fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Tvångsmedel, hot och deportationer

Utvisning av brottslingar

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210616:

ELENA legal update 21-06-11:

The CJEU gives interpretation of Return Directive in relation to bans on entry till sidans topp

On 3 June 2021, the Court of Justice of the European Union published a judgment in case C-546/19, BZ v Westerwaldkreis concerning a reference made by the Federal Administrative Court of Germany relating to the 'entry ban' provided for by the Return Directive (Directive 2008/115).

BZ, of undetermined nationality, was born in Syria and has lived in Germany since 1990. His deportation was ordered in 2014 following a criminal conviction. The order included a ban on entry and residence in Germany for six years. His subsequent appeals against this order were unsuccessful. BZ therefore brought an appeal before the Federal Administrative Court of Germany which decided to stay the proceedings and referred several questions to the CJEU.

In relation to the first question asked, the CJEU held that Article 2(1) of Return Directive must be interpreted as applying to a ban on entry and residence imposed by a Member State which has not made use of the option provided for in Article 2(2)(b) of that directive, against a third country national who is in its territory and is the subject to an expulsion order, on grounds of public security and public order, on the basis of a previous criminal conviction.

Answering the second question, the CJEU held that the Return Directive must be interpreted as precluding the maintenance in force of a ban on entry and residence imposed by a Member State on a third-country national who is in its territory and is the subject of an expulsion order which has become final, adopted on grounds of public security and public order on the basis of a previous criminal conviction, where the decision adopted in respect of that national by that Member State has been withdrawn.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen / Migrationsverket 21-06-15:

EU-domstolen: Återreseförbud ska hävas när återvändandebeslut har återkallats till sidans topp

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 3 juni 2021 i mål C-546/19 (B Z)

Återvändandedirektivet (2008/115/EG) är tillämpligt på ett återreseförbud som en MS har beslutat vid utvisning på grund av brott när MS inte har utnyttjat möjligheten till undantag från direktivet på sådana utvisningsbeslut.

Direktivet hindrar att ett återreseförbud upprätthålls, då MS har beslutat om återreseförbud vid ett beslut om utvisning på grund av brott, men sedermera har återkallat återvändandebeslutet.

Tyskland har inte utnyttjat möjlighet i artikel 2.2 b i återvändandedirektivet, nämligen att besluta att direktivet inte ska tillämpas på beslut om återvändande av personer som utvisats på grund av brott eller som utlämnas. Frågan var om direktivet då är tillämpligt på ett återreseförbud som fattats på utvisningsbeslut på grund av brott.

EU-domstolen konstaterar att direktivet ska tillämpas på tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på en medlemsstats (MS) territorium (art. 2.1). Olaglig vistelse definieras i artikel 3.2. Tillämpningsområdet för direktivet definieras enbart med hänvisning till den olagliga vistelsen, oberoende av skälen till den (p. 43 - 45 i domen). Direktivet är alltså tillämpligt på ett återreseförbud som en MS har beslutat vid utvisning på grund av brott när MS inte har utnyttjat möjligheten till undantag från direktivet på sådana utvisningsbeslut (p. 48).

När en person inte längre har ett uppehållstillstånd ska MS avgöra om det finns anledning att utfärda ett nytt uppehållstillstånd. Om så inte är fallet ska MS fatta beslut om återvändande (art. 6.1) vilket kan förenas med ett återreseförbud (art. 11.1). Detta gäller även en person som inte kan avlägsnas på grund av principen om non-refoulement. Denna omständighet motiverar inte att något återvändandebeslut inte ska fattas utan endast att avlägsnandet skjuts upp enligt art. 9.1 (p. 55-59).

Direktivet hindrar att ett återreseförbud upprätthålls som MS har beslutat om vid ett beslut om utvisning på grund av brott, när MS sedermera har återkallat återvändandebeslutet.

Läs mer och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

Asylnytt 20-10-02:

EU-domstolen: Fängelsestraff får användas för brottsling som inte lämnat landet till sidans topp

En person som utvisats från Nederländerna redan tidigare fick ett nytt utvisningsbeslut på grund av brott år 2013 och fick då även fem års återreseförbud. Han greps två år senare, fortfarande i Nederländerna. Han dömdes till två månaders fängelse. I sitt överklagande hävdade han att ett återreseförbud inte får några rättsverkningar förrän personen lämnat EU-området. Det var dock oklart om bestämmelsen i den nederländska strafflagen syftade på en olaglig inresa eller det utfärdade förbudet. Den nederländska domstolen har bett EU-domstolen om ett förhandsavgörande rörande om fängelsestraff får dömas ut i denna situation trots att ett fängelsestraff inte får användas istället för de åtgärder som föreskrivs i återvändandedirektivet enligt EU-domstolens tidigare avgörande. Alternativt, om fängelsestraff ändå kan utdömas på grund av tidigare brottslighet och personens kännedom om återreseförbudet. EU-domstolen påpekar i sitt avgörande att det inte går att bryta mot ett återreseförbud som inte har börjat gälla. Detta hindrar dock inte att när återvändandeförfarandet har avslutats kan fängelsestraff utdömas på grund av olaglig vistelse när personen känner till att det finns ett återreseförbud på grund av brottslighet eller säkerhetsrisk.

Mål C-806/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.