fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Samhällets vård av barn och unga

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 211006:

Socialdepartementet 21-10-05:

Utredning ska se över kvaliteten på samhällets vård av barn och unga till sidans topp

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras utanför det egna hemmet i familjehem, jourhem, stödboenden eller hem för vård eller boende (HVB), inklusive SiS särskilda ungdomshem.

Regeringen utser Carina Ohlsson till särskild utredare.

- Det vilar ett stort ansvar på samhället när barn och unga placeras i vård utanför det egna hemmet. Vården måste vara trygg, säker och av god kvalitet. Trots det vet vi att det förekommer allvarliga brister. Därför tillsätter vi nu en bred utredning för att förbättra kvaliteten vid placeringar, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med utredningen är att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård.

Den särskilda utredaren ska bland annat lämna förslag för att stärka hela vårdkedjan när ett barn eller en ung person placeras utanför det egna hemmet, inklusive hur stödet kan förbättras även efter att själva placeringen upphört.

Utredaren ska även se över kvaliteten i HVB, stödboende och SiS särskilda ungdomshem och bl.a. analysera behovet av HVB med differentierat behandlingsinnehåll, t.ex. med avseende på ungdomar med kriminellt beteende, funktionsnedsättning eller allvarlig psykiatrisk problematik. När det gäller ungdomar som har hamnat i kriminellt beteende ställer risken för återfall i kriminalitet, avvikningar samt hot- och våldssituationer särskilda krav på insatserna.

I uppdraget ingår också att analysera familjehemmens förutsättningar och lämna förslag till hur tillgången till fler lämpliga familjehem kan öka.

Utredaren ska i uppdragets alla delar beakta barns och ungas erfarenheter och barnkonventionen ska vara en utgångspunkt för utredarens arbete.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.