fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Den tillfälliga lagen

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 201218:

Riksdagen 20-12- 09:

Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen till sidans topp

Beslut: Riksdagen motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen (SfU12)

Justitiedepartementet har föreslagit att kraven på försörjningsförmåga för att få permanent uppehållstillstånd i vissa fall ska sänkas tillfälligt.

För att beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige enligt den så kallade tillfälliga lagen krävs idag att personen ska ha en anställning som varar i minst två år. Justitiedepartementets förslag till förordningsändring innebär att en tidsbegränsad anställning som är avsedd att vara under minst ett år räcker för ett permanent uppehållstillstånd.

Förändringen kan göras utan beslut i riksdagen, men riksdagen uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att inte genomföra förändringen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottsinitiativ TK till regeringen

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med utskottets förslag och reservationer, riksdagsdebatten, omröstning och beslut (Extern länk)

Se även:

Publicerade remissvar till promemorian om anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Justitiedepartementet 20-11-23:

Promemoria: Tidsbegränsade anställningars varaktighet för att bevilja permanent till sidans topp

Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

I promemorian föreslås en ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som innebär att en tidsbegränsad anställning som är avsedd att vara under minst ett år från beslutstillfället ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt 17 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget lämnas mot bakgrund av det arbetsmarknadsläge som utbrottet av covid-19 har gett upphov till.

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 november 2020.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 3 december 2020.

Ladda ned promemorian (Extern länk)

Se vilka remissinstanser som promemorian har remitterats till (Extern länk)

Se även: Svar på skriftlig fråga av Christina Höj Larsen (V): Lättnader i gymnasielagen till följd av coronapandemin (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Migrationsverket 19-07-19:

Förlängning av den tillfälliga lagen träder i kraft till sidans topp

I morgon, lördagen den 20 juli, träder förlängningen av tillfälliga lagen i kraft. En av förändringarna gäller regler för familjeåterförening. På Migrationsverkets webbplats kommer det att finnas information om vad som gäller på flera språk.

- Vi har jobbat intensivt med att förbereda för de nya regelverken, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

Det var i mitten av juni som riksdagen beslutade om en förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Genom förlängningen av den tillfälliga lagen får alternativt skyddsbehövande samma rätt till familjeåterförening som flyktingar. Det gäller även de som tidigare beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande men som inte haft möjlighet till familjeåterförening. Förutsättningen är att personen bedöms ha välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd.

Tidigare har rätten till familjeåterförening i princip endast gällt personer med flyktingstatus.

Under 2019-2021 uppskattas omkring 8000 anhöriga till alternativt skyddsbehövande komma till Sverige efter att ha fått uppehållstillstånd beviljat. Var och en behöver ansöka om uppehållstillstånd genom Migrationsverket och får en individuell prövning.

Utgångspunkten är att den person som redan befinner sig i Sverige (anknytningspersonen) behöver ha ett giltigt uppehållstillstånd för att en familjeåterförening ska komma i fråga.

Det innebär att Migrationsverket först måste pröva anknytningspersonens ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, innan familjens ansökan om uppehållstånd på grund av anknytning kan prövas.

- Familjemedlemmarnas ansökningar kan inte prövas förrän det finns ett beslut i anknytningspersonens förlängningsärende, säger Fredrik Beijer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-07-21:

Migrationsverket om hur "utsikter till permanent uppehållstillstånd" ska bedömas till sidans topp

Den 20 juli förlängs den tillfälliga lagen med en förändring som innebär att fler skyddsbehövande får möjilghet till familjeåterförening. En förutsättning är att anknytningspersonen har "välgrundade utsikter för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd". Enligt Migrationsverket kan bedömningen utgå från att den som har skyddsstatus troligen kommer att få permanent tillstånd i framtiden, dels för att de nuvarande reglerna är tillfälliga, dels för att skyddsstatusen kvarstår även när uppehållstillståndet löper ut och det är skyddsstatusen som grundar rätten till förlängning. Det som behöver prövas är om det finns skäl att anta att en skyddsstatus kommer att dras in. Det skulle kunna ske på grund av situationen i hemlandet (historiskt en ovanlig åtgärd) eller av individuella skäl. I sådana fall behöver handläggaren gå vidare och kontrollera om det ändå är troligt att personen kommer att få permanent uppehållstillstånd genom arbete eller genom att uppnå villkoren för varaktig bosättning enligt EU-regler. En första förutsättning för återförening är att personen har uppehållstillstånd, vilket innebär att beslut i ärendet inte kan fattas i perioden då ett tillstånd löpt ut och personen väntar på förlängning.

Hämta ställningstagandet SR 21/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Riksdagen 19-06-18:

Ja till att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd till sidans topp

Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen att den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd ska fortsätta gälla till och med den 19 juli 2021. Den lag som tillfälligt begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade tillfälliga lagen, trädde i kraft sommaren 2016. Genom lagen anpassades de svenska reglerna tillfälligt till den miniminivå som gäller enligt EU och internationella konventioner, och de mer generösa reglerna om uppehållstillstånd i utlänningslagen slutade att gälla.

Förutom att den tillfälliga lagens giltighetstid förlängs till och med den 19 juli 2021 ska även alternativt skyddsbehövande, på samma sätt som flyktingar, ha rätt att återförenas med sina familjer i Sverige. Om en person som vill ta sin familj till Sverige är en alternativt skyddsbehövande person som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen ska vissa anhöriga få uppehållstillstånd, om personen i Sverige bedöms ha välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd. Makar och sambor ska i regel inte få ta sin partner till Sverige om någon av parterna är under 21 år.

Det införs också en bestämmelse i lagen om permanent uppehållstillstånd som ska gälla under vissa förutsättningar för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa.

Ändringarna i den tillfälliga lagen och de följdändringar som måste göras i utlänningslagen börjar gälla den 20 juli 2019.

Socialförsäkringsutskottets betänkande, SfU26 (Extern länk)

Riksdagsdebatten, webb-TV och utskrift (Extern länk)

Samlingssida inklusive omröstningar och beslut (Extern länk)

Migrationsverket 19-06-18: Tillfälliga lagen förlängs efter beslut i riksdagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-06-18:

Kommentar till förlängningen av den tillfälliga lagen till sidans topp

Idag har riksdagen röstat igenom förlängningen av den tillfälliga migrationslagen som trädde ikraft år 2016. Förlängningen innebär bland annat att personer som beviljas skydd i Sverige fortsatt får tillfälliga uppehållstillstånd och att rätten att återförenas med sin familj fortsatt är förenat med begränsningar. Lagen kommer nu att gälla i två år till.

Vi beklagar att lagen röstats igenom eftersom vi anser den försämrar rättssäkerheten i den svenska asylprocessen samt att lagen balanserar på det konventionsenliga. Lagen saknar konsekvensanalyser som stöd för behovet av föreslagna åtgärder och gör det mycket svårt att förutse hur situationen på migrationsrättens område kommer att utvecklas.

Debatten kring förlängningen av den tillfälliga lagen har följts av en rad påståenden från politiker om hur migrationspolitiken ska se ut och vilka politiska beslut som bör fattas. Bland annat har vi kunnat se att ännu strängare lagstiftning efterfrågas.

Vi vill med anledning av detta understryka att tiden för radikala förslag och inskränkningar på migrationsrättens område är borta. Den tillfälliga lag som nu förlängts är strukturerad på sådant sätt att den ligger på "EU:s miniminivå". Det innebär att det nationella utrymme Sverige har för att göra ytterligare inskränkningar är synnerligen begränsat.

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-06-18:

Informationsmaterial om förlängningen av den tillfälliga lagen till sidans topp

Riksdagen har beslutet att förlänga lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd (den tillfälliga lagen) till och med den 19 juli 2021. Asylrättscentrum har tagit fram ett informationsmaterial om vilka lagändringar som görs i och med förlängningen. Ändringarna innebär främst en utökad möjlighet till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd och som ansökte om uppehållstillstånd i Sverige efter den 24 november 2015. Ändringarna börjar gälla den 20 juli 2019.

+ Ändringarna i lagen gäller från och med den 20 juli 2019. Den nya lagen kommer att gälla till och med den 19 juli 2021.

+ Du som ansökte om uppehållstillstånd efter den 24 november 2015, har blivit bedömd som alternativt skyddsbehövande och fått ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige har inte tidigare haft rätt till familjeåterförening. Med de nya ändringarna har du nu möjlighet att få återförenas med din kärnfamilj (make, maka, registrerad sambo, minderåriga barn och föräldrar till minderåriga barn).

+ Om familjemedlemmarnas ansökan om uppehållstillstånd lämnas in före den 19 oktober 2019 behöver inte du som är i Sverige (anknytningspersonen) uppfylla försörjningskraven (krav på bostad och inkomst).

+ Alternativt skyddsbehövande som har fått permanent uppehållstillstånd påverkas inte av ändringarna. Alternativt skyddsbehövande som fått tillfälligt uppehållstillstånd och ansökte före den 24 november 2015 påverkas inte heller av ändringarna i lagen. Flyktingar som har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd påverkas inte heller av ändringarna. De här personerna har samma möjlighet att återförenas med sin familj som tidigare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

Riksdagen 19-05-09:

Proposition: Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar för uppehållstillstånd till sidans topp

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, Proposition 2018/19:128

I propositionen föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021. Som en följd av förslaget om en fortsatt giltighet av lagen och mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt bl.a. FN:s konvention om begränsning av statslöshet föreslås också att det införs en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födelsen är statslösa. Vidare föreslås att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ändras så att både alternativt skyddsbehövande och flyktingar har rätt till familjeåterförening. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019.

Som en följd av förslaget om en fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige föreslås även att lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå ska träda i kraft den 20 juli 2021 och upphöra att gälla den 20 januari 2025.

Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Propositionen i text (Extern länk)

Hämta i pdf-format (Extern länk)

Läs yttranden från alla remissinstanser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-24:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Fredrik Malm m.fl. (L) till sidans topp

/Utdrag:/

Liberalerna står bakom både förlängningen av den tillfälliga lagen och förändrad familjeåterförening. Vi anser att möjligheterna till familjeåterförening ska gälla lika för gruppen flyktingar och alternativt skyddsbehövande, som ofta är från krigets Syrien. En förlängning av den tillfälliga lagen, även med förändrad familjeåterförening, kommer att leda till att färre människor kommer till Sverige än vad som skulle ha varit fallet om vi skulle återgå till de gamla reglerna i sommar.

Vi är dock fortsatt kritiska till det lapptäcke av regler som gäller t.ex. för olika uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Liberalerna har röstat emot rättsosäkra och krångliga regler som den rödgröna regeringen infört under senare år och som också kritiserats kraftigt av tunga remissinstanser. Reglerna är rättsosäkra och orättvisa. En särskild grupp som saknat skyddsskäl och fått avslag - ofta i flera instanser - har valts ut framför andra och fått en ny möjlighet till uppehållstillstånd.

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-24:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Hans Eklind m.fl. (KD) till sidans topp

/Utdrag:/

Under flera år har vi kristdemokrater efterlyst en parlamentarisk kommitté om migrationspolitiken som ger oss möjlighet att med en bred överenskommelse skapa en migrationspolitik som håller över tid. Det är avgjort viktigt att Sverige får en förutsebar och rättssäker migrationsrättslagstiftning. Regeringen har aviserat att en sådan kommitté ska tillsättas; det är dock djupt beklagligt att det fortfarande inte tagits något initiativ. Kristdemokraterna vill att den parlamentariska kommittén tillsätts omedelbart.

Kristdemokraterna anser att uppdraget för denna kommitté ska vara att ta ett helhetsgrepp på migrationspolitiken, inte endast delar av densamma, vilket signalerats av företrädare för regeringen, för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart regelverk. Kristdemokraternas ingångsvärden kommer då att vara att barnkonventionen ska beaktas, tillfälliga uppehållstillstånd vara huvudregel med rätt till familjeåterförening och att möjligheten att införa en humanitär skyddsgrund, liknande den som fanns i lagen om särskilt och synnerligen ömmande omständigheter, utreds för att ge skydd åt de allra mest utsatta.

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-24:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Paula Bieler m.fl. (SD) till sidans topp

/Utdrag:/

Vi önskar givetvis att regeringen hade nyttjat de två gångna åren till att bereda en mer permanent ändring i lagstiftningen i syfte att uppnå de mål den tillfälliga lagen syftade till. I brist på en sådan beredning konstaterar vi att lagens ursprungliga form är bättre än något tillgängligt alternativ. Det är därför vår mening att den tillfälliga lagen som sådan bör förlängas, men att denna förlängning inte ska innefatta några av de ändringar som tillkommit efter lagens första antagande. Lagen ska i stället återställas till den lydelse som den hade från början.

Eftersom regeringen snarare aviserat ytterligare påskyndade och begränsade utredningar är det vår mening att riksdagen bör ge regeringen till känna en önskan om en bred, grundlig utredning avseende migrationspolitiken i sin helhet.

(...)

För att denna ska hinna beredas ordentligt är det vår övertygelse att även den tillfälliga lag som nu antas kommer att behöva förlängas. Vår åsikt är att svensk asylpolitik bör hållas så stram som möjligt fram till dess att ett väl utrett och sammanhängande förslag kan antas. Som nämnt ovan påtalade Sverigedemokraterna redan vid den tillfälliga lagens första antagande att den inte lade sig på en miniminivå. För att garantera en asyllagstiftning på miniminivå vill vi därför se att den tillfälliga lagen snarast ersätts med en ny tillfällig lag. Denna lag bör i korthet konstatera att asyl endast beviljas den som med konkret hänvisning till internationella och bindande avtal kan påvisa Sveriges skyldighet att bevilja asyl. På så sätt säkerställs att inga utvidgningar av asylrätten som införts utan faktiska behov kommer att fortsätta gälla. Även detta bör ges regeringen till känna.

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-24:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) till sidans topp

/Utdrag:/

Moderaterna har en rad allvarliga invändningar i sak mot nu aktuella lagförslag. I den situation vi nu befinner oss i, till följd av regeringens underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder för att få på plats en permanent lagstiftning, ger vi dock vårt stöd till en förlängning av den tillfälliga lagen med två år. Vi anser däremot att det är fel att utöka rätten till familjeåterförening. Vidare är vi emot de delar i den tillfälliga lagen som har sin grund i de s.k. gymnasielagarna. Vi är starkt kritiska till de allvarliga bristerna i konsekvensanalysen av lagförslagen. Därutöver är vår uppfattning att en bred parlamentarisk utredning om migrationspolitiken måste påbörjas omgående. I den parlamentariska utredningen bör centrala frågor som återvändande, medborgarskap, familjeåterförening och kvalificering till välfärden ingå.

(...)

Ett fungerande återvändande är helt avgörande för den svenska migrationspolitikens långsiktiga trovärdighet. Tiotusentals personer vistas i dag illegalt i Sverige. Polisen har svårt att verkställa utvisningsbeslut, och många som ska lämna landet försvinner i stället in i ett växande skuggsamhälle. Här behövs verkningsfulla åtgärder. Därtill behövs en ny medborgarskapslagstiftning, som motsvarar det som gäller i jämförbara länder. Det handlar om förlängda tider för att kunna bli svensk medborgare, krav på kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället samt möjligheten att återkalla medborgarskap vid terroristbrottslighet. I nu aktuella lagförslag föreslås utökad rätt till familjeåterförening utan försörjningskrav. Det är, som har redovisats här ovan, fel väg att gå. De som kommer till Sverige bör i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala förmåner, i takt med att de jobbar, betalar skatt och blir svenska medborgare. Kopplingen mellan migration, integration och de svenska välfärdssystemen måste alltså bli starkare.

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-05-23:

Följdmotion om förlängning av den tillfälliga lagen av Christina Höj Larsen m.fl. (V) till sidans topp

/Utdrag:/

Avslå propositionen

Enligt propositionens förslag ska lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen), som innebär att den svenska asyllagstiftningen är så restriktiv som EU-lagstiftningen tillåter, alltså förlängas i ytterligare två år utöver de redan beslutade tre åren. Lagen togs fram utan att föregås av normal beredning eller någon utredning. Den har inte utvärderats eller utretts under de tre år den varit i kraft. Inga belägg för att den skulle fylla sitt syfte - att få färre människor att söka asyl i Sverige - har presenterats. Den förändring som nu görs, att ge alternativt skyddsbehövande samma rätt till familjeåterförening som flyktingar, är sannolikt en förutsättning för att inte bryta mot Europakonventionen, som har ställning som svensk grundlag. Sammanfattningsvis föreslår regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att Sverige ska ha den mest restriktiva lagstiftning vi kan ha enligt EU-rätten och Sveriges grundlag, utan att utreda eller på saklig grund motivera varför.

(...)

En stor brist i lagens konstruktion är att tolkningen av Sveriges konventionsåtaganden överlåts till enskilda rättstillämpare, eftersom regeringen inte utrett hur de bör införlivas i lagstiftningen. Det innebär att handläggare på Migrationsverket tvingas göra avvägningar som i normala fall är lagstiftarens eller Migrationsöverdomstolens ansvar. Konsekvenserna syns i godtyckliga bedömningar och rättsosäkra beslut.

(...)

Läs motionen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Justitiedepartementet 19-04-11:

Lagrådsremiss: Regeringen föreslår att den tillfälliga lagen förlängs i två år till sidans topp

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021.

- Även om antalet asylsökande har minskat är belastningen på mottagningssystemet fortfarande hög och läget i många kommuner ansträngt. Vi tar fortsatt ansvar för en hållbar migrationspolitik och föreslår därför att den tillfälliga lagen förlängs i två år, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I lagrådsremissen föreslås även att den tillfälliga lagen ska ändras så att både alternativt skyddsbehövande och flyktingar får rätt till familjeåterförening.

Regeringen föreslår också att det i den tillfälliga lagen ska införas en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa. Detta ligger i linje med Sveriges åtaganden enligt bland annat FN:s konvention om begränsning av statslöshet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019.

Förslagen i lagrådsremissen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs mer och hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

FARR 19-03- 23:

FARR: Förläng inte den tillfälliga lagen! till sidans topp

FARR har lämnat ett omfattande yttrande till regeringen angående förslaget om att förlänga den tillfälliga lagen som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige. Yttrandet är skarpt kritiskt till förlängningen. Lättnaden att alternativt skyddsbehövande ska kunna beviljas familjeåterförening välkomnas, men det återstår flera inskränkningar som fortfarande förhindrar familjeåterförening i strid med Sveriges internationella åtaganden och får allvarliga humanitära och rent livsfarliga konsekvenser.

I yttrandet beskrivs område för område konsekvenserna av att uppehållstillstånden är tidsbegränsade, att ömmande omständigheter inte beaktas, turerna kring de ensamkommande barnen som lett till att tusentals nu lever som papperslösa, och följderna av påtvingad familjesplittring. Nästa avsnitt går in på förslagen och FARR:s krav. Det innehåller genomgångar av Sveriges internationella åtaganden på olika områden och vilka åtgärder som skulle behöva vidtas för att upprätthålla ett anständigt asylmottagande om den tillfällga lagen förlängs. Genomgående är dock konstaterandet att lagen inte bör förlängas.

Bland kraven märks att om lagen förlängs ska permanenta tillstånd ändå kunna ges vid förlängning av uppehållstillstånd, att försörjningskraven justeras genom förordning för att hamna på rimliga nivåer och undvika diskriminering, att ansökan om familjeåterförening ska kunna slutföras elektroniskt, att barn ges permanent uppehållstillstånd om asylproceduren inte avslutas inom ett år och att brist på ordnat mottagande förs in i Utlänningslagens kapitel 5 som skäl för uppehållstillstånd.

Läs yttrandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Kyrkan 19-03-15:

Svenska kyrkans yttrande om förlängning av den tillfälliga lagen till sidans topp

Svenska kyrkan håller inte med om att den så kallade tillfälliga lagen ska förlängas, och menar att lagen hittills har inneburit många och svåra konsekvenser för dem som berörs av den, sedan den infördes sommaren 2016.

Svenska kyrkan anser att förslaget innehåller vissa förbättringar, bland annat att fler personer ska kunna återförenas med sina familjer. Men många brister kvarstår. Särskilt kritisk är Svenska kyrkan mot att regeringen vill förlänga följande delar av lagen:

+ att uppehållstillstånd i regel ska vara tidsbegränsade

+ att korta uppehållstillstånd och hårda försörjningskrav försvårar familjeåterförening

+ att möjligheterna att få uppehållstillstånd av ömmande skäl är mycket begränsade.

Vidare lyfter Svenska kyrkan att en grundlig analys av vilka konsekvenser en förlängning av lagen kommer att ha ur barn-, jämställdhets- och hbtq-perspektiv inte har gjorts.

Läs mer och hämta yttrandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 19-03-15:

Rädda Barnens yttrande över förlängningen av den tillfälliga lagen till sidans topp

Med anledning av regeringens beslut att förlänga lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige har Rädda Barnen beretts tillfälle att yttra sig över utkastet till lagrådsremiss. Rädda Barnen är starkt kritisk till förslaget att förlänga den tillfälliga lagen som strider mot FN:s barnkonvention och har negativa konsekvenser för integrationen.

Rädda Barnen ser med stor oro på utvecklingen av Sveriges och EU:s asylpolitik som i sin strävan att avskräcka människor från att fly till Europa och förmå fler att återvända till sina hemländer, riskerar att leda till allvarliga kränkningar av barns rättigheter.

Rädda Barnens synpunkter på förslaget i korthet:

- Lagen är komplicerad, bristfällig och ger utrymme för godtyckliga tolkningar.

- Den gör tillfälliga, istället för permanenta, uppehållstillstånd till regel vilket bland annat hämmar integrationen.

- Begränsningen av möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter slår extra hårt mot barn.

- Den barnkonsekvensanalys som görs i lagförslaget är allt för bristfällig med tanke på den stora negativa inverkan lagstiftningen har på barn.

- Trots den välkomna utvidgade rätten till familjeåterförening kvarstår flera praktiska hinder.

"Om Sverige menar allvar med att göra Barnkonventionen till lag 2020 kan vi inte ha en asyllagstiftning som så uppenbart strider mot barns rättigheter", kommenterar Ola Mattsson, Chef Sverigeprogrammet, Rädda Barnen.

Hämta yttrandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kammarrätten i Stockholm 19-03- 18:

Remissvar om förlängning av den tillfälliga lagen till sidans topp

Allmänna synpunkterNär förslaget till lagen(2016:752)om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) remitterades under våren 2016 lyfte kammarrätten i sitt remissvar fram de problem som kunde förväntas uppkomma med en tillfällig lag som upphäver vissa bestämmelser i utlänningslagen. Kammarrätten framhöll bl.a. de olyckliga övergångseffekter som kunde förväntas med en lag som tillfälligt upphävde vissa bestämmelser i utlänningslagen och svårigheten att skapa vägledande praxis beträffande lagen. Dessa synpunkter gör sig gällande även nu när den tillfälliga lagen föreslås förlängasiytterligare två år.

Kammarrätten fördei sitt remissvar vidare fram behovet av en ambitiös teknisk översyn av utlänningslagen. Denna synpunkt är inte mindre angelägen nu när en parlamentarisk kommitté ska tillsättas med uppdraget att arbeta fram förslag på framtidens migrationspolitik.

Vidare bör framhållas att de begränsningar som den tillfälliga lagen medförde, framför allt när det gäller möjligheterna till familjeåterförening, kunde godtas då just för att de skulle gälla under en begränsad tid - tre år. Med detta förslag kommer begränsningarna istället att gälla i minst fem år, vilket innebär att det nu gällande generella kravet på försörjning kommer att begränsa rätten till familjeåterförening på ett sätt som i vart fall för vissa grupper - t.ex. barn, funktionshindrade och pensionärer, kan bli oproportionerligt eller till och med diskriminerande (jfr. CRPD:s yttrande N0. 39/2017 den 31 augusti 2018).

Hämta hela remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-03-18:

Svåröverskådligt och komplext när tillfälliga lagen förlängs, enligt remissvar till sidans topp

Förlängningen av den tillfälliga lagen kommer att innebära betydande svårigheter för sökande att få en överblick över regelverket och leda till än mer komplexa avvägningar när Migrationsverket ska pröva ärenden.

Det framgår av Migrationsverkets remissvar på regeringens förslag om förlängning av den tillfälliga lagen, som under måndagen lämnades in till Justitiedepartementet.

- Vi vill redan nu vara tydliga med att lagen får konsekvenser som vi aldrig sett tidigare, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör vid Migrationsverket.

Ett exempel är den föreslagna lättnaden i begränsningarna för alternativt skyddsbehövande att återförenas med sina familjemedlemmar. Förslaget innebär att det kommer att genomföras betydligt fler prövningar av referenspersonens utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd.

Bedömningen ska enligt förslaget göras utifrån huruvida det finns "välgrundade utsikter", det vill säga hur troligt det är att skyddsbehovet kvarstår när nuvarande tillstånd löper ut. Därtill ska även möjligheten att få permanent uppehållstillstånd vid försörjning eller som varaktigt bosatt också prövas. Det rör sig alltså om tre olika prövningar i samma ärende.

Många av de som flydde krigets Syrien och fick asyl i Sverige åren 2014-2015 fick status som just alternativt skyddsbehövande. I år kommer Migrationsverket pröva över 30 000 förlängningsansökningar.

- Det kommer betyda att de sökande drabbas av långa handläggningstider, på grund av alla de avvägningar som måste göras. Det vore bra om lagen förtydligar vilka omständigheter som ska vägas in, säger Mikael Ribbenvik.

Humanitära skäl

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 19-03-18:

Regeringens förslag att förlänga tillfällig lag för asylsökande är omotiverat till sidans topp

Den tillfälliga lag för asylsökande som togs fram efter hösten 2015 går ut i sommar. Regeringen vill nu förlänga lagen utan att ha genomfört någon utvärdering eller analys av dess konsekvenser, skriver Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist på UNICEF Sverige.

Barn är en av de grupper som drabbats allra hårdast av lagen och vi ser inte att det är motiverat att förlänga den. Det finns starka anledningar att ifrågasätta beslutet utifrån barnkonventionen och dess bestämmelser.

Barn drabbas oproportionerligt hårt

Idag skickar vi in vårt remissvar till regeringens förslag på förlängning av den tillfälliga utlänningslagen. Vi tar avstånd från förslaget att förlänga lagen. Det saknas en ordentlig utvärdering och analys av lagens effekter, och den översyn som skulle genomföras vad gäller lagens inverkan på barns rättigheter har inte genomförts.

Barn har visat sig drabbats oproportionerligt hårt av den tillfälliga lagen. Vi anser att det inte finns skäl för att fortsätta göra inskränkningar på barns rättigheter, särskilt då situationen ser annorlunda ut i Sverige idag vad gäller antalet asylsökande som kommer hit.

Vad säger lagförslaget?

Lagen ska förlängas i ytterligare två år, och tillfälliga uppehållstillstånd är fortsatt huvudregel. Vi beklagar att tillfälliga uppehållstillstånd fortsatt beviljas som utgångspunkt. Det avrådde vi från redan i vårt tidigare remissvar till lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

FN:s barnrättskommitté har uttryckligen påtalat att stater ska sträva efter hållbara och långsiktiga lösningar för barn som är på flykt och söker en fristad. Att ha asylskäl men ändå inte ges en permanent fristad som barn är inte förenligt med den rekommendationen.

Några få positiva ändringar, men det räcker inte

(...)

Läs mer och hämta remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 19-03-18:

Remissvar från Röda Korset avseende förlängningen av den tillfälliga lagen till sidans topp

Svenska Röda Korset välkomnar att fler får möjlighet att återförenas med sina familjer, men menar att det fortfarande finns stora hinder för familjeåterförening och att försörjningskraven därför bör ses över. Det framgår av Svenska Röda Korsets remissvar till förslaget om att förlänga den tillfälliga utlänningslagen.

Röda Korset lyfte redan inför införandet av den tillfälliga utlänningslagen 2016 risken för allvarliga humanitära konsekvenser, exempelvis genom att familjer splittras och ökad psykisk ohälsa. I oktober 2018 släpptes sedan rapporten "Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen" där Svenska Röda Korset kunde peka på en rad allvarliga konsekvenser. Precis som befarat kunde organisationen då bland annat konstatera att den tillfälliga lagen inneburit att föräldrar och barn i många fall levt splittrade under flera år och att den psykiska ohälsan bland utsatta grupper hade ökat.

Av Svenska Röda Korsets yttrande över utkastet till lagrådsremiss "Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige" framgår att organisations inställning fortsatt är att den tillfälliga lagen inte bör förlängas mot bakgrund av de svåra humanitära konsekvenser som lagen givit upphov till. Svenska Röda Korset välkomnar dock att möjlighet till familjeåterförening återinförs för personer som beviljats status som alternativt skyddsbehövande. Samtidigt anser Svenska Röda Korset fortsatt att försörjningskraven gällande familjeåterförening måste tillämpas mer flexibelt och läggas på en mer rimlig nivå för att svenska myndigheter inte ska riskera att bryta mot Sveriges internationella förpliktelser.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Svenska Röda Korsets inställning är att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (nedan tillfälliga lagen) inte bör förlängas mot bakgrund av de svåra humanitära konsekvenser som lagen givit upphov till.

(...)

Läs mer och hämta remissvaret samt Röda Korsets rapport om humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 19-03-13:

Remissvar: Förläng inte tillfälliga lagen! till sidans topp

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! motsätter sig den föreslagna förlängningen av den tillfälliga begränsningslagen (2016:752). Förutom reell rätt till familjeåterförening bör asylskälen "övrigt skyddsbehövande" och "synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter" återinföras liksom större möjlighet till permanenta uppehållstillstånd.

Den tillfälliga lagen aviserades i ett krisläge när det var nödvändigt att minska flyktingströmmarna till Sverige. Detta uppnåddes med omedelbar verkan i januari 2016 när gränsen mellan Danmark och Sverige stängdes, samtidigt som EU:s gränser stängdes. Inflödet av asylsökande sjönk till ett antal som var lägre än på många år och har sedan dess legat kvar på den nivån.

Trots detta ansåg regeringen det nödvändigt att införa den tillfälliga lagen sommaren 2016, av oklar anledning retroaktivt från 25 november 2015. Lagen drabbade på så sätt dem som vi redan tagit emot inom våra gränser, under helt andra förutsättningar. De två gymnasielagarna 2017 och 2018 skulle vara plåster på såren då de gav möjlighet för fler ensamkommande att få tillfälligt uppehållstillstånd.

Alla tre lagarna fick stark kritik från alla remissinstanser, inklusive Lagrådet och Migrationsverket, på grund av att de är oklart formulerade och att konsekvenserna inte är analyserade [1, 2]. Oklarheterna öppnar för stora variationer i hur myndigheter och domstolar tolkar lagen, vilket medför rättsosäkerhet [3, 4, 5]. Det står nu klart att de negativa följdverkningar av den tillfälliga lagen som remissinstanserna förutsåg till stor del har inträffat [6, 7, 8]. Effekten av den första gymnasielagen var nära noll. Effekten av den nya lagen tycks vara att omkring 50 % av de ensamkommande ungdomar, som annars skulle utvisats, får tillfälligt uppehållstillstånd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Rådgivningsbyrån 19-03-15:

Rådgivningsbyråns remissvar om förlängning av den tillfälliga lagen till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har lämnat ett remissvar över utkastet till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Vi välkomnar förslaget om en parlamentarisk utredning och ambitionen att ta fram en långsiktigt hållbar lagstiftning inom migrationsområdet.

Vi välkomnar att lagstiftaren ger alternativt skyddsbehövande samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.

Vi beklagar att den föreslagna förlängningen av den tillfälliga lagen framförallt slår mot några av samhällets mest utsatta grupper. Vi ser att bestämmelserna är fortsatt diskriminerande och innebär hårdare regler för bland annat barn, personer i samkönade- eller på annat sätt normbrytande relationer, personer med funktionsnedsättning, kvotflyktingar och pensionärer.

Vi är särskilt kritiska till att försörjningskravet inte beaktar om personens oförmåga att efterleva kravet är till följd av omständigheter som ligger utanför dennes kontroll, exempelvis med anledning av en funktionsnedsättning.

Vi ser med allvar på att särskilda skäl som grund för uppehållstillstånd inte ska tillämpas under ytterligare två år framöver. Detta är särskilt oroande med anledning av att FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) blir svensk lag den 1 januari 2020. Vi noterar att lagförslaget saknar en konsekvensanalys för hur lagen är förenlig med konventionen.

Vi är generellt oroade över att lagstiftaren inte tar ansvar för att säkerställa att Sveriges internationella åtaganden efterlevs med en väl underbyggd lag. Genom lagens konstruktion överlåts istället tolkningen av våra konventionsåtaganden till enskilda rättstillämpare.

Hämta remissvaret från Rådgivningsbyrån (Extern länk)

Fler remissvar på regeringens hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190219:

Justitiedepartementet 19-02-14:

Utkast till lagrådsremiss: Förlängning av den tillfälliga lagen till sidans topp

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss)

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021 med ändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar.

Som en följd av förslaget om en fortsatt giltighet av lagen och mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt bl.a. FN:s konvention om begränsning av statslöshet föreslås också att det införs en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födelsen är statslösa. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019.

Som en följd av förslaget om en fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige föreslås vidare att lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå ska träda i kraft den 20 juli 2021 och upphöra att gälla den 20 januari 2025.

Förslagen i utkastet till lagrådsremiss bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Hämta förslaget till lagrådsremiss (Extern länk)

Se listan över remissinstanser och hur svar ska sändas in (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 19-02-12:

En kommentar om familjeåterförening till sidans topp

Den senaste tiden har många missuppfattningar florerat i sociala medier när det gäller familjeåterförening. Vi vill därför förtydliga hur reglerna för familjeåterförening ser ut och vad de förändringar som regeringen föreslagit innebär.

Vilka lagar reglerar familjeåterförening?

I Sverige regleras familjeåterförening genom Utlänningslagen. Sedan år 2016 begränsas rätten till familjeåterförening genom Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen). Den sistnämnda skulle egentligen endast gälla till sommaren år 2019, men just nu finns förslag på att lagen ska förlängas i två år men med vissa förändringar.

Utöver dessa lagar är Sverige bunden av Europakonventionen om de mänskliga rättigheternas artikel 8 som säkerställer rätten till privat- och familjeliv, samt EU:s familjeåterföreningsdirektiv. Dessa rättsakter uttolkas av Europadomstolen respektive EU-domstolen vars domar Sverige har att följa.

Vem får lov att återförenas med sin familj?

Med begränsningslagen i sin nuvarande utformning är det endast personer som beviljats flyktingstatus som har rätt till familjeåterförening. Personer som bedöms som alternativt skyddsbehövande har än så länge ingen rätt att återförenas med sin familj.

Alternativt skyddsbehövande är bland annat de som flytt från krig. De flesta syrier som kommit till Sverige har bedömts som alternativt skyddsbehövande och inte flyktingar.

Vid förlängningen av begränsningslagen föreslås att alternativt skyddsbehövande ska ha rätt till familjeåterförening i samma utsträckning som flyktingar. Detta är för närvarande den enda utökning av rätten till familjeåterförening som är föreslagen.

Vem får komma hit genom familjeåterförening?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.