fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 8 februari 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 20-01-31:

Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer till sidans topp

/Utdrag från pressmeddelande och från meddelande om departementsskrivelsen/

I dag har utredaren Ingela Fridström lämnat över förslag till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som handlar om Migrationsverkets bedömningar av asylansökningar.

Förslagen föranleds av EU-domstolens dom i mål C-404/17, A mot Migrationsverket. I avgörandet uttalar EU-domstolen att direktivet inte medger att en ansökan om internationellt skydd anses som uppenbart ogrundad i ett fall där det av landinformationen framgår att sökanden kan ges ett godtagbart skydd i ursprungslandet och där sökanden har lämnat uppgifter som inte är tillräckliga för att internationellt skydd ska beviljas, när den medlemsstat i vilken ansökan lämnas in inte har antagit några bestämmelser för att genomföra begreppet säkert ursprungsland.

Utredaren föreslår att Migrationsverket får en utökad möjlighet att bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Det handlar om de fall när sökanden kommer från ett land som finns upptaget på en förteckning över säkra ursprungsländer. Men ett sådant beslut får endast fattas om landet även efter en individuell prövning av den sökandens skäl kan betraktas som säkert för honom eller henne. Utredaren bedömer att Migrationsverket är bäst lämpat för att upprätta förteckningen.

Förslaget kommer nu att remitteras och därefter beredas i Regeringskansliet.

Utredaren Ingela Fridström är kammarrättsråd och vice ordförande vid Kammarrätten i Stockholm.

Hämta skrivelsen Ds 2020:2 (Extern länk)

Justitiedepartementet 20-02-05: Remiss av Ds 2020:2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-01-30:

Säkra länder-lista ska ge snabbare avvisningar till sidans topp

Migrationsverket får i dag inte snabbavvisa många asylsökande, trots att de uppenbart saknar asylskäl.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) siktar därför på att få fram en lista över så kallade säkra ursprungsländer.

Väldigt få asylsökande från till exempel västra Balkan, Georgien, Ukraina och Uzbekistan beviljas asyl i Sverige. Beviljandegraden för de länderna var fem procent eller mindre i fjol.

Ändå sökte till exempel 1 052 medborgare i Uzbekistan och 975 medborgare i Georgien asyl här förra året. Bara syrierna, iranierna och irakierna var fler.

Regeringen vill göra något åt mängden asylansökningar som uppenbart är ogrundade.

- Det är ett stort och växande problem, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

Förslag väntas

Därför har regeringen tillsatt en utredning som presenterar sina förslag på fredag. Den väntas föreslå att regeringen bemyndigar Migrationsverket att ansvara för en förteckning över säkra ursprungsländer.

Asylsökande från länder på listan ska kunna snabbavvisas om deras ansökningar är uppenbart ogrundade. Migrationsministern vill ha en sådan lista.

- Det var därför vi tillsatte utredningen, det är för att vi vill ha det. Sedan får vi se i morgon hur utformningen blir, säger Johansson.

Både Morgan Johansson och Migrationsverket räknar med att en sådan lista skulle minska antalet asylansökningar. Hur mycket, beror på vilka länder som sätts upp på listan.

- Georgien är ett land med mycket få som beviljas uppehållstillstånd. Det är ett sådant land som bör vara aktuellt, säger Johansson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 20-01-31: Regeringen går vidare med säkra länder-lista (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-01- 27:

Flera kommuner planerar ändring - för att slippa Ebo till sidans topp

En rad kommuner planerar att införa regler som gör att asylsökande som väljer att flytta dit förlorar dagersättningen från staten.

Men både Miljöpartiet och Centerpartiet tycker att det är att missbruka en lag som bara är tänkt att gälla i särskilt utsatta områden.

Det handlar om det som brukar kallas ebo-lagen, som ger asylsökande rätt att på egen hand ordna boende var de vill under asyltiden. Nyligen ändrades regelverket. Regeringen listade i höstas 32 kommuner, med socialt utsatta områden, som får göra undantag från lagen.

Kommunerna får peka ut områden där asylsökande - om de ändå flyttar dit - mister sin dagersättning. Förhoppningen är att på så sätt styra asylsökande mot andra områden för att integrationen blir bättre.

Men nu planerar en rad kommunledningar att undanta hela kommunerna från ebo-lagen. Landskrona har redan fattat beslut, säger liberalen Torkild Strandberg, som är kommunstyrelsens ordförande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-01-31: Starka känslor kring asylsökandes rätt att välja eget boende (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 20-01- 27: Skånska kommuner planerar ändring - för att slippa Ebo (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 20-01-31: Pierre Månsson (L) i Kristianstad: "Vi har fått Malmös gängkriminalitet på köpet" (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 20-01-31: Perstorpspolitiker pekar ut hela kommunen som utsatt (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-01- 27: Lokalpolitiker testar EBO:s gränser (Extern länk)

SvT Sörmland 20-02-05: Kommunalrådet vill undanta hela Katrineholm från boendelag: "Vi behöver få andrum" (Extern länk)

SvT Sörmland 20-02-05: Oppositionen kritisk till att undanta hela Katrineholm från ebo: "Inte så lagen är menad" (Extern länk)

SvT Skåne 20-01-29: Även Malmös ledning vill undanta hela kommunen från ebo-lagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-01- 28:

Kommunalråd i Kristianstad: "Ändringen i Ebo-lagen är en halvmesyr" till sidans topp

Ebo-lagen har kritiserats länge för att den leder till ökad segregation. Flera kommuner väljer nu att utnyttja det nya undantaget för att inte behöva ta emot asylsökande alls.

- Vi vill sända en signal att det är bättre att välja en annan kommun, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd i Kristianstad.

Ebo, lagen om eget boende, infördes 1994 och ger asylsökande rätt att ordna eget boende istället för att bo på flyktingförläggning.

Kritiken mot lagen har varit stor och i januariöverenskommelsen beslutades att från 2020 ska 32 kommuner få göra undantag och peka ut särskilt utsatta områden där asylsökande inte får bo om de vill behålla sin ersättning.

"Borde gått ännu längre"

Men kommunalrådet i Kristianstad, Pierre Månsson, tycker inte att ändringen är tillräcklig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-02- 02:

Boverket: Asylsökande utsatta trots nya EBO-regler till sidans topp

Förändringarna i lagen om eget boende, EBO som gäller sedan årsskiftet är inte tillräckliga enligt Boverket.

- Risken är om vi tittat på vad som hänt historiskt i den här sektorn så kommer det här bara leda till ännu mer fusk, fusk med adresser och liknande. För om människor vill fortsätta att flytta in och bli inneboende hos människor som redan är trångbodda så kommer man göra det ändå, säger Micael Nilsson, som jobbar med bostadssociala frågor på Boverket:

- Man folkbokför sig på en annan adress, men alternativa adresser kostar pengar och man utsätter människor därmed för ännu mer påfrestningar.

Efter omfattande kritik mot lagen om eget boende, EBO, så listade regeringen i höstas 32 kommuner som får peka ut områden där asylsökande nekas att ordna sin egen bostad.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-02-06:

Nya regler för att identifiera fler personer som vistas i Sverige utan tillstånd till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag på utökade befogenheter för polisen när de genomför en inre utlänningskontroll. Det lämnas också förslag som syftar till att motverka missbruk av resedokument och främlingspass som utfärdas av Migrationsverket.

För att kunna upprätthålla den reglerade invandringen, och skydda barn och unga, är det nödvändigt att kunna klarlägga om personer som befinner sig i Sverige har rätt att vistas här. Att veta vem som finns i landet är också viktigt ur ett säkerhetsperspektiv.

En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran överlämna sitt pass och andra handlingar till en polisman för att visa att han eller hon har rätt att uppehålla sig här. I lagrådsremissen ges nu ytterligare verktyg till polisen. Förslaget innebär att det blir möjligt att ta fotografier och - om personen har fyllt 14 år - fingeravtryck för att ta reda på om personen har rätt att vistas i landet. Om det visar sig att personen inte har det så ska uppgifterna kunna lagras i ett register för framtida jämförelser.

I lagrådsremissen lämnar regeringen också förslag som begränsar tillgången till resedokument och främlingspass som utfärdas av Migrationsverket. Syftet är att motverka att personer reser in i Sverige med falska, eller någon annans, handlingar och lever här under falsk identitet.

Regeringen föreslår bland annat att det i vissa fall ska kunna beviljas högst tre främlingspass under en femårsperiod och att främlingspass och resedokument ska återkallas om innehavaren inte längre har rätt till dokumentet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet mfl 20-02-06:

Utredning om arbetskraftsinvandring till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

- Det svenska systemet för arbetskraftsinvandring ska nu ses över. Vi ska göra det lättare för högkvalificerade att jobba i Sverige, samtidigt som vi tar ett brett grepp om problemen med missbruk och exploatering, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- Vi ska ta tillvara den kompetens som redan finns i vårt land. En ny grund för uppehållstillstånd ska underlätta för personer med spetskompetens som vill söka arbete eller starta företag i Sverige, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Sverige behöver ett system för arbetskraftsinvandring som bidrar till att människor vill komma till Sverige för att arbeta. Det handlar om tillväxt, konkurrenskraft och kompetensförsörjning. Utredaren ska därför föreslå en ny grund för uppehållstillstånd som ska underlätta för högkvalificerade personer som vill söka arbete eller starta företag i Sverige. Dessutom ska problem med så kallade kompetensutvisningar förhindras. Värdefull kompetens får inte gå förlorad på grund av obetydliga misstag.

Samtidigt ser vi omfattande problem med missbruk av reglerna och exploatering av arbetskraftsinvandrare. Utredningen ska därför kartlägga problem kopplade till bland annat handel med arbetstillstånd, organiserat missbruk och exploatering av deltidsarbete. Utredaren ska sedan lägga skarpa förslag på åtgärder.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Delar av uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 1 februari 2021. Övriga delar ska redovisas senast den 1 november 2021.

Hämta kommittédirektiv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-02-05:

Regeringen vill strama åt arbetskraftsinvandringen till sidans topp

Regeringen kommer att tillsätta en utredning om reglerna för arbetskraftsinvandring, det skriver företrädare för januaripartierna i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Bland annat handlar det om att införa ett försörjningskrav för anhöriga till arbetskraftsinvandrare.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens med Liberalerna och Centerpartiet om flera förändringar i reglerna om arbetskraftsinvandring. Under onsdagen meddelade regeringen att en utredning tillsätts om bland annat ett försörjningskrav för den som arbetskraftsinvandrar och anhöriga.

Utredningen ska också se över möjligheterna för myndigheter att kunna gå in och kontrollera att de löner som angetts i det ursprungliga anställningsavtalet faktiskt betalas ut till den som kommer till Sverige. Dessutom ska utredningen undersöka om man kan begränsa möjligheten att invandra till Sverige med deltidsarbete, vilket är möjligt i dag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / AB 20-02-05: LO: Ett stort steg i rätt riktning (Extern länk)

Se även oppositionspartiernas förslag, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Human Rights Watch 20-02-05:

Från El Salvador/ Deported Salvadorans Abused, Killed till sidans topp

The United States government is deporting Salvadorans to face risk of murder and other serious abuse, Human Rights Watch said in a report released today.

The 117-page report, "Deported to Danger: United States Deportation Policies Expose Salvadorans to Death and Abuse," identifies cases of 138 Salvadorans who, since 2013, were killed after deportation from the United States, and more than 70 others who were beaten, sexually assaulted, extorted, or tortured. Perpetrators of these abuses include gangs, former intimate partners, and Salvadoran police or security personnel.

"US authorities have knowingly put Salvadorans in harm's way by sending them to face murder and attacks on their safety," said Alison Parker, managing director of the US Program at Human Rights Watch and co-author of the report. "Salvadorans are facing murder, rape, and other violence after deportation in shockingly high numbers, while the US government narrows Salvadorans' access to asylum and turns a blind eye to the deadly results of its callous policies."

International law binding on the United States prohibits the return of anyone to a country where they face serious risks to their lives or safety. The United States is not solely responsible - Salvadoran gangs and Salvadoran authorities who harm deportees or who do little or nothing to protect them bear direct responsibility - but in many cases the United States is putting Salvadorans in harm's way in circumstances where it knows or should know that harm is likely.

In order to make the United States more capable of responding to the current realities of forced migration, Human Rights Watch calls on the United States to go beyond the narrow reach of its asylum laws by providing broad protection to anyone, like many of the Salvadorans featured in the report, who would face a real risk of serious harm upon return.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-01-31:

Från Syrien/ EASO publishes a COI report: Exercise of authority in recaptured areas till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria - Exercise of authority in recaptured areas". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and November 2019 (some 65 600) was lower than in the same period in 2018 (about 69 900). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 72 200 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of November 2019, there were some 49 000 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, EASO COI Report: Syria - Exercise of authority in recaptured areas, concerns the Syrian territories, which have been outside the control of the Government of Syria and returned to its control through so-called reconciliation agreements. It explores how these agreements were reached, their consequences for the population of the respective areas, as well as how the Government of Syria exerts its control in the aftermath.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-02-07:

Från Syrien/ EASO publishes a new COI report: Syria - Situation of women till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria: Situation of women". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020 and covering actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and November 2019 (some 65 600) was lower than in the same period in 2018 (about 69 900). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 72 200 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of November 2019, there were some 49 000 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, EASO COI Report: Syria - Situation of women, analyses the situation of women in Syria, focusing mainly on the general situation of women in the country while also paying special attention to area-specific features in those parts of Syria under the control of non-state armed groups. The report was drafted by the Country of Origin Information (COI) specialists on Syria from Finland (Finnish Immigration Service), as referred to in the acknowledgments section in accordance with the EASO COI Report Methodology, and was reviewed by COI experts from Belgium and France. Additionally, external expert reviews were carried out by ACCORD.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-02-05:

Från Syrien/ En halv miljon på flykt i nordvästra Syrien till sidans topp

Den syriska regimen och dess allierade Ryssland har under den senaste veckan trappat upp striderna i provinsen Idlib. Just nu befinner sig mer än en halv miljon människor är på flykt i området. Enligt FN är 80 procent av dem kvinnor och barn.

Idlib har sedan början av det syriska kriget kontrollerats av olika rebellfraktioner, till och från radikala islamistiska grupper. Hit har också hundratusentals flyktingar från andra delar av Syrien sökt sig. Under den senaste månaden har den syriska regimen, som vill återta kontrollen i området, tillsammans med ryska stridsflyg attackerat ett stort antal städer inför marktruppernas förflyttningar.

Mest kvinnor och barn

Enligt FN har fler än 500 000 människor flytt undan kriget i Idlib under de senaste två månaderna. De flesta är kvinnor och barn. Enligt Rädda barnen tvingas just nu 6000 barn till flykt varje dag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / AB 20-02-04: Från Syrien/ Mest kvinnor och barn i stor flyktingvåg (Extern länk)

AYS 20-02-05: An estimated 2.9 mil. people in Syria left without healthcare in the midst of violence (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Nordic Africa Institute 20-02- 07:

Afrika/ Shifting the narrative on African migration till sidans topp

The numbers, the root causes, the alternatives - get them right!

Jesper Bjarnesen

The overall message of this policy note is that negative public opinion in Europe is a major obstacle to holistic and sustainable policies relating to African migration. It argues for a shift in wording and perspective away from politicised opinions about immigration, or misplaced ideas of humanitarian responsibilities, towards a more constructive and pragmatic focus on labour migration management.

African migration remains at the top of political agendas across Europe. Through the EU-led focus on addressing the "root causes" of African migration, and the UN-led Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), African migration is increasingly being linked to sustainable development. It has proven difficult, however, to mobilise support for longer-term policy solutions, and the lion's share of European funding still targets border-control measures and the repatriation of African migrants from Europe. The main challenge facing European decision makers and policy implementers in this regard is not lack of ideas - there are plenty of good policy ideas in the UN GCM, in the EU Agenda on Migration, and in a host of national political agendas. The main stumbling block of these initiatives is the negative public opinion towards African migration, which stems from a fear of unregulated immigration to Europe and a new "refugee crisis". By shifting the narrative on African migration, decision makers can redirect political will towards more sustainable and longer-term solutions to the problems relating to irregular migration from Africa. Such a shift would also harness the untapped potential of South- North migration to meet the needs of host countries' domestic labour markets, while simultaneously serving the interests of migrants and their home communities.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Amnesty International 20-01-30:

Renewal of migration deal confirms Italy's complicity in torture of migrants till sidans topp

The decision by the Italian government to ignore the horrific abuses being inflicted on tens of thousands of people in Libya, and renew the Italy-Libya deal that traps them in the war-ravaged country, is a shameful display of how far EU governments are prepared to go to keep refugees and migrants from Europe's shores, said Amnesty International.

On 2 February, exactly three years after it was first signed, the Memorandum of Understanding on Migration between Italy and Libya will be extended for a further three years with no amendments. Under the deal, Italy helps Libyan maritime authorities to stop boats at sea and return people to detention centres in Libya where they are unlawfully detained and face serious abuse, including rape and torture.

"During the three years since original deal was struck, at least 40,000 people, including thousands of children, have been intercepted at sea, returned to Libya and exposed to unimaginable suffering. These include 947 people intercepted this month alone," said Marie Struthers, Amnesty International's Europe Director.

"It defies comprehension that, despite the evidence of suffering inflicted as a direct result of this abhorrent deal, and despite the escalation of the conflict in Libya, Italy is prepared to renew it. Italy should demand that Libya release all the refugees and migrants currently held in its detention centres, and that it close those centres once and for all."

Migrants and asylum seekers held in detention centers remain subject to abhorrent conditions of detention, and face serious abuses including torture and rape, as well as overcrowding. Further, their lives remain at risk due to the escalation of the ongoing conflict. On 30 January, UNHCR announced that it is suspending its operations at the Gathering and Departure Facility (GDF), a transit centre inaugurated just over a year ago in Tripoli, fearing for the safety and protection of people at the facility, its staff and partners.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Human Rights Watch 20-02-12: Italy: Halt abusive migration cooperation with Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Foreign Policy 20-01-29:

Italy's failed migration fix has led to chaos in Libya till sidans topp

Despite pushing policies that are politically naive and disastrous for human rights in North Africa, Italian politicians keep getting promoted in Brussels.

Lorenzo D'Agostino

Over three days in May 2017, the Italian secret service-masquerading as a humanitarian nongovernmental organization-summoned to Rome two dozen delegates from the southern edge of the Sahara desert. The pretext was to promote a peace deal for their war-torn region; the real goal was to bring them on board with an Italian plan to curb migration.

The details of the meetings, published here for the first time, expose the pitfalls of a foreign policy that conflates peace and development with migration control. This was just one piece of a wider set of European initiatives with similar features, now widely regarded as a failure by analysts and policymakers. In Libya, they contributed to igniting a humanitarian catastrophe.

Yet those who devised and stood behind these policies, such as former European Union foreign-policy chief Federica Mogherini and Italy's former Prime Minister Paolo Gentiloni, have been promoted to lofty positions in the European Union and the United Nations.

The Tuareg, the Tebu, and the Awlad Suleiman-the groups represented at the summit-are the gatekeepers of the desert crossed by those hoping to reach the Libyan coast to embark on a sea journey to Europe.

Nearly half a million people traveled along that route between 2014 and 2017. In response, the EU and Italy embarked on a series of projects to secure the borders of Libya. On the coast, these brought results, and the number of sea arrivals to Italy dropped to just a few thousand in 2019.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-02-07:

Spain: Authorities denounced for indirect returns to Mali till sidans topp

The Spanish Refugee Support Commission (CEAR) denounces the indirect return by Spanish authorities of people of Malian origin to the conflict-torn country via Mauretania, against UNHCR guidelines.

In the last eight weeks the Spanish government conducted seven return flights of a total of more than 100 people to Mauritania based on a readmission agreement concluded with the country in 2003. Malian nationals who arrived in boats to the Canary islands represent the large majority of those deported. In January 72 of 88 people on two return flights were of Malian origin. According to a Mauritanian Information agency, in at least one instance Spanish authorities were aware that after their deportation to Mauretania the Malian citizens were subsequently returned to Mali. The Spanish government further admitted that they have no control over where those deported to Mauretania are taken afterwards.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-01-30:

Grekland/ Grekland planerar flytande mur mot migranter till sidans topp

Greklands regering har planer på att sjösätta ett flera kilometer långt flytande stängsel utanför ön Lesbos. Tanken är att vattenbarriären ska hindra flyktingar och migranter från att ta sig över till Grekland.

Vattenbarriären planeras bli 2,7 kilometer lång och flyta i vattnet norr om Lesbos, där många flyktingar och migranter tar sig över till Grekland. Den ska sticka upp ungefär en halvmeter ovanför vattenytan och fungera som ett fysiskt hinder för båtar och människor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Amnesty International 20-01-30: "Floating wall" to stop refugees puts lives at risk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 20-01-28:

Medelhavet/ More than 150 migrants rescued by Open Arms, 400 others to disembark till sidans topp

The humanitarian rescue vessel Open Arms picked up 158 migrants in two rescue operations off the coast of Libya overnight. Since Thursday, three NGO ships have rescued nearly 640 people. Over 400 migrants on board the Ocean Viking will be allowed to disembark in Taranto, Italy.

The Spanish NGO Open Arms said on Twitter that it had taken on board 56 people during a first rescue operation late Monday evening. The migrants were travelling in international waters and the operation was completed after the Open Arms boat's engine was "provisionally repaired".

A few hours later the rescue vessel took on board another 102 migrants from a boat in distress. According to Open Arms, it saved them from "probable death".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE News 20-01-31: NGOs Rescue Almost 1000 people - Pull-backs to Libya continue (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-02- 04:

Peru/ Unlawfully turning away Venezuelans seeking protection till sidans topp

Peru is betraying its tradition of solidarity with Venezuelans seeking protection and is now deliberately rejecting people at the border, Amnesty International revealed today in a new report, In search of safety: Peru turns its back on people fleeing Venezuela.

Venezuelan asylum-seekers trying to enter via Peru's border with Ecuador are being turned away, despite appearing to fulfil all the criteria for international protection. Peru is denying entry even to Venezuelans in evidently vulnerable situations, including older people and unaccompanied children.

"In recent years, Peru has been an example of solidarity and safe refuge. Instead of resorting to restrictive policies, it should continue to demonstrate leadership and welcome Venezuelans, in line with its domestic and international obligations to guarantee the protection of people fleeing hunger and violence in Venezuela," said Marina Navarro, executive director of Amnesty International Peru.

Since June 2019, Peru has introduced a series of measures with the deliberate aim of restricting entry to the country. The new "humanitarian visa" was effectively rendered obsolete only weeks after its introduction, because without entry and departure stamps from Ecuador, Venezuelans are not permitted to enter Peru, regardless of whether they have acquired the visa.

Amnesty International spoke to many Venezuelans who were stranded at the border after having their asylum claims or humanitarian visas rejected. One man said he left Venezuela in October 2019 because he could no longer afford to feed his family. Despite having a valid Peruvian humanitarian visa in his passport, the Peruvian officials did not allow him to enter. Left in limbo at the border, he began to cry when he described how he had accumulated debt and left his family behind on the understanding that they would later be reunited in Peru.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 20-01-29:

Mexiko/ Nya flyktingkaravaner stoppas med tårgas vid Mexikos södra gräns till sidans topp

Tusentals centralamerikaner gör återigen gemensam sak i sin önskan att resa norrut. Det kan se ut som en repris av de karavaner som 2018 satte tonen för migrationsdebatten i USA. Men det mesta har förändrats. Då möttes de av kraftsamlingar för att underlätta resan. Nu tycks alla dörrar ha stängts och soppkök har bytts mot pepparsprej.

Runt 4000 personer hade anslutit sig till den senaste karavanen med migranter när den härom veckan anlände gränsen mellan Guatemala och Mexiko. De allra flesta var från Honduras, varifrån gruppen startade i mitten av januari. Liknande karavaner blev ett fenomen i slutet av 2018, när allt fler anslöt sig till följena som startade i våldsutsatta San Pedro Sula i nordvästra Honduras.

Grupperingarna, som till stor del bestod av familjer, kvinnor och barn, uppmärksammades stort när de tilläts passera in i Mexiko och visades solidaritet längs vägen norrut. Människor fick lift och tillfälliga humanitära visum för att de snabbare och säkrare skulle kunna nå sitt mål: att ta sig till USA.

Enligt Gretchen Kuhner, chef över Mexikos Institut för kvinnliga migranter, IMUMI, ligger förklaringen till bemötandet då - efter ett kort första försök att stänga karavanerna ute - delvis i att Mexiko befann sig i något av ett vakuum i väntan på presidentskiftet, vilket gjorde att olika delstatsregeringar tog egna beslut.

- En del delstater agerade med mycket solidaritet gentemot migranterna, medan andra till exempel anlitade bussar för att de skulle bli av med dem snabbare. Så det blev ett slags ping-pong mellan delstaterna, tills de kom fram till Tijuana.

Skapade nytt nationalgarde

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights Watch 20-01-29: Returns to Mexico threaten rights, security (Extern länk)

Human Rights Watch 20-01-29: Q&A: Trump Administration's "Remain in Mexico" Program (Extern länk)

Human Rights Watch 20-02-07: US Congress Investigates Policy Harming Asylum Seekers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-02- 07:

USA/ USA köper mobildata för att stoppa migranter till sidans topp

Amerikanska myndigheter köper upp databaser med information om mobiltelefoners placering för att hitta migrantsmugglare och illegala invandrare längs den mexikanska gränsen. Det skriver The Wall Street Journal med hänvisning till källor.

Geodata från mobiltelefoner samlas in från en mängd appar, allt från gps:er och mobilspel till sociala medier. För att använda appen krävs ofta att användaren går med på att dela geodata med appleverantören. De här uppgifterna samlas i regel i stora databaser, vars innehåll sedan säljs vidare av privata företag. De kan exempelvis användas för att se vilken tid på dygnet en butik har flest besökare, och hur länge de stannar.

Betalat elva miljoner

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-02- 05:

Internationellt/ More resettlement needed as only 4.5 per cent of global needs met till sidans topp

Out of 1.4 million refugees estimated to be in urgent need of resettlement worldwide, only 63,696 were resettled through UNHCR, the UN Refugee Agency, last year.

While the number of refugees resettled in 2019 increased modestly by 14 per cent when compared to the previous year, in which 55,680 people were resettled, a tremendous gap remains between resettlement needs and the places made available by governments around the world.

"Resettlement is not a solution for all the world's refugees but it is a life saving measure to ensure the protection of those most at risk and whose lives often depend on it," said Grainne O'Hara, UNHCR's Director of International Protection.

The largest number of UNHCR-facilitated resettlement departures last year were to the United States, followed by Canada, the United Kingdom, Sweden and Germany.

Out of the more than 63,000 refugees resettled last year, the largest number originated from Syria, the Democratic Republic of the Congo, and Myanmar.

Increasing refugee resettlement opportunities and other complementary pathways for admission, including through family reunification, work and study routes, is one of the key objectives of the Global Compact on Refugees. It is a tangible way for states to share responsibility and show solidarity with host countries supporting large refugee populations.

To work towards increasing the number of resettlement places and admissions, as well as expanding the number of countries offering these programs, a Three-Year Strategy on Resettlement and Complementary Pathways was launched last year by governments, non- governmental organizations, civil society and UNHCR.

(...)

Läs mer och hämta statistik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Nyheter 20-02-07:

Barn blev "friskt" efter att ha separerats från föräldrar till sidans topp

I Socialstyrelsens sju år gamla vägledning nämns uppehållstillstånd som ett av sätten för att få så kallade apatiska barn på bättringsvägen. Efter en diskussion om barnens tillstånd i höstas prövade några läkare att separera ett par av dessa sjuka barn från föräldrarna - och fick resultat.

Johanna Dalström arbetar på Barn och Ungdomskliniken på Falu lasarett. Sedan 2015 har hon nära nog träffat alla asylsökande barn med uppgivenhetssyndrom i regionen, inklusive flickan "Nadja".

"Nadja" är ett av tre fall av barn med uppgivenhetssyndrom som porträtteras i en oscarsnominerad kortdokumentär - och som i en granskning av tidskriften Filter beskrivs som en i grunden frisk flicka som av sina föräldrar förmåtts spela apatisk. När Johanna Dalström får höra om Filters granskning med fallet "Nadja" blir hon upprörd.

- Om det är sant som du säger så beklagar jag verkligen det som hon har fått genomlida, säger Dalström. Oavsett om man är privatperson eller professionell kan man bli lurad, även om man har goda intentioner, säger hon till Filter.

Permanenta uppehållstillstånd "hade bäst effekt för tillfrisknande"

Enligt Johanna Dalström var läget länge sådant att det enda som gav resultat, var permanenta uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 20-02-05: Diagnos saknar vetenskapligt underlag (Extern länk)

SvT Nyheter 20-02- 05: Nya uppgifter om de apatiska barnen: Prisad dokumentär målas ut som bluff (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Clowner utan gränser 20-01- 28:

Lek och cirkus ger asylsökande psykosocialt stöd till sidans topp

Situationen för asylsökande i Sverige är svår och den psykiska ohälsan utbredd. Därför driver Clowner utan Gränser sedan två år projektet Cirkus för hopp och styrka med stöd från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden. Turnén har besökt orter runt om i Sverige, bland annat: Skåne, Halland, Blekinge, Södermanland, Västmanland, Stockholms län, Småland, Kalmar län, Västra Götaland, Dalarna, Gävleborgs län, Jämtland mm.

Syftet är att genom lekfulla aktiviteter ge asylsökande ensamkommande ungdomar samt barn och vårdnadshavare psykosocialt stöd. Utbildningar för personal och volontärer som arbetar med människor på flykt anordnas också för att ge nya kreativa verktyg. En extern utvärdering av arbetet visar nu att organisationen i hög grad uppfyller de mål som satts upp inom projektet och att deltagarna uppfattar aktiviteterna som meningsfulla och självstärkande.

Ensamkommande ungdomar lyfter känslor av gemenskap och närhet efter cirkusworkshop

Den externa utvärderingen baseras på observation och intervjuer. I många intervjuer med ensamkommande ungdomar återkommer att föreställningen varit inspirerande och gett lust att själv försöka sig på akrobatik, jonglering och andra nya saker under workshopen. Aktiviteterna var på en nivå som krävde koncentration och fokus men var samtidigt inte för svåra vilket gjorde att de uppfattades som roliga och självstärkande.

- Innan visste jag ingenting men jag träffade goa människor, fick ett härligt möte och jag vågade prova nya saker. Jag tror det gör att jag blivit lite modigare och vågar prova andra nya svåra saker.

Citat från intervju med 19-åring efter föreställning och workshop.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 20-02-03:

Migrationsverket säger upp alla lägenheter i Hultsfred till sidans topp

Migrationsverket säger upp samtliga 150 lägenheter för asylsökande i Hultsfreds kommun. Detta enligt önskemål från kommunen:

- Vi känner att vi har gjort vårt nu, säger Lars Rosander (C), kommunalråd i Hultsfred.

Under måndagens undertecknades avtalet mellan Migrationsverket och kommunen som innebär att 105 lägenheter i Stålhagen i Hultsfred och 45 lägenheter i Virserum successivt ska tömmas på asylsökande. Vid slutet på 2020 ska inte Migrationsverket ha några boendeplatser kvar i kommunen.

Överraskning

För Hultsfred, som länge efterfrågat en minskning i antalet asylsökande som Migrationsverket placerar i kommunen, kom beskedet som en överraskning:

- Ja, vi trodde inte att de skulle lämna helt och hållet. Vi ville reducera betydligt och möttes av förståelse. Vi tycker att vi har gjort vårt nu, säger Lars Rosander (C), kommunalråd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New York Times 20-01-28:

Cypern/ Asylum seekers find a new route to Europe, flowing into a divided Cyprus till sidans topp

The tiny island now hosts the most refugees per capita in the European Union.

Clasping his student visa, Clinton Yebga boarded a Turkish Airlines flight in his native Cameroon, switched planes in Istanbul and landed without trouble in northern Cyprus.

But instead of heading to his university in the Turkish-controlled north, he made his way to the so-called green line - a nominal barrier that divides the island - and into the Republic of Cyprus, a part of the European Union.

Today, awaiting a decision on his asylum application, he lives in the tidy Kofinou refugee camp, where Syrians, Palestinians and other Cameroonians are his neighbors.

Mr. Yebga and the others are among the more than 11,200 people who last year discovered a circuitous route into the European Union that has left this small island with the most asylum seekers per capita in Europe.

At the height of the migration crisis in 2015, the bloc desperately struck a deal with Turkey to stop asylum seekers from reaching Greece.

Since then, far fewer migrants have tried to cross the Aegean. But Cyprus has proved to be a vexing loophole.

"The simplest way is to think of the north of Cyprus is as the world's biggest airport transit lounge," said James Ker-Lindsay, a senior research fellow at the London School of Economics who specializes in the politics of southeastern Europe.

"You've landed on the territory of the Republic of Cyprus, but it's not until you've gone through the border check at the green line - which isn't a border itself - that you're officially in the Republic of Cyprus," he said.

More asylum seekers are doing just that, presenting Cyprus, population 850,000, with a budding migration crisis that much of the rest of the European Union has left behind. Most migrants, the Cypriot authorities said, arrived by land from the north.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-01-31:

Grekland/ Nationality-based detention in the Moria refugee camp till sidans topp

The NGO HIAS recently published a policy brief entitled 'Locked Up Without Rights' concerning the legal framework regulating the detention of asylum seekers in Greece and the use of automatic detention of single males based on their nationality.

The policy of automatic detention identifies single men arriving from "low profile" countries to be detained in pre-removal detention centres in the Moria camp on the Greek island of Lesvos. It is thus used to provide for the speedy return of third country nationals who are identified as having arrived from "safe" countries. HIAS notes that the procedure lacks sufficient legal reasoning and fails to consider the potential vulnerability of those seeking international protection. Moreover, detained individuals are not informed of the reasons for their detention and do not have access to legal assistance.

(...)

Artikeln med källor och länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-02-07:

Grekland/ Situation in Lesvos Intensifies after Police Crackdown on Protesters till sidans topp

2000 men, women and children participated in a rally on February 3 to protest the conditions in the overcrowded Moria camp and demand an acceleration of their asylum procedures. The protests were met with excessive force by police and clashes erupted continuing on Tuesday. Local residents of the island are demanding the closure of the camp and the Greek government is deploying extra riot police.

Greek police used teargas and flash grenades to prevent access to the Lesvos island capital of Mytilene for thousands of protesters from the Moria camp including children. 40 people were arrested. The protesters were demanding an acceleration of the asylum process and better conditions in the camp that was built for 3000 people but is now hosting nearly 20,000. Many people have been stuck for months and even years in what is supposed to be a temporary facility. The protests continued on Tuesday with hundreds of people chanting for "Freedom" holding up a banner stating "Our children are still alive".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 20-02-03: What is life really like in a Greek Refugee Camp? (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-01- 26: Grekiska öbor i protest mot fulla flyktingläger (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-01-31:

Belgien/ Belgium unlawfully limits access to reception for certain asylum seekers till sidans topp

Since 7 January 2020, the Federal Agency for the Reception of Asylum Seekers in Belgium (Fedasil) no longer provides reception for two categories of asylum seekers.

The measure, announced by Belgium's minister for migration Maggie De Block, concerns asylum seekers for whose asylum application another EU Member State was found responsible according to DUBLIN III criteria but who have not been transferred to the competent Member State within six months of the other Member State's agreement. Belgium has thus become responsible for the processing of their asylum application. The second group targeted by the measure concerns asylum seekers who applied for asylum in Belgium but who already have an international protection status in another EU Member State.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aljazeera 20-02-04:

Frankrike/ French police clear last refugee camp in Paris till sidans topp

Four women are among group moved on from makeshift camp, which authorities describe as dirty and 'overrun by rats'.

French police have cleared the last refugee tent camp in northeastern Paris, moving 427 people to shelters as part of a plan to take migrants off the streets.

The group, which included four women, were living in 266 tents and makeshift shelters in a canal-side camp "strewn with waste and refuse, overrun by rats and giving off a pestilent and foul-smelling odour of urine and excrement", according to the authorities.

Tuesday's operation to dismantle the camp began at 6am (05:00 GMT) and lasted two hours, the regional prefecture said.

Dozens of informal settlements have sprung up in recent years around the French capital.

Many of the refugees and migrants have their sights on the northern channel port of Calais, a jump-off point for crossings to Britain.

French authorities regularly tear down the camps, saying they pose a health hazard.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-01-27:

Europa/ European ghettoes till sidans topp

Slums and tents are one of the faces of European migration policies - in the Greek islands and in Patras, in Sid and Velika Kladusa, in the Italian south, in Paris and Dunkirk.

From the Greek Islands to Dunkirk, from Patras to Sid, from the Italian south to Velika Kladusa, and all the way to Paris, in the last few years people on the move have been forced to live in the most horrible conditions. Summer tents in snow, rain and freezing temperatures, set up on mud and ice.

One would think that over the course of four years, national and EU authorities would have been able to put together a plan to improve conditions for the people arriving in Europe - even before working out if they would fit the categories of "refugee", "economic migrant", "legal", "illegal", so loved by our politicians. Well, the situation has only gotten worse. In the last few winters, governments boasted about their plans for winterisation, to prevent people living in tents in the freezing winter, to provide decent humane accomodation. They lied. But that was at least a concern.

This weekend the newly appointed migration minister of the Greek government went to Kos and visited the RIC structure and talked with local authorities.

He commented:

Our country has a balanced immigration policy, it respects its international obligations, but beyond that we have national rules and those who are not eligible for international protection will now be returned to Turkey quickly. We believe that this will play a major role in limiting the flow. (via Greek media)

He also announced that he will ensure the implementation of a new law for which all people entering Greece will be detained for 25 days. In that time, the Asylum Service will supposedly distinguish between people "deserving" protection and those who don't.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-01-28:

Bangladesh/ Rohingya children get access to education till sidans topp

The Bangladesh government has announced it will offer schooling and skills training opportunities to Rohingya refugee children, two and a half years after they were forced to flee crimes against humanity in Myanmar.

Amnesty International and other human rights organizations have been campaigning for the nearly half a million Rohingya children in Bangladesh's refugee camps to be allowed to enjoy their right to quality education, warning of the costs of a 'lost generation'.

"This is an important and very positive commitment by the Bangladeshi government, allowing children to access schooling and chase their dreams for the future. They have lost two academic years already and cannot afford to lose any more time outside a classroom," said Saad Hammadi, South Asia Campaigner at Amnesty International.

"It is important that access to appropriate, accredited and quality education be extended to all children in the Cox's Bazar area, including Rohingya refugees and the host community. The international community has a key role to play here in ensuring the Bangladesh government has the resources it needs to realize this goal."

Up to now, the Bangladesh government had resisted calls to grant Rohingya refugee children access to education, limiting learning opportunities to a few provisional learning centres that offer playtime and early primary school lessons scattered across the refugee camps in the Cox's Bazar district. A few children who managed to gain access to local secondary schools were expelled on the government's instructions.

Amid fears of either being forcibly returned to Myanmar or relocated offshore to the uninhabited silt isle of Bashan Char, these children have faced an uncertain future. Many were on the verge of completing their schooling when the Myanmar military attacked their villages, forcing them to flee to Bangladesh and throwing their lives into limbo.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-01-30:

Libyen/ UNHCR to suspend operations at GDF in Tripoli amid safety concerns till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, announced today, Thursday, 30 January, that it is suspending its operational work at the Gathering and Departure Facility (GDF), fearing for the safety and protection of people at the facility, its staff and partners amid worsening conflict in Tripoli, Libya.

"Unfortunately UNHCR was left with no choice but to suspend work at the Gathering and Departure Facility in Tripoli after learning that training exercises, involving police and military personnel, are taking place just a few meters away from units housing asylum seekers and refugees," said Jean-Paul Cavalieri, UNHCR's Chief of Mission in Libya.

"We fear that the entire area could become a military target, further endangering the lives of refugees, asylum seekers, and other civilians," he added.

UNHCR has started moving dozens of highly vulnerable refugees, who have already been identified for resettlement or evacuation to third countries, from the facility to safer locations.

UNHCR will also facilitate the evacuation of hundreds of other people to urban areas. This includes around 400 asylum seekers who had left the Tajoura detention centre after it was hit by air strikes last July as well as some 300 asylum-seekers from the Abu Salim detention centre who entered the GDF last November after being spontaneously released from detention by the authorities. All will be provided with cash assistance, relief items and medical assistance at UNHCR's Community Day Centre in Tripoli.

"Other important aspects of our work in Libya continue at full pace and we hope to be able to resume our work at the GDF once safe to do so," Cavalieri said.

On 2 January, UNHCR expressed serious concerns after three mortar shells fell close to the GDF and fragments landed near a warehouse inside the complex.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Al Jazeera 20-01- 25:

Libyen/ Rape, abuse and violence: Female migrants' journey to Libya till sidans topp

A journey for a better life is 'marred by considerable risk of serious human rights violations and abuses'.

On board the Ocean Viking in the Mediterranean Sea - Kelly was eight months pregnant with twins when she climbed onto a fragile rubber boat on the shores of Libya in complete darkness.

It was past 9pm. All she could hear were the waves and the smugglers forcing 94 people, including other women and children, onto a boat that was unfit for the sea.

Nobody knew how long the journey would be. They only heard stories of those who had taken the same route before them.

"I didn't want to get into the water. It was too risky. I thought the journey wouldn't finish and I'd die," Kelly told Al Jazeera after being rescued by an NGO vessel. But despite experiencing the perilous journey at sea, she said she would do it again if she had to because living in Libya was "hell" and this was the only way out.

Almost 10 percent of the more than 636,000 refugees and migrants in Libya are women, according to the International Organization for Migration (IOM).

The United Nations says these people are subjected to "unimaginable horrors" from the moment they enter Libya. But the travesties of life for them start the moment they leave home.

The journey is "marred by considerable risk of serious human rights violations and abuses every step of the way", the UN said, adding that being gang-raped by smugglers has been reported by an "overwhelming majority of women and older teenage girls".

"These women told me about the terrifying and cruel journey they made to Libya," Mali Ebrahimi, a midwife with medical charity Doctors Without Borders (Medecins Sans Frontieres, or MSF) on board the Ocean Viking, told Al Jazeera.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-01-27:

Peru/ Här införs polisstyrka bara mot utlänningar till sidans topp

"Lämna landet eller hamna i fängelse!"

Perus regering satsar på en polisstyrka mot "invandrad brottslighet" - och pekar särskilt ut venezuelaner. Utspelet kommer i ett läge där FN varnat för växande främlingsfientlighet mot de människor som flytt krisens Venezuela.

Över fyra miljoner venezuelaner beräknas ha lämnat sitt land, som härjas av politiskt kaos, hyperinflation och matbrist. Utvandringen har eskalerat i takt med att situationen blivit allt värre.

Bara sedan i november 2018 har minst en miljon människor gett sig av i hopp om att kunna skapa sig ett drägligare liv någon annanstans, enligt FN.

Majoriteten har på mödosam väg tagit sig till andra länder i Latinamerika. Flest, över 1,3 miljoner venezuelaner, finns i grannlandet Colombia.

Därefter följer Peru dit totalt över 860 000 anlänt, enligt landets myndigheter.

En stor del är familjer med barn, gravida kvinnor, äldre och andra sårbara grupper. Många löper stor risk att utnyttjas av arbetsgivare, smugglare och människohandlare.

Stort utrymme

Peruanska myndigheter har betonat att landet välkomnat de hundratusentals venezuelanerna i en anda av solidaritet. Men den stora migrationsströmmen har också väckt motvilja bland människor som förknippar invandringen med en ökad osäkerhet.

Uppfattningen har förstärkts av att våldsbrott där venezuelaner varit inblandade fått särskilt stort utrymme i medierna.

Det har fått politiker som den tidigare kongressledamoten Esther Saavedra från det konservativa oppositionspartiet Fuerza Popular (Folklig styrka) att kräva att alla venezuelaner, "bra såväl som dåliga" , kastas ut ur landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

JO 20-01-27:

JO-kritik mot att ombud fick ofullständigt beslut trots flera påpekanden till sidans topp

Kritik mot Migrationsverket för att ha skickat ett ofullständigt beslut till ett ombud och för att det inte framgick att beslutet inte var komplett

Migrationsverket skickade av misstag endast första sidan av ett beslut till sökandens ombud när det expedierades. Av den handling som skickades kunde man lätt få intrycket att beslutet endast bestod av den enda sidan (1/1 noterat överst till höger i beslutet). Beslutet omfattade dock fyra sidor.

Migrationsverket kritiseras för att ha skickat ett ofullständigt beslut till ombudet och för att det dröjde innan misstaget uppmärksammades. Migrationsverket kritiseras också för att det inte av den handling som skickades framgick att beslutet inte var komplett. JO är vidare kritisk till att Migrationsverket har ett dokumenthanteringssystem som gör det möjligt att skicka första sidan av ett beslut utan att det uttryckligen framgår att det endast är en av flera sidor som skickas. JO uttalar att det är allvarligt att uppgifter i ett beslut, i det här fallet sidnumreringen, kan ändras i efterhand om det inte är fråga om en rättelse. Ett beslut måste vara beständigt efter att det expedierats.

Beslut nr 7177-2018

Hämta beslutet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-01-26:

Grekland/ What use are laws when there are no lawyers? A mother's story till sidans topp

I met Zahra* at Oinofyta camp in November 2018. Headscarf loosely tied and wearing sandals in the winter cold, she told me she was from Afrin. She had not wanted to leave her home but following Turkey's offensive and the disappearance of her husband, she fled. Her children had left for the safety of Europe years previously. Her elder children looked out for her young son, Ahmed.

Zahra followed her townspeople seeking safety and ended up in the hellish conditions of Greece. According to the law, her case should have been a straightforward family reunification case. The Dublin III Regulations lay out which EU member state is responsible for a person seeking protection's asylum claim. Within Dublin III there are family reunification provisions - including the legal right for asylum seeking parents to reunite with their minor children elsewhere in Europe.

A Promising Start

Upon claiming asylum in Greece, Zahra told the Greek Asylum Service that her children, including Ahmed who was 16 years old, were in Germany. Zahra's case was then designated a 'Dublin' case and within the three month deadline a request was sent from the Greek Dublin Unit to the German Dublin Unit, asking that Germany 'take charge' of Zahra's claim for asylum.

Many people with family members in Europe (especially Germany who count the three month deadline from date of fingerprinting as opposed to full registration) do not manage to make their family reunification claims in time, which then results in refusals.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Europadomstolen januari 2020:

Annual Report 2019 till sidans topp

The Court's Annual Report, published since 2001, contains information on the Court's organisation and activities for the previous year. In particular, it reports on developments in the case-law and provides full statistical data.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Case-law analysis - summaries of cases, important decisions, guides (Extern länk)

Faktablad från Europadomstolen: Urgent preliminary ruling procedure and expedited procedure (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-01-26:

Sverige kritiseras av FN-kommitté för utvisningsbeslut till sidans topp

Sverige får kritik av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Det är första gången sedan 2013 som kommittén konstaterat att en utvisning skulle innebära konventionsbrott.

22-årige ateisten Mohammed har ett utvisningsbeslut till Afghanistan, där han enligt FN-organet riskerar sitt liv. Mohammeds juridiska ombud hoppas att kritiken kommer att påverka hanteringen av liknande fall framöver. Men det är fortfarande oklart om Mohammed får stanna i Sverige.

Det finns en bild på Mohammed - som egentligen heter något annat - från ett besöksrum på Märsta förvar, när han tröstas av en vän. Mohammed gråter, huvudet är kastat bakåt och händerna utslagna. Det är 2017 och han har fått besked om att utvisas samma dag. Utvisningen stoppas tillfälligt. Nästa utvisningsförsök görs någon månad senare. Han har då tillbringat över sex månader inlåst på tre av Migrationsverkets förvar i Sverige. Enligt Mohammed själv har han också mottagit hot eftersom han öppet gått ut med att han lämnat islam, vilket kan vara förenat med livsfara i Afghanistan.

Den här gången hinner Mohammed transporteras till flygplatsen innan försöket avbryts.

- Jag grät av glädje, säger Mohammed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Elena Weekly Legal Update 20-01-31:

Study on the concept of Safe Third Country in the light of the Convention till sidans topp

The European Court of Human Rights published a study on the concept of a "Safe Third Country" in relation with the guarantees of Articles 2, 3, 8 and 13 ECHR.

The Court has never questioned the legitimacy of the national lists of "safe third countries" as such, nor has it declared that a given third country was (or was not) safe. The current approach of the Court is rather focused on examining the procedural guarantees that must necessarily underpin the evaluation carried out by domestic authorities. The deporting State cannot simply rely on its own definition of the third country as safe, and it has a general procedural obligation to carry out a fair and thorough examination of the conditions in that third country.

The burden of proof in such cases is distributed in the following way: (1) the starting point is that it remains with the applicant; (2) if there is a well-known general risk in the third country, the authorities have a duty to carry out an assessment on their own motion; (3) concerning the individual risk, it remains with the applicant, but if the deporting State is made aware of relevant facts relating specifically to them, its authorities have to carry out an assessment on their own motion, especially if the applicant risks ill-treatment because of their membership of a persecuted group. Finally, the authorities have the obligation to provide the applicant with the necessary information in order to be able to challenge the definition of a third country as "safe".

Artikeln i Elena Update (Extern länk)

Läs eller hämta studien från Europadomstolen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-01- 29:

Migrationsverket om familjemedlemmar till varaktigt bosatta i ett skenförhållande till sidans topp

Sammanfattning

Enligt 4 kap. 16 a § utlänningsförordningen ska en familjemedlem till en person som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat beviljas uppehållstillstånd. Det finns ingen uttrycklig bestämmelse om att uppehållstillstånd får vägras om familjebandet tillkommit genom att sökanden adopterats, ingått äktenskap eller inlett ett samboförhållande endast för att få uppehållstillstånd (fortsättningsvis "skenförhållande").

I MIG 2009:11 fann Migrationsöverdomstolen att en tredjelandsmedborgare som ingått äktenskap med en EES-medborgare uteslutande i syfte att kringgå bestämmelserna om inresa och vistelse för medborgare i tredje land inte har uppehållsrätt i Sverige.

Enligt Migrationsverket är domstolens slutsatser även tillämpliga vid prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd som familjemedlem till en person som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat. Detta eftersom syftet med de svenska bestämmelserna om varaktigt bosatta var att de skulle överensstämma med de svenska bestämmelserna om uppehållsrätt. Vidare hänvisar de svenska bestämmelserna om varaktigt bosatta i flera avseenden till de svenska bestämmelserna om uppehållsrätt. Dessutom tillåter direktivet om varaktigt bosatta att en ansökan om uppehållstillstånd som familjemedlem får avslås om det är ett skenförhållande.

Sammanfattningsvis innebär detta att Migrationsverket får vägra att bevilja en ansökan om uppehållstillstånd som familjemedlem till en person som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat om det är ett skenförhållande.

Hämta ställningstagandet i sin helhet, dokumentnr 47247 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Dalarna 20-01-31:

Polis hämtade skolelev - skarp kritik från Barnombudsmannen till sidans topp

+ Skolpersonalen vid Lugnetgymnasiet hjälpte polisen vid ett ingripande förra veckan där en elev fördes till förhör hos polisen vilket nu kritiseras.

+ Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin anser att det krävs att skolor görs till frizoner för att alla elever ska vara trygga.

+ "Kan man känna sig trygg i skolan att polisen inte kommer, nej det kan man inte", säger Per Eisen rektor vid Lugnetgymnasiet.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02- 04:

Få återvänder efter asylavslag till sidans topp

Det krävs ett tydligare regelverk för att fler som får avslag på sina asylansökningar också lämnar Sverige. Det är slutsatsen i en rapport från delegationen för migrationsstudier, Delmi, som Henrik Malm Lindberg skrivit.

- I första hand är det ett stort legitmitetsproblem, utöver det är det ett stort problem att den här gruppen ofta hamnar i svårigheter av olika slag.

Det blir ett framväxande skuggsamhälle där man ofta lever på illegala aktiviteter och där man lever i stor utsatthet, säger Henrik Malm Lindberg.

Knappt hälften av de människor som sökt asyl till Sverige och som får avslag, lämnar landet frivilligt.

Som ett exempel fick strax under 20 000 människor beslut om återvändande år 2018, och av dem lämnade ca 8000 personer Sverige frivilligt, enligt rapporten från Delmi som Henrik Malm Lindberg tillsammans med Joakim Palme skriver om på DN debatt idag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-02-04: Problem med återvändandet (Extern länk)

Hämta rapporten "De som inte får stanna - att implementera återvändandepolitik" från

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Dagens Nyheter debatt 20-02-03:

"Asylsystemet utmanas av oklara regler för återvändande" till sidans topp

Joakim Palme och Henrik Malm Lindberg, Delmi: Från politiskt håll sägs återvändandefrågorna vara viktiga, men resurser och stöd ges inte.

Regelverket måste bli mycket tydligare. Asylsystemets legitimitet utmanas av att betydligt färre än hälften återvänder självmant efter ett avslagsbesked.

Migranters återvändande till sina ursprungsländer är ett av de hetaste ämnena i migrationsdebatten. Trots det saknas det i stort sett forskning på området. Det finns alltså stora kunskapsluckor att fylla om debatten ska kunna föras på en upplyst grund. I dag publicerar Delegationen för migrationsstudier (Delmi) en rapport om implementeringen av den del av återvändandepolitiken som gäller asylsökande som inte bedömts vara skyddsbehövande. Den ger nya insikter och ställer viktiga frågor till såväl politiker som andra beslutsfattare på området.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio 20-02-04: Gymnasielagen kritiseras av forskare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 20-02-07:

"Ogenomförbara utvisningsbeslut kan inte effektiviseras" till sidans topp

Företrädare för Flyktinggruppernas riksråd: Med mer humanitet och rättssäkerhet hade färre omöjliga beslut om återvändande fattats.

I debattartikeln presenterar artikelförfattarna rapporten från Delegationen för migrationsstudier (Delmi) om skillnaden mellan hur många utvisningsbeslut som fattas och hur många som verkligen lämnar Sverige. Anslaget känns igen från många debattinlägg: Återvändandet behöver effektiviseras och prioriteras mer.

Vi håller med om att det är ett stort problem att allt fler lever i ett skuggsamhälle och riskerar hamna i misär utan sociala rättigheter. Men rapporten bortser från verkligheten bakom de förhållanden som kritiseras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Danish Refugee Council, Norwegian Refugee Council mfl 20-01- 31:

Unprepared for (re)integration: Lessons learned from refugee returns to urban areas till sidans topp

Lessons learned from Afghanistan, Somalia and Syria

Report from Danish Refugee Council, Norwegian Refugee Council, International Rescue Committee, Samuel Hall, Regional Durable Solutions Secretariat

This study informs programming and policies in relation to refugee returns and, specifically, with regards to their (re)integration within urban areas, with a focus on Afghanistan, Somalia and Syria. While millions of refugees return to poverty, conflict and insecurity in all three settings, a tunnel focus on returns rather than on (re)integration has limited value for long-term planning. Stakeholders, including communities and returnees themselves, have been unprepared for what happens post-return.

In this context, the Danish Refugee Council (DRC), the International Rescue Committee (IRC) and the Norwegian Refugee Council (NRC) have drawn lessons from recent responses to refugee movements in Afghanistan, Somalia and Syria. Return trends have shifted in each of these contexts in recent years, driven by changing governmental priorities and conditions in host and origin countries. Although return contexts are diverse, some patterns are common, and refugees' own priorities and actions need to be considered in order to build the way for effective programming.

Objectives and methodology

The main report supports the thinking and planning around (re)integration by examining patterns of return and identifying obstacles, including operational, policy and knowledge gaps, to support better preparedness for (re)integration. It asks: "How can returnees, receiving communities, governments and organisations be more effectively prepared so as to lay the ground and work towards sustainable (re)integration? What has worked and what could work?"

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Aktuellt Fokus 20-01-28:

Knivstabor protesterade mot regeringens flyktingpolitik till sidans topp

Uppslutningen var stor på tisdagskvällen när aktivistnätverket Tillsammans för Knivsta anordnade en manifestation

för att den tjugoårige Knivstabon Navid Haidari ska få stanna i Sverige.

Sedan en månad tillbaka sitter Navid Haidari inlåst i Migrationsverkets förvar. Han riskerar att deportera till Afghanistan där terrordåd och etniska rensningar sker på dagliga basis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 20-01-30:

Familjen lever i limbo i Karlshamn till sidans topp

Lorin Nazem Ghanem och hennes familj lever i limbo i Karlshamn. De kan inte utvisas till landet de kommer ifrån och får heller inte uppehållstillstånd i Sverige.

Därför demonstrerar de och ett femtiotal andra statslösa palestinier just nu i Göteborg mot Migrationsverkets utvisningsbeslut.

- Alla har fått utvisning, men de kan inte utvisas. Så vi har samma situation, säger Lorin Nazem Ghanem.

Lorin Nazem Ghanem själv har medborgarskap i Libanon. Hennes man och två barn däremot är statslösa palestinier. Migrationsverket vill att hon ska återvända för att registrera barnen där, för att sedan följa efter.

- Jag kommer aldrig lämna mina barn här. Mina föräldrar har kommit till Sverige för att vi har problem i Libanon och då kan jag inte åka tillbaka, säger Lorin Nazem Ghanem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 20-02- 06:

Kyrkoledare i möte med Migrationsverket om konvertiter till sidans topp

Idag mötte representanter från Sveriges kristna råd Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik och rättschef Fredrik Beijer för samtal om konvertiter i asylprocessen. Inom kyrkorna finns en fortsatt kritik mot myndighetens hantering av konvertitärenden.

Dagens samtal hölls på Migrationsverket i Sundbyberg där kyrkorna och myndigheten gav sina bilder av situationen utifrån respektive perspektiv. Därefter följde en diskussion om hur arbetet kan utvecklas. Kyrkorna företräddes av biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, missionsdirektor Linalie Newman, Evangeliska frikyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, samt generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd. Dessutom deltog sakkunniga från SKR:s arbetsgrupp för migration och integration: Anna Karlgren och George Joseph, samt kommunikatör Mikael Stjernberg.

- Det var ett öppet och dialoginriktat samtal om svåra och komplexa frågor. Det fanns en enighet om problembilden i många av våra frågor. Mikael Ribbenvik bad att få återkomma i flera ärenden och vi var överens om att fortsätta dialogen, sade Antje Jackelén.

I mötet lyfte Anders Arborelius situationen för konvertiter i asylprocessen:

- Kyrkorna ser ett behov av ökad kunskap bland Migrationsverkets handläggare om vad konversioner är och hur processen i kyrkorna går till.

- Vidare anser vi att Migrationsverket behöver medverka till en bättre avvägning och balans mellan värdet av de intyg som präster, pastorer och diakoner skriver och värdet av den bedömning som handläggaren gör efter några timmars intervju. Kyrkornas personal har som regel lärt känna konvertiten i flera månader, i vissa fall flera år, sade Arborelius.

Kyrkoledarna tog bland annat upp situationen på asylboenden.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

ECRE 20-02-07:

Council's five-year strategic guidelines reinforce focus on return till sidans topp

A draft version of the strategic guidelines of the Council of the EU in the field of Justice and Home Affairs (JHA), leaked by Statewatch, details how the Council plans to implement the Strategic Agenda 2019-2024 to guide the EU's work in the next five years in relation to migration and asylum. A priority is upscaling the cooperation with third countries across various policy areas to facilitate the "return of migrants". The guidelines will be submitted for endorsement to the Council on 12-13 March 2020 in view of the European Council meeting on 26-27 March 2020.

The council plans to increase the EU's leverage for "securing returns of migrants" by improving coordination between the different EU bodies, actors and member states active in the individual countries. As well as to integrate the objective with a broad set of policy areas including visas, legal migration possibilities, development and trade. Approaches to particular countries should be agreed and streamlined across the EU and its member states to maximize their impact.

In a recent policy note, ECRE has warned of EU development policy being hijacked by migration control conditionality. Tying EU Official Development Aid (ODA) to a country to the readmission of their nationals is likely to divert aid and undermine its prior purpose, the eradication of poverty.

As part of the "lessons learned" from "facing migration and asylum 'crisis'", the Council focuses on preventive measures through upscaling intelligence, technological equipment and coordination to detect intensifying situations early and pre-empt their escalation. To realise its integrated approach to security, the Council also calls for the effective implementation of inter-agency cooperation and the interoperability of databases, including those related to asylum and migration.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR januari 2020: UNHCR's recommendations for the proposed pact on migration and asylum (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-02-03:

New Council "strategic guidelines" frame the next five years till sidans topp

The Council of the EU is moving towards the adoption of its next five-year set of strategic guidelines for justice and home affairs policies. Priorities listed in a draft document include enhancing the powers of justice and home affairs agencies, such as eu-Lisa and Europol; preventing future migration "crisis situations"; and cooperating more closely with non-EU states to control migration. The intention is for the European Council meeting to adopt the guidelines in March.

NOTE from: Presidency to: Permanent Representatives Committee: Strategic guidelines in the field of Justice and Home Affairs (5636/20, LIMITE, 31 January 2020):

"Delegations will find in annex the draft strategic guidelines in the field of Justice and Home Affairs ahead of the COREPER meeting on 5 February 2020.

In June 2019, the European Council adopted the Strategic Agenda 2019-2024 to guide the European Union's work in the next five years.

The Council is to turn the new priorities into reality and to integrate the priorities of the new Strategic Agenda into its work. The first step in the implementation of the strategic agenda in the field of Justice and Home Affairs was a reflection process initiated by the Romanian Presidency and continued during the Finnish Presidency, which was wrapped up in December 2019. The Croatian Presidency inherited the results of this reflection process and prepared the ground for strategic guidelines under Article 68 TFEU to take forward the strategic agenda and facilitate its implementation.

The following strategic guidelines are submitted for endorsement to the Council (Justice and Home Affairs) on 12-13 March 2020 in view of the European Council meeting on 26-27 March 2020."

On the interoperability of databses, the document proposes moving beyond the interconnection of just policing and migration systems (emphasis added in all quotes):

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även det läckta dokumentet:

Note from Presidency 20-01-31: Strategic guidelines in the field of Justice and Home Affairs (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-02- 06:

Ylva Johansson tror på asylkompromiss till sidans topp

EU-kommissionär Ylva Johansson reser runt i Europas huvudstäder för att hitta en kompromiss om en gemensam asylpolitik.

I stort sett alla EU-länder vill att EU ska göra mer för att fler migranter ska återvända när de har fått avslag på sin asylansökan.

Förhandlingarna om EU:s gemensamma migrationspolitik har varit fastlåsta i tre och ett halvt år. När Ylva Johansson fick ansvar för detta konfliktfyllda område började hon med att åka på turné till medlemsländerna. Stockholm är hennes nittonde huvudstad, och hon hävdar att hon är mer optimistisk om att hitta en lösning nu än när hon började.

- Min bild är att det finns en vilja att kompromissa och hitta gemensamma lösningar, säger Ylva Johansson.

Fastlåsta positioner

En stor orsak till att tidigare asylförslag körde fast var att länderna har helt olika uppfattning om ifall alla EU-länder ska tvingas att ta emot flyktingar i en krissituation. Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien har sagt blankt nej till obligatorisk omflyttning av asylsökande mellan medlemsländerna.

I dag ser fördelningen av asylsökande helt olika ut i olika länder. Grekland, Italien, Malta och Spanien tar emot oproportionerligt många på grund av sitt geografiska läge och vill att andra länder ska hjälpa till.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-02-06: Intervju med Eu-kommissionär Ylva Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Oxfam 20-01-30:

The EU Trust Fund for Africa: Trapped between aid policy and migration politics till sidans topp

The 'EU Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa' (the EUTF for Africa) is the financial instrument at the forefront of the EU's attempts to integrate migration politics, foreign policy and partnerships for development.

Our review of all the project proposals funded by the EUTF for Africa and the circumstances surrounding their adoption expose a new and worrying trajectory for development aid that is more closely linked with donors' migration policies, particularly stopping irregular migration. This poses a risk to development actors' ability to contribute to poverty and inequality reduction.

Hämta rapporten (Extern länk)

ECRE 20-01-31: OXFAM Report: Migration control objectives threaten development cooperation

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 20-02-06:

Frontex to provide border security expertise to Commission's research projects till sidans topp

Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, will provide its expertise in the area of border security research and innovation to assist the European Commission in supporting the development of state of the art technology for the border and coast guard community.

The collaboration between Frontex and the European Commission's Directorate-General for Migration and Home Affairs will be based on Terms of Reference (ToR) that were signed yesterday by Frontex Executive Director Fabrice Leggeri and the Director General of Directorate-General for Migration and Home Affairs Monique Pariat.

EU-funded security research enables innovation in technologies and knowledge that is crucial for developing capabilities to address today's security challenges and to anticipate tomorrow's threats and opportunities.

Over the last 15 years, Frontex has developed expertise in the area of integrated border management research and innovation, which will allow the Agency to assist the Commission in evaluating research and innovation results to improve border security, including improved maritime border protection.

Frontex will contribute to the effective implementation of relevant parts of the Framework Programmes for Research and Innovation (Horizon 2020 and Horizon Europe).The Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 for Secure Societies plans an indicative budget of EUR 118 million of EU grants for research projects under research topics in the area of "Border and External Security".

Within the framework of this ToR, Frontex, will:

+ identify research activities addressing capability gaps in the areas of surveillance, situational awareness, biometrics, cybersecurity and information availability and exchange;

+ translate these gaps into requirements for solutions to be researched;

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Verfassungsblog 20-02-05:

Refugee camps at eu external borders, the question of the union's responsibility, till sidans topp

and the Potential of EU Public Liability Law

'The EU hotspot approach as implemented in Greece is the single most worrying fundamental rights issue that we are confronting anywhere in the European Union'. This quote by the head of the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) might sound drastic. Yet, it is not far-fetched. EU bodies, national institutions, international organisations including the Council of Europe, and NGOs, have, during the past four years, continuously documented that the asylum processing centres at the EU external borders lead to fundamental rights violations on a daily basis. The EU hotspot administration indeed jeopardises the respect for fundamental rights and the rule of law as enshrined in Article 2 TEU.

Usually, when something is going wrong, a first step towards improvement is to ask: who is responsible? And yet, with regard to EU hotspots, this question is still subject to debate. Responsibilities are effectively blurred by the sheer number of actors operating in those centres combined with a lack of legal clarity. On the political level, this leads to responsibility-shifting between the European Commission, Greece and local municipalities. On the legal level, so far, only Greece as the host Member State is considered responsible, namely under the ECHR. The considerable involvement of the Commission and EU agencies-in particular Frontex and the European Asylum Support Office (EASO)- however suggests to look to EU law and to examine whether and to what extent the European Union is legally responsible.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reporting Democracy 20-02-06:

Frontex's history of handling abuse evidence dogs Balkan expansion till sidans topp

Apostolis Fotiadis

As the EU border agency prepares to expand its operations in the Western Balkans, internal documents reveal that top brass consistently disregarded evidence of abuse of asylum seekers on the Hungarian-Serbian border.

The border guards were Hungarian but the dog handler was Finnish. Together, in the black of night, they were pursuing "irregular migrants" in a remote spot near Hungary's southern frontier with Serbia.

The dog handler was there as a member of Frontex, the EU's external border agency. Such joint operations had become common in the wake of the refugee and migrant crisis that first hit Europe in 2015.

Suddenly, someone jumped from the bushes.

"The dog reacted by biting, which is a natural defence reaction for service dogs," said a Frontex internal report filed shortly after the October 11, 2016 incident.

The dog attack is a vivid example of what rights groups say amounts to a pattern of aiding and abetting the heavy-handed tactics of Hungarian authorities patrolling a key EU frontier.

Internal documents reviewed by BIRN show that the head of Frontex rejected a recommendation in 2016 from the agency's own compliance watchdog to suspend operations on the Hungarian-Serbian border amid concerns of complicity in rights violations by Hungarian officers.

Among the reported acts of brutality: the use of batons, teargas and pepper spray on asylum seekers - including children - and violent "pushbacks" of refugees and migrants into northern Serbia.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 20-01-31: Shots fired, arrests and violent push back reported at the Serbian Hungarian Border (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 20-02-03:

New rules on short-stay visas to the EU till sidans topp

modernised procedure, updated fees, link to readmission cooperation

New EU rules on short-stay visas apply worldwide since 2 February. They make it easier for the millions of legitimate travellers who visit the EU every year to apply for a visa, facilitating tourism and business, while providing more resources for countering irregular migration risks and threats to internal security.

The applications procedure becomes more user-friendly: travellers may, for example, submit visa applications up to 6 months ahead of a planned trip, instead of 3 months previously. Multiple-entry, long-validity visas are easier to obtain for frequent travellers, saving them time and money. The visa fee is €80, an increase from €60 to help maintain sufficient resources to process applications and detect potential security and irregular migration risks. The increase is the first one since 2006.

In addition, the EU can now adapt the rules on processing visa applications (for instance as regards processing time, the level of the visa fee or the issuing of multiple-entry visas) depending on whether a non-EU country cooperates satisfactorily on the return and readmission of their nationals staying irregularly in the EU. The EU visa rules cover short-stay visas for the Schengen area, which includes 22 Member States and four associated countries. Currently, citizens from 105 non-EU countries and entities are required to hold a visa when travelling to the Schengen area for short-stay visits.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-01-28:

EASO operations in Greece to expand significantly till sidans topp

The Agency's operations in Greece are expected to double in size to over 1000 personnel in 2020; Hosting agreement signed to improve efficiency of support through legal and administrative clarity.

On 28 January 2020, the European Asylum Support Office (EASO) and the Greek government signed a Seat Agreement for the Hosting of the EASO Operational Office in Greece. The agreement was signed in Athens by the Executive Director of EASO, Nina Gregori, and the Greek Alternate Minister for Migration and Asylum, Giorgos Koumoutsakos.

Commenting on the signing of the agreement, Ms Gregori stated: "EASO has been continuously increasing its operational support and cooperation with the Greek authorities since 2011. We have already started further expanding our support in the country in these weeks, and today's agreement gives us the needed administrative and legal framework to do so effectively. I want to thank Alternate Minister Koumoutsakos for the renewed effort he put into ensuring that the agreement was finalised as a priority. This continued constructive approach reflects the long-standing and ongoing excellent working relationship EASO has in partnering with our Greek colleagues."

The hosting agreement gives legal and administrative clarity to the status of EASO in the country, including that of its staff and assets, thus allowing the Agency to be better able to support the Hellenic asylum and reception authorities.

(...)

Läs mer (Extern länk)

EASO 20-01-07: EASO operations to double in size this year (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Arbetsmarknadsnytt 20-02-03:

Migrationsverket tipsade om fel försäkring - nu utvisas hon till sidans topp

Arbetsgivaren tecknade den försäkring som Migrationsverket rekommenderade. Men nu menar myndigheten att det var fel - och att Faranak Lotfizad och hennes son därför ska utvisas. "Jag vill inte rycka upp min son från skolan och börja om i ett annat land", säger hon.

Faranak Lotvizad jobbar som marknadskoordinator på Skies Airline Training i Nyköping, ett företag som utbildar piloter. Hon kommer från Iran och jobbade i Dubai i 13 år, innan hon fick jobberbjudandet i Sverige.

- Jag tyckte att Sverige verkade som ett bra land, utan diskriminering och där kvinnor sitter i regeringen. Det kändes som en bra plats för min son att växa upp på.

Hon fick ett arbetstillstånd beviljat av Migrationsverket och flyttade med sin son, som nu är elva år, till Sverige.

- Han tyckte att det var svårt med språket i början, men nu har han lärt sig svenska och spelar innebandy i vår stad. Han har fått vänner och tycker om att bo i Sverige.

Arbetstillståndet räckte till 2019. Migrationsverket ställer krav på att lön och arbetsvillkor måste vara i nivå med svenska kollektivavtal, att anställningen ska göra det möjligt att försörja sig och att arbetsgivaren ska teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för den anställda. Och det är på grund av den sista punkten som Faranak Lotfizads arbetstillstånd inte har blivit förlängt. Hennes arbetsgivare har tecknat en gruppförsäkring för alla anställda hos Fora, men försäkringen gäller för arbetare. Faranak Lotvizads yrkesroll klassas som en tjänsteman.

- Det var Migrationsverket som hänvisade till Fora. När jag pratade med Fora rekommenderade de det här försäkringspaketet till oss, med en omfattande försäkring. Att vi fick Fora rekommenderade gör det hela ännu mer absurt, säger Bertil Lagerquist, delägare i Skies Airline Training.

Svårt att ersätta kompetensen

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 20-01-30:

Ärkebiskopen: "Vi vill ha en värld av grannar, inte fiender" till sidans topp

Ärkebiskop Antje Jackelén tar initiativ till ett europeiskt nätverk för och med människor på flykt. Det är en del av programmet "En värld av grannar".

Konferensen har pågått i Malmö i tre dagar. 70 "handplockade" européer från 15 länder och med erfarenhet av alla aspekter av migrationsfrågan har deltagit.

- Nu är vi processen att orientera oss mot framtiden, säger Antje Jackelén.

Konferensen är en del av programmet "En värld av grannar" som är Antje Jackeléns skapelse.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-01-25:

FN: Klimatflyktingar ska få söka asyl till sidans topp

FN-beslutet om att klimatförändringar är ett giltigt skäl för att söka asyl lär inte leda till några större flyktingmängder, enligt en svensk expert.

Personer som flyr sitt land på grund av klimatförändringar har rätt att få sina asylansökan prövad. Det slår FN:s kommitté för mänskliga rättigheter fast i ett vägledande beslut, efter det att en man från Kiribati skickats hem utan asylprövning från Nya Zeeland.

Mannen sökte asyl tillsammans med sin familj i Nya Zeeland 2015, med hänvisning till att havshöjningen och andra klimateffekter har gjort hans hemland obeboeligt. Men Nya Zeeland ansåg inte att mannen och hans familj uppfyllde kraven på flyktingstatus och skickade därför tillbaka dem till Kiribati utan att pröva ärendet.

Principiellt viktigt

- Definitionen av vem som är flykting går tillbaka till det regelverk som sattes upp efter andra världskriget. Det har inte betraktats som tillämpbart om man till exempel flyr för att marken försvinner på grund av havshöjningen, säger Lennart Olsson, som är professor i geografi vid Lunds universitet och studerar kopplingen mellan klimatförändringar, migration och konflikter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 20-01-30:

Combating human trafficking and disappearances of refugee children till sidans topp

The Council of Europe should "do more to combat human trafficking and to ensure that its legal standards are adequate and implemented by all member States", the Assembly declared today during a joint debate.

In an adopted resolution, based on the report prepared by Vernon Coaker (United Kingdom, SOC), the Assembly noted with deep concern the high numbers of victims of human trafficking in Europe, "of which the largest proportion concerns the exploitation of the prostitution of others, forced labour and organ trafficking as well as trafficking for the purpose of forced marriage and illegal adoption".

Preventing trafficking and providing protection to victims "must be of highest priority", the parliamentarians said. For this purpose, member States should in particular ensure that victims of human trafficking are not penalised, that they receive adequate health services and legal assistance, and that witness protection programmes exist for their testimony against human traffickers.

During the same debate, the Assembly called on national parliaments and governments of the Member States to do "whatever is necessary and required in the best interests of the child" to avoid the disappearance of thousands of child refugees and migrants around the world.

While recalling that all Council of Europe member states are parties to the United Nations Convention on the Rights of the Child and therefore must uphold the best interests of children as a primary consideration, the parliamentarians called on governments to ensure that reception conditions and care for child migrant and refugees fulfil the basic rights and needs of these people.

(...)

Hämta antagna resolutioner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Journal of Social Work 20-01-28:

Möta social död med värdighet: Fortsatt flykt som motståndsstrategi till sidans topp

Fortsatt flykt som motståndsstrategi för asylsökande ungdomar i kölvattnet av Sveriges skärpta asyllagar

Torun Elsrud

Den här artikeln analyserar 'ensamkommande' unga människors erfarenheter av utanförskap och deras strategi för fortsatt flykt efter Sveriges skärpta asyllagar och praxis. Argumenten kommer från etnografisk forskning med unga människor som anlände mellan 2014 och 2016. Många deltagare har genomgått flera avslags- och utstötningsprocesser från både Migrationsverket och socialtjänsten, vilket har gett upphov till hemlöshet, extrem fattigdom och ett beroende av civilsamhällets generositet. Vissa av projektdeltagarna är kvar i Sverige medan andra har rest vidare och sökt asyl på andra håll i Europa.

Således hävdas att myndighetsutövningen från Migrationsverket och socialtjänsten har bidragit till att tvinga dessa unga asylsökande i en position av 'social död', ett tidrum som berövats hopp och handlingsmöjligheter, där de behandlas av myndigheter som inte fullt mänskliga eller sörjbara. Syftet är att analysera deras erfarenheter av social och juridisk uteslutning i Sverige och själva handlingen att 'fly' till andra länder som en strategi inte bara för att undvika deportation och få asyl, utan också för att nå tillhörighet, självkontroll och värdighet. Även om fortsatt flykt kan öka känslan av värdighet och självkontroll, kan den också leda till långvarig osäkerhet där individer riskerar att bli permanenta flyktingar som fastnar i utsatthet och förtryck inom Europas gränser.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU MIgration Law Blog 20-01-31:

The end of protection? Cessation and the 'return turn' in refugee law till sidans topp

Jessica Schultz, Post-Doctoral researcher, University of Bergen, Faculty of Law

With increasing enthusiasm, European states are reviving the Refugee Convention's cessation provisions in service of their return-oriented refugee policies. This practice threatens the careful balance established by refugee law between the security of refugee status, on the one hand, and its impermanence on the other.

This post reviews the legal requirements for cessation of refugee status as well as how the focus on return distorts their application. Through the lens of Norwegian practice, it is possible to see how reliance on an internal protection alternative (IPA) and non-state actors of protection dilute the requirement of durable protection, especially for women and children.

As cessation practice becomes a more normalized part of refuge administration in Europe and elsewhere, it is essential that decision-makers uphold the distinction between protection from return or non-refoulement, and cessation of refugee status. As described below, cessation application requires authorities to consider factors beyond the risk of persecution or serious harm.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02-06:

FN får svårare att placera kvotflyktingar till sidans topp

FN:s flyktingorgan UNHCR har fått allt svårare att omplacera de allra mest sårbara flyktingarna i världen till nya hemländer.

Under förra året vidarebosattes endast 4,5 procent av de 1,4 miljoner flyktingar som var i brådskande behov av att flyttas, det vill säga knappt 64 000 människor.

Antalet flyktingar i världen fortsätter att öka, men erbjudandena att ta emot de allra mest sårbara via FN:s flyktingorgan UNHCR, så kallade kvotflyktingar, krymper samtidigt.

År 2016 fick över 163 000 skyddsbehövande i världen möjligheten att bli omförflyttade. Förra året gavs den chansen endast till knappt 64 000, det vill säga 100 000 färre.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Migrationsverket 20-01-28:

400 personer måste flytta från Migrationsverkets boenden till sidans topp

Runt 400 personer med uppehållstillstånd kommer inom kort att behöva flytta från Migrationsverkets boenden och i stället ordna boende på egen hand.

- Det är viktigt att de som berörs är aktiva med att leta boende redan innan de får sitt beslut om att flytta, säger Veronika Lindstrand Kant, chef för Migrationsverkets avdelning för nationell samordning.

Majoriteten gäller personer som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, medan ett mindre antal gäller personer som har uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder. Ytterligare runt 100 personer, vars ärenden ännu inte avgjorts, kan också beröras.

Från och med den 31 januari skickar Migrationsverket beslut till alla som berörs. Där framgår att man förlorar sitt boende och sin dagersättning.

Information om detta skickades ut i november till berörda för att ge dem möjlighet att hitta boende på egen hand. Migrationsverket har också löpande haft kontakt med enskilda kommuner och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

- Vi har väntat till månadsskiftet januari-februari med att genomföra förändringen eftersom alla berörda parter behövt förberedelsetid, inte minst de som direkt berörs och behöver flytta, säger Veronika Lindstrand Kant.

Bakgrunden till att personerna inte längre kan bo kvar i Migrationsverkets boende, är en kammarrättsdom som säger att den som har fått uppehållstillstånd, men som inte omfattas av bosättningslagen, inte har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket.

I november uppskattade Migrationsverket att upp till 750 personer skulle beröras, men nu i slutet av januari har antalet minskat.

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Norrbotten 20-01-27: Ensamkommande tvingas flytta från Migrationsverkets boenden i Boden (Extern länk)

SvT Norrbotten 20-01-27: Rektorn i Boden: "Klart att bostadssituationen påverkar studierna" (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 20-02-03: Tillfälliga boenden för ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 20-01- 30:

Rapport: Humanitära situationen för ensamkommande till sidans topp

Tack vare gymnasielagen har tusentals ungdomar fått hopp om livet igen. Det finns ett antal brister i lagen, inte minst när det gäller ansvaret för boende.

Olika stöd beroende på boendeort

Ungdomarnas sociala situation är till stor del beroende av vilken kommun de råkar bo i. På de orter där kommunen samverkat med civilsamhället har man i många fall lyckats lösa boendesituationen för ungdomarna på ett bra sätt, medan situationen överlag är mycket sämre i kommuner där sådana samarbeten inte finns.

Otydligt ansvar leder till utsatthet

Det finns ett grundläggande problem med boendesituationen eftersom varken myndigheter eller kommunerna anser sig ha det övergripande ansvaret för att ordna detta. Detta innebär att de unga som fått stanna tack vare gymnasielagen faktiskt inte har rätt till boende. Hemlösheten leder till problem med exploatering av ungdomarna inom exempelvis sexhandel, droghandel, kriminell verksamhet eller att man utnyttjas som billig arbetskraft. Utsattheten är allra störst bland de unga som inte omfattas av gymnasielagen, och utan denna lag hade vi sannolikt sett en situation med många fler unga i djup social utsatthet.

Om rapporten

Vi har undersökt den sociala situationen för ensamkommande unga som kommit som asylsökande under de senaste åren. Rapporten fokuserar på målgruppens boendesituation, tillgång till grundläggande humanitära behov samt risken för psykisk ohälsa och exploatering som följd av utsatthet.

Utifrån rapportens slutsatser presenterar vi ett antal rekommendationer.

Röda Korset anser att kommuner ska:

1. möjliggöra för ensamkommande barn att stanna kvar i kommunen efter 18-årsdagen.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

SvT Nyheter 20-01- 30: Ensamkommande säljer sig för mat och boende (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-01-30:

Staffanstorp sa nej - nu tar Malmö stad hand om flyktingfamiljen till sidans topp

En flyktingfamilj som anvisades till Staffanstorp får i stället hjälp av Malmö stad. Orsaken till att familjens situation hamnat på Malmö stads bord är att Staffanstorp valt att inte utreda familjens hjälpbehov - trots ett tidigare domstolsbeslut.

Familjen är i dag folkbokförd på en adress i västra Malmö - trots att Förvaltningsrätten slagit fast att det är Staffanstorp som är ansvariga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 20-01-27: Nyanländ familj hemlös efter två års mottagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örebro kommun 20-02- 03:

Örebro och Karlskoga ska tillsammans hitta den g(l)ömda resursen till sidans topp

Som ett led i arbetet med att säkra personalförsörjningen inom offentlig sektor, kartlägger Örebro kommun och Karlskoga kommun kompetensen hos nyanlända akademiker. Målet med projektet Den g(l)ömda resursen, är att ta till vara på den stora potential som finns bland högutbildade utlandsfödda.

Örebro kommun och Karlskoga kommun är största respektive tredje största arbetsgivaren i länet och står likt andra organisationer inom offentlig sektor inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. Nationellt beräknar Sveriges Kommuner och Regioner att över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn fram till 2026.

Samtidigt visar Arbetsförmedlingens siffror att det bara i Örebro och Karlskoga, finns cirka 800 utomeuropeiskt födda personer med eftergymnasial utbildning som går arbetslösa.

- Här finns alla pusselbitar för ett lyckat projekt, vi har en grupp arbetslösa med hög utbildningsnivå och ofta gedigen arbetslivserfarenhet samtidigt som de två deltagande kommunerna vet att de står inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen på medellång och längre sikt. Vad som vi tror behövs för att flera av de här personerna ska hitta rätt arbetsuppgifter är detaljerade kartläggningar, kombinerat med utbildningar och kompetenshöjande åtgärder som täpper till de luckor som kan finnas mellan deras tidigare erfarenheter och de krav vi ställer som arbetsgivare, säger Jörgen Skoog, personalchef, Karlskoga kommun.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Eskilstuna-Kuriren ledare 20-02-02:

De asylsökande ser ett Sverige som är bra till sidans topp

Den syriska provinsen Idlib attackeras av Assadregimens och Rysslands styrkor. Civila flyr mot den stängda turkiska gränsen.

Under tiden talar vissa svenska partier om "volymmål" för asylinvandringen (M och KD) alternativt mer vagt om att asylpolitiken ska få färre skyddsbehövande att söka sig till Sverige (S och L). SD vill inte ha någon asylinvandring alls. Partiet kräver i stället "återvandring" för vissa som redan har uppehållstillstånd.

Så förbereder en del politiker den flyktingpolitik som ska färdigförhandlas av den parlamentariska kommittén till sommaren. På bekvämt mentalt avstånd från platser som Idlib.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-01- 29:

Nej, Sverige ska inte strunta i asylrätten till sidans topp

MP: Den som flyr har inget val, men det har vi

Per Bolund, Isabella Lövin och Rasmus Ling (MP)

Solidaritet är att se sig själv i andra. Att veta att det lika gärna kunde varit du själv som hamnat i en gummibåt på Medelhavet eller tvingats fly från en regim på grund av vilken gud du tillber eller vem du älskar.

För oss i Miljöpartiet är den praktiska solidariteten en konsekvens av livets lotteri där vi som har dragit vinstlotten har ett ansvar mot de som flyr från krig och förtryck. Solidariteten förpliktigar helt enkelt.

Med tanke på tonläget i vissa håll av samhällsdebatten kan man lätt förledas att tro att Sverige håller på att gå under till följd av migrationen. Sedan vi tog över 2014 så går över 300 000 fler till jobbet. Omkring två av tre som har kommit i arbete är utrikes födda.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Replik av Maria Malmer Stenergard (M) i Aftonbladet 20-01-30: MP, ni ljuger för att plocka billiga poäng (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-01-29:

Partier kritiska mot volymmål i asylpolitiken till sidans topp

En majoritet av partierna är negativa till ett volymmål för asylpolitiken.

- Det skulle driva migrationspolitiken åt ett helt inhumant håll, säger Miljöpartiets migrationspolitiske talesperson Rasmus Ling.

Inför onsdagens möte i migrationskommittén hade sekretariatet tagit fram ett förslag på ett volymmål eller riktmärke för hur många asylinvandrare som Sverige ska ta emot.

En majoritet av partierna är dock negativa.

Rasmus Ling (MP) menar att ett sådant mål skulle fungera som ett tak för hur många som får söka asyl här och därmed bli inhumant.

Socialdemokraterna är också negativa till att sätta upp ett siffersatt mål för asylmottagningen.

- Jag har svårt att se att man kan ha ett specifikt volymmål, säger partiets migrationspolitiske talesperson Rikard Larsson.

"Fel väg"

Centern tycker att det är svårt att värna rätten att få söka asyl med ett volymmål, även om man inte vill stänga dörren helt.

- I grunden tycker vi att ett volymmål är fel väg att gå, säger Jonny Cato (C).

Liberalerna understryker att det är viktigt att "söktrycket" från asylsökande är på en nivå som Sverige kan hantera.

- Men samtidigt är vi skeptiska till att vi ska siffersätta hur många som kan komma till Sverige, migrationen fungerar inte riktigt på det viset, säger Fredrik Malm (L).

Vänsterpartiet är också kritiskt mot ett volymmål.

Aktivera åtgärder

Enligt förslaget som partierna ska överväga så ska det bestämmas ett volymmål eller riktmärke för hur stort asylmottagandet maximalt ska vara.

Riktmärket eller målet ska siffersättas varje år. Någon siffra nämns inte i förslaget.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 20-01-29: Expert: Knäckfrågan är om volymmålen överskrids (Extern länk)

Debatt om volymmål mellan Rasmus Ling (MP) och Maria Malmer Stenergard (M) i Sveriges Radio P1-morgon 20-01-30: Volymmål i asylpolitiken splittrar partierna (Extern länk)

Oisin Cantwell i Aftonbladet 20-01-29: Politikerna pratar strunt om flyktingarna (Extern länk)

Christina Höj Larsen (V) i ETC 20-02-06: Dumpa blåbruna blockets volymmål (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-02- 03:

M vill skärpa kraven på arbetskraftsinvandring till sidans topp

Moderaterna vill införa ett krav på heltid, skärpa kontrollen och ställa krav på försörjningsstöd för arbetskraftsinvandrare som vill ta hit sina anhöriga. Partiet säger också helt nej till att personliga assistenter tas in som arbetskraftsinvandrare.

Moderaterna aviserade redan i höstas att de ville skärpa reglerna. Partiedaren Ulf Kristersson kallade på måndagens presskonferens införandet av regler för arbetskraftsinvandring 2008 för "en otrolig viktig reform", men han sa också att reglerna hade "rejäla problem".

Så väl myndigheter, forskare och polis har vittnat om att reglerna utnyttjas och Ulf Kristersson nämnde bland annat att reglerna har lett till handeln av arbetstillstånd.

Nej till personliga assistenter

Partiet vill kriminalisera den typen av handel och även sätta stopp för arbetskraftsinvandring inom vissa yrken.

- Vi säger helt nej till arbetskraftsinvandring för personliga assistenter, sa Maria Malmer Stenegard, Moderaternas migrationspolitiska talesperson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / AB 20-02-03: M vill köra över regeringen igen (Extern länk)

TT / AB 20-02-03: V överväger stödja M mot regeringen igen (Extern länk)

TT / AB 20-02-03: LO: Löfven bör förhandla med Moderaterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-02-06:

M och V möttes om arbetskraftsinvandring till sidans topp

Moderaterna och Vänsterpartiet har haft ett första möte om arbetskraftsinvandring.

Kommer de överens kan resultatet bli ytterligare bakslag för regeringen.

- Vi har haft konstruktiva samtal som kommer att fortsätta, säger M:s migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

De två partierna undersöker möjligheterna att komma överens framför allt om förslag som ska hindra missbruk och utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. Mötet hölls på Malmer Stenergards rum i riksdagen, efter socialförsäkringsutskottets sammanträde.

V:s migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen uppger att man fört diskussioner om "var vi är någonstans och vad vi skulle vilja göra".

TT: Vad tror du om möjligheterna att komma överens?

- Vi gör vårt allra bästa. Vi vill göra allt vi kan för att se till att människor inte förslavas på svensk arbetsmarknad.

Stora skillnader

Men det finns stora skillnader mellan M och V.

M vill sätta stopp för asylsökandes möjlighet att byta spår och i stället få uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. Det är uteslutet för V.

- Vi tycker att spårbytet fyller en slags humanitär funktion för människor som drabbas av den väldigt hårda asylpolitiken som vi har i Sverige, säger V:s arbetsmarknadspolitiske talesperson Ali Esbati.

V vill återinföra arbetsmarknadsprövningen för arbetskraftsinvandrare, det vill säga att en myndighet bedömer om det finns behov inom en viss bransch. Det är M helt emot.

Viktigaste för V

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Correspondent 20-01-27:

Europe's great migration illusion: money that creates more problems than it solves till sidans topp

Maite Vermeulen, Giacomo Zandonini, Ajibola Amzat

In the middle of the Sahara stands a brand new sink. It was paid for by Europe.

A few years ago, a sink like this would have been installed to empower women by giving them access to better sanitation. Before that, it would've been framed as a way of improving the lives of young people and preventing them from turning to radical Islam. But in today's political landscape, the sink is installed to give migrants a place to wash their hands.

Nowadays, anyone seeking development aid money would do well to use the magic word - migration.

Projects that previously focused on "underprivileged youth" now claim to help "potential migrants". The number of NGOs working on migration-related issues in Africa has skyrocketed.

Countless conferences on "migration and development" have been organised, and African universities are suddenly launching "Centres for Migration Studies". Billions previously earmarked for other development initiatives are now being diverted into migration funds.

Of course, none of this is necessarily problematic. In the world of development aid, buzzwords are nothing new. In the wake of the 9/11 terrorist attacks, "deradicalisation" was suddenly the word on everyone's lips when it came to funding development programmes. And then there were "sexual violence against women", "good governance", "resilience", "children's rights". NGOs have to regularly check whether they're still peppering their funding applications with the "correct" terminology.

(...)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian debatt 20-02-07:

Greece's proposed 'floating wall' shows the failure of EU migration policies till sidans topp

Vasileia Digidiki and Jacqueline Bhabha

Last week, Greece announced a pilot plan to install a "floating wall" in the Aegean Sea. A system of floating dams off the coast of Lesbos, spanning 1.7 miles and rising 50cm (20in) above the water, the barrier is intended to block the primary sea route to Greece from Turkey, and deter migrants from attempting the journey. But in a country with a maritime border roughly 500 nautical miles long, the floating barrier is primarily symbolic. Like Trump's wall, it will signal the intent to keep out migrants; and like Trump's wall it will fail to do so.

Europe's refugee crisis no longer dominates headlines. According to the European commission, the reason is simple: the crisis is over, solved by "a step change in migration management and border protection". The situation in Greece, however, tells a different story. Migrants still arrive at its shores, even if the rest of the world is hardly paying attention. Last year, 74,613 distress migrants fleeing conflict and destitution entered Greece, bringing the total number in the country to 112,000.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-01-29:

Svar på skriftlig fråga: Slavliknande förhållanden i Libyen till sidans topp

Fråga 2019/20:783 av Anders Österberg (S)

Ett förstärkt vapenembargo, vapenvila och ett slut på utländsk inblandning i Libyen. Det enades Ryssland, Turkiet, USA och andra världsmakter om på det toppmöte i Berlin som nyligen genomfördes.

Tanken är att slutdeklarationen från mötet ska var ett första steg på vägen mot en fredlig lösning av inbördeskriget i landet. Men de två sidor som strider mot varandra i Libyen var inte med vid förhandlingsbordet. Libyens folk är hårt prövat av de stridigheter som pågår i landet. Men det är inte bara landets invånare som far illa av den instabila situationen.

Ett av mina starkaste politiska minnen som har etsat sig fast är en bild på ett antal etiopier och eritreaner sitter på knä i orange dräkter på stranden i Libyen. Bakom dem står uniformerade Daishterrorister. De lades sedan ned på mage och fick sina halsar avskurna. De mördades enbart för att de var kristna. Även kristna kopter har brutalt kidnappats och halshuggits av Daish. Etiopier, eritreaner, somalier och andra afrikaner har det mycket svårt i Libyen.

En del av dem som migrerar eller färdas genom Libyen rånas, hotas, våldtas och/eller mördas. Det är fruktansvärt. Både de som fallit offer för terrorister och de som fallit offer för andra mördare förtjänar upprättelse.

Som om detta inte vore nog förekommer det människohandel i Libyen. "Totalt helvete" och "inget jag ens skulle vilja att min värsta fiende ska gå igenom" - så beskriver en man som sålts som slav och blivit räddad i ett vittnesmål. För ett par år sedan vittnade bland annat Amnesty om motsvarande uppgifter: De som var satta i läger fick arbeta hårt och blev slagna tills de blödde, och de såldes.

(...)

Hela frågan med svar av Utrikesminister Ann Linde (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen krönika 20-02-05:

Migrationsverkets handläggare kan inte avgöra hur djup en tro är till sidans topp

Av Gustav Fridolin

Är jag en tillräckligt djupt troende kristen? Jag vet bara en som kan bedöma det, och det är inte ett statligt verk.

"Vi säger inte att den som inte är "genuin" är en lögnare. Personen kanske är kristen men vi kanske inte upplever att det är tillräckligt djupt ..." Så svarade Migrationsverkets rättschef när han skulle försvara avvisningar av människor som riskerar dödas för sin tro. Hur djup måste tron vara för att de mänskliga rättigheterna ska gälla mig?

Afghanistan är tydliga med att de inte kan garantera säkerheten för den som lämnar islam. Men om den nya tron inte sitter "tillräckligt djupt" spelar det ingen roll för Migrationsverket. De har sin egen version av de mänskliga rättigheterna, och där kommer artikel 18 med en begränsning för den som inte tror enligt myndighetens formulär. Man får bara hoppas att talibanerna gör samma bedömning. Att de skonar den avfälling som inte fallit tillräckligt djupt.

För att avgöra trons djup ställer verket frågor om bibelreferenser som även många verssprängda pastorer går bet på. Eller vad sägs om att sådär lite snabbt försöka lösa teodicéproblemet i förhör med en handläggare?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 20-01-27:

Nya förslag från FN för att stärka barns rättigheter till sidans topp

Idag har Sverige granskats inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR) och mottagit förslag på hur mänskliga rättigheter ska stärkas. UPR-granskningen är bred och omfattar alla konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter, inklusive barnkonventionen. UNICEF Sverige har följt processen för att säkra att barns rättigheter kommer högt upp på agendan.

Det är tredje gången Sverige granskas inom UPR. Syftet är att se hur landet lever upp till sina åtaganden för mänskliga rättigheter och få konkreta rekommendationer på hur arbetet kan förbättras. Granskningen innebär att FN:s medlemsländer noggrant undersöker respektive lands arbete med mänskliga rättigheter och sedan ger varandra rekommendationer till förbättringar, som sedan ska följas upp de kommande fem åren.

UNICEF Sverige har deltagit i processen. Vi har bland annat skrivit en alternativrapport som belyser brister i hur barnkonventionen efterlevs samt gett förslag på rekommendationer kring hur rättigheterna bättre kan följas i praktiken. Vi har fokuserat på att lyfta barn i utsatta situationer och deras bristande möjligheter att få upprättelse när deras rättigheter har kränkts (klagorätt för barn).

Under dagens granskning fick Sverige rekommendationer från 123 länder, och glädjande nog valde många av dem att ge rekommendationer om barns rättigheter i linje med våra förslag. Sverige fick flera rekommendationer om att ratificera barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, som ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté. Många länder belyste också behovet av att stärka arbetet med att bekämpa våld mot barn, stärka mandatet för Barnombudsmannen och barns rättigheter i migrationsprocessen.

(...)

Hela uttalandet med länk till Unicefs alternativrapport (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda insändare 20-01-29:

Barnkonventionen omfattar inte alla barn till sidans topp

Lennart Backlund

Sofia, två år, ska utvisas tillsammans med sin familj, mamma pappa och en syster och bror. Mamman, pappan och hennes bror kom till Sverige och Västernorrland för drygt fyra år sedan från Iran. Sofias bror går nu i tredje klass. Han klarar sig bra i skolan. Sofia och hennes syster är födda i Sundsvall, hennes bror och mamma är födda i Iran och pappan är född i Afghanistan.

Nu vill Migrationsverket utvisa hela familjen till en av jordens farligaste länder, Afghanistan, landet som enbart pappan bott i och som han flydde ifrån när han var i 13-årsåldern. Han flydde för att han blev misshandlad av talibaner på grund av att hans religiösa tro inte var tillräckligt stark. Han brännmärktes, ett glödgat järn trycktes mot hans arm. Ärret är kvar både på armen och i hans minne. I Iran utbildade han sig och jobbade inom teknikföretag. Han träffade en kvinna som han gifte sig med och som är barnens moder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten insändare 20-01-31:

Utvisningar av ensamkommande är Sveriges största skam till sidans topp

Har du barn? De kanske är vuxna nu? Du kanske har barnbarn?

Nåja, det spelar egentligen ingen roll. Har du barn, oavsett ålder, kan du relatera till det här:

Tänk om ditt barn en dag tas åt sidan av sin lärare på skolan. Hen får följa med in i ett rum när de andra barnen går på rast. Där inne väntar tre uniformerade poliser. Barnet får en chock! Det vet att de är där för att hämta hen, låsa in hen, och troligtvis skicka hen till ett av världens farligaste länder. Ett land som barnet aldrig satt sin fot i, men som svenska myndigheter bestämt är hens hemland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetarbladet insändare 20-02-04:

En svensk tiger - var finns lojaliteten med de som riskerar sina liv till sidans topp

Inger Johansson

Som enskild svensk medborgare, med telefon, dator och mejladress har jag under mer än ett år försökt att få kontakt med en ansenlig mängd medier liksom riksdags- och regeringspolitiker för att påtala brister i det svenska migrationsverkets bedömningar och de politiska makthavarnas agerande. Jag har kommit med idéer om inslag, påtalat brister och hänvisat till hur en mängd frivilliga organisationer, liksom FN, gör helt andra bedömningar än migrationsverket om säkerhetsläget i Afghanistan. Några insändare och någon debattartikel har införts av någon redaktion. Men de flesta medier möter mig med tystnad, liksom politiker och myndigheter. Inte minst migrationsverket vägrar konsekvent att svara på min fråga till rättschefen: "Vid vilken våldsnivå anser du att 'alla och envar' riskerar att drabbas av urskillningslöst våld?" Det vill säga, vid vilken våldsnivå kan han inte fortsätta hävda att en provins eller land är säkert att utvisa människor till.

Så jag möts av tystnad. Tystnad och åter tystnad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet ledare 20-01-31:

Nordström: "Vi behöver varandra" till sidans topp

Maja Nordström

Jag sitter på ett möte i en offentlig förvaltning och lyssnar när en tjänsteman berättar om personalsituationen och om hur det med nuvarande migrationspolitik märks så tydligt att man får in färre och färre med rätt kompetens. Inte för att de som kommer hit har fel kompetens, utan för att det kom människor hit i en jämn ström och sedan har man stängt gränserna och gjort det mycket svårt för människor att ta sig hit.

Det är ju inte så att behoven i den offentliga förvaltningen har minskat, snarare ökar dem och i framtiden kommer man se fler och fler rekryteringsresor till andra länder. Sjuksköterskor från Spanien, tandläkare från Portugal. Det här är ju knappast något nytt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-02-05:

Nya gymnasielagen får kritik - skapar osäkerhet till sidans topp

SKR, Sveriges kommuner och regioner, är kritisk till hur den omdebatterade gymnasielagen fungerar i praktiken. Det handlar alltså om den lag som ger ensamkommande som har fått avslag på sin asylansökan möjlighet att ändå stanna i Sverige om de studerar.

- Vi har som organisation gjort en skrivelse till regeringen för att be om svar hur man ska hantera den här kritiska situationen som är både för individerna och våra medlemmar.

Det har gått drygt ett och ett halvt år sen gymnasielagen infördes. Det här har gjort att 7 500 ungdomar har fått tillfälligt uppehållstillstånd och de allra flesta har ansökt om förlängning.

Enligt Per Arne Andersson på SKR, finns en osäkerhet ute i kommunerna bland annat kring vilka utbildningar som innebär att man omfattas av lagen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Matilda Brinck-Larsen mfl intervjuas i P1-morgon 20-02-05: Hur har gymnasielagen fungerat? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blekinge Läns Tidning ledare 20-02-06:

Sätt press på mottagarländerna! till sidans topp

Biståndet är det kraftfullaste diplomatiska verktyget Sverige har gentemot de stater som inte vill ta emot sina medborgare. Självklart ska vi använda oss av det.

i dagarna kom Moderaterna med ett förslag för att öka pressen på de länder som vägrar ta emot sina egna medborgare: dra in biståndet. På sin Facebook-sida skriver de att "Idag stannar många istället kvar och blir en del av ett växande skuggsamhälle. Det är fel. Vi vill att den som fått avslag på sin asylansökan lämnar landet. För att öka pressen på hemländerna vill vi dra in biståndet om de vägrar ta emot sina egna medborgare."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-02-06:

Interpellationsdebatt: Amnesti till sidans topp

Interpellation 2019/20:236 av Arin Karapet (M)

Moderaterna anser att gymnasielagen urholkar Sveriges migrationssystem, med den här lagen är ett nej inte längre ett nej. De som har fått avslag men inte lämnat landet fick en andra chans, medan de som självmant återvände inte fick det.

Nu höjs röster från Vänsterpartiet om en allmän amnesti. Även Miljöpartiet vill se en översyn av gymnasielagen. Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, sa följande till SvD: Om vi får en situation där många har bott länge i Sverige och har fullgjort en gymnasieutbildning vill vi se en lösning så att de ska kunna stanna. Det kan röra sig om en ny lagstiftning.

I en motion från i år lyfter Miljöpartiets före detta språkrör Gustav Fridolin tillsammans med två andra miljöpartister också ett förslag om permanenta uppehållstillstånd för ensamkommande som rotat sig i Sverige.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

1. Var står ministern och regeringen i frågan om amnesti för den berörda gruppen?

2. Vill ministern också, som hans regeringspartner, genomföra en översyn av gymnasielagen för att förenkla ytterligare för denna grupp att få permanent uppehållstillstånd?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Se även:

Riksdagsdebatt samma dag: Interpellation 2019/20:235 av Arin Karapet (M): Återvändande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Världen Idag 20-01-28:

Vår välfärd är inget skäl för att minska flyktinginvandringen till sidans topp

När rika länder hävdar att de saknar kapacitet för invandring bygger det på uppenbara lögner. Rika länder har per definition alltid mer kapacitet än fattiga länder, skriver Micael Grenholm och menar att Sverige har "en skandalöst låg flyktinginvandring".

Vi lever i en tid när invandring kritiseras alltmer - inte invandring av amerikanare eller norrmän, utan flyktinginvandrare och deras anhöriga från länder som Afghanistan, Syrien och Kongo. Ofta motsätter man sig denna invandring med hänvisning till Sveriges välfärd: Ju fler flyktingar vi tar emot, desto sämre vård och skola får vi i Sverige, tänker man sig.

Det är inte särskilt lätt att härleda sådana idéer från kristen moral och etik. Möjligtvis kan man koppla bevarande av det socialdemokratiska välfärdssystemet till Jeremia 29:7: "Och sök den stads bästa dit jag har fört er ... När det går väl för den, går det också väl för er."

Men Jeremia tänkte sig knappast att stadens bästa skulle förutsätta andra människors misär. Invandrare skulle välkomnas och behandlas som infödda (3 Mos 19:33-34). Det är inget som garanterar att de migranter som Sverige portar får god tillgång till skola, vård och omsorg - tvärtom är risken mycket hög att de tvingas leva i djup fattigdom.

En kristen etik värnar om alla människors väl (1 Thess 3:12), så vi bör sträva efter en rättvis värld där alla får samma möjlighet till välfärd, inte en värld där rika länder isolerar sig så att deras invånare kan bli mycket rikare än vad flyktingar någonsin kommer att bli.

Migrationsfrågor är globala frågor, men tyvärr behandlas de ofta som inrikesfrågor. Man oroar sig för att Sverige blir ett turbulent, segregerat och riskfyllt samhälle, men vi har redan en turbulent, segregerad och riskfylld värld, där flyktingar är bland dem som drabbas allra hårdast. De hjälps inte av att Sverige blir en taggtrådsomsluten pengabinge.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Replik av Johannes Enarson i Världen idag 20-01-30: Massinvandring har förstört vår möjlighet att kunna hjälpa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-02-02:

Tv-predikan väckte hat: "Beklagligt" till sidans topp

En hatstorm har brutit ut efter en tv-sänd predikan med temat integration. Via telefonsamtal, personliga brev och kommentarer på nätet har pastorn Christian Mölk fått höra att han är en förrädare och en idiot.

- Jag har aldrig fått så här mycket reaktioner av en predikan, säger han.

Enligt Christian Mölk är integration i grunden ingen kontroversiell fråga inom kristendomen - tvärtom är bibeln fylld av exempel på hur människor i alla tider varit på flykt och uppmaningar om att hjälpa dessa, menar han.

- Jesus var flykting, Abraham var flykting, Moses var flykting och hela Israel var flyktingar. Jag predikade om hur Jesus undervisade att vi ska ta emot flyktingar på samma sätt som vi skulle ta emot Jesus själv, säger pastorn.

Ändå väckte hans ord i den SVT-sända predikan från pingstkyrkan i Härnösand den 26:e januari kraftiga reaktioner från människor som provocerats av budskapet.

- Jag har fått telefonsamtal från framför allt en rasist som spytt ut sitt hat mot invandrare och ville berätta sin sanning för mig. Det har också kommit brev till kyrkan från dem som skriver att jag har svikit mitt kall som pingstpastor, säger Christian Mölk.

"Fruktansvärda saker"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-01-26:

Migrants are off the agenda for the UK press, but the damage is done till sidans topp

Roy Greenslade

If you want to understand the populist media's underlying agenda then you have to look not only at what gets published, but what doesn't.

Remember the great peril that threatened to bring Britain to its knees, consigning our history and culture to the dustbin of history? What, you've forgotten already?

I'm talking about immigration. It was the press phenomenon of the age 10 years ago, and for at least the following six years - right up to the EU referendum. Since then, however, immigration has all but disappeared from newspaper pages.

References to migrants, asylum seekers and refugees have almost vanished along with the associated prejudicial buzzwords and phrases, such as swamping, influx, surge, illegal, bogus, sham, jungle, welfare scroungers, benefit tourists.

Remember those dehumanising, derogatory metaphors such as parasites, leeches and cockroaches? Gone ... at least for the moment.

We were told the UK was full up and there was no room for anyone else. Images of the world's poor on the verge of "invading" Britain were painted in numerous articles. Immigration was, supposedly, a crisis of unimaginable proportions.

The daily newspaper diet of large anti-migrant headlines, accompanied by xenophobic columnists retailing thinly veiled racist rhetoric, was so common it became a cliché for us critics to complain about it. Yet as much as we railed against it, editors redoubled their efforts, ignoring rational arguments that exposed their distorted agenda.

Britain was not alone in dealing with the arrival of migrants and refugees. It was happening in every European country, but in 2015 researchers from Cardiff University's journalism school found that British press coverage was strikingly more polarised and aggressive than in newspapers across the rest of Europe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-02-05:

Svar på skriftlig fråga: Mottagande av kvotflyktingar till sidans topp

Fråga 2019/20:827 av Ludvig Aspling (SD)

I Aktuellt den 28 januari 2020 gav justitie- och migrationsminister Morgan Johansson exempel på vilka personer Sverige tar emot som kvotflyktingar. Statsrådet sa då att det exempelvis "kan handla om yazidiska kvinnor".

Konflikterna i de områden från vilka Sverige tar emot kvotflyktingar har ofta etniska förtecken; inte sällan handlar det om en sekt av islam som förtrycker andra muslimer eller icke-muslimer. Det är väldokumenterat att de värst utsatta är kristna och andra minoriteter, som exempelvis yazidier.

Det står med andra ord klart att svenskt mottagande av kvotflyktingar bör fokusera på just dessa grupper. Huruvida så sker är dock oklart. Mig veterligen finns ingen statistik på etnisk eller religiös tillhörighet hos de personer som väljs ut som kvotflyktingar, detta trots att sådan tillhörighet torde vara en viktig del av asylskälen. Med tanke på det stora antalet personer kan det antas att sådan statistik inte skulle avslöja några personliga förhållanden eller stå i strid med svensk registerlagstiftning.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Kommer ministern och regeringen att presentera statistik för religiös och etnisk tillhörighet hos de personer som väljs ut som kvotflyktingar, och varför sker inte detta i dag?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-01- 28:

Jimmie Åkesson (SD) och Morgan Johansson (S) i debatt om kvotflyktingar till sidans topp

Mottagningen av kvotflyktingar har de senaste åren ökat kraftigt. Och 2018 var Sverige också det land som totalt sett beviljade asyl till flest inom EU, med hänsyn till folkmängden. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill se ett stopp för kvotflyktingar. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) håller inte med.

- De är de mest utsatta, då tycker jag att Sverige ska kunna vara en del av en lösning, säger han i Aktuellt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-01-28:

"Låt kommunerna besluta nivån för kvotflyktingar" till sidans topp

Om vi alls ska ha ett mottagande den närmsta tiden måste det vara på väldigt låga nivåer, och bygga på att kommunerna själva ber om att få ta emot kvotflyktingar. Det skriver Jimmie Åkesson och Paula Bieler, SD.

Sverigedemokraterna har under lång tid varit av uppfattningen att idén bakom kvotsystemet i grund och botten är positiv. Skälet till det är att det i praktiken är det enda rimliga sättet för Sverige att organisera hjälp till flyktingar i verkligt behov av hjälp genom rättvis, säker och behovsbaserad vidarebosättning under kontrollerade former. Detta utan farliga resor, utan stöd till kriminella smugglare och utan att splittra familjer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledarkrönika 20-01-30:

Sveriges kvot är långt ifrån fylld till sidans topp

Den som eftersträvar ordning i migrationspolitiken bör förorda kvotflyktingar.

Johan Rudström

När justitieminister Morgan Johansson (S) och SD-ledaren Jimmie Åkesson diskuterade kvotflyktingar i SVT Aktuellt (28/1) var det som en tävling i att ta avstånd från flyktingpolitiken 2015. Åkesson drar slutsatsen att "mindre invandring" är det enda budskap väljarna vill höra. När konkurrenterna S och M också rör sig i den riktningen måste således SD gå ännu längre, och då ger man sig på de 5 000 kvotflyktingarna. "Det finns inte plats i Sverige", slog Åkesson fast.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-01-30:

KD vill ha ny folkräkning - för att avslöja papperslösa till sidans topp

Kristdemokraterna vill hålla en ny folkräkning för att kunna hitta papperslösa som vistas i Sverige.

Det säger partiledaren Ebba Busch Thor i "Direkt med Niklas Svensson".

- Det är helt uppenbart att vi behöver en ny folkräkning i Sverige, så vi faktiskt får koll på vilka människor som vistas i landet, säger Busch Thor.

Uppskattningsvis omkring 50 000 papperslösa tror man vistas i Sverige utan att ha rätt till det. Och nu vill KD hålla en ny folkräkning för att kunna hitta dem. Det säger partiledaren Ebba Busch Thor i "Direkt med Niklas Svensson" i Expressen TV:

- Nu är det trettio år sedan vi genomförde en folkräkning föra gången i Sverige, och nu är det hög tid. Vi behöver få koll på vilka som är här.

Varför har det inte skett tidigare då, KD satt i regering i åtta år utan att det hölls någon folkräkning då?

- Det är uppenbart att regeringar av olika färg har tagit för lätt på den här frågan och jagtror också missbedömt kraften i att människor som inte har rätt att vistas i landet tillåts vara kvar här. Ett första steg för att få ordning på detta är att vi genomför en ny folkräkning och de facto får koll på vilka som är här, säger Ebba Busch Thor och fortsätter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-01-30:

Interpellationsdebatt: Åtgärder för en hållbar migrationspolitik till sidans topp

Interpellation 2019/20:166 av Maria Malmer Stenergard (M)

Den 9 oktober 2019 sa statsminister Stefan Löfven till Sydsvenskan: Vi behöver ha färre asylsökande. Vi måste ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Knappt sex veckor senare, den 18 november 2019, sa statsminister Stefan Löfven i en intervju med DN att nu har vi en hållbar migrationspolitik.

På de knappt sex veckorna har ingenting ändrats i svensk migrationslagstiftning. De båda uttalandena är därför knappast förenliga.

Mot bakgrund av statsministerns oförenliga uttalanden vill jag fråga följande:

Är regeringens migrationspolitik hållbar, och vilka åtgärder vidtar ministern i annat fall för att den ska bli det?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-02-02:

Socialdemokraterna i Danmark splittrar S i Sverige till sidans topp

Ska de svenska Socialdemokraterna ta samma väg som partivännerna i Danmark och driva en hård invandringspolitik och profilera sig i välfärdsfrågor? Meningarna är delade i partiet.

- De danska sossarna har lyckats med något stort. De har fått en socialdemokratisk enpartiregering som för en väldigt sossig välfärdspolitik och det kan man inte bli annat än imponerad av, säger Torbjörn Hållö, ekonom på LO.

- Det är en stor sorg att ett systerparti som genom åren legat oss väldigt nära, nu är på väg att lämna socialdemokratin, säger Magnus Manhammar, riksdagsledamot för S.

I Danmark vann Socialdemokraterna tillbaka regeringsmakten efter valet i somras. Under ledaren Mette Frederiksen har partiet fört en hård invandringspolitik och samtidigt profilerat sig i välfärdsfrågor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Tidningen Vision 20-01-27:

"Vittnesmålen är svåra att avfärda" till sidans topp

Ett omskakande reportage om de ensamkommande flyktingbarnen och alla de vanliga människor som tog ett ovanligt stort ansvar när samhället svek. Tidningen Visions läsare har utsett Thord Eriksson till Årets författare 2019 för boken Dom som stod kvar.

Han är glad och tacksam, men förklarar i nästa andetag att utmärkelsen inte är en total överraskning:

- Faktiskt inte. Hela frågan om ensamkommande är sval, men för dem som är engagerade är den brännhet. Och kärnan i den gruppen är kommuntjänstemän som kuratorer, lärare och socialsekreterare.

Den som har följt debatten om de ensamkommande barnen har måhända fått intrycket att de har drabbat vårt land med en malström av brottslighet och skenande kostnader som följd. Och att den svenska asylprocessen vilar stadigt på ett rättssäkert och medmänskligt fundament.

Hela frågan om ensamkommande är sval, men för dem som är engagerade är den brännhet.

Med förtvivlan och vrede tecknar Thord Eriksson en motbild. En som präglas av självmordsepidemier, godtyckliga avslagsbeslut och domstolsförhandlingar med sovande nämndemän.

Aria inspirerade till bok

Idén till boken väcktes när han 2017 lärde känna Aria, en sjuttonårig pojke från Afghanistan som fått avslag på sin asylansökan. Två år tidigare hade han kommit till Sverige - då människor på flykt fortfarande togs emot med öppna armar.

Nu blåste snålare vindar. Ensamkommande barn från krigshärjade områden hade med omtvistade metoder för åldersbestämning förvandlats till utvisningsbara vuxna.

När Thord Eriksson läste igenom Arias avslag tog han för givet att ett misstag hade begåtts:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ordfront Magasin 20-01-20: Han som stod kvar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet kultur 20-02-03:

Vi tvingas inse att våra samhällen inte är rättssäkra till sidans topp

I takt med att misstron styr asylprocessen - inte sällan för att maximera negativa beslut - blir vi alla desillusionerade och börjar misstro våra myndigheter. Det skriver Merete Mazzarella vid läsningen av Thord Erikssons "Dom som stod kvar".

"Mitt Europa, det tar emot människor som flyr från krig. Och vi gör det solidariskt, vi gör det gemensamt, mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor."

Så talade Stefan Löfven i september 2015, men redan sommaren 2016 antogs lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som dock gjorde undantag för barn och ungdomar. I sin både åskådliga och upprörande skildring av den verklighet som följde fokuserar journalisten Thord Eriksson på hur ensamkommande unga afghaner bemötts.

Det handlar om asylprocesser som dragit ut - i vissa fall avsiktligt, kan man misstänka - så att den livsavgörande, men i praktiken godtyckliga 18-årsgränsen hunnit överskridas och ett avslag blivit möjligt. (En orättvisa som den omstridda gymnasielagen från i fjol bara nödtorftigt har kunnat avhjälpa.) Det handlar om lättvindiga åldersbestämningar, och om den likgiltighet - för att inte säga cynism - med vilken Migrationsverket talar om ett "ordnat mottagande" när de skickar tillbaka ungdomar till ett land där de inte har en enda människa att ty sig till, ja, där de kanske aldrig bott. Det handlar om traumatiserade ungdomar som tar livet av sig och om sådana som lärt sig svenska och fått ett sammanhang i Sverige, men av Migrationsverket manipuleras till att skriva på att de frivilligt reser "hem".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.