fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Tillgång till tolk

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 190609:

Rådgivningsbyrån 19-05- 22:

Remissvar till utredningen om regler för tolkar i talade språk till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har lämnat ett remissvar över betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83).

Vi välkomnar i stort betänkandets förslag. Vi ser att det grundläggande syftet med förslagen, att skapa bättre möjligheter för myndigheterna att få de kvalificerade tolktjänster som de behöver, är i linje med vår organisations arbete för en mer rättssäker migrationsprocess.

Vi välkomnar ambitionen att den föreslagna ordningen ska gälla redan från år 2024. Vi befarar dock att tidsramen inom vilken förslagen ska vara genomförda kan vara så snäv och att det på kon sikt kan innebära begränsad tillgång till kvalificerade tolkar såväl för statliga som icke-statliga aktörer och att förslagen kan innebära ökade tolkkostnader för icke-statliga aktörer.

Vi bedömer dock att de förbättringar för asylsökandes rättssäkerhet som ökad tolkkompetens och ökade möjligheter till tillsyn innebär överväger de problem som - åtminstone inledningsvis -kan befaras.

Läs eller hämta remissvaret i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.