fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Regler för utländska studenter och forskare

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 200324:

Justitiedepartementet 20-03-11:

Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar mm till sidans topp

I promemorian föreslås att det i utlänningsförordningen ska införas särskilda regler om uppehållstillstånd för utlänningar som deltar i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar i Sverige. Syftet med förslagen är att komplettera regelverket om uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning och att förtydliga vad som gäller i fråga om uppehållstillstånd för utlänningar som avser att delta i dessa högskoleliknande utbildningar.

Förslagen i promemorian innebär i huvudsak följande:

Utlänningar som på heltid ska delta i en uppdragsutbildning vid universitet eller högskola eller en specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare som förutsätter ett särskilt förordnande ska beviljas uppehållstillstånd om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Uppehållstillstånd ska beviljas för minst ett år eller den kortare tid som utbildningen ska pågå. Tillståndstiden ska kunna förlängas.

Medföljande familjemedlemmar till utlänningar som deltar i en uppdragsutbildning eller en specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare ska få beviljas uppehållstillstånd.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Läs mer (Extern länk)

Se remissinstanserna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Asylnytt 20-01-07

Uppdaterade rättsliga ställningstaganden pga nya regler för forskare mfl till sidans topp

Migrationsverket har publicerat tre uppdateringar av rättsliga ställningstaganden som berör förlängning och permanentning av uppehållstillstånd på grund av arbete, anknytning och studier. Uppdateringarna har gjorts för att även de som får uppehållstillstånd på grund av de nya EU-reglerna för forskare och högre studier ska omfattas. Dessa får numera uppehållstillstånd enligt ett nytt kapitel i Utlänningslagen, kapitel 5b. I det nya kapitlet ingår även regler för au pair-tjänster. De ställningstaganden som uppdaterats är det som berör förlängning av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när det finns ett gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning (SR 36/2019), det som gäller permanentning av uppehållstillstånd för familjemedlemmar till olika typer av arbetstagare och näringsidkare (SR 37/2019) samt det som gäller ansökningar om förlängning efter att ett tidigare tillstånd upphört att gälla (SR 38/2019). Ställningstagandena har inte ändrats i andra avseenden.

Hämta SR 36/2019 (Extern länk)

Hämta SR 37/2019 (Extern länk)

Hämta SR 38/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Riksdagen 19-11-27:

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning till sidans topp

Regeringen har föreslagit att det ska införas nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning samt om uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta näringsverksamhet i Sverige efter slutförd forskning eller slutförda studier. Regeringen föreslår även nya regler om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, volontärarbete inom ramen för Europeisk volontärtjänst och au pair-arbete.

Förslagen genomför EU:s student- och forskardirektiv. Syftet med förslagen är att attrahera fler forskare och studenter från länder utanför EU, att underlätta för dem som har utbildats här att stanna kvar och söka arbete och på det sättet gynna kunskap och innovation.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Samlingssida med regeringens förslag, motioner, utskottsbetänkande (Sfu 10), debatt och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Utbildningsdepartementet 19-07-06:

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning till sidans topp

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag på nya regler om uppehållstillstånd för forskare och studerande inom högre utbildning. Förslagen ska genomföra EU:s student- och forskardirektiv och ett viktigt syfte är att stärka Sveriges attraktionskraft för högutbildade tredjelandsmedborgare som kan bidra med sin kompetens och kunskap.

- Bristen på kompetensförsörjning är ett av de största tillväxthindren i svenska företag i dag och internationella studenter och forskare är viktiga kunskapsbärare som bidrar till ett starkt samhälle. Därför är det viktigt att det finns goda förutsättningar för att attrahera dessa personer till Sverige. Samtidigt måste regelverket minimera risken för missbruk av systemet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen föreslår därför att det ska införas särskilda uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre utbildning, praktik med anknytning till högre utbildning, visst volontärarbete och au pair-arbete. De nya reglerna innebär bland annat att forskare som har avslutat sin forskning och studenter som har avslutat sina högskolestudier i Sverige ska få möjlighet att under ett år ha rätt att stanna kvar här för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att bedriva näringsverksamhet. Högskolestudenter har enligt de nuvarande reglerna en sådan möjlighet under sex månader, medan forskare helt saknar den möjligheten i dag. Prövningen av försörjningskravet nyanseras och möjligheterna ökar för studenter och forskare att beviljas längre uppehållstillstånd än ett år i taget.

Förslagen syftar till att locka fler studenter, forskare och andra högkvalificerade personer till Sverige och underlätta för dem som har utbildats i landet att stanna kvar och arbeta här. Direktivet ger även den som har ett svenskt uppehållstillstånd för forskning eller studier rätt att vistas i en annan EU- stat för att bedriva en del av sin forskning eller sina studier där.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.