fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 2 oktober 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 20-09-15:

Betänkande om migrationspolitiken överlämnat till sidans topp

Den parlamentariskt sammansatta kommittén om migrationspolitiken har i dag överlämnat betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Kommitténs ordförande har varit kammarrättspresident Thomas Rolén. Samtliga riksdagspartier har varit representerade i kommittén.

Kommittén har haft i uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att få på plats en ordning som är långsiktigt hållbar efter det att den tillfälliga lagen löper ut den 19 juli 2021.

I betänkandet föreslås bland annat:

Att tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel ska beviljas skyddsbehövande vid det första beslutstillfället.

Att permanenta uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter tre år och endast om vissa krav uppfylls, till exempel att man kan försörja sig och har kunskaper i svenska språket.

Att man ska återgå till en ordning där det ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter.

Att ett försörjningskrav som huvudregel ska gälla vid anhöriginvandring.

I betänkandet uttrycks också att det finns behov av säkra och lagliga vägar att söka asyl och att systemet med vidarebosättning är betydelsefullt i det avseendet.

I betänkandet konstateras även att rättssäkerheten i den svenska migrationsprocessen är god.

Läs om kommitténs uppdrag och hämta utredningen, SOU 2020:54 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-09-15:

Förslagen till ny migrationspolitik - miniminivå är det nya normala till sidans topp

Den Migrationspolitiska kommittén lämnade den 15 september 2020 sitt förslag på en ny migrationspolitik. Det är fortfarande oklart om det är det här som kommer att ersätta den tillfälliga lagen när den går ut nästa sommar eftersom de politiska partierna som ingått i kommittén inte enhetligt står bakom förslaget. Asylrättscentrum har gått igenom kommitténs förslag och kommer i den här texten att förklara dem i korthet, samt analysera vad de innebär.

(...)

Asylrättscentrums kommentar

Vi välkomnar att den humanitära grunden återinförs samt att flyktingar och alternativt skyddsbehövande får samma rätt till familjeåterförening. Vi välkomnar även att några av de förslag som diskuterades under våren inte finns med i det slutgiltiga förslaget.

Vi beklagar att övriga förslag till stor del innebär en förlängning av den tillfälliga lagen som tillkom genom hastigt lagstiftningsarbete och att ett fullgott underlag och konsekvensanalys för förslagen fortsatt saknas. Vi anser inte att lagda förslag tar tillräcklig hänsyn till de utmaningar som finns inom migrationsrätten för att säkerställa ett rättssäkert och effektivt system.

De senaste årens snabba förändringar riskerar rättssäkerheten

Under tiotals år har Sverige haft liknande regler på migrationsrättens område, något som förändrades år 2015. Utan ordentligt underlag eller konsekvensanalyser genomfördes betydande ändringar i svensk migrationsrätt året därpå, vilket följdes av förändringar år 2017, år 2018 och år 2019. För oss som i vår vardag företräder asylsökande samt föreläser om regelverket har det varit tydligt att den kontinuerliga förändringen i lagen och dess bestämmelser har lett till att lika fall behandlats olika, ökad oförutsebarhet och många andra uppenbara rättssäkerhetsbrister.

Miniminivå är det nya normala

(...)

Läs mer (Extern länk)

RFSL 20-09-15: Omänskliga följder av förslag till ändringar i asylrätten (Extern länk)

Rädda Barnen 20-09-16: Ett lagförslag som åsidosätter rättigheter för barn på flykt (Extern länk)

Rädda Barnen Dokumentär, podcast om Sveriges migrationspolitik och svårigheterna för familjer att återförenas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-09-15:

Migrationskommitténs slutbetänkande presenteras till sidans topp

Migrationskommitténs förslag för en ny migrationspolitik lämnas idag över till migrationsminister Morgan Johansson (S). Men efter att förhandlingarna bröt samman i somras, är det inget helhetsförslag med majoritet i riksdagen bakom sig som läggs fram. I stället läggs en rad enskilda förslag fram med hoppande majoriteter bakom sig.

Kommitténs ordförande, kammarrättspresident Thomas Rolén, presenterar 26 olika förslag för en ny politik.

- Jag vill betona att bakom varje enskilt förslag finns det en majoritet, men det finns ingen majoritet bakom helheten, säger han.

Ett av huvudförslagen är att uppehållstillstånd för flyktingar skall vara tidsbegränsade med möjlighet till förlängning eller permanent tillstånd efter tre år.

För att få permanent uppehållstillstånd krävs kunskaper i svenska och samhällskunskap, föreslår kommittén som också vill se att asylsökande kan försörja sig för att man ska få stanna i Sverige.

- Kvotflyktingar undantas från dessa regler, säger Rolén.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Maria Malmer Stenergard (M) intervjuad i Expressen: S är nöjda med dagens höga invandringsnivå (Extern länk)

SvT Nyheter 20-09-15: Miljöpartiet om migrationsförslagen: "Hastigt framtagna" (Extern länk)

Migrationsinfo.se 20-09-17: Den framtida svenska migrationspolitiken - förslaget är presenterat (Extern länk)

Läs fler debattinlägg om den parlamentariska kommitténs förslag, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-09-28:

Regeringen: Fler ska fotograferas och lämna fingeravtryck vid gränsen till sidans topp

Myndigheter har länge larmat om problemet med falska identiteter. Nu vill regeringen att fler som kommer till Sverige ska registreras med foto och fingeravtryck.

Över 90 miljoner personer och objekt fanns listade i Schengens informationssystem, SIS, i slutet av förra året - ett register som används av polis-, rätts- och migrationsväsendet i medlemsstaterna.

I mitten av september lämnade regeringen en proposition med förslag om ändringar i utlänningslagen och reglerna gällande SIS-systemet.

Vill upptäcka identitetsfusk

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-06-25:

Skrivelse från regeringen: Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten till sidans topp

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Återvändandeverksamheten - resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns tecken på bristande resultat av återvändandeverksamheten, bl.a. baserat på den relativt höga andelen ärenden som avslutas utan utresa. Riksrevisionen anser vidare att den övergripande ekonomistyrningen på området är svag och att det råder ett svagt helhetsperspektiv i styrningen och samordningen av återvändandeverksamheten.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och konstaterar att den utgör ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla regeringens styrning av de myndigheter som är ansvariga för att personer som inte får vistas i Sverige lämnar landet - frivilligt eller vid behov med tvång. Regeringen instämmer helt i den rekommendation som handlar om behovet av att överväga hur överföring av information mellan myndigheterna i återvändandearbetet kan förbättras. Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens övriga rekommendationer.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Läs skrivelsen - inga lagändringar föreslås av regeringen (Extern länk)

Följdmotion 2020/21:311 av Jonny Cato (C) med krav på utredning om åtgärder (Extern länk)

Följdmotion 2020/21:145 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) innehållande krav på utredning och bland annat att ta bort möjligheten till spårbyte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-09-18:

Belgien/ Belgium withdraws measures that excluded asylum seekers from reception till sidans topp

Belgium recently withdrew its measures, introduced in January 2020, that unlawfully excluded asylum seekers from material reception conditions. The measures had been criticised by several civil society organisations who initiated a legal action. The withdrawal took place prior to the hearing before the Council of State, which had to rule on the legal action.

In January 2020, the Belgian authorities issued instructions that limited the right to reception of certain groups of asylum seekers. This affected 1) applicants with a decision that designates another EU Member State as responsible for the asylum procedure on the basis of the Dublin III Regulation, who have not been transferred within the prescribed period, and for whose application Belgium thus becomes responsible by default, as well as 2) applicants who have already been granted international protection (i.e. refugee or subsidiary protection status) in another EU Member State and who make a new application for international protection in Belgium.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

ECRE 20-09-15:

Från Afghanistan/ Joint statement: The joint way forward means two steps back till sidans topp

Afghanistan is Not Safe

The European Union (EU) is currently negotiating the prolongation of the Joint Way Forward (JWF) on migration issues with the government of Afghanistan. The JWF, which is set to expire on 6 October 2020, was signed on the side-lines of the Brussels donor conference in 2016; as is often the case with informal agreements, it was concluded without the involvement of the European Parliament and with no transparent reporting mechanism envisaged for its implementation. The agreement aims to facilitate the deportation to Afghanistan of Afghans who came to Europe to seek protection. It is believed that the EU used the leverage of its development aid to pressure the Afghan government to sign this informal deal.

We are concerned that the EU's disproportionate focus on returning and deporting Afghans from Europe will continue to shape the negotiations. Cooperation with Afghanistan on returns and broader migration management should not undermine the EU's overall approach to Afghanistan which should go beyond a predominant focus on returns to acknowledge the complex dynamics of migration from Afghanistan and within the region, and should primarily address the underlying drivers of instability and violent conflict in Afghanistan.

The EU's disproportionate focus on returns and deportations to Afghanistan is counter-productive and inhumane for the following reasons:

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Översättning till svenska (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Nordic Journal of Human Rights 20-09-21: Studie av Maja Janmyr, Özlem Gürakar Skribeland: Human rights references in readmission agreements: (How) do they protect? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-09-29:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report: Security Situation (2020 update) till sidans topp

On 28 September 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled 'Afghanistan, Security Situation'

The EASO COI report Afghanistan: Security Situation (2020 update) aims to provide information on the security situation in Afghanistan, which is relevant for the assessment of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection.

The security situation in Afghanistan remained volatile during the reference period (1 March 2019 - 30 June 2020), while the conflict continued to be described as one of the deadliest in the world for civilians. On 29 February 2020, after more than 18 years of conflict, the US and the Taliban signed in Doha an 'agreement for bringing peace' to Afghanistan. Despite significant fluctuations in violence during the peace talks and periods of reduction in violence following the Doha agreement, several sources reported a spike in violence during the first six months of 2020, with an increase in the number of civilian casualties, particularly in the northern and north-eastern regions. After the agreement, the Taliban issued a statement declaring that fighting will continue regardless of the deal with the US; in some areas of the country, the group has reportedly intensified attacks against the Afghan National Security Forces.

The first part of the report provides a general overview of the security situation in Afghanistan, including conflict background and actors involved, main security incidents and their impact on the civilian population. The second part holds a geographic subdivision (Kabul city, plus 34 provinces), focusing in greater detail on the security situation in Kabul city and in each province, including a description of the armed actors active, recent security incidents, data on civilian casualties, and conflict-induced displacements.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ladda ned rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-09-24:

Från Irak/ EASO: COI report on socio-economic indicators for Baghdad, Basra and Erbil till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report on Iraq. The report is titled Key socio-economic indicators for Baghdad, Basra, and Erbil. This report is a part of a series of Iraq reports that will be produced in 2020. These reports cover the security situation, key socio-economic indicators in Baghdad, Basra, and Erbil, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Iraqi asylum seekers and will be used to inform the update of the chapter on Internal Protection Alternative within the EASO Country Guidance on Iraq 2020 update.

The report, EASO COI Report - Iraq: Key socio-economic indicators. should be read in conjunction with the other reports that will be published later.

Iraqi applications for international protection in the EU+ have been decreasing since 2016. Nevertheless, Iraqi nationals ranked fifth among the most common citizenships in the EU+ in 2019 with over 30 000 applications. In the first quarter of 2020, Iraqis lodged some 6 100 applications, fewer than in the first quarter of 2019. Subsequently, the number decreased even more as asylum authorities in EU+ countries implemented restrictive measures to halt the spread of the COVID-19 pandemic. As a result, in the first six months of 2020, Iraqi nationals lodged just under 8 500 applications in EU+ countries, almost half compared to the same period in 2019. Nevertheless, Iraq kept the fifth position among the most common countries of origin. In the first six months of 2020, approximately 11 900 first-instance decisions were issued on Iraqi applicants, with a recognition rate for EU-regulated types of protection at 38 %. The number of pending cases at first instance has gradually decreased over the last six months, so that in the end of June 2020 there were some 15 800 cases awaiting a decision. Germany has been the main destination country for Iraqi applicants: from April 2019 to March 2020 almost half of all Iraqi applications in the EU+ were lodged in Germany.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ELENA legal update 20-09-18:

Från Palestina/ The Netherlands: UNRWA unable to provide protection in Gaza till sidans topp

On 24 August 2020, a Tribunal in The Hague annulled the refusal of the Dutch State Secretary of Justice and Security to issue a residence permit to a stateless individual coming from the Occupied Palestinian Territory (OPT).

The stateless claimant argued that the general situation in Gaza is so dire that it had left him and his family without the prospect of a normal life and, in the case of a return, would expose him to a personal situation of serious insecurity. On the contrary, the State Secretary considered that the claimant fell under the exclusion basis of Article 1D of the Refugee Convention, because he registered with and received assistance from UNRWA, and because he could return to UNRWA's mandate area to seek its assistance.

Referring to the CJEU case law in Bolbol, El Kott and Alheto on Article 12(1)(a) of the Qualifications Directive (Directive 2011/95/EU), which incorporates Article 1D of the Refugee Convention into EU law, and a wide variety of other sources, the Tribunal concluded that the plaintiff made it plausible that he was in a personal situation of serious insecurity and that it was impossible for UNRWA to provide him with living conditions in Gaza consistent with its mandate. More specifically, it concluded, inter alia, that UNRWA is unable to provide Gaza citizens with their daily necessities. UNRWA is neither mandated or equipped to protect the citizens of Gaza against war violence; there are serious shortages of doctors, hospitals, medical equipment and medicines in the care sector and Gaza is unable to act adequately in the case of large-scale virus outbreaks such as the coronavirus.

The Tribunal therefore concluded that the State Secretary wrongly rejected the claimant's application for asylum as unfounded, that the contested decision was unsubstantiated and carelessly prepared and ordered the State Secretary to take a new decision in according with this judgment.

Based on an unofficial translation by the EWLU team

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-09-28:

Från Syrien/ EASO publishes 'Country Guidance: Syria' till sidans topp

Over the last seven years, Syria has consistently been the top country of origin of applicants for international protection in EU Member States and associated countries. Today, EASO published the 'Country Guidance: Syria', a tool for decision-makers and policy-makers in the EU and beyond, which aims to ensure that similar cases are treated and decided on in a similar manner.

The 'Country Guidance: Syria' represents the joint assessment of Member States of the situation in the country in view of the common international and EU legal framework. It provides an in-depth country-specific analysis, addressing all elements in the examination of international protection needs. It focuses on the main actors of persecution or serious harm in Syria, the refugee status or subsidiary protection needs of some of the relevant profiles of applicants, the ability and willingness of the actors in the country to provide protection, and the possibility of internal protection alternative, assessed in relation to Damascus City. Exclusion from international protection is also addressed.

The common analysis builds on the EASO COI reports concerning Syria and on available general EASO guidance on qualification for international protection. It is drafted by national experts, with the support of EASO and with valuable input from the European Commission and UNHCR. The final text is agreed by senior policy officials from EU+ countries and the guidance note, accompanied by the common analysis, is endorsed by the EASO Management Board.

The 'Country Guidance: Syria' is available in a user-friendly electronic book format, as well as in pdf.

Meddelandet (Extern länk)

Read online (Extern länk)

Hämta som dokument (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio 20-09-13:

Belarusierna får troligtvis inte stanna på svenska ambassaden till sidans topp

De två belarusier som sökt asyl på Sveriges ambassad i Minsk är fortfarande kvar på ambassadens område.

Och enligt Gregor Noll, professor i internationell rätt, har de troligtvis inte juridisk rätt att få stanna kvar, trots att de känner sig hotade.

- Vi går inte härifrån så länge som situationen inte har löst sig. Det är hundra procent säkert. Om vi lämnar ambassadens område kommer vi kanske inte återfinnas mer, säger mannen som sedan i fredags befinner sig inne på Sveriges ambassad i Minsk tillsammans med sin pappa.

För att få sin ansökan om asyl prövad av Migrationsverket, krävs det enligt UD att de tar sig till Sverige och ansöker på plats, sa Julia Eriksson Pogorzelska, presskommunikatör på Utrikesdepartementets presstjänst till Ekot igår.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Radio Sweden 20-09-17: European Court demands answers regarding asylum seekers in Minsk (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-09-17: Europadomstolen vill ha besked om asylsökande på ambassaden i Minsk (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-17: Regeringen: Belarusisk asylfråga angår inte Europadomstolen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-18: Europadomstolen: Ambassaden i Minsk får avfärda de asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-09-25:

Italien/ More tragedies unfolding at sea while Italy confines Sea-Watch 4 till sidans topp

EU member states remain unwilling to coordinate disembarkation

In the latest incident in the ongoing crack-down on civilian search and rescue operators, Italian authorities have confined Sea-Watch 4 on flimsy grounds at a time where all capacity is needed. At least 16 lives were lost as a boat capsized off Libya. A further 115 people urgently need to be rescued as bad weather approaches and 86 people were returned to Libya. After about ten days aboard, 140 survivors could finally disembark in Sicily from the Open Arm rescue ship. 125 people are about to go ashore in Sardinia from the Alan Kurdi vessel after days of waiting for a save port.

The search and rescue vessel Sea-Watch 4 was confined last Saturday by Italian port authorities in Palermo, Sicily, after an 11-hour inspection aboard. Italian authorities justified the confinement by explaining that saving lives was not in accordance with the ship's registration and that it had too many life vests on board. Only two months earlier, German authorities - the ship sails under German flag - had confirmed that all safety requirements were met. The Sea-Watch 4 is the fifth rescue ship that has been confined since May. Also the civilian search aircraft 'Moonbird' was grounded by Italian authorities in Lampedusa earlier this month. The criminalisation of search and rescue organisations and the confinement of their vessels impedes rescue missions at a time when capacities are urgently needed as activity and tragedy continue at the Mediterranean Sea.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 20-09-17: Desperata migranter hoppade överbord (Extern länk)

SvT Utrikes 20-09-15: Många befaras döda efter båtolycka på Medelhavet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-09-29:

Cypern/ Cyprus: asylum seekers summarily returned till sidans topp

Pushbacks against surge of arrivals by boat from Lebanon

Cypriot coast guard forces summarily pushed back, abandoned, expelled, or returned more than 200 migrants, refugees, and asylum seekers coming from Lebanon during the first week of September 2020 without giving them the opportunity to lodge asylum claims, Human Rights Watch said today.

People reported being threatened by Greek and Turkish Cypriot coast guards. They said that Greek Cypriot coast guard vessels circled them at high speeds, swamping their boats, and in at least one case abandoning them at sea without fuel and food. They said that their asylum claims were ignored and that in some cases Greek Cypriot marine police officers beat them.

"That Lebanese nationals are now joining Syrian refugees on boats to flee Lebanon and seek asylum in the European Union is a mark of the severity of the crisis facing that country," said Bill Frelick, refugee and migrant rights director at Human Rights Watch. "Cyprus should consider their claims for protection fully and fairly and treat them safely and with dignity instead of disregarding the obligations to rescue boats in distress and not to engage in collective expulsions."

Human Rights Watch interviewed 15 Lebanese and Syrian nationals who embarked from Tripoli, Lebanon and entered or attempted to enter Cyprus or its territorial waters on one of seven boats between August 29 and September 7, along with a survivor from another boat that left Lebanon on September 7 that did not encounter Cypriot authorities. United Nations peacekeepers in Lebanon rescued them on September 14, after at least 13 people on that boat had died or been lost at sea.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-09-23:

Cypern/ Hennes son dog på havet - allt fler libaneser försöker ta sig över Medelhavet till sidans topp

I två dagar höll Zeinab al-Qak sin son i sina armar. Sedan släppte hon taget och lät hans kropp försvinna i vågorna. Hennes son Hamoudi, och minst åtta andra personer dog under resan som skulle ta dem till Cypern.

Resan med den lilla fiskebåten från Libanon till Cypern skulle ta 40 timmar, hade smugglaren sagt. Ombord fanns 50 libanesiska medborgare, de flesta från staden Tripoli i landets norra del.

"Vi var rädda"

Men redan tidigt gick någonting fel. Båten kom vilse, och bränslet tog slut. I åtta skräckfyllda dagar drev man på havet. Två barn dog ombord på båten, och tio vuxna män saknas efter att de försökt simma för att söka hjälp. Sju av de tio männen har återfunnits döda.

- Vi var rädda. Min son var hungrig och grät och sa att han vill dricka vatten. Han var så törstig men vattnet var slut, säger Zeinab al-Qak.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

The New Humanitarian 20-09-21: Overlapping crises in Lebanon fuel a new migration to Cyprus (Extern länk)

ECRE 20-09-25: Devastating conditions push people from Lebanon to a hostile Cyprus (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-09-27:

Grekland/ 'Catastrophe for human rights' as Greece steps up refugee 'pushbacks' till sidans topp

Human rights groups condemn practice as evidence reviewed by the Guardian reveals systemic denial of entry to asylum seekers

At about 1am on 24 August, Ahmed (not his real name) climbed into a rubber dinghy with 29 others and left Turkey's north-western Çanakkale province. After 30 minutes, he said, they reached Greek waters near Lesbos and a panther boat from the Hellenic coastguard approached.

Eight officers in blue shorts and shirts, some wearing black masks and armed with rifles, forced the group - more than half women and including several minors and six small children - to come aboard at gunpoint. They punctured the dinghy with knives and it sank. "They said they would take us to a camp," said Ahmed. "The children were happy and started laughing, but I knew they were lying."

Through the course of the night, Ahmed, a 17-year-old refugee from Eritrea, alleges that Greek officers detained the group, confiscating possessions and denying them access to toilets and drinking water. By morning, they were dispatched into a liferaft in Turkish waters. It was too small, and videos taken by Ahmed, who hid his phone, show some people were forced to swim. The Turkish coastguard confirmed it intercepted the raft at 1:20pm.

The event described by Ahmed, who fled conflict in Eritrea after his father died, was one of seven times that he says he has been pushed back by the Hellenic coastguard. The use of these "pushbacks" has surged since March according to an investigation by the Guardian, and experts say it has become an overt policy of Greece's rightwing New Democracy government, which came to power last year.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-09-28:

Grekland/ Grekland anklagar hjälparbetare för flyktingsmuggling till sidans topp

I Grekland utreder polisen över 30 utländska hjälparbetare för att ha hjälpt till med flyktingsmuggling.

Enligt grekisk polis har de misstänkta vid minst 32 tillfällen försökt, eller lyckats, hjälpa till att organisera smuggling av människor från Turkiet till öar som Lesbos.

Bland annat ska de ha använt krypterade appar för att underrätta migranter och flyktingar om samlingsplatser på den turkiska sidan och tillhandahållit koordinater om var på de grekiska öarna man kan gå i land.

Hjälparbetarna anklagas också för att ha spridit information om var den grekiska kustbevakningen befinner sig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

The Guardian 20-09-22: How rescuing drowning migrants became a crime (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-09-18:

Medelhavet/ New stand-off developing as survivors from the Etienne have disembarked till sidans topp

A new stand-off is developing as Maltese authorities refuse to allow 278 survivors aboard the Spanish search and rescue vessel Open Arms to disembark. On 13 September the longest stand-off in recent European maritime history ended, as 27 people rescued in the Maltese SAR zone were allowed to disembark in Sicily after almost 40 days stranded at sea.

Maltese and Italian authorities refuse to open ports to the Open Arms rescue vessel carrying 278 people including 56 unaccompanied children, rescued in three separate operations, two carried out in the Maltese SAR zone. Further, Malta has denied the vessel to move closer to shore to seek shelter during a storm in the area, and to evacuate people in need of medical attention. After more than a week at sea under harsh weather conditions the situation on-board is critical. According to the medical charity Emergency, nine people were in need of immediate hospital treatment with severe burns, including two pregnant women, one of them 18 years old and both suffering nausea and weakness. Civil Fleet reports that the two women and the husband of one of them was taken to Sicily by the Italian coast guard. On 17 September 70 people jumped overboard in desperation with an additional 48 jumping on September 18.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 20-09-11: the Moonbird grounded amid crisis on the Med, Etienne stand-off continues, horrifying conditions in Maltese detention centres (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-09-11:

Storbritannien/ Proposal for reunification for unaccompanied children rejected by EU till sidans topp

while government deploys military drones to patrol the channel

The UK's proposal for a system of reunification for unaccompanied children seeking asylum with their families in the UK or Europe was rejected by the EU. The proposal was rejected at a time where an increasing number of small boats are attempting to cross the Channel, sparking concerns that more young people will risk their lives in dangerous channel crossings.

The UK government's proposed post-Brexit agreement to continue transfers of unaccompanied minors for family reunification was rejected by Michel Barnier, the EU's chief Brexit negotiator, stating it was not within the EU's negotiating mandate. This move follows the EU's rejection of the UK's proposed agreement to continue transfer arrangements for adult asylum seekers with other EU countries under the Dublin Regulation.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 20-09-18: UK: set to opt-out of Europe's human rights guarantees to speed up deportations, reports suggest the strategy is doubtful, and local court cancels deportation flight (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-09-30:

Indonesien/ "Kvinnor och barn svalt ihjäl för vi hade ingen mat" till sidans topp

Nu berättar rohingya-flyktingar som för snart en månad sedan räddades vid den Indonesiska ön Sumatra om omänskliga förhållanden på flyktingbåtar. Det var runt 300 flyktingar som nästan ett halvår var till havs, och de berättar om hur människosmugglare hotade att lämna dem på havet om de inte betalade för vatten och mat.

- Kvinnor och barn svalt ihjäl för vi hade ingen mat, säger rohingya-flyktingen Uddin till tv-kanalen CNA.

Uddin var en av nära 300 rohingyer som för snart en månad sedan hittas på en ranglig båt driva omkring på havet utanför Ache-provinsen i Indonesien. Flyktingarna hade varit till havs i nästan ett halvår på sin flykt från lägren på gränsen mellan Myanmar och Bangladesh.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Skaraborg 20-09-30:

Kostsamt för kommunen när asylboenden försvinner till sidans topp

Töreboda står inför en besvärlig situation när nu Migrationsverket ska avveckla en rad asylboenden runt om i Västsverige.

Det handlar om kraftigt minskat elevantal och oro för att flyktingbostäderna ska förbli tomma i framtiden.

"Beskedet att Töreboda blir av med sina boenden kom mycket oväntat", säger Per-Ola Arnling Hedberg som är kommunchef.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-09-11:

Spanien/ Surge in arrivals via the Atlantic route, devastating conditions in Melilla till sidans topp

Arrivals in the Canary Islands surge, reflecting a shift towards the Atlantic route with improvised accommodation facilities not meeting basic standards. Reception conditions in Melilla continue to be devastating and are criticised by Council of Europe's Commissioner for Human Rights. Following a rescue operation south of Granada, 41 people disembarked at the Spanish mainland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Emerging Europe 20-09-24:

Bulgarien/ could be an attractive destination for refugees. Xenophobia means it isn't till sidans topp

A fire two weeks ago at the Greek Moria refugee camp left more than 13,000 people homeless and without access to basic necessities. Bulgaria is one of few EU countries that have so far agreed to host a small number of asylum seekers affected by the fire.

During a phone conversation last week, the Greek Alternate Minister for Migration and Asylum Policy Giorgos Koumoutsakos and the Bulgarian Minister of Interior Hristo Terziyski agreed that Bulgaria will accept 70 more unaccompanied minors by the end of 2020.

Unlike Greece, which is currently hosting approximately 50,000 refugees, and Turkey, which hosts more refugees than any other country in the world, very few migrants have chosen to seek protection in Bulgaria, and even fewer have been granted the right to remain. According to Eurostat, in 2019 the country granted asylum to just 885 people. Although modest, it does represent an increase on 2018.

As an external border of the EU, at the start of the European refugee crisis in 2014, Bulgaria saw a significant number of irregular border crossings. However, by 2017 such entries were cut by 90 per cent due to the extreme measures taken by the country.

Even with the notable decrease of the refugee migration flow, detention remains a common practice. Conditions in detention camps have been described as substandard and there have been instances of abuse and discrimination, believed to be used as a deliberate method of deterrence, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs has found.

The country with the lowest GDP per capita in the EU has also spent over 85 million euros on building a 146-kilometer razor-wire fence along its border with Turkey since 2014.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-09-15:

Grekland/ Lesvos: Asylum interviews to resume till sidans topp

Approximately 160 EASO personnel assisting in ensuring that asylum procedures are not disrupted. Agency also supporting establishment of emergency reception facility.

The European Asylum Support Office (EASO) confirms that its personnel will be resuming interviews for international protection on Lesvos in the coming days. Interviews were temporarily suspended following large fires which destroyed the Moria reception facility on 8 and 9 September 2020.

Other elements of EASO's operational activities on Lesvos, such as the drafting of Opinions, as well as Relocation workflows, were unaffected by the fires and continued without disruption.

Together with the European Commission and other EU actors, EASO has been in constant contact with the Greek authorities to offer any assistance possible, including ensuring that applicants for international protection are able to continue their procedures.

EASO also confirms that, contrary to some speculation, the destruction of EASO's facilities in Moria did not result in the loss of documents relating to applications for international protection. All such documents are not stored by EASO, and in any case are done so electronically. Furthermore, interviews carried out by EASO personnel did not take place in Moria, but rather at EASO's dedicated premises in Pagani.

EASO, which has approximately 160 personnel deployed in Lesvos, including caseworkers, registration assistants and reception assistants, has also re-deployed personnel to assist the Greek authorities with the ongoing establishment of an emergency reception facility in Kara Tepe. The Agency also stands ready to engage in the establishment of a new reception facility built to EU standards.

The Agency is fully engaged with the Greek authorities, as well as the European Commission, in addressing not only the immediate needs in Lesvos, but also in terms of finding long term solutions in line with European legal obligations and best practices.

Any further information may be obtained from the European Asylum Support Office on the following email address: press@easo.europa.eu

Läs mer (Extern länk)

EU-kommissionen 20-09-23: A European taskforce to resolve emergency situation on Lesvos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-09-24:

Grekland/ UNHCR: Call for urgent action to improve conditions in reception centres till sidans topp

Alleviating suffering and overcrowding in Greek islands' reception centres must be part of the emergency response

UNHCR, the UN Refugee Agency, is calling for urgent action to improve conditions and ensure humane solutions for asylum seekers in reception centres in the Aegean islands, including in the new emergency site on Lesvos.

In the aftermath of the series of blazes that devastated the Moria Reception and Identification Centre on Lesvos and forced some 12,000 men, women and children on to the streets, the Government of Greece has swiftly mobilized the Hellenic Army and humanitarian partners to establish an emergency facility to shelter those made homeless. Some 9,400 asylum seekers left homeless by the fire are now residing in this government-run site, which was set-up in a matter of days. Several hundred of most vulnerable have been transferred to safe accommodations on the island or relocated to the mainland.

All partners involved in the refugee response on Lesvos, including national and local non-governmental organizations have been working around the clock to ensure that all asylum-seekers and refugees received immediate assistance, shelter and core relief items.

UNHCR, however, emphasizes the urgent need for adequate solutions for asylum-seekers, who have been living in unacceptable conditions on the Aegean islands for far too long.

"The events in Moria are a wake-up call of the long-standing need to address the precarious situation for thousands of people in the islands and to accelerate their safe and orderly transfer to more appropriate accommodation on mainland", said UNHCR Representative in Greece, Philippe Leclerc.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 20-09-18: update on Lesvos situation after Moria fires (Extern länk)

IOM 20-09-14: More solidarity from European states needed to address the situation in Lesvos (Extern länk)

Europarådet 20-09-28: Rapporteur calls for solidarity to urgently remedy refugee situation after fires (Extern länk)

SvT Nyheter 20-09-13: MSB skickar tält till flyktinglägret Moria (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-09-12:

Grekland/ Fortsatta protester vid flyktinglägret Moria till sidans topp

Situationen på Lesbos är fortsatt ansträngd efter att flyktinglägret Moria brändes ner på onsdagen. Provisoriska flermannatält håller på att sättas upp.

Samtidigt fortsätter människor att protestera vid vägspärrar för tredje dygnet i rad.

Den kraftiga branden som utbröt i flyktinglägret Moria tidigare i veckan spred sig snabbt. Stora delar av det överfulla lägret har brunnit upp och tusentals människor har tvingats ut på gatan, många utan mat eller vatten.

Tusentals människor har under fredagen fortsatt protestera mot de nuvarande förhållandena i Moria. Branden i lägret ska ha startat efter att oroligheter bröt ut när flera boende testats positivt för covid-19, men fortfarande är det oklart exakt vad som orsakat den.

Provisoriska läger

Grekiska myndigheter har i dag satt upp ett nytt provisoriskt läger på ön som ett tillfälligt boende för närmare 4000 människor. De har beskrivit det nya lägret som rena skräcken.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

AYS 20-09-14: Protests of former Moria residents are met with tear gas (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-13: Stor hopplöshet bland flyktingarna på Lesbos (Extern länk)

TT 20-09-13: Grekland lovar Moria-lösning "inom fem dagar" (Extern länk)

AYS 20-09-18: 13 years old, forced naked and beaten by Greek police - the inhumane treatment of refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-09-13:

Grekland/ "En evakuering skulle kunna uppfattas som en belöning" till sidans topp

På den grekiska ön Lesbos har tusentals människor tillbringat flera nätter på gatan efter att flyktinglägret Moria brunnit ner. Ekots migrationskorrespondent Alice Petrén menar att det finns flera skäl till att den grekiska regeringen inte flyttar över flyktingarna till fastlandet.

- Dels pågår det en utredning om att brandorsak och det finns misstankar om att den skulle vara anlagd. En evakuering skulle då kunna uppfattas som en belöning att det lönar sig att bränna ner lägret.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-12: Österrike kommer inte ta emot flyktingar från Lesbos (Extern länk)

TT / AB 20-09-14: Grekland: "Flyktingar brände lägret" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-09-17:

Grekland/ Parima, 9, sover utanför mataffären: Ingen hjälper oss till sidans topp

12 000 flyktingar hemlösa efter branden i lägret på Lesbos

Här pågår en mänsklig katastrof - innanför Europas gränser.

Tusentals flyktingar sover just nu under bar himmel på ön Lesbos.

- Det finns ingen som hjälper oss, säger Parima Hussaini, 9.

Parimas pappa räknade till en början inte med att elden natten till onsdag i förra veckan skulle nå fram till familjens tält. Den tycktes så avlägsen.

Men snart stod det klart att det inte brann på ett ställe utan på fyra - och att lågorna närmade sig tältet från alla håll.

Familjen rusade ut. Följde strömmen av människor. Bort från hettan och röken och det ökända flyktinglägret Moira som kallats "Europas skam", som varit deras hem i åtta månader.

Och rätt in i nästa katastrof.

Det taggtrådsinklädda Morialägret byggdes under flyktingkrisen 2015. Det skulle fungera som ett tillfälligt hem för tretusen migranter. Före branden bodde här det fyrdubbla.

Folk tvingades köa i timmar varje dag för att få mat. Nattetid skakades lägret av våldsamma upplopp.

När vi besökte Moria för två år sedan varnade öns enda psykiater för att den psykiska ohälsan skulle skapa "extremt kaos" om inget gjordes.

Nu misstänks en grupp migranter ha bränt ner allt till grunden. Tolvtusen människor har i ett slag blivit hemlösa.

De sover på gator och på stränder. I diken och på parkeringsplatser.

Parimas familj har trängt ihop sig i ett hörn på den väldiga asfaltytan utanför en igenbommad matbutik. Deras ägodelar försvann i lågorna. Allt de fick med sig var den filt som de spänt upp över sig för att få skugga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-09-16:

Grekland/ Morgan Johansson om lägret Moria: "Grekland har ett eget ansvar" till sidans topp

Det är i nuläget inte aktuellt för Sverige att ta emot personer från det branddrabbade flyktinglägret på Lesbos, enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Han riktar stark kritik mot den grekiska regeringen för hanteringen av de asylsökande.

- Grekland har ett eget ansvar, säger han.

Flera hjälporganisationer har larmat om läget på den grekiska ön Lesbos efter branden som utbröt i flyktinglägret Moria förra veckan. Tusentals personer, också barn, har tvingats sova under bar himmel i flera nätter och larmar om brist på mat och vatten.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) har kallat situationen för en humanitär katastrof och Sverige har via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickat hjälp i form av bland annat tält, filtar och toaletter.

Ett tiotal EU-länder har bestämt sig för att tillsammans ta emot omkring 400 ensamkommande barn och unga från lägret. Enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har Sverige inte blivit tillfrågade av EU eller Grekland att ta emot personer från Lesbos.

- Det har jag ingen information om att vi skulle fått. Även om vi skulle fått det så har vi inte de rättsliga möjligheterna att kunna fatta ett ad hoc-beslut som andra länder kan, säger han.

Morgan Johansson säger till DN att det i så fall skulle krävas ett EU-beslut.

- Det gjorde vi 2015 när vi gjorde omfördelningar från bland annat Grekland och Italien och också utanför EU, från Turkiet. Då fanns det ministerrådsbeslut, det finns det inte nu, säger han.

Om frågan kommer från EU, Grekland eller väcks i ministerrådet vad blir Sveriges svar?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-09-13:

Grekland/ Professor: Inget hindrar Sverige ta emot barn till sidans topp

Sverige har inga planer på att ta emot hemlösa barn från det nedbrunna migrantlägret på grekiska Lesbos. Men enligt en expert finns inget som hindrar Sverige från att ta emot människor från lägret.

Tio EU-länder ska ta emot omkring 400 hemlösa barn från flyktinglägret Moria. Sverige är inte ett av dem. I stället skickar Sverige tält, sovsäckar, filtar och campingkök som stöd då tusentals flyktingar nu saknar tak över huvudet.

Och huruvida Sverige kan ta emot människor från lägret har diskuterats tidigare i veckan.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) skrev i en kommentar till TT att det är Migrationsverket som fattar beslut, inte regeringen, när det gäller asylsökande från Grekland.

Migrationsverket säger i sin tur att myndigheten endast kan fatta beslut i så kallade Dublin-förfrågningar, det vill säga frågor som rör personer med pågående eller avslutad asylprocess i Sverige sedan tidigare, eller personer som har familj här.

"Måste inte vänta"

Enligt Johanssons pressekreterare kan regeringen inte ge Migrationsverket i uppdrag att ta emot människor från andra länder; det vore ett grundlagsbrott. Det enda fall då det är möjligt är om EU-kommissionen har fattat beslut om en omfördelning av flyktingar till medlemsstaterna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Anna Lindblad, Asylrättscentrum i Svenska Dagbladet 20-09-13: Asylexpert: Saknas vilja att ta emot flyktingarna (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-16: 150 forskare: Inte värdigt av Sverige (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-09-16: Vem får besluta om flyktingar och migranter från Moria? (Extern länk)

Expressen 20-09-24: Frankrike tar emot 500 barn från flyktinglägret Moria (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-09-19:

Grekland/ "Vad ska hända med oss? Vi är livrädda" till sidans topp

Tusentals flyktingar klamrar sig fast på en smal remsa vid havet.

Barn drabbas av akut vätskebrist - och bland de vuxna eskalerar oron.

- Vad ska hända med oss? Vi är livrädda, säger Soma Mirzada, 24.

Danska Kamma Skaarup, 49, är medicinskt ansvarig för Läkare utan gränser på Lesbos och öns kanske mest upptagna kvinna. Telefonen ringer oavbrutet, patienterna trycker på och nästa besök, en grupp från Världshälsoorganisationen, står redan och stampar.

Hon kramar Coca-Cola-burken medan orden flyger ur henne.

- Det som har hänt på Lesbos är väldigt, väldigt illa, säger hon.

Natten till onsdag i förra veckan brann det överfulla Morialägret ner till grunden. Tolvtusen människor flydde ner för berget, mot havet, så långt bort från lågorna de kunde komma.

Resultatet syns framför oss: en sträcka på en och halv kilometer längs landsvägen har förvandlats till en flyktingstad. En asfaltremsa utan mat, vatten, el och toaletter, där tusentals pappkartonger får tjäna som tillfälliga madrasser.

Läkare utan gränsers klinik i Moria stod kvar efter branden, spöklikt orörd men utan patienter. Efter några dagar öppnade man på nytt här.

Kön utanför grindarna växer. Det är människor med kroniska sjukdomar som inte kunnat ta sina livsnödvändiga mediciner på flera dagar. Och barn som bärs in med akut vätskebrist.

Men det värsta är den eskalerande oron.

- Människor är så stressade. Den psykiska ohälsan på Lesbos är värre än någonsin, säger Kamma Skaarup.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 20-09-19: Government publishes lies, vilifies NGOs in statement to asylum seekers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-09-21:

Grekland/ Efter branden på Lesbos - här är det nya tältlägret: "Helt annorlunda" till sidans topp

Den 9 september i år brann det massiva Morialägret på den grekiska ön Lesbos ner. 12 000 migranter förlorade sina hem och sovplatser. Nu har lägret ersatts med ett nytt, temporärt läger.

- Det är helt annorlunda än Moria. Alla har tak över huvudet, säger Manos Logothetis, öns migrationsansvarige.

Nästan alla migranter som bodde i Moria har redan kunnat flytta in i det nya lägret, men hur länge de kan behöva bo i tillfälliga tält är det ingen som vet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-09-28:

Grekland/ Så är läget på Lesbos nu: "Humanitär katastrof" till sidans topp

Tre veckor efter det att flyktinglägret Moria brann ner på den grekiska ön Lesbos kommer vittnesmål om att läget är värre än tidigare i det tillfälliga läger som byggts upp efteråt.

- Situationen är fruktansvärd för människorna som bor här, säger svenske ST-läkaren Andreas Fransson, till SVT:s Morgonstudion.

De 12 000 människor som bodde i flyktinglägret Moria har hamnat i en, om möjligt, värre situation efter att lägret brann ner. På ön Lesbos handlar det fortfarande om ett akut läge för migranterna.

- Jag skulle säga att den är snäppet värre än vad den var tidigare. Det finns inget rinnande vatten i lägret, ingen elektricitet så den sanitära situationen är fruktansvärd för människorna som bor här, säger Andreas Fransson, ST-läkare i allmänmedicin, som är en av volontärarbetarna på plats.

Humanitär katastrof

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

the Aegean Boat Report / AYS 20-09-21: Lesvos, is this Europe? (Extern länk)

ECRE 20-09-18: Transfers to improvised tent camp has begun, thousands sleeping rough, EU to co-manage new reception structure in Lesbos (Extern länk)

ECRE 20-09-25: New camp filling up, conditions are harsh and COVID on the rise (Extern länk)

Damla Ilbas & Simone Innico in AYS 20-09-24: This was inescapable. Yet perfectly avoidable. (Extern länk)

Latitude Adjustment Podcast 20-09-23: Live panel: Life after Moria Camp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-09-23:

Bosnien/ New European 'Morias' across the Balkans till sidans topp

- Gorana Mlinarevic, Human Rights Lawyer and activist from Sarajevo

It seems that the families who stayed in front of U?ivak were taken inside the camp. Most likely, due to the pressure. However, this will merely last until a new situation and the next group of people...

It has been several years that we are witnessing suffering of people on the move who are passing through Bosnia and Herzegovina. For years we have been witnessing them being criminalized and how we are being directed to think and act against the people on the move. They are also trying to criminalize some of the people who cannot stand to see hungry and thirsty people sleeping rough, so they give them food.

For years I have been dwelling over what it means to provide humanitarian assistance. Is that a political act in solidarity, and in doing that, to what extent are we absolving those with the responsibility to do the job they are very well paid for. How much is the humanitarian effort incessantly exhausting us, and how much we are only running in circles.

For a long time now I have found that by providing humanitarian assistance, we are in fact expanding the circle of hell. I've had a lot of fights with professionalized foreign volunteers on this issue because they only seem to be persistent in feeding the people and not acting in a political way. In fact, it is washing one's white consciousness. Some of us do it, too. It is hard to resist and not fall into this vicious circle of cleaning the conscience because we always fall into the feeling of guilt.

Unfortunately, this can go on indefinitely. And I am not sure how much more strength I have for something like that.

(...)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

ECRE 20-09-25:

Belgien/ Belgian reception agency has faced 1,000 convictions in 2020 alone till sidans topp

Belgian newspapers reported on Monday that in 2020 alone, the federal agency for the reception of asylum seekers (Fedasil), has received a thousand convictions for failure to provide material reception conditions to asylum seekers.

In order to access their basic rights, more than 1000 applicants seeking protection had to resort to legal action. Only after obtaining a conviction from the court they were able to access the reception system. The French-speaking labour court in Brussels informs that they have dealt with an "explosion" of unilateral requests against Fedasil, a procedure of extreme urgency that requires a response within a short time-frame. The Belgian reception agency has never lodged an appeal against a court decision that grants reception to first time applicants.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-09-23:

Frankrike/ Nya regler kan sätta stopp för asyldrömmarna till sidans topp

Hösten 2015 stängdes dörren för många afghaner i Sverige. Sedan dess har minst 3.000 lämnat landet för att söka asyl i Frankrike i stället.

DN har träffat unga afghaner som lämnat Sverige för Paris.

En del har fått uppehållstillstånd och jobb, andra drömmer om att få det. Men förslaget till nytt asylsystem i EU kan sätta stopp för drömmen.

EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson lägger på onsdagen fram sitt förslag om vad som ska ersätta Dublinförordningen - det system som styr EU-ländernas samarbete om asylpolitik.

Det följs med stor spänning i Europa - inte minst av de tusentals kringflackande flyktingarna och migranterna i unionen.

- Det största problemet för de som kommer hit till Frankrike från Sverige är Dublinförordningen, eftersom den innebär att de ska skickas tillbaka till det land där de först sökte asyl. Att de ändå kommer hit beror säkert på att Frankrike inte är så bra på att verkställa. Bara ungefär 10 procent skickas tillbaka till Sverige, säger Sara Brachet, som i tre år arbetat med afghaner i Paris, först för Svenska kyrkan och nu inom ramen för frivilligorganisationen Svensktalande migranters vänner i Frankrike (Lamsf).

Hon uppskattar att hon varit i kontakt med omkring 3.000 "svensk-afghaner". Och med åren har hon lärt sig att det finns en del kryphål i Dublinförordningen.

- För många av de som varit här länge har det gått bra. Av de som jag lärde känna för tre år sedan har nästan alla uppehållstillstånd och jobb.

DN har träffat tre afghaner som kommit olika långt på vägen mot drömmen om Frankrike.

Ashiq.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 20-09-23: "En del franska domare tycker det är inhumant att skicka afghaner till Sverige" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-09-15:

Bangladesh/ Rohingya refugees must participate in decisions affecting their lives till sidans topp

Rohingya refugees in Bangladesh must be given the right to participate in decisions affecting their lives and speak for themselves, Amnesty International said today in a new briefing.

The briefing, "Let us speak for our rights", outlines how exclusion from decision-making is impacting the human rights of Rohingya refugees - from freedom of expression, assembly and movement to access to healthcare and education. The briefing also calls for a full and thorough investigation into allegations that Rohingya refugees have been subjected to extrajudicial executions.

"For decades, the Rohingya were subjected to persecution and discrimination in Myanmar, with hundreds of thousands forced to flee their homes because of crimes against humanity committed against them. Now, three years since their displacement, they are still suffering and prevented from speaking up for their rights," said David Griffiths, Director of the Office of the Secretary General at Amnesty International.

"While the Bangladeshi authorities have taken many positive steps to support the Rohingya refugees, there is a lack of transparency in decisions, which almost entirely exclude Rohingya involvement. What is needed is a clear policy that is inclusive of Rohingya voices to ensure their human rights are properly protected."

Amnesty International is also calling on the international community to support and work with the Bangladeshi authorities to develop the policy as part of their international cooperation and assistance to protect the Rohingya refugees.

Freedom of Movement and Liberty

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-09-24:

Libyen/ New evidence shows refugees and migrants trapped in horrific cycle of abuses till sidans topp

Tens of thousands of refugees and migrants in Libya are trapped in a vicious cycle of cruelty with little to no hope of finding safe and legal pathways out, Amnesty International said in a new report published today. After enduring unconscionable suffering in Libya, refugees and migrants risk their lives at sea seeking safety in Europe, only to be intercepted, transferred back to Libya and delivered to the same abuses they sought to escape. This comes a day after the European Commission announced its new 'Migration Pact', a major pillar of which is even stronger cooperation with countries outside the EU to control migration flows.

The report 'Between life and death': Refugees and migrants trapped in Libya's cycle of abuse documents the harrowing accounts of refugees and migrants who have suffered or witnessed a litany of abuses in Libya including unlawful killings; enforced disappearances; torture and other ill-treatment; rape and other sexual violence; arbitrary detention; and forced labour and exploitation at the hands of state and non-state actors in a climate of near-total impunity. The report also details more recent developments, including the transfer of people disembarked in Libya to unofficial places of detention - such as Tripoli's notorious Tobacco Factory - and the summary deportation of thousands of refugees and migrants from Libya's eastern regions.

"Libya, a country torn apart by years of war, has become an even more hostile environment for refugees and migrants seeking a better life. Instead of being protected, they are met with a catalogue of appalling human rights abuses and now unfairly blamed for the spread of the COVID-19 pandemic on deeply racist and xenophobic grounds. Despite this, even in 2020 the EU and its member states continue to implement policies trapping tens of thousands of men, women and children in a vicious cycle of abuse, showing a callous disregard for people's lives and dignity," said Diana Eltahawy, Amnesty International's Deputy Regional Director for the Middle East and North Africa.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / AB 20-09-24: Svåra övergrepp i Libyen - EU kritiseras (Extern länk)

ISS 20-09-17: Migrant disaster in Libya stoked by EU strategy (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylrättscentrum 20-09-21:

Nytt prövningstillstånd om gymnasielagen till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har beviljat ytterligare ett prövningstillstånd i en rättsfråga som rör den s.k. gymnasielagen. Enbart omständigheten att ett nytt prövningstillstånd beviljats för ett tillfällig lagstiftning visar på hur komplicerad lagstiftningen är, och att det finns luckor som lagstiftaren inte förutsett.

Bakgrunden till frågan i målet

De flesta som beviljats uppehållstillstånd på gymnasielagen (inklusive det som kallas för den nya gymnasielagen) hade ett beslut om utvisning som fått laga kraft. Har man ett sådant beslut innebär det att utvisningen kan verkställas och man kan "skickas tillbaka" till sitt ursprungsland.

När dessa personer beviljats uppehållstillstånd har utvisningen inte upphävts. Detta beror på att det bara finns lagstöd för att häva utvisningsbeslut när ett permanent uppehållstillstånd beviljas.

Frågan i målet

Frågan i målet är vad som händer när en person beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier ansöker om ett förlängt tillstånd först efter att det tillfälliga uppehållstillståndet gått ut.

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om en ansökan om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska prövas i sak även om ansökan kommit in till Migrationsverket efter att giltighetstiden för det tidigare uppehållstillståndet löpt ut. Kan ansökan prövas i sak och leda till att man får förlängt uppehållstillstånd eller ska ansökan avvisas?

Varför skulle ansökan avvisas?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-02:

Muntlig förhandling krävdes i konvertitmål enligt Migrationsöverdomstolen till sidans topp

En person från Afghanistan sökte asyl på grund av en viss hotbild men fick avslag i alla instanser. Han anförde senare verkställighetshinder och berättade då att hotbilden egentligen var värre än han uppgett eftersom hoten riktats mot honom själv och inte mot en släkting. Senare uppgav han också att han konverterat till kristendom vilket ledde till att han beviljades en ny prövning. Migrationsverket ansåg dock inte att han kunnat visa att omvändelsen var genuin. Inför behandlingen i migrationsdomstolen då han inte beviljats muntlig förhandling uppgav han skriftligt ytterligare ett skäl, nämligen att han är bisexuell. Han förklarade bland annat att utredaren varit stressad och att det var svårt för honom att berätta om detta. Av domstolens beslut framgår att mannens trovärdighet anses låg bland annat på grund av att han uppgett olika asylskäl. Mannen får avslag utan muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen påpekar nu att muntlig förhandling normalt ska hållas om bedömning av trovärdigheten i berättelsen har omedelbar betydelse för frågan om uppehållstillstånd. Att muntlig förhandling inte hölls är en sådan brist i handläggningen att målet återförvisas till migrationsdomstolen.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-02:

MiÖD: Inget nytt utvisningsbeslut behövs då det redan finns ett långt återreseförbud till sidans topp

En person med uppehållstillstånd i Sverige begick ett grovt brott och dömdes bland annat till utvisning med återreseförbud utan tidsbegränsning. Därefeter sökte han asyl men fick avslag i den processen. Migrationsverket fattade inget nytt utvisningsbeslut eftersom det redan fanns ett sådant och ett återreseförbud som skulle vara längre än preskriptionstiden för ett nytt utvisnignsbeslut. Migratonsdomstolen återförvisade ärendet för att utvisningsbeslut med tidsfrist samt uppgift om utvisningsland saknades. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som går på Migrationsverkets linje. Ett nytt beslut kan behövas i ett fall då återstående återreseförbud är kortare än verkningstiden för det nya beslutet, eller om det pågår till exempel en nåde-process som skulle kunna sluta med upphävande av besluten i brottmålet. Det är alltså inte omöjligt att en person kan ha utvisningsbeslut i två processer samtidigt. Men i det här fallet behövs det inte. Målet återförvisas till förvaltningsrätten. MiG 2020:18

Hämta referatet i mål UM 4025-20 från Migrationsöverdomstolen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

ELENA legal update 20-09-18:

German court rules that corona does not influence the six-month time limit in Dublin III till sidans topp

On 28 August 2020, the Administrative Court of Greifswald ruled that the six-month time limit embedded in Article 29(1) Dublin III Regulation cannot be suspended on the basis of Article 27(4) Dublin III, if the suspension solely aims at preventing the expiration of the transfer period, and not at enabling effective legal protection for the applicant.

The case concerns an Afghan national, who, in December 2019, saw his application for international protection rejected in Germany because he had previously unsuccessfully applied for international protection in Greece. The German authorities identified Greece as the responsible Member State and sent them a 'take back'-request that was accepted on 28 November 2019. However, in April 2020 the German authorities suspended the execution of the transfer first due to, inter alia, the development of the corona crisis and then on the grounds of the suspensive effect of a legal remedy brought by the applicant.

In its assessment, the Administrative Court reiterates that the Dublin III Regulation aims at balancing the rapid determination of Member State responsibility with providing effective legal protection to the individuals concerned. Subsequently, it analyses the structure of the Regulation and identifies Article 27(4) as an element of the official heading 'appeal' that aims at supporting the main legal remedies guaranteed by Article 27(1). Hence, Article 27(4) ensures the effectiveness of Article 27(1) by providing interim measures that guarantee the non-transferability of the person until the (main) appeal has been decided.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-09-26:

German court stopped deportation back to Greece due to Moria conditions till sidans topp

The Bavarian Administrative Court in Munich stopped the impending deportation of a 34-year-old asylum seeker to Greece in an urgent procedure.

The 34-year-old from Yemen, who was in custody in Eichstätt in Upper Bavaria, is now free again. Originally, he was supposed to be deported from Bavaria, SDZ reported.

This decision was ??impeachable ", the court stated in its order.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-02:

Migrationsöverdomstolen: Bakläxa till domstol som inte använt FN-regler för palestinier till sidans topp

En nioårig pojke från Gaza sökte asyl i Sverige där hans pappa redan befann sig, dock utan uppehållstillstånd. Modern och syskon befinner sig i Grekland. Den svåra situationen i Gaza beskrevs i beslutet inklusive hur många barn som omkommit och andra förödande konsekvenser för barn. Slutsatsen blev ändå att detta inte uppgår till flyktingskäl eller alternativa skyddsskäl. I beslutet konstateras att det visseriigen föreligger särskilt ömmande omständigheter med hänsyn till barnets bästa, men att en utvisning inte skulle bryta mot ett internationellt åtagande. I överklagan togs upp att pojken har haft skydd av UNRWA, FN:s organ för palestinier, men detta berördes inte i domstolen, som avslog utan närmare utredning. Migrationsöverdomstolen har nu behandlat ärendet. Eftersom pojken var registrerad hos UNRWA borde saken ha prövats i enlighet med de särskilda regler som finns för denna grupp, då han har hävdat att han inte längre kan få skydd av UNRWA. Därför återförvisas målet till migrationsdomstolen. Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-02:

Afghanistan: Barn utanför äktenskap ska leda till ny prövning enligt domstol till sidans topp

En kvinna som fått beslut om utvisning har ett förhållande med en man som är norsk medborgare. De har fått ett barn tillsammans. Kvinnan anförde verkställighetshinder eftersom hon skulle riskera förföljelse på grund av det utomäktenskapliga förhållandet samt att även hennes dotter som är norsk medborgare skulle tvingas följa med henne vid en utvisning. Migrationsverket avslog ansökan om anknytning till dottern och dotterns far på grund av att saken inte gällde att bosätta sig i Sverige. Risken vid en utvisning helt kort med att det hon anfört bara är "vaga uppgifter om en hotbild från din familj". Migrationsdomstolen däremot anser att det som är känt om förhållandena i Afghanistan för kvinnor som haft utomäktenskapliga relationer och fått barn gör att situationen skulle kunna utgöra bestående hinder mot verkställighet. Därför beviljar domstolen en ny prövning och målet lämnas över till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-02:

Domstol: Kvinnlig lärare behöver skydd efter våldtäkt och ryktesspridning i Somalia till sidans topp

En kvinna i Somalia som utsatts för en våldtäkt trakasserades efter det genom ryktesspridning om att hon skulle ha varit otrogen. Kvinnan arbetade som lärare och informerade bland annat om familjeplanering och riskerna med könsstympning. Hon kallades till en domstol hos Al Shabaab för att hennes verksamhet inte var i enlighet med Islam. Samtidigt utsattes hennes hushållerska för ett mordförsök, vid ett tillfälle då hon var iklädd en sjal som tillhörde läraren. Kvinnan hävdar att en makens kusin som är med i Al Shabaab ligger bakom alltsammans. Efter att hon lämnat Somalia har hennes man gift om sig. Migrationsverket tror på uppgiferna om våldtäkten och kvinnans arbetsuppgifter, men anser det inte visat att det finns ett hot från Al Shabaab. Eftersom maken tidigare stöttat henne och hon har bröder finns ett manligt nätverk enligt Mgrationsverkets avslag. Migrationsdomstolen bedömer kvinnans berättelse som sammanhängande, detaljerad och självupplevd. Det finns därmed ingen anledning att tvivla just på hotet från Al Shabaab, särskilt som risken för våld mot personer i hennes situation stämmer med landinformation. Puntland avfärdas som internflyktsalternativ då hon inte har nätverk där. Risken för förföljelse på grund av kön gör att kvinnan beviijas flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-02:

Domstol beviljar skydd för statslösa palestinier från Bagdad för barnens skull till sidans topp

En kvinna med fyra barn, alla statslösa palestinier, sökte asyl på grund av vad de råkat ut för som statslösa palestinier i Bagdad, Irak. Mannen, som nu befinner sig i Turkiet, hade hotats och tvingas sälja sitt företag. Hans bror hade kidnappats. Döttrarna, som nu är vuxna, hade trakasserats. En pojke i skolålder hade upprepat trakasserats och misshandlats i och utanför skolan utan att få stöd av lärare. Landinformation bekräftar att statslösa palestinier är en utsatt grupp som beskylls för samröre med den förra regimen eller IS. Men Migrationsverket ansåg inte att de personliga riskerna uppgick till kraven för flyktingskap eller alternativt skyddsbehov. Barnens situation bedömdes visserligen som särskilt ömmande omständigheter men inte så allvarliga att det skulle bryta mot ett internationellt åtagande att utvisa dem (vilket krävs enligt den tillfälliga lagen). Migrationsdomstolen däremot anser att skolpojken utsatts för så allvarliga övergrepp att han och hans yngre bror riskerar omänsklig eller förnedrande behandling om de återsänds. Därför beviljas hela familjen tillstånd som alternativt skyddsbehövande. Två nämndemän var skiljaktiga och ville bevilja flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-09-18:

Buket, 10, ska utvisas: "Vet inte vad vi ska göra" till sidans topp

Bukets fall tas inte upp av högsta instans.

Därmed kan den 10-åriga flickan nu utvisas till Turkiet - ensam, utan föräldrar eller nära släkt som kan ta hand om henne.

- Vi är chockade, men vi ska fortsätta att kämpa, säger Irfan Kök, hennes familjehemspappa.

Det var i juni som Aftonbladet berättade om Buket som efter avslag på sin asylansökan - efter att ha bott större delen av sitt liv i Sverige - kan utvisas till Turkiet. Då hennes pappa gått under jorden skulle hon utvisas ensam, utan föräldrar eller nära släkt som tar emot henne i Turkiet.

Familjen ansökte om verkställighetshinder, men fick avslag. Migrationsdomstolen avslog deras överklagan i juni och i veckan fick Buket beskedet från Migrationsöverdomstolen: de tar inte heller upp hennes fall till prövning.

- Det känns hemskt. Vi hade lite hopp, men nu vet vi inte vad vi ska göra, säger Irfan Kök, som fick ge det tunga beskedet till Buket i tisdags.

Bukets ombud Mohammed Ouchen kallar beslutet tragiskt.

- Vi är missnöjda med det. Det är jättetragiskt att de inte tog upp det till prövning för att titta närmare på vilka grunder hon hade kunnat beviljas ett uppehållstillstånd, säger han.

Små chanser till ny prövning

Beslutet innebär att fallet nu har avgjorts i högsta instans. Men Mohammed Ouchen har inte gett upp än.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Aftonbladet 20-09-24: Kändisarna stöttar Buket: "Misslyckande av Sverige" (Extern länk)

Aftonbladet 20-09-24: Jimmy Durmaz: "Jag hoppas att hon får stanna" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

SvT Stockholm 20-09-29:

Längre väntan på utvisning under coronapandemin till sidans topp

Det har varit betydligt svårare att verkställa utvisningar under det senaste halvåret på grund av coronapandemin. För de personer som sitter på förvaret i Märsta har ovissheten om när de ska utvisas och besöksförbud gjort situationen extremt pressande.

Najibullah Najafi från Afghanistan är en av 118 personer som sitter på Migrationsverkets förvar i Märsta och som väntar på att utvisas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-09-25:

Storbritannien/ Plans to evict asylum seekers amid second wave, weekly flights till sidans topp

Thousands of asylums seekers currently in hotel accommodation are facing eviction amid the UK's second wave of coronavirus. A letter from the Home Office to charities stated evictions of refused asylum seekers will take place "with immediate effect." It was also revealed this week that the Home Office plans weekly flights to return migrants who have arrived in the UK. Both these moves, fall as the UK Parliamentary Public Accounts Committee released its report which strongly criticises the Home Offices' approach to immigration enforcement.

Asylum seekers who have received negative decisions with no appeal pending will begin receiving notices to leave the UK within 21 days from this week. This move by the Home Office, follows Prime Minister Boris Johnson's announcement of the "inevitable" second wave of coronavirus in the UK. Generally, asylum seekers who have received a negative decision have no recourse to public funds and will now, more than ever, be reliant on charities and local authorities whose resources have already been severely limited due to the pandemic.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-09-15:

Jordanien/ Stop forcible transfer of Syrian refugees to a no-man's land in the desert till sidans topp

The informal Rukban camp is located in an isolated and inhospitable border area known as "the berm". Its 10,000 residents lack access to sufficient and affordable food, clean water, medical care and sanitation. These conditions led one family who had been transferred by the Jordanian authorities to return to Syria in desperation. And one 21-year old refugee removed from Jordan was forcibly transferred from the berm to an area controlled by the Syrian government.

"Forcibly detaining and transferring refugees is a clear violation of their rights to liberty and to freedom of movement, and sending them to the berm violates their rights to an adequate standard of living and to health. The conditions in the informal camp in Rukban are so dire that some refugees sent there have even opted to return to Syria, where their lives are at risk," said Marie Forestier, Amnesty International's Researcher on Refugee and Migrant Rights.

"We are urging the authorities in Jordan to put an end to forcible transfers immediately. They must ensure that all those transferred are allowed to re-enter Jordan safely. They also must ensure that all the camp's residents have access to essential goods and services, including by urgently permitting unrestricted access to humanitarian aid."

Amnesty International spoke with two men who were deported to the camp along with their families, as well as two camp community leaders, a nurse, a female patient and a staff member at an international humanitarian organization.

Forced transfer without notification or reason

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

ECRE 20-09-25: Syrian refugees deported to informal camp at the border and fear of a COVID outbreak in Za'atari and Azraq (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Stockholm 20-09-30:

40 000 papperslösa kan vistas illegalt i Sverige till sidans topp

Tusentals personer lever i samhället utan tillstånd att vistas i landet. Gränspolisen arbetar aktivt med att söka upp dessa så kallade papperslösa. SVT träffade polisen Christian Frödén som arbetat med dessa individer i flera år.

De stängda gränserna under coronapandemin har lett till en dramatisk minskning av invandring till Sverige. Antalet personer som söker skydd, vill arbeta eller studera i landet har nästan halverats under årets första halva.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Stockholm 20-09-30: Erfan har gömt sig undan utvisning i tre år (Extern länk)

Stoppa utvisningarna 20-09-21: Varför vill inte barnfamiljerna och de unga "återvända" till Afghanistan? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 20-09-14:

Bayan vädjar om hjälp - sover i bil utanför kommunhuset till sidans topp

35-åriga Bayan Hassan som tvingades lämna sitt boende för funktionshindrade efter att ha fått avslag på sin asylansökan, ansöker nu på nytt om akut hjälp och sover nu i en bil utanför kommunhuset i Sundsvall.

I ett öppet brev anför Bayan att hon nu saknar bostad, mat och mediciner.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Riksdagen 20-09-23: Svar på skriftlig fråga av Jörgen Berglund (M): Ansvar för svårt sjuka som fått avslag på sin asylansökan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Malmö Universitet 20-09-28:

Svårare sits för papperslösa barn i Sverige sedan 2015 till sidans topp

Medan politiken i Storbritannien är uttalat fientlig mot papperslösa, motiveras utvisningar i Sverige med ett humanitärt språkbruk. Men en jämförelse mellan de båda länderna visar att skillnaderna har minskat.

I avhandlingen "The politics of undocumented migrant childhoods: Agency, Rights, Vulnerability" har Jacob Lind jämfört situationen för papperslösa barn och familjer i Malmö och Birmingham.

"Ogästvänlig miljö"

I Storbritannien har under många år sjukvården och sociala myndigheter samarbetat tätt med gränspolisen. Även banker, hyresvärdar och arbetsgivare med flera kan bli straffade enligt lag om de har papperslösa personer som kunder, hyresgäster eller anställda.

Medan syftet i Storbritannien har varit att skapa en "ogästvänlig miljö" ("hostile environment") för att få papperslösa personer att lämna landet, är detta inte lika uttalat i Sverige. Här motiveras istället utvisningar med att det är för personens eget bästa.

- Det påstås till exempel i statliga utredningar att det är en humanitär insats att deportera personer. I Sverige säger vi "det är för ditt eget bästa som du ska åka hem", säger Jacob Lind.

Men Sverige och Storbritannien har närmat sig varandra under senare år, menar han. I Sverige skedde skiftet i samband med händelserna 2015 som följdes av den tillfälliga migrationslagen som försvårat för papperslösa och andra migranter. Sedan dess har även polisens befogenheter utökats och gränspolisen fått mer resurser.

Rättigheter som politiskt slagfält

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, vilket lyfts fram som en seger i många sammanhang. Men Jacob Lind visar i sin forskning att det inte går att ta för givet att detta endast innebär att barns rättigheter stärks i vårt samhälle.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta Jacob Linds avhandling "The politics of undocumented migrant childhoods: Agency, Rights, Vulnerability" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PICUM / Statewatch 20-09-23:

Deportations from Europe: individual stories told in new publication till sidans topp

The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) has published a booklet of stories of people in Lagos and Benin City, Nigeria, and Bamako, Mali, who have been deported from Europe.

"By providing short glimpses into the lives and stories of individuals who have been deported from Europe to Nigeria and Mali, this project aims to shed light on the impact of EU return policies on people's lives and dreams."

The interviews were conducted by researcher Jill Alpes, who will be speaking about the risks faced after deporation at the Statewatch TNI webinar 'Deportation Union: revamped return policies and reckless forced removals' on Monday 28 September.

The individuals' stories are all different, with experiences of deportation from four EU member states and the UK to Niger, Nigeria and Mali. Some of the interviewees had emigrated from their countries of origin due to violence or lack of employment, while others had grown up in Europe.

However, the stories share common themes in their accounts of homelessness, stigmatisation and exclusion upon return, and how these issues are exacerbated by problems created by deportation procedures in Europe, such as issues with documentation and detention.

Of the 12 people interviewed, seven had nowhere to go once they landed, and five explicitly report that they never saw the "emergency travel documents" they were issued to legitimise their removal. Shame over having been deported, culture shock, stigmatisation and challenges to reintegration are also reported.

The booklet ends with a series of recommendations concerning EU policies.

Notisen i Statewatch (Extern länk)

Removed: Stories of hardship and resilience in facing deportation and its aftermath (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

SvT Halland 20-09-21:

Rebecka samlar barnvagnar till flyktingar i Moria till sidans topp

Efter branden i flyktinglägret Moria på grekiska ön Lesbos i början på september är läget för migranterna kritiskt. Rebecka Larsson har startat en insamling av barnvagnar och andra förnödenheter i Halmstad. Hon hoppas på stor uppslutning.

Det var den 9 september som Europas största flyktingläger Moria eldhärjades. Rapporter vittnar om att situationen för migranterna är svår.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-09-21: "De har ingenting" - Cecilia samlar in saker till Lesbos (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 20-09-21: Elida samlar blöjor till barn i flyktinglägret (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-09-25: De har själva varit flyktingar på Lesbos - vill hjälpa efter branden (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 20-09-26: Syrier i Sverige samlar in pengar till lägerflyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 20-09-23:

Protester ledde till samtal med ambassadör till sidans topp

I måndags hölls protester utanför den afghanska ambassaden i Stockholm mot utvisningar till Afghanistan och mot det samförståndsavtal som Sverige ingick med landet 2016.

Protesterna gav frukt och ledde till ett samtal med afghanska ambassadören.

"Han kan hjälpa oss om vi går till regeringen, och det är nästa steg för oss", säger initiativtagaren och Karlstadsbon Abdullah Tajik.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Frontex / Statewatch 20-09-25:

Frontex: Report on cooperation with third countries in 2019 till sidans topp

The report gives an overview of Frontex's engagement with non-EU states during 2019 on issues such as surveillance, risk analysis and training. It was circulated to the European Commission, Council of the EU and European Parliament in June 2019.

International cooperation

"To use the momentum and to bring the Western Balkan authorities ever closer to the European border and coast guard family, in June the Agency for the first time organised a high-level meeting between the Frontex Management Board and the Chiefs of Western Balkan border authorities. This meeting was an opportunity for both sides to exchange views on common challenges, such as fights against cross-border crime and illegal immigration, and explore areas for even closer cooperation, particularly in view of the future implementation of the Status Agreements."

"Strengthening the dialogue with partners in North and West Africa is among the core priorities of the Agency's international cooperation. In addition to the implementation of two capacity building projects... a number of familiarisation visits and high-level exchanges were held in 2019. Over the course of the year, Frontex Executive Director visited Morocco and Senegal."

"The Agency continued to further develop its network of Frontex Liaison Officers (FLO) in third countries, most notably, with the preparation of two new deployments - to Senegal and to the Western Balkans region... the FLO [in Albania] will reinforce the FLO based in Belgrade and will cover Albania, Kosovo and North Macedonia.

The FLOs to Turkey, Niger and the Western Balkans (main seat in Serbia) consolidated their presence in their respective countries or regions in support of the overall cooperation with the Agency, and contributed to the European Immigration Liaison Officers Network in their respective host country or region."

(...)

Läs citat och hämta den läckta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-09-25:

No human rights monitoring for 20% of Frontex's deportation flights in 2019 till sidans topp

There were no human rights monitors present on 20% of the deportation charter flights coordinated by Frontex in 2019, according to an agency report being published today by Statewatch.

The report, which gives an overview of Frontex's cooperation with non-EU states ("third countries"), says that:

"In 2019, 80% of all Frontex-coordinated return operations by charter flights had at least one monitor on board, which is a 13% increase compared to 2018."

Put the other way round, this means that one-fifth of all charter flights - that is, flights organised specifically for the purposes of deportation, that take place out of the public eye - had no human rights monitor present.

According to the report, almost 11,000 people were deported on 330 Frontex-coordinated charter flights in 2019, which would mean that some 66 flights took place without a monitor on board.

In total, says the report, Frontex assisted with the removal of almost 16,000 people from EU territory in 2019, through charter flights and other means. You can find an overview of the report here.

The recent Statewatch publication Deportation Union explains in detail the different types of deportation operation coordinated and financed by Frontex, and analyses the situation with regard to monitoring forced removals.

It points out that:

"The deployment of monitors is key to ensuring that individuals are not physically abused or otherwise mistreated during deportation operations. An increase in the use of deportation charter flights by states in the 1990s and 2000s led to corresponding concerns from jurists, scholars, journalists and NGOs that abuses could take place unseen by the outside world."

(...)

Artikeln med källor och andra länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 20-09-23:

New Pact on Migration and Asylum, setting out a fairer, more European approach till sidans topp

Today, the European Commission is proposing a new Pact on Migration and Asylum, covering all of the different elements needed for a comprehensive European approach to migration. It sets out improved and faster procedures throughout the asylum and migration system and sets in balance the principles of fair sharing of responsibility and solidarity. This is crucial for rebuilding trust between Member States and confidence in the capacity of the European Union to manage migration.

Following extensive consultations and an honest and holistic assessment of the situation, the Commission proposes to improve the overall system. This includes looking at ways of improving cooperation with the countries of origin and transit, ensuring effective procedures, successful integration of refugees and return of those with no right to stay. No single solution on migration can satisfy all sides, on all aspects - but by working together, the EU can find a common solution.

The Commission is today putting forward a Communication and a package of 9 instruments:

A new Screening Regulation

An amended proposal revising the Asylum Procedures Regulation

An amended proposal revising the Eurodac Regulation

A new Asylum and Migration Management Regulation

A new Crisis and Force Majeure Regulation

A new Migration Preparedness and Crisis Blueprint

A new Recommendation on Resettlement and complementary pathways

A new Recommendation on Search and Rescue operations by private vessels

A New Guidance on the Facilitators Directive

An Evidence document detailing the evidence and experience that underpin the legislative initiatives proposed under the Pact accompanies these proposals.

The Commission also announced today a dedicated taskforce to improve the situation on the island of Lesvos in a durable way. The taskforce will implement a joint pilot with the Greek authorities for new reception facilities.

Det formella dokumentet, COM(2020) 609 final, på engelska (Extern länk)

Längre pressmeddelande, på svenska (Extern länk)

Presskonferens på Youtube, pakten börjar presenteras ca 21.30 min in i sändningen (Extern länk)

Hämta hela "Migration and Asylum Package" i 12 filer (Extern länk)

Allmänna frågor och svar om pakten (Extern länk)

Jämförelse mellan nuvarande system, EU-kommissionens förslag 2016 och den nya pakten (Extern länk)

Förslagets sida under webbplatsen om EU-kommissionens prioriteringar 2019-2024, på svenska (Extern länk)

Statistik över EU-ländernas invandrade befolkning, inresor, asylansökningar, viseringar, återsändande mm, på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 20-09-24:

MEPs question whether the new Migration Pact will bring about real change till sidans topp

The new Migration Pact is insufficient for the majority of EP groups. Some demand compulsory relocation of refugees; others want a firmer stance on irregular arrivals.

The Civil Liberties Committee held a first debate about the Commission's proposals with Vice-President Margaritis Schinas and Commissioner Ylva Johansson on Thursday. Some MEPs considered the initiative to be "a step in the right direction", to help front-line countries, and others admitted it might be the only way forward, given the position of several EU member states. All requested more information about how the pact would be applied on the ground.

Many speakers referred to the situation on Lesvos, following the fire in Moria refugee camp, and asked whether the new rules will prevent that humanitarian disaster from being repeated. They raised questions about whether fundamental rights will be respected in the new screening and border procedures and the detention of asylum-seekers. Several regretted that the Commission has not removed the contentious principle of the current Dublin Regulation, that the country of first-entry must deal with an asylum-claim.

EU countries that do not want to transfer refugees to their territory would be given the option to sponsor returns of those without a right to stay instead; MEPs wondered what will happen if most member states opt for the latter. There were also questions raised about the enforcement mechanisms to ensure the new rules are effectively applied.

Some MEPs complained that cooperation with third countries does not include the establishment of hotspots to process asylum requests outside European territory and insisted the EU must be tougher on smugglers.

Artikeln med länk till debatten (Extern länk)

UNHCR 20-09-22: UNHCR and IOM call for a truly common and principled approach to European policies (Extern länk)

Europarådet 20-09-23: EU Pact on Migration and Asylum: a renewed opportunity to uphold human rights in migration governance (Extern länk)

IOM 20-09-25: IOM Welcomes Proposals for a New EU Pact on Migration and Asylum (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Law Analyses 20-09-25:

First analysis of the EU's new asylum proposals till sidans topp

Professor Steve Peers, Law School, University of Essex*

This week the EU Commission published its new package of proposals on asylum and (non-EU) migration - consisting of proposals for legislation, some 'soft law', attempts to relaunch talks on stalled proposals and plans for future measures. The following is an explanation of the new proposals (not attempting to cover every detail) with some first thoughts. Overall, while it is possible that the new package will lead to agreement on revised asylum laws, this will come at the cost of risking reduced human rights standards.

Background

Since 1999, the EU has aimed to create a 'Common European Asylum System'. A first phase of legislation was passed between 2003 and 2005, followed by a second phase between 2010 and 2013. Currently the legislation consists of: a) the Qualification Directive, which defines when people are entitled to refugee status (based on the UN Refugee Convention) or subsidiary protection status, and what rights they have; b) the Dublin III Regulation, which allocates responsibility for an asylum seeker between Member States; c) the Eurodac Regulation, which facilitates the Dublin system by setting up a database of fingerprints of asylum seekers and people who cross the external border without authorisation; d) the Asylum Procedures Directive, which sets out the procedural rules governing asylum applications, such as personal interviews and appeals; e) the Reception Conditions Directive, which sets out standards on the living conditions of asylum-seekers, such as rules on housing and welfare; and f) the Asylum Agency Regulation, which set up an EU agency (EASO) to support Member States' processing of asylum applications.

(...)

Läs mer (Extern länk)

AYS 20-09-24: What is the EU's Deal, Anyway? (Extern länk)

Catherine Woollard, ECRE 20-09-25: The pact on migration and asylum: It's never enough, never, never (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Aftonbladet 20-09-23:

EU: Fler migranter ska skickas hem till sidans topp

Fler migranter ska skickas hem och alla länder måste hjälpa till vid flyktingkriser.

Förslaget till nytt asylsystem i EU syftar uppenbarligen till att nå en kompromiss.

- Vi har lärt läxan från 2016, hävdar EU-kommissionen.

I fyra års tid har oenigheten varit stor när medlemsländerna i EU diskuterat flyktingar och migration. Rop på hårdare tag har blandats med vädjanden om öppenhet. Stämningen mellan medlemsländerna har stundtals fått smockan att hänga i luften.

Nog nu, tycker EU-kommissionen och är tydligt ute efter enighet i sin nya "asyl- och migrationspakt".

- Vi presenterar en kompromiss, en landningsbana, som är till för att kunna enas om en överenskommelse. Alla våra medlemsstater står inför olika utmaningar och ingens oro är mer eller mindre befogad än någon annans, säger viceordföranden Margaritis Schinas på en presskonferens i Bryssel.

Alla får välja

Kompromissen ska nås genom att slipa bort den största stötestenen i de gamla förslagen: tanken att alla EU-länder måste ta emot flyktingar som kommit till ett annat EU-land, om det landet fått en våg av nyanlända som det inte klarar på egen hand.

I stället ges nu en möjlighet att välja. Antingen tar man emot flyktingar eller så väljer man att hjälpa till med att skicka hem migranter i landet som inte ansetts ha asylskäl.

- Det går också att hjälpa ett land under press med andra saker, som att bygga mottagandekapacitet eller hjälpa till i relation till tredje land, men det får inte ta för stor del, säger inrikeskommissionären Ylva Johansson på en pressträff med svenska och finländska journalister.

Att inte välja alls är dock inget alternativ.

- Det handlar inte om att länderna ska vara solidariska, utan hur, säger kommissionsordföranden Ursula von der Leyen i en kommentar till pakten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 20-09-14: Johansson om flyktingförslaget: Ingen kommer jubla - men det blir ordning och reda (Extern länk)

TT / AB 20-09-23: De viktigaste punkterna i asylförslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 20-09-23: EU:s nya migrationspolitik: Fokus på återvändande (Extern länk)

Susanne Palme i Sveriges Radio Ekot 20-09-23: Det blir en avlastning för Sverige (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-23: Regeringen räknar med färre flyktingar till Sverige (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-09-23: Ylva Johansson om EU:s nya migrationspaket (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-09-23: Så tas migrationsförslaget emot runtom i Europa (Extern länk)

SvT Utrikes 20-09-23: Här är knutarna som EU inte löst i migrationspolitiken (Extern länk)

TT / AB 20-09-23: Oklart om asylförslag löser sura konflikter (Extern länk)

TT / AB 20-09-23: EU-länder avvaktande till migrationsförslag (Extern länk)

TT / AB 20-09-23: Migrationsministern: Alla måste hjälpa till (Extern länk)

Intervju med Mikael Ribbenvik av TT / VK 20-09-25: Oklart om ny EU-politik ger fler asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-09-23:

"Ska skickas tillbaka inom tolv veckor" till sidans topp

Migranter som inte har asylskäl ska så snabbt som möjligt lämna EU.

Det var den centrala punkten när Ylva Johansson presenterade EU-kommissionens nya och åtstramade flyktingpolitik.

- Många som kommer nu är inte flyktingar, säger Ylva Johansson.

Inget har splittrat EU lika mycket som flyktingfrågan. Sedan krisen 2015, då 1,8 miljoner människor ansökte om asyl i EU, har diskussionen om ett solidariskt flyktingmottagande mellan medlemsländerna varit het.

Förhandlingarna har minst sagt gått trögt och 2018 strandade de helt.

I dag presenterade Ylva Johansson en helt omarbetad flyktingpolitik som främst inriktas på att de som inte har asylskäl ska återvandra till sina hemländer så fort som möjligt.

- Många av de som kommer hit är inte flyktingar.

I dagsläget är det bara omkring 40 procent av de som får avslag på asylansökan som lämnar EU.

Gallring första dagarna

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 20-09-23: Här presenterar Ylva Johansson (S) nya migrationsförslaget (video) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-09-23:

Kritik mot EU:s migrationspaket: "Riskerar att bli rättsosäkert" till sidans topp

En snabbare asylprövning är ett av förslagen i EU:s nya migrationspolitik som presenterades idag och som förväntas leda till att fler återvänder. Men förslaget riskerar att bli rättsosäkert, enligt människorättsorganisationen Amnesty.

- Vi ser risken att den initiala prövningen inte kommer att vara rättssäker. I förlängningen finns en risk att personer som är i behov av skydd istället kommer återsändas och ibland riskerar de att utsättas för övergrepp, säger Madelaine Seidlitz som är migrationsjuridiskt ansvarig på Amnesty.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-09-25:

Visegrad-länder ratar EU-förlag om gemensam asylpolitik till sidans topp

Flera länder säjer direkt nej till en ny gemensam migrationspolitik för EU, som kommissionär Ylva Johansson presenterade häromdagen. Åter är det Visegradländer - Ungern, Polen och Tjeckien som opponerar sig.

- Det här förslaget till en gemensam migrationspolitik har ett bättre tonläge än tidigare modeller, men är fortfarande inte acceptabelt, sade Ungerns premiärminister Viktor Orbán när han och hans kolleger från Polen och Tjeckien igår mötte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Det skriver nättidningen EU Observer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 20-09-28:

European Realpolitik: Legislative uncertainties and operational pitfalls of the 'new' pact till sidans topp

By Daniel Thym, University of Konstanz, Germany

Five years after the peak of the 2015 policy crisis, the European Commission launched what it labelled as a 'new' Pact on Migration and Asylum. The academic Odysseus Network for legal studies on immigration and asylum in Europe is the natural setting to provide a timely and quality review of the diverse aspects of the Commission proposals. They will be published in a special collection of more than a dozen blogposts written by eminent experts from across Europe over the next weeks. We have designed a specific website to bring together the individual contributions in an overarching format - and invite you to consult it on a regular basis or to subscribe to our newsletter informing you about new blogposts.

Overarching Enquiries

Three overarching questions define an overall assessment of the reform package. Firstly, one is bound to notice that the law is not enough - as the situation on the Greek islands amply illustrates: living conditions for asylum seekers are insufficient, procedures take years to complete and returns after rejection often fail. Similar deficiencies exist elsewhere in Europe. Northern countries complain about the notorious failure of the takeback procedure under the Dublin system. NGOs rightly worry about possible pushbacks in Croatia. Our assessment of the Commission proposals will have to be guided by the understanding that legislative reform is a necessary, but insufficient condition for a functioning asylum system. We need to ensure that the law in the books is being applied in practice.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Odysseus Network website on the new migration pact (Extern länk)

Läs fler debattinlägg om den nya pakten, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Oxfam 20-09-22:

Rights groups press Commission to investigate violations of EU law in Greece till sidans topp

The European Commission should trigger an infringement procedure against Greece for its systematic breach of EU law in its treatment of people seeking asylum in Europe, a coalition of human rights groups said in a legal complaint filed today, just a day before the Commission will release a new European pact on asylum and migration.

The organizations said that the Greek government has failed to investigate and address well-documented allegations of rights violations, including continued violent pushbacks of people seeking asylum towards Turkey and the blatant disregard for asylum safeguards. The complaint was submitted by international law firm De Brauw Blackstone Westbroek, who worked pro bono on behalf of WeMove Europe and Oxfam. The organizations now insist that the European Commission intervenes.

The groups warned the EU against replicating the failures of its current migration policies in the new pact and highlighted the need for increased solidarity and responsibility sharing between European countries, particularly following the fire that destroyed the notorious Moria refugee camp.

Marissa Ryan, Head of Oxfam's EU office, said:

"The European Commission is the guardian of EU law, and it should uphold and protect the fundamental rights of all people across Europe. What happened two weeks ago in Moria camp demonstrates Europe's collective failure to do so. The Commission should urgently assess whether the Greek authorities respect EU law and otherwise trigger legal proceedings against Greece for exposing people seeking asylum on its territory to suffering and abuse."

"If the European Commission wants to show that the new pact on asylum and migration is meant to improve Europe's asylum system, it should also demonstrate the resolve needed to ensure that all EU member states respect human rights and people's dignity."

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Human Rights Watch 20-09-22: European Commission should defend asylum seekers' rights (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

IOM 2020:

Migration in West and North Africa and across the Mediterranean till sidans topp

Trends, risks, development and governance

This edited volume provides comprehensive evidence on migration from and within West and North Africa and across the Mediterranean.

It highlights migrants' agency and contribution to transnational development, as well as the inequalities that shape migration and the risks that migrants are exposed to.

The volume is divided in four sections, dedicated to migration trends, risks, development and governance. The volume features contributions from different IOM offices, as well as from other international organisations, research institutions and civil society organisations.

It was prepared as part of the programme Safety, Support and Solutions on the Central Mediterranean Route, funded by the United Kingdom Department for International Development (DFID).

Hämta rapporten (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-22: Fler migranter ger sig ut på Medelhavet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of Ethics and Social Philosophy 20-06-13:

Doing and Allowing Harm to Refugees till sidans topp

Bradley Hillier-Smith

Abstract

Most theorists working on moral obligations to refugees conceive of western states as innocent bystanders with duties to aid refugees if they can do so at little cost to themselves. This paper challenges this dominant theoretical framing of global displacement by highlighting for the first time certain practices of western states in response to refugee flows such as border violence, detention, encampment and containment which may make us question whether states who engage in such practices are indeed innocent. This paper provides the first normative analysis of these practices by seeking to classify them as either doing or allowing harm and invoking the fundamental moral imperative central to core common moral commitments - not to harm innocent people - to suggest that certain western states are not merely failing to aid refugees and allowing harm to come to them, but are instead responding to their calls for aid by harming them.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Political Studies Review September 2020:

Protecting refugees inside, protecting borders abroad? Gender in the EU's responses till sidans topp

Natalie Welfens

Migration tends to be denoted as a crisis which needs a solution. The European Union has developed policies for dealing with this crisis internally, within its borders, and externally. Both the experiences of migrants and European Union policy responses are gendered and have gendered effects. This article analyses how the European Union refers to gender in its definitions of and responses to the crisis. Grounded in feminist policy analysis, I scrutinize European Union internal and external policies under its Agenda of Migration. The analysis finds that European Union internal crisis responses demonstrate a more comprehensive understanding of gendered vulnerabilities and a commitment to human right provisions. External crisis responses reduce gender considerations to refugee women and the policy objective of reducing refugee arrivals which leads to further curtailing refugees' access to protection. Showing how the crisis transforms the very meaning and scope of gender considerations to various degrees, the article furthers insights on how the European Union's normative commitments develop in times of crisis.

Läs artikeln i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-09-23:

Asylum statistics in Europe: Factsheet till sidans topp

Statistics on asylum matters have become a central part of political debate in Europe in recent years. In particular, statistics on protection rates or recognition rates, the percentage of people who are recognised or declared to be entitled to international protection, are often used in arguments about reasons for migration and appropriate policy responses. A common argument is to present protection rates as "low" or to argue that a majority of those arriving in Europe are not entitled to protection, and that therefore policy responses should focus on repatriation and prevention of arrivals. ECRE has analysed the collection and use of asylum statistics and has also contributed the gathering and dissemination of asylum statistics through its Asylum Information Database (AIDA).

ECRE sounds a note of caution on common presentation of statistics

Hämta faktablad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sydsvenskan 20-09-30:

Han tvingas vänta på permanent uppehållstillstånd - trots fast jobb till sidans topp

Mustafa Alizadah från Afghanistan har fast jobb på ett företag i Svedala. Hans arbetsgivare erbjöd sig att avstå nystartsbidraget från Arbetsförmedlingen för att han skulle få permanent uppehållstillstånd. Men Migrationsverket ändrar inte sitt beslut.

Det gör Mustafa Alizadeh förtvivlad:

- Jag kan inte fokusera på jobbet, inte planera mitt liv här i Sverige. Jag känner en stor, stor stress för hur det ska gå och om jag ska behöva lämna Sverige. Det är stress 24 timmar om dygnet - på jobbet, hemma, på natten.

På bordet i lunchrummet på Mustafa Alizadahs arbetsplats, schampotillverkaren Scandinavian Hair Company i Svedala, ligger pappret som vände upp och ner på hans liv. Beskedet från Migrationsverket att han trots sitt fasta jobb inte får permanent uppehållstillstånd. I stället förlängdes hans tillfälliga uppehållstillstånd i ytterligare tre år.

Orsaken: hans arbetsgivare har stöd från Arbetsförmedlingen, så kallat nystartsjobb där arbetsgivaravgiften stryks för arbetsgivaren. Lagen om tillfälliga uppehållstillstånd från 2016 stipulerar att permanent uppehållstillstånd på grund av ett fast jobb kräver att arbetsgivaren inte uppbär något statligt stöd.

Mustafa Alizadah fingrar på brevet från Migrationsverket:

- När jag fick det här pappret så kände jag att det var jätte-, jättekatastrof. Innan jag fick beslutet så tänkte jag på Sverige som mitt andra land, att jag var en del av Sverige. Nu känns det inte så längre.

Anders Olsson, vd vid Scandinavian Hair Company, är den som anställt Mustafa Alizadah. När han fick höra om Migrationsverkets beslut lyfte han luren och ringde Migrationsverket.

- Jag var redo att avstå nystartsbidraget så att Mustafa kan få permanent uppehållstillstånd. Mustafa kan ju inte gå och må dåligt för att vi ska få ett bidrag, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

REDO 20-09-19:

AKF och kampanjen REDO inleder samarbete med norrländskt omställningsföretag till sidans topp

"Här finns det jobb!"

"Vet du vad som är så kul", säger Nordisk Kompetens vd Mariam Al-zamani. "Vi har aldrig fått ut så många i arbete som denna period!"

Man skulle kunna tro att det är enormt svårt att matcha arbetssökande med arbetsgivare i tider av Corona, men för Nordisk Kompetens som främst är verksamma i Norr- och Västerbotten har det alltså visat sig vara tvärtom. Kanske för att det i tuffare tider blir ännu viktigare att med säkerhet hitta rätt kompetens och att såväl uppdragsgivare som arbetssökande tar hjälp av proffs för att lyckas om man behöver.

Det Norrlandsbaserade företaget satsar lite extra på att matcha nysvenska arbetssökande med rätt uppdragsgivare och får mycket goda resultat. En av företagets egna konsulter är ett exempel på detta: Frank kom själv till Sverige 2015 som ensamkommande ungdom. Han pluggade hårt, arbetade vid sidan om och engagerade sig på olika sätt för att få in nya svenskar i samhället.

"Jag hade läst och hört om Mariam och jag ville att hon skulle bli min mentor, så jag hörde av mig till henne och frågade om vi kunde ses."

Dessa två drivande och energiska krafter möttes och Mariam insåg snabbt att detta var en person hennes företag skulle ha stor nytta av.

"Frank är väldigt driftig och har ett stort nätverk", säger Mariam. Nu arbetar han alltså själv med att få ut ensamkommande ungdomar i arbetslivet och har genom sin egen bakgrund bra koll på hur det ska gå till på bästa sätt.

"Arbetskraftsförmedlingen och Nordisk Kompetens delar värdegrund och vi vet att det finns ett stort behov av arbetskraft i den delen av Sverige." säger Emma Dalväg, ansvarig för REDOs företagskontakter. "Genom samarbetet hoppas vi kunna hitta arbete åt många unga i norra delen av Sverige. Det är en mycket glädjande utveckling för oss!"

Nordisk Kompetens är ett omställningsföretag med huvudkontor i Luleå och ytterligare kontor på tretton orter i Sverige. Vill du veta mer om samarbetet och hur det kan leda till jobb? Hör av dig till oss så berättar vi mer: info@arbetskraftsförmedlingen.se.

Läs mer (Extern länk)

REDO 20-09-25: "Jobbet handlar om liv och död för de här ungdomarna" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Elektrikern 20-09-21:

Mahdi har fått jobb - kan få stanna i Sverige till sidans topp

Tidigare i somras träffade tidningen Mahdi Khavari, som riskerar utvisning till Afghanistan om han inte får en tillsvidareanställning innan december detta år.

När vi nu pratar med honom igen ser situationen betydligt ljusare ut. Han har fått en fast lärlingsplats på Midroc Electro i Borlänge, och kan därför få stanna i Sverige.

Du har fått jobb?

- Ja! På Midroc Electro i Borlänge. En fast anställning som lärling.

Hur kom det sig att du fick det här jobbet?

- Min kompis arbetade här, och de behövde en till. Så han rekommenderade mig att söka. Sedan var jag på intervju, och sedan fick jag jobbet. Jag började jobba för några veckor sedan.

Vad tänkte du när du fick beskedet att du fått en tillsvidaretjänst?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 20-09-23:

Goda krafter för ensamkommande i Ljungby: "Ser kaos i december" till sidans topp

Lokala initiativ runt om i landet hjälper unga som omfattas av gymnasielagen att hitta fast jobb för att få stanna i Sverige. Goda krafter i Ljungby efterlyser tio fasta jobb i lokalpressen - men utan vidare resultat.

- Ett litet företag har hört av sig och erbjuder en tjugo procent anställning. Men det kan vi inte ta eftersom det lever inte upp till kraven på fast anställning eller avtal om minst två års anställning, säger Mona Kristoffersson, ordförande för föreningen Goda krafter i Ljungby.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 20-09-23: Ideella föreningen: Ensamkommande beredda flytta dit jobben finns (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hallands Nyheter 20-09-26:

Färdiga undersköterskor riskerar att bli utvisade till sidans topp

Mohammad Musa Taheri, Liaqat Shafai, Zamen Ali Gholami och Morad Safai har samlats i ett konferensrum när den sista lektionen på Vuxenutbildningen i Falkenberg är klar för dagen.

Snart är de färdiga undersköterskor, men för dem och många andra i klassen känns framtiden osäker.

Alla fyra flydde från kriget i Afghanistan till Sverige vid olika tidpunkter år 2015.

Alla har fått två till tre avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd genom åren.

Nu omfattas de av gymnasielagen, vilket innebär att de senast sex månader efter avslutade studier behöver ha en tillsvidareanställning eller anställning på minst två år för att få uppehållstillstånd. I annat fall får de lämna landet.

- De flesta av oss betalar redan hyra, jobbar och försörjer oss själva. Men det är inte genom en fast anställning, det är som vikarier, säger Morad Safai.

Han fortsätter:

- Sedan har coronapandemin påverkat arbetsmarknaden mycket. Det är inte lätt att skaffa jobb nu, speciellt inte fast tjänst. Men samtidigt som det känns tufft så är vi snart klara med utbildningen och kämpar på.

Morad Safai är den enda i gänget som redan lyckats få en tillsvidareanställning. Den första oktober öppnar utbyggnaden på Solhagas äldreboende med 40 nya platser och Morad Safai ska arbeta med demensvård. Fram till examen kommer tjänsten kombineras med distansstudier.

- När jag tänker på min bakgrund så lägger jag extra kraft. Jag har ingen andra chans att överleva om jag blir utvisad, så detta är min enda chans, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Halland 20-09-20: Vänsterpartiet: Låt ensamkommande få fast anställning snabbare (Extern länk)

Ingemar Ericsson i Hallands Nyheter 20-09-22: Rättvisa, inte förtur (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 20-09-30: Javid är en av hundratals i utvisningsvåg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gallup News 20-09-23:

World Grows Less Accepting of Migrants till sidans topp

by Neli Esipova, Julie Ray and Anita Pugliese

As the European Union debuts a new migration pact, Gallup finds the world growing less accepting of migrants, and a number of EU countries topping the list of the least-accepting countries in the world.

Overall, the world is slightly less accepting of migrants today than it was three years ago, according to Gallup's latest update of its Migrant Acceptance Index. Between 2016 and 2019, the global score on the index, which gauges people's acceptance of migrants based on increasing degrees of personal proximity to migrants, declined from 5.34 to 5.21.

Many of the countries leading the global downturn have been on the receiving end of the mass exodus of Venezuelans fleeing the humanitarian crisis in their country. Scores dropped more than two full points in Peru, Ecuador and Colombia, which have absorbed millions of Venezuelans since 2015. Initially, many of the migrants and refugees were welcomed in these countries, but public sentiment started to turn against them as their economies, and their health, education and social assistance programs buckled under the strain.

Scores also dropped substantially in a number of other countries where migration continues to be a polarizing subject, including European countries such as Belgium and Switzerland, where right-wing, anti-immigration parties continued to gain ground between 2016 and 2019. Notably, scores also declined in India, where controversial laws went into effect in late 2019 that provided paths to citizenship for migrants -- excluding Muslims.

The index is based on three questions that Gallup asked in 140 countries in 2016 and 2017 and updated again in 145 countries in 2019. The questions ask whether people think migrants living in their country, becoming their neighbors and marrying into their families are good things or bad things.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 20-09-30: Ökat flyktingmotstånd - kopplas till kriminalitet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

TT / AB 20-09-17:

Löfven: Alla migrationsförslag ska remitteras till sidans topp

När migrationskommitténs utredning presenterades i tisdags kunde justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) inte säga om hela betänkandet ska skickas ut på remiss, något som Miljöpartiet motsätter sig.

Men statsminister Stefan Löfven anser att hela betänkandet ska remitteras.

Det kan låta som en formell fråga, men det avgör vilka beslut riksdagen kan fatta om den nya migrationspolitiken. Kommittén lyckades inte enas om ett gemensamt betänkande, men det finns olika majoriteter för kommitténs samtliga 26 förslag.

Miljöpartiet reserverade sig mot 23 av de förslagen, framför allt mot de som innebär en skärpning av migrationspolitiken, bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel och att försörjningskrav ska gälla vid familjeåterförening samt kraven för att få permanent uppehållstillstånd.

MP har därför motsatt sig att alla förslag ska skickas ut på remiss. Enligt partiets företrädare i kommittén Annika Hirvonen Falk pågår nu samtal inom regeringen kring detta.

Löfven tydlig

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-09-15:

MP upprepar hotet: Vi var beredda att lämna till sidans topp

Morgan Johansson (S) har nu tagit emot migrationskommitténs förslag om Sveriges framtida asyllagstiftning.

Men ministern duckar frågorna om hur regeringen ska hantera den interna splittringen.

Samtidigt anser Annika Hirvonen (MP) att det finns tid att omarbeta förslagen - annars kvarstår hotet:

- Det är korrekt att vi var beredda att lämna regeringen.

Migrationskommittén, med representanter från alla åtta riksdagspartier, har under det senaste året arbetat med att utforma en ny svensk migrationslagstiftning, som ska ersätta den tillfälliga lag som infördes i samband med flyktingkrisen 2015 och som löper ut nästa sommar.

På tisdagen lämnades kommitténs betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Det är sedan tidigare känt att Socialdemokraterna står bakom samtliga 26 förslag, medan regeringspartnern Miljöpartiet endast står bakom tre av förslagen.

Under sommaren har MP suttit i tuffa interna diskussioner om huruvida partiet kan fortsätta regera med S om den strama migrationspolitiken permanentas. MP vill nu att betänkandet omarbetas innan det skickas på remiss, medan S vill remittera förslaget i dess nuvarande form.

Under en pressträff fick Morgan Johansson upprepade frågor om hur han ser på Miljöpartiets krav, men ministern undvek detaljer om hur regeringen ska hantera frågan.

- Det finns många som talar illa om Miljöpartiet i de här frågorna nu, men kom ihåg att de klarade av att ta ansvar 2015. Jag är säker på att vi kan lösa ut frågan även den här gången, säger Johansson.

Morgan Johansson: Inte hört några hot från MP

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 20-09-15: Mats Knutson: Miljöpartiet har vunnit första ronden (Extern länk)

Aida Badeli (Grön ungdom) i ETC debatt 20-09-18: Nu måste du välja, Morgan Johansson (Extern länk)

Sveriges Radio 20-09-26: Lövin: "MP beredda att kompromissa om migration" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 20-09-16:

Migrationskommittén sviker barn på flykt till sidans topp

Migrationskommittén har lagt ett förslag som syftar till att skapa en långsiktig, rättssäker, hållbar och human lagstiftning som fungerar även i framtiden - men i vems framtid? Förslaget skulle vara en katastrof för barn på flykt, något som Migrationskommittén är väl medvetna om, skriver representanter för nio ideella organisationer.

De senaste årens politiska vilja att skapa en mer restriktiv migrationspolitik saknar som regel nyanser. Detta trots att opinionen hos folket inte stöder hårdare krav för barn på flykt, vilket presenterades i en Novusundersökning i början av september. Istället är en majoritet för att barn som levt länge i Sverige ska få stanna, att humanitära skäl ska väga tungt och att familjeåterförening ska vara möjligt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Elisabeth Dahlin, barnombudsman, i Aftonbladet 20-09-14: Ska Sverige begränsa barns rätt till skydd? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bohusläningen ledare 20-09-20:

Gustav Juntti: Mer fakta behövs i migrationspolitiken till sidans topp

Tyskland tar emot 1 500 flyktingar och över 100 ensamkommande barn från det nedbrända migrantlägret på grekiska ön Lesbos. Beskedet är lika delar humanitärt och utrikespolitiskt. Fler länder måste tvingas ut på banan för att ta ansvar.

Ungefär samma ton slog EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen an under onsdagen (16/9) i sitt årliga linjetal. Hon vill skrota den så kallade Dublinförordningen, som reglerar i vilket EU-land ett asylfall ska behandlas, och ersätta den med ett system med "en stark solidaritetsmekanism" och "gemensamma strukturer för asyl och återflyttningar".

Så som i Europa, så ock i Sverige. I tisdags (15/9) överlämnade den parlamentariskt tillsatta migrationskommittén förslag till regeringen hur svensk migrationspolitik kan utvecklas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fredrik Hultman i Smålands-Posten ledare 20-09-16: Ingen hållbar migration - kommittén har misslyckats (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen blogg 20-09-21:

Migrationskommittén borde ha analyserat varför människor försätts i limbo - del 4 till sidans topp

Anna Lundberg och Sanna Vestin, på basis av Asylkommissionens skuggdirektiv

I utredningen om praktiska verkställighetshinder som lades fram 2017 visades hur lagens utformning och praxis lett till att praktiska verkställighetshinder i praktiken inte erkänns. Detta gör att människor som de facto inte kan utvisas ändå får utvisningsbeslut. De tvingas leva utanför samhället. Åtgärder har inte vidtagits trots att problemen har varit kända i många år. Problemen har istället skärpts genom domstolspraxis och Migrationsverkets ändrade rättsliga ställningstaganden. Att praktiska verkställighetshinder inte erkänns medför också att vissa personer inte beviljas den flyktingstatus som de har rätt till enligt internationella överenskommelser. Därför formulerade Asylkommissionen i sitt skuggdirektiv till den parlamentariska kommittén flera tilläggsuppdrag som rör hur limbosituationerna uppstår.

Ett specialfall av obekräftade verkställighetshinder är när barn som sökt asyl på egen hand får utvisningsbeslut som inte kan verkställas på grund av att de inte har någon som kan ta emot dem i det land de skulle utvisas till. Denna situation ledde för några år sedan normalt till ett permanent uppehållstillstånd (om inte barnets ålder ifrågasattes). Praxis för denna grupp har förskjutits steg för steg genom ändringar i Migrationsverkets riktlinjer - ändringar som inte dokumenterats eller förklarats - till den nuvarande situationen att dessa barn kan få utvisningsbeslut redan vid 14 års ålder även om de lyckats bevisa att de inte har kontakt med anhöriga. Ansvaret för att eftersöka familjemedlemmar läggs numera helt på barnet vilket gör att barnet inte får någon hjälp att få tag på anhöriga. I de fall de anhöriga omkommit eller flytt landet blir det mycket svårt för barnet att på egen hand bevisa detta. Även detta är en praxis som Migrationsverket har förändrat under de senaste åren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Asylkommissionens skuggdirektiv (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Migrationskommittén borde ha analyserat rättssäkerheten i asylproceduren - del 3 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 20-09-14:

I dag är det flyktingbarnen som sover på bar mark, i morgon kan det vara vi till sidans topp

Kristina Lindquist

Såväl EU som Sverige sitter fullkomligt handlingsförlamade efter brandkatastrofen i flyktinglägret Moria på grekiska Lesbos. Tydligen uppfattas det nu som normalt att flyktingbarn sover på marken i Europa.

En gång gick jag en utbildning i hjärt- och lungräddning. Och med tanke på hur lite jag kommer ihåg av heimlichmanövrar och kompressioner borde jag kanske hitta en ny kurs snart. En sak minns jag dock väl, att kursledaren konstaterade att den som behöver akut hjälp kanske inte alls är någon i din omedelbara närhet. Det kan vara någon du bara passerar, som är hemlös eller påverkad. "Många drar sig för att gripa in i ett sådant läge."

Berusning, smuts och sjukdom kan avskräcka en främling från att skynda sig fram - och kanske är steget också längre till att hjälpa den som uppfattas som redan utslagen, där det utsatta tillståndet blivit en normalitet. När stockholmarna öppnade sina dörrar efter terrorattacken 2017 var det ju i regel för människor som inte kunde ta sig hem från jobbet, snarare än för människor som helt saknade hem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 20-09-23:

Rädda Barnen kommenterar: Ny migrationspakt dömd att upprepa misstagen i Moria till sidans topp

Idag (23/9) lanserade EU-kommissionen en ny migrations- och asylpakt. Fem år efter krisen 2015 lever många barn fortfarande i stor utsatthet runtom i Europa.

"Medan vi välkomnar att pakten på flera sätt uppmärksammar barn är vi oroliga för att de nya förslagen kommer leda till samma situation som skapade katastrofen på Lesbos, där bränder nyligen gjorde över 12 000 människor hemlösa. Det är djupt olyckligt att EU inte har lärt sig av sina misstag." säger Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell:

Att slå ihop asyl- och återvändandeprocessen utgjorde grunden för Greklands ökända så kallade "hotspots". Förödelsen i Moria - som drev 4 000 barn ut på gatan - har visat att vi inte kan gå tillbaka till denna misslyckade politik. Nya gränsprocedurer, däribland den nya anläggningen på Lesbos, kommer leda till nya flaskhalsar, med tusentals människor inlåsta i förvar i långa perioder.

För att öka tilliten mellan medlemsstaterna är det viktigt att ländernas asylsystem håller samma höga standard när det gäller att skydda människor på flykt. Att stärka asyl- och mottagningssystemen inom EU handlar om att garantera grundläggande mänskliga rättigheter och måste ha högsta prioritet.

Vi stöttar migrations- och inrikeskommissionär Ylva Johansson i hennes strävan att förmå EU-länderna att både enas om en permanent och hållbar gemensam migrationspolitik och genomföra akuta insatser för barn som nu lever i stor utsatthet i Grekland. Vi är glada att allt fler länder ställer upp med att ta emot barn och barnfamiljer, men beklagar att Sveriges regering fortsatt utmärker sig genom att inte vilja bidra.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-09-23:

Svenska politiker splittrade om migrationsavtal till sidans topp

Screening vid gränsen, fokus på återvändande och en obligatorisk solidaritetsmekanism. EU-kommissionens olika förslag på en gemensam asylpolitik väcker blandade känslor hos svenska EU-parlamentariker och riksdagsledamöter.

EU-kommissionär Ylva Johansson har förutspått att inget medlemsland kommer att bli helt nöjt med förslaget till ny migrationspolitik. Det är en förutsägelse som tycks stämma, sett till reaktionerna från svenska politiker.

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, säger att de tagit emot förslaget med viss besvikelse. Hon tycker inte att det som föreslås är tillräckligt för att hjälpa människor på flykt. Mest oroar det snabbspår för migranter som föreslås, där personer som bedöms sakna giltiga asylskäl enklare kan avvisas redan vid EU:s gräns.

- Det hotar den rättighet som alla människor har att få en rättsäker asylprocess, en prövning om man har rätt till att söka asyl. I stället betonar Ylva Johansson och kommissionen återvändandet, det ligger i deras fokus, och det är djupt problematiskt, säger hon.

SD positivt till gränskontroll

Samtidigt är det samma förslag som andra politiker lyfter som det mest positiva.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-23: Skilda åsikter kring EU:s migrationsplaner (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-21: Tobé vill se volymmål för migrationen från EU (Extern länk)

Tomas Tobé, debattartikel i Europaportalen 20-09-21: Invandringen till EU måste minska (Extern länk)

SD i Aftonbladet 20-09-24: Migrationen till Sverige kan öka med förslaget - Låt i stället varje stat få bestämma över sin migrationslagstiftning (Extern länk)

Evin Incir (S), debattartikel i Europaportalen 20-09-21: EU behöver en kontrollerad, hållbar och säker migration (Extern länk)

Aftonbladet debatt 20-09-22: Tomas Tobé (M): Folkets vilja: Minska invandringen till EU (Extern länk)

Aftonbladet 20-09-23: Alice Bah Kunke (MP): Tobé lägger ord i munnen på folket (Extern länk)

Aftonbladet 20-09-24: Tobé: Att bevara dagens kaos ingen väg framåt, MP (Extern länk)

Malin Björk (V) i ETC 20-09-22: Ungern ska inte tillåtas styra EU:s flyktingpolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 20-09-23:

En gemensam flyktingpolitik måste vara rättssäker till sidans topp

Bränderna i Moria-lägret på den grekiska ön Lesbos där tusentals flyktingar blev utan hem visar att EU behöver ett nytt asylsystem. Att EU-kommissionen under onsdagen (23/9) presenterade ett förslag om detta är därför bra.

Flyktingpakten har dröjt. Sedan 2015 har EU-kommissionen misslyckats få igenom den två gånger. Anledningen är att Europas länder har olika erfarenhet av asylsökande. Länder i EU:s gränsområden, som Grekland, Italien, Malta, Cypern och Spanien, har under flera år behövt ta ett stort ansvar för mottagandet av asylsökande. För dem är obligatorisk omfördelning nödvändig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Rickard Olseke i Dagens Arena debatt 20-09-23: Från asylpaket till asylpakt (Extern länk)

Debattörer av annan åsikt:

Dana Pourkomeylian i Hallands Nyheter ledare 20-09-29: Johanssons migrationsförslag är en bra grund att stå på (Extern länk)

Håkan Boström i Göteborgs-Posten ledare 20-09-28: Ylva Johanssons papperstiger fixar inte EU:s migrationspolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-09-19:

S och MP oeniga om hjälp till Lesbos-migranter till sidans topp

Flyktingfrågan splittrar åter regeringspartierna, och nu gäller det om Sverige bör erbjuda sig att ta emot migranter från det nerbrunna lägret Moria på grekiska ön Lesbos.

Miljöpartiet kräver att regeringen ta initiativ till ett beslut i EU om en omfördelning av flyktingarna, något som migrationsminister Morgan Johansson (S) inte vill.

- Nu finns det ensamkommande barn som inte har något tak över huvudet, inte ens en tältduk. Det finns brist på mat, vatten, sanitet, läkemedel och vård. Vi behöver agera, säger Miljöpartiets migrationsopolitiska talesperson Annika Hirvonen.

Några EU-länder har erbjudit sig på frivillig basis att ta emot migranter från flyktinglägret Moria på ön Lesbos, som ju brann ner till grunden förra veckan, och som i ett slag ledde till att mellan 12 000 och 13 000 personer inte hade tak över huvudet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Annika Hirvonen Falk (MP) i Statsministerns frågestund om branden på Lesvos och Sveriges ansvar. Se anförande 62! (Extern länk)

Rädda Barnen 20-09-12: Barnen sover under bar himmel i katastrofens Lesbos - Sverige måste hjälpa till (Extern länk)

Unicef blogg 20-09-14: Barns rättigheter måste prioriteras efter branden i Moria (Extern länk)

Asylkommissionen blogg 20-09-17: Forskarupprop! Petition from Researchers Regarding the Fires in Moria, Lesvos! (Extern länk)

Carl Tham i Aftonbladet debatt 20-09-30: Carl Tham: Socialdemokraterna har tappat sin anständighet (Extern länk)

Asylrättscentrum podd 20-09-18: Podd: Kan Tyskland så kan vi! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-09-24:

Säg som det är - ni vill inte ta emot barnen till sidans topp

Grekiska biståndsgrupper: Att Sveriges regering skyller på lagen håller inte

Efter den katastrofala branden i flyktinglägret Moria förra veckan har utsattheten för de tiotusentals människor som sökt sig till Europa för en trygg plats blivit än värre. Flera länder ställer nu upp för att ta emot ett antal av dessa människor och akut bistå i denna humanitära kris.

Samtidigt hävdar den svenska regeringen helt felaktigt att de inte kan hjälpa till. Det är allvarligt att Sveriges regering gömmer sig bakom helt felaktiga påståenden för att undvika stå för de humanitära konsekvenserna av beslutet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bliss blogg 20-09-18:

Moria's male refugees need help just as much as anyone else till sidans topp

The recent fire that razed refugee camp Moria in Greece has left around 13,000 refugees homeless and fleeing once again-this time to an unknown destination where they hope to find safety at most, or temporary shelter at the least. While humanitarian aid organizations have scrambled to provide aid to the destitute refugees and Europe's leaders have assumed a cold and calculating approach, it seems that refugee men are being forgotten. Dorothea Hilhorst argues that all refugees, regardless of age or gender, should be helped and that the plight of young men, who are often not considered 'real' refugees, should also be highlighted.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-09-17:

Are we urging for a move to countries where people face deliberately hostile policies? till sidans topp

European countries agreed to take in people from Moria. But what will happen to them afterwards?

After the fire that destroyed Moria, countries in the European Union agreed to accept former residents of the camp which some are hailing as a gesture of European solidarity. However, the way many of these states treat people on the move already in their country raises uncomfortable questions about what awaits people once they get there.

France was one of the nations leading the call to take in unaccompanied minors, along with Germany. However, people on the move in France face a hostile, deliberate policy of "no welcome," which aims to make it difficult for people to access their right to asylum through creating conditions of poverty and constant police harassment. Many unaccompanied children, from the beaches of Calais to the streets of France's major cities, are homeless as a result of this policy. The constant expulsions in Calais, another of which took place yesterday, are another example of this policy. Even in Paris, people are forced to live in hostile conditions. "We live worse than dogs," is how people living in a camp by the Saint-Denis canal describe their situation. The people are camping by the side of a noisy highway, with no access to jobs, training including language classes, or other support. They are vulnerable to attacks by local criminals who rob them of what little possessions they have. Several people in the Saint-Denis camp have already received their asylum decisions, but not the social support they are entitled to along with them.

It was easier in Moria. At least there, I had language courses and I could do odd jobs. Here, there is nothing for us.

Will the people coming to France from Moria also be victims of the "no welcome" policy that sees them cast out into the streets once their usefulness in the headlines is over?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydöstran insändare 20-09-14:

Struntpratarna i politiken till sidans topp

Åke Stridh

Nu talas mycket om kriminella gäng och utanförskap. Vi får budskap om att vi måste ha flera poliser och strängare straff.

Fängelser ska vi bygga utomlands (KD). Troligen drivna av privata företag, betalt av svenska staten, med avtalsenliga löner men utan skatteplikt i Sverige. Det blir troligen en oerhört dyr biståndspolitik. Bygger vi fängelserna i låglöneländer kan vi till och med skapa en ny överklass. De är fångvaktare alternativ fängelseledning beroende på politisk inriktning i Sverige. Självklart måste vi göra allt för att stoppa såna dumheter.

Vi har "tagit emot" ungdomar och barn som flytt från krig, svält, förföljelse med mera. Vi har placerat barnen i kaserner med flera barn i varje "logement". Personal har gett flyktingarna mat. Ibland har de fått gå i skolan. I Sverige finns dessutom partier och rörelser som helt osmakligt påstår att dessa flyktingar fått hur mycket pengar som helst, ja till och med gratis tandvård. Med det avses förstås att det hade varit bättre om de trasiga tänderna fått ruttna sönder, orsaka infektioner och slutligen en död invandrare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 20-09-24:

"Låt ensamkommande återvända till Sverige" till sidans topp

Regeringens hantering av ensamkommande från Afghanistan liknar baltutlämningen efter andra världskriget. Låt dem som tvingats fly till andra europeiska länder få återkomma till Sverige, skriver Jan Ola Forsberg, familjefar till fem afghanska pojkar.

Två svartvita fotografier från en talibansk hemsida i Afghanistan. Den första bilden visar ett antal pojkar i 6-10-årsåldern som står i rad med ryggarna mot en mur. Förundran och kanske skräck kan utläsas av deras blickar. Vad är det som händer? Bild 2: pojkarna ligger skjutna på marken framför muren. Det var vad som hände. Bilderna togs av gärningsmännen som bevis på deras dådkraft.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-09-17:

M vill utvisa gängkriminella utan dom till sidans topp

Moderaterna presenterar idag flera nya förslag mot gängkriminalitet. Det ska bli lättare att utvisa gängkriminella och att beslagta deras egendom. Tillsammans med partiets övriga förslag på området skulle de på allvar kunna bryta gängkriminaliteten i landet, enligt partiet.

- Det här skulle ha stor effekt mot gängkriminella. Det skulle slå direkt mot deras förutsättningar att kunna fortsätta sin verksamhet i Sverige. Det här är inte bara lite mer av det gamla vanliga, det här är något helt nytt, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-09-17: Justitieministern kritisk mot att utvisa gängmedlemmar utan dom (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-09-17: Johan Forsell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna och Joakim Palmkvist, journalist på Sydsvenskan (Extern länk)

TT 20-09-17: Advokatsamfundet: Går mot polisstat (Extern länk)

TT / AB 20-09-17: Advokatsamfundet: Går mot polisstat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-09-24:

Båtmigranter väcker debatt i Storbritannien till sidans topp

Ovanligt många asylsökande har under året kommit till den brittiska sydkusten.

De asylsökande har kommit med små gummibåtar från Frankrike.

Detta är något som väckt intensiv debatt i Storbritannien detta brexitår. rapporterar vår korrespondent Daniel Alling.

Darren står denna blåsiga dag med sitt fiskespö nära det ställe på stranden i den lilla byn Kingsdown norr om staden Dover vid den Engelska Kanalen, dit flera migranter kommit i gummitbåtar den här sommaren från den franska sidan. Han säger att idag och igår har han inte sett några, bara sett gränspolisen patrullera vattnet längs stranden då och då.

- Nej, säger Darren och visar hur naturens krafter tvingat honom längre upp på stranden under dagen för sitt fiske, i det här vädret skulle jag inte vilja vara i en liten båt där ute.

Yrkesfiskaren i området, Paul Barrisman bekräftar det. Inte ens han skulle med sin fiskebåt gå ut i de besvärliga vattenförhållandena i kanalen denna dag, det är för tufft, säger han. Men annat har det varit på lugnare dagar under året här.

Paul Barrisman säger att han sett många migrantbåtar ute på kanalen i år. Han har inte plockat upp några men han har som kapten på sin båt i uppdrag att larma kustbevakningen om han ser några och det har han gjort.

I år har rekordmånga migranter har gjort den dryga tre mil långa resan i mindre gummibåtar över Engelska kanalen. Ofta utgår de från stränderna kring Calais i Frankrike och siktar på området kring de vita klipporna i Dover och då och då har de kommit just till stranden i Kingsdown även om många också plockats upp av den brittiska kustbevakningens båtar innan de kommit fram.

Hittills i år har det varit över 6300 som gjort resan jämfört med t ex drygt 1800 under hela året och kring 300 2018.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Melbourne Law School September 2020:

On Stateless Activism and True Engagement till sidans topp

In this blog entry, Haqqi Bahram, PhD candidate at Linköping University (Sweden) considers challenges faced by stateless activists in achieving real engagement within the statelessness sector. He argues that statelessness research and advocacy need to engage with stateless activists without co-opting their voices through tokenistic practices fixated on the performance of stateless 'vulnerability'.

Advocating for the rights of stateless people essentially entails working directly with those affected by unfair policies that made their statelessness possible. This engagement is indeed the starting point from which true and focused work should develop. While work in the statelessness sector is increasingly led by international institutions and civil society actors from one side, academia also plays a vital role in guiding and informing advocacy efforts. Along this continuum of actors, there are stateless activists themselves who strive to find a place where they can affect a positive change. In this post, I observe some specific challenges that stateless activists face, the tokenisation practices that inherently exist alongside their engagement with various stakeholders, including academia, and I highlight possible and necessary paths towards true engagement.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Civil Rights Defenders 20-09-22:

FN:s tortyrkommitté granskar Sverige - läs vår skuggrapport till sidans topp

I mitten av november granskas Sverige av FN:s tortyrkommitté, som bevakar hur FN:s medlemsländer lever upp till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Inför granskningen har Civil Rights Defenders skickat en skuggrapport till FN, där vi pekar på en rad kränkningar av mänskliga rättigheter som Sverige behöver åtgärda.

Varför skickar Civil Rights Defenders en skuggrapport till FN?

Vi vill uppmärksamma FN:s tortyrkommitté på vilka människorättskränkningar som finns i Sverige inom de områden som omfattas av konventionen. Vi vill även lyfta fram faktorer som varit framgångsrika. Den kritik vi lyfter rör till exempel att Sverige fortfarande inte har en bortre tidsgräns för hur länge man kan vara häktad, att personer hålls kvar i tvångsvård trots att de är färdigbehandlade och att det i en rättsprocess är svårt att få tillgång till anpassad information om man till exempel har en funktionsnedsättning. Vi lyfter även att det saknas ett människorättsbaserat arbetssätt, vilket gör att det används mer tvång än nödvändigt inom tvångsvården. Till exempel används tvångsmedicinering och bältning oftare än vad som skulle behövas.

En annan fråga som vi pekar på i rapporten är att diskrimineringslagen även ska omfatta de rättsvårdande myndigheternas beslutsfattande och verksamheter.

Hur går granskningen till?

Granskningen består av ett förhör vid FN:s högkvarter i Genève och inleds med att representanter för Sveriges regering berättar om hur Sverige lever upp till sina förpliktelser. Därefter hålls en dialog mellan kommittén och Sverige. Efter förhöret återkommer kommittén med synpunkter på hur Sverige lever upp till konventionen och ger ett antal rekommendationer kring åtgärder som behöver vidtas.

Under förhöret har även civilsamhället möjlighet att presentera sina skuggrapporter och peka på de brister som finns.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-09-22:

A young writer's memories of Moria till sidans topp

My pen won't break, but borders will

In today's feature we want to give space to the voice of a young girl from Afghanistan who speaks about her experiences. Parwana Amiri lived in Moria after reaching Lesbos in September 2019 together with her family. In the camp she had been writing about her experiences, often at night, when the other eight people she was sharing a tent with were asleep. Alarmphone has now published her first book. Moria might have burned down, but a new camp has been erected. So far there has been no change in European policy. As long as this is the case, the voices of brave people like Parwana need to be heard.

"Put yourself in our shoes! We are not safe in Moria. We didn't escape from our homelands to stay hidden and trapped. We didn't pass the borders and risk our lives to live in fear and danger.

Put yourself in our shoes! Can you live in a place, that you cannot walk alone even when you just want to go to the toilet. Can you live in a place, where there are hundreds of unaccompanied minors that no one can stop from attempting suicide. That no one can stop from drinking. [...]

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ladda ned boken från w2eu.net (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 20-09-25:

Idomeni - smärtsamt aktuell flyktingdokumentär till sidans topp

Svenske filmaren David Aronowitsch har outtröttligt gjort dokumentärer om människor på flykt och denna hans senaste blir extra aktuell när den kommer samtidigt som EU-kommissionen presenterar förslag till en hårdare migrationspolitik. Kulturnyheternas filmkritiker Sofia Olsson har sett Idomeni.

I små tält i den grekiska gränsstaden Idomeni lever en yazidisk familj bland tusentals andra flyktingar. Nadia, Nawaf och deras barn har flytt Irak efter IS folkmord på yazidier 2014 och hoppas på ett nytt liv i Tyskland. I det tillfälliga flyktinglägret framlevs en vardag i limbo, där barnen leker medan de vuxna ömsom spelar kort, ömsom pratar oavbrutet för att hantera sina sorger och sin oro.

Yasir är ensam i lägret, hans son är i Tyskland med släktingar, hans fru Khalida har varit fånge hos IS i nästan två år. Det är helt enkelt fruktansvärda livsöden och en orimlig tillvaro som David Aronowitsch dokumenterar, och han gör det med en känslighet och respekt som är imponerade. Här finns inget frossande i hemskheter, bara ett tålmodigt lyssnande. Som det brukar när det gäller Aronowitsch, som outtröttligt och med framgång skildrat människor på flykt, inte minst i animerade kortfilmer som Gömda och Slavar (med Hanna Heilborn).

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-09-25: Filmen "Idomeni" skildrar yazidier på flykt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

JRS / FMCA 20-09-23:

The latest issue of the Journal of Refugee Studies (JRS) has been published. till sidans topp

Contents of vol. 33, no. 2, June 2020 include:

Conflict resolution as cultural brokerage: how refugee leaders mediate disputes in Uganda's refugee settlements [abstract]

Layered journeys: Experiences of fragmented journeys among young Afghans in Greece and Norway [open access]

Forced Migration Magnitude and violence in international crises: 1945-2015 [free full-text]

Resilience in liminality: how resilient moves are being negotiated by asylum-seeking families in the liminal context of asylum procedures [abstract]

Causes of family separation and barriers to reunification: Syrian refugees in Jordan [abstract] [related brief]

Double-edged risk: unaccompanied minor refugees (UMRs) in Sweden and their search for safety [abstract] [ResearchGate]

Education for Humanity: higher education for refugees in resource-constrained environments through innovative technology [abstract] [ResearchGate]

Motivations to Help: Local Volunteer Humanitarians in US Refugee Resettlement [abstract]

Läs sammanfattningar och artiklar (Extern länk)

Se fler publikationer och forskning i FMCA, Forced Migration Current Awareness (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 20-09-18:

Frivillig under flyktingkrisen: "Det man sett på tv blev plötsligt på riktigt" till sidans topp

Malmöbon Simon Lundh var en av de frivilliga som ställde upp när ett stort antal människor kom över Öresundsbron under hösten 2015 för att söka asyl.

Det började med medierapporteringen om de stora mängder människor som tog sig genom Europa för att söka asyl. Simon Lundh tog sig till föreningen Kontrapunkts lokaler i Malmö, där flera asylsökanden tillfälligt stannat.

Fattade ett beslut

Egentligen hade Simon Lundh bara tänkt att stanna för att skänka hygienartiklar, som han hade hört behövdes. Men där och då beslutade han sig för att engagera sig mer regelbundet.

- Det jag såg gjorde att jag kände att det var dags att göra nånting, säger han.

Körde i egen bil

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 20-09-28:

Balter vill besöka bebisen Annys grav från andra världskriget till sidans topp

En liten bebis som dog under familjens flykt från Ösel 1944 får nu somliga att vilja besöka Fårö, dit många balter kom under andra världskriget.

Fåröbon Kerstin Blomberg ligger bakom att lilla Anny fick en gravsten i somras, mer än 75 år efter sin död.

"Jag har fått påringningar från Estland, Lettland och Litauen", säger Kerstin Blomberg som nu får visa platser där Fåröbor hjälpte flyktingar iland.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.