fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Procedur i Europadomstolen

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210904:

Justitiedepartementet 21-08-26:

Nya regler i Europakonventionen efter den 1 augusti - kortare tidsfrist till sidans topp

Den 1 augusti 2021 trädde ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen i kraft. Ändringarna innebär i huvudsak nya regler som syftar till att öka effektiviteten hos Europadomstolen. Bland annat blir tidsfristen för att lämna in klagomål till Europadomstolen kortare. Den nya tidsfristen tillämpas dock först från och med den 1 februari 2022.

Samtliga 47 konventionsstater har nu ratificerat ändringsprotokollet och det trädde därför i kraft den 1 augusti 2021. Sverige ratificerade protokollet redan i mars 2016 efter att riksdagen hade godkänt det.

Ändringarna i protokoll nr 15 innebär i huvudsak följande.

Principerna om subsidiaritet och staternas bedömningsmarginal synliggörs

Konventionsstaterna har många gånger en bedömningsmarginal när de tillämpar bestämmelserna i Europakonventionen (principen om staternas bedömningsmarginal). Principen återspeglar det faktum att det i första hand är konventionsstaterna som ansvarar för att rättigheterna i Europakonventionen upprätthålls. Europadomstolens roll att övervaka att konventionsstaterna fullgör sina skyldigheter är subsidiär (subsidiaritetsprincipen). Genom ändringarna görs en hänvisning till principerna i ingressen till konventionen.

Tidsfristen för att ge in klagomål till Europadomstolen minskas från sex till fyra månader

Den tekniska utvecklingen har ansetts medföra att klagofristen kan minskas till fyra månader. Den nya klagofristen överensstämmer också väl med klagofristen i de flesta konventionsstater.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.