fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 25 januari 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

Tre sätt att prenumerera: Asylnytt Facebook @Asylnytt twitter

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 21-01-25:

De senaste utgåvorna av Asylnytt till sidans topp

I utgåvan för 7 december finns regeringens tilläggsförslag till den parlamentariska kommittén, om särskilt ömmande omständigheter och vissa lättnade för familjeåterförening. Diskussion kring Morgan Johanssons uttalanden om gymnasieungdomarnas ansvar att hitta arbete och andra debattinlägg om gymnasielagen och de ensamkommande.

I utgåvan för 18 december finns bland annat remissvaren till den parlamentariska kommitténs förslag. Här finns också information om den förordningsändring regeringen ville göra om mildrat försörjningskrav för att få permanent tillstånd. Riksdagen begärde att regeringen inte ska göra denna ändring.

I utgåvan för 11 januari slutligen många rapporter från gränslägren runtom i världen - Moria 2 på Lesbos, men även Kanarieöarna, Bosnien, Mexiko... Där finns också några årsrapporter, bland annat från världshälsoorganisationen om hur Covid-19 drabbat flyktingar och migranter.

Asylnytt 7 december 2020 (Extern länk)

Asylnytt 18 december 2020 (Extern länk)

Asylnytt 11 januari 2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Rädda Barnen 21-01-13:

Rädda Barnens yttrande över kompletterande promemoria till sidans topp

Rädda Barnens yttrande över kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Rädda Barnen har beretts tillfälle att yttra sig över den kompletterande promemorian till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Det är utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och vår långa och breda erfarenhet av att möta barn, unga och familjer på flykt som vi ger följande synpunkter på utredningens förslag. Rädda Barnen tillstyrker samtliga av promemorians tilläggsförslag och anser att det är viktiga justeringar för att stärka barnrättsperspektivet i lagstiftningen och uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Vi vill dessutom se ytterligare ändringar i den här riktningen samt vissa förtydliganden.

Promemorian framför i huvudsak tre tilläggsförslag som vi kommenterar i detalj nedan. Rätten till familjeåterförening och till respekt för privat- och familjeliv återfinns i bl.a. barnkonventionen (artikel 9 och 10), Europakonventionen (artikel 8) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 7).

Promemorian föreslår att utöka möjligheten till uppehållstillstånd på grund av anknytning genom att även inkludera utlänningar som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om förhållandet har etablerats redan i hemlandet (s.k. snabba anknytningar). Rädda Barnen välkomnar denna utvidgning av rätten till familjeåterförening. Vi anser dessutom att även de familjer som bildats t.ex. i transitsituationer bör omfattas. Detta skulle innebära samstämmighet med Europeiska kommissionens nya förslag till migrations- och asylpakt, där även familjer som bildats i transit ska hållas samman i så kallade Dublin-ärenden.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-01-11:

Migrationsverket varnar för regeringens lättnader till sidans topp

Regeringens förslag att införa uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter är tänkt att vara en undantagsbestämmelse.

Men enligt Migrationsverket är förslaget utformat så att det kan omfatta så många människor att det inte går att tala om undantag.

När migrationspolitiska kommittén förra året föreslog skärpningar av migrationspolitiken var regeringen så splittrad att man var tvungen att komplettera kommitténs förslag för att över huvud taget kunna skicka ut betänkandet på remiss.

En av kompletteringarna, som drivits fram av Miljöpartiet, var att kraven för att få uppehållstillstånd av humanitära skäl lättades upp. I stället för synnerligen ömmande omständigheter ska det nu räcka med särskilt ömmande omständigheter.

Efterlyser vägledning

Migrationsverket konstaterar i sitt remissvar att uppehållstillstånd av humanitära skäl är avsett att vara en undantagsbestämmelse, men att det på grund av de öppna formuleringarna skapas utrymme att väga in ett brett spektrum av omständigheter och att det är otydligt hur dessa förhåller sig till varandra.

"Migrationsverket bedömer att bestämmelsen med tiden inte längre kan komma att tillämpas bara i undantagsfall", skriver myndigheten och efterlyser mer konkret vägledning kring vilka faktorer som ska vägas in i bedömningen.

Särskild anknytning

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet/ Riksdagen 20-12-17:

Proposition: Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra länder till sidans topp

EU-domstolens dom den 25 juli 2018 i mål C-404/17 begränsade Migrationsverkets möjligheter att kunna bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. För att ge Migrationsverket motsvarande möjligheter som tidigare föreslår regeringen att det omarbetade asylprocedurdirektivets regler om säkra ursprungsländer genomförs i svensk rätt.

Förslagen innebär att Migrationsverket ska kunna anse en asylansökan som uppenbart ogrundad om sökanden kommer från ett land som tagits upp på en förteckning över säkra ursprungsländer. Detta gäller dock endast om sökanden inte har lagt fram några allvarliga skäl för att landet inte ska anses som ett säkert ursprungsland för honom eller henne. Om det även är uppenbart att uppehållstillstånd inte ska beviljas på någon annan grund, ska Migrationsverket få besluta om avvisning med omedelbar verkställighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Hämta propositionen (Extern länk)

Följdmotioner:

Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (Extern länk)

Motion 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD) (Extern länk)

Motion 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) (Extern länk)

Motion 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialdepartementet/ Riksdagen 20-12-08:

Proposition: Språkplikt - deltagande i utbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd till sidans topp

Regeringen föreslår ett tillägg i Socialtjänstlagen om att den enskilde, om det behövs, ska vara med i vuxenutbildning i svenska för invandrare. Detta för att anses kunna stå till arbetsmarknadens förfogande - en så kallad språkplikt.

Meningen är att göra det tydligt hur viktigt det är att vara med i språkutbildningen. Detta för att förbättra möjligheten att få ett jobb och etableras i Sverige. Tillägget gör det tydligt vad som menas med att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Försörjningsstöd även utan sfi

Om det är rimligt kan man få försörjningsstöd även om man inte är med i vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Hämta propositionen (Extern länk)

Följdmotioner:

Motion 2020/21:3811 av Maj Karlsson m.fl. (V) (Extern länk)

Motion 2020/21:3807 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 21-01-13:

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap till sidans topp

Delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA).

I enlighet med utredningens uppdrag föreslås i detta betänkande att det ska införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap. Kunskaperna föreslås kunna visas på olika sätt. Ett sätt föreslås vara genom godkänt resultat på ett särskilt framtaget prov i svenska och samhällskunskap (med borgarskapsprovet), men det ska också vara möjligt att visa kun skaper på andra sätt. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och regleras i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och en ny förordning: förordningen om medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap. Syftet med kravet är att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle.

Ladda ned utredningen (Extern länk)

Lista över remissinstanser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Free Movement 21-01-11:

Storbritannien/ Briefing: new UK approach to refugees and safe third countries till sidans topp

By Colin Yeo

The government has introduced important new rules on the handling of claims for asylum with effect from 1 January 2021. Guidance for Home Office asylum caseworkers was published the day before, on 31 December, fleshing out some of the operational details. What is not in the policy document is as revealing as what is.

The headline is that any person who travelled to the UK through a safe country will have their asylum case declared inadmissible and in theory face removal to any other safe country around the world willing to accept them. The likely reality of what happens in practice is very different: more delays in the asylum process and very few if any third country removals.

My overall impression is that the rules are completely unworkable as they stand, even if there were removal agreements with other countries. Which there are not, and a person cannot be sent to a country of which they are not a citizen without the agreement of that country. The rules build in an automatic period of delay in the processing of new asylum claims and are replete with opportunities for legal challenge. But I do not think the civil servants who drafted them expect the rules to be "workable" in the sense of removals actually taking place to safe third countries. The rules are about politics and presentation, not governance.

Since the time of Jack Straw as Home Secretary in the late nineties, the three pillars of the in-country UK asylum system have been "fairer, faster, firmer". The new policy represents the final abandonment of the first two elements of that approach. The outcome will be a significant increase in the number of asylum seekers physically present in the United Kingdom whose cases remain undecided.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Immigration IMpact 21-01-14:

USA/ 'Death to Asylum' rule halted in the last days of the Trump administration till sidans topp

A federal judge in California blocked a sweeping "death to asylum" rule on January 8, just three days before the rule was scheduled to take effect. The asylum rule is just one of many regulations attempting to limit access to asylum, but one of the Trump administration's most expansive.

The 419-page rule represents the most far-reaching midnight regulation yet. It would have gutted asylum eligibility, preventing countless people from obtaining relief in the United States.

Among its many draconian provisions, asylum seekers who passed through at least one country en route to the United States but did not seek asylum there could be found ineligible for U.S. asylum. The rule would have rewritten almost the entire asylum legal definition, drastically limiting the meaning of concepts like "persecution" and "political opinion," among others.

Immigration judges could have denied requests for relief-without a hearing to explain one's case in person-if they thought the asylum application alone was not supported by sufficient evidence.

Many meritorious asylum claims begin with an application containing limited evidence, given the complexity of the asylum process, the challenges of retrieving documentary evidence to include in an application, and the lack of access to counsel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Immigration Impact 21-01-19: Trump's drastic immigration court fee hikes are blocked in court (Extern länk)

Medium 21-01-15: We tracked Trump's immigration assault for 200+ weeks - what now? (Extern länk)

Reliefweb 21-01-20: Forced into Danger: Human rights violations resulting from the u.s. Migrant protection protocols (Extern länk)

Human Rights First 21-01-13: "We need someone to see us": To save lives, the Biden administration should quickly restore refugee protection (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Statewatch News 21-01-14:

Från Afghanistan/ Renewed deportation agreement with Afghanistan close to approval till sidans topp

The EU is close to adopting a renewed agreement with Afghanistan to facilitate further deportations to the war-torn country. A note from the Commission to the Council, dated 13 January, says "all requests made by Member States" are included in the new Joint Declaration on Migration Cooperation.

According to a previous document published by Statewatch, member state demands included a more restrictive definition of "vulnerable groups". The text of the new agreement also explicitly sets out "a ceiling of 500 returnees a month," at the request of the Afghan authorities.

Deportations to Afghanistan have been stepped up significantly in recent years, with assistance from EU border agency Frontex. This has sparked significant opposition, and the plan to renew the EU-Afghanistan agreement (previously known as the 'Joint Way Forward') was opposed by a number of civil society organisations. Some 40 groups called on the EU and its member states to:

"Halt forced returns to Afghanistan due to the security situation in the country and the challenge of reintegration for returnees from Europe and the neighbouring region. In particular, vulnerable groups and Afghans who were born and grew up outside of Afghanistan should not be "returned"."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Statewatch October 2020: Deportations to Afghanistan: member states want to simplify expulsion of "vulnerable groups" (Extern länk)

Statewatch August 2020: 'Deportations to Afghanistan' in the report Deportation Union (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-01-11:

Från Irak/ Ability of persons from ISIS-Held Areas to remain in internal relocation till sidans topp

Relevant Country of Origin Information to Assist with the Application of UNHCR's Country Guidance on Iraq

Ability of Persons Originating from Formerly ISIS-Held or Conflict-Affected Areas to Legally Access and Remain in Proposed Areas of Internal Relocation

This document provides decision-makers with specific country of origin information in relation to access and residency restrictions applicable to Iraqis originally from areas formerly held by the Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS) or affected by conflict, who seek to return from abroad to areas other than their area of origin. This document is not intended to provide comprehensive guidance on the assessment of the availability of an internal flight or relocation alternative (IFA/IRA), which includes an assessment of the relevance as well as the reasonableness of the proposed IFA/IRA.1 Instead, this document is limited to factual information on access and residency restrictions as applicable at the time of writing.2

Information contained in this document has been collected and verified by UNHCR. The information reflects the situation as of 11 January 2021.

This information updates information on access and residency restrictions in Iraq contained in Iraq: Country of Origin Information on Access and Residency Requirements in Iraq ? Ability of Persons Originating from Formerly ISIS-Held or Conflict-Affected Areas to Legally Access and Remain in Proposed Areas of Relocation of 4 November 2019.3 Given the volatility of the situation in Iraq as well as changes to regulations and practices concerning access to and residency in relatively safer areas, decision-makers need to verify the accuracy of the information at the time of making a decision. UNHCR intends to update this document as needed.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-01-18:

Från Sudan/ Säkerhetsutvecklingen i Darfur och situationen för etniska grupper till sidans topp

Syfte och avgränsningar

Den här rapporten är framtagen efter en beställning av Migrationsverkets rättsavdelning inför uppdateringen av myndighetens rättsliga styrdokument avseende Sudan, med särskilt fokus på säkerhetssituationen i Darfur och icke-arabiska gruppers situation.

Syftet med rapporten är att beskriva säkerhetsläget i Darfur efter protesterna som ledde till Omar al-Bashirs avgång under 2019. En kort historisk bakgrund ges översiktligt och den politiska utvecklingen i Sudan tas också upp. Rapporten beskriver vidare situationen för etniska minoriteter och framför allt icke-arabiska grupper. Den tar även upp internflyktingar och resmöjligheter inom landet. För att få en så fullständig bild som möjligt bör rapporten kompletteras med information från andra källor.

Rapporten baseras primärt på öppna men till viss del även åtkomstbegränsade källor. Sudan, och särskilt dess konfliktområden, har sedan åtminstone år 201114 präglats av mycket begränsat tillträde för humanitära aktörer och journalister, varför informationen har varit och fortfarande är knapphändig. Rapporten och dess slutsatser måste således beaktas i detta ljus.

Den föregående rapporten som skrivits av Migrationsverkets landinformationsexperter år 2016 går på ett grundläggande sätt in på konfliktens bakgrund, aktörer och utveckling fram till och med 2016. Denna rapport utgör därför en viktig bakgrund inför läsandet av nedanstående rapport.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Human Rights Watch 21-01-06: The UN cannot abandon Darfuris amid rising violence (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25:

Från Syrien/ Rättsligt ställningstagande om bedömning av asylsökande från Syrien till sidans topp

Migrationsverket uppdaterade i december det rättsliga ställningstagandet om hur asylsökande från Syrien ska bedömas. Den påtagliga skillnaden är att personer som riskerar att kallas in till militärtjänst (män mllan 18 och 42) generellt kan betraktas som flyktingar, detta med ledning av EU-domen C-238/19 som nämnts i föregående Asylnytt. Bestraffning för värnpliktsvägran är i sig inte skyddsgrundande i normala fall, men i Syrien skulle fullgörande av militärtjänst innebära att personen tvingades begå krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. Den enda möjligheten att undgå detta är att vägra, vilket ger upp till fem års fängelse - och militärtjänst måste ändå göras. Se även information från Migrationsverket, länkat i Asylnytt 20-12-07. Ställningstagandet är även ändrat genom att området As-Suwayda inte längre kategoriseras samt att ett stycke fallit bort rörande vilken individuell bedömning som ska göras av personer från områden där det förekommer urskillningslöst våld, men inte så omfattande att alla och envar riskerar att drabbas. Det är oklart om den ändringen är avsedd att ändra någon bedömning i sak.

Ett antal personer från Syrien som riskerar inkallelse men har fått avslag från Migrationsverket före EU-domen, har senare beviljats asyl efter överklagande.

Hämta det rättsliga ställningstagandet RS 022/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-01-22:

Nordafrika/ Grim milestone as Sahel violence displaces 2 million inside their countries till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is calling for an end to the unrelenting violence in Africa's Sahel which has now displaced more than two million people within the borders of their countries for the first time ever.

The Sahel - which includes Burkina Faso, Chad, Mali, and Niger - is home to some of the world's least developed countries, and the communities hosting the displaced have reached a breaking point.

Needs are surging across a region where multiple crises converge including armed conflict, extreme poverty, food insecurity, climatic changes, and the COVID-19 pandemic.

The extreme vulnerability of the Sahel has been laid bare by the impact of forced displacement, caused by widespread and gruesome violence perpetrated by armed insurgent groups and criminal gangs.

The humanitarian response is dangerously overstretched, and UNHCR is urging the international community to redouble its support for the region. States must act now to help Sahel countries address the root causes of this forced displacement, to boost strategic and sustainable development, and to strengthen institutions such as schools and hospitals, many of which have shut due to ongoing violence. The situation has worsened due to the COVID-19 pandemic.

Internal displacement in the region has quadrupled in just two years, as there were 490,000 internally displaced people (IDPs) at the beginning of 2019. More than half of the IDPs in the region are Burkinabé. The Sahel also hosts over 850,000 refugees, mainly from Mali.

Already this year, violence in Niger and Burkina Faso has forced more than 21,000 people to flee their homes and seek refuge within their own countries.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

UNHCR 21-01-22: Over 100,000 displaced by resurgence of violence in Sudan's Darfur region (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

UNHCR 21-01-20:

Medelhavet/ Shipwreck off Libya claims over 40 Lives till sidans topp

The International Organization for Migration (IOM) and UNHCR, the UN Refugee Agency are deeply saddened by a tragic shipwreck off the Libyan coast yesterday (19 January), the first of 2021 in the Central Mediterranean, which claimed the lives of at least 43 people. According to IOM and the International Rescue Committee (IRC), UNHCR's partner on the ground, 10 survivors were rescued and brought to shore by Coastal Security in Zwara.

The boat, which embarked in the early hours of Tuesday from the city of Zawiya, reportedly capsized due to bad sea conditions when its engine stopped, just a few hours after departure. Survivors, mainly from Cote d'Ivoire, Nigeria, Ghana, and The Gambia, reported that those who perished were all men from West African countries.

IOM staff and UNHCR's partner, IRC, provided them with emergency assistance, including food, water and medical screenings, before they were released from the port.

Hundreds of people lost their lives last year attempting to cross the Central Mediterranean, where the highest number of fatalities along a single migration journey worldwide occurred. IOM and UNHCR fear that due to the limited ability to monitor routes, the actual number of people who perished in the Central Mediterranean during 2020, could be much higher.

This loss of life highlights once more the need for re-activation of State-led search and rescue operations, a gap NGO and commercial vessels are trying to fill despite their limited resources.

IOM and UNHCR reiterate their call on the international community for an urgent and measurable shift in the approach to the situation in the Mediterranean. This includes ending returns to unsafe ports, establishing a safe and predictable disembarkation mechanism followed by a tangible show of solidarity from European states with countries receiving high numbers of arrivals.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-01-22:

Storbritannien/ 39 dog i lastbil - långa straff för smugglare till sidans topp

Fyra människosmugglare döms till långa fängelsestraff för att ha låtit 39 människor kvävas till döds i en lastbil utanför London.

De livlösa kropparna upptäcktes i en låst lastbilscontainer på ett industriområde i östra London i oktober 2019. Fordonet hade nyligen kommit till Storbritannien och var till synes övergivet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 21-01-19:

Kenya/ IOM assists border control on route linking Ethiopia, Kenya till sidans topp

Ethiopia, Africa's second largest country (by population) after Nigeria, is also one of the continent's largest sources of international migrants.

Along its vast national circumference -some 5,311 kilometres, connecting Ethiopia to Sudan, South Sudan, Eritrea, Djibouti, Kenya and Somalia- government control posts are limited. Lack of adequate staffing and modern technology impedes proper migration management, a matter of concern for national governments as well as for the International Organization for Migration (IOM).

At the start of this new year, IOM has helped open a new Border Control Post (BCP) between Ethiopia and Kenya. The post, at Neprumus in Ethiopia's Dasenech district, straddles one of the 830-kilometer Ethiopia-Kenya frontier's most frequented migratory routes, alongside a major route for Ethiopian migrants trying to reach South Africa. Ethiopians normally pass through Kenya into Tanzania, then travel further south.

In March 2020, at least 60 Ethiopian migrants in irregular situation were killed after being trapped in a lorry along this route. Hence, the urgent need for better and improved border control posts in the region.

"Supporting the establishment of modern and efficient BCPs will facilitate safe and orderly migration of citizens, enhance the relationship between bordering countries, provide protection, and increase the political and socio-economic stability between Ethiopia and Kenya," explained Kederalah Idris, IOM's Better Migration Management (BMM) Project Officer.

IOM is also supporting Ethiopia's Immigration, Nationality, and Vital Events Agency (INVEA) with training to enhance the capacity of immigration officers, and at the same time supplying infrastructure and office equipment, computers, and generators to establish new border control posts.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-01-17:

USA/ Analys: "Situationen har blivit allt mer desperat" till sidans topp

Tusentals migranter från Honduras har tagit sig in i Guatemala och fortsätter nu mot Mexiko och slutmålet USA. De centralamerikanska länderna hör till de fattigaste i Latinamerika och de lider även av brutalt gängvåld.

Att migrera norrut har länge varit ett alternativ för de som drömmer om ett bättre liv.

Och under de senaste året har situationen blivit allt mer desperat.

Klimatförändringarna har drabbat regionen hårt med tätare och intensivare orkaner, och bönder vittnar om hur regnsäsongerna rubbats och gjort det svårt att försörja sig på traditionella grödor som majs och kaffe. Dessutom har coronakrisen slagit hårt mot redan svaga ekonomier med växande arbetslöshet och fattigdom som följd. Samtidigt rör sig flera centralamerikanska länder just nu i auktoritär riktning.

Kastade ut FN

I Nicaragua har den före detta gerillaledaren Daniel Ortega konsoliderat sin kristna och socialistiska enpartistat. I Honduras domineras politiken av ett korrupt maffiavälde med kopplingar till narkotikahandel. I El Salvador styr den unge populära presidenten Nayib Bukele genom sociala medier men har skickat in militären i kongressen. Och i Guatemala har statsmakten slängt ut det FN-organ som skulle hjälpa till med att bekämpa korruptionen.

Om situationen i Centralamerika inte stabiliseras är en ökad migration norrut mycket trolig. Det finns bland internationella experter en tro på att en ny administration i Vita Huset med Joe Biden i spetsen kommer att satsa mer på att försöka lösa de underliggande orsakerna till att människor lämnar Centralamerika - det handlar bland annat om satsningar på ekonomiskt stöd för att angripa fattigdom korruption och våld. Biden har även lovat att det ska bli lättare att söka asyl i USA.

Gängkultur från USA

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-01-18: Tusentals migranter stoppades i Guatemala (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

AYS 21-01-18:

Grekland/ Flooded tent living in freezing weather during a pandemic in Greece till sidans topp

"According to a new declaration in hellish moria2. No photos or videos is allowed to be recorded in terms of such case, the phones will be broken.

Weather is freezing and there is no electricity or heating system. Sweet dreams world, while thousands are in cold." Photos and info by Parwana Amiri Mediterranea Saving Humans USA added: "When you will feel a little colder today, you will reach the thermostat and turn it to a more pleasant temperature. Human beings in the #Moria2 camp won't be able to do that. A situation that the #EU doesn't want us to see."

Freezing temperatures, snow, inhumane sanitation conditions, living in a tent during Greece's winter

Some terribly cold nights have arrived on the Aegean islands. There are reports of 0 degrees at night with "snow, fires, floods, disease outbreaks, rodent infestations...the list goes on."

In an update from Lesvos, from Watershed:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-01-20:

Grekland/ What is life actually like in the Greek hotspots? till sidans topp

At least some of the most vulnerable people on Samos were able to spend recent nights in the warmth. The continuing effort of various NGOs managed to do what should be the governments business as usual in winter: Making sure people have a roof over their heads and stay warm. With combined efforts, the NGOs were able to get permission to provide emergency shelter in community spaces for 16 people, including pregnant women and young families. They hope to be able to also shelter the elderly and those with medical needs in the coming days. Only 800 of some 3,500 asylum seekers on Samos are currently accommodated inside the official Reception and Identification Centre (RIC) facility, according to Europe Must Act. The rest are basically left on their own.

"Around 2,700 people currently live in tents and makeshift shelters on the slopes of the mountain above the town."

Among the people living on the slope many belong to the most vulnerable groups.

The European Court of Human Rights will now examine the living conditions in the Greek Hotspots. The ECtHR send a communication to Greece, asking Greece to answer questions regarding the treatment of a total of eight people, all of whom were living in one of the so-called EU hotspots and had pre-existing medical conditions or were particularly vulnerable. The NGOs, HIAS Greece and Equal Rights Beyond Borders, represent the eight complainants. The issue on the table is whether or not the conditions in the camps amount to an instance of degrading and inhuman treatment, as forbidden under Article 3 of the European Convention on Human Rights.

"Article 3

Prohibition of torture

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Solomon Store 21-01-22:

Grekland/ Millions in funding at stake for refugee housing till sidans topp

2020 was the year the government vowed to "put NGOs in order" and millions were controversially allocated to tackle the issue. Funding was even granted to NGOs that did not meet the criteria set by the government.

by Stavros Malichudis

"In summary, people in vulnerable groups are not asking for charity: they are asking for a step up to help build a future for themselves and their families."

The above is an excerpt from the website of Hopeland, a non-governmental organization (NGO) founded "in order to provide social care and protection to vulnerable social groups."

Their website states, "Hopeland - for the ten things people in need hope for" and continues with "peace, the fulfillment of basic needs, communication with loved ones" ending with "a stepping stone to build a future."

In addition to their ten "hopes", the Hopeland website also lists its activities, which include programs to help protect from the coronavirus (offering beneficiaries informational pamphlets in their language, and providing antiseptic, etc). The site also lists their cooperation with a non-profit organization called Merimna (for employee training); Hopeland's official charter, organizational chart; and rules of operation that must be observed by its employees and volunteers.

In fact, if one was to visit the Hopeland website today, a sense of extroversion towards the audience is apparent. However, this was not always the case for the previously unknown NGO, which is expected to receive more than €5.3 million from the Ministry of Migration & Asylum this year.

An unknown NGO with no revenue

Until recently, Hopeland did not even have a website. This is what appeared on our computer screen in October 2020 when we typed in their web address:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-01-12:

Bosnien/ Long-term solutions needed to end recurring humanitarian crisis till sidans topp

Approximately 2,500 people, including 900 residents of temporary camp Lipa, remain without basic shelter in perilously cold conditions in Bosnia and Herzegovina as authorities fail to provide adequate accommodation to migrants and asylum-seekers, and EU agencies continue to support short-term solutions.

In a statement issued today, leading human rights organizations, Amnesty International, Jesuit Refugee Service Europe, Médecins du Monde Belgique and Refugee Rights Europe have called for immediate humanitarian support to address the current emergency as well as durable institutional solutions to meet the needs of people transiting through the country.

No long-term solutions despite €88 million of EU assistance

The EU has provided over €88 million in assistance to Bosnia and Herzegovina to strengthen its migration management capacity over the past three years. Despite this, the country has failed to identify suitable facilities for the accommodation of migrants and asylum-seekers, assume full responsibility for the management of existing facilities or to provide minimal guaranteed support to those stranded in the country.

"The EU's responsibility is clear - the current humanitarian crisis is also a consequence of EU's policy of fortifying its borders that has left thousands of people stranded on its periphery or in the neighbouring countries."

Lipa unsafe, as temperature plummets

Many of those at risk were housed in a temporary makeshift camp in Lipa, northwest Bosnia, which was shut down on 23 December. A fire broke out during closure, converting the area into an uninhabitable wasteland. Over the weekend, the authorities installed dozens of heated tents on the ground, but close to 400 people remain in makeshift shelters despite heavy snow and the temperatures that are forecasted to plummet in the coming days.

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 21-01-15: Life-threatening conditions for people trapped in Bosnia as temperatures fall (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 21-01-15:

Thailand/ Shanflyktingar från Myanmar blir fast i Thailand till sidans topp

Tusentals invånare från Shanstaten i Myanmar har tvingats fly sina hem efter strider mellan Myanmars armé och väpnade grupper.

Många har bott i flyktingläger i Thailand i över 10 år och det finns litet hopp att flyktingarna ska kunna återvända hem eftersom striderna fortsätter.

Shanfolket försöker nu leva ett så normalt liv som det går i Thailand där dom inte har några rättigheter. Hör Peder Gustafssons reportage.

Det här är Koung Jor Shan flyktingläger säger ledaren och by äldsten Sai Liang och drar med handen genom det gråa håret. Han slår ut med handen och pekar mot lägret som ligger på en höjd. De thailändska myndigheterna vill inte erkänna lägret så dom kallar det för tillfälligt skydd berättar han. Här bor det mest Shan flyktingar men också några medlemmar i olika minde stammar från Myanmar. Alla har dom flytt undan striderna i delstaten Shan på andrasidan gränsen mellan Thailand och Myanmar.

Soldater från armén brände våra hus, dom sköt med granatkastare mot våra byar och sex civila dog vid den attacken bland dom en 12-årig pojke och en 16-årig flicka berättar Sai Liang om den attack som fick honom att bestämma sig för att fly från Myanmar för 18 år sedan. Sedan dess har han och under åren hundratals flyktingar bott i flyktinglägret Koung Jor i norra Thailand.

Shan-folket är Myanmars största minoritetsgrupp och har utsättas för våld i decennier. Hundratusentals ur folkgruppen har tvingats fly sina hem i Shan staten som ligger i nordöstra Myanmar med gräns mot Thailand. Många av dom som flytt lever nu i tillfälliga läger nära gränsen mellan länderna. Så länge striderna fortsätter finns det lite hopp om att kunna återvända hem.

Enheter ur Myanmars armé tvingade oss att gå före dom i områden där det fanns landminor för att säkra vägen för soldaterna berättar Sai Liang. Dom använde oss som mänskliga mindetektorer. Minnet av det gör att vi inte kan återvända säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

JO 21-01-21:

Granskning av Migrationsverkets handläggningstider till sidans topp

Sedan flera år är det många som vänder sig till JO med klagomål på långsam handläggning hos Migrationsverket.

Under första halvåret 2019 beslutade JO att utreda nio ärenden som rörde långa handläggningstider inom ärendeslagen medborgarskap, anknytning och asyl, varav två asylärenden där Säkerhetspolisen varit remissinstans. Resultatet av granskningen redovisas i fyra separata beslut, varav detta beslut är ett.

JO har flera gånger tidigare granskat handläggningstiderna hos Migrationsverket. I de granskningar som gjorts efter den kraftiga ökning av migrationen som inleddes under andra halvåret 2015 har JO hittills inte uttalat någon kritik mot verket för långa handläggningstider. JO har i stället uttalat att det ytterst är en fråga för regering och riksdag att se till att Migrationsverket har resurser för att fatta beslut inom rimlig tid.

Utgångspunkten för den granskning som nu redovisas har varit att den kraftiga ökningen av migrationen har klingat av och att Migrationsverket har haft tid att anpassa sin verksamhet efter de nya förhållandena. Trots att det fortfarande kan finnas vissa kvardröjande effekter går det enligt JO:s mening inte längre att ursäkta långa handläggningstider hos Migrationsverket med hänvisning till den situation som uppstod 2015.

JO kritiserar Migrationsverket för långsam handläggning i samtliga granskade ärenden och för passivitet under handläggningen i de flesta av ärendena.

JO gör i ett av besluten uttalanden om Säkerhetspolisens handläggningstider i ärenden som remitterats från Migrationsverket.

Med anledning av det som Migrationsverket och Säkerhetspolisen har uppgett om bl.a. behovet av resurser överlämnar JO sina beslut till Justitiedepartementet för kännedom.

Granskning av Migrationsverkets handläggningstider i asylärenden, 2079-2019 (Extern länk till pdf-fil)

Ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning, 8443-2018 (Extern länk till pdf-fil)

Ärende med säkerhetspolisen som remissinstans, 659-2019 (Extern länk till pdf-fil)

Medborgarskapsärenden, 130-2019 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 21-01-22:

Hård JO-kritik mot Migrationsverkets handläggningstider till sidans topp

Justitieombudsmannen, JO, riktar hård kritik mot Migrationsverket för långsam handläggning och passivitet. Det gäller såväl asyl- och anknytningsärenden som ansökningar om medborgarskap.

JO ser allvarligt på att Migrationsverket inte kommit till rätta med problemen, trots många års kritik.

Migrationsverket har avböjt att kommentera kritiken, med hänvisning till att man inte läst besluten än.

Justitieombudsmannen, JO, riktar hård kritik mot Migrationsverket för långsam handläggning och passivitet. Den gäller inte bara asyl- och anknytningsärenden utan också medborgarskapsärenden.

JO Per Lennerbrant ser allvarligt på att Migrationsverkets ledning inte kommit till rätta med problemen, trots många års kritik.

- Nu kan man inte längre skylla långa handläggningstider på den så kallade flyktingkrisen hösten 2015, utan nu måste myndigheten ta ett större eget ansvar och se till och lösa den här situationen.

Och vem är det då som är ytterst ansvarig här?

- Ja, ytterst ansvarig är naturligtvis Migrationsverkets ledning och allra ytterst dess generaldirektör.

JO har under lång tid tagit emot mängder av anmälningar om långa handläggningstider på Migrationsverket. Kritik utdelades gällande perioden 2011 till 2013, men vid en uppföljning 2016 ansåg JO att den kraftiga ökningen av antalet asylsökande hösten 2015 var en omständighet som låg utanför Migrationsverkets kontroll och myndigheten kritiserades därför inte. Samma slutsats drog man vid uppföljningen 2018.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-01-22: Efter JO-kritik - Migrationsverket lovar bättring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25:

Migr-överdomstolen: Förlängning pga studier ska behandlas även om tillstånd löpt ut till sidans topp

En person som hade fått avslag på asylansökan ansökte om uppehållstillstånd enligt begränsningslagen 16f § (nya gymnasielagen) och fick ett första tillstånd för studier. När han ansökte om förlängning hade det första tillståndet redan löpt ut. Ansökan avvisades som för sent inkommen. Men migrationsdomstolen i Göteborg upphävde beslutet och återförvisade ärendet, med motivering att lagen inte föreskriver när ansökan ska vara inlämnad. Migrationsverket överklagade till Migrationsöverdomstolen med motivering att när det inte finns någon regel så ska en allmän princip tillämpas, som i ärenden om arbetstillstånd. Migrationsöverdomstolen anser dock inte att det går att tillämpa en sådan allmän princip på gymnasiereglerna. Det går inte heller att läsa ut av de aktuella paragraferna att ansökan ska ges in innan det tidigare tillståndet löpt ut. En formulering som förekommer är att den som "har haft" ett uppehållstillstånd enligt 16f eller vissa andra paragrafer ska beviljas tillstånd för studier på gymnasial nivå (om övriga villkor är uppfyllda). Migrationsverkets överklagande avslås och ungdomens ansökan ska behandlas i sak. Domen är vägledande. Domstolen var dock inte enig, en av domarna har lämnat en utförlig reservation.

Hämta referat av mål UM 9719-20, MIG 2021:1 (Extern länk)

FARR kommentar 21-01-08: Sen ansökan om förlängning för studier ska behandlas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25:

Migr-överdomstolen: Barns rätt till offentligt biträde gäller även om det inte begärts till sidans topp

Två barn utan vårdnadshavare hade fått avslag på asylansökan men återkom till Sverige och sökte på nytt innan besluten hade preskriberats. Deras ärenden prövades därför som verkställighetshinder. Migrationsverket nekade ny prövning, Vid överklagan till Migrationsöverdomstolen anfördes att domstolen gjort fel som inte förordnat offentligt biträde. Barn utan vårdnadshavare har alltid rätt till offentligt biträde vid mål om att inte bevilja ny prövning, till skillnad från vuxna som måste begära offentligt biträde och som kan nekas biträde om det är "uppenbart" att överklagandet inte kommer att bifallas. Därför undanröjdes migrationsdomstolens dom. På grund av att det fanns ny utredning återförvisades ärendet till Migrationsverket. Domen är vägledande.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat i mål nr UM 8855-20, MIG 2020:22 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25:

Migrationsöverdomstolen: Advokat hade rätt att delta på plats vid förvarsförhandling till sidans topp

Inför en förhandling om fortsatt förvarstagande kallade polisen det offentliga biträdet till att närvara via telefon. Av kallelsen framgick att ersättning för att närvara på plats inte skulle utgå. Advokaten valde ändå att infinna sig hos sin klient i förvaret. Polisens personal deltog från annan plats. Målet gäller om biträdet hade rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg. Polisen nekade ersättninge eftersom det inte kommit fram något som motiverade den personliga inställelsen. Det offentliga biträdet hävdade att det inte är en rättssäker ordning om polismyndigheten avgör behovet av närvaro i ett så ingripande mål som förvarstagande. JK yttrade sig och framförde att inställelse på plats borde vara huvudregel och att det är undantag som måste motiveras. Även Advokatsamfundet anförde att advokaten inte borde behöva förklara en åtgärd som typiskt sett får betraktas som rimlig. Migrationsöverdomstolen tar i sin dom upp flera skäl till att det kan vara "lämpligt" att biträdet ska finnas på samma plats som den förvarstagne, t.ex. om saken gäller den första nya prövningen av förvarstagandet, om tolk används eller om myndighetspersonerna deltar från en annan plats. Migrationsöverdomstolens bedömning är att den begärda ersättningen avser kostnader som uppdraget har krävt. Domen är vägledande.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat i mål nr UM 7715-20, MIG 2020:23 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25

Migrationsöverdomstolen: Offentligt biträde måste ha fullmakt för att delges beslut till sidans topp

En person som ansökt om uppehållstillstånd hade fått avslag. Hon delgavs beslutet vid ett personligt besök på Migrationsverket. Därefter tog hon kontakt med sitt offentliga biträde om att hon ville överklaga och upplyste då även biträdet om vilket datum hon fått reda på beslutet. Att döma av handlingarna har hon misstagit sig på datum och migrationsdomstolen avvisade överklagandet som för sent inkommet. Nu har hon överklagat och påtalat att om det finns ett offentligt biträde så ska denne också delges beslutet och även underrättas om tidpunkt när den sökande delgivits. Detta hade inte skett. Därför begärde hon "återställande av försutten tid", dvs att få ny tid för överklagande. Migrationsöverdomstolen konstaterar att det visserligen fanns ett offentligt biträde men det framgår inte att biträdet hade fullmakt. Eftersom advokaten bara var offentligt biträde och inte även ombud för den sökande så gäller inte delgivningslagens bestämmelse om underrättelse till ombudet. Det var först i överklagandet som det offentliga biträdet angav att hon också är ombud. Begäran om försutten tid avslås. Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Legal Centre Lesvos / Statewatch 21-01-14:

Grekland/ Legal actors express concerns regarding the lack of state free legal aid till sidans topp

A group of legal organisations active on Lesvos are demanding that the Greek state meet its legal obligation to provide free legal aid in asylum cases. As of 11 January, the Regional Asylum Office of Lesvos is to start issuing first instance rejections and accepting appeals from asylum applicants, for the first time in four months - but without giving individuals access to legal aid, making it impossible for them to file an appeal.

Mytilene, 11th of January 2021: Starting from today 11th of January, and for the first time in 4 months, the Regional Asylum Office of Lesvos will begin notifying applicants on Lesvos with first instance rejections and will also start accepting appeals against these decisions. However, the procedure is restarting without the guarantee of state free legal aid from the Register of Lawyers of the Asylum Service.

It is explicitly and emphatically reminded that the provision of free legal aid from the Register of Lawyers is an obligation of the Greek state and is clearly essential in order for the applicants to understand and exercise their legal rights and duties(1). Moreover, according to the law, the appeal should clearly specify the reasons on which it is based, otherwise it will be rejected as inadmissible(2). It is evident that without legal aid applicants cannot adequately articulate the legal and factual grounds on which their appeals are based, particularly taking into consideration the requirement that such appeals be submitted in writing in Greek language.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25:

Ungern/ Ungern fälls i EU-domstolen för ett asylsystem som bryter mot flera direktiv till sidans topp

Ungern införde 2015 systemet med transitzoner vid gränsen och begränsningar av möjligheten att söka asyl, men hänvisning till "krissituation orsakad av massinvandring". År 2017 antogs en ny lag med ytterligare begränsningar. EU-kommissionen väckte då talan hos EU-domstolen om brott mot EU-direktiven om asylprocedur, mottagande och återvändande. Sedan dess har Ungern dömts av EU-domstolen på grund av klagomål från enskilda vilket lett till att Ungern stängt transitområdena, men samtidigt ytterligare försvårat att söka asyl i Ungern. Den nu avkunnade domen avser Ungerns regler som de var utformade 2018. EU-domstolen går i stort sett på EU-kommissionens linje och deklarerar att Ungern bryter mot direktiven i fyra avseenden: 1) Ungern har gjort det i praktiken nästan omöjligt att göra en asylsansökan vid gränsen. 2) Ungern tar i praktiken alla asylsökande (utom ensamkommande under 14 år) i förvar och tillämpar inte reglerna om hur förvarsbeslut ska fattas. 3) Ungern verkställer utvisningar utan att uppfylla några rättssäkerhetsgarantier och genom att placera människor inhägnade vid gränsövergången till Serbien så att de måste lämna Ungern för att överleva. 4) Ungern tillåter inte asylsökande att stanna kvar tills överklagande avgrjorts eller under någon tidsfrist över huvud taget.

Läs pressmeddelande i mål C 808/18, Europeiska kommissionen mot Ungern (Extern länk till pdf-fil)

Läs domen i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 21-01-25:

Europadomstolen prickar Storbritannien för att inte ha vägt in hänsyn till familjeliv till sidans topp

Saken rör en man som utvisades till Nigeria efter ett fängelsestraff som han dömts till för att ha förfalskat ett antal uppehållstillstånd. Mannen har familj med tre barn i Storbritannien. Domstolen anser att Storbritannien inte gjort en tillräcklig proportionalitetsbedömning och påpekar att det inte bara handlar om straffets längd utan om brottets karaktär. I det här fallet borde inte brottets allvarlighet ha övervägt barnens intresse.

Case of Unuane v the United Kingdom, no 80343/17 (Extern länk)

Elena Legal Update 20-11-27: ECtHR finds violation of Article 8 in case of deportation following prison sentence (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25:

Europadomstolen tillåter utvisning från Danmark efter upprepad brottslighet till sidans topp

I två snarlika domar har Europadomstolen tagit ställning till avvägningen mellan rätten till privatliv och allvarlig brottslighet. Domarna gäller två ensamstående män. En av dem kom till Danmark som fyraåring och var 21 då utvisningsbeslutet togs efter ett våldsbrott. Han hade då en lång rad domar bakom sig för olika våldsbrott samt flera korta fängelsestraff. Han hade tidigare dömts till utvisning, men då villkorligt. Den andre mannen är född i Danmark och var 30 vid utvisningsbeslutet. Även han hade en rad domar bakom sig för gängrelaterade brott, vapeninnehav, stöld mm utöver våldsbrott. Han betraktades som ledare för ett kriminellt gäng. Det senaste brottet gällde hot mot en polis. Båda utvisningarna var förenade med sex års återreseförbud. Männen har föräldrar och syskon i Danmark men har inte bildat egen familj. I båda fallen har den danska högsta domstolen vägt in att männen inte haft någon anknytning till utvisningslandet men bedömer ändå att risken för fortsatt brottslighet väger över. Det är ostridigt att utvisningarna utgör intrång i personernas privatliv. Europadomstolen går igenom de kriterier för att ett sådant intrång ska anses proportionerligt som använts i jämförbara ärenden. Domstolen resonerar bland annat kring om utvisningen kan utlösas av ett relativt lindrigt brott med ett lågt straff, men landar i att den bakomliggande brottskarriären ska vägas in. Europadomstolen anser att det finns relevanta och "mycket allvarliga" skäl, tillräckliga för att motivera utvisningarna. Att sex års återreseförbud är relativt kort vägdes in.

Application no. 56803/18, case of Munir Johana v. Denmark (Extern länk)

Application no. 26957/19, case of Khan v. Denmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25

Europadomstolen underkänner förvarstagande i Ukraina trots flyktingstatus i Sverige till sidans topp

En person från Tjetjenien befann sig i Ukraina när han efterlystes och begärdes utlämnad från Ryssland. Han flydde till Sverige och fick asyl här på grund av vad han riskerade i Ryssland. På väg tillbaka till Ukraina greps han i Slovakien där han togs i förvar för utlämning till Ryssland. Efter många turer stoppades utlämningen i domstol på grund av mannens flyktingstatus och han utvisades istället till Sverige. Europadomstolen ansåg att Slovakien hade haft fog för att utreda en eventuell utlämning, eftersom Sverige inte hade gjort motsvarande kontroll av vilken typ av brottslighet mannen begärts utlämnad för. Däremot fälldes Slovakien för brott mot artikel 5 eftersom mannen hade hållits i förvar längre tid än nödvändigt, då någon utlämning inte längre var aktuell, och utan någon möjlighet att få kompensation för förvarstagandet.

Case of Shiksaitov v. Slovakia, Applications nos. 56751/16 and 33762/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25:

Generaladvokaten: Utvisning inom EU styrs inte av återvändandedirektivet till sidans topp

Målet rör tre personer från länder utanför EU som sökte asyl i Nederländerna trots att de redan beviljats asyl i andra EU-länder. De uppmanades att återvända till respektive EU-land där de hade skydd. När de inte följde föreläggandena så togs de i förvar. Detta överklagades bland annat för att återvändandedirektivet föreskriver ett formellt beslut om återvändande innan någon tas i förvar. Problemet är att artikeln om detta i direktivet uttryckligen gäller utvisning till ett land utanför EU. I de här fallen skulle det strida mot principen om non-refoulement att utvisa personerna till deras hemländer. Den nederländska domstolen vände sig till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. Enligt generaladvokaten som nu kommit med ett förslag, är det oklart om utvisning medlemsstaterna emellan kan täckas in av direktivet, men han landar i att det skulle vara olämpligt med anledning av den klara ordalydelsen i direktivets artikel 3.3 att återvändande syftar på återvändande till tredjeland. Därmed förhindrar inte det direktivet att personer tas i förvar efter en anmodan att återvända, men förvarstagandet måste ändå ske i enlighet med EU:s rättighetsstadga, artiklarna om rätt till liv och om villkoren för inskränkningar av rättigheter. Saken är inte avgjord förrän frågorna har behandlas av EU-domstolen.

Läs förslaget till avgörande i mål C-673/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25:

EU-domstolen om när UNRWA-skydd för palestinier ska anses ha upphört till sidans topp

En tysk domstol har bett EU-domstolen om förhandsavgörande angående en statslös palestinier som efter att ha lämnat Syrien bott ett par år i Libanon. Han fick inte uppehållstillstånd och valde 2015 att återvända till Syrien där han träffade sin familj i ca tio dagar, innan han åter lämnade landet på grund av kriget. Vid det laget släppte Libanon inte in syrier längre och mannen sökte asyl i Tyskland. Frågorna rör om mannen har rätt till flyktingstatus för att han inte längre kan få skydd av det särskilda organet för palestinier, UNRWA. En av frågorna gäller om principen bara avser UNRWA-skydd i det område som personen senast lämnat. En annan gäller hur frivilligt risktagande ska bedömas. EU-domstolen anser att saken ska prövas mot alla fem områden där UNRWA har mandat, men det måste göras en individuell bedömning om personen verkligen har en konkret möjlighet att bli insläppt och få skydd i något av områdena. I detta ingår inte bara rätt till uppehållstillstånd utan även tidigare vistelse, familjeband och statens praxis. Beträffande risktagandet svarar EU-domstolen att en person som frivilligt har rest från ett säkert område till ett område där hen medvetet utsätter sig för risk inte kan anses ha förlorat UNRWAs skydd. Men domstolen påpekar också att i det aktuella fallet framgår varken att personen lämnade Libanon helt frivilligt eller att han kunde förutse krigsutvecklingen och de stängda gränserna.

Läs domen i mål C-507/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25

EU-domstolen: Ensamma barn får inte ges utvisningsbeslut som inte kan verkställas till sidans topp

Målet rör en ensamkommande pojke som sökte asyl i Nederländerna som 15-åring. Enligt nederländsk lag görs ingen utredning rörande barnets mottagande i ursprungslandet om barnet fyllt 15. Ett barn som inte bedöms ha asylskäl kan få beslut om utvisning, men om det då visar sig att ordnat mottagande saknas verkställs inte utvisningen förrän barnet fyllt 18. Domstolen i Nederländerna har frågat EU-domstolen om förfarandet överensstämmer med EU-direktiven. Domstolens svar är nej. Återvändandedirektivet formulering är visserligen att utvisning inte får "verkställas" utan att medlemsstaten försäkrat sig om att det finns ett ordnat mottagande. Men eftersom det finns ett krav på att ta hänsyn till barnets bästa anser EU-domstolen att direktivet måste tolkas så att medlemsstaten ska göra utredningen och försäkra sig om det ordnade mottagandet innan beslut fattas. Domstolen slår också fast att länderna inte får göra skillnad beroende på ålder. Inget barn under 18 år får alltså ges utvisningsbeslut utan att medlemsstaten försäkrat sig om att det finns ett ordnat mottagande. EU-domstolen poängterar att staten inte får inte skjuta upp att verkställa utvisningen om det faktiskt finns ett ordnat mottagande - men om mottagandet inte längre är säkerställt ska beslutet inte verkställas.

Läs eller hämta pressmeddelande i mål C-441/19 (Extern länk till pdf-fil)

Läs domen i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25:

Migrationsöverdomstolen: Brott mot barnkonventionen utvisa 14-åring född i Sverige till sidans topp

Målet rör ett barn som föddes i Sverige 2006. Familjen har fått avslag men sökt asyl på nytt efter preskription två gånger. Migrationsverket och senare migrationsdomstolen ansåg att barnets långa vistelsetid och anknytning till Sverige är särskilt ömmande omständigheter. Men enligt den tillfälliga lagen måste en utvisning även bryta mot ett internationellt åtagande. Migrationsdomstolen bedömde med hänvisning till Europadomstolen att om en anknytning uppstått under en tid utan uppehållstillstånd krävs exceptionella omständigheter för att barnets bästa ska väga över vid en proportionalitetsbedömning. Domstolen ansåg inte att det var så exceptionellt att följa med föräldrarna till Libanon. Migrationsöverdomstolen går igenom förarbeten till de aktuella paragraferna, betydelsen av barnets bästa enligt Barnkonventionen och artikel 8 i Europakonventionen samt tidigare domar. Rörande barnets situation nämner domstolen bl.a. att hon aldrig varit i föräldrarnas hemland, att hennes uppfattning om hemlandet har påverkats av föräldrarnas och att hon är i en identitetsskapande ålder. Sammantaget är detta sådana exceptionella omständigheter att barnets bästa ska väga över intresset av att upprätthålla migrationspolitiken. Migrationsöverdomstolen påpekar att barn är självständiga rättighetsbärare. Barnet har inte kunnat påverka föräldrarnas val och de senaste fyra åren har hon varit här lagligt som asylsökande. Det skulle bryta mot Barnkonventionen att utvisa barnet. Domen är vägledande.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat i mål UM 2944-20, MIG 2020:24 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-01-21:

Viktiga domar om barnets bästa till sidans topp

Migrationsöverdomstolen ger uppehållstillstånd till en fjortonåring som bott hela sitt liv utan uppehållstillstånd i Sverige. Enligt domstolen skulle det bryta mot Barnkonventionen att utvisa barnet.

EU-domstolen har kommit med ett förhandsavgörande som slår fast att inget barn under 18 år får ges utvisningsbeslut utan att medlemsstaten innan beslutet tas har försäkrat sig om att det finns ett ordnat mottagande. Förra året har EU-domstolen också slagit fast att när barn ansöker om familjeåterförening så ska deras ålder räknas vid ansökningsdatum, inte beslutsdatum.

(...)

Läs hela artikeln med FARR:s kommentarer till besluten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-01-12:

Barnkonventionen trumfar utlänningslagen: 14-åring får stanna till sidans topp

För första gången sedan Barnkonventionen blev lag i Sverige har den fått ett prejudicerande genomslag i ett utvisningsärende.

En 14-årig flicka och hennes föräldrar, som uppehållit sig olagligt i Sverige i större delen av flickans liv, får efter en dom i Migrationsöverdomstolen stanna här med hänvisning till barnets bästa.

- Migrationsverket måste nu börja tänka om i barnärenden, säger Dayana Jadarian, familjens ombud.

Familjen Salibi, som då bestod av föräldrarna och två söner, flydde oroligheterna i Libanon 2004 och ansökte om asyl i Sverige. Migrationsverket ansåg dock att de inte hade rätt till skydd och avslog deras ansökan.

De sökte på nytt när utvisningsbesluten preskriberades - och fick nya avslag. Familjen gömde sig inte men de medverkade inte till att lämna Sverige. Trots Migrationsverkets bedömning menade de att ett återvändande var förenat med livsfara.

Under tiden föddes Margret, i dag 14 år gammal, som aldrig har varit utanför Sverige och som i hela sitt liv har levt under hot om utvisning.

- Jag förstod tidigt att något var annorlunda med vår situation. Mina kompisar kunde göra andra saker än vad jag kunde. De kunde resa. De hade egna rum. De behövde inte oroa sig för sin framtid som jag gjorde.

Parallellt pågick livet. Hon gick i skolan, skaffade sig vänner och drömde om en framtid i Sverige.

- Här har jag språket, jag är duktig i skolan och vill kunna välja vad jag vill bli. I Libanon skulle jag börja om från noll. Jag kan varken skriva eller läsa på arabiska. Jag kan inte prata speciellt bra heller. Jag mådde väldigt dåligt när jag tänkte på det, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-01-14: Intervjuer med flickans bror och med professor Rebecca Stern, kammarrättsrådet Björn Berselius och Carl Bexelius, Tf rättschef på Migrationsverket. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25

Migrationsöverdomstolen: Grundläggande svenska får räknas in i yrkesprogram till sidans topp

En ungdom som fått uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen" på grund av sin avsikt att studera på gymnasial nivå, ansökte om förlängning på grund av studierna. Han hade då påbörjat en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux. I paketet ingick svenska för invandrare på nivå D. Migrationsverket avslog ansökan med motivering att svenska på grundläggande nivå inte fick räknas in i bedömningen av om ungdomen studerade på heltid. Hela utbildningen måste vara på gymnasial nivå. Detta ärende har nu nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att hela den sammanhållna utbildningen inte behöver vara på gymnasial nivå. Det framgår redan av förarbetena att avsikten är att den som inte är behörig till nationellt progam ska kunna läsa en yrkesutbildning som ger personen möjlighet att söka arbete och försörja sig själv och att utbildningen därför kan innehålla delar på grundläggande nivå som underlättar för personen att tillgodogöra sig utbildningen. Migrationsöverdomstolen bifaller överklagandet och ungdomen fick uppehållstillstånd för studietiden enligt sin studieplan plus sex månader. Domen är vägledande.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat i mål nr UM 5851-20, MIG 2020:21 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25:

Migr-överdomstolen: Pensionär som bott långa perioder i Turkiet får behålla tillstånd till sidans topp

En person från Turkiet som bott i Sverige sedan 1982 uppmärksammades vid en inresa, då hans pass visade att han vistats i Turkiet större delen av tiden de senaste åren. Mannen har sju barn, 20 barnbarn och två bröder i Sverige, men under 2015-2018 hade han bara varit i Sverige korta perioder. Mannen har förklarat att vistelserna i Turkiet blivit längre efter att han pensionerats och hustrun gått bort. Migrationsverket beslutade återkalla mannens uppehållstillstånd med motivering bl.a. att mannen inte hade egen bostad i Sverige längre utan bodde hos sina söner. Enligt Migrationsöverdomstolen finns inget utrymme i lagen för undantag från regeln att ett uppehållstillstånd ska återkallas om bosättningen har upphört. Frågan är alltså om detta skett. Avregistrering från folkbokföringen är inte tilllräckligt, t.ex. om personen bott mycket länge i Sverige och visat en klar avsikt att återvända. Migrationsöverdomstolen påminner om att det är en ingripande åtgärd och att Migrationsverket har bevisbördan. "Den omständigheten att en person efter avslutat yrkesliv årligen tillbringar ett antal månader utomlands kan inte i sig tas till intäkt för att personen inte ska anses bosatt i landet" skriver Migrationsöverdomstolen. Underinstanserna kritiseras för att inte ha vägt in att mannen inte varit utomlands sedan slutet av 2018 och uppgett att hans hälsa förhindrar honom att resa mer. Återkallandet upphävs. Domen är vägledande.

Mål nr UM 210-20, MIG 2021:2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25:

Migrationsverket: Dublinbeslut i förhållande till Storbritannien gäller inte längre till sidans topp

Sedan Storbritannien slutligen lämnade EU 31 december 2020 är landet inte längre bundet av Dublinförordningen, som styr vilket EU-land som ska pröva en asylansökan. Alla beslut om överföring till Storbritannien enligt Dublinförordningen har upphört att gälla, alla beslut om överföring till Sverige från Storbritannien likaså. Även beslut om förvarstagande enligt Dublinförordningen har upphört att gälla. Sverige blir åter ansvarigt för att pröva ansökningar från personer som skulle ha skickats till Storbritannien. Det kan i enskilda fall leda till att något annat EU-land blir ansvarigt, men vanligen bör det bli så att asylansökan ska prövas i Sverige. Det kan fortfarande hända att asylansökan inte prövas i sak om personen redan har fått skydd i Storbritannien eller har någon särskild anknytning dit. Då blir det istället ett snabbt beslut om avvisning eller utvisning dit, men det kan inte ske med Dublinförordningens regelverk.

Läs mer i rättsligt ställningstagande RS 023/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-25:

Domstol: Uppehållstillstånd på grund av anknytning återkallas inte då asylskäl anförs till sidans topp

En statslös ung kvinna kom till Sverige på grund av anknytning till sin mor. Hon var sjutton när hon kom till Sverige. Hon kom från Syrien men hade bott i flyktingläger i Libanon. Där förlovade hon sig med en man som sökte asyl i Sverige strax efter att kvinnan kommit hit 2017. Enligt kvinnan så gifte de sig formellt i Sverige och hon kontaktade Skatteverket för att få äktenskapet registrerat. Enligt Skatteverket visar handlingarna att paret var gifta redan 2014. Kvinnan vidhöll att det bara var en förlovning och att de bott kvar hos sina familjer även om de haft en förlovningsfest i Libanon 2014. Migrationsverket inledde ett ärende om att återkalla uppehållstillståndet, eftersom det byggde på att kvinnan var ogift. Efter flera års handläggningstid då paret sammanlevt och även fått en dotter beslutade Migrationsverket att återkalla tillståndet och utvisa kvinnan till Syrien, några dagar innan hon varit här i fyra år. (Efter fyra år krävs starkare skäl för återkallande.) Mannen hade dessförinnan utvisats till Libanon. Kvinnan anför att hon och hennes dotter riskerar förföljelse dels på grund av hur hon lämnat landet, dels genom sin ställning som ensam statslös kvinna utan nätverk. Migrationsdomstolen håller med om att det finns skäl att återkalla tillståndet på grund av anknytning. Trots det upphävs utvisningsbeslutet, eftersom det kvinnan nu anfört behöver prövas som asylskäl. Ärendet återförvisas till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Uppsala 21-01-11:

Bakslaget: Tvillingmamma nekas uppehållstillstånd - är fast i Peru till sidans topp

Johan Broström från Uppsala har nu levt ensam med sina tvillingar i ett år. Barnens mamma är fast i Peru, dit hon åkte för att kunna söka uppehållstillstånd i Sverige. En ansökan hon nu fått avslag på.

Det har gått ett halvår sedan sist vi besökte familjen i Uppsala. Redan då hade mamma Ruth Acosta, och hennes tre äldre barn, varit fast i Peru i sju månader. Nu har det gått ett år.

- Vi hade trott att de skulle vara tillbaka till tvillingarnas tvåårsdag, det trodde vi verkligen - men så blev det ju inte, säger tvillingarnas pappa Johan Broström.

Familjen håller regelbunden kontakt via videosamtal, men att leva åtskilda tär på alla inblandade.

- När Ruth fick avslag i december så gick luften ur, innan höll hoppet oss uppe - men nu vet vi inte när och ens om vi kan återförenas, säger Johan Broström.

Bostad och inkomst

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Uppsala 21-01-11: BO: "Barn måste kunna återförenas med sina föräldrar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Dagens Arena 21-01-11:

Förvarskostnader skjuter i höjden till sidans topp

Över 700 miljoner kronor - så mycket kostar Sveriges förvar under 2020. Och det tickar på. Fler och fler placeras i förvar under pandemin då många utvisningar inte går att genomföra. Även utvisningsbesluten ökar, framförallt för ensamkommande unga.

I mitten av december ville Sverige utvisa ett antal personer till Afghanistan. Utvisningen ställdes in på grund av att landet inte tar emot någon som testats positivt för covid-19. Denna gång var det en i personalen. De som skulle utvisas fick därför stanna kvar i förvar tills det är möjligt att genomföra utvisningen.

Vid årsskiftet gick ytterligare 833 tillfälliga uppehållstillstånd ut av de som fick tillstånd genom nya gymnasielagen. Lagen kräver att man hittar fast jobb inom 6 månader efter avslutad gymnasieutbildning. De som inte lyckas med det, får avslag och ska utvisas. Majoriteten av gruppen kommer från just Afghanistan.

Varken Migrationsverket eller Justitiedepartementet kan svara på hur många av gruppen som inte hittat fast jobb under 2020, och därmed kommer att få ett utvisningsbeslut. Dagens Arena pratade med Marcus Westman, sakkunnig på Justitiedepartementets migrationsrättsavdelning, i slutet av december.

- I dagsläget vet vi inte hur många som har fått fast jobb och som därmed kan söka permanent uppehållstillstånd. Alla ansökningar har inte kommit in än och det är Migrationsverket som handhar dem, säger han.

Genom organisationerna Ny Gemenskap, Stockholms stadsmission och Stöttepelaren har vi kommit i kontakt med 144 personer som omfattas av lagen och vars uppehållstillstånd gick ut före årsskiftet. Samtliga är från Afghanistan.

Av dessa är det 76 personer som har fått fast jobb enligt lagens kriterier och 68 som inte har fått motsvarande jobb, det vill säga 47 procent. Använder man denna siffra på de 833 uppehållstillstånd som gick ut till årsskiftet blir det 392 personer som ska komma att utvisas, eller placeras i förvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetaren 21-01-13:

Elva månader i Migrationsverkets förvar till sidans topp

David Ogundedji satt i ett av Migrationsverkets förvar i nästan ett år, trots att pandemin omöjliggjorde resan tillbaks till hemlandet Benin. Under tiden föddes hans dotter och han smittades av corona.

- Det finns mer att göra i ett fängelse än vad det finns att göra i ett förvar, säger han till Arbetaren.

Den 26 mars 2020 hade David Ogundedji suttit inlåst i Migrationsverkets förvar i Märsta sedan december och hans fru Johanna Granered Ogundedji skulle föda deras första gemensamma barn. In i det sista hade de hoppats på att han skulle få vara med. Men han fick inte lämna förvaret.

- Jag grät hela den dagen. Jag var så orolig, hon har aldrig fött barn förut och jag fick inte vara med när mitt eget barn föddes, säger han.

David kom till Stockholm 2013 för att provträna för olika fotbollslag. I Benin hade han spelat i AS Police i landets förstaliga. Det blev ingen fotbollskarriär i Sverige, i stället sökte han asyl och placerades i Boden.

- Jag hade inget att göra där och hade inget jobb. Jag valde att åkta ner till Stockholm där jag började jobba som reklamutdelare, säger han.

David fick ett utvisningsbeslut. 2014 åkte han tillbaks till Benin för att söka uppehållstillstånd därifrån. Det tog elva månader innan han lyckades ta sig tillbaks till Sverige igen. Då med tillstånd att stanna i två år. Han träffade sin dåvarande flickvän och de fick dottern Daniela.

Han ville då förlänga uppehållstillståndet, men besked från Migrationsverket dröjde. Han berättar att han levde som i ett vacuum.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-01-15:

Tyskland/ Deportation to Afghanistan amid Low Asylum Applications till sidans topp

On 12 January a deportation flight took off to Afghanistan which ranks least peaceful country in the world. In 2020, fewer people have applied for asylum while asylum procedures in anchor centres took longer than average.

This week, 26 people whose asylum claims had been rejected were deported to Afghanistan in a charter flight that landed in Kabul in the early morning hours of 13 January. It was the second deportation since the outbreak of the pandemic, following a charter flight that took off in December. In total, 963 people have been deported by German authorities to Afghanistan since December 2016 and according to ECRE member Pro Asyl, the charter flights are planned to resume on a monthly basis. ECRE and other organisations have repeatedly expressed their concerns over forced returns from EU countries to Afghanistan and urged that cooperation with Afghanistan should address the underlying drivers of instability and violent conflict in the country, rather than focusing rigidly on return. The EU Commission has progressed in renewing a deportation agreement with Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PHR 21-01-12:

USA/ Praying for Hand Soap and Masks till sidans topp

By Katherine Peeler, MD, Harvard, Parsa Erfani, Caroline H. Lee, Nishant Uppal

Health and Human Rights Violations in U.S. Immigration Detention during the COVID-19 Pandemic

Physical and psychological abuse and inadequate medical care have long been documented in U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) facilities, where previous infectious disease outbreaks were poorly contained. In 2020, as the COVID-19 pandemic spread across the United States, it became clear that ICE's continued negligence, coupled with the vast expansion of U.S. immigration detention, would likely lead to a public health disaster.

Given the lack of transparent data and the severe health risks in congregate settings caused by the pandemic, Physicians for Human Rights (PHR) staff and Harvard Medical School faculty and students sought to document conditions experienced by people recently released from U.S. immigration detention.

(...)

Information reported by the interviewees uncovered significant shortcomings in ICE's response to the virus. Staff efforts to inform people about COVID-19 were limited and inconsistent. The vast majority of respondents (85 percent) first heard about COVID-19 in detention by watching the news on television, while ICE staff in some facilities attempted to downplay the significance of COVID-19 and actively prevented people from learning about the virus from the news by asking them to change the television channel.

Nearly all immigrants interviewed were unable to maintain social distance throughout the detention center.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Ekot 21-01-18:

Papperslösa - bortglömd grupp under pandemin till sidans topp

En grupp som hamnat utanför diskussionen om vaccin mot coronaviruset är de papperslösa, alltså personer som är i Sverige illegalt - enligt gränspolisen cirka 17 000 personer.

Enligt organisationen Läkare i Världen, som som driver kliniker för de som inte har subventionerad vård, ökar antalet besökare och det leder till att smittspridningen i samhället ökar, säger den medicinskt ansvarige läkaren Klas Ytterbrink Nordenskiöld.

"Våra patienter åker genom hela stan för att besöka vår mottagning och det medför en ökad smittorisk både för dem och för personer som de möter i trafiken."

Hela inslaget (Extern länk)

UNHCR 21-01-14: Q&A: 'Including refugees in the vaccine rollout is key to ending the pandemic' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 21-01-18:

Europa/ Undocumented people and the COVID-19 vaccines: What is Europe doing? till sidans topp

For undocumented people, the pandemic and related lockdown measures have exacerbated pre-existing conditions of social exclusion and deprivation.

Undocumented people are at high risk of getting COVID-19, especially if they are homeless or living in cramped, precarious conditions where physical distancing is hard to impossible. Some lost their jobs because of the pandemic, while many had to keep working - frequently in sectors that have become indispensable - often without adequate protection. Being undocumented means they are unlikely to qualify for non-emergency health care or for social or income protection schemes that are keeping others hit hard by the pandemic afloat.

As COVID-19 vaccination campaigns are starting to roll out across Europe, it is crucial that undocumented people are included.

In December 2020, the International Organisation on Migration issued a statement highlighting that, to be effective, COVID-19 vaccination plans must include migrants, and calling on governments to include all migrants present in their territories, regardless of their migration status, in their vaccine deployment plans.

At the end of 2020, the European Centre for Disease Prevention and Control also released two reports that consider migrants in relation to the COVID-19 vaccination campaigns. The first classifies "migrants and refugees" as potential target groups for the vaccination campaigns; the second advises that consideration should be given to settings with "little ability to physical distance" including migrant centres, crowded housing and homeless shelters.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Ingen Människa är Illegal Göteborg 2021:

26 januari, Göteborg: Intromöte med Ingen Människa är Illegal till sidans topp

Online, kl 18:00-20:00

Är du trött på Sveriges migrationspolitik?

Vill du göra något konkret för att hjälpa de som blir offer för Migrationsverkets inhumana beslut?

Kom på Ingen Människa är Illegal Göteborgs digitala infoträff!

Vi kommer berätta om vad nätverket gör, hur situationen för migrationspolitiken och papperslösa ser ut just nu - och självklart hur du kan engagera dig i kampen.

Vi kommer även visa upp ett rykande färskt fanzine som vi har gjort under vintern!

Efter intromötet kommer vi ha ett medlemsmöte som alla är välkomna att vara med på.

Vi kommer att skicka ut en Jitsi-länk när mötet närmar sig.

Vi ses!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-01-13:

Tyskland/ 'People are traumatised and scared': Student-run law clinics for refugees till sidans topp

Over 30 drop-in law clinics have sprung up across Germany to help refugees apply for asylum

After fleeing war, human rights violations, or persecution, refugees and asylum seekers in Germany must overcome another hurdle; to stay in the country they have to submit an asylum application.

The lengthy process throws up a number of challenges, such as dealing with language barriers, navigating Germany's notoriously tricky bureaucracy, and accessing legal expertise.

"It's difficult, most people are traumatised and scared," Natali Gbele, 22, a law student who helps people with the process as a counsellor and board member of the Refugee Law Clinic Munich, says.

But a number of Refugee Law Clinics have been set up to help; Germany has over 30 drop-in clinics across the country, including in Berlin, Munich, and Cologne. The clinics, which are funded by donations from a combination of private, charitable and governmental organisations, offer weekly sessions where asylum seekers and refugees can get legal information.

Counsellors, who are law students and volunteers, answer questions about topics like asylum applications, residency, and family reunification.

Those involved want to use their skills to help others. Gbele says she believes it's a privilege to study law and wants to share what she knows. "My motivation has a lot to do with my heritage," she says. "I'm Palestinian and [the Refugee Law Clinic] compliments all of my ideas and morals. I want to use what I've learned in law school to help people."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Frontex 21-01-11:

Frontex and Europol to exchange liaison officers till sidans topp

In December, Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, and Europol signed an agreement to exchange liaison officers.

The agreement is part of the Joint Action Plan signed by the Executive Directors of the two agencies last year, aimed at strengthening the agencies' common effort in enhancing the security of EU citizens.

The liaison officers will contribute to information exchange between both agencies.

"I am looking forward to welcoming the first Europol liaison officer in Warsaw later this year. The exchange of information between the two agencies will improve the work of border guards and support investigations," said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.

"I am glad to welcome the Frontex liaison officer to our headquarters in The Hague. With more than 250 officers from almost 50 countries and agencies, Europol hosts the biggest law enforcement network in Europe. Liaison officers meet and network daily under one roof; they build strong international working relationships, coordinate operational cooperation, and securely share criminal information and best practices," added Europol Executive Director Catherine de Bolle.

The first liaison officers will start working in Warsaw and in The Hague later this year.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-01-18:

Frontex to expand cooperation with Operation IRINI till sidans topp

Frontex, the European Border and Coast Guard Agency and Operation EUNAVFOR MED IRINI have agreed last Friday to expand their cooperation to address challenges and threats to EU security in the Central Mediterranean region.

Under a new working arrangement, Frontex will be supporting Operation IRINI with information gathered as part of the agency's risk analysis activities, such as tracking vessels of interests on the high seas, as well as data from its aerial surveillance in the Central Mediterranean. The agreement also foresees the exchange of experts. Currently, an EUNAVFOR MED expert is based at the Warsaw headquarters of Frontex to support information exchange and cooperation in search and rescue operations.

"Operation IRINI is a as a valuable operational partner for us. Frontex will provide information that will help tackle security challenges in the Central Mediterranean. We also work together to help save lives at sea," said Frontex Director Fabrice Leggeri.

"I am happy to sign the agreement with Frontex in order to strengthen our common action in order to ensure the security of EU borders and stem illicit traffic in the Mediterranean Sea," said Admiral Fabio Agostini, IRINI Operation Commander, during the virtual ceremony.

The working arrangement was signed during a virtual ceremony by Frontex's Executive Director Fabrice Leggeri and Rear Admiral Fabio Agostini, the Commander of Operation IRINI and attended by Director-General for Migration and Home Affairs Monique Pariat.

EUNAVFOR MED Operation IRINI is tasked with the implementation of the United Nation Security Council Resolutions on the arms embargo on Libya through the use of aerial, satellite and maritime assets.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Arab 21-01-11:

How the EU's inhumane border 'pushbacks' are keeping refugees in Africa till sidans topp

Mohammed Harun Arsalai and Tara Ansari Esfahani

As the death toll from shipwrecks in the Mediterranean continues climbing, in the Horn of Africa Ethopia's Tigray region is unraveling into deadly violence between the central government and the Tigray People's Liberation Front (TPLF).

An estimated 56,000 refugees have fled to neighbouring Sudan since fighting began in early November, joining more than 110,000 Eritrean refugees, sparking a dire humanitarian crisis. Thousands in Tigray have been murdered, while approximately 5,000 survivors and refugees were arriving daily at Sudan's border camps late last year, overwhelming humanitarian aid services.

With aid to Tigray blocked, internet and phone lines shut down, travel in the region banned, and media access severely restricted, fears of war crimes or even genocide have been running high. Simultaneously, concerns are growing daily that the conflict could spill over into Sudan, Eritrea, and Somalia. This will naturally instigate further migratory movements towards North Africa and towards Europe, as refugees seek safety, aid, and long-term protection.

But instead of offering safe passage to millions fleeing war and persecution, over the past decade, the EU has funded a wide array of notorious border control measures, and engaged in agreements and backroom deals with Libya, Morocco, Tunisia and Algeria, to block refugees from ever reaching the Mediterranean coast.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-01-12:

EU-byrå utreds för flykting-nej till sidans topp

EU:s antikorruptionsenhet granskar kollegorna i gränsbyrån Frontex efter uppgifter om trakasserier och tillbakatvingande av flyktingar.

I EU-parlamentet finns skarp kritik mot Frontex.

Uppgifterna om en utredning bekräftas, men tonas ned av såväl granskarna i Olaf som de granskade i Frontex.

"Det faktum att Olaf genomför en utredning innebär inte att personer eller enheter inblandade har begått oegentligheter eller bedrägerier", heter det via e-post från antikorruptionsenheten till nyhetssajten Politico Europe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 21-01-18:

Frontex director accused of misleading parliament over fundamental rights obligations till sidans topp

Frontex director Fabrice Leggeri has been accused by a senior European Commission official of making statements "in a misleading manner" at a parliamentary hearing in December, when MEPs questioned him over the agency's alleged role in pushbacks and the new fundamental rights monitoring framework included in 2019 legislation.

Bang to rights

In a letter obtained by Statewatch, Monique Pariat (the Director-General of the Commission's migration and home affairs department), expresses "dismay" at Leggeri's appearance before the European Parliament's civil liberties committee (LIBE) on 1 December and rebukes, in no uncertain terms, the account he provided of the agency's attempts to implement its new fundamental rights obligations.

Those obligations include a fully functioning and independent fundamental rights office, an accessible complaints mechanism, and a credible serious incident reporting mechanism - the aim of which is to prevent, or at least ensure the reporting and investigation of, human rights abuses witnessed or committed by officials deployed on Frontex operations.

A key role is foreseen in all this for the fundamental rights officer (FRO), who is supposed to head a team of at least 40 fundamental rights monitors - all of whom the agency was legally obliged to have recruited by 5 December 2020. However, it failed to do so.

Blame game

Leggeri told MEPs that although he personally prioritised the swift recruitment of fundamental rights staff, vacancy notices published by the agency in November 2019 were withdrawn on the request of the Commission, and subsequent delays in agreeing the seniority of the posts meant that vacancy notices were only published again in November 2020.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo.se 20-01- 22:

EU:s nya migrations- och asylpakt till sidans topp

Den 23 september 2020 presenterade Europeiska Kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas och ansvarig EU-kommissionär Ylva Johansson Kommissionens förslag om en ny migrations- och asylpakt. Denna pakt är ett lagförslag för ett nytt gemensamt asyl och migrationssystem.

Bakgrund

Arbetet med ett gemensamt europeiskt migrations- och asylsystem, s.k. CEAS (Common European Asylum System) har pågått sedan 1999. Syftet med ett gemensamt system är att säkerställa ett rättvist, effektivt och hållbart asylsystem, oberoende av i vilket land inom EU man söker asyl. Systemet bygger idag på flera regelverk, huvudsakligen:

+ Dublinförordningen (avgör vilken stat som bär ansvar för asylprövning).

+ Skyddsgrundsdirektivet (avgör vem som får asyl).

+ Asylprocedurdirektivet (avgör hur asylprocessen ska se ut).

+ Direktiv om mottagningsvillkor (avgör vilken minimistandard som måste erbjudas till de asylsökande som får en godkänd prövning).

+ Eurodacförordningen (registrering av alla asylsökandes fingeravtryck i en databas för att underlätta tillämpningen av Dublinförordningen).

Den 23 september 2020 presenterade Europeiska Kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas och ansvarig EU-kommissionär Ylva Johansson Kommissionens förslag om en ny migrations- och asylpakt. Denna pakt är ett lagförslag för ett nytt gemensamt asyl- och migrationssystem. Syftet med förslaget är att göra systemet effektivare och mer hållbart för höga migrationstryck, ge lämpligt stöd till de medlemsländer som tar emot det största antalet asylsökande samt motverka att migranter reser vidare på egen hand inom EU (s.k. sekundära förflyttningar).

Vad innebär den nya pakten?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-01-13:

EASO operations expand to all major EU countries of first arrival till sidans topp

In 2021, EASO's operational support to national asylum and reception authorities will cover all five Mediterranean EU Member States which receive the most asylum applications, accounting for 50% of the Agency's budget.

The European Asylum Support Office (EASO) has begun operational support to the reception authorities in Spain, as was recently announced following the signature of the Operating Plan for the country. Spain is now EASO's fifth ongoing operation, building on, and adding to, the unprecedented levels of support and productivity reached in 2020 in Cyprus, Greece, Italy and Malta.

In 2021, EASO will deploy approximately 2 000 personnel to the five Member States, including almost 1 000 in Greece. While deployed personnel in Greece will remain stable compared to 2020, notable increases will be registered in Cyprus (84 in 2020; 185 in 2021 [+120 %]) and Malta (65 in 2020; 149 in 2021 [+129 %]). Personnel include caseworkers, interpreters, vulnerability experts, field support staff, reception staff, research officers and administrative staff.

Over the next 12 months, the Agency will commit over EUR 70 million to its operations, which equates to approximately half of EASO's overall budget. Over EUR 45 million (64 %) of this will be committed to operational activities in Greece.

Each annual Operating Plan follows a needs assessment which is carried out together with the respective national authorities, and is therefore tailored to the Member State in question. While support to Spain will focus on developing a new model for reception of asylum applicants, EASO's operation in Italy will continue to focus on asylum processes quality, standardisation and on second instance (appeals) procedures in light of less pressures on the country's first instance and reception infrastructure. It will also provide broader support to the reception system and respond to ad hoc disembarkation and voluntary relocation events.

(...)

Läs mer inklusive länkar till operativa planer för respektive område (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 21-01-13:

Asylum border procedures: MEPs warn of fundamental rights challenges till sidans topp

+ Detention of asylum-seekers at EU borders should be the exception, not the norm

+ MEPs deplore conditions in transit zones and detention centres

+ Unaccompanied children should never be subject to the faster border procedure

EU countries are obliged to prevent unauthorised border crossings into European territory but they also have to ensure respect of fundamental rights, including the right to request asylum.

The Civil Liberties Committee adopted on Tuesday a draft report assessing the application of the 2013 directive on asylum procedures and specifically the fast-tracked border procedure (article 43). MEPs note that the directive does not include a clear definition of this type of procedure nor specifies its objectives, leading to lack of uniformity in its application.

They are concerned about the increase of fundamental rights violations at the external borders, including many cases of persons being refused entry without their asylum claims being registered. Member states have a duty to inform persons on the possibility to apply for asylum and must offer effective remedy to those whose entry is refused. MEPs call on national authorities to comply with the rules and ask the European Commission to suspend EU payments in case of serious deficiencies.

Detention of asylum-seekers only as last resource

The committee complains that applicants subject to border procedures are likely to be placed in detention during the examination of their asylum application, although, as established in the Reception Conditions Directive, asylum-seekers may be detained "only under very clearly defined exceptional circumstances".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

SvT Nyheter 21-01-13:

Oseriösa assistansbolag stämplas med särskild kod till sidans topp

Migrationsverket pekar ut assistansbranschen som särskilt utsatt för oseriösa och kriminella aktörer - och gav förra året avslag på över hälften av alla nya ansökningar om arbetstillstånd kopplade till assistans.

- Vi har sett skenanställningar, vi har sett att man knyter till sig brukare med vårdbehov från utlandet och vi har sett utnyttjande av arbetskraft, säger Erik Holmgren, chef på Migrationsverkets arbetstillståndsenhet.

Migrationsverket beskriver det som ett växande problem. Därför infördes en särskild kod för "oseriös arbetsgivare eller skenanställning" i början av 2020.

SVT har under granskningen gått igenom avslagsbeslut kopplat till assistansbranschen som har fattats med hänvisning till den nya koden, totalt handlar det om 40 beslut.

Tre exempel på avslag

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 21-01-13: Rekordhöga återkrav för misstänkt assistansfusk (Extern länk)

SvT Nyheter 21-01-13: Assistansbolagens raseri mot myndigheter: "En häxjakt" (Extern länk)

SvT Nyheter 21-01-13: Fuskjaktens baksida: "Oerhört svårt att få assistans" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Granskar 21-01-14:

Larmen inifrån hyllade assistansbolaget till sidans topp

Veronica Hedenmark, grundare av VH Assistans, har hyllats för sin kamp för personer med funktionsnedsättning. Men bakom framgångssagan finns en annan verklighet. I SVT:s granskning vittnar tidigare anställda om allvarliga missförhållanden. Bolaget slår ifrån sig alla anklagelser.

VH Assistans grundades för över 20 år sedan och är en av de mer tongivande aktörerna i assistansbranschen. Enligt de tre senaste årsredovisningarna har Veronica Hedenmark, tillsammans med de två andra ägare i koncernen, plockat ut över 45 miljoner kronor i aktieutdelningar.

Men nu är företaget i blåsväder. Försäkringskassan har stoppat utbetalningarna till VH Assistans och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har dragit in tillståndet att bedriva assistansverksamhet. Bakom besluten finns misstankar om skenanställningar, missförhållanden i arbetsmiljön och att felaktiga uppgifter lämnats till Försäkringskassan.

"Vi lever i Sverige på 2000-talet, på arbetsmarknaden i Sverige har vi ett av världens bästa arbetsförhållanden och rättigheter. Vi känner inte igen det ni beskriver", skriver Veronica Hedenmark i ett mejl till SVT.

"En ideologisk strid"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Granskar 21-01-14: Spelet om brukarna (Extern länk)

SvT Nyheter 21-01-14: Shekarabi (S) om assistansfusk: Måste vara beredda att ändra lagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-01-18:

Fortsatt högt antal misstänkta fall av människohandel för 2020 till sidans topp

Antalet misstänkta fall av människohandel låg på höga nivåer för 2020. Detta trots en halvering av antalet asylsökande jämfört med fjolåret.

- Vi kan konstatera att antalet misstänkta fall inte är så beroende av antalet asylsökande, säger Lisa Hultin-Knutas, Migrationsverkets centrala samordnare i arbetet mot människohandel.

Under 2020 identifierade Migrationsverket 366 fall av misstänkt människohandel, vilket var färre än året före då 481 fall upptäcktes av verket.

- Men vi betraktar det ändå som en hög siffra med tanke på de resebegränsningar som rått på grund av coronapandemin, säger Lisa Hultin-Knutas.

Inreseförbud runtom i Europa har under året lett till färre asylsökande. 2020 sökte knappt 13 000 personer asyl, jämfört med 21 000 förra året. Att Migrationsverket kunnat rapportera så pass många fall av misstänkt människohandel beror på insatser inom utbildning och information. Det bekräftar trenden sedan flera år tillbaka att antalet rapporter om misstänkt människohandel ökar.

- Migrationsverket har ett tydligt regeringsuppdrag där vi ska bistå till att motverka människohandel. Det är en viktig del i Migrationsverkets arbete att upptäcka de som utnyttjas, säger Lisa Hultin Knutas.

I nivå med förra året

Antalet misstänkta fall av personer som utnyttjas på ett otillbörligt sätt på arbetsmarknaden ligger i nivå med förra året, vilket gör det till den vanligaste formen av misstänkt människohandel under 2020; 171 rapporterade fall jämfört med 179 förra året. Att personer utnyttjas på arbetsmarknaden förekommer inom alla processer på Migrationsverket, men flest fall upptäcks inte inom prövningen av arbetstillstånd utan andra typer av tillstånd, till exempel skyddsprövningen.

(...)

Hela artikeln med diagram (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Linköpings Universitet 21-01-20:

Den långa resan - vi vill lyssna på din berättelse till sidans topp

Syftet med forskningsprojektet Den långa resan är att bättre förstå situationen för barn som kommer till Sverige som flyktingar och vad de behöver för att må bra.

Forskningsprojektet Den långa resan bedrivs på Barnafrid som är ett nationellt kunskapscentrum om våld mot barn vid Linköpings universitet.

Studien kartlägger våldsutsatthet, hälsa och erhållet stöd bland tonåringar och unga vuxna som har migrerat, med eller utan sin familj, till Sverige.

Syftet med studien

Syftet med studien är att bättre förstå hur barn som kommer till Sverige som flyktingar har det och vad de behöver för att må bra.

Vi vill också med projektet bidra till ökad kunskap på detta angelägna område. Vårt mål är även att göra forskningen aktuell och tillgänglig för alla som träffar barn och unga vuxna med en migrationsbakgrund.

Så går det till

Deltagarna i studien kommer att bli intervjuade av oss. Deltagarna får berätta om sin bakgrund, flykten till Sverige och om hur man mår i dagsläget. Vi ställer också specifika frågor om vilken hjälp deltagaren i studien har har fått - eller skulle velat ha - efter ankomsten till Sverige.

Vem står bakom?

Projektet är ett samarbete mellan Barnafrid, Flyktingmedicinskt Centrum och Rädda Barnen Sverige och finansieras av statliga medel från FORTE samt ur Drottning Silvias Jubileumsfond. Ansvarig forskare är professor Laura Korhonen och projektet är godkänt av etikprövningsnämnden (Dnr 2018/504-32 och 2019-05473).

Vill du komma i kontakt med oss?

Du är välkommen att kontakta Erica Mattelin (erica.mattelin@liu.se) eller Natalie Söderlind (natalie.soderlind@liu.se).

Läs mer om målgrupper, anmälan mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 21-01-12:

Death on the Central Mediterranean: 2013-2020 till sidans topp

Since 2013, more than 17,000 asylum seekers and migrants are known to have disappeared or died.

On 31 December, as people around the world were gearing up to celebrate the New Year, the Spanish search and rescue NGO Open Arms rescued 169 people adrift in international waters off the coast of Libya

Along with other people rescued on 2 January, they were eventually disembarked in Italy. But many never complete the treacherous journey. Since 2013, more than 17,000 asylum seekers and migrants are known to have disappeared or died in the Central Mediterranean. Already in the first week of this year, at least 15 people disappeared and were presumed dead.

The more than 36,400 asylum seekers and migrants known to have crossed the Central Mediterranean from North Africa to Europe last year is a far cry from more than 180,000 in 2016, but the continually high death rate still makes the sea the world's deadliest borderzone.

Why?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-01-16:

Migrationen minskar under pandemin till sidans topp

Under coronapandemin har färre människor bytt hemland. Den globala migrationen gick ner med nästan 30 procent mellan 2019 och 2020, enligt en ny FN-rapport.

Drygt 280 miljoner människor bodde under 2020 i ett annat land än sitt födelseland.

Två tredjedelar av världens migranter bor sammanlagt i endast 20 länder.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo 21-01-22:

Migrationsinfo sammanfattar migrationsåret 2020 till sidans topp

Hur många människor fick uppehållstillstånd 2020? Hur många sökte asyl? Vilka viktiga händelser skedde under året? Migrationsinfo ger dig en sammanfattning över migrationsåret 2020.

De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Historiskt sett har invandringen till Sverige varierat och under vissa perioder har migration haft speciellt stor betydelse. Kriget i Syrien resulterade i att antalet personer som sökt asyl i Sverige var på historiskt höga nivåer under 2015, då knappt 163 000 personer sökte asyl i Sverige. Sedan 2016 har invandringen minskat till följd av att färre personer från Syrien har kommit till Sverige.

2020 fick 88 814 personer uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa var familjeanknytning den vanligaste typen av uppehållstillstånd som utfärdats, följt av uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl och därefter asyl. Detta går att jämföra med 2016 då asylskäl var det vanligaste skälet för uppehållstillstånd i Sverige.

Hur många kom hit som anhöriginvandrare?

2020 fick 48 752 personer uppehållstillstånd för att de var anhöriga till en person i Sverige som har antingen svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige. Inom denna grupp omfattas uppehållstillstånd som har beviljats för anhöriga till personer som är svenska medborgare, anhöriga till personer som har fått asyl, anhöriga till personer som arbetar här, barn födda i Sverige till förälder med permanent uppehållstillstånd, anhöriga till EU/EES-medborgare som är varaktigt bosatta i Sverige, anhöriga till gäststudenter och adoption. Bland dessa 48 752 personer fick 12 510 personer, motsvarande cirka 26 procent, uppehållstillstånd som anhöriga till personer som har arbetskraftsinvandrat till Sverige. Ungefär 11 procent var anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder. Totalt inkom ca 33 500 ansökningar om anhöriginvandring under 2020.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Ekot 21-01-18:

Allt fler matbutiker på landet drivs av nyanlända till sidans topp

Allt fler matbutiker på landsbygden drivs av personer med utländsk bakgrund, enligt Axfood.

I kombination med förbättrade driftsstöd från staten bidrar det till att antalet lanthandlar inte längre minskar, enligt landsbygdskonsult Stig Hellström.

"Den här typen av rörelse är lätt att sköta", säger Abdi Buchari från Pakistan som driver lanthandeln i Rörvik utanför Sävsjö i Småland.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 21-01-15:

Riskerar utvisning - måste hitta jobb under pandemin till sidans topp

Hitta en fast anställning utan prövotid eller åtminstone ett två år långt kontrakt - det kravet ligger på de gymnasieungdomar som nu tar studenten efter att de fått uppehållstillstånd för att plugga på gymnasiet i Sverige.

I Habo måste nu Mansoor Qorbani och Alireza Moradi hitta jobb för att inte riskera att utvisas till hemlandet Afghanistan men det är svårt då många företag använder sig av provanställningar.

"Vi hoppas att företagen kommer hjälpa oss" säger Alireza Moradi.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Skaraborg 21-01-19: Gymnasielagen slår hårt mot ensamkommande under pandemin (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppsala 21-01-17:

Stadsmissionen jobbcoachar gymnasieelever till sidans topp

Nu ska ensamkommande ungdomar medan de fortfarande går i gymnasiet kunna få hjälp av Stadsmissionen att öka sina chanser till jobb.

Projektet har tidigare vänt sig till personer som slutat gymnasiet, och då har sex månader på sig att hitta en fast anställning.

"Vi hoppas de inte ska bli lika stressade som de som slutat skolan är just nu", säger Oksana Demyanova vid Uppsala stadsmission.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Lundagård 21-01-12:

Flykten till friheten till sidans topp

År 2011 demonstrerade Ammar Makhzoum för sin frihet på Syriens gator. Ett år senare blev han skjuten i käken, och bestämde sig för att fly landet. I dag är han student vid Lunds universitet, och drömmer om att bygga en skola för nyanlända.

- Jag har precis flyttat in, förklarar Ammar Makhzoum.

Han säger det som om han ursäktar röran, trots att lägenheten är fläckfri och inredningen avskalad. Var sak ligger på sin plats. På soffbordet har han dukat fram kex och choklad på ett fat. Jag tar en bit av chokladen och konstaterar att den knappt innehåller något socker. Det förvånar mig inte. Ammar Makhzoum ger mig ett ordentligt intryck, samtidigt vänligt och varmt.

Ammar Makhzoum är en av nästan sju miljoner människor som flytt från Syrien sedan 2011, enligt uppgifter från UNHCR. I dag är han 29 år gammal, och läser till civilingenjör i väg och vatten vid Lunds universitet. Han är uppväxt i Aleppo med sina tre syskon och föräldrar. När vi träffas har han bott i Sverige i sex år och fem månader, och precis fått svenskt medborgarskap.

Hans leende skvallrar om befrielse.

- Det kunde inte kännas bättre, säger han.

Mars, 2011. Aleppo, Syrien.

Under den arabiska våren började befolkningen i Syrien att uttrycka missnöje mot regimen. Protesterna bestod bland annat i krav på demokratisering, respekt för mänskliga rättigheter och insatser mot korruption. Framför allt ville man se Bashar al-Assad avgå som president.

En av demonstranterna hette Ammar Makhzoum.

- Frihet, vi skrek att vi ville ha frihet. Huriya, på arabiska.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Expressen debatt 21-01-19:

Flyktingpolitiken har anpassats efter en rasistisk människosyn till sidans topp

Skenavrättningar, hundattacker, tortyr och misshandel. Det väldokumenterade våldet och de olagliga direktavvisningarna av människor på flykt längs med EU:s gränser måste få ett slut.

Varför agerar inte den svenska regeringen? skriver Malin Björk (V).

Den humanitära situationen för människor på flykt längs med EU:s gränser har länge varit ohållbar. Den senaste tiden har fokus varit på de nedbrunna och undermåliga lägren i Bosnien, nära gränsen mot EU-landet Kroatien. All skuld läggs på Bosnien, men det är hyckleri. Elefanten i rummet är EU:s inhumana flyktingpolitik. EU vill inte organisera ett värdigt mottagande. Människor på flykt tvingas i stället olagligt tillbaka innan de når ett EU-land där de har rätt att söka asyl.

Jag har själv sett våldet på plats

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 21-01-14:

The new design of the EU's return system under the Pact on Asylum and Migration till sidans topp

Madalina Moraru

Returns do not feature in the Pact's title, nevertheless they are a redline running across all of the Pact's five legislative acts, and two non-binding proposals scheduled for 2021.

These proposals aim to increase returns of irregularly staying third-country nationals from the EU by way of: introducing a mandatory, expedited return border procedure that could become the new regular return procedure; creating an EU Return Coordinator position to increase coordination among domestic return practices; increasing the links between asylum and return policies into a single integrated migration procedure; and introducing return sponsorship as a form of solidarity cooperation among the Member States.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-01-13:

Sabuni hotar att lämna budgetsamarbetet till sidans topp

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni är beredd att lämna budgetsamarbetet med januaripartierna om regeringen går vidare med förslagen till den nya migrationslagstiftningen.

Enligt Stefan Löfven gör L en höna av en fjäder. Men Sabuni är bestämd:

- Då får statsminister hitta en annan konstellation för att få fram sin budget, säger Nyamko Sabuni till SVT Nyheter.

Enligt Sabuni bryter förslagen mot januariavtalet då en ökad invandring kommer att påverka kommande budgetar. Migrationskommitténs betänkande är det regeringen borde lägga fram tycker Sabuni.

- Om man går fram med de här förslagen kommer vi inte medverka till nästa budget. Det är mitt tydliga besked i dag, säger Sabuni.

Migrationskommitténs förslag för en ny migrationspolitik lämnades i september över till migrationsminister Morgan Johansson (S). Men efter att förhandlingarna bröt samman i somras, blev det inget helhetsförslag med majoritet i riksdagen bakom sig som lades fram.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-01-13: Löfven: Vi tänker gå fram med förslagen (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-01-14: L pressar regeringen att dra tillbaka migrationsförslag (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-01-18: De krisande Liberalerna (Extern länk)

Aftonbladet 21-01-16: Intern kritik mot Nyamko Sabuni efter migrationskrav (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-01-20: "Sabuni har en majoritet i partistyrelse och riksdagsgrupp bakom sig" (Extern länk)

SvT Nyheter 21-01-22: Efter extramötet: Inga besked om januari-avtalet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Katrineholms-Kuriren ledare 21-01-13:

Det är Sabuni som bryter mot Januariavtalet till sidans topp

Nyamko Sabunis ultimatum till regeringen om invandringspolitiken följer ett mönster. Hennes löfte att hedra Januariavtalet har aldrig varit något mer än läpparnas bekännelse. I en rad uttalanden har Sabuni i stället beskrivit koalitionen med regeringen som politiskt onaturlig. Inte heller har hon velat kännas vid den skarpa gräns mot SD som hennes företrädare Jan Björklund dragit upp.

Och nu har Sabuni och partiledningen hittat ännu ett sätt att flytta Liberalerna närmare M-KD-SD-samarbetet. Man kräver att regeringen drar tillbaka sitt förslag om humanitär grund för uppehållstillstånd. I annat fall hotar Sabuni att lämna budgetsamarbetet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-01-13:

S och MP skapar kaos i invandringspolitiken till sidans topp

Vem kommer frivilligt återvända när de rödgröna skapar nya möjligheter att stanna i Sverige trots avslag i domstol? Migrationsverkets varningar måste tas på allvar.

Det är inte lätt att följa logiken i den rödgröna migrationspolitiken. Troligen av det enkla skälet att det inte finns någon.

Under lång tid har regeringen inskärpt vikten av ett effektivt återvändande. Ett nej ska vara ett nej, och då ska man resa tillbaka till sitt hemland, har det hetat. Ändå har resultaten uteblivit. Bara drygt hälften av alla utvisningsbeslut verkställs. Såväl Riksrevisionen som Delegationen för migrationsstudier (Delmi) har pekat på bristerna i det svenska återvändandearbetet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning debatt 21-01-17:

Moderaterna står upp för en stram migrationspolitik - när ska S göra det samma? till sidans topp

Sveriges kommuner fortsätter ta ett stort ansvar för den höga asylinvandringen till Sverige och den integrationskris som följt i dess spår. En anledning till att så många sökt sig hit är att svensk lagstiftning avvikit från andra EU-länders stramare regelverk. Därför har det för Moderaterna varit centralt att den svenska migrationspolitiken inte ska gå utöver EU:s minimikrav.

Migrationskommitténs förslag, som Socialdemokraterna som enda parti stod bakom, skulle innebära samma nivå på invandringen som i dag. Men kort efter att regeringen mottagit förslagen kom Socialdemokraterna överens med Miljöpartiet om omfattande lättnader.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-01-18:

Skrota förslagen som ökar på invandringen till sidans topp

Jonas Andersson, Jennie Åfeldt (SD)

Den rödgröna regeringens migrationspolitik är som en hydra. När riksdagen enats och huggit huvudet av ett uselt förslag, så växer det genast fram tre nya och lika världsfrånvända.

Först kom gymnasielagen, sedan amnestin, och nu är det dags för Tinderlagstiftningen.

Det utvattnade förslag som Migrationskommittén lade fram i höstas orsakade en smärre regeringskris, och migrationsminister Morgan Johansson fick därför lova att krydda förslagen med en rad liberaliseringar. En fredagskväll i december smög regeringen därför ut tre nya lagförslag:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-01-21:

Många bär ansvar för de ensamkommande till sidans topp

Under våren ska en ny migrationslagstiftning läggas fram av regeringen till riksdagen

Sverige behöver en långsiktig migrationspolitik, och den måste vara human. De som bott i Sverige länge och rotat sig här måste få möjlighet att stanna, skriver Miljöpartiets Rasmus Ling.

Under våren ska en ny migrationslagstiftning läggas fram av regeringen till riksdagen

Sverige behöver en långsiktig migrationspolitik, och den måste vara human. De som bott i Sverige länge och rotat sig här måste få möjlighet att stanna, skriver Miljöpartiets Rasmus Ling.

Jag har inget hopp om att M eller SD ska besinna sig, men andra partier måste jobba konstruktivt för en hållbar lösning. Många partier bär på olika sätt ansvar för hur situationen ser ut för de som omfattas av gymnasielagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle debatt 21-01-14:

Vårdutbildade unga måste få stanna i Sverige till sidans topp

Mitt i en pandemi där sjukvården vädjar om hjälp vill Sverige tvångsutvisa färdigutbildad vårdpersonal till krig och förföljelse på grund av brister i gymnasielagen. Det är både inhumant och samhällsekonomiskt oförsvarbart, skriver 146 lärare, läkare, sjukvårdspolitiker med flera från hela Sverige, som kräver att de ensamkommande får stanna här.

Den havererade gymnasielagen är bara en del av de statliga brister som drabbat Sveriges ensamkommande ungdomar som grupp. Nu drabbas även det svenska samhället som helhet. Ingen av de unga som sökte skydd i vårt land som barn för flera år sedan, ska tvångsutvisas på godtyckliga grunder, vare sig de omfattas av gymnasielagen eller inte. Nu borde det dessutom vara uppenbart för alla, att den unga arbetskraften behövs i vårt land. Nu och framöver.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-01-13:

"Moderater struntar i barns rättigheter" till sidans topp

Barnkonventionen problematiseras av borgerliga politiker i deras kampanj att propagera för ett mer slutet och osolidariskt samhälle. Det skriver tre debattörer från Unga Örnar.

Tobias Billström och Oliver Rosengren, Moderaterna, ansluter sig till raden av borgerliga politiker som öppet angriper barns rättigheter genom att opinionsbilda för ett borttagande av barnkonventionen som svensk lag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Tobias Billström (M) i Svenska Dagbladet 21-01-16: "Symbolpolitik hjälper inte utsatta barn" (Extern länk)

Unga Örnar i Svenska Dagbladet 21-01-20: "Billström gör skillnad på barn och barn" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottenskuriren debatt 21-01-14:

Nordebo: Vänta inte tills samhällsdebatten spårar ur helt till sidans topp

Det som brukade vara för grovt och skämmigt för att någon skulle vilja stå för det öppet, och det som förr avslöjades med dolda mikrofoner och utlöste kriser, är nu hjärtat i en konservativ kampanj för att vinna regeringsmakten, skriver Ola Nordebo.

14-åriga Margret Salibi är född och uppvuxen i Sverige. Hon har levt här hela sitt liv och har sin enda förankring här. Hennes föräldrar flydde hit från Libanon 2004 för att söka asyl och har trots ett avslag blivit kvar i landet genom olika processer, med ett permanent utvisninghot över familjen.

Nu har Margret Salibi tillsammans med sina föräldrar av Migrationsöverdomstolen beviljats uppehållstillstånd med hänvisning till barnets bästa, vilket DN rapporterade om i veckan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-01-20:

Svar på skriftlig fråga: Ensamkommandes 395 miljoner kronor i studieskuld till sidans topp

Fråga 2020/21:1239 av Michael Rubbestad (SD)

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har betalat ut 395 miljoner kronor i skattefinansierade studielån till närmare 6 000 ensamkommande unga män utan asylskäl från primärt Afghanistan som fått tillstånd att stanna ändå i enlighet med den så kallade gymnasielagen. Sveriges Radio slog i december 2020 larm om att lånen kan bli omöjliga att driva in, då låntagarna riskerar att försvinna ur landet eller gå under jorden.

Utsikterna för de svenska skattebetalarna att få igen pengarna bedöms i det läget som mycket små, enligt Sveriges Radios rapport.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

Hur avser statsrådet att agera för att säkerställa att dessa studieskulder om 395 miljoner kronor återbetalas till Sverige och det svenska folket?

Svar av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2021/00216 Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1239 av Michael Rubbestad (SD)

Ensamkommandes 395 miljoner kronor i studieskuld

Michael Rubbestads partikollega Björn Söder (SD) ställde den 5 januari 2021 en fråga med samma innebörd. Jag hänvisar därför till det svar på fråga 2020/21:1172 som överlämnades till riksdagen den 13 januari 2021.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-01-15:

Svar på skriftlig fråga: Verkställande av utvisningar under pandemin till sidans topp

Fråga 2020/21:1179 av Markus Wiechel (SD)

I de flesta länder där man bryr sig om sina medborgares välmående och hälsa har man under pandemin kontroller för att säkerställa att personer som reser in i landet inte bär på covid-19. Detta gäller såväl väletablerade länder som mindre utvecklade utvecklingsländer, exempelvis Afghanistan.

Att den här typen av regler finns är ingenting vi kan påverka, men det innebär trots allt problem för vårt land. Afghanistan hör nämligen till de länder dit utvisning från Sverige är som vanligast, vilket gör att det blir svårt att verkställa utvisningsbeslut för personer som inför avresa vägrar att genomföra ett PCR-test. Sorgligt nog finns inte heller möjligheten att testa individer mot deras vilja, vilket innebär att exempelvis kriminella afghaner kan sätta det i system att vägra genomföra testerna i syfte att undgå utvisning.

Det är fullkomligt orimligt att rådande pandemi ska kunna möjliggöra för personer som ej har rätt att vistas i landet att ändå vara kvar, särskilt om de begått ett grovt brott. Mot bakgrund av att majoriteten av dem som i dag sitter i Migrationsverkets förvar vägrar låta sig testas krävs det snarast en ändring av lagen: Vi måste kunna testa personer med utvisningsbeslut, även om det sker mot deras vilja.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson önskas mot bakgrund av detta svara på följande fråga:

Kommer ministern att verka för en ändring av lagen så att det går att tvångstesta personer med utvisningsbeslut, eller kan vi förvänta oss att ministern agerar på annat sätt i syfte att verkställa dessa utvisningar?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Se även:

Svar på skriftliga frågor av Björn Söder (SD), Ellen Juntti (M) och Maria Malmer Stenergard (M): Utvisning och covidtester (Extern länk)

Svar på skriftlig fråga av Maria Malmer Stenergard (M): Vägran av covidtest (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-01-15:

Svar på skriftlig fråga: Migrationspolitikens konsekvenser för pensionerna till sidans topp

Fråga 2020/21:1089 av Dennis Dioukarev (SD)

I sitt remissyttrande över Migrationskommitténs betänkande konstaterar Pensionsmyndigheten att den föreslagna migrationspolitiken kommer att påverka inbetalningarna till pensionssystemet och utgifter inom pensionsområdet. Man hänvisar sedan till sin egen rapport från 2016, som redan då konstaterade att nuvärdesnettokostnaden för pensionssystemet är 800 000 kronor per asylinvandrare. I praktiken betyder det att asylinvandrare som kommer hit inte arbetar och betalar tillräckligt i skatt för att kunna garantera sina egna framtida pensioner, än mindre stärka det framtida svenska pensionssystemet - snarare tvärtom enligt empirin.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför följande:

Hur ställer sig ministern och regeringen till det faktum att migrationspolitiken håller på att erodera de svenska pensionerna, och vidtar ministern några åtgärder inom sitt ansvarsområde i regeringen?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Pensionernas framtida storlek avgörs bland annat av den ekonomiska tillväxten och antalet sysselsatta i Sverige. Ju bättre det går för Sverige och ju lägre arbetslösheten är, desto högre blir de framtida pensionerna.

Sverige har sedan 2007 EU:s högsta sysselsättningsgrad. Det är en god förutsättning för våra framtida pensioner. I sammanhanget kan även nämnas den nyligen genomförda reformen med inkomstpensionstillägg. För att förbättra pensionen för dem som arbetat ett helt arbetsliv med låg inkomst kommer ett inkomstpensionstillägg på upp till 600 kronor per månad börja betalas ut från september i år. När det gäller de nyanlända så påverkas pensionssystemet av hur väl integrationen fungerar och hur snabbt man etablerar sig på arbetsmarknaden. Också där har det skett förbättringar.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-01-15:

Svar på skriftlig fråga: Höjt försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring till sidans topp

Fråga 2020/21:1104 av Maria Malmer Stenergard (M)

I en granskning nyligen riktade Riksrevisionen stark kritik mot regeringens insatser mot arbetskraftsexploatering. Den övergripande kritiken kan sammanfattas i att befintligt regelverk inte ger ett bra skydd mot exploatering och att regeringen inte har gett myndigheterna mandat eller tydliga uppdrag för att motverka arbetskraftsexploatering.

Granskningsrapporten pekar också på enskilda sakfrågor som ökar risken eller som innebär exploatering. En av dessa är att utländska personer riskerar att drabbas av till exempel oskäligt låg lön.

Bland annat för att minska risken för exploatering vill Moderaterna att försörjningskravet vid arbetskraftsinvandring höjs till en nivå som motsvarar heltid, enligt lägstanivå för kollektivavtal eller branschpraxis. Hittills har regeringen inte kommit med några förslag på en höjning av försörjningskravet för arbetskraftsinvandring.

I januariöverenskommelsens punkt nummer 21 står att "dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas". Samtidigt pekar Riksrevisionens granskning mot att försörjningskravet bör höjas, inte minst för att ge arbetskraftsinvandrare ett bättre skydd.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Avser ministern att ta några initiativ för att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-01-14:

Dags att förenkla för arbetskraftsinvandring till sidans topp

Debattörerna: Lär av Kanada och inför ett poängsystem

Erik Ageberg, Catharina Bildt Grape, Daniel Wiberg

Vad är problemet med Sveriges system för arbetskraftsinvandring? Vi kan börja med några exempel.

Företaget Lastvagnsservice i Härnösand hade behov av en lastbilsmekaniker med specifik kompetens som skulle kunna ersätta en tidigare medarbetare och hittade rätt person i Irak.

Migrationsverket satte utan möjlighet till dialog eller rimlig förklaring stopp för detta. Maskiningenjören Ali Omumi med familj blev efter nio år i landet utvisad för att hans förrförra arbetsgivare glömt att teckna några försäkringar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-01-13:

Minkkaos kan rädda ex-minister från riksrätt till sidans topp

Den danska S-regeringen kan avgöra om den tidigare borgerliga invandringsministern Inger Støjberg, Venstre, ska ställas inför riksrätt.

Insatsen är dock hög.

- Vågar Socialdemokratiet säga ja med fara för att själva hamna inför riksrätt för minkfrågan? säger statsvetarprofessorn Kasper Møller Hansen.

Den tidigare danska invandrings- och integrationsministern Inger Støjberg, Venstre, hotas av att ställas inför riksrätt för hennes olagliga instruktion i februari 2016 om att skilja asylsökande par åt där ena parten var minderårig.

Folketingspartier som Enhedslisten, Alternativet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance och Frie Grønne har meddelat att de ställer sig bakom en riksrättsprocess medan Dansk Folkeparti och Nye Borgerlige säger nej, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau.

Inte lämpligt för politisk debatt

Nu väntar alla på besked från regeringspartiet Socialdemokratiet och Støjbergs eget parti Venstre, som är Danmarks största oppositionsparti. Partiernas ställning i frågan väntas bli offentlig under torsdagen och då ska även De Konservative säga sitt. Statsministern Mette Frederiksen (S) har inte velat avslöja vilket håll det lutar åt.

- Jag tycker inte att det här är lämpligt för en politisk debatt. Det här handlar om juridik och om att man som minister självklart ska följa landets lagar, sade Frederiksen i lördags enligt Ritzau.

Det räcker med ett ja från antingen socialdemokraterna eller Venstre för att en majoritet i folketinget ska uppnås, men för S-regeringen kan ett ja leda till stora politiska konsekvenser i framtiden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-01-14: Støjberg: Största misstroendet man kan uttala (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 21-01-12:

Stiftet avgör om präst får behålla yrkestitel efter uttalanden om flyktingar till sidans topp

Med anledning av de Facebookinlägg som den vikarierande kyrkoherden i Mörrum-Elleholms församling Ivan Knezy skrivit så kommer domkapitlet i Lunds stift att starta en utredning för att se om kyrkoherden brutit mot sina vigningslöften.

I inläggen kallar han bland annat romer för arbetsskygga, skriver att han är orolig för att araber ska ta över Sverige, och anser även bland annat att EU såväl som regeringen och ärkebiskopen bidrar till det kristna Europas undergång.

"Vi startade själva ett tillsynsärende eftersom det blivit såpass uppmärksammat. Vi kommer nu ha samtal med kyrkoherden där han får lämna sina synpunkter och sedan ta ställning om det står i strid med hans vigningslöften", säger Eirik Ski, 1:e stiftsjurist i Lunds stift.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Stockholms Stadsmission 2020:

Online: Föreläsning - Ansökan om permanent uppehållstillstånd till sidans topp

/Föreläsningen rör personer som har uppehållstillstånd enligt "den nya gymnasielagen". Den hölls den 17 december men går att lyssna till i efterhand. Avvakta svart ruta samt testbild ca 5 minuter./

Moderator: Hannah Tennenbaum

Vi som kommer prata är Anders Roos, jurist på Skåne Stadsmissions Unga forum och Andrea Soldan, jurist på Stockholms Stadsmissions Unga Station.

Du som lyssnar kommer få information om bland annat:

+ Vilka krav Migrationsverket har på ditt jobb

+ Hur mycket du måste tjäna varje månad

+ Hur du skickar in din ansökan till Migrationsverket

+ Vilka papper du behöver skicka med din ansökan

+ Vad du kan göra om du inte hittat ett jobb innan ditt uppehållstillstånd löper ut

+ Vad du kan göra om du får avslag på din ansökan

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Obygdn 2021:

Min vän Ali - En afghansk pojkes kamp för ett annat liv till sidans topp

Minipocket av Anette Olofsson. Obygdn förlag 2021.

Pris: 120 kr inklusive frakt.

"Ali är den första i gänget som utvisas. Kanske trodde ingen av dem att Sverige verkligen skulle skicka tillbaka en ung människa till ett land i krig. Sverige - som ska stå för humanism och solidaritet, där alla ska bli respekterade."

"Mindre än två månader efter att Alis barn har fötts äger ett blodigt terrordåd rum på samma sjukhus i västra Kabul. Tre beväpnade män stormar in på sjukhusets förlossningsavdelning. De har förklätt sig till poliser och inne på avdelningen börjar de skjuta."

Min vän Ali är berättelsen om Ali som 16 år gammal flyr från Afghanistan för att söka en säkrare vardag. Efter ett par månader på flykt kommer han till Sverige - här har han hört att barn behandlas bra. Han finner sig väl tillrätta på HVB-hemmet och möter andra som också har flytt. Men efter tre år utvisar Sverige honom till Afghanistan. I Kabul är varje dag en kamp för mat och säkerhet. Trots löften om fredssamtal är våldet brutalt och under december 2020 rapporteras det dagligen om raketer och bomber. Ska han ge sig av igen?

Genom att köpa boken hjälper du Ali. Ge bort en bok till en vän, en granne och varför inte till en politiker. Allt ekonomiskt överskott går till Ali.

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Västerbotten 21-01-19: Efter tre år utvisades Ali från Västerbotten - hans öde blev bok (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rabén & Sjögren januari 2021:

Bok: Prinsen av Porte de la Chapelle till sidans topp

"Idag är det lördag och jag ska fly från Sverige. Det låter helt skadat. Det borde inte finnas ord för det som händer nu. Men orden finns och allt är på riktigt."

Efter tre år i Sverige kliver Salar på tåget i Malmö. Han vet inte vart han ska, bara att han måste fly igen. Kanske kommer han aldrig mer att träffa Karin och Albin. Han har blivit en del av deras familj, gått i skolan och lärt sig språket. Sedan kom avslaget.

När tåget rullar över bron stänger Salar av mobilen. Han orkar inte förklara, orkar inte ta farväl. Under en farlig resa genom Europa försöker han förtränga sin svenska familj. Men vissa saker försvinner inte, hur mycket man än blundar.

Salar hamnar i Paris och det provisoriska tältlägret vid Porte de la Chapelle. Där möter han Najib, som hjälper honom att hantera det svåra livet som flykting i Frankrike. Bland råttor, rädsla och polisrazzior växer en vänskap fram.

En mörk och ärlig roman om en ung människa som slåss för sin värdighet i ett omänskligt system.

Prinsen av Porte de la Chapelle är en fiktiv berättelse som bygger på verkliga omständigheter. Annelie Drewsen har gjort omfattande research och intervjuat ungdomar som lever på gatan i Paris - många av dem med starka band till Sverige.

Informationen från förlaget (Extern länk)

Beställning från Bokus (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-01-11:

Så tvingas migranter tillbaka med våld till sidans topp

Bok samlar skakande vittnesmål - och Sverige är medskyldigt

Silas Aliki

Påtvingad avklädning, bruk av skjutvapen mot oskyddade, frihetsberövanden utan tillgång till toalett eller mat och vatten, samt misshandel med och utan tillhyggen. Skenavrättningar, människor som kastats i vattendrag med bojade händer, och gränsbevakningspersonal som förstör eller stjäl egendom.

Detta är sånt som utförs mot människor på flykt som försöker korsa Europas yttre gräns, och som registrerats i "The black book on pushbacks", som släpptes på FN:s internationella migrationsdag den 18 december.

Boken är framtagen av Border violence montoring network, ett nätverk av organisationer som dokumenterar våldsincidenter vid EU:s gränser. I boken beskriver 900 människor på flykt sina erfarenheter av så kallade pushbacks som drabbat dem eller gruppen de färdats med. Totalt berörs drygt 12 000 personers erfarenheter.

En pushback definieras som "när en person tvingas tillbaka över en gräns utan att ges möjligheten att ansöka om asyl".

I praktiken innebär det att europeisk eller libysk kustbevakning kör så snabbt nära små, tungt lastade gummibåtar att det bildas svallvågor som trycker tillbaka båtarna från grekiskt eller spanskt territorialvatten.

Det kan också vara att personer handfängslas och lastas i bilar med nedkylande air condition påslagen på full effekt, för att köras tillbaka över nyligen passerade gränser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 21-01-14:

Fotoprojekt med flyktingar följs upp: "Jag är nyfiken" till sidans topp

För fem år sedan intervjuades ett hundratal flyktingar på sju förläggningsorter i landet och tusentals bilder från deras mobiltelefoner samlades in som en del av ett konstprojekt av konstnären Henrik Teleman.

Nu ska den tidigare chefen för Virserums konsthall göra en uppföljning av projektet.

"Jag är nyfiken. Man vill veta vad som har hänt", säger Teleman till P4 Kalmar.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 21-01-21:

12-åriga Zarah: "Jag vill att människor förstår" till sidans topp

Filmaren och regissören Sara Svärdsén har gjort en dokumentärfilm om 12-åriga Zarah Barati.

Zarah Barati ska utvisas till Afghanistan och filmen handlar bland annat om Zarahs tankar och känslor inför framtiden.

"Hon behöver vuxna som lyssnar på henne och få hjälp att höras", säger filmaren Sara Svärdsén.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.