fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 7 december 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 20-12-04:

Kompletterande förslag till Migrationskommitténs betänkande till sidans topp

I dag remitteras en promemoria med kompletterande förslag till Migrationskommitténs betänkande En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Syftet med förslagen är att den nya ordning som föreslås i betänkandet med tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel ska vara långsiktigt hållbar och inte leda till orimliga konsekvenser i enskilda fall.

Förslagen innebär en möjlighet till uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall för en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om förhållandet har etablerats redan i hemlandet. Det föreslås vidare en justerad tidpunkt för beräkningen av tremånadersfristen när det gäller undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för kvotflyktingar. Det föreslås också ändringar i den föreslagna bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter, så att barn och vissa vuxna ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Förslagen, som nu remitteras, föreslås träda ikraft den 20 juli 2021.

Hämta promemorian (Extern länk)

Läs remissvar från de instanser som har ombetts svara (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-12-04:

Nytt förslag: Större chans för flyktingar att återförenas till sidans topp

Regeringen vill göra det lättare för bland annat HBTQ-flyktingar att återförenas och har lämnat kompletterande förslag till Migrationskommitén.

Barn och vissa vuxna som saknar asylskäl, men har bott i Sverige, ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

"Det här är ett haveri som kommer leda till kraftigt ökad invandring", säger Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Expressen 20-12-04:

Större chans för hbtq-flyktingar att återförenas till sidans topp

Regeringen vill öka möjligheter till anknytningsinvandring för hbtq-flyktingar.

Det framgår av ett nytt förslag som nu går ut på remiss.

- Det här är väldigt betydelsefulla förslag som Miljöpartiet har jobbat för att få in, säger Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

I det förslag på Sveriges framtida migrationspolitik som skickades ut redan tidigare i höstas är tillfälliga uppehållstillstånd huvudregel för dem som bedöms vara flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Rätten till anhöriginvandring för dem är begränsad till kärnfamiljen. Det innebär att ett par ska ha bott tillsammans i hemlandet.

Enligt det nya, kompletterande förslaget ska undantag för det kravet kunna göras i fall ett par inte kunnat leva tillsammans på grund av att deras förhållande inte accepteras i den kultur paret levde i.

"Etablerat förhållande"

- Om du är till exempel homosexuell och kommer från ett land där det är förbjudet helt enkelt, då kan du inte bo tillsammans eller gifta dig. Vi öppnar en möjlighet för att i de fallen kunna återförenas i Sverige, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

- Men man måste kunna visa att det varit ett etablerat förhållande redan i hemlandet.

Hur ska man kunna visa det här?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-11-26:

Regeringen föreslår regler om säkra ursprungsländer till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om regler om säkra ursprungsländer. Förslagen ger Migrationsverket möjlighet att besluta om avvisning med omedelbar verkställighet om sökanden kommer från ett så kallat säkert ursprungsland.

Ett säkert ursprungsland är ett land där det allmänt och genomgående inte förekommer förföljelse. Om en asylsökande kommer från ett säkert ursprungsland är utgångspunkten att han eller hon inte har rätt till asyl, samtidigt som det alltid ska göras en individuell prövning. Enligt regeringen bör Migrationsverket ges i uppdrag att besluta om en förteckning över säkra ursprungsländer. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 maj 2021 vilket därmed är den tidigaste dagen som Migrationsverket kan ges i uppdrag att besluta om listan.

Migrationsverket har sedan en dom från EU-domstolen 2018 haft begränsade möjligheter att anse asylansökningar som uppenbart ogrundade och fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Detta eftersom EU-domstolen då slog fast att Sverige för att kunna tillämpa en sådan ordning behövde införa EU-rättens regler om säkra ursprungsländer. För att Migrationsverket återigen ska kunna besluta om detta föreslår regeringen därför att Sverige inför EU-rättens regler om säkra ursprungsländer i svensk rätt.

- Vi vill göra något åt mängden asylansökningar som uppenbart saknar asylskäl. Väldigt mycket tid och kraft på Migrationsverket går åt att hantera de här ansökningarna, så det är angeläget för oss att ge myndigheten mandat att upprätta en lista över säkra ursprungsländer, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-11-25:

Säkra länder-lista ska ge snabbare avvisningar till sidans topp

Regeringen vill införa en lista med säkra länder för att kunna snabbavvisa asylsökande som uppenbart saknar asylskäl.

Målet är att de nya reglerna ska vara på plats i maj nästa år.

- Det är en stor grupp som kan komma att omfattas av de nya reglerna, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

På torsdagen beslutar regeringen om en lagrådsremiss med regler om säkra ursprungsländer. Migrationsverket får då rätt att klassa en asylansökan som uppenbart ogrundad om den kommer från ett land på listan.

Få får stanna

Exakt vilka länder det handlar om står inte i lagrådsremissen. Det är Migrationsverket som senare ska sammanställa en lista.

Men statistik från Migrationsverket över avgjorda ärenden kan ge en fingervisning. Från vissa länder får mindre än fem procent bifall. Morgan Johansson nämner Uzbekistan, Ukraina, Albanien, Mongoliet och Georgien som exempel.

Hittills i år har exempelvis 1 038 ärenden från asylsökande från Uzbekistan avgjorts. Endast 21 av dem fick uppehållstillstånd.

Tidigare har Sverige haft ett snabbspår som främst användes för asylsökande från västra Balkan. Men en EU-dom 2018 satte stopp för det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-12-01:

FARR om lättnader i gymnasiereglerna till sidans topp

Regeringen har föreslagit att personer som haft uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska kunna få permanent uppehållstillstånd om de lyckas få minst ett års anställning, istället för två som praxis har varit. FARR har svarat på remissen. Vi välkomnar förslaget bland annat med tillägg att elever i särskolan behöver få undantag från förbudet mot subventionerade anställningar.

Det ser nu ut som att förslaget inte kommer att få majoritet i riksdagen på grund av att Centerpartiet har svängt i frågan, vilket FARR beklagar.

När förslaget skrevs hade regeringen anledning att tro att det skulle få majoritet i riksdagen, bland annat eftersom Centerpartiet redan hade ställt krav på lättnader för denna grupp av ungdomar på grund av pandemin.

FARR håller med Centerpartiet om att lagstiftningen är orättvis. Många ungdomar har missgynnats genom regeländringar och långa handläggningstider och borde ha fått samma möjlighet. Detta utvecklades närmare i FARR:s remissyttrande om "den nya gymnasielagen" när den kom. Men det är ändå alltför cyniskt att stödja gymnasiereglerna för att sedan låta de ungdomar som fått möjligheten falla på mållinjen.

Läs mer och hämta remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 20-11-30:

Nytt beslut kring gymnasielagen väntas till sidans topp

Snart väntas regeringen fatta beslut om att ändra reglerna för de unga vuxna som idag har tillfälliga uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

En del av dem kan utvisas när deras uppehållstillstånd går ut vid årsskiftet, och regeringen vill på grund av coronapandemin sänka jobbkraven för att få permanent uppehållstillstånd. Men det finns kritik.

Våra reportrar träffade några av de som nu söker jobb i hopp om att få stanna i Sverige, på Stadsmissionens rekryteringsträff i Stockholm

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 20-11-30: Sänkta krav för att få uppehållstillstånd - "Blev superglad" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 20-11-25:

Jimmie Åkesson mfl (SD): Regeringen ger amnesti under kuppartade former till sidans topp

Den tillfälliga migrationslagen har varit den största farsen i svensk rättshistoria. Nu presenterar regeringen ännu ett avsnitt i berättelsen om lögn, svek, och kryphål.

Lagen kom till i sviterna av migrationskrisen 2015, då till och med de mest idealistiska krafterna i Sverige tvingades möta verkligheten och erkänna att våra resurser inte var oändliga. Sverige befann sig i kris och en anpassning var nödvändig. Det infördes därför ytterst försiktiga krav på försörjningsförmåga för att hämta hit familjemedlemmar och även vissa lågt ställda krav på arbete för att få permanent uppehållstillstånd.

Kryphål och undantag

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-11-30:

Centern röstar emot ändring i gymnasielagen till sidans topp

Centerpartiet är emot en lättnad av gymnasielagen för ensamkommande.

Det skriver partiet i dag i ett inlägg på Aftonbladet Debatt.

Bland annat kallar de Miljöpartiets och Socialdemokraternas hantering av gymnasielagen för cynisk.

I debattinlägget som är undertecknat av Centerpartiets partiledare Annie Lööf och deras migrationspolitiska talesperson Jonny Cato , kommenterar de regeringspartiernas planer på en lättnad i den så kallade gymnasielagen.

Centerpartiet var 2016 med och släppte igenom lagen som bland annat innebär att ungdomar får stanna permanent i Sverige om de slutför sina studier och hittar ett arbete.

- Vi tycker att den lagstiftningen var dålig redan när vi släppte igenom den. Men vi valde att släppa igenom för att ge de här ungdomarna en andra chans, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson.

Han och partiet anser att det saknas en långsiktig lagstiftning och anser att gällande regler ändras för mycket

- Vi kan inte göra så mycket förändringar. Vi kan inte hålla på och lappa och laga hela tiden, säger han.

Kommer rösta nej

Regeringspartiernas förslag innebär bland annat att de vill förlänga tiden som ungdomarna har på sig att få ett jobb från gällande sex månader till tolv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Annie Lööf och Jonny Cato i Aftonbladet debatt 20-11-30: Cyniskt av S och MP att ändra

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

TT / AB 20-12-01:

LO kritiskt mot lättnad i gymnasielagen till sidans topp

Regeringens förslag om lättnader i gymnasielagen i form av kortare anställningstid får tummen ner av LO.

Det är också oklart hur många som egentligen blir hjälpta av förslaget, enligt Migrationsverket.

Regeringen vill införa flera lättnader i gymnasielagen. Dels handlar det om att de ensamkommande unga som omfattas av lagen ska få ett år på sig att hitta ett jobb, i stället för som i dag sex månader.

Detta kräver en lagändring som riksdagen måste rösta om, och i går meddelade Centern, som var tungan på vågen när gymnasielagen röstades igenom 2018, att de tänker rösta nej.

Men regeringen vill också ändra hur lång anställningstiden måste vara för permanent uppehållstillstånd. I stället för två år, ska anställningen bara behöva sträcka sig ett år. Här räcker det med en förordningsändring, och den kan regeringen fatta beslut om själv.

"För kort tid"

Redan har förslaget varit ute på remiss och tanken är att förordningsändringen ska träda i kraft redan nu på torsdag.

Remissinstanserna fick därför bara knappt fyra dagar på sig att skicka in sina svar.

Den fackliga centralorganisationen LO säger nej till förslaget.

"LO anser inte att en tidsbegränsad anställning som "är avsedd att vara under minst ett år" på något sätt utgör en garant för att försörjningskravet ska anses uppfyllt", skriver ordföranden Susanna Gideonsson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-12-01:

Majoritet mot regeringen om gymnasielagen: "Måste lyssna" till sidans topp

En majoritet bland riksdagspartierna är mot regeringens förslag om lättnader i den omtvistade gymnasielagen. Det innebär att förslaget kan dras tillbaka.

- Nu måste regeringen lyssna på riksdagen, säger Maria Malmer Stenergard (M), till SVT Nyheter.

Gymnasielagstiftningen från 2018 har gjort det möjligt för tusentals ensamkommande asylsökande, som fått avslag på sin asylansökan, att stanna i Sverige för att läsa på gymnasiet. Den som lyckas att få en varaktig anställning inom sex månader kan få permanent uppehållstillstånd.

I början av oktober föreslog Socialdemokraterna och Miljöpartiet en rad förändringar i lagen, bland annat att en tidsbegränsad anställning i ett år i stället för två ska räcka för att få uppehållstillstånd.

Majoritet mot ändringen

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 20-12-01: Hamse efter beskedet om nya gymnasielagen: "Känner mig maktlös" (Extern länk)

Läs fler debattinlägg om gymnasiereglerna, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

InfoMigrants 20-12-07:

Från Afghanistan/ German courts repeal more than 5,600 Afghan asylum rejections till sidans topp

Administrative courts across Germany have issued repeals in 5,644 negative decisions of Afghan nationals seeking asylum in the first nine months of 2020.

Afghan asylum seekers lodged appeals in a total of 9,557 cases against negative decisions taken by the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). The success rate of the appeals, about 59%, was first reported last week by the Funke Media Group.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-11-24:

Från Irak/ Fördrivna som misstänks för" kopplingar till IS" riskerar nya övergrepp till sidans topp

Amnesty International konstaterar i en ny rapport att tusentals fördrivna irakier som misstänkts för att på något sätt kunna kopplas till den väpnade grupp som kallar sig Islamiska staten och som redan utsatts för godtyckliga frihetsberövanden, påtvingade försvinnanden och orättvisa rättegångar nu riskerar att utsättas för nya övergrepp. Detta efter att irakiska myndigheter har beslutat att stänga ner flyktingläger trots att det saknas förutsättningar för att personerna ska kunna återvända hem på ett säkert sätt.

Rapporten Marked for Life: Displaced Iraqis in cycle of abuse and stigmatization avslöjar hur de centrala irakiska myndigheterna, tillsammans med Kurdistans regionala regering (KRG), fortsätter att stigmatisera fördrivna personer som misstänks för kopplingar till IS genom att hindra att de får tillgång till handlingar som är nödvändiga för anställning, utbildning, sociala förmåner och fri rörlighet. Tusentals familjer i Irak känner fortfarande inte till vad som hänt deras försvunna nära och kära eller var de befinner sig.

De senaste veckorna har irakiska myndigheter drivit på stängningen av olika läger, däribland lägren Ninewa och Karbala i Bagdad, vilket utsätter tusentals personer för fara när de istället hamnar i osäkra tillfälliga boenden eller har skickats tillbaka till områden som de ursprungligen kom ifrån, trots att många känner en rädsla för vad som då kan hända.

-De irakiska myndigheterna och KRG måste omgående ta itu med den pågående kollektiva bestraffningen av internflyktingar som misstänks för band till IS, och det måste ske som en integrerad del i de nationella planerna när det gäller att stänga lägren. De här "kopplingarna" kan ju ibland bara bestå av rykten. De här lägren är för tillfället den enda möjligheten för tusentals människor att kunna söka skydd, säger Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för arbetet med flyktingar och migranter vid Amnesty Sverige.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-11-25:

Från Syrien/ Militärtjänst i Syrien ger grund för flyktingstatus enligt EU-domstolen till sidans topp

Den som tvingas till militärtjänst i Syrien kan få flyktingstatus. Vår jurist Karl Nilsson förklarar EU-domstolens avgörande i mål C-238/19 (EZ mot Tyskland) som kom den 19 november 2020.

Bakgrund

Ärendet gäller en man som flytt Syrien innan han börjat sin militärtjänstgöring. Mannen menar att han kommer att tvingas göra militärtjänst och därigenom att delta i den väpnade konflikten.

Enligt EU:s skyddsgrundsdirektivet artikel 9 kan bestraffning för att vägra militärtjänst utgöra förföljelse i flyktingkonventionens mening om tjänstgöringen skulle innefatta krigsbrott eller brott mot mänskligheten. Den tyska förvaltningsdomstolen i Hannover begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ärendet. EU-domstolen har uttalat sig i ett antal delfrågor som den tyska domstolen har ställt angående tolkningen av denna bestämmelse.

Kan inte ställas krav på formell ansökan om att slippa militärtjänst

Enligt EU-domstolen kan det inte ställas krav på att den sökande måste ha ansökt om att undantas från tjänstgöring om landet saknar lagar eller ansökningsprocesser för att medge en sådan ansökan, vilket är fallet i Syrien. Eftersom det är ett brott att vägra militärtjänst i landet är det inte heller rimligt att kräva av den sökande att exponera sig för myndigheterna genom att formellt ansöka om att undantas.

Hög risk att tvingas begå krigsbrott eller brott mot mänskligheten

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-12-02:

Från Syrien/ Militärtjänstgöring i Syrien är nu en generell grund för skydd till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sin rättsliga styrning om Syrien. Uppdateringen innebär att en person som återvänder till Syrien och riskerar att kallas till statlig militärtjänstgöring nu löper en generell risk att utsättas för förföljelse. Därmed är utgångspunkten vid prövningen att de ska beviljas flyktingstatus i Sverige.

Enligt en ny EU-dom, vars utslag är rättsligt bindande för medlemsstaterna, har den syriska armén vid upprepade tillfällen begått krigsförbrytelser. Domstolen konstaterar att inbördeskriget leder till att alla värnpliktiga, oavsett förbandstillhörighet, direkt eller indirekt kommer att delta i krigsförbrytelser, och att det är grund för skydd.

Parallellt har Migrationsverket tagit del av ny landinformation från bland annat EASO* och den danska migrationsmyndigheten (DIS). Den visar att i princip alla som kallas till militärtjänstgöring i den syriska armén numera löper risk att sättas in i frontstriderna, bland annat i Idlib-provinsen i nordvästra Syrien. FN har flera gånger under kriget konstaterat att den syriska armén begår upprepade krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

- Alla värnpliktiga riskerar numera att tvingas utföra eller medverka till att utföra krigsförbrytelser. Att riskera att behöva utföra eller medverka till krigsförbrytelser är grund för att beviljas skydd i Sverige, säger tf rättschef Carl Bexelius.

I det uppdaterade rättsliga ställningstagandet skriver rättschefen därför att personer som riskerar att kallas till militärtjänstgöring i den syriska armén vid ett återvändande till Syrien löper en generell risk att utsättas för förföljelse. Därmed är utgångspunkten vid prövningen att de ska beviljas flyktingstatus i Sverige.

Enligt det rättsliga ställningstagandet kan det i undantagsfall vara så att en person bedöms få en militär position i Syrien som vare sig direkt eller indirekt innebär risk för att delta i krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. I dessa fall ska bedömningen om personens skyddsbehov göras utifrån övriga individuella omständigheter.

Hämta det rättsliga ställningstagandet RS/022/2020 (Extern länk)

Referat av EU-domen C-238/19 med länk till domen i föregående Asylnytt (Extern länk)

Migrationsverkets referat av EU-domen C-238/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

EU-domstolen 20-11-25:

EU-domstolen: Avslag på visumansökan ska innehålla orsak och vilket land som invänt till sidans topp

Ur pressmeddelande: En medlemsstat som fattar ett beslut om avslag på en ansökan om Schengenvisering på grund av en invändning som framställts av en annan medlemsstat är skyldig att i sitt beslut ange namnet på den medlemsstat som framställt invändningen och det specifika avslagsskäl som tillämpats med anledning av denna invändning, vid behov åtföljt av skälen för invändningen. (...) Domstolen slog (...) fast att domstolarna i den medlemsstat som har fattat ett beslut om avslag på en viseringsansökan på grund av en invändning från en annan medlemsstat inte kan pröva huruvida denna invändning är lagenlig i sak. Det är därför som den medlemsstat som har fattat beslutet om avslag på viseringsansökan även, i detta beslut, ska precisera vilken myndighet som sökanden kan vända sig till för att få kännedom om de rättsmedel som finns tillgängliga för detta ändamål i den medlemsstat som har framställt invändningen.

Pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Läs domen i Mål C-225/19 och C-226/19 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets längre referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-12-03:

Spanien/ Turistparadiset nya målet för migranter - oroar öborna till sidans topp

Antalet migranter som som tar sig till Kanarieöarna har tiodubblats i år. Istället för turister har den spanska ögruppen tagit emot över 20 000 människor på flykt från fattigdom i Afrika. 500 beräknas ha dött under färden över Atlanten, rapporterar SVT:s utsända från Gran Canaria.

En anonym migrant berättar att han betalat 350 Euro, närmare 4000 kronor och allt familjen ägde, för båtfärden från Senegal. En resa som tog 15 dagar.

- Vi var 129 personer ombord på båten. Det enda jag vill är att arbeta, berättar mannen för SVT:s utsända.

Han är en av uppskattingsvis 20 000 afrikanska migranter som tagit sig till öarna hittills i år. Det är tio gånger så många som förra året. Den kanariska befolkningen talar om en migrantkris och känner sig svikna av EU:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

AYS 20-12-02: Why more people arrive on the Canary Islands (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Democracy 20-12-07:

Spanien/ Trying to stay afloat: migrants reopen route to the Canary Islands till sidans topp

As COVID-19 measures close borders within Africa, migrants find new ways to stay mobile.

María Hernández Carretero, Ida Marie Savio Vammen

A WhatsApp voice message came in from Moustapha Diouf a little over a month ago. "It has started again," he said, "the pirogues are heading to the Canary Islands. The route has picked up again." Diouf is one of the spokesmen of AJRAP, a small association of migrant deportees in Thiaroye-sur-Mer, a fishing community on the outskirts of Dakar, Senegal. By this he meant that traditional pirogue fishing boats are once again filling up with West African migrants ready to brave the Atlantic Ocean to reach Europe. More than a thousand migrants reached the Spanish archipelago within few days. It's a development that alarms and saddens Diouf. He knows from experience that such journeys can end up having lethal consequences for the migrants involved and create deep wounds of grief in local communities. But he is not surprised that people are leaving.

Since 2015, increasing activity on the so-called Western African Maritime Route has led to rumours that the route was about to open up again. And for years, Diouf has worried that the local youth would follow in his own footsteps and those of the more than 32,000 migrants who arrived in the Spanish Canary Islands in 2006. This is why AJRAP seeks to raise awareness of the dangers of irregular migration and to push officials and international NGOs to create alternative livelihood options for the youth. Diouf knows it is an almost impossible mission. Young men, like those of his generation, are ready to "dem ba dee" - go or die trying. "You have to understand that young people are tired of poverty and of the lack of fish and of job alternatives," he said. "They can't stay put anymore."

Arrivals in Spain continue to climb

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-11-20:

Österrike/ Chain pushbacks to Bosnia amid growing evidence of widespread abuse till sidans topp

Amid mounting evidence of widespread and severe violations along the Balkan route, Austrian police have reportedly been involved in several cases of pushbacks to Slovenia followed by chain pushbacks to Bosnia. A complaint has been filed against Austrian police but authorities deny that the people involved requested asylum prior to expulsion.

According to reports from media and the NGOs, Austrian police in two incidents in September expelled groups of people across the border to Slovenia despite their requests for asylum. In the first incident from 5 September reported by No Name Kitchen and documented by the Border Violence Monitoring Network (BVMN), five men from Syria, Tunisia, and Morocco were detained in the village of Laafeld and subsequently pushed back through Slovenia and Croatia to Bosnia, suffering humiliations at the hands of police along the way, lacking translation and denied their right to apply for asylum.

The second incident from 28 September documented by ECRE member asylkoordination österreich involved seven Moroccans who were picked up by Austrian police in a corn field near the village of Halbenrain. While police acknowledge that they were registered and handed over to Slovenian officials, the Interior Ministry denies that they had expressed the will to apply for asylum prior to being expelled. Lawyer Clemens Lahner, representing one of the expelled in complaint against Austrian police points out that every refugee is aware that they have to request asylum and his client explains that he did so several times in English and French. Spokesperson and asylum expert at asylkoordination österreich , Lukas Gahleitner-Gertz stated: "Our documentation of cases indicate that the government is well aware of the push-back route starting at the Southern border of Austria going down to Bosnia. The government's denial about the asylum requests is not credible and also contradicts its own argumentation about Austria being a main country of destination for refugees."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-12-04:

Storbritannien/ UK: A New Deal to Curb Channel Crossings till sidans topp

The UK and France have reached a new agreement aimed at curbing migration across the Channel, including an increase in police patrols at French shores and investments in surveillance technologies. A deportation flight to Jamaica took off on 2 December despite links to Windrush scandal and protests.

Priti Patel and her French counterpart Gérald Darmanin have signed a new agreement aimed at preventing people from crossing the Channel in small boats. Based on the agreement that came into force on 1 December, the number of French police patrolling 150km of French coastline will be doubled and their equipment with surveillance technologies including drones, radar equipment, cameras, and optronic binoculars will be promoted. Announcing the joint agreement, the Home Secretary said it would "make a difference" to the numbers and stressed that "French authorities have stopped over 5,000 migrants from crossing into the United Kingdom, we've had hundreds of arrests and that's because of the joint intelligence and communications that we share between both our authorities."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Rädda Barnen 20-12-04:

Rapport lyfter ensamkommandes röster: "Jag missar ju bara min tid liksom, mitt liv" till sidans topp

I Rädda Barnens aktuella rapport I väntan på livet, lyfts röster från ungdomar som kom ensamma som barn till Sverige under 2015-2016. Ofta efter en livsfarlig flykt. I rapporten skildras starka berättelser som visar på stora brister i stödet från samhället.

I rapporten beskrivs hur dessa ungdomar drabbats hårt av Sveriges bristande kapacitet att ta emot och hantera ett ökat antal asylärenden. Rädda Barnen har mött många av dessa barn och unga, och sett hur de fallit mellan stolarna. Kontrasten mellan vilket stöd som de kan få innan och efter 18-årsdagen, är mycket stor. På grund av detta har de hamnat i olika former av utsatthet, där deras tillvaro i Sverige hänger på en skör tråd.

- Jag missar ju bara min tid liksom, mitt liv, säger Ali 19 år, som kom till Sverige 2015.

Ungdomarnas berättelser, tillsammans med erfarenheterna från professionella och ideella som mött ungdomarna i Rädda Barnens verksamheter, visar hur den så kallade gymnasielagens krav ofta ter sig orimliga att nå upp till.

- I våra verksamheter ser vi stora behov som grundar sig i psykisk ohälsa, konstanta flyttar, hemlöshet och en utbredd känsla av hopplöshet. Ett återvändande till ursprungslandet ses många gånger inte som ett alternativ, då det för de flesta innebär stora risker. Vi möter unga som förmedlar en stark vilja att vara en del av det svenska samhället; att studera och etablera sig på arbetsmarknaden, men framtiden för ungdomarna står fortfarande på spel, säger Maria Frisk, Sverigechef på Rädda Barnen.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 20-11-24:

Brand på flyktingboende i Ronneby - misstänkt mordbrand till sidans topp

Branden på ett flyktingboende i Ronneby under tisdagsmorgonen misstänks vara anlagd. Branden startade i trapphuset och kunde snabbt släckas av de boende.

Det var strax innan klockan sex på tisdagsmorgonen som räddningstjänsten larmades till en brand på ett flyktingboende i Ronneby. Enligt räddningstjänsten hade det brunnit i entrén och vid trappan upp mot ovanvåningen till huset.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 20-11-24: Migrationsverket ser ingen hotbild mot boendet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-12-03:

Migrationsverket planerar att lämna Borlänge och Visby till sidans topp

Antalet personer som söker asyl i Sverige har successivt minskat de senaste åren. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets lokala närvaro runt om i Sverige. Därför planeras nu för en avveckling även av kontoren i Borlänge och Visby.

Tidigare i höstas beslutade myndighetens generaldirektör Mikael Ribbenvik att verksamheten i Mariestad, Borås, Jönköping och Högsby ska avvecklas 2021. Nu föreslås även en avveckling av verksamheten i Borlänge och Visby under nästa år.

Bakgrunden är minskningen av antalet asylsökande de senaste åren. Därmed minskar också behovet av tillfälliga boendeplatser för asylsökande. Planen är att alla tillfälliga boendeplatser för asylsökande i Dalarnas län ska avvecklas under 2021. På Gotland är boendeplatserna redan avvecklade.

- Det är väl fungerande verksamhet med kompetenta medarbetare i både Borlänge och Visby, och det är naturligtvis ett tungt besked för våra medarbetare som arbetar där, säger regionchef Veronika Lindstrand Kant.

I Borlänge finns en mottagningsenhet och enhet för kontaktcenter. I Visby finns en enhet som byggdes upp för mottagningsverksamhet 2015, men som i dag främst arbetar med handläggning av arbetstillståndsärenden. Totalt arbetar cirka 80 medarbetare på de två orterna.

Om gd Mikael Ribbenvik fattar beslut om avveckling senare i december inleds en omställningsprocess med förhandlingar, eventuella omplaceringar och andra åtgärder.

- Först efter det kan vi säga något om hur många som riskerar bli uppsagda, säger Veronika Lindstrand Kant.

Hon säger vidare att det är svårt att bedöma hur många asylsökande som kommer att behöva flytta som en följd av avvecklingsplanerna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-12-01:

Nya områden listas för asylsökande som väljer att bo i eget boende till sidans topp

Nu har Migrationsverket upprättat en ny förteckning över de anmälda områdena i Sverige som anses ha sociala utmaningar. Den asylsökande som väljer att bosätta sig i något av dessa områden kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. Förteckningen börjar gälla den 1 januari 2021 och ersätter nuvarande sammanställning.

Den nya förteckningen som börjar gälla den 1 januari kommer att likna den som gäller idag. Det är några nya områden som tillkommit, samtidigt som flera områden plockas bort. Det är endast tre kommuner, Filipstad, Perstorp och Åstorp, som anmält kommunen i dess helhet. I den nu gällande förteckningen är det elva kommuner som är anmälda i sin helhet.

Flitig användning av adressöktjänsten

För att den asylsökande ska kunna kontrollera ifall adressen han eller hon överväger att flytta till är i ett utsatt område har en söktjänst introducerats på Migrationsverkets webbplats.

- Söktjänsten har använts flitigt under både sommaren och hösten, säger Jaqueline Bajo Lundberg, processledare i område asyl.

Inför framtagandet av den nya förteckningen har länsstyrelsernas roll förstärkts. Tidigare har de haft möjlighet att yttra sig om de områden som kommunerna ville anmäla. Från och med 15 augusti 2020 får kommunerna inte anmäla ett område som länsstyrelsen har haft invändningar emot om det står klart, enligt länsstyrelsen, att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-11-27:

Spanien/ Atlantic route: Containment, return, deterrence - response to sea arrivals till sidans topp

The Spanish government does not agree to transferring migrants who arrive in the Canary Islands to the Spanish mainland, despite reception offers from several regions. Instead, it seeks to cooperate with African states on returns and deterrence.

The Spanish government remains firm on not transferring migrants who arrive in the Canary Islands to the Spanish mainland, despite demands from the islands' government as well as reception offers from the regional governments of Extremadura, Valencia, Navarre, Basque Country, Castile and León, and from the city of Barcelona. EL Pais reports that 1,800 vulnerable people have been transferred to the mainland between September 2019 and October 2020. Further, about 200 people have been deported and an undetermined number managed to travel to the peninsula with their own means. With about 17,000 arrivals in 2020, thousands remain stuck on the islands. According to the Spanish government, transfers to the mainland would be a pull-factor for more arrivals and European partners would not tolerate such move. Instead, it counts on returns and on expanding reception capacities on the islands.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 20-12-04: Pier of shame dismantled after ombudsman denounces human rights violations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-11-30:

Italien/ Italian institutional racism kills again till sidans topp

A group of grassroots associations, collectives and NGOs released a statement on the story of Caserma Serena, reception centre in Treviso (north-eastern Italy) and on the death of Chaka Outtara, who killed himself after being arrested and put in isolation for claiming his rights.

Caserma Serena is a reception centre managed by Nova Facility, which hosted - until the summer - 300 people. At the end of the first lockdown in May, a number of positive cases among workers and residents, forced the structure to impose a new quarantine. As usual, for non-citizens, health provisions apply only in restrictive terms. No isolation of COVID-positive residents, no continuous testing. In two months, the number of positive cases rose from 2 to 250.

While the whole of the country freed itself from fear and restrictions, residents were thrown into a new nightmare.

The protests on which Italian media have feasted took place in the centre, the only way for the residents: "to rebel against an overwhelming detention-like situation and against the disregard of minimal humane standards".

At the end of July a new quarantine is imposed and the Caserma Serena is pointed at as the largest covid-19 hotbed in Italy. Residents are accused of being super-spreaders, not only by the right-wing [...] but also by a 'left-wing' which reveals itself weak and hostile when migrants rebel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 20-12-03:

Grekland/ Commission and Greece agree on plan for a reception centre in Lesvos till sidans topp

Today, the Commission concluded a memorandum of understanding with Greek authorities and EU agencies to better manage migration and asylum processes and to establish a new reception and identification centre on the island of Lesvos by early September 2021.

Commissioner for Home Affairs Ylva Johansson said: "This is about people and their basic right to feel safe. This agreement is an important step towards a sustainable solution in Lesvos and in making sure that a situation like Moria can never happen again. It is also an important step in changing how we approach migration management and it paves the way for bringing into practice the guiding principles of the new Pact on Migration and Asylum."

Today's agreement sets out the following areas of cooperation between the Commission, the Greek authorities and the EU agencies:

Development and construction of a multi-purpose centre designed to provide adequate conditions and to operate with swift, fair and effective procedures.

Improved management of arrivals through implementation of full reception and identification procedures, including screening upon arrival with health checks and security checks.

Seamless asylum and return procedures and integration measures to ensure that nobody's application is left untreated for prolonged period of time and persons in need of international protection are better supported.

Reception conditions in line with EU law taking into account international standards and best practices, notably with regard to health, security, sanitation, food, information provision and counselling, clothing and non-food items, and common areas, with special focus on families and children.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-11-24:

Frankrike/ Fransk polis kritiseras för våldsamt ingripande till sidans topp

I Frankrike får polisen i Paris kraftig kritik efter ett ingripande mot flyktingdemonstranter på måndagskvällen, som urartade i våld.

På den ena tv-bilden efter den andra syns poliser slå och sparka aktivister, till synes utan anledning. På en annan ser man hur en polisman lägger krokben för en förbispringande demonstrant, samtidigt som flera poliser hörs skrika: "Försvinn!".

Bilderna har idag upprört många fransmän. Polisens högste chef inrikesminister Gerald Darmanin skrev på Twitter att han upplevde bilderna chockerande och begärde direkt att händelsen ska utredas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Human Rights Watch 20-11-25: Paris police continue to harass homeless migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Oxford Journal of Refugee Studies 21-01-05:

Storbritannien/ Forced unemployment or undocumented work till sidans topp

The burden of the prohibition to work for asylum seekers in the UK

Nuria Targarona Rifa, Giorgia Donà

Abstract

The paper examines asylum seekers' perceptions of the prohibition to work policy through the lens of burden(s). Drawing from individual interviews with asylum seekers and key informants and group discussions, the findings show the multiple-economic, social, and emotional-burdens that the prohibition to work inflicts on asylum seekers and problematizes the static understanding of burdens to reveal the processes of 'becoming' a burden on others. A comparison of enforced joblessness and undocumented work highlights the benefits of being able to work, even when this is risky, and the different burdens associated with the choice to not work, and consequently experience forced unemployment, or to break the rules and work in the undocumented sector. The concept of the burden paradox highlights the inconsistencies between the UK government's goal to minimize burdens for asylum seekers and the host society and its policy implementation that increases them for both.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Local 20-11-27:

Danmark/ 'Football is universal': Why women in asylum centres are taking up football till sidans topp

Volunteers at Asylum United organise weekly football training for female asylum seekers in Denmark as a way to help them keep fit, meet local women and break up the monotony of life in a reception centre.

One Monday afternoon, someone knocked on the door to Afifa Alqhadev's room.

"Do you want to play football with us today?", a young woman asked.

Alqhadev said no. She did not like football. It was a man's sport, and she had never tried it before.

"But then she told me to come anyway. And it was nice," Alqhadev says.

Afifa Alqhadev is 46 years old. She comes from Syria, but now she lives at Sandholm, an asylum centre north of Copenhagen in Denmark, with her husband and their two kids. This is their home now. For how long they do not yet know, but at least while their case is being processed by Danish authorities.

In the first nine months of this year 1,137 people applied for asylum in Denmark. Like Alqhadev, many of them are from Syria. Upon reaching Denmark and applying for residence they are housed in shelters where they can remain for many months while waiting for their future to be decided.

This is why Asylum United decided to organise football training at asylum centres around Denmark. Since 2012, the group's volunteers have knocked on doors weekly to ask women to play football - or just play around outside - with them.

One of the volunteers, Frederikke Winther, explains that Asylum United aims to create a social community for the women to thrive better both physically and psychologically.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migreurop 20-12-02:

Europa/ Locked up and excluded till sidans topp

Informal and illegal detention in Spain, Greece, Italy and Germany

The report of Migreurop "Locked up and excluded": Informal and illegal detention in Spain, Greece, Italy and Germany" looks back at how four EU member states practiced the administrative detention of non- nationals in 2019. The report shows how, in both first arrival countries such as Italy, Greece and Spain and in a presumed destination country, Germany, the detention of non-nationals is evolving, taking new forms and based on new grounds. In particular, this report argues that, in 2019, administrative detention was increasingly happening outside or at the margins of existing legal frameworks. We consider that locking migrants up without respecting or by bending existing legislations amounted to a generalization of ad hoc and informal detention and that it led to the further precarisation and deterioration of detention conditions.

The recent release of the New Pact on Migration and Asylum has triggered debates about whether this proposal by the European Commission will improve the situation of migrants and asylum seekers and the way migration is governed in the EU. This report shows that many of the practices proposed in the Pact are in fact already been taking place in member states and that they are harmful for migrants and asylum seekers.

The way detention is evolving in different member states is not homogenous across EU territory. The form, modalities and grounds taken by administrative detention depend on national contexts and on the geographic position of each member state in the EU border regime. The Migreurop network has long argued that the EU has developed a regime of migration and border governance that is premised on an unequal sharing of control duties within and outside the EU territory, with peripheral member states tasked to filter unwanted mobilities on behalf of their northern and western counterparts. Within this system, the twin practices of detention and deportation have been playing a key role.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-12-03:

Bangladesh/ Rohingyer: Tvingas till flykting-ö till sidans topp

Bangladesh har inlett förflyttningen av myanmariska rohingyer från eländiga flyktingläger. Men de nya anläggningar som byggts ligger på en översvämningshotad ö, och rohingyer vittnar för AFP om att de tvingas dit.

Flyktingarna kommer från grannlandet Myanmar, där de flydde från en mycket kontroversiell militäroffensiv 2017. Sedan dess har de bott i fattiga och svåröverskådliga läger som enligt Bangladeshs myndigheter präglas av narkotikagäng och extremister.

Utrikesminister A K Abdul Momen beskriver det som en klar förbättring för dem som får flytta till ön Bhashan Char, där bostäder för 100 000 personer förberetts.

- Det är väldigt trångt i de nuvarande lägren. De åker frivilligt, säger ministern enligt nyhetsbyrån AFP, och kallar uppgifter om motsatsen för "en jäkla lögn".

Rest sig ur havet

Enligt nyhetsbyråns poliskällor inleddes förflyttningen av de första familjerna, uppemot 1 000 personer, från Cox's Bazar-området till hamnstaden Chittagong på torsdagen. Därifrån ska de slussas ut till Bhashan Char, som ligger några kilometer väster om en större - tidigare befolkad - ö, och några landmil väster om Chittagong.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Respond 20-11-30:

Libanon/ Social Protection in Lebanon and its (Non)Extension to Refugees till sidans topp

By Johanna-Maria Huelzer, Alli Divine | Lebanon Support

The Lebanese social protection system is fragmented, inefficient, and highly privatised. Available social services are insufficient, leaving the poorest and most vulnerable of the Lebanese population, without systematic support of their basic needs. This lack of provision exposes the urgent need for substantial reform of the official Lebanese social protection system. One of the many outgrowths of a "laissez-faire", neo-liberal approach to governance, adopted by the Lebanese authorities, is the lack of social protection mechanisms, which has become more visible following the influx of Syrian refugees in 2011. The presence of an estimated 1.5 million Syrians refugees, and around 18,000 of other origins, is not only straining Lebanese infrastructure, and public services, but also pressurring vulnerable Lebanese communities. Negligent and exclusionary social policies, increase the insecurities of the marginalised, and subsequently fuels hostilities with the refugee population. Those resentments are present in public discourses, and used as a tool in political power struggles.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Journal of Migration and Health 20-12-05: Tackling COVID-19 in informal tented settlements (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

TT / AB 20-12-06:

Lång väntan på medborgarskap efter "snabblag" till sidans topp

En ny lag som skulle snabba på handläggningstiden i migrationsärenden har tvärtom blivit en bromskloss. Väntetiden för att få besked om medborgarskap har ökat med 70 procent sedan lagen infördes 2018, rapporterar SVT Nyheter.

Nästan 100 000 ansökningar har hittills kommit in till Migrationsverket som utnyttjar den lagliga rätten att begära ett avgörande inom en månad - och den stora tillströmningen har skapat ett moment 22.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-11-20:

Europa/ Study on the implementation of border procedures reveals major flaws till sidans topp

Last week, ECRE's contribution to the implementation of asylum procedures at the border, has been published by the European Parliament Research Service (EPRS) which commissioned it. The entire European Implementation Assessment paper on border procedures contains three parts. Besides the in-house research conducted by the EPRS itself, there is also part on the legal assessment of Article 43 on border procedures carried out by Dr Galina Cornelisse and Dr Marcelle Reneman of the Free University of Amsterdam, and the comparative analysis on the application in practice of Article 43 of the Asylum procedure directive that was carried out by ECRE (p.145 and further).

The study carried out by ECRE covers seven countries: France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Spain and Portugal. The study relies on desk research and a variety of sources including qualitative and quantitative information on national practices extracted from the Asylum Information Database (AIDA) managed by ECRE. National experts from the analysed countries further provided thorough and valuable feedback.

Member States' practice differs significantly when it comes to both the design and use of the border procedure, as allowed by the discretionary nature of Article 43 recast APD. However, similarities occur: whether applied at land, sea or air borders, border procedures involve a variety of authorities and they are invariably characterised by short deadlines for decision-making and for lodging appeals, a lack of information to (potential) applicants, and reduced accessibility for interpreters, NGOs and legal aid providers. This due to the locations where procedures are conducted and where applicants are (officially or de facto) detained. The evidence suggests a more restrictive approach to protection claims in border procedures compared to similar caseloads examined in regular procedures, and further suggests that significant protection gaps result from the unavailability or inadequacy of procedural guarantees.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

CRC / Elena legal update 20-12-04:

FN:s barnrättskommitté underkänner åldersbedömning i Spanien till sidans topp

/unofficial translation by the EWLU Team:/

Violation of Articles 3, 8, 12 and 20(1) CRC for failing to provide necessary safeguards for unaccompanied children in age determination process

On 24 November 2020, the Committee on the Rights of the Child adopted its views under article 6 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (CRC), concerning communications CRC/C/85/D/37/2017 and CRC/C/85/D/38/2017 submitted by authors LD and B.G., respectively. The Committee decided to discontinue the communication by LD due to the loss of contact.

B.G., despite claiming to be a child, was arrested and detained in prison without an age assessment carried out. Consequently, the counsel for BG unsuccessfully lodged a request for interim measures to suspend BG's expulsion and to transfer him to a centre for minors. It was stated that a handwritten birth certificate and medical card with a photograph were questionable sources of identity, when medical tests, such as X-rays of the left wrist, indicated that B.G. was 19 years old.

The Committee recalled that identity documentation must be considered authentic unless there is evidence to the contrary. Only when there are no identity documents, States must carry out assessments of the child's physical and psychological development. The Committee noted the wide margin of error associated with the medical tests consisting of a wrist X-ray and found that this method is not appropriate as the only method for the age determination of a person who claims to be a child and presents supporting documentation. It further emphasised that the benefit of the doubt should be afforded to the alleged child in cases, where there is uncertainty. Additionally, the Committee recalled that States must designate a qualified legal representative and an interpreter, if necessary, for all young persons who claim to be minors, as soon as possible upon arrival and free of charge.

(...)

Hela referatet (Extern länk)

Läs eller hämta utlåtandet i sin helhet, på franska, spanska eller arabiska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Örebro 20-11-24:

Erfan och hans familj ska utvisas - efter tio år i Sverige till sidans topp

Erfan, hans syster och mamma har bott i Hällefors i tio år och ska enligt beslut utvisas till Iran.

Erfan säger att han är öppen ateist och rädd för döden om han skulle komma till Iran. Situationen har snabbt väckt stort engagemang i Hällefors.

''Fantastiskt att så många engagerar sig'', säger Erfan.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 20-11-24: Rektorn: ''Har Sverige råd att utvisa sådana här personer?'' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 20-12-02:

Familj i Sundsvall ska utvisas efter 17 år till sidans topp

Det medelålders paret kom till Sundsvall 2003 och efter några år fick deras två barn permanent uppehållstillstånd, men inte föräldrarna.

Nu ska paret som säger att de är etniska ryssar utvisas, eftersom de inte kunnat visa att de kommer vare sig från Ryssland eller Kirgizistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 20-12-02: Migrationsverket: "Ingen grund för uppehållstillstånd" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik 20-12-07:

Grundkurs i svenska kan ligga till grund för uppehållstillstånd till sidans topp

Även kurser på grundläggande nivå, exempelvis svenska som andraspråk, kan beaktas vid bedömningen av om det handlar om heltidsstudier när någon söker uppehållstillstånd med stöd av den tillfälliga gymnasielagen.

Det slår Migrationsöverdomstolen fast i en färsk dom.

En yngre man sökte asyl i Sverige i november 2015, men fick avslag och utvisades - ett beslut som fick laga kraft den 14 augusti 2018. Den 14 november

samma år beviljades han dock ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i tretton månader för studier på gymnasial nivå enligt tillfälliga lagen.

Innan tiden för detta tillstånd hade löpt ut ansökte han om förlängning av detta

och angav att han studerade heltid på komvux. Migrationsverket avslog dock denna ansökan och hänvisade till att han studerade svenska för invandrare på nivå D och därmed inte hade visat att utbildningen var sådan att ett uppehållstillstånd kunde beviljas med stöd av den tillfälliga lagen.

Han överklagade beslutet till migrationsdomstolen och hänvisade till en studieplan som visade att han läste en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux,

samt att han parallellt med yrkeskurser på gymnasial nivå studerade svenska. Migrationsdomstolen slog dock fast att det endast är studier på gymnasial nivå som kan räknas in vid bedömningen av om kravet på heltidsstudier är uppfyllt och att mannens kurser på gymnasial nivå inte motsvarade heltidsstudier. Överklagandet avslogs därför

Pekade på förarbetena till tillfälliga lagen

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

SvT Väst 20-11-30:

Bröderna splittras - Ali Haydari för ung för att få stanna i Sverige till sidans topp

De är bröder och kom till Sverige tillsammans utan sin familj för fem år sedan. Nu skall en av dem få åka tillbaka till Afganistan medan den andra får stanna. Yngsta brodern Ali Haydari, 18, var för ung när "nya gymnasielagen" tillkom 2018. Nu får han lämna sin äldre bror i Sverige.

Möt bröderna i klippet ovan och hör hur de känner inför splittringen och om ekonomin i flyktinghanteringen.

De två bröderna kom till Sverige under det stora flyktingåret 2015. De var då 13 och 17 år gamla och de flyttade in hos familjen Skålberg i Partille där de fick lära sig allt om sitt nya land.

- Det var som en drömsituation, säger den äldre brodern Mohammad Haydari.

Stopp på att stanna i Sverige

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Debatt Väst 20-11-30: Ministern: "Aldrig lovat att alla ensamkommande skulle omfattas" (Extern länk)

SvT Väst 20-11-30: Familjehemspappan: "Det är bättre att stänga dörren direkt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-11-30:

Ensamkommande blir kvar i limbo till sidans topp

När ett ensamkommande barn fått avslag på sin asylansökan har Migrationsverket en skyldighet att aktivt söka efter ett ordnat mottagande i hemlandet.

Aman i inslaget blev kvar i limbo med ett utvisningsbeslut som inte kunde genomföras, och när Ekots granskar ärendet visar det sig att ett något efterforskningsarbete om ordnat mottagande knappt utförts.

Migrationsverket skriver i en kommentar att Aman inte gjort sannolikt att han saknar familj i hemlandet, och att en förutsättning för att kunna arbeta aktivt med ordnat mottagande är att personen lämnar sanningsenliga uppgifter.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 20-11-24:

Irland/ Council of Europe anti-torture Committee publishes 7th periodic visit report till sidans topp

In a report on Ireland published today, the Council of Europe's anti-torture committee (CPT) acknowledges the progress made in the treatment and living conditions of prisoners since 2014 while stating that considerable challenges remain. In particular, the CPT is critical of the care afforded to vulnerable prisoners, notably those with a mental illness. The CPT also reiterates that prison is a totally unsuitable environment for placing immigration detainees.

Läs mer och hämta rapporten, sammanfattning och regeringens svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 20-11-30:

Europa/ Council of Europe anti-torture Committee announces visits to ten countries till sidans topp

The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) has announced today its 2021 programme of periodic visits.

The Committee intends to examine the treatment of persons deprived of their liberty in the following countries:

Austria

Bulgaria

Latvia

Lithuania

Russian Federation

Serbia*

Sweden*

Switzerland

Turkey

United Kingdom.

* visit postponed from 2020

Persons and organisations in possession of relevant information concerning the situation of persons deprived of their liberty in any of these countries are invited to bring it to the attention of the Committee.

In 2021, the CPT will also continue to organise ad hoc visits to various countries, and, depending on the circumstances, it may decide to postpone one or more periodic visits to 2022.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Dagens Nyheter 20-11-28:

Ensamkommande vittnar om en parallell arbetsmarknad - blir lurade att arbeta gratis till sidans topp

Den nya gymnasielagen delade riksdagen i en infekterad strid för två år sedan. Men vad hände med dem som striden gällde?

DN har pratat med tio afghanska ensamkommande som fått stanna i Sverige. De vittnar om en parallell arbetsmarknad där de blivit utnyttjade och lurade att arbeta gratis.

- Jag skulle kunna få stanna i Sverige men inte överleva, säger Erfan.

Intervjun avbryts tidigt av att Erfan får ett mobilsamtal från en bekant. Under samtalet växlar han mellan suckar och skratt. Han pratar persiska med undantag för ett återkommande ord på svenska: pizzabagare.

- Det var en som ville att jag skulle arbeta svart som pizzabagare, säger Erfan när han lagt på.

Han är en av dem som kom 2015. Han är en dem som fick tre nej och blev papperslös. Han är också en av dem som fick tillfälligt uppehållstillstånd via den nya gymnasielagen.

Enligt de senaste siffrorna från Migrationsverket har 5.878 personer beviljats tillfälligt uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen. Efter avslutad gymnasieutbildning väntar sex månader där de måste skaffa en anställning på minst två år för att få permanent uppehållstillstånd.

DN har pratat med tio afghanska ensamkommande i hela Sverige som vittnar om en parallell arbetsmarknad. Erfan är en av dem.

Han börjar om. Han berättar om sitt liv i Sverige som började en regnig dag i november för fem år sedan. Hur han hade hört talas om hur enkelt det var att få uppehållstillstånd här.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter krönika 20-11-26:

Niklas Orrenius: Nästan som om de inte alls var på flykt till sidans topp

Den som hösten 2020 tar färjan till Travemünde möter afghaner och kurder som flyr landet som de trodde skulle bli deras hem. DN:s Niklas Orrenius skriver om den svenska stämningen ombord.

Du vet inte vad svensk stämning är förrän du sett en afghansk kock vika ihop sedlar som han tjänat på en italiensk krog i Stockholm och gömma dem i en rakapparat för att den tyska gränspolisen inte ska hitta pengarna vid ankomsten till Travemünde.

Du vet inte vad svensk stämning är förrän du hört ett gäng medelålders män och kvinnor fyllegaffla på dalmål i baren om huruvida kocken och de andra afghanerna i färjans rökrum är "negrar" eller ej.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio Värmland 20-12-07:

Startar kafé för att rädda ungdomar från utvisning till sidans topp

För att hjälpa utvisningshotade ungdomar, som omfattas av gymnasielagen, att få jobb så att de kan stanna i Sverige, så startar volontärnätverket Vi i världen ett kafé.

På sikt så hoppas butiksägaren Abdullah Tajik, som också är engagerad i föreningen Vi i världen, kunna anställa två personer.

"Om vi kan ändra livet för bara en person, då är det perfekt", säger Abdullah Tajik.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Statewatch 20-11-27:

Parliament: compliance with migration control should be a condition for EU aid till sidans topp

On Wednesday the European Parliament voted in favour of a report that says the provision of development aid by the EU should depend on recipient states' compliance with "migration management" measures. A last-minute amendment by the MEP responsible for the file reversed the original position of the report. Human rights groups have condemned the move.

Denying aid on the basis of EU migration objectives is wrong (Concord, link, emphasis added):

"Brussels, 27 November 2020 - On Wednesday, after a surprise move by the Chair of the Development Committee, Tomas Tobé, the European Parliament voted in favour of making EU aid to developing countries conditional on their compliance with EU migration control objectives.

The Development Committee of the European Parliament has been working on the report "Improving development effectiveness and efficiency of aid" since January 2020. However, shortly before the plenary vote on Wednesday, Tomas Tobé of the EPP group, suddenly added an amendment to allow the EU to refuse to give aid to partner countries that don't comply with EU migration requirements.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 20-11-27:

Negotiating with Third Countries under the New Pact: Carrots and Sticks? till sidans topp

Elspeth Guild, Jean Monnet Professor ad personam, Queen Mary University of London

The most pressing problem for the EU as regards working with other countries and international partners on migration and asylum is the EU's own image in this area. The image has two faces, one inwardly facing, how is the EU's record perceived within the EU itself and the other outwardly facing, how is the EU's record in this area perceived by states around the world. In this blog I will only examine the external dimension, how the international community views the EU's policies, legislation and action on borders, migration and asylum. The new Pact on Migration and Asylum (2020) promotes greater cooperation with partner countries to achieve EU borders, migration and asylum objectives. The assumption is that states outside the EU are willing partners to achieve EU goals in this area. However, as I will discuss here, this rosy picture is not entirely justified. The EU finds itself face to face with a condundrum: the greater EU and Member State exercise of coercion in border, migration and asylum policies, the harder it is for the EU to find countries willing to partner with it to achieve the EU's border management objectives.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 20-11-26:

Frontex welcomes establishment of Management Board Working Group till sidans topp

The Executive Director of Frontex welcomed the establishment of a Management Board Working Group on Fundamental Rights and Legal and Operational Aspects of Operations.

Frontex has proposed to update the reporting mechanism for serious incidents to assure that no potential violation of fundamental rights within the agency's operational activities goes unreported.

"We have now completed two important stages of looking into allegations of so-called pushbacks in the Eastern Mediterranean by conducting our own internal inquiry and replying to further questions from the Management Board," said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.

"The working group will review the implementation of the existing Serious Incident Reporting mechanism and discuss possible operational responses to situations related to 'hybrid threats' to Member States' national security at the external borders, wherever we are physically present and have an operational footprint," he added.

In addition, the working group will help to clarify the interpretation of the legal framework under which maritime operations coordinated by Frontex are performed, also in the context of growing hybrid threats.

Below please find the statement by the Chairperson of the Frontex Management Board

Statement of the Chairperson of the Frontex Management Board from its 82nd meeting

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Statewatch 20-11-17: Will a Management Board "sub-group" find the truth about pushbacks? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS Special 20-12-06:

Frontex and human rights - How did we arrive here? PART 1 (2004-2016) till sidans topp

This is the first part of the Frontex timeline, from the establishment of the agency to the end of 2016, and starts with the most recent entry.

2016

Personnel: 355 - Budget: €251m

General: In 2016 ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) filed an application to Frontex to request information regarding Joint Operation HERA 2012-2015. The response of the agency was to provide mostly censored documents. Particularly, as reported by Wriedt and Reinhardt of ECCHR:

Frontex's approach to transparency and accountability is evinced again in section 12.10 of the Handbook to the Operational Plan entitled "List of potential fundamental rights violations within Frontex activities". The whole section (including the headline) is completely redacted and could only be uncovered because the index lists the section. The argument that the publication of this section would affect public security seems particularly inappropriate in the context of human rights violations.

December 13: Frontex is conducting training for 62 Libyan Coast Guard and Navy officers aboard San Giorgio, vessel participating in EUNAVFOR MED.

December 7: Starting today, the Rapid Intervention Pools are operational. Frontex/EBCG will be able to deploy as many as 1,500 border guards at short notice to assist member states at their EU's external borders.

October 6: At the Kapitan Adreevo checkpoint at the Bulgarian/Turkish border, Frontex officially becomes the European Border and Coast Guard.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS Special 20-12-20: Frontex and Human Rights - How did we arrive here? PART 2 (2017-2019) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-11-26:

Frontex and its human rights violations, Part x till sidans topp

Frontex's involvement in the violation of human rights is finally getting more attention. After a group of international journalists reported on how Frontex was directly involved in at least one pushback and was at the scene of at least four more, EU Commissioner Ylva Johansson summoned an extraordinary meeting of the management board, in order to obtain information from Frontex head Fabrice Leggeri about the allegations. The meeting took place on 10 November. At the meeting, Leggeri confirmed that Frontex assets were in close vicinity to pushbacks, however since no Serious Incident Report (SIR) was filed, there was no evidence of the pushbacks. SIRs are the first step of Frontex internal mechanism to obtain information about human rights violations. As Leggeri puts it in a letter to the EU LIBE Committee:

"Every participant shall report immediately serious incidents (SI) to Frontex, in case he/she witnesses, is involved, or has grounds to suspect the occurrence of an incident representing a possible violation of fundamental rights or international protection obligations (Category 4 of SI Catalogue)."

(published by Tineke Strik)

In practice, however, it seems like these reports are hardly filed in cases of human rights violations. For example there was no such a report in an incident on 2 March, when a Danish Frontex crew was ordered by Greece to conduct a pushback by placing already rescued people back on a boat. The crew refused, the case became public. Frontex headquarters however only heard of it via the media, not through a SIR. In another incident that took place on 30 October, a Swedish Frontex crew wanted to file an SIR, but was advised not to do so by the Frontex officer in charge. When thousands of people were stranded in March at the Turkish-Greek land border in the Evros region and at least two people were shot to death, presumably by the Greek authorities, Frontex sent more units instead of considering deployment, as advised by its own Fundamental Rights Office.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-11-27:

Uppgifter: Frontex försökte tysta svensk besättning till sidans topp

En svensk besättning som bistår EU:s gränspolismyndighet Frontex på Medelhavet pressades att inte rapportera om att man bevittnat när grekisk kustbevakning olagligen fört tillbaka migranter till Turkiet, rapporterar tidningen New York Times.

Händelsen ska ha ägt rum utanför grekiska Chios i oktober i år, då grekisk kustbevakning, i strid med internationell lag, ska ha fört tillbaka migranter och sjösatt dem i en båt på turkiskt vatten utan att de fått möjlighet att pröva sina asylskäl först.

Enligt New York Times, som hänvisar till dokument man kommit över, pressades därefter den svenska besättningen av tjänstemän inom Frontex att inte rapportera vidare vad man sett.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-12-02:

Billion-euro border agency sues transparency activists till sidans topp

Frontex, the EU's border and coast guard agency, has launched a case against independent activists Luisa Izuzquiza and Arne Semsrott, who last year lost a court case against the agency seeking greater transparency over its border control operations.

The agency is demanding that the two activists cover the €24,000 it spent on private lawyers in a freedom of information case launched and lost by Izuzquiza and Semsrott last year. As well as refuting their demands for the agency to release information on the vessels deployed in Operation Triton, the court ruled that the activists should cover the additional costs incurred by Frontex after it hired private lawyers, despite having an extensive legal team of its own.

Frontex is chasing the costs in a new case before the EU court, which will decide how much money Frontex should reasonably demand. This process will probably take up most of the coming year; Izuzquiza and Semsrott are not allowed to comment on further details while it is ongoing.

In the first lawsuit against Frontex by civil society actors, the two activists sought to ensure basic transparency of Frontex operations, specifically demanding that the names, flags and types of vessels used in Operation Triton (active in the Mediterranean off the coasts of Italy and now replaced by Operation Themis) be made public.

Having won the case at the General Court of the EU, Frontex issued an invoice to the two activists to cover its legal costs. The agency currently employs 700 people and the recruitment of an additional 1,000 core staff is planned for 2021, when its budget is projected to increase to €1 billion. This is part of a potential increase to €11 billion overall for the 2021-27 period.

(...)

Läs mer (Extern länk)

EUobserver 20-12-02: Frontex takes transparency activists to EU court (Extern länk)

AYS 20-12-03: Transparency activists vs. Frontex (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-12-04:

Assessments of the Schengen Evaluation and Monitoring Mechanism (SEMM) till sidans topp

The European Commission convened its first Schengen Forum on Monday, which brought together Members of the European Parliament and Home Affairs Ministers. Ahead of the meeting, the European Commission published its assessment of the Schengen Evaluation and Monitoring Mechanism which is verifying how countries implement the Schengen acquis via a peer-review system.

The EC's report finds that the most prominent deficiencies and areas for improvement in Member States' implementation of Schengen are: Incomplete or non-conform transposition, implementation and application of pertinent Schengen acquis; insufficient number of staff and inadequate qualification and/or training; diverging and inconsistent national practices due to incoherent implementation of the Schengen acquis; fragmented administrative structures with insufficient coordination and integration of the different authorities; and practical, technological and regulatory barriers to cooperation within the Schengen area.

In view of the functioning of the SEMM itself, the report recommends that the timelines for the development of the evaluation report and related recommendations is significantly shortened, especially when serious deficiencies in implementing the Schengen acquis are found. Among other issues, the report calls for the development of new trainings in the area of visa policy; more strategic use of unannounced evaluations and thematic evaluations; improved synergies and cooperation with EU agencies and national quality control mechanisms; particular attention for fundamental rights in assessing implementation of the Schengen acquis and the adoption of an annual report on SEMM findings to facilitate political discussion.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 20-12-01:

MEPs call for more solidarity among EU member states till sidans topp

Current rules do not ensure fair distribution of responsibility among member states

Frontline countries bear a disproportionate burden in terms of registration and reception of asylum-seekers

In the absence of a reform, more resources must be channelled to frontline member states

The Dublin Regulation does not share responsibility fairly among member states nor secure swift access to asylum procedures, say Civil Liberties Committee MEPs.

In a draft resolution to assess the functioning of the law that determines the member state which has to deal with an asylum application, the committee notes that the 2013 Dublin III Regulation puts a "disproportionate responsibility on a minority of member states, in particular when high numbers of arrivals occur". MEPs call for a solidarity-based mechanism to ensure the fundamental right to asylum in the EU and the equal distribution of responsibility among member states.

The inappropriate application of the hierarchy of criteria - in particular the excessive use of the first country of entry criterion - and the ineffective implementation of transfers increase pressure on certain countries, namely Greece, Italy, Malta, Cyprus, and Spain, according to the committee, which asks for fairer rules.

MEPs regret that Council, contrary to Parliament, did not adopt a position on the 2016 proposal to reform the Dublin Regulation, thereby blocking that reform and leaving the Union with the "same set of rules which have proven to be ineffective" in managing high numbers of arrivals. They insist that ad hoc agreements on relocation cannot replace a harmonized and sustainable Common European and Asylum System and demand more resources and capabilities for frontline member states as long as the Dublin rules are not reformed.

The non-legislative text was approved with 45 votes to 10 and 13 abstentions. It will be put to the vote by the full House during the next plenary session.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-11-26:

EU: Tracking the Pact: Meijers Committee analysis of asylum proposals till sidans topp

The Meijers Committee of experts on international immigration, refugee and criminal law have analysed a number of the proposals published as part of the European Commission's Pact on Migration and Asylum. The committee examines the Asylum Screening Regulation, the Asylum Procedures Regulation, the Asylum and Migration Management Regulation, the Crisis and Force Majeure Regulation, the Strategy on the Future of Schengen and provide some general comments. Serious concerns are expressed over the proposals, in particular with regard to the use of detention, limits to legal assistance for individuals seeking protection, a lack of oversight mechanisms and the situation for unaccompanied children, amongst other things.

General comments

The New Pact provides a comprehensive response through a number of new or updated regulations and other instruments. The Meijers Committee realises that this set of proposals must be seen in the context of a politically divided European Union. Member States differ deeply in their views on (legal) migration and their willingness to take in refugees. We recognise that improvements in this field cannot be reached overnight or by making revolutionary steps. Indeed, the New Pact is primarily an attempt at breaking the deadlock in the Council to agree on core elements of the European Agenda on Migration that was published in 2015. While this is recommendable and realistic, it also risks to lose sight of the structural issues in the current design of the EU asylum system as well as the human rights of migrants concerned.

Läs mer: Sammanfattningar av alla kommentarerna (Extern länk)

Ladda ned separata pdf-filer med detaljerade kommentarer:

General comments of the Meijers Committee on the New Pact on Migration and Asylum 2020 (Extern länk till pdf-fil)

Comments on the Migration Pact - Asylum Screening Regulation (Extern länk till pdf-fil)

Comments on the Migration Pact - Asylum Procedures Regulation (Extern länk till pdf-fil)

Comments on the Migration Pact - The Asylum and Migration Management Regulation (Extern länk till pdf-fil)

Comments on the Migration Pact - Crisis and Force Majeure Regulation (Extern länk till pdf-fil)

Meijers Committee Recommendations for a new Strategy on the Future of Schengen (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-11-28:

Medelhavsländer kritiska till EU:s migrationspakt till sidans topp

Det går trögt att få ihop en ny gemensam migrationspolitik för EU.

Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien har redan tidigare gett tummen ner för det förslag, som kommissionär Ylva Johansson lagt fram, men nu skriver också fyra Medelhavsländer att de är negativa.

Det är Grekland, Italien, Spanien och Malta som går emot Ylva Johansson förslag.

Vi kommer att stå med fler läger som Moria på Lesbos, överfulla och permanenta, om den föreslagna migrationspakten blir verklighet, befarar de fyra Medelhavsländerna. Det är till Grekland, Italien, Spanien och Malta, som merparten flyktingar och migranter kommer först och enligt farhågorna riskerar att bli kvar.

Att snabbscreena nyanlända inom fem dagar, som föreslås, kommer inte att fungera, menar Medelhavsländerna utan kräver i stället mer solidaritet av övriga inom EU.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / AB 20-11-26: Kritiskt läge för EU:s migrationspakt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 20-11-30:

Svensk EU-politiker får huvudroll i migrationspolitiken till sidans topp

Moderaternas Tomas Tobé får en viktig roll i EU-parlamentets utformningen av unionens nya asyl- och migrationspolitik. - Det finns en unik möjlighet att komma framåt, säger Tomas Tobé.

I september lade EU-kommissionen fram ett förslag på ny asyl- och migrationspolitik. Fem nya lagförslag lanserades som nu ska behandlas av Europaparlamentet och ministerrådet. För ett av dessa kommer Moderaternas Tomas Tobé att ansvara för att samla en majoritet i EU-parlamentet.

- Det är så klart ett stort förtroende som jag har fått och känns som en viktig uppgift att jobba med. Men det kommer säkert att ge mig många gråa hår på vägen, säger Tomas Tobé till Europaportalen.

Det handlar om förordningen för asyl- och migrationshantering. Den är tänkt att ersätta den nuvarande så kallade Dublinförordningens princip om att en asylansökan ska lämnas in i det första EU-land som den asylansökande ankommer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Eskilstuna-Kuriren 20-12-05: Alex Voronov: En svensk bock till trädgårdsmästare i Bryssel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 20-11-27:

Högern vann parlamentsbatalj om biståndspolitik till sidans topp

Tomas Tobé (M) fick EU-parlament på sin sida men marginalen var inte stor. Nu vill Europaparlament att länder som tar emot bistånd också ska följa EU:s migrationspolitik. Socialdemokraten Evin Incir menar dock att bistånd och migrationspolitik inte ska blandas ihop.

I veckan behandlade Europaparlamentet en rapport sammanställd av moderaten Tomas Tobé om behovet av ökad samordning och uppföljning för att få ett mer effektivt bistånd till fattiga länder, principer som de flesta ledamöter höll med om. Men då Tobé också ville få med en skrivning om att mottagarländerna skulle leva upp till EU:s krav på bland annat migrationshantering tog enigheten slut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om Tomas Tobés roll i detta:

Statewatch 20-11-27: Compliance with migration control measures should be a condition for receiving EU development aid (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

frontiers in Politica Science 20-12-03:

What does international law say about border closure in the context of Covid-19? till sidans topp

Vincent Chetail* International and Development Studies, Geneva, Switzerland

This paper is assessing the legality of border closures decided by a vast number of countries with the view of limiting the spread of Covid-19. Although this issue has raised diverging interpretations in relation to International Health Regulations and regional free movement agreements, international human rights law provides a clear-cut answer: the rule of law stops neither at the border nor in times of emergency. Against this normative framework, border control can and must be carried out with the twofold purpose of protecting public health and individual rights, whereas border closure is unable to do so because it is by essence a collective and automatic denial of admission without any other form of process. This paper argues that blanket entry bans on the ground of public health are illegal under international human rights law. They cannot be reconciled with the most basic rights of migrants and refugees, including the principle of non-refoulement and access to asylum procedures, the prohibition of collective expulsion, the best interests of the child and the principle of non-discrimination. The paper concludes on the ways to better integrate at the borders public health and human rights imperatives in due respect with the rule of law. In both law and practice, public health and migrant's rights are not mutually exclusive. They can reinforce each other within a comprehensive human rights based approach to health and migration policies.

Introduction

Borders have always played a symbolic and political function in times of crisis. As a powerful expression of state's sovereignty, immigration control provides a typical avenue for governments to reassure their citizens and bolster a national sense of belonging, while providing an ideal scapegoat for their own failure or negligence. The Covid-19 pandemic is no exception.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 20-11-30:

Allt fler får uppehållstillstånd i EU - främst för att jobba till sidans topp

Närmare tre miljoner personer fick uppehållstillstånd i EU under 2019 - den högsta siffran någonsin. Polen utfärdade klart flest tillstånd.

Under 2015 beviljades sammanlagt 2,95 miljoner personer uppehållstillstånd i första instans i EU-länderna, enligt siffror från Eurostat. Det är det högsta antalet sedan beräkningsmetoden uppdaterades 2008.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Värmland 20-12-06:

Social dumpning i mer än 100 kommuner till sidans topp

Många mindre kommuner har under de senaste åren fått nya invånare som har svårt att försörja sig själva. Ofta har de flyttat från rikare storstadskommuner med bostadsbrist, som hjälpt till med att hitta lediga lägenheter på de mindre orterna.

Det handlar i första hand om nyanlända invandrare och människor med sociala problem. Efter ett tag övergår också försörjningsansvaret till de nya hemkommunerna.

Enligt en enkät från Statskontoret är det 120 kommuner som under de senaste två åren tagit emot nya invånare som har svårt att försörja sig, där hemkommunen hjälpt till med flytten. De mottagande kommunerna talar om social dumpning och i våras uppvaktade 19 av kommunerna regeringen med krav på att något måste göras.

Tveksam till förslagens effekt

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 20-11-29:

Så missar vården tortyrskadade - kunskapen är för låg till sidans topp

I en ny rapport från Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne uppger hälften av vårdpersonalen att de har låga eller mycket låga kunskaper om tortyr.

Enligt rapporten är tortyr vanligare än vad många tror. I en undersökning av Röda Korset 2015 uppgav 30 procent av de nyanlända syrierna att de hade erfarenheter av tortyr.

"Man kan ha väldigt svårt att vara nära andra människor. Förmågan att fungera som partner, vän och förälder påverkas", säger Anette Carnemalm, verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 20-11-30:

Mattias i Strömsund bytte namn för att passa in i samhället till sidans topp

Mattias Rumni hade tidigare ett arabisktklingade för- och efternamn. Han bytte till sitt nuvarande namn för att inte riskera att få sämre förutsättningar än andra svenskar på arbetsmarknaden.

Det finns flera undersökningar som pekar på det faktum att personer med utländska namn har svårare att till exempel bli kallade till jobbintervjuer - även om de är kvalificerade för jobbet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arbete 20-11-24:

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre till sidans topp

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen - men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.

(...)

Dagens Arbete har i reportaget Fast jobb eller utvisning träffat flera av de som nu söker efter ett fast jobb. I slutet av förra veckan, innan dagens förslag lades, fick vi en intervju med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S):

Jag har träffat många som nu desperat söker tillsvidareanställningar. Vad tycker du om den situationen?

- Jag tycker att de borde ha förberett det här lite tidigare. Det här har varit känt ända sedan lagen trädde i kraft för ett par år sedan. Man ska ha klart för sig att de här ungdomarna bedömts sakna skyddsbehov, det är därför de inte har fått asyl. De skulle egentligen ha avvisats redan för ett par år sedan. Men eftersom de fick vänta så länge så bestämde vi av humanitära skäl att ge dem en andra chans: Att plugga och jobba sig in i Sverige. Då var det samtidigt förenat med krav: sköta skolan, hålla sig i skinnet och inte begå några brott och sen etablera sig på arbetsmarknaden.

- När den här lagstiftningen gick igenom 2018 så såg situationen ganska ljus ut på arbetsmarknaden. Jag träffade själv ungdomar på yrkesutbildningar som beskrev att de knappt hann sluta skolan innan de fick jobb.

Hur menar du att de skulle ha förberett sig tidigare?

- Vi förutsatte att man valde en utbildning som kunde leda till jobb efter skolan. De har varit här i fem år och alla har vetat om de här kraven. Sen var arbetsmarknadsförhållande bättre då än vad de är i dag och det är därför vi är beredda att lätta på de här reglerna något.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arbete debatt 20-12-04:

Vilka krav ska man ställa på den som inte orkar leva? till sidans topp

Vi tog inte ansvar för Aref eller Ali och de dog, Morgan Johansson, skriver Elisabet Rundqvist, som på egen hand samlat in information om de unga ensamkommande som tagit sina liv.

Det finns få ministrar eller riksdagspolitiker som är så okänsliga som just Morgan Johansson. Det måste vara en särdeles kallhamrad människa som på frågan om exceptionellt höga självmordstal som saknar internationellt motstycke svarar:

"Då måste vi ha en ordning där det är möjligt att söka asyl, men också kräva att man lever upp till de skyldigheter som man har."

Jag frågar dig Morgan Johansson, vilka skyldigheter menar du att 15-åriga Aref inte fullgjort när han spelar in sin avskedsfilm: "Jag älskar dig jättemycket men inte mig själv. Jag klara inte av att leva mer."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs fler debattartiklar om detta, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-12-06:

Kravet: Fast jobb före onsdag - annars väntar utvisning till sidans topp

Tiden håller på att rinna ut för Ali Hosseini, 21.

Före onsdag måste han skaffat ett fast jobb - annars väntar utvisning.

- Tusentals svenskar har förlorat sina jobb under den här pandemin. Hur ska vi kunna hitta något då? säger han.

Telefonsamtalet kom med en strimma ljus i decembermörkret. En näthandlare meddelande att han gått vidare efter första intervjun.

Kanske kommer de att kunna erbjuda honom ett lagerjobb. I sådana fall skulle det fortfarande finnas hopp.

Men tiden rinner som vatten mellan afghanske Ali Hosseinis fingrar. Och snart är den ute.

"Det är panikhjälp som gäller"

Kaffedoften sprider sig inne på Stadsmissionen, ett stenkast från Stockholms central.

Ali och yrkesvägledaren Liisa Korvenranta har blickarna fastnaglade på skärmen. Restaurangjobb, städjobb, vårdjobb.

De klickar bort dem ett efter ett.

- Det finns jobb, men sällan fasta och med rätt lön. Och då uppfylls inte kraven, säger Liisa Korvenranta.

Hon och kollegorna i projektet Unga i jobb hos Stockholms stadsmission håller kontakt med ett femtiotal ensamkommande killar i länet.

Syftet är egentligen är att ge långsiktigt stöd. Men nu är det panikhjälp som gäller. De sista veckorna har Ali och Liisa hörts flera gånger om dagen.

Coronapandemin påverkar chanserna

Den nya gymnasielagen drevs igenom 2018 trots hård kritik från juridisk expertis som ansåg den godtycklig och rättsosäker. Syftet var att ge ensamkommande en ny chans att slutföra studierna - och i en förlängning att stanna i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Allas 20-12-07:

Nas, 21, kan utvisas - men restaurangjobbet har gett honom hopp om framtiden till sidans topp

Om inte Nas Hosseini hittar ett fast jobb direkt efter studenten riskerar han att utvisas från Sverige till Afghanistan, där en våldsam familjefejd väntar. Tack vare restaurangchefen Anna Karlsson Asperén har han fått en praktikplats, vilket i slutändan förhoppningsvis kommer att leda till en fast tjänst. Men framtiden är fortfarande oviss för Nas och tusentals andra ungdomar som kom ensamma till Sverige 2015. Många av dem hotas av utvisning inom kort.

- Det här är inte bara ett jobb, det handlar om överlevnad, säger Anna.

På restaurang Trattorian vid fashionabla Norr Mälarstrand i centrala Stockholm har Nas Hosseini, 21, gjort sin praktik tre dagar i veckan. I uppgifterna ingår att ta beställningar, bära ut tallrikar med italiensk antipasti och väldoftande pasta till borden och se till att gästerna har det bra.

Han har jobbat extra här i två år, och under hösten fick han chansen att också göra sin praktik på restaurangen. Även om coronapandemin och de åtstramade restriktionerna har gjort att Trattorian, i likhet med tusentals andra företag inom besöksnäringen, tillfälligt fått dra ner på verksamheten och personalstyrkan är målet att Nas ska få en anställning som servitör när han går ut gymnasiet 2022.

- De har sagt att de ska anställa mig efter studenten. Jag har väldigt snälla chefer och jag älskar mitt jobb, säger Nas.

Fick stanna till följd av den nya gymnasielagen

Medan många ungdomar ser tiden efter studenten som en möjlighet att leva en bekymmersfri tillvaro med resor, ströjobb och fest, är verkligheten en annan för Nas. Som en av de drygt 7 500 ensamkommande unga som tillfälligt fick stanna i Sverige till följd av den så kallade nya gymnasielagen, är hela hans framtid direkt beroende av huruvida han lyckas hitta ett jobb eller inte.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 20-12-04:

I väntan på livet - om situationen för ungdomar som kommit ensamma till Sverige till sidans topp

Rapporten I väntan på livet lyfter röster från ungdomar som kom ensamma som barn till Sverige under 2015-2016. Deras berättelser tillsammans med erfarenheterna från professionella och ideella som mött ungdomarna i Rädda Barnens verksamheter visar hur den så kallade nya gymnasielagens krav ofta ter sig orimliga att nå upp till.

Rapporten fokuserar på fyra återkommande teman: hälsa, studier, arbete och boende där flera brister i samhället synliggörs.

Vi vill se ett fortsatt stöd för unga som kommit ensamma som barn även när de fyller 18 år, för att här och nu möjliggöra en mjukare övergång in i vuxenlivet och för att ge dem förutsättningar att klara sig själva i framtiden.

Rekommendationer för kommuner

+ Säkerställ att det finns tillräckligt med studieplatser som uppfyller kraven enligt NGL.

+ Möjliggör för ungdomarna att fullfölja påbörjade studier även efter 18-årsdagen - oavsett migrationsrättslig status.

+ Förtydliga i riktlinjer och kommunikation att kommunerna har ansvar för att tillhandahålla boende för de som varaktigt vistas i kommunen, inklusive unga med uppehållstillstånd på NGL.

+ Möjliggör för ensamkommande unga att stanna kvar i kommunen efter 18-årsdagen.

+ Samverka med civilsamhället för att skapa bättre förutsättningar för ungdomarna, bland annat genom att säkerställa att de har tillgång till grundläggande humanitära behov.

+ Säkerställ att socialtjänsten har god kunskap om vad ungdomarnas rätt till hjälp och stöd innebär utifrån socialtjänstens uppdrag.

+ Socialtjänsten bör aktivt samverka med andra samhällsaktörer som kommer i kontakt med ungdomarna.

Rekommendationer för regioner

+ Öka kunskapen inom vården om rättigheter för barn och unga som lever utan papper.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Hämta sammanfattning samt tidigare rapporter i serien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Comparative Migration Studies 20-11-09:

Permanent or temporary? Effects of residence status on labour market participation till sidans topp

Permanent or temporary settlement? A study on the short-term effects of residence status on refugees' labour market participation

Kristoffer Jutvik & Darrel Robinson

Abstract

Whether refugees in need of protection should be granted long- or short-term residence permits in the host country upon arrival is a long-standing debate in the migration policy and scholarly literature. Rights-based models of inclusion advocate for secure and long-term residency status arguing that this will provide the foundations for successful inclusion. Responsibilities-based models on the other hand claim that migrants should only be granted such status if certain criteria, such as full-time employment, have been met, again under the belief that such a system will facilitate inclusion into the host society.

Using a sudden policy change as a natural experiment combined with detailed Swedish registry data, we examine the effect permanent residency on three measures of labour market inclusion in the short-term. Our findings are twofold. On the one hand, we find that temporary residents that are subject to a relatively less-inclusive situation have higher incomes and less unemployment. However, at the same time, they are less likely to spend time in education than are those with permanent residency.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nordic Journal of Migration Research November 2020:

Committed to Integration: Local media representations of refugee integration work till sidans topp

Authors: Ulrika Schmauch, Katarina Giritli Nygren

Abstract

The overall aim of this article is to explore the ways in which refugee reception and integration work is storied in the local newspapers of two rural municipalities in northern Sweden. Our results show that the strong emphasis on integration through employment present in national policy regimes is not readily visible in local media portrayals of integration. Instead, integration work is framed as a matter of commitment of individual refugees, volunteers and government administrative staff and, thus, as work with a high level of social support. We argue that the frame of commitment itself needs to be viewed in relation to the growing public support for limiting the resources available for this kind of work, as well as for the limitations for refugees to enter Sweden in the first place.

Läs eller ladda ned artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontiers in Sociology 20-11-26:

72 Years of Homemaking in Waiting Zones till sidans topp

Lebanon's "Permanently Temporary" Palestinian Refugee Camps

Yafa El Masri

The "permanently temporary" Palestinian refugee community, present in Lebanon since 1948 with no solution in sight, has the highest rate of abject poverty within all five areas of operation of United Nations Relief and Works Agency for Palestinians in the Near East (UNRWA), and it still occupies the same limited geographic space it did 72 years ago. This harsh reality stems from the refugees' statelessness but is also worsened by the local conditions imposed by the Lebanese legislation and (non)settlement policy aimed at preventing refugees from becoming permanent. Within this situation, we look at practices of agency enacted by camp dwellers to provide lacking life necessities and improve living conditions in the camps. This paper will identify and analyze coping mechanisms and homemaking practices undertaken by Palestinian refugees in Lebanon, operating within the framework set by Brun and Fábos (2015), which conceptualized home and homemaking for people in protracted displacement through identifying a refugee's "home, Home and HOME." Building on Donna Haraway's concept of situated knowledge, this paper uses data collected from participant observations, interviews, ethnographic and autoethnographic recordings analyzed through the lens of my own positioned rationality as a Palestinian refugee from Lebanon. Further, the paper will explore how Palestinian refugees establish camp spaces as a "home-Home-HOME," despite their uncertain futures, through vertical expansion of buildings, stories and family bonding, in addition to trading and micro-markets. The paper will also deduce how refugees' informal coping mechanisms offer a way of strengthening community bonds, making home in those, otherwise, uncomfortable "waiting zones," and finally, envisioning new ideas for restructuring the camp beyond the rule of formal institutions.

(...)

Läs eller ladda ned artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Aftonbladet debatt 20-11-24:

Äldre och sjuka betalar priset för invandringen till sidans topp

Jimmie Åkesson: Fem år efter tillfälliga asyllagen är vi på väg mot ruta ett igen

Den 24 november 2015 presenterade regeringen en tillfällig lagstiftning, med syfte att minska antalet flyktingar till Sverige.

Bara ett par månader tidigare hade statsminister Stefan Löfven fällt det numera klassiska utlandet "mitt Europa bygger inga murar".

I dag, fem år senare, börjar regeringen åter ta steg för att hamna på ruta ett igen. Invandringen ska återigen ökas och detta i ett läge när svensk välfärd nu mer än någonsin behöver mer resurser.

Under migrationskommitténs arbete visade många en vilja att föra en mer hållbar invandringspolitik. Men kort efter att kommitténs arbete var klart lyckades ändå Miljöpartiet i efterhand pressa Socialdemokraterna till mer liberala regler.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen blogg 20-11-24:

24 november 2020, fem år efter andrummet - Dags att identifiera framgångsfaktorer till sidans topp

Dags att identifiera framgångsfaktorer för att förstärka och förbättra asylmottagandet

Nu har det gått fem år sedan regeringen aviserade en rad begränsningar för att försvåra för människor att få uppehållstillstånd i Sverige. Det sista avsnittet i Asylkommissionens skuggdirektiv till den parlamentriska migrationskommittén handlade om att uppdraget nu borde vara att föreslå lagstiftning för att förbättra Sveriges mottagande av människor som söker skydd från krig och förföljelse - inte försämra det. Det är dags att välja en ny väg framåt.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad debatt 20-11-27:

Solidaritet med människor på flykt till sidans topp

Cecilia Boman Lindström, Per-Inge Lidén, språkrör Värmland resp Karlstad (MP)

I världen finns drygt 70 miljoner människor på flykt undan krig, förtryck och hungersnöd.

De flesta tas om hand av länder i närbelägna länder. En del söker sig till Europa. För dem behöver vi tydliga och bra regler för vad som gäller när de söker skydd. En statlig migrationskommitté har arbetat med ett förslag som nu är ute på remiss. Riksdagen kommer att ta beslut i ärendet nästa sommar.

Vi tycker det finns en del goda ansatser i förslaget. Man talar om säkra och lagliga vägar för att söka asyl i Sverige. Handläggningen ska bli snabb och effektiv. Volymmål är inte längre aktuellt. Andelen kvotflyktingar som kommer via FN-systemet kan öka och de kommer att beviljas permanenta uppehållstillstånd från dag ett.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Transnational Figurations of Displacement 20-12-03:

Migrant or Asylum Seeker: Is the distinction still relevant? till sidans topp

A view on the "Rapid Screening" phase of the New EU Pact on Migration and Asylum

By Shamin Asghari

A young Afghan man was born and raised in Iran. He does not have an official resident permit, even though his parents have been living in Iran for the past 30 years. He has a paper which prevents his deportation, although it is not clear for how long the paper is valid, or what is the eventual legal status of those who have this paper. What is clear is that paper holders are recognized as Afghan by the Iranian government. It will not give him full access to rights and services; he does not have fair and secure access to the labor market; his children will only have limited access to education if the regulations do not change in the future. In sum, he is living in a limbo: he cannot make any plans for his future; his life is entangled with deprivation, poverty, vulnerability and risk, even if such risks are not "immediate risks of persecution". He starts a dangerous uncertain journey towards Europe in hope of protection.

Each year, a large number of people move around the globe, pursuing different goals. Some of these international migrants have the privilege of moving through regular ways but many do not. While categorization of international migrants is helpful for policy and legal purposes, current categories, including asylum seeker and irregular migrant, are not empirically accurate, nor can they serve the people who are on the move. Nonetheless, states still insist on adhering to these concepts.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asile Forum 20-12-07:

Containment Development and Africa's Time-Space Trap till sidans topp

Forum on the new EU Pact on Migration and Asylum in light of the UN GCR

Loren B Landau, Iriann Freemantle

In 2015, a moral panic engulfed Europe. Long uneasy with African migration across the Mediterranean, the European Union (EU) and its members states responded with unprecedented levels of peacetime defensive action. In the subsequent years, panic engendered a sophisticated, multilateral apparatus to suppress African mobility. The New Pact on Migration and Asylum represents the next stage in its evolution.

From crisis to containment

The Pact demonstrates that what began as a crisis has now become a new 'normal.' It furthers efforts to institutionalise strategies that code 'ungoverned' and 'irresponsible' migration as existential threats to the EU, to host countries, and to migrants themselves. It outlines a series of initiatives - coercive, narrative and 'developmental' - to contain Africans' ambitions to move.

Importantly, the paternalism used to frame these efforts discursively reconciles intercepting and pre-empting Africans' movement with the EU's liberal, universalist foundations. The EU's raison d'être stems from respect for rights and dignity; concerns with safety and freedom; and dedication to progress for all. It wants a future where Africans are ready to join the world. Within this rubric lies the rub: Only the deserving and developed will be allowed to move; however, demonstrating deservingness requires adherence to ever more restrictive if amorphous moral codes connected to legality, safety and responsibility. In effect, qualifying to move means surrendering the desire to do so. To gain entry, refugees and asylum seekers must demonstrate that they migrated almost exclusively by compulsion..

The justification for this approach and the EU's extra-territorial modalities are outlined in the Pact's opening pages:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-11-27:

hbtqi-personer utvisas i strid mot svensk lag till sidans topp

Deidre Palacios, Aino Gröndahl, RFSL

Har du "rätt" känslor kring din identitet? Kan du reflektera kring olikhet, stigma och skam över din sexuella läggning eller könsidentitet? RFSL:s rättsutredning visar att hbtqi-asylärenden avslås med otillåtna motiveringar.

Migrationsmyndigheterna har i hbtqi-asylärenden frångått kärnan i asylrätten. De viktigaste frågorna borde vara "Varför flydde du? Vad riskerar du vid en utvisning?". I stället utreds om sökande har "rätt" erfarenheter och kan beskriva dem på rätt sätt.

Det visar RFSL:s rättsutredning där över 2 000 enskilda beslut och domar i hbtqi-ärenden har granskats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vxonews (Växjö) debatt 20-11-25:

Detta är att kasta pengarna i sjön, Morgan! till sidans topp

Debattartikel av Ahmed Rahimi, författare och människorättsaktivist

I tisdags, den 24 november, var det exakt fem år sedan lagen om begränsad invandring tillkom. Morgan Johansson intervjuades i DN och tyckte att Sverige och hans regering varit mycket generösa mot ensamkommande.

För fem år sedan sökte cirka 163.000 personer asyl i Sverige. Av dessa var 35.000 ensamkommande barn och ungdomar som flytt krig och förföljelser i Afghanistan. Den långa handläggningen gjorde att de plötsligt bedömdes som vuxna män utan asylskäl. Denna benämning hördes tidigare bara från SD, M och KD men idag är den mycket vanlig hos Morgan och hans kamrater i riksdagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Marga Sandström, Världen i Värmland i Dagens Arbete debatt 20-11-26: "Gör läxan, Morgan Johansson" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Altinget debatt 20-11-26:

"Gymnasielagen var en riktigt dålig lag - stå nu upp för anständigheten" till sidans topp

Den nya migrationspolitiken är på remiss. Ett antal hårt kämpande ungdomar hoppas att Sverige orkar stå för humana värderingar. Att genomföra lättnader i gymnasielagen måste vara en anständighetens skamgräns, skriver Individuell människohjälp.

Hösten 2015 kom ett antal minderåriga flyktingar till Sverige. De sökte asyl - och vi tog emot dem med ett godtyckligt, oförutsägbart system.

Gymnasielagen var en riktigt dålig lag. Ett hafsverk med en lång rad svagheter, som pandemin har gjort extra tydliga. Men. Vi tog emot dem. Konstruerade en lag som de skulle följa, och de följde den så gott det gick.

"Broken promise land"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren ledarkrönika 20-12-01:

Nordebo: De ensamkommande måste ges amnesti till sidans topp

Trixa inte med fler lagar nu. Avsluta det här i alla avseenden ovärdiga och inhumana kapitlet, upphör med hyckleriet och de retoriska finesserna. Ge de ensamkommande äntligen den amnesti som varit ofrånkomlig länge och låt dem få stanna. Alternativet är otänkbart, skriver Ola Nordebo.

Det ovärdiga och inhumana politiska spelet kring de ensamkommande fortsätter. Få ärenden i svensk politik de senaste tjugo åren har missköts så grundligt.

Efter beskedet från Annie Lööf på måndagen att centerpartiet kommer att rösta nej till ytterligare lättnader i den så kallade gymnasielagen som regeringen föreslagit, stod det klart att en riksdagsmajoritet är emot socialdemokraternas och miljöpartiets senaste uppgörelse i frågan, som bland annat gick ut på att det skulle räcka men en tidsbegränsad anställning i ett år i stället för två för uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Smålands-Posten debatt 20-12-02:

Lätta på kraven - och gör det snabbt till sidans topp

Malin Lauber och Martin Edberg (S)

Under 2018 kunde många unga personer som hade fått avslag på sin ansökan om asyl, och som hade hunnit fylla 18 medan de väntade på beslut, ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt den så kallade nya gymnasielagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Centerpartiet Vellinge 20-12-03:

Centerpartiet Vellinge: Vi beklagar att Centerpartiet inte ställer sig bakom till sidans topp

Vi i Centerpartiet Vellinge, samtliga förtroendevalda politiker och hela styrelsen, beklagar att Centerpartiet inte ställer sig bakom de lättnader i gymnasielagen som regeringen föreslagit.

Ungdomarna har drabbats mycket hårt, pandemin har haft förödande konsekvenser för deras möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Lättnader krävs för att situationen inte ska bli ännu mer orimlig. Vi är besvikna på inkonsekvensen i beslutet, framförallt efter vårens uttalande från partiledningen, och vi är förvånade över den bristande förankringen hos oss gräsrötter och kommunpolitiker.

De här ungdomarna har mötts av många underliga turer sedan de kom till Sverige 2015 och 2016 - bristande rättssäkerhet, dålig förutsägbarhet och mycket godtycke. Det är viktigt med en långsiktig och hållbar migrationspolitisk framåt, men för den här gruppen måste vi bara lösa problemet, kanske med en engångsamnesti. Så mycket energi, kraft, ambition, omsorg och kärlek har lagts på ungdomarna, och som de jobbat och kämpat - de vill inget hellre än att betala tillbaka nu. Låt dem göra det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Syre 20-12-07: Lokalpolitiker hoppar av efter Centerns vändning om gymnasielagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 20-12-04:

C sviker ensamkommande - viker ner sig för M och SD till sidans topp

De förslag som Centerpartiet nu kallar cyniska och stoppar regeringen från att genomföra är samma förslag som de själva lade fram för några månader sedan. Det är en mycket olycklig kovändning, skriver Annika Hirvonen (MP).

Många har drabbats hårt av pandemin. Av sjukdom, arbetslöshet, företag som riskerar konkurs, ensamhet. Centerpartiet har tillsammans med regeringen varit med på att ge stöd till snart sagt varje grupp som har drabbats av pandemin. Men nu viker de sig plötsligt för Moderaterna och Sverigedemokraterna och vill göra de ungdomar som omfattas av gymnasielagen till det enda undantaget från pandemistöd.

De förslag som Centerpartiet nu kallar cyniska och stoppar regeringen från att genomföra är samma förslag som de själva lade fram för några månader sedan. Då med argumentet att pandemin drabbar de ensamkommandes möjligheter att få anställning hårt. Då sa Centern:

"Nu ser vi väldigt många som börjar bli klara med sin utbildning, var lovade arbeten, arbeten som inte längre finns kvar."

Ett halvår senare har det inte blivit enklare att få jobb.

Ingenting i omvärlden har förbättrats, det är Centerpartiet som har vänt kappan efter de kalla vindar som kommer från Sverigedemokraterna och som fått parti efter parti att vända sig efter dem. Maktpolitiska avvägningar tycks nu vara viktigare för Centerpartiet än humanism.

Detta handlar om unga som kom till Sverige som barn. Som skulle ha fått permanenta uppehållstillstånd om Migrationsverkets handläggningstider inte hade varit orimligt långa just då, om rättsosäkra åldersbedömningar inte hade stoppat upp dem ytterligare. Det då humanistiska Centerpartiet stödde 2016 Miljöpartiets förslag om att ge dessa ungdomar en ny chans då de så tydligt hade hamnat i kläm.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-12-05:

"Använd inte oss som politisk spelbricka" till sidans topp

Många unga ensamkommande riskerar att bli utvisade, om inte de ändringar i gymnasielagen som diskuteras går igenom. Vi vill att politiker slutar använda ensamkommande unga som politisk spelbricka, skriver Amria Majidi, Ensamkommandes Förbund Stockholm.

Under den så kallade nya gymnasielagen som infördes 2018 fick många ensamkommande unga tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Efter avslutade studier har de som omfattas av lagen sex månader på sig att få en fast anställning eller en tillfällig anställning på minst två år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-12-04:

Interpellationsdebatt: Krav för permanent uppehållstillstånd till sidans topp

Interpellation 2020/21:89 av Christina Höj Larsen (V)

Genom att anta lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige tog riksdagen de första stegen i ett paradigmskifte när det gäller synen på rättigheter och integration. Den tidigare synen på rättigheter som en väg till integration ersattes av en syn på rättigheter som en belöning för den som trots alla svårigheter lyckas integrera sig till den grad som lagstiftaren behagar.

De tydligaste exemplen på detta skifte är att rätten att leva med sin familj och att få permanent uppehållstillstånd gjordes avhängigt försörjningskrav.

För att omvandla sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd till ett permanent uppställdes krav om ett arbete med villkor och lön enligt kollektivavtalsnivå. Att lägga så stor vikt vid arbete som grund för att få stanna i Sverige innebär en maktförskjutning till arbetsgivarens fördel som riskerar att få långtgående konsekvenser och öppnar för ett utnyttjande på arbetsmarknaden.

LO var mycket kritiskt mot förslaget i sitt remissvar och skrev bland annat: "Sammantaget är problemen så omfattande att det går att ifrågasätta om förslaget är genomförbart."

LO fortsätter: "Förslaget liknar reglerna som finns för arbetstillstånd. LO:s erfarenheter från arbetstillståndssystemet visar att lagändringen från 2008 öppnade upp för ett omfattande missbruk av regelverket. Eftersom konstruktionen av nuvarande förslag liknar arbetstillståndsreglerna är en rimlig bedömning att nuvarande förslag kommer uppvisa en liknande problembild som den som finns för arbetstillståndssystemet."

(...)

Debatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-11-28:

Ministern: Vi behöver ingenjörer - inte diskare till sidans topp

Sverige bör inte tillåta arbetskraftsinvandring till lågkvalificerade yrken där det inte råder brist på arbetskraft, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) till Sydsvenskan.

I dagsläget får ett företag bjuda in en person från ett land utanför EU för att jobba med vad som helst, utan att det först prövas om det råder brist på arbetskraft.

- Vi har ultraliberala regler. Sverige är det enda land i världen som tillåter arbetskraftsinvandring till yrken där vi inte har någon brist, säger Morgan Johansson till Sydsvenskan.

Det bäddar för exploatering av arbetskraft, anser ministern.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio utrikeskrönika 20-11-24:

Alice Petrén, Stockholm: Att följa lagen är ingen åsikt till sidans topp

Jag är någon som tycker att man ska följa lagar och konventioner.

Man ska inte ta springnotor på krogen. Man ska inte köra för fort, även om det händer också mig ska jag erkänna. Man ska inte hota andra människor.

Jag är uppvuxen i en släkt med jurister. Rättsprinciper, rättstänkande och allas likhet inför lagen blev som impregnerat i mitt DNA.

Så i min roll som migrationskorrespondent utgör gällande lagar ryggraden i min rapportering. Tycker någon att lagen är fel, driv opinion för att ändra den, men så länge lagen gäller, följ den, det är vad jag har med mig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Västerbottens-Kuriren 20-11-24:

I Umeå går det att skriva fritt till sidans topp

I Eritrea kunde han inte skriva vad han vill, men nu bor han i Umeå. Här har Tsegabrhan Goitom Habtemariam skrivit en bok med berättelser om kvinnors situation i landet han lämnat.

När det gäller pressfrihet är Eritrea bland världens bottenskrap, och i ungefär samma liga som Nordkorea. Att arbeta som journalist i Eritrea innebär alltså att man hela tiden måste ta hänsyn till regeringen.

Tsegabrhan Goitom Habtemariam är från Eritrea och skrev om kultur på samma tidning som svensken Dawit Isaak. 2001 förbjöds tidningen och alla som jobbade där åkte i fängelse. Ett tag delade Tsegabrhan Goitom Habtemariam cell med Dawit Isaak.

Hur kommer det sig att Dawit Isaak fortfarande sitter fängslad?

- Han skrev om politik, de journalister som gjorde det sitter fortfarande i fängelse.

Nu har Tsegabrhan Goitom Habtemariam inte haft en enkel tillvaro heller. Efter den där första tiden i fängelset har han suttit i fängelset ytterligare två gånger, bland annat för en av böckerna han skrev.

Att han nu bor i Umeå beror på att han är så kallad fristadsförfattare där förföljda skribenter får två års boende av en värdkommun. Han kom i februari och månaden efter kunde hans hustru anlända, med god hjälp av Umeå kommun. Han är mycket tacksam.

- Här föddes jag på nytt. Jag kan skriva vad jag vill hur jag vill. Jag kan prata hur jag vill. Jag har börjat tänka fritt.

Det här förklarar han på tigrinska vilket sedan tolkas. En del saker förklarar han på engelska. Någon gång blir det lite ord på svenska. Det är en komplicerad intervju.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-11-24:

24 November och åren som gått till sidans topp

Vid en presskonferens den 24 november 2015 presenterades den tillfälliga lag som fått stora konsekvenser för människor som söker asyl i Sverige. Datumet blev ett brytdatum och har för vissa asylsökande betytt skillnaden mellan att få stanna och att vara tvungen att återvända. Det har gått 5 år sedan presskonferensen där den tillfälliga lagen presenterades. I det här avsnittet av Människor & Migration tittar vi tillbaka på vad det var som hände då och vad som sedan följde.

Asylrättscentrum chefsjurist Anna Lindblad pratar tillsammans med juristen Sofia Rönnow Pessah och kommunikationsansvarige Maja Dahl om den förändrade lagstiftningen och dess konsekvenser. Alla tre jobbade på olika ställen när lagen presenterades och minns tillbaka på hur samtalet och arbetsuppgifterna förändrades. Vad hände på Migrationsverket där Anna Lindblad jobbade? Hur var det att jobba på Advokatbyrå och företräda asylsökande som Sofia Rönnow Pessah gjorde? Vad hände inom politiken och tankesmedjevärlden där Maja Dahl jobbade?

I avsnittet pratar de också om den uteblivna utvärderingen och hur barnrättskommittén frågor till Sverige kanske ändå kan ge oss en möjlighet att få svar på hur barns rättigheter påverkats av lagen.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nordic Journal of Migration Research 20-11-26:

vol. 10, no. 4 (2020): Special issue on Europe Trouble till sidans topp

Welcome Culture and the Disruption of the European Border Regime." Includes articles on volunteers and solidarity.

Europe Trouble: Welcome Culture and the Disruption of the European Border Regime

Marie Sandberg, Dorte J. Andersen

Europe Is No Longer Europe : Montaging Borderlands of Help for a Radical Politics of Place

Kolar Aparna, Oumar Kande, Joris Schapendonk, Olivier Kramsch

Acts of Volunteering for Refugees: Local Responses to Global Challenges

Line Steen Bygballe Jensen, Lydia Maria Kirchner

Precarious Citizenship and Melancholic Longing: On the Value of Volunteering after the Refugee Arrivals to Europe 2015

Marie Sandberg, Dorte J. Andersen

Exhibiting Solidarity Work: Temporary Displays and Their Potential To Trouble and Push Museums Representing European Mobilities

Kerstin Poehls

Migrant Solidarity Work in Times of "Crisis" : Glasgow and the Politics of Place

Cetta Mainwaring, Gareth Mulvey, Teresa Piacentini, Selina Hales, Ruth Lamb

Transgressive Solidarity: From Europe' s Cities to the Mediterranean Sea

Daniela DeBono, Cetta Mainwaring

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 20-12-01:

Kom till Sverige samma höst - men datumet avgjorde deras liv till sidans topp

Det är fem år sedan den stora flyktingvågen då rekordmånga sökte asyl i Sverige.

Men det var också då som regeringen la om den svenska migrationspolitiken, som bland annat innebar att majoriteten av de asylsökande som kom efter den 24 november 2015 fick tillfälliga uppehållstillstånd.

Det skiljer bara en månad mellan syrierna Ibrahim Halaq och Rodaina Hamzas asylansökningar, ändå fick de olika uppehållstillstånd, något som påverkat deras liv.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 20-12-01: Gustav Fridolin: Jag funderade om jag skulle vara kvar i partiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 20-11-27:

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s flyktingorgan (UNHCR) till sidans topp

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s högkommissarie för flyktingar (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) för perioden 2020-2023. Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges medlemskap och partnerskap med UNHCR.

Strategin vägleds av Sveriges politik för global utveckling (PGU) med dess övergripande mål om att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd och Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2019-2023.

Strategin tar också sin utgångspunkt i Riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd och Strategi för multilateral utvecklingspolitik. Strategin är också i samstämmighet med regeringens prioriteringar på det humanitära området i enlighet med Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 2017-2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.