fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 26 april 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 20-04-26:

Fyra samtidiga utgåvor av Asylnytt efter 2 månaders paus till sidans topp

Asylnytts utgåvor för 6 mars, 24 mars, 10 april och 26 april publiceras samtidigt.

Alla Asylnytts egna referat av Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och domar från Migrationsöverdomstolen och internationella instanser från hela denna period finns samlade i denna utgåva för 26 april, som därför innehåller många praxis-notiser. Även några intressanta icke vägledande domar från migrationsdomstolar har tagits med.

Utgåvan 6 mars innehåller mycket material om våldsamheterna vid den grekiska gränsen när Turkiet slussade flyktingar dit, diskussionerna om EU:s asylpolitik och evakueringen av ensamkommande barn från Grekland.

Diskussionen om EU:s gränspolitik och rätten till asyl fortsatte i utgåvan 24 mars, liksom Sveriges val att inte delta i evakuering av barn från Grekland. I denna utgåva börjar också rapporteras också om hur coronaviruset skapar oro i förvar och flyktingförläggningar.

I utgåvan den 10 april handlar mycket om Corona. Ska flyktingar hålla avstånd - eller hållas på avstånd och spärras in? Ska asylsökande och nyanlända utvisas - eller välkomnas i vården, också som personal?

Läs dessa utgåvor:

6 mars: Våld och panik vid den grekiska gränsen (Extern länk)

24 mars: Evakuera barnen från Grekland! (Extern länk)

10 april: Flyktingarna i Corona-krisen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 20-04-16:

Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige med anledning av covid-19 till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 maj. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Nu har inreseförbudet förlängts till och med den 15 maj i enlighet med rekommendation av kommissionen.

Inreseförbudet har inte ändrats i sak. På samma sätt som tidigare gäller inreseförbudet som utgångspunkt alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Svenska medborgare omfattas inte av förbudet. Inte heller hindrar inreseförbudet resor inom EU. Därutöver finns två viktiga undantag till inreseförbudet. För det första får bland annat EU-medborgare och personer som har uppehållstillstånd i Sverige fortfarande resa in i syfte att kunna återvända till sina hem. För det andra får personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige resa in. Detta kan till exempel vara fallet för hälso- och sjukvårdspersonal, personal som transporterar varor eller personer med trängande familjeskäl.

För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen kontakta Polismyndigheten eller besök deras webbplats för mer information. Se länkar här intill.

Läs mer (Extern länk)

Justitiedepartementet 20-04-16: Frågor och svar - tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-04-21:

Asylsökande måste lära sig om Sverige till sidans topp

Nu tas ett första steg mot att införa obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande.

- Det blir obligatoriskt för alla och går inte att välja bort, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att ge Migrationsverket i uppdrag att ta fram detaljerna för hur introduktionen ska gå till.

Utgångspunkten är att den ska ges under två till tre dagar redan under den allra första tiden i landet. Det ska vara obligatoriskt för alla vuxna asylsökande, men även 15-18-åringar ska delta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-04-21:

USA/ Många frågetecken kring Trumps migrationsutspel till sidans topp

USA:s president Donald Trump twittrade sent på måndagskvällen svensk tid att han avser att stoppa alla migration till landet. Beskedet väntas tillkännages officiellt under tisdagen men många frågetecken återstår.

President Trump skriver att invandringsstoppet behövs för att skydda amerikanska jobb nu under coronakrisen. Frågan är nu vilka som kommer att omfattas av stoppet.

Invandringen är redan i dag mycket begränsad till USA sedan nya restriktioner vid gränsen mot Mexiko redan stoppar i princip alla asylsökande och för stora delar av övriga världen, däribland Schengenländerna och Kina, gäller inreseförbud.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

UNHCR 20-04-14:

Från Afghanistan/ Corona - Now is not the time to forget Afghanistan and its neighbours till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, urges greater support to Afghanistan, Pakistan and Iran in the context of the COVID-19 pandemic, warning that leaving Afghans and their host communities behind will have a far-reaching and negative impact on global efforts to fight the virus.

The coronavirus poses a very great threat to developing nations. An outbreak would put extraordinary strain on already fragile local health-care services and likely result in avoidable suffering and death.

As the race against time continues globally, UNHCR appeals to the international community to boost solidarity with all three countries, and have at this critical time to prevent a larger-scale outbreak of the coronavirus among the most vulnerable communities.

Despite persistent risks and insecurity, Afghans continue to return from both Iran and Pakistan. Tens of thousands of Afghan citizens have crossed over from Pakistan to Afghanistan since the temporary re-opening of the border last week. From Iran, while the number of Afghans nationals returning peaked at some 60,000 in March, around 1,500 individuals are currently returning every day.

Afghanistan faces the prospect of overwhelmed medical and social services, with a dramatic increase in Afghans returning home, hundreds of thousands of people living in displacement sites and rising poverty levels.

Pakistan and Iran, which host some 90 per cent of the world's 2.7 million Afghan refugees are experiencing immense strain on their health systems and economies. Lockdown measures and a sharp downturn in economic activity have left many Afghan refugees confronted with an inability to meet even their most basic needs.

For Afghan refugees in Iran and Pakistan, the impacts of COVID-19 go far beyond health. In both countries, those who are employed are commonly hired as daily labourers.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-04-14:

Från Afghanistan/ Landinformation: Säkerhetsläget i Afghanistan (version 2.0) till sidans topp

/Ur rapportens avslutande analys:/

Efter 40 år av konflikt var Afghanistan under 2019 den dödligaste508 konflikten i världen. Det gångna året har kännetecknats av intensifierat våld mellan parterna, samtidigt som betydande politiska ansträngningar pågått i syfte att nå ett genombrott i en process mot fred.

Säkerhetsutvecklingen 2019 - med fokus på provinser med högt eller markant försäm- rat konfliktläge

När det gäller säkerhetsutvecklingen i landet har det under det senaste året inte skett några avgörande förändringar i styrkeförhållandena mellan regeringssidan och upprorsgrupperna. Konfliktläget kan på ett övergripande plan alltjämt beskrivas som ett dödläge mellan parterna. Läget i flera distrikt har dock varit volatilt och i många områden har distriktskontrollen skiftat händer, om än tillfälligt.

Även om regeringssidan visat sig något mer kapabel under året är bilden komplex. Kapa- citeten att pressa tillbaka upprorsgrupperna till minskat initiativ i krigföringen är något som varit märkbart endast i vissa provinser, såsom Helmand, Nangarhar och Ghazni. I andra delar av landet har bilden sett annorlunda ut. Exempelvis har talibanrörelsen markant utökat sin aktivitet i de norra delarna av landet där tidigare relativt stabila provinser sett en starkt försäm- rad säkerhetssituation, provinserna Balkh och Takhar utgör exempel på detta. I Takhar speglas det försämrade läget framförallt genom massiva internflyktsrörelser under 2019. Även Kunduz och Baghlan är provinser i norr där läget tydligt försämrats under 2019.

Även om den nordliga provinsen Faryab såg sjunkande incidentnivåer och något minskat våld mellan parterna hör provinsen alltjämt till en av de mest konfliktdrabbade i landet.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Statslösa palestinier/ Rättslig kommentar angående statslösa från UAE, Qatar, Saudi till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar angående prövningen av statslösa som tidigare haft sin vanliga vistelseort i Förenade Arabemiraten, Qatar och Saudiarabien. Denna ersätter det tidigare SR 25/2018 men den enda skillnaden än en uppdaterad referens till ställningstagande om praktiska verkställighetshinder.

Hämta kommentaren SR 16/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Från Syrien/ Migrationsverkets analys oförändrad, personer från Hassakah får beslut till sidans topp

Migrationsverket har kommit med ett rättsligt ställningstagande om Syrien som upphäver både det föregående ställnignstagandet från augusti 2019 och beslutsstoppet för Hassakah som kom i oktober. Det nya ställningstagandet innehåller ett stycke om riskerna för kurder att återvända till Hassakah efter Turkiets intervention vilket i vissa fall kan innebära flyktingstatus. I övrigt är innehållet i stort sett oförändrat jämfört med det tidigare ställningstagandet. I provinserna Aleppo, Deir ez-Zour, Idlib, Hama, Homs och Raqqa anses situationen fortfarande så allvarlig att ingen kan skickas dit. I övriga landet utom Tartous råder väpnad konflikt men det ska göras en individuell bedömning av skyddsbehovet. Ingen kan hänvisas till myndighetsskydd. Däremot kan internflykt till Damaskus vara möjligt i "i tydliga undantagsfall". Personer som ansöker om förlängning ska inte nekas fortsatt asyl på grund av det förändrade läget, eftersom det inte anses tillräckligt stabilt. Men en person som har fått skydd på grund av oriktiga uppgifter eller som har uteslutits från flyktingstatus kan få tillståndet återkallat.

Hämta ställningstagandet SR 06/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ELENA legal update 20-04-10:

Från Ukraina/ Italy: Humanitarian protection due to deterioration of quality of life till sidans topp

The Court of Appeal of Bologna (Italy) recently granted humanitarian protection to a Ukrainian citizen from the Ternopil region, in the light of the deterioration of the quality of life in the country due to the ongoing conflict in the Donbas region.

The Ministry of Interior had contested the Tribunal's decision recognising humanitarian protection, arguing, inter alia, the inconsistency of the ruling due to the fact that the conflict was not present in the applicant's region.

However, the Court of Appeal confirmed the first instance decision, considering that, despite its geographical limitation, the conflict is having a high impact on the economy and public services of the whole county, as that the majority of the public resources are now allocated to the war effort. The Court concluded that in case of return to Ukraine, the applicant would not be able to fulfil her primary needs due to the lack of family tie and the current economic depression caused by the war. For these reasons, the appeal of the Italian Ministry of Interior was rejected.

Based on an unofficial translation by the EWLU team

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

ECRE 20-04-10:

Spanien/ 55 Jump Fence to Melilla till sidans topp

On early morning of 6 April, 55 people of a group of around 260 managed to jump the fence between Morocco and the Spanish enclave Melilla. 20 were injured. Rights organisation call for their right to request international protection and hygienic measures against Covid-19 to be put in place.

Out of 260 people who attempted to cross the border fence, 38 were rejected and returned to the Moroccan authorities, 55 crossed into Spain and the rest stayed on the Moroccan side, according to Spanish authorities. Around 20 were injured and treated by the Red Cross outside of the immigrant centre (CETI) which is under quarantine due to the coronavirus pandemic. Four of them were taken to the hospital for bone fractures and a head injury, the Red Cross reported. The Moroccan Human Rights Association reports that many of those left on the Morrocon side were wounded but returned to the nearby forests without treatment. Two Spanish officers were injured according to the Guardia Civil. Those who crossed will be transferred to an area close to V Pino, where they will undergo sanitary control, Spanish authorities said.

Spain's Interior Minister, Fernando Grande-Marlaska, announced that the "usual procedures" would be put in place, but clarified that returns were not possible as the border with Morocco remained closed. He also assured that the necessary measures will be taken to guarantee the health of citizens and immigrants.

Amnesty International stresses that their right to request international protection, adequate reception conditions and hygienic measures must be guaranteed.

The Spanish Commission for Refugee Support (CEAR) sent a letter asking the Spanish President to authorize urgent transfer and relocation of people seeking international protection and migrants in the CETI of the autonomous Spanish enclaves.

The incidence is the first major crossing of the fence since a controversial ruling by the European Court of Human Rights that found that the immediate return to Morocco of two people who crossed to Melilla did not breach the European Convention of Human Rights.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 20-04-13:

Medelhavet/ UNHCR alarm over dozens of missing migrants in Mediterranean till sidans topp

The UN refugee agency expressed alarm Sunday (12 April) about the fate of dozens of migrants whose rubber dinghies appear to have capsized after setting sail from Libya for Italy.

Two German monitors of dangerous migrant crossings reported spotting four boats in distress off the coast of Malta over the weekend.

A spokeswoman for the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) said the fate of two boats was unknown.

"We are very worried," Carlotta Sami told AFP.

"It seems that at least one boat has capsized, and there is no longer any contact with another one."

The European Union's Frontex border guard and coast guard agency declined to comment when contacted by AFP.

The coast guard authorities of Italy and Malta also did not comment on the reported shipwreck.

Germany's Sea-Watch International group said on its official Twitter account that Frontex had spotted the four rubber boats on Sunday.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-04-17:

Medelhavet/ 12 left to die and 182 stranded as EU states refuse rescue till sidans topp

Twelve people have died after a series of acts of non-assistance by EU and national authorities. Over 50 people have been pushed back to Libya and 182 remain stranded on civilian rescue vessels. The Council of Europe stresses that states should ensure rescue at sea and allow safe disembarkation during the COVID-19 crisis.

According to the Libya Office of the International Organisation for Migration (IOM) 51 people have been returned to Libyan detention centres and up to twelve have died after being left in distress at sea for several days without assistance. EU and Member States authorities reportedly failed to initiate a rescue despite being repeatedly alerted by the NGO Alarm Phone. According to the NGO, the distress case has been known to the European authorities for six days, upon aerial sighting by a Frontex asset on April 10. The boat was finally picked up by a merchant vessel in the Maltese Search & Rescue (SAR) Zone and returned to Libya by a fishing vessel. The survivors were handed over to Libyan authorities and put into Tarik Al Sikka detention centre in Tripoli, known for its inhuman conditions. Maltese authorities reportedly coordinated the push-back.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

IOM 20-04-17: Migrants missing in Libya a matter of gravest concern (Extern länk)

AYS 20-04-17: Testimonies from people trapped at sea (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-04-19:

Malta/ Maltas premiärminister utreds för dödsfall till sidans topp

Maltas premiärminister Robert Abela utreds av polisen för sitt agerande i samband med att minst fem migranter dog när de försökte ta sig från Libyen till Italien med båt.

- Jag har informerats om att polisen, på grund av anklagelsernas natur, har bett en åklagare att inleda en undersökning av försvarsmakten och mig, sade Abela i ett tv-sänt tal på fredagskvällen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-04-10:

Italien/ 150 stranded at sea as Malta and Italy declare ports "unsafe" till sidans topp

150 people are awaiting a safe port for disembarkation. Italy and Malta close ports to rescued people due to health risks. Conceding loss of control, the Libyan government declares Tripoli port unsafe.

On Monday, the rescue vessel Alan Kurdi, operated by the NGO Sea Eye, rescued a total of 150 people in two operations in international waters off the Libyan coast after being alerted by the NGO Alarm Phone. A Libyan militia hindered the first operation firing shots and causing people to jump into the water. In the second operation, an Italian supply ship already present at the location did not undertake efforts to conduct a rescue operation.

The Italian and Maltese governments have told the German foreign ministry that due to the coronavirus pandemic they will not allow the disembarkation of 150 people, even if other member states agreed to relocate them. According to Sea-Eye, the German government has advised the NGO not to conduct any further rescues and to call back its already deployed ships.

On Tuesday, the Italian government issued a decree declaring its seaports "unsafe" for the disembarkation of people rescued from boats flying a foreign flag for the duration of the health emergency due to the coronavirus pandemic. It states that Italy is currently not able to guarantee an absence of any threat to the lives of rescued people after landing in Italy. After Maltese Armed Forces rescued a group of 66 people in their Search and Rescue (SAR) zone on Thursday, Malta published a similar declaration also sent to the European Commission. Sea Eye expresses understanding for the difficult situation in Italy and is asking the German government to arrange for the immediate transfer of all persons to Germany by plane.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights Watch 20-04-09: EU/Italy: Port closures cut migrant and refugee lifeline (Extern länk)

IOM 20-04-09: Libya considers its ports unsafe for the disembarkation of migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kathimerini 20-04-13:

Grekland/ Migration minister confirms migrants gathering along Turkish coast till sidans topp

Greek Migration Minister Notis Mitarakis said on Monday that, although migrants have started gathering along the Turkish coastline opposite the islands of the eastern Aegean, there are no indications that they are infected with coronavirus, as some media reports had suggested over the weekend.

"We knew from the outset that Turkey would keep on the pressure," Mitarakis told Mega television channel. "After the initial strong reaction of Greece in Evros and the islands, we may have had a very significant drop in arrivals from the beginning of March, but we knew that at some point the influx would return and so we remain on alert," he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 20-04-21:

Grekland/ EU commission keeps asylum report on Greece secret till sidans topp

The European Commission is refusing to release a preliminary legal assessment into Greece's decision to temporarily shelve asylum applications.

Greece froze applications for a month in early March, following Turkey's failed bid to use migrants as political leverage after sending thousands to its side of its shared border with Greece.

The Greek government's unilateral action attracted widespread criticism from both civil society and the United Nations Refugee Agency (UNHCR) while the European Commission itself declined to take a stand.

The commission insisted it first needed to study the measure - a position it continues to maintain almost three weeks after Greece lifted the suspension on 1 April and in light of the current pandemic.

However, an internal note from the European Commission's legal service had already been drafted and shared with president Ursula von der Leyen shortly after Greece imposed the restrictions.

Dated 4 March, the note contains a preliminary analysis of the national measures taken by the Greek government.

On that same day, the European Commission said they were in talks with Athens to find out more details.

"We are now in dialogue with the Greek authorities to find out what exactly that is," Ylva Johansson, EU home affairs commissioner told reporters.

Margaritis Schinas, a vice-president of the commission in charge of migration, made a more blunt assessment.

"EU support will be unequivocal," he said of Greece.

Highly sensitive

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-04-17:

Östeuropa/ Slovenia plans new barriers, pushbacks and violence continue till sidans topp

On Tuesday 14 March, Slovenia announced a plan to establish 40 kilometers of fence to stop the entry of people moving though the Balkan route. According to a recent report published by the Border Violence Monitoring Network (BVMN), the situation along the borders of the Balkans is alarming.

According to Slovenian media, 40 kilometers of fence will be erected at the southern border with Croatia in the municipalities of Ko?evje and Kostel and in the western region of Primorska. Since 2015; 169 of the 670 km of border separating Slovenia from Croatia has been gradually fenced.

A report from BVMN documents that in March 2020, the pushbacks of 165 people across the region, one third of whom suffered cruel collective expulsions from Greek territory. Of particular concern to the network are also what it defines as "chain pushback" from Slovenia to Serbia with the intermediary role of Croatia.

The use of violence during pushback operations is frequent across the region. According to a testimony collected recently at the Greek bank of the Evros river: "People were forced to undress and then, eight by eight, were loaded into a boat". In Serbia, online anti-migrant propaganda is increasing social tensions and the presence of far-right patrols at the borders and inside migrant centres is well documented.

The marginalisation of asylum seekers is exacerbated by the current Covid-19 emergency. In Croatia, the Porin Centre for asylum seekers in Zagreb was fenced off to enforce the self-isolation of about 600 people living there, without proper actions to ensure social distance and basic hygiene conditions. Similar situations are reported also in Bosnia-Herzegovina, Serbia, Greece and Italy.

Due to the ongoing Covid-19 pandemic, BVMN is facing new challenges in collecting individual testimonies but working hard to maintain the contact with people and adopt new reporting strategies.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-04-16:

Malaysia/ Över 30 rohingyer döda på drivande båt till sidans topp

Minst trettio rohingya-flyktingar har omkommit ombord på en båt som tros komma från Myanmar. Den överfulla fiskebåten med nästan 400 rohingyer har drivit runt till havs i två månader. Bangladesh kustbevakning har nu hjälpt båten till land.

Den överfyllda fiskebåten har under nära två månader försökt nå Malaysia men inte lyckats eftersom landets gränser är stängda på grund av coronapandemin. En flykting ombord på båten berättade för tidningen Dhaka Tribune att man blivit avvisade från Malaysiska vatten tre gånger.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

UNHCR 20-04-16: Nearly 400 Rohingya refugees receiving assistance in medical facilities in Cox's Bazar, following two months at sea (Extern länk)

Amnesty International 20-04-16: Bangladesh: Rescued Rohingya refugees require immediate care and protection (Extern länk)

Amnesty International 20-04-17: COVID-19 no excuse to sacrifice Rohingya lives at sea (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-04-19:

USA/ Stor oro för coronaviruset i flyktinglägren mellan USA och Mexiko till sidans topp

Flera organisationer, inklusive UNHCR har varnat för allvarliga konsekvenser om coronaviruset når olika typer av flyktingläger. Samtidigt fortsätter USA, trots pandemin, tvinga latinamerikaner som söker asyl att vänta just i sådana läger på den mexikanska sidan, ofta i många månader. SVT har besökt ett läger i Matamoros där människor är oroliga för hur de ska kunna skydda sig själva och sina barn mot viruset.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio 20-04-14:

Lugnare för Migrationsverket - kan låna ut personal till sidans topp

Coronakrisen har lett till att betydligt färre asylsökande kommer till Sverige. Samtidigt har nya arbetsrutiner på Migrationsverket gjort utredningsarbetet effektivare. Och det har lett till att Migrationsverket nu kan komma att låna ut personal till andra myndigheter som är mer pressade under krisen.

- Om man säger ungefär en normalvecka så är det 400-450 asylansökningar. När det här inresestoppet infördes så fick vi en svag ökning, men det här har vi analyserat och detta är personer som reda befinner sig i Sverige som söker asyl. Och när vi tittar närmare på siffrorna, hur många det är som kommer in i landet och söker asyl, så är det en bråkdel av siffrorna, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-04-17:

Grekland/ 1000 evacuated, relocation of children started, procedures suspended till sidans topp

EU Commissioner for Home Affairs Ylva Johansson has announced the temporary evacuation of 1000 vulnerable refugees from the Greek island camps to hotels on the islands and on the mainland due to the COVID-19 crisis. UN agencies welcome the relocation of the first twelve unaccompanied children from the Greek island camps to Luxembourg with Germany set to receive 58 over the weekend. The Greek government has announced that asylum services are suspended until 15 May, and has placed its forces under high alert due to alleged gathering of people at the Greek Turkish border.

Commissioner Ylva Johansson defined the temporary evacuation of 1000 vulnerable refugees from the overcrowded Aegean island camps as "EU values in practice, even in such trying times". The Commissioner further established that it had been possible "thanks to combined efforts" of the European Commission, the UN Agencies UNHCR and IOM as well as the Greek government. The camps with a maximum capacity of 6-7000 people are currently hosting close to 40,000 under harsh conditions and exposed to increasing health risks due to the COVID-19 crisis. Two camps on the mainland have already been quarantined as a result of Corona outbreaks. The group is transferred to vacant hotels on the islands and the mainland.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-04-24:

Grekland/ Stor smittorisk för tusentals migranter i flyktingläger till sidans topp

Medan länder stänger gränser så är också flyktingar och migranter fast inne i olika läger runt om i världen.

I Grekland, på ön Lesbos, lever över 20 000 asylsökande ihopträngda i lägret Moria och vaktas av polis.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 20-04-24: Trångboddheten: En jämförelse (Extern länk)

AYS 20-04-19: Fire swallows up makeshift homes of hundreds (Extern länk)

AYS 20-04-20: Vial fire latest in line to confirm that evacuation to safety is the only solution (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-04-10:

Tyskland/ Protests in reception centre with residents exposed to COVID-19 till sidans topp

Protests are reported in a reception centre in Halberstadt, where more than 800 people have been under lockdown since Friday 27 March due to positive COVID-19 tests in the facility. The insufficient hygiene, supply of food and lack of space to ensure social distance leaves the residents extremely exposed.

After confirmed cases in the facility access to leave was suspended and exits are now controlled by security guards. The combination of limited space for physically distancing themselves, the lack of sufficient hygiene products and adequate sanitary facilities, and the lack of information in multiple languages caused alarm among residents. While the lockdown aims to prevent the virus spreading to the outside of the centre, residents inside feel unprotected. Currently there are 30 people who have been tested positive and evacuated to another facility.

The situation led to a protest last Saturday by some residents, who clashed with security guards. Around 100 refugees entered a hunger strike. Additionally, residents issued a letter demanding enough supply of food, hygiene products as well as protective gloves for all residents. Also, an immediate evacuation of elderly, people with a precondition, pregnant women and families. After a meeting between residents and the facility management, an improvement of the situation is promised.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-04-14:

Tyskland/ Coronavirus tears through German reception center till sidans topp

No protection or information for those testing negative

The epidemic has gripped a reception center for people on the move in the southern German town of Ellwangen. Out of 567 residents, 244 people tested positive for COVID-19 - almost half of the population.

The first positive test in the facility was discovered on April 2nd. Shortly after, six more people tested positive and all were immediately placed in a separate quarantine area within the facility. By April 5th, the whole facility was placed under quarantine and nobody was allowed to leave the compound anymore. The isolation order is enforced by the police.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-04-21:

Etiopien/ Unaccompanied Eritrean children at risk till sidans topp

Asylum policy changes threaten Eritreans' rights

The Ethiopian government's changes to asylum procedures for Eritreans undermines their access to asylum and denies unaccompanied children necessary protection. The Ethiopian authorities should ensure that all Eritreans have the right to apply for asylum and publicly announce changes to its asylum and camp management policies.

In late January 2020, the Ethiopian government unofficially changed its asylum policy, which for years granted all Eritrean asylum seekers refugee status as a group. Staff from Ethiopia's Agency for Refugees and Returnees Affairs (ARRA) have only registered some categories of new arrivals at the Eritrea border, excluding others, notably unaccompanied children, the United Nations and aid groups say. Ethiopia's refusal to register these asylum seekers could force them to return to abusive situations in violation of international refugee law.

"Ethiopia has long welcomed tens of thousands of Eritreans fleeing persecution each year," said Laetitia Bader, Horn of Africa director at Human Rights Watch. "With no letup in repression in Eritrea, the Ethiopian government shouldn't be denying protection to Eritrean nationals, particularly unaccompanied children."

Each year, thousands of Eritrean secondary school students, some still under 18, are conscripted into the country's abusive indefinite national service program. National service is supposed to last 18 months, but the government often extends it to well over a decade. National service hampers children's access to education and family life.

To apply for asylum and gain official refugee status, Eritreans need to register with Ethiopia's refugee agency at "collection centers" when they cross the border. After registration, many then move into 1 of 6 refugee camps, 4 in the Tigray region. A smaller number live as urban refugees. With official refugee status, Eritreans are eligible for services and protection.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 20-04-10:

Libyen/ Migrants flee as Tripoli's port shelled till sidans topp

Dozens of migrants held at Tripoli's main port since yesterday fled the facility as it was being shelled early Friday morning.

The group were among 277 people aboard a vessel returned to the capital by the Libyan coast guard, who were forced to remain at the port due to security concerns.

Roughly 200 of them were later apprehended by the authorities and transferred to two detention facilities. One is an investigation and data collection centre under the Ministry of Interior and the other is not an officially recognized facility.

The International Organization for Migration (IOM) has previously reported disappearances of migrants apprehended and detained by Libyan authorities and remains extremely concerned about the fate of those that are unaccounted for.

"We are at a breaking point," says IOM Libya Chief of Mission Federico Soda. "We have repeatedly raised the alarm over the situation in Libyan detention centres and appealed to the international community to end the return of migrants to Libya. The intensifying conflict coupled with the COVID19 crisis are putting unprecedented pressure on migrants, displaced Libyans and those trying to assist them."

IOM has consistently called for alternatives to disembarkation in Libya and the dismantling of the system of arbitrary detention.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 20-04-26:

Justerat ställningstagande från Migrationsverket om ömmande omständigheter till sidans topp

Det rättsliga ställningstagandet "angående prövning och bedömning av barns ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen", SR 36/2016, har bytts ut. Detta handlar om hur bedömningar av barns humanitära skäl ska gå till med nuvarande begränsningar enligt den tillfälliga lagen samt hur motsvarande bedömningar ska göras i ärenden om verkställighetshinder som rör barns medicinska och andra särskilda skäl. Referensnummer till ställningstaganden om verkställighet mm har uppdaterats. Endast ett stycke i texten har justerats. Det handlar om att ett uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter i grundärendet kräver att utvisning skulle bryta mot ett konventionsåtagande - men i paragrafen om verkställighetshinder finns ingen motsvarande regel. I det tidigare ställningstagandet fanns ett påpekande om att utrymmet för att ge tillstånd vid verkställighetshinder när grundärendet prövats enligt den tillfälliga lagen ändå påverkas indirekt, eftersom det krävs nya omständigheter. I det nya ställningstagandet saknas påståendet om att prövningen påverkas indirekt. Istället står att samma materiella bedömningar som tillämpades innan den tillfälliga lagen infördes ska tillämpas även fortsättningsvis i ärenden om verkställighetshinder, inklusive kravet på nya omständigheter.

Hämta det nya ställningstagandet, SR 13/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-04-17:

Nytt från Migrationsverket: 14-åringar får utvisningsbeslut till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande, SR 10/2020, om praktiska verkställighetshinder. Den viktigaste nyheten är att ensamkommande barn som inte har något ordnat mottagande i hemlandet ändå ska få utvisningsbeslut om de fyllt 14. Utvisningen verkställs när de fyllt 18.

De förändringar som skett utgår bl.a. från ett avgörande i Migrationsöverdomstolen. Domen handlade om en statslös familj vars utvisningsbeslut inte kunde verkställas, MIG 2019:4. Denna dom inleds: "Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a. praktiskt verkställighetshinder redan innan ett första beslut om utvisning har preskriberats bör tillämpas restriktivt".

(...)

Kommentar

Migrationsverket utgår från en dom i Migrationsöverdomstolen. Domen kan kritiseras i sig för bedömningen att det behövs fyra år för att avgöra om en utvisning rent praktiskt går att verkställa och att sju års vistelsetid för barn inte är något problem. Men Migrationsverkets tolkning går utöver detta när ensamkommande barn utan möjlighet att på egen hand verkställa sin utvisning ska försättas i samma otrygga situation. Till skillnad från barnen i Migrationsöverdomstolens fall kommer det ensamkommande barnet slutligen att utvisas från sin nuvarande familj, inte tillsammans med dem.

Detta är inte det enda exemplet på att lagtillämpningen förskjuts genom Migrationsverkets tolkningar och egna ställningstaganden.

(...)

Artikeln med beskrivning och FARR:s kommentar till flera rättsliga ställningstaganden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsverket om praktiska hinder: Korta tillstånd för 14-åringar utan mottagande till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om praktiska verkställighetshinder. De förändringar som skett utgår bl.a. från Migrationsöverdomstolens avgörande om en statslös familj vars utvisningsbeslut inte kunde verkställas, MIG 2019:4 Denna dom inleds: "Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a. praktiskt verkställighetshinder redan innan ett första beslut om utvisning har preskriberats bör tillämpas restriktivt". Migrationsverket drar slutsatsen att ensamkommande barn från 14 års ålder bör få utvisningsbeslut kombinerat med 12 månaders tillstånd i taget även om de saknar ordnat mottagande i hemlandet, eftersom de kommer att fylla 18 och kunna utvisas innan beslutet preskriberats. För barn under 14 kan brist på ordnat mottagande ses som bestående hinder och leda till uppehållstillstånd av ömmande omständigheter, eftersom utvisning skulle strida mot ett konventionsåtagande. Enligt det tidigare ställningstagandet skulle barn i denna situation normalt få tidsbegränsade tillstånd utan utvisningsbeslut. Dessutom förordades uppehållstillstånd av ömmande omständigheter för barn under 16. Det nya ställningstagandet innehåller vissa andra preciseringar samt ett stycke om verkställighetshinder i säkerhetsärenden. Det förra ställningstagandets omfattande lista över gällande rätt och praxis har utgått.

Hämta ställningstagandet om praktiska verkställighetshinder, SR 10/2020 (Extern länk)

Hämta ställningstagande om verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn,

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Asylnytt 20-04-26:

Nytt rättsligt ställningstagande om verkställighet för ensamkommande barn till sidans topp

Även det rättsliga ställningstagandet om verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn har bytts ut med anledning av Migrationsverkets tolkning av Migrationsöverdomstolens dom om praktiska verkställighetshinder, MIG 2019:4. Den ändring som skett är att den ungefärliga gränsen för att brist på ordnat mottagande bedöms som bestående hinder och kan ge uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter har flyttats från 16 år till 14, samt att 12-månaders tillstånden som ges då hindret inte bedöms som bestående normalt ska förenas med utvisningsbeslut. Detta ställningstagande handlar främst om ensamkommande barn som får utvisningsbeslut utan något tidsbegränsat tillstånd alls eftersom de anses ha ett ordnat mottagande (vilket medför att de inte heller omfattas av gymnasielagen). Formuleringarna kring verkställighet från den tidigare versionen kvarstår, däribland: "Vi ska fortlöpande bedöma vilka förutsättningar det finns för att kunna genomföra en verkställighet. Om det i praktiken är utsiktslöst att finna ett ordnat mottagande ska vi inte driva arbetet vidare. Vi ska i en sådan situation ta ställning till om det finns verkställighetshinder." Det framgår inte om Migrationsverket avser att verkställighetshinder med 12 månaders tillstånd skulle kunna erkännas i ökad utsträckning för denna grupp i och med att utvisningsbesluten ändå skulle kvarstå.

Hämta ställningstagandet om verkställighet av beslut för ensamkommande barn, SR 11/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Uppdaterat ställningstagande från Migrationsverket om konventionsåtaganden till sidans topp

Det rättsliga ställningstagandet "angående innebörden av svenskt konventionsåtagande och artikel 8 i Europakonventionen vid tillämpningen av 11 och 13 §§ i den tillfälliga lagen", SR 24/2016, har ersatts med ett nytt. Detta ställningstagande handlar om vilka undantag från begränsningarna i den tillfälliga lagen som skulle kunna behöva göras för att en utvisning eller nekad familjeåterförening inte ska bryta mot ett svenskt konventionsåtagande. Den ändring som skett är även här att ett stycke har införts om Migrationsverkets tolkning av Migrationsöverdomstolens dom om praktiska verkställighetshinder MIG 2019:4. Detta medför att brist på ordnat mottagande för ensamkommande barn ska bedömas som bestående hinder och ge uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter endast om barnet är yngre än 14 år. Utvisning av äldre barn som saknar ordnat mottagande anses inte bryta mot något konventionsåtagande eftersom de inte verkställs förrän ärendet preskriberats. I övrigt har hänvisningar uppdaterats till aktuella ställningstaganden om praktiska verkställighetshinder och om familjens enhet.

Hämta det rättsliga ställningstagandet, SR 12/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsöverdomstolen: Fråga om att ta över Dublin-ärende kan inte överklagas till sidans topp

En man som sökte asyl i Grekland informerade de grekiska myndigheterna om att hans hustru fanns i Sverige och hade fått asyl här. Grekiska myndigheter skickade då en förfrågan till Sverige om att ta över mannens asylärende. Migrationsverket svarade nej. Parets ombud i Sverige överklagade och yrkade samtidigt på att överklagan måste vara möjlig genom EU-rättens krav på tillgång till ett effektivt rättsmedel. Migrationsdomstolen avvisade överklagan med motivering att det som går att överklaga är ett överföringsbeslut och något sådant fanns ännu inte. Ombudet överklagade igen och uppmanade Migrationsöverdomstolen att be EU-domstolen om ett förhandsavgörande. Migrationsöverdomstolen tog istället upp saken till omedelbart avgörande och beslutade om avslag. Sveriges vägran att samtycka till överföring kan enligt Migrationsöverdomstolen inte överklagas. Domen är vägledande. Målnummer 14005-19, MIG 2020:4

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsöverdomstolen: Överklagan som lämnats sent till fel instans tas inte upp till sidans topp

En familj hade fått avslag på en ansökan och överklagade till migrationsdomstol. Domstolen avslog överklagan. Familjemedlemmarna överklagade denna dom i en skrivelse som de personligen lämnade in till Migrationsverkets handläggare, som lovade vidarebefordra till domstolen. Detta skedde sista dagen av tidsfristen för att överklaga. Överklagan avvisades som för sent inkommen. Detta beslut överklagades. Migrationsöverdomstolen klargör att det ska gå att återställa försutten tid om ett överklagande lämnas till fel myndighet och sedan inte vidarebefordrats. Men för att detta ska gälla måste det vara någorlunda tydligt vad ärendet rör sig om och det måste finnas tid för vidarebefordran. I det här fallet fanns ingen realistisk möjlighet för Migrationsverket att sända överklagandet till domstolen så att det kom fram i rätt tid. Därför har familjen inte någon giltig ursäkt och begäran om återställande av försutten tid avslås. Källa Kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsöverdomstolen: Muntlig förhandling ska hållas om trovärdighet ifrågasätts till sidans topp

En kvinna från El Salvador sökte asyl och berättade om förföljelse, hot och utpressning från kriminella gäng. Migrationsverket bedömde hennes berättelse som tillförlitlig genom att hon lämnat en detaljerad och kronologiskt sammanhängande berättelse som föreföll självupplevd och att uppgifterna hade stöd i landinformation. Hon fick ändå avslag på grund av möjligheten till myndighetsskydd i hemlandet. Eftersom trovärdigheten inte var ifrågasatt begärde kvinnan inte muntlig förhandling i domstolen, men hon åberopade rapporter till stöd för att hon inte kan få skydd av myndigheterna. Men migrationsdomstolen gjorde en helt annan bedömning än Migrationsverket. Enligt domstolen var berättelsen på en rad punkter inte tillförlitlig och stod i strid med landinformation. Därför behövde frågan om myndighetsskydd inte ens behandlas. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att migrationsdomstolen borde ha kallat till muntlig förhandling om tillförlitligheten var ifrågasatt. Migrationsöverdomstolen påpekar också att migrationsdomstolen inte har redovisat vilken landinformation som den stöder sig på. På grund av bristerna i handläggningen undanröjs domen och målet återvisas till migrationsdomstolen för ny handläggning. Källa kammarrätten i Stockholm

Hämta domen i mål nr UM 20231-19 från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsöverdomstolen: Domstol får inhibera utvisning medan förlängning prövas till sidans topp

Målet gäller en person som först har haft ett verkställbart utvisningsbeslut och därefter uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket beslutade om inhibition medan förlängningsansökan behandlas, vilket gör att inte utvisningsbeslutet kan verkställas under tiden. Migrationsverket avslog ansökan. Personen överklagade och begärde fortsatt inhibition. Migrationsdomstolen avslog begäran om inhibition, med motivering att det finns en paragraf i begränsningslagen som tillåter beslut om inhibition under prövning av förstagångsansökningar enligt gymnasielagen, men ingen motsvarande paragraf för förlängningsansökningar. Migrationsöverdomstolen påpekar att om det inte finns någon regel i en speciallag så gäller förvaltningsprocesslagen. Migrationsöverdomstolen väger också in syftet med bestämmelserna och kommer fram till att lagstiftaren inte kan ha eftersträvat att utvisningsbeslut ska kunna verkställas innan frågan om förlängt uppehållstillstånd är avgjord. Därför återförvisas ärendet till migrationsdomstolen. Källa Kammarrätten i Stockholm, MIG 2020:7, mäl nr UM 914-20

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsverket uppdaterar om förlängning av tillstånd efter beslut om utvisning till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd när det finns gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning. Ställningstagandet ersätter ställningstagandet SR 36/2019. En skillnad är att det nya ställningstagandet hänvisar till domen MIG 2019:4 från Migrationsöverdomstolen om hur tidsbegränsade praktiska verkställighetshinder ska utredas. Av den domen framgår också att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt Utlänningslagen 5 kap 11 § kan förlängas med stöd av samma paragraf. Detta tillämpades av Migrationsverket redan enligt det förra ställningstagandet. Det nya ställningstagandet tar även upp hantering av tidsfrist för frivillig avresa och återreseförbud då ett uppehållstillstånd enligt 5 kap 11 § löper ut men kan förlängas. Normalsituationen är att när det redan finns gällande beslut om avvisning eller utvisning så tas inte något nytt beslut om avlägsnande och då blir det inte heller några nya beslut om tid för frivillig avresa eller återreseförbud. Det finns undantag som behandlas i detta avsnitt.

Hämta det nya ställningstagandet SR 15/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-04-14:

Kritik mot asylutredningar på distans till sidans topp

Migrationsverket jobbar mer på distans för att minska risken för spridning av coronaviruset. Nu ifrågasätts rättssäkerheten.

Migrationsverkets omställning till att jobba mer på distans och via digitala kanaler har ökat myndighetens effektivitet. Men det höjs också kritiska röster mot att myndigheten nu gör fler asylutredningar över telefon eller videolänk, istället för att hålla muntliga förhandlingar på plats.

- En asylutredning handlar väldigt mycket om att förmedla en känsla, att kunna berätta på ett självupplevt sätt om vad man har varit med om, om de rädslor som finns, om den förföljelse eller skyddsgrundande behandling som man råkat ut för. Och det kan man så att säga inte avgöra över en telefonintervju, säger juristen Ariel Sadoon.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-04-22:

Kroatien/ AIDA 2019 update: Croatia till sidans topp

The updated Country Report on Croatia documents the main developments in the area of asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection in 2019.

Access to territory and situation at Croatian border

It sheds light in particular on the situation at the Croatian border where push backs and violent police practices have been documented, affecting several thousands of persons. Overall, the Ministry of Interior stated that, from January to September 2019, it had prevented 9,487 people in their attempt to illegally cross the border, which marks a significant increase of 200% compared to the same period in 2018. This strict border regime limits access to the territory and to the asylum procedure. It puts individuals at risk of serious human rights violations, including vulnerable groups, and is particularly worrying in light of the level of violence that has been reported, involving incidents of torture, shootings, accidents and deaths of migrants in certain cases. The situation at the border is being heavily criticised by a variety of national and international organisations and is under particular scrutiny in the context of Croatia's accession to Schengen.

Asylum procedure and reception conditions

Other developments relevant to the asylum procedure include inter alia the re-structuring of the determining authority, concerns regarding the length of appeal procedures as well as the Constitutional Court's ruling highlighting the importance of thoroughly examining individual circumstances in subsequent applications.

As regards reception, the living conditions in the Reception Centre in Zagreb have significantly improved following renovations. These were carried out, however, because the local population voiced strong opposition against the creation of a new Reception Centre near Petrinja, in Mala Gorica, as was initially planned in 2018. Hate speech and discrimination has been reported as a growing issue in Croatia in 2019.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-04-16:

Polen/ AIDA 2019 update: Poland till sidans topp

The updated Country Report on Poland provides a detailed overview of the main developments in the area of asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection in 2019.

Asylum procedure

Access to the territory and to the asylum procedure at the border in Terespol remains one of the main challenges in 2019, with about 4,378 persons being refused entry there. While civil society organisations and other actors continue to document unlawful practices and incidents occurring at the border, the Polish government denies any allegations in this regard. Moreover, there is still no border procedure in Poland, but the bill that had been presented in 2017 with the aim to introduce such a procedure has been updated in 2019. The latter also provides for the adoption of a list of safe countries of origin and safe third countries. Several NGOs raised concerns and commented on the bill, which was still under discussion as of February 2020.

Other issues reported during the asylum procedure relate to improper interpretation, for which asylum seekers are sometimes being held responsible, as well as issues in the recording of interviews. Despite the new call for proposal for funding possibilities which finally opened to NGOs in 2019 after three years of suspension, access to legal assistance remains severely limited in practice.

The main development in 2019 concerns onward appeals to the Administrative Courts, as the latter have started to suspend the enforcement of negative decisions during appeal proceedings, thus protecting applicants against refoulement during this time. The Supreme Administrative Court also issued judgements in 2019 in which the suspensive effect was upheld.

Reception conditions

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-04-24:

Österrike/ Will Austria be deporting to Serbia? till sidans topp

A secret agreement signed between Austria and Serbia a year ago, on April 24, 2019, has caused some excitement in Austria in recent days as details only became public knowledge through a parliamentary inquiry which was answered by the Interior Minister Karl Nehammer. The agreement allows Austria to send refugees whose asylum applications were turned down in Austria to Serbia if "sufficient connection to Serbia" can be established, independent of their country of origin.

This means, any refugees who came through Serbia along the Balkan route and cannot be deported back to their countries of origin, can now be sent to Serbia where they are supposed to be held in open camps more or less indefinitely.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 20-04-26:

FN-kommitté förbjuder Marocko att utvisa terroristanklagade som riskerar tortyr till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har i två fall tillhållit Marocko att inte verkställa utlämningar av personer som anklagats för terrorism. Det ena fallet gäller en regimkritisk journalist från Egypten som delvis bedrev sin verksamhet från Marocko. Han anklagades för förfalskning och riskerade ett livstidsstraff i Egypten. Han dömdes till tre månaders fängelse i Marocko men sattes ändå i förvar för utlämning. CAT fäller Marocko både för beslutet att lämna ut mannen trots att tortyr används systematiskt i Egypten och för att han hållts flera år i isolering utan tillgång till läkarvård mm. Det andra fallet gäller en lärare från Turkiet som hade flyttat till Marocko för att undgå utrensningarna av lärare misstänkta för anknytning till Gülenrörelsen. Turkiet hade därefter begärt honom utlämnad. CAT har redan i flera fall förbjudit Marocko att lämna ut personer på grund av sådana anklagelser, eftersom användningen av tortyr i Turkiet är utbredd efter försöket till statskupp 2016. Samma beslut togs i det här fallet. I båda fallen kritiserar CAT Marocko för att risken för tortyr inte utretts. Marockos förklaring till detta är att personerna begärts utlämnade för kriminella, icke-politiska handlingar.

Communication no 782/2016, rörande utlämning till Egypten (Extern länk)

Communication No. 826/2017, rörande utlämning till Turkiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Nya misstankar efter brottmål hindrar inte utvisning till Ryssland enligt CAT till sidans topp

En man från Tjetjenien i Ryssland hade i tidigare asylprocedur inte lyckats övertyga myndigheterna i Sverige om att han var hotad i Ryssland på grund av sin fars anknytnng till den förre presidenten. Det fanns motstridigheter och bland annat hade mannens famlij besökt hemlandet flera gånger. Senare har hans hustru och barn fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av ömmande omständigheter. Mannen uteslöts då på grund av misstankar om grova brott. Efter att mannen dömts till fängelse och avtjänat straffet togs han direkt i förvar för utvisning. Han hävdade då att det tillkommit nya omständigheter som gjorde att han skulle uppmärksammas och riskera tortyr i Ryssland. En sådan omständighet var att Ryssland skulle kunna koppla ihop honom med en annan person som dömts i samma rättegång. Sverige hade nekat utlämning av denne på grund av att han som regimfiende riskerar förföljelse. En annan omständighet var att den nuvarande presidenten i Tjetjenien, Ramzan Kadyrov, i en video från 2015 hade pekat ut mannens far med ett uttalande om att han "tidigare dödat sådana människor". CAT följer ändå Sveriges bedömning och anser inte att mannen bevisat att han riskerar tortyr.

Communication no. 860/2018, T.M. v Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Tortyrkommittén: Berättelse om våldtäkt som lämnats efter flera år inte trovärdig till sidans topp

En kvinna från Elfenbenskusten sökte asyl i Nederländerna. Hennes man var aktiv i oppositionen och hade hämtats nattetid. Vid samma tillfälle greps kvinnan och blev kvar i fängelse i fyra år under förfärliga förhållanden. Enligt anmälan till FN:s kommitté mot tortyr, CAT, hade hon blivit misshandlad och våldtagen flera gånger i veckan. Hon flydde genom att en vän hade mutat en vakt. I Nederländerna hade hon beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som alla asylsökande från Elfenbenskusten, på grund av inbördeskriget. Mot slutet av tillståndet fick kvinnan kontakt med sina barn och påbörjade familjeåterförening. Denna lyckades dock inte, eftersom kvinnans uppehållstillstånd drogs in på grund av det förbättrade läget i hemlandet. Nu krävdes personliga asylskäl för att få stanna. I den första proceduren hade kvinnan inte nämnt alla omständigheter, bland annat inte våldtäkterna. Hon hade enligt Nederländerna lämnat motstridiga uppgifter om gripandet och kunde inte redogöra för hur fängelset såg ut eller hur flykten gått till. Med hjälp av läkarintyg om hennes skador och psykiska tillstånd som kunde orsaka bristerna fick hon rätt i domstol, men detta drogs tillbaka i högsta instans. Därefter vände hon sig till CAT. CAT väger dock in Nederländernas argument mot trovärdigheten som gäller centrala punkter i berättelsen. CAT konstaterar också att även om våldtäkterna skett så finns inga bevis för att kvinnan riskerar att utsättas i framtiden.

Communication no. 863/2018, X v. Netherlands (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Många nedlagda ärenden vid senaste sessionen med FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

De flesta beslut som publicerats från FN:s kommitté mot tortyr, CAT, sessionen november-december 2019, gäller ärenden som avbrutits utan bedömning i sak. En anmälan mot Schweiz lades ner då personen beviljats ny prövning, och i ett par fall som berörde Sverige berodde nedläggningen på att ärendet hunnit preskriberats. (I dessa fall påpekar kommittén att personerna får återkomma om de åter riskerar utvisning). En man från Indien som sökt asyl i Kanada hävdade att han redan utsatts för tortyr efter terroristanklagelser, men myndigheterna i Kanada ansåg inte berättelsen trovärdig. CAT går inte in på den bedömningen eftersom mannen inte hade fullföljt sin ansökan om verkställighetshinder (pre-removal risk assessment) och ansökan prövas därför inte i sak. Annars är den vanligaste orsaken till nedläggning att kommittén under handläggningen förlorat kontakt med den klagande. Flera avbrutna ärenden gäller utvisningar från Australien till Sri Lanka. Två ärenden rörande sådana utvisningar har dock behandlats i sak, men i båda fallen ansåg FN-kommittén att personerna inte lyckats visa en personlig risk utöver mer eller mindre avlägsen koppling till den tidigare motståndsrörelsen via släktingar.

Sök alla ärenden från FN:s kommitté mot tortyr (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Snabbavvisning till Marocko tillåten enligt Europadomstolens Grand Chamber till sidans topp

Målet (som refererades på engelska från ELENA legal update i Asylnytt utgåva 25 januari) gäller två personer från Mali och Elfenbenskusten. Båda ingick i en grupp om ca 600 personer som attackerade gränsstängslet mellan Marocko och Spanien. De två var bland dem som lyckades ta sig över men de lämnades omedelbart över till marockanska myndigheter av den spanska gränspolisen. De hade inte tillfrågats om sina skäl eller ens identifierat sig. De hävdar att det var fråga om en otillåten kollektiv utvisning, utan möjlighet att överklaga. Europadomstolen har i sin första dom fällt Spanien på båda punkterna. Men i den stora kammaren blir utgången att Spanien får rätt. Domstolen anser att personerna hade en möjlighet att söka asyl eller visum vid gränsstationen. Genom att istället ta sig in illegalt hade de försatt sig själva i en olaglig situation. Detta ledde också till att de inte fick en rättslig prövning. Domen som kom den 13 februari har väckt en del internationell debatt.

Case of N.D. and N.T. v. Spain, Applications nos. 8675/15 and 8697/15 (Extern länk)

Den föregående domen, från oktober 2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Sikher från Afghanistan kan utvisas enligt Europadomstolen till sidans topp

Två barnfamiljer sökte asyl i Nederländerna främst på grund av förföljelse de upplevt och kunde förvänta sig i framtiden som sikher i Kabul. En viktig del var att barnen inte kunde gå i skolan, enligt föräldrarna. De fick avslag bland annat på grund av trovärdighetsbrister. De kunde inte visa att de faktiskt lämnat Afghanistan nyligen. Familjerna hävdade att oavsett så bör sikher inte utvisas som det är nu i Kabul. Vid en andra ansökan beviljades de inte en full prövning. UNHCR Nederländerna yttrade i ärendet bland annat att asylbedömningen är framåtsyftande, dvs det spelar ingen roll om familjerna var i Afghanistan nyss. De säger också att sikher enligt Nederländernas riktlinjer inte borde behöva bevisa individuell förföljelse utöver gruppens sårbarhet. Europadomstolen anser dock att sikherna har visst stöd, det finns till exempel en statligt stödd skola i Kabul. Domstolen påpekar att UNHCR:s officiella riktlinjer inte räknar sikherna till dem som behöver skydd oavsett individuella skäl. Vidare anser domstolen att de individuella skäl som framförts inte når upp till brott mot artikel 3. Tre ledamöter har en skiljaktig mening i avseendet att de anser att den prövningen borde gjorts nationellt men att familjerna inte fått en fullständig prövning i Nederländerna.

Case of A.S.N. and Others v. the Netherlands, Applications nos. 68377/17 and 530/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

EU-domstolen: Familjeåterförening får inte nekas utan att beroendet bedöms till sidans topp

Enligt spansk lag har en tredjelandsmedborgare som är gift med en spansk medborgare en härledd uppehållsrätt i Spanien även om den spanska medborgaren inte har utnyttjat sin rörlighet inom EU, dvs varit bosatt i en annan medlemsstat. Det finns dock ett försörjningskrav. Dessutom innehåller spansk lag en skyldighet för makar att leva tillsammans. En medborgare som inte har råd att försörja maken skulle därför kunna bli skyldig att lämna EU-området. En spansk domstol har frågat EU-domstolen om detta skulle bryta mot EU-stadgan. Domstolen frågade också om ett försörjningskrav får tillämpas så att uppehållsrätt nekas automatiskt utan prövning av beroendeförhållandet mellan makarna. EU-domstolen påpekar i sitt svar att en medlemsstat inte kan ha lagar som tvingar en medborgare att lämna området. Dessutom förutsätts vuxna i princip kunna leva oberoende av sina familjemedlemmar. EU-domstolens svar på fråga 2 är att staten inte får avslå en ansökan om familjeåterförening enbart på grund av försörjningskrav utan att undersöka om beroendeförhållandet är så starkt att detta skulle leda till att EU-medborgaren tvingas lämna unionen. Men svaret på fråga 1 är att ett så starkt beroendeförhållande inte kan anses föreligga enbart för att medlemsstatens lagstiftning gör makarna skyldiga att leva tillsammans.

EU-domstolen, mål C-836/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

ECHR: Slovakiens snabbprocess för 19 afghaner var inte "kollektiv utvisning" till sidans topp

Målet handlar om 19 personer av en grupp om 32 från Afghanistan som tog sig in i Slovakien i en lastbil. De intervjuades av polis med hjälp av en enda tolk. Tolv personer sökte asyl och fördes till ett mottagningscenter och en togs till läkarundersökning. De återstående 19 skickades snabbt tillbaka till Ukraina. De hävdar att de utsatts för kollektiv utvisning. Alla polisens intervjuer registrerades som exakt tio minuter långa - men med överlappande tider. Utskrifterna är i stort identiska och visar att de 19 lämnat hemlandet av ekonomiska skäl. Personerna finns idag utspridda i hemlandet, i Ukraina och runtom i Europa där flera är asylsökande i andra EU-länder. Ombudet har hållit kontakt via internet, men Europadomstolen accepterade inte fullmakt för dem som enbart haft kontakt i en facebookgrupp. Några hade försvunnit och två dragit tillbaka ansökan. Formellt rörde målet därför sju personer. Enligt dem har gruppintervjuer skett, det har inte funnits utrymme att lägga fram skäl, de har tvingats underteckna papper på slovakiska etc. Europadomstolen konstaterar ändå att de intervjuats var och en, även om frågorna var standardiserade och svaren likartade. De tretton personer som anförde asylskäl utvisades inte på samma sätt. Slovakien har alltså inte brutit mot konventionens förbud mot kollektiv utvisning. Tre domare var skiljaktiga och hävdar att de 19 inte prövats individuellt samt att de - till skillnad från personerna i målet N.D och N.T. mot Spanien - inte haft tillgång till någon legal inresa.

Application no. 24917/15, case of Asady and Others v. Slovakia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

EU-domstolens generaladvokat om rätten till muntlighet vid avvisning inom EU till sidans topp

En person från Eritrea som sökte asyl i Tyskland trots att han redan hade skydd i Italien (i annan identitet). Han fick avslag utan prövning i sak. Beslutet togs utan någon muntlig behandling av ärendet. En domstol i Tyskland har bett EU-domstolen om förhandsavgörande bland annat med frågan om listan över undantag från kravet på muntlighet i asylprocedurdirektivet är uttömmande. En annan fråga är om utebliven muntlighet gör att ett beslut om att sakpröva ett ärende ska upphävas och om det spelar någon roll ifall personen har haft möjlighet att argumentera mot beslutet och beslutet inte skulle ha blivit annorlunda efter att dessa argument vägts in. Generaladvokatens förslag till svar är att listan över undantag är uttömmande; staterna får inte lägga till fler. När det gäller konsekvensen av bristen på muntlighet är förslaget till svar att om inte domstolen kan garantera en fullständig intervju som uppfyller alla krav enligt asylprocedurdirektivet så ska beslutet upphävas och saken återförvisas för ett nytt beslut. De slutliga svaren kommer att avges av EU-domstolen.

EU-domstolen, förslag till avgörande i mål C-517/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

EU:s generaladvokat: Barn bör få återförenas även om de fyllt 18 under väntetid till sidans topp

Tre ärenden som en belgisk domstol har lämnat in till EU-domstolen för förhandsavgörande rör minderåriga som ansökt om familjeåterförening men som hunnit fylla 18 medan deras ärenden behandlats (en procedur som med överklaganden pågått i sex år). Generaladvokaten jämför med situationen att föräldrar söker om återförening med ett barn som har flyktingstatus och var minderårigt vid asylansökan. EU-domstolen har redan slagit fast att i den situationen ska ansökan behandlas som för en minderårig, även om det är tillåtet att kräva att ansökan görs inom en viss tidsgräns efter att barnet fått uppehållstillstånd. Generaladvokaten föreslår att EU-domstolen ska besvara frågan om barns återförening med förälder på samma sätt, dvs att åldern vid ansökan ska vara avgörande. Advokaten påpekar att utfallet får inte vara beroende av att ett ärende drar ut på tiden utan att den sökande kan påverka det, och att även rätten att överklaga ska vara reell. Advokatens förslag är ett underlag när EU-domstolen ska behandla frågan.

EU-domstolen, förslag till avgörande i mål C-133/19, C-136/19 och C-137/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska yle 20-04-22:

Avvisade irakiern Alis dödsattest var förfalskad enligt CKP till sidans topp

- varken Flyktingrådgivningen eller Europeiska människorättsdomstolen misstänkte förfalskade dokument

Irakiern Ali fick inte asyl i Finland och återvände till Irak, men tre veckor senare mördades han. Nu tror Centralkriminalpolisen ändå att Ali lever och att hans dödsattest var förfalskad.

Centralkriminalpolisen berättade igår onsdag att de har inlett en förundersökning om ett misstänkt fall av grovt bedrägeri och en grov förfalskning. CKP har anhållit en person i Nyland och flera personer har förhörts.

- Förhören fortsätter som bäst. Jag måste fatta beslut om jag ska yrka på häktning före klockan 12 i morgon (fredag), säger kriminalkommissarie Jan Aarnisalo på CKP.

Irakiern har i medierna kallats Ali. Han kom till Finland 2015 tillsammans med två av sina barn, Noor och Mustafa.

I Svenska Yles dokumentär "Den sökande gråter" berättar Ali om sitt jobb som polis i Irak.

Han jobbade med att utreda korruption och brott mot mänskliga rättigheter. Han berättade att om man sköter sitt jobb på rätt sätt i Irak får man många fiender.

Ali nekades ändå asyl i Finland och återvände till Irak hösten 2017. Enligt dottern Noor sköts han ihjäl i Bagdad tre veckor senare. Alis pappa ska ha identifierat honom på sjukhuset.

Flyktingrådgivningen: "Ingen orsak att ifrågasätta sanningen"

Alis dotter Noor har berättat att hon fick faderns dödsattest från ett sjukhus i Bagdad.

Noor fick sedan hjälp av Flyktingrådgivningen att överklaga Migrationsverkets nekande asylbeslut till Europeiska människorättsdomstolen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Centralkriminalpolisen (Finland) 20-04-22: CKP har inlett en förundersökning i ett ärende som ledde till att Europadomstolen gav en fällande dom (Extern länk)

Svenska yle 20-04-24: Kvinna häktad - misstänks ha förfalskat dödsattest i fallet Ali (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsöverdomstolen: Tidigare arbetstillstånd hindrar spårbyte efter asylansökan till sidans topp

En person hade haft arbetstillstånd men inte fått det förlängt på grund av att villkoren inte varit uppfyllda. Han sökte då asyl och var kvar i Sverige medan asylansökan prövades. Efter att ha fått avslag ansökte han om spårbyte till arbetstillstånd. Migrationsverket tillämpade då principerna för förlängning av arbetstillstånd istället för reglerna om spårbyte och avslog. Migrationsdomstolen behandlade ärendet på samma sätt. Migrationsöverdomstolen gör inte den tolkningen utan behandlar saken utifrån reglerna för spårbyte. Men denna bestämmelse är fakultativ (dvs den är inte tvingande). Enligt förarbetena är syftet med bestämmelsen att en asylsökande som påbörjat sin etablering på arbetsmarknaden inte ska behöva lämna landet för att ansöka om arbetstillstånd viket annars är huvudregel. Enligt Migrationsöverdomstolen hade lagstiftarna knappast förutsett situationen att någon redan haft arbetstillstånd i flera år och sedan sökt asyl. Personen i det här fallet tillhör inte den avsedda personkretsen och ska därför inte beviljas undantag från huvudregeln. Källa kammarrätten i Stockholm, MIG 2020:5, mål nr UM 9904-19.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsöverdomstolen: Avslag står fast trots att det grundats på upphävt beslut till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har i ett tidigare mål beviljat resning för en person som nekats uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen". Personen var 17 år gammal när han fick sitt första utvisningsbeslut av Migrationsverket. På grund av hur ärendet hanterats upphävdes Migrationsverkets beslut och ärendet återförvisades. När han fick ett nytt "första" beslut var han 18. Han fick ändå avslag om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen eftersom han var 17 vid första beslutet. Detta var enligt Migrationsöverdomstolen en felaktig rättstillämpning eftersom det första beslutet var upphävt och inte ska ha någon rättsverkan. Personen beviljades resning och saken återförvisades till domstolen. I det mål som nu behandlats hade personen väntat mindre än 15 månader när han fick sitt första beslut. Målet återförvisades till Migrationsverket beroende på att personen kommit med nya uppgifter i ärendet. När han fick ett nytt beslut av Migrationsverket hade det gått mer än 15 månader och han kunde omfattats av gymnasielagen, men han fick ändå avslag. Nu när han har begärt resning så beviljades inte detta, trots att det första beslutet var upphävt. Migrationsöverdomstolen skriver att avslaget "inte är grundat på en uppenbart felaktig rättstillämpning". Det framgår inte om bedömningen skiljer sig för att orsaken till upphävningen inte var densamma eller om det finns något annat skäl.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsdomstol: Utvisning till säkert land efter etablering kan strida mot privatlivet till sidans topp

En kvinna från Syrien som fått uppehållstillstånd i Sverige som alternativt skyddsbehövande ansökte om förlängning. Det hade då framkommit att kvinnan hade beviljats medborgarskap i Armenien strax före ankomsten till Sverige. Medborgarskap har beviljats på grund av kvinnans etnicitet och utan att hon varit Armenien. Hon har förklarat att hon ansökt om armeniskt pass för att kunna arbeta i något annat land. Migrationsverket ansåg att kvinnan genom sitt medborgarskap hade rätt till skydd i Armenien. Hennes alternativa skyddsstatus drogs in och förlängning av uppehållstillståndet nekades. Kvinnan hävdar att hon har skyddskäl på grund av kön i Armenien och att hon har rätt till uppehållstillstånd på grund av sitt familjeliv och privatliv i Sverige, i enlighet med Europakonventionen. Migrationsdomstolen anser inte att hon har skyddsbehov, eller att det finns något sådant beroendeförhållande till föräldrar och syskon i Sverige som konstituerar familjeliv. Däremot anser domstolen att kvinnan har etablerat ett privatliv och att det inte skulle vara proportionerligt att utvisa henne till ett för henne främmande land. Domen är inte vägledande. Källa: Förvaltningsrätten i Stockholm

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsdomstol: Hedersrelaterat hot från släktingar kan finnas i hela Afghanistan till sidans topp

Ett par med två barn har sökt asyl i Sverige. De är medborgare i Afghanistan men har bott större delen av sina liv i Iran. Det finns en hotbild från kvinnans släktingar i Afghanistan beroende på att deras äktenskap ses som otillåtet. Migrationsverket har bedömt berättelsen som sannolik, men gav ändå avslag eftersom hotbilden bara fanns i de områden där släktingarna bor. Eftersom familjen bott i Iran prövas skyddsbehovet mot hela landet. Någon internflyktsbedömning behövde därför inte göras, enligt Migrationsverket. Paret anförde att deras släktingar bor utspridda i Afghanistan. Domstolen refererar landinformation om behovet av ett socialt nätverk för att klara sig. Eftersom familjen har bott i Iran och hoten kommer från släktingar så saknar familjen nätverk, enligt domstolen. Domstolen påpekar att även om internflykt inte blir aktuellt, så är situationen för en barnfamilj som återvänder utan nätverk densamma som för en familj som flyr internt. På grund av detta och att släktingarna kan få kännedom om återvändandet så upphäver domstolen utvisningen och beviljar familjemedlemmarna flyktingstatus och permanenta uppehållstillstånd. Källa: Förvaltningsrätten i Göteborg

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsdomstol: Kurd som bott i Al Tasch-lägret i Irak ska inte utvisas till Iran till sidans topp

En man som är uppvuxen i Al Tash-lägret i Irak sökte asyl och hävdade att han riskerar förföljelse i Iran på grund av politisk uppfattning och aktiviteter i Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI). Hans föräldrar kom till detta läger när de tvingades fly Iran på grund av sin politiska aktivitet. Mannen lyckades inte övertyga Migrationsverket om han varit så aktiv att det skulle leda till förföljelse eller att han skulle tillskrivas en politisk uppfattning genom sin fars och farbrors engagemang. Han fick avslag. Migrationsdomstolen gör dock en annan bedömning utifrån landinformation som visar att det inte finns någon tolerans från iranska myndigheter genemot personer med koppling till de kurdiska partierna eller som över huvud taget prata om det kurdiska folket eller nämna KDPI. Enligt domstolen är kurder som har levt i Al Tash-lägret misstänkta enbart genom detta, eftersom de flesta som bott där har en koppling till KDPI. Det är därför sannolikt att han kommer att uppmärksammas av iranska myndigheter redan vid inresan och riskerar skyddsgrundande behandling. Mannen beviljas flyktingstatus och uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa: Förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Kristna kopter riskerar förföljelse i Egypten enligt Migrationsdomstol till sidans topp

En barnfamilj från Egypten sökte asyl på grund av den förföljelse de som kristna kopter utsatts för i Egypten. Mannen hade bland annat blivit kidnappad och fängslad i 45 dagar under vilka han utsattes för misshandel och annan förnedrande behandling. Han släpptes dock efter en ekonomisk uppgörelse med kidnapparna. Hustrun hade utsatts för att en arbetskollega hällde kokande vatten över hennes hand där hon hade ett kors tatuerat. Några månader senare utsatte hon för ett våldtäktsförsök. Ett polisbefäl hade sagt att det är sånt hon får stå ut med då hon är kristen och visar håret. Familjemedlemmarna hade fått olika hot bland annat om att barnen skulle kidnappas. Deras berättesler om flera händelser beskrevs som självupplevda och detaljerade av Migrationsverket, men de fick ändå avslag eftersom de inte kunde visa att misshandeln berodde på att de var kristna eller att staten var ansvarig. Migrationsdomstolen anser att det kvinnan utsatts för är förföljelse på grund av hennes tillhörighet till den kristna minoriteten och att landinformation inte stödjer att hon skulle kunna få skydd av myndigheterna. Därför ska familjen ha uppehållstillstånd som flyktingar. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Luleå.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migr-domstol: Internflyktsalternativ inte relevant för apostat som redan hotats till sidans topp

En person från Afghanistan hade blivit hotad redan i hemlandet på grund av att han tagit avstånd från islam. Migrationsverket höll med om att han riskerade förföljelse på hemorten men avslog asylansökan med hänvisning till internflyktsalternativ. Migrationsdomstolen resonerar i sitt beslut kring om detta alternativ är relevant, varvid det avgörande är om det finns konkret risk för förföljelse. Enligt domstolen kan personen som gjort sannolikt att han tagit avstånd från islam inte förväntas delta i religiösa ritualer. Om han står fast vid avståndstagandet löper han en påtaglig risk för skyddsgrundande behandling. Migrationsverket har enligt domstolen inte uppfyllt sin bevisbörda rörande internflyktsalternativets relevans. Personen hade begärt muntlig förhandling och lämnat in intyg för att han visa att han numera konverterat till kristendom. Men domstolen ansåg inte att det behövdes mer bevis eller muntlig förhandling då utgången ändå blir flyktingstatus. Mannen beviljas tre års uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa Förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsdomstol: Homosexuell från Afghanistan med tillförlitlig berättelse är flykting till sidans topp

En ung man från Afghanistan, men har bott i Iran, anförde bland andra skäl att han är homosexuell, något han vetat om sedan han var ung och blev förälskad i en kille. I Iran var han tvungen att dölja känslorna för alla, även sin mor. I Sverige har han kunnat leva öppet. Mannen fick avslag av Migrationsverket för att han borde kunna lämna mer detaljerade och klara uppgifter om sina känslor. Han har t.ex. inte kunnat redoföra för sin identitet i förhållande till sin sexuella läggning. Migrationsdomstolen anser att mannen har beskrivit sina tankar på ett sammanhängande och oförändrat sätt, berättat om hur han måste hålla sin läggning dold och rädslan för att straffas om den skulle komma ut. Domstolen bedömer att han lämnat en tillförlitlig berättelse och gjort sin läggning sannolik. Eftersom han riskerar förföljelse i Afghanistan beviljas han uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Ett eventuellt falskt pass räcker inte för att avfärda nationalitet enligt domstol till sidans topp

En familj som hävdar att de är statslösa bidooner från Kuwait sökte asyl i Sverige. De hade ett antal handlingar som registreringskort för bidooner för fadern, födelsebevis, skolintyg, hälsokort mm. Migrationsverket fann vid sökning i VIS-registret (EU:s register över visumansökningar) att fadern sökt visum till Frankrike med ett irakiskt pass. Mannen har förklarat att passet var falskt och att han därför fick avslag på ansökan. Migrationsverket bedömde passet som tillförlitligare än övriga handlingar och hela familjens skyddsskäl prövades gentemot Irak. De har dock förklarat att de inte kan framföra några skäl eftersom de inte kommer därifrån. Migrationsverket avslog ansökan. Migrationsdomstolen anser att Migrationsverket borde ha utrett viseringansökan och gjort en så grundlig hemvistutredning som kan förväntas om ursprunget ifrågasätts. Därför återförvisas ärendet till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Referat från Migrationsverket av beslut från FN-kommittéer till sidans topp

I Asylnytt utgåva 19-07-21 refererades ett beslut från FN:s kommitté mot tortyr med rubriken "FN:s tortyrkommitté förbjuder Sverige att utvisa tjetjen som riskerar blodshämnd ". Detta beslut har nu publicerats med ett referat av Migrationsverket.

I Asylnytt utgåva 20-02-24 refererades ett beslut från FN:s mr-kommitté, med rubriken "FN:s mr-kommitté kräver att Sverige omprövar utvisning av ateist till Afghanistan " Även det ärendet har nu sammanfattats av Migrationsverket.

Läs referat och hämta kommunikationen från FN:s kommitté mot tortyr nr 3070/2017 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets sammanfattning av kommunikationen från FN:s mr-kommitté nr 729/2016 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsverket: Uppdaterat rättsligt ställningstagande om längd för återreseförbud till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat det rättsliga ställningstagande (tidigare RCI 12/2012) som styr hur långt ett återreseförbud ska vara, i de fall en tidsfrist för frivillligt återvändande inte ges. Sådana återreseförbud ska i normalfallet vara tvååriga men kan förlängas till fem år. Dessa huvudprinciper har inte förändrats. Det som lagts till är förtydliganden om att längre återreseförbud än fem år kan ges om utlänningen utgör ett allvarligt hot mot ordning och säkerhet. I sådana fall finns ingen gräns för hur långt återreseförbudet får vara, men besluten i varje enskilt fall måste innehålla en tidsgräns. Att en tidsgräns ska sättas följer av återvändandedirektivet, enligt en dom i EU-domstolen, C-297/12, Filev och Osmani.

Hämta ställningstagandet SR 14/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 20-04-15:

Hungerstrejk på förvaret i Ljungbyhed till sidans topp

Corona-krisen gör det svårt att utvisa människor till andra länder. På förvaret i Ljungbyhed har intagna hungerstrejkat i protest mot att de är inspärrade på obestämd tid.

- Vi kan inte leva här. Det är som ett fängelse, säger Esmat Rezai, 19 år.

Esmat Rezai väntar på att bli utvisad till Afghanistan. Nu har han suttit inlåst på förvaret i Ljungbyhed i nästan tre månader. Han vet inte hur många månader han ska tvingas sitta kvar där.

- Gränserna är stängda på grund av corona. Efter corona ska de kanske deportera mig. Jag vet inte, säger han.

När HD och Sydsvenskan pratar med Esmat Rezai på påskdagen har han hungerstrejkat i över en vecka. Från början hungerstrejkade tjugo personer på förvaret. Enligt Rezai var det då fortfarande flera personer som inte ville äta eller dricka i protest mot att de hålls instängda på förvaret.

- Jag mår dåligt. Jag har ont i magen och jag har ont i mitt hjärta, säger Esmat Rezai.

- Vi är inte kriminella. Men de kan inte deportera oss. Jag vill inte stanna här på förvaret! Jag har varit fyra och ett halvt år i Sverige och jag har inte bråkat med någon.

Hur tänker du att en hungerstrejk ska hjälpa?

- Jag vet faktiskt inte. Men vi kan inte leva här. Det är som ett fängelse, säger Esmat Rezai.

De andra som har deltagit i hungerstrejken väntar också på att bli utvisade till länder som Afghanistan, Irak och Marocko.

Sedan corona-krisen startade har det blivit mycket svårare för gränspolisen att genomföra avvisningar och utvisningar till utlandet. Men i vissa fall går det fortfarande:

- Kriminalvårdens transportenhet jobbar som illrar för att lyckas med det, säger Thommy Brännström, chef för gränspolisen i region Syd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TV4 20-04-16: Migrationsverket kan inte genomföra utvisningar: "Går att placera i häktet" (Extern länk)

Blankspot 20-04-19: Hungerstrejken sprider sig till förvar i Göteborg (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 20-04-21: Förvarstagna i Flen kritiserar coronaskyddet - matstrejkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-04-18:

Coronautbrott på Migrationsverkets förvar - en död till sidans topp

Intagna: "Vi är rädda"

En coronasmittad man på Migrationsverkets förvar i Märsta har dött.

Nu larmar boende om stor oro för virusutbrottet på förvaret.

- Vi är rädda, de låter oss vara kvar här inne i stor fara, säger en av de intagna.

En man i 60-årsåldern från Migrationsverkets förvar i Märsta, där asylsökande som fått avslag hålls i väntan på utvisning, har dött efter att bekräftats bära på covid-19.

Mannen bekräftades vara smittad den 18 mars. Enligt Migrationsverket beslutade polisen senare att mannen inte längre skulle hållas kvar i förvar. Men eftersom han var sjuk samt saknade adress och därför inte hade någonstans att ta vägen, erbjöd förvaret i Märsta mannen att stanna kvar.

"Han var dock införstådd med att han kunde lämna byggnaden när han själv önskade" skriver presstjänsten i ett mejl till Aftonbladet, och uppger att mannen blev isolerad från de andra intagna.

Hur han blivit smittad från första början är okänt enligt Migrationsverket - men som intagen på förvaret är det förbjudet att lämna byggnaden.

"Vi kan inte hålla distans från varandra"

Den 23 mars fördes mannen till sjukhus med ambulans efter att ha blivit sämre. Där blev han kvar. Den 12 april informerades Migrationsverket om att mannen dött.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 20-04-25: Sociala distansen kan inte hållas på förvaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 20-04-23:

Larmet inifrån förvaret: "Det är trångt. Vi kan inte hålla avstånd." till sidans topp

Utvisningsstopp och en växande rädsla för corona har skapat en turbulent situation på landets förvar.

På onsdagen i förra veckan meddelade Migrationsverket att en intagen på förvaret i Märsta hade testat positivt för coronaviruset. Mannen i 60-årsåldern blev isolerad från de andra intagna och avled senare på sjukhus.

Händelsen orsakade stor oro på förvaret och intagna larmade om att de inte kunde hålla distans till varandra och att förvaret borde sluta ta in nya personer.

Runt om i Sverige utbröt efter detta hungerstrejker där de intagna krävde att få vänta på att bli deporterade i frihet med anmälningsplikt.

- Jag är inte kriminell, jag har bara ansökt om asyl och kan komma varje dag och anmäla mig bara jag slipper ut härifrån. Jag är så rädd att det ska sprida sig inne på förvaret, säger en av de intagna som vill vara anonym.

Nu svarar Migrationsverket att åtgärder vidtagits, men det är inte tillräckligt menar några av de förvarstagna som också filmat trängseln i datorsalen.

- Vi kan inte hålla avstånd till varandra, säger en annan av de intagna som också vill vara anonym.

Personer som Blankspot talat med berättar att de reagerat på att cheferna i medier pratat om olika åtgärder, medan situationen inne på förvaret förblivit densamma.

- I köket där alla trettio värmer sin mat blir det fortfarande snabbt trångt under den 45 minuter långa lunchen och allt bröd ligger i en påse som alla tar ur. Det finns ingenstans att ta vägen. Om någon hostar på brödet eller fruktskålen, kan det smitta, säger en av de intagna.

Dessutom pekar de på att nya personer fortsätter att komma till förvaret.

- Om en släpps så kommer det in en ny. Vi känner oss rädda för att smittas av nya som kommer in.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Polisen 20-04-21:

Polisen genomför verkställigheter trots stängda gränser till sidans topp

Polismyndighetens arbete med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut fortsätter trots många stängda gränser, det pågår också löpande dialog med flera utländska myndigheter om hur samarbetet ska bedrivas framåt.

Flera av de länder som polisen samarbetar med har stängt sina gränser eller meddelat att de inte tar emot återvändare. Även många ambassader ät stängda, båda utländska här i Sverige och svenska beskickningar utomlands, vilket kan försvåra till exempel få ut nödvändiga resehandlingar och andra dokument.

- Polismyndigheten ser en minskning av samtlig flygtrafik till och från Sverige på ca 90-95 procent, och ett liknande mönster ses även i resten av världen. Detta medför att det finns färre kommersiella flygningar som det går att boka biljetter till återvändare med, säger Patrik Engström, chef nationella gränspolissektionen, Noa.

Det har genomförts färre verkställigheter sedan inreseförbudet trädde i kraft, jämfört med samma tidsperiod föregående månad och föregående år. Polismyndigheten verkställde 87 ärenden, de flesta till Danmark, Vitryssland, Thailand, Ukraina och Georgien, mellan den 19 mars och 15 april. Det är en minskning med cirka 81 procent jämfört med samma tidsperiod föregående månad då 462 ärenden verkställdes.

Polismyndigheten ser nu på alternativa lösningar att genomföra verkställigheter tillsammans med Kriminalvården, till exempel genom att använda chartrade plan. Mellan 19 mars och 15 april har endast två återvändandeinsatser med chartrat flygplan genomförts, en till Georgien och en till Armenien.

- Vi har en pågående dialog med utländska myndigheter om möjligheten att genomföra verkställigheter framöver, men beslut fattade av länder som till exempel Afghanistans, gör att vi särskilt kommer att bedöma om det fortfarande finns stöd i lagstiftningen för att hålla återvändare i förvar, säger Patrik Engström.

Situationen på landets förvar

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum Blog 20-04-21:

Spanien/ A step forward towards ending immigration detention i Spain till sidans topp

This blog post was written by Nacho Hernández Moreno, lawyer at the International Affairs Department at Fundación Cepaim, Spain.

The world is currently facing one of the most dramatic and fast developing emergency situations since World War II. Mandatory lockdowns that seemed dystopian just some weeks ago are now widely in place to keep people safe and to slow the spread of COVID-19. Although we're all affected by the confinement measures, we cannot ignore the already confined migrant detainees. Held in prison-like facilities, and with limited rights, these people face even more vulnerabilities when it comes to public health policies.

Spain is leading the way in releasing migrants from detention centres. The fact that only three persons remain detained and that all but one detention facilities have been closed has brought Spain into the international spotlight of migration detention. The work of non-governmental organisations has been of paramount importance and has confirmed remarks by the United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights about the Spanish third sector being "one of the most vibrant" he had ever encountered, following his recent visit to Spain earlier this year.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-04-16:

Ryssland/ As pandemic grows, migration detention deadlock till sidans topp

With risk of spreading Covid-19, government should find alternatives

Update: On April 18, President Vladimir Putin signed a decree regulating the legal status of foreigners during the lockdown in the country due to the COVID-19 pandemic. The decree extends through June 15 the validity of migration documents and lifts work permit requirements. It also imposed a moratorium, for the same duration, on issuing decisions on deportation and expulsion. However, it does not address the situation of the thousands of people currently in migration detention.

(Moscow) - Thousands are stuck in migration detention indefinitely in Russia because the travel restrictions under the Covid-19 epidemic mean that their removal is not imminent, Human Rights Watch said today.

Russian authorities should provide safe and dignified alternatives to migration detention for people facing deportation or court-mandated expulsion. They should also improve access to healthcare and ensure social distancing and other measures to prevent the spread of Covid-19 in Russia's migration detention centers.

"The huge global challenge that the Covid-19 pandemic poses does not absolve Russia, nor any government, from living up to its human rights obligations," said Rachel Denber, deputy Europe and Central Asia director at Human Rights Watch. "To stop the spread of Covid-19 inside and outside of Russia's migration detention facilities, the Russian government should immediately offer alternatives to migration detention, especially given that many migrants cannot be deported or removed at this time."

More than 8,000 people, including families with children, are effectively being held in indefinite detention across Russia because of the near-total shutdown in international travel. In some instances, children have been separated from their parents, held in different detention centers, and placed in separate removal proceedings.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-04-18:

Turkiet/ Turkiet uppmanar åter flyktingar att ta sig till Grekland till sidans topp

Turkiet samlar nu åter stora grupper av flyktingar längs medelhavskusten och uppmanar dem att ta sig till Grekland, enligt människorättsorganisationer och vittnen i området. Den grekiska sidan anklagar turkarna för att medvetet skicka coronasmittade migranter till Europa.

I slutet av februari meddelade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att "gränsen var öppen" och att de av landets cirka fyra miljoner flyktingar som ville ta sig till Europa skulle få göra det.

Utspelet mottogs med bestörtning i EU, eftersom det gick tvärt emot en uppgörelse från 2016, där Turkiet förband sig att stoppa flyktingvågen mot sex miljarder euro i kompensation.

Men Erdogan menade allvar.

Tiotusentals syrier, afghaner och andra samlades vid gränsen till Grekland i norr och längs kusten längre söderut, där grekiska öar ligger mindre än en mil bort. Som DN och andra medier kunde avslöja tog turkisk militär och andra myndigheter aktiv del i smugglandet av människor ut ur landet.

EU anklagade Turkiet för att använda flyktingarna som en spelbricka för att mjölka Europa på pengar, eller för att få stöd för sina militära insatser i Syrien.

Grekland å sin sida satte hårt mot hårt, mötte migranterna med gummikulor och avskaffade tillfälligt rätten att söka asyl. På den grekiska sidan var gränsen allt annat än öppen.

Då, vid månadsskiftet februari-mars, hade coronasmittan officiellt inte nått Turkiet. Men strax därefter kom de första fallen. I dag är antalet smittade runt 70.000 och över 1.500 har avlidit. Hårda reserestriktioner har införts och i 30 provinser råder i princip utegångsförbud.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-04-14: Turkiet för flyktingar mot gränsen - kan vara smittade (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Värmland 20-04-25:

Pandemin slår hårt mot papperslösa till sidans topp

Det handlar om flyktingar som fått avslag på sin asylansökan och suttit i förvar i väntan på utvisning men som nu släppts på grund av smittorisk.

De här personerna kan söka akut nödbistånd hos socialtjänsten, men landets kommuner har ingen skyldighet att ge ekonomiskt bistånd till de som fått nej på sin asylansökan.

"Jag har ingenstans att bo och inga pengar till mat" säger en flykting från Pakistan som släpptes ur förvaret för två veckor sedan och som nekats bistånd från kommunen.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 20-04-21:

Ryssland/ Presidential decree 'of immense help' to vulnerable migrants till sidans topp

The Russian Federation is home to an estimated 12 million migrants, most of whom arrive from neighbouring, former Soviet states. All told, they generate an estimated USD 13 billion annually in remittances, which make a major contribution to the economies of the wider region.

The COVID-19 pandemic has left millions of these international labour migrants stranded, or else facing uncertain futures. Many toil in low-skilled, unregulated areas and are unable to return to their home countries. Many also fear not being readmitted to the Russian Federation if they leave, or worry that once their work permits lapse, they will lose residency status.

They have less to fear today. Over the weekend a Presidential Decree was issued to regulate the legal status of foreign nationals for an interim period of three months.

The move was warmly welcomed by IOM, with Abdusattor Esoev, Chief of Mission in the Russian Federation saying, "This announcement is crucial and will be an immense practical help to thousands of migrants who have lost their jobs and who are now stranded all over this vast country."

The decree means that migrants will not have to pay fees for permits, allowing them to find jobs more quickly and to retain their legal status.

While the announcement helps many people in the country, IOM notes that migrants still face enormous challenges amid the worsening epidemiological situation in the country.

The number of cases has topped 50,000 and is increasing by almost 15 per cent each day. The worst hit areas are Moscow (city and region), which combined host almost 70 per cent of Russia's cases. These are also two areas where the number of migrants is the highest compared to the rest of the country.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Skrivunder.com 20-04-16:

Låt Garids familj stanna! till sidans topp

Garid 15 år och Sandra 6 år utvisas från Sverige - var med och protestera mot ett beslut som helt saknar barnperspektiv.

Familjen Altantulkhuur har levt i Sverige i 13 år, yngsta dottern Sandra är född här medan Garid var två år då han kom till Sverige. Nu utvisas familjen till Mongoliet med omedelbar verkan.

Den 20 mars 2020 samtidigt som smittspridningen av Corona lamslår vårt samhälle och hela världen skickar svenska Migrationsverket ett beslut om utvisning till Enskedefamiljen. Det är ett skamligt och inhumant beslut som helt saknar ett barnperspektiv.

Den 1 januari 2020 trädde Barnkonventionen i kraft. Beslutet innebär att barns rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i ärenden som rör barn. I Barnkonventionen framgår att alla åtgärder som rör barn ska ta hänsyn till barnets bästa.

I beslutet om utvisning av mamma Sarnai och hennes två barn lyser barnrättsperspektivet med sin frånvaro. Att rycka upp barnen från det liv de har byggt upp i Sverige är förödande och kan inte annat än ses som inhumant. Att dessutom göra det i en period som saknar historiskt motstycke är rent vansinne. När vi alla är oroliga för smittspridningen av Corona behöver Sandra och Garid också vara rädda för att plötsligt ryckas ifrån sitt liv i Sverige och att tvingas till ett nytt liv i Mongoliet - ett land som de inte alls känner.

Garids mamma lider av svår epilepsi och är högriskgrupp för Corona. Mammans sjukdom gör att hon kommer att få mycket svårt att försörja familjen i Mongoliet. De kan inte få hjälp av släktingar som kan hjälpa familjen, då de redan finns i Sverige lagligt.

(...)

Läs mer och underteckna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gruppen 1 maj 2020 för en mänsklig flyktingpolitik 2020

1 maj 2020 För en mänsklig flyktingpolitik! till sidans topp

DIGITAL DEMONSTRATION FÖR EN MÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK

När vi inte kan tåga på gatorna så demonstrerar vi på facebook!

1 maj 2020 För en mänsklig flyktingpolitik!

Många organisationer deltar med egna banderoller. Några av dem kommer att framföra tal eller musik med början 1 maj kl. 8.

- Du som vill vara med och demonstrera:

Gå till tåget, klicka "gilla" på det första inlägget och gilla sedan de budskap du tycker om.

1 maj 2020 För en mänsklig flyktingpolitik!

- Vill din organisation/nätverk/grupp delta med en banderoll?

Kontakta Josefina Söderholm.

- Sprid eventet till dina vänner!

Den 1 maj kommer vi att räkna hur många som har "gillat" första inlägget och därmed deltagit i tåget.

MER INFORMATION

Fyra privatpersoner har tagit initiativ till ett digitalt 1 maj-tåg under mottot "För en mänsklig flyktingpolitik!" Initiativet är fristående från alla organisationer och partipolitiskt obundet, och har bjudit in en mängd organisationer som var och en svarar för sina budskap.

Demonstration får sin slutliga form först under 1 maj. Den pågår under hela dygnet. Från kl 8 kan ni ta del av tal av några av de medverkande.

Läs mer i facebook-event (Extern länk)

Plats för demonstrationen 1 maj (Extern länk)

Läs många inlägg om amnesti för ensamkommande och andra krav, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa Utvisningarna till Afghanistan 20-04-10:

Stöttepelaren: "Skänk din lunch till en papperslös skolungdom!" till sidans topp

Papperslösa skolungdomar får ingen skollunch under coronakrisen

Den 18 mars blev jag intervjuad i "Eftermiddag i Radio P4 Stockholm" av Karin Adelsköld. Här är en utskrift av det jag hade tänkt säga - även om jag sedan inte hann med allting.

Igår gick ni ut och bad människor som jobbar hemma att skänka sin lunch till bättre behövande, varför det?

När skolorna stänger och eleverna ska jobba hemifrån går de miste om sin skollunch. För många är detta det enda ordentliga mål mat de får på hela dagen.

Den grupp vi i Stöttepelaren jobbar med är unga människor som kommit till Sverige som asylsökande. Idag har de varken trygghet, bostad och pengar, men många går ändå i skolan och hoppas på att få en ny prövning av sin asylansökan.

De sover hos kompisar, eller i värsta fall på gatan eller i tunnelbanan.

Vi och andra hjälporganisationer försöker hjälpa till med pengar till det allra nödvändigaste. Men det räcker inte på långa vägar.

Nu i coronatider är stänger dessutom flera volontärverksamheter. Ungdomarna har ingenstans att sova, ingenstans att sköta sin hygien. Och ingen mat. Blir de sjuka har de ingenstans att ta vägen.

Hur viktig är det här målet med skolmat för en ung papperslös?

De som är papperslösa har bokstavligen inga pengar. Skolmaten får fungera som frukost, lunch och middag.

Skolmaten är viktig även för dem som väntar på uppehållstillstånd och får ett litet bidrag från Migrationsverket, 1 800 kronor per månad.

Hur ser det ut i Stockholm just nu?

Vi har kontakt med ungefär 100 papperslösa ungdomar. Vi hjälper dem med SL-kort, telefonladdningar och lite matpengar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-04-14:

Grekland/ Free unaccompanied migrant children till sidans topp

New campaign to shelter children, end detention amid COVID-19

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis should free hundreds of unaccompanied migrant children detained in unhygienic police cells and detention centers in Greece, Human Rights Watch said today in opening a campaign to free the children. Their release from abusive detention conditions would better protect them from infection amid the coronavirus pandemic.

The campaign to #FreeTheKids, which starts on April 14, 2020, urges people to press Prime Minister Mitsotakis to immediately release unaccompanied migrant children who are in detention, and to transfer them to safe, child-friendly facilities. Human Rights Watch is initiating this campaign after years of research and advocacy on Greece's practice of locking up children who are in Greece without a parent or relative in police cells and detention centers, urging successive governments to end these serious rights abuses.

"Keeping children locked up in filthy police cells was always wrong, but now it also exposes them to the risk of COVID-19 infection," said Eva Cossé, Greece researcher at Human Rights Watch. "The Greek government has a duty to end this abusive practice and make sure these vulnerable kids get the care and protection they need."

According to the National Center for Social Solidarity, a government body, as of March 31, 331 children were in police custody awaiting transfer to a shelter, a sharp increase from January, when 180 unaccompanied children were behind bars.

Infectious diseases like COVID-19 pose a serious risk to populations in closed institutions such as jails and immigration detention centers. These institutions have often been found to provide inadequate health care even under normal circumstances. In many detention centers, overcrowding, shared bathrooms, and poor hygiene make it virtually impossible to put in place basic measures to prevent a COVID-19 outbreak.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 20-04-16:

Coronavirus: relevant EU rules on asylum and return procedures and on resettlement till sidans topp

Today, the Commission adopted guidance on the implementation of relevant EU rules on asylum and return procedures and on resettlement in the context of the coronavirus pandemic, which it will present to Member States. This responds to Member States' request for advice on ways to ensure the continuity of procedures and the respect of, at a minimum, basic rights. The guidance was prepared with the support of the European Asylum Support Office (EASO) and the European Border and Coast Guard Agency (Frontex), and in cooperation with national authorities.

/Utdrag ur "Vägledning om genomförandet av relevanta EU-bestämmelser på området asyl- och återvändandeförfaranden samt om vidarebosättning":/

(...) Omfattningen av det överhängande globala hotet framhäver hur absolut nödvändig EU-samordning är för att maximera den potentiella effekten av åtgärder som vidtas på nationell nivå.

Kommissionen antog mot denna bakgrund den 16 mars 2020 ett meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet där den efterlyste tillfälliga restriktioner för icke nödvändiga resor till EU med tanke på covid-19. Undantag görs från dessa tillfälliga restriktioner för personer som är i behov av internationellt skydd eller som måste tillåtas resa in på medlemsstaternas territorium av andra humanitära skäl. Åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att begränsa den vidare spridningen av covid-19 bör baseras på riskbedömningar och vetenskapliga utlåtanden och måste bibehålla rimliga proportioner. Alla begränsningar som rör asyl, återvändande och vidarebosättning måste vara proportionerliga, genomföras på ett icke-diskriminerande sätt och ta hänsyn till principen om non-refoulement och skyldigheter enligt internationell rätt.

(...)

Hämta guidance, pressmeddelande mm (Extern länk)

COM(2020) 148, Meddelande från kommissionen om bedömningen av tillämpningen av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Justitiedepartementet 20-04-16:

Tilläggsdirektiv till delegationen för migrationsstudier, Delmi till sidans topp

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 21 november 2013 kommittédirektiv en delegation för migrationsstudier (dir. 2013:102). Enligt utredningens direktiv ska regeringen följa delegationens arbete och senast under 2017 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas därefter.

Regeringen beslutade den 19 januari 2017 i tilläggsdirektiv (dir. 2017:5) att förlänga utredningstiden och senast under 2020 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen.

Utredningstiden förlängs. Regeringen avser att senast under 2024 utreda hur delegationens verksamhet bör bedrivas och under 2025 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

German Law Journal April 2020

The Right to Perform Rescue at Sea: Jurisprudence and Drowning till sidans topp

Itamar Mann

Abstract

Framing largescale migrant drownings as violations of international law has so far not been a straightforward task. The failures of doing so, both in scholarship and in activism, have often revealed important limitations of international law, and a form of rightlessness that is hard-wired in it. Through an assessment of arguments about drowning, framed in the vocabularies of the right to life, refugee law, the law of the sea, and international criminal law, difficulties surrounding the notion of jurisdiction persist: The maritime space has often functioned as a kind of "legal black hole." Considering such difficulties, this Article suggests that shifting the focus from migrant rights to the civil and political rights of volunteers coming to the rescue, may help in closing the accountability gap. It thus seeks to articulate and conceptualize a form of maritime civil disobedience among rescue volunteers, which may provide the link for eliminating migrant rightlessness at sea.

Läs eller ladda ner artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 20-04-16:

Situation at EU external borders in March - Detections halved from previous month till sidans topp

In March, the number of detections of illegal border crossings on Europe's main migratory routes fell by nearly half from the previous month to around 4 650*. The total number of illegal border crossings for the first quarter reached 24 500, up 26% from the same period of 2019.

Eastern Mediterranean

The Eastern Mediterranean migratory route accounted for half of the detections of illegal border crossings into Europe last month. The number of migrants taking this path into Europe fell 38% from February to around 2 300**, despite the spike in detections early in the month.

Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, currently deploys 620 officers along the Greek land and maritime borders. These include officers providing additional support to Greece in the form of rapid border intervention operations launched in mid-March at the land and sea borders.

In the first three months of 2020, more than 10 300 illegal border crossings were detected on this route, or 5% more than a year ago.

Afghans were the top nationality detected on this route, accounting for more than one out of every three irregular migrants detected, followed by Syrian and Turkish nationals.

Central Mediterranean

The number of irregular migrants crossing the Central Mediterranean in March fell by 88% from the previous month to 200. The total for the first quarter reached 3 600, a four-fold increase compared to the first three months of 2019.

The top three nationalities detected on this route were nationals of Bangladesh, Sudan and Somalia.

Western Mediterranean Sea

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Migratory situation in February - Detections down from previous month (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-04-12:

Halt för migrationen under coronakrisen till sidans topp

Igenbommade gränser och stängda flyglinjer gör att också migrationen in och ut ur Sverige minskar kraftigt i coronans spår. Under de första veckorna under 2020 genomförde Migrationsverket 160 frivilliga återvändanderesor i genomsnitt varje vecka. Förra veckan var antalet 5.

- Det är nästan omöjligt att genomföra återvändande just nu, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Också antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat kraftigt. De senaste månaderna har den siffran legat på runt 450 i veckan, förra veckan var det 200 som sökte asyl och Migrationsverket bedömer att de allra flesta av dem redan befann sig i Sverige.

- Det finns människor som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd och som kanske jobbar svart. Förlorar de jobbet kanske de söker asyl i stället och får på så sätt tak över huvudet, åtminstone för tillfället, säger Mikael Ribbenvik.

Måste snabbt hitta nytt jobb

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Skåne 20-04-20:

Abbas utvisas om han inte får ett fast jobb till sidans topp

Abbas Amini har några månader kvar på sin gymnasieutbildning. Därefter har han sex månader på sig att skaffa en fast anställning för att få stanna i Sverige. Annars utvisas han till Afghanistan.

Abbas Amini kom till Sverige 2015. Han fick avslag på att stanna i Sverige tre gånger innan han slutligen, på grund av den så kallade gymnasielagen, fick tillfälligt uppehållstillstånd för att genomföra gymnasiestudier. Han är en av runt 7500 ungdomar som omfattas av den lagen.

- Den här chansen gör att jag kan visa vem jag är. Den hjälper mig att fixa en framtid, säger Abbas Amini.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 20-04-20:

Stadsmissionen: Corona förödande för de här ungdomarna till sidans topp

Anders Roos möter många ungdomar som kom till Sverige 2015 och som fått tillfälligt uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen. Han är kritisk till villkoren och menar att coronakrisen kommer att göra det ännu svårare för de unga att hitta jobb.

Sex månader efter examen måste de som har ett tillfälligt uppehållstillstånd, enligt gymnasielagen, kunna visa Migrationsverket att de har ett fast jobb eller anställning i två år framöver.

- Det riskerar att underminera den här lagens syfte eftersom det är så svårt att uppnå de här kraven, säger Anders Roos, jurist på Unga forum som är en del av Skåne Stadsmission.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-04-25:

Hade två jobb innan corona - nu riskerar han att utvisas till sidans topp

Fardju Alizada fick erbjudande om fortsatt jobb efter praktiken - en förutsättning för att kunna stanna i Sverige genom gymnasielagen. Men med coronaviruset förändrades allt. Nu står han utan jobb och riskerar att utvisas.

Fardju Alizada vill inte visa sitt ansikte av rädsla för att bli igenkänd om han skulle utvisas. Han kom till Sverige 2015 och är en av de runt 7500 personer som fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen. För att få stanna permanent krävs det att de lyckas hitta en varaktig anställning senast sex månader efter avslutade gymnasiestudier.

Det trodde Fardju Alizada att han hade lyckats med. Praktikperioden som servitör på hotell Scandic Europa i Göteborg bar frukt.

- Jag var där i fem månader på praktik. Min chef berättade för mig, eftersom jag var duktig, att "efter praktiken får du tillsvidarejobb", berättar han för SVT Nyheter.

Han berättar att han fick ett schema med arbetspass som skulle börja gälla från mitten av maj och ett muntligt löfte om att bli tillsvidareanställd senare.

Scandic varslar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 20-04-11:

Atoosa startade #jagär2015: "Vill visa människorna bakom siffrorna" till sidans topp

Ett inlägg i sociala medier spred sig snabbt och blev till en internetrörelse. Atoosa Farahmand var själv asylsökande 2015 och vill uppmuntra politiker att prata positivt om hösten då drygt hundra tusen människor sökte asyl i Sverige.

- Det är hela Europa som borde ta ansvar. Men Sverige har inte skapat en positiv bild av flyktingar, därför tror jag det är viktigt att politikerna läser de här berättelserna, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-04-23:

Nu vill Norouz hjälpa dem som hjälpte honom till sidans topp

Det sista Norouz Ali Amini, 20, såg av Kabul var ett bombdåd som fick människor att fly. Tio år senare bor han i Värmland - och gör nu allt för dem som inte kan lämna sina hem.

- Jag blir trött om jag inte bidrar när jag ser att folk behöver mig, säger han.

Torget i Filipstad står nästan tomt. Några ungdomar spelar hög musik i bilarna som står parkerade längs sidan samtidigt som enstaka äldre promenerar i vårsolen.

På byggnaden intill det välbesökta caféet Huset, står "Rip Ahmed" skrivet i versaler. Texten syftar på en pojke som för några veckor sedan hittades skottskadad.

- Det är lätt att hamna i fel i livet utan förutsättningar säger Norouz Ali Amini sorgset om sin vän, och berättar att han gjorde allt för att leda pojken in på rätt spår.

Han blickar ut över Skillerälven som slingrar sig fram övet Stora Torget. Norouz berättar att han stod på samma plats för första gången 2010 med sin familj. Älven var bland det vackraste han hade sett.

- Även om det förekommer mycket brottslighet och droger här, så är det en stad som har en särskild plats i mitt hjärta. Det är mitt hem, säger han.

2008 flydde Norouz äldre bror från Afghanistan. Resten av familjen stannade, medan brodern själv tog sig över gränsen till Sverige. Två år senare kontaktade han Unicef för att rädda sin familj när de drabbats av ytterligare ett bombdåd.

- Han ville ge oss ett liv, säger Norouz Ali Amini.

Allt var främmande när Norouz familj för första gången satte sin fot i Sverige. Inte bara människorna och språket, även "den hemska snön", säger han och skrattar.

Tidigt påbörjade han sitt projekt - att göra Filipstad till en plats för alla människor.

Att hjälpa vänner och andra medmänniskor har blivit något av en livsgärning för Nourouz Ali Amini. Han var själv bara 11 år när han kom till Sverige från kriget i Afghanistan, som fortfarande känns som ett andra hem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Länstidningen Östersund 20-04-22:

Migrationsverket stjälper asylsökande till sidans topp

Anders Silfverdal, sjukhuspastor Östersund

Hur länge ska Migrationsverket med regeringens och riksdagens stöd få fortsätta att utsätta människor för psykisk tortyr. Många av de asylsökande mår psykiskt dåligt och ett flertal, har tagit sitt liv, nio gånger fler än motsvarande antal bland jämnåriga personer i Sveriges befolkning, enligt forskare vid Karolinska institutet.

Detta kan inte vara en medmänsklig hantering av utsatta människor. Jag förstår inte att etablerade partier som säger sig stå för mänskliga värden kan accepter detta. Det spelar ingen roll hur mycket man än säger sig vara solidarisk eller ha en kristen ideologi i grunden om handlingarna är raka motsatsen.

Tror ni politiker att en sådan hållning kan resultera i något gott? Historien visar raka motsatsen, det ser vi redan nu förresten. Jag känner mig frustrerad över situationen. Centern, Miljöpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna låter sig tydligen nöja sig med Januariöverenskommelsen.

Socialdemokraterna tycker förstås att det är bra att Miljöpartiet, C och L är tysta och sitter still i båten (som ser ut att sjunka) när regeringen genomför Sverigedemokraternas flyktingpolitik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialdemokrater för tro och solidaritet 20-04-16:

Programsläpp: 28 förslag för en human asylpolitik till sidans topp

Socialdemokrater för tro och solidaritet har tagit fram ett asylpolitiskt program för en rättssäker och human asylpolitik, som utgår från en syn på invandring och flyktingmottagning som en överlag positiv kraft i samhället.

Vi lever i en omvälvande tid. Den viruspandemi som går igenom världen påminner oss om att solidaritet och medmänsklighet är en helt nödvändig strategi för ett motståndskraftigt och trovärdigt samhällsbygge. Alla måste vara villiga att göra individuella uppoffringar för det gemensamma bästa. Samma solidaritet måste nu gå igen också i asylpolitiken.

Över 70 miljoner människor i världen befinner sig på flykt. Samtidigt anstränger sig EU för att hålla flyktingarna borta och minska antalet människor som söker asyl i Europa. Även i Sverige har asylpolitiken utvecklats i restriktiv riktning. Röster har höjts om att avskaffa den mänskliga rättigheten att söka asyl vid gränsen till ett annat land.

Men Socialdemokrater för tro och solidaritet vill att Sverige ska vara ett internationellt humanitärt föredöme när det gäller asyl- och flyktingpolitiken, och menar även att en human asylpolitik kan gagna Sverige på större sikt. Därför har vi i samverkan med civilsamhällets organisationer och med arbetarrörelsen i vid bemärkelse tagit fram 28 förslag för den framtida svenska asylpolitiken.

- Det är viktigt att den svenska asylpolitiken alltid vilar på vederhäftiga, humanistiska och väl underbyggda grunder. Alla förslagen kanske inte kan genomföras omedelbart, men texten ska ses som vårt konstruktiva bidrag till en pågående debatt som är i stort behov av att vitaliseras, säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

(...)

Läs mer och hämta förslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets mr-kommissionär 20-04-16:

During virus crisis states should ensure rescue at sea and allow safe disembarkation till sidans topp

"Despite the unprecedented challenges European countries face due to COVID-19, saving lives at sea and disembarking survivors in a safe port must continue", stated today Dunja Mijatovi?, the Council of Europe Commissioner for Human Rights.

The Commissioner calls on Council of Europe member states to promptly respond to any call of distress at sea, deploy the necessary rescue capacity in a timely manner, and effectively co-operate to identify a place of safety where survivors can be disembarked, taking all necessary measures to protect the health of all involved.

As the Commissioner already noted in her June 2019 Recommendation, the reduction of state-led search and rescue (SAR) operations, combined with countries' withdrawal from their rescue responsibilities and the adoption of restrictive measures affecting private vessels saving persons in distress at sea, have resulted in a lack of adequate rescue capacity and of effective coordination in the Central Mediterranean. Over the last few days, in response to the COVID-19 emergency, several measures and practices have been adopted in Italy and Malta which have led to the closure of ports to NGO vessels carrying rescued migrants, and to the discontinuation of activities to co-ordinate rescue operations and disembarkation of those in distress. This has further aggravated existing gaps in SAR operations in the Central Mediterranean.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren 20-04-15:

Skam att EU möter flyktingar med nya stängda läger till sidans topp

Med coronautbrottet borde det vara uppenbart för alla att de katastrofala grekiska ölägren måste evakueras och de asylsökande omfördelas. Men i stället svarar EU med att finansiera nya, stängda läger och en utökad gränspolis. Sverige vägrar också ta emot ett endaste av de ensamkommande barnen som finns i lägren. Det är en skam, skriver Malin Björk.

Ända sedan hösten 2015 sitter tiotusentals människor på flykt fast i undermåliga läger på de grekiska öarna. De sitter där för att EU vägrar ta sitt ansvar, att på ett värdigt sätt ta emot flyktingarna, fördela ansvaret och pröva deras rätt till asyl.

Det rör sig om 42 000 människor i och utanför läger som är avsedda för bara en bråkdel. Enligt Rädda barnen är cirka en tredjedel av dem barn, varav hälften är under 12 år gamla. Tusentals utsatta barn, äldre, personer med kroniska sjukdomar, gravida och nyförlösta kvinnor och personer med funktionsnedsättning är alltså fångade under förhållanden som skulle klassas som livsfarliga, även innan coronautbrottet.

Hundratals hjälporganisationer har vädjat om att EU och våra regeringar måste rädda sårbara och utsatta människor från de livsfarliga fängelser som flyktinglägren nu utgör.

Ungefär 20 000 av flyktingarna bor i lägret Moria på ön Lesbos, som är byggt för 3 000 personer. Nu står de också inför hotet om covid 19-pandemin, vars konsekvenser skulle vara katastrofala för dem som är inrymda i lägren. Karantän, handtvätt och social distansering är naturligtvis omöjligt i de överfulla flyktinglägren.

I vissa delar av Moria-lägret finns bara en vattenkran åt 1 300 personer. Det saknas tvål och hela familjer tvingas sova i utrymmen på högst tre kvadratmeter. Det skulle vara omöjligt att sätta stopp för ett utbrott under dessa förhållanden. Internationella hjälporganisationer efterlyser handling och trovärdiga krisplaner för att ge vård till människorna i lägren vid ett sjukdomsutbrott.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-04-19:

Nu måste Sverige ta emot barn från lägren till sidans topp

Jacob Flärdh, generalsekreterare Child 10, Sara Damber, ordförande Child 10

Situationen för barn i grekiska flyktingläger blir allt mer akut för varje dag.

Genom att stå utanför EU:s relokaliseringsprogram väljer den svenska regeringen att vända de här extremt utsatta barnen ryggen. Vi kräver att regeringen omedelbart tänker om och visar att de vackra orden om solidariskt flyktingmottagande inom EU är mer än bara ord.

Situationen för barn som lever i grekiska flyktingläger var fruktansvärd redan innan coronakrisen. Som en följd av de karantänsåtgärder som införts i Grekland har nu också de flesta hjälporganisationer som hittills har varit en livlina för flera av barnen tvingats pausa eller lämna sina aktiviteter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet ledare 20-04-21:

Inte kristen nog för Migrationsverket till sidans topp

Maria Ludvigsson

Ledarsidan har redan tidigare skrivit om den kristna konvertit som av Migrationsverket behandlades på ett orimligt sätt. För detta kritiserades ledarsidan av verkets generaldirektör Michael Ribbenvik, som menade att varken hans myndighet eller personal gjort något fel ("Även handläggare har religionsfrihet", SvD 16/12-19).

Den kristna konvertiten förhördes om sin religiösa övertygelse av en tjänsteman i muslimsk klädsel, vilket gjorde honom rädd och osäker. Tjänstemannen gjorde bedömningen att konvertiten inte var äkta i sin religiösa övertygelse. Myndighetens beslut överklagades av konvertiten. Dels för upprättelse vad gäller hans tro, dels för rätt till asyl eftersom en konvertits liv är i direkt fara i Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Syre debatt 20-04-21:

Låt ensamkommande från Afghanistan stanna till sidans topp

Malin Bergendahl

Många tusen unga människor i Sverige har kommit hit som ensamkommande från Afghanistan. Deras öden ser väldigt olika ut. En del av dem fick permanenta uppehållstillstånd, en och annan har blivit svensk medborgare, en del har återförenats med sina familjer här, andra lever i svenska familjer.

Andra hade inte samma tur, för det handlar om tur och otur. Att enligt ett godtyckligt system ha bedömts som minderårig, att ha kommit i precis rätt tid, att ha fått hjälp genom den byråkratiska djungeln och kunnat leva med osäkerheten.

Cirka sjutusen unga har fått stanna enligt gymnasielagen. Så länge de klarar sina studier får de stanna, men sedan ska de utvisas. Om de inte får fasta jobb inom sex månader. Hur många klarar det? Nu kämpar de med undervisning på distans, en del utan att ens ha någonstans att bo.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-04-21:

UG:s program om "apatiska barn" kritiseras i ny rapport till sidans topp

SVT:s Uppdrag gransknings program "Spelet om de apatiska flyktingbarnen" som sändes 2006 får hård kritik i en ny rapport. Utredningen tillsattes av UG:s redaktion och rapportförfattaren pekar på flera punkter där programmet brustit.

Uppdrag gransknings program syftade till att granska en statlig utredning som hade gjorts gällande asylsökande barn med utmattningssyndrom.

"Med de kriterier man satte upp blev bilden av problemet med de apatiska barnen förenklad och ensidig, för att inte säga vilseledande. Man använder begreppet "belägg" för att ge intryck av saklighet. Men trovärdigheten i begreppet är helt beroende av kriterierna. Och kriterierna man satte upp begränsade synfältet på ett fatalt sätt", skriver rapportförfattaren Johan Åsard, grävande journalist och tidigare chef på TV4:s Kalla Fakta.

Åsard menar att flera felaktiga påståenden har gjorts i programmet.

- Problemet i programmet är att man inte berättat alla omständigheter som omgav de apatiska barnen. Till exempel berättar man inte sådana saker som att de flesta barnen insjuknade när det fått avslag på uppehållstillståndet och blev friska när de fick uppehållstillstånd, säger Åsard i en intervju med SVT Nyheter.

Varför blev det så fel?

- En förklaring skulle kunna vara att de som gjorde programmet led av "confirmation bias". Man sökte bara uppgifter och fakta som bekräftade den uppfattning man redan hade.

"Programmet ställde sig på ena sidan"

Avsnittet om de apatiska barnen har både kritiserats och granskats tidigare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Kultur 20-04-21: Gellert Tamas svarar på kritiken (Extern länk)

Ola Sandstig, Filter, i Expressen 20-04-23: Ett helt land blev lurat om de apatiska barnen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 20-04-15:

Skapa trygghet för de ensamkommande till sidans topp

När pandemin nu orsakat en omfattande ekonomisk kris riskerar de ensamkommande som klarat av att ta sig igenom gymnasielagens nålsöga återigen att drabbas. De partier som stod bakom gymnasielagen har ett ansvar att se till att den fungerar. Vänsterpartiet uppmanar därför S, MP och C att gemensamt lösa de problem som uppstått. Det skriver Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

Just nu ingås breda politiska samarbeten för att människor i vårt samhälle inte ska drabbas av konsekvenserna av coronapandemin. Vår samhällsgemenenskap behöver visa uthållighet och styrka i att skapa trygghet för dem av oss som behöver det, oavsett om det gäller omvårdnad i det akuta insjuknandet, att hindra smittspridning eller att hantera de många ekonomiska och strukturella konsekvenser pandemin leder till. Vi ska ta oss igenom detta tillsammans.

Som alla kriser slår coronakrisen hårdast mot de som redan är utsatta, de med små eller inga marginaler. En av dessa grupper är de ensamkommande som har sökt asyl i Sverige. De ensamkommande kom till Sverige som barn och sökte skydd här undan krig och förtryck. När migrationspolitiken stramades åt lovade statsministern att barnen skulle undantas. Men så blev det inte. Migrationsverket ändrade sin praxis, med följden att 18-årsdagen betydde utvisning för många i gruppen.

En dom från Migrationsöverdomstolen slog fast att många av de som var under 18 år egentligen skulle bedömas som alternativt skyddsbehövande och få uppehållstillstånd. Men de långa handläggningstiderna gjorde att många hann fylla 18 år innan asylbeslutet togs. Ett stort antal ensamkommande barn fick dessutom sin ålder uppskriven genom rättsosäkra åldersbedömningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-04-17:

C vill lätta upp gymnasielagen under coronakrisen till sidans topp

Ännu en gång skapar den omdebatterade gymnasielagen för ensamkommande politisk debatt. Centerpartiet föreslår nu att regelverket ska lättas upp, med anledning av coronapandemin. Den ekonomiska kris som Sverige har hamnat i drabbar de här ungdomarna hårt, anser Jonny Cato, som är partiets migrationspolitiske talesperson.

- Nu ser vi väldigt många som börjar bli klara med sin utbildning, var lovade arbeten, arbeten som inte längre finns kvar, med tanke på den ekonomiska situation som landet befinner sig i.

Det handlar omkring 7 400 ungdomar med avslag på asylansökan som ändå, genom den så kallade gymnasielagen har fått en möjlighet att stanna permanent i Sverige. Villkoret är att de efter gymnasiet ordnar en varaktig anställning på minst två år. De senaste veckorna har det varnats från flera håll för att de här ungdomarna kommer att få det mycket svårt att hitta ett jobb med tanke på den

osäkra arbetsmarknad som råder nu under coronakrisen.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet som röstade ja till den kontroversiella lagen i riksdagen har sagt den behöver bli mer generös.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 20-04-18:

Ge alla som lider under gymnasielagen amnesti till sidans topp

Gymnasielagens brister blir akuta i coronakrisen. Sverige borde ta sitt medmänskliga ansvar och bevilja alla de minderåriga som sökte asyl 2015 permanenta uppehållstillstånd, skriver Elin Hjelmestam, Luf.

De senaste veckorna har rapporteringen om nya coronaviruset dominerat våra nyhetsflöden. Hela Sveriges befolkning har ändrat sina beteendemönster. Man träffar inte längre sina bekanta eller kollegor i samma utsträckning och har inte möjlighet att röra sig på det sättet man brukade, allt för bidra till att hålla nere smittspridningen. Vi vet ännu inte hur länge nuvarande restriktioner kommer behöva gälla eller hur situationen i Sverige och i världen kommer utvecklas, men vi kan vara säkra på att 2020 kommer gå till historien med pandemin orsakad av corona. Världen har inte upplevt något liknande på väldigt många årtionden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 20-04-20:

Coronakrisen gör det nödvändigt att ge de ensamkommande amnesti till sidans topp

Gymnasielagen omfattar den grupp ensamkommande ungdomar som kom till Sverige innan vintern 2015 och nekades asyl. Genom lagen har de fått möjlighet att stanna i Sverige för att studera på gymnasiet och har blivit lovade permanenta uppehållstillstånd om de får ett fast jobb senast ett halvår efter studenten. Oavsett vad man tycker om utformandet och framtagandet av gymnasielagen så har den blivit en livlina för dessa ungdomar och ett löfte om en trygg framtid i utbyte mot att de arbetar hårt, lär sig svenska snabbt, klarar av sina studier och skaffar sig ett fast jobb senast sex månader efter att studierna är avklarade. Redan innan corona var alltså kraven som ställdes på de ensamkommande ungdomarna otroligt tuffa.

Omöjliga krav

När pandemin nu slår ut stora delar av ekonomin och Sveriges arbetslöshet stiger vecka för vecka så blir kraven på de ensamkommande ungdomarna i princip omöjliga att uppnå. På grund av coronan kommer nu dessa ungdomar med största sannolikhet att snubbla på mållinjen och bli utvisade till krigshärjade länder, istället för att få bygga en trygg framtid i Sverige. Det är grymt efter att ha kämpat i så många år för att lära sig språket, klara studierna, hålla modet uppe och hoppet levande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf krönika 20-04-20:

Visa lite medmänsklighet! till sidans topp

Av Emilie Hillert

Tänk dig att ett virus intar världen. Från en dag till en annan är livet, som vi dittills känt det, vänt upp och ned. Viruset sprider sig som en löpeld över jordklotet och smittar människor i land efter land. Mänskligheten står handfallen och ser på för ett ögonblick. Därefter börjar de mest extrema åtgärderna att vidtas.

Allt som nyss var otänkbart framstår plötsligt som en självklarhet. Hela samhällen stängs ner. Skolor och förskolor stängs ner. Restauranger och affärer stängs ner. Många länder inför utegångsförbud.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-04-20:

Muf, ni borde skämmas till sidans topp

Replik från Grön ungdom om amnesti för ensamkommande

När vi vill genomföra en amnesti för unga människor som levt i Sverige i fem års tid gör vi det för att stoppa tusentals mänskliga tragedier. Tusentals mänskliga tragedier som kommit till bara på grund av byråkrati och tröghet. Benjamin Dousa och Muf låter systemet gå före människan. De borde skämmas.

Först några ord om rättssäkerhet. Rättssäkerhet handlar om att tydliga rättsregler ska tillämpas förutsägbart och effektivt. När Migrationsverket misslyckades med att handlägga sina ärenden effektivt under 2015, brast alltså rättssäkerheten för den som sökte asyl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 20-04-22:

Ge amnesti till de ensamkommande till sidans topp

Den svenska regeringen har ett ansvar för våra unga, oavsett var de råkar vara födda. Det är dags att göra det enda rätta och ge amnesti till de ungdomar som drabbas hårt av coronakrisen, skriver Aida Badeli språkrör för Grön Ungdom.

De ensamkommande ungdomar som bor i Sverige är unga människor med drömmar om att bygga sina liv, skaffa sig ett jobb och en bostad. De har fått nya kompisar, börjat plugga och blivit en del av det svenska samhället. Vi menar att det vore inhumant att i den rådande situationen slita upp dessa ungdomar från sina liv och utvisa dem.

Grön ungdom menar att det enda rätta i denna situation är att ge amnesti till de ungdomar som berörs. Ensamkommandelagen ställde orimliga krav när den kom men efter corona är den helt omöjlig att leva upp till.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten insändare 20-04-11:

Stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Rita Larsson

Tittade på första avsnittet av "Andra världskrigets hemliga flyktvägar" på SVT play. Det handlade om modiga människor som hjälpte flyktingar. Människor som till exempel hjälpte judar och andra på flykt över livsfarliga Pyrenéerna.

Det är beundransvärt och vi tänker ofta på hur fruktansvärt andra världskriget var.

Tänk om Spanien hade tagit emot dem med öppna armar, men efter en tid hade samlat ihop alla cirka 33 000 och sänt dem till de länder som de kommit ifrån, för att nazisterna mot en summa pengar hade sagt att de kunde ta emot dem. Hur hade historien sett ut då? Hur hade vi sett på Spanien då?

Varför sitter vi och tycker att det som skedde under andra världskriget är hemskt samtidigt som människor är i precis samma situation idag?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Academy of European Law 20-04-14:

Asylum & Immigration Law - e-Learning for free! till sidans topp

e-Presentations focus on latest developments or a specific topic issue in a particular area of law. Leading practitioners and academics on EU law speak about one specific topic or problem. The recording and the speaker's presentation are combined in a split-screen video podcast, together with full hyperlinked supporting material. They cover an average learning time of around 45 minutes.

While you cannot come to ERA, ERA is coming to you!

Each week we will provide free access to online training in selected areas of law.

You can watch all video e-presentation packages on European Asylum and Migration Law in the premium version (including extensive supporting documentation, offline use, quiz and a certificate for CPD recognition) for free. This offer is valid from 14 to 27 April 2020.

This week we are now making available the Asylum and Migration Law e-presentations.

Se presentationerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läget 20-04-16:

"Jag vill ge en röst till nyanlända ungdomar, berätta att vi finns" till sidans topp

Benjamin Fayzi, 22, kom som ensamkommande flyktingbarn till Sverige och fick möjligheten att stanna. Nu vill han ge samma chans till alla ungdomar som fortfarande väntar på svar. Coronakrisen har nu försvårat situationen ytterligare för asylsökande.

För åtta år sedan kom Benjamin Fayzi till Sverige från det krigsdrabbade Afghanistan. På den tiden fick asylsökande snabbt svar om de fick stanna, det dröjde två till tre månader. Nu får flyktingar vänta i över två år på svar om uppehållstillstånd.

- När jag kom var det lättare. Jag fick snabbt svar och det gjorde att jag lättare kunde komma in i samhället och börja i skolan. De som kom 2015 eller senare hade inte samma möjlighet. De väntade fyra år på svar om uppehållstillstånd och det är lång tid i en ungdoms liv, säger Benjamin.

Benjamin var 2017 med och startade organisationen Ung i Sverige. De som hade sökt asyl under 2015 hade då väntat två år utan någon vetskap om framtiden. Organisationen startades för att uppmärksamma deras situationen.

- Det hade pratats mycket om nyanlända ungdomar men vi hade aldrig fått möjligheten att själva utrycka oss. Att säga: här är vi, det här tycker vi och det här är våra behov. Med Ung i Sverige ville vi ge de asylsökande en röst, säger Benjamin.

Idag är Benjamin ordförande för Ung i Sverige. Han har också utökat sitt engagemang till fler organisationer som bland annat Ensamkommandes Förbund och Liv utan gränser. Han har även varit med och startat läxhjälp för nyanlända i Vallentuna, dit han själv hamnade när han först kom till Sverige.

Benjamin uttrycker en oro över hur coronakrisen har påverkat situationen för många asylsökande.

Enligt gymnasielagen som stiftades 2018 ges uppehållstillstånd till asylsökande ungdomar om de fulländar en gymnasieutbildning och sedan inom sex månader får fast anställning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.