fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Införande av lista över "säkra länder"

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210603:

Migrationsverket 21-05-25:

Migrationsverket börjar tillämpa en lista över säkra ursprungsländer till sidans topp

Den 1 maj 2021 genomfördes en regeländring som gav Migrationsverket rätt att upprätta och tillämpa en lista över de länder som anses vara säkra ursprungsländer för asylsökande. Nu är listan fastställd och gäller med omedelbar verkan.

Migrationsverket har sedan årsskiftet förberett sig för införandet av EU:s regler om säkra ursprungsländer och kommit till slutsatsen att följande länder ska betraktas som säkra ursprungsländer:

+ Albanien

+ Bosnien och Hercegovina

+ Chile

+ Georgien

+ Kosovo

+ Mongoliet

+ Nordmakedonien

+ Serbien

Om en asylsökande kommer från något av dessa länder kan Migrationsverket fatta beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart. Listan gäller med omedelbar verkan (från den 25 maj 2021) och omfattar även asylansökningar som inkommit till Migrationsverket under de senaste tre månaderna.

- Vi kommer nu att se över de ansökningar som redan registrerats för att se om några av dessa kan komma att prövas enligt det nya regelverket. Där är en förutsättning att berörda sökande får information om denna ordning säger Carl Bexelius, rättschef och fortsätter:

- Det är dock viktigt att komma ihåg att införandet av en lista över säkra ursprungsländer inte innebär att samtliga asylsökande från dessa kommer att avvisas. Alla ärenden kommer även fortsättningsvis få en individuell prövning av sina asylskäl.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Migrationsverket 21-05-25: Avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet inklusive säkra ursprungsländer - RS/071/2021 (Extern länk)

Se även: Migrationsverket 21-09-17 - 21-10-01: Landinformation: (Extern länk)

Albanien - Underlag till bedömning av ursprungsländer(version 1.0)

Bosnien-Hercegovina - Underlag till bedömning av ursprungsländer(version 1.0) (Extern länk)

Chile - Underlag till bedömning av ursprungsländer(version 1.0) (Extern länk)

Kosovo - underlag till bedömning av ursprungsländer (version 1.0) (Extern länk)

Mongoliet - Underlag till bedömning av ursprungsländer (version 1.0) (Extern länk)

Nordmakedonien - Underlag till bedömning av u rsprungsländer (version 1.0) (Extern länk)

Serbien - Underlag till bedömning av ursprungsländer (version 1.0) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-06-03:

Rättsliga ställningstaganden om säkra ursprungsländer och om myndighetsskydd till sidans topp

Sverige har tidigare avvisat asylsökande med omedelbar verkställighet, alltså utan att de får stanna i Sverige för att överklaga, om Migrationsverket bedömt att det går att få skydd av landets myndigheter. EU-domstolen har dock sagt ifrån att Sverige inte får bedöma ansökan som ogrundad på grund av en bedömning av ursprungslandet utan att ha en lista över vilka ursprungsländer som anses som säkra - detta framgår av EU:s asylprocedurdirektiv. Efter denna EU-dom har Sverige justerat Utlänningslagen och Migrationsverket fick i uppdrag att upprätta en lista över säkra länder - se Asylnytt 21-05-20. Migrationsverket har nu publicerat ett längre ställningstagande om vilka situationer då det är tillåtet att avvisa asylsökande med omedelbar verkställighet. En förutsättning är att ansökningen bedöms som "uppenbart ogrundad". Det rättsliga ställningstagandet innehåller en genomgång av förutsättningarna för att bedöma (eller inte bedöma) en ansökan som ogrundad. Tre typer av anledningar kan förekomma: att skälen som framförts inte har med skyddsbehov att göra, att ursprungslandet är säkert eller att uppgifterna som lämnats är falska eller uppenbart osannolika.

Det tidigare rättsliga ställningstagandet om ett effektivt myndighetsskydd har uppdaterats med terminologi och resonemang ur det uppdaterade skyddsgrundsdirektivet och nyare internationell praxis.

Hämta det nya ställningstagandet om avvisning med omedelbar verkställighet och säkra ursprungsländer, RS/071/2021 (Extern länk)

Hämta det uppdaterade ställningstagandet om ett effektivt myndighetsskydd, RS/068/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Asylrättscentrum 21-05- 03:

Det betyder listan över säkra ursprungsländer till sidans topp

En ny lag gör att Migrationsverket har rätt att använda en lista över säkra ursprungsländer när de bedömer asylansökningar. Här kan du läsa vad det betyder och vad Asylrättscentrum gör i frågan

Vad betyder lagändringen?

De nya reglerna betyder att Migrationsverket har tagit fram en lista över länder som man kan anta att ingen behöver söka skydd ifrån. Det kallas för säkra ursprungsländer. Den ger Migrationsverket större möjlighet att skicka en person till sitt hemland innan den får svar på överklagandet till migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Det kan de göra om den asylsökande kommer från ett land som finns med på listan över säkra ursprungsländer.

Migrationsverket började använda listan den 25 maj 2021. Den kan också användas för ansökningar som kommit in upp till tre månader innan dess.

Vilka länder finns nu på listan över säkra ursprungsländer?

Albanien

Bosnien och Hercegovina

Chile

Georgien

Kosovo

Mongoliet

Nordmakedonien

Serbien

Vem ansvarar för listan och vilka länder som är med på den?

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

Riksdagen 21-03-17:

Riksdagsbeslut om uppenbart ogrundade ansökningar och säkra ursprungsländer till sidans topp

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att EU:s regler om säkra ursprungsländer ska införas i utlänningslagen. Reglerna innebär bland annat att Migrationsverket ska kunna anse en asylansökan uppenbart ogrundad om den som söker asyl kommer från ett land som finns på en förteckning över säkra ursprungsländer. Detta gäller dock inte om asylsökanden har lagt fram allvarliga skäl för att landet inte ska anses som ett säkert ursprungsland för honom eller henne. Om det även är uppenbart att uppehållstillstånd inte ska beviljas på någon annan grund ska Migrationsverket få besluta om omedelbar avvisning. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2021.

Bakgrunden till lagändringarna är att EU-domstolen i en dom från 2018 begränsat Migrationsverkets möjligheter att kunna bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om omedelbar avvisning. Domstolen slog fast att Sverige måste införa EU:s regler om säkra ursprungsländer för att Migrationsverket ska kunna fortsätta fatta sådana beslut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår bifall till /iAsylnytts sammandrag/ yrkanden från vissa motioner från (SD-), (KD)- och (M)-ledamöter samt tre förslag till tillkännagivande till regeringen om förteckningen över säkra ursprungsländer, om en kortare överklagningstid och om särskilda kontrollåtgärder samt möjlighet till förvar och elektronisk övervakning. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 4 under punkt 3, reservation 5 under punkt 4 samt reservation 6 under punkt 5, dels i övrigt utskottets förslag.

Socialförsäkringsutskottets betänkande med reservationer (Extern länk till pdf-fil)

Riksdagsdebatten, webb-tv och protokoll (Extern länk)

Samlingssida med länkar till betänkandet, motionerna, debatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-03-29:

Remissvar på Migrationsverkets utkast på föreskrifter om säkra ursprungsländer till sidans topp

Positivt att relativt få länder finns med på listan över säkra ursprungsländer, men Asylrättscentrum önskar att Migrationsverket delar med sig av bedömningarna som ligger till grund för att länderna finns med på listan. Asylrättscentrum svarar på Migrationsverkets utkast på föreskrifter med förteckning över säkra ursprungsländer och tillhörande konsekvensutredning.

Asylrättscentrum har under en längre tid följt frågan om upprättande av en förteckning över säkra ursprungsländer. Vi har bland annat publicerat analysen "Kan Sverige säkra rättssäkerheten i en lista över säkra ursprungsländer" och svarat på remissen på DS 2020:2 angående uppenbart ogrundade asylansökningar och förteckning över säkra ursprungsländer. Det är med den bakgrunden vi läser Migrationsverkets utkast.

Vi ställer oss positiva till att Migrationsverket verkar dela vår utgångspunkt att listan över säkra ursprungsländer bör vara relativt kort. Samtidigt poängterar vi att för att ett land ska kunna föras upp på en nationell förteckning över säkra ursprungsländer krävs det att situationen i landet i fråga uppfyller de kriterier som uppställs i det omarbetade asylprocedurdirektivet och i motsvarande föreslagen reglering i utlänningslagen. Vi ser att det är svårt att göra mer ingående analys gällande hur de föreslagna länderna förhåller sig till kriterierna i asylprocedurdirektivet, och önskar därför att Migrationsverket delar med sig av skälen.

(...)

Läs mer och hämta hela remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

Migrationsverket 21-03-02:

Lista över säkra ursprungsländer skickas på remiss till sidans topp

Migrationsverket föreslår att åtta länder ska betraktas som säkra ursprungsländer för asylsökande. Ändringen förväntas medföra en snabbare hantering i de ärenden där asylansökan bedöms vara uppenbart ogrundad.

Regeländringen innebär att personer som fått beslut om avvisning ska kunna utvisas snabbare, även om beslutet inte fått laga kraft. Detta gäller endast ifall den sökande inte har lagt fram några allvarliga skäl för att landet inte ska anses som säkert för honom eller henne.

- Det är viktigt att komma ihåg att införandet av en lista över säkra ursprungsländer inte innebär att samtliga asylsökande från dessa länder kommer att utvisas. Alla ärenden kommer även fortsättningsvis få en individuell prövning där vi ser på de skäl som anges i asylansökan, säger Daniel Grynfarb, enhetschef vid migrationsrättsenheten på Migrationsverket.

Framtagningen av listan

I arbetet med att ta fram vilka länder som ska omfattas har Migrationsverket utgått från de 60 vanligaste ursprungsländerna bland de personer som söker asyl i Sverige samt andelen avslag bland dessa. Utifrån urvalet har Migrationsverket granskat vilka av länderna som kan anses uppfylla kraven på att vara säkra ursprungsländer.

- Vi har bland annat tittat på om de aktuella länderna har inre väpnade konflikter och även granskat myndigheternas funktionalitet och information när det gäller särskilt utsatta grupper, säger Daniel Grynfarb.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Justitiedepartementet/ Riksdagen 20-12-17:

Proposition: Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra länder till sidans topp

EU-domstolens dom den 25 juli 2018 i mål C-404/17 begränsade Migrationsverkets möjligheter att kunna bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. För att ge Migrationsverket motsvarande möjligheter som tidigare föreslår regeringen att det omarbetade asylprocedurdirektivets regler om säkra ursprungsländer genomförs i svensk rätt.

Förslagen innebär att Migrationsverket ska kunna anse en asylansökan som uppenbart ogrundad om sökanden kommer från ett land som tagits upp på en förteckning över säkra ursprungsländer. Detta gäller dock endast om sökanden inte har lagt fram några allvarliga skäl för att landet inte ska anses som ett säkert ursprungsland för honom eller henne. Om det även är uppenbart att uppehållstillstånd inte ska beviljas på någon annan grund, ska Migrationsverket få besluta om avvisning med omedelbar verkställighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Hämta propositionen (Extern länk)

Följdmotioner:

Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (Extern länk)

Motion 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD) (Extern länk)

Motion 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) (Extern länk)

Motion 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Justitiedepartementet 20-11-26:

Regeringen föreslår regler om säkra ursprungsländer till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om regler om säkra ursprungsländer. Förslagen ger Migrationsverket möjlighet att besluta om avvisning med omedelbar verkställighet om sökanden kommer från ett så kallat säkert ursprungsland.

Ett säkert ursprungsland är ett land där det allmänt och genomgående inte förekommer förföljelse. Om en asylsökande kommer från ett säkert ursprungsland är utgångspunkten att han eller hon inte har rätt till asyl, samtidigt som det alltid ska göras en individuell prövning. Enligt regeringen bör Migrationsverket ges i uppdrag att besluta om en förteckning över säkra ursprungsländer. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 maj 2021 vilket därmed är den tidigaste dagen som Migrationsverket kan ges i uppdrag att besluta om listan.

Migrationsverket har sedan en dom från EU-domstolen 2018 haft begränsade möjligheter att anse asylansökningar som uppenbart ogrundade och fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Detta eftersom EU-domstolen då slog fast att Sverige för att kunna tillämpa en sådan ordning behövde införa EU-rättens regler om säkra ursprungsländer. För att Migrationsverket återigen ska kunna besluta om detta föreslår regeringen därför att Sverige inför EU-rättens regler om säkra ursprungsländer i svensk rätt.

- Vi vill göra något åt mängden asylansökningar som uppenbart saknar asylskäl. Väldigt mycket tid och kraft på Migrationsverket går åt att hantera de här ansökningarna, så det är angeläget för oss att ge myndigheten mandat att upprätta en lista över säkra ursprungsländer, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

UNHCR 20-03-31:

Observations on the proposal to introduce a list of safe countries of origin till sidans topp

Observations by the United Nations High Commissioner for Refugees Representation for Northern Europe on the proposal to introduce in Sweden a list of safe countries of origin ("Uppenbart ogrundade asylansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer, Ds 2020:2")

/Utdrag:/

6. The stated purpose of the Proposal is to make the asylum procedure more efficient by accelerating the procedure for manifestly unfounded claims and thereby avoiding unreasonable costs for society, as well as reducing secondary movements by aligning Swedish rules on safe countries of origin with those of many other EU countries. Harmonization is an important goal if viewed as a means to achieve a fairer and more effective asylum system which reflects international standards and fundamental rights. UNHCR further recognizes that rendering asylum procedures more efficient is a key objective, not only for States, but also for individuals concerned. Therefore, UNHCR in general supports the goal of fair and efficient processing and the use of accelerated procedures for manifestly unfounded as well as manifestly well-founded claims. At the same time, efficient asylum procedures must be operationalized in a way that ensures fairness, including access to an effective remedy, and adheres to the principle of non- refoulement.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-04-01:

Uppenbart ogrundade asylansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer till sidans topp

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat promemorian Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer, Ds 2020:2.

/Remisstiden har gått ut och på denna sida finns länkar till organisationer som har svarat på remissen/

Till listan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200208:

Justitiedepartementet 20-01-31:

Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer till sidans topp

/Utdrag från pressmeddelande och från meddelande om departementsskrivelsen/

I dag har utredaren Ingela Fridström lämnat över förslag till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som handlar om Migrationsverkets bedömningar av asylansökningar.

Förslagen föranleds av EU-domstolens dom i mål C-404/17, A mot Migrationsverket. I avgörandet uttalar EU-domstolen att direktivet inte medger att en ansökan om internationellt skydd anses som uppenbart ogrundad i ett fall där det av landinformationen framgår att sökanden kan ges ett godtagbart skydd i ursprungslandet och där sökanden har lämnat uppgifter som inte är tillräckliga för att internationellt skydd ska beviljas, när den medlemsstat i vilken ansökan lämnas in inte har antagit några bestämmelser för att genomföra begreppet säkert ursprungsland.

Utredaren föreslår att Migrationsverket får en utökad möjlighet att bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Det handlar om de fall när sökanden kommer från ett land som finns upptaget på en förteckning över säkra ursprungsländer. Men ett sådant beslut får endast fattas om landet även efter en individuell prövning av den sökandens skäl kan betraktas som säkert för honom eller henne. Utredaren bedömer att Migrationsverket är bäst lämpat för att upprätta förteckningen.

Förslaget kommer nu att remitteras och därefter beredas i Regeringskansliet.

Utredaren Ingela Fridström är kammarrättsråd och vice ordförande vid Kammarrätten i Stockholm.

Hämta skrivelsen Ds 2020:2 (Extern länk)

Justitiedepartementet 20-02-05: Remiss av Ds 2020:2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200125:

Asylrättscentrum 20-01-24:

Kan Sverige säkra rättssäkerheten i en lista över säkra ursprungsländer? till sidans topp

Frågan om säkra ursprungsländer har seglat upp som en viktig fråga i Sverige efter en dom i EU-domstolen 2018. Den 31:a januari 2020 kommer utredningen om uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer att publiceras. Asylrättscentrum har tillsammans med Concords arbetsgrupp för migration utrett frågan och delat med oss av våra synpunkter till den pågående utredningen. Nu publicerar vi Asylrättscentrums analys.

Inom svensk migrationsdebatt har frågan om säkra ursprungsländer och möjligheten att Sverige ska upprätta en sådan lista pågått under en period. Syftet är att ha en lista över länder där det generellt inte förekommer förföljelse eller övergrepp som staten inte kan skydda den enskilde individen ifrån. Listan skulle användas för att snabbare kunna hantera asylansökningar från personer som kommer från de länderna.

Under sommaren 2019 tillsatte regeringen en utredning som ska titta på hur Migrationsverket kan få större utrymme att snabbt bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad. I december 2019 gick Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni ut med att de vill ha ett snabbspår för att neka asyl.

Sverige har idag inte upprättat någon nationell lista över säkra ursprungsländer. Däremot finns det i svensk lagstiftning möjligheten till avvisning med omedelbar verkställighet för asylansökningar som anses vara uppenbart ogrundade. Detta gäller oavsett från vilket land den asylsökande kommer. Enligt en dom i EU-domstolen måste Sverige upprätta en nationell lista på säkra ursprungsländer för att i vissa fall kunna tillämpa avvisning med omedelbar verkställighet för så kallade uppenbart ogrundade ansökningar.

(...)

Läs mer och hämta hela analysen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.