fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Den tillfälliga lagen

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 201218:

Riksdagen 20-12- 09:

Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen till sidans topp

Beslut: Riksdagen motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen (SfU12)

Justitiedepartementet har föreslagit att kraven på försörjningsförmåga för att få permanent uppehållstillstånd i vissa fall ska sänkas tillfälligt.

För att beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige enligt den så kallade tillfälliga lagen krävs idag att personen ska ha en anställning som varar i minst två år. Justitiedepartementets förslag till förordningsändring innebär att en tidsbegränsad anställning som är avsedd att vara under minst ett år räcker för ett permanent uppehållstillstånd.

Förändringen kan göras utan beslut i riksdagen, men riksdagen uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att inte genomföra förändringen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottsinitiativ TK till regeringen

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med utskottets förslag och reservationer, riksdagsdebatten, omröstning och beslut (Extern länk)

Se även:

Publicerade remissvar till promemorian om anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Justitiedepartementet 20-11-23:

Promemoria: Tidsbegränsade anställningars varaktighet för att bevilja permanent till sidans topp

Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

I promemorian föreslås en ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som innebär att en tidsbegränsad anställning som är avsedd att vara under minst ett år från beslutstillfället ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt 17 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget lämnas mot bakgrund av det arbetsmarknadsläge som utbrottet av covid-19 har gett upphov till.

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 november 2020.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 3 december 2020.

Ladda ned promemorian (Extern länk)

Se vilka remissinstanser som promemorian har remitterats till (Extern länk)

Se även: Svar på skriftlig fråga av Christina Höj Larsen (V): Lättnader i gymnasielagen till följd av coronapandemin (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Migrationsverket 19-07-19:

Förlängning av den tillfälliga lagen träder i kraft till sidans topp

I morgon, lördagen den 20 juli, träder förlängningen av tillfälliga lagen i kraft. En av förändringarna gäller regler för familjeåterförening. På Migrationsverkets webbplats kommer det att finnas information om vad som gäller på flera språk.

- Vi har jobbat intensivt med att förbereda för de nya regelverken, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

Det var i mitten av juni som riksdagen beslutade om en förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Genom förlängningen av den tillfälliga lagen får alternativt skyddsbehövande samma rätt till familjeåterförening som flyktingar. Det gäller även de som tidigare beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande men som inte haft möjlighet till familjeåterförening. Förutsättningen är att personen bedöms ha välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd.

Tidigare har rätten till familjeåterförening i princip endast gällt personer med flyktingstatus.

Under 2019-2021 uppskattas omkring 8000 anhöriga till alternativt skyddsbehövande komma till Sverige efter att ha fått uppehållstillstånd beviljat. Var och en behöver ansöka om uppehållstillstånd genom Migrationsverket och får en individuell prövning.

Utgångspunkten är att den person som redan befinner sig i Sverige (anknytningspersonen) behöver ha ett giltigt uppehållstillstånd för att en familjeåterförening ska komma i fråga.

Det innebär att Migrationsverket först måste pröva anknytningspersonens ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, innan familjens ansökan om uppehållstånd på grund av anknytning kan prövas.

- Familjemedlemmarnas ansökningar kan inte prövas förrän det finns ett beslut i anknytningspersonens förlängningsärende, säger Fredrik Beijer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

Migrationsverket om hur "utsikter till permanent uppehållstillstånd" ska bedömas till sidans topp

Den 20 juli förlängs den tillfälliga lagen med en förändring som innebär att fler skyddsbehövande får möjilghet till familjeåterförening. En förutsättning är att anknytningspersonen har "välgrundade utsikter för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd". Enligt Migrationsverket kan bedömningen utgå från att den som har skyddsstatus troligen kommer att få permanent tillstånd i framtiden, dels för att de nuvarande reglerna är tillfälliga, dels för att skyddsstatusen kvarstår även när uppehållstillståndet löper ut och det är skyddsstatusen som grundar rätten till förlängning. Det som behöver prövas är om det finns skäl att anta att en skyddsstatus kommer att dras in. Det skulle kunna ske på grund av situationen i hemlandet (historiskt en ovanlig åtgärd) eller av individuella skäl. I sådana fall behöver handläggaren gå vidare och kontrollera om det ändå är troligt att personen kommer att få permanent uppehållstillstånd genom arbete eller genom att uppnå villkoren för varaktig bosättning enligt EU-regler. En första förutsättning för återförening är att personen har uppehållstillstånd, vilket innebär att beslut i ärendet inte kan fattas i perioden då ett tillstånd löpt ut och personen väntar på förlängning.

Hämta ställningstagandet SR 21/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Riksdagen 19-06-18:

Ja till att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd till sidans topp

Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen att den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd ska fortsätta gälla till och med den 19 juli 2021. Den lag som tillfälligt begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade tillfälliga lagen, trädde i kraft sommaren 2016. Genom lagen anpassades de svenska reglerna tillfälligt till den miniminivå som gäller enligt EU och internationella konventioner, och de mer generösa reglerna om uppehållstillstånd i utlänningslagen slutade att gälla.

Förutom att den tillfälliga lagens giltighetstid förlängs till och med den 19 juli 2021 ska även alternativt skyddsbehövande, på samma sätt som flyktingar, ha rätt att återförenas med sina familjer i Sverige. Om en person som vill ta sin familj till Sverige är en alternativt skyddsbehövande person som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen ska vissa anhöriga få uppehållstillstånd, om personen i Sverige bedöms ha välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd. Makar och sambor ska i regel inte få ta sin partner till Sverige om någon av parterna är under 21 år.

Det införs också en bestämmelse i lagen om permanent uppehållstillstånd som ska gälla under vissa förutsättningar för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa.

Ändringarna i den tillfälliga lagen och de följdändringar som måste göras i utlänningslagen börjar gälla den 20 juli 2019.

Socialförsäkringsutskottets betänkande, SfU26 (Extern länk)

Riksdagsdebatten, webb-TV och utskrift (Extern länk)

Samlingssida inklusive omröstningar och beslut (Extern länk)

Migrationsverket 19-06-18: Tillfälliga lagen förlängs efter beslut i riksdagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-06-18:

Kommentar till förlängningen av den tillfälliga lagen till sidans topp

Idag har riksdagen röstat igenom förlängningen av den tillfälliga migrationslagen som trädde ikraft år 2016. Förlängningen innebär bland annat att personer som beviljas skydd i Sverige fortsatt får tillfälliga uppehållstillstånd och att rätten att återförenas med sin familj fortsatt är förenat med begränsningar. Lagen kommer nu att gälla i två år till.

Vi beklagar att lagen röstats igenom eftersom vi anser den försämrar rättssäkerheten i den svenska asylprocessen samt att lagen balanserar på det konventionsenliga. Lagen saknar konsekvensanalyser som stöd för behovet av föreslagna åtgärder och gör det mycket svårt att förutse hur situationen på migrationsrättens område kommer att utvecklas.

Debatten kring förlängningen av den tillfälliga lagen har följts av en rad påståenden från politiker om hur migrationspolitiken ska se ut och vilka politiska beslut som bör fattas. Bland annat har vi kunnat se att ännu strängare lagstiftning efterfrågas.

Vi vill med anledning av detta understryka att tiden för radikala förslag och inskränkningar på migrationsrättens område är borta. Den tillfälliga lag som nu förlängts är strukturerad på sådant sätt att den ligger på "EU:s miniminivå". Det innebär att det nationella utrymme Sverige har för att göra ytterligare inskränkningar är synnerligen begränsat.

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-06-18:

Informationsmaterial om förlängningen av den tillfälliga lagen till sidans topp

Riksdagen har beslutet att förlänga lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd (den tillfälliga lagen) till och med den 19 juli 2021. Asylrättscentrum har tagit fram ett informationsmaterial om vilka lagändringar som görs i och med förlängningen. Ändringarna innebär främst en utökad möjlighet till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd och som ansökte om uppehållstillstånd i Sverige efter den 24 november 2015. Ändringarna börjar gälla den 20 juli 2019.

+ Ändringarna i lagen gäller från och med den 20 juli 2019. Den nya lagen kommer att gälla till och med den 19 juli 2021.

+ Du som ansökte om uppehållstillstånd efter den 24 november 2015, har blivit bedömd som alternativt skyddsbehövande och fått ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige har inte tidigare haft rätt till familjeåterförening. Med de nya ändringarna har du nu möjlighet att få återförenas med din kärnfamilj (make, maka, registrerad sambo, minderåriga barn och föräldrar till minderåriga barn).

+ Om familjemedlemmarnas ansökan om uppehållstillstånd lämnas in före den 19 oktober 2019 behöver inte du som är i Sverige (anknytningspersonen) uppfylla försörjningskraven (krav på bostad och inkomst).

+ Alternativt skyddsbehövande som har fått permanent uppehållstillstånd påverkas inte av ändringarna. Alternativt skyddsbehövande som fått tillfälligt uppehållstillstånd och ansökte före den 24 november 2015 påverkas inte heller av ändringarna i lagen. Flyktingar som har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd påverkas inte heller av ändringarna. De här personerna har samma möjlighet att återförenas med sin familj som tidigare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

Riksdagen 19-05-09:

Proposition: Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar för uppehållstillstånd till sidans topp

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, Proposition 2018/19:128

I propositionen föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021. Som en följd av förslaget om en fortsatt giltighet av lagen och mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt bl.a. FN:s konvention om begränsning av statslöshet föreslås också att det införs en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födelsen är statslösa. Vidare föreslås att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ändras så att både alternativt skyddsbehövande och flyktingar har rätt till familjeåterförening. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019.

Som en följd av förslaget om en fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige föreslås även att lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå ska träda i kraft den 20 juli 2021 och upphöra att gälla den 20 januari 2025.

Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Propositionen i text (Extern länk)

Hämta i pdf-format (Extern länk)

Läs yttranden från alla remissinstanser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-24:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Fredrik Malm m.fl. (L) till sidans topp

/Utdrag:/

Liberalerna står bakom både förlängningen av den tillfälliga lagen och förändrad familjeåterförening. Vi anser att möjligheterna till familjeåterförening ska gälla lika för gruppen flyktingar och alternativt skyddsbehövande, som ofta är från krigets Syrien. En förlängning av den tillfälliga lagen, även med förändrad familjeåterförening, kommer att leda till att färre människor kommer till Sverige än vad som skulle ha varit fallet om vi skulle återgå till de gamla reglerna i sommar.

Vi är dock fortsatt kritiska till det lapptäcke av regler som gäller t.ex. för olika uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Liberalerna har röstat emot rättsosäkra och krångliga regler som den rödgröna regeringen infört under senare år och som också kritiserats kraftigt av tunga remissinstanser. Reglerna är rättsosäkra och orättvisa. En särskild grupp som saknat skyddsskäl och fått avslag - ofta i flera instanser - har valts ut framför andra och fått en ny möjlighet till uppehållstillstånd.

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-24:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Hans Eklind m.fl. (KD) till sidans topp

/Utdrag:/

Under flera år har vi kristdemokrater efterlyst en parlamentarisk kommitté om migrationspolitiken som ger oss möjlighet att med en bred överenskommelse skapa en migrationspolitik som håller över tid. Det är avgjort viktigt att Sverige får en förutsebar och rättssäker migrationsrättslagstiftning. Regeringen har aviserat att en sådan kommitté ska tillsättas; det är dock djupt beklagligt att det fortfarande inte tagits något initiativ. Kristdemokraterna vill att den parlamentariska kommittén tillsätts omedelbart.

Kristdemokraterna anser att uppdraget för denna kommitté ska vara att ta ett helhetsgrepp på migrationspolitiken, inte endast delar av densamma, vilket signalerats av företrädare för regeringen, för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart regelverk. Kristdemokraternas ingångsvärden kommer då att vara att barnkonventionen ska beaktas, tillfälliga uppehållstillstånd vara huvudregel med rätt till familjeåterförening och att möjligheten att införa en humanitär skyddsgrund, liknande den som fanns i lagen om särskilt och synnerligen ömmande omständigheter, utreds för att ge skydd åt de allra mest utsatta.

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-24:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Paula Bieler m.fl. (SD) till sidans topp

/Utdrag:/

Vi önskar givetvis att regeringen hade nyttjat de två gångna åren till att bereda en mer permanent ändring i lagstiftningen i syfte att uppnå de mål den tillfälliga lagen syftade till. I brist på en sådan beredning konstaterar vi att lagens ursprungliga form är bättre än något tillgängligt alternativ. Det är därför vår mening att den tillfälliga lagen som sådan bör förlängas, men att denna förlängning inte ska innefatta några av de ändringar som tillkommit efter lagens första antagande. Lagen ska i stället återställas till den lydelse som den hade från början.

Eftersom regeringen snarare aviserat ytterligare påskyndade och begränsade utredningar är det vår mening att riksdagen bör ge regeringen till känna en önskan om en bred, grundlig utredning avseende migrationspolitiken i sin helhet.

(...)

För att denna ska hinna beredas ordentligt är det vår övertygelse att även den tillfälliga lag som nu antas kommer att behöva förlängas. Vår åsikt är att svensk asylpolitik bör hållas så stram som möjligt fram till dess att ett väl utrett och sammanhängande förslag kan antas. Som nämnt ovan påtalade Sverigedemokraterna redan vid den tillfälliga lagens första antagande att den inte lade sig på en miniminivå. För att garantera en asyllagstiftning på miniminivå vill vi därför se att den tillfälliga lagen snarast ersätts med en ny tillfällig lag. Denna lag bör i korthet konstatera att asyl endast beviljas den som med konkret hänvisning till internationella och bindande avtal kan påvisa Sveriges skyldighet att bevilja asyl. På så sätt säkerställs att inga utvidgningar av asylrätten som införts utan faktiska behov kommer att fortsätta gälla. Även detta bör ges regeringen till känna.

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-24:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) till sidans topp

/Utdrag:/

Moderaterna har en rad allvarliga invändningar i sak mot nu aktuella lagförslag. I den situation vi nu befinner oss i, till följd av regeringens underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder för att få på plats en permanent lagstiftning, ger vi dock vårt stöd till en förlängning av den tillfälliga lagen med två år. Vi anser däremot att det är fel att utöka rätten till familjeåterförening. Vidare är vi emot de delar i den tillfälliga lagen som har sin grund i de s.k. gymnasielagarna. Vi är starkt kritiska till de allvarliga bristerna i konsekvensanalysen av lagförslagen. Därutöver är vår uppfattning att en bred parlamentarisk utredning om migrationspolitiken måste påbörjas omgående. I den parlamentariska utredningen bör centrala frågor som återvändande, medborgarskap, familjeåterförening och kvalificering till välfärden ingå.

(...)

Ett fungerande återvändande är helt avgörande för den svenska migrationspolitikens långsiktiga trovärdighet. Tiotusentals personer vistas i dag illegalt i Sverige. Polisen har svårt att verkställa utvisningsbeslut, och många som ska lämna landet försvinner i stället in i ett växande skuggsamhälle. Här behövs verkningsfulla åtgärder. Därtill behövs en ny medborgarskapslagstiftning, som motsvarar det som gäller i jämförbara länder. Det handlar om förlängda tider för att kunna bli svensk medborgare, krav på kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället samt möjligheten att återkalla medborgarskap vid terroristbrottslighet. I nu aktuella lagförslag föreslås utökad rätt till familjeåterförening utan försörjningskrav. Det är, som har redovisats här ovan, fel väg att gå. De som kommer till Sverige bör i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala förmåner, i takt med att de jobbar, betalar skatt och blir svenska medborgare. Kopplingen mellan migration, integration och de svenska välfärdssystemen måste alltså bli starkare.

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-23:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Christina Höj Larsen m.fl. (V) till sidans topp

/Utdrag:/

Avslå propositionen

Enligt propositionens förslag ska lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen), som innebär att den svenska asyllagstiftningen är så restriktiv som EU-lagstiftningen tillåter, alltså förlängas i ytterligare två år utöver de redan beslutade tre åren. Lagen togs fram utan att föregås av normal beredning eller någon utredning. Den har inte utvärderats eller utretts under de tre år den varit i kraft. Inga belägg för att den skulle fylla sitt syfte - att få färre människor att söka asyl i Sverige - har presenterats. Den förändring som nu görs, att ge alternativt skyddsbehövande samma rätt till familjeåterförening som flyktingar, är sannolikt en förutsättning för att inte bryta mot Europakonventionen, som har ställning som svensk grundlag. Sammanfattningsvis föreslår regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att Sverige ska ha den mest restriktiva lagstiftning vi kan ha enligt EU-rätten och Sveriges grundlag, utan att utreda eller på saklig grund motivera varför.

(...)

En stor brist i lagens konstruktion är att tolkningen av Sveriges konventionsåtaganden överlåts till enskilda rättstillämpare, eftersom regeringen inte utrett hur de bör införlivas i lagstiftningen. Det innebär att handläggare på Migrationsverket tvingas göra avvägningar som i normala fall är lagstiftarens eller Migrationsöverdomstolens ansvar. Konsekvenserna syns i godtyckliga bedömningar och rättsosäkra beslut.

(...)

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.