fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Tillämpning av massflyktsdirektivet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220607:

Riksdagen 22-05-25:

Proposition: Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande till sidans topp

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv.

Det föreslås att

+ lagens bestämmelser ska gälla redan från den tidpunkt då utlänningen ansöker om tillfälligt skydd,

+ Migrationsverket, samtidigt som myndigheten behåller huvudansvaret för mottagandet, ska få anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, och

+ kommunerna ges befogenhet att anordna boenden för dessa personer. Kommunerna ska få ersättning för att anordna boenden. Dessa ersättningar kommer, liksom bl.a. fördelningen av anvisningar, att regleras i förordning. Med anledning av det föreslås att lagen kompletteras med ett bemyndigande och kriterier för fördelningen.

Slutligen föreslås att även bestämmelserna i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska gälla från den tidpunkt då utlänningen ansöker om tillfälligt skydd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Justitiedepartementet pressmeddelande 22-05-25 (Extern länk)

Följdmotion av Tony Haddou m.fl. (V) (Extern länk)

Följdmotion av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) (Extern länk)

Följdmotion av Ludvig Aspling m.fl. (SD) (Extern länk)

Se även:

Justitiedepartementet 22-05-20: Uppdrag till Migrationsverket om fördelning av boende för vissa skyddsbehövande (Extern länk)

Justitiedepartementet 22-06-02: Ersättning till kommuner som anordnar initiala boenden för personer från Ukraina (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-05-20:

Uppdrag till Migrationsverket att föreslå insatser för att stödja återvandring till Ukraina till sidans topp

Regeringen uppdrar åt Migrationsverket att analysera behovet av insatser för att stödja återvandring och frivilligt återvändande av de ukrainska medborgare som har sökt skydd i Sverige. I uppdraget ingår att ta fram förslag på vilka insatser som skulle kunna erbjudas.

I uppdraget ingår följande två delar:

1. Analysera behovet av insatser för ukrainska medborgare i Sverige som vill återvandra till sitt hemland under tiden som massflyktsdirektivet är aktiverat och föreslå lämpliga insatser. Migrationsverket ska även bedöma hur många personer som kommer att vilja återvandra under tiden de har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

2. Analysera behovet av insatser för frivilligt återvändande av ukrainska medborgare efter att massflyktsdirektivet har avaktiverats, eller efter lagakraftvunnet avlägsnandebeslut, och föreslå lämpliga insatser.

Analyserna ska innehålla konsekvensbeskrivningar och kostnadsuppskattningar av de eventuella insatser som föreslås. Migrationsverket ska i första hand undersöka om det är lämpligt att använda befintliga stödmekanismer.

I båda dessa delar ska Migrationsverket beakta hur andra länder, fram för allt EU-länder, hanterar frågorna om återvandring och återvändande vad gäller ukrainska medborgare. Vidare ska arbetet på EU-nivå beaktas. I arbetet bör Migrationsverket även beakta tidigare erfarenheter av återvandring från Sverige t.ex. efter krigen på västra Balkan. Myndigheten ska även särskilt beakta och nyttja möjligheten att finansiera insatser med hjälp av extern finansiering.

Migrationsverket ska under uppdraget samverka med Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 9 juni 2022 av den första delen och senast den 31 augusti 2022 av den andra delen.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220518:

Justitiedepartementet 22-04-29:

Regeringens arbete med flyktingar från Ukraina och Migrationsverkets prognos till sidans topp

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik höll den 27 april en pressträff om flyktingmottagandet i Sverige med anledningen av Rysslands invasion i Ukraina.

Sedan Ryssland startade sin invasion i Ukraina den 24 februari har fler flytt undan kriget i Ukraina än vad som kom till Europa från Syrien 2015. Regeringen har hela tiden varit tydliga med Sveriges ansvar i den här situationen och arbetar för att stötta Ukraina ekonomiskt, militärt, personellt och med sjukvårdsmateriel.

Hittills har ca 34 400 ukrainska medborgare ansökt om skydd i Sverige. Av dem har 1 800 ansökt om asyl och 32 900 har ansökt enligt massflyktsdirektivet. Hittills har ca 80 procent av de registrerade ansökningarna resulterat i uppehållstillstånd.

- Vi har just nu en god kapacitet för mottagandet, men läget är svårbedömt och ingen kan med säkerhet veta hur många som till slut kommer att söka sig till Sverige, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

För ca en månad sedan presenterade regeringen planen för ett kontrollerat och tillfälligt skydd till de som nu flyr från Ukraina. Regeringens plan vilar på följande utgångspunkter:

+ Tillfälligt skydd men med beredskap för en mer långvarig konflikt

+ Jämnare fördelning i EU och Sverige (vilket också innefattar ny svensk lagstiftning om omfördelning)

+ Säkert och kontrollerat mottagande

+ Alla som kan ska arbeta

+ Alla barn ska erbjudas skolgång

(...)

Läs mer och se video från pressträff (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-05-12:

Flera åtgärder med anledning av flyktingsituationen och kriget i Ukraina till sidans topp

Vid en pressträff på torsdagen presenterade integrations- och migrationsminister Anders Ygeman flera nya åtgärder kopplade till flyktingsituationen och Rysslands krig mot Ukraina. Vid pressträffen medverkade även Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

En jämnare fördelning av boendeplatser över landet

Boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av massflyktsdirektivet ska fördelas jämnare över landet. Det framgår i en lagrådsremiss som regeringen beslutade i dag. Det innebär bland annat att Migrationsverket får anvisa kommuner att ordna boende för personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. När ansökan har lämnats in omfattas dessa personer även av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

- Vi ska inte tillbaka till 2015 då en del kommuner fick ta ett mycket stort ansvar. Mottagandet ska ske med kontroll och med en jämn fördelning över hela landet, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Samordningsnummer för de som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd

Regeringen vill underlätta för de som har sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet att komma i arbete och få en inkomst. Ett sätt är att förenkla processen med att få ett samordningsnummer, det vill säga en identitetsbeteckning för de som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige.

Inom kort kommer regeringen därför besluta att Migrationsverket ska begära ett samordningsnummer för de personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige. Det innebär att personerna inte själva behöver ansöka om detta hos Skatteverket. Samordningsnumret kommer även underlätta kontakterna med vård och skola. Förslaget är tänkt att träda i kraft så snart som möjligt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-05-18:

Rättsligt ställningstagande om massflykt i förhållande till andra uppehållstillstånd till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om prövning enligt massflyktsdirektivet (för personer från Ukraina) när det samtidigt finns skäl för andra typer av uppehållstillstånd. Generellt gäller att massflyktsdirektivet alltid går före. En person kan bara ha ett uppehållstillstånd åt gången. Normalt prövas olika skäl i den ordning de finns i utlänningslagens kapitel 5, dvs först flyktingskäl, därefter andra skyddsskäl, därefter ömmande omständigheter osv. Men när en person kan omfattas av massflyktsdirektivet ska den rätten prövas först, dvs om uppehållstillstånd ska beviljas enligt kapitel 21 i utlänningslagen. Den som söker asyl eller har en pågående asylansökan ska alltså i första hand få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. När detta beviljats kan frågan om status prövas. Omfattas personen inte av massflyktsdirektivet fortsätter prövningen av asylansökan som vanligt. På samma sätt kommer personer från Ukraina som ansöker om arbetstillstånd eller familjeanknytning i första hand att prövas enligt kapitel 21. Om ansökan lämnas in efter att personen redan har fått tillfälligt skydd kan den avvisas. Även en person med lagakraftvunnet utvisningsbeslut kan bedömas enligt kapitel 21, om personen inte utvisats på grund av brott. Återreseförbud som Sverige utfärdat kan även hävas.

Hämta RS/005/2022 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220413:

Justitiedepartementet 22-04- 07:

Regeringsbeslut: Fler personer ska omfattas av massflyktsdirektivet till sidans topp

Regeringen har beslutat att den personkrets som har rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige ska utvidgas så att även personer som lämnade Ukraina före invasionen omfattas. Det gäller personer som rest in och vistats i Sverige under perioden den 30 oktober 2021-23 februari 2022.

Med anledning av kriget i Ukraina aktiverades EU:s massflyktsdirektiv genom ett beslut av rådet den 4 mars 2022. Enligt beslutet är direktivet tillämpligt på personer som till följd av den ryska militära invasionen fördrivits från Ukraina den 24 februari eller senare. Det gäller bland annat ukrainska medborgare bosatta i Ukraina, statslösa och medborgare i annat tredjeland än Ukraina som har internationellt skydd i Ukraina samt familjemedlemmar till dessa personer. Personer som hade lämnat Ukraina före invasionen den 24 februari 2022 till följd av de ökade spänningarna och Rysslands militära mobilisering omfattas däremot inte.

För att underlätta för de som redan befann sig i Sverige vid invasionen har regeringen beslutat om en förordningsändring. Ändringen innebär att även den som rest in och vistats i Sverige från och med den 30 oktober 2021 till och med den 23 februari 2022 ska ingå i den grupp som har rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Detta förutsatt att han eller hon i övrigt uppfyller villkoren, till exempel är ukrainsk medborgare och bosatt i Ukraina.

Förordningsändringen träder i kraft den 26 april 2022.

Läs mer och hämta förordningen (Extern länk)

Migrationsverket 22-04-08: Fler personer från Ukraina kan få skydd i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-04- 08:

Utkast till lagrådsremiss: Jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande till sidans topp

I utkastet till lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv.

Det föreslås att

+ lagens bestämmelser ska gälla redan från den tidpunkt då utlänningen ansöker om tillfälligt skydd,

+ Migrationsverket ska, samtidigt som myndigheten behåller huvudansvaret för mottagandet, få anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och

+ kommunerna ges behörighet att anordna boenden för dessa personer.

Kommunerna ska få ersättning för att anordna boenden. Dessa ersättningar kommer, liksom bl.a. fördelningen av anvisningar, att regleras i förordning. Med anledning av det föreslås lagen kompletteras med ett bemyndigande.

Slutligen föreslås att även bestämmelserna i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska gälla från den tidpunkt då utlänningen ansöker om tillfälligt skydd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Läs eller hämta förslaget (Extern länk)

Webbsändning från pressträff 22-04-08: Jämnare fördelning av mottagandet mellan kommuner (Extern länk)

Se även:

Justitiedepartementet 22-03-24: Johan Danielsson och Anders Ygeman bjuder in parter till samtal om boende för ukrainska krigsflyktingar (Extern länk)

Justitiedepartementet 22-04-07: Kommuner kan få ersättning för kostnader för barn som omfattas av massflyktsdirektivet (Extern länk)

Arbetsmarknadsdepartemenet 22-04-07: Uppdrag om information om svensk arbetsmarknad (Extern länk)

Arbetsmarknadsdepartementet 22-04-07: Ökad kunskap om arbetsmarknaden och obligatorisk samhällsintroduktion (Extern länk)

Finansdepartementet 22-03-31: Plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt skydd (Extern länk)

Migrationsverket 22-04-08: Lagförslag om jämnare fördelning av boende över landet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220404:

Utbildningsdepartementet 22-03- 25:

Ukrainare ska kunna erbjudas folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett till sidans topp

Runtom i landet gör folkbildningen insatser för att stödja de flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina. Regeringen har i dag beslutat om ett förtydligande i förordningen som styr medel till insatsen Svenska från dag ett för att säkerställa att de medel som är avsatta för insatsen ska kunna användas till verksamhet för personer som nu får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina fokuserar regeringen nu på att stötta Ukraina, införa sanktioner mot Ryssland och att stärka Sverige.

Inom insatsen Svenska från dag ett har folkbildningen sedan 2015 bidragit till att människor som kommer hit ska få ökade kunskaper i svenska språket och information om det svenska samhället. Regeringen har nu beslutat om en ändring av förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Ändringen som träder i kraft den 11 april innebär ett förtydligande att statsbidraget kan användas även till verksamhet för personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv och oavsett om dessa personer bor i Migrationsverkets anläggningar eller inte.

- Dagens beslut tydliggör att statsbidraget för Svenska från dag ett fullt ut kan användas för de som nu kommer till Sverige från Ukraina, oavsett om de sökt asyl eller fått uppehållstillstånd med särskilt skydd, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Riksdagen har på regeringens förslag anvisat 60 miljoner kronor för insatsen Svenska från dag ett i budgetpropositionen för 2022 och Folkbildningsrådet har fattat beslut om att preliminärt fördela cirka 90 miljoner kronor för Svenska från dag ett till studieförbund och folkhögskolor i år. I den summan inkluderas bland annat medel som förts över från 2021.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 22-03-25:

Tillfälligt skydd vid massflykt - vad är det? till sidans topp

Du som har flytt från Ukraina och vänder dig till Migrationsverket i Sverige får nu "tillfälligt skydd" enligt EU:s massflyktsdirektiv. Denna artikel handlar om vad det är för något och vilka rättigheter du har som fått sådant skydd.

Tillfälligt skydd i en massflyktssituation förekommer bara om EU (Europeiska Unionen) har beslutat att alla som flytt från ett visst område ska få tillfälligt skydd oavsett var i EU de befinner sig. Reglerna finns i EU:s massflyktsdirektiv (Rådets direktiv om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer). Reglerna är även inskrivna i den svenska utlänningslagen. När detta skrivs gäller massflyktsdirektivet enbart medborgare i Ukraina och personer som har varit bosatta där med skyddsstatus samt deras familjer. Om du tillhör någon av dessa grupper och reste in i Sverige tidigast den 30 oktober 2021 så har du rätt att få ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige oberoende av dina individuella skäl.

I lagen kallas skydd enligt massflyktsdirektivet för "tillfälligt skydd". Trots namnet räknas det inte som "asyl", det vill säga en skyddsstatus som ger särskilda rättigheter. För att få asyl med flyktingstatus eller alternativ skyddsstatus krävs individuell prövning. Se nedan!

Du kan nekas tillfälligt skydd om du begått krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten eller andra grova brott eller om du anses vara en säkerhetsrisk för Sverige.

Alla uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet gäller till den 4 mars 2023. Om EU inte beslutar att upphäva skyddet så kommer det att förlängas automatiskt med sex månader i taget i högst ett år. Ytterligare ett års förlängning är möjligt enligt direktivet, men för det krävs nytt beslut från EU.

INRESA OCH REGISTRERING

(...)

Läs mer om skyddets omfattning, villkoren och alternativ (Extern länk)

Hitta FARR:s information på ukrainska eller ryska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 22-03-31:

Temporary protection in the event of mass influx - what does it mean? till sidans topp

Those of you who have fled from Ukraine and applied to the Swedish Migration Agency (SMA) in Sweden can now receive "temporary protection" according to the EU's temporary protection directive (TPD). This article is about what it means and what rights you have when you have received such protection.

Temporary protection in a mass exodus situation only occurs if the EU (European Union) has decided that everyone who has fled a certain area should receive temporary protection regardless of where they are in the European Union. The rules are found in the EU Refugee Directive (Council Directive on minimum standards for providing temporary protection in the event of a massive influx of displaced persons). The rules are also enshrined in the Swedish Aliens Act. At the time of writing, the Temporary Protection Directive (TPD)only applies to citizens of Ukraine and to persons who have resided there with protection status and to their families. If you belong to one of these groups and entered Sweden no earlier than 30 October 2021, you have the right to obtain a temporary residence permit in Sweden regardless of your individual reasons.

In the law, protection under the TPD is called "temporary protection". Despite the name, it does not count as "asylum", namely a protection status that gives special rights. In order to obtain asylum with refugee status or subsidiary protection status, an individual examination is required. (See below).

You can be denied temporary protection if you have committed war crimes, crimes against humanity or other serious crimes or if you are considered a security risk for Sweden.

All residence permits issued under the TPD are valid until 4 March 2023. If the EU does not decide to revoke the protection, it will be automatically extended by six months at a time for a maximum of one year. Another one-year extension is possible under the directive, but it requires a new decision from the EU.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Find FARR information in Ukrainian or Russian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-04-01:

Uppdrag till Migrationsverket om jämn fördelning för boenden för skyddsbehövande till sidans topp

Regeringen uppdrar åt Migrationsverket att åstadkomma en så jämn fördelning som möjligt mellan kommunerna vid anskaffning av boenden för personer som beviljats skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet.

Migrationsverket ska ta fram en fördelningsnyckel som ska vara vägledande vid anskaffningen av boenden för personer som beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet och som omfattas av 1 § första stycket 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), med undantag för ensamkommande barn. Migrationsverket ska vid framtagandet av fördelningsnyckeln utgå från de principer som är styrande för fördelningen enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Vid framtagandet av fördelningsnyckeln ska hänsyn även tas till hur många personer som bosatt sig i respektive kommun i eget boende samt hur många personer som redan bor i boenden som anskaffats av Migrationsverket i kommunen. I anskaffningen av boenden ska geografiskt läge i förhållande till kommunikationer, samhällsservice och skolor så långt det är möjligt beaktas.

I uppdraget ingår att:

+ vid Migrationsverkets anskaffning av boenden använda den framtagna fördelningsnyckeln som målbild,

+ använda upphandling som ett strategiskt verktyg för att åstadkomma en jämn fördelning av mottagande mellan kommuner,

+ i nära dialog med Länsstyrelserna och berörda kommuner använda andra verktyg för att anskaffa boenden utifrån principen om jämn fördelning, exempelvis genom att teckna avtal på hyresrätter eller andra typer av boenden som annars inte skulle bli tillgängliga via upphandling,

+ så långt det är möjligt planera och genomföra anskaffningen av boenden på ett sätt som ger kommunerna goda planeringsförutsättningar,

(...)

Läs mer och hämta dokumentet (Extern länk)

Justitiedepartementet 22-04-01: Uppdrag till länsstyrelserna att delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag att anskaffa boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220316:

Migrationsverket 22-03-04:

EU har aktiverat massflyktsdirektivet till sidans topp

På torsdagen beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater*.

Kriget i Ukraina har enligt UNHCR lett till att hittills 1 miljon människor sökt sig till EU och då främst grannländerna Polen, Ungern och Rumänien. Många reser också vidare till EU-länder längre väster- och söderut. Omfattningen av personer som lämnat eller väntas lämna Ukraina är orsaken till att massflyktsdirektivet har aktiverats - för första gången någonsin.

Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om uppehålls- och arbetstillståndet. Tillståndet är tidsbegränsat.

De som omfattas av direktivet är personer som

+ är ukrainska medborgare och har varit bosatta i Ukraina före 24 februari 2022,

+ har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina, eller

+ familjemedlemmar till de två ovanstående.

Vid ankomst till Sverige ska personerna identifiera sig, registreras, fotograferas och lämna fingeravtryck. I normalfallet räcker det för att få ett uppehålls- och arbetstillstånd i enlighet med direktivet.

Personer som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan när som helst välja att även söka asyl.

Även om ministerrådet nu fattat beslutet återstår en del juridiska frågeställningar, bland annat kring id-frågan. Migrationsverket följer frågan noga, och kommer att uppdatera informationen löpande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Landinformation: Ukraina. Olika typer av ukrainska uppehållstillstånd (Extern länk)

UNHCR 22-03-04: UNHCR welcomes EU decision to offer Temporary Protection to Refugees fleeing Ukraine (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 22-03-11:

Vanliga frågor om massflyktsdirektivet och att söka asyl från Ukraina till sidans topp

Vi får många frågor om massflyktsdirektivet och vad det betyder för personer som flytt från Ukraina. På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna och svarat på dem. För att läsa svaret på en fråga, så klickar du på den frågan. Då syns svaret.

Vad betyder besluts- och verkställighetsstoppet?

Migrationsverket bestämde den 24 februari 2022 att stoppa alla utvisningar till Ukraina. De bestämde samtidigt att ha beslutsstopp för Ukraina. Det är ett tillfälligt stopp för alla beslut som rör asyl för Ukraina. Anledningarna till det är att säkerhetsläget har ändrats väldigt fort och Migrationsverket inte tycker att de har tillräckligt med information för att fatta beslut och att de inte vet hur det kommer att utvecklas i Ukraina.

Migrationsverkets beslutsstopp gäller bara asyl och inte ansökningar enligt massflyktsdirektivet eller andra ansökningar så som ansökningar om arbetstillstånd, studietillstånd, familjeåterförening eller liknande.

Vad är massflyktsdirektivet?

EU (Europeiska unionens råd) beslutade den 4 mars 2022 att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det betyder att personer från Ukraina direkt ska kunna få tillfälligt skydd och uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Ansöker du i Sverige och omfattas av de som ska få tillfälligt skydd enligt direktivet så ska du snabbt få uppehålls- och arbetstillstånd.

Vem kan få uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet?

De som i nuläget kan få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är de som flytt från Ukraina, den 24 februari 2022 eller senare, på grund av de ryska väpnade styrkornas militära invasion. Det gäller:

a) Ukrainska medborgare som bodde i Ukraina före den 24 februari 2022.

b) Statslösa personer och personer som fått asyl i Ukraina före den 24 februari 2022. De måste också ha bott i Ukraina.

(...)

Läs alla frågor och svar /uppdateras fortlöpande/ (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220304:

Asylnytt 22-03-00:

Rättsliga ställningstaganden om skyddssökande från Ukraina och massflyktsdirektivet till sidans topp

Migrationsverket har efter Rysslands invasion av Ukraina antagit tre rättsliga ställningstaganden om hur massflyktsdirektivet ska tillämpas.

RS/002/2022: Asylärenden och verkställigheter till Ukraina. Av detta ställningstagande som antogs redan den 24 februari framgår att inga beslut i asylärenden som rör Ukraina ska fattas tills vidare på grund av det osäkra läget. Beslutade avvisningar eller utvisningar får inte heller verkställas tills vidare. De som har verkställbara utvisningsbeslut kan begära inhibition för att eventuellt återfå bistånd enligt LMA-lagen.

RS/003/2022: Uppehållstillståndets längd. Detta ställningstagande konstaterar att personer som enligt EU:s beslut omfattas av massflyktsdirektivet ska få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Det sker enligt kapitel 21 i utlänningslagen. Migrationsverket tolkar direktivet så att uppehållstillstånden ska gälla fram till 4 mars 2023 oberoende av när de beviljas.

RS/004/2022: Tillfälligt skydd, asyl och frågan om verkställighet. I detta ställningstagande förtydligar Migrationsverket vilka som omfattas, nämligen ukrainska medborgare bosatta i Ukraina före den 24 februari, statslösa och andra som haft internationellt skydd eller motsvarande i Ukraina före den 24 februari samt familjemedlemmar till dessa kategorier. Ansökningar om asyl från personer som omfattas av massflyktsdirektivet ska behandlas som ansökningar om skyddsstatusförklaring. Asylansökningar för personer från Ukraina som inte omfattas av massflyktsdirektivet ska behandlas enbart om det finns särskilda skäl som till exempel att personen snart fyller 18.

/Den 7 mars beslutade regeringen att även personer som rest in i Sverige den 30 oktober eller senare ska omfattas./

Hämta RS/002/2022 (Extern länk)

Hämta RS/003/2022 (Extern länk)

Hämta RS/004/2022 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.