fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Folkbokföring

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220619:

Riksdagen 22-06-09:

Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen till sidans topp

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att stärka kvalitet och kontroll i folkbokföringen. Det innebär bland annat att Skatteverket ska ges utökade möjligheter att göra kontrollbesök, och att möjligheten att bli folkbokförd utan känd hemvist slopas.

Regeringen föreslår även ett antal åtgärder för att stärka identitetskontrollen. En person som ska bli folkbokförd i Sverige ska inställa sig personligen hos Skatteverket och där kunna visa upp pass, identitetskort eller uppehållstillstånd. Skatteverket ska även kunna använda biometriska data i folkbokföringskontroller, samt på begäran ta fingeravtryck och ansiktsbild.

Lagändringarna om biometriska data, fingeravtryck och ansiktsbild ska börja gälla 1 september 2023. Övriga lagar ska börja gälla 1 september 2022.

Riksdagen riktar även tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör ta initiativ och återkomma till riksdagen om frågor rörande:

+ samordningsnummer

+ förbättringar av folkbokföringslagstiftningen

+ folkbokföringsbrott.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag i enlighet med vad utskottet anför om samordningsnummer, förbättringar av folkbokföringslagstiftningen, personlig inställelse och folkbokföringsbrott. Bifall till kommittémotionerna 2021/22:4668 yrkande 3, 2021/22:4672 yrkande 3 och 6, 2021/22:4673 yrkande 1 och 2, 2021/22:4678 yrkande 2, 5-7 och 9, 2021/22:4680 yrkande 1 och 3. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 6 under punkt 6, dels i övrigt utskottets förslag.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220429:

Riksdagen 22-04-27:

Tillkännagivanden från riksdagen: Skatteförfarande och folkbokföring till sidans topp

Uppmaningar om folkräkning och säkring av biometriska data (SkU17)

Riksdagen riktade två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslag i motioner om skatteförfarande och folkbokföring.

Enligt uppmaningarna ska regeringen

+ fatta beslut om och genomföra en nationell folkräkning

+ återkomma med förslag som säkrar att biometriska uppgifter, en särskild form av personuppgifter, kontrolleras i samband med en identitetskontroll vid folkbokföring av en person som flyttar till Sverige och vid tilldelning av samordningsnummer.

Förslagen om tillkännagivanden kom vid behandlingen av cirka 220 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga motioner. Detta med hänvisning till att riksdagen redan har tagit ställning i dessa frågor, och att utredningar och beredningar redan pågår.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska fatta beslut om och genomföra en nationell folkräkning och säkerställa genomförandet genom uppdrag till berörda myndigheter och tillkännager detta för regeringen. Bifall till partimotion 2021/22:4033 yrkande 29, kommittémotion 2021/22:3635 yrkande 1, kommittémotion 2021/22:3954 yrkande 40, motion 2021/22:623 yrkande 2, kommittémotion 2021/22:4184 yrkande 17, kommittémotion 2021/22:4202 yrkande 5, kommittémotion 2021/22:3997 yrkande 65, motion 2021/22:52 yrkande 1 och motion 2021/22:2180, Delvis bifall till motion 2021/22:1005 yrkande 3 och motion 2021/22:3317. Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma med förslag som säkrar att biometriska uppgifter kontrolleras i samband med en identitetskontroll vid folkbokföring av en person som flyttar till Sverige och vid tilldelning av samordningsnummer. Bifall till kommittémotion 2021/22:3635 yrkande 5, kommittémotion 2021/22:4184 yrkande 15 och motion 2021/22:3128.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med betänkandet inklusive reservationer, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.