylum seekers can expect to be separated from their loved ones for the better part of a decade.

To understand the problem, it is important to know something about the asylum system. Asylum seekers in the United States fall into one of two categories. Non-citizens who arrive in the U.S. and who fear persecution in their home country file an affirmative asylum application and have their cases adjudicated by USCIS at an Asylum Office. People in removal proceedings file asylum as a defense to deportation, and an Immigration Judge determines whether they qualify for protection.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-03-24:

USA/ Barn vittnar: Instängda i trånga tält i dagar till sidans topp

Sängarna räcker inte till de tusentals ensamkommande barn som hålls i förvar i USA. Situationen blir allt svårare i takt med att migranterna blir fler och pressen ökar på president Joe Biden .

- Det är ett dilemma för honom, säger professor Dag Blanck.

De sover på gymnastikmattor med en aluminiumfilt som täcke. Vissa har kommit ensamma, andra i grupp. Några håller krampaktigt i lappar där släktingars namn och telefonnummer har skrivits ner innan barnen skickats i väg i hopp om att de ska gå en ljusare framtid till mötes i USA.

Flera av barnen som har intervjuats av advokater som utsetts för att övervaka situationen vittnar om att de ibland inte tillåts gå utomhus på flera dagar. De hålls instängda i överfulla tält där det kan dröja innan de får duscha eller ens se solen.

Advokaten Leecia Welch besökte nyligen ett förvar för migrantbarn i Donna i delstaten Texas, byggt för 250 personer. Men vid hennes besök i mitten av mars fanns där ungefär fyra gånger så många, skriver The New York Times.

- Situationen är akut. De här barnen har hamnat i en kris, säger hon till tidningen.

Ändrad policy

President Joe Biden har uppmanat de många människor som nu ger sig av från Centralamerika och Mexiko med siktet inställt på USA:s södra gräns att stanna hemma. Men vid sidan av ekonomiska svårigheter, våld och naturkatastrofer är också maktskiftet i Vita huset en av förklaringarna till varför allt fler lämnar sina hemländer.

Biden har lovat en mer human flyktingpolitik och har upphävt flera av föregångaren Donald Trumps mest omstridda och drakoniska beslut.

- Många uppfattade det nog som att det skulle bli lättare att komma in i USA när Trumps hårda tid var över, säger Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

IRAP / Better Care Network 21-04- 01:

Expert report: Access to documents by Eritrean refugees in family reunification till sidans topp

Daniel Mekonnen & Sara Palacios Arapiles - Equal Rights Beyond Borders and the International Refugee Assistance Project (IRAP)

This Independent Expert Report (hereinafter "the report") is concerned with challenges experienced by Eritrean refugees in Europe in the context of family reunification processes, in particular those relating to strict documentary requirements demanded by some EU Member States, in particular Germany. The report shows that these requirements often hinder the effectiveness of the right to family reunification. Further, those requirements pose unnecessary risks, often placing Eritrean refugees, and their relatives in Eritrea, at serious risk. In presenting its main findings and conclusions, this report uses a methodological approach that combines analysis of primary and secondary data. The data gathering method involved desk research and thirty-nine semi-structured interviews conducted between October and December 2020 with a range of carefully selected sources.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Aftonbladet 21-03-30:

Mira: Min son dör på barnhem när jag sätts i fängelse till sidans topp

Mira och hennes 15-årige son med lätt utvecklingsstörning ska utvisas till Kazakstan.

Trots att hon då hamnar i fängelse, och sonen placeras på barnhem.

- Jag är rädd att min son skulle dö på barnhemmet om jag sitter i fängelse fem år, säger Mira.

Mira dömdes till fem års fängelse för stöld i Kazakstan 2010. Det var en felaktig dom som hennes kriminelle chef ordnade som hämnd, enligt Mira.

Mira beskriver hur hon i sitt jobb på Philip Morris kontor i staden Jarkent 2009 insåg att hennes chef höll på med svart bokföring. Han förvarade också en pistol på kontoret på ett reglementsvidrigt sätt.

Miras son - som då var fyra år - vådasköt sig själv med pistolen, och fick de hjärnskador som gjorde att han i dag är lätt utvecklingsstörd och har epilepsi. När Mira anmälde sin chef hotade han henne, och motanmälde Mira för bedrägeri.

- Min chef betalade domaren för att han skulle döma mig för stöld, säger Mira.

Migrationsverket skriver i utvisningsbeslutet den 5 mars, som formellt sett innebär att det inte finns några hinder mot verkställighet av utvisningen:

"Du uppger själv att det brott som du anklagats för är falskt och att du inte begått den stöld som du åtalats och dömts för. Migrationsverket kan dock inte enbart baserat på dina egna uppgifter verifiera detta."

Migrationsverket hyllar kazakiska barnhem

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 21-03-20:

Gifte sig för tre år sedan - först nu får paret flytta ihop till sidans topp

Christian och Batuhan Konakci gifte sig 2018 och sedan dess har de kämpat för att få flytta ihop i Sverige. Nu har beskedet de väntat på äntligen kommit - Batuhan får uppehålls- och arbetstiilstånd.

SVT har tidigare berättat om paret Konakcis kamp för att få flytta ihop i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-03- 30:

Sverige gav Hanif en födelsedag - nu gills den inte till sidans topp

Vid svenska gränsen sa Hanif Qasemi att han aldrig firat sin födelsedag. Då gav handläggaren honom en.

I fem år har alla svenska system accepterat den.

Men nu ska Hanif utvisas och då är ett av Migrationsverkets tydligaste argument: Födelsedagen de själva hittade på.

Han blir full i skratt vid tanken på första gången de gratulerade honom. Det var när han fyllde 24. Sanna och Per kom med tårta, sång och presenter. Hanif hade aldrig sett något liknande.

- Av alla mer än 30 miljoner afghaner som finns är det nästan ingen som vet vad en födelsedag är, säger Hanif Qasemi, nu inne på sitt tjugonionde levnadsår.

Sedan går det bara några minuter innan familjen som lärt honom fira tappar kontrollen över känslorna. De brukar hålla ihop - för Hanifs skull, berättar Per Duregård - men på rak fråga om hur det känns att deras familj kanske snart ska splittras kommer tårarna.

- Jag trodde verkligen att allt var klart. Hanif har varit så uppriktig, så seriös, verkligen försökt att göra allting rätt. Jag trodde aldrig att något sådant här skulle kunna hända, säger Sanna Ingelstam-Duregård.

Historien börjar, som för många andra afghanska män i Sverige, hösten 2015. Hanif Qasemi har läst juridik i hemlandet och är alltså en vuxen man när han flyr hit.

- Jag är född 1992, men jag lämnade datumet tomt när jag fyllde i min asylansökan. Helt ärligt svarade jag att jag inte vet vilken dag jag är född. Då sa handläggaren att jag skulle skriva dagens datum och att det skulle bli min födelsedag.

Det var den 22 december.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Örebro 21-03- 27:

Amnesty kritiserar utvisning grundad på Säpos bedömning till sidans topp

En kvinna i Örebro, Zozan Buyk, har fått beslut om utvisning sedan hon bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Men varken hon eller hennes advokat har fått ta del av Säpos underlag.

Amnesty kritiserar nu hur ärendet har hanterats och säger att det inte varit rättssäkert.

Migrations- och justitieminister Morgan Johansson skriver i ett mejl till Ekot att han har förtroende för Säpo och Migrationsdomstolarna.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Socialpolitik 21-03-20:

Barn i förvar - polisens beslut strider mot utlänningslagen till sidans topp

Asylsökande barn får inte hållas i förvar längre än sex dagar enligt svensk lag. Trots det visar statistik som SocialPolitik begärt ut att barn suttit inlåsta på Migrationsverkets förvar mycket längre än så, i vissa fall flera veckor. I nästan samtliga fall var det Polismyndigheten som tagit besluten om förvar.

Under sent 80-tal och tidigt 90-tal låste den svenska staten in allt fler barn i förvar i väntan på avvisning. Mellan 1988 och 1991 ökade antalet barn i förvar drastiskt och närmre en femtedel av dem satt inlåsta i längre än 72 timmar. Regeringen Bildt kallade ökningen "helt oacceptabel" och i en proposition från 1992 föreslogs bland annat en tidsbegränsning på hur länge dessa barn får vara inlåsta.

Resultatet blev en ny bestämmelse i utlänningslagen. Maximalt 72 timmar skulle nu ett barn kunna hållas enligt riksdagen. Åtgärden ifrågasattes av Rikspolisstyrelsen som menade att flygplan kan vara fullbokade och att tre dagar inte alltid räcker för att genomföra en avvisning.

Sedan dess har utlänningslagen reviderats flera gånger. Ordet "barn" har till exempel kommit att omdefinieras till alla som inte är 18 år fyllda, istället för personer under 16 år. Maxgränsen om att barn endast får hållas i förvar i 72 timmar finns kvar. Tiden har dock, såsom Rikspolisstyrelsen önskade, förlängts.

Från 2005 gäller att förvarstagandet av ett barn kan förlängas med ytterligare 72 timmar i undantagsfall. Migrationsverket beskriver det rådande rättsläget på sin hemsida:

"Ett barn får hållas i förvar i högst 72 timmar. Om det finns synnerliga skäl kan tiden förlängas med ytterligare 72 timmar, men aldrig längre än så."

Men när SocialPolitik går igenom statistiken som begärts ut från myndigheten så uppenbaras en annan bild. Det är fortfarande ovanligt att barn sätts i förvar i Sverige, men andelen barn som hålls förvarstagna en längre period förvånar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Keep talking Greece 21-03-27:

Grekland/ Protests after Kurdish asylum seeker commits suicide in Corinth camp till sidans topp

Refugees in the camp in Corinth, northern Peloponnese staged widespread protests on Saturday, following the suicide of a Kurdish asylum seeker. Protesters set up mattresses and other flammable material on fire and threw stones and other items at the fire fighters and police officers who rushed to the camp, local media reported.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-03-30:

Jordanien/ Jordan: Yemeni asylum seekers deported till sidans topp

Jordanian authorities have deported at least four Yemeni asylum seekers registered with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and have issued deportation orders against others who made asylum claims, Human Rights Watch said today. The authorities handed down most of the deportation orders after the Yemenis attempted to apply for work permits and regularize their immigration status in the country.

As of March 16, 2021, Jordan hosted 13,843 Yemeni refugees and asylum seekers, according to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Since January 2019, a Jordanian regulation has effectively prevented UNHCR from recognizing anyone but Syrians as refugees, leaving many without access to humanitarian services and at risk of deportation.

"Jordan's reputation for welcoming refugees is tarnished if it sends people back who are at serious risk of harm in their home countries," said Michael Page, deputy Middle East director at Human Rights Watch. "Jordanian authorities need to match words with deeds by allowing individuals to safely make asylum claims and get services available to other refugee groups such as work permits."

Human Rights Watch interviewed 13 Yemeni asylum seekers and refugees between late January and mid-March, including 4 deported to Yemen since November 2020 and 8 in Jordan who face deportation orders, which can be enforced at any moment. Eight said the deportation decisions were handed down after they applied to the Interior Ministry for work permit approvals.

Human Rights Watch also spoke in February with a Yemeni refugee who volunteers to help detained asylum seekers obtain legal aid. The volunteer said that detentions, deportation decisions, and actual deportations have all increased since mid-2020. The volunteer said that prior to mid-2020, the authorities usually did not require Yemenis to drop their refugee or asylum seeker status to obtain a work permit.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Västernorrland 21-03-30:

Bayan fortsätter att kämpa i ny motvind till sidans topp

Rullstolsburna Bayan Hassan i Sundsvall har varit hemlös sedan migrationsverket i höstas beslutade att hon ska utvisas till Irak.

Nu har hon drabbats av ännu en motgång, efter att en privatperson hjälpt henne med boende under en tid, står hon utan både pengar och boende.

"Jag har tänkt ibland att det vore lika bra att avsluta mitt liv", säger Bayan Hassan som under den här tiden fått hjälp och stöd av Yvonne Johansson - nu har en insamling startat och de har även hjälp av en advokat.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västernorrland 21-03-31:

Gravt autistisk 21-åring övergiven i en källare i Timrå till sidans topp

Han är en ung man som ingen vill veta av. I tre år har han vistats som ensam boende i källaren till det gamla sjukhemmet i Hamsta utanför Timrå. Samtidigt bråkar myndigheterna om vem som ska betala notan.

Han är 21 år, omyndig och gravt autistisk.

Han kom till Sverige från Iran som 16-åring för fem år sedan och övergavs av sin mamma när hon återvände till hemlandet 2017. Sedan dess har han levt i källaren till det gamla sjukhemmet i Hamsta som i övrigt står tomt.

Tungt medicinerad

Själva boendet heter Brattlandsgården men han är ensam i huset tillsammans med fyra vårdare som delar på dygnet. Han medicineras tungt och behöver tillsyn dygnet runt.

Han saknar språk och kan i vissa situationer bli aggressiv och utåtagerande. Dörren till boendet är förstärkt och försedd med en lapp "Lämna maten här".

När vi knackar på för att försöka komma i kontakt med den unge mannen så öppnar en av vårdarna som säger att det skulle vara bra om han kom till ett bättre boende och fick riktig vård, för så har det inte varit.

Föräldrarna borta

Han ska utvisas men har dels så stora svårigheter att det inte varit möjligt, dels saknar han giltiga resehandlingar för att kunna återvända till Iran. Föräldrarna är försvunna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västernorrland 21-03-31:

Timrå kommun skarpt kritisk: "Det handlar om liv eller död" till sidans topp

Fallet med den ensamme 21-åringen är inte unikt. Det uppger Timrå kommun som är kritisk till att Migrationsverket inte själva tar ansvar för sina utvisningsärenden. Migrationsverket uppger att de har en dialog med kommunen hur pojken ska kunna utvisas.

Timrå kommun är starkt kritisk till hur allt flera svåra utvisningsärenden dumpas i kommunernas knän. Bara under det senaste halvåret har antalet fall ökat, menar Maritza Villanueva Contreras (V) som är socialnämndens ordförande i Timrå.

Sjukdom eller funktionshinder

Hon menar att såväl Timrå som flera kommuner i länet fått rycka in med nödbistånd till personer som skrivits ut ur asylsystemet utan att utvisningen av personen i fråga kunnat fullföljas. Det rör personer som nekats asyl men som till följd av svåra sjukdomar, funktionshinder eller andra svårigheter inte enkelt kan utvisas ur landet.

Följden har blivit att kommunerna tvingats rycka in, menar Villanueva Contreras.

- Andra kommuner har upplevt samma sak. Man måste komma ihåg att för dessa människor handlar det om liv eller död. De behöver tak över huvudet, stöd och i många fall sina mediciner. Vi kan inte bara ställa dem på bar backe, säger Maritza Villanueva Contreras.

Omedveten om sin situation

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Type Investigations 21-03-29:

Strangers in a Homeland till sidans topp

In Kabul, one of the world's most dangerous cities, one man works to help Afghan migrants return to a place they never knew.

In February 2019, after his third attempt and as many failures to secure asylum in Sweden, Alijan Safari, along with a dozen other deportees, was put on a flight bound for Kabul, Afghanistan. Safari grew up in the Behsud district of the Maidan Wardak province, ninety miles south of Kabul, but had only been to the capital once in passing, at the age of ten. Now, nearly a decade later, he was flying back to a city he barely knew, one that, while in his home country, was all but foreign to him.

In 2001, when Safari was still a toddler, US-led NATO forces invaded and toppled the Taliban-run government of Afghanistan. By summer 2009, in the power vacuum created by the Taliban's removal, violent clashes between two of the country's ethnic-minority groups-the Hazaras, which included Safari's family, and the Kuchi tribe-reached a crescendo, displacing more than 2,500 families from the area. Safari's father was killed in the fighting. His mother, fearing for his life, decided he would be safer in Europe and entrusted him to neighbors who hoped to settle there. With the help of a loose network of migrant smugglers, the group left for Iran, then traveled to Turkey, where Safari set off on his own for Greece, selling the bangles his mother had packed for him to help pay the rest of his way. Safari traveled by car, on the subway, on trains, by foot-from Hungary to Serbia to Austria to Germany. He headed for Sweden, where his father's second cousin lived and promised to help Safari reach his intended destination-Canada-where Afghan asylum seekers often achieved more favorable outcomes with their cases.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Dagens Vimmerby 21-03-17:

Nu startas insamling för utvisningshotade familjen: "Tänker inte ge upp" till sidans topp

Cirka en vecka efter det tunga beskedet från Kammarrätten startar nu Lennart Nilsson och Mattias Berggren en insamling för den utvisningshotade Vimmerbyfamiljen Berisha. Målet är att samla in en summa pengar åt dem.

- Vi ger inte upp, säger Lennart Nilsson, familjens "farfar".

I flera tidigare artiklar har vi rapporterat om den utvisningshotade Vimmerbyfamiljen som begärde resning i Kammarrätten. För en vecka sedan kom beskedet att familjen får avslag på sin resningsansökan.

Ett av de sista hoppen för att familjen skulle få stanna i Sverige försvann därmed, men de som kämpar för familjen har inte gett upp hoppet.

- Barnen är som mina egna barnbarn och jag vill fortsätta att ställa upp. Just nu handlar en stor del av min tillvaro om att hjälpa dem. Familjen har krossats, men för mig lever hoppet. Vi ger inte upp, vi kämpar på, säger Lennart Nilsson.

Kammarrättens beslut ska nu överklagas.

- Vi har 14 dagar på oss.

Insamling startas

Halil och Spresha Berisha träffades i Kosovo i början av 2000-talet och kom till Sverige för 15 år sedan. Två av deras tre barn är födda i Sverige och pappa Halil har chans till ett arbete inom äldreomsorgen i Vimmerby. Spresha Berisha har vittnat om flera övergrepp och traumatiska händelser i hemlandet som tvingade familjen på flykt.

De har ansökt om asyl i Sverige flera gånger om, men Migrationsverket har gett avslag. Myndigheten anser inte att det finns skyddskäl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 21-03-15:

Han prisas för sitt integrationsarbete genom fotbollen till sidans topp

Ilir Alaj är årets vinnare av Bronshanden, ett stipendium som delas ut av stiftelsen Sverige United till eldsjälar som genom fotbollen jobbar för ökad mångfald och integration.

Han prisas för sitt arbete i fotbollsföreningen FK Karlshamn United som han och några vänner startade 2015 som ett integrationsprojekt.

"Jag vet hur mycket fotbollen kan betyda. Att få underlätta för någon betyder väldigt mycket för mig", säger Ilir som berättar hur fotbollen fick honom att känna sig som hemma när han som barn kom till Sverige som flykting.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-03-23:

Europa/ Internationella organisationer ger förslag för att stärka barns rättigheter till sidans topp

Hur ska en stat göra för att säkra att barns egna asylskäl bedöms och säkerställa barns rättigheter i asylprocessen? Inom European Child Rights Helpdesk (ECRH) samarbetar Asylrättscentrum med andra internationella ideella organisationer för stötta barn på flykt. Organisationerna finns sju olika länder och stöttar både barn som flytt tillsammans med och utan sina familjer, barn som sökt internationellt skydd, som vill återförenas med sina familjer, eller vill ha möjlighet till utbildning eller arbete. Organisationerna stöttar även barn som är offer för människohandel.

Som en del av samarbetet har ett dokument tagits fram; Putting children's rights at the heart of decision-making in cases involving children on the move: gathering momentum in Europe, där organisationerna delar sina erfarenheter och beskriver utvecklingen för barn på flykt i sina respektive länder. I dokumentet identifieras fyra grundstenar för att säkerställa ett administrativt och rättsligt system där barn som befinner sig på flykt har tillgång till sina rättigheter och rekommendationer. ECRH presenterar även en gemensam agenda för förändring och ger rekommendationer om hur EU kan spela en viktig roll för att säkra barns rättigheter.

Grundstenar för att bygga ett hållbart och rättvist system

+ En tydlig väg till administrativa och rättsliga förfaranden: Barn på flykt måste få information och stöd för att kunna hävda sina rättigheter till stöd och få sina egna asylskäl prövade.

+ Tillgång till korrekt juridisk hjälp och representation: Barn på flykt, oavsett om de är ensamkommande eller inom familjer, måste ha tillgång till kvalificerat juridiskt stöd. Advokater som företräder barn måste ha relevanta kvalifikationer.

+ Möjligheten att göra anspråk på sina rättigheter som barn enligt barnkonventionen: Alla barn på flykt bör kunna göra anspråk på hela utbudet av sina rättigheter enligt barnkonventionen, inklusive tillgång till boende, utbildning och hälso- och sjukvård.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Regeringen 21-03- 16:

Fakta-PM om EU-förslag om förnyat partnerskap med länderna kring Medelhavet till sidans topp

Ett förnyat partnerskap med det södra 2020/21:FPM83 grannskapet - en ny dagordning för Medelhavet, Dokumentbeteckning JOIN (2021) 2

/Utdrag ur regeringens PM, sammanfattning:/

Det gemensamma meddelandet från kommissionen och EU:s utrikestjänst syftar till att förnya och fördjupa samarbetet med Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina och Tunisien. Dessa länder utgör det södra grannskapet. Syrien, som formellt ingår, är suspenderad sedan 2011. EU:s avsikt är att ingå ett partnerskap med det södra grannskapet.

Kommissionens och utrikestjänstens meddelande förespråkar en bred, djup och ambitiös ansats för att hantera gemensamma utmaningar för Europeiska unionen och det södra grannskapet. Fem sakområden har identifierats och föreslås för samarbete. De är mänsklig utveckling och god samhällsstyrning, ökad bärkraft och välstånd, fred och säkerhet, migration och rörlighet samt miljö, energi och stärkt motståndskraft mot klimatförändringar.

Meddelandet åtföljs av en ekonomisk respektive en investeringsplan för det södra grannskapet. Den innehåller förslag på tolv flaggskeppsprojekt och ett tjugotal bilaterala eller multilaterala projekt, baserat på partnerländernas önskemål. De föreslås inom de fem prioriterade områdena för att bidra till återhämtningen från Covid-19-pandemins socio-ekonomiska konsekvenser och till en långsiktig hållbar utveckling.

Regeringen stödjer förnyade och fördjupade relationer med det södra grannskapet, som grundar sig i EU:s grundläggande värderingar och rättsprinciper. Det nya partnerskapet bör fokusera på gemensamma utmaningar och bidra till en återhämtning av regionen och en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030. Meddelandet är en bra bas för det fortsätta arbetet för att genomföra dessa målsättningar.

Se även:

Europeiska unionens råd 21-03-15: Informell videokonferens med utrikes- och inrikesministrarna, 15 mars 2021 (Extern länk)

Riksdagen 21-03-12: Anteckningar från riksdagens EU-nämnd med diskussion inför ministrarnas videomöte den 15 mars (Extern länk)

Se även läckt dokument och kommentarer:

Europeiska unionens råd 20-03-05, dokument inför videomötet läckt via Statewatch: Joint issues paper on the external dimension of the EU's migration policy under the New Pact on Migration and Asylum (Extern länk)

Statewatch 21-03-11: Tracking the Pact: Migration obsession drives plans to boost the "external dimension" (Extern länk)

Statewatch 21-04-19: Tracking the Pact: North Africa a key focus for new "comprehensive" migration deals (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ActionAid / Statewatch 21-03-16:

Libya key to EU plan to build a "big wall" against migration, says new report till sidans topp

Libya lies at the heart of a strategy for which funds from Italy, EU institutions and other member states have been channelled through an opaque financing mechanism with the central aim of reducing migration from Africa to Europe, says a new report by ActionAid.

Investment against migration

Placed outside the EU budget, and therefore not subject to scrutiny by the European Parliament, a total of €1.337 billion from the Emergency Trust Fund for Africa was spent across the continent over five years to tackle migration through "extraordinary interventions".

The focus was on border management and the "root causes of migration" in Africa, broadly explained as "economic vulnerability" or "lack of stability". Described by ActionAid as the bricks used to build a "big wall" between Europe and Africa, these interventions ranged from development investments to border guard training in over 20 African countries and the Italian-led "reconstruction" of the Libyan Coast Guard.

Among the 24 beneficiary African States of the Emergency Trust Fund from 2015 to the end of 2020, Sudan (€442 million) ranks first, followed by Ethiopia (€336 million), Somalia (€312 million), Libya (€309 million), and Niger (€279 million).

The Trust Fund - which has the full title of 'Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa' - was set up in November 2015 after the Valletta Summit, where the EU, its member states and African states agreed on a number of ways to slow or halt migration to Europe.

According to a 2017 investigation by Oxfam, "most projects are designed to restrict and discourage irregular migration through migration containment and control," while "a meagre 3% of the budget is allocated to developing safe and regular routes."

The Italian job

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Navigate the report (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-03-18:

EU vill fortsätta med Turkietavtal till sidans topp

EU:s avtal med Turkiet om att mot betalning stoppa flyktingar och migranter ingicks i dag för fem år sedan och lever vidare, enligt EUs utrikeschef Josep Borrell.

Antalet flyktingar som kommer till Grekland har krympt från cirka 850 000 år 2015 till omkring 30 000 år 2017, då överenskommelsen gällde.

Människorättsförsvarare har under Turkietavtalets fem år kritiserat EU för att ha ingått en överenskommelse med ett land utan fungerande asylsystem och att människor på flykt tvingas tillbaka till Turkiet.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-03-18: 5 år sedan EU och Turkiet slöt avtal om migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-03- 25:

EU countries to further collaborate with Libya on migration management till sidans topp

Foreign ministers of France, Italy, and Germany announce their collaboration with Libya to "manage" irregular migratory flow.

"We are ready to further intensify our efforts, starting with the launch of training activities in favor of the Libyan Coast Guard and Navy provided for by the mandate of the (European Irini) mission in which France and Germany also participate," and which provides a contribution to the ceasefire with the control of the arms embargo, assured Italian foreign minister Luigi Di Maio.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-03-19:

Frontex, EMSA and EFCA to strengthen cooperation on coast guard functions till sidans topp

On 18 March, three European agencies took a significant step towards strengthening the European cooperation on coast guard functions. The Directors of Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, the European Maritime Safety Agency (EMSA) and the European Fisheries Control Agency (EFCA) signed a new working arrangement that will structure their work related to supporting national authorities in increasing the safety and security at sea.

This includes tasks such as search and rescue, border control, fisheries control, customs activities, law enforcement and environmental protection.

The working arrangement covers cooperation on risk analysis and information exchange on threats in the maritime domain, as well as information sharing in compliance with fundamental rights, data protection requirements, and access rights. The document also provides indications on collaboration for surveillance and communication services, and capacity building activities, as well as sharing of capacities.

The first tripartite working arrangement between Frontex, EFCA and EMSA was concluded and entered into force on the 18 March 2017 for a duration of four years. Since 2017, the three agencies have been cooperating to enhance the support provided to the national authorities carrying out coast guard functions in sharing maritime information, providing new surveillance and communication services, building capacity, analysing operational challenges and emerging risks in the maritime domain as well as by developing multipurpose maritime operations.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AP 21-03-14:

Watching the watchers: Who's at helm of EU's border agency? till sidans topp

The European Union's border and coast guard agency Frontex, the pride of the 27-nation bloc's vast effort to keep watch over its frontiers and anyone who might try to enter without authorization, is itself under surveillance - and under fire.

Almost literally sometimes: In the Aegean Sea, Turkish fighter jets and ships have buzzed Frontex aircraft or intimidated the agency's boats monitoring migrant movements in the narrow strip of sea between Turkey and Greece's eastern islands. Turkish troops allegedly fired warning shots in the air at the land border too.

And in the European Parliament, calls have come for Executive Director Fabrice Leggeri to resign. Some lawmakers say he's mishandled allegations that the agency was involved in fundamental violations of migrants' rights.

Charity groups and media outlets accuse Frontex of denying people their right to apply for asylum - which is illegal under EU law and refugee treaties. They say it was also complicit in, or failed to prevent, alleged pushbacks at sea by Greece's coastguard, where migrants were returned to Turkish waters.

Although the agency was supposed to have hired 40 fundamental rights officers by December, it still hasn't.

An inquiry found no link between Frontex and Aegean pushbacks. But the Parliament has set up a "scrutiny group," to delve into the reports and human rights concerns. The EU's anti-fraud office is also looking at them, and at claims of misconduct by senior managers.

Even as criticism mounts, Frontex's powers are growing. In coming years, the agency is projected to swell to a 10,000-strong standing force, with armed officers and hi-tech surveillance equipment. Its budget has ballooned to 5.6 billion euros ($6.7 billion) over the next seven years.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-03-18:

Joint CSO letter on containment at external borders till sidans topp

Open letter:

Five years after the EU-Turkey Statement, European Civil Society demands an end to containment and deterrence at the EU's External Borders

The 18th of March 2021 will mark five years since the announcement of the "EU-Turkey Statement", under which EU and Turkish leaders agreed, among other things, that asylum seekers crossing from Turkey into Greek islands will be returned to Turkey. The statement led Greece to implement an array of laws and policies, designed to restrict the movement of asylum seekers, keep them in the designated "hotspots" on the islands (later named 'Reception and Identification Centres"), and facilitate their readmission to Turkey.

The policy of containment at borders is central to the new European Pact on Migration and Asylum, which introduces a "pre-entry phase consisting of screening and border procedures for asylum and return". According to the proposal, in this phase asylum seekers "shall not be authorised to enter the territory of the Member State".

Negotiations on these plans press on, irrespective of mounting evidence of the serious human rights consequences of this approach, including appalling reception conditions, containment, and violent border control practices. In Greece, resulting bottlenecks led to severe overcrowding, substandard reception conditions and delayed asylum procedures. Meanwhile, local communities who were initially welcoming are increasingly frustrated with the deteriorating situation and lack of EU solidarity.

(...)

Hela brevet (Extern länk)

ECRE Editorial 21-03-19: EU-Turkey deal 5 years on: Fundamentals remain unchanged (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-03-19:

Integration: Commission and Committee of the Regions partnership for local action till sidans topp

The Commission and the Committee of the Regions are launching today a new partnership to increase cooperation and support to EU cities, regions and rural areas for their work to help integrate new arrivals. The partnership is a follow-up to the action plan on integration and inclusion 2021-2027 that the Commission adopted last November.

The partnership aims to:

Build an open and regular dialogue between the Commission, the Committee of the Regions, and local and regional authorities on integration through political roundtables, public consultations and a new forum to map the territorial impact of migration and identify specific needs of the most affected local and regional authorities;

Build capacity and promote exchange of experiences for local and regional authorities on different aspects of integration and on community sponsorship through workshops, online training materials, study visits, mentoring and exchange programmes;

Improve evidence and data on integration at the local level, for example by providing information on the European Website on Integration, drawing on data collected in the EU Annual Local and Regional Barometer and other sources.

Background

The Action Plan on Integration and Inclusion 2021-2027 referred to launching a partnership with the Committee of the Regions to start a political dialogue and promote learning and exchanges on integration for local and regional authorities. The partnership builds on well-established cooperation between the Commission and the Committee of the Regions in the field of integration. In particular, the Cities and Regions for Integration initiative, launched in 2019, provides a political platform for European mayors and regional leaders to share information and showcase positive examples of integration of migrants and refugees.

Meddelandet med länkar (Extern länk)

Partnership on Integration: Supporting Cities, Regions and Rural Areas in Migrants' Integration (Extern länk till pdf-fil)

Action plan on integration and inclusion 2021-2027 (Extern länk till pdf-fil)

Website of the cities and regions initiative (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Sveriges Radio Ekot 21-03-17:

Utländska studenter hoppfulla efter ny dom i Migrationsdomstolen till sidans topp

Pandemin har gjort det svårt för masters-studenter att avsluta sina studier i tid och för flera utländska studenter har det lett till problem med uppehållstillståndet.

Efter en ny dom i Migrationsdomstolen i Malmö ska ett av dessa avslag nu omprövas, vilket ger flera internationella studenter i Sverige hopp om att få en ny chans att få avsluta sina studier i Sverige som de tänkt.

Enligt Migrationsverket måste frågan prövas i Migrationsöverdomstolen för att myndigheten ska anta en ny praxis för den här sortens ärenden.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 21-03-30:

Rekordfå asylansökningar i Sverige till sidans topp

Sverige noterar det lägsta antalet nya asylsökningar under ett år sedan EU-mätningarna började. Främst syrier, eritreaner och afghaner sökte om asyl.

Under 2020 lämnades drygt 13 000 nya asylansökningar in i Sverige, visar uppgifter från Eurostat. Det är det lägsta antalet sedan åtminstone 2008 då EU-mätningarna började.

Även för EU som helhet minskade antalet asylansökningar under coronaåret 2020. Knappt 417 000 personer lämnade in en asylansökan för första gången. Klart flest ansökningar inkom i Tyskland: över 100 000.

(...)

Hela artikeln med diagram (Extern länk)

SvT Nyheter 21-03-18: Rekordfå sökte asyl under 2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-03- 27:

West Africans and Moroccans lodging more asylum applications till sidans topp

Along with several of the top nationalities, West Africans and Moroccans contributed to a recent rise in first-time applications for asylum in the EU+. This comes after months of high levels of irregular migration on the Western African route to the Canary Islands.

Analysis released by the European Asylum Support Office (EASO) on asylum trends in March 2021 shows that about 40 200 applications for international protection were lodged in the EU+ in March 2021.1 This roughly stable total results from a significant rise in the number of first-time applications (+ 17%), offset by a simultaneous fall (-31%) of repeated applications (in the same country).

The nationalities lodging more first-time applications included top origin countries (Syria, Afghanistan, Iraq and Somalia) but also Morocco and various West African countries2, which together lodged almost 1 000 more first-time applications in March than in February. This indicates that recent developments on the Western African migration route towards the Canary Islands have started translating into more asylum applications. Reaching 5 500 in March, total applications (first-time and repeated) by nationals of West African countries have grown by 37% from October 2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-03-17:

IFRC: 10 miljoner fick fly klimatkatastrofer till sidans topp

Omkring 10,3 miljoner människor har tvingats lämna sina hem på grund av händelser kopplade till klimatförändringarna det senaste halvåret. Det slås fast i en rapport från Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC). Under samma period tvingades omkring 2,3 miljoner människor fly undan konflikter, enligt organisationen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-03-26:

Över 2000 omkom 2020 i försök att nå Europa till sidans topp

FN:s migrationsorgan IOM beräknar att 2 276 migranter omkom när de försökte ta sig till Europa sjövägen förra året.

IOM understryker att mörkertalet är stort.

Antalet migranter som lyckades ta sig till Europa via haven uppgick till 86 448 i fjol.

En tredjedel av dem som dog förliste på den allt vanligare migrantrutten mot Kanarieöarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

International Journal of Refugee Law 21-03-31:

The end of the right to seek asylum? COVID-19 and the future of refugee protection till sidans topp

Daniel Ghezelbash, Nikolas Feith Tan

The global pandemic has stopped asylum seekers in their tracks, as States across the world have sealed their borders, suspended asylum procedures, and - in some cases - summarily deported asylum seekers. Some of these measures have been explicitly justified using public health emergency laws. Others have been implemented quietly and informally behind the scenes. As a result, it has been almost impossible for most asylum seekers to travel to access protection. While these drastic measures have come as immediate responses to the spread of COVID-19 across borders, they are best understood as an exacerbation of underlying tendencies towards the extinguishment of the right to seek asylum in the global North.

Access to asylum in the developed world has been under pressure since the end of the Cold War, with the emergence of a vast array of non-entrée measures to prevent asylum seekers accessing the territory or asylum procedures of destination States.1 Over the past 30 years, lack of legal access to asylum for refugees has become one of the most studied topics in refugee studies.2 Even before the outbreak of COVID-19, scholars documented the emergence of today's 'deterrence paradigm'3 and predicted the end of the right to seek asylum in the traditional asylum countries in the global North.4

We argue that COVID-19 has precipitated existing trends towards the end of the right to seek asylum in Australia, Europe, the United States (US), and Canada.5 As a result, perhaps for the first time since the construction of the modern international refugee regime, the early months of 2020 saw an effective extinguishment of the right to seek asylum. The extent to which that right will bounce back from this state of emergency footing remains to be seen. However, COVID-19 provides an opportunity to explore the implications of the potential end of the right to seek asylum, and to set out some thoughts about how to prevent that eventuality.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Öst 21-03-23:

Efter ett år: 171 har klarat kraven i omdebatterade gymnasielagen till sidans topp

Skaffa fast jobb på sex månader efter avklarade studier annars väntar utvisning. Det är kraven i den omdebatterade gymnasielagen. Nya siffror från Migrationsverket visar att hittills har 171 personer klarat av det. En av 7600 som fick tillfälligt uppehållstillstånd genom gymnasielagen är Mahdi i Österbymo.

- Jag har svårt att somna på nätterna och när jag har lektioner är det svårt att fokusera på det läraren säger, berättar Mahdi som också är vice ordförande i föreningen Kvar i Ydre, som stöttat flyktingar i kommunen i flera år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 21-03- 26:

Pandemin grusar unga asylsökandes chanser att få jobb - kan utvisas till sidans topp

Ett 20-tal unga asylsökande som omfattas av gymnasielagen går i vår ut yrkesprogram på Komvux och måste bli tillsvidareanställda inom ett halvår för att inte utvisas.

Men deras möjligheter att få arbetslivserfarenhet och knyta kontakter har minskat då nästan ingen har kunnat komma ut i praktik på grund av pandemin.

"Det är stressigt", säger 22-årige Shabir Ahmadi som i vår avslutar sin utbildning i verkstadsteknik.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR Sverige 21-03-29:

Svenska organisationen Yalla Trappan hjälper flyktingkvinnor in på arbetsmarknaden till sidans topp

När Fatme Ibrahim kom till Sverige en novembernatt för 28 år sedan efter att ha flytt från Libanon kände hon säg väldigt frusen och väldigt ensam. Hon anlände med sin man och deras små barn, och utan någon formell arbetslivserfarenhet. Idag arbetar Fatme som handledare för 40 kvinnor på Yalla Trappan - ett socialt företag och kvinnokooperativ som verkar för social- och arbetslivsinkludering.

Yalla Trappan grundades formellt 2010 efter att ha funnits som tillfälliga projekt i olika former sedan 2006. Organisationen startades av Christina Merker Siesjö för att ge kvinnor med invandrar- eller flyktingbakgrund fler möjligheter att inkluderas i det sociala och professionella livet i Malmö. Yalla Trappan utgår från färdigheter som kvinnorna ofta redan har - bland annat inom matlagning, sömnad och städning - och erbjuder dem möjlighet att vidareutveckla kompetensen för att nå en professionell nivå.

Namnet Yalla Trappan - där Yalla är arabiska och kan översättas som "kom igen!" - föreslogs av kvinnorna själva. Det sammanfattar den stegvisa utveckling som organisationen främjarmed ständig uppmuntran längs vägen.

Kvinnorna kommer från över 20 olika länder och majoriteten är flyktingar. Sysselsättningsgraden bland flyktingar i Sverige har ökat men för kvinnor med flyktingbakgrund är den fortfarande lägre än för både utrikesfödda män och inrikesfödda kvinnor.

- I en sådant här läge krävs proaktiva och riktade arbetsmarknadsinsatser som möjliggör för kvinnor med flyktingbakgrund att utveckla sin självkänsla, förklarar Karolis Zibas, integrationsansvarig i Norden och Baltikum på UNHCR, FN:s flyktingorgan.

Christina Merker Siesjö berättar att kvinnor med utländsk bakgrund och utan formella betyg eller arbetslivserfarenhet ofta blev förbisedda i integrationssatsningar. Hon förklarar att många kvinnor som kommer i kontakt med Yalla Trappan har låg självkänsla, har varit sjukskrivna under långa perioder och känner sig exkluderade från samhället.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 21-03- 29:

Reportage: Ny praktisk SFI-utbildning ska få fler att klara studierna till sidans topp

Elever som har liten eller ingen skolvana sedan tidigare har svårt att klara sina SFI-studier och en hel del hoppar av.

Idag är det 17 procent av de nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsfas som saknar en formell grundläggande utbildning, och nu under pandemin återvänder många till SFI på grund av den kärva arbetsmarknaden.

För att möta behovet hos den ökande andelen elever med liten skolvana gör nu SFI Karlstad om sin utbildning och till hösten startar ett pilotprojekt med mycket praktisk undervisning.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 21-03-29: Farzane om snabbkursen: "Det är jätteviktigt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-03-15:

"Fantastiskt att ta hand om de äldre" till sidans topp

Oisín Cantwell, Åsa Linderborg och Magnus Wennman har rest i spåren av "Vintersaga". Hur lever man, vad arbetar man med och vad drömmer man om?

Hett och svett på Statt i Härnösand

Det är inte helt lätt att stämma träff med Hamidullah Mohammadi eftersom han arbetar som han gör: 7-15 måndag, 7-21 tisdag och onsdag, 16-22 fredag. Men på torsdag är han ledig den veckan vi kan ta oss upp till Härnösand. "Vi ses på mitt jobb", messar han.

Han tar emot oss i entrén till Ädelhem äldreboende. Där är kvarlämningar från pandemin; en besökshörna med plexiglas, handsprit, munskydd, plasthandskar, stora uppförandeskyltar.

- Nu är alla här vaccinerade, både brukare och vi som arbetar här, säger Hamid.

Han råkade själv ut för smittan, men utan att ha ett enda symptom.

- Jag blev helt förvånad när jag testade positivt. När jag först hörde talas om att ett virus hade slagit ut i Kina, trodde jag aldrig att det skulle komma hit.

Ädelhem klarade sig förhållandevis bra.

- Vi hade bra planering och var utrustade. All personal här är utbildad och erfaren. Jag har världens bästa chef, säger han och ler.

Hamid, som är född 1996, har arbetat på Ädelhem sedan sommaren 2016. De första tre åren var han timvikarie men nu har han fast anställning.

- Jag tycker mycket om att arbeta med människor. Det är fantastiskt att ta hand om de äldre, man lär sig mycket.

Det är också ett sätt att lära känna Sverige.

- De berättar om sin uppväxt, vad de har arbetat med, om barn och familj. Vad de har läst i tidningen och vad de tänker om det som händer i världen.

Och de är naturligtvis nyfikna på Hamid, som var 16 år när han kom hit från Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 21-03- 26:

Interpellationsdebatt: EU:s migrationspolitik till sidans topp

Interpellation 2020/21:559 av Christina Höj Larsen (V)

De människorättsvidriga metoder som EU använder för att hindra människor från att söka asyl i Europa har varit en återkommande följetång i medierna och i riksdagens kammare de senaste åren. Så även den svenska regeringens oförmåga att ta ansvar för det som händer vid EU:s gränser.

Efter att EU ingått det skamliga avtalet med Turkiet, som innebär att Erdo?an mot betalning agerar gränsvakt åt Europa, öppnade EU-kommissionen och dåvarande EU-minister Ann Linde för att ingå liknande avtal med det krigshärjade Libyen. Dåvarande utrikesminister Margot Wallström uteslöt en sådan lösning i en interpellationsdebatt med mig. Strax efter det sa Wallström till TT att "rötäggen måste bort. Resten måste vi se till att vi tränar och utbildar på rätt sätt".

Vi kan nu konstatera att det inte riktigt blev som Wallström sa. EU fortsätter att betala den libyska kustbevakningen - som i praktiken består av olika milisgrupper och krigsherrar, några har till och med FN-sanktioner riktade mot sig till följd av människosmuggling - för att hindra människor från att söka asyl i Europa. EU:s relation med Libyen liknar i dag den med Turkiet. Båda länderna agerar som unionens gränsvakt.

Under hösten 2017 avslöjade CNN att slavhandel var vanligt förkommande i libyska interneringsläger för människor på flykt. De fruktansvärda förhållandena i lägren, där sjukdomar, undernäring, våld och sexuella övergrepp var och är vardag, har beskrivits i flera rapporter av Amnesty, Human Rights Watch med flera.

(...)

Hela interpellationen (Extern länk)

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 21-03-23:

Ylva Johansson måste lösa migrantkrisen till sidans topp

EU har stängt sina gränser, men människor på flykt hittar alltid nya vägar. Nu är det Kanarieöarna som tvingas hantera ett tiodubblat antal migranter. Det är dags för EU-kommissionär Ylva Johansson att se till att länderna delar på bördan, skriver Abir Al-Sahlani (C), Europaparlamentariker.

När EU-länder stängt sina gränser på grund av coronavirusets framfart har de vanliga flyktvägarna snabbt skurits av. Men antalet människor som flyr eller migrerar förblir konstant oaktat om vi stänger gränserna eller inte. Därför har tusentals migranter sökt sig till Kanarieöarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Tomas Tobé i Dagens Arena 21-03-29: Naivt av C om migrationen till EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 21-03-19:

"Ge amnesti åt alla ensamkommande afghaner" till sidans topp

Svenska staten borde be unga afghaner som kom till Sverige 2015 om ursäkt för hur de har behandlats. Ge amnesti åt alla ensamkommande som kom under flyktingvågen för fem år sedan, skriver socionomen Linnéa Johansson som arbetar med unga utan uppehållstillstånd i Stockholmsområdet.

"Kriget mot terrorismen" mot den islamistiska talibanregeringen inleddes mot Afghanistan efter terrordåden mot World Trade Center i New York den 11 september 2001. Läget i landet försämrades markant efter den utländska truppreträtten 2014.

Talibanerna stärkte därefter sitt grepp om delar av landet. Även Islamiska staten (IS) etablerade sig i Afghanistan, enligt en rapport som gjorts av Europeiska stödkontoret för asylfrågor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 21-03-27:

Ilskan: "De skickas i princip in i döden" till sidans topp

Thomas Wassberg och frun Ulrike Wieser tog för flera år sen emot två ensamkommande pojkar från Afghanistan.

Det har gett skidlegendaren en ny syn på svensk flyktingpolitik.

- Jag är besviken på regeringen och Migrationsverket, säger han till Sydsvenskan.

2013 flyttade Reza, en ensamkommande pojke från Afghanistan, in hos den svenske skidlegendaren Thomas Wassberg och hans fru Ulrike Wieser. Två år senare fick han sällskap av Ali, även han var ensamkommande från Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-03-28:

"Humanitära skäl kan stoppa orimliga beslut" till sidans topp

Regeringens tilläggsförslag kring humanitära skäl i migrationslagen är nödvändiga för att lagen inte ska få orimliga konsekvenser. Det skriver debattörer från ett antal organisationer.

I sommar löper den nuvarande tillfälliga utlänningslagen ut och Sverige kommer att få en ny migrationslagstiftning. Inom kort kommer den nya lagen att läggas fram och nu debatteras både förslagen från migrationskommittén, där samtliga riksdagspartier har ingått, och ett antal tilläggsförslag från regeringen. Oavsett vilken kombination av dessa förslag som läggs så kommer den nya permanenta lagstiftningen att bli mycket restriktiv jämfört med den ordinarie utlänningslagen. Den nya lagen kommer bland annat att innebära korta, tidsbegränsade uppehållstillstånd markant under genomsnittet i EU. Det blir också betydligt svårare för den som är på flykt att få permanent uppehållstillstånd och att återförenas med sina barn och partner. Vi är kritiska till flera av förslagen mot bakgrund av den erfarenhet vi har av att i årtionden arbetat för och med människor på flykt, asylsökande och andra migranter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Öst 21-03- 24:

Föreningen om gymnasielagen: "Absurt, både av ekonomiska och humanitära skäl" till sidans topp

Lena Hultman är ordförande i föreningen Kvar i Ydre, som engagerat sig i det 30-tal ungdomar som kom till Ydre i den stora flyktingvågen 2015. Nu finns ett 10-tal kvar och föreningen kämpar för att minska kraven i gymnasielagen.

Det handlar om kritiken mot kravet att efter avslutade gymnasiestudier ha sex månader på sig att hitta ett fast jobb (eller anställning i minst två år) för att få stanna.

- Jag läser varje dag desperata vädjande om jobb från hela vårt land från färdigutbildade kockar, bilmekaniker, plåtslagare, som söker tillsvidareanställning. Ibland har de bara några veckor kvar innan deras tillfälliga uppehållstillstånd går ut. Det är ett vanvettigt slöseri med både mänskliga och ekonomiska resurser, menar Lena Hultman.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 21-03-26:

Kritik mot gymnasielagen: "Man skjuter bara upp ett problem" till sidans topp

Ett 20-tal unga asylsökande som omfattas av gymnasielagen går i vår ut från yrkesutbildningar på Komvux och måste hitta tillsvidareanställningar inom sex månader - annars får de inte uppehållstillstånd.

Lagen borde inte ha kommit till från början, menar Aydin Akyüz, moderat ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som säger att man "bara skjuter på problemet".

"En amnesti för den här gruppen, som var barn när de kom, hade varit det allra bästa", säger Saga Carlgren, vänsterpartistiskt oppositionsråd.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning debatt 21-03-30:

Ensamkommande behöver en mer långsiktig lösning till sidans topp

De ekonomiska konsekvenserna till följd av coronapandemin har påverkat många. En av de grupper som drabbats hårdast är de ungdomar som kom som ensamkommande barn till Sverige runt 2015 och som efter artonårsdagen fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

De senaste åren har ungdomarna levt under enorm press - först i en utdragen och osäker asylprocess och sedan med tillfälliga uppehållstillstånd kopplat till studiekrav. Bakom alla krav ligger ett ständigt hot om utvisning. För majoriteten till Afghanistan, ett av världens farligaste länder som UD avråder att resa till.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-03-30:

Avbryt den planerade utvisningen till Afghanistan till sidans topp

Den planerade utvisningen omfattar personer som etablerat sig väl i Sverige. Många har ett arbete eller pågående studier, de är integrerade och har levt ett vanligt liv tills den dag de blivit tagna i förvar. Det handlar om unga människor, sjuka, personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Familjer splittras när ena föräldern utvisas. Sverige utvisar också kristna och HBTQ-personer, grupper som redan borde beretts skydd i form av flyktingstatus.

Många av de som utvisas har svag eller ingen koppling till Afghanistan utan är födda eller uppväxta i andra länder. Vi vet från ett antal tillförlitliga rapporter att personer som vistats i Europa möts med skepsis och förakt. Att försöka etablera sig i landet är svårt redan i vanliga fall, kanske helt omöjligt under en pandemi.

Ansvariga i Afghanistan har upprepade gånger framfört att de önskar att Sverige och andra västländer inte ska utvisa sårbara personer och personer som måste tas om hand i internflykt. Att utvisningarna ändå kan genomföras beror på att EU-länderna har återtagandeavtal som Afghanistan undertecknat i utbyte mot stora summor i bistånd.

Landet har många utmaningar. Just nu råder en torrperiod som kommer att drabba årets skördar, där 45% av befolkningen lider av osäker tillgång på livsmedel och där landet sedan 2018 anses vara den mest farliga konflikten i världen. Huvudstaden Kabul, som fortfarande anses som ett rimligt internflyktsalternativ av Migrationsverket, drabbas dagligen av allvarliga bombdåd. USA planerar sedan länge att dra sig ur landet, trots att detta förmodligen leder till att talibanrörelsen då tar makten i landet och huvudstaden.

Ida Gunge, ordförande FARR

Linus Ericsson, ordförande FARR

Elisabet Rundqvist, styrelseledamot FARR

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-03-27:

Migrationen har lett till ökad antisemitism till sidans topp

KD: De som inte ser det är en del av problemet

Ebba Busch, Sofia Damm, Michael Anefur och Tuve Skånberg

"De hatar Israel, därför hatar de judar".

Så lyder ett av vittnesmål från ett barn som citeras i Mirjam Katzins rapport, "Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap" som handlar om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren krönika 21-03-17:

Berivan Mohammed: Förhör var ett centralt ord under min uppväxt till sidans topp

Förhör. Det var ett väldigt centralt ord under min uppväxt. Först var det alla de förhör som den syriska säkerhetspolisen ägnade sig åt dagarna i ända. Morbröder, grannar och andra i min omgivning kallades på förhör, eller snarare: apropå ingenting knackades det på dörren en kväll och där stod de, president Al Assads män och ville ta med personen i fråga till stationen.

Efter ett par dagar släpptes de unga männen, blåslagna och blodiga. Släktingarna hade mutat förhörsledarna som därmed avslutade förhören.

När vi sedan begav oss på flykt skulle många gränser korsar illegalt. Vi skulle ta oss från de kurdiska delarna i Syrien hela vägen till Europa och helst till Sverige. Sch, sa min mamma hela tiden till oss barn, ni får inte prata med någon. Själv förberedde hon sig för de många förhör som väntade.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-03-31:

Varför står C och MP på slavdrivarnas sida? till sidans topp

Fickpengar i lön, smällkalla sovsalar, beväpnade arbetsgivare och ständiga hot om utvisning. Delar av den svenska arbetskraftsinvandringen har övergått i slaveri.

Det behövs flera lagskärpningar för att komma tillrätta med problemen. Varför fortsätter Miljöpartiet och Centerpartiet försvara den nuvarande ordningen?

Förespråkare för dagens arbetskraftsinvandring påstår ofta att Sverige inte klarar sig utan kompetens från andra länder. De visar upp programmerare på Spotify, läkemedelsexperter i Lund eller andra högavlönade specialister inom bristyrken. Kampanjen från Svenskt näringsliv har varit effektiv.

I verkligheten anställs gästarbetare främst inom städ, skogsbruk, personlig assistans, service och snabbmatskök. Någon brist på arbetskraft råder inte. Däremot är det bekvämt eftersom man kan halvera lönen och slänga arbetsvillkoren genom fönstret.

Det som krävs för att Migrationsverket ska godkänna en ansökan är att lönen är minst 13 000 kronor och att arbetsgivaren eventuellt, kanske, kan tänka sig teckna en sjukförsäkring. I praktiken är det valfritt att försäkra den anställde.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-03-19:

Regeringen får bakläxa - innan förslaget är lagt till sidans topp

Riksdagen räknar redan på förhand med att underkänna regeringens aviserade proposition om striktare kontroll av utlänningar som anses vara säkerhetshot.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) krävs på en ny utredning - före sommaren.

- Majoritetens tålamod är förbrukat, nu säger vi att en sådan här utredning ska tillsättas inom tre månader. Det är ganska ovanligt att vi gör det, att vi datumsätter, säger Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.

Begäran finns i ett tillkännagivande som en majoritet i riksdagen, bestående av de borgerliga partierna samt SD, har ställt sig bakom. Den följer på ett liknande tillkännagivande från riksdagen i maj förra året med krav på en ny utredning, som regeringen inte har svarat på.

Det handlar om lagen om särskild utlänningskontroll (LSU). Den rör personer som Säpo anser kan vara ett hot mot säkerheten i Sverige. Det kan gälla personer som regeringen därför har bestämt ska utvisas men där det finns hinder för att göra det.

Striktare regler

Frågan debatterades mycket 2019, när Säpo slog till mot sex imamer som betraktades som säkerhetshot. De sattes i förvar och regeringen beslutade att de skulle utvisas. Men det visade sig svårt att göra det.

Regeringen har lovat en proposition med ändrade och striktare regler senast i juni.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-03-29:

Även journalistiken om afghanerna väcker känslor till sidans topp

Bra journalistik väcker känslor.

Bra journalistik ger flera olika perspektiv på de heta samhällsfrågorna.

Bra journalistik - tycker vi på Expressen - låter dig som läsare tänka själv och bilda dig en egen uppfattning.

När det gäller de unga afghanerna är behovet särskilt stort.

- Vi skickar unga människor till en självklar död, sa Hanna Lidström från Grön ungdom.

- De flesta av dem är varken barn eller flyktingar, sa moderaten Ann Heberlein.

Replikväxlingen är hämtad från en debatt i Expressen TV i november 2017. I mars 2021 är frågan om de ensamkommande afghanerna politiskt lika polariserande och glödhet som då - och argumenten från respektive sida är ungefär de samma.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Magda Gad: Afghanistan faller ned i våldets mörker (Extern länk)

Krigaren hoppas att talibanerna tar över snart: "Mycket bättre" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-03-19:

Åkesson: Sverige bör uppmana syrier att återvända till sidans topp

Jimmie Åkesson vill få igång samtal med Moderaterna om de frågor som en eventuell ny regering ska driva. Att få invandrare att återvända till sina hemländer står högt på SD:s lista.

- Jag har inget problem med om det uppstår ett tryck på människor som inte är en del av Sverige, säger Jimmie Åkesson.

Regeringsalternativen inför nästa val klarnar steg för steg. Liberalernas ledning vill öppna för att delta i en borgerlig regering som även söker stöd hos Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) ser framför sig ett budgetsamarbete med Jimmie Åkessons parti och de har i olika intervjuer på sistone utvecklat sin syn på hur det ska gå till.

Inför de förhandlingar som i så fall stundar är SD-ledarens prioriteringar tydliga.

- Vi vill ha genomslag i sakpolitiken på de områden som är viktiga för våra väljare. Särskilt inom migration, integration, rättspolitiken och energipolitiken vill vi ha så stort inflytande som möjligt, säger Jimmie Åkesson.

Kan ni få det inflytandet utan ett budgetsamarbete?

- Det allra mesta är kostnadsdrivande och budgetpåverkande. Jag ser framför mig att vi påverkar budgeten på de områden som är viktiga för oss men formerna för det är för tidigt att diskutera.

- Men det finns även mycket som ligger utanför budgeten som är viktigt för oss. Vill vi låsa in fler brottslingar så måste det till lagstiftning. Migrationspolitiken handlar i grunden också om lagstiftning.

Vill du ha någon form av uppgörelse eller avtal för att stödja en borgerlig statsminister?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

SvT Blekinge 21-03-21:

Samlar berättelser från stora flyktingvågen: "Väldigt berörande" till sidans topp

Under 2020 genomförde Blekinge museum tillsammans med studenter från Linnéuniversitetet en samtidsdokumentation med migranter som rest till Blekinge under den stora flyktingvågen 2015.

Nu fortsätter samarbetet och samlingen växer sig större.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kyrkans Tidning 21-03-31:

Vad blev det av Påskuppropet? till sidans topp

Elisabeth Hultcrantz har länge bistått flyktingfamiljer i deras asylprocess. Caroline Krook har läst hennes bok Om dessa vore svenska barn.

Vi var 257?251 personer som med hand på penna skrev under ett upprop påsken 2005 vars innebörd var att vi krävde att rätten till asyl tillämpades på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle.

Migrationsminister Barbro Holmberg tog artigt emot de 28 pärmar som representanter från Sveriges kristna råd lämnade över. Vi hoppades på att barns bästa skulle ges prioritet vid besluten om uppehållstillstånd. Vi upprördes över det sätt de apatiska behandlades. Vi såg bilder av hur de bars bort som vore ett barn en säck potatis. Ett nätverk för mänskliga rättigheter i asylprocessen bildades med namnet Etikkommissionen i Sverige år 2010. Kommissionen är helt partipolitiskt och religiöst obunden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee History 21-04-01:

A new politics of solidarity? till sidans topp

Over the past five years, tens of thousands of 'ordinary people' have undertaken voluntary work in support of, and in solidarity with, forced migrants in Europe. The New Internationalists: Activist Volunteers in the European Refugee Crisis aims to capture the scale and diversity of this international activist movement, lauded as one of the largest in European history. The book foregrounds the testimonial accounts of those volunteers who, with little to no training or support, worked to provide emergency aid, conduct sea rescues, develop community support structures, organise protests and advocacy campaigns and launch legal challenges with and on behalf of displaced people.

Edited by Sue Clayton, The New Internationalists aims 'to reverse the gaze that the Western world turned on refugees, to investigate instead our own responsibilities in a Europe that has chosen to close its borders'. It forms part of a growing body of research concerned with documenting the grassroots movement that emerged in response to the so-called 'refugee crisis'. This research scrutinises the failures of UNHCR and the traditional humanitarian sector to coordinate an adequate response to the events of 2015-16. It also criticises the politics of deterrence and 'violent inaction' employed by EU states to prevent and discourage irregular border crossing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASILE March 2021:

The EU Pact on Migration and Asylum in light of the UN Global Compact on Refugees till sidans topp

International experiences on containment and mobility and their impacts on trust and rights

Publication edited by CARRERA, Sergio; GEDDES, Andrew (eds.) / March 2021

In September 2020, the European Commission published what it described as a New Pact on Migration and Asylum that lays down a multi-annual policy agenda on issues that have been central to debate about the future of European integration. This book critically examines the new Pact as part of a Forum organized by the Horizon 2020 project ASILE - Global Asylum Governance and the EU's Role.

ASILE studies interactions between emerging international protection systems and the United Nations Global Compact for Refugees (UN GCR), with particular focus on the European Union's role and the UN GCR's implementation dynamics. It brings together a new international network of scholars from 13 institutions examining the characteristics of international and country specific asylum governance instruments and arrangements applicable to people seeking international protection. It studies the compatibility of these governance instruments' with international protection and human rights, and the UN GCR's call for global solidarity and responsibility sharing.

Hämta boken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-03- 29:

Informationsmaterial: Fakta om att söka asyl i ett annat EU-land till sidans topp

Jag är från Afghanistan och har sökt asyl i Sverige men har inte fått ett uppehållstillstånd. Kan jag åka till Frankrike eller Tyskland och få uppehållstillstånd där?

Det här är en vanlig fråga som vi på Asylrättscentrum får. I det här informationsmaterialet har vi samlat information och svarat på det vanligaste frågorna vi får från personer från Afghanistan som funderar på att söka asyl i Tyskland eller Frankrike efter att de inte fått uppehållstillstånd i Sverige.

Varför åker man till Frankrike och Tyskland?

De senaste åren är det flera personer från Afghanistan som lämnat Sverige efter att de nekats asyl här för att söka uppehållstillstånd i Frankrike eller Tyskland. Anledningen till att många valt just de länderna är att Frankrike och Tyskland har gett fler människor från Afghanistan uppehållstillstånd än vad Sverige har. Men vi kan inte säga hur stor eller liten chans det är för en person från Afghanistan att få uppehållstillstånd i Tyskland eller Frankrike. Något som är väldigt viktigt att komma ihåg är att bara för att andra har fått uppehållstillstånd betyder det inte att du kommer att få det.

Borde inte Dublinförordningen gälla?

Dublinförordningen är det som bestämmer vilken stat som ansvarar för en asylansökan. Om en person redan sökt asyl i ett EU-land, ska egentligen inte den personens ansökan prövas i något annat EU-land. Men EU-länder kan välja att ta över ansvaret för asylprövningen. Det kan också vara så att ett EU-land inte hinner skicka tillbaka den asylsökande till landet som har ansvar för asylansökan inom den tid som landet har på sig. Då blir det landet ansvarig för att pröva asylansökan.

När det gäller de personer från Afghanistan som nekats asyl i Sverige och åkt till Tyskland och Frankrike, så vet vi att vissa personer skickats tillbaka till Sverige och vissa personer har fått stanna i Frankrike och Tyskland.

Viktigt att tänka på!

(...)

Läs mer och hämta materialet (Extern länk)

Se även:

Asylrättscentrum 21-04-29: Podd: Därför lämnar afghaner Sverige för att söka asyl i andra EU-länder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-03- 19:

Migrationsverkets generaldirektör ny ordförande för EASO till sidans topp

Generaldirektör Mikael Ribbenvik har valts till ny ordförande i styrelsen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor. Förordnandet sträcker sig över tre år och han tillträdde i sin nya roll direkt efter att valet blev klart på torsdagen. Rollen som generaldirektör påverkas inte.

Syftet med Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) är att stärka EU-medlemsstaternas praktiska samarbete i asylfrågor, främja genomförandet av det gemensamma asylsystemet och stödja medlemsstater som är utsatta för särskilt tryck.

EASO, med säte i Malta, leds av en verkställande direktör och har en styrelse som består av myndighetschefer och politiska tjänstemän från de 27 medlemsländerna. Mikael Ribbenvik har suttit med i styrelsen som Sveriges representant sedan 2013 och blev 2019 vald till vice ordförande. Nu tar han klivet upp och blir i och med torsdagens beslut ny ordförande efter irländske David Costello.

- Jag är glad att ha fått det här förtroendet och ser fram emot att få driva arbetet i styrelsen vidare i min nya roll. Vi befinner oss i en viktig fas i utvecklingen av det gemensamma asylsystemet i Europa och EASO har en viktig roll att spela för att driva genomförandet och det praktiska samarbetet framåt, säger Mikael Ribbenvik.

Som ny ordförande vill han bland annat främja en bra dialog mellan länderna och sätta ökat fokus på de strategiska frågorna.

- Det är viktigt med utbyte av kunskap och erfarenhet men jag vill också utveckla styrelsen som en strategisk tillgång i EASO:s arbete och utveckling, säger Mikael Ribbenvik.

En av de stora frågorna framöver blir genomförandet av den gemensamma asyl- och migrationspakten som är under förhandling. En del i paketet är att göra stödkontoret EASO till en fullfjädrad myndighet* med ökat mandat.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-03-23:

Misstänkt olagligt register utreds till sidans topp

I samband med utredningen mot den tidigare RFSL-anställde mannen som nyligen åtalats för våldtäkt mot asylsökande hittade polisen ett misstänkt olagligt register.

I databasen listas känsliga uppgifter om de som sökt sig till RFSL Stockholm, exempelvis personernas sexuella läggning, ålder och nationalitet, visar Ekots granskning.

RFSL har avböjt att kommentera uppgifterna om registret.

För ett par veckor sen åtalades en man, tidigare anställd på RFSL Stockholm, misstänkt för våldtäkt och sexuellt ofredande av fyra unga män som sökt sig till RFSL. De unga männen är samtliga hbtq-personer som sökt asyl i Sverige och den åtalade mannen hade som uppgift att försöka stötta dem i asylprocessen.

Men något som i nuläget inte ingår i den utredningen eller åtalet handlar om vad polisens genomgång av mannens privata dator visat.

Ekot kan i dag berätta att utredarna, när de granskade datorns innehåll, hittade en excel-fil med namn och känsliga uppgifter om de asylsökande offren och om andra klienter som sökt sig till RFSL.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.