fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Byggregler

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220518:

Finansdepartementet 22-04-29:

Enklare att anordna tillfälliga boenden för flyktingar till sidans topp

Regeringen beslutade igår att det ska bli enklare att anordna tillfälliga boenden för personer som söker skydd enligt massflyktsdirektivet. Regeringens beslut innebär bland annat undantag från krav på bygglov och lättnader i byggreglerna.

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina, och den beredskap som krävs för en omfattande tillströmning av personer som fördrivs därifrån, har regeringen beslutat att utfärda en lagändring i plan- och bygglagen. Ändringen innebär att regeringen får bestämma om undantag från exempelvis kravet på bygglov för att anordna tillfälliga boenden för dem som nu söker skydd i Sverige med stöd av EU:s så kallade massflyktsdirektiv. Tidigare har regeringen bara kunnat besluta om sådana undantag för att göra det lättare att anordna boenden för personer som söker asyl.

Regeringen har samtidigt beslutat om två förordningar som innebär slopade krav på bygglov och undantag från vissa andra regler i plan- och byggregelverket när en kommun ska anordna ankomstboenden, eller när statliga myndigheter ska etablera enkla förläggningar.

- Att vi nu beslutat om undantag från vissa krav i plan- och byggregelverket gör att Migrationsverket lättare kommer att kunna etablera förläggningar som snabbt kan behöva finnas på plats för att ta emot de människor som flyr från krigets Ukraina. Det kommer även göra det lättare för kommuner att anordna så kallade ankomstboenden, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Undantagen ska kunna tillämpas retroaktivt på åtgärder som påbörjats före ikraftträdandet, dock tidigast den 15 mars. Retroaktiviteten medför att berörda kommuner och statliga myndigheter i praktiken kan bortse från det hinder som de nuvarande bestämmelserna i plan- och bygglagen kan utgöra, redan innan undantagen formellt har trätt i kraft.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220429:

Riksdagen 22-04-27:

Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina till sidans topp

Boendeinsatser i Sverige ska göras med anledning av invasionen i Ukraina (CU36)

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU36

Riksdagen ska ge regeringen utvidgad rätt att besluta om vissa undantag från regler på plan- och byggområdet. Detta för att vid en särskilt stor tillströmning snabbt kunna ordna tillfälliga boenden till personer som kommer till Sverige, exempelvis från Ukraina. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt förslaget omfattas boenden inte bara för asylsökande, utan även för personer som ansöker om eller har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller efter tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda i Sverige.

Lagändringen börjar gälla den 2 maj 2022, men föreskrifter från regeringen som meddelas med stöd av den utvidgade rätten ska få tillämpas redan från och med den 15 mars 2022.

Riksdagen sa nej till ett förslag i en motion.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med civilutskottets betänkande med en reservation, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

Riksdagen 22-03-31: Propositionen "Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina" (Extern länk)

Följdmotion av Viktor Wärnick m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.