fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Skydd mot barnäktenskap och hedersrelaterade brott

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 190609:

Rådgivningsbyrån 19-06- 04:

Yttrande över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet till sidans topp

I vårt arbete möter vi asylsökande, framförallt kvinnor och flickor, som tvingats fly sina hemländer för att de riskerar att utsättas för olika former av hedersrelaterat förtryck och våld. Skyddsbehov kan även uppstå på flykt och under vistelsen i Sverige. Vår erfarenhet är att kunskapen om hedersförtryck, våld och dess olika uttryck behöver förbättras, inte enbart hos rättsvårdande och utredande myndigheter, utan även i asylprocessen.

Ett förstärkt straffrättsligt skydd kan vara ett viktigt verktyg för att tydliggöra ett samhälles värderingar och vad som är oacceptabla kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett förstärkt skydd för offer för hedersrelaterat förtryck och våld inom det straffrättsliga området kan likaså bidra till en ökad medvetenhet även inom andra rättsområden.

Rådgivningsbyrån har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad skrivelse och vill med anledning av detta, utifrån ovan nämnda perspektiv, framföra följande.

+ Rådgivningsbyrån välkomnar utredningen och anser att betänkandet belyser såväl värdet av att skydda de personer åtgärderna är avsedda att skydda samt komplexiteten i de föreslagna åtgärderna.

+ Vi ställer oss bakom att en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv införs.

+ Vi delar utredningens uppfattning att bestämmelsen bör utformas på ett könsneutralt sätt, eftersom även kvinnor kan vara gärningspersoner och pojkar/män målsägande.

+ Rådgivningsbyrån föreslår att den alternativa formuleringen där man hänvisar till en föreställning om heder används.

+ Vi är positiva till att ett nytt brott kallat barnäktenskapsbrott införs.

+ Vi ställer oss positiva till förslaget om utreseförbud för barn när risk för äktenskapstvång eller könsstympning i utlandet föreligger, med reservation för att ytterligare förtydligande kring beviskravet bör göras.

(...)

Läs mer och hämta yttrandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.