fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 14 mars 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

Tre sätt att prenumerera: Asylnytt Facebook @Asylnytt twitter

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 21-03-10:

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem till sidans topp

I november 2017 antogs inom EU två förordningar som innebär att det ska inrättas ett gemensamt system för elektronisk registrering av de tredjelandsmedborgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa.

Detta in- och utresesystem, som ibland även benämns Entry/Exit System eller EES, syftar till att bland annat förbättra och effektivisera in- och utresekontrollerna vid de yttre gränserna samt att bidra till bättre möjligheter att identifiera personer som inte uppfyller villkoren för inresa eller vistelse inom medlemsstaternas territorium. Systemet ska även kunna användas av de brottsbekämpande myndigheterna för att förstärka den inre säkerheten och kampen mot terrorism och andra grova brott.

De två EU-förordningar som innehåller regelverket för in- och utresesystemet gäller direkt som lag i Sverige. För att tillämpningen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt och för att anpassa svensk rätt till förordningarna föreslås det i denna promemoria vissa författningsändringar. Förslagen innebär bland annat att Polismyndigheten ska utses till den myndighet som ska tillhandahålla åtkomst till in- och utresesystemet för andra myndigheter och ha ansvar för behandlingen av personuppgifter i systemet. Förslagen innebär vidare att det tydliggörs hur regelverket förhåller sig till annan dataskyddsreglering samt i vilka situationer en utlänning är skyldig att lämna fingeravtryck och låta sig bli fotograferad för att en kontroll mot in- och utresesystemet ska kunna genomföras.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Läs departementsskrivelsen Ds 2021:9 (Extern länk)

Ta del av remisslistan och remissvaren (uppdaterad 21-05-28) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-03-02:

Lista över säkra ursprungsländer skickas på remiss till sidans topp

Migrationsverket föreslår att åtta länder ska betraktas som säkra ursprungsländer för asylsökande. Ändringen förväntas medföra en snabbare hantering i de ärenden där asylansökan bedöms vara uppenbart ogrundad.

Regeländringen innebär att personer som fått beslut om avvisning ska kunna utvisas snabbare, även om beslutet inte fått laga kraft. Detta gäller endast ifall den sökande inte har lagt fram några allvarliga skäl för att landet inte ska anses som säkert för honom eller henne.

- Det är viktigt att komma ihåg att införandet av en lista över säkra ursprungsländer inte innebär att samtliga asylsökande från dessa länder kommer att utvisas. Alla ärenden kommer även fortsättningsvis få en individuell prövning där vi ser på de skäl som anges i asylansökan, säger Daniel Grynfarb, enhetschef vid migrationsrättsenheten på Migrationsverket.

Framtagningen av listan

I arbetet med att ta fram vilka länder som ska omfattas har Migrationsverket utgått från de 60 vanligaste ursprungsländerna bland de personer som söker asyl i Sverige samt andelen avslag bland dessa. Utifrån urvalet har Migrationsverket granskat vilka av länderna som kan anses uppfylla kraven på att vara säkra ursprungsländer.

- Vi har bland annat tittat på om de aktuella länderna har inre väpnade konflikter och även granskat myndigheternas funktionalitet och information när det gäller särskilt utsatta grupper, säger Daniel Grynfarb.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Folkbladet 21-03-02:

Lista klar - asylsökande kan få vända tvärt till sidans topp

Migrationsverket har tagit fram en lista över länder som ska vara så säkra att asylsökande kan skickas tillbaka dit nästan på direkten. Det är bland annat länder på Balkan - samt USA.

Regeringen har bett myndigheten ta fram listan, som bygger på att ländernas medborgare uppenbart inte har någon grund för att söka asyl i Sverige.

Då har man pekat ut åtta länder: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Chile, Kosovo, Mongoliet, Nordmakedonien, Serbien och USA.

- Det finns fler länder än de åtta som vi har valt ut som är säkra länder, men för att inte ha en för stor lista har vi utgått från antalet asylsökande och landat i de här åtta, säger Daniel Grynfarb, som är enhetschef vid Migrationsverkets rättsavdelning.

Har sållat lång lista

Tio amerikaner sökte asyl i Sverige förra året. Under de senaste åren har det handlat om ett eller några tiotal ansökningar från landet.

- Det är samma kriterier för alla länder. Det ska finnas ett myndighetsskydd som är tillräckligt bra, det ska finnas en allmän rättsstat som fungerar, det ska vara ett land som har kontroll över sitt territorium och det ska inte förekomma någon inre väpnad konflikt, säger Grynfarb.

- Och det ska vara ett land som inte kan komma att skicka någon vidare till dödsstraff eller tortyr i ett annat land.

Myndigheten utgick från ett 60-tal länder, berättar han. Sedan har det sållats, till exempel för att det finns mindre osäkra områden i ett land, eller av andra juridiska skäl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-03-09:

Vill skärpa asylförslag för snabbavvisningar till sidans topp

Regeringen uppmanas att skärpa förslaget på en lista över säkra länder för att kunna snabbavvisa asylsökande.

M, KD, SD och L anser att listan får en högst marginell effekt, så som den ser ut nu.

Tanken med de nya reglerna är att Migrationsverket ska få rätt att klassa en asylansökan som uppenbart ogrundad om personen kommer från ett land på listan. Det handlar om länder där bara några få procent av dem som söker asyl får stanna i Sverige.

Migrationsverket har fått i uppdrag att besluta vilka länder som ska stå på listan och föreslog nyligen åtta länder: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Chile, Kosovo, Mongoliet, Nordmakedonien, Serbien och USA.

- Det blir helt tandlöst och listan kommer att få högst marginell effekt, säger Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för M.

Färre än väntat

När migrationsminister Morgan Johansson (S) presenterade förslaget nämnde han bland annat Georgien, Ukraina och Uzbekistan som exempel på möjliga listländer.

Han bedömde att uppemot en tredjedel av asylansökningarna som kom in förra året skulle kunna omfattas av de nya reglerna.

Men Migrationsverket tror att deras förslag på lista snarare omfattar runt en tiondel av asylansökningarna.

- Morgan Johansson har utmålat det här förslaget som något helt annat än vad det blev, säger Maria Malmer Stenergard.

Snabbare hantering

I förra veckan svarade migrationsministern på frågor i riksdagen om listan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-02-26:

Migrationsverkets remissvar om kompletterande regler för gymnasietillstånd till sidans topp

De föreslagna regeländringarna för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier riskerar att göra den redan komplexa lagstiftningen mer svåröverskådlig. Därför efterfrågar Migrationsverket ytterligare förtydliganden i sitt svar på lagrådsremissen "kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier".

Regeringens förslag innebär ändringar i lagen om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. Förslagen innebär bland annat att tiden för etablering på arbetsmarknaden förlängs från sex till tolv månader. Enligt förslaget ska även studiemedel för halvtidsstudier kunna beaktas som inkomst då Migrationsverket prövar försörjningskravet och att en viss subventionerad anställning ska kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd.

För att beviljas ett permanent uppehållstillstånd måste den sökande visa att han eller hon har en försörjning som är varaktigt över tid. De nu lagda förslagen medför att Migrationsverket kan komma att behöva göra mer omfattande (svårare) bedömningar om försörjningskravet är uppfyllt.

- I de ärenden där personen ansöker om permanent uppehållstillstånd och har en subventionerad anställning eller där studiemedlet är en del av den egna försörjningen kan det finnas svårigheter för den sökande att visa att han eller hon har en försörjning över tid. Därför efterfrågar nu verket förtydliganden kring vilka omständigheter som ska tas i beaktande då vi gör bedömningarna kring försörjningskravet säger Carl Bexelius, tillförordnad rättschef.

Det finns stora svårigheter i att uppskatta hur många som kan komma att beröras av de lagda lagförslagen.

Förslagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till och med utgången av juni 2023.

Hämta Migrationsverkets remissvar (Extern länk)

Se även:

Asylrättscentrum 21-02-26: Kompletteringarna i gymnasielagen behöver förtydligas och förklaras (Extern länk)

Rädda Barnen 21-03-02: Rädda Barnen välkomnar lättnader i gymnasieregelverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-03-03:

Riksdagsbeslut om deltagande i språkutbildning för rätt till försörjningsstöd till sidans topp

En så kallad språkplikt ska införas som innebär att en person vid behov ska delta i svenska för invandrare (sfi) för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändring som syftar till att visa på att språkutbildning ökar möjligheten att få ett arbete.

Förslaget innebär samtidigt tydligare krav på att delta i utbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd. Det kan finnas sociala eller hälsomässiga skäl som kan ge rätt till försörjningsstöd utan krav på att delta i språkutbildning.

Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motionerna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med länkar till betänkandet, motioner, riksdagsdebatten samt omröstning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-03-08:

Danmark/ Observations from UNHCR on Danish law proposal on externalization till sidans topp

UNHCR's observations to the Danish government's law proposal on the possibility to transfer asylum-seekers to asylum processing and accommodation in third countries.

UNHCR, the UN Refugee Agency, has submitted our observations to the Danish government's law proposal on transfer of asylum-seekers to asylum processing and accommodation in third countries.

The law proposal is introducing a new model, after which Denmark will no longer be carrying out the processing of an asylum-seekers request for asylum unless Denmark's international obligations require processing in Denmark. At the same time, the law proposal introduces a new model for processing and access to complaints as well as the possibility for detention.

The implementation of the law is relying on an agreement with a third country.

/Citat ur dokumentet:/

"In conclusion, UNHCR strongly urges Denmark to refrain from establishing laws and practices that would externalize its asylum obligations. UNHCR discourages national stand-alone initiatives, such as the present Danish proposal, which is not founded on solidarity and which may undermine the international protection system. Rather than developing initiatives that do not address the problem but just move it elsewhere, UNHCR encourages Denmark to use its strong engagement on global refugee issues as a foundation for working together in solidarity to develop regional and global responses to forced displacement with special focus in Europe and the current discussions on the proposed EU Pact on Migration and Asylum. "

Fetch UNHCR's observations (Extern länk)

ECRE 21-03-12: Danish externalization desires and the drive towards zero asylum seekers (Extern länk)

Centre for Advanced Migration Studies 21-03-19: The AMIS Seminar Report on Danish externalization politics is out (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Choose Love 21-02- 26:

Grekland/ Under pressure - how Greece is closing in on civil society till sidans topp

Humanitarian work is essential and must be protected and respected.

The Greek government is making it impossibly hard for many vital humanitarian groups to operate - but protecting the rights of vulnerable people must come first.

Greek law requires all NGOs to register with the government, but by doing so they must fulfil a host of expensive and bureaucratic obligations. This controversial law will result in a vast number of small grassroots organisations, just like the partners we support, being prevented from doing their vital work.

This Greek registration process adds to the mounting criminalisation, intimidation and restrictions placed on NGOs worldwide.

We have just released a report detailing concerns that the walls are closing in on NGOs in Greece. Drawing on survey results from 70 organisations, our report calls for these laws to be brought in line with European and international standards on the freedom of association.

Hämta rapporten eller sammanfattning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-03- 10:

Ungern/ UNHCR concerned by Hungary's latest measures affecting access to asylum till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, deplores the recent decision of the Hungarian government to extend a decree that authorizes the police to automatically and summarily remove anyone intercepted for irregular entry and stay.

As a result of this decision, people who may be in need of international protection are denied access to territory and asylum procedures. Since 2016, the Hungarian authorities have forcibly removed more than 71,000 people.

The decree of 2016 declaring a 'crisis situation due to mass immigration', covering the entire territory of Hungary, was further extended on 27 February. This decision comes at a time when arrivals to the European Union, including Hungary, continue to decrease each year. The numbers of those arriving to the EU by sea and land in 2020 (95,000 people) decreased by 75 per cent when compared with 2016 (373,652).

This latest decision follows a string of concerning developments impeding access to asylum. In May 2020, the Government of Hungary introduced other extraordinary legislative provisions in response to the COVID-19 situation, requiring people seeking international protection to first express their intent to seek asylum at the Hungarian Embassy in neighbouring non-EU countries before they may be able to access territory and asylum procedures in Hungary.

"We urge the Government of Hungary to withdraw these legislative provisions and ensure that people who wish to seek international protection, many of whom are fleeing war, violence and persecution, have effective access to its territory and to the asylum procedure. UNHCR stands ready to support the Government of Hungary to review its asylum system to bring it in line with international refugee and human rights law," said UNHCR's Europe Bureau Director, Pascale Moreau.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 21-03-10:

USA/ Biden ends 'remain in Mexico' - but for 41,247 migrants, it's too late till sidans topp

The last residents of Mexico's Matamoros refugee camp crossed the border into the United States on March 5 to request asylum.

The migrants - many of them Central Americans fleeing endemic violence, poverty and corruption - will be allowed to stay in the U.S. as their cases move through the immigration court system.

The exodus from the Matamoros camp, which once sheltered more than 2,500 asylum-seekers, marks the end of a Trump-era policy called the Migrant Protection Protocols. Commonly known as "Remain in Mexico," the January 2019 policy forced 71,000 migrants who were detained along the U.S.-Mexico border back into Mexico to file for asylum and wait for many months while their claims were processed.

The Trump administration claimed the Migrant Protection Protocols ensured a "safe and orderly process." But it created a refugee crisis in Mexico, whose border cities were not equipped to house, feed and protect tens of thousands of refugees. Matamoros is one of many tent camps and Catholic shelters set up to serve this population.

On President Joe Biden's first day in office, the Department of Homeland Security suspended the Migrant Protection Protocols, and by late February asylum-seekers were being screened for COVID-19 and allowed into the United States. The change elicited enormous relief among the more than 15,000 migrants at that point stuck in the camps in northern Mexico.

But the border reopened too late for most of the 41,247 migrants whose cases were rejected while they "remained in Mexico."

Dangers of waiting

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Reliefweb 21-02- 24:

Från Afghanistan/ Coming back: Study on minors' return and reintegration needs till sidans topp

In Afghanistan, returns from Europe, from Gulf countries, and from Pakistan and Iran have increased since 2015, with mass returns from Pakistan shadowing returns from Iran. Yet, the constant stream of forced returns from Iran - annually at around 400,000 between 2007-2017 - urges cautious and attention. In 2018 nearly 800,000 undocumented Afghans returned or were deported from Iran. Among these large return numbers, research has high - lighted the presence of children, with a rise in the number of unaccompanied children since 2015, as well as children returned with their families.

This study contributes to charting a path forward to for a post-deportation protection framework adapted to the protection profiles and needs of unaccompanied minors, their families and communities of return. This population provides a concrete example of the humanitarian-development nexus that can be bridged to ensure that children do not leave unaccompanied out of necessity. To establish a protection system in areas of return requires a stronger understanding of the attitudes and practices around unaccompanied minors' migration, screening their vulnerabilities, and exploring the possible models for community-based responses. This study does this and:

Provides actionable learning to inform more effective and relevant design, implementation, and adjustment of future interventions targeting minor deportees and their families.

Elevates the voices of deported children and their families, presenting direct input from respondents on the complexities, challenges, and nuances of lived experiences.

Presents an evidence base for advocacy efforts to target structural obstacles and opportunities to support minor deportees, their families and their communities.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-03-12:

Från Afghanistan/ the JDMC: Deporting people to the world's least peaceful country till sidans topp

This Policy Note offers ECRE's analysis of the Joint Declaration on Migration Cooperation (JDMC) between the EU and Afghanistan.

The Joint Declaration on Migration Cooperation (JDMC) between the European Union (EU) and Afghanistan has been finalised. The title is something of a misnomer because instead of reflecting a holistic approach, covering all relevant aspects of migration and mobility between Afghanistan and the EU, the agreement focuses on supporting and increasing deportations to Afghanistan. It also fails to consider the dynamics of forced displacement and migration in Afghanistan and neighbouring countries.

The JDMC is the successor to the Joint Way Forward (JWF) on migration issues between the EU and Afghanistan, which was signed on 6 October 2016 during the Brussels donor conference on Afghanistan. Its key objective is to facilitate and increase deportations of people who came to Europe to seek protection, which should occur via charter flights coordinated by Frontex, the EU's border and coast guard agency. Compared to the JWF, the JDMC further reduces safeguards for individuals, particularly vulnerable groups, and introduces a set of measures aimed at making it easier for Member States (MS) to deport people to Afghanistan.

The Policy Note provides an overview of the context in which returns and deportations to Afghanistan take place, before analysing the JDMC and in particular differences compared to the JWF. It presents ECRE's analysis of new elements in the JDMC and includes recommendations to the EU and its MS.

ECRE 21-04-09: Germany: Another twenty Afghans forcibly returned to least peaceful country in the world (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 21-02-28:

Från Eritrea/ Why Eritrean refugees choose the risky migration to Europe till sidans topp

In November 2020, fighting in the Tigray region of Ethiopia destroyed a secondary school which opened in 2018 in the Hitsats refugee camp. The school was attended by both refugees and Ethiopians.

Hitsats was opened in 2013 to accommodate Eritrean refugees. In 2018, it housed over 15,000 refugees, nearly half under the age of 18. It was closed in February 2021.

Ethiopia has a reputation for hosting long-term refugees. It's the second largest host country in Africa with a hosting history that dates back to the 1950s.

During the 2016 Refugee Summit it made nine pledges to increase opportunities for refugees to engage in legal work, education and land ownership. Most components of these pledges have yet to be fully enacted and most refugees remain confined to camps.

The pledges were voted into Ethiopian law in 2019; the same year that Prime Minister Abiy Ahmed earned the Nobel Peace Prize for his role in ending the border conflict with Eritrea.

One of the pledges promised to build more secondary schools and expand access to a refugee university scholarship programme.

But even before the Tigray war, as many as two-thirds of Eritrean refugees, the majority of whom are young men and unaccompanied minors, chose not to take advantage of educational opportunities designed to keep them in Ethiopia. Instead many of them chose the dangerous journey to Europe, where they risk falling prey to human traffickers, abuse, detention and death.

We conducted research with Eritrean refugees in Ethiopia to find out why they choose to move on rather than take advantage of the opportunity to get an education.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-03-02:

Från Nigeria/ Surging violence in Nigeria drives displacement to Niger till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is alarmed at surging violence in north-west Nigeria which has fuelled displacement into neighbouring Niger's Maradi region, where violence is also on the rise.

Fearing armed groups and communal clashes, more than 7,660 refugees have fled Nigeria into Maradi this year and another 3,500 citizens of Niger have been displaced inside the country. Most of the refugees are women and children, displaced following recent attacks in Nigeria's Sokoto state.

The Maradi region, in southern Niger, now hosts nearly 100,000 displaced people, including 77,000 Nigerian refugees, who have fled relentless attacks in Katsina, Sokoto, and Zamfara states.

UNHCR commends the generosity of Niger as it continues to grant access to asylum, despite border restrictions brought on by the COVID-19 pandemic.

UNHCR teams in Niger have recorded a spike in deadly violence inside Maradi itself, with more casualties and serious incidents reported in January and February 2021 than in the second half 2020. Refugees describe gruesome murders, kidnappings for ransom, and looted villages. Many have also been caught up in clashes between farmers and herders as well as vigilantism, as self-defence groups are being set up in most villages.

People fleeing are in urgent need of water, food, shelter, and health services. Most have fled empty handed in the rush to save their lives.

UNHCR is providing life-saving assistance and protection and has scaled up border monitoring activities. Our teams are also registering new arrivals to identify people with vulnerabilities and other specific needs.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

UNHCR 21-03-23: UNHCR outraged by deadly attack against displaced population in Western Niger (Extern länk)

UNHCR 21-04-16: Tens of thousands forced to flee violent attacks in Nigeria's Borno State (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reliefweb 21-03-01:

Från Syrien/ The destruction you can't see: PTSD amongst IDPs and refugees till sidans topp

99% of Syrian IDPs and 73% of Syrian refugees have PTSD symptoms

Syria Relief, one of the world's leading Syria-focused NGOs, can reveal today (Monday, March 1st 2021) research which shows 99% of Internally Displaced Persons (IDPs) in wartorn Idlib, Northwest Syria have symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). The research also shows 74% of Syrian refugees in Lebanon and 76% of Syrian refugees in Turkey also have PTSD symptoms. Syria Relief are labelling this "the Syrian PTSD crisis."

Charles Lawley, the author of the report and Syria Relief's Head of Communications and Advocacy, says:

"When asked to imagine the damage done by war, the pictures that come to mind are usually destroyed buildings, walls covered in bullet holes, people fleeing from burning towns and cities. Over the past 10 years, Syria has been synonymous with these examples of concrete, tangible damage. However, after the guns and bombs have fallen silent and the buildings are repaired there is still lasting damage from conflict that rarely gets adequately rehabilitated as it is not visible - the mental scars of war in the minds of the people who have endured the brutal fighting.

"This report finally quantifies and gives a face to the Syrian PTSD crisis that many of us working with the victims of the Syrian conflict have long suspected. However, the results are worse than what we feared.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Guardian 21-03-01: More than 75% of Syrian refugees may have PTSD, says charity (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR March 2021:

Från Syrien/ UNHCR International Protection Consideration, Update VI till sidans topp

/214 sidor, Innehåller beskrivningar av utvecklingen sedan 2018, säkerhetsmässigt och politiskt, i olika regioner och för olika grupper./

/Utdrag ur slutavsnitt om behovet av fortsatt skydd:/

In light of continued conflict, insecurity, and contamination with explosive remnants of war; severe concerns about the rule of law1070 and widespread human rights violations and abuses,1071 including against returnees;1072 fragmented community relations and a lack of genuine reconciliation efforts;1073 massive destruction and damage to homes, critical infrastructure and agricultural lands;1074 and deepening economic and humanitarian crises, which are compounded by the COVID-19 pandemic,1075 UNHCR continues to call on states not to forcibly return Syrian nationals and former habitual residents of Syria, including Palestinians previously residing in Syria, to any part of Syria, regardless of whether the area is under control of the Government or under control of another state or non-state entity. UNHCR further wishes to remind states that restrictions on humanitarian access persist,1076 which limits free and unhindered access to returnees.1077 Forced returns would in most cases also be irreversible given the fact that the neighbouring countries tightly manage their borders with Syria.1078

UNHCR also continues to consider that it would not be appropriate to forcibly return nationals or former habitual residents of Syria to neighbouring countries and non-neighbouring countries in the region, unless specific arrangements are in place that guarantee that the individual concerned will be readmitted to the country and can re-avail him/herself of international protection.

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norwegian Refugee Council 21-03-08:

Från Syrien/ Another decade of crisis on the horizon expected to displace millions more till sidans topp

The Syria crisis could see at least 6 million more displacements over yet another decade if the conflict, insecurity and economic deterioration continue unabated, a new report by the Norwegian Refugee Council warns today.

Ten years since the start of the biggest displacement crisis since World War 2, analysis by NRC shows that on average, an estimated 2.4 million displacements occurred in and outside Syria every year since the start of the conflict.

In 2020, only 467,000 returned home, while 1.8 million were newly displaced inside Syria. This means that for every person who managed to return home, nearly four more people were displaced.

"This was a decade of shame for humanity," said NRC Secretary General Jan Egeland. "The callous indifference towards the millions of Syrian children, mothers and fathers bereft of their homes and their lives is a damning indictment of the parties to this cruel war, their sponsors and the entire international community. Unless urgent action is taken to reverse this stalemate, the next decade will continue to bring suffering and displace several millions more."

Displaced Syrians across the Middle East overwhelmingly say that they have lost hope of returning home in the next five to 10 years, even as they face deteriorating living conditions while displaced inside and outside the country. The few who expressed a desire to return home said they would only do so if there was a political settlement and their safety was guaranteed. Across the board, Syrians were more concerned about how they will put food on the table for their families, pay the rent, or take care of medical expenses than envisioning a future back home.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Reliefweb 21-03-08: THe darkest decade: What displaced Syrians face if the world continues to fail them (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 21-03-10:

Från Syrien/ Tio år av krig: en stor majoritet barn ser inte en framtid i sitt hemland till sidans topp

Barn som tvingats lämna sina hem i Syrien har svårt att känna sig trygga där de nu befinner sig. Enligt den undersökning Rädda Barnen gjort uppger två av fem barn att de utsätts för diskriminering och brist på bra utbildning. Många upplever att de inte kan påverka sin framtid.

Lara*, 7 år, tvingades fly från sin hemstad Maarat al-Numan för tre år sedan. Sedan dess har hon flytt flera gånger. Just nu bor hon tillsammans med sin familj i ett läger i Idlib.

- Vår framtid handlar bara om krig. Livet i Syrien är svårt. Vårt hus är förstört och nu bor vi i ett tält. Jag önskar att få leva i vilket annat land som helst, där jag kan vara trygg och där det finns skolor och leksaker. Det är inte säkert här, ljudet av hundar skrämmer mig och jag känner mig inte säker i vårt tält, säger Lara, 7 år.

Nedan finns några av de svar vi fått när vi pratat med barn som flytt inom eller ifrån Syrien under de senaste tio åren:

+ Bara 3 % av de tillfrågade barnen i Turkiet, 9% i Jordanien och Nederländerna och 29 % av barnen i Libanon vill återvända till Syrien.

+ Det mest återkommande svaret på frågan vad deras största framtidsdröm var svarade att våldet i Syrien tog slut (26%), följt av drömmen om en utbildning (18%).

+ 44 % av alla barn har upplevt diskriminering i sitt närområde eller i skolan. I Syrien uppgav 58% att de blivit diskriminerade.

- För barn som har upplevt eller fortfarande lever i krigets Syrien har framtiden varit på paus alldeles för länge. De har gått miste om sin barndom, men vi måste tillsammans se till att deras framtid inte tas ifrån dem. Beslutsfattare behöver lyssna på vad barn har att säga och tillgodose deras rätt till att leka, lära, äta sig mätta och få växa upp i en trygg och säker miljö - oavsett om de lyckats fly eller är kvar i Syrien, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Unicef 21-03-15: Tio år av krig i Syrien: en livstid av våld för miljontals barn (Extern länk)

Middle East Eye 21-03-09: Syrian refugee children 'cannot imagine' going back after 10 years of war (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Gävleborg 21-03-12:

Man i Gävle organiserade människosmuggling från Grekland - ställs inför rätta till sidans topp

6 000 euro fick en familj betala till mannen i Gävle för att få hjälp med förfalskade svenska permanenta uppehållstillstånd och en resa från Grekland till Sverige.

Enligt åklagaren har mannen i Gävle dragit in hundratusentals kronor på organiserad människosmuggling.

Mannen i Gävle har erkänt att han varit behjälplig med att ordna falska handlingar till människor som vill komma till Sverige men förnekar brott.

Enligt åtalet som gäller organiserande av människosmuggling och grov människosmuggling har mannen under en period mellan 2018 och 2020 planlagt och organiserat en verksamhet som varit inriktad på att hjälpa utlänningar som reser till Sverige, Danmark och Norge. Främst har människorna kommit från Grekland men också Mellanöstern.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT NYheter 21-03-08:

Vill söka politisk asyl: "Svenska regeringen gör ingenting" till sidans topp

De två belarusier som i höstas tog sig in på Sveriges ambassad i Minsk är fortfarande kvar där. SVT har haft regelbunden kontakt med männen under de snart sex månader de levt i det lilla rummet i ambassadens källare. De berättar nu att en av dem är i akut behov av sjukvård.

- Men den svenska regeringen gör ingenting för att lösa det här, säger de.

Vital och Vladislau Kuznetjuk, far och son, klättrade över staketet till ambassadområdet på flykt från polisen som misshandlat dem. De ville söka politisk asyl. Männen blev snabbt informerade om att det inte går att söka asyl på Sveriges ambassader, men man kastade inte heller ut dem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASILE February 2021:

Grekland/ Pushbacks and lack of accountability at the Greek-Turkish borders till sidans topp

Publication by Roberto CORTINOVIS

Amid escalating geopolitical tension with Turkey, in March 2020 the Greek authorities announced a hardline approach towards asylum seekers attempting to cross its land and sea borders with Turkey. The framing of cross-border movements as a 'threat' to the country's national security served to justify a derogation from the human rights standards and procedural guarantees that are granted to people seeking protection under EU law. Since then, a pattern of systematic pushbacks at the border and informal returns represents the most visible expression of this hardening of border policies at the EU's south-eastern borders.

This paper analyses the negative impact of this heavily securitised approach on asylum seekers' fundamental rights, in particular its implications for the right to asylum that underpins the Common European Asylum System (CEAS).

The paper also reflects on the limits and ambiguities that have characterised the EU's response to the situation at the Greek-Turkish borders, focusing on the role and responsibilities of the Frontex Agency. It underlines the need for the EU to remedy the shortcomings in existing accountability mechanisms, to guarantee effective remedies for victims of fundamental rights violations at the border. Establishing a sustainable human- rights-compliant management of migration in the eastern Mediterranean also requires that the EU move away from its focus on containing and restricting asylum seekers' mobility - a focus that has characterised cooperation on migration and asylum with Turkey within the framework of the 2016 EU-Turkey Statement.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 21-03-09:

Medelhavet/ European countries must change policies endangering refugees till sidans topp

"European countries are failing to protect refugees and migrants trying to reach Europe via the Mediterranean. Backsliding in the protection of the lives and rights of refugees and migrants is worsening and causing thousands of avoidable deaths each year", says Dunja Mijatovic, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, who has released a report entitled "A distress call for human rights. The widening gap in migrant protection in the Mediterranean".

The report takes stock of member states' implementation of the Commissioner's 2019 Recommendation on rescuing migrants at sea and provides a set of actionable measures to be urgently taken by European states to ensure a human rights compliant approach to sea crossings. It covers developments from July 2019 until December 2020 in five key areas: effective search and rescue; timely and safe disembarkation of rescued persons; co-operation with non-governmental organisations; co-operation with third countries; and safe and legal routes; and focuses mainly on developments on the Central Mediterranean route. However, many of the required actions set out in this document are applicable to all other major migration routes in the Mediterranean region and on the Atlantic route from West Africa to Spain.

This report stresses that, despite some limited progress, the human rights situation in the Mediterranean remains deplorable. Shipwrecks continue to be worryingly recurrent, with more than 2,400 registered deaths in the period under consideration, a number which may well under-represent the real tally of deadly incidents.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

UNHCR 21-03-10: IOM, UNHCR: Latest tragedy underscores need for search and rescue (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT 21-02-28:

Medelhavet/ Minst 15 migranter har drunknat utanför Libyens kust till sidans topp

Minst 15 migranter har drunknat efter att en gummibåt kapsejsat utanför Libyen. Kustbevakningen ska ha räddat nära hundra personer, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Olyckan ska ha inträffat sedan en gummibåt med minst 110 migranter ombord kapsejsat utanför Libyens kust. Migranterna ska ha rest från kuststaden Zawiya och var på väg mot Europa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-03-03:

Medelhavet/ Iuventa crew and others may face legal charges for SAR work till sidans topp

Under fire for search and rescue in the central Med, 1,309 days later

Yesterday in the digest we celebrated the wonderful news that Sea Watch 4 was freed from detention and Sea Watch 3 was given a safe port for the 363 people on board. But every triumph in one arena, it seems, always comes with a setback in another.

The next setback came the following day, with the news that Italian prosecutors have completed a probe into three NGOs and 21 individuals for allegedly aiding illegal immigration in the central Mediterranean-"aiding illegal immigration" being, of course, search and rescue (SAR) work.

Now, Save the Children, Doctors Without Borders (MSF) and the German organization Jugend Rettet are under legal scrutiny for SAR operations they conducted in 2016 and 2017. The Iuventa ship, which was running migrant-rescue operations for Jugend Rettet, was seized by authorities in Lampedusa in 2017, some 1,309 days ago.

"This is a political declaration of intent to criminalise solidarity, and it has a deadly consequence: people die, when they could be saved," Iuventa wrote in a press release following the news of the probe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 21-03-03: Sea Watch 4 released from blockade and safe port found for Sea Watch 3 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-03-05:

Kroatien/ Witness: "If you scream, they will beat you more" till sidans topp

Migrants face human rights abuses at EU borders; impunity persists

Dawn was breaking when Akram and around 20 others dragged themselves up the banks of the Glina river, their bodies bruised from beatings by Croatian police officers. Some of them were barefoot and so badly injured they could barely walk.

Akram was back where he had started - Bosnia and Herzegovina - after being pushed back unlawfully from the borders of three European Union countries.

Only a day earlier, Akram had finally reached Italy after an exhausting and dangerous journey through the forests and mountains of Croatia and Slovenia. Italian police stopped him at the Trieste train station. "I hoped they would take me to a camp, so I didn't run away from them," he told me. Instead, they detained him until dark in what he described as a cell in a building outside the city, and then handed him over to police officers at the Slovenian border who in turn drove him to the Croatian border.

This was the second time Akram had been returned to Croatia, so he knew the Croatians would send him back to Bosnia and Herzegovina.

But then something happened he did not expect. "They [Croatian police officers] took me to a place in the forest with many, many police officers and even more immigrants, some of them were badly injured, did not have shoes or jackets." Akram and a group of other men were ordered to kneel and put their hands behind their heads. Akram did not dare look around.

A flashlight blinded Akram's eyes, and he raised his arms to protect his face. Police beat him and the other men on their backs and heads with batons. "If you scream, they will beat you more," he said.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 21-02-24:

Österrike/ 'Blurred lines': Migration and internal EU borders till sidans topp

The policy of migrant returns between EU countries is complex and creates "blurred lines," an expert in EU law and migration has told InfoMigrants. In the light of two recent cases of returns from Austria to Hungary, we decided to take a closer look at the subject.

It started with two cases highlighted by the Hungarian Helsinki Committee (HHC) in December 2020 and January 2021. They were just two of several thousand cases HHC documented, but since they involved migrant returns from Austria to Hungary and then to Serbia, InfoMigrants wanted to understand the mechanism of returns within the EU.

We decided to try to establish how people from Syria and Afghanistan could have been removed from Austria, handed over to the Hungarian authorities and then subsequently pushed back to Serbia.

The cases in question on December 23 and January 21 took place after the Court of Justice of the European Union (CJEU) ruled that Hungary was acting "illegally" and breaching European and international law by refusing to offer migrants found in the country the right to seek asylum.

Five Syrians and three Afghans

The Hungarian authorities simply note the numbers of migrants concerned in a case and when they were taken back to Serbia. They publish these figures on the Hungarian police website and since the CJEU judgment, the HHC has been documenting how pushbacks have continued in breach of EU law.

InfoMigrants asked the Austrian Interior Ministry if it had any more information on the migrants in these two cases. The ministry told us that in the first case on December 23, five migrants from Syria were "apprehended" by the Austrian national police in the Burgenland region "without any valid travel documents." They were then "returned" to Hungary.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-02-26:

Indien/ Åtta döda ombord på flyktingbåt på drift till sidans topp

Den indiska kustbevakningen har hittat åtta döda rohingyer på en flyktingbåt på drift i Andamansjön. Ytterligare en person saknas. Ombord fanns också ett 80-tal överlevande - men de kommer inte att släppas in på indiskt territorium, enligt landets utrikesdepartement.

FN slog tidigare i veckan larm om att båten hade försvunnit sedan den lämnat Cox's Bazar i Bangladesh den 11 februari. I området lever hundratusentals människor ur folkgruppen rohingya som har flytt dödliga attacker och svåra förhållanden i grannlandet Myanmar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-02-27: Bangladesh vill inte ta emot båtflyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-03-09:

USA/ USA öppnar dörren för tusentals venezuelaner till sidans topp

Vita huset kommer att möjliggöra för hundratusentals medborgare i Venezuela, som redan befinner sig i USA, att söka tillfälligt uppehållstillstånd.

Det meddelar en högt uppsatt medarbetare i president Joe Bidens regering.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

TT / AB 21-03-03:

Migrationsverket: Inte i kapp före 2023 till sidans topp

Migrationsverket ligger efter med att avgöra ärenden och räknar inte med att vara i kapp förrän om två år.

Men myndigheten krymper och föreslår regeringen att minska anslagen 2023 och 2024, jämfört med tidigare ramar.

Det framgår av Migrationsverkets budgetunderlag till regeringen för åren 2022-2024. Verket begär inte, till skillnad från många andra myndigheter, mer pengar. Behovet av anslag beräknas till och med minska jämfört med tidigare antaganden under 2023 och 2024, totalt en kvarts miljard.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialstyrelsen 21-03-01:

Kunskapscentrum för ensamkommande barn avslutar sitt arbete till sidans topp

Sedan våren 2017 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att driva ett kunskapscenter för frågor om ensamkommande barn och unga. Nu avslutas centrets arbete och Socialstyrelsen tackar alla som har bidragit de här åren.

Kunskapscentrum för ensamkommande barn var ett initiativ från regeringen för att stärka upp stödet till kommuner och regioner. Centret inrättades på Socialstyrelsen våren 2017 och har sedan dess följt situationen för ensamkommande barn och unga. Exempel på större utmaningar som centret lyft är barnäktenskap, psykisk ohälsa, risker när barn placeras i familjens nätverk samt tillämpningen av den nya gymnasielagen.

Centrets fokus har ändrats med utvecklingen

Efter att det stora antalet asylsökande ensamkommande barn kom till Sverige 2015?2016 har en rad förändringar i regelverk och oklarheter påverkat deras situation. För att stärka arbetet i hälso- och sjukvård och socialtjänst har kunskapscentret löpande försökt tydliggöra vad som gäller på olika områden.

Dialog med andra aktörer har varit avgörande

Regelbunden dialog med andra myndigheter, civilsamhällets organisationer, SKR med flera har varit avgörande för centrets förmåga att hålla sig ā jour med situationen och bedöma vilka frågor som var viktigast att arbeta med.

? Vi som arbetat på kunskapscentret vill tacka alla som har deltagit i våra möten, informerat oss om läget och bidragit till att vi har kunnat utföra vårt uppdrag. Ett särskilt tack också till civilsamhället som stått för många viktiga insatser de här åren, säger Petra Rinman som har varit chef för kunskapscentret från start.

Förutsättningarna är betydligt bättre idag

(...)

Läs mer och hämta slutrapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 21-03-01:

ABF-anställde: Min chef visste om att jag tipsade till sidans topp

Den ABF-anställde i Härnösand som avslöjats som flyktingangivare säger att hans chef visste att han tipsade om kursdeltagare till Migrationsverket.

Han säger att han inte har gjort något alls i hemlighet men att han nu offras när media fått veta om det som hänt.

"Han berättade inte för mig varken före eller efter att han tipsade, utan jag fick veta det från ett annat håll", säger Gitte Funk som är mannens chef på ABF Västernorrland.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MDPI 21-02-10:

Managing expectations: Impacts of hostile migration policies on practitioners till sidans topp

Victoria Canning

Abstract

The acknowledgement that asylum systems across Europe are "hostile environments" for migrant groups has increased in academic and practitioner consciousness, particularly in the aftermath of the 2015 refugee reception crisis. However, although the impacts of socio-political hostilities on migrants are well documented, little has been written about the implications of border restrictions on practitioners working with refugee populations. This article expands the focus of hostilities to consider the variable impacts of intensified bordering practices on this group. Based on qualitative research which included 74 interviews undertaken across Britain, Denmark, and Sweden (2016-2018), it outlines the experiences of practitioners working with refugee populations. It highlights that increasingly restrictive or punitive approaches to immigration have had multiple negative effects on practitioners working in this sector. This has potential for longer term negative impacts on practitioners, but also-importantly-refugee populations who require various forms of legal aid, or social and psychological support.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-03-10:

Grekland/ Fängelsestraff för lägerbrand på Lesbos till sidans topp

Fem års fängelse. Det blev straffet för två unga afghaner som anses ha startat den brand som i höstas härjade Greklands största migrantläger Moria på ön Lesbos.

Straffet meddelades efter en sex timmar lång överläggning i domstolen i Lesbos.

Lägret Moria förstördes av två efterföljande bränder i september.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 21-03-09: Guilty verdict for two in Moria fire trial (Extern länk)

Se även:

Solomon 21-03-05: A fire in tent 959 - pregnant woman ended her life (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Wiley Online Library 20-12-25:

Norge/ Making it "Easy to Help": The Evolution of volunteer initiatives for refugees till sidans topp

Maria Gabrielsen Jumbert

At the height of the refugee reception crisis in 2015, a large number of volunteers across Norway mobilized to bring assistance in different forms. The two most notable initiatives were Refugees Welcome Norway (RWN) and A Drop in the Ocean (Dråpen i Havet, DiH). RWN focused on those arriving in Norway and DiH on those arriving in Greece. Looking at these two initiatives' organizational trajectories together allows us to examine how they managed the transition from the immediate 'crisis' and large volunteer mobilization to finding a role for themselves in the longer?term. Drawing on social movement theory and literature on humanitarian action, the article argues that the two organizations, while adapting in different ways, focused their organizations around 'making it easy' for volunteers to help. The article explores how this allowed to forge their distinct identity in the organizational landscape, while also engaging with volunteers' 'need to do something'.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Migration network / FRA 21-03-10:

Europa/ Housing migrant children till sidans topp

On 10 March, the European Migration network launched its report on the state of implementation in 2019 of the EU's Communication on protecting migrant children.

During discussions on housing, FRA outlined capacity and adequacy challenges in relation to the initial reception, as well as the use of immigration detention of children in several Member States. FRA also shared its findings on the difficulties unaccompanied children face as they transition to adulthood.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-03-25:

Bangladesh/ Refugee camp fencing cost lives in blaze till sidans topp

Barbed wire fencing trapped thousands of refugees while a massive fire spread through Rohingya refugee camps in Bangladesh on March 22, 2021, Human Rights Watch said today. The Bangladesh government should immediately remove the fencing surrounding the camps in Cox's Bazar and promptly issue the results of its investigation into the deadly fire.

At least 15 people, including 6 children, were killed in the fire, and over 50,000 people were displaced. However, with nearly 400 people reported missing, the actual number of fatalities is yet unknown. Hundreds were injured, some while trying to escape the blaze by climbing over or cutting through barbed wire fencing.

"Refugees have horrifying accounts of being trapped inside barbed wire fencing as the fire swept through the Rohingya refugee camps," said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. "The authorities should immediately take down all fencing around the camps and make public the outcome of its investigation into the fire's cause."

Human Rights Watch interviewed 17 witnesses and refugees who lost family members during the fire who said that they were unable to quickly escape because of the barbed wire fencing that authorities built around the camps.

The blaze erupted in camp 8W and rapidly spread to three adjacent camps - 8E, 9, and 10. Satellite imagery recorded on March 23 showed the destruction of roughly 61 hectares and at least 10,000 shelters in the camps. It was the biggest fire in the camps since refugees fled to Bangladesh from arson attacks and other crimes against humanity by the Myanmar military in 2017. This was the third fire in the camps in just four days.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 21-02-28:

Etiopien/ Why Eritrean refugees choose the risky migration to Europe till sidans topp

In November 2020, fighting in the Tigray region of Ethiopia destroyed a secondary school which opened in 2018 in the Hitsats refugee camp. The school was attended by both refugees and Ethiopians.

Hitsats was opened in 2013 to accommodate Eritrean refugees. In 2018, it housed over 15,000 refugees, nearly half under the age of 18. It was closed in February 2021.

Ethiopia has a reputation for hosting long-term refugees. It's the second largest host country in Africa with a hosting history that dates back to the 1950s.

During the 2016 Refugee Summit it made nine pledges to increase opportunities for refugees to engage in legal work, education and land ownership. Most components of these pledges have yet to be fully enacted and most refugees remain confined to camps.

The pledges were voted into Ethiopian law in 2019; the same year that Prime Minister Abiy Ahmed earned the Nobel Peace Prize for his role in ending the border conflict with Eritrea.

One of the pledges promised to build more secondary schools and expand access to a refugee university scholarship programme.

But even before the Tigray war, as many as two-thirds of Eritrean refugees, the majority of whom are young men and unaccompanied minors, chose not to take advantage of educational opportunities designed to keep them in Ethiopia. Instead many of them chose the dangerous journey to Europe, where they risk falling prey to human traffickers, abuse, detention and death.

We conducted research with Eritrean refugees in Ethiopia to find out why they choose to move on rather than take advantage of the opportunity to get an education.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Al Jazeera 21-03-04:

Turkiet/ The Uighur and Syrian refugees making a home together in Turkey till sidans topp

Uighur Muslims first started coming to Turkey in the 1990s, fleeing persecution in their home of Xinjiang, China. Now, they are helping the Syrians who have found refuge here in more recent years.

Kayseri, Turkey - In the quiet streets of a suburb of the historic central Anatolian city of Kayseri, a group of children play football. They are Uighurs and Syrians.

Thirteen-year-old Moaaz is the oldest among them. He is one of the five children of Mohammad Taufeeq, 55, who fled with his family from the Syrian city of Homs six years ago. Two of his sons are now grown up and have moved away from home, while the younger three - Moaaz and his two sisters - live with their parents in Kayseri.

Once a successful businessman running a garment factory in Syria, Taufeeq is now a scrap dealer and lives with his family in a two-room house in the "Turkistan Mohalla" of Kayseri - named after the Uighurs who came to live here in the 1990s. In the Turkish language, Xinjiang - where many Uighurs come from in China - is called Do?u Türkistan, or East Turkistan.

The community is still mostly populated by Uighur Muslims who fled the Chinese authorities in Xinjiang. But over the past few years, dozens of Syrian families have arrived.

Having both fled violence in their home countries, the Uighurs and Syrians of Turkistan Mohalla have found refuge in each other and their small community.

The children binding a community together

The space around Taufeeq's house is filled with the scrap that he has collected - old furniture, iron, building materials. Here, Taufeeq says he has made a real home and found a place for his family to be at peace. His is one of the oldest houses in the "colony". The family gathers and sleeps together in the room with a rusty old fireplace to ward off the cold.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

ECRE 21-03-12:

ECRE/ELENA legal note on asylum and the UN treaty system till sidans topp

On 12 March 2021, ECRE published a legal note on 'Asylum and the UN Treaty System'.

The note aims to analyse how access to asylum can be advanced via international legal avenues, especially by focusing on the prohibition of refoulement as an imperative element of an accessible, effective and fair asylum procedure. To this end, it explores the meaning of the principle of non-refoulement under international human rights law and, in particular under the ICCPR, CAT, CEDAW, CRC, CRPD, CED and CERD.

The note focuses on the standards that the monitoring bodies responsible for the implementation of each Treaty has developed in their jurisprudence, as well as through their General Comments and Recommendations. It aims to provide an analysis of these standards in the hope that it will assist in their application in national litigation and ensure compliance with international law both in policy and decision-making.

In its conclusion, the note recognises that the case law of the UN Human rights treaties enriches the international understanding of asylum related guarantees around the world and widens the scope of non-refoulement by engaging the international responsibility of states to prevent serious human rights violations for every individual concerned.

Läs mer och hämta materialet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Elena legal update 21-03- 12:

The CJEU rules on the assessment of best interests of the child in return procedures till sidans topp

On 11 March 2021, the CJEU ruled in case C-112/20 concerning the obligation to consider the best interests of the child in return proceedings.

The case concerns return procedures against a third-country national, M.A., whose minor daughter has Belgian nationality. He was ordered to leave the territory due to the commission of offences in Belgium. In his appeal against the decision by the Council for Alien Law Litigation (CALL), he stated that it is not necessary for him to act on behalf of the child to invoke the best interests of the child protection. The Council of State referred a question to the CJEU on the obligation to consider the best interests of the child in return proceedings, even if return action is not taken against the child but only in respect of the father.

The Court assessed the case on the premise that M.A.'s stay is illegal and that the Return Directive is applicable. It noted that the Member States are bound by Article 5 (a) to take due account of best interests of the child in that Directive's implementation, including where action to return is taken against a person who is the father of a minor residing legally in the EU.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ELENA legal update 21-03-12:

CRC: Child rights cannot be dependent on parent's ability to resist social pressure till sidans topp

On the 4 February 2021 the Committee on the Rights of the Child published its views in communication CRC/C/86/D/83/2019 against Denmark.

The author, R.H.M., a Somali national, submitted the communication on behalf of her daughter Y.A.M.. The author and her daughter are subject to a deportation order from Denmark to Somalia. The author travelled to Denmark in 2013 and applied for asylum. She was later granted a residence permit and gave birth to Y.A.M. in 2016. The Danish Immigration Service subsequently decided to revoke the author and her children's residence permits. R.H.M. unsuccessfully appealed this decision and in 2017, she filed a separate application for asylum on behalf of Y.A.M. claiming that, if returned to Somalia, Y.A.M. would face a risk of undergoing Female Genital Mutilation (FGM) and would be removed from her care. The Refugee Appeals Board held that because R.H.M. was against the practice of FGM, she would be able to oppose the social pressure that would have her daughter undergo this practice and thus, rejected her application.

The Committee recalled that the assessment of the risk of or irreparable harm to the child should be conducted in an age and gender sensitive manner and emphasised that States should give the utmost attention to child specific forms and manifestations of persecution as well as gender-based violence in refugee status determination procedures.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Domstolar 21-03- 09:

Prövningstillstånd i två ärenden om tidsfrist för frivillig avresa till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål UM 2018-21

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om tidsfristen för frivillig avresa har förfallit när utlänningen har lämnat landet men därefter återvänt. Även fråga om utlänningen kan tas i förvar vid återvändandet. Lagrum: 12 kap. 15 och 21 §§ utlänningslagen (2005:716).

Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål UM 13792-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller beräkning av tidsfrist för frivillig avresa vid inhibition av utvisningsbeslutet. Lagrum: 12 kap. 15 a § utlänningslagen (2005:716).

Lista över mål som fått prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Gävleborg 21-02- 26:

Präst misstänks ha gömt man i resväska - försvann från förvaret i Gävle till sidans topp

Två kvinnor, varav den ena är präst, besökte en förvarstagen man på Migrationsverket i Gävle. Plötsligt var mannen försvunnen. Nu åtalas prästen och den andra kvinnan misstänkta för att ha fritagit den förvarstagne mannen.

Kvinnorna dök upp på Migrationsverkets förvar i Gävle i februari ifjol. Personalen kände igen dem, den ena är präst. Med sig hade de en större resväska som de påstod innehöll saker för att döpa ett barn med.

Kvinnorna blev insläppta för att besöka en man som förvarades i Gävle i väntan på utvisning till Afghanistan.

Plötsligt vill prästen gå och blir utsläppt av vakter, med sig har hon resväskan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-02-26:

Grekland/ Woman charged with arson for setting herself on fire in lesvos till sidans topp

Jan Palach. Mohamed Bouazizi. For a long time, self-immolation has been the last resort of desperate people, a form of protest against unjust conditions. On Sunday, a young Afghan mother attempted suicide by setting herself on fire. Instead of getting the help that she needs after so much trauma, she is being charged with arson by the Greek government and could face up to ten years in prison.

The heavily pregnant woman did this after finding out that her family's relocation to Germany would be delayed, even after they had gone through the gruelling approval process. She reportedly told the family's lawyer that she could not bear to bring another child into the horrendous living conditions that her family was experiencing in Moria 2.0.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 21-03-10:

Malta/ Anti-torture Committee calls on Malta to improve treatment of detained migrants till sidans topp

In a report published today on a rapid reaction ad hoc visit to Malta in September 2020, the Council of Europe's anti-torture committee (CPT) urges the Maltese authorities to change their approach towards immigration detention and to ensure that migrants deprived of their liberty are treated with both dignity and humanity.

The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) has published today the report on its ad hoc visit to Malta focussing on immigration detention, which took place from 17 to 22 September 2020, together with the response of the Maltese authorities.

In the report, the CPT acknowledged the significant challenges posed to the Maltese authorities by the arrival of increasing numbers of migrants, exacerbated by the Covid-19 pandemic. Nonetheless, this situation cannot absolve Malta from its human rights obligations and the duty of care owed to all migrants deprived of their liberty by the Maltese authorities.

Overall, the CPT found an immigration system that was struggling to cope: a system that purely "contained" migrants who had essentially been forgotten, within poor conditions of detention and regimes which verged on institutional mass neglect by the authorities. Indeed, the living conditions, regimes, lack of due process safeguards, treatment of vulnerable groups and some specific Covid-19 measures were found to be so problematic that they may well amount to inhuman and degrading treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 21-03-10:

Europa/ detention in Europe: what safeguards for people with vulnerabilities? till sidans topp

Every year, more than 100,000 people are put in immigration detention in Europe.

In immigration detention, people are uprooted from their communities, and they often don't know whether and when they will be released or if they will be deported. Often, people in immigration detention don't have access to adequate information and interpreters, legal aid and medical care. This has a severe impact on mental health. Studies indicate higher incidence of anxiety, depression and post-traumatic stress disorder than among the rest of the population, and an average of very high levels of depression in four out of every five detainees. In 2020, 51% of the immigration detainees in the Brook House centre (UK) were considered at risk of suicide.

Detention is always a harmful practice, which often has long-lasting consequences on peoples' lives and self-perception. Sometimes, this harm adds to pre-existing situations of vulnerability, like poor physical or mental health, disabilities, past experiences of trauma, or age.

States have an obligation to protect people in situations of vulnerability. As detention severely exacerbates vulnerabilities, and creates new ones, people in situations of vulnerability should never be detained. In the EU, the 2008 Return Directive requires Member States to pay "particular attention" to these groups of people. But as of today, only few countries have mechanisms in place to assess people's vulnerabilities before they are put in detention. Even when some mechanism is in place, like in Belgium and in the UK, people who are identified as vulnerable are frequently still detained as migration control purposes trump other considerations.

This lack of attention means that states regularly detain pregnant women, LGBTI people, people with mental health issues and even children.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Jesuit Refugee Service 21-03- 13:

Europa/ Covid-19 and Immigration Detention: Lessons (Not) Learned till sidans topp

For a while, at the start of the Covid-19 pandemic, JRS Europe hoped it might have the positive side effect of forcing policymakers to think about a migration system without detention. From our perspective, as returns were virtually impossible due to international travel restrictions, detention had become unlawful and migrants were supposed to be released. Unfortunately this is not what happened.

One year later, despite international travel still being highly discouraged, people remain in detention, their isolation has increased due to limitations on visits, and periods of detention have often become longer due to flight scarcity. Moreover, there has been no significant new effort to develop alternatives to detention in Europe, despite their enhanced relevance in a context in which the preparation of removal processes might take longer than in regular times. Lessons not learned.

Detention policies during the pandemic: unlawful, unclear and unfair

Together with its partners, JRS Europe mapped the impact of Covid-19 in seven EU Member States (Belgium, Germany, Italy, Malta, Portugal, Romania and Spain). What we found is that, despite the EU Return Directive stating detention is unlawful when there is no reasonable prospect for return, only one country - Spain - released detainees during lockdown in spring 2020.

In Belgium and Germany many detainees were released in practice, both during the lockdown and in the ensuing period. However, this was done on a case-by-case basis and often - though not necessarily officially - with the aim of reducing crowding in detention centres and facilitating physical distancing, rather than the impossibility of return. Releases also happened in Italy, but the circumstances and reasons for release varied strongly from one centre to another and from the responsible national courts. In Malta, Portugal and Romania, no releases took place even when return was impossible. Eventually, Spain also resumed detention from September 2020 on.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-02-18:

Malaysia/ Deportation to Myanmar puts lives in danger till sidans topp

Amnesty International Malaysia is aghast at the Malaysian government's planned efforts with the Myanmar military to deport 1,200 people back to Myanmar on 23 February 2021.

Mass deportation exercises carried out with little transparency contravenes Malaysia's obligations to respect and protect the rights of migrants and refugees, and risks endangering their lives. Widespread crackdown on dissidents following the military coup in Myanmar on 1 February puts those due to be deported at further risk of human rights violations.

"The Malaysian Immigration authorities claim their 'repatriation program' does not involve refugees or asylum seekers, but how have they determined this if the UN has been prevented from accessing people in immigration detention for over one and a half years?," asked Katrina Jorene Maliamauv, Executive Director of Amnesty International Malaysia.

"The Malaysian government is recklessly imperilling the lives of over 1,000 Myanmar people by deporting them under a curtain of secrecy to a country in the middle of a coup marred by human rights violations."

The Malaysian government has not permitted the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) to access immigration detention centres since August 2019. The international body has not been able to visit detention centres to identify asylum seekers and refugees, and facilitate their release, leaving them to languish in captivity. The arbitrary and indefinite detention of migrants, asylum seekers and refugees is in violation of international human rights law.

"The Malaysian government must ensure there is a guarantee of safety for returnees," said Katrina.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Amnesty International 21-02-22: Rohingya stranded in Indian Ocean must be immediately rescued and disembarked to place of safety (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio Gävleborg 21-03-01:

Ali Hosseini: Jag är så glad över jobbet och att jag får stanna i Sverige till sidans topp

Ensamkommande ungdomar som tog studenten i våras hade kravet på sig att hitta fast jobb för att ha en chans att stanna i Sverige.

Ett projekt i Hudiksvall för att ta fram jobb har nu visat sig var mycket lyckat då samtliga 13 ensamkommande fått fasta anställningar, dessutom har ytterligare två ungdomar som tillkommit också fått jobb.

"Jag jobbar med trädgårdsarbete, ett jobb som passar mig bra då man får göra många olika saker", säger Ali Hosseini.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Red Cross EU Office 21-03-03:

Europa/ Protecting the humanitarian space to access and support migrants till sidans topp

The European Union (EU) and Member States are increasingly relying on humanitarian actors to address the consequences of current policy choices on the vulnerability of migrants. However, the space for civil society actors to provide them with support in accordance with humanitarian principles has been significantly compromised in recent years.

National Red Cross Societies in the EU would like to remind Member States of their commitments to ensure that staff and volunteers in different countries are able to deliver humanitarian assistance to all migrants based solely on needs, and to support their access to services as well as their obligations in this regard. With the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, Member States have reaffirmed their responsibility to uphold migrants' access to essential services, regardless of their status. When they are unable to do so, Member States need to facilitate the work of humanitarian actors. Despite this, National Red Cross Societies increasingly experience challenges to act in accordance with their fundamental principles when delivering services and supporting all migrants in accessing the necessary support to ensure their safety, dignity, protection and well-being.

Recommendations

National Red Cross Societies in the EU thus make the following recommendations to the EU and Member States to secure a conducive environment for humanitarian actors to address migrants' vulnerabilities and needs, as well as mitigate the risks they face.

1. Guarantee that all migrants, irrespective of status, have safe and effective access to assistance and protection, including when delivered by humanitarian actors.

2. Amend legislation that hampers or criminalises providing humanitarian assistance to migrants.

3. Make sure the EU budget enables a needs-based and principled migration response.

4. Closely cooperate with civil society in developing, implementing and evaluating migration policies and programmes.

5. Ensure adequate protection of personal data.

Läs mer och hämta skriften "Protecting the humanitarian space" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Democrach 21-03-09:

Europa/ CommemorActions: Remembering those lost at Europe's borders till sidans topp

Families of the disappeared and dead come together with activist supporters to protest abandonment and organised border violence

At the start of February, protests took place in Saida in Morocco, Brussels in Belgium, Dakar in Senegal, Sokodé in Togo, and many other places in Africa and Europe, to commemorate an atrocity that had occurred seven years earlier.

On 6 February 2014, the Spanish Guardia Civil police force fired rubber bullets on people who were trying to swim around a border fence that separates Morocco from the Spanish city of Ceuta. Dozens drowned at sea and corpses were found on both the Moroccan and the Spanish side of the border. Other bodies disappeared and were never found.

Every year since, relatives of the disappeared and dead, together with activist supporters, organise CommemorActions - commemorations of the dead and missing fused with protest, outrage, and direct actions against forms of border violence that kill and disappear.

Then, on 9 February this year, CommemorActions once again took place at various locations in Africa and Europe. This time they were protesting the disappearance of 91 individuals exactly a year beforehand.

In 2020, the 91 had attempted to escape from Libya on a rubber boat and had reached out to the AlarmPhone activist hotline that assists people in distress in the Mediterranean Sea. Although the activists alerted authorities to the migrant boat, and provided them with its exact location, no rescue searches were sent out. The 91 have been missing since.

Ten months after the incident the EU border agency Frontex sent AlarmPhone an image of a deflated black rubber boat near the location the activists had provided. No human remains were visible in the image - it remains unclear whether this was indeed the boat that carried the 91 migrant travellers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Europeiska unionens råd 21-03-12:

Informell videokonferens med inrikesministrarna, 12 mars 2021 till sidans topp

- Samarbete med länder utanför EU om återvändande och återtagande

Ministrarna diskuterade de yttre aspekterna av migration utifrån ett meddelande från kommissionen om ökat samarbete om återvändande och återtagande och en bedömning av samarbetet med länder utanför EU om återtagande som del av den nya mekanismen i viseringskodexen.

Ministrarna upprepade vikten av ett effektivt samarbete om återvändande och återtagande som en del av det övergripande samarbetet om migration med länder utanför EU. Man enades om att arbetet på detta område snabbt bör fortsätta för att så snabbt som möjligt förbättra samarbetet med länder av central betydelse i sammanhanget. Ordförandeskapet kommer nu att fortsätta arbetet på teknisk nivå på grundval av denna diskussion.

- Migrations- och asylpakten

Ordförandeskapet informerade ministrarna om läget i förhandlingarna om migrations- och asylpakten. Arbete pågår med paktens många olika frågor på olika nivåer.

På politisk nivå meddelade ordförandeskapet sin avsikt att fokusera på några av de huvudsakliga politiska frågor som identifierats vid tidigare diskussioner, bl.a. den yttre dimensionen, en effektiv förvaltning av EU:s yttre gränser och frågan om solidaritet och ansvar. På teknisk nivå fortskrider arbetet med de instrument som är kopplade till den inre dimensionen av migration. Diskussionen har kommit långt vad gäller några av dessa instrument, särskilt EU:s asylbyrå och blåkortsdirektivet.

Samarbetet mellan EU och länderna i Nordafrika

(...)

Artikeln med länkar till bakgrundsdokument (Extern länk)

Riksdagen 21-03-05: Anteckningar från EU-nämndens samråd inför ministrarnas videomöte den 11-12 mars 2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-03- 05:

Conclusions on fundamental rights and legal aspects of operations in the Aegean Sea till sidans topp

Conclusions of the Management Board's meeting on 5 March 2021 on the report of its Working Group on Fundamental Rights and Legal Operational Aspects of Operations in the Aegean Sea

The Management Board thanks the Working Group Fundamental Rights and Legal Operational Aspects of Operations for the additional work done following the delivery of the Group's preliminary report at the end of January and takes note of the findings of the Group's final report. It also thanks Frontex' Fundamental Rights Officer, Fundamental Rights Agency and the Consultative Forum for their continued participation in the discussions of the Group.

The Management Board welcomes the explanations provided by the European Commission as concerns the legal framework governing Frontex's maritime operations. According to the Management Board, the recommendations and final conclusions of the Report of the Working Group with regard to Frontex's maritime operations in the Aegean Sea are coherent with these explanations.

The Management Board, being aware of the complex environment of the operational efforts of Frontex and host country assets respectively in the area, would like to underline the fact that approximately 28,000 persons were rescued in the Frontex coordinated joint operations, expresses its thanks, and acknowledges the professionalism of all border and coast guards officers that participated in these activities.

The Management Board takes note, that in total -8- out of the -13- examined incidents were clarified to the effect that no third-country nationals were turned back in violation of the principle of non-refoulement, or otherwise in violation of Article 80(2) of Regulation (EU) 2019/1896. In particular, -6- out of these -8- incidents took place entirely in Turkish Territorial Waters.

(...)

Hela artikeln med länkar till rapporten mm (Extern länk)

Frontex 21-03-05: Roadmap addressing recommendations of Management Board Working Group (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-03-05:

Frontex: One investigation closes as another begins and till sidans topp

The agency's role in return and ability to purchase firearms under scrutiny

European Parliament Scrutiny Working Group on Frontex starts work in the same week as the internal investigation of the Management Board delivers its report. Information of attempts to circumvent legal problems related to the purchase of firearms by relabelling them as technical equipment has been revealed. Member States want Frontex to play a stronger role in supporting returns.

The European Parliament Scrutiny Working Group formally began its work on 23 February and appointed Roberta Metsola, MEP EPP as a chair. The mandate of the Working Group is to monitor all aspects of the functioning of Frontex in particular compliance with fundamental rights, reporting and complaints procedures and transparency and accountability of Frontex to the EP. A report on the findings including recommendations will be drafted by Tineke Strik, MEP, The Greens.

In its first hearing on 4 March, the Working Group questioned Commissioner Johansson and Frontex Executive Director Leggeri. The hearing focused on the implementation of the fundamental rights provisions of the last Frontex mandate review, the investigation related to the agency's activities in the Aegean Sea, interpretation of applicable rules for the surveillance of the external sea borders and clarity of the political scrutiny role of the European Commission over the agency.

Ahead of the hearing, Commissioner Johansson has criticized the 'reluctance of compliance' with the new mandate from Leggeri. The Director himself welcomed the establishment of the working group and played down the investigation against Frontex launched by the EU's European Anti-Fraud Office (OLAF). Commissioner Schinas said that management issues in Frontex need to be resolved but defended the agency overall.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

Human Rights Watch 21-03-10: Frontex turns a blind eye to Greece's border abuses, Internal inquiry only exposed tip of the iceberg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 21-03-08:

Pushbacks at the EU's external borders till sidans topp

In recent years, the migration policy of the European Union (EU) has focused on strict border controls and the externalisation of migration management through cooperation with third countries. Although states have the right to decide whether to grant non-EU nationals access to their territory, they must do this in accordance with the law and uphold individuals' fundamental rights. Not only do the practices and policies of stopping asylum-seekers and migrants in need of protection at or before they reach the European Union's external borders ('pushbacks') erode EU values as enshrined in the EU Treaties, they may also violate international and European humanitarian and human rights laws. National human rights institutions, international bodies and civil society organisations regularly report cases of pushbacks at the European Union's land and sea borders. According to those reports, pushbacks often involve excessive use of force by EU Member States' authorities and EU agencies operating at external borders, and degrading and inhuman treatment of migrants and their arbitrary detention. The European Parliament has repeatedly called for Member States and EU agencies to comply with fundamental rights in their activities to protect the EU's external borders. Several international organisations and other stakeholders have condemned or filed legal actions against the practice of pushbacks carried out at the EU's external borders. In September 2020, the European Commission presented a pact on migration and asylum, including a proposal on pre-entry screening of third-country nationals at EU external borders, in a bid to address these potential breaches of fundamental rights.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-03-04:

Frontex watchdog draws closer to implicating agency in illegal pushbacks till sidans topp

A new investigation report by the Frontex monitoring group on illegal pushbacks in the Aegean Sea, prompted by investigation of Der Spiegel and other media, has recently been issued.

"The investigation report now shows that Frontex itself documented the pushbacks in detail. Internal documents on the incidents investigated show that the Greek coast guard stops refugee boats, sometimes drives past them at high speed, tows the sometimes completely overcrowded boats towards Turkey and then abandons the people at sea. The report also shows that the Frontex leadership is aware of this. Corresponding surveillance images were streamed live to the agency's headquarters."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Statewatch news 21-03-25: Pushbacks scandal: Internal letters shed light on Frontex's fundamental rights recruitment failures (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-03-05:

Gränsbevakning får hård kritik i rapport till sidans topp

Det går inte att säga om Frontex medverkat i illegala avvisningar av flyktingar och migranter, i Egeiska havet mellan Grekland och Turkiet.

Av 13 granskade incidenter är 5 omöjliga att klarlägga, enligt slutrapporten från den arbetsgrupp, som Frontex egen styrelse tillsatt.

Frontex får ändå hård kritik för stora brister vad gäller övervakningsrutiner och rapporteringssystem av incidenter.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-03-07:

Frontex and Human Rights - How did we arrive here? Part 4 (2021 So Far) till sidans topp

Working on an article about Frontex is not an easy task. Information and allegations about the agency are piling up on a daily basis. The purpose of this article is to give an overview of Frontex's increasing role in EU border management - with no accountability or respect for fundamental rights in its operation.

This is the fourth and last part of the Frontex timeline, on the events of 2021. We will update it every first Sunday of the month, starting now. As the previous parts, it starts with the most recent entry.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 21-03-12:

Let's not forget about Schengen till sidans topp

By Jorrit J. Rijpma, Professor at the Europa Institute of Leiden Law School

In 2011, the closure of the French-Italian border by France in response to the arrival of Tunisian migrants who had been given an Italian temporary residence, was but a glimpse of things to come. In 2015, the 'refugee crisis' led one Member State after the other to reinstate checks at its internal border. Many of these checks have remained in place until this very day, despite clear time limits laid down in secondary law, with Member States invoking both the situation at the external borders and so-called 'secondary movements' of asylum applicants as justification.

The absence of border controls in Europe remains closely linked to common rules on migration and asylum, many of which find their origin in the Schengen flanking measures. The New Pact on Migration and Asylum has hailed the Schengen area as one the most important successes in European integration, but given the continued disruption of borderless travel, exacerbated by the COVID-19 pandemic, one would have expected a 'comprehensive' approach to have included concrete proposals for the governance of the Schengen area. Yet, the Commission merely announced a Strategy on the Future of Schengen, to be presented in the first half of 2021.

This contribution will argue that although the exclusion of Schengen from the Pact may be justifiable, it does not mean there is no need for a deeper reflection on the future of Schengen. It will briefly discuss the limited innovations the Pact does introduce. Finally, it will identify three priorities for the new Strategy: reinstatement of borderless travel in Europe, compliance with the Schengen rules, and the long overdue enlargement of the Schengen area.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Rights Europe February 2021:

New pact on migration: Perspectives from the "other side" of the EU borders till sidans topp

At the end of September 2020, and after camp Moria on Lesvos burned down leaving over 13,000 people in an even more precarious situation than they were before, the European Commission (EC) introduced a proposal for the New Pact on Migration and Asylum. So far, the proposal has not been met with enthusiasm by neither member states or human rights organisations.

Based on first-hand field research interviews with civil society and other experts in the Balkan region, this report provides a unique perspective of the New Pact on Migration and Asylum from 'the other side' of the EU's borders.

Läs eller hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Fler rapporter från Refugee Rights Europe (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-03-02:

The management regulation: giving with one hand, taking back with the other till sidans topp

This Policy Note offers ECRE's assessment and recommendations in relation to the Regulation on asylum and migration management (RAMM)

In September 2020, the European Commission (the Commission) presented a New Pact on Migration and Asylum (the Pact). It aims to develop a comprehensive approach to external borders, asylum and return, the Schengen area of free movement and external policies. The Pact was presented along with a set of legislative proposals, including the Regulation on asylum and migration management (RAMM). The RAMM is the central proposal in the Pact and aims to provide a common framework to relaunch the Common European Asylum System (CEAS) and promote mutual trust between Member States.

There are also implications for relations with third countries: ECRE considers it unfortunate that the most important proposal on asylum in Europe starts with a section on responsibilities of non-EU countries. Unfortunately, the RAMM tries to do too many things, whilst still leaving unchecked many of the underlying problems it inherits; it provides a series of measures to compensate for other failures, with the Commission as arbiter. Despite being a Regulation, the RAMM also leaves a wide margin of discretion for Member States (and the Commission) concerning implementation, so its impact is difficult to predict. It could be implemented in a way that improves respect for fundamental rights or in a way that considerably reduces protection space in Europe. Given some Member States' current practices, there are clear dangers of new or continued violations of EU and international law.

(...)

Läs mer och hämta materialet (Extern länk)

Se även:

ECRE 21-03-02: ECRE Policy Note: Alleviating or Exacerbating Crises? The Regulation on Crisis and Force Majeure (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 21-03-03:

Compromise on a recast asylum reception directive: Dignity without autonomy? till sidans topp

By Lieneke Slingenberg, Associate professor at the Vrije Universiteit Amsterdam

In 2016, as part of the European Agenda on Migration, the European Commission published a proposal for a recast of the Asylum Reception Conditions Directive. This proposal aimed to further harmonise reception conditions in the EU; reduce incentives for secondary movements; and increase applicants' self-reliance and possible integration prospects. In 2018, the Council of the EU and the European Parliament reached provisional agreement on the proposal. However, the political representatives of the member states (in Coreper) could not agree with the compromise text andit was concluded that 'further attempts at the technical level should be made to gain further support from delegations'. Subsequently, the presidency presented some amendments to the compromise text, on the basis of whichnegotiations had to be reopened. The proposal has, to date, not yet been adopted. See also here.

In its 2020 New Pact on Migration and Asylum, the European Commission indicates that it supports the political agreement reached and urges for adoption 'as soon as possible'. From the 'roadmap', it appears that this should happen in the second quarter of 2021. At present, however, this seems unlikely given that Member States at the external border, in particular, insist on treating all CEAS legislation as a package.

In this blogpost I will discuss the most important changes laid down in the Commission proposal and the provisional compromise text, published in October 2020 and the further proposed amendments by the Council (referred to together as 'the proposals'), as compared to the current Asylum Reception Conditions Directive 2013/33/EU, against the background of relevant CJEU case law. The first section will discuss a few issues where the proposals provide for more clarity in the obligations for Member States and decrease Member States' discretion. The second section deals with the relevant concept of a 'dignified standard of treatment'. The third section discusses a few proposals that do not limit Member States' discretion, but considerably limit applicants' autonomy. I will not pay much attention to the detention of asylum seekers, as this has been dealt with already in the blogpost of Galina Cornelisse.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 21-03- 08:

Common procedure for asylum till sidans topp

/Faktagenomgång av EU-kommissionens förslag om asylprocedur och bakgrunden/

As part of the common European asylum system (CEAS), the Asylum Procedures Directive sets out procedures for Member States for granting and withdrawing international protection in accordance with the Qualification Directive. Following the large influx of asylum-seekers to the European Union after 2014, the directive came under criticism for being too complex and for leaving Member States too broad discretion, leading to differences in treatment and outcomes. On 13 July 2016, as part of the reform of the CEAS, the Commission published a proposal to replace the current directive with a regulation establishing a common procedure for international protection applicable in all participating Member States. The choice of a directly applicable regulation is expected to bring about harmonisation of the procedures, ensuring same steps, timeframes and safeguards across the EU. The 2016 proposal having reached deadlock, the Commission proposed an amended regulation on 23 September 2020 under its new pact on asylum and migration, suggesting targeted amendments to help overcome certain contentious issues relating in particular to the border procedure and return. The amended proposal is currently being examined by the co-legislators with a view to fixing their positions in order to resume trilogue negotiations shortly. Fourth edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 21-03-12:

Fakta-PM om EU-förslag om samarbete om återvändande och återtagande till sidans topp

Faktapromemoria 2020/21:FPM 82, om COM (2021) 56 final

/Utdrag:/

Meddelandet innehåller förslag om hur återvändandet från EU:s medlemsstater ska kunna förbättras, både genom åtgärder inom EU och i förhållande till tredjeländer.

Regeringen stödjer åtgärder som bidrar till ett effektivt och gemensamt EU- system för återvändande. En väl fungerande och rättssäker ordning för återvändande är avgörande för ett gemensamt och hållbart europeiskt migrationssystem.

Ärendets bakgrund

I kommissionens meddelande om en ny migrations- och asylpakt, KOM (2020) 609, anges att ett välordnat återvändande är en viktig del av ett fungerande migrations- och asylsystem. I syfte att bidra till en sådan ordning har kommissionen presenterat ett antal förslag på området.

1.2Förslagets innehåll

Kommissionen redogör inte för några nya förslag i det nu aktuella meddelandet, utan upprepar i huvudsak de förslag som redan har presenterats i meddelandet om den nya migrations- och asylpakten (se faktapromemoria 2020/21:FPM19). Kommissionen uttrycker bland annat en uppmaning att slutföra de redan pågående förhandlingarna om det reviderade återvändandedirektivet, man konstaterar att det så kallade återvändandesponsorskapet bör utgöra en del av den föreslagna förordningen om asyl- och migrationshantering (se faktapromemoria 2020/21:FPM20) samt att en återvändandekoordinator bör utses på EU-nivå. Koordinatorn ska med stöd av ett högnivånätverk bestående av företrädare för EU:s medlemsstater bidra till ett bättre samarbete mellan berörda aktörer på området. Kommissionen nämner även att man under våren 2021 ska presentera det redan tidigare aviserade förslaget om en ny strategi för självmant återvändande och återintegrering.

(...)

Läs eller hämta hela promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

World Refugee and Migration Council 21-02-25:

Recorded panel discussion on climate change and forced migration till sidans topp

As part of the World Refugee & Migration Council's project seeking innovative solutions for the global governance of climate displacement, this panel discussion explored gaps in international governance and legal protection frameworks for the forcibly displaced. Experts from Brazil, Canada and the US engaged in a north-south dialogue to address managed retreat, the role of local community adaptation in the absence of national action, the applicability of the 1951 Convention and refugee designation for climate causes, and the multifaceted characteristics of climate displacement. WRMC's Rosemary McCarney moderated the discussion with Robert McLeman from Wilfrid Laurier University, Erika Pires Ramos of the South American Network for Environmental Migrations, and A.R. Siders from the University of Delaware about the rapidly accelerating challenges around climate displacement as the world prepares for COP26. Watch the video of the panel discussion, recorded on 25 February 2021

Se videon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reliefweb 21-03- 02:

Refugee and migrant children in Europe: Overview of Trends (January - June 2020) till sidans topp

Arrivals to Europe between January and June 2020

Between January and June 2020, 6,177 children arrived in Greece, Italy, Spain, Bulgaria, Cyprus and Malta. Of these, 2,302 (37%) were unaccompanied or separated children (UASC). Child arrivals in Greece, Italy, Bulgaria and Spain in the first half of 2020 decreased by 32% compared to the first half in 2019 (8,236).

Greece

Between January and June 2020, some 3,340 children arrived in Greece by land and sea, including 391 UASC (12%). Like the number of people arriving overall in 2020 so far, the number of children also decreased, with 43% fewer children arriving than in the first half of 2019 (5,905). The number of children arriving unaccompanied or separated also decreased, with 61% less children compared to the same period in 2019 (994). Most children, including UASC, were from Afghanistan, the Syrian Arab Republic, the Democratic Republic of Congo, Iraq and State of Palestine.

Spain

Between January and June 2020, some 870 children were estimated to have arrived by sea and land, including some 329 (38%) UASC. This is a 50% decrease compared to the same period in 2019 (1,750). Arrivals of UASC in the first half of 2020 also decreased by 39% compared to the same period in 2019 (538). Based on estimates, most children, including UASC, originated from Algeria, Morocco, Guinea and Côte d'Ivoire.

Italy

Among the 1,289 children who arrived in Italy between January and June 2020, 1,080 (84%) were UASC - a ratio amongst all children that has remained consistent in recent years. Arrivals of children in the first half of 2020 more than doubled compared to the same period in 2019 (486). Most children originated from Bangladesh, Tunisia, Côte d'Ivoire, and Guinea.

(...)

Ladda ner statistik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 21-03-10:

One year on: How the pandemic has affected refugees, asylum seekers, and migration till sidans topp

Eric Reidy

On 11 March 2020, the World Health Organization declared the beginning of the COVID-19 pandemic. As the virus first began spreading outside China, there was widespread fear that refugees, asylum seekers, and internally displaced people living in camps and densely populated urban areas would be hit particularly hard.

For reasons that still confound experts, the high death rates predicted in these settings have not come to pass - at least so far. As of mid-February, nearly 50,000 cases of COVID-19 and around 450 deaths have been recorded out of a global population of more than 80 million refugees and displaced people.

"What's being reported suggests that what's happening in the Global South in general, and refugee camps in particular, it's not what was expected," Heaven Crawley, a professor of international migration at Coventry University in the UK, told The New Humanitarian.

Instead, the impacts of the pandemic on these populations - from border closures, slumping economies, the overlapping of crises, increasing xenophobia, and the use of the virus as an excuse to restrict access to asylum - have been "far more pernicious", Crawley said. "It's the poverty and inequality that kills people, not the virus."

Now, the highly unequal initial rollout of vaccines around the world has advocates and experts concerned that - barring some exceptions, like Jordan, where refugees are already being vaccinated - refugees, asylum seekers, and migrants will largely be left out as countries push to inoculate their citizens first.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Heaven Crawley in The Conversation 21-03-10: How COVID-19 became a cover to reduce refugee rights (Extern länk)

Melissa Cruz in Immigration Impact Blog 21-03-11: How the COVID-19 pandemic has affected immigration: One year later (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

UNHCR 21-02-24:

Helping vulnerable children to find their inner hero till sidans topp

When Imad Elabdala came to Sweden fleeing persecution in his home country, he expected to jump into a new life drawing on his training and experience as an engineer in Syria. But in the safety of his new country, the mental distress he had suffered during the war in Syria caught up with him and he was diagnosed with post-traumatic stress disorder (PTSD).

"Suffering from PTSD was harder than experiencing the war itself," said the 36-year-old engineer, speaking of the conflict that began 10 years ago. "I used to underestimate mental health issues. What I've learned from dealing with PTSD is that your mental health is key to everything."

People with PTSD can often relive traumatic experiences through nightmares and involuntary flashbacks that can significantly disrupt everyday life.

Imad began studying psychology to aid his recovery. Soon thereafter, he began a quest to explore what he could do to help fellow young refugees, especially children, whose mental health also had suffered as a result of their experiences. The answer he came up with is the organization Hero2B.

Set up in 2016, the non-profit organization works to make a positive impact on the mental health and wellbeing of society's most vulnerable children.

Under the slogan, 'every child deserves to feel like a hero, not a victim,' it brings together storytelling, psychology and technology into innovative tools that are specially developed to engage children in learning how to overcome their challenges and build a healthy outlook.

A book, Sarah's Journey, ideveloped by Imad, together with children and psychologists, tells the story of a young refugee girl who overcomes challenges on her journey to safety. Prior to the pandemic, Imad and an educator from Hero2B would visit classes to run sessions exploring themes such as empathy and empowerment.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Dalarna 21-03- 12:

Biblioteksguiden Ugbad får fler att låna böcker: "Kunskap är makt" till sidans topp

För att få fler nyanlända att upptäcka biblioteket har Borlänge kommun anställt biblioteksguiden Ugbad Ali.

Ubgad säger att en del inte ens vet om det att finns ett bibliotek och eftersom hon pratar både somaliska och arabiska kan hon förklara och göra biblioteksbesöket mer tillgängligt för de som är nya.

"Det är många som inte är vana och som inte vet att man får låna gratis här" säger hon.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 21-02-28:

Baqer Mozafaris upptäckte en gammal konstform i ett nytt land till sidans topp

Det började med en liten gubbe i ett litet stycke trä. Med inspirationen och skaparlusten växte även träbitarna och till jul gjorde han en uppmärksammad julkrubba till Genarps kyrka. Nu står Baqer Mozafaris krubba, gjord i ett stort trästycke i Västerkyrkan i Lund.

Det var när Baqer Mozafari väntade på Migrationsverkets beslut i olika förläggningar i Broby, Sibbhult och Hässlehom som han började snida.

- Det fanns mycket skog i området och jag hade inget att göra. Jag hittade en bit trä, köpte en liten såg och en kniv och började snida, berättar Baqer Mozafari.

Han hade aldrig tidigare jobbat med trä som material, inte heller sett så mycket skog. Baqer Mozafari föddes i Afghanistan men hans familj, som är hazarer, flydde till Iran och huvudstaden Teheran när han var liten, där han växte upp.

- Det finns inte så mycket grönt som växer i Teheran.

I Teheran fick han gå i skolan i bara fem år, sedan hade han jobb som metallarbetare i 18 år.

- Så jag är van att arbeta med metall. Vi tillverkade allt ifrån små detaljer till stora plåtar till bilar till exempel, berättar Baqer Mozafari.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migration Policy Institute November 2020:

Welcome from the ground up: Small and rural communities engaging in resettlement till sidans topp

By Liam Patuzzi, Monica Andriescu and Antonio Pietropolli

Immigration to EU countries is largely an urban phenomenon, but small and rural communities have in recent years been more active in welcoming newcomers-including resettled refugees. This has sparked considerable interest in the idea of "rural welcoming," but gaps remain in understanding how to make the most of resettlement to such localities, to the benefit of both refugees and receiving communities.

While Europe's small and rural areas vary considerably in their economic and social characteristics, shaping the context in which resettlement occurs, this study identifies some important commonalities. It draws its findings from interviews with resettled refugees, local officials, public service providers, and representatives of civil society in receiving communities that were selected for their small size, rural nature, and because they are situated within countries with varying levels of resettlement experience (Belgium, Italy, the Netherlands, and Sweden).

This research sheds light on both opportunities and challenges for small receiving communities and the refugees who are resettled there. For refugees, these can include receiving more individualized support, though specialized services may not always be available, and the potential to form strong relationships with neighbors in what are often tight-knit communities, though these same community networks can sometimes be challenging to become part of. For receiving communities, resettlement may be able to support local businesses and social revitalization, but as the number of refugees they receive is often modest, they may need to fold resettlement into a broader approach to local development to have the desired impact.

(...)

Ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Linköpings Universitet 21-02- 25:

Ny bok visar hur flyktinginvandring gynnar samhällsekonomin till sidans topp

När Sverige ska ta emot människor som tvingats fly från sina hemländer står ofta kostnaderna i centrum. I en ny bok belyser Peo Hansen de ekonomiska diskussioner som omger flyktingmottagande och hur tankesättet kring flyktinginvandring vilar på felaktiga grunder.

- Det finns en uppfattning om att ett land kan ha antingen en hållbar välfärdsstat eller höga invandringsnivåer. Men den synen är fel, för det går att ha båda. Flyktinginvandringen kostar inte Sverige. Tvärtom bidrar den med åtskilliga reella och samhällsbärande resurser i form av hårt arbetande människor, säger Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Institutet för migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet. Han har länge forskat om EU:s övergripande politiska ekonomi samt om frågor kring migration, medborgarskap och identitet inom det europeiska integrationsprojektet.

I boken A Modern Migration Theory: An Alternative Economic Approach to Failed EU Policy belyser Peo Hansen de ekonomiska diskussioner som omger flyktingmottagande. Bland annat går han igenom den ekonomiska forskningens syn på flyktingar samt EU-ländernas resonemang kring flyktingkrisen 2015, när ett stort antal människor flydde till Europa. I diskussionen kring hur EU skulle hantera de flyende människorna utgick man ifrån att de var en kostnad. Likaså var den svenska regeringen och den ekonomiska expertisen eniga om att flyktingmottagandet 2015 skulle bli en stor kostnad. En kostnad som skulle skapa stora underskott, ta pengar från välfärden, tvinga staten att låna och kanske också tvinga fram skattehöjningar. Makthavare framställde detta ekonomiska resonemang, inte som en prognos, utan som ett ofrånkomligt faktum.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Smith College Studies 21-03-03:

Afghan unaccompanied refugee minors' understandings of integration. till sidans topp

An interpretative phenomenological analysis

Mostafa Hosseini & Elisabeth Punzi

There is a lack of knowledge concerning how unaccompanied refugee minors (UMs) perceive integration. This study concerns how Afghan UMs in Sweden understand integration. Seven young men, age 18-23, who came to Sweden as UMs, participated in semi-structured interviews, analyzed using interpretative phenomenological analysis. The results showed that integration was understood as a process in which relationships, connectedness, and concrete support are fundamental. Education, employment, and leisure activities were important for integration. Integration also improved by contributing to the new country, for example, through paying taxes or voluntary work. We discuss how integration could be supported, for example, through making UMs co-creators of interventions and through acknowledging the importance of meaningful activities, relationships, and concrete support.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-03-10:

Studie: Så förändras migranters värderingar när de kommer till Sverige till sidans topp

Sverige är extremt frihetligt och sekulärt i ett internationellt perspektiv, enligt en undersökning av värderingar och normer som genomförts sedan 80-talet. En tillhörande undersökning visar också hur mycket invandrare som kommit till Sverige ändrat sina värderingar jämfört med sina ursprungsländer.

- Man är inte kvar där ursprungslandet är, man är någon helt annanstans, säger Bi Puranen, forskare vid Institutet för framtidsstudier.

World Values Survey kartlägger länders värderingar efter två parametrar: Religiositet/sekularitet och traditionalism/frihetlighet. Sverige utmärker sig som extremt sekulärt och frihetligt.

- Vi är inte ett mellanmjölksland som ligger i mitten, vi har kommit långt med frihetliga värderingar. Det är ett arbete som pågått i flera hundra år, säger Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey och forskare vid Institutet för framtidsstudier, i Sverige möts.

Studerar också migranters värderingar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Hallands Nyheter krönika 21-03- 11:

Abir Al-Sahlani: Paradiset har blivit en humanitär katastrof till sidans topp

Kanarieöarna är vanligtvis känt som ett semesterparadis, fyllt med hotellkomplex och vackra stränder. I och med pandemin har nästan alla turister försvunnit. Men en annan grupp har istället börjat söka sig till ön - nämligen migranter och asylsökande. När coronaviruset inneburit stängda gränser till EU hittar migranter nya vägar - som är mycket farligare.

För att komma till Kanarieöarna måste flyktingarna ge sig iväg på en 11 mil lång resa långt ut i Atlanten, oftast i träbåtar som knappt flyter. Det är en ren och skär dödsfälla. Men inte bara det, när de har överlevt den livsfarliga resan kommer de till ett lokalsamhälle som inte på långa vägar är anpassat för tusentals migranter och deras möjligheter för en rättssäker prövning är begränsad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen debatt 21-03-02:

Människor flyr Sverige för rätten att utöva kristen tro till sidans topp

Det är märkligt att vara svensk präst i Tyskland och möta svensktalande personer som flyr för sitt liv för rätten att utöva kristen tro, skriver Per Edler.

För någon vecka sedan hade jag två nya kontakter av liknande karaktär. Det gäller före detta muslimer som under sin flykt från totalitära och islamistiska miljöer blivit kristna men nekats asyl i Sverige. Nu flyr de Sverige för sina liv.

Dessa ofta välanpassade, svensktalande, utbildade och arbetsvilliga människor drivs till att återigen bli flyktingar i Europa. De flyr de svenska migrationsmyndigheterna som ofta uppvisar grundläggande okunnighet, för att inte säga inkompetens, när de beslutar om utvisningar till exempelvis Afghanistan - ett land som nu har en föga smickrande andraplats, efter Nordkorea, vad gäller förföljelse av kristna i världen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Medicin debatt 21-03-05:

"Blir granskningen av åldersbedömningarna oberoende?" till sidans topp

Om kommittén som regeringen tillsatt gör ett oberoende arbete måste man i vissa fall underkänna sitt eget arbete, skriver läkaren Ingrid Eckerman.

I arbetet med en vitbok om rättssäkerheten och flyktingarna läser jag åter om de medicinska åldersbedömningarna.

Vi vet inte hur många som felaktigt klassificerats som vuxna av dem som genomgått medicinsk åldersbedömning. Socialstyrelsen gjorde felaktiga statistiska uppskattningar, vilket framgår av myndighetens förtydligande om rapporten, från 19 november 2018. Rättsmedicinalverket, RMV, valde en icke validerad metod för åldersbedömningar. Migrationsverket lät bedömningen enbart vila på utlåtandet från RMV. Domstolarna prövade inte underlagen självständigt. Regeringen lyssnade inte på signalerna om rättsosäkerhet, var senfärdig med att tillsätta en utredning och bemannade den med utredare som jag anser är jäviga på grund av deras övriga uppdrag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 21-03-09:

Kan en jävig expertgrupp göra en opartisk utredning? till sidans topp

/undertecknad av 15 specialistläkare/

Redan i oktober 2020 framfördes kritik i Läkartidningen och i tidningen Sjukhusläkaren [1, 2] mot den expertgrupp (utsedd av justitiedepartementet) som ska gå igenom fakta kring Rättsmedicinalverkets (RMV) metod för medicinska åldersbedömningar. Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, kommenterade valet av experter så här i Läkartidningen: "Jag noterar att det är de mest styvnackade försvararna av det kontroversiella metodvalet som utsetts som experter."

Trots kritiken ändrades inte sammansättningen i expertgruppen, där fem av de tio ledamöterna enligt vår åsikt är jäviga på grund av tidigare engagemang. Vi anser det därför viktigt att än en gång påminna om den uppenbara risken för att de kommer fram till att man med den metod som RMV valt (MR-undersökning av knä plus röntgen av visdomständer) kan bedöma om en individ är under eller över 18 år.

Enligt regeringens direktiv till utredningen är syftet att "stärka grunden för med vilken säkerhet det går att uttala sig om sannolikheten för att personer med okänd ålder är över eller under 18 år med hjälp av Rättsmedicinalverkets tillämpade metod". Utredningen ska granska den metod som RMV valt och göra en internationell jämförelse. Resultatet ska redovisas senast 11 juni 2021. Vi menar att valet av utredare ger intryck av att Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Migrationsverket och domstolarna ska granska sig själva.

Utredaren Maria Eka är chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm och har dömt i mål angående åldersuppskrivning. Såvitt känt är det bara en enda domare i Skåne som självständigt prövat och i några fall gått emot Migrationsverkets bedömningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Borås Tidning ledare 21-02-27:

Mikael Hermansson: Sluta krångla och ge de unga amnesti! till sidans topp

Gymnasielagen behöver inte kompletteras, den behöver avvecklas.

Den så kallade Gymnasielagen, som var tänkt att ge de ensamkommande unga som hamnade i kläm när Sverige 2015 begränsade asylrätten en andra chans, kommer inte att gå till den svenska rättshistorien som ett föredöme för hur lagar ska skrivas. Inte minst har den gräns som satts för kravet att efter avklarad utbildning hitta ett fast jobb inom sex månader visat, att det saknas både hjärta och hjärna hos de som hittade på dessa villkor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren debatt 21-03-01:

Långsiktig lösning för ensamkommande till sidans topp

Att inte ge de ungdomar som kom till Sverige runt 2015 en rimlig möjlighet att få använda den utbildning de fått här för att ge tillbaka till samhället är humanitärt orimligt och en förlust för landet. Det krävs en långsiktig lösning för ensamkommande ungdomar och det brådskar. Skriver företrädare för Svenska kyrkan, Röda korset, Rädda barnen och Sveriges stadsmissioner.

Coronapandemin och den ekonomiska krisen i dess spår har påverkat oss alla. De ensamkommande barn som kom till Sverige kring 2015 och som efter artonårsdagen fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier är en av de grupper som drabbats särskilt hårt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-03-01:

Statsvetare: Vaccinera flyktingar och hemlösa en känslig fråga till sidans topp

Hemlösa, socialt utsatta och papperslösa har flyttats fram i vaccinkön i flera länder. I Sverige har frågan om socioekonomi och vaccin skapat politisk debatt.

Vem som ska prioriteras för vaccin blir lätt en känslig fråga, menar statsvetaren Michael Strange.

- Det är svårt att förklara för allmänheten varför det inte handlar om vänlighet utan om att skydda allas hälsa och säkerhet, säger han till DN.

Runt om i världen utformas och diskuteras prioritering för covidvaccinering. Att de äldsta och personal inom vård och omsorg ska stå långt fram i kön är de flesta länder överens om.

Men när det gäller människor på flykt är det få länder som har en plan för vaccinering. Av de 133 nationer som är anslutna till FN:s flyktingorgan UNHCR har 81 slutfört sina vaccinationsplaner och endast 54 av dessa inkluderar explicit flyktingar, asylsökande och statslösa.

Hemlösa är också de inkluderade i långt ifrån alla vaccinationsscheman och frågan om hur socioekonomi ska vägas in hanteras på olika sätt i olika länder.

Sverige: Exempel togs bort

När Folkhälsomyndigheten publicerade sina uppdaterade rekommendationer för vaccinprioritet i februari nämndes uttryckligen socialt utsatta. Som exempel lyftes hemlösa och papperslösa, vilka enligt myndighetens bedömning skulle vaccineras i fas tre av den svenska vaccinationsplanen, innan den breda allmänheten.

Beskedet möttes av kritik från bland annat Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, som kallade det "märkligt" att socioekonomiska faktorer ska beaktas.

"Regeringen och myndigheterna ska avstå från sortering som bygger på vaga grunder och som riskerar att skapa motsättningar", skrev Moderatledaren bland annat på Facebook.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-02-26:

Interpellationsdebatt: Effekter av migrationen till sidans topp

Interpellation 2020/21:421 av Ludvig Aspling (SD)

Under en partiledardebatt i mitten av 2015 påstod statsministern att asylinvandringen kommer att innebära en ekonomisk förtjänst för samhället "lite längre fram". Detta utan att nämna vad "lite längre fram" betyder i praktiken och utan att ge något vetenskapligt stöd för påståendet.

Jag vill därför fråga statsrådet Märta Stenevi:

Står statsrådet och regeringen fast vid påståendet, vad betyder i så fall "lite längre fram", vilket vetenskapligt stöd kan statsrådet presentera för påståendet, och hur kommer statsrådet i framtiden att arbeta för att de offentligfinansiella effekterna av migrationen ska bli bättre utredda?

Riksdagsdebatten med svar av Statsrådet Märta Stenevi (MP) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 21-03-13:

"En sorts vaccin kan levereras också till arbetsmarknaden." till sidans topp

Regeringen och riksdagen bör snabbt vidta åtgärder som lockar företag att rekrytera nyanlända och utrikesfödda. Det skriver Ali Alabdallah, författare och journalist specialiserad på arbetsmarknadsfrågor.

Jakten på ett vaccin mot coronavirus lyckades. I år vaccineras människor gradvis. Men jakten på åtgärder som motverkar coronans konsekvenser på arbetsmarknaden har inte varit lika omfattande.

Siffror från Arbetsförmedlingen visar en dramatisk ökning av arbetslösheten under 2020 och 2021. Antalet inskrivna arbetslösa har ökat till cirka 600?000 personer. Det är rekordhögt.

Särskilt hårt har utrikesfödda och nyanlända drabbats. Tillsammans med ungdomar utgör de den största gruppen som blivit arbetslösa under pandemin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 21-03-03:

Facket sågar gräddfil för arbetskraftsinvandring till sidans topp

Det kommer ny kritik mot systemet med arbetskraftsinvandring från facket Sveriges Ingenjörer som menar att det certifieringssystem som Migrationsverket använder för arbetsgivare öppnar för fusk och borde skrotas.

"Det finns stora brister när det gäller tillsyn, kontroll och trygghet", säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Migrationsverket framhåller att de kontrollerar att villkoren har uppfyllts när arbetstillståndet ska förlängas.

- Problemet är att de inte sköter kontrollen över huvud taget utan förlitar sig på att de som ingår i certifieringssystemet gör en så kallad egenkontroll, säger Ulrika Lindstrand.

Arbetsgivare kan ta in arbetskraft från länder utanför EU om lön och andra villkor följer kollektivavtal eller annan praxis i yrket. Processen med arbetstillståndet kan snabbas på om arbetsgivaren är certifierad, då kan den ta tio dagar i stället för flera månader. Tanken är att arbetsgivare med återkommande behov ska få en snabb handläggning.

2019 kom nära 7 000 migranter i ingenjörs- och datayrken, de flesta från Indien. Nästan alla kom inom certifieringssystemet, enligt en rapport från Sveriges Ingenjörer. Många har kvar till exempel sjukförsäkringar i hemlandet, enligt ansökan, men enligt de företag som facket varit i kontakt med sker ingen kontroll.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-03-03:

Riksdagsdebatt om medborgarskap till sidans topp

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag om svenskt medborgarskap i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att riksdagen vill avvakta pågående utredningar eller bedömer att nuvarande lagstiftning är tillräcklig.

Förslagen handlar exempelvis om språk- och samhällskunskapstester, egen försörjning som villkor för medborgarskap och skärpning av det så kallade hemvistkravet, det vill säga kravet på att en person ska ha haft sin hemvist i Sverige i ett visst antal år för att få medborgarskap.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med länkar till betänkandet, motioner, debatten, omröstningar och beslut. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 21-03- 04:

Föreningen stöttar nyanlända i Vetlanda: "Det är en tragedi" till sidans topp

Föreningen Kvar jobbar för att stötta nyanlända i Vetlanda och uppmanar till medmänsklighet efter det dåd som inträffade i staden under onsdagen.

"Fortsätt tala gott om att Vetlandabon har ett gott hjärta" säger ordförande Daniel Berner.

Den 22-årige man som gripits för dådet i Vetlanda kom till Sverige 2016.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 21-03-04:

Arne Larsson: Så blev en tragisk händelse ett slagträ i den politiska debatten till sidans topp

I ett inledande skede undersökte polisen om dådet i Vetlanda kunde vara ett terrorbrott. För Sverigedemokraterna räcker det för att kräva totalstopp för all invandring. Blixtsnabbt och utan särskilt mycket fakta att gå på blev en tragisk händelse ett slagträ i den politiska debatten.

"Jag fördömer våldet och detta angrepp mot hela vårt öppna samhälle. Mina tankar går till de drabbade och deras anhöriga, till alla som bor i Vetlanda som både känner oro, chock och sorg."

Så skrev Centerledaren Annie Lööf på Twitter på onsdagskvällen. Då var det känt att en person var gripen misstänkt för mordförsök, samt att polisen tittar på eventuella terrormotiv.

Alltså: tittar på eventuella terrormotiv.

Svaren till Centerledaren: "du har blod på dina händer", "det är din politik som fått detta att hända", "det är du och ditt parti som är skyldiga", "sluta importera terrorister".

På torsdagsmorgonen spann Pontus Andersson, ordförande för Sverigedemokraterna i Helsingborg vidare på samma tråd: "Terroristen hade inte behövt vara i Sverige, men trots det är han här - på grund av naiva beslut från vänsterliberala politiker."

Fortfarande oklart

Åtta personer skadade. Ett vedervärdigt dåd och ett samhälle i chock. Ungefär så mycket visste vi vid det tillfället.

Men terrorist? Motivbild? Nej, det var fortfarande oklart.

Ett par timmar senare kom beskedet att händelsen inte längre utreds som ett misstänkt terrorbrott, men då hade dådet i Vetlanda redan hunnit bli ett slagträ i den politiska debatten. Senare i vår ska en ny migrationslagstiftning komma på plats. Nästa år är det val. Här handlar det om att sälja in sin bild av Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fredrik Sjöshult i Göteborgs-Posten 21-03-04: Ensamvargens dunkla motiv i Vetlandadådet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-03- 11:

2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till sidans topp

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om hur lagen om särskild utlänningskontroll har tillämpats under perioden 1 juli 2019-30 juni 2020. Regeringen fattade tolv beslut med stöd av lagen under perioden. Skrivelsen redogör också för utvecklingen av den internationella terrorismen samt för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism under samma period. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Våren 2020 riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör tillsätta en utredning som ska se över vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att skydda samhället mot personer som utgör ett säkerhetshot. Nu riktade riksdagen ytterligare ett tillkännagivande till regeringen om att den föreslagna utredningen ska tillsättas inom tre månader.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att regeringen inom tre månader bör tillsätta den utredning som enligt ett tidigare tillkännagivande ska se över vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att samhället ska kunna skydda sig mot personer som anses utgöra ett säkerhetshot. Avslag på övriga motioner.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med länkar till betänkandet, motioner, debatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Red Cross EU Office 21-03- 03:

Protecting the humanitarian space to access and support migrants till sidans topp

The European Union (EU) and Member States are increasingly relying on humanitarian actors to address the consequences of current policy choices on the vulnerability of migrants. However, the space for civil society actors to provide them with support in accordance with humanitarian principles has been significantly compromised in recent years.

National Red Cross Societies in the EU would like to remind Member States of their commitments to ensure that staff and volunteers in different countries are able to deliver humanitarian assistance to all migrants based solely on needs, and to support their access to services as well as their obligations in this regard. With the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, Member States have reaffirmed their responsibility to uphold migrants' access to essential services, regardless of their status. When they are unable to do so, Member States need to facilitate the work of humanitarian actors. Despite this, National Red Cross Societies increasingly experience challenges to act in accordance with their fundamental principles when delivering services and supporting all migrants in accessing the necessary support to ensure their safety, dignity, protection and well-being.

Recommendations

National Red Cross Societies in the EU thus make the following recommendations to the EU and Member States to secure a conducive environment for humanitarian actors to address migrants' vulnerabilities and needs, as well as mitigate the risks they face.

1) Guarantee that all migrants, irrespective of status, have safe and effective access to assistance and protection, including when delivered by humanitarian actors.

2) Amend legislation that hampers or criminalises providing humanitarian assistance to migrants.

3) Make sure the EU budget enables a needs-based and principled migration response.

4) Closely cooperate with civil society in developing, implementing and evaluating migration policies and programmes.

5) Ensure adequate protection of personal data.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 21-03-10:

Dansk metod att slippa flyktingar är ett sluttande plan till sidans topp

Noll asylsökande. Det är målet för dansk flyktingpolitik som det har uttryckts av landets regering. Men hur ska det nås?

Enligt ett lagförslag som presenterades i höstas ska personer som söker asyl i Danmark inte få sin ansökan prövad där. I stället ska de sändas till ett mottagningscenter i ett land som Danmark har avtal med. Det landet ska göra asylprövningen.

Den som beviljas asyl får inte bosätta sig i Danmark utan få skydd någon annanstans, även det enligt ett avtal som Danmark sluter med något land. Den som nekas asyl ska återvända under det asylprövande landets ansvar.

Om du tycker att det låter dimmigt så beror det på att förslaget är just det - fullt med praktiska oklarheter. Som EU:s gemensamma planer i den här riktningen visade för några år sedan är det omöjligt att hitta länder som är villiga att ta på sig detta ansvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norran debatt 21-03-07:

Ali drabbas av Migrationsverkets fyrkantiga hållning till sidans topp

Migrationsverket har i ett debattinlägg i Norran den 22 februari besvarat Håkan Janssons, Kristdemokraternas ledamot i Norsjö kommuns fullmäktige och Charlotta Enqvists, gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå, debattartikel om systemfel i svensk migrationspolitik.

När jag läste migrationsverkets svar blir jag väldigt besviken på att Migrationsverket gömmer sig bakom lagstiftarna. Jag är väl insatt i myndighetsutövning eftersom jag själv arbetar på en. Det är självklart att uppdraget en myndighet har är att tillämpa lagar, men hur är en annan fråga. Som handläggare på en myndighet har du ett stort ansvar att tolka lagstiftningen på ett vettigt sätt. Migrationsverket har gång efter annan visat prov på brister i rimlighetsbedömningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Agenda 21-02-28:

Sabuni: Vi kommer inte att dra en järnridå mot ett riksdagsparti till sidans topp

En uppmärksammad tweet från Jimmie Åkesson har satt fart på diskussionen om Sverigedemokraternas inflytande i ett eventuellt framtida högersammarbete.

På söndagskvällen debatterade Åkesson och Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni hans uttalande i SVT:s Agenda.

- Vi kommer inte att dra en järnridå gentemot ett parti i riksdagen utan vi ska gå i hård konfrontation där vi tycker olika, säger Sabuni.

"Vårt land behöver ett totalstopp för all asyl- och anhöriginvandring, inklusive kvotflyktingar. Sverige behöver ett totalstopp, för all invandring som utgör en social, kulturell eller ekonomisk belastning och ett moratorium för mottagande av kvotflyktingar."

Så skrev Jimmie Åkesson i förra veckan, i en tweet som var en del av ett längre Facebookinlägg. Ett uttalande som mött kritik från höger och vänster.

"Nedsättande beskrivningar"

De tänkta samarbetspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, har båda tagit avstånd från hans formuleringar. Även Liberalerna, som just nu ställs inför frågan om de ska lämna Januarisamarbetet och stödja en regering med Ulf Kristersson (M), har fördömt uttalandet.

"Hätska utfall mot invandrare på twitter är ovärdigt en partiledare för ett riksdagsparti", skrev Nyamko Sabuni på Facebook.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Agenda 21-02-28: Därför har Agenda debatt med Sabuni och Åkesson (Extern länk)

TT / AB 21-04-14: Lennart Rohdin lämnar Liberalerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Lördagsintervjun 21-03- 13:

Ebba Busch öppnar för förhandlingar med SD till sidans topp

I Ekots lördagsintervju berättar Ebba Busch om Kristdemokraternas syn på samarbete med Sverigedemokraterna.

Busch ser framför sig uppgörelser om till exempel rättspolitiken och migration.

"Jag förstår att Sverigedemokraternas stöd inte kommer komma gratis", säger hon.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-03-13: Finansministern: "Naivt att förhandla om delar av budget" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

ELENA legal update 21-03-12:

CCPR: The Committee finds violation of stateless child's rights till sidans topp

The Committee on Civil and Political Rights recently published its views in D.Z. v the Netherlands (communication CCPR/C/130/D/2918/2016).

The author, D.Z, was born on 18 February 2010 in the Netherlands and his nationality was indicated as 'unknown' in the municipal records. He complains that leaving him with no avenue to acquire a nationality the Netherlands have violated his rights under article 24 read alone and in conjunction with article 2(2) and (3) CCPR.

D.Z.'s mother was born in China however her birth was not registered on any civil registry. A year later, when her brother was born, her parents abandoned her. In 2004, at the age of 15, she was trafficked to the Netherlands but managed to escape upon her arrival in Amsterdam. She applied for asylum but was rejected. Later when D.Z was born, he was registered as holding "unknown nationality" as his mother had provided no proof of his nationality. D.Z's mother made several attempts to obtain or confirm her Chinese nationality which were ultimately futile. Despite years of efforts, the local municipality rejected D.Z's mother's request to change her son's registered nationality to "stateless" so that he could avail of the international protections afforded to stateless children. A further administrative appeal was also rejected on the ground that there was no proof of D.Z.'s statelessness, such as official documents. D.Z later appealed to the Council of State which also upheld the decision of the municipality but acknowledged that the lack of a status determination procedure meant that individuals entitled to protection, including children were falling through a gap in legislation. The Council of State nevertheless concluded that it was for the legislature to provide a remedy in that regard.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 21-02-28:

"Skrivande är författarnas enda vapen i svåra tider" till sidans topp

Göteborgs nya fristadskonstnär Ahmad Azzam är palestinier från Syrien som arbetar med skrivande, film och drama. Författaren Khaled Alesmael möter honom för ett samtal om att skriva i trygghet, filmen han gjorde i det turkiska flyktinglägret och på vilket sätt Göteborg påminner honom om Damaskus.

- Skrivande är författarnas enda vapen i svåra tider, men när författarna känner sig trygga är de rädda att vapnet ska glida dem ur händerna. Ahmad Azzams ord stannar kvar i min mage efter ett samtal vi hade över zoom.

Han presenterade sig själv som gästkonstnär och pjäsförfattare baserad i Göteborg sedan november, inbjuden av nätverket för fristadskonstnärer, ICORN. Ahmad Azzam sökte en tillflyktsort, om så bara för två år. Han uppskattar möjligheten, som kommer att lätta på kostnader som hyra och räkningar, en tyngd han var tvungen att bära som flykting i Turkiet. I dag talar han om en ny rädsla, rädslan för lugnet som kommer när han inte har något annat att göra än att skapa konst och skriva. Här är kreativt inte längre förbundet med smärta.

- Kreativitet kan inte uppstå under tyranni, eftersom förtryck begränsar alla ambitioner. Även om kreativiteten inte faktiskt påverkar makten är alla auktoritära regimer fullständigt övertygade om att all vilja, speciellt på konstens område, oavsett hur enkla de verkar, är ett hot mot det totalitära systemet.

Flydde från Syrien 2015

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 21-02-25:

Podd: Drömmar om ett tryggt liv vänds till år av stress och livsavgörande beslut till sidans topp

Dokumentär om pojkar som flyr Afghanistan

Tre unga killar kom till Sverige efter att ha flytt krigets Afghanistan. De hade drömmar om ett tryggt liv, men väl framme väntar år av svår stress och tunga beslut. Tillfälligheter formar deras öden olika, och idag lever de utspridda över världen. Det handlar Rädda Barnen Dokumentärs nya poddavsnitt om.

2015 sökte cirka 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. En stor majoritet av dem var pojkar och två tredjedelar hade afghanskt medborgarskap.

I ett nytt avsnitt av Rädda Barnen Dokumentär tar vi oss från Norrland till Paris och slutligen till Kabul, för att höra berättelserna från tre personer som alla kom till Sverige 2015. Idag ter sig deras liv väldigt olika.

Hussein bor i Norrland. I fem års tid har han levt i en väntan på obestämd tid, och fortfarande har han ingen aning om ifall han kommer få möjlighet att stanna eller inte. Just nu hänger hans framtid på, om han inom sex månader efter avslutad gymnasieutbildning, lyckas hitta en anställning på minst två år. Om inte, väntar utvisning till Afghanistan, som han av säkerhetsskäl en gång flydde ifrån. Snart är hans gymnasiestudier klara och han är väldigt orolig för hur det ska gå sen.

AliReza lever i Frankrike. Efter fyra år lång asylprocess i Sverige, fick han det tredje avslaget från Migrationsverket och hot om utvisning. Han ställdes då inför tre val, att gå med på att bli utvisad till Afghanistan, leva utan papper i Sverige, eller fly vidare till ett annat land. Han valde det sistnämnda. Där tar hans liv en ny vändning. Eftersom Frankrikes bedömning av säkerhetssituationen i Afghanistan ser annorlunda ut, får han permanent uppehållstillstånd och han ansöker och blir antagen till en prestigefylld filmutbildning, som han idag fullföljer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forced Migration March 2021:

Mental health and psychosocial support, Data and displacement, Missing migrants till sidans topp

FMR issue 66 includes three features, with authors exploring a range of topics relating to Mental health and psychosocial support, Data and displacement, and Missing migrants

"In this issue, authors of the 15 articles on Mental health and psychosocial support (MHPSS) explore the importance of MHPSS and the challenges inherent in this field, debate MHPSS initiatives and their application in different contexts, and advocate for strengthened collaboration and commitment - and new ways of thinking. Meanwhile, our Data and displacement feature authors discuss recent advances in gathering and using data, the challenges that remain, and new approaches, including in the face of pandemic imposed restrictions; and in the Missing migrants feature, authors explore initiatives to improve data gathering and sharing, identification of remains, and assistance for families left behind."

Läs sammanfattningar och enskilda artiklar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-03-03:

Podd: Gymnasielagen - politiken, processen och skolans svåra roll till sidans topp

Vem kan få uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen och varför kom lagen till?

I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Asylrättscentrums jurist Sofia Rönnow Pessah och kommunikationsansvarige Maja Dahl med organisationens gymnasielagsexpert Siri Sandin. Tillsammans reder de ut turerna runt lagen och hur kraven ser ut.

Under avsnittet pratar de bland annat om den speciella roll som skolan har fått i lagstiftningen och varför det blivit så. Hur gruppen som kan få uppehållstillstånd genom lagen diskuteras i den politiska debatten och varför den samtidigt beskrivs som en grupp som saknar skyddsskäl, men ändå är skyddsvärd. Avslutningsvis går de igenom de kompletterande förslag som regeringen har skickat ut på remiss och vad de innebär för gruppen.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-03-11:

Artikel 14 #2-4: Flykten från Sverige till sidans topp

Vi som är med i FARR eller prenumererar på Artikel 14, http://artikel14.se/, har redan fått den, hett efterlängtad efter långt uppehåll i utgivningen men extremt fullmatad med fakta, reportage, serie, intervjuer, och analyser.

Det handlar om flykten från Sverige, lagförslagen som kommer upp i riksdagen snart, USA:s gränspolitik under Biden sedd från gränsen, EU-kommissionens nya migrationspakt och hur experter i Afrika ser på EU:s export av migrationspolitiken till partnerländer.

Du som inte fått den kan tjuvläsa här. Sen är det bara att sätta igång och prenumerera!

Artikel 14:s hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-03-13:

Tusse: Att bli trackad för att jag är svart är inte okej till sidans topp

Melodifestival-favoriten om flykten från kriget, revanschen mot rasister - och hur han googlar sig själv varje dag

De fyra dansarna kommer in på scenen och bildar en mur bakom honom.

Tusse Chiza sjunger "Voices" om att bli accepterad - och för att bemöta den rasism han mött varje dag sedan han kom till Sverige som 7-åring på flykt undan kriget.

- Då vill jag att dansarna ska se ut som jag, det här ska vara Tusse gånger hundra, gånger tusen, det ska vara en jävla revansch.

Tusse Chiza, 19, faller ner på knä på Melodifestivalens scen och tystnar. Han tittar in i kameran och upprepar i sången:

- Can you hear them? Can you hear them? Can you hear a million voices.

Bakom honom står dansarna Keisha von Arnold, Fatou Bah, Lamin Holmén och Timothy Waliggo Kakeeto som i en skyddande mur medan han sjunger.

- Jag har känt att den här låten ska vara en styrka, att alla ska känna: "okej, vilka är mina svårigheter, vilka i mitt liv accepterar inte mig för den jag är? Vad står i vägen, vad känns att det skaver nånstans?" För mig har det tyvärr varit att jag är mörk och det har varit ett problem för vissa men då vill jag fira det istället, då vill jag att dansarna ska se ut som jag, det här ska vara Tusse gånger hundra, gånger tusen, det ska vara en jävla revansch, säger Tusse Chiza.

Som 7-åring kom han till Sverige 2009 tillsammans med sin moster och andra släktingar efter att först ha tillbringat nästan tre år i ett flyktingläger i Uganda.

I tumultet under flykten från krig och oroligheter i Kongo Kinshasa kom han bort från sina föräldrar.

- Jag minns det inte ens men det var mycket rebeller och mycket skjutningar och oroligheter just där vi bodde.

Och pappa och mamma blev kvar?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.