fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Regler för gode män och förvaltare

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 190721:

Justitiedepartementet 19-07-18:

Översyn av reglerna om gode män och förvaltare till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat direktiv till en utredning som ska föreslå reformer för att förbättra rekryteringen av och stödet till gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. Dessutom ska tillsynen av rättssäkerheten stärkas.

- Jag är angelägen om att utredningens arbete kan leda till vi får ett modernt och långsiktigt hållbart system där individen sätts i fokus. De människor som behöver hjälp ska känna sig trygga med att de också får det, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Syftet är att komma till rätta med de problem och brister som uppmärksammats. Det handlar om att överväga åtgärder för att förbättra tillsynen, förbättra förutsättningarna för att kompetenta personer ska kunna rekryteras och arbeta som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd.

En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av t.ex. sjukdom eller hög ålder inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter får hjälp med detta. Här fyller gode män och förvaltare en viktig funktion som ställföreträdare för den enskilde. Det handlar således om skyddet för de mest utsatta i samhället.

I uppdraget ingår att ta ställning i frågor om bl.a.

+ hur rekryteringen av kompetenta ställföreträdare kan underlättas och i vilka särskilda fall som det bör kunna utses professionella ställföreträdare,

+ hur ställföreträdare kan få ett bättre och mer professionellt stöd under pågående uppdrag,

+ ett nationellt ställföreträdarregister,

+ förbättrade möjligheter för den enskilde att föra fram klagomål mot sin ställföreträdare,

+ vilka ytterligare tillsynsverktyg och sanktionsmöjligheter som behövs, och

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta utredningsdirektiven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Riksdagen 19-02-26:

Svar på skriftlig fråga: Utredning om gode män och överförmyndare till sidans topp

Fråga 2018/19:208 av Robert Hannah (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Frågan om att tillsätta en utredning för att se över det kritiserade systemet med gode män och överförmyndare har dragits i långbänk. Tidigare ansvarig minister lovade att tillsätta en utredning i frågan men ännu har inte någon utredning tillsatts.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Kommer regeringen att infria sitt löfte om att tillsätta en utredning som ser över systemet med gode män och överförmyndare, och när kommer det i så fall ske?

svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

En mycket viktig del i det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av t.ex. sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning inte kan sköta sina angelägenheter får hjälp med detta. I detta syfte ställer många människor över hela landet upp som gode män och förvaltare. De gör en värdefull insats för att stödja en medmänniska i en utsatt situation. Det är angeläget att ordningen med ställföreträdarskap och tillsynen över den fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se hur vi kan förbättra ordningen med gode män, förvaltare och överförmyndare. De människor i vårt samhälle som behöver hjälp ska känna sig trygga med att de också får det.

Sidan med fråga och svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.