fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 23 oktober 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 20-10-06:

Budgetpropositionen för 2021 till sidans topp

Utgiftsområde 8 Migration

Utgifterna ökar 2023 jämfört med det föregående året, mot bakgrund av att utgifternaberäknas utifrån ett tekniskt antagande i Migrationsverkets prognos om att de tillfälliga begränsningarna av möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige upphör i juli 2021. Liksom andra prognoser utgör denna prognos inte ett ställningstagande.

Hämta propositionen (Extern länk)

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD): Utgiftsområde 8 Migration (Extern länk)

Motion 2020/21:3520 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M): Utgiftsområde 8 Migration (Extern länk)

Motion 2020/21:3110 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD): Utgiftsområde 8 Migration (Extern länk)

Motion 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V): Utgiftsområde 8 Migration (Extern länk)

Andra motioner från den allmänna motionstiden, se nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-10-08:

Migrationskommitténs betänkande på remiss - regeringen ser behov av justeringar till sidans topp

Den tillfälliga utlänningslagen är tänkt att ersättas av en ny permanent lag den 20 juli 2021. I förslaget till den är det viktigt att se till att övergången från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd inte leder till orimliga effekter. Det meddelade vice statsminister Isabella Lövin och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på en pressträff.

I går skickade regeringen ut Migrationskommitténs betänkande på remiss. Detta är ett viktigt steg mot en proposition om en ny migrationspolitik utifrån huvudinriktningen i den parlamentariska Migrationskommitténs betänkande. Samtidigt ser regeringen redan nu behov av vissa justeringar och kompletteringar av förslagen.

Den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, human, rättssäker och human. Asylrätten ska värnas. Den människa som kommer till Sverige men inte har rätt att stanna ska återvända. Men varje person som flyr till Sverige och har rätt att stanna ska få all hjälp att bli en del av samhället.

Kommitténs betänkande som nu remitteras innebär bland annat:

Tidsbegränsade, inte permanenta, uppehållstillstånd ska som huvudregel beviljas skyddsbehövande vid det första beslutstillfället.

Att permanenta uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter tre år och endast om vissa krav uppfylls.

En särskild bestämmelse om humanitära skäl för fall där det föreligger synnerligen ömmande omständigheter, till exempel mycket allvarlig sjukdom.

Som huvudregel ska försörjningskrav gälla vid anhöriginvandring.

Regeringen ser ett behov av vissa justeringar och kompletteringar av förslaget som Migrationskommittén lade fram den 5 september. Bland dessa lyfte Isabella Lövin upp lättade försörjningskrav för de som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen, bland annat med anledning av den svåra arbetsmarknadssituation som coronapandemin medfört.

(...)

Hela pressmeddelandet, inklusive webbsändning (Extern länk)

Hämta utredningen En långsiktigt hållbar migrationspolitik, SOU 2020:54 (Extern länk)

Lista över remissinstanser (Extern länk)

Se även liberalernas partimotion som lämnades ett par dagar tidigare:

Riksdagen 20-10-06: Motion 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. (L): En långsiktigt hållbar migrationspolitik (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-10-04: L rundar regeringen - lägger egen motion om migrationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-10-07:

Skarp oppositionskritik mot migrationsplaner till sidans topp

Kritiken mot regeringens migrationsuppgörelse är skarp från olika politiska håll.

Moderatledaren betecknar uppgörelsen som en kollaps.

Vänsterpartiet ser en risk med att tillfälliga lagar blir permanenta.

Moderatledaren Ulf Kristersson är märkbart upprörd över uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om migrationspolitiken.

- Socialdemokraterna viker sig gång på gång för Miljöpartiet. De vill till varje pris undvika en regeringskris, säger han till TT.

- Det är helt oerhört, jag saknar ord. Socialdemokraterna har sagt att de vill minska invandringen, fortsätter Kristersson och anser att nästa val i praktiken kan komma att bli en folkomröstning om migrationspolitiken.

Även Kristdemokraterna är kritiska mot Socialdemokraternas uppgörelse med Miljöpartiet.

- Miljöpartiet har tvingat igenom en åtgärd som Socialdemokraterna måste gå med på för att kunna fortsätta att regera i det här landet. Det är ytterst sorgligt. Det här är inte ett sätt att bygga en långsiktigt hållbar migrationspolitik, säger Hans Eklind, migrationspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Han fortsätter:

- Att förslagen har skickats på remiss är inget konstigt i sig. Det som jag är väldigt kritisk till är att inkludera lättnader i den så kallad gymnasielagen".

SD: Ett svek

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson i sin tur anklagar i ett pressmeddelande Socialdemokraterna för att låta Miljöpartiet "hålla i taktpinnen i invandringspolitiken".

"Sverige behöver avsevärt mindre asylrelaterad invandring, inte mer. Där är både verkligheten och opinionen tydlig", skriver Åkesson och fortsätter: "Det här betyder krig, i riksdagen och i kommande valrörelse. Socialdemokraterna ska inte komma undan detta svek."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-10-07: Kristersson (M): "Helt ansvarslöst" (Extern länk)

SvT Nyheter 20-10-07: S och MP eniga om migrationsförslag (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-10-04: Hirvonen (MP): Förslagen får allvarliga konsekvenser (Extern länk)

Aftonbladet 20-10-07: Hör hela pressträffen om migrationspolitiken (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-10-07: S och MP överens om migrationsförslag (Extern länk)

SvT Nyheter 20-10-07: Analys: "Kan bli en dyrköpt framgång för Löfven" (Extern länk)

SvT Nyheter 20-10-08: SVT:s politikreporter: "Kristersson bör stilla sig innan han börjar fira allt för mycket" (Extern länk)

SvT Värmland 20-10-09: Goda krafter för ensamkommande: "Det är för lite, för sent" (Extern länk)

Kinna Skoglund i Syre 20-10-08: Lättnader för ensamkommande: "Det kan göra stor skillnad" (Extern länk)

Läs fler debattinlägg om förslagen, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-10-09:

Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar till sidans topp

- anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning

Den 20 juni 2019 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1157 om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet. Förordningen ska tillämpas från och med den 2 augusti 2021.

Förordningen skärper säkerhetskraven i fråga om identitetskort som medlemsstaterna utfärdar till sina medborgare och uppehållshandlingar som medlemsstaterna utfärdar till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar sin rätt till fri rörlighet inom unionen. För svensk del är förordningen tillämplig på följande handlingar:

Nationellt identitetskort som utfärdas av passmyndigheterna, dvs. Polismyndigheten samt vissa ambassader och konsulat.

Intyg om permanent uppehållsrätt som utfärdas av Migrationsverket.

Uppehållskort och permanent uppehållskort som utfärdas av Migrationsverket.

De skärpta säkerhetskraven innebär i huvudsak att identitetskort, uppehållskort och permanent uppehållskort ska utfärdas i enhetliga format och med ett visst innehåll. Ansiktsbild och fingeravtryck ska sparas i ett lagringsmedium i de handlingarna. Vidare gäller att intyg om permanent uppehållsrätt ska innehålla vissa minimiuppgifter.

Svensk rätt behöver anpassas till förordningen i vissa avseenden och i promemorian föreslås därför ett antal författningsändringar.

Förslagen innebär sammanfattningsvis följande:

Det klargörs att nationella identitetskort, intyg om permanent uppehållsrätt, uppehållskort och permanenta uppehållskort ska ha den utformning och det innehåll som följer av den nya förordningen.

Giltighetstiden för nationella identitetskort som utfärdas till barn under tolv år förkortas från fem till tre år.

(...)

Läs mer och hämta promemorian (Extern länk)

Lista över remissinstanserna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 20-10-06:

Grupp utsedd för att granska metod för medicinsk åldersbedömning till sidans topp

Nu har en expertgrupp utsetts, som ska hjälpa till med en oberoende granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning. I gruppen ingår bland andra Elias Palm, avdelningschef på Rättsmedicinalverket, som tidigare försvarat metoden hårt.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har nu utsett en nio personer stark expertgrupp som ska hjälpa till med en oberoende granskning av Rättsmedicinalverkets ifrågasatta metod för medicinsk åldersbedömning av asylsökande.

En av dem som kommer att fungera som expert är alltså Elias Palm, avdelningschef på Rättsmedicinalverket, som varit en nyckelperson i turerna kring åldersbedömningarna och vid upprepade tillfällen försvarat metoden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läkartidningen 20-10-09: Kritik mot val av experter som ska granska medicinsk åldersbedömning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-10-07:

Italien/ Finally, good news for asylum seekers in Italy till sidans topp

New decree rolls back some of the worst aspects of immigration policy

It pledged last year to do so, and now the Italian government has restored some humanity to its immigration and asylum system. This week, the council of ministers adopted a decree that reverses many of the worst policies imposed by the previous interior minister and current leader of the anti-immigrant League Party, Matteo Salvini.

The decree isn't perfect, but it's a step in the right direction.

The decree, adopted October 5, essentially re-establishes in Italian law the residency permit on humanitarian grounds that Salvini abolished in 2018, now called "special protection." This two-year permit is for people who don't qualify for asylum, but who shouldn't be sent away because they would face a risk of torture or inhuman or degrading treatment. The permit is also for people who have family and social links in Italy, or who suffer from serious physical or mental health issues. By one estimate, more than 37,000 people became undocumented since 2018 because humanitarian permits were abolished.

Crucially, the decree allows people to convert this and other short-term residency permits into longer-term residency permits based on employment. This will help prevent people falling into undocumented status. The decree reduces detention pending deportation to three months from six.

While the previous government restricted the nation's reception system to recognized refugees and unaccompanied children, the new decree opens the doors to asylum seekers awaiting a decision. It also ensures asylum seekers have the right to register with the city hall where they live, since a Constitutional Court ruling this past July found the denial of this right made it "unjustifiably difficult for asylum seekers to access the services to which they are entitled."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

FARR 20-10-05:

Från Afghanistan/ Afghanistan is not safe! 41 organisationer vill stoppa utvisningar till sidans topp

EU-ländernas överenskommelse med Afghanistan om utvisningar löper ut den 6 oktober. FARR är en av 41 organisationer som uppmanar länderna att stoppa tvångsutvisningarna och istället bidra till fred och säkerhet. Bakom ställningstagandet ligger den allvarliga säkerhetssituationen i Afghanistan, situationen för afghaner i grannländerna och de som utvisas därifrån, och även de stora skillnaderna mellan EU-ländernas behandling av asylsökande från Afghanistan.

Det var den 2 oktober 2016 som representanter för EU-länderna undertecknade en överenskommelse om utvisningar till Afghanistan. Överenskommelsen fick namnet "Joint Way Forward on migration issues". Konferensen om detta hölls i marginalerna av en givarkonferens. EU-länderna åtog sig alltså samtidigt att ge Afghanistan visst bistånd. Detta avtal löper ut den 6 oktober i år och förhandlingar pågår om att förlänga det.

I uttalandet mot fortsatta tvångsutvisningar som samorganisationen ECRE har tagit initiativ till nämns bland annat att Afghanistan numera rankas som det minst fredliga landet i värden. Många civila dödas och skadas. Samtidigt har Talibanrörelsen fått kraftigt ökad kontroll i stora delar av landet medan regeringens inflytande minskat. Afghaner är en stor grupp asylsökande i EU-länderna. Nästan hälften av de 27.000 människor som hålls kvar i miserabla förhållanden på den grekiska öarna är till exempel afghaner. Hur stor andel som får uppehållstillstånd av dem som söker asyl i EU-länderna varierar från 94 procent i Italien till 4 procent i Bulgarien, vilket tyder på brister i rättssäkerheten.

Den 5 oktober 2016, bara några dagar efter EU-ländernas konferens, undertecknade Sverige ett eget återtagandeavtal med Afghanistan. Avtalet möjliggör att Afghanistan utfärdar resehandlingar till dem som inte har pass och att utvisningar kan verkställas med tvång. Avtalet förlängs med automatik vartannat år.

(...)

Läs mer och hämta uttalandet, finns på flera språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ministry of Refugees and Repatriations 20-10-19:

Från Afghanistan/ Deputy minister meets representative of Swedish embassy till sidans topp

Mr. Anders Schogster and Ms. Nina Johansson from the Swedish Embassy, paid a courtesy Vice Minister for Refugee Affairs Wafiullah Kakar visit on Monday, 19 October 2020. Vice Minister for Refugee Affairs Wafiullah Kakar appreciated the Swedish Government's engagement in Afghanistan.

In this meeting, both sides agreed to further advance the good cooperation between both countries in the area of migration. HE Wafiullah Kakar informed Mr. Anders Schogster that an inter-governmental committee has approved the resumption of non-voluntary return but COVID-19 precautionary measures must be considered at all stages by deporting country.

Further, Deputy Minister Kakar shared the concerns of Afghan asylees in Sweden which were received by the office of the President of the Islamic Republic of Afghanistan and requested the Swedish Embassy an official response in this regard.

Läs mer (Extern länk)

Statewatch 20-10-01: Member states want to simplify expulsion of "vulnerable groups" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-10-08:

Från Myanmar/ "An Open Prison without End" - mass detention of rohingya in Rakhine till sidans topp

Hamida Begum was born in Kyaukpyu, a coastal town in Myanmar's western Rakhine State, in a neighborhood where Rohingya Muslims, Kaman Muslims, and Rakhine Buddhists once lived together. Now, at age 50, she recalls the relative freedom of her childhood: "Forty years ago, there were no restrictions in my village. But after 1982, the Myanmar authorities started giving us new [identity] cards and began imposing so many restrictions."

In 1982, Myanmar's then-military government adopted a new Citizenship Law, effectively denying Rohingya citizenship and rendering them stateless. Their identity cards were collected and declared invalid, replaced by a succession of increasingly restrictive and regulated IDs.

Hamida found growing discrimination in her ward of Paik Seik, where she had begun working as an assistant for local fishermen. It was during those years a book was published in Myanmar, Fear of Extinction of the Race, cautioning the country's Buddhist majority to keep their distance from Muslims and boycott their shops. "If we are not careful," the anonymous author wrote, "it is certain that the whole country will be swallowed by the Muslim kalars," using a racist term for Muslims.

This anti-Muslim narrative would find a resurgence years later. "The earth will not swallow a race to extinction but another race will," became the motto of the Ministry of Immigration and Population. By 2012, a targeted campaign of hate and dehumanization against the Rohingya, led by Buddhist nationalists and stoked by the military, was underway across Rakhine State, laying the groundwork for the deadly violence that would erupt in June that year.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Från Kongo/ Ställningstagande om vissa delar av Demokratiska Republiken Kongo till sidans topp

Migrationsverket gör i det nya ställningstagandet bedömningen att det i provinserna Nordkivu, Sydkivu och Ituri pågår en inre väpnad konflikt med så urskillningslöst våld att var och en som återvänder dit riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling. I en rad andra provinser och regioner som räknas upp i ställningstagandet råder väpnad konflikt med varierande våldsnivå eller andra svåra motsättningar. Alla provinser är dock inte i konflikt. Det rättsliga ställningstagandet innehåller genomgångar av situationen i provinserna var för sig. Migrationsverket anser att rättsskyddet är så dåligt att det inte går att hänvisa någon till statligt myndighetsskydd. Internflykt är som huvudregel inte relevant och rimligt. Frågan om uteslutande ska beaktas i varje enskilt ärende eftersom det kan finnas asylsökande som har gjort sig skyldiga till sådana handlingar som gör att de ska uteslutas från flyktingskap eller annan skyddsstatus. Säkerhetsläget har enligt Migrationsverket inte förbättrats bestående någonstans så att det skulle motivera att neka förlängning av skyddsstatus vid förlängningsansöknignar.

Hämta dokumentet, RS/016/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Utrikes 20-10-10:

Spanien/ Hundratals migrantbåtar till Kanarieöarna till sidans topp

Ett tusental migranter har tagit sig till Kanarieöarna de senaste två dygnen, uppger Röda korset på lördagen. Det är det högsta antalet sedan migrantvågen 2006 då andra rutter till Europa var hindrade.

Skärpta kontroller längs Marockos kust i Medelhavet tvingar människosmugglare och migranter att söka sig längre söderöver.

Men alternativet på Atlanten är längre och mer riskabelt.

Från torsdag till lördag anlände 1 015 migranter i 485 båtar till öarna i den spanska arkipelagen. Under krisen 2006 kom över 30 000 migranter till Kanarieöarna.

Läs mer (Extern länk)

ECRE 20-10-09: Exponential increase in arrivals in the Canary islands, capacity stretched, intense rescue activity in Spanish waters (Extern länk)

AYS 20-10-21: Updates from Canary Islands: Children are being seperated from mothers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-10-22:

Portugal/ Algarvekusten kan vara ny rutt för flyktingar till sidans topp

I södra Portugal på Algarvekusten har det under det senaste året kommit flera båtar med flyktingar och migranter. Sammantaget handlar det om ungefär hundra personer på båtar från Marocko. Portugiserna undrar nu om det handlar om en ny rutt mot Europa.

Detta har vi inte sett tidigare, säger Mónica Farinha, som är chef för Portugals flyktingråd CPR.

- Nej, detta är ett nytt fenomen. Vi vet faktiskt inte om det handlar om en ny rutt, men det har varit sex eller sju båtar, säger Mónica Farinha på det portugiska flyktingrådet.

Hon leder arbetet med att ta emot asylsökande i Portugal.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Uppföljning i Sveriges Radio P1-morgon 20-10-22 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-10-06:

Grekland/ Investigate pushbacks, violence at borders till sidans topp

Groups press parliament to open inquiry

Members of Greece's parliament should urgently establish an inquiry into all allegations of unlawful returns of migrants to Turkey by law enforcement officers and others, 29 human rights and humanitarian aid organizations said in an open letter released today. These returns are carried out mainly through pushbacks and collective expulsions and are often accompanied by violence.

Parliament should exercise its oversight authority to investigate the allegations of these illegal acts by state agents and proxies on Greece's sea and land borders with Turkey. The parliament's inquiry should examine whether any illegal acts identified are part of a de facto government policy at odds with international, European, and Greek law.

Over the years, nongovernmental groups and media outlets have consistently reported the unlawful return, including through pushbacks, of groups and individuals from Greece to Turkey by Greek law enforcement officers or unidentified masked men, who appear to be working in tandem with border enforcement officials.

Reports from 2020 recorded multiple incidents in which Greek Coast Guard personnel, sometimes accompanied by armed masked men in dark clothing, unlawfully abandoned migrants - including those who had reached Greek territory. They abandoned the migrants at sea, on inflatable vessels without motors; towed migrant boats to Turkish waters; or intercepted, attacked, and disabled boats carrying migrants.

Nongovernmental organizations and the media have also reported persistent allegations that Greek border guards have engaged in collective expulsions and pushbacks of asylum seekers through the Evros land border with Turkey.

(...)

Läs mer (Extern länk)

AYS 20-10-06: Torturous attacks at port of Patras (Extern länk)

Statewatch 20-10-07: Greek police recruited undocumented migrants in operation against NGOs (Extern länk)

AYS 20-10-19: Further militarisation at the Evros border (Extern länk)

AYS 20-10-20. Evros: New fence and new pushback investigation (Extern länk)

Statewatch 20-10-20: Greece draws up requirements for member state militaries' role in border control (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 20-10-13:

Medelhavet/ Frontex responds to Amnesty International organisation's report till sidans topp

Today, Frontex Executive Director Fabrice Leggeri sent a letter to Amnesty International in response to the organisation's report and questions submitted to Frontex.

In his letter, Frontex's Director explained the role of the agency in providing assistance with search and rescue activities and clarified how the agency's multipurpose aerial surveillance works.

Rescuing people in distress at sea remains Frontex top priority and a part of every surveillance activity of Frontex. Thanks to its surveillance activities, Frontex helped in the rescue of 19.651 people in 350 Search and Rescue actions in the Central Mediterranean since 2017.

Ladda ner brevet här (Extern länk)

Amnestyrapporterna har anmälts i tidigare Asylnytt. Här direktlänkar:

Amnesty 20-09-07: Waves of impunity. Malta's human rights violations and Europe's responsibilities in the central Mediterranean (Extern länk)

Amnesty International 20-09-28: 'Between life and death' Refugees and migrants trapped in Libya's cycle of abuse (Extern länk)

Se även:

Amnesty International 20-10-05: Oral Statement at the UN Human Rights Council on Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-10-03:

Mexiko/ Migrantkaravan går mot USA - Mexiko sätter in militär till sidans topp

Omkring 3000 personer avgick på onsdagen tillsammans från Honduras med målet ställt på USA. Nu sätter Mexiko in militär för att förhindra att migrantkaravanen tar sig in i landet.

Folksamlingen tog sig på fredagen in i Guatemala genom att pressa sig igenom polisens avspärrningar, skriver The Wall Street Journal.

Det ska enligt flera internationella medier främst varit unga män som lyckades att ta sig in i landet. Samtidigt består människoskaran också av kvinnor och små barn. Orsaken till att personerna lämnat hemlandet Honduras uppges vara en ökad arbetslöshet på grund av coronapandemin.

Hundratals av migranterna har under lördagen bussats tillbaka till gränsen mot Honduras av myndigheterna i Guatemala. Men det finns uppgifter om att del del fortsatt sin resa norrut, rapporterar AP.

Sätter in militär

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Immigration Impact 20-09-01:

USA/ Judge says "poppycock!" to let border patrol screen asylum applicants till sidans topp

A federal court on Monday halted a secretive program started under the Trump administration that allowed Border Patrol agents to be harsh gatekeepers to the asylum process. The court rejected the government's defense of the program as "poppycock."

In spring 2019, the Department of Homeland Security (DHS) quietly began a pilot program in which Border Patrol agents-rather than trained asylum officers-conduct interviews to screen people seeking asylum. These "credible fear" interviews are often the first step in the asylum process for people who arrive at the U.S. border seeking protection.

The officer conducting a credible fear interview has a difficult task. The officer must understand asylum law-a complex and constantly changing area of law that involves federal statutes, regulations, agency decisions, court decisions, and international law. It requires rigorous training to ask the right questions and elicit often traumatic details of a person's past persecution. The law requires that these sensitive interviews be non-adversarial.

The stakes are high. If a person passes their credible fear interview, they get a full hearing on their asylum claim. If a person does not pass their credible fear interview, they only get a cursory "Credible Fear Review" by an immigration judge before they are deported.

As of June 2018, government data indicated that less than 15% of these reviews went in favor of the asylum seeker. Further attacks on asylum in the past two years may have driven the figure even lower.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

KPBS 20-09-18: Whistleblowers say CBP knowingly broke the law as it turned back asylum-seekers (Extern länk)

Human Rights Watch 20-10-15: CDC director doubles down on endangering asylum seekers (Extern länk)

TT / AB 20-10-21: Föräldrar till 545 migrantbarn saknas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-10-17:

Afrika/ Brave witnessing against smugglers responsible for torture of thousands till sidans topp

More information on the legal case against the Eritrean smuggler Welid are coming out.

Escaping one of the world's most isolated dictatorships, making their way to Khartoum, many young people were convinced to leave the country on a "go now, pay later" scheme. In Sudan, older people who were on the move as refugees reportedly whispered about their children being kidnapped or stolen.

As reported from different sources, many smugglers have taken advantage of insecurity in Libya, and the EU's turning a blind eye to the fact they are 'doing business' with criminals, to move hundreds of thousands of people. Many people are still trapped in detention centres and beaten by traffickers. The financial gains are reportedly controlled through an international web of informal financial agents operating in Asmara, Khartoum, Israel, and Libya. Bani Walid is a Libyan town that people on the move call the "ghost city" because of the number of people who disappear without trace: stored like cargo in compounds, starved, sometimes tortured to death.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Ekot 20-10-07:

Större självmordsrisk för ensamkommande till sidans topp

Socialstyrelsen inleder nu ett projekt med syftet att förbättra stödet till nyanlända gymnasieungdomar som lider av psykisk ohälsa.

En grupp man vill nå i satsningen är ensamkommande barn, efter att forskning visat att de löper nästan tio gånger större risk begå självmord än svenskfödda barn.

Ali Khavary från Afghanistan går sista året på gymnasiet och han ser många ensamkommande som mår dåligt.

- Mest är de själva och snackar inte så mycket med kompisarna. Det värsta är att de mår dåligt, men de kan inte säga ut det. Jag har sett många som tog fel väg också, tog droger, för att ta udden av dåliga känslor. Men det är inte bra sätt, säger han.

Petra Rinman är chef på Kunskapscentrum för ensamkommande barn på Socialstyrelsen. Hon säger att det projekt som Socialstyrelsen nu inleder går ut på att hitta nyanlända elever som mår dåligt, och se till att de får rätt typ av stöd, i skolan eller hos BUP.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-10-09:

2000 asylsökande kan tvingas flytta till sidans topp

Upp till 2 000 asylsökande kan tvingas flytta när Migrationsverket nästan halverar antalet lägenheter och anläggningsplatser.

Verket fortsätter banta sin organisation eftersom antalet asylsökande fortsätter att minska, vilket bland annat beror på coronapandemin.

- I dagsläget har vi färre än 10 000 öppna ärenden med förstagångsasylsökande, vilket kan jämföras med 163 000 som vi hade 2015. Det gör att vi nu kan börja handlägga ett asylärende inom en vecka eller en månad medan det tidigare kunde dröja två år, säger Magnus Önnestig, chef för nationella operativa avdelningen vid Migrationsverket.

På torsdagen kom beskedet att 172 medarbetare varslas om uppsägning och tidigare i år har ett 80-tal anställda sagts upp på grund av arbetsbrist.

Generaldirektör Mikael Ribbenvik beslutade i september att lägga ner myndighetens verksamhet i Jönköping, Borås, Mariestad och Högsby.

Brev väcker oro

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 20-10-05: Familjerna tvingas flytta - får bara ta med 25 kilo (Extern länk)

Migrationsverket 20-10-08: Migrationsverket varslar om uppsägningar (Extern länk)

Alexander Finstad, ordförande, BUS - Barn och unga i Sverige, i Barometern 20-10-17: "Längre väntetider och högre arbetsbelastning väntar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-10-05:

Kommuner utmanar ebo-lagen till sidans topp

Nu utmanar flera kommuner åter den omdiskuterade ebo-lagen. Trots kritik från regeringen och trots skärpt regelverk vill de även nästa år fortsätta att undanta hela kommunerna när det handlar om asylsökandes möjlighet att bosätta sig där och samtidigt få bidrag.

- Vi vidhåller att hela Malmö bör undantas eftersom man har identifierat att lagstiftningen leder till en trångboddhet, en social utsatthet, säger socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jammeh som är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Från i somras får 32 kommuner göra undantag från det som brukar kallas ebo-lagen som ger asylsökande rätt att på egen hand bosätta sig var man vill. De här kommunerna får peka ut områden i sina kommuner som har sociala och ekonomiska utmaningar och där asylsökande, om de ändå på egen hand väljer att flytta dit, blir av med dagersättningen. Syftet är att på så sätt styra asylsökande mot andra områden för att integrationen ska bli bättre.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 20-10-14: Göteborg backar om ebo-lagen (Extern länk)

SvT Nyheter 20-10-06: Nytt försök med flyktingstopp i Sölvesborg - politiker trotsar lagen (Extern länk)

SvT Blekinge 20-10-06: Oppositionsrådet: "Sölvesborg ska vara en kommun där alla är välkomna" (Extern länk)

Sveriges Radio 20-10-08: Malmö fick nja och Perstorp ja på Ebo-undantag (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 20-10-08: Kommunalråd nöjd med länsstyrelsens Ebo-besked (Extern länk)

Kvällsposten 20-10-09: Kritiken i flyktingfrågan: "De sviker Malmöborna" (Extern länk)

SvT Sörmland 20-10-13: Länsstyrelsens beslut: 15 områden i Eskilstuna får undantas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 20-10-06:

Trots indraget bidrag - 192 asylsökande flyttade till Malmö till sidans topp

Den som söker asyl och skaffar ett eget boende i ett område som betraktas som utsatt blir utan ersättning. Det är nytt sedan 1 juli. Ändå har 192 personer flyttat till Malmö sedan den nya bestämmelsen började gälla, skriver tidningen Hem & Hyra.

Ebo-lagen från 1994 innebär att en person som söker asyl har rätt att ordna ett eget boende istället för att bo på en flyktingförläggning.

Men kritiken från svenska kommuner har varit omfattande, med hänvisning till att den bidrar till social misär och trångboddhet.

Därför har flera kommuner ansökt om att få delar av eller hela kommunen undantagen från lagstiftningen. Malmö tillhör de kommuner som valt att undanta hela kommunen från ebo-lagen, och kommunledningen vill dessutom avskaffa lagen i sin helhet.

Förlorar ersättning

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sydsvenskan 20-10-11: Forskare: De nya ebo-zonerna i Malmö får ingen effekt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-10-03:

Grekland/ Marouf förlorade hela sin familj - nu är han ensam i flyktinglägret till sidans topp

En eftermiddag lägger sig Marouf Zeidan och hans familj för att vila, som alltid under Ramadan. De har flytt från Homs till en grannstad i Syrien. Medan Marouf sover sprängs hans familj i luften. Alla andra dör - och själv vaknar 14-åringen sönderbränd på sjukhuset.

Det är bara början på hans långa resa.

Det har gått drygt fem år sedan Marouf Zeidan tvingades lämna sitt hem. Han minns fortfarande huset i Homs i Syrien; vardagsrummet, köket, alla syskonen, leken på gatan utanför. Och när han fick följa med sin pappa till jobbet.

- Han hade en liten livsmedelsbutik och det bästa jag visste var att få vara med honom där.

De var tio personer i familjen. Alla han tyckte om fanns omkring honom.

- Man kan inte ha det bättre. Livet var vackert, berättar Marouf Zeidan.

Det är tidig vårvinter när vi möts på en lerig sluttning i flyktinglägret i Vathy på den grekiska ön Samos. Regnet piskar i sidled, trotsar drömmen om Medelhavet. Han är 16 år men hans blick är mörk som hos den som sett för mycket. Hakan - en väv av ärr. De svarta, blöta hårlockarna ramar in hans runda, lite svullna ansikte.

Så fortsätter han sin historia.

Det är våren 2011 som allt börjar förändras. Tusentals demonstranter går ut på gatorna i Homs, med slagord som handlar om demokrati och frihet. Det är början på långdragna, eskalerande strider mellan rebellgrupper och Assadregimens militära styrkor. Tre år senare ligger stora delar av staden i ruiner, hundratals människor har dödats, tusentals tvingas lämna sina hem. Marouf Zeidan har hunnit bli elva år och nu tvingas även han och hans familj att fly för sina liv.

- Allt vi fick med oss var kläderna vi hade på kroppen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-10-16:

Grekland/ Översvämningar hotar nya flyktinglägret på Lesbos till sidans topp

På den grekiska ön Lesbos har tälten i det nya flyktinglägret översvämmats av flera häftiga skyfall den senaste tiden. Det tillfälliga lägret byggdes efter att det ökända Morialägret brann upp.

Naomi är en av de boende där, och hon tycker situationen är ännu värre i det nya lägret.

- I Moria kunde vi hålla oss torra om det regnade, men här tar tälten in vatten. Om det regnar kan vi inte sova.

Naomi som är från Kongo har varit på Lesbos i 11 månader tillsammans med sin bror och treårige son. Tidigare bodde hon i det numera nedbrunna Moria, och hon säger att hon föredrog Moria framför det här nya tältlägret.

Natten innan har det regnat rejält, videor inifrån lägret visar hur migranter försöker skopa upp vatten och stuva undan kläder för att hålla sig torra. Mellan tälten försöker man gräva lite dränering.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Legal Centre Lesvos / Statewatch 20-10-08: Migrants and their supporters suffer at the hands of the authorities (Extern länk)

UNHCR 20-10-09: A month after Moria fires, UNHCR warns of conditions ahead of winter (Extern länk)

AYS 20-10-10: An Abdication of Responsibility on Lesvos (Extern länk)

AYS 20-10-14: Winter and Covid approach the Greek islands (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-10-21:

Grekland/ Flyktingläger stängs på Lesbos till sidans topp

I Grekland har regeringen lovat stora förändringar på Lesbos efter den stora branden som ödelade flyktinglägret Moria för en dryg månad sedan.

Antalet asylsökande på öarna ska bli betydligt färre och alla nuvarande flyktingläger på Lesbos ska stängas senast till sommaren.

Det lilla och omvittnat välfungerande flyktinglägret Pikpa som erbjuder skydd åt särskilt utsatta grupper är det som står först på tur. Där oroar man sig för att det saknas en plan för var människorna som bor där ska ta vägen.

Efi Latsoudi spolar av uppfarten till det lilla flyktinglägret Pikpa med en vattenslang. I kväll ska det organiseras en manifestation här med öppen mic, där alla som vill kan komma och uttrycka sitt stöd för Pikpa, som hotas av vräkning.

- Det finns ett beslut från migrationsministeriet att Pikpa ska stängas i slutet på oktober, säger Efi Latsoudi.

Hon är medgrundare till Pikpa, som är ett lokalt initiativ till skillnad från det stora flyktinglägret Moria som drevs av regeringen. Moria var ökänt för överbefolkning, dåliga levnadsvillkor och våld. Branden som totalförstörde lägret i september chockade hela ön, och satte åter ljuset på den ohållbara situation som utvecklats på Lesbos, både för asylsökande och lokalbefolkning.

Pikpa däremot, som har funnits här sedan 2012, har utmärkt sig för sina goda villkor, istället för tält och sterila baracker ser det här mer ut som ett sommarkollo, med trästugor och färgglada väggmålningar under höga glesa barrträd som ger skugga. I mitten finns ett litet kapell, och rummen har egna toaletter och kök.

- Platsen är en fristad för de mest utsatta migranterna som unga mammor, funktionsnedsatta, och ensamkommande pojkar upp till 12 år, berättar Efi Latsoudi.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

AYS 20-10-13: Updates on Pikpa (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-10-18: Ville ta emot asylsökande - då utsattes hotellet för brandattentat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-10-01:

Bosnien/ Authorities create gratuitous suffering for hundreds left without shelter till sidans topp

Responding to the forcible removal by the authorities in Bosnia and Herzegovina of hundreds of migrants and asylum-seekers from an official accommodation centre, which has left almost 400 people without shelter and basic support, Amnesty International's Balkans researcher Jelena Sesar said:

"The Bosnian authorities' decision, which has left hundreds of people to roam the streets and forests looking for shelter whilst a fully equipped centre sits empty, defies belief.

"As temperatures drop, the authorities should be taking steps to ensure refugees and migrants are able to cope this winter, rather than playing politics with their lives. To do so is not only inhumane, but could have catastrophic consequences.

"The European Commission must work with the authorities in Bosnia and Herzegovina to urgently find a solution to accommodate and provide humanitarian relief to people who are stranded in the country.

European leaders cannot call for 'No more Morias', whilst at the same time ignoring the plight of desperate people sleeping under open skies cut off from water, food and medical support on the EU's doorstep."

Background

Bosnian special police emptied the camp late on Wednesday and bussed residents to the outskirts of Una-Sana Canton, abandoning them there to fend for themselves. While some people managed to find accommodation in Lipa, a dangerously overcrowded and inadequate facility nearby, others were left to face near freezing temperatures outdoors. There are already close to 3,000 migrants and asylum-seekers who are sleeping rough in the area.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

ECRE 20-10-02: Thousands stuck at external EU borders face destitution and violence from locals and those keeping the gate closed (Extern länk)

AYS 20-10-05: Call for human(itarian) crisis when 'strongly condemning' made any difference (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EDAL 20-09-10:

Frankrike/ General living conditions in tent camp on a carpark do not violate ECHR till sidans topp

In the case of B.G. and others v. France (application no. 63141/13) the ECtHR unanimously ruled on 10 September that, inter alia, the living conditions in a French tent camp on a carpark did not violate Article 3 ECHR.

The case concerns 17 applicants, four families including minor children, who were seeking international protection. They were based in Metz, where they were forced to live in a tent camp on a carpark, sleeping directly on the concrete ground, from 29 June 2013 to 9 October 2013. They claimed that their exclusion from the accommodation facilities provided for under domestic law during the abovementioned period, and their placement for over three months in a camp, had exposed them to inhuman and degrading treatment contrary to Article 3 ECHR and had infringed their right to respect for family life, under Article 8 ECHR, especially considering the inappropriate conditions to which their very young children were exposed. Furthermore, they claimed to have lacked the material and financial support to which they were entitled under domestic law.

The applicants had filed urgent applications for the protection of a fundamental freedom with the Administrative Court of Strasbourg, but saw those applications rejected on various grounds, including because the precarity of which they complained was to be remedied promptly or because they had been summoned to the Moselle prefecture for an examination of their situation. A subsequent appeal with the Conseil d' État (Council of State) was also rejected.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-10-02:

Storbritannien/ Plans to outsource asylum interviews, offshore asylum centres till sidans topp

Earlier this week, the UK Home Office announced that it is considering outsourcing asylum interviews to commercial contractors. It was also reported that the Home Office had considered the possibility of the construction of offshore asylum processing centres on overseas British territory. Further, the Home Office has reinstated the requirement for asylum seekers and migrants to sign-on at reporting locations in-person, amid the second wave of COVID-19.

A letter from the Home Office announced a pilot programme which would outsource asylum interviews to private commercial contractors to deal with the mounting backlogs of asylum claims resulting from the cancellation of interviews throughout lockdown. Organisations supporting refugees have expressed concerns about the reputation of the list of strategic suppliers for the service, many of which have been embroiled in immigration scandals in the past.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 20-10-20: A Voice from inside Penally Refugee Camp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-10-01:

Bangladesh/ Protesting Rohingya refugees beaten till sidans topp

Authorities prepare to relocate thousands to dangerous island

Bangladesh authorities beat refugees protesting their detention on Bhasan Char Island with sticks and tree branches, Human Rights Watch said today. Naval officers allegedly beat the refugees, including children, in retribution for their hunger strike beginning on September 21, 2020 to demand reunification with their families in the Cox's Bazar refugee camps.

The beatings occurred while the Bangladesh government reportedly formed a committee to begin relocation of 10,000 Rohingya refugees to Bhasan Char, despite widespread concerns over the island's habitability.

"In a darkly ironic attempt to portray Bhasan Char as a safe location, Bangladesh authorities beat Rohingya refugees, including children, who were protesting their detention and begging to return to their families in Cox's Bazar," said Brad Adams, Asia director. "The real way to show Bhasan Char is secure and habitable would be to allow United Nations experts to conduct an independent assessment of the island and to ensure that any relocation there is voluntary."

Human Rights Watch interviewed eight refugees who went on the hunger strike.

"Navy personnel used tree branches and black rubber sticks to beat us," one refugee said. "They beat the protesting women and men, and even the children who were standing with their mothers." Human Rights Watch examined photos that showed injuries sustained by refugees because of beatings, but was unable to find out whether they received medical care for their injuries.

In video accounts received and analyzed by Human Rights Watch, one Rohingya woman on hunger strike said: "We don't want food, what we want is to go back to our families.... It's better to die than to live here."

(...)

Läs mer (Extern länk)

Amnesty International 20-10-09: Rohingya refugees' safety must be ensured amid violent clashes in Cox's Bazaar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-10-07:

Migrant i Libyen brändes till döds till sidans topp

I Libyen har en migrant från Nigeria bränts till döds under mycket brutala former, uppger inrikesministeriet. Händelsen är en i raden av många övergrepp och mord på flyktingar och migranter i det mycket kaotiska Libyen.

EU satsar miljardbelopp på att stoppa migranter från att ta sig därifrån, men FN-organen IOM och UNHCR upprepar att Libyen inte är en säker hamn att föra tillbaka människor till.

Tre libyska män stormade en fabrik, där afrikaner arbetar och hällde bensin över migranten från Nigeria och tände på. Nigerianen brändes till döds. Tre andra ska också vara skadade, rapporterar AP och Reuters. Libyens inrikesministerium uppger att de tre männen har gripits.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 20-10-16: UNHCR's life-saving flights from Libya resume after seven-month suspension (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-10-09:

Niger/ People starving under the UN's care till sidans topp

At the same time as the UN's WHP was given the prize for its efforts to combat hunger and improve conditions for peace, tens of thousands of people across at least two continents continue to feel abandoned by UN organisations, namely IOM and UNHCR. This is due to a lack of vocal concern being put into action, a lack of concrete solutions, and propulsive spending of the lucrative sums directed at migration management across the so-called routes through Europe, but also at the sources of people's misery they are trying to escape from.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-10-10:

Internationellt/ COVID-19 inducing 'widespread despair, UNHCR appeals for support till sidans topp

The consequences of the prolonged COVID-19 pandemic, deteriorating socio-economic conditions, protracted displacement and the critical shortfall in solutions to displacement are leading to widespread despair among refugees, warns UNHCR, the UN Refugee Agency today.

Joining the World Health Organization in observing World Mental Health Day today, UNHCR is urging the international community to prioritize and boost essential mental health programs for refugees and those internally displaced.

"The need to support mental health assistance for displaced populations was critical before the pandemic but now we are dealing with an emergency and a picture of widespread despair," said UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi.

"Many refugees tell us they see their futures crumbling. The issues that drove them from their countries remain unresolved and they can't return home. Many who have survived in exile by eking out a living in the informal economy have lost their jobs. They are also anxious about their health and that of their families, not knowing when the pandemic will end and how they can really protect themselves. They see a lack of solutions and lack hope in the future."

Alarmingly, some field reports have pointed to a rise in suicide attempts since the onset of the pandemic, including among those living in protracted situations of displacement. The number of suicide attempts among refugees in Uganda increased significantly with 210 attempts reported this year compared to 129 last year. In Lebanon, calls to the UNHCR National Call Center from refugees thinking about suicide or self-harm also increased in the past few months.

"There is growing desperation in the calls to helplines from refugees who are afraid or who tell us they don't see a way out," said Grandi.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

UNHCR 20-09-30: UNHCR and some 100 NGOs urge world not to leave refugees behind in COVID-19 responses (Extern länk)

Amnesty International 20-10-09: Mental Health and Human Rights of People on the Move (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 20-10-23:

JO kritiserar fortsatt väntetid efter att Migrationsverket ålagts handlägga ärendet till sidans topp

En familj fick slutligt avslag på sina asylansökningar efter ca två år, men beviljades kort därefter en ny prövning. Detta var den 15 november 2017. När inget hörts från Migrationsverket nästan ett år efter detta datum lämnade föräldern in en begäran om att ärendet skulle handläggas (detta är en möjlighet enligt förvaltningslagen). Migrationsverket svarade att det behövdes mer utredning men migrationsdomstolen ålade den 9 januari 2019 Migrationsverket att avgöra ärendet snarast möjligt. När ytterligare fyra och en halv månad gått anmälde föräldern dröjsmålet till JO. Den 27 maj 2019 förordnades offentligt biträde, den 3 juli hölls utredningen och den 2 september 2019, nästan två år efter att prövningen beviljats, beviljades familjen uppehållstillstånd. Det JO har utrett och kritiserar är dröjsmålet efter att Migrationsverket ålagts att avgöra ärendet snarast möjligt. I utredningen framkom bl.a. att det åläggandet inte registrerades förrän efter att ombudet hört av sig. Migrationsverkets försvar var att verket ändrat sina system och den ansträngda situationen efter det stora antalet asylsökande som kom 2015.

JO:s beslut, Dnr 3075-2019 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-10-04:

Lång väntan på uppehållstillstånd - "Har påverkat vår relation" till sidans topp

Många som har rätt att komma till Sverige genom familjeanknytning får vänta ovanligt länge nu. Flera svenska ambassader och konsulat har begränsat sin verksamhet under coronapandemin.

Kaywan Jaf bor i Kumla och hans fru skulle ha gjort en intervju på ambassaden i Teheran nu i oktober, men den har skjutits upp till september nästa år.

- Det har verkligen påverkat oss relationsmässigt och livet också, vi hade planerat att hon skulle komma hit. Hon skulle börja plugga direkt, hon ska börja jobba och börja med livet om man säger så, säger Kaywan Jaf.

Flera svenska ambassader och konsulat har begränsat antalet intervjuer i migrationsärenden på grund av coronapandemin. En genomgång, som Migrationsverket har gjort för Ekot visar att minst 15 utlandsmyndigheter har infört någon typ av besöksbegränsning. Det gäller bland annat Washington, Teheran, Islamabad och Aten.

Hur mycket de har påverkats av pandemin varierar beroende på smittspridning, restriktioner och söktryck i respektive land.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Migrationsöverdomstolen: Ny överklagandetid beviljas på grund av felaktig information till sidans topp

En person som ansökt om ny prövning fick den 12 juni av sitt ombud veta via mail att ansökan avslagits. Ombudet har efter det upprepat frågat Migrationsverket vilket datum den sökande ansågs delgiven. En handläggare uppgav efter mer än en vecka att överklagandetiden inte börjat löpa. I senare meddelande fick ombudet veta att delgivning skulle ske vid samtal den 13 juli och överklagandetiden börja löpa då. Mötet avbokades på grund av sjukdom och därefter meddelade MIgrationsverket att det inte skulle bli något mer möte men att han kunde överklaga direkt. Överklagan skickades in samma dag, den 3 augusti, men avvisades på grund av att den sökande hade delgivits den 12 juni och tiden för överklagande löpt ut. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att Migrationsverkets felaktiga information inte får leda till att någon förlorar möjligheten att överklaga. "Den försuttna tiden återställs", dvs personen får en ny chans att överklaga. Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Migrationsöverdomstolen: Domstol skulle ha bedömt inkomna handlingar till sidans topp

En person som är varaktigt bosatt i ett EU-land, ansökte om uppehållstillstånd i Sverige på grund av en anställning. Mannen hade lämnat in anställningsbeviset samt kopior av uppehållstillståndskort från Grekland och hemlandspass. Migrationsverket bad om komplettering med lönespecifikationer, kontoutdrag och arbetsgivardeklarationer. Eftersom dessa handlingar inte kom in avslogs ansökan. Mannen överklagade och bifogade de begärda handlingarna. Domstolen valde att behandla ärendet som det såg ut vid tidpunkten för Migrationsverkets beslut och avslog överklagan. Migrationsöverdomstolen påpekar att samtliga omständigheter som åberopas till stöd för uppehållstillstånd ska prövas. Den instans som prövar frågan ska utgå från de förhållanden som råder vid prövningstillfället. I och med att domstolen inte har vägt in de tillkomna handlingarna har den sökande inte fått en fullständig prövning. Därför återförvisas ärendet till migrationsdomstolen. Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Migrationsöverdomstolen: Facket kan tillfrågas medan en anställning annonseras till sidans topp

En person som sökte arbetstillstånd lämnade in sin ansökan med ett arbetserbjudande två dagar efter att tjänsten hade annonserats i Platsbanken tio dagar. En sådan annonsering inom EU är ett villkor för att bevilja arbetstillstånd. Ett annat villkor är att en fackförening ska tillfrågas om anställningsvillkoren är avtalsenliga. I det här fallet hade facket tillfrågats under pågående annonsering av tjänsten, med en blankett där den sökandes namn nämndes. Migrationsverket avslog med motivering att arbetsgivaren redan då facket tillfrågades hade bestämt vem som skulle få anställningen. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som inte håller med. Visserligen finns en tidigare vägledande dom som säger att annonseringen anses avbruten om ansökan till Migrationsverket med anställningserbjudandet ges in innan det gått tio dagar. Men det finns enligt Migrationsöverdomstolen inget som hindrar att arbetsgivaren begär ett förhandsbesked från facket, så länge individen inte får arbetserbjudandet förrän annonsen legat ute i tio dagar. Saken återförvisas till Migrationsverket.

Hämta mål UM 19571-19, MIG 2020-19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Europadomstolen 20-10-15:

Europadomstolen: Anklagade i säkerhetsärende borde fått veta skälen för utvisning till sidans topp

Violation of Convention in view of significant limitations imposed on applicants' right to be informed of reasons for expulsion

In today's Grand Chamber judgment in the case of Muhammad and Muhammad v. Romania (application no. 80982/12) the European Court of Human Rights held, by a majority, that there had been:

a violation of Article 1 of Protocol No. 7 (procedural safeguards relating to expulsion of aliens) to the European Convention on Human Rights.

The case concerned proceedings as a result of which the applicants, Pakistani nationals living lawfully in Romania, were declared undesirable and deported.

The Court found that the applicants had received only very general information about the legal characterisation of the accusations against them, while none of their specific acts which allegedly endangered national security could be seen from the file. Nor had they been provided with any information about the key stages in the proceedings or about the possibility of accessing classified documents in the file through a lawyer holding authorisation to consult such documents.

Having regard to the proceedings as a whole and taking account of the margin of appreciation afforded to the States in such matters, the Court found that the limitations imposed on the applicants' enjoyment of their rights under Article 1 of Protocol No. 7 had not been counterbalanced in the domestic proceedings such as to preserve the very essence of those rights.

Hämta pressmeddelandet (Extern länk)

Case of Muhammad and Muhammad v. Romania, Application no. 80982/12 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

EU-domstolen: Svårt sjuk kan ha rätt till socialt stöd under överklagan av ny ansökan till sidans topp

EU-domstolen har lämnat två förhandsavgöranden som rör rätten till socialt stöd under prövning om verkställighetshinder för en svårt sjuk person som har ett lagakraftvunnet beslut om utvisning. Det ena målet gäller den sjuka själv, det andra en förälder till ett sjukt barn som blivit myndigt under proceduren. Målen innehåller utförliga resonemang om nationell lagstiftning i förhållande till EU:s rättighetsstadga, om situationen när överklagande som rör rätten till socialt stöd är avhängig av ett överklagande av en ansökan om verkställighetshinder samt EU-domstolens mandat i dessa frågor. EU-domstolens slutsats är att återvändandedirektivet ska tolkas så att en svårt sjuk person kan ha rätt till socialt stöd i väntan på slutligt avgörande om det inom en pågående prövning av hinder mot verkställighet av utvisningsbeslutet finns argument som inte är uppenbart ogrundade för att verkställigheten skulle allvarligt och oåterkalleligt skada personens hälsa.

I domen om en sjuk person påpekas att rätten gäller även om det inte är stadgat i nationell lag förutsatt att det inte finns någon annan tydlig reglering i lagstiftningen som skulle få samma effekt. I domen om en förälder klargörs att nationell lagstiftning inte får förhindra att denne får sina grundläggande behov tillgodosedda, förutsatt dels att förälderns närvaro är oundgänglig för det myndiga barnet samt ett personen saknar medel för att själv tillgodose behoven.

Förhandsavgörandet om en svårt sjuk person, mål C-233/19 (Extern länk)

Förhandsavgörandet om en förälder till en svår sjuk person, mål C-402/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

EU:s generaladvokat om när UNRWA-skydd för palestinier ska anses ha upphört till sidans topp

En tysk domstol har bett EU-domstolen om ett förhandsavgörande angående en statslös palestinier som efter att ha lämnat Syrien bott ett par år i Libanon. Därefter lämnade han Libanon och träffade sin familj i ca tio dagar i Syrien innan han tog sig till Tyskland. Vid det laget släppte Libanon inte in syrier längre. Frågan är om mannen automatiskt ska få flyktingstatus för att han inte längre kan få skydd av det särskilda organet för palestinier, UNRWA. (Alternativ skyddsstatus kan ändå beviljas för att inte bryta mot principen om non-refoulement.) UNRWA är aktivt i fem områden, däribland både Syrien och Libanon. Generaladvokaten anser att saken ska prövas mot de av områdena där personen skulle kunna bli insläppt och få skydd. Både valet av områden och möjligheten till skydd där ska bedömas vid tidpunkten för beslutet, till exempel om personen då åter skulle kunna få skydd av UNRWA fast det inte gick vid flykten. Men om personen frivilligt har rest från ett säkert område till ett område där hen utsätter sig för risk, så ger det inte automatisk flyktingstatus. En av de aktörer som lämnat yttrande är UNHCR, som har en annan uppfattning bl.a. i den frågan.

Läs generaladvokatens yttrande i mål C-507/19 (Extern länk)

Statement från UNHCR i detta mål (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Utvisning till Irak stoppas av FN:s kommitté för personer med funktionsnedsättning till sidans topp

En kvinna från Irak sökte asyl på grund av förföljelse och dödshot från sin familj med anledning av hennes relation med en man som familjen inte godkände. Hon fick avslag på grund av bristande trovärdighet. Efter att beslutet vunnit laga kraft var hon kvar i Sverige med allt mer sviktande hälsa. Förutom diabetes och högt blodtryck led hon av svår depression med symptom på apati och självmordsbenägenhet. Hennes sjukdom var tidvis allvarlig med psykotiska episoder, hallucinationer och självmordsförsök. Hon var tvångsintagen vid flera tillfällen. Av läkarintyg framgår att utvisningshotet bidrog till hennes sjukdomstillstånd, vilket Migrationsverket tog fasta på när kvinnan anförde verkställighetshinder. Kvinnan har förgäves ansökt om verkställighetshinder vid tre tillfällen och anfört att hon inte skulle kunna få vård i Irak, vilket skulle bli livshotande. Sverige hävdar bland annat att det inte är visat att sjukdomen är bestående. FN-kommittén konstaterar att parterna är oense om hur allvarlig sjukdomen är, men eftersom det finns ett flertal läkarintyg som visar ett livshotande tillstånd så innebär det ett brott mot konventionen att svenska myndigheter inte har utrett om hon kunde ha fått tillräcklig vård i Irak. Sverige åläggs att ta upp fallet på nytt.

Hämta Communication no. 60/2019, från EDAL, European Database of Asylum Law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23

Migrationsöverdomstolen: Tillfälliga lagen gäller inte då föräldrar återförenas med barn till sidans topp

Ett litet barn kom till Sverige utan sina föräldrar och fick uppehållstillstånd 2016 som alternativt skyddsbehövande. Detta tillstånd har nu förlängts och flickan är ca sex år gammal. Föräldrarna och en syster ansökte om återförening i december 2017. De fick först avslag på grund av att alternativt skyddsbehövande inte vid den tiden hade rätt till återförening. När de överklagade hade lagen ändrats på den punkten. MIgrationsverkets anförde i sitt yttrande att anknytning förälder till barn inte ingår i den personkrets som enligt den tillfälliga lagens 6 § kan beviljas återförening, men tillstånd kan ges om ett avslag skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande (detta är även ett exempel som Migrationsverket nämner i ett rättsligt ställningstagande). Domstolen gav ändå avslag, med motivering att det inte bröt mot ett konventionsåtagande. Migrationsöverdomstolen underkänner hela resonemanget. Uppehållstillstånd för förälder till ensamkommande barn finns inte med i uppräkningen av begränsningar i den tillfälliga lagen och ska alltså bedömas enligt Utlänningslagen, utan krav på att tillstånd bara kan ges om avslag skulle bryta mot ett internationellt åtagande. Migrationsöverdomstolen återförvisar ärendet till Migrationsverket för ny prövning. Domen är vägledande.

Hämta referat av domen i mål UM 9144-20, MIG 2020:20 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Domstolsbeslut om myndighetsskydd, internflykt, IS-hot, kön, hbtqi, barns skäl mm till sidans topp

Av utrymmesbrist redovisas inte beslut från migrationsdomstolarna här, men flera sammanfattningar av intressanta domar från de senaste veckorna finns i Asylnytts praxissamling, se följande rubriker under arkiveringsdatum 201023.

Förbättring av myndighetsskydd i Armenien inte nog för återkallelse enligt domstol

Irak: Migrationsdomstol godtar berättelse om fortsatt hot från IS i Mosul

Ung kvinna med barn utom äktenskapet riskerar förföljelse i Somalia enligt domstol

Följande domar rör Afghanistan:

Uppehållstillstånd för homosexuell man efter muntlig förhandling

Domstol underkänner utpekade internflyktsorter som rimliga

Uppehållstillstånd för homosexuell man efter muntlig förhandling

Domstol återförvisar ärende på grund av kognitiv funktionsnedsättning

Familj med fem döttrar har ömmande omständigheter

Utsatt ung kvinna övertygade domstolen under muntlig förhandling

Gymnasiereglerna:

Flera domare ger uppehållstillstånd då gymnasiestudier påbörjats vid beslutet

Migrationsdomstol godtar sen anmälan till Skatteverket

Till Asylnytt - Aktuell praxis (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jönköping 20-10-12:

Var femte som kom till Jönköpings län under flyktingkrisen fick inte stanna till sidans topp

Av de närmare 5 300 personerna som kom till Jönköpings län under flyktingkrisen år 2015, har drygt 20 procent fått beskedet att de inte får stanna i Sverige. Så är fallet för Sakina och Tajmohammad Uzbek från Afghanistan.

Paret säger att de riskerar att dödas om de åker tillbaka till hemlandet Afghanistan. När Sakina fortfarande var ett barn besökte en beväpnad äldre man familjen och krävde att han skulle få gifta sig med henne.

Flydde till Sverige

Eftersom den hotfulle mannen inte gav sig flydde Sakina tillsammans med Tajmohammad, via Iran, för att senare komma till Sverige.

Enligt paret har en shariadomstol dömt Sakina till döden genom stening för äktenskapsbrott, eftersom hon valde att fly med Tajmohammad.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-10-19:

Pastorn: "Bristen på kunskap är katastrofal" till sidans topp

Det var först när de kom till Sverige och sökte asyl som de började tvivla på islam. Nu ses de i kyrkan varje vecka och bekänner sig som kristna.

Men hur bevisar man för Migrationsverket att man är genuin i sin övertygelse? Kvällsposten har träffat några av alla som försökt - och misslyckats.

I Immanuelskyrkans källare i Malmö sitter några afghanska killar och äter falafel och läser Bibeln. Här träffas de med pastor Kim Brynte en kväll i veckan för att be och prata om Jesus. I Afghanistan var de muslimer. I dag kallar de sig kristna.

Vad var det som fick dem att lämna islam och i Sverige konvertera till kristendomen?

Svaren kommer snabbt: Allt med islam var så obligatoriskt. Så många regler. Det var inte frivilligt att be fem gånger om dagen, delta i fastan eller läsa Koranen på arabiska - ett språk de inte förstår.

- Det jag gillar mest med kristendomen är att ingen tvingar mig att komma hit. Det är ett val jag gör, och man får lov att ifrågasätta det som står i Bibeln, säger Mahdi.

Han är 19 år och ser inte ut att vara en dag äldre. Mahdi kom till Sverige 2016 och berättar att han blev kristen två år senare. Det var en process som började med att en vän tog med honom till Immanuelskyrkan i Malmö, en församling där många av medlemmarna kommer från Afghanistan och Iran.

Började tvivla på islam i Domkyrkan

Fyra gånger har han fått avslag på sin asylansökan. Nu lever han gömd.

- Migrationsverket tyckte att det var konstigt att jag berättade att jag var kristen först när jag hade fått mitt första avslag, men jag blev ju inte kristen direkt när jag kom till Sverige.

I fåtöljen bredvid sitter 21-årige Hamid och googlar stycken ur Koranen. Han håller upp mobilen ovanför den än så länge orörda falafelrullen och gör ett inte så jättelyckat försök att översätta en sura via google translate.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-10-16:

11-åriga Yasmin skulle utvisas från Sverige - får stanna efter nytt beslut till sidans topp

Hon kallar dem för sina "föräldrar i hjärtat". Yasmins farbror och hans fru har funnits där under alla år som den 11-åriga flickan utsattes för hot och våld i sin familj.

Trots Migrationsverkets invändningar blir de i dag hennes föräldrar även i lagens mening.

- Tårarna bara rinner, säger hennes farbror som precis har fått beskedet.

Yasmin blev slagen och knivhotad, fick ta hand om sina småsyskon om nätterna och utvecklade ptsd, som DN tidigare har berättat. Trots det stod Migrationsverket fast vid sitt beslut att utvisa henne tillsammans med styvmodern som hade utsatt henne för våld.

Under alla år fanns hennes farbror och hans fru vid hennes sida. De såg till att hon skrevs in på förskola och köpte varma kläder åt henne. De tröstade och uppmuntrade henne att berätta för skolan vad hon gick igenom. Hon var även placerad hemma hos dem, i en västsvensk kommun, i väntan på utvisning för att hon skulle skyddas från sin styvmor.

När alla överklaganden avslogs av Migrationsverket gick flickan under jorden och levde gömd. Samtidigt påbörjade farbrodern och hans fru i våras en process att adoptera henne.

Till en början såg det inte lovande ut. Migrationsverket fick yttra sig och motsatte sig adoptionen.

Motiveringen var att processen hade inletts i ett skede när utvisningsbeslutet redan hade vunnit laga kraft - och att det därför inte går att utesluta att adoptionen är ett sätt att kringgå utvisningsbeslutet.

- Ska hon inte få vara glad någon gång? Detta har pågått så länge. Så fort vi slappnar av och tänker att hon är trygg, händer något, sa farbrodern till DN då.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Örebro 20-10-22:

14-åriga Helia ska utvisas - efter tio år i Sverige till sidans topp

14-åriga Helia har bott i Sverige i tio år. Nu har hennes familj fått ett utvisningsbeslut som innebär att de måste flytta tillbaka till Iran.

Helia tycker dock att Migrationsverket borde ta hänsyn till barnkonventionen som sedan årsskiftet är svensk lag. Därför har hon skrivit ett brev till Stefan Löfven.

"Det är här jag har vuxit upp och då borde jag väl ha några rättigheter", säger Helia.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 20-10-05:

Utvisas till Belarus efter nio år i Sverige till sidans topp

Nadya och Vitalik Kruglik har bott i Sverige i nio år, de har fått tre barn, köpt hus och driver verksamhet i Gettjärn utanför Sunne.

Nu ska familjen utvisas till Vitryssland, de nekas arbetstillstånd bland annat eftersom de tjänat för lite pengar i Sverige.

Familjen har också fått avslag på sin asylansökan då Migrationsdomstolen inte anser att det finns någon reell hotbild mot dem.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 20-10-05: Sunnebor startar namninsamling för belarusisk familj (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

JO 20-10-09:

Migrationsverkets åtgärder med anledning av covid-19 till sidans topp

Sammanfattning

JO har genomfört en granskning av vilka konsekvenser som Migrationsverkets åtgärder för att stoppa smittspridningen av covid-19 fått för intagna i myndighetens förvar.

Migrationsverket har inrättat särskilda karantänavdelningar på förvaren där intagna med misstänkt eller konstaterad smitta vistas. JO uttalar att det är viktigt att myndigheten vidtar åtgärder för att säkerställa att misstänkt smittade inte kan sprida smitta vidare, men inte heller utsätts för smitta av bekräftat smittade. JO uttalar vidare att en vistelse på en karantänavdelning är frivillig och att det ligger ett ansvar på personalen att säkerställa att den intagne är införstådd med det.

Kort efter pandemins utbrott vidtog Polismyndigheten åtgärder som ledde till att ca 200 förvarstagna försattes på fri fot. Trots att beläggningen sjunkit har det i JO:s granskning kommit fram uppgifter om att det är svårt att upprätthålla en fysisk distans i förvaren. JO anser det inte vara uteslutet att intagna delar bostadsrum under en pågående pandemi under förutsättning att Migrationsverket vidtar de åtgärder som krävs för att de intagna ska kunna upprätthålla en fysisk distans.

(...)

Direktlänk till beslutet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

GT 20-10-12:

Kritiken efter rymningar från förvar: "Svängdörrar" till sidans topp

24 personer har rymt under de senaste tre åren.

Migrationsverkets ledning har själva krävt "brådskande" lagändringar för att höja säkerheten på förvaret.

Ännu har inget skett.

- Det är under all kritik att det verkar vara svängdörrar in till förvaret, säger Maria Malmer Stenergard (M).

Lokalerna anses "bedrövliga", risken för fortsatta avvikanden är stor och personal har skadats när dokumenterat brottsaktiva personer felaktigt placerats på det säkerhetsbristande förvaret.

Bland annat detta har framkommit i GT:s granskning av rymningarna från Migrationsverkets förvar i Kållered.

Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna, reagerar starkt.

"Under all kritik"

- Det är under all kritik att det verkar vara svängdörrar in till förvaret. Rymningar har kunnat fortsätta år efter år. De som sitter i förvar gör det av en anledning, i grunden finns alltid en bedömning att de inte kommer medverka till att utvisas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-10-09:

Algeriet/ Migrants, asylum seekers forced out till sidans topp

Thousands, including children, expelled to Niger without due process

Algerian authorities expelled thousands of migrants and asylum seekers to Niger during waves of roundups of mostly sub-Saharan Africans across at least nine cities in recent weeks, Human Rights Watch said today. Security personnel have separated children from their families during mass arrests, stripped migrants and asylum seekers of their belongings, and failed to allow them to challenge their removal or screen them for refugee status. Scores of asylum seekers registered with the United Nations refugee agency, UNHCR, are among those arrested, with several already expelled.

Since early September, Algeria has expelled over 3,400 migrants of at least 20 nationalities to Niger, including 430 children and 240 women, according to humanitarian organizations in Niger. This brings the number of people summarily expelled to Niger this year to over 16,000 - a little over half of them Nigerien. Algerian authorities crammed most Nigeriens into trucks or buses and handed them over to Niger's army, in what are termed "official" repatriation convoys; others, in convoys of mixed nationalities, were left in the desert near the border.

"Algeria is entitled to protect its borders, but not to arbitrarily detain and collectively expel migrants, including children and asylum seekers, without a trace of due process," said Lauren Seibert, refugee and migrant rights researcher at Human Rights Watch. "Before moving to deport anyone, authorities should verify their immigration or asylum status individually and ensure individual court reviews."

The recent roundups and expulsions mark the sharpest spike in these operations since the start of the Covid-19 pandemic in March. However, Algeria had never fully stopped expelling migrants to Niger, even after official closures of the borders in March, migrants and aid workers said.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Uppdrag Granskning 20-10-21:

Utvisningen har pågått i 22 år - Mahmoud Reza Beirani är fortfarande kvar i Sverige till sidans topp

1998 sätts Mahmoud Reza Beirani på ett flyg till hemlandet Iran, för att utvisas från Sverige på livstid. Men det misslyckas. I dag lever han i Motala utan någon egentlig rätt att vistas i landet. Det här är berättelsen om en man vars utvisning pågått i 22 år.

Den 12 september 2006 ställer sig Mahmoud Reza Beirani på Norrbro i Stockholm. I handen håller han en yxa och runt hans hals hänger en snara. Han hotar att ta sitt liv.

Polisen spärrar av området och tillkallar förhandlare. Förbipasserande upplever situationen som hotfull, men ingen människa kommer till skada. Beirani berättar senare att han gör det för att bli sedd.

- Hela dagen skrek jag att "Här är jag. Jag existerar. Jag finns. Ni kan inte hålla på i så många år och säga nej du finns inte. Jag finns. Här är jag."

Sent på kvällen ger han upp och körs till Säters rättspsykiatriska klinik. Men historien tar sin början långt tidigare - i mars 1987, när Beirani anländer till Sverige från Iran.

Döms i narkotikahärva

Han kommer utan pass eller id-handlingar, uppger sitt rätta namn och berättar att han söker asyl. Samma år beviljas han permanent uppehållstillstånd, lär sig svenska på SFI och utbildar sig till svarvare.

Men Beirani börjar missbruka droger. 1993 åtalas han med tio andra i en narkotikahärva där han erkänner att han använt och sålt rökheroin. Han döms till sju och ett halvt års fängelse - och utvisning på livstid.

I oktober 1998 släpps han villkorligt och flygs med två tjänstemän från Kriminalvårdens transporttjänst till Iran. Han berättar att han ser fram emot att komma hem.

- Jag hade ett öppet leende när vi skulle till Iran. Jag skojade med två myndighetspersoner ända ner till Iran. Jag ville åka hem och jag ville leva resten av mitt liv därnere, säger Beirani.

Polisen: Förstörde hela ärendet

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Uppdrag Granskning 20-10-21: Ministerns budskap till Beirani: "Han ska åka hem" (Extern länk)

SvT Uppdrag Granskning 20-10-21: Polisen glömde bort utvisningsdömde Beirani - i elva år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-10-02:

Frankrike/ Ban on food distribution in Calais city centre appealed to council of state till sidans topp

After the administrative court in Lille rejected a request to suspend the ban on food distribution in the city centre of Calais, 13 civil society organisations filed an appeal with the Council of State on 23 September. French police dismantled a makeshift camp in Calais and evicted 800 people on 29 September.

The rejection by the administrative court to suspend the ban on food distribution in the city centre of Calais issued by the prefect of Pas-de-Calais on 10 September was met with protests and denounced by 70 civil society organisations. Thirteen NGOs have now filed an appeal with Council of State to challenge the prefectural decree, officially put into place to maintain public order and ensure social distancing during the COVID pandemic.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

IMäI Uppsala 2020:

25 oktober, Uppsala: Waffle Brunch with IMÄI! till sidans topp

Från kl 11:00, Ungdomens Hus

Welcome to our first waffle brunch this semester at Ungdomens hus! Still the same good vegan waffles and toppings in an all you can eat buffet! Both sweet and savory waffles!

We will take precautions because of COVID-19 but we also want everyone to take own responsibility, keep the distance and stay home if you feel sick.

All the money from this event goes directly to support undocumented refugees in Uppsala with housing, food, medicine and more. So feel free to put in some extra tip! Pay with cash or Swish.

We always need more money so if you cannot come or if you don't want to come due to the current situation and still want to support us:

Donate a waffle brunch (80kr) by swish 0738160527 (Amanda Landell) or by transferring to our bank account 5282-6179. Mark the payment with IMÄI.

Open for everyone of all ages.

We want all our events to be a safe space; free from racism, sexism and a place where everyone feels welcome. Please help us with creating this!

Welcome!

Välkommen till den här terminens första veganska våffel-brunch på Ungdomens hus! Fortfarande med samma goda buffé av veganska våfflor och toppings! Både söta och salta våfflor!

Vi kommer ta en del försiktighetsåtgärder på grund av COVID-19 men vi vill också att alla tar eget ansvar, hålla avstånd och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Alla pengar vi får för eventet kommer gå direkt till att stötta papperslösa personer med hyra, mat, mediciner och mer.

Så ge gärna lite extra! Betala med kontanter eller swish.

(...)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 20-10-05:

De skickar tusen barnvagnar till flyktingar till sidans topp

Hela helgen har de packat barnvagnar, blöjor och annat till flyktingar som bodde i det brandhärjade flyktinglägret Moria i Grekland.

Drygt tusen barnvagnar står nu i stall och lador som Teresa fått låna av bönder i trakten.

"Jag har aldrig varit så chockad, tacksam och livrädd på samma gång", säger hon, och är ändå , säker på att de ska få iväg alltihop.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-10-02:

Här möter Buket Migrationsverket: Varför skickar ni ut mig? till sidans topp

Över 75 000 har skrivit under uppropet för att Buket ska få stanna i Sverige.

När namnunderskrifterna lämnades över till Migrationsverket ställde den tioåriga flickan en fråga.

- Varför vill ni skicka tillbaka mig?

Fallet med Buket som riskerar att utvisas ensam till Turkiet har engagerat tiotusentals svenskar. Sedan Aftonbladet först skrev om den tioåriga flickans öde har 75 000 skrivit på ett upprop för att hon ska få stanna. Under torsdagen lämnades det över till Migrationsverket i Sundbyberg.

Uppropets initativtagare Leo Ahmed lämnar över uppropet med kravet att ompröva beslutet och låta Buket stanna i Sverige.

- Jag har fått sms, mail och telefonsamtal och blivit kontaktad av folk i hela landet som undrar hur ni kan fatta beslutet skicka ut ett tioårigt barn ensamt, säger han.

"Ger oss inget utrymme"

Med honom på plats är Buket, Bukets familj och Erik Melin från plattformen Skiftet där den digitala namninsamlingen ligger. Annette Bäcklund, avdelningschef på förvaltningsprocess på Migrationsverket, tar emot uppropet utanför myndighetens entré.

- Jag förstår att det här väcker ett stort engagemang och det är ett bra tecken att folk engagerar sig när en situation är svår. Men vi har en lagstiftning som vi måste följa och den ger oss inget annat utrymme än att göra det vi just nu håller på med.

Buket vill säga något. Hon vänder sig till Annette Bäcklund.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-10-02:

Kända svenskar anmäler Sveriges flyktinghantering till sidans topp

Kampanjen "Håll ihop Sverige" anmäler regeringen till FN, för grova systematiska brott mot mänskliga rättigheter. En rad kända svenskar står bakom uppropet om att de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna från 2015 ska få stanna.

- Sverige låtsas bara vara en humanitär stormakt, säger människorättsjuristen Parul Sharma.

Över 12.000 namnunderskrifter har kommit in genom uppropet om att de ensamkommande ungdomarna som kom till Sverige i samband med flyktingvågen 2015 ska ges flyktingamnesti, och få stanna i Sverige.

Den 25 september uppvaktade nätverket bakom kampanjen "Håll ihop Sverige" justitieministern. Uppropet har flera kända svenskar som ambassadörer, bland andra förre ärkebiskopen K-G Hammar, regissören Suzanne Osten, Karin Nyman (Astrid Lindgrens dotter), författaren och debattören Anders Wijkman, artisten Silvana Imam, författaren Agneta Pleijel och barnboksillustratören Marit Törnqvist, för att nämna några.

Nu går de vidare och ökar trycket på regeringen genom att anmäla Sverige till FN för "grova och systematiska kräkningar" av en lång rad mänskliga rättigheter. Det handlar bland annat om brott mot asylrätten, rättsäkerhetsfrågor, brott mot garantin för en rättvis process, brott mot barnkonventionen och extrema väntetider.

Det är människorättsjuristen Parul Sharma som arbetat med anmälan, som lämnas in den första oktober.

Hon understryker den svåra situation som många ensamkommande ungdomar - och numera unga vuxna - befinner sig i, som ett resultat av hur myndigheterna hanterat ärendena.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Statewatch 20-10-15:

Tracking the Pact: Cooperation against smuggling with Balkan and African "partners" till sidans topp

The EU's Pact on Migration and Asylum reiterated the long-standing priority for the EU and its member states to work more closely with "third countries" to control migration. In practice, this has led to serious abuses and even deaths, as smugglers engage in increasingly-complex and dangerous circumvention of border controls and police operations. Nevertheless, the EU is pushing ahead with new initiatives seeking to formalise cooperation with Balkan and African states on anti-migrant smuggling operations.

The EU has long sought to step up cooperation with non-EU states on migration issues, including action against migrant smuggling. A number of operational initiatives have been ongoing for some time, as set out in this document (link to "Internal Security Fund - Police " pages 10 and 11, pdf).

The new Pact on Migration and Asylum calls for more such activities as part of "mutually beneficial partnerships with key third countries of origin and transit", and as the documents outlined below indicate, a number of steps are being taken. These partnerships may not be so beneficial for people on the move.

An "operational platform" for the Balkans

Council of the EU: NOTE from: Presidency to: Strategic Committee on Frontiers, Asylum and Immigration: Western-Balkans-Initiative and "Operational Platform Eastern Mediterranean Route" - Presidency discussion paper (10742/20, LIMITE, 18 September 2020, pdf)

The document notes:

"The Eastern Mediterranean / Western Balkans region is of great strategic importance for the EU in terms of migration management."

Significant work is underway:

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-kommissionen 20-10-13: Strengthened partnerships on migration discussed at the EU-IOM strategic meeting (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-10-01:

Tracking the Pact: Secret documents on reception conditions and qualification till sidans topp

Last week the European Commission published its Pact on Migration and Asylum. While it includes some new measures, it also calls for the adoption of previous proposals that were the subject of significant disagreement between the Council and the European Parliament. Today we are publishing Council documents that have until now remained secret, including blocked provisional agreements on the rules on reception conditions and the criteria for qualification for international protection.

Two measures that are supposed to form part of the alleged Common European Asylum System (CEAS) are the Reception Conditions Directive and the Qualification Regulation. The former concerns the regulation of reception conditions for applicants for international protection, covering issues such as place of residence, the use of detention, education and employment. The latter sets out the criteria under which individuals may benefit from international protection and the rights of those who are granted such status.

Both measures were proposed in 2016 when, in response to the large-scale arrival of migrants and refugees, the previous Commission made an effort to further harmonise the different rules in place across the member states. At the time, Steve Peers, Professor of Law at the University of Essex, referred to the plans as the "Orbanisation of EU asylum law", because they would:

"...entrench across the EU the key elements of the Hungarian government's policy, which was initially criticized: refusing essentially all asylum-seekers at the external border and treating them as harshly as possible so as to maintain the Schengen open borders system."

As initial analysis of the new plans has highlighted, these goals also underpin the new Pact on Migration and Asylum.

(...)

Läs mer och hämta de läckta dokumenten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-10-12:

Experter: EU:s migrationsförslag omöjligt till sidans topp

Att fatta asylbeslut och skicka tillbaka asylsökande så snabbt som EU-kommissionen föreslår är inte möjligt, enligt flera experter som Ekot pratat.

Chefen för svenska gränspolisen, Patrik Engström, är en av de skeptiska till EU:s migrationsförslag.

- Det är ju väldigt sällan man på så kort tid kan komma fram till en bedömning om en person kan gå i ett snabbspår eller i ett långspår. Det är kort tid.

När en asylsökande kommer till EU:s gräns ska man enligt EU-kommissionens färska förslag göra en snabbscreening på fem dagar. Då ska man ta fingeravtryck på de asylsökande, göra id-koll, registrera i EU:s databas Eurodac samt göra säkerhets-, och hälsokontroll.

Bedöms den sökande ha liten chans att få asyl ska hen in i ett snabbförfarande där asylprövning, inklusive överklagan, får ta max 12 veckor. Därefter ska personen utvisas inom ytterligare 12 veckor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Asylrättscentrum podd 20-10-13: Gränsförfaranden och återvändandesponsring - förslaget till ny migrationspakt i EU (Extern länk)

EU Concilium 20-10-08: Videokonferens med inrikesministrarna om pakten (Extern länk)

Läs eller hämta anteckningar från samråd med riksdagens EU-nämnd inför mötet, med Morgan Johanssons dragning om pakten samt partiernas ståndpunkter, se sid 13 (Extern länk)

Läs fler analyser och debattinlägg om pakten, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-09-30:

Over 1000 asylum seekers relocated from Greece so far this year through EU initiative till sidans topp

The Government of Greece, together with IOM, the International Organization for Migration, UNHCR, the UN Refugee Agency, and UNICEF, the UN Children's Fund today (30-09) welcomed the relocation of 139 asylum seekers to Germany, which has brought the total number of people relocated from Greece to other European Union (EU) Member States through a European Commission-funded programme this year to over 1,000.

This was the 16th relocation flight organized under the EU programme implemented by IOM, UNHCR and UNICEF in cooperation with the Government of Greece through the Special Secretary for the Protection of Unaccompanied Children, and in close collaboration with the European Asylum Support Office (EASO).

This year, a total of 1,066 asylum seekers have been relocated from Greece to Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Luxembourg and Portugal.

Among the group that arrived safely in Germany today were families with children with special health needs and 53 unaccompanied children, 37 of whom had been transferred to the Greek mainland after multiple fires completely destroyed the Moria reception and identification center three weeks ago.

"We feel grateful for the people that helped us in Greece and we'll never forget them. We don't speak German, but we'll try hard to learn the language. My brothers live in Germany and I'm excited that I'll see them again after such a long time," said Lina Hussein from Syria who travelled today with her husband, Osman, and her sons, Yousef and Mohammad.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-10-01:

Advice of Frontex Consultative Forum on Fundamental Rights still falls on deaf ears till sidans topp

The European Border and Coast Guard Agency's Consultative Forum on Fundamental Rights has produced its annual report for 2019, and a number of familiar concerns are again present. The Forum was set up eight years ago to provide Frontex with independent advice on fundamental rights.

A regular issue raised in the Forum's annual reports is "the absence of an effective monitoring system to prevent and address potential fundamental rights violations in the Agency's activities." A related concern that rings particularly loudly in this report is the agency's failure to follow up on its obligation to suspend, terminate or not launch activities which could lead to violations of rights or international protection - in particular in relation to cooperation with the Hungarian authorities (see below).

The Consultative Forum notes that it was not asked for advice in the development of the Frontex European Integrated Border Management (EIBM) Strategy, nor on the development of Frontex training activities and courses during 2019. A number of requests for information made by the Forum were refused, such as an attempt to obtain monthly reports from Frontex liaison officers in non-EU countries. A request for information made by the Consultative Forum in February 2019 for information regarding Frontex's search and rescue capacity is still pending.

The Forum commissioned an external review of its own effectiveness in 2019 which concluded, inter alia, that the agency should grant the Consultative Forum more timely and effective access to information.

Returns

25 recommendations were presented to the management board and executive director in July 2019, covering the management of forced returns, return operations, and monitoring of forced returns.

These include:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Frontex 20-10-02: Frontex Consultative Forum publishes annual report (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 20-10-21:

Eradicating human trafficking: Persistent risks call for strategic approach till sidans topp

Today, the Commission is presenting its Third Report on the progress made in the fight against human trafficking. Progress has been made in several areas, such as transnational cooperation particularly through referral mechanisms and as demonstrated through the joint efforts of Europol and Eurojust. However, the crime continues to evolve:

Nearly half of the victims are EU citizens (49%), and one third (34%) of the victims were trafficked within their own EU Member State.

The vast majority of trafficking victims are women and girls (72%). Almost one in every four (22%) victims of trafficking is a child.

While trafficking for sexual exploitation remains the predominant purpose for trafficking, labour exploitation is also reported. This is also linked to the context of migration by the vulnerable situations migrants often face.

The number of prosecutions and convictions remains low in relation to the reported number of victims. In 2017/2018, 14,145 victims were registered, but there were only 6,163 prosecutions and 2,426 convictions.

The crime is increasingly online as traffickers make increasing use of the internet and social media to recruit and exploit victims.

The coronavirus pandemic exacerbates vulnerability to trafficking, causes delays in identifying victims and hinders access to justice, assistance and support.

Protecting society from organised crime, and in particular tackling trafficking in human beings, is a priority under the new EU Security Union Strategy. A new strategic approach towards the eradication of trafficking in human beings is already underway as part of the EU's Security Union Strategy and the New Pact on Migration and Asylum and will be developed in the context of the Agenda on tackling organised crime to be presented in early 2021.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

UNHCR 20-10-01:

Legal considerations regarding effects of climate change and disasters till sidans topp

Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters

/Utdrag:/

1. Climate change and disasters are impacting the lives of millions of people across the globe, and forcing many people to leave their homes, including in some cases to cross international borders. Their adverse effects will often expose the limited ability of an affected community to adapt, reflecting its pre-existing vulnerabilities. Such effects may emerge suddenly, or gradually over time, triggering human, material, economic or environmental losses.

(...)

3. This document sets out key legal considerations concerning the applicability of international and regional refugee and human rights law when cross-border displacement occurs in the context of the adverse effects of climate change and disasters. To this end, the document takes into account the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol9 (together the 1951 Convention), as well as the regional refugee criteria in the 1969 OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (1969 OAU Convention) and Conclusion III(3) of the 1984 Cartagena Declaration on Refugees. Reference is also made to the applicability of complementary forms of protection under international human rights law and temporary protection or stay arrangements. This document does not address issues of cessation or exclusion from refugee status, which are explained in other relevant UNHCR guidance.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 20-10-15:

IOM and the African union commission launch the first Africa migration report till sidans topp

African migration in the 21st Century takes place mainly by land, not by sea. African migrants' destinations are overwhelmingly not to Europe or North America, but to each other's countries.

Those are among the historic findings of the study, Africa Migration Report: Challenging the Narrative, released today (15 October) by the International Organization for Migration (IOM), and the African Union Commission (AUC). The work is the first continent-specific report on migration and is being released during a virtual meeting bringing together policymakers, experts on migration and UN partner agencies. This inaugural edition attempts to unpack commonly held misperceptions about migration in the continent.

(...)

Globally, the salience of migration issues is getting higher on the policy agenda. Stories of desperate Africans on rickety boats trying to cross the Mediterranean to Europe or embarking on the perilous Eastern trek to the Gulf States have become mainstream. This trend distorts the public's understanding that most African migrants are moving across land borders, not across oceans.

Yet the narratives that characterize it are not always accurate, the joint report reveals. To ensure a better understanding of the complex phenomena that spur human mobility, and to reorient the narrative, the newly released Africa Migration Report takes a deep dive into the key issues and trends characterizing the continent's migration patterns.

In 2019, Africa was the youngest continent for international migrants with a median age of 30.9 years. According to the African Union, intra-African mobility numbers have never been higher, with international migration in Africa increasing from 13.3 million to 25.4 million migrants between 2008 and 2017. Meanwhile, according to IOM's Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC), 80 per cent of Africans, when asked about migrating in 2017, said they have no interest in leaving the continent, nor of permanently relocating.

(...)

Läs mer och ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 20-10-06:

Studie från tre världsdelar: flickor på flykt en särskilt utsatt grupp utan stöd och skydd till sidans topp

Ingen flicka eller flykt är den andre lik. Förutsättningar och berättelser skiljer sig åt, men alla flickor på flykt lever i en extra stor utsatthet men vågar trots det att lämna våld, hunger och brist på utbildning med stor målmedvetenhet. Tyvärr finns det få studier om flickor på flykt och därför släpper Rädda Barnen nu fyra omfattande rapporter och en podcast från tre olika världsdelar.

I fyra rapporter från tre olika världsdelar har Rädda Barnen undersökt hur flickor på flykt hade det i hemlandet, på flykt och i vissa fall när de anlänt till sin slutdestination. Flickornas berättelser pekar på såväl allvarliga rättighetskränkningar som en stark målmedvetenhet och förmåga att ta sig vidare.

Oavsett situation i hemlandet eller hur flykten har varit så får de flickor som får ett bra mottagande i mottagarlandet bättre förutsättningar, de gifter sig senare och får färre barn med högre utbildning och bättre välmående.

- Världens modigaste flickor är de på flykt, de som vågar lämna sitt hem och sin familj för att söka skydd, få utbildning eller bli mätta. Flickorna lever i en enorm otrygghet och utsätts för allvarliga risker under flykten. Genom att skydda och erbjuda bra mottagande kan vi ge dessa flickor ett bättre liv som även skapar bättre förutsättningar för nästa generation i det nya landet, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Anledningar till att flickor väljer att fly skiljer sig åt. Flickor som lyckats fly från Venezuela till Colombia uppskattade allra mest att få tre mål mat om dagen. I hemlandet Venezuela led 28% av gravida kvinnor av akut undernäring. För flickor som lämnat Zambia och Mocambique till Sydafrika sökte majoriteten en bättre framtid med jobb eller utbildning. För många var våld i hemmet, eller andra former av könsrelaterat våld, brytpunkten som fick flickorna att packa väskan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barnrättscentrum blogg 20-10-14:

Ett skifte i (den politiska) retoriken och migrationslagstiftningen till sidans topp

- några exempel på hur det särskilt har påverkat barn i Sverige

Barn i migrationssituationer ska åtnjuta ett särskilt rättsligt skydd. Hänsyn ska tas till barnets bästa i alla ärenden som rör barn. Barnkonventionen medför dessutom en skyldighet för stater att bistå barn i olika migrationsprocesser i syfte att säkerställa att barn får reell tillgång till sina konventionsrättigheter. Under de senaste åren har en förskjutning av den svenska asyl- och migrationspolitiken skett i en allt mer restriktiv riktning, vilket särskilt har drabbat barn och unga som har migrerat eller flytt till Sverige.

Mycket händer just nu på det migrationspolitiska området, såväl i Sverige som inom EU. I Sverige har en parlamentarisk sammansatt migrationskommitté, med uppdrag att ta fram en "långsiktigt hållbar migrationspolitik", nyligen presenterat ett förslag på ny utlänningslagstiftning. Inom EU har ett förslag på en ny gemensam migrations- och asylpakt nyligen lagts fram av EU-kommissionen.

Det här inlägget fokuserar på hur olika inskränkningar som har gjorts i svensk migrationsrätt under de senaste åren särskilt har påverkat barn, unga och (barn)familjer som migrerar eller är på flykt. Inlägget avslutas med några medskick till arbetet med den framtida asyl- och migrationspolitiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

TT / AB 20-10-19:

Trauman efter flykten plågar unga nyanlända till sidans topp

Påträngande minnen, sömnsvårigheter och koncentrationsproblem drabbar fyra av tio unga nyanlända. Det är symtom som kännetecknar posttraumatiskt stressyndrom. Bland ensamkommande barn från Afghanistan var det extra tydligt, visar en studie från forskare vid Röda korsets högskola.

I studien svarade 1 129 nyanlända 16-18-åringar från Syrien, Irak och Afghanistan som blev kommunplacerade i Sverige mellan 2014 och 2018 på en enkät, där de fick uppge i vilken grad de hade symtom på posttraumatisk stress.

Det visade sig att nästan fyra av tio nyanlända rapporterade att de led av symtom som kan tyda på risk för att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Andelen bland ensamkommande från Afghanistan var ännu större, 56 procent.

Påträngande minnen

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 20-10-22:

Salman har bott i husvagnen i två år: "Man får psykiska problem" till sidans topp

Elen och spisen går sönder. Stopp i avloppet. Kallt och mörkt. Det är vardagen för Salman Yosofi, som bor i en husvagn vid en återvinningsstation i utkanten av Staffanstorp.

- Bilarna kör fort här ute och man kan inte sova på natten, det är mycket problem, säger Salman Yosofi.

Salman Yosofi kom till Sverige från Afghanistan för fyra år sedan. De senaste två åren har han bott i en husvagn vid en återvinningsstation i utkanten av Staffanstorp.

- På vintern blir det kallt. Och det är svårt att ta sig till till exempel studier för SFI, man går längs vägen där bilarna kör fort, säger Salman Yosofi.

Det finns där åtta husvagnar på området och just nu är sex av dessa hem för nyanlända.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 20-10-07:

Så fick Jaya jobb i Sverige - efter 500 nobbade ansökningar till sidans topp

Sju av tio nyanlända akademiker fick fast jobb efter fyra månaders praktik. Det visar siffror från projektet "Jobbsprånget", som vill hjälpa fler högutbildade ut på den omvittnat svåra arbetsmarknaden i deras nya hemland.

För indiska IT-specialisten Jaya Verna, nyanställd som "business analyst" på medicinteknikföretaget Arjo i Malmö, var tålamodet på väg att rinna ut. Trots över 20 års erfarenhet av IT-branschen och flera chefsjobb blev det noll respons när hon för två år sedan kom till Sverige och började se sig om efter arbete.

- Jag har sökt ungefär 500 lediga jobb här i Sverige - men inte fått ett enda svar. Jag menar det, inte ett enda svar under två års tid. Inte förrän jag kom i kontakt med Arjo, säger Jaya Verna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Skåne 20-10-07: Professorn: Arbetsgivare väljer bort personer med utländska namn (Extern länk)

Aftonbladet 20-10-09: Dramatisk ökning av arbetslöshet bland utrikes födda (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-10-20: Distansjobb gav fler nyanlända möjlighet till praktik (Extern länk)

SvT Jämtland 20-10-20: Företagare: Invandring avgörande för vår tillväxt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 20-10-08:

Få som omfattas av den nya gymnasielagen får uppehållstillstånd till sidans topp

Hittills har 55 av de omkring 7 600 personer i Sverige som omfattas av den nya gymnasielagen har fått permanent uppehållstillstånd. En av de som nu uppfyllt kraven och väntar på sitt uppehållstillstånd är Elias Bakhahi, i Råda utanför Hagfors.

Den nya gymnasielagen gjorde det möjligt för ensamkommande ungdomar att stanna i Sverige för att fullfölja sin gymnasieutbildning. För att stanna efter det krävs det enligt nuvarande lagstiftningen att de inom ett halvår får ett fast jobb, eller ett jobb som varar i minst två år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Västerbotten 20-10-07: 20 ungdomar i Umeå har ännu inte uppfyllt gymnasielagens krav (Extern länk)

SvT Västerbotten 20-10-07: Abdulkarim måste hitta fast jobb inom två månader - annars väntar utvisning (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-10-22: Riskerar utvisning - på grund av arbetsgivarens skattemiss (Extern länk)

Västgötabladet 20-10-14: Ett jobb kan rädda honom kvar i Sverige: "Gör allt jag kan" (Extern länk)

SvT Västmanland 20-10-06: Ensamkommande Tariq: "De leker med våra liv" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

REDO 20-10-20:

"Motiverad personal - en ovärderlig resurs" till sidans topp

Christina Richter är franchisetagare och äger 9 McDonalds-restauranger i Nordvästra Skåne och västra Halland. Hon har under flera år med gott resultat anställt personal genom olika nystartsatsningar, insticksjobb och arbetsmarknadsåtgärder. I somras upptäckte hon en saknad grupp bland de anställningsbara som erbjöds henne - de ensamkommande.

- Om du ska anställa - gör det så här! Motiverad personal är en ovärderlig resurs, jag hoppas att fler företagare ska förstå det.

Christina Richter är nöjd. Alldeles nyligen har hon anställt fyra ensamkommande ungdomar från Afghanistan på två av sina nio restauranger, och hon beskriver dem som jättebra killar, som pratar bra svenska, jobbar på utan tjafs och är supermotiverade. Hon pratar om att vi lever i en väldigt jobbig och besvärlig tid, men att det samtidigt finns branscher som går jättebra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 20-10-09:

Ny SFI-utbildning ska snabba på nyanländas etablering till sidans topp

Nyanlända med låg utbildningsbakgrund har ofta svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Nu har Stockholms stad startat en ny utbildning för målgruppen på Vuxenutbildning Järva i Rinkeby. SFI jobbfokus kallas försöket, där man redan från steg ett kombinerar svenskundervisning med yrkesförberedande utbildning.

- Tidigare har man behövt läsa SFI under år för att sen ta sig vidare för att läsa till exempel yrkesutbildningar. Nu kortar vi den tiden. Vi ser till att man direkt när man börjar på SFI får praktik och kontakt med arbetslivet, säger Karin Ernlund (C), arbetsmarknads- och integrationsborgarråd.

Ska öka motivationen

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 20-10-22: Naturnära jobb ska ta nyanlända närmare arbetsmarknaden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 20-10-16:

Lund inför samhällstest för nyanlända - "Tror Sverige är ganska svårt" till sidans topp

Lunds kommun inför ett test för nyanlända i samhällsorientering. Förslaget stöttades av den styrande kvintetten (L, M, C, KD, Fnl) med stöd av SD.

Efter en obligatorisk undervisning i hur Sverige fungerar på olika sätt ska alla nyanlända få göra testet. Enligt Ursula Savonius (L), som är vice ordförande i socialnämnden, är Lund den andra kommunen i Sverige, efter Vellinge, som inför ett prov i samhällsorientering för nyanlända.

"Jag kan tänka mig att Sverige är ganska svårt, då är det viktigt med ett test för att säkerställa att man har tagit till sig informationen. Ett test gör att en utbildning får en högre grad av seriositet", säger Ursula Savonius (L).

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 20-10-04:

Enkla jobb och kunskaper i svenska - nycklar till integration? till sidans topp

Forskningsrapport av Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger

Arbetsgivare fäster inte stor vikt vid tidigare erfarenhet och fullgjord utbildning i svenska för invandrare (sfi) när flyktingar söker enkla jobb. Det visar nationalekonomerna Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger i en ny SNS-rapport "Enkla jobb och kunskaper i svenska - nycklar till integration". De visar också att jobb med låga kvalifikationskrav är en väg in på den svenska arbetsmarknaden som är förknippad med varaktig sysselsättning för personer från Afrika och Mellanöstern.

Den stora gruppen av flyktingar från Afrika och Mellanöstern har haft särskilt svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Många av dem har låg utbildning och bristfälliga färdigheter i svenska.

Forskarna studerar hur det går för invandrare från dessa regioner som anställs i enkla jobb. Analysen bygger på ett omfattande datamaterial från SCB för åren 2000-2017. Personer som fått ett enkelt jobb jämförs dels med personer som var arbetslösa, dels med personer som var anställda på mer kvalificerade tjänster. Det visar sig att en anställning i ett enkelt jobb i högre grad är förknippad med varaktig sysselsättning och högre arbetsinkomster för utrikes födda med svag arbetsmarknadsanknytning. Men de enkla jobben leder inte till mer kvalificerade jobb och högre löner i någon hög utsträckning.

Forskarna har också genomfört ett experiment där de skickat jobbansökningar från fiktiva flyktinginvandrare från Syrien till utannonserade jobb som inte krävde några särskilda kvalifikationer. I ansökningarna signalerades olika nivåer av tidigare erfarenhet från enkla jobb och avklarad sfi. Forskarna finner inget stöd för att erfarenhet eller sfi ökar chansen att kallas till intervju.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-10-05:

Över hälften av flyktingarna från 2015 har fått uppehållstillstånd till sidans topp

Aldrig tidigare har det kommit så många asylsökande till Europa som under 2015. I EU sökte över en miljon personer asyl, i Sverige 160 000. Nästan 100 000 av dem har fått uppehållstillstånd.

2015 rasade inbördeskriget i Syrien samtidigt som Turkiet öppnade sin gräns mot Europa. Plötsligt blev det möjligt att ta sig till Europa på ett annat sätt än tidigare.

När det kom som allra flest asylsökande under hösten 2015 kom det 10 000 i veckan. Några veckor kom det fler personer varje vecka än som kom från Chile under hela 1970-talet. Migrationspolitiken stramades åt, både i Sverige och i andra delar av Europa.

Nya boenden och skolplatser

Mottagningssystemet sattes också på svåra prov. Migrationsverket tvingades ordna nya boenden på löpande band.

-Det var tufft. Vi fick ställa om hela verksamheten, säger Veronika Lindstrand Kant som ingick i den grupp som ledde verksamheten på Migrationsverket den hösten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Fler inslag kring vad som hänt sedan 2015:

SvT Småland 20-10-05: I Högsby kom var 20:e invånare i flyktingvågen 2015 (Extern länk)

SvT Blekinge 20-10-05: Arbetslösheten stor utmaning för Ronneby efter flyktingkrisen (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 20-10-09: Flyktingarna blev en lyckad affär för Hultsfred (Extern länk)

SvT Jämtland 20-10-08: Kommunalrådet Bosse Svensson (C): "Kalkylen ligger på plus" (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 20-10-09: Statliga ersättningen tredubblades under flyktingkrisen (Extern länk)

SvT Jämtland 20-10-05: Omar kom till Jämtland 2015 - nu har han skoter och jägarexamen (Extern länk)

SvT Södertälje 20-10-05: Belma om flytten till Södertälje 2015: "Vi träffade samma människor här som i Syrien" (Extern länk)

SvT Gävleborg 20-10-05: Sahebdad flydde till Sverige: "Jag hittade en ny mamma och pappa i Sandviken" (Extern länk)

SvT Uppsala 20-10-05: Fares Fares från Syrien: "I början var jag ensam" (Extern länk)

SvT Väst 20-10-05: Arbetsmarknadschefen: Kvinnorna står längst ifrån arbetsmarknaden (Extern länk)

SvT Dalarna 20-10-05: Från flyktingar till svetsare i Horndal - Murtaza och Sakhi om sina fem år i Sverige (Extern länk)

SvT Väst 20-10-05: Rabbas mål: "Mina barn ska känna sig som svenskar" (Extern länk)

SvT Väst 20-10-05: Mellerud - här stannade flest flyktingar kvar (Extern länk)

SvT Skåne, Staffanstorp 20-10-05: Församlingen: "Många kände att de inte var välkomna hit" (Extern länk)

SvT Småland 20-10-07: Från krigets Syrien till Smålands skogar - två flyktingar från 2015 berättar (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 20-10-08: Fotbollslaget blev Abbas Arizadas väg in i det svenska samhället (Extern länk)

SvT Jämtland 20-10-11: Sam från Aleppo stannade i Jämtland - "Språket är den stora utmaningen" (Extern länk)

SvT Nyheter 20-10-06: Huda flydde till Sverige 2015: "Så länge här finns jobb så stannar jag i Perstorp" (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 20-10-06: Nermin flydde från kriget i Syrien (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 20-10-06: Fem år efter flykten - snart tar Abolfazal examen (Extern länk)

SvT Västmanland 20-10-06: Mohammads resa mot uppehållstillstånd: "Min extrafamilj har visat mig allt" (Extern länk)

SvT Helsingborg 20-10-06: "Att jobba som tatuerare var en omöjlig dröm i Afghanistan" (Extern länk)

TT / Västerbottens-Kurren 20-10-20: Många flyktingar från 2015 saknar jobb (Extern länk)

TT / AB 20-10-20: De som stod längst ifrån arbetsmarknaden blev kvar. (Extern länk)

TT AB 20-10-20: Arkitekt: Nyanlända måste kämpa hårdare (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 20-10-21: Prisade restaurangchefens resa: "Det har varit ett maraton" (Extern länk)

Läs mer om vad som hände hösten 2015, nedan under rubriken "Kultur, personer, diverse"

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 20-10-06:

Allmänna motioner om flykting- och migrationspolitik till sidans topp

Motion 2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M): En målstyrd och långsiktigt hållbar migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2020/21:3255 av Fredrik Malm m.fl. (L): En liberal migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2020/21:2702 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP): En medmänsklig flyktingpolitik (Extern länk)

Motion 2020/21:306 av Christina Höj Larsen m.fl. (V): Papperslösa (Extern länk)

Motion 2020/21:1620 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD): En ansvarsfull migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2020/21:2803 av Fredrik Schulte (M): En långsiktigt hållbar migrationspolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-10-06:

Urval av övriga motioner i samband med den allmänna motionstiden till sidans topp

Medborgarskap:

Motion 2020/21:2700 av Leila Ali-Elmi (MP): Möjlighet till medborgarskap för grupper som inte kan styrka sin identitet (Extern länk)

Motion 2020/21:2690 av Nina Lundström (L): Territorialprincipen vid medborgarskap (Extern länk)

Motion 2020/21:1621 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD): Medborgarskap (Extern länk)

Motion 2020/21:2341 av Boriana Åberg (M): Uppgradering av det svenska medborgarskapet (Extern länk)

Motion 2020/21:2332 av Boriana Åberg (M): Språkkunskap för medborgarskap (Extern länk)

Motion 2020/21:1124 av Ann-Sofie Lifvenhage (M): Godkänt språktest som villkor för svenskt medborgarskap (Extern länk)

Motion 2020/21:614 av Kerstin Lundgren (C): Svenskt medborgarskap har stupstock vid 22 års ålder (Extern länk)

Motion 2020/21:522 av Josef Fransson (SD): Kriminella och medborgarskap (Extern länk)

Motion 2020/21:3526 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M): Uppvärdera medborgarskapet (Extern länk)

Våldsutsatta kvinnor och människohandel:

Motion 2020/21:2524 av Ola Johansson och Helena Vilhelmsson (båda C): Tvåårsregeln och våld mot anknytningskvinnor (Extern länk)

Motion 2020/21:2521 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C): Utökad rätt att bevilja reflektionsperiod gällande offer för människohandel (Extern länk)

Motion 2020/21:343 av Martina Johansson (C): Arbetsmarknadens parter och människohandel (Extern länk)

Asylskäl:

Motion 2020/21:2137 av Daniel Andersson m.fl. (S): En human flyktingpolitik (Extern länk)

Motion 2020/21:1657 av Magnus Manhammar (S): Stärk asylrätten för hbtqi-flyktingar (Extern länk)

Motion 2020/21:2680 av Maria Nilsson (L): Fristad för politiskt förföljda (Extern länk)

Arbetskraftsinvandring:

Motion 2020/21:3536 av Margareta Cederfelt (M): Arbetskraftsinvandring (Extern länk)

Motion 2020/21:3525 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M): Reformera arbetskraftsinvandringen (Extern länk)

Motion 2020/21:3420 av Markus Wiechel m.fl. (SD): Förändrad prioritering gällande arbetskraftsinvandring (Extern länk)

Motion 2020/21:2553 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD): Arbetskraftsinvandring (Extern länk)

Motion 2020/21:2461 av Marta Obminska (M): Arbetskraftsinvandring (Extern länk)

Motion 2020/21:2065 av Mathias Tegnér (S): Moderniserade regler för arbetskraftsinvandring (Extern länk)

Motion 2020/21:2274 av Boriana Åberg (M): Reglerna för arbetskraftsinvandring (Extern länk)

Motion 2020/21:2800 av Betty Malmberg (M): Moratorium för kompetensutvisningar (Extern länk)

Motion 2020/21:2460 av Marta Obminska (M): Förenklad handläggning av uppehållstillstånd för utländska doktorander och gästforskare (Extern länk)

Motion 2020/21:1856 av Camilla Waltersson Grönvall (M): Betydelsen av arbete och integration i ett rättssäkert Sverige (Extern länk)

Motion 2020/21:1342 av Lars Hjälmered (M): Fler talanger till Sverige för forskning, investeringar, företagande och arbete (Extern länk)

Asylmottagande:

Motion 2020/21:1627 av Elin Lundgren (S): Utvärdera Sveriges hantering av ensamkommande barn och unga (Extern länk)

Motion 2020/21:3394 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD): Avskaffande av EBO-lagen (Extern länk)

Motion 2020/21:2425 av Abraham Halef m.fl. (S): EBO-lagen (Extern länk)

Motion 2020/21:2150 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S): EBO-lagen (Extern länk)

Motion 2020/21:1654 av Olle Thorell m.fl. (S): EBO-lagen (Extern länk)

Motion 2020/21:1004 av Magnus Jacobsson och Michael Anefur (båda KD): Asylmottagningscenter (Extern länk)

Motion 2020/21:362 av Richard Jomshof (SD): Beslagtagande av asylsökandes ägodelar (Extern länk)

Kvotflyktingar, inresa, anhöriga:

Motion 2020/21:3413 av Markus Wiechel m.fl. (SD): Hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande (Extern länk)

Motion 2020/21:1619 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD): Asylpolitik (Extern länk)

Motion 2020/21:1618 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD): Anhöriginvandring (Extern länk)

Motion 2020/21:826 av Magnus Manhammar och Nermina Mizimovic (båda S): Fler lagliga vägar för att söka asyl (Extern länk)

Utvisningar:

Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M): Ett väl fungerande återvändande (Extern länk)

Motion 2020/21:2552 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD): Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige (Extern länk)

Motion 2020/21:2333 av Boriana Åberg (M): Migrationsverkets förvar (Extern länk)

Motion 2020/21:1872 av Viktor Wärnick (M): Skärpta befogenheter vid förvar av utlänningar (Extern länk)

Motion 2020/21:1978 av Viktor Wärnick (M): Återvändandearbetet vid avslagsbeslut (Extern länk)

Motion 2020/21:1171 av Jan Ericson och Ellen Juntti (båda M): Återtagande av tillfälligt uppehållstillstånd vid semester i forna hemlandet (Extern länk)

Utvisning på grund av brott:

Motion 2020/21:3568 av Alexandra Anstrell (M): Snabbare utvisningsbeslut (Extern länk)

Motion 2020/21:3370 av Roger Richthoff (SD): Utvisning av utländska medborgare som begår brott i Sverige (Extern länk)

Motion 2020/21:2331 av Boriana Åberg (M): Avslag på asylansökan för personer som begår brott (Extern länk)

Motion 2020/21:2275 av Boriana Åberg (M): Utvisning av brottslingar (Extern länk)

Motion 2020/21:1412 av Allan Widman (L): Utvisning på grund av brott (Extern länk)

Motion 2020/21:1277 av Edward Riedl (M): Brott under pågående asylprocess (Extern länk)

Motion 2020/21:1119 av Edward Riedl (M): Utvisning vid brott (Extern länk)

Motion 2020/21:681 av Markus Wiechel m.fl. (SD): Diplomatiska garantier om human behandling (Extern länk)

Motion 2020/21:603 av Josef Fransson (SD): Utvisning av dömda brottslingar trots avsaknad av utvisningsdom (Extern länk)

Motion 2020/21:517 av Josef Fransson (SD): Övervakningsansvar vid tvångsavvisningar (Extern länk)

Motion 2020/21:222 av Staffan Eklöf (SD): Ta bort vistelsetid i Sverige som hinder för utvisning på grund av brott (Extern länk)

Välfärd och kostnader:

Motion 2020/21:3614 av David Lång (SD): Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring (Extern länk)

Motion 2020/21:3412 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD): Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan (Extern länk)

Övrigt:

Motion 2020/21:3123 av Tobias Andersson m.fl. (SD): Nationellt mål om återvandringsnetto och återvandringsmyndighet (Extern länk)

Motion 2020/21:3458 av Markus Wiechel m.fl. (SD): Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare (Extern länk)

Motion 2020/21:1041 av Boriana Åberg (M): Kvalificering till välfärden (Extern länk)

Motion 2020/21:360 av Richard Jomshof (SD): Folkomröstning om invandringspolitiken (Extern länk)

Motion 2020/21:359 av Richard Jomshof (SD): Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 20-10-07:

Den som flyr från kriminella är inte ekonomisk migrant till sidans topp

Sedan hösten 2015 har flera partier ändrat åsikt i flyktingfrågor. Detta kan man ana när SVT (6/10) frågar riksdagspartiernas migrationspolitiska talespersoner på vad de lärt sig sedan dess.

Statsminister Stefan Löfvens (S) tal om "Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor" på en manifestation till stöd för flyktingar i september 2015 rimmar illa med den flyktingpolitik som Socialdemokraterna bedriver i dag. Hösten 2015 används närmast slagordsmässigt men utan precision som en dystopi. Migrationsminister Morgan Johansson (S) har flera gånger tillskrivit skärpt asyllagstiftning som nödvändig för att Sverige inte ska hamna i en liknande situation igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 20-10-01:

Framtidens migrationspolitik - vilka rättigheter får barn på flykt? till sidans topp

Den tillfälliga utlänningslag som togs fram efter hösten 2015 går ut sommaren 2021. För att ersätta den tidigare lagen tillsattes en kommitté med uppdrag att ta fram en ny migrationspolitik. Nu har förslaget presenterats och det tar inte tillräcklig hänsyn till barnkonventionen, skriver Mohima Mumin, barnrättsjurist på UNICEF Sverige.

(...)

För UNICEF är det mycket oroande att många av bestämmelserna i den tillfälliga lagen nu föreslås bli permanenta. Kontinuitet är viktigt för barns uppväxt och en osäker och utsatt situation, som tillfälliga uppehållstillstånd skapar, påverkar barns välmående negativt.

Kommittén konstaterar själva att de förslag som presenterats kommer att få negativa konsekvenser för barn. Därför är det förvånande och beklagligt att de i sitt arbete inte har tagit större hänsyn till barnets bästa och föreslagit undantag för att väga upp för detta.

Låt oss djupdyka i förslagen och konsekvenserna de får för barn:

Tillfälliga uppehållstillstånd - är det verkligen barnets bästa?

Kommittén föreslår att tillfälliga uppehållstillstånd även i fortsättningen ska vara huvudregeln för barn. Det innebär en otrygghet som påverkar barn och deras hälsa negativt. Det kan också påverka barnets möjligheter att utbilda sig och utvecklas.

Barnkonventionen rekommenderar hållbara och långsiktiga lösningar för barn, inte tillfälliga och oförutsägbara, något som ett tillfälligt uppehållstillstånd är. Vi ställer oss därför kritiska till att kommittén överhuvudtaget inte föreslår några undantag till barn som ger permanent uppehållstillstånd, inte ens för de mest utsatta eller sjuka.

Vi ser heller inte några godtagbara skäl till varför barnets skyddsstatus skulle motivera olika längd på uppehållstillståndet.

Synnerligen ömmande omständigheter är inte ett tillräckligt starkt skydd

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 20-10-08:

S har kapitulerat för MP om migrationen till sidans topp

De rödgröna vill delvis göra flyktingpolitiken mer generös än under krisens 2015. Måtte riksdagen sätta stopp för miljöpartisternas önskelista.

Miljöpartiet har vunnit det interna regeringsbråket om migrationen. Så kan man sammanfatta läget efter att vice statsminister Isabella Lövin, MP, och migrationsminister Morgan Johansson, S, presenterat en rad förslag på lättnader på onsdagen.

Bakgrunden är att de två regeringspartierna har varit oense om vad man ska göra med de 26 förslagen från den parlamentariska migrationskommittén, bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd ska bli huvudregel. Socialdemokraterna ställde bakom sig samtliga förslag, Miljöpartiet bara tre.

Kompromissen blev att regeringen skickar ut alla förslag på remiss, men att man också skickar med en hop egna tillägg som urholkar de ursprungliga förslagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ulf Kristersson i Aftonbladet 20-10-08: Löfven har lagt sig platt för Miljöpartiet (Extern länk)

Rikard Larsson (S), vice ordförande socialförsäkringsutskottet, i Svenska Dagbladet 20-10-14: Var finns den moderata självkritiken? (Extern länk)

Maria Malmer Stenergard (M) i Svenska Dagbladet 20-10-16: S förfalskar historien om migrationspolitiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen blogg 20-10-13:

Migrationskommittén borde ha utrett hur asylsökande får tillgång till sina rättigheter till sidans topp

Enligt regeringens ursprungliga direktiv till utredningen om Sveriges framtida migrationspolitik skulle den parlamentariska kommittén vid utarbetande av sina förslag "beakta de skyldigheter som Sverige har i förhållande till internationell rätt och EU:s regelverk."

Synpunkter i anslutning till denna del av direktiven kommer sannolikt utgöra en central del i många av de remissvar som nu börjat framarbetas inför den 7 december 2020 när remisstiden går ut för migrationskommitténs förslag. Det är grundläggande att alla lagförslag i Sverige ligger i linje med de människorättsliga överenskommelser som Sverige är juridiskt bunden av. Att enbart några konventioner såsom Genèvekonventionen och Europakonventionen uttryckligen nämndes i direktivet till kommittén ska därför inte tolkas som att de innehåller de enda internationella åtaganden om mänskliga rättigheter som behöver säkerställas av Sverige. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att våra internationella åtaganden ofta markerar en miniminivå. Att migrationspolitiska förslag går längre än miniminivån genom att ta hänsyn till alla människors välfärd och livssituation är positivt, eftersom det bidrar till sammanhållning i samhället och motverkar olika former av diskriminering, särskilt med koppling till ras och etnicitet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

London Review of Books blog 20-09-14:

Machine-Readable Refugees till sidans topp

Keren Weitzberg

Hassan (not his real name; other details have also been changed) paused mid-story to take out his wallet and show me his ID card. Its edges were frayed. The grainy, black-and-white photo was of a gawky teenager. He ran his thumb over the words at the top: 'Jamhuri ya Kenya/Republic of Kenya'. 'Somehow,' he said, 'no one has found out that I am registered as a Kenyan.'

He was born in the Kenyan town of Mandera, on the country's borders with Somalia and Ethiopia, and grew up with relatives who had escaped the Somali civil war in the early 1990s. When his aunt, who fled Mogadishu, applied for refugee resettlement through the United Nations High Commissioner for Refugees, she listed Hassan as one of her sons - a description which, if understood outside the confines of biological kinship, accurately reflected their relationship.

They were among the lucky few to pass through the competitive and labyrinthine resettlement process for Somalis and, in 2005, Hassan - by then a young adult - was relocated to Minnesota. It would be several years before US Citizenship and Immigration Services introduced DNA tests to assess the veracity of East African refugee petitions. The adoption of genetic testing by Denmark, France and the US, among others, has narrowed the ways in which family relationships can be defined, while giving the resettlement process the air of an impartial audit culture.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Conversation 20-08-17: Countries are using border surveillance systems against their own citizens (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-10-12:

Asylrättscentrum och 71 organisationer i gemensamt uttalande om migrationspakten till sidans topp

Den 23 september presenterade Ylva Johansson förslaget till migrationspakt i EU. Nu går Asylrättscentrum och 71 andra internationella ideella organisationer ut med ett gemensamt uttalande om förslagen.

Organisationerna lyfter att det finns positiva aspekter i den föreslagna migrationspakten. Det finns till exempel några positiva tillägg till kriterierna som används för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för behandlingen av en asylansökan. Till exempel en utvidgad definition av familj till att omfatta syskon, ett brett spektrum av familjemedlemmar när det gäller ensamkommande barn och mottagande av examensbevis eller annan examen från en medlemsstat.

Mer förhandling istället för delat ansvar

I sitt gemensamma uttalande vill de 72 organisationerna dock lyfta några risker som vi ser med förslagen. Bland annat att förslaget om sponsrat återvändandeär allt för komplext och riskerar att leda till mer förhandlande istället för fördelning av ansvar för asylsökande.

Ökat tryck på stater vid yttre gräns

En annan risk som lyfts är att de förslagna gränsförfarandena riskerar ett ökat tryck på medlemsstaterna vid EU:s yttre gränd. Det föreslagna gränsförfarandet bygger på två bristfälliga antaganden - att majoriteten av de människor som anländer till Europa inte har skyddsbehov och att bedömningen av asylansökningar kan göras enkelt och snabbt. Inget av dem är korrekt.

Överlag är organisationerna kritiska att förslaget fokuserar allt för mycket på deportation och återvändande. Förslag på säkra och lagliga vägar till Europa saknas helt.

Varför skriver vi under pakten?

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 20-10-06: The Pact on Migration and Asylum: to provide a fresh start and avoid past mistakes, risky elements need to be addressed and positive aspects need to be expanded (Extern länk)

Se även:

UNHCR 20-10-15: EU Pact on Migration and Asylum - Practical considerations for fair and fast border procedures and solidarity in the European Union (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Democracy 20-10-05:

The EU's pact against migration, Part One till sidans topp

Charles Heller, Bernd Kasparek

The EU Commission's proposal for a 'New Pact for Migration and Asylum' offers no prospect of ending the enduring mobility conflict, opposing the movements of illegalised migrants to the EU's restrictive migration policies.

The 'New Pact for Migration and Asylum', announced by the European Commission in July 2019, was finally presented on September 23, 2020. The Pact was eagerly anticipated as it was described as a "fresh start on migration in Europe", acknowledging not only that Dublin had failed, but also that the negotiations between European member states as to what system might replace it had reached a standstill.

The fire in Moria that left more than 13.000 people stranded in the streets of Lesvos island offered a glaring symbol of the failure of the current EU policy. The public outcry it caused and expressions of solidarity it crystallised across Europe pressured the Commission to respond through the publication of its Pact.

Considering the trajectory of EU migration policies over the last decades, the particular position of the Commission within the European power structure and the current political conjuncture of strong anti-migration positions in Europe, we did not expect the Commission's proposal to address the mobility conflict underlying its migration policy crisis in a constructive way. And indeed, the Pact's main promise is to manage the diverging positions of member states through a new mechanism of "flexible solidarity" between member states in sharing the "burden" of migrants who have arrived on European territory. Perpetuating the trajectory of the last decades, it however remains premised on keeping most migrants from the global South out at all cost. The "New Pact" then is effectively a pact between European states against migrants. The Pact, which will be examined and possibly adopted by the European Parliament and Council in the coming months, confirms the impasse to which three decades of European migration and asylum policy have led, and an absence of any political imagination worthy of the name.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Open Democracy 20-10-06: Towards a European pact with migrants, Part Two (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 20-10-20:

A "Fresh Start" or one more clunker? Dublin and solidarity in the new pact till sidans topp

By Francesco Maiani, University of Lausanne

In ongoing discussions on the reform of the CEAS, solidarity is a key theme. It stands front and center in the New Pact on Migration and Asylum: after reassuring us of the "human and humane approach" taken, the opening quote stresses that Member States must be able to "rely on the solidarity of our whole European Union".

In describing the need for reform, the Commission does not mince its words: "[t]here is currently no effective solidarity mechanism in place, and no efficient rule on responsibility". It's a remarkable statement: barely one year ago, the Commission maintained that "[t]he EU [had] shown tangible and rapid support to Member States under most pressure" throughout the crisis. Be that as it may, we are promised a "fresh start". Thus, President Von der Leyen has announced on the occasion of the 2020 State of the Union Address that "we will abolish the Dublin Regulation", the 2016 Dublin IV Proposal (examined here) has been withdrawn, and the Pact proposes a "new solidarity mechanism" connected to "robust and fair management of the external borders" and capped by a new "governance framework".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan insändare 20-10-12:

Retoriken om integration skorrar falskt i den rättsosäkra asylprocessen till sidans topp

Ulla Bohlin och Mats Rydstern

I Sydsvenskan den 27 september finns en artikel med rubriken "Flyktingkrisen - fem år senare. Integration". Utmärkt att ni tar upp detta tema!

I den läsvärda artikeln möter vi Eden Berihu, en eritreanska som sökte asyl 2015 och fick uppehållstillstånd. Att etablera sig i Sverige som nyanländ är krävande för alla. Som volontärer vet vi att Eden har många medsystrar och bröder. Man kämpar med SFI, bostadssökande och arbetsmarknad, varje steg mot integration.

Vi är värdfamilj till Hamid, en afghansk ensamkommande pojke. Hans öde har många paralleller med Edens men de skiljer sig på en fundamentalt avgörande punkt: Hamid fick aldrig uppehållstillstånd!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 20-10-08:

De ensamkommande har behandlats skamligt - ge dem amnesti till sidans topp

Lisbeth Bengtsson

Förtvivlan, vanmakt och skam. Det är vad jag känner inför EU:s migrationspolitik, som nu växer fram och Sveriges iskalla statliga övergrepp mot de unga ensamkommande i form av godtyckliga åldersbestämningar, svek och misstro. Vi har själv haft en afghansk ungdom boende hos oss i tre år och jag ser hur han och hans kompisar sliter med plugg och extrajobb. Men trots att de kämpar och gör sitt allra bästa, så räcker inte det. De blir nonchalant och godtyckligt bedömda och lever med den ständiga ångesten att bli utvisade, skriver Lisbeth Bengtsson.

80 miljoner människor i världen är på flykt undan krig och katastrofer, svält och umbäranden. Men till rika Europa och Sverige får de inte komma. Man föreslår nu gränskontroller med en första asylprövning på fem dagar vid EU:s yttre gräns. Därefter delas människorna upp - majoriteten skickas ut och ett fåtal får söka asyl.

Tänker man inte på att många har oerhört traumatiska upplevelser att berätta. För att man ska orka tala om allt man har blivit utsatt för, att man blivit våldtagen, sett anhöriga dödas och förföljas och andra fruktansvärda saker, krävs tillit. Det är ingenting som man rabblar upp under tidspress. Jag anser att denna hantering är ytterst rättsosäker.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Västerbottens-Kuriren 20-10-09: Nordebo: Ge de ensamkommande amnesti - dra inte ut på det (Extern länk)

Maria Wallin, Agapes vänner Uddevalla Munkedal Tanum i Socialpolitik debatt 20-10-14: "Amnesti är vettigast, värdigast, effektivast" (Extern länk)

Aftonbladet debatt 20-10-01: Jonna Sima: Politikens haveri ska inte krossa ungas liv. Låt de ensamkommande få rota sig för gott (Extern länk)

Mikael Hermansson i Borås Tidning 20-10-07: Ett litet steg framåt för ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-10-22:

Moderaterna: De som ska utvisas bör bära fotboja till sidans topp

Maria Malmer Stenergard, Moderaternas migrationspolitiska talesperson, presenterade åtta förslag med fokus på återvändandepolitiken under torsdagen. Bland annat föreslås att personer som ska utvisas bör övervakas elektroniskt, i form av fotbojor.

- Får man ett nej ska man återvända efter utvisningen - men idag ser det bedrövligt ut. Idag är det bara drygt hälften av alla som fått utvisningsbeslut som utvisats, sa Maria Malmer Stenergard.

Förutom förslaget om elektronisk fotboja vill Moderaterna även införa en så kallad boendeskyldighet, vilket innebär att asylsökande måste anmäla sig till Migrationsverkets personal eller vara på sitt boende inom vissa klockslag. Om någon exempelvis skulle resa bort utan att meddela om detta skulle de förlora sitt bidrag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 20-10-22: M vill ha larmplikt om papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-10-15:

Invandrare arbetar mer än svenskfödda till sidans topp

Det finns en bild av att inrikes födda jobbar betydligt mer än utrikesfödda. Ebba Busch (KD) hävdar att "när andelen som inte försörjer sig ökar fortsätter välfärden att urholkas."

Vi kan i en ny rapport från Arena Idé konstatera att det inte stämmer, skriver Sandro Scocco, Lars-Fredrik Andersson och Rikard Eriksson.

Utrikesfödda gör fler arbetade timmar per person än inrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Det är en ny utveckling vi sett under senare år, och något som kommer bli än viktigare i framtiden.

Missuppfattningen att utrikesfödda arbetar betydligt mindre än inrikes födda beror sannolikt på att debatten ofta handlar om arbetslöshet och sysselsättningsgrad (hur många som jobbar av de som är i arbetsför ålder). Inrikes födda har i detta avseende en påtagligt bättre situation med både lägre arbetslöshet och högre sysselsättningsgrad.

Åldersstrukturen kompenserar

Det som sällan diskuteras är dock hur åldersstrukturen för respektive grupp ser ut, det vill säga hur många av hela gruppen inrikes respektive utrikesfödda som är i arbetsför ålder. I detta avseende har utrikesfödda en stor fördel. Den är så stor att den kompenserar, och mer därtill, för den högre arbetslösheten och lägre sysselsättningsgraden.

För välfärdens finansiering är det helt avgörande hur många timmar hela befolkningen arbetar per person. Välfärdens kostnader styrs mycket av de som inte arbetar (barn och äldre) och blir det för få som arbetar i förhållande till dessa leder det till en finansieringskris.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Emil Bustos och Nils Lager i Expressen 20-10-22: Invandringen är inte lönsam, Sandro Scocco (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-10-01:

"Integrationsproblemen för stora - ny kurs krävs" till sidans topp

Sverige har redan gjort en unik insats vad det gäller att ta emot människor som behöver skydd. Nu måste integrationsproblemen åtgärdas och landet komma på rätt köl innan det är för sent, skriver Per Brinkemo och Mauricio Rojas.

Sverige har nått vägs ände på migrations- och integrationsområdet. De problem som kunde skönjas för ett trettiotal år sedan har nu fått så stora proportioner att till och med samhällsordningens fundament, rättsstaten, befinner sig i farozonen och statens våldsmonopol har de facto upphävts. Invandringens volym och sammansättning har sedan länge överskridit landets integrationskapacitet, med en växande utslagning och ett omfattande utanförskap som följd. De så kallade utanförskapsområdena multiplicerades från några få stycken 1990 till närmare 200 år 2012, enligt de kartläggningar som gjordes i successiva upplagor av Utanförskapets karta, och allt pekar på att denna utveckling har fortsatt med oförminskad styrka till våra dagar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nyamko Sabuni, Juno Blom och Johan Pehrson (L) i Expressen 20-10-01: Klanerna hotar samhället - stryp pengaflödet nu (Extern länk)

Ann-charlotte Marteus i Expressen 20-10-13: Varför struntar MP i 13-årige Hassan? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 20-10-22:

"S säger nej till M:s tokliberala arbetskraftsinvandring" till sidans topp

Partisekreterare Lena Rådström Baastad (S): M säger sig vilja bromsa migrationen men i praktiken vill de hålla gränsen vidöppen.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå en hårdare reglering, men som parti vill vi gå längre och göra om systemet för arbetskraftsinvandring i grunden.

Adam är 19 år och söker jobb efter jobb. Han kontaktar städfirmor och restauranger och erbjuder sig att utföra enklare sysslor, utan framgång. I stället tar arbetsgivarna systematiskt hit folk från andra länder för att göra just de jobb som våra unga behöver för att få in en fot på arbetsmarknaden och kunna stå på egna ben. Varje vecka får ett 30-tal personer tillstånd att komma till Sverige just för att ta städ- och restaurangjobb med låga krav på kvalifikationer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen ledare 20-10-21: Januarigänget vill inte stoppa utnyttjandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-10-22:

Mediemätaren: Lag och ordning tillbaka i topp till sidans topp

Lag och ordning och migration är det som medierna rapporterar om mest, det visar Mediemätaren som Kantar-Sifo gör för Ekot.

Samtidigt minskar intresset för sjukvårdsfrågor.

- Vi hade en extremt omfattande debatt om gängkriminaliteten i vintras och när pandemin började lägga sig och det gick att börja prata om andra saker så kom den debatten tillbaka, säger Ekots inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach.

Under corona-våren förändrades den politiska spelplanen och frågor som sjukvård och ekonomi hamnade i fokus i medierna.

Men under sensommaren och hösten har debatten börjat återgå till hur den såg ut före pandemin med stort fokus på lag och ordning och på migration.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 20-10-09:

Danmarks sak är (s)vår till sidans topp

Henrik Arnstad

Hur gick det till när Danmarks flyktingpolitik gick från att vara bespottad antites till föredöme för inflytelserika svenska socialdemokrater? Henrik Arnstad har läst en ny forskningsstudie.

Den 16 september flyktingåret 2015 drabbade svensk socialdemokrati samman med Danmark i en uppmärksammad TV-debatt, som direktsändes parallellt i svenska SVT och danska DR.

Programledarna - en dansk och en svensk, för balansens skull - konstaterade att grannländerna praktiserade motsatt flyktingpolitik: "I Sverige finns ett starkt stöd för att ta emot flyktingar. Men många undrar: Varför sviker Danmark?"

Sverige representerades av ministern för nordiskt samarbete, socialdemokraten Kristina Persson. Hon fördömde den danska politiken som "cynisk":

Det är en stolthet att ta emot flyktingar. Det ger legitimitet, trovärdighet och respekt i omvärlden. Danmark gör inte sin del i samarbetet.

Självsäkerheten lyste om Persson när hon moraliskt sopade banan med sin danska kollegas invändningar i debatten. Men bara två månader senare tvärvände Sverige. I november 2015 införde regeringen "åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande".

Idag är inte längre den danska linjen "cynisk" enligt ledande socialdemokrater. Tvärtom. Särskilt den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden, som fick ny ledning 2018, har omfamnat den danska linjen. Tiden skriver exempelvis intresserat om danska socialdemokratins relation till rasistiska Dansk Folkeparti:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Europadomstolen 20-08-31:

Guide on the case-law of the European Convention on Human Rights till sidans topp

Immigration - Updated on 31 August 2020

Introduction:

1. The present document is intended to serve as a reference tool to the Court's case-law in immigration related cases, covering all Convention Articles that could come into play. It is divided into six chapters, in principle corresponding to the sequence of events in chronological order. It primarily refers to, rather than reproduces or elaborates on, the Court's relevant judgments and decisions, including, wherever possible, recent judgments and decisions consolidating the relevant principles. It is thus conceived as an entry point to the Court's case-law on a given matter, not as an exhaustive overview.

2.Few provisions of the Convention and its Protocols explicitly concern "aliens" and they do not contain a right to asylum. As a general rule, States have the right, as a matter of well-established international law and subject to their treaty obligations, to control entry, residence and expulsion of non-nationals. In Soering v. the United Kingdom the Court ruled for the first time that the applicant's extradition could raise the responsibility of the extraditing State under Article 3 of the Convention. Since then, the Court has consistently held that the removal of an alien by a Contracting State may give rise to an issue under Articles 2 and 3, and hence engage the responsibility of that State under the Convention, where substantial grounds have been shown for believing that the person in question, if deported, would face a real risk of being subjected to treatment contrary to Articles 2 or 3 in the destination country. The Court also adjudicates cases concerning the compliance, of the removal of migrants from and the refusal of entry into the territory of a Contracting State, with their right to respect for their private and/or family life as guaranteed by Article 8 of the Convention.

(...)

Hela guiden (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Sidan med alla guider, inte bara rörande migration (Extern länk)

Från Elena Update 20-10-09: direktlänkar till specifika guider för relevanta artiklar i migrationsärenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ActionAid Sweden 2020:

29 oktober, online: Föreläsning: Asylrätten kopplat till kvinnlig könsstympning (KKS) till sidans topp

Årligen söker 20 000 flickor och kvinnor som kommer från länder där kvinnlig könsstympning (KKS) är vanligt förekommande, asyl i EU. Trots att ingreppet bryter mot de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention, nekas många av dessa flickor och kvinnor asyl i nationella domstolar i EU-länder när de anger KKS som asylskäl. Detta förekommer även i Sverige, trots att ingreppet klassas som en form av tortyr.

Välkommen till ActionAids föreläsning om lagstiftningen och asylrätten, kopplat till kvinnlig könsstympning (KKS), i Sverige. Föreläsningen sker i samarbete med Asylbyrån i Stockholm.

Biträdande jurist på Asylbyrån, Anton Kantor, kommer att presentera de grundläggande rättigheterna till asyl kopplat till könsstympning samt vad den svenska lagstiftningen säger och hur Sverige hanterar asylrätt kopplat till KKS. Som deltagare kommer du kunna ställa frågor till Asylbyrån efter föreläsningen.

När: Torsdagen 29/10 klockan 14:30 (föreläsningen varar ca 60 min inkl. frågor)

Var: Föreläsningen kommer att ske via Zoom

Läs mer och anmäl dig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

RFSL Ung, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ung i Sverige 2020:

11 november, online: Utfrågning av Morgan Johansson till sidans topp

Sverige står vid ett vägskäl. En ny migrationspolitik ska beslutas om. En migrationspolitik som ska vara långsiktigt hållbar, men för vem? Skuggkommittén frågar ut migrationsminister Morgan Johansson om detta.

De senaste tio åren har antalet i världen som tvingats på flykt nästintill fördubblats. Samtidigt har politiken i Sverige de senaste åren fokuserat på att minska antalet som kan och vill söka asyl i Sverige. De som drabbas hårdast av en mer restriktiv migrationspolitik är redan utsatta grupper såsom barn, kvinnor, hbtqi-personer och fattiga personer.

Barn- och ungdomsrörelsens skuggkommitté består av Röda Korsets Ungdomsförbund, Ung i Sverige, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ensamkommandes förbund och RFSL Ungdom. Tillsammans representerar vi över 15 000 unga, varav många har egen erfarenhet av att vara på flykt och söka asyl i Sverige. Dessa röster måste höras i utformningen av en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Läs mer (Extern länk)

Vill du få bättre koll på förslaget på framtidens migrationspolitik?

Migrationskommitténs förslag (Extern länk till pdf-fil)

Skuggkommitténs barnkonsekvensanalys av förslaget (Extern länk till pdf-fil)

Skuggkommitténs förslag (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Protect 2020:

13-14 nov, online: The Two UN Compacts Challenges and Implementation in Europe till sidans topp

PROTECT Expert Forum

Background

In 2019 the UN concluded two years of stocktaking and negotiation adopting the Marrakesh Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (The Marrakesh Compact). The Compact was one of two - the second on refugees - both adopted in December 2019. While the Refugee Compact was fairly uncontroversial, the Marrakesh Compact focused concerns about state sovereignty and migration controls in a number of countries leading to the USA withdrawing from the negotiations and voting against the final version, followed by 6 other states (mainly in Europe). The so call Alt-Right ran social media campaigns in Europe but across borders and languages in the run-up to the vote castigating the Compact and bringing pressure on state authorities (largely unsuccessfully) to abandon it. The legal nature of the Compact has been much vexed - while it is not a legal instrument, it is a political commitment based on legal considerations. It was placed in the framework of the Sustainable Development Goals, the least legal of UN frameworks yet is based on the principle of non-regression and upholding human rights generally and specifically for migrants. In this panel, we will examine the Marrakesh Compact from the perspective of its added value to existing international norms which also cover migrants, in particular migrant workers. Our hypothesis is that there is added value from the Marrakesh Compact in providing a reinforced commitment to existing labour and human rights standards and bringing migration firmly into the scope of other UN instruments.

Läs mer och anmäl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Disabled Refugees Welcome 2020:

26 november, online: Disabled Refugees Welcome Projektkonferens med vänner till sidans topp

Disability Refugees Welcome (DRW) kommer att hålla i en projektkonferens den 26 november för att markera slutet på perioden som Arvsfondsprojekt. DRW kommer att fortsätta inom Independent Living Institute (ILI), utan särskild finansiering från den 31 december 2020.

Konferensen har som syfte att uppmärksamma livssituationen för migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige. De erfarenheter DRW samlat ligger till grund för olika arbetssätt som olika aktörer redan arbetar med, men som fler skulle behöva lära sig av.

Programmet den 26 november har två delar och modereras av Malin Bernt. På morgonen mellan 10:00 - 12:30 presenteras DRWs resultat och rekommendationer. Röster från migranter med normbrytande funktionalitet kommer att höras. En paneldiskussion om livssituationen för migranter med normbrytande funktionalitet och juridikens påverkan kommer att hållas.

Eftermiddagen startar kl 14:00. Olika workshops (TBC) kommer att hållas i olika breakout rooms från 14:15 - 15:45. För att summera dagen samlas alla igen i det stora zoom-rummet för en sammanfattning och avslutning.

Läs mer och anmäl dig! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 2020:

27 november, online: Heldagskurs för ombud om familjeåterförening till sidans topp

Asylrättscentrum bjuder tillsammans med UNHCR, FN:s flyktingorgan, in till heldagskurs den 27 november 2020, kl. 9.30-16.30. Med anledning av den rådande situationen kommer utbildningen att hållas online. Kursen har ett praktikerperspektiv och riktar sig till ombud.

Föreläsare inkluderar bland annat Johanna Eriksson Ahlén från Din Advokat, och Olivia Mocanasu från UNHCR:s representation för Norra Europa.

Kursen kommer bland annat behandla:

+ Familjeåterförening i svensk rätt - hur ser reglerna ut och hur har de tolkats i praxis? Vilka processuella utmaningar och möjligheter finns? Vanliga avslagsgrunder och förslag på argumentation.

+ Vilka argument och verktyg i processföringen erbjuder EU-rätten och Europakonventionen? Praxis från EU-domstolen och Europadomstolen.

+ Vad innebär den parlamentariska kommitténs förslag för rätten till familjeåterförening?

Läs mer och anmäl dig! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kultur 20-10-15:

Vacker, poetisk och tankeväckande svensk debutfilm till sidans topp

Ghabe: Regi Markus Castro, med Adel Darwish, Nathalié Williamsdotter, Ahmad Fadel, Lena B Eriksson.

Några syriska invandrare tillbringar en sommar på svenska bondvischan.

Det blir både kulturkrock och kärlek när en av dem möter en svensk kvinna.

DRAMA. Filmtiteln ghabe betyder skog på arabiska. Och det är i mitt ute i den ursvenska granskogen som Monir (Adel Darwish), en av de 160 000 asylsökande som kom till Sverige 2015, hamnar. Han plågas ständigt av mardrömmar från hur övriga i hans familj sprängdes i luften i Syriens inbördeskrig. Med sig har han Farid (Ahmad Fadel), en äldre släkting han egentligen inte är så förtjust i.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 20-10-19:

Clowner utan gränser begränsas av coronakrisen till sidans topp

Coronapandemin har totalt förändrat förutsättningarna för "Clowner utan gränser". I vanliga fall åker organisationen runt i världen och spelar för människor i utsatta områden, till exempel i flyktingläger. Nu turnerar de istället i Sverige och spelar för asylsökande.

Föreställningen börjar med att clownerna Jonas Sjögren, Moa Karlsson och Björn Dahlman kommer baklänges ut på scenen med en stor karta framför sig. De går in väldigt lugnt.

- Det är viktigt när man gör föreställningar för en publik som kan ha akuta trauman. Vi tar det jätteförsiktigt, fem minuter att bara gå in på scenen med en karta och letar -de ser inte ens våra ansikten, och när vi väl för syn på dem då är det vi som blir rädda för dem, berättar Björn Dahlman.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-10-22: Humor och skratt ger barn en paus från asylprocessen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 20-10-08:

Umeåforskaren: "Vi klarade flyktingkrisen bra" till sidans topp

Lars-Fredrik Andersson är docent i ekonomisk historia på Umeå universitet och har bland annat forskat på hur de europeiska ländernas ekonomi och arbetsmarknad påverkades av flyktingkrisen 2015. Han menar att man borde se på invandringen som en investering.

Lars-Fredrik Andersson säger att Sveriges ekonomi hade goda förutsättningar att klara av krisen 2015 och att den höga flyktinginvandringen kommer att hjälpa Sverige att i framtiden klara problemen med en allt äldre befolkning.

- Hade vi inte haft den här flyktinginvandringen, de senaste 10-20 åren, skulle vi haft en situation med en större grupp äldre i befolkningen som hade fått jobba högre upp i åldrarna för att klara av de offentliga finanserna.

Han fortsätter:

- Så på det sättet är det positivt med en invandring, eftersom det avlastar en demografisk motvind som vi annars skulle uppleva som mycket starkare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 20-10-05: Flyktingkrisen för fem år sedan drabbade Migrationsverket hårt (Extern länk)

SvT Nyheter 20-10-05: Ribbenvik om kritiken: "Tror inte att skattebetalarna vill ha den beredskapen" (Extern länk)

SvT Jämtland 20-10-05: Året då tusentals flyktingar kom till Jämtlands län - så såg det ut 2015 (Extern länk)

SvT Nyheter 20-10-06: Det lärde sig politikerna efter flyktingkrisen 2015 (Extern länk)

SvT Gävleborg 20-10-07: Boendevärden Marie minns: "Vi fick tränga ihop fler på mindre yta" (Extern länk)

SvT Gävleborg 20-10-07: Anette Helgesson: "Jag kände nästan ingen från något annat land innan" (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 20-10-07: Abdulah Aldabak kände sig som hemma när han kom till Bollnäs (Extern länk)

SvT Jämtland 20-10-07: Samira kom ensam till Sverige - "Jag minns frihetskänslan" (Extern länk)

SvT Stockholm 20-10-07: Elisabeth tog emot flyktingarna på Centralstationen (Extern länk)

SvT Jämtland 20-10-07: Hej Främling startade med besök i Grytan - spreds över landet (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 20-10-08: Viksjöfors skola blev kvar när många nya elever kom till Sverige (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 20-10-08: Skolan lärde sig av flyktingkrisen: Språket får inte bli ett hinder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.