fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 24 februari 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 20-02-24:

Asylnytt kompletterad från 7 januari till 24 februari till sidans topp

Asylnytts utgåvor för 25 januari och 8 februari har publicerats samtidigt som denna för 24 februari.

Alla Asylnytts egna referat av Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och domar från Migrationsöverdomstolen och internationella instanse från hela denna period finns samlade i dagens utgåva, som därför innehåller många praxis-notiser.

Utgåvan från 25 januari innehåller bland annat länkar till material om palestiniernas situation, rättsligt ställningstagande om ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder, Solidarity Cities, podd från medicinvetarna och forskning om avslagsmotiveringar i Finland.

Utgåvan från 8 februari handlar om hur fler ska förmås att återvända: bla Polisens nya befogenheter och EU:s nya femårsplan med fokus på återvändande. Rapporter om situationen i Syrien, Italiens inblandning i Libyens kaos. De svenska partierna diskuterar volymmål och arbetskraftsinvandring.

Som vanligt också många länkar till artiklar om integration, stöd och solidaritet samt inslag från den politiska debatten.

Läs de föregående utgåvorna:

25 januari: Palestinier protesterar mot omöjliga beslut (Extern länk)

8 februari: Fler ska förmås att återvända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 20-02-11:

En mer effektiv tillgång till Migrationsverkets personuppgifter för Säkerhetspolisen till sidans topp

Att bekämpa terrorism och brott mot Sveriges säkerhet är ett ytterst angeläget samhällsintresse. För att Säkerhetspolisen, som har huvudansvaret för dessa frågor, ska kunna utföra sitt uppdrag effektivt behöver myndigheten ha tillgång till adekvat information i rätt tid.

I promemorian föreslås därför en ändring av utlänningsdataförordningen (2016:30) som innebär att Säkerhetspolisen får medges direktåtkomst till Migrationsverkets personuppgifter i fler fall än i dag. Förslaget innebär att direktåtkomst även ska få medges till sådana uppgifter som Säkerhetspolisen behöver för att fullgöra de uppgifter som avses i 2 kap. 1 § 1-3 a och 4 lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Förslaget medför att Säkerhetspolisen får en enklare och mer ändamålsenlig tillgång till sådana uppgifter hos Migrationsverket som myndigheten behöver för sin hantering av ärenden om vidarebosättning och i sin brottsbekämpande verksamhet i övrigt.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Hämta promemorian (Extern länk)

Remiss av promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet mfl 20-02-20:

Informationsutbyte för Migrationsverket i ärenden om uppehållstillstånd för arbete till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat om förordningsändringar som syftar till att underlätta ett elektroniskt utlämnande av uppgifter från Skatteverket och Försäkringskassan till Migrationsverket i olika ärenden om uppehållstillstånd för arbete.

Migrationsverket har begärt förordningsändringar för att möjliggöra ett effektivt informationsutbyte med Skatteverket och Försäkringskassan i ärenden som rör uppehållstillstånd för arbete och olika kategorier av tillstånd för arbete. Enligt Migrationsverket är myndigheterna överens om att informationsutbytet ska ske genom att uppgifter lämnas på medium för automatiserad behandling. För att detta ska fungera finns behov av sekretessbrytande förordningsbestämmelser som omfattar de för Migrationsverket viktiga uppgifterna.

Ett effektivt informationsutbyte mellan Migrationsverket och andra myndigheter i ärenden om uppehållstillstånd för arbete är mycket angeläget. Regeringen har lyssnat på vad de berörda myndigheterna behöver. Därför har regeringen nu beslutat de av Migrationsverket efterfrågade förordningsändringarna, som träder i kraft den 1 april 2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 20-02-14:

Växande kritik från kommuner som inte får styra var asylsökande ska bo till sidans topp

Kommuner med hög arbetslöshet, låg sysselsättning och ett stort mottagande av asylsökande får inte alltid göra undantag från den lag som ger asylsökande rätt att bo var de vill. Det får däremot kommuner som har bättre förutsättningar. Nu växer kritiken från kommuner som står utanför undantaget.

I januari i år ändrades den så kallade EBO-lagen, som innebär att asylsökande har rätt att bo var de vill. Ändringen gör att 32 kommuner nu får peka ut områden dit asylsökande inte får flytta utan att bli av med sin dagsersättning.

Särskilda områden pekas ut

Regeringen valde att låta undantaget omfatta kommuner där det finns områden med särskilt hög långtidsarbetslöshet, mycket låg sysselsättning och utbildningsnivå samt dåligt valdeltagande.

Men flera av de 32 kommunerna har sagt att de inte vill att asylsökande ska kunna flytta till någon del av kommunen utan att bli av med sin ersättning. De tänker anmäla hela kommunen som ett utsatt område, trots att förutsättningarna som gav dem rätt att göra undantag inte gäller i hela kommunen. En av dem är Katrineholm.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 20-02-14: De vill stoppa fri bosättning för asylsökande helt (Extern länk)

SvT Skåne 20-02-14: Burlöv ligger sämre till än Malmö - men får inte göra undantag från lagen (Extern länk)

SvT Öst 20-02-14: S vill göra undantag från EBO i Linköping (Extern länk)

SvT Väst 20-02-14: Politisk strid om Ebo-lagen i Borås (Extern länk)

SvT Stockholm 20-02-21: Stockholms stad begränsar inflytt till förorter genom EBO-lagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 20-02-14:

Zina bodde hos sin syster när hon kom till Sverige till sidans topp

Zina Kubba bodde hos sin syster i ett utsatt område när hon kom till Sverige från Irak och sökte asyl. För henne var det viktigt att i början få bo med personer som hon kände. Därför är hon skeptisk till lagändringarna som begränsar asylsökandes rätt att bo var de vill.

- När jag kom till Sverige och sökte asyl hade jag min syster som är gift här. Jag var hos henne. Jag hade hört och sett att mina väninnor lidit mycket, att kök och badrum var gemensamt och att man inte hade någon privat sfär, berättar Zina om varför hon valde att bosätta sig hos sin syster i stället för på någon av de asylanläggningar som Migrationsverket driver.

Ska minska trångboddheten

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02-18:

Grekland/ Grekland vill få bort volontärer till sidans topp

I Grekland har den nya högerregeringen skärpt reglerna för frivilligorganisationerna, så kallade NGO:s, som hjälper asylsökande i läger som Moria på Lesbos med mat och vård.

Alla organisationer och deras anställda måste nu registrera sig och få tillåtelse att assistera flyktingar. Regeringen vill få ekonomisk insyn och ta över, säger Patric Mansour, som arbetat i 4,5 år på Lesbos för FN och Norska flyktinghjälpen och han talar om ett förändrat tonläge.

- Det finns många anklagelser mot att vissa volontärgrupper har ett samarbete med vissa smugglare på den turkiska sidan och att man gör business av sina verksamheter här. Man vill ha en finanskontroll över dem, säger Patric Mansour.

Greklands regering misstänker alltså att vissa frivilligorganisationer ingår i smuggelleden och menar att vissa volontärgruppers öppna insamlingar av pengar på sociala medier bara lockar hit fler asylsökande. Att vara volontär utan tillstånd blir alltså olagligt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dutch News 20-02-12:

Nederländerna/ Half the children in final refugee amnesty review can stay till sidans topp

Just over half the refugee children hoping to be given residency rights in the Netherlands in a final review of the child refugee amnesty have won the right to stay.

In total, 569 out of 1,100 children have been given residency permits, along with 502 adult family members, junior justice minister Ankie Broekers-Knol told MPs on Wednesday.

The cases of 263 children were given an automatic review, after MPs agreed to soften the criteria in a final attempt to end the problems around the amnesty early last year.

Of those 263 cases, 235 were granted residency. In addition, a further 837 children applied for the amnesty who were not part of the automatic review. Most of those cases were rejected, but 334 children were given a residency permit, Broekers-Knol said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

FARR 20-02-17:

Från Afghanistan/ UNHCR om internflykt till Kabul till sidans topp

UNHCR (FN:s flyktingorgan) har publicerat en ny rapport om olika typer av internflykt till Kabul i Afghanistan. Med denna rapport upprepar och förstärker UNHCR sin tidigare position från augusti 2018, nämligen att på grund av situationen då det gäller säkerhet, mänskliga rättigheter och humanitära förhållanden är Kabul generellt sett inte för någon ett alternativt för internflykt eller internförflyttning. Sedan augusti 2018 har förhållandena i Kabul enligt UNHCR förvärrats. Migrationsverket gör hittills en annan bedömning och svenska myndigheter tvångsdeporterar såväl ungdomar som andra med ökad effektivitet till Kabul.

Rapportens fullständiga namn är: Afghanistan: Compilation of Country of Origin Information (COI) Relevant for Assessing the Availability of an Internal Flight, Relocation or Protection Alternative (IFA/IRA/IPA) to Kabul, December 2019. Den kan hämtas från UNHCR: https://www.refworld.org/docid/5def56204.html. Dokumentet kompletterar den allsidiga landrapporten från 2018, som fortfarande är giltig: https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html

Enligt UNHCR ger det nya dokumentet beslutsfattare information för att bedöma huruvida bosättning i Kabul är relevant för afghaner som ursprungligen kommer från andra delar av Afghanistan och som har välgrundade skäl att frukta förföljelse eller våld i sina hemtrakter. Den 23-sidiga rapporten från december 2019 är indelad i tre huvudkapitel:

säkerhetssituationen för civila i Kabul

den socio-ekonomiska situationen i Kabul

situationen för återvändande afghaner i Kabul

1. Säkerhetssituationen för civila i Kabul

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-02-21:

Från Burkina/ In 12 months Sahel violence displaces more than 700,000 in Burkina Faso till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and partners are facing severe challenges in accessing and responding to the needs of the internally displaced people and refugees scattered throughout the Sahel region, as attacks against civilians grow in number and frequency.

In Burkina Faso, the latest attacks by militants on civilians and local authorities have been forcing a daily average of more than 4,000 people to flee their homes and search for safety since 1 January. So far, 765,000 people have already been displaced - more than 700,000 in the last 12 months. This is a 16-fold increase compared to January 2019. An estimated 150,000 people have fled in the last three weeks alone.

People fleeing the violence report attacks on their villages by militant groups, killing, raping, pillaging. Terrified of these attacks, residents have left everything behind to find safety.

Over 4,400 refugees from Niger have arrived in Mali, fleeing recent string of attacks in Tillaberi and Tahoua regions, including an attack in early January in the town of Chinagodar. Refugees have found safety in the Malian towns of Andéramboukane and Ménaka. They have joined another 7,700 displaced Malians in the same area. More people continue to cross the border between Niger and Mali.

In Niger, over 11,000 fled unsafe border areas and found refuge in several towns further south, where assistance is being provided. The regions of Tillaberi and Tahoua currently host 58,000 refugees from Mali and 82,000 internally displaced.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-02-14:

Från Burma/ Rohingyer på flykt gripna till havs till sidans topp

Tiotals människor har gripits utanför Myanmars kust, meddelar landets myndigheter. Det är den senaste gruppen rohingyer som gripits under försök att fly från delstaten Rakhine och från flyktingläger i Bangladesh.

Ombord på båten fanns 48 kvinnor, män och barn. Fem av dem var människosmugglare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02-10:

Från Gambia/ Allt fler gambier återvänder till hemlandet till sidans topp

FN:s migrationsorganisation IOM har under de senaste tre åren hjälpt över 5 000 migranter från Gambia att vända hem igen från Libyen. Det är tre gånger fler än vad som var planerat, säger tjänstemannen Etienne Micallef som talar om ett ökat återvändande.

- 1 500 var vårt mål för tre år sedan, när vi började bistå gambierna att åka hem, men redan innan den tiden hade gått ut nådde vi en milstolpe, 5 000 personer, förklarar Etienne Micallef på IOMs kontor i Banjul.

Prognosen för de kommande två åren är 1 000 personer, men de kan också bli många fler.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-02-10: Gambier trotsar faran över Medelhavet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Från Kina/ Europadomstolen: Uigurer som riskerar dödsstraff / tortyr ska inte utvisas till sidans topp

Målet i Europadomstolen rörde från början fem personer men då två av dem lämnat Bulgarien handlar beslutet om tre av dem. De hade lämnat Kina efter att ha trakasserats på olika sätt. De hade varit fängslade för sådant som brott mot barnbegränsningsreglerna, för att ha bett böner och lärt sina barn be, att ha lärt ut uiguriska, vägrat spionera på sina kunder och liknande. En av dem hade utsatts för tortyr. De fick avslag för att berättelserna verkade bygga på allmänt kända fakta om situationen samt att den kinesiska statens kontroll kan rättfärdigas på grund av hot från terrorister. I besluten från en högre domstol anklagas alla tre för att de hade vistats i Syrien och där tränats av IS och haft olika kontakter med terrorister och människosmugglare. Den bulgariska säkerhetstjänsten hävdade att de var medlemmar av den östturkestanska islamiska rörelsen, som är terroriststämplad. I Europadomstolens beslut citeras en rad rapporter som bekräftar den kinesiska statens förtryck mot uigurer i Xinjiang-provinsen. Domstolen förstår statens oro för terrorism men bedömer att de tre skulle riskera godtyckligt fängslande, att behandlas illa och i värsta fall dödas. Därmed skulle en verkställd utvisning bryta mot Europakonventionen. Domslutet var enhälligt.

Case of M.A. and Others v. Bulgaria, Application no. 5115/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

BADIL februari 2020:

Från Palestina/ Closing Protection Gap: Handbook on Protection of Refugees till sidans topp

/Asylnytt 200227: På grund av missförstånd annonserade Asylnytt denna handbok som nyligen uppdaterad, vilket inte stämmer. Senaste uppdateringen är gjord 2015./

The Handbook addresses problems and protection gaps facing Palestinian refugees who seek protection under the 1951 Refugee Convention and/or the 1954 Stateless Convention in third countries outside the Arab world. It aims to strengthen implementation of legal protection standards applicable to Palestinian refugees, in particular the rights embodied in Article 1D of the 1951 Refugee Convention.

The Handbook is intended to serve as a practical guide for refugee experts, lawyers, judges, UNHCR offices, national authorities, NGOs and others who are involved in asylum claims submitted by Palestinian refugees. The first edition was launched at the 2005 annual UNHCR NGO Consultations held in Geneva. In 2011 the Handbook was updated to include new cases relevant to the issues addressed in the publication. Building on the 2005 edition and the 2011 update, BADIL published a second edition of the Handbook in 2015.

Hämta handboken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-02-11:

Från Syrien/ Newly displaced in Syria in urgent need of protection, shelter till sidans topp

UNHCR is deeply concerned about the safety and well-being of civilians in north-west Syria. The humanitarian crisis is becoming increasingly desperate, with massive numbers of people on the move. UNHCR, as part of the UN humanitarian response, is stepping-up to reach those in need.

Around 700,000 people have fled within or from the conflict areas in Syria's Idlib and Aleppo Governorates since early December. A critical need is shelter, compounded by the harsh winter conditions. Many have had to flee already several times, leaving behind possessions, and with limited places for them to stay.

Existing camps and settlements of internally displaced persons are overcrowded, and shelter in existing houses is getting scarce. Many schools and mosques are filled with displaced families, and even finding a place in an unfinished building has become close to impossible.

UNHCR seeks to support people in need where-ever they are, and through all available channels. UNHCR is contributing urgently needed tents as well as other essential core relief items, including blankets together with humanitarian partners. However, this will only meet a small part of the total needs, as recent displacement has outstripped capacity. More resources and funding are urgently required.

Protection services, targeting the most vulnerable displaced persons are also scaled up, including psychosocial counselling and other emergency protection support, including to many children.

The conflict in Syria has caused the biggest displacement crisis in the world. Over 5.5 million Syrians live as refugees in the region. More than six million Syrians are displaced within the country.

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 20-02-20: UN High Commissioner for Refugees appeals for safety for civilians trapped in Idlib (Extern länk)

UNHCR 20-02-21: UNHCR appeals for safety for civilians trapped in Idlib (Extern länk)

SvT Utrikes 20-02-10: Analys: "Hundratusentals barn på flykt i Idlib" (Extern länk)

SvT Utrikes 20-02-16: Humanitär kris i Idlib - mer än 800 000 människor på flykt (Extern länk)

SvT Utrikes 20-02-16: Norske biståndschefen Jan Egeland: "Europa måste hjälpa flyktingarna" (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-02-17: Största flyktingvågen i syriska Idlib (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-02-14:

Från Syrien/ EASO: COI report on Syria: socio-economic situation in Damascus City till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria - Socio-economic situation: Damascus City". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and November 2019 (some 65 600) was lower than in the same period in 2018 (about 69 900). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 72 200 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of November 2019, there were some 49 000 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, Syria - Socio-economic situation: Damascus City, explores key socio-economic indicators for the Governorate of Damascus, such as housing, healthcare, and education, as well as issues such as freedom of movement.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT krönika 20-02-16:

Från Syrien/ Vem orkar länge bry sig om Syrien? till sidans topp

Tomas Thorén, reporter

Efter nio år av inbördeskrig i Syrien är det många som inte orkar ta till sig nyheter om hemskheterna. Till och med syrierna är trötta på att försöka berätta för en omvärld som stängt av öronen.

Obeskrivliga grymheter mot civilbefolkningen som aldrig verkar ta slut. Nu senast gäller det den humanitära katastrofen i Idlib. Byar och städer bombas sönder och samman. Hundratusentals är på flykt. Barn sover utomhus i minusgrader.

Läser du fortfarande? Isåfall är du ovanligt tapper. De flesta stänger genast av öronen när något om kriget i Syrien kommer på tal.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-02-18:

Från Uzbekistan/ Landinformation: Uzbekistan - rätts- och säkerhetssektorn till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en rapport om rättssektorn i Uzbekistan.

/Utdrag ur inledning och slutsatser:/

Migrationsverkets funktion för migrationsanalys genomförde 2019 en granskning av uzbekiska asylärenden där resultaten visade att en majoritet av de sökande åberopade förföljelse från icke-statliga aktörer som grund för asylansökan. En eventuell bedömning av möjligheterna att åtnjuta myndighetsskydd i Uzbekistan aktualiseras på så vis i flertalet ärenden, samtidigt som tillgänglig information på temat inte finns i någon större omfattning. Följaktligen aktualiseras föreliggande rapport, vars syfte är att beskriva den uzbekiska statsförvaltningens funktionalitet inom rätts- och säkerhetssektorn.

(...)

Sammantaget kan följande sägas. Reformer av de enskilda institutionerna inom rätts- och säkerhetssektorn tar delvis sikte på kända problem och missförhållanden och även de allvarliga obalanser i maktförhållanden som finns i rättskedjan adresseras. Reformerna synes syfta till att stärka såväl kapacitet som integritet hos aktörerna och sedda i en uzbekisk kontext måste åtgärderna och de ambitioner som de är uttryck för ses som stora framsteg. I ett internationellt jämförande perspektiv indikerar dock åtgärderna snarare att utgångsläget såvitt avser de olika aktörernas funktionalitet är på en mycket låg nivå. Återigen med de begränsningar som bristande tillgång till data ger i åtanke, är det enligt Migrationsanalys bedömning för tidigt att dra slutsatsen att reformerna i nuläget har åstadkommit hållbara effekter på funktionen hos myndigheterna inom rätts- och säkerhetssektorn. Det finns indikationer på att det finns en vilja att aktörerna rör sig bort från sådana beteende som förknippas med ett förövande beteende, men det är inte möjligt att i nuläget dra slutsatsen att detta har fått något praktiskt genomslag på lokal nivå.

Således, vid en sammantagen bedömning, finns inte utrymme för annat än att konsta- tera att den uzbekiska rätts- och säkerhetssektorn fortsatt uppvisar omfattande kapa- citets- och integritetsbrister.

Hämta rapporten, dokument nr 44044 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

EUobserver debatt 20-02-13:

Spanien/ What you don't hear about Spain's migration policy till sidans topp

By Olivia Sundberg Diez

Morocco is a far cry from Libya. But Spain's cooperation on migration with the former still warrants closer scrutiny.

Compared to the migration routes between Turkey and Greece, or Libya and Italy, Spain's migration policy gets relatively little attention. This is a mistake: the western Mediterranean route is far from problem-free.

The EU's partnership with the Libyan Coast Guard is its most contentious one yet. Migrants have been 'pulled back' to Libya without the opportunity to request asylum. EU funds have been linked to abuses by local authorities. Meanwhile, shrinking space for search and rescue (SAR) has made the route more dangerous.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Oxford Border Criminologies blogg 20-02-10:

Italien/ Landscapes of border control: A critical examination of Italian practices till sidans topp

By Francesca Esposito and Mary Bosworth. This is the first instalment of the themed week on assessing border control practices in Italy.

This week and next, we are running a series of blog posts critically assessing practices of border control in Italy. The pieces look at a wide range of sites, including administrative detention centres, hotspots, prisons and courtrooms, and demonstrate how within each of the migrants' rights are systematically violated. While illustrating the systemic and legal injustices characterising these places, the blog posts also outline practices of resistance by human rights activists, NGOs and solidarity groups through which they seek to counteract the violence of the Italian system of migration control and support the struggles of those affected by it.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Alarmphone 20-02-13:

Medelhavet/ Fishermen - The invisible solidarity workers at sea till sidans topp

Over the past week, the Alarm Phone was alerted to many boats in distress off the coast of Libya. People continue to flee the country, beset by conflict and violence. Amidst the dramatic scenes of rescue carried out by civil actors, the important role of other actors is often forgotten. Some forms of solidarity do not receive the same media attention because the people who practice them are poor or lack networks to make their actions visible. Sometimes, they are too scared to publicly talk about what they do.

The Alarm Phone is regularly in contact with fishermen who inform about boats they have encountered on their days out fishing. When they spot migrant boats, they are often uncertain about how to proceed. They fear both the militias involved in the smuggling business and the so-called Libyan Coast Guard that has also engaged in this business. They do not have the ability to carry out rescues of fragile boats containing many dozens of people. They call us to bear witness, and to ask for support. They carry the burden of witnessing the terrible plight of people trying to escape. They are often invisible solidarity workers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE Interview 20-02-14: WatchTheMed Alarm Phone: A Response for Rescue and a Call for Change (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 20-02-19:

Medelhavet/ Ocean Viking saves 182 people in distress on Mediterranean till sidans topp

In one day, sea rescue vessel Ocean Viking received distress calls to come to the aid of two boats carrying displaced people across the Mediterranean. DW reporter Miodrag Soric witnessed the rescue operations firsthand.

At 5:30 a.m., the distress call goes out. A wooden boat overcrowded with displaced people is drifting 130 kilometers (80 miles) off the coast of Libya. When the Ocean Viking, a rescue ship operated by SOS Mediterranee and Doctors Without Borders (MSF), receives the call, it is 22 nautical miles (41 kilometers) from the boat. It will take an hour or two to reach it. Nicholas Romaniuk, the search and rescue coordinator aboard the Ocean Viking, changes the vessel's course to intercept the boat.

The distress call was sent through AlarmPhone, a network of civil society actors in Europe and North Africa. People who find themselves in distress at sea can call the NGO, which then forwards the emergency message to other civil society groups such as SOS Mediterranee and MSF and the relevant national coast guard agencies.

As the Ocean Viking approaches the area the boat is believed to be in, Romaniuk contacts the European Union Naval Force Mediterranean (EUNAVFOR MED) Operation Sophia. The international military operation is tasked with combating people smuggling. Romaniuk receives the refugee boat's exact coordinates, along with an estimate that it is carrying 90 people.

Romaniuk spots the boat through his binoculars. He gets his crew to ready the orange lifeboats. Two of the boats head toward the distressed vessel at high speed, followed by the Ocean Viking.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan gränser 20-02-11:

USA/ Rapport: Avskräckningspolitik hot mot migranter och asylsökande i Mexiko till sidans topp

Den nya migrationspolitik som införts av USA och Mexiko gör att många centralamerikaner tvingas leva under farliga förhållanden, något som har allvarliga konsekvenser för deras fysiska och psykiska hälsa. Det visar en rapport som Läkare Utan Gränser publicerar i dag.

- Det framgår av medicinska uppgifter och vittnesmål insamlade under flera år att många av våra patienter desperat flyr från våldet i sina hemländer, säger Sergio Martin, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insats i Mexiko. Dessa människor har rätt till skydd och vård, och åtminstone en rättvis chans att söka asyl. Istället möter de mer våld längs migrationsrutten och är samtidigt utestängda från länder där de inte skulle vara i fara. Nu är de fast på farliga platser utan möjlighet att söka skydd.

Rapporten No Way Out (Ingen utväg) baseras på vittnesmål och intervjuer med 480 centralamerikanska migranter och asylsökande samt erfarenheter från Läkare Utan Gränsers anställda och medicinska uppgifter från mer än 26 000 personer som fått hjälp längs migrationsrutten genom Mexiko under de första nio månaderna 2019. Den medicinska evidensen visar att migranter och flyktingar utsatts för våld och misshandel i stor omfattning i sina hemländer, längs migrationsrutten och i förvar hos amerikanska och mexikanska myndigheter. Den stora mängden våld i den norra triangeln i Centralamerika (NTCA) är jämförbar med den i krigszoner, där Läkare Utan Gränser har arbetat i årtionden - och är en viktig faktor i det som driver människor att migrera norrut, till Mexiko och USA.

"Utnyttjar de allra mest sårbara"

(...)

Läs mer och hämta rapporten "No Way Out" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Småland 20-02-18:

Nu ska de asylsökande lämna Hultsfred till sidans topp

Hundratals asylsökande kommer tvingas flytta när Migrationsverket säger upp avtalet med Hultsfreds kommun. Fortfarande är det inte klart vart alla ska ta vägen.

Migrationsverket har hyrt lägenheter av Hultsfredsbostäder sedan 80-talet. Men 2020 blir sista året med lägenheter för asylsökande och mellan 400 och 500 asylsökande som bor i Hultsfred och Virserum kommer nu att behöva flytta.

- Jag är lite ledsen och besviken, säger Shukri Omar som har bott på Granitvägen i Hultsfred i två år, tillsammans med sina båda barn och sin yngsta syster. Hennes väg till Granitvägen och asylboendet gick från Somalia till Schweiz och Spanien innan hon och hennes familj hamnade i Hultsfred.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 20-02-18: Migrationsverket: "Ett långt samarbete går mot sitt slut" (Extern länk)

SvT Småland 20-02-18: Kommunalrådet nöjd efter beskedet (Extern länk)

SvT Småland 20-02-18: Migrationverkets flytt engagerar i Hultsfred (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-02-09:

Cypern/ Hit kommer flest flyktingar per capita i EU till sidans topp

Europa har försökt begränsa möjligheterna för migranter att fly hit. Men på det delade Cypern finns ett kryphål.

Här hamnar dock de flyende i kläm - mellan två bittra fiender som vägrar att samarbeta.

En halvtimme söder om Nicosia reser sig stängsel ur marken. På andra sidan finns rader av baracker - hem åt hundratals människor som flytt till Cypern. På den öppna mottagningsenheten i Kofinou bor flyktingar och migranter i väntan på asylbesked. 23-årige Clinton Yebga från Kamerun har varit här i tre månader.

- Det är ganska plågsamt faktiskt, dålig mat och undermåliga toaletter, säger han till TT.

- Vi kan bo utanför lägret, men samhället är inte så välkomnande. Det är nästan omöjligt att hitta boende och jobb, vilket gör det svårt att förbättra vår situation. Jag är bara kvar här för att jag inte har något alternativ.

Nära konflikter

I takt med att Europa har stängt sina gränser har fler migranter kommit till Cypern. Ön är den EU-medlem som ligger närmast Mellanöstern och cyniska människosmugglare säljer in det som ett billigare alternativ än andra Medelhavsländer.

Förra året kom tre gånger så många migranter till Cypern än året innan. Jämfört med länder som Grekland eller Italien är antalet lågt. Men faktum är att Cypern tar emot flest asylansökningar av alla EU-länder i förhållande till sin befolkning. Förra året, till och med november, ansökte 11 975 människor om asyl enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.

- I nuläget tar det tre till fem år att få ett slutligt svar, säger Emilia Strovolidou på UNHCR:s Cypernkontor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Rumänien/ Mottagandet inte så dåligt att det bryter mot Europakonventionen till sidans topp

Europadomstolen har avgjort ett ärende som rörde förhållandena i ett mottagningscenter i Rumänien. Anmälan har gjorts av ett par från Syrien som anlände till Rumänien i mars 2017 via Grekland. De fick flyktingstatus i maj men bodde kvar i centret till augusti. Därefter lämnade de Rumänien och har bosatt sig i Tyskland. Paret tog upp trångboddhet, dålig hygien, dålig tillgång till internet, för lågt finansiellt stöd samt att de inte kunnat lämna centret annat än på bestämda tider. Rumänien hävdar att klagomålen är överdrivna, att centret är välutrustat och bara varit låst nattetid samt att paret erbjudits integrationsplan med både ekonomiskt stöd, kurser och hjälp att hitta bostad. NGOs och även databasen AIDA har dock rapporterat om brister rörande gamla madrasser, vägglöss mm. Europadomstolen konstaterar att det rör sig om ett öppet center. Personerna har inte varit förvarstagna. Även om förhållandena i vissa avseenden varit dåliga har de bott i relativt bra rum med tillgång till badrum, kök, hygienprodukter, datorrum, samt erbjudanden om integrationsåtgärder. Det var dessutom en relativt kort vistelse. Slutsatsen är att behandlingen inte utgör något brott mot Europakonventionen.

Requête no 48780/17, ALISSA c la Roumanie (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-02-09:

Grekland/ A doctor's story: inside the 'living hell' of Moria refugee camp till sidans topp

On the Greek island of Lesbos is the Moria refugee camp, constructed for 3,100 people but now with a population of more than 20,000 men, women and children. It has become a place of violence, deprivation, suffering and despair. I am a doctor from London and I have just spent three weeks working for the Boat Refugee Foundation (BRF). This was my third time there - and my most shocking.

BRF is the only emergency medical provider for the entire camp between the evening hours of four and 11. These thousands of vulnerable people spill out into the surrounding olive groves in makeshift tents, which are elevated on wooden palettes to try to prevent the cold from the freezing ground seeping into their tired, aching bodies. Most of them have made a treacherous journey to come to this unsafe place; 40% of them are children. Without BRF, I know many would have died every day in the three short weeks I was there: adults - both men and women - from violent stabbings that are stabilised by medics trained briefly in "stop the bleed"; children from a new outbreak of meningitis whose fevers spike at night in their tents; vulnerable women in labour; four-day-old babies sleeping in freezing tents.

I kept a diary of the cases I saw, thinking it would be cathartic after the chaos to read through one or two major incidents, for personal processing purposes. Little did I know how much the events from just one day would catch in my throat on re-reading. And the next day, and the next. I want to tell you about one day in the life of the little portable cabin clinic where I worked. I am the narrator of the stories of the people still there; this is not about me.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02-16:

Grekland/ FN: Kritiskt läge för flyktingar i Grekland till sidans topp

Situationen för de asylsökande i Grekland är inne i ett mycket kritiskt läge, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.

Ungefär 90 000 väntar på beslut på sina asylansökningar och under denna tid lever de under mycket svåra förhållanden.

Den grekiska regeringen har aviserat att nya läger ska byggas men det dröjer, säger UNHCR:s talesperson i Grekland, Boris Cheshirkov.

- Denna situation kan inte längre fortsätta och pågå i veckor och månader framöver utan måste åtgärdas nu, säger UNHCRs talesperson.

Nästan varje dag kommer nya båtar med människor från Turkiet till de grekiska öarna och merparten är flyktingar, säger FN-tjänstemannen och pekar på statistiken för förra året, då en stor del av asylansökningarna beviljades. De som kommer är i första hand syrier, afghaner och irakier från krigsområden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-02-16: 20 000 migranter utan el och vatten på Lesbos (Extern länk)

AYS 20-02-11: Greek government forges ahead with plans for closed centers (Extern länk)

AYS 20-02-22: Closed camp on inhabited island, Lesvos authorities propose (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-02-15: Splittring kring Greklands nya migrationspolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Dagen 20-02-22:

Migrationsverket självkritiskt om konvertitärenden till sidans topp

Konvertiter bedöms på olika sätt i olika delar av landet. Migrationsverkets egen analys pekar i samma ritning som frikyrkornas stora konvertitutredning från 2019. Samtidigt kommer det fram att enbart en av fyra konvertiter får uppehållstillstånd.

Det var efter lång och hård kritik, inte minst från kyrkorna, som regeringen via ett regleringsbrev till slut gav Migrationsverket i uppdrag att se över de ärenden som har med religion att göra.

- I brevet till Migrationsverket kräver vi att de redovisar hur man säkrar den rättsliga kvaliteten i beslut som åberopar religion som motiv, sa Gustav Fridolin (MP) till Dagen i mars förra året då han för regeringens räkning presenterade nyheten.

Nu, nästan ett år senare, är Migrationsverket färdiga med sin analys som presenteras i myndighetens årsrapport.

Myndighet enig med kritiker

På en punkt visar det sig att myndigheten är helt eniga med sina kritiker i kyrkan. Bedömningen av konvertitärenden skiljer sig åt beroende var i landet de görs, där de som får ett positivt besked varierar mellan 18-33 procent.

Det här är alltså exakt samma kritik som Konvertitutredningen kom fram till, det vill säga den utredning som fyra frikyrkor tillsammans tog fram och vars slutsatser rapporterades för ungefär ett år sedan.

Enligt de kyrkliga företrädarna visade det här på att det fanns en rättsosäkerhet inbyggt i systemet. Så långt i sin självkritik vill dock inte Migrationsverket gå, de landar bara i att det inte är bra att bedömningarna görs så olika.

"Resultatet är en indikation på att Migrationsverket brister i enhetlighet vid prövningen av ärenden där konversion eller ateism åberopas", lyder Migrationsverkets eget omdöme, där de i övrigt inte anser att det finns några brister i hanteringen av konvertitärenden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-02-17:

Migrationsverkets system för att stoppa olämpliga asyljurister kan bryta mot lagen till sidans topp

Migrationsverkets system för att stoppa olämpliga asyljurister kan bryta mot lagen. Flera har vunnit över myndigheten och fått stoppen upphävda. Nu ska frågan avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.

En asylsökande kan få ett så kallat offentligt biträde tilldelat sig från Migrationsverket.

Biträdet, vanligtvis en jurist, ska hjälpa den asylsökande genom processen.

- Det här är en jätteviktig del i rättssäkerheten för asylsökande, att man har ett biträde som stöttar en på bästa sätt, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Men det finns också biträden som bedöms olämpliga efter att de till exempel slarvat eller begått brott. Då kan de strykas från Migrationsverkets lista över offentliga biträden.

- Det har ibland visat sig att man är häktad. När vi söker personen är man helt enkelt hos polisen, berättar Fredrik Beijer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

JO kritiserar ambassad som avskrivit familjeåterföreningsärenden av misstag till sidans topp

Två personer i Madagaskar ansökte i juli 2015 om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin dotter i Sverige. Migrationsverket bad ambassaden i Tanzania att genomföra intervjuerna. Denna ambassad ansåg att Mocambique låg närmare till och bad MIgrationsverket att överföra ärendena dit. Detta påbörjades men eftersom ärendena aldrig fördes över i det elektroniska systemet så genomfördes inga utredningar. Trots detta avskrev ambassaden i Tanzania den ena personens ansökan, utan att meddela den sökande. Avsikten var egentligen bara att avskriva från det egna systemet. Efter några månader uppmanade MIgrationsverket ambassaden att fatta beslut i det andra ärendet, varpå även den ansökan avskrevs. Denna gång meddelades besluten och överklagades. Ambassaden bad Migrationsverket att öppna ärendena igen och föra över dem till Mocambique. Istället bad MIgrationsverket ambassaden att hantera överklagandena. Eftersom ärendena inte var öppna var det inte möjligt. När Migrationsverket insåg att överklagandena inte hanterats lämnades dessa över direkt till domstolen. I april 2018 migrationsdomstolen besluten och skickade tillbaka ärendena till Migrationsverket eftersom ingen prövning hade skett i sak. JO kritiserar både ambassaden i Tanzania och Migrationsverket för hanteringen och bristen på samverkan.

Hämta beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hufvudstadsbladet 20-02-20:

Finland/ Migrationsverket granskade asylbeslut och ber tio personer ansöka på nytt till sidans topp

En irakisk man dödades tre veckor efter att ha skickats tillbaka till sitt hemland. Migrationsverket ska nu lära sig av sina misstag.

I november beslutade Migrationsverket att granska ett stort antal av sina asylbeslut. Nu är granskningen klar, uppger man i ett pressmeddelande.

Tio personer har ombetts att ansöka om asyl på nytt.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, eller Europadomstolen, meddelade i november om en fällande dom för Finland i ett asylärende. Domstolen anser att Finland bröt mot den europeiska människorättskonventionen då man beslutade att skicka en irakisk asylsökande tillbaka till Irak. Mannen dödades strax efter att han återvänt till hemlandet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

ECRE 20-02-14:

Continued starvation tactics, continued interim measures till sidans topp

A case compilation from ECRE member Hungarian Helsinki Committee reveals that the European Court of Human Rights (ECtHR) has for the 18th time granted interim measures in cases of food depravation involving 28 individuals in the Hungarian transit zone. The starvation tactics continue despite warnings from the European Commission in October 2019 and civil society urges member states to intervene.

In a case involving an Afghan man forced to rely on food rations from his pregnant wife and daughter the Hungarian Helsinki Committee obtained interim measures (Rule 39) from the European Court of Human Rights "to ensure that our client held in the transit zone is provided with food." The organisation has obtained such measures for 28 people between August 2018 and February 2020 involving food deprivation from one to eight days.

The organisation categorically rejects the position of the Hungarian government that food deprivation is lawful since "Hungary is not responsible for those who have not requested asylum and those whose requests have been denied" because: "Guaranteeing food supplies for people in closed facilities is a basic obligation of the state, no matter if the concerned individual is an asylum-seeker or an expelled person."

In October the European Commission took another step in its infringement procedures against Hungary issuing a reasoned opinion stating that food deprivation violates Article 16 of the Return Directive and Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

The Geneva based Human Rights organisation Euro-Med Monitor issued a statement on February 8 calling on: "EU member states to intervene to see an end to Hungary's violations of refugees' and asylum seekers' basic rights, by pressuring the Hungarian government to take full responsibility for people in its custody..."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Kommitté mot tortyr stoppar utvisning av Mapuche-ambassadör till Chile till sidans topp

En kvinna från Chile, Flor Agustina Calfunao Paillalef, har bott i Schweiz sedan 1996 och varit tillbaks tre gånger, senast 2008 då hon hämtade en skadad systerdotter. Vid det tillfället hade hon medföljare från en organisation. Samma år sökte hon asyl i Schweiz. Anmälan till FN:s kommitté mot tortyr (CAT) gäller om hon riskerar tortyr och förföljelse på grund av hur befolkningen i Mapuche generellt och i synnerhet hennes familj behandlas. Hennes syster har som en av ledarna för Mapuchefolkets protester mot exploatering av urbefolkningens resurser utsatts för attentat, misshandel och tortyr vid åtskilliga tillfällen både från statsrepresentanter och andra aktörer. Även andra familjemedlemmar har drabbats. Anmälan innehåller referenser till en lång rad internationella organisationer som beskrivit och fördömt behandlingen av Mapuchefolket bland annat genom användning av landets terroristlag mot aktivister och attentat mot civila i området. Även CAT har kommit med sådan kritik i sin periodiska rapport om Chile. Kvinnan har under sin tid utomlands uppträtt som ambassadör för Mapuche-folket i många internationella sammanhang. Schweiz har trots detta hävdat att hon inte riskerar personlig förföljelse, i varje fall inte om hon bosätter sig någon annanstans än i det område hennes grupp traditionellt bor. CAT anser dock inte att internflykt är ett alternativ utan konstaterar att det skulle innebära ett brott mot artikel 3 i konventionen mot tortyr att verkställa utvisningen och att Schweiz är skyldigt att ompröva målet.

Hämta dokumentet, com no 882/2018, Calfunao c la Suisse (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Europadomstolen prövar inte familjeärende då pappan inte lämnat in sitt pass till sidans topp

En familj med en son och en dotter splittrades under flykt från sitt hemland. Kvinnan och dottern sökte asyl i Sverige och fick uppehållstillstånd. Kvinnan inledde en ny relation som slutade olyckligt då denne man utsatte dottern för övergrepp och dömdes till fängelse. Kvinnan dömdes till ett kortare straff för att hon inte sökt vård för dottern. Dottern placerades i familjehem. När pappan sökte asyl tillsammans med sonen letade han efter hustrun och fann så småningom vad som hänt. Under tiden avslogs hans asylansökan. Därefter förde han en lång strid för att få umgängesrätt vilket slutligen lyckades, samtidigt som han stred för uppehållstillstånd på grund av anknytningen till dottern, vilket avslogs först på grund av att han inte hade kontakt med dottern men senare, då umgänge inletts, avslogs på nytt, då på grund av att han inte hade styrkt sin identitet. Mannen fick så småningom pass från sin ambassad men anmälde inte verkställighetshinder på nytt. Under tiden fortsatte umgängesstriden i flera turer. Mannen vände sig till Europadomstolen för att få sin rätt till familjeliv erkänd. Men domstolen anser att han borde ha lämnat in sitt pass och begärt en ny prövning med styrkt identitet. Eftersom han inte gjort det anses han inte ha uttömt möjligheterna i Sverige och Europadomstolen prövar inte ärendet i sak.

Ansökan nr 8158/18, Dost Ali against Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Europadomstolen: Uigurer som riskerar dödsstraff eller tortyr i Kina ska inte utvisas till sidans topp

Målet i Europadomstolen rörde från början fem personer men då två av dem lämnat Bulgarien handlar beslutet om tre av dem. De hade lämnat Kina efter att ha trakasserats på olika sätt. De hade varit fängslade för sådant som brott mot barnbegränsningsreglerna, för att ha bett böner och lärt sina barn be, att ha lärt ut uiguriska, vägrat spionera på sina kunder och liknande. En av dem hade utsatts för tortyr. De fick avslag för att berättelserna verkade bygga på allmänt kända fakta om situationen samt att den kinesiska statens kontroll kan rättfärdigas på grund av hot från terrorister. I besluten från en högre domstol anklagas alla tre för att de hade vistats i Syrien och där tränats av IS och haft olika kontakter med terrorister och människosmugglare. Den bulgariska säkerhetstjänsten hävdade att de var medlemmar av den östturkestanska islamiska rörelsen, som är terroriststämplad. I Europadomstolens beslut citeras en rad rapporter som bekräftar den kinesiska statens förtryck mot uigurer i Xinjiang-provinsen. Domstolen förstår statens oro för terrorism men bedömer att de tre skulle riskera godtyckligt fängslande, att behandlas illa och i värsta fall dödas. Därmed skulle en verkställd utvisning bryta mot Europakonventionen. Domslutet var enhälligt.

Case of M.A. and Others v. Bulgaria, Application no. 5115/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Familj till EU-medborgare som blivit svensk medborgare har uppehållsrätt till sidans topp

När EU-medborgare utnyttjar sin fria rörlighet genom att flytta till ett annat EU-land så har även EU-medborgarens familjemedlemmar en "härledd" uppehållsrätt, enligt rörlighetsdirektivet. En praktisk konsekvens av detta är att en person som är gift med en EU-medborgare (ej svensk) som bor i Sverige har uppehållsrätt så länge EU-medborgaren har det, och kan även få permanent uppehållsrätt samtidigt med makan. Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om konsekvenserna av EU-domstolens dom C-165/16, Lounes. Denna dom innebär att familjemedlemmar till EU-medborgare får en härledd uppehållsrätt även om EU-medborgaren har förvärvat medborgarskap i staten dit hen har flyttat. Detta gäller inte enligt rörlighetsdirektivet, men enligt EU-domstolen ska fördraget om EU:s funktionssätt tolkas så. En förutsättning är att personen också har kvar sitt ursprungliga medborgarskap. Det innebär alltså att en familjemedlem till en EU-medborgare som flyttat till Sverige har uppehållsrätt även om EU-medborgaren har dubbelt medborgarskap. Detta har inte gällt tidigare. Uppehållskort kan utfärdas till en familjemedlem som redan befinner sig i Sverige och även om personen har ett beslut om utvisning.

Hämta ställningstagandet, SR 04/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

FN:s mr-kommitté kräver att Sverige omprövar utvisning av ateist till Afghanistan till sidans topp

Saken gäller en ung man från Afghanistan som växt upp som shiamuslim i Iran. Han kom till Sverige 2015. Han slutade praktisera sin religion eftersom han inte trodde på Gud efter allt han sett. Detta var väl känt i hans omgivning. Han fick avslag på asylansökan och togs i förvar. Där påtalade han verkställighetshinder och tog upp att han var ateist men fick ingen ny prövning. Domstolen bedömde ateismen som en ny omständighet, men menar att om övertygelsen hade varit genuin så skulle mannen ha tagit upp den tidigare. Detta bedömdes alltså utan muntlig förhandling. Mannens historia kom ut media och han skrev även till afghanska ambassaden. Sveriges regering hävdar i ett svar till kommittén att mannen inte visat att ateismen är seriös - och att det finns möjlighet att ångra sig och återuppta islam.

Kommitténs inställning är att staten borde pröva omständigheterna kring en konversion grundligt, och med hänsyn till att personens agerande kan få allvarliga konsekvenser oavsett hur genuin övertygelsen är. Kommittén kritiserar också att de svenska myndigheterna bedömt att mannen är apostat, hazar, i avsaknad av nätverk och hans mentala hälsa var för sig men inte vägt samman sårbarheten. Sammantaget med att mannens identitet kommit ut bedömer kommittén att en utvisning kan få irreparabla konsekvenser. Slutsatsen är att Sverige skall bevilja mannen en ny prövning och medan den pågår får utvisningen inte verkställas. Tre ledamöter av kommittén var skiljaktiga och anser att de svenska myndigheternas redan bedömt saken i detalj. De påpekar också att det talar emot mannen att han skrivit till ambassaden och angivit sig själv.

Hämta: Communication No. 3070/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Process Advokatbyrå 20-02-13:

FN kritiserar Sverige på grund av beslut att utvisa en ateist till Afghanistan till sidans topp

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har i ett avgörande meddelat 16 januari 2020 kommit fram till att en utvisning av en ateist till Afghanistan skulle strida mot FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. De artiklarna som kommittén bedömde att Sverige skulle bryta mot var artikel 6 vilken stadgar rätten till liv samt artikel 7 som uppställer ett förbud mot tortyr.

Ärendet rörde en man från Afghanistan som sökt asyl i Sverige. Han fick avslag på sin asylansökan och han överklagade till alla instanser. En tid efter att avslagsbeslutet vunnit laga kraft framförde mannen att han var ateist i en ansökan om verkställighetshinder. Han beviljades inte uppehållstillstånd och han beviljades inte en ny prövning. Han fick alltså inte muntligen framföra sina asylskäl kopplade till att han är ateist utan Migrationsverket och migrationsdomstolen gjorde bedömningen utifrån det skriftliga som ingetts i ansökan om verkställighetshinder och i överklagandet till migrationsdomstolen av Migrationsverkets beslut att inte bevilja ny prövning.

Migrationsdomstolen ansåg att hans ateism var en ny omständighet, men domstolen ansåg att hans ateistiska övertygelse inte var genuin och att han inte hade uttryckt någon djupare personlig övertygelse. Dessutom ifrågasatte domstolen att han framförde sin ateism efter hans utvisningsbeslut vunnit laga kraft. Migrationsdomstolens beslut överklagades till Migrationsöverdomstolen som beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FluchtforschungsBlog 20-02-14:

"Unlawful" may not mean rightless. The shocking judgment in case N.D. and N.T. till sidans topp

By Maximilian Pichl & Dana Schmalz

Article 4 of Protocol No. 4 to the European Convention on Human Rights (ECHR) is short. Its title reads "Prohibition of collective expulsion of aliens", its text reads: "Collective expulsion of aliens is prohibited." It comes as a historical disappointment that the European Court of Human Rights (ECtHR) in its decision in the case N.D. and N.T. v. Spain from 13 February 2020 distorts this clear guarantee to exclude apparently "unlawful" migrants from its protection. The decision is a shock for the effective protection of rights in Europe and at its external borders. Consequently the Guardian titled that the Court is "under fire". Reading the majority opinion is at times a puzzling experience, to say the least.

Facts of the case and chamber judgment

The case, for those who have not been following it, concerns two individuals born in 1985 and 1986 respectively, one from Mali and one from the Ivory Coast, who in 2014 tried crossing the border fences from Morocco into the Spanish Exclave Melilla. Melilla is surrounded by a complex border structure comprising three fences and serves as a long-time laboratory for the EU-border regime. The Spanish Guardia Civil has been conducting so-called "hot returns" of migrants coming from Morocco on a regular basis. Furthermore, Spain and the EU established a systematic externalization of border controls to third countries like Morocco, which keeps especially refugees and migrants from Sub-saharan states from claiming asylum.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 20-02-14: The verdict of the ECHR could be used to justify violations in the future (Extern länk)

Daniel Thym, Universität Konstanz, EU Migration Law Blog 20-02-17: A Restrictionist Revolution? A Counter-Intuitive Reading of the N.D. & N.T.-Judgment (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Migrationsöverdomstolen: En person som lämnat Sverige kan inte få flyktingstatus till sidans topp

En person från Kuwait som tillhör gruppen statlösa bidooner sökte asyl. Migrationsverket bedömde att hon inte kunnat bevisa att hon var oregistrerad eller riskerade förföljelse på någon annan grund. Migrationsdomstolen hade en annan uppfattning men när saken nått dit hade kvinnan lämnat Sverige. Migrationsdomstolen avslog därför överklagandet gällande uppehållstillstånd. Men domstolen beviljade ändå flyktingstatusförklaring, med motivering att en ansökan om skydd alltid ska prövas i sak och inget i EU-direktiven hindrar att status beviljas en person som lämnat landet. Migrationsöverdomstolen avfärdar resonemanget, bland annat med hänvisning till hur Sverige tolkat EU-direktiven samt att förutsättningarna för statusförklaring och uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl är avsedda att överensstämma. Migrationsdomstolens beslut rörande flyktingstatus upphävs. Källa kammarrätten i Stockholm, mål nr UM 10423-19.

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 20-02-20:

Kritik efter asylsökandes självmord till sidans topp

Två afghanska bröder nekades upphållstillstånd och två dagar senare tog den äldre brodern sitt liv på ett boende i Västsverige.

Nu får Migrationsverket kritik av JK, som ser allvarliga brister i myndighetens hantering.

Det var i augusti 2017 som Migrationsverket beslutade att avslå de båda brödernas ansökningar om uppehållstillstånd och utvisa dem till Afghanistan. De kom till Sverige under hösten 2015.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Migrationsöverdomstolen: Arbetstillstånd ska ges vid tillstånd enligt gymnasielagen till sidans topp

En ungdom som fått avslag på sin asylansökan men uppfyllde villkoren enligt gymnasielagen fick efter prövningen i migrationsdomstol uppehållstillstånd, men inte arbetstillstånd. Enligt domstolen ska studierna ske på heltid vilket talar emot arbetstillstånd. Dessutom anser domstolen att det är oklart om det lägre identitetskravet enligt gymnasielagen även ska gälla för arbetstillstånd. Migrationsverket brukar i sina beslut bevilja arbetstillstånd i motsvarande situation, vilket också framgår av verkets hemsida. Migrationsverket yrkade bifall till överklagandet. På den linjen går även Migrationsöverdomstolen som poängterar att arbetstillstånd ska ges till den som får tidsbegränsat uppehållstillstånd om inte syftet med uppehållstillståndet talar emot. Bestämmelsen i den tillfälliga lagen infördes i syfte att öka drivkrafterna för arbete och egenförsörjning. Anställning som ges till personer med uppehållstillstånd enligt denna lag ska enligt en särskild paragraf anmälas till Migrationsverket. Att arbeta strider alltså inte mot tillståndens syfte. Någon regel om identitet vid beviljande av arbetstillstånd för den som har tidsbegränsat uppehållstillstånd finns inte. Arbetstillstånd ska alltså beviljas.

Källa Kammarrätten i Stockholm, mål nr UM 11960-19

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-02-14:

Chefsjuristen kommenterar: Vad är aktivt deltagande? till sidans topp

Vi har de senaste dagarna fått frågan om Migrationsverkets föreskrifter om aktivt deltagande kopplat till den så kallade gymnasielagen uppmärksammats. Vår chefsjurist Anna Lindblad reder här ut begreppen.

Bakgrund

I juli 2016 infördes den tillfälliga lagen som gäller istället för utlänningslagen sedan dess. Sommaren 2017 kompletterades den med bestämmelser om uppehållstillstånd för studier på gymnasialnivå (som har kallats gymnasielagen). Då inte så många omfattades av denna lag som politikerna hade önskat kom 2018 ytterligare kompletteringar (det som brukar kallas för nya gymnasielagen). Idag har närmare 8000 personer beviljats tillfälliga tillstånd enligt dessa bestämmelser. Ca 500 personer väntar fortfarande på sitt beslut - de flesta av dessa ärenden ligger i migrationsdomstolarna.

Vad har hänt?

Gymnasietillstånden är olika långa. För de som har tillstånd som är längre än 13 månader ska de årligen visa för Migrationsverket att de deltar aktivt i sina studier. Regeringen gav Migrationsverket föreskriftsrätt för aktivt deltagande. Det betyder att Migrationsverket i föreskrifter fick möjlighet att närmare definiera vad som ska anses vara aktivt deltagande. I detta arbete skulle Migrationsverket höra Skolverket och Folkbildningsrådet.

För några veckor sedan kom föreskrifterna, som nu har uppmärksammats i media.

Vad betyder föreskrifterna?

Som vi förstår föreskrifterna är de uppbyggda på följande sätt för de som läser på gymnasieskola.

1 - Om man är godkänd i alla ämnen så har man aktivt deltagit.

2 - Om man inte är godkänd räcker det med att man har närvarat - det ska man visa genom att ge in individuell studieplan eller betyg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta föreskrifterna från Migrationsverket - MIGRFS 2020:1 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02-14:

Lärarkritik: Fortsatt oklart vad aktivt deltagande betyder till sidans topp

Migrationsverket har nu preciserat vilka studiekrav som ska ställas på ungdomar som fått stanna tillfälligt i Sverige för att de ska få förlängt uppehållstillstånd. Men från lärarhåll kommer nu kritik om att det är fortsatt luddigt.

- Man definierar inte vad man menar med aktivt deltagande. Man hänvisar till en del paragrafer i skollagen, med innehåll i individuella studieplaner och så vidare, men det framgår fortfarande inte vad som är aktivt deltagande, säger Jesper Rehn, ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd.

För att inte uppehållstillståndet ska dras in, måste ungdomarna, däribland de över 7000 ensamkommande som fått stanna tillfälligt genom nya gymnasielagen, en gång om året visa att de "aktivt deltar" i utbildningen. Vad det betyder i praktiken har hittills varit oklart. Inte minst lärare och skolpersonal har efterfrågat ett tydligare regelverk. Nu har Migrationsverket definierat detta.

Myndigheten slår fast att även om en elev saknar ett eller flera godkända betyg, så kan den ändå behålla sitt uppehållstillstånd om den lämnar in annan bevisning, som visar att eleven fullföljer utbildningen. Vilken bevisning det kan handla om, framgår inte. Detta är inte mycket till vägledning, anser Jesper Rehn från Lärarnas yrkesetiska råd, som bedömer att det nu kan bli olika bedömningar på olika skolor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 20-02-22:

Ny lucka i gymnasielagen: Snabba elever kan avvisas till sidans topp

Några av de ambitiösaste ensamkommande riskerar att missa chansen att stanna med gymnasielagen. Långa köer i domstolarna gör att lagen inte hinner prövas innan de går ut gymnasiet.

Gymnasielagen som klubbades igenom 2018 skulle ge tusentals ensamkommande ungdomar en chans att stanna i Sverige för att avsluta sina gymnasiestudier. Om de därefter får en anställning på minst två år inom sex månader ska de kunna få permanent uppehållstillstånd.

Men innan en myndighet kan besluta om en asylsökande får stanna enligt gymnasielagen ska det ursprungliga asylärendet vara avgjort. Först då, om beslutet blir att den sökande inte har skyddsskäl, tas ställning till om den sökande får stanna enligt gymnasielagen.

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om jakten på fast arbete efter utbildning och om de växande kraven på amnesti för ensamkommande, nedan under rubrikerna "Integration och uppföljning" och "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Hovrätten: Utvisning till Syrien kan ingå i dom med längre fängelsestraff till sidans topp

Två unga män åtalades för att ha rånat ett par jämnåriga. En av dem dömdes i tingsrätten till nio månaders fängelse samt utvisning till Syrien. Mannen hävdade att det finns ett generellt verkställighetshinder för utvisning till Syrien, något som Migrationsverket i sitt yttrande höll med om. Men hovrätten, som höjde fängelsestraffet till ett år och fyra månader, ansåg att det inte går att bedöma idag om det föreligger ett verkställighetshinder när det kan bli tal om villkorlig frigivning. Därför kvarstår beslutet om utvisning samt fem års återreseförbud. (Källor Hovrätten för Västra Sverige samt InfoTorg juridik)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylnytt 20-02-24:

Migrationsöverdomstolen: Skäl för förvar krävs även vid asylansökan efter gripande till sidans topp

En person som befann sig illegalt i Sverige greps och togs i förvar. Därefter sökte han asyl. En asylsökande tas normalt inte i förvar förrän ett avvisnings- eller utvisningsbeslut har vunnit laga kraft. Migrationsverket beslöt dock att han skulle hållas kvar i förvar på grund av att det var sannolikt att han skulle avvisas och att han försvårat prövningen genom att inte medverka till att styrka sin identitet mm. Mannen överklagade inte utvisningsbeslutet som kom efter mindre än två veckor men överklagade det fortsatta förvarstagandet. Hans ombud argumenterade bland annat att han bara varit i Sverige några dagar och rent faktiskt inte undanhållit sig. Han var också beredd att samarbeta om uppsikt. Migrationsdomstolen upprätthöll beslutet men Migrationsöverdomstolen slår nu fast att förvarsbeslutet stod i strid med EU:s mottagandedirektiv där det finns tydliga villkor för när en asylsökande får tas i förvar. Den springande punkten är att så länge ett beslut i asylärendet inte vunnit laga kraft så måste någon av förvarsgrunderna enligt direktivet åberopas. Det har inte underinstanserna gjort och därför finns inget rättsligt stöd för förvarstagandet. Beslutet undanröjs och mannen släpps ur förvar. Som följd av beslutet har Migrationsverket beslutat att flera andra personer som tagits i förvar på liknande grunder ska släppas.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat av mål nr UM 1916-20 från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Migrationsöverdomstolen: Förvar tillåtet om asylansökan gjorts för att dra ut på tiden till sidans topp

En person som befunnit sig i Sverige ett antal månader greps. Han förklarade att han inte hade problem i hemlandet utan hade arbetat i Sverige för att försörja sig och sina föräldrar. Några dagar efter att han tagits i förvar sökte han asyl. Han släpptes då men ställdes under uppsikt, med krav på att inställa sig hos polisen två gånger i veckan. Han överklagade med motivering att förutsättningarna för förvarstagande ska vara uppfyllda även för att ställa någon under uppsikt. Eftersom han hade ordnade förhållanden, lämnat in sitt pass och lovat samarbeta fanns ingen risk för avvikande enligt ombudet. Saken har nu nått MIgrationsöverdomstolen. Eftersom mannen sökt asyl omfattas han av mottagandedirektivet. För att ta honom i förvar krävs att något av villkoren i det direktivet är uppfyllt. I det här fallet - till skillnad från i mål nr UM 1916-20 som refereras ovan - hade underinstanserna framfört skäl enligt mottagandedirektivet 8.3d. Personen som befann sig i förvar hade haft möjlighet att söka asyl tidigare och det fanns rimliga skäl att anta att personen ansökt om internationellt skydd enbart för att försena eller hindra verkställigheten av beslutet om återsändande. Migrationsöverdomstolen håller med om att detta är ett skäl för förvarstagande enligt mottagandedirektivet och därmed även för uppsikt. Därför avslogs överklagandet.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat i mål nr UM 6323-19 från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-02-19:

Migrationsverket släpper asylsökande ur förvar - efter ny lagtolkning till sidans topp

Migrationsverket har släppt runt 15 personer ur förvar sedan i fredags. Anledningen är en ny lagtolkning - som gör det svårare att ta asylsökande i förvar.

Två domar i Migrationsöverdomstolen har fått Migrationsverket att tänka om när det kommer till att hålla asylsökande i förvar.

Anledningen är att domstolen har gjort en ny tolkning av mottagandedirektivet från EU - som begränsar möjligheten till förvar.

- Det handlar om asylärenden där utvisningsbeslut inte har vunnit laga kraft. Enligt den svenska utlänningslagen finns det möjlighet att hålla en person i förvar om det finns en undanhållanderisk. Nu konstaterade Migrationsöverdomstolen att undanhållanderisken måste vara betydligt mer specifik, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Med undanhållanderisk menas att man bedömer att det finns risk att personen håller sig undan för att försvåra en utvisning eller avvisning.

Omedelbara konsekvenser

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-02-19:

Migrationsverket tvingas upphöra med de flesta transporter till sidans topp

Sedan i torsdags transporterar Migrationsverket inte längre förvarstagna, utöver vid transporter som bedöms som riskfria. Detta på grund av att en rättsutredning kommit fram till att personalen inte har rätt att utföra kroppsvisitationer inför transporter. I stället faller nu ansvaret på den överbelastade Kriminalvården.

För ett drygt år sedan tog Migrationsverket över transporterna till och från förvar vid bland annat läkarbesök, verkställning av avvisningar och förhör, och kroppsvisiterade då de försvarstagna.

Utlänningslagen saknade visserligen stöd för kroppsvisitation, men myndigheten lutade sig mot arbetsmiljölagen, enligt källor till SVT Nyheter.

Sedan dess har frågan utretts av juristerna på Migrationsverkets rättsenhet, som kommit fram till att utlänningslagen står över arbetsmiljölagen, och att det saknas lagstöd för visitationer.

3 000 transporter årligen

ST-facket har JO-anmält den ansvarige chefen och i torsdags stoppades transportverksamheten i princip helt. Myndigheten kör nu bara transporter som inte innebär några risker - vilket innebär att det mesta utom frivilliga verkställningar är uteslutna.

I ett dokument från Migrationsverket som SVT Nyheter tagit del av uppskattar myndigheten att runt 3 000 transporter årligen nu kommer att falla på Kriminalvårdens lott. Under 2019 förekom enligt dokumentet 94 fall där narkotika eller verktyg, inklusive knivar och skärverktyg, hittats vid visitationer.

Dag Bönke, nu tillförordnad förvarschef på Migrationsverket, bekräftar den nya lagtolkningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 20-02-21:

Flera personer har rymt från förvaret i Märsta till sidans topp

Åtta personer har rymt från Migrationsverkets förvar i Märsta, norr om Stockholm. En person återfanns senare, men polisen söker fortfarande efter de andra sju.

- Vi tittar på hur det här har kunnat ske, säger Per Ek, Migrationsverkets presschef.

De åtta rymlingarna ska ha lyckats rymma från förvaret med hjälp av en såg och flera lakan.

- De gjorde hål i en ventilationslucka i en förvarstagens rum, sen gjorde de hål väggen med ett sågliknande verktyg. Efter det har de tagit sig ut från förvaret genom att knyta ihop flera lakan, säger Per Ek, presschef på Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Jämtland 20-02-14:

David Idrisson: Jag lämnar gärna Sverige - om något annat land tar emot mig till sidans topp

I en längre intervju med P4 Jämtland berättar nu David Idrisson om sin syn på Säpo, utvisningsbeslutet och Islamiska staten.

David Idrisson dömdes till fyra månaders fängelse efter att ha skickat pengar till Islamiska staten. Men i Svea hovrätt friades han från anklagelserna om terrorförberedelser, trots flera besvärande omständigheter.

Säpo anser att han är en fara för Sverige och regeringen har med stöd i lagen om särskild utlänningskontroll beslutat att han ska utvisas. Något som i dagsläget inte är möjligt eftersom han riskerar tortyr och förföljelse i Uzbekistan, landet han en gång flydde från.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 20-02-14: Terrordömde David Idrisson om utvisningsbeslutet och Säpos övervakning (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 20-02-14: Terrorexperten Magnus Ranstorp: Säpo har bra koll på David Idrisson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-02-10:

No support for months for people deported to Afghanistan till sidans topp

No support for people deported to Afghanistan. Deportees find themselves abandoned by the EU, International Agencies and the Afghan Government

Last week around 70 people were deported from Europe to Afghanistan. AMASO (Afghanistan Migrants Advice and Support Organisation) met 4 of them in Kabul. One of them, in need of medical assistance, was deported before their scheduled hospital appointment.

Recently, European authorities and international agencies have really started scraping the barrel of their so-called values, reaching new lows. As previously reported, authorities started to use the activity of AMASO as proof of the safety of Afghanistan.

As Abdul Ghafoor (founder of AMASO) reports, deportees are neglected by both the EU and the Afghan government!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västmanland 20-02-14:

MS-sjuka Maral har lämnats i Armenien: Hon är svag till sidans topp

Trots att vännen Jörgen Tempelman gjort allt för att Maral Soghomonian ska få stanna i Sverige så har hon nu utvisats till en svår vardag i Armenien.

MS-sjuka Maral Sogomonian har under flera år fått livsavgörande vård i Västerås, och diakonen Jörgen Tempelman har hållit henne gömd från Migrationsverket, men nu har hon flugits till Armenien.

"Hon är fruktansvärt nedstämd och förtvivlad, hon är väldigt orolig för att hon inte ska kunna få sin nästa behandling", säger Tempelman.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02-23:

Ensamkommande kan få svårt att betala tillbaka studielån till sidans topp

Många av dem som fått tillfälliga uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen riskerar att dra på sig studielån som kan bli svåra att betala tillbaka om de utvisas.

Sedan den nya gymnasielagen trädde i kraft 2018 har nästan 4 500 personer med tillfälliga uppehållstillstånd tagit studielån från CSN. Lånet möjliggör studier och uppehälle i Sverige. Men eftersom många riskerar utvisning finns en oro för många drar på sig lån som de inte kan betala tillbaka.

- Jag ansökte om CSN-lån för att försörja mig, alltså bostad, mat och allting. Hittills har jag lånat runt 40 000. Och sammanlagt blir det 70 000 när jag blir klar med mina studier, säger Taqi Ramazani, som läser vård och omsorg på gymnasiet.

Får han anställning inom sex månader efter sin examen får han ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, och i så fall ser han inga problem med att betala tillbaka sitt studielån. Men om han inte får det och utvisas till Afghanistan så tror han att det blir svårare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of Refugee Studies 20-02-10:

Tyskland/ Permanent temporariness: The multigenerational ordeal of toleration status till sidans topp

Carola Tize

Toleration status (temporary suspension of deportation) has been Germany's hesitant answer to providing humanitarian relief for Palestinians escaping the dismal conditions of refugee camps and the civil war in Lebanon in the late 1980s and early 1990s. At the same time, the status has subjected families to years, even decades, of insecurity and uncertainty through constant threats of deportation and restrictions on work, travel and higher education. Based on 19 months of ethnographic research, the article shows the story of one family during their 16 years on toleration status and their experiences after gaining permanent residency. The family's experiences illuminate the insecurity and uncertainty large communities on toleration status in Berlin-Neukölln experienced, all sharing the fate of constantly wavering between hope, fear and disillusionment. Their struggles also show how the permanent temporariness of long-term toleration status affects both the parents who fled the conflict and their children, most of whom were born and raised in Germany. I argue that toleration status limits the capabilities of children stuck in the stagnant realities of their family's insecure status, along the lines of gender and birth order. Moreover, toleration status as a multigenerational ordeal persists long after the legal insecurity has ended.

Hämta artikeln i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 20-02-14:

Info till dig som vill gå med i FARR till sidans topp

Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har accepterats. Nu finns ett nytt formulär som förhoppningsvis ska fungera bättre!

Gå med i FARR! Vi behöver vara många i kampen för asylrätt!

Länk för att gå med i FARR, ändra adress eller prenumerera på Artikel 14 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-02-19:

Palestinier manifesterar för uppehållstillstånd till sidans topp

Åter protesterar palestinier mot att Sverige inte beviljar dem uppehållstillstånd. Sedan mer än en månad pågår en sittstrejk på Gustaf Adolfs Torg i Göteborg och den 29 februari hålls en stödmanifestation. Protesterna riktar sig både mot utvisningsbesluten till områden i konflikt och mot att palestinier får utvisningsbeslut till länder som inte tar emot dem. Statslösa palestinier hamnar i limbo utan rättigheter, en situation som kan pågå i många år.

I de strejkandes upprop som kan läsas här uppmanas människor att komma förbi och prata med dem och ställa sina frågor. De strävar också efter stöd från andra organisationer och jurister men det är svårt att få uppmärksamhet för ett problem som har varit bestående under så lång tid. En manifestation för de palestinska flyktingarna hålls i Brunnsparken klockan 14 lördagen den 29 februari, se facebook-event!

FARR har flera gånger tidigare protesterat mot hur palestinierna behandlas. Bland dem finns barnfamiljer vars barn är födda och uppvuxna i Sverige, men saknar normala rättigheter. Idag finns palestinier som flytt krigets Syrien bland dem som fått utvisningsbeslut och utvisningsbeslut tas åter för palestinier från Gaza efter ett par års paus.

Många av palestinierna har utvisningsbeslut som inte kan verkställas oberoende av hur de själva agerar. Limbo-situationen beskrevs i en statlig utredning, vars förslag lades fram 2017 men som regeringen tycks ha glömt bort. Läs mer om dessa problem i FARR:s remissvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

De strejkandes upprop (Extern länk)

Facebook-event för stödmanifestation den 29 februari (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Solidaritet med de palestinska flyktingarna i Göteborg 2020

29 februari, Göteborg: Manifestation för de palestinska flyktingarna till sidans topp

Brunnsparken lördag kl 14:00

Lördagen 29:e februari samlas vi så många som möjligt för att uppmärksamma och stötta de palestinska flyktingarna som protesterar mot Migrationsverkets beslut från i höstas!

Eventet uppdateras löpande med mer information.

Missat bakgrunden? Kortfattat innebär Migrationsverkets beslut att hundratals palestinska flyktingar i Sverige, vuxna som barn, förlorar jobb, skola och bostad genom nekade uppehållstillstånd.

För mer information, börja med att kolla in (och sprid!) den här namninsamlingen

Namninsamling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 20-02-22:

Konvertiter hungerstrejkar i Göteborg till sidans topp

"De är våra bröder och systrar", skriver Smyrnakyrkan i Göteborg om de hungerstrejkande iranierna som slagit läger på avenyn. Flera av dem är medlemmar i pingstförsamlingen.

"Kära församling. Sedan sex dagar så hungerstrejkar 14 personer i ett tält vid Stora teatern. Nästan alla är konvertiter, många av dem är medlemmar i vår församling."

Så skrev Smyrnaförsamlingen i Göteborg på Facebook i torsdags angående den hungerstrejk som pågår sedan onsdag förra veckan på Avenyn i Göteborg. Där har ett tält ställts upp och inuti befinner sig 14 personer med iranskt medborgarskap som sökt asyl i Sverige och som nu hungerstrejkar för att göra sin röst hörda.

Peronliga berättelser

Deras personliga berättelser finns uppsatta utanpå tältet och de framträder med budskap som "Min berättelse är trovärdig". Hela hungerstrejken går under vinjetten "Hör vår röst", under det namnet försöker man också få gehör i sociala medier.

Smyrnakyrkan stöttar

Mark Beckenham är pastor i Smyrnakyrkan i Göteborg. Han har själv besökt dem som hungerstrejkar och berättar att församlingen är med på ett hörn, bland annat hjälper de till med mat hos de volontärer som är med och stöttar dem.

- Vi har under alla år öppnat kyrkan för konvertiter och politiska flyktingar. Vi tar inte politisk ställningen, däremot är mänskliga rättigheter viktigt och där är vi mer än villiga att stötta våra medmänniskor i utsatta situationer, säger han.

Flera konvertiter

Flera av dem som hungerstrejkar är också medlemmar i Smyrnakyrkan, konvertiter som fått avslag på sin asylansökan då deras kristna tro inte ansågs genuin. Nu riskerar de att utvisas till Iran.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-02-22:

Nominera till FARR:s ungdomsstipendium! till sidans topp

Vem ska få FARRs årliga ungdomsstipendium för sina insatser under 2019? Skicka in förslag till stipendiat senast 8 mars!

Du som känner någon ung person eller några ungdomar som gjort en bra insats, ta chansen att nominera, föreslå någon! Syftet med stipendiet är att stödja ungdomars insatser för asylrätten och/eller för att öka förståelsen mellan människor av olika etniska ursprung. Det kan ges till både enskilda individer eller grupper av människor som är under 26 år. Stipendiesumman är 5000 kr.

Läs mer om ungdomsstipendiet till minne av Carl Lundevi här. 2019 års stipendium delas ut på FARRs kursdag 29 mars i Skärholmen, Stockholm. Förslag välkomnas. Skicka nominering och motivering till info@farr.se nu, eller senast den 8 mars.

FARR-medlemmar är också välkomna att skicka in förslag till styrelsen och valberedningen om verksamheten kommande år och vilka som borde sitta i styrelsen. Samma deadline - skicka förslag till info@farr.se eller valberedning@farr.se senast den 8 mars!

Den 28 mars, dagen före årsmötet, håller FARR en öppen kursdag på samma plats.

Läs mer om ungdomsstipendiet (Extern länk)

Anmälan till kursdagen och/eller årsmötet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-02-16:

Prisas för sitt arbete med fotboll och integration till sidans topp

Anna Larsson är ordförande och ledare i fotbollsklubben Håbo FF.

Men hon är också den som ser till att alla känner sig hemma i föreningen och har en gemenskap.

För det prisades hon under torsdagen med Sverige Uniteds stipendium Guldhanden.

- Det kan vara tungt när man parkerar vid konstgräset ibland men när man kliver ur bilen försvinner det bara och det blir bara underbart att se de här barnen och ungdomarna, säger Anna Larsson.

Anna Larsson har varit med i föreningen Håbo FF i Bålsta sedan 1996 i olika roller. I dag är hon ordförande och hon är också den som drivit klubbens arbete med integration för att stötta den våg med ensamkommande som kom till Sverige under flyktingkrisen. 2017 började klubben anordna öppna träningar för nyanlända och Anna hoppade in som tränare.

Men hon blev mer än bara en tränare. Hon har öppnat upp sitt hem för spelare som kommit och ätit innan träning eller som bara behövt någonstans att vara.

- Man kommer hem och lagar middag. Sen om jag lagar mat till två eller sju det har egentligen inte spelat mig någon större roll. Så det har väl inte tagit så jättemycket extra tid. Eller det har det väl, men jag ser det inte så. Det har bara varit fler runt middagsbordet. Det är mer det att vi har ju haft två killar som bott här och då har det varit att man träffat advokater, lärare och sånt då de inte haft uppehållstillstånd. Det som är utanför ens egen vardag.

"Det har alltid varit öppna dörrar"

Anna haft två unga asylsökande killar boende hos henne. Den ena fick ett utvisningsbeslut till Afghanistan och var tvungen att lämna Sverige även om han inte bott där sen han var fyra år. Nu är han någon annanstans i Europa. Men att öppna dörren för dem som behöver har alltid varit helt naturligt för Anna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 20-02-17:

Knutte Wester får Sara Lidman-priset till sidans topp

Konstnären och filmaren Knutte Wester tilldelas årets Sara Lidman-pris.

"För att han med passionerat motstånd ger kropp och röst åt samhällets mest utsatta människor - från den egna farmoderns livsöde till papperslösa, flykting- och barnhemsbarn", lyder en del av motiveringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

ECRE 20-02-14:

The new pact on asylum and migration: An opportunity seized or squandered? till sidans topp

Joint statement

After years of treating asylum and migration in crisis mode, we believe the proposed Pact on Asylum and Migration is an opportunity for the EU and its Member States to change direction. It is an opportunity to develop a rational and rights-based asylum and migration policy. Recent cooperation among Member States signals the possibility of a fresh start, which should build on the lessons of the recently attempted and largely failed reform of the Common European Asylum System (CEAS). However, there is a risk that the Pact may include or prepare the groundwork for damaging legislative proposals, in particular what has been termed the "border instrument".

No more old wine in new bottles

Some Member States continue to promote the idea of a mandatory border procedure in non-papers and other informal contributions. Extrapolating from these documents and debates, the potential border instrument would combine the worst and most controversial elements of the 2016 CEAS reform package, pulling together parts of the Asylum Procedures Regulation, Dublin IV and recast Return Directive.

The procedure would be applied to all persons who arrive in the EU to seek protection and would lead to a massive expansion of detention centres at the borders. It would be truncated, with many necessary safeguards removed - but will still require the establishment of judicial infrastructure in the border centres. It may be combined with new proposals for mandatory safe third country and first country of asylum concepts, which would undermine access to protection in Europe, contribute to containment of refugees in other regions and jeopardize efforts for a more balanced sharing of responsibility for people who are displaced globally.

Reducing rights and increasing detention cannot be the answer

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-02-23:

Finland ska ta emot 175 asylsökande till sidans topp

Den finländska regeringen har beslutat att landet ska ta emot 175 asylsökande som för närvarande befinner sig i länder vid Medelhavet.

Inrikesdepartementet meddelar att det kommer att handla om personer som är i Grekland, Cypern, Malta och Italien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-02-18:

Eu turns its back on migrants in distress - Naval mission designed to avoid sea rescues till sidans topp

Judith Sunderland, Associate Director

It is a craven, indefensible choice. Yesterday, European Union foreign ministers agreed to launch a mission in the Mediterranean Sea to enforce the United Nations-mandated Libyan arms embargo on the condition that it not focus on saving lives.

Bowing to pressure from Austria and Hungary, two landlocked countries whose leaders define themselves by their hostile migration policies, the ministers agreed to a plan to deploy warships with the explicit goal of avoiding areas of the Mediterranean where they might have to respond to boats carrying migrants in distress. EU naval assets will reportedly patrol no closer than 100 kilometers (60 miles) or off the eastern coast of Libya, about as far away as you can get from where women, men, and children trying to flee Libya depart on overcrowded, unseaworthy boats.

The decision formally ends the already moribund Operation Sophia, the anti-smuggling mission set up in 2015 but left without any ships in the water since March 2019. It had failed principally because the previous Italian government had refused to allow people to disembark.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Statewatch 20-02-17: Call for changes to Op Sophia so "chances to conduct rescue operations are lower" (Extern länk)

EEAS 20-02-12: Meeting of the Council (Foreign Affairs) on 17 February 2020 "Delegations will find attached a Non-paper by the EEAS on EUNAVFOR MED Operation Sophia. " (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-02-14:

Migrationsoro hindrar EU:s Libyeninsats till sidans topp

Flera EU-länder vill att unionen ska återuppta Medelhavsinsatsen Sophia för att upprätthålla vapenembargot mot krigshärjade Libyen. Men Österrike sätter stopp - med farhågor om att det också skulle leda till en ökad migration.

Sophia-insatsen inleddes 2015 för att stävja människohandel på Medelhavet, men kom att bidra till att rädda tusentals migranter och flyktingar som försökte ta sig till Europa. Den avvecklades förra året, men flera EU-medlemmar argumenterar för att skicka ut båtar på nytt, denna gång för att stoppa införseln av militära medel till Libyen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Migrationsverket 20-02-10:

Ny prognos: Stabilt utgångsläge för Migrationsverket 2020 till sidans topp

Migrationsverket utgångsläge för 2020 är stabilt. Det skriver myndigheten i sin första prognos i år.

- Antalet avgjorda ärenden 2019 blev ungefär som förväntat. Det ger oss ett bra utgångsläge för i år, säger verkets planeringschef Henrik Holmer.

Samtidigt visar prognosen att antalet asylsökande kan öka något under 2020. Bifallsandelarna väntas dock fortsätta att vara relativt låga framöver. Prognosen för antalet kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd är i princip oförändrad.

Migrationsverket ska lämna fyra prognoser till regeringen i år, och februariprognosen är den första. I den konstaterar verket att utgångsläget för 2020 är stabilt, då myndigheten under 2019 levererade ett resultat i nivå med vad som förväntats i tidigare prognoser.

- Migrationsverket avgjorde fler förstagångsärenden inom asyl under 2019, vilket bidragit till att det var något färre inskrivna i mottagningen vid årsskiftet 2019/2020 jämfört med föregående prognos i oktober 2019, säger Henrik Holmer.

Prognosen pekar på att det totala antalet öppna ärenden väntas minska väsentligt från 2021 och framåt. Det innebär att myndigheten så småningom beräknas nå ett läge där författningsstyrda handläggningstider kan bibehållas över tid inom samtliga ärendeslag.

Fler asylsökande till Europa kan påverka Sverige

När det gäller antalet asylsökande konstaterar Migrationsverket att omvärldsutvecklingen talar för att antalet asylsökande i Europa kommer att öka i år jämfört med 2019, vilket i sin tur kan påverka Sverige.

- Det är sannolikt att den senaste tidens ökade migrantrörelser längs den östra Medelhavsrutten till Grekland, samt från Latinamerika till Europa kommer att fortsätta i år, säger Henrik Holmer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-02-20:

Vi blir fler - men lägsta takten sedan 2013 till sidans topp

Trots att Sveriges folkmängd fortsätter att öka minskade den i över 100 kommuner under 2019, visar Statistiska centralbyråns (SCB) senaste statistik. Den relativt största befolkningsminskningen hade Högsby kommun i Småland.

Den sista december 2019 var vi 10 327 589 personer i Sverige - en ökning med 97 404 personer, jämfört med året före.

Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö hade den största folkökningen.

Samtidigt minskade befolkningen i 109 kommuner jämfört med året dessförinnan. Sollefteå i Ångermanland hade den största befolkningsminskningen, följt av Danderyd och Filipstad.

Den relativt största minskningen hade Högsby kommun i Småland, där minskade befolkningen med 173 personer eller 2,8 procent.

- Det är tråkigt, men det är inte invånare som är djupt rotade här som flyttar. Det är mest nysvenskar och de är mer lättrörliga, säger Stihna Johansson Evertsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Högsby.

Långsiktig trend

Hon berättar att Högsby tillsammans med Hultsfred var de kommuner i landet som tog emot flest nysvenskar per capita under 2015. Men under 2019 började många av dem att flytta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 20-02-16: Var fjärde svensk kommun har vuxit av invandringen (Extern länk)

SvT Datajournalistik 20-02-16: Så har befolkningen förändrats i din kommun (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Aftonbladet 20-02-23:

Malmö kräver lagändring om Staffanstorp får rätt till sidans topp

Politiska ledningen i Malmö anklagar Staffanstorps kommun för systematisk social dumpning, bland annat i fallet med en flyktingfamilj som blev hemlös efter etableringstiden och skickades från Staffanstorp till socialtjänsten i Malmö.

Fallet har avdömts i länsrätten, som anser att Staffanstorp har fortsatt ansvar. Fallet har överklagats till kammarrätten, som nu ska avgöra vilken av de två kommunerna som egentligen har ansvaret att hjälpa familjen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nacka-Värmdö-posten 20-02-08:

Arbetsgivare sluter upp för ensamkommande till sidans topp

I år avslutar omkring tolv ensamkommande unga i Värmdö sina studier, nästa år ytterligare 30. För att få stanna i Sverige måste de ha jobb inom sex månader. På onsdag anordnas ett seminarium om hur lokalsamhället och arbetsgivarna kan hjälpa till.

Arrangörer är föreningen Frivilliga familjehem på Värmdö, som i flera år har jobbat för att de ensamkommande snabbt ska komma in i det svenska samhället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om Friviiliga Familjehem på Värmdö (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02-10:

Sökte över 100 jobb - klarade kraven i nya gymnasielagen till sidans topp

De två första ungdomarna har fått permanent uppehållstillstånd efter att ha uppfyllt kraven i den mycket omdiskuterade nya gymnasielagen. Ahmad är en av dem, och det var ett fast jobb på en snabbmatskedja som gjorde att han i december fick beskedet att han får stanna i landet permanent.

- Jag blev väldigt glad. Jag kan inte beskriva den känslan, men det var en bra dag för mig, en riktigt bra dag. Kanske bästa dagen i mitt liv, säger Ahmad.

Ahmad, som egentligen heter något annat, är ledig från jobbet idag och möter oss på biblioteket dit han ofta går. Han var en av de 7350 ensamkommande ungdomar som fått avslag på asylansökan men som under några månader 2018, efter att riksdagen fattat beslut om en ny, tillfällig lag, ändå fick möjlighet att stanna under en begränsad tid för att gå klart gymnasiet med chans att få stanna permanent.

Villkoret var att han senast ett halvår efter gymnasiet kunde visa upp ett fast jobb. Och nu har Ahmad fått det på en snabbmatskedja.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-02-10: De blev först med att klara kraven i nya gymnasielagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-02-10:

Krav på fast jobb inom 6 månader stressar ensamkommande till sidans topp

Under det kommande året kommer många ensamkommande ungdomar som har fått stanna tillfälligt i Sverige för att gå klart gymnasiet, att behöva söka jobb.

Sex månader efter att de slutat skolan måste de ha en fast anställning för att få stanna i Sverige permanent. Men det råder delade meningar om hur svårt det är att uppnå.

David Ghanbari går sista terminen fordonsprogrammet:

- Jag vågar faktiskt inte tänka på det. Jag har extrajobb på Friends arena och Tele 2 arena, det räcker inte för att få uppehållstillstånd.

David Ghanbari gör praktik på en verkstad och hoppas på en anställning där.

De två extrajobben han har vid sidan av skolan räcker inte. För att få permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga gymnasielagen krävs att man inom ett halvår efter att man gått ut skolan ordnar en fast anställning eller ett jobb som varar i minst två år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 20-02-21:

Civilsamhället startar arbetskraftsförmedling till sidans topp

Tillsammans har ett antal personer från civilsamhället och näringslivet i dagarna startat en alternativ arbetsförmedling med inriktning på att ta tillvara på resurser hos olika ungdomsgrupper.

Vi hörde av oss och ställde några frågor till Kinna Skoglund, en av grundarna till #vistårinteut, som för några dagar sedan valdes till föreningens ordförande.

Varför startades Arbetskraftsförmedlingen?

- Emma Dalväg, som jobbat med hållbarhetsfrågor i näringslivet under lång tid hörde av sig till mig med den här idén i slutet av december 2019. Vi insåg att vi hade mycket gemensamt när det gällde tankar om hållbarhet både för samhället och människor. Vi kände båda också att politiken och myndigheter hade gått i baklås och att civilsamhället tillsammans med näringslivet skulle kunna låsa upp många knutar.

Hur kommer ni att jobba rent konkret?

- Vi håller just nu på att bygga upp en hemsida om föreningen, skaffa organisationsnummer och kontonummer så alla både enskilda och juridiska personer som vill vara en del och samarbeta kan ansluta inom kort. Arbetskraftsförmedlingen kommer bli en kampanjförening vilket innebär att vi kommer driva olika kampanjer mot olika målgrupper och vi kommer samla ihop och synliggöra aktörer i civilsamhället över hela Sverige samt jobba mot företag för att matcha jobb med ungdomar. Vi tror och vet att det finns många företag, stora som små, som vill bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som de gör något bra för ungdomar.

Vilka personer är det som sitter i föreningens styrelse?

- Vi är både från olika delar av civilsamhället och personer från näringslivet, med olika kompetenser. Inom några veckor kommer vi att presentera styrelsen på vår hemsida.

I Arbetskraftsförmedlingen stadgar är målen formulerade enligt följande:

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om de växande kraven på amnesti för ensamkommande, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 20-02-15:

De ska leda pappagrupper för nyanlända till sidans topp

I Svalöv utbildas just nu cirkelledare som ska leda pappagrupper för nyanlända och svenskar.

Idén med att starta pappagrupper för nyanlända och svenskar kommer från Familjecentralen i Svalöv. Projektet heter Nykraft och får stöd från ABF och Länsstyrelsen. Tanken är att pappagrupperna på sikt ska starta i så gott som alla skånska kommuner.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Södertälje 20-02-21:

Här blir nyanlända filmregissörer till sidans topp

Verkligheten för papperslösa och asylsökandes visas på filmduken på Multikulturellt centrum i Fittja.

Syftet med projektet Noncitizens Camera är att väcka frågor om mänskliga rättigheter.

"Det här har fått mig att våga göra film", säger en av filmskaparna Heba Khaled vars film handlar om syriska flyktingbarn som tvingas fly i säkerhet på grund av kriget.

Hela inslaget (Extern länk)

Demonstranternas facebook-sida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 20-02-16:

Maha Afandy från Syrien fick jobb på bibliotek i Östra Göinge: "Viktigt för att smälta in" till sidans topp

Maha Afandy kom från Aleppo till Östra Göinge för fyra år sedan. Idag jobbar hon som biblioteksassistent i Broby.

Maha Afandy och hennes familj bor idag i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne med mycket natur kring knuten. Hon säljer verkligen in kommunen när vi pratar med varandra.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P4 Extra 20-02-17:

Gunilla von Platen började karriären med att sälja isglasspinnar till sidans topp

Hon är flyktingflickan som blev svensk superentreprenör med 29 000 anställda runt om i världen. Nu släpper Gunilla von Platen sina memoarer.

Günel Anip var en flyktingflicka från en syriansk by i Turkiet, vars familj kom till Västra Frölunda på 70-talet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-02-20:

Han mixar Syrien och Skåne - i bröddegen till sidans topp

Från att ha bakat bullar med sin farfar och pappa i Syrien till att bli en av finalisterna i Årets bagare 2020 - Malmöbon Mohamad Khir Alshibani är ödmjuk och hedrad över att ha gått vidare i tävlingen.

- Jag har bara bott i Sverige i fyra år, jag är glad bara av att vara nominerad, säger han.

Tävlingen Årets bagare 2020 går av stapeln för sjätte året i rad och den 9 mars är det dags för finalisterna att imponera på juryn med sina bullar och bröd. En av de sex bagare som tävlar om den ärofyllda titeln är malmöbon Mohamad Khir Alshibani.

Mohamad är 25 år och kom till Sverige från Syrien för fyra år sedan. Första tiden blev Mohamads hem en liten ort i Norrbotten där han bakade bullar till pensionärerna på Folkets hus, medans han väntade på att få uppehållstillstånd.

Bakade med sin farfar

Ett år senare gick flytten till Malmö där Mohamad pluggade på SFI för att lära sig svenska och jobbade samtidigt även på en restaurang där han också bakade en hel del.

Men intresset för att bröd, bullar och kakor har Mohamad haft sedan barnsben.

- Jag började baka när jag var 12 år gammal. Min farfar var bagare i hela sitt liv och hade ett bageri så jag hjälpte honom när jag inte var i skolan. Det var inte för att jag var tvungen att hjälpa till utan för att jag tyckte det var så roligt att baka, berättar Mohamad.

En av sex finalister

Några år senare började han jobba extra hos sin pappa som också är bagare och konditor. 2012 började kriget i Syrien och Mohammad var tvungen att fly. I tre år jobbade han som bagare i Libanon för att sedan ta sig vidare till Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Dagens Nyheter insändare 20-02-09:

"Fullt integrerad i samhället - utvisas ändå" till sidans topp

Den talangfulle konstnären Hamid, 20 år, talar flytande svenska, går i skolan och har ett jobb. Men trots att han bott i landet i över fyra år vill Migrationsverket utvisa honom. Det går emot all allständighet, rim och reson, skriver Per-Axel Svalander.

Hamid Mohammadi, då 15 år gammal, kom som asylsökande till Sverige under hösten 2015. Han var på flykt från Iran, dit familjen - som är hazarer - flytt redan när Hamid var liten på grund av hot och förföljelse inom Afghanistan.

Nu, drygt fyra år senare, hotas Hamid av utvisning till Afghanistan. Det är orimligt på flera grunder, såväl den personligt humanitära som för vårt samhälle.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

#vistårinteut 20-02-12: Konstnären Hamid Mohammadi har sålt sin tavla - skänker pengarna till #vistårinteut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa Utvisningarna 20-02-09:

Svensk-afghansk barnfamilj flyr till Tyskland till sidans topp

Maryam Hosseini, tillsammans med sin man och sina tre barn, har flytt Sverige. Familjen är nu på ett boende i Brandenburg, Tyskland. De vet att det är lättare att få uppehållstillstånd i Frankrike, men att bo i tält är det sista alternativet. ?

Så här skriver Maryam:

"Jag kom till Sverige med mina tre barn och min man med en ryggsäck för fyra och halva år sedan. Fullt av glädje och hopp, hittade nya kompisar lärde ny språk, fick jobb efter ett år och tre månader efter att sökte asyl i Sverige. Har jobbat inom barnomsorg, äldreomsorg, bibliotek, i flera olika projekt för nyanlända. försörjde själv fick många bra betyge i svenska.

Men avslag efter avslag till sist tvingades att lämna Sverige med en ryggsäck med rädsla av gränspolisen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02-10:

MP vill lätta på jobbkrav för ensamkommande till sidans topp

Miljöpartiet öppnar nu för att ändra villkoren för ensamkommande som berörs av den nya gymnasielagen.

Kravet på att ordna ett fast jobb inom ett halvår efter gymnasiet för att få stanna permanent är för hårt när provanställningar inte godtas. Det anser Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Rasmus Ling.

- Vi tycker att de som har fått en provanställning ska få möjlighet att få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Idag får vissa ensamkommande chans till permanent uppehållstillstånd i Sverige om de efter gymnasiet får ett fast jobb eller ett tvåårigt kontrakt. Däremot godtar inte Migrationsverket en provanställning, som ofta pågår i sex månader och som kan övergå i en tillsvidareanställning Miljöpartiet är för svårt att leva upp till.

- Jag tycker att Migrationsverket gör en väl hård bedömning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 20-02-11:

Ensamkommande är så integrerade de kan vara till sidans topp

Hur samhällsekonomiskt vettigt är det att satsa miljoner på utbildning, skola, boende, integration och sedan utvisa någon som "bara" har en timanställning inom hemtjänsten eller "bara" har vikariat som bilmekaniker, undrar Eva Brandsma.

Hur många får ett fast jobb samma dag den slutar gymnasiet? Inte många. Inte ens bland svenska ungdomar som har sitt nätverk med kontakter och familj som stöttar. Men det är sällan ett problem att hoppa in på timmar, vikariat eller ströjobba en tid för att sedan resa, plugga och fundera över livet. För en ung människa som har tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier betyder ett fast jobb skillnaden mellan att leva eller att inte leva.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02-14:

Flera partier vill skärpa studiekraven för ensamkommande till sidans topp

Ungdomar som fått stanna tillfälligt i Sverige, däribland de över 7000 som omfattas av den nya gymnasielagen, kan få behålla sitt tillfälliga uppehållstillstånd även om de inte har godkända betyg. Men kraven är alldeles för låga anser flera partier, däribland Moderaterna som vill att reglerna görs om.

- De får stanna här för att studera, och då måste vi vara tydliga med att de ska klara sina studier, säger Maria Malmer Stenergard, som är Moderaternas migrationspolitiska talesperson.

Frågan om studieresultat har blivit central sedan vissa, framförallt ensamkommande ungdomar har fått möjlighet att stanna tillfälligt för att läsa klart gymnasiet. Det här öppnar för att stanna permanent för den som sedan får jobb.

För att inte uppehållstillståndet ska dras in, måste de enligt lagen en gång om året visa att de deltar aktivt i sina studier. Vad aktivt deltagande betyder i praktiken har hittills varit oklart, och inte minst lärare och skolpersonal har efterfrågat ett tydligare regelverk. Nu har Migrationsverket definierat vad som gäller.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Interpellation av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M): En översyn av gymnasielagen (Extern länk)

Interpellation 2019/20:230 av Maria Malmer Stenergard (M): Bristande information om gymnasielagens tolkning, besvarad i samma debatt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Landets fria tidning ledarkrönika 20-02-14:

Är du lönsam lille flykting? till sidans topp

Valdemar Möller

Två ungdomar. Så många har hittills fått ett permanent uppehållstillstånd genom att de har uppfyllt kraven i den nya gymnasielagen som röstades igenom för ett och ett halvt år sedan, rapporterar Sveriges radio. Enligt lagen ska de som sökte asyl före den 24 november 2015 och fick vänta i minst 15 månader på sitt första avslag, samt fortfarande var under 18 år när det första avslaget kom, kunna få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. Det tillfälliga kan sedan förlängas om personen påbörjat en godkänd utbildning och slutligen bli permanent om man sex månader efter gymnasiet fått ett fast jobb eller minst två års anställning. Steget till att få ett permanent uppehållstillstånd är alltså väldigt långt för många av dessa ungdomar. Miljöpartiet har nu visserligen föreslagit att även de som har fått en provanställning ska kunna få chans till permanent uppehållstillstånd. Men vare sig Socialdemokraterna eller Liberalerna håller med vilket gör att det knappast lär bli verklighet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-02-08:

"Ogenomföra utvisningsbeslut kan inte effektiviseras" till sidans topp

För ett par dagar sedan presenterades en rapport från Delmi, delegationen för migrationsstudier, om varför så många med utvisningsbeslut blir kvar i Sverige. Slutsatserna, som även lagts fram som debattartikel i Dagens Nyheter av Joakim Palme och rapportförfattaren Henrik Malm Lindberg, går ut på att effektiviteten behöver prioriteras mer i återvändandearbetet vilket kan betyda att de övriga målen - humanitet och rättssäkerhet - behöver prioriteras ner.

FARR:s ordförande Sara Edvardson Ehrnborg och tidigare ordförande Sanna Vestin vänder på perspektivet och påpekar i en replik i DN att med mer humanitet och rättssäkerhet i asylproceduren hade färre ogenomförbara utvisningsbeslut fattats - och att ogenomföra utvisningsbeslut inte kan effektiviseras. "Vi menar att rättssäkerhet är en förutsättning för effektivitet och, inte minst, en förutsättning för legitimiteten i utvisningsbesluten".

Rapporten: Minska möjligheten till uppehållstillstånd efter avslag

Endast 8.000 personer lämnade Sverige frivilligt av de 20.000 som fick slutligt utvisningsbeslut år 2018, enligt ett radioinslag där Henrik Malm Lindberg intervjuades. Bland åtgärderna som rekommenderas är att minska möjligheterna att få uppehållstillstånd efter avslag i asylärendet, som till exempel genom gymnasielagen eller spårbyte för att få arbetstillstånd. Även proceduren för att påtala verkställighetshinder behöver effektiviseras enligt rapporten, och det ska finnas ett återvändandeperspektiv från början i proceduren.

Kritiken: Det är omöjliga utvisningsbeslut som är problemet

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-02-20:

Interpellationsdebatt: Bistånd som styrmedel för stärkt återvändande till sidans topp

Interpellation 2019/20:300 av Maria Malmer Stenergard (M)

Moderaterna anser att svenskt bistånd ska verka i svenska intressen. I det ligger att upprätthålla den reglerade invandringen, och att en person som har fått ett utvisningsbeslut också ska lämna Sverige. Både Migrationsverket och Polismyndigheten pekar på att verkställigheten till flertalet länder försvåras av att länderna vägrar ta emot sina egna medborgare - länder som också tar emot svenskt bistånd.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Avser ministern att ställa krav på mottagarländer av bistånd att ta emot de av sina medborgare som ska utvisas ur Sverige om de även i fortsättningen vill få svenskt bistånd?

Riksdagsdebatten med svar av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Fru talman! Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser att ställa krav på mottagarländer av bistånd att ta emot dem av sina medborgare som ska utvisas ur Sverige om de även i fortsättningen vill få svenskt bistånd.

Låt oss påminna oss om att det främsta målet för svenskt internationellt utvecklingssamarbete, så som fastlagt av riksdagen, är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Regeringen anser att stöd i huvudsak ska gå till de minst utvecklade länderna, där fattigdomen är som mest utbredd. I oberoende granskningar, till exempel av OECD-Dac, anses det svenska utvecklingssamarbetet hålla världsklass, och Sverige beröms för att vara en skicklig, resultatinriktad och effektiv biståndsaktör.

(...)

Hela debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GT debatt 20-02-20:

Låt statslösa palestinier få uppehållstillstånd i Sverige till sidans topp

På Gustav Adolfs torg i Göteborg står ett tält där den svenska flaggan vajar bredvid den palestinska. Människorna i tältet har sittstrejkat sedan den 8 januari för att uppmärksamma den limbo som tusentals statslösa palestinier i Sverige befinner sig i. De får inte uppehållstillstånd, men de kan inte heller utvisas, vilket är helt orimligt skriver Grön Ungdom.

Att vara statslös innebär att du inte har medborgarskap i något land någonstans i världen. De som sitter på Gustav Adolfs torg tillhör en grupp människor som varit på flykt ända sedan Israel/Palestina-konflikten inleddes 1948. De är av palestinskt ursprung men har inte medborgarskap någonstans. Många har växt upp i andra länder än Palestina, kanske till föräldrar som flydde 1948, men inte fått rättigheter eller medborgarskap i det nya landet heller. De har sökt sig till Sverige i hopp om ett bättre liv i ett av världens bästa länder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-02-14:

Kampanjen Håll ihop Sverige: Ge ensamkommande amnesti i Sverige nu till sidans topp

Problem med "avlägsnande" var ämnet för en av förra veckans interpellationsdebatter i riksdagen.

Under rubriken "Återvändande" ställde Arin Karapet (M) följande fråga till migrationsminister Morgan Johansson (S): "Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att avlägsnandebeslut faktiskt verkställs?"

Frågan ställdes på fullaste allvar. Tusentals ambitiösa, arbetsföra och svensktalande ungdomar ska bort. Närmare bestämt de skolungdomar i Sverige, som kanske inte lyckas passera nålsögat, den nya gymnasielagen (NGL).

Den hårt kritiserade nya lagen är nämligen så försåtligt konstruerad att den inte alls ger de studerande ungdomarna någon garanti för uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Replik av Arin Karapet: Aktivismen får inte avgöra i migrationen (Extern länk)

Slutreplik 20-02-19: Erkänn krisen och ge ungdomarna amnesti (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-kuriren ledarkrönika 20-02-08:

Det måste bli amnesti till sidans topp

Alex Voronov

Vuxna män utan asylskäl. Så har de kallats av tongivande politiker. Det gäller ensamkommande unga asylsökande som har fått möjlighet att stanna i Sverige med den gymnasielag som trädde i kraft sommaren 2018. De som har uttryckt sig så har varit kritiska mot lagen.

Men hur rimlig är en sådan utdefiniering? De allra flesta ensamkommande är killar. Men inte alla. Av de ensamkommande som sökte asyl 2015 var åtta procent tjejer.

Många av dem som enligt svensk rätt är vuxna har fått den statusen efter ifrågasatta åldersbedömningar och/eller skönsmässiga åldersuppskrivningar. Åtskilliga av dem som nu anses vara vuxna utan asylskäl, hade de varit samma vuxna men med asylskäl, om handläggningstiden varit kortare och deras asylansökan hade avgjorts före det datum då de påstås ha fyllt 18 år.

Och även om inget av ovanstående hade inträffat, hade många ändå kunnat få stanna om inte riksdagsmajoriteten plötsligt hade krympt skyddsgrunden "ömmande omständigheter" till ett nålsöga som ytterst få kan passera.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ulf Bjereld blogg 20-02-10: Gymnasielagen är otillräcklig - amnesti nu! (Extern länk)

Gert Gelotte i ETC Göteborg 20-02-11: Amnesti är det enda anständiga alternativet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Borås Tidning ledare 20-02-20:

Det finns en bättre lösning till sidans topp

Gymnasielagens konsekvenser talar för att det måste till en radikal förändring. En amnesti är i det här fallet den bästa lösningen.

Röda korsets senaste rapport "Den humanitära situationen för ensamkommande barn och unga i Sverige" erbjuder skrämmande läsning. Den handlar inte om rätten till asyl. Det som står i centrum är istället "den sociala situationen för de unga som redan befinner sig i landet och som varit här under lång tid".

Har vi verkligen behandlat dessa unga människor på det sätt vi själva skulle vilja bli behandlade på om vi befann oss i samma eller liknande omständigheter?

Det ska till en djupt ingrodd livslögn för att komma fram till ett annat svar än nej.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet ledare 20-02-11: Dra ett streck över migrationspolitiken - Ge gymnasieungdomarna amnesti (Extern länk)

Västerbottens-Kuriren krönika 20-02-12: Nordebo: Dags att avsluta ett ovärdigt kapitel och ge de ensamkommande amnesti (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen debatt 20-02-12:

Bevilja alla afghaner i Sverige asyl till sidans topp

Ge därför alla kvarvarande 6 468 asylsökande afghaner och de 8?535 som har temporärt uppehållstillstånd via gymnasielagen permanent uppehållstillstånd så att de slipper oroa sig för framtiden, skriver Anders Andersson.

På en värmländsk gymnasieskola har under flera år ensamkommande ungdomar med afghansk härkomst läst på både studie- och yrkesförberedande nationella gymnasieprogram. Afghanerna är ambitiösa, skötsamma och måna om sina studier och lyckas ofta minst lika bra i skolan som sina svenska klasskamrater. På fritiden är flera respekterade fotbollsspelare i ortens fotbollslag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 20-02-14:

Stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Trots att förra året var ett av de blodigaste i Afghanistan på 2000-talet kommer Sverige att fortsätta med tvångsutvisningarna till landet. Det strider inte bara mot folkrätten utan är också djupt inhumant, skriver bland andra Anna Lindenfors, generalsekreterare för Amnesty.

"13 november 2019. I dag landade de utvisade på Kabuls flygplats. Jag åkte klockan åtta lokal tid för att hjälpa de hemlösa utvisade killarna från Sverige. En ganska stor explosion inträffade rätt nära flygplatsen, en bilbomb som dödade tolv personer, varav flera barn. Vi åkte just den vägen dit, men den stängdes på grund av terrorattentatet. Om explosionen hade ägt rum lite senare, cirka 30 minuter, kanske vi tre som var i taxin också hade varit döda."

Extremt allvarligt

Detta vittnesmål går att läsa på reportagesajten Blankspots hemsida och kommer från Mohammed, en ung kille som kom som ensamkommande till Sverige 2015 men som inte beviljats skydd i vårt land utan istället utvisats till Afghanistan. Mohammeds vittnesmål liknar många andras.

Vi kan dagligen ta del av nyheter om självmordsbomber, attacker mot civila och angrepp på sjukvårdsinrättningar eller skolor. Trots detta kommer fortsätter tvångsutvisningarna och nya plan lyfter mot Afghanistan. Detta är djupt beklagligt

Situationen i Afghanistan har under flera år varit extremt allvarlig men faktum är att 2019 var ett av de blodigaste åren under hela 2000-talet. Enligt FN:s samordningsorgan i Afghanistan (UNAMA) dödades 2563 personer och ytterligare 5676 skadades på grund av den väpnade konflikten, detta under de första nio månaderna 2019 . En halv miljon människor beräknas vara på flykt inom landet. Afghanistan är det land i världen där flest barn dödas på grund väpnade konflikt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-02-20:

M överens med KD och V om arbetskraftsinvandring till sidans topp

Vänsterpartiet har kommit överens med Moderaterna och Kristdemokraterna om att kräva flera ändringar av reglerna för arbetskraftsinvandring. Regeringen uppmanas att ta med kraven i den utredning om arbetskraftsinvandring som nu tillsätts.

Men justitie- och migrationsminister Morgan Johansson avvisar kraven i en kommentar på Twitter.

"Det blev visst en liten tummetott av det utskottsinitiativet. Det allra mesta lyckades man inte inte komma överens om, och av det man föreslår så täcks det mesta av de utredningsdirektiv som regeringen beslutade om i förra veckan", skriver Morgan Johansson på Twitter.

Christina Höj Larsen är migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet och medger att mycket återstår av partiets krav när det gäller arbetskraftsinvandring. Men att det ändå är en viktig framgång, till exempel att arbetsgivare måste bifoga ett anställningskontrakt vid ansökan till Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-02-11:

Migrationsverket: Sverige ska inte vara en fristad för potentiella terrorister till sidans topp

På tisdagen publicerade Dagens Nyheter en debattartikel av verkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Där säger han att det är stötande att personer som bedöms vara säkerhetshot i princip får samma förmåner som personer med alternativ skyddsstatus

Bland dem som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige upptäcker Migrationsverket ibland misstänkta säkerhetshot. Då lämnar verket över informationen till Säkerhetspolisen och ibland till polisen för utredning. I de flesta fall bedömer Säpo att personen inte utgör ett hot mot Sverige men i vissa fall bedöms säkerhetshotet som så stort att ansökan bör avslås. När dessa personer inte går att utvisa på grund av situationen i hemlandet blir de kvar i Sverige.

Migrationsverket har tidigare prövat att ge dessa personer anstånd med att verkställa utvisningen eller avvisningen, vilket i princip betyder att de har rätt att vistas i Sverige men exempelvis inte kan arbeta och resa fritt i Schengen. I en dom från Migrationsöverdomstolen i december 2018 blev det stopp för det, och verket behöver nu ge dessa personer ett tillfälligt uppehållstillstånd istället.

Det anser generaldirektören är stötande, och myndigheten har därför gått in med en skrivelse till regeringen där behovet av en lagändring beskrivs.

Artikeln på Migrationsverkets hemsida (Extern länk)

Dagens Nyheter 20-02-11: DN Debatt. "Orimligt att ge potentiella terrorister fristad i Sverige" (Extern länk)

Hämta eller läs Migrationsverkets skrivelse till regeringen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-02-11: Vill stoppa personer med terrorkopplingar (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-02-11: Migrationsverkets GD vill strypa förmåner för utvisade (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kontext 20-02-10:

Så förbjuds civil olydnad med den nya blåljuslagen till sidans topp

I januari infördes ett nytt brott i Sverige - blåljussabotage. Men vad innebär den nya lagstiftningen för sociala rörelsers arbete? Juristen Miran Kakaee förklarar konsekvenserna.

Den 1 januari 2020 infördes en ny brottsrubricering i den svenska brottskatalogen - blåljussabotage. Det nya brottet, som kan leda till livstids fängelse i grova fall, har av flera aktörer kritiserats för att vara oproportionerligt, bland annat Lagrådet och kriminologen Magnus Hörnqvist. Enligt universitetslektorn i juridik Sverker Jönsson riskerar det nya brottet, som enligt honom avviker från nordisk kriminalpolitisk tradition, leda till en "repressiv spiral".

I korta drag innebär bestämmelsen att den som angriper eller stör polisverksamhet genom att vidta "annan otillbörlig åtgärd" döms för blåljussabotage, om gärningen syftar till att allvarligt försvåra eller hindra polisens brottsbekämpande verksamhet. Redan här uppstår en rad frågor. Vad räknas som en annan otillbörlig gärning? Vad ingår i brottsbekämpande verksamhet? Omfattar det nya brottet även handlingar som i sig inte är kriminaliserade, om de hindrar polisens arbete?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Svenska Läkaresällskapet 2020:

"När läkaretiken sätts på prov" - debatt med Fredrik Tamsen till sidans topp

Debatt med Fredrik Tamsen, 2019 års Hippokratespristagare, den 12 mars kl. 18-19.30 i Svenska Läkaresällskapets hus.

Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala Universitet kommer till Svenska Läkaresällskapet för att dela med sig av sina erfarenheter som tidigare anställd rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) med regeringsuppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn.

Under sin anställning som rättsläkare vid RMV ifrågasatte Fredrik de metoder som används och kritiserade dem för allvarliga vetenskapliga och metodologiska brister, utan framgång hos arbetsgivaren. Fredrik lämnade sin anställning i protest och har i flera debattinlägg lyft fram vetenskaplig kritik mot de bristfälliga metoderna, där risken för att felbedöma barn har visat sig vara betydligt större än vad RMV tidigare påstått.

Fredrik Tamsen tilldelades Svenska Läkaresällskapets etikpris "Hippokratespriset 2019" för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen.

Moderator: Prof. Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Läs mer och anmäl deltagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 2020:

17 april, Kista: SE - Jag är en människa till sidans topp

En konferens om hotet mot det humana samhället och möjliga vägar framåt.

#vistårinteut bjuder in till en konferens kring den ökande avhumaniseringen som vi ser i samhället idag. Vi tror att det är samma kamp, för medmänskligheten, som vi för oavsett om det handlar om till exempel flyktingar, utförsäkrade, nedmonteringen av LSS eller försök att förbjuda pride flaggan med mera.

Vi vill bjuda in rörelser/organisationer som representerar olika grupper, som drabbas av vårt allt hårdare samhälle, till en gemensam konferens. Vi tror att vi behöver mötas, tillsammans ta del av varandras kunskap och samtala om det vi har gemensamt.

Vi vill skapa motkraft mot avhumaniseringen. Vi ska inte låta oss spelas ut mot varandra, utan istället se hur vi kan samarbeta och verka för ett fortsatt medmänskligt Sverige.

Vi kommer både att ha gemensamma föreläsningar som är mera allmänna, ge olika perspektiv på utvecklingen i vårt land, och seminarier, som tittar lite närmare på några av de grupper som drabbas.

En del av platserna på konferensen kommer vara särskilt reserverade för representanter från olika organisationer.

Resterande platser är öppna för den som är intresserad av frågan.

OBS! Konferensanmälan öppnar i början av mars, info kommer, men notera gärna dagarna i kalendern redan nu.

Plats: Svenska kyrkan i Kista

Kostnad: 100-300 kr (var och en efter sina möjligheter )

Boende och lunch bekostar deltagare själva. Vi bjuder på fika.

Moderator fredag:

Anna Bergholtz

Medverkande bl.a:

(...)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Network on Statelessness 2020:

Addressing statelessness: Closing protection gaps and realising right to a nationality till sidans topp

Alicante, Spain; 6-8 May 2020

On 6-8 May 2020, the European Network on Statelessness (ENS), in collaboration with Fundación Cepaim, will bring together key actors at a major regional conference to galvanise action to identify and address the protection gaps facing stateless people in Europe. A regional approach is urgently needed to realise everyone's right to a nationality and end the discrimination faced by many, including children, minority groups, and refugees, in their access to citizenship.

Serving as a platform to launch new comparative analysis on statelessness in Europe, the conference will kick-off with an evening reception and address by Nansen Award-winner, Azizbek Ashurov, at the Casa Mediterráneo in Alicante. This will be followed by two days of workshops and plenaries at the University of Alicante aiming to identify new solutions, and galvanise a regional strategy to address current gaps and problems. The choice of a venue in Spain will also serve as a catalyst for reform of the Spanish statelessness determination procedure, one of the first to be established in Europe but which needs updating and improvement.

Alicante, Spain; 6-8 May 2020

On 6-8 May 2020, the European Network on Statelessness (ENS), in collaboration with Fundación Cepaim, will bring together key actors at a major regional conference to galvanise action to identify and address the protection gaps facing stateless people in Europe. A regional approach is urgently needed to realise everyone's right to a nationality and end the discrimination faced by many, including children, minority groups, and refugees, in their access to citizenship.

(...)

Läs mer och anmäl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SOGICA 2020

7-8 juli, Brighton, UK: The SOGICA conference till sidans topp

SOGICA - Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum: A European human rights challenge' is a four-year project (2016-2020) funded by the European Research Council (ERC). Based in the School of Law at the University of Sussex, it aims to produce the necessary evidence base for a more just and humane asylum process for individuals seeking refuge in Europe on the basis of their SOGI.

The SOGICA project final conference is now open for registration and we are pleased to invite you to reserve your place. The conference will take place at the University of Sussex, Brighton, UK on 7-8 July 2020. The conference will:

+ present the SOGICA project findings and recommendations;

+ give a platform to academics, policy makers, practitioners, activists and refugees addressing sexual orientation and gender identity (SOGI) asylum in innovative ways;

+ foster interdisciplinary, cross-sector and international engagement between individuals with an interest in this topic, including those most directly involved as asylum claimants in European countries.

About the project

To this end, since 2016, the project has studied the social and legal experiences of SOGI asylum claimants across Europe, by exploring the European Union (EU) and Council of Europe (CoE) frameworks and by focusing on Germany, Italy and the UK as case studies. During this time, SOGICA has carried out more than 150 interviews and focus group discussions with asylum claimants, refugees, decision-makers, practitioners, and experts in the field, and has conducted observations of hearings of SOGI claimants in courts and tribunals.

(...)

Läs mer och anmäl till konferensen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 20-02-14:

Porträtt av dem som annars bara blir statistik till sidans topp

Lydia Wistisen

Rebecka börjar på ett flyktingboende och försöker hålla professionell distans samtidigt som hon vill vara medmänsklig. Elin Perssons debutroman ställer brännande angelägna frågor om makt, maktlöshet och rätten till ett värdigt liv.

"Det är svårt att säga om jag blir mer eller mindre människa av att vara här." Berättarjaget Rebecka i Elin Perssons "De afghanska sönerna" arbetar på hvb-hemmet Gnistan för ensamkommande flyktingbarn och slits mellan kravet på professionalitet och viljan till medmänsklighet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 20-02-15:

Rakt in i självtvivlets tvärmörka storskog till sidans topp

Fredrik Sjöberg

En idealism som får honom visa mer omsorg om flyktingar och klimatet än om den egna familjen driver huvudpersonen i Axel Lindéns nya roman rakt in i självtvivlets tvärmörker. Skildringen av den nyblivne skogsbrukaren är anspråkslös men råstark.

Det som skiljer agnarna från vetet på landsbygden är förmågan att köra så att svärdet ryker men ändå hålla kedjan vass nog att kapa en granstam som vore den smör. Just kedjan, minns jag, själva slipningen, var det som avgjorde var i gubbhierarkin man hamnade. Slö kedja, längst ner; en lallare bara, i allt väsentligt värdelös.

(...)

När Migrationsdomstolen slutligen grusar hoppet om uppehållstillstånd och en av pojkarna ska dumpas på flygplatsen i Kabul - "som en sommarkattunge på en busshållplats" - är gränsen redan passerad. Allt är meningslöst. Att odla morötter är meningslöst. Att bedriva hållbart skogsbruk är meningslöst. Vildsvinsjakten skänker en kort berusning, men allt är ändå hopplöst, ett "hippieprojekt". När berättaren rider ut i skogen på familjens islandshäst (som barnen har tröttnat på) minns han bara Don Quijote - på Sancho Panzas åsna.

(...)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.