fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Lagar om utlänningskontroll och säkerhet

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 220607:

Riksdagen 22-05-31:

Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden till sidans topp

Lagen om särskild utlänningskontroll ska upphävas och ersättas av en ny lag - lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Precis som den tidigare lagen om särskild utlänningskontroll gäller den nya lagen utlänningar som utgör ett kvalificerat hot mot Sveriges säkerhet. Syftet är att uppnå en mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering när det gäller dessa personer. Den nya lagen får en helt ny struktur och till viss del nytt innehåll.

Riksdagen riktade även en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att införa en ny förvarsgrund som innebär att den som bryter mot ett beslut om anmälningsskyldighet ska kunna tas i förvar med stöd av den nya lagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att införa en ny förvarsgrund och om att tillsätta en ny utredning, tvångsmedel, diplomatiska garantier, registrering av biometriska personuppgifter och begränsning av ekonomiska rättigheter. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 5, reservation 10 under punkt 8, reservation 11 under punkt 9, reservation 12 under punkt 10 samt reservation 13 under punkt 11, dels i övrigt utskottets förslag.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatt, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211231:

Justitiedepartementet 21-12-09:

Förslag till nytt regelverk för ökat skydd mot kvalificerade säkerhetshot till sidans topp

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på bland annat en ny lag som gör det lättare att utvisa personer som utgör kvalificerade säkerhetshot och som skärper kontrollen över dessa individer.

- Arbetet med att motverka terrorism fortsätter hela tiden. Att skärpa regelverket för att öka skyddet mot säkerhetshot är nästa steg. Det är den största reformen på trettio år inom detta område, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Regeringen föreslår i lagrådsremissen att det införs en ny lag, lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar, som ska ersätta lagen om särskild utlänningskontroll. Syftet är att regleringen ska vara mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig när det gäller de utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet samtidigt som regleringen är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

I lagrådsremissen föreslås bland annat:

+ utvidgade möjligheter att utvisa utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet

+ förtydligade förutsättningar för att få ta en utlänning i förvar och avsevärt förlängda tidsgränser för sådant förvar som behövs för att förbereda eller genomföra verkställighet av utvisningsbeslut

+ utökade möjligheter att använda tvångsmedel och sänkta krav för att få tillstånd till hemliga tvångsmedel

+ utökad anmälningsskyldighet för utlänningar och en ny möjlighet att i ett sådant beslut kunna förbjuda en utlänning att lämna ett bestämt vistelseområde

+ utökade krav på muntlig handläggning

+ skärpta krav för de som ska förordnas till offentliga biträden

(...)

Läs mer och hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

Justitiedepartementet 20-07-31:

Remiss av SOU 2020:16 om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter till sidans topp

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen av Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16).

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Riksdagen 20-05-13:

2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till sidans topp

För närvarande finns ett antal individer kvar i konfliktområdet i Syrien och Irak som har rest från Sverige för att ansluta sig till terrorklassade organisationer. Vad som händer med dessa individer framöver kommer troligen att ha en inverkan på hotet mot Sverige och Europa. Det framgår av en skrivelse från regeringen som riksdagen har behandlat som handlar om tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll och utvecklingen av den internationella terrorismen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Enligt riksdagen ska utländska medborgare som utgör hot mot Sveriges säkerhet hållas i förvar eller övervakas på ett betryggande sätt om de av någon anledning inte kan utvisas. Riksdagen anser att en ny utredning bör se över ytterligare åtgärder för att samhället ska kunna skydda sig mot personer som anses utgöra ett säkerhetshot. Riksdagen riktar därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att skyndsamt tillsätta en sådan utredning.

Samlingssida med Justitieutskottets betänkande, reservationer, debatt och beslut (Extern länk)

Webb-TV från debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

Justitiedepartementet 20-03-31:

Inrikesministern tar emot utredning om ökat skydd mot säkerhetshot till sidans topp

I dag, tisdag den 31 mars, lämnar Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter över sitt betänkande till inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen föreslår bland annat en ny lag som gör det lättare att utvisa kvalificerade säkerhetshot och skärpta straff för utvisade som trotsar återreseförbud till Sverige eller bryter mot anmälningsskyldigheten.

Utredningen har haft i uppdrag att se över lagen om särskild utlänningskontroll, utlänningslagen och utlänningsförordningen.

- Arbetet med att motverka terrorism tar inte paus i coronatider. Att skärpa regelverk för att öka skyddet mot säkerhetshot är prioriterat för regeringen. Jag har nu tagit emot utredningen och kommer direkt att skicka den på remiss, säger inrikesminister Mikael Damberg som i dag tog emot betänkandet av utredare Gunnel Lindberg.

Utredningen föreslår bland annat att lagen om särskild utlänningskontroll ersätts av en ny lag, lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Enligt den föreslagna lagen ska det bli lättare att utvisa en utlänning om han eller hon kan antas komma att göra sig skyldig till en gärning som är belagd med straff enligt den nyligen föreslagna terroristbrottslagen. Kravet för att utvisa på denna grund är lägre än enligt den nuvarande lagen. Även risken för att personen kan komma att begå andra terrorismrelaterade brott, till exempel finansiering av eller rekrytering till terrorism, ska kunna leda till utvisning. En utlänning får enligt förslaget även utvisas om han eller hon på annat sätt kan utgöra ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Beslut om utvisningar kommer dock fortsatt inte kunna verkställas om det föreligger hinder, t.ex. på grund av att det finns risk för dödsstraff eller tortyr i det land som personen ska utvisas till.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta utredningen, SOU 2020:16 (Extern länk)

Se remissinstanserna (Extern länk)

SvT Nyheter 20-03-31: Statlig utredning föreslår ny lag som underlättar att utvisa kvalificerade säkerhetshot (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.